Normele Metodologice.docx

download Normele Metodologice.docx

of 49

Embed Size (px)

Transcript of Normele Metodologice.docx

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  1/49

  1

  Anexa nr.1la Ordinul ministrului finanţelor

  nr. 215 din 28 decembrie 2015

  NORMELE METODOLOGICE

  PRIVIND EXECUTAREA DE CASĂ A BUGETELOR 

  COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL

  PRIN SISTEMUL TREZORERIAL

  AL MINISTERULUI FINAN ELOR Ț

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  2/49

  2

  APC Autorităţi publice centraleAPL Autorităţi publice localeAV Administratorii de venitCB Clasificaţia bugetară

  CBTM Cadrul bugetar pe termen mediuCNAS Casa aţională de Asigurări !ocialeCNAM Compania aţională de Asigurări "n #edicinăCUT Cont $nic %re&orerialBASS 'ugetul asigurărilor sociale de statBL 'ugetul localBNM 'anca aţională a #oldoveiBPN 'ugetul public naţionalBS 'ugetul de statFAOAM (ondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicalăGM )uvernul *epublicii #oldova

  IB +nstituţia bugetarăIFPS +nspectoratul (iscal ,rincipal de !tatMF #inisterul (inanţelor PC ,lan de conturi contabileSAPI !istem Automati&at de ,lăţi +nterbancareSFS !erviciul (iscal de !tatSIMF !istemul +nformaţional de #anagement (inanciar SV !erviciul -amalDGTS irec ia generală %re&oreria deț  !tatTT %re&oreria teritorialăUAT $nităţi administrative/teritoriale

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  3/49

  Capitolul I. P!"!#!i $!%!al!

  &.& O'i!(tul No)!lo )!to#olo$i(! pi"i%# !*!(uta!a #! (a+, a 'u$!t!lo (o)po%!%t!al! 'u$!tului pu'li( %a-io%al pi% +i+t!)ul t!o!ial al Mi%i+t!ului Fi%a% !loț

  &&.& ormele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului publicnaţional prin sistemul tre&orerial al #inisterului (inan elor "n continuare ormele metodologice suntț

  elaborate "n scopul de a reglementa modul de executare a bugetelor componente ale bugetului public

  naţional i a mi3loacelor extrabugetare prin C$% i prin sistemul tre&orerial alș ș  #(.

  &./ Ca#ul %o)ati"1.2.1 ,re&entele orme metodologice sunt elaborate "n ba&a 4egii finanțelor publice și responsabilității

   bugetar/fiscale nr.181 din 25 iulie 201 și țin"nd cont de prevederile următoarelor acte legislative șinormative6

  a Constituţia *epublicii #oldova7 adoptată pe 2 iulie 19 b ecretul ,re:edintelui *epublicii #oldova ;Cu privire la %re&oreria de !tat< nr. din 10 martie 19c 4egea bugetului de stat :i deci&iile bugetare anuale9d 4egea privind finan ele publice locale nr.=/>- din 1? octombrie 2009ț

  e 4egea contabilităţii nr.11/>-+ din 2= aprilie 200=9f 4egea privind [email protected]&iţiile publice nr.?/>-+ din 1 aprilie 200=9g otărBrea )uvernului *epublicii #oldova privind crearea structurilor teritoriale de tre&orerie nr.?8 din 10

  decembrie 1?7 cu modificările :i completările ulterioare9@ otărBrea )uvernului *epublicii #oldova cu privire la reglementarea activităţii #inisterului (inanţelor 

  nr.12?5 din 1 noiembrie 20089i  Conceptul privind optimi&area transferurilor naţionale7 aprobat prin otar"rea Consiliului de administraţie

  al 'ăncii aţionale a #oldovei nr. 18 din 2 iulie 2019 3 *egulamentul cu privire la transferul de credit7 aprobat prin @otărBrea Consiliului de administraţie al

  'ăncii aţionale a #oldovei nr.15= din 01 august 2019

  *egulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar "n băncile din *epublica #oldova7 aprobat [email protected]ărBrea Consiliului de administraţie al 'ăncii aţionale a #oldovei nr.200 din 2=iulie 200?9l *egulamentul cu privire la sistemul automati&at de plăţi interbancare7 aprobat prin @otărBrea Consiliului de

  administraţie al 'ăncii aţionale a #oldovei nr.5 din 02 martie 200?9m *egulamentul privind suspendarea operaţiunilor7 [email protected] :i perceperea "n mod incontestabil a

  mi3loacelor băne:ti din conturile bancare7 aprobat prin otărBrea 'ăncii aţionale a #oldovei nr.=5 din15 decembrie 20059

  :i alte acte.&.0 Ati'u-iil! Di!( i!i $!%!al! T!o!ia #! Stat 1i t!o!iilo t!itoial! al! Mi%i+t!uluiț

  Fi%a%-!lo&.0.& irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor exercităț

  executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional :i asigură reflectarea distinctă7transparentă7 exactă :i "n termen a operaţiunilor tre&oreriale "n eviden a contabilă7 "n ba&a planului dețconturi.

  &.0./ irec ia generală %re&oreria de !tat are următoarele atribuţii deț  ba&ă6a asigura evidenta "ncasărilor bugetelor componente ale bugetului public naţional :i a plăţilor bugetului de

  stat7 "n ba&a clasificaţiei bugetare :i a planului de conturi contabile9 b organi&ea&ă :i asigură evidenţa contabilă a executării de casă a "ncasărilor bugetelor componente ale

   bugetului public naţional :i a plăţilor bugetului de stat "n ba&a planului de conturi contabile9c asigură evidenţa impo&itelor7 taxelor :i altor plăţi7 "ncasate la bugetele de toate nivelele7 "n conformitate cu

  legislaţia "n vigoare9

  http://ro.wikipedia.org/wiki/29_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/29_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/1994http://ro.wikipedia.org/wiki/29_iulie

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  4/49

  d efectuea&ă7 "n ba&a normativelor stabilite7 delimitarea veniturilor generale de stat cu "nscrierea lor "nconturile tre&oreriale de "ncasări ale bugetelor respective9

  e asigură evidenţa decontărilor "ntre bugetul de stat :i bugetele locale9f execută documentele pre&entate de organele fiscale7 vamale pentru restituirea :i trecerea "n contul altor

   plăţi a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală D vamală7 a sumelor [email protected] "n plussau incorect de către contribuabili la bugetul de stat7 la bugetele locale7 la bugetul asigurărilor sociale destat :i la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală9

  g evaluea&ă necesarul :i asigură disponibilul de mi3loace băne:ti la conturile bancare ale tre&oreriilorteritoriale ale #inisterului (inanţelor pentru efectuarea plăţilor bugetului de stat9@ elaborea&ă progno&e operative periodice săptămBnale7 lunare7 trimestriale7 semestriale privind

  gestionarea [email protected]ăţilor bugetului de stat9i asigură controlul efectuării plăţilor din contul bugetului de stat :i bugetelor locale "n limita alocaţiilor

   bugetare aprobate :i a soldului disponibil de mi3loace băne:ti "n C$% al #inisterului (inanţelor9 [email protected]:i "[email protected] conturi bancare "n moneda naţională :i "n valută străină la 'anca aţională a #oldovei :i la alteinstituţii financiare9

   3 suspendea&ă efectuarea plăţilor7 la indicaţia conducerii #inisterului (inanţelor7 "n ca&ul nerespectăriitermenului de pre&entare de către autorităţile D instituţiile bugetare a rapoartelor privind executarea bugetului7 a rapoartelor financiare sau a altor documente :i informaţii solicitate9

  gestionea&ă mi3loacele bugetului de stat din conturile bancare ale #inisterului (inanţelor E %re&oreria de!tat i tre&oreriilor ș  teritoriale9

  l elaborea&ă metodologia privind executarea de casă a mi3loacelor bugetului public naţional prin sistemultre&orerial al #inisterului (inanţelor i eviden a contabilă i raportarea "n sectorulș ț ș   bugetar7 precum ișmetodologia privind executarea de casă a mi3loacelor extrabugetare9

  m elaborea&ă :i pre&intă spre aprobare ministrului finanţelor formulare tipi&ate de evidenţă :i rapoartecontabile "n sistemul bugetar7 precum :i instrucţiuni privind modul de "ntocmire :i aplicare a acestora9

  n efectuea&ă anali&a privind executarea de casă a bugetelor de toate nivelurile7 elaborea&ă informaţiioperative periodice &ilnice7 săptămBnale ce ţin de executarea de casă a bugetului public naţional7 a bugetului de stat7 a bugetelor locale7 creanţele :i datoriile :i le pre&intă conducerii #inisterului (inanţelor7organelor administraţiei publice centrale :i locale "n vederea luării deci&iilor corespun&ătoare7 precum :iasigurării transparenţei procesului bugetar9

  o pre&intă autorităţilor centrale :i plasea&ă pe pagina Feb a #inisterului (inanţelor informaţia operativă privind executarea de casă a bugetului public naţional7 a bugetului de stat7 a bugetelor locale7 informaţiaoperativă privind executarea de casă a "ncasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat7 a "ncasărilor lafondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală7 informaţia privind creanţele :i datoriile autorităţilorD instituţiilor bugetare finanţate laDde la bugetul de stat :i bugetele locale7 informaţia privind datoria de statinternă :i externă administrată de )uvern9

   p asigură "ntocmirea rapoartelor periodice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional9

  G efectuea&ă consolidarea rapoartelor privind executarea bugetului de stat7 bugetelor locale7 bugetuluiasigurărilor sociale de stat :i fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală9

  r perfectea&ă rapoarte :i informaţii solicitate pentru :edinţele Colegiului #inisterului (inanţelor :i :edinţele)uvernului *epublicii #oldova pe probleme ce ţin de competenţa irec iei generale %re&oreria de !tat :i ațtre&oreriilor teritoriale9

  s efectuea&ă7 "n limita competen elor7 controlul privind respectarea legislaţiei *epublicii #oldova "nț procesul executării de casă a bugetului de stat :i bugetelor locale9

  t ţine evidenţa documentelor executorii :i ordinelor incaso privind "ncasareaDrestituirea mi3loacelor băne tișdin contul bugetelor componente ale bugetului public na ional i din contul autorită ilorDinstitu iilorț ș ț ț bugetare9

  u elaborea&ă proiecte de regulamente7 indicaţii metodice7 instrucţiuni7 scrisori instructive7 circulare privindexecutarea de casă a mi3loacelor bugetului public naţional prin sistemul tre&orerial al #inisterului

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  5/49

  5

  (inanţelor7 eviden a contabilă i raportarea "n sectorulț ș  bugetar9v acordă asistenţă metodologică organelor administraţiei publice centrale :i locale7 organelor financiare :i

  instituţiilor bugetare privind executarea de casă a mi3loacelor bugetului public naţional prin sistemultre&orerial al #inisterului (inanţelor7 eviden a contabilă i raportarea "n sectorulț ș  bugetar9

  F colaborea&ă cu Hntreprinderea de !tat I([email protected] privind "ntocmirea :i perfecţionarea programelor informaţionale "n scopul asigurării evidenţei "ncasărilor :i plăţilor bugetelor de toate nivelurile7 precum :iasigurării evidenţei contabile "n %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale9

  x asigură respectarea drepturilor :i intereselor financiare ale statului "n domeniile ce ţin de competenţa sa9J "ndepline:te orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.&. 0. 0 %re&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor au următoarele atribuţii de ba&ă6a inerea eviden ei executării de casă a bugetului de stat7 bugetelor locale7 mi3loacelor extrabugetare iț ț ș

  mi3loacelor intrate temporar "n posesia autorită ilorDinstitu iilor ț ț  bugetare9 b respectarea7 pe domeniul ce ine de competen ă7 a legislaţiei *epublicii #oldova "n procesul executării deț ț

  casă a bugetului de stat7 bugetelor locale7 mi3loacelor extrabugetare i mi3loacelor intrate temporar "nș posesia autorită ilorDinstitu iilor ț ț  bugetare9

  c evidenţa impo&itelor7 taxelor :i altor "ncasări prevă&ute de legislaţia "n vigoare9d executarea documentelor de plată pentru efectuarea [email protected] instituţiilor bugetare7 finanţate din contul

  mi3loacelor bugetului de stat :i bugetelor locale7 "n limita aloca iilor aprobate "n bugetele respective i "nț ș

   ba&a +ndicaţiilor de reparti&are a soldului mi3loacelor9e executarea documentelor de plată pentru efectuarea plă ilor autorităţilorDinstituţiilor publice la autogestiuneț

  ai căror fondatori s"nt autorităţile publice centrale :i locale9f evidenţa contabilă a executării de casă a mi3loacelor bugetare i mi3loacelor intrate temporar "n posesiaș

  institu iilor bugetare finanţate de la bugetul de stat :i de la bugeteleț  locale9g "ntocmirea rapoartelor periodice lunare7 trimestriale7 semianuale7 anuale privind executarea de casă a

   bugetului de stat7 bugetelor locale :i pre&entarea acestora #inisterului (inanţelor9@ "ntocmirea informaţiilor operative privind executarea bugetelor instituţiilor bugetare i mi3loacelor intrateș

  temporar "n posesia institu iilor ț  bugetare9i "[email protected] conturilor tre&oreriale7 [email protected] i "[email protected] conturilor bancare "n lei moldovene ti i "nș ș ș

  valută străină la banca deserventă9 3 "nregistrarea i eviden a contractelor institu iilor bugetare "n limita aloca iilor aprobateș ț ț ț  anual9 executarea documentelor executorii "[email protected] titluri executorii ale instan elor 3udecătore ti i ordineț ș ș

  incaso i inerea eviden ei acestora9ș ț țl verificarea :i prelucrarea extraselor din conturile bancare ale #(/ %re&oreriei %eritoriale :i a

  documentelor de plată pre&entate de către organele fiscale9m formarea7 verificarea :i eliberarea extraselor din conturile tre&oreriale i fi elor executării conturilor deș ș

  venituri :i de [email protected] ale autorită ilorDinstitu iilor deservente9ț țn  participarea la elaborarea :i avi&area propunerilor la proiectele actelor legislative i normative privindș

  executarea de casă a mi3loacelor bugetului public naţional prin sistemul tre&orerial al #inisterului

  (inanţelor7 asigurarea eviden ei contabile i raportarea "n sectorulț ș  bugetar9o acordarea asistenţei consultative privind aplicarea prevederilor legislaţiei "n vigoare "n executarea de casă a bugetului de stat :i a bugetelor locale9

   p "ndepline:te orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.&.2 C!i% ! $!%!al! pi"i%# #!+!"i!a autoit, ilo3i%+titu iilo pu'li(! pi% +i+t!)ulț ț ț

  t!o!ial al Mi%i+t!ului Fi%a% !loț&.2.&  ,entru deservirea prin sistemul tre&orerial al ministerului finan elor autorităţileDinstituţiile bugetareț

   pre&intă tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor Cererea de deservire (orma (K/0014 la careanexea&ă următoarele documente6

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  6/49

  ?

  a documentul care confirmă fondarea :i statutul autorităţii D instituţiei bugetare9 b ordinul de numire "n funcţie a conducătorului autorităţii D instituţiei bugetare7 contabilului/:ef sau a

   persoanelor autori&ate să exercite funcţiile respective9c fi:a cu specimene de semnături :i amprenta :tampilei rotunde7 care legali&ea&ă semnăturile persoanelor7

  "nvestite cu dreptul de semnare a documentelor de plată7 autentificată de către organul [email protected] superior saude către notar (orma (K/002 :i (orma (K/009

  d copia certificatului de "nregistrare7 care confirmă numărul de identificare de stat :i codul fiscal9

  e certificatul despre "[email protected] conturilor bancare [email protected] anterior după ca&9f procura de primire a extraselor din conturile tre&oreriale (K/025 .&.2./  ,entru deservirea prin sistemul tre&orerial al ministerului finan elor autorităţileDinstituţiileț

   publice la autogestiune pre&intă tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor Cererea de deservire aautorită ilorDinstitu iilor publice la autogestiune (K/001D1ț ț 4 la care anexea&ă următoarele documente6

  a solicitarea de [email protected] a conturilor "ntocmită "n formă liberă cu indicarea numărului deconturi necesare :i denumirea acestora9

   b ordinele de numire "n funcţie a conducătorului7 contabilului/:ef :i a persoanelor autori&atecu drept de semnătură pe documente bancare9

  c fi:a cu specimene de semnături :i amprenta :tampilei rotunde7 autentificată de către notar(K/00D19

  d copia certificatului de "nregistrare7 care confirmă numărul de identificare/codul fiscal9e procura de primire a extraselor din conturi (K/025D1.&.2.0  Hn ca&ul "n care se retrage dreptul la aplicarea semnăturilor pe documentele bancare a

   persoanelor autori&ate iDsau acordarea acestui drept altor persoane7 autoritateaD institu ia deserventăș ț pre&intă tre&oreriei teritoriale ordinele de numire "n funcţie a persoanelor cărora li se acordă dreptul desemnătură i o nouă fi:ă cu specimene de semnături :i amprenta :tampilei rotunde.ș

  &.5 D!+(6i#!!a 1i 7%(6i#!!a (o%tuilo 'a%(a! 3 t!o!ial!&.5.&  (ormarea :i [email protected] conturilor tre&oreriale autorită ilorDinstitu iilor bugetare se generea&ăț ț

  de către !+#( al #inisterului (inan elor ulterior reparti&ării7 conform clasifica iei bugetare7 a aloca iilor ț ț ț bugetare aprobate prin legeaDdeci&ia bugetară anuală.

  &.5./ [email protected] conturilor tre&oreriale se efectuea&ă "n ba&a documentelor de [email protected] sau

  reorgani&are a autorităţiiDinstituţiei bugetare7 sau ca urmare a modificării actelor normative7 "n ba&a căroraau fost [email protected] conturile tre&oreriale.

  &.5.0 [email protected] conturilor tre&oreriale pentru mi3loace temporar intrate "n posesiaautorităţilorDinstituţiilor bugetare i pentru mi3loacele autorităţilorDinstituţiilor publice la autogestiune seșefectuea&ă "n ba&a solicitărilor acestora cu acceptul irec iei generale %re&oreria de !tat7 care asigurățevidenţa conturilor tre&oreriale conform *egistrului evidenţei conturilor tre&oreriale pentru mi3loacetemporar intrate "n posesia autorităţilorDinstituţiilor bugetare (orma (K/00=.

  &.5.2 [email protected] conturilor tre&oreriale pentru mi3loacele temporar intrate "n posesiaautorităţilorDinstituţiilor bugetare i pentru mi3loacele autorităţilorDinstituţiilor publice la autogestiune seșefectuea&ă la solicitarea sau la [email protected]&area autorităţiiDinstituţiei.

  &.5.5 [email protected] conturilor bancare pentru autorităţileDinstituţiile bugetare se efectuea&ă de către

  institu ia financiară7 la pre&entarea Autori&aţiei #inisterului (inanţelor al *epublicii #oldova (orma (K/ț007 eliberată conform prevederilor actelor normative "n vigoare.

  &.5.8 !e inter&ice [email protected] conturilor bancare "n Contul $nic %re&orerial a instituţiilor publice laautogestiune7 cu excepţia casei aţionale de Asigurări !ociale :i Companiei aţionale de Asigurări "n#edicină.

  &.5.9 [email protected] conturilor bancare ale autorităţilor D instituţiilor bugetare se efectuea&ă "n ba&aHn:tiinţării de revocare a autori&aţiei #inisterului (inanţelor al *epublicii #oldova (orma (K/005.

  &.5.: !oldurile veniturilor colectate :i a altor mi3loace ale autorităţilorDinstituţiilor bugetare setransferă6

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  7/49

  =

  a "n ca&ul reorgani&ării autorităţilorDinstituţiilor bugetare E la conturile curente ale succesorului7 dacălegislaţia nu prevede altfel9

   b "n ca&ul [email protected]ării autorităţilorDinstituţiilor bugetare E la conturile curente de "ncasări ale bugetelorrespective.

  Capitolul II. Po$%oa 1i )a%a$!)!%tul li(6i#it,-ilo2.1. R!$uli $!%!al!

  /.&.&. #anagementul [email protected]ăţilor este procesul de administrare :i utili&are eficientă a mi3loacelor 

   băne:ti disponibile "n conturile bancare ale #inisterului (inanţelor./.&./. *esponsabil de gestionarea eficientă a [email protected]ăţilor bugetului sunt administratorii de buget7 care

  au următoarele funcţii6a elaborea&ă progno&a [email protected]ăţilor :i datele statistice "n dinamică9b monitori&ea&ă intrărileDie:irile de [email protected]ăţi :i identifică variaţiile se&oniereDlunare9c gestionea&ă :i monitori&ea&ă fluxurile &ilnice de [email protected]ăţi9d anali&ea&ă executarea [email protected] :i actuali&ea&ă progno&ele [email protected]ăţilor pe date

  efective9e gestionea&ă eficient [email protected]ăţile conform priorităţilor stabilite de legisla ia "n vigoare :i "n limita soldurilorț

  disponibile9f asigură controlul privind menţinerea indicatorilor bugetului "n limitele stabilite prin

  acordurileDmemorandumurile )uvernului *epublicii #oldova cu Organi&aţiile (inanciare +nternaţionale9g plasea&ă soldul resurselor temporar libere ale bugetelor gestionate prin C$% sub formă de depo&ite la

  'anca aţională a #oldovei la solicitarea administratorilor de buget9@ gestionea&ă riscul de [email protected] care impune atragerea de resurse financiare pentru acoperirea pe termen

  scurt :i mediu a solicitărilor :i investirea surplusului de active financiare92.2. Po$%oa li(6i#it,-ilo

  /./.&. Administratorii de buget7 "n ba&a bugetelor aprobate7 "ntocmesc :i aprobă ,rogno&e anualeale [email protected]ăţilor reparti&ate pe luni (orma (4/0157 "n care sunt incluse următoarele6

  a V!%itui E separat pe administratorii de venituri9b C6!ltui!li E separat pe categorii de plaţi conform gradelor de prioritate9c Sol# 'u$!ta9d Su+!l! #! ;i%a%-a! a #!;i(itului.

  /././. ,rogno&a anuală a [email protected]ăţilor7 versiunea iniţială7 reparti&ată pe luni7 coincide cu bugetulaprobat7 după care "n funcţie de gradul de executare a acestuia :i datele statistice "n dinamică7 aceasta seactuali&ea&ă.

  /./.0. #inisterul (inanţelor elaborea&ă i aprobă progno&e trimestriale a [email protected]ăţilor la nivelulș bugetului public naţional (orma (4/01?7 care se actuali&ea&ă pe parcursul anului gestionar7 i "n ba&așcărora se monitori&ea&ă soldul bugetului "n limitele stabilite :i aprobate.

  /./.2. Hn ca&ul "n care progno&ele trimestriale oferă informaţii privind depă:irea soldului bugetului peste limitele stabilite7 atunci #inisterul (inanţelor efectuea&ă următoarele acţiuni6

  a utili&ea&ă toate [email protected] :i instrumentele disponibile privind sporirea "ncasărilor la buget9b propune administratorilor de buget să "ntreprindă măsuri de sporire a "ncasărilor :i reducere a plăţilor9c poate efectua blocări temporare ale plăţilor din bugetul de stat conform prevederilor legale.

  /./.5. Hn ba&a progno&ei anuale a [email protected]ăţilor se elaborea&ă :i se aprobă ,rogno&a lunară ali[email protected]ăţilor (orma (4/01= reparti&ată pe săptămBniD&ile.

  /./.8. !copul acestui proces constă "n elaborareaDgenerarea unei progno&e privind [email protected]ăţile7 careoferă informaţii operative cuprin&Bnd toate "ncasările :i plăţile pentru autorităţileDinstituţiile bugetare "nansamblu. %otodată7 aceasta va sta la ba&a identificării unor surse suplimentare de atragere a [email protected]ăţilor sau reducerea volumului privind efectuarea plaţilor.

  /./.9. ,rogno&a lunară a [email protected]ăţilor se elaborea&ă de către administratorii de buget "n ba&a progno&elor privind "ncasările7 plăţile viitoare anga3amentele planificate i sursele de acoperire aș

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  8/49

  8

  deficitului././.:. ,rogno&a [email protected]ăţilor se elaborea&ă lunar :i se actuali&ea&ă &ilnic "n funcţie de executarea

   bugetului (orma (4/018././.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  9/49

  %re&oreria de !tat este indicat "n (orma (K/008./.5 Do'>%il! a;!!%t! +ol#uilo #! )i?loa(! ',%!1ti 7% (o%tuil! 'a%(a!

  al! Mi%i+t!ului Fi%a%-!lo/.2.:. 'anca aţională a #oldovei calculea&ă :i transferă lunar dobBn&ile aferente soldului &ilnic

  de mi3loace băne:ti la Contul $nic %re&orerial al #inisterului (inanţelor "n conformitate cu condiţiileAcordului "n[email protected] "ntre 'anca aţională a #oldovei :i #inisterul (inanţelor.

  4unar7 institu iile financiare calculea&ă dobBn&ile aferente soldurilor de mi3loace băne:ti "n conturileț

   bancare ale tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor :i transferă aceste dobBn&i la contul bugetului de stat./.2.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  10/49

  10

  Capitolul III Ma%a$!)!%tul 7%(a+,ilo la 'u$!t!l! (o)po%!%t! al! 'u$!tului pu'li( %a-io%al

  & R!$uli $!%!al!

  & Hncasările la bugetele componente ale bugetului public naţional constituie totalitatea impo&itelor7 taxelor7contribuţiilor :i primelor de asigurare obligatorie7 precum :i alte "ncasări stabilite prin legile D deci&iile bugetare anuale.

  / %oate "ncasările stabilite prin legea D deci&ia bugetară anuală se acumulea&ă "n conturile bugetelor respective7 [email protected] "n C$% al #inisterului (inan elor :i se "nscriu la codurile +'A de "ncasări "n ordineațintrărilor.

  0 %oate "ncasările [email protected] la bugetele componente ale bugetului public naţional pBnă "n ultima &ioperaţională se "nscriu "n anul bugetar respectiv. Hn ultima &i lucrătoare a anului bugetar nu se efectuea&ăopera iuni de "ncasări bugetare7 ci doar opera iuni interne "n sistemul tre&orerial al #inisterului (inan elor.ț ț ț

  2 Hncasările la bugetele componente ale bugetului public naţional se sistemati&ea&ă "n conformitate cuclasificaţia economică bugetară.

  5 ,entru unificarea :i asigurarea evidenţei "ncasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional7se utili&ea&ă *egistrul codurilor +'A.

  8  #inisterul (inanţelor generea&ă codurile +'A aferente "ncasărilor la bugetul public na ional7 "n ca& deț

  necesitate i actuali&ea&ă *egistrul codurilor +'A.ș9 *egistrul codurilor +'A conţine codurile +'A de "ncasări ale bugetului de stat7 bugetelor locale nivelul+ si nivelul ++7 bugetului asigurărilor sociale de stat i fondurilor asigurării obligatorii de asistenţășmedicală.

  :  *egistrul codurilor +'A se transmite de către #inisterul (inanţelor6 'ăncii aţionale a #oldovei :i băncilor comerciale i altor prestatori de servicii de plată7 +nspectoratului (iscal ,rincipal de !tat7ș!erviciului -amal7 Casei aţionale de Asigurări !ociale :i Companiei aţionale de Asigurări "n #edicină7care ulterior urmea&ă a fi transmis organelor subordonate pentru călău&ă "n activitate.

  +nspectoratul (iscal ,rincipal de !tat7 !erviciul -amal7 Casa aţională de Asigurări !ociale :iCompania aţională de Asigurări "n #edicină sunt responsabili de transmiterea *egistrului codurilor +'A către organele subordonate pentru călău&ă "n activitate :i pentru a fi adus la cuno:tinţa

  contribuabililor.< irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor utili&ea&ă *egistrulț(iscal de !tat administrat de către +nspectoratul (iscal ,rincipal de !tat.

  &= ,entru onorarea obligaţiilor fiscale contribuabilii care au subdivi&iuni indică "n ordinul de plată codulsubdivi&iunii atribuit de organele fiscale "n rubrica ;codul fiscal al plătitorului

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  11/49

  11

  & Contribuabilii sunt obligaţi să vire&e impo&itele7 taxele :i alte plăţi stabilite prin legea D deci&ia bugetarăanuală la conturile bancare ale bugetelor respective de[email protected] "n Contul $nic %re&orerial al #inisterului(inanţelor.

  / Contribuabilii ":i onorea&ă obligaţiile sale către bugetele componente ale bugetului public naţionalutili&Bnd documentele de plată "ntocmite conform prevederilor actelor normative ale 'ăncii aţionale a#oldovei :i ale #inisterului (inanţelor.

  0 *esponsabilitatea privind corectitudinea :i autenticitatea datelor indicate "n documentele de plată o poartă

  contribuabilii.2 'ăncile comerciale i prestatorii de servicii de plată asigură controlul corespunderii codurilor +'A7șindicate "n documentele de plată7 cu *egistrul codurilor +'A.

  5 *esponsabili de corectitudinea transmiterii "n format electronic a documentelor de plată către irec iațgenerală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor sunt institu iile financiare iț ș prestatorii de servicii de plată.

  8 Hn ca&ul "n care contribuabilul a "ntocmit documentele de plată incorect codul fiscal al plătitoruluiDbeneficiarului7 codul +'A7 institu ia financiară este obligată să remită acestuia documentelețde plată fără executare7 aplicBnd menţiunea despre motivele neexecutării.

  9 Hn ca&ul cBnd documentul de plată "ntocmit incorect este executat totu:i de către institu ia financiară7țsumele respective se reflectă la I-enituri neidentificateI.

  : #i3loacele reflectate la "ncasări neidentificate la banca comercială se "nscriu "n conturile bancare ale#inisterului (inan elor / tre&oreriile teritoriale "n ba&a confirmărilor pre&entate de către tre&oreriilețteritoriale ale #inisterului (inan elor.ț

  <  u mai tBr&iu de a doua &i operaţională irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale aleț#inisterului (inanţelor "ntocmesc ordine de plată pentru restituirea mi3loacelor de la contul tre&orerial de"ncasări pentru venituri neidentificate. la conturile bancare ale plătitorilor. !umele "ncasate de la persoanefi&ice7 se transferă de la contul tre&orerial de "ncasări pentru venituri neidentificate codul clasifica ieițeconomice 77-enituri neidentificateLL la codul clasifica iei economice 77Alte venituriLL p"nă la clarificareațacestora de către !erviciul (iscal de !tat.

  &= Hn scopul asigurării controlului asupra sumelor "ncasate7 transferate :i a soldurilor la conturile tre&orerialede "ncasări pentru venituri neidentificate7 se perfectea&ă "n formă electronică +nformaţia privind sumeleneidentificate "ncasate :i transferate (orma (+/001.

  && Hn ultima &i operaţională a anului bugetar7 soldurile mi3loacelor conturilor tre&oreriale de "ncasări I-eniturineidentificateI se transferă la conturile tre&oreriale de "ncasări IAlte venituriI ale bugetelor respective lanivel de fiecare document de plată.

  0 E"i#!%-a 7%(a+,ilo la 'u$!t!l! (o)po%!%t! al! 'u$!tului pu'li( %a-io%al

  & irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor asigură evidenţațstrictă a sumelor "ncasate "n conturile bancare7 "nscrierea lor concomitentă "n conturile tre&oreriale de"ncasări grupate la nivel de administrator de venit.

  / Milnic7 irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 efectuea&ățdefalcări din "ncasările la bugetele respective7 la nivel de fiecare document de plată i "n ba&aș  ormativelordefalcărilor din impo&itele de stat la bugetele locale (orma (+/007 aprobate de către legisla ia "n vigoare.ț ormativele s"nt monitori&ate i introduse "n sistemul informa ional de către irec ia generală sinte&ăș ț ț bugetară din cadrul #inisterului (inan elor.ț

  0 !umele defalcărilor destinate bugetelor locale sunt transferate de către irec ia generală %re&oreria de !tatțla conturile bancare ale tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 prin perfectarea ordinelor de plată i includerea acestora "n 'orderoul documentelor de plată (orma (/007 care7 după autori&area deșcătre persoanele "mputernicite7 sunt transmise spre executare "n sistemul !A,+.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  12/49

  12

  2 irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor "ntocmesc &ilnic7 "nțformat electronic7 *egistrul reparti&ării veniturilor generale de stat (orma (+/0057 la nivel de unitateadministrativ/teritorială :i conform clasificaţiei bugetare.

  5 Milnic7 irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor perfectea&ăț:i transmit "n format electronic administratorilor de venit *egistrul veniturilor bugetului de stat D bugetuluiasigurărilor sociale de stat D fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală D bugetelor locale (orma(+/00? :i *egistrul veniturilor bugetelor locale (orma (+/00=7 precum :i fi:ierul cu informaţia la nivel

  de document de plată.8 Administratorii de venit sunt obligaţi &ilnic să asigure primirea de la irec ia generală %re&oreria de !tat :ițde la tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor a informaţiei despre suma "ncasărilor la bugetelerespective7 "n format electronic.

  9 Administratorii de venit7 după verificarea :i prelucrarea &ilnică a informaţiei primite de la irec ia generalăț%re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 sunt responsabili de reflectareaacesteia "n fi:ele personale ale contribuabililor.

  : !umele descifrate &ilnic de către !erviciului -amal conform clasificaţiei bugetare se "nregistrea&ă "n+nformaţia privind descifrarea sumelor [email protected] "n avans a drepturilor de import/export (orma (+/0027care se pre&intă #inisterului (inanţelor E irec ia generală %re&oreria de !tat "n format electronic.ț

  < !umele "ncasate &ilnic pe conturile de "ncasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat :i fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt transferate la conturile Casei aţionale de Asigurări!ociale :i Companiei aţionale de Asigurări "n #edicină.

  irec ia generală %re&oreria de !tat perfectea&ă &ilnic ordine de plată :i formea&ă 'orderoulțdocumentelor de plată (orma (/007 care7 după autori&area de către persoanele "mputernicite7 sunttransmise spre executare "n sistemul !A,+.

  2 R!+titui!a 1i t!(!!a 7% (o%tul alto pl,-i a +u)!lo a(6itat! 7% plu+ +au i%(o!(t #! (,t!(o%ti'ua'ili la 'u$!t!l! (o)po%!%t! al! 'u$!tului pu'li( %a-io%al

  & *estituirea :i trecerea "n contul altor plăţi a sumelor7 a căror restituire este reglementată de legislaţiafiscalăDvamală7 "ncasate incorect sau "n plus la bugetele componente ale bugetului public naţional se

  efectuea&ă de către irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelorț"n ba&a 'orderoului documentelor de plată pre&entate spre executare (orma (+/008 "n continuarea'orderou :i a 'orderoului de retragere a numerarului din contul bugetelor locale persoanelor fi&iceaferente plăţilor [email protected] "n plus sau incorect (orma (+/0207 "ntocmite i pre&entate de cătreșadministratorii de venit.

  / *estituirea sumelor se efectuea&ă de la bugetul la care au fost "nregistrate aceste plăţi. ocumentele de plată7 pre&entate la irec ia generală %re&oreria de !tat sau tre&oreriile teritoriale ale #inisteruluiț(inan elor pentru restituirea plă ilor i trecerea "n contul altor plă i7 se execută "n ordinea cronologică "nț ț ș țcare au fost pre&entate7 pe măsura "ncasării mi3loacelor la contul bugetului respectiv7 in"nd cont deț priorită ile de finan are stabilite prin lege.ț ț

  0 *estituirea din contul veniturilor generale de stat se efectuea&ă "n ba&a normativelor defalcărilor dinveniturile generale de stat stabilite de legisla ia "n vigoare.ț

  2 *estituirea plăţilor [email protected] "n plus de către agentul economic sau persoana fi&ică se efectuea&ă de cătreirec ia generală %re&oreria de !tat i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor prin transferulț șmi3loacelor la codul agentului economic sau al persoanei fi&ice7 [email protected] "n institu ia financiară .ț

  *estituirea mi3loacelor băne:ti "n numerar către persoanele fi&ice din contul bugetelor locale poate fiefectuată de către tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor :i "n ba&a Certificatului de confirmare privind restituirea mi3loacelor băne:ti "n numerar din contul bugetului local aferente plăţilor [email protected] "n plus sau incorect (orma (+/021.

  5 Hn unele ca&uri7 cBnd suma restituirii depă:e:te soldul la contul tre&orerial de "ncasări dat7 atunci la contultre&orerial respectiv se permite sold debitor pe parcursul anului bugetar.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  13/49

  1

  *estituirea sumelor se efectuea&ă "n limita soldului disponibil de mi3loace băne ti al bugetului.ș8 Hn ca&ul insuficienţei mi3loacelor la conturile bugetelor componente ale bugetului public naţional7 irec iaț

  generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor sunt "n drept de a executadocumentele pre&entate de către administratorii de venit spre restituire sau trecere din cont "n cont [email protected] lor parţială7 perfectBnd documentele de plată respective7 cu indicarea menţiunii "n destinaţia plăţiia documentului perfectat despre executarea parţială a acestora.

  9 Controlul :i responsabilitatea asupra veridicităţii efectuării operaţiunilor de restituire a plăţilor transferate

  "n plus de către contribuabili sau trecerii plăţilor de la un tip de plată la altul7 o poartă administratorii devenit.: upă executare7 irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor ț

  transmit către administratorii de venit pe suport electronic informaţia cu privire la notele de transfer Dordinele de plată executate *egistrul documentelor de plată executate (orma (+/00.

  < Hn ca&ul neexecutării documentelor de plată7 irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritorialețale #inisterului (inanţelor pre&intă către administratorii de venit pe suport electronic *egistruldocumentelor de plată remise (orma (+/0107 cu indicarea motivului neexecutării.

  &= Hn ca&ul cBnd apar unele "ntrebări "n procesul executării :i D sau examinării documentelor pre&entate spreexecutare7 irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor sunt "nțdrept de a solicita informaţii suplimentare.

  && Hn ba&a documentelor pre&entate de către administratorii de venit7 irec ia generală %re&oreria de !tat :ițtre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor efectuea&ă restituirea plăţilor transferate "n plus sautrecerea plăţilor de la un tip de plată la altul cu "nscrierea concomitentă "n conturile tre&oreriale de "ncasări.

  & R!+titui!a 1i t!(!!a 7% (o%tul alto pl,-i a +u)!lo a(6itat! 7% plu+ +au i%(o!(t #! (,t!(o%ti'ua'ili a#)i%i+tat! #! (,t! S!"i(iul Fi+(al #! Stat

  &   ,entru operaţiunile de trecere D restituire7 notele de transfer D ordinele de plată se pre&intă de către+nspectoratele (iscale de !tat %eritoriale la tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inan elor pe suportțelectronic7 "nsoţite de 'orderou7 confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor "mputernicite.%re&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inan elor verifică corectitudinea "ntocmirii documentelor de platăți le introduc "n !+#( documentele. irec ia generală %re&oreria de !tat execută documentele respective.ș ț

  / *esponsabilitatea pentru corectitudinea "ntocmirii documentelor de plată revine !erviciului (iscal de !tat.0 Hn ca&ul restituirii sumelor [email protected] la buget "n plus sau incorect de către contribuabili din contul bugetelor locale7 +nspectoratele (iscale de !tat %eritoriale pre&intă tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor7după cum urmea&ă6

  a pe suport electronic E ordinele de plată7 "nsoţite de 'orderoul ordinelor de plată7 care va fi confirmat prinsemnăturile digitale ale persoanelor "mputernicite7 Certificatului de confirmare privind restituireami3loacelor băne:ti "n numerar din contul bugetului local aferente plăţilor [email protected] "n plus sau incorect(orma (+/0214 "nso ite de *egistrulD 'orderou de evidenţă a certificatelor de confirmare privindțrestituirea mi3loacelor băne:ti "n numerar aferente plăţilor [email protected] "n plus sau incorect (orma (+/0207confirmate prin semnăturile digitale ale persoanelor "mputernicite9

   b pe suport de @Brtie / 'orderoul ordinelor de plată7 *egistrulD 'orderoul de evidenţă a certificatelor de

  confirmare privind restituirea mi3loacelor băne:ti "n numerar aferente plăţilor [email protected] "n plus sau incorect(orma (+/0207 emise "n două exemplare7 confirmate prin semnăturile persoanelor "mputernicite7 cuaplicarea :tampilei rotunde umede. upă executare7 exemplarul doi al 'orderoului7 cu menţiuneatre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 se remit +nspectoratelor (iscale de !tat %eritoriale.

  / R!+titui!a 1i t!(!!a 7% (o%tul alto pl,-i a +u)!lo a(6itat! 7% plu+ +au i%(o!(t #! (,t!(o%ti'ua'ili a#)i%i+tat! #! (,t! S!"i(iul Va)al

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  14/49

  1

  & ,entru operaţiunile de trecere D restituire7 documentele se pre&intă de către !erviciul -amal la irec iațgenerală %re&oreria de !tat7 pe suport electronic7 notele de transfer D ordinele de plată7 "nsoţite de 'orderou7confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor "mputernicite.

  / *esponsabilitatea pentru corectitudinea "ntocmirii documentelor de plată revine !erviciului -amal.

  0 R!+titui!a 1i t!(!!a 7% (o%tul alto pl,-i a +u)!lo a(6itat! 7% plu+ +au i%(o!(t #! (,t!(o%ti'ua'ili a#)i%i+tat! #! (,t! Ca+a Na-io%al, #! A+i$u,i So(ial! 3 Co)pa%ia Na-io%al, #!

  A+i$u,i 7% M!#i(i%,

  & ,entru operaţiunile de trecere D restituire7 notele de transfer D ordinele de plată se pre&intă la irec iațgenerală %re&oreria de !tat7 de către Casa aţională de Asigurări !ociale D Compania aţională deAsigurări "n #edicină "n continuare CA! D CA#7 pe suport electronic7 "nsoţite de 'orderou7confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor "mputernicite.

  / *esponsabilitatea de corectitudinea "ntocmirii documentelor de plată notelor de transfer :i ordinelor de plată revine CA! D CA#7 la care se deservesc contribuabilii sau la care este "nregistrată plata "n plus.

  2 Mo#ul #! !+titui! a "!%ituilo (ol!(tat! 1i a )i?loa(!lo t!)poa i%tat! 7% po+!+ia autoit,-ilo 3i%+titu-iilo 'u$!ta!

  & !umele aferente veniturilor colectate :i mi3loacelor temporar intrate "n posesia autorităţilor D instituţiilor  bugetare [email protected] "n plus sau incorect de către plătitori7 se restituie "n ba&a solicitărilor de restituire aacestora.

  / !olicitările se depun de către plătitori nemi3locit la autorităţile D instituţiile bugetare beneficiare7 cuanexarea documentelor 3ustificative.

  0 Autorităţile D instituţiile bugetare examinea&ă solicitările :i după ca&7 perfectea&ă ordine de plată pentrurestituirea sumelor [email protected] "n plus sau incorect. upă autori&area de către persoanele "mputernicite :iacceptate de către !+#( al #inisterului (inanţelor7 ordinele de plată se transmit "n format electronictre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor.

  %re&oreriile teritoriale verifică corectitudinea "ntocmirii ordinelor de plată.Ordinele de plată acceptate pentru executare se includ "n 'orderou7 după care se autori&ea&ă prinsemnătura digitală de către persoanele "mputernicite din cadrul irec iei generale %re&oreria de !tat sauțtre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor.

  2 AutorităţileD instituţiile bugetare care nu au acces la !+#( al #inisterului (inanţelor "ntocmesc ordine de plată "n două exemplare pentru restituirea sumelor [email protected] "n plus sau incorect7 pre&entBndu/le tre&orerieiteritoriale ale #inisterului (inanţelor deservente.

  %re&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor verifică corectitudinea "ntocmirii ordinelor de plată privind restituirea sumelor [email protected] "n plus sau incorect :i le introduc "n !+#( al #inisterului (inanţelor.

  5 irec ia generală %re&oreria de !tat7 după aprobare7 transferă către tre&oreriile teritoriale ale #inisteruluiț(inanţelor sumele solicitate pentru efectuarea restituirilor [email protected] "n plus sau incorect7 "n ordinea stabilită.

  5 @%to()i!a apoat!lo

  & Hn scopul corectitudinii "ntocmirii rapoartelor lunare privind executarea bugetului de stat7 bugetelor locale7 bugetului asigurărilor sociale de stat :i a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală7 irec iațgenerală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor pre&intă administratorilor de venit "n a cincea &i a lunii următoare perioadei de gestiune *egistrul veniturilor bugetului de stat D

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  15/49

  15

   bugetului asigurărilor sociale de stat D fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală D bugetelorlocale (orma (+/00? :i *egistrul veniturilor bugetelor locale (orma (+/00= "n 2 exemplare7 semnate de persoanele "mputernicite7 cu aplicare tampilei.ș

  *egistrele se perfectea&ă cumulativ de la "nceputul anului7 pe tipuri de impo&ite :i taxe./ Administratorii de venit7 verifică lunar registrele menţionate la punctul ..5.1 :i le confirmă prin

  semnăturile persoanelor "mputernicite7 cu aplicarea :tampilei7 iar "n termen de două &ile pre&intă irec ieițgenerale %re&oreria de !tat :i tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor un exemplar de registru.

  0 Hn ca&ul depistării unor divergenţe7 administratorii de venit7 de comun acord cu irec ia generalăț%re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 "ntocmesc Actul de verificare aveniturilor "ncasate la bugetul de stat D bugetul local de nivelul ++ D municipal [email protected]:inău D municipal 'ălţi D bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut 3uridic special (orma (+/011.

  2 ivergenţele depistate sunt corectate de către irec ia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritorialețale #inisterului (inan elor "n următoarea &i operaţională de la depistare7 iar după "[email protected] anului bugetarțcu ultima &i operaţională a anului.

  Anual7 administratorii de venit pre&intă irec iei generale %re&oreria de !tat restan ele privindț ț plă ile pe care le adminisrea&ă.ț

  Capitolul IV. Ma%a$!)!%tul pl,-ilo #i% 'u$!t!l! (o)po%!%t! al! 'u$!tului pu'li( %a-io%al

  2.& R!$uli $!%!al!

  2.&.& Hn procesul executării bugetelor componente ale bugetului public naţional7 autorităţile D instituţiile bugetare efectuea&ă plăţi pentru diverse programe guvernamentale7 cu condiţia că aceste plăţi se execută "n ba&a prevederilor legii D deci&iei bugetare anuale.

  2.&./ ,lăţile din bugetele componente ale bugetului public naţional se efectuea&ă de la conturile bancareale #inisterului (inanţelor %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 CA! :iCA# [email protected] "n Contul $nic %re&orerial7 "n limita soldului &ilnic de mi3loace băne:ti :i a limitelor dealocaţii bugetare aprobate "n legea D deci&ia bugetară anuală.

  2.&.0 !tructura contului tre&orerial pentru plăţile din bugetele componente ale bugetul public naţionaleste indicată "n AK>A +/8 .

  2.&.2 !tructura codului +'A pentru plăţile din bugetele componente ale bugetul public naţional esteindicată "n AK>A +/.

  2./ E;!(tua!a pl,-ilo #! la (o%tuil! 'a%(a! al! Mi%i+t!ului Fi%a%-!lo T!o!i!i #! Stat 1it!o!iilo t!itoial! al! Mi%i+t!ului Fi%a%-!lo

  2./.& E;!(tua!a pl,-ilo #i% )i?loa(!l! ',%!1ti a(u)ulat! la 'u$!tul #! +tat

  2./.&.& *eparti&area surselor financiare ale bugetului de stat "ncasate la conturile bancare ale #inisterului(inanţelor %re&oreria de !tat se efectuea&ă &ilnic conform +ndicaţiei de reparti&are a soldului mi3loacelor  bugetului de stat (orma (/017 aprobată de către ministruD viceministru.

  2./.&./ ,roiectul +ndica iei se "ntocme te de către irecţia generală %re&oreria de !tat "n ba&a necesită ilorț ș țdocumentelor de plată institu iilor finan ate de la bugetul de stat7 planurilor de finan are7 altor documente7ț ț țin"nd cont de progno&a [email protected]ă ilor.ț ț

  2./.&.0 Hn ba&a +ndicaţiei de reparti&are a soldului mi3loacelor bugetului de stat7 irecţia generală%re&oreria de !tat perfectea&ă :i execută ordine de plată "n lei :i "n valută străină după ca& pentruefectuarea operaţiunilor de transmitere a mi3loacelor băne ti de la conturile bancare ale #inisteruluiș

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  16/49

  1?

  (inanţelor %re&oreria de !tat la conturile bancare ale #inisterului (inan elor E tre&oreriile teritoriale7 cuțindicarea destinaţiei acestor mi3loace7 conform clasificaţiei economice.

  2./.&.2 ,ersoanele "mputernicite cu dreptul la semnătură din cadrul irecţiei generale %re&oreria de !tatsunt responsabile de transmiterea mi3loacelor băne ti7 "n strictă conformitate cu indicaţia menţionată laș punctul .2.1.1.

  2././ E;!(tua!a pl,-ilo #i% )i?loa(!l! ',%!1ti a(u)ulat! la 'u$!t!l! lo(al!

  2././.& *eparti&area surselor financiare ale bugetului local de nivelul ++ "ncasate la conturile bancare ale#inisterului (inanţelor / tre&oreriilor teritoriale se efectuea&ă &ilnic conform +ndicaţiei de reparti&are asoldului mi3loacelor bugetului local de nivelul ++ (orma (/01.

  2./././ +ndicaţia de reparti&are a soldului mi3loacelor bugetului local de nivelul ++ este elaborată de cătreirecţiile (inanţe respective7 "n ba&a necesităţilor de mi3loace băne:ti ale autorităţilor D instituţiilor bugetare finanţate de la bugetele respective7 prin asigurarea verificării lor cu soldul de aloca ii bugetare7țsoldul pe contracte i cu pre&en a documentelor 3ustificative după ca&.ș ț

   upă aprobarea +dica iei de reparti&are a soldului mi3loacelor bugetului local de nivelul ++ de cătrețautoritatea executivă abilitată cu acest drept7 aceasta se transmite spre executare "n format electronic :iDsau pe suport de @"rtie tre&oreriilor teritoriale deservente ale #inisterului (inanţelor.

  +ndicaţia menţionată la alineatul 1 se execută de către tre&oreriile teritoriale ale #inisterului(inanţelor "n &iua recepţionării acesteia.2././.0 ,ersoanele "mputernicite cu dreptul la semnătură din cadrul tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului

  (inanţelor sunt responsabile de efectuarea plăţilor7 "n strictă conformitate cu indicaţia menţionată la punctul .2.2.1 :i cu destinaţia plăţilor din documentele de plată.

  2././.2 Kfectuarea plă ilor din contul surselor financiare ale bugetelor locale de nivelul + se efectuea&ă "nț ba&a documentelor de plată7 pre&entate de către autorităţile D instituţiile bugetare la tre&oreriile teritorialeale #inisterului (inanţelor deservente.

  2./.0 Ma%a$!)!%tul a%$a?a)!%t!lo

  2./.0.& Contractarea de mărfuri7 lucrări :i servicii se efectuea&ă "n ba&a 4egii nr.?/>-+ din 1 aprilie200= privind [email protected]&iţiile publice7 :i altor acte normative "n vigoare7 "n limita alocaţiilor bugetare aprobate.2./.0./ Contractele "[email protected] de către autorităţile D instituţiile bugetare7 "n mod obligatoriu7 se "nregistrea&ă

  la tre&oreriile teritoriale deservente ale #inisterului (inanţelor.Autorităţile D instituţiile bugetare sunt obligate să "nregistre&e contractele "[email protected] de mică valoare la

  tre&oreriile teritoriale deservente ale #inisterului (inanţelor "n termen de pBnă la 15 &ile de la data desemnare a acestora.

  [email protected] executarea :i desfă:urarea procedurilor de [email protected]&iţii publice ţine de responsabilitateaautorită ilor Dinstitu iilor bugetare7 care poartă răspundere7 pentru "ncălcarea acestora7 "n conformitate cuț ț prevederile Codului Contravenţional al *epublicii #oldova.

  2./.0.0 -aloarea contractelor multianuale investiţiile capitale7 proiecte7 etc. se "nregistrea&ă "n tre&oreriileteritoriale deservente ale #inisterului (inanţelor "n suma totală cu reparti&are pe ani7 conform planuluicalendaristic "ntocmit de autorităţile D instituţiile bugetare7 la suma mi3loacelor financiare aprobate pentruanul bugetar curent.

  2./.0.2 -erificarea cu aloca iile bugetare disponibile ale autorită ilor Dinstitu iilor bugetare se efectuea&ă laț ț țmomentul "nregistrării "n tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor.

  2./.0.5 Amendamentele la contracte urmea&ă acelea:i proceduri ca :i contractele iniţiale la care se referă :ise perfectea&ă de către autorităţile D instituţiile bugetare "n următoarele ca&uri6

  a pentru ma3orarea D mic:orarea sumei contractelor iniţiale9 b pentru modificarea valabilităţii contractului iniţial9c pentru modificarea conturilor bancareD codurilor +'A ale furni&orului9

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  17/49

  1=

  d pentru modificarea codurilor +'A7 "n ca&ul resubordonării D reorgani&ării autorită ilor D institu iilorț ț bugetare.

  2./.0.8 %ransferurile "ntre bugetele componente ale bugetului public naţional7 transferurile curente7transferurile capitale :i subsidiile se efectuea&ă la conturile bancare ale beneficiarilor7 "n limita alocaţiilor  bugetare aprobate7 "n ba&a documentelor 3ustificative indicaţiei de la irecţia generală sinte&ă bugetară7irecţia generală (inan e7 scrisori7 alte documente etc. introduse "n !+#( :i fără contracte de [email protected]&iţiiț publice.

   2./.0.9 Hntocmirea documentelor de plată :i evidenţa [email protected] cu caracter secret se efectuea&ăconform prevederilor actelor legislative :i normative "n vigoare7 care reglementea&ă caracterul deosebit deactivitate al organelor cu regim secret.

  2./.2 E;!(tua!a pl,-ilo pi% "ia)!%t

  2./.2.& ,entru efectuarea plăţilor prin virament pentru mărfurile procurate7 lucrările "ndeplinite :i serviciile prestate7 autorităţile D instituţiile bugetare utili&ea&ă Ordinul de plată (orma (/001.

  2./.2./ ,entru efectuarea plăţilor de către autorităţile D instituţiile bugetare care se deservesc "ncontabilitatea centrali&ată7 sau care de in mai multe conturi tre&orerialeDcoduri +'A7 poate fi un ordin deț plată generali&ator "n sumă totală7 la care se anexea&ă escifrarea la documentul de plată (orma (/018.

  2./.2.0 Hn ba&a anga3amentelor asumate7 autorităţile D instituţiile bugetare perfectea&ă "n !+#( al#inisterului (inanţelor ordine de plată7 care se autori&ea&ă prin semnătura digitală de către persoanele"mputernicite din cadrul autorităţii D instituţiei bugetare. $lterior se transmit irec iei generale %re&orerieițde !tat sau tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inaţelor.

  2./.2.2 irecţia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor efectuea&ăverificări suplimentare a ordinelor de plată sub aspectul clasificaţiei bugetare7 precum :i dacă acesteacorespund cu anga3amentele asumate de către autoritatea D instituţia bugetară.

  2./.2.5 4a efectuarea plă ilor prin virament7 autoritatea D institu ia bugetară pre&intă documente 3ustificativeț țla solicitarea irec iei generale %re&oreria de !tat iDsau a tre&oreriilor teritoriale ale #inisteruluiț ș(inanţelor.

  2./.2.8 Autorităţile D instituţiile bugetare7 care nu au acces la !+#( al #inisterului (inanţelor7 pre&intă la

  irecţia generală %re&oreria de !tat sau la tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 pe suport [email protected] "n două exemplare7 ordinele de plată "ntocmite "n conformitate cu actele normative "n vigoare7semnate de către persoanele "mputernicite7 cu aplicarea :tampilei autorităţii D instituţiei bugetare.

  2./.2.9 upă verificarea ordinelor de plată sub aspectul clasificaţiei bugetare7 persoanele responsabileexecutorii din irecţia generală %re&oreria de !tat sau tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor introduc :i autori&ea&ă ordinele de plată "n !+#( al #inisterului (inanţelor.

  *esponsabilitatea corectitudinii introducerii documentelor de plată "n sistemul informaţional o poartă persoana responsabilă din irecţia generală %re&oreria de !tat sau tre&oreriile teritoriale ale #inisterului(inanţelor.

  2./.2.: Ordinele de plată acceptate pentru executare se autori&ea&ă prin semnătura digitală de către persoanele "mputernicite din cadrul irec iei generale %re&oreria de !tat sau tre&oreriilor teritoriale aleț#inisterului (inanţelor.

  2./.2.< upă prelucrarea extraselor din conturile bancare7 persoana responsabilă executorul din irecţiagenerală %re&oreria de !tat :i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor aplică :tampila :i semnătura pe ambele exemplare ale ordinelor de plată pre&entate de către autorităţile D instituţiile bugetare7 care nu auacces la !+#( al #inisterului (inanţelor7 din care7 primul exemplar rămBne "n dosarul irec iei generaleț%re&oreria de !tat sau tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 anexat la extrasul din cont bancar7iar exemplarul doi se remite autorităţii D instituţiei bugetare.

  2./.5 E;!(tua!a pl,-ilo 7% %u)!a

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  18/49

  18

  2./.5.& ,entru ridicarea numerarului7 autorităţile D instituţiile bugetare perfectea&ă "n !+#( al #inisterului(inanţelor elegaţia de retragere a numerarului (orma (/00?7 care se autori&ea&ă prin semnăturadigitală i se transmite tre&oreriei teritoriale deservente. Hn ca&ul "n care nu au acces la !+#( alș#inisterului (inanţelor7 pre&intă elegaţia de retragere a numerarului la tre&oreria teritorială7 pe suport [email protected] "ntr/un exemplar7 cu aplicarea :tampilei autorităţii D instituţiei bugetare i semnăturilor olografe.ș

  2./.5./  4a efectuarea plă ilor "n numerar7 autoritatea D institu ia bugetară pre&intă documente 3ustificativeț țla solicitarea irec iei generale %re&oreria de !tat iDsau a tre&oreriilor teritoriale ale #inisteruluiț ș

  (inanţelor.2./.5.0 elegaţia de retragere a numerarului "ntr/un exemplar7 ordinele de plată pentru transferulimpo&itelor reţinute din salariu7 a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat :i a primelor lafondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală7 perfectate "n două exemplare :i semnate de către persoanele "mputernicite cu dreptul la semnătură7 cu aplicarea :tampilei autorităţilor D instituţiilor bugetare7sunt pre&entate tre&oreriei teritoriale deservente.

  2./.5.2 4a ridicarea numerarului pentru autorităţile D instituţiile bugetare care se deservesc "n contabilităţilecentrali&ate7 sau care deţin mai multe conturi tre&orerialeDcoduri +'A7 poate fi elegaţia de retragere anumerarului generali&atoare "n sumă totală7 la care se anexea&ă escifrarea la delegaţia de retragere anumerarului (orma (/018.

  2./.5.5 elega iile de retragere a numerarului ale autorită ilor D institu iilor bugetare7 acceptate deț ț ț persoanele responsabile din tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inan elor7 sunt incluse "n procesul dețnecesită i7 pentru a primi finan are de la bugetele de la care se finan ea&ă autorită ile D institu iile bugetareț ț ț ț țrespective.

  2./.5.8 upă primirea de la irecţia generală %re&oreria de !tat a mi3loacelor băne:ti pentru acoperireanecesarului de numerar ale autorită ilor D institu iilor bugetare finan ate de la bugetul de stat7 tre&oreriileț ț țteritoriale ale #inisterului (inanţelor "ntocmesc ordine de plată :i efectuea&ă transferul acestora la codul+'A [email protected] "n banca comercială deserventă.

  2./.5.9 Autorităţile D instituţiile bugetare cu două &ile lucrătoare premergătoare &ilei de retragere anumerarului "n:tiinţea&ă tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor despre necesarul de numerar prin perfectarea Cererii despre necesarul de numerar (orma (/02?7 "n ba&a cărora tre&oreriile teritoriale ale#inisterului (inanţelor formea&ă Cererea consolidată despre necesarul de numerar (orma (/02?D1 pecare o pre&intă la banca comercială deserventă.

  2./.5.: Hn ca&ul "n care numerarul re&ervat de către tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor pentruautorităţile D instituţiile bugetare nu este ridicat "n termenul indicat7 atunci #inisterul (inanţelor poartărăspunderea pentru plata penalităţilor7 conform prevederilor contractelor de deservire bancară atre&oreriilor teritoriale.

  2./.5.< elegaţiile de retragere a numerarului7 concomitent cu 'orderoul documentelor de plată7 setransmit de către tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor la banca comercială deserventă7 la careautorităţile D instituţiile bugetare urmea&ă să ridice numerarul.

  2./.5.&= Hn ca&ul ridicării mi3loacelor "n numerar pentru [email protected] salariului sau la efectuarea transferuluimi3loacelor la cardurile bancare ale anga3a ilor7 autorităţile D instituţiile bugetare sunt responsabile pentruțefectuarea concomitentă a transferurilor la bugetele respective a impo&itelor reţinute din salariu7 transferulcontribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat7 a primelor la fondurile asigurărilor obligatoriii deasistenţă medicală :i a altor reţineri.

  2./.5.&&  umerarul primit "n casieriile autorităţilor D instituţiilor bugetare se utili&ea&ă "n termen de &ilelucrătoare7 inclu&Bnd &iua de primire a banilor de la banca comercială.

  2./.5.&/ upă expirarea termenului indicat "n punctul .2.5.117 autorităţile D instituţiile bugetare suntobligate să depună sumele de numerar neutili&ate din casierii7 sumele primite "n casieria acestora pentrurestabilirea plăţilor efectuate7 precum :i sumele "ncasate de la colectarea veniturilor7 la conturile bancareale tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor deservente7 perfectBndu/se Ordinul de "ncasare anumerarului (orma (/00=7 cu indicarea contului tre&orerial.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  19/49

  1

  2./.5.&0 Ordinul de "ncasare a numerarului se "ntocme:te "n conformitate cu prevederile *egulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar "n băncile din *epublica #oldova aprobat prin @otărBrea Consiliului deadministraţie al 'ăncii aţionale a #oldovei nr. 200 din 2= iulie 200? cu modificările :i completărileulterioare.

  2./.5.&2 !oldul numerarului disponibil "n casieriile autorităţilor D instituţiilor bugetare7 "n ultima &i a lunii degestiune7 "n mod obligatoriu7 se depune la conturile bancare ale tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului(inanţelor deservente "n ordinea stabilită "n punctul .2.5.12.

  2./.8 E*!(uta!a #o(u)!%t!lo !*!(utoii

  2./.8.& ocumentele executorii7 eliberate "n ba&a @otărBrilor rămase definitive ale instanţelor 3udecătore:ti7ce ţin de "ncasareaDrestituirea mi3loacelor băne:ti din contul bugetelor componente ale bugetului publicnaţional :i din contul autorităţilorDinstituţiilor bugetare7 precum i "[email protected] executorului 3udecătorescș privind "ncasarea [email protected] de executare se execută "n conformitate cu prevederile Codului de executarea *epublicii #oldova nr./>- din 2 decembrie 2007 a 4egii finanţelor publice :i responsabilităţii bugetar/fiscale nr. 181 din 25 iulie 201 :i articolului 8 al 4egii privind finanţele publice locale nr.= din1? octombrie 2007 *egulamentului privind suspendarea operaţiunilor7 [email protected] :i perceperea "n modincontestabil a mi3loacelor băne:ti din conturile bancare7 aprobat prin otărBrea 'ăncii aţionale a

  #oldovei nr.=5 din 15 decembrie 20057 cu modificările :i completările ulterioare.2./.8./ ocumentele executorii7 ce ţin de plă ile din contul bugetului de stat7 eliberate de către instan ele deț ț 3udecată na ionale i interna ionale7 se transmit "n original7 spre executare #inisterului (inanţelor irecţiaț ș ț 3uridică.

  2./.8.0 upă examinarea documentelor executorii de către conducerea #inisterului (inanţelor :i luareadeci&iei de executare7 irecţia 3uridică pre&intă irecţiei generale %re&oreria de !tat nota/raport cu vi&aconducerii #inisterului (inanţelor "nsoţită de documentele executorii "n original i documenteleș 3ustificative.

  2./.8.2 ,ersoanele responsabile din cadrul irecţiei generale %re&oreria de !tat "ntroduc datele necesaredin documentele executorii :i nota/raport "n !+#( al #inisterului (inanţelor7 "n ba&a cărora se perfectea&ăordine de plată pe suport de @Brtie se perfectea&ă exemplare.

  upă verificarea ordinelor de plată7 acestea se semnea&ă de persoanele "mputernicite cu dreptul lasemnătură din irecţia generală %re&oreria de !tat.2./.8.5 irecţia generală %re&oreria de !tat7 după executarea ordinelor de plată7 anexea&ă la extrasul

  tre&oreriei (orma (/0 un exemplar al ordinului de plată "mpreună cu documentele 3ustificative7 aldoilea exemplar al ordinului de plată se transmite irecţiei 3uridice7 iar al treilea exemplar al ordinului de plată se transmite solicitantului.

  2./.8.8 ocumentele executorii ce ţin de plă ile din contul autorităţilor D instituţiilor bugetare7 eliberate dețcătre instan ele de 3udecată na ionale7 se pre&intă obligatoriu de către creditorDexecutor 3udecătoresc "nț țoriginal la autorităţile D instituţiile bugetare respective pentru a se introduce "n !+#( al #inisterului(inanţelor7 "n ba&a cărora se perfectea&ă ordine de plată. Acestea din urmă7 după semnarea de către persoanele "mputernicite cu dreptul la semnătură din cadrul autorităţii D instituţiei bugetare7 se transmit spreexecutare tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor.

  Autorităţile D instituţiile bugetare care nu au acces la !+#( al #inisterului (inanţelor perfectea&ă :i pre&intă tre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor ordine de plată7 "n două exemplare7 semnate decătre persoanele "mputernicite cu dreptul la semnătură7 cu anexarea originalului documentelor executorii.upă executarea ordinelor de plată7 primul exemplar al ordinului de plată "mpreună cu copia documentuluiexecutoriu se anexea&ă la extrasul tre&oreriei (orma (/07 iar al doilea exemplar al ordinului de plată:i originalul documentului executoriu se remit plătitorului7 autorităţii Dinstituţiei bugetare7 alăturat laextrasul din cont curent.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  20/49

  20

  2./.8.9 irecţia generală %re&oreria de !tat i tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inan elor7 precum iș ț șautorităţile D instituţiile bugetare7 după executarea documentelor executorii7 perfectea&ă +nformaţia [email protected] titlurilor executorii din contul bugetului respectiv (orma (,/001.

  2./.8.: Kxecutarea benevolă a documentelor executorii se reflectă "n executarea de casă a bugetelorrespective la nivelul clasificaţiei economice / cod 281?1 ;,lă i aferente documentelor executorii cuțexecutare benevolă

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  21/49

  21

  2./.8.&

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  22/49

  22

  2./.9.: ,entru corectarea executării opera iunilor "ntre conturile tre&oreriale7 precum i pentru [email protected]ț șimpo&itelorDtaxelor de către autorităţile D instituţiile bugetare7 acestea perfectea&ă notele de transfer "n!+#( al #inisterului (inanţelor7 se semnea&ă de către persoanele "mputernicite cu dreptul la semnătură ișse transmit sub formă de borderou spre executare irec iei generale %re&oreria de !tat sau tre&oreriilorțteritoriale ale #inisterului (inan elor.ț

  2./.9.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  23/49

  2

   persoanele autori&ate din tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 cu aplicarea :tampilei.Kxemplarele 27 7 se semnea&ă de către autorităţile D instituţiile bugetare7 cu aplicarea :tampilei entităţii.

  2./.:.: ,lăţile efectuate din conturile bancare "n valută străină ale irec iei generale %re&oreria de !tat sau ațtre&oreriilor teritoriale ale #inisterului (inanţelor se reflectă "n executarea bugetului "n moneda naţionalăconform cursului de [email protected] valutar oficial stabilit la data efectuării operaţiunilor de 'anca aţională a#oldovei.

  2.0 G!+tio%a!a op!a-iu%ilo pi"i%# )i?loa(!l! t!)poa i%tat! i% po+!+ia i%+titu-iilo 'u$!ta! 1i a)i?loa(!lo !*ta'u$!ta! a i%+titu-iilo pu'li(!

  2.0.& #i3loacele financiare gestionate prin sistemul tre&orerial al #inisterului (inan elor7 dar care nuțfac parte din bugetele componente ale bugetului public naţional constituie mi3loace extrabugetare.

  2.0./ #i3loacele extrabugetare includ6a mi3loace intrate temporar "n posesia autorită ilorDinstituţiilor bugetare9ț b mi3loace primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către

  autorită ileDinstitu iile publice la autogestiune7 ale căror fondatori sunt autorită ile publice centrale iț ț ț șautorită ile publice locale.ț

  2.0.0 #i3loacele intrate temporar "n posesia autorită ilorDinstituţiilor bugetare includț 6

  a tipul ?01 N#i3loacele intrate temporar "n posesia instituţiilor bugetare>> E 

   pentru bugetul de stat :i 22??>>> E pentru bugetele locale E [email protected] la banca deserventă7

  unde >>> / banca deserventă.2.0.9 ,entru instituţiile bugetare care deţin mi3loace intrate temporar "n posesie se va menţine unregistru separat. Hn acest registru vor fi "nscrise :i codurile [email protected] pentru tre&oreriile teritoriale7 care vor gestiona mi3loacele neidentificate :i "mprumuturile.

  2.0.:  [email protected] conturilor tre&oreriale pentru mi3loacele extrabugetare se efectuea&ă "n ba&asolicitărilor acestora7 cu acceptul irecţiei generale %re&oreria de !tat7 care asigură evidenţa conturilor tre&oreriale conform *egistrului evidenţei conturilor tre&oreriale pentru mi3loace temporar intrate "n posesia autorităţilorDinstituţiilor bugetare (orma (K/00=.

  2.0.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  24/49

  2

  2.0.&&  Hn ca&ul nerespectării de către plătitori a anumitor condiţii de participare la licitaţii7mi3loacele intrate temporar "n posesia autorită ilorDinstituţiilor bugetare ca garanţie pentru ofertă :i garanţiațde participare la privati&area patrimoniului public se transferă de către instituţiile bugetare "n bugetelerespective.

  2.0.&/  #i3loacele extrabugetare "n valută străină  se acumulea&ă "n conturile bancare [email protected] la banca deserventă.

  2.0.&0 4a efectuarea plăţilor din mi3loace extrabugetarese utili&ea&ă următoarele documente6

  a delegaţia de retragere a numerarului (orma (/00?9 b ordinul de plată (orma (/0019c nota de transfer (orma (/009d nota de transfer "n valută (orma (/0059e ordinul de plată "n valută străină (orma (/0029f cerere de cumpărare a valutei străine contra lei moldovene:ti (orma (/009g cerere de v"n&are a valutei străine contra lei moldovene:ti (orma (/0289@ cerere de eliberare a numerarului "n cadrul opera iunilor valutareț  (orma (/02=9i cerere de v"n&are a unei valute străine contra altei valute străine (orma (/029

   u se admit corectări "n delegaţii de retragere a numerarului7 ordine de plată :i alte documente de plată pre&entate de către autorită ileDinstitu iile bugetareț ț .

  *esponsabilitatea pentru "ntocmirea corectă a documentelor de plată o poartă autorită ileDținstituţiile7 iar tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor exercită doar controlul cameral aldocumentelor de plată.

  2.0.&2 ocumentele privind efectuarea plăţilor se verifică la soldul de mi3loace băne:ti "n contul tre&orerial.2.0.&5 4a efectuarea plăţilor de către autorităţileDinstituţiile publice la autogestiune nu sunt necesare alocaţii

   bugetare7 "nregistrarea contractelor "n tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor :i nu se aplicăclasificaţia bugetară.

  2.0.&8 !e inter&ice transferarea mi3loacelor băne:ti ale autorităţilorDinstitu iilor publice la autogestiune7 de lațconturile [email protected] "n tre&oreriile teritoriale la conturile bancare ale acestora aflate "n instituţiile financiare7dar se admite opera iunea inversă.ț

  2.0.&9 AutorităţileDinstituţiile publice la autogestiune pot efectua operaţiuni "ntre conturi proprii7 [email protected] "ntre&oreriile teritoriale.

  2.0.&: Operaţiunile privind executarea mi3loacelor extrabugetare autorită ilorDinstituţiilor se reflectăț"n6

  a Kxtras din contul mi3loacelor extrabugetare :i mi3loacelor temporar "ntrate "n posesiaautorită ilorDinstituţiilor (orma (, /007 care este necesar să fie generat la nivel de cont bancar7 contțcontabil :i pe cont curent9

   b Kxtras "n valută din contul mi3loacelor extrabugetare :i mi3loacelor temporar "ntrate "n posesiaautorită ilorDinstituţiilor (orma (, /00D17 care este necesar să fie generat la nivel de cont bancar7 contțcontabil :i pe cont curent9

  c (i:a executării mi3loacelor extrabugetare (orma (, /00D(i a executării mi3loacelor extrabugetareș   se pre&intă pe suport electronic autorită ilorDinstitu iilorț ț

   publice la autogestiune de către tre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor7 "n a treia &i a lunii ceurmea&ă după perioada de gestiune7 iar trimestrial :i anual :i pe suport de @"rtie "n două exemplare7 cusemnăturile persoanelor responsabile. upă verificare autorită ileDinstitu iile publice restituie un exemplarț țsemnat de către persoanele cu dreptul la semnătură tre&oreriei teritoriale deservente.

  d *aportul privind "ncasarea :i efectuarea plăţilor de mi3loace temporar "ntrate "n posesiaautorită ilorDinstituţiilor :i mi3loacelor extrabugetare (orma (, /00D2.ț

  *aportul privind "ncasarea i efectuarea plă ilor de mi3loace extrabugetare se va transmite lunar peș țsuport electronic de către tre&oreriile teritoriale irec iei opera ionale din cadrul irec iei generaleț ț ț%re&oreria de !tat7 concomitent cu raportul privind executarea bugetului de stat.

  2.0.&

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  25/49

  25

  a *egistrele de evidenţă analitică9 b ota contabilă r. 9c 'alanţa de verificare9d Cartea #are.

  2.0./= !oldurile din conturile mi3loacelor extrabugetare neutili&ate p"nă la finele anului bugetar s"ntaccesibile pentru utili&are "n acelea:i scopuri "n anul bugetar următor.

  2.2 Po(!#ui pi"i%# $!+tio%a!a poi!(t!lo ;i%a%-at! #i% +u+! !*t!%!2.2.& #i3loacele bugetelor componente ale bugetului public naţional obţinute din surse externe pentru diferite proiecte ale autorităţilor D instituţiilor bugetare sunt gestionate prin sistemul tre&orerial.

  2.2./ ,entru gestionarea mi3loacelor respective7 irecţia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriileteritoriale ale #inisterului (inanţelor [email protected] conturi bancare separate pentru fiecare donator7 "n valutastrăină solicitată sau "n moneda naţională7 la '# sau la banca comercială deserventă a #inisterului(inan elor după ca&.ț

  [email protected] conturilor bancare se efectuea&ă de către tre&oreriile teritoriale ale #inisterului(inanţelor "n ba&a următoarelor documente suplimentare6

  1 Adresarea din partea instituţiei publice92 Cererea de [email protected] a contului9

  Acordul "[email protected] "ntre autorităţile publice centraleDlocale :i organi&aţiile internaţionale7 precum :ialţi donatori externi.%re&oreriile teritoriale eliberea&ă executorului de buget confirmare despre datele contului bancar :i

  tre&orerial [email protected] "n ba&a planului de finanţare cu reparti&are anuală.4a etapa de iniţiere a proiectelor7 la solicitarea donatorului7 p"nă la semnarea acordului :i "ntocmirea

   planului de finanţare7 tre&oreriile teritoriale eliberea&ă certificate de identificare financiară7 "n care s"ntincluse conturile tre&oreriale curente ale executorilor de buget.

  2.2.0 obBnda calculată la soldurile mi3loacelor băne:ti "n conturile [email protected] "n instituţiile financiare :i destinatereali&ării proiectelor finanţate din surse externe se virea&ă integral la bugetele "n componen a cărora suntțincluse7 sau pot rămBne la contul proiectului conform prevederilor legii bugetului D acordului.

  2.2.2 Comisioanele aferente serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate reali&ării proiectelor finanţate

  din surse externe se [email protected]ă din contul bugetului de stat7 pe ba&ă de contract "[email protected] de către #inisterul(inan elor sau autorită ile administra iei publice locale cu '# sauț ț ț  cu banca comercială deserventă7 saudin contul proiectului conform prevederilor acordului.

  2.2.5 !oldurile de mi3loace băne:ti provenite din proiecte finanţate din surse externe "mprumuturi:iDsau granturi neutili&ate p"nă la finele anului bugetar s"nt accesibile pentru utili&are "n acelea:i scopuri "nanul bugetar următor.

  2.2.8 upă finali&area proiectelor conturile bancare :i tre&oreriale se "[email protected]. ,entru "[email protected] conturilor bancare :i tre&oreriale7 instituţia publică beneficiară pre&intă tre&oreriei confirmarea finali&ării proiectului:i cererea de "[email protected] a conturilor.

  Hn ca&ul cBnd7 la "[email protected] proiectului sunt "nregistrate solduri de mi3loace băne ti neutili&ate pot fiș"ntreprinse una din următoarele ac iuni6ț

  a se restituie donatorului "n conformitate cu prevederile respective din acordul semnat9 b se transferă la contul bugetelor componente ale bugetului public na ional.ț

  2.5 R!$uli pi"i%# !*!(uta!a 'u$!t!lo autoit,-ilo 3 i%+titu-iilo 'u$!ta! a;lat! 7% a;aa +i+t!)uluit!o!ial al Mi%i+t!ului Fi%a%-!lo

  2.5.& Autorităţile D instituţiile bugetare ambasadele7 consulatele7 repre&entanţe7 alte instituţii etc.7 care sedeservesc "n afara sistemului tre&orerial7 primesc finanţare de la bugetul de stat.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  26/49

  2?

  (inanţarea acestora se efectuea&ă prin perfectarea ordinelor de plată "n !+#( al #inisterului(inanţelor de către autorităţile publice centrale responsabile de deservirea lor7 care7 după efectuareacontroalelor stabilite7 se acceptă spre executare de către irecţia generală %re&oreria de !tat.

  2.5./  #i3loacele obţinute "n valută străină de către misiunile diplomatice :i oficiile consulare ale*epublicii #oldova prin prestarea de servicii consulare "n străinătate se reflectă drept venit la bugetul destat :i se utili&ea&ă7 ca sursă de finanţare bugetară7 pentru acoperirea [email protected] misiunilor7 "n limitaalocaţiilor prevă&ute la bugetul de stat "n acest scop7 "n ba&a rapoartelor privind "ncasarea :i utili&area

  mi3loacelor respective7 pre&entate "n conformitate cu legislaţia "n vigoare #inisterului (inanţelor.2.5.8 Operaţiunile de casă efectuate "n afara sistemului tre&orerial ambasadele7 repre&entanţele7 $nităţile de+mplementare a ,roiectelor finanţate din surse externe7 ,roiectelor finanţate din surse externe aleautorită ilor publice locale se includ "n executarea de casă a bugetului respectiv prin pre&entarea lunară aț*aportului privind executarea bugetului "n afara sistemului tre&orerial (orma (/007 care este introdus"n !+#(.

  atele introduse "n !+#( sunt verificate la limitele de alocaţii ale bugetului respectiv7 iar "n ca&ul "ncare se depistea&ă depă:iri ale acestor limite7 datele din raport nu vor putea fi acceptate de !+#( pBnă cBndinstituţia bugetară nu va introduce modificări la limitele de alocaţii.

  2.5.9 Autorităţile D instituţiile bugetare care se deservesc "n bănci comerciale "n interiorul ţării pre&intă7#inisterului (inanţelor sau introduc "n !+#(7 raportul menţionat "n punctul .. "n termen de trei &ilelucrătoare ale lunii următoare perioadei de raportare.

  2.5.: Autorităţile D instituţiile bugetare care se deservesc "n bănci comerciale peste @otarele ţării ambasadele7consulatele7 repre&entanţe7 alte instituţii etc. pre&intă ministerului de ramură7 care introduc raportulrespectiv "n !+#( "n termen de = &ile lucrătoare ale lunii următoare perioadei de gestiune.

  Operaţiunile efectuate de către autorităţile D instituţiile bugetare se includ "n executarea de casă a bugetului respectiv de către administratorii de buget prin sistemul tre&orerial cu ultima &i lucrătoare a lunii precedente perioadei de gestiune.

  +ncluderea operaţiunilor date7 pentru luna decembrie7 "n executarea de casă a bugetului respectiv prinsistemul tre&orerial se reali&ea&ă "n două etape6

  a prima etapă E operativ pentru luna decembrie la situaţia din 25 decembrie7 anual9 b a doua etapă E definitiv la pre&entarea raportului anual conform graficului stabilit.

  2.8 R!$uli pi"i%# $!+tio%a!a )i?loa(!lo ',%!1ti po"!%it! #i% a?utoa! u)a%ita!

  2.8.i3loacele băne:ti "ncasate de la donatorii [email protected] :i străini7 acordate "n calitate de a3utoareumanitare pentru6 reconstrucţia edificiilor culturale :i religioase7 [email protected] consecinţelor calamităţilor naturale cutremur7 secetă7 inundaţii7 etc.7 epidemii :i alte scopuri7 se acumulea&ă la conturile bancare "nmoneda naţională :i D sau "n valută străina ale #inisterului (inanţelor7 [email protected] "n 'anca aţională a#oldovei.

  2.8./ #inisterul (inanţelorDtre&oreriile teritoriale ale #inisterului (inanţelor informea&ă )uvernulDautorită ileț publice locale despre sumele "ncasate la conturile bancare de a3utoare umanitare pe măsura acumulăriiacestor mi3loace.

  2.8.0 $tili&area mi3loacelor băne:ti acumulate la conturile bancare de a3utoare umanitare se efectuea&ă "n ba&a prevederilor 4egii finanţelor publice :i responsabilităţii bugetar/fiscale nr.181 din 25 iulie 201 :i aotărBrilor de )uvern7 eci&iilor autorită ilor publice locale emise "n acest scop.ț

  2.9 R!$uli pi"i%# 7%(6i#!!a3#!+(6i#!!a a%ului 'u$!ta 7% +i+t!)ul t!o!ial al Mi%i+t!uluiFi%a%-!lo

  2.9.& [email protected]@iderea anului bugetar gestionar se efectuea&ă "n cBteva nivele7 i anume6ș

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  27/49

  2=

  a "[email protected]@iderea anului bugetar gestionar pentru conturile bancare [email protected] "n '# conturile bancare "n valută străină i băncile comerciale9ș

   b "[email protected]@iderea anului bugetar gestionar pentru conturile bancare [email protected] "n C$% %*KM#2>9c "[email protected] anului bugetar de execu ie de către irecţia generală %re&oreria de !tat.ț

  2.9./ Hn ultima &i lucrătoare din anul bugetar gestionar tre&oreriile teritoriale asigură următoarele6a prelucrarea extraselor pentru conturile bancare ale %re&oreriei de !tat i ale tre&oreriilor teritoriale aleș

  #inisterului (inan elor7 [email protected] "n C$%9ț

   b reclasificarea veniturilor neidentificate prin transferarea mi3loacelor din contul tre&orerial ;-eniturineidentificate< ale conturilor bancare ale tre&oreriilor teritoriale [email protected] "n C$%7 la contul bancar al#inisterului (inanţelor E irecţia generală %re&oreria de !tat 11001 la contul bancar al tre&oreriilor teritoriale 22??>>7 "n contul tre&orerial de "ncasări ;Alte venituri conduce laurmătoarele ac iuni din partea sistemului informa ional6ț ț

  a identifică soldul de mi3loace băne ti pe conturile curente ale institu iilor bugetare i transferă soldurileș ț șrespective către bugetele din care se finan ea&ă. !oldurile de mi3loace băne ti de pe conturile curente aleț șinstitu iilor bugetare identificate ca proiecte investiţionale nu sunt transferate către bugete9ț

   b "[email protected] soldurilor codurilor din planul de conturi contabile la re&ultat :i postarea acestora "n Cartea#are9

  c expirarea tuturor documentelor de plată ordine de plată7 delegaţii7 note de transfer7 certificate privindrestituirea "n numerar a plă ilor [email protected] "n plus sau incorect de către persoanele fi&ice7 etc. care nu au fostțfinali&ate pBnă la iniţierea procedurii de "[email protected] a anului bugetar gestionar.

  2.9.9 Hntru asigurarea7 "ncepBnd cu prima &i lucrătoare a anului bugetar viitor7 a perfectării autori&aţiilor deefectuare a plăţilor7 a contractelor7 a documentelor 3ustificative7 precum :i efectuarea plăţilor autorităţilor D

  instituţiilor bugetare7 finanţate de la toate nivele7 irecţia generală %re&oreria de !tat :i tre&oreriileteritoriale ale #inisterului (inanţelor efectuea&ă următoarele acţiuni6

  a [email protected] &iua bancară internă pentru conturile bancare [email protected] "n C$%7 :i7 respectiv7 [email protected] noul an bugetar9

   b [email protected] anul bugetar pentru fiecare cont bancar "n parte [email protected] la '# conturile bancare "n valutăstrăină sau "n băncile comerciale.

  2.9.: upă [email protected] spre executare a anului bugetar viitor7 irecţia generală %re&oreria de !tat i tre&oreriileșteritoriale ale #inisterului (inan elor pot perfecta ote de transfer pentru corectarea opera iunilor "n ultimaț ț&i lucrătoare a anului de execu ie precedent. Kxecutarea otelor de transfer cu ultima &i lucrătoare a anuluiț

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  28/49

  28

  de execu ie precedent nu duce la modificarea soldului de mi3loace băne ti pe conturile curente aleț șinstitu iilor bugetare7 precum i nici la modificarea soldurilor de mi3loace băne ti ale bugetelor.ț ș ș

  2.9.< upă finali&area i aprobarea *aportului privind executarea bugetelor componente ale bugetului publicșna ional7 irecţia generală %re&oreria de !tat efectuea&ă "[email protected] anului bugetar de execu ie precedent.ț țeclan area acestei ac iuni presupune inter&icerea efectuării oricăror altor opera iuni de modificare aș ț țexecutării anului precedent.

 • 8/17/2019 Normele Metodologice.docx

  29/49

  2

  Capitolul V. Rapota!a 'u$!ta,

  5.& Rapoat!l! pi"i%# !*!(uta!a 'u$!t!lo (o)po%!%t! al! 'u$!tului pu'li( %a-io%al

  5.&.& *apoartele privind executarea bugetelor se pre&intă "n format comparabil cu formatul bugetelor aprobate.

  5.&./ *apoartele privind executarea bugetului de stat7 bugetului asigurărilor sociale de stat7

  fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală :i a bugetelor locale se "ntocmesc lunar7 trimestrial7semianual :i anual de către administratorii de buget respectivi.5.&.0 Hn componenţa raportării bugetare se includ următoarele forme de rapoarte7 care se semnea&ă

  de persoanele responsabile de administrarea bugetelor respective6

  a *aport privind executarea bugetului conform clasificaţiei economice E Forma FE-0099 b *aport privind executarea bugetelor pe a