Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

128
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTˆR´RI “I ALTE ACTE SUMAR Anul 172 (XVI) Nr. 173 bis Pagina Anexele nr. 1 ”i 2 la Ordinul ministrului economiei ”i comerului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea ”i exploa- tarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ....... 2—127 Vineri, 27 februarie 2004 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL ECONOMIEI “I COMERULUI ORDIN pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea ”i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale*) ˛n conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitªilor din sectorul gazelor naturale, aprobatª cu modificªri ”i completªri prin Legea nr. 463/2001, n temeiul Hotªrrii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ”i funcionarea Ministerului Economiei ”i Comerului, cu modificªrile ulterioare, ministrul economiei ”i comerului emite urmªtorul ordin: Art. 1. Se aprobª Normele tehnice privind proiectarea ”i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevªzute n anexa nr. 1. Art. 2. Se aprobª Normele tehnice pentru exploata- rea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevªzute n anexa nr. 2. Art. 3. Anexele nr. 1 ”i 2 fac parte integrantª din prezentul ordin. Art. 4. Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 5. La data intrªrii n vigoare a prezentului ordin orice dispoziii contrare ”i nceteazª aplicabilitatea. p. Ministrul economiei ”i comerului, Iulian Iancu, secretar de stat Bucure”ti, 4 februarie 2004. Nr. 58. *) Ordinul nr. 58/2004 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004 ”i este reprodus ”i n acest numªr bis.

description

Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

Transcript of Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

Page 1: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

S U M A R

Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 173 bis

Pagina

Anexele nr. 1 ºi 2 la Ordinul ministrului economiei ºicomerþului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelortehnice privind proiectarea, executarea ºi exploa-tarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ....... 2Ð127

Vineri, 27 februarie 2004

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EA L E A D M I N I S T R A Þ I E I P U B L I C E C E N T R A L E

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

O R D I Npentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea ºi exploatarea sistemelor

de alimentare cu gaze naturale*)

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementareaactivitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºiComerþului, cu modificãrile ulterioare,

ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind proiectareaºi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ Se aprobã Normele tehnice pentru exploata-rea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevãzute înanexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã dinprezentul ordin.

Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în MonitorulOficial al României, Partea I.

Art. 5. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordinorice dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.

p. Ministrul economiei ºi comerþului,Iulian Iancu,

secretar de stat

Bucureºti, 4 februarie 2004.Nr. 58.

*) Ordinul nr. 58/2004 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004 ºi este reprodus ºi înacest numãr bis.

Page 2: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.20042

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.

Page 3: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 3

Page 4: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.20044

Page 5: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 5

Page 6: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.20046

Page 7: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 7

Page 8: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.20048

Page 9: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 9

Page 10: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200410

Page 11: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 11

Page 12: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200412

Page 13: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 13

Page 14: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200414

Page 15: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 15

Page 16: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200416

Page 17: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 17

Page 18: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200418

Page 19: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 19

Page 20: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200420

Page 21: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 21

Page 22: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200422

Page 23: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 23

Page 24: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200424

Page 25: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 25

Page 26: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200426

Page 27: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 27

Page 28: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200428

Page 29: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 29

Page 30: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200430

Page 31: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 31

Page 32: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200432

Page 33: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 33

Page 34: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200434

Page 35: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 35

Page 36: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200436

Page 37: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 37

Page 38: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200438

Page 39: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 39

Page 40: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200440

Page 41: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 41

Page 42: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200442

Page 43: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 43

Page 44: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200444

Page 45: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 45

Page 46: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200446

Page 47: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 47

Page 48: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200448

Page 49: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 49

Page 50: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200450

Page 51: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 51

Page 52: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200452

Page 53: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 53

Page 54: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200454

Page 55: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 55

Page 56: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200456

Page 57: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 57

Page 58: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200458

Page 59: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 59

Page 60: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200460

Page 61: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 61

Page 62: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200462

Page 63: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 63

Page 64: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200464

Page 65: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 65

Page 66: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200466

Page 67: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 67

Page 68: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200468

Page 69: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 69

Page 70: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200470

Page 71: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 71

Page 72: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200472

Page 73: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 73

Page 74: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200474

Page 75: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 75

Page 76: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200476

Page 77: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 77

Page 78: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200478

Page 79: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 79

Page 80: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200480

Page 81: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 81

Page 82: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200482

Page 83: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 83

Page 84: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200484

Page 85: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 85

Page 86: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200486

Page 87: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 87

Page 88: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200488

Page 89: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 89

Page 90: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200490

Page 91: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 91

Page 92: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200492

Page 93: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 93

Page 94: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200494

Page 95: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 95

Page 96: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200496

Page 97: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 97

Page 98: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.200498

Page 99: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 99

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.

Page 100: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004100

Page 101: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 101

Page 102: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004102

Page 103: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 103

Page 104: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004104

Page 105: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 105

Page 106: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004106

Page 107: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 107

Page 108: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004108

Page 109: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 109

Page 110: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004110

Page 111: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 111

Page 112: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004112

Page 113: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 113

Page 114: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004114

Page 115: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 115

Page 116: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004116

Page 117: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 117

Page 118: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004118

Page 119: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 119

Page 120: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004120

Page 121: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 121

Page 122: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004122

Page 123: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 123

Page 124: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004124

Page 125: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 125

Page 126: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004126

Page 127: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/27.II.2004 127

Page 128: Norme Tehnice Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu Gaze Naturale

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala �UnireaÒ Bucureºtiºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,E-mail: [email protected], Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis/27.II.2004 conþine 128 de pagini. Preþul de vânzare 62.000 lei ISSN 1453Ñ4495Acest numãr al Monitorului Oficial al României a fost tipãrit în afara abonamentului.

P R E Þ U R I L Epublicaþiilor legislative pentru anul 2004

Ñ pe suport tradiþional Ñ

Valoarea ValoareaNr.

Denumirea publicaþieiabonamentului abonamentului trimestrial

crt. anual Ñ lei ÑÑ lei Ñ Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1. Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã 9.875.000 2.468.750 2.715.750 2.987.500 3.286.0002. Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã, 1.780.000 Ñ Ñ Ñ Ñ

numere bis*)3. Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã 7.900.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.0004. Monitorul Oficial, Partea a II-a 12.500.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.0005. Monitorul Oficial, Partea a III-a 2.530.000 632.500 632.500 632.500 632.5006. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 10.680.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.0007. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 9.850.000 2.462.500 2.462.500 2.462.500 2.462.5008. Colecþia Legislaþia României 2.500.000 625.000 687.500 756.500 832.5009. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte 4.150.000 1.038.000 1.141.500 1.255.500 1.381.500

acte normative10. Repertoriul actelor normative 625.000 Ñ Ñ Ñ Ñ11. Decizii ale Curþii Constituþionale 470.000 Ñ Ñ Ñ Ñ12. Ediþii trilingve 2.500.000 Ñ Ñ Ñ Ñ

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome �Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiindinclusã în preþul de abonament.

Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome �Monitorul OficialÒ se pot efectua prinurmãtorii difuzori:

◆ COMPANIA NAÞIONALÃ �POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale◆ RODIPET Ñ S.A. Ñ prin toate filialele◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L. Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L. Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L. Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A. Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A

(telefon/fax: 212.73.54)◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L. Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,

(telefon/fax: 411.91.79)◆ CURIER PRESS Ñ S.A. Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7

(telefon/fax: 0268/47.05.96)◆ MIMPEX Ñ S.R.L. Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1

(telefon/fax: 0254/71.92.43)◆ CALLIOPE Ñ S.R.L. Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36

(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L. Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2

(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)