Normativele de Consum

86
Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006 1 PARTEA I Legi, hot=r]ri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre[edintelui Republicii Moldova 237. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 516-IV, 4 aprilie 2006). ................................................................................... 238. Lege pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 48-XVI, 9 martie 2006). ......................................................................................................................... 239. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 529-IV, 5 aprilie 2006). ............................................................................................................................................ 240. Lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 50-XVI, 9 martie 2006). ................. 241. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 530-IV, 5 aprilie 2006). ..................................................................... 242. Lege pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 52-XVI, 9 martie 2006). ................................................................................................................. 243. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (nr. 517-IV, 4 aprilie 2006). .............................................................................................................. 244. Lege privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (nr. 54-XVI, 9 martie 2006). ........................................................................................................................................... 245. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (nr. 518-IV, 4 aprilie 2006). ................................................... 246. Lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (nr. 55-XVI, 10 martie 2006). ............................................................................................. 247. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (nr. 519-IV, 4 aprilie 2006). ............................................................................................................................................ 248. Lege pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (nr. 58-XVI, 10 martie 2006). ............ 249. Hot=r]re asupra proiectului de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehnic=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat= (nr. 65-XVI, 30 martie 2006). ............................................................... 250. Hot=r]re asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor intraurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. 68-XVI, 30 martie 2006). ....... 251. Hot=r]re asupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 72-XVI, 6 aprilie 2006). 252. Hot=r]re asupra proiectului de Lege a audiovizualului (nr. 73-XVI, 6 aprilie 2006). ............................. 253. Hot=r]re pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la audiovizual (nr. 74-XVI, 6 aprilie 2006). 254. Hot=r]re asupra proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului “Teleradio- Moldova” (nr. 75-XVI, 6 aprilie 2006). .......................................................................................................... 255. Hot=r]re pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= local= a audiovizualului (nr. 76-XVI, 6 aprilie 2006). .......................................................................................................................... 256. Decret privind acordarea cet=\eniei Republicii Moldova (nr. 520-IV, 4 aprilie 2006). .......................... 257. Decret cu privire la unele probleme privind cet=\enia Republicii Moldova (nr. 521-IV, 4 aprilie 2006). 258. Decret privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova (nr. 522-IV, 4 aprilie 2006). ........ 259. Decret privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova (nr. 523-IV, 4 aprilie 2006). ........ 260. Decret privind eliberarea domnului Mihail CARAIANI din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat (nr. 524-IV, 5 aprilie 2006). .......................................................................................................................... 261. Decret privind eliberarea domnului Ivan CROITOR din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=- toriei Comrat (nr. 525-IV, 5 aprilie 2006). ..................................................................................................... 262. Decret privind conferirea medaliei “Meritul Civic” doamnei Maria TRI{CHINA (nr. 526-IV, 5 aprilie 2006). 263. Decret privind conferirea medaliei “Meritul Civic” domnului Valerian B}NZARU (nr. 527-IV, 5 aprilie 2006). 264. Decret privind conferirea medaliei “Meritul Civic” domnului Nicolae REVE|CHI (nr. 528-IV, 5 aprilie 2006). 265. Decret pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea [i completarea Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor

Transcript of Normativele de Consum

Page 1: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

1

PARTEA I Legi, hot=r]ri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre[edintelui

Republicii Moldova 237. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire

la Agentul guvernamental (nr. 516-IV, 4 aprilie 2006). ...................................................................................238. Lege pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental

(nr. 48-XVI, 9 martie 2006). .........................................................................................................................239. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 529-IV,

5 aprilie 2006). ............................................................................................................................................240. Lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 50-XVI, 9 martie 2006). .................241. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile

nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 530-IV, 5 aprilie 2006). .....................................................................242. Lege pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie

1998 (nr. 52-XVI, 9 martie 2006). .................................................................................................................243. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din

23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (nr. 517-IV, 4 aprilie 2006). ..............................................................................................................

244. Lege privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (nr. 54-XVI, 9 martie 2006). ...........................................................................................................................................

245. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (nr. 518-IV, 4 aprilie 2006). ...................................................

246. Lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (nr. 55-XVI, 10 martie 2006). .............................................................................................

247. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (nr. 519-IV, 4 aprilie 2006). ............................................................................................................................................

248. Lege pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (nr. 58-XVI, 10 martie 2006). ............

249. Hot=r]re asupra proiectului de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehnic=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat= (nr. 65-XVI, 30 martie 2006). ...............................................................

250. Hot=r]re asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor intraurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. 68-XVI, 30 martie 2006). .......

251. Hot=r]re asupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 72-XVI, 6 aprilie 2006). 252. Hot=r]re asupra proiectului de Lege a audiovizualului (nr. 73-XVI, 6 aprilie 2006). .............................253. Hot=r]re pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la audiovizual (nr. 74-XVI, 6 aprilie 2006). 254. Hot=r]re asupra proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului “Teleradio-

Moldova” (nr. 75-XVI, 6 aprilie 2006). ..........................................................................................................255. Hot=r]re pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= local= a audiovizualului

(nr. 76-XVI, 6 aprilie 2006). ..........................................................................................................................256. Decret privind acordarea cet=\eniei Republicii Moldova (nr. 520-IV, 4 aprilie 2006). ..........................257. Decret cu privire la unele probleme privind cet=\enia Republicii Moldova (nr. 521-IV, 4 aprilie 2006). 258. Decret privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova (nr. 522-IV, 4 aprilie 2006). ........259. Decret privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova (nr. 523-IV, 4 aprilie 2006). ........260. Decret privind eliberarea domnului Mihail CARAIANI din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat

(nr. 524-IV, 5 aprilie 2006). ..........................................................................................................................261. Decret privind eliberarea domnului Ivan CROITOR din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=-

toriei Comrat (nr. 525-IV, 5 aprilie 2006). .....................................................................................................262. Decret privind conferirea medaliei “Meritul Civic” doamnei Maria TRI{CHINA (nr. 526-IV, 5 aprilie

2006). 263. Decret privind conferirea medaliei “Meritul Civic” domnului Valerian B}NZARU (nr. 527-IV, 5 aprilie

2006). 264. Decret privind conferirea medaliei “Meritul Civic” domnului Nicolae REVE|CHI (nr. 528-IV, 5 aprilie

2006). 265. Decret pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea [i completarea

Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor

Page 2: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

2

din 12 mai 1999 (nr. 531-IV, 5 aprilie 2006). ................................................................................................266. Decret privind conferirea medaliei “Nicolae Testemi\anu” domnului Victor EFTODII (nr. 532-IV, 6 aprilie

2006). .........................................................................................................................................................267. Decret privind eliberarea domnului Vasile MIRCOS din func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului

Pre[edintelui Republicii Moldova (nr. 533-IV, 6 aprilie 2006). ........................................................................268. Decret privind numirea doamnei Natalia IPATI ]n func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[e-

dintelui Republicii Moldova (nr. 534-IV, 6 aprilie 2006). .................................................................................PARTEA II

Hot=r]ri ale Guvernului Republicii Moldova 381. Hot=r]re cu privire la stabilirea riscurilor [i a obiectelor supuse asigur=rii subven\ionate ]n agricultur= ]n

anul 2006 (nr. 333, 3 aprilie 2006). ..............................................................................................................382. Hot=r]re cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea [i completarea Legii nr. 243-XV din

8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ie ]n agricultur= (nr. 334, 3 aprilie 2006). 383. Hot=r]re cu privire la aprobarea componen\ei nominale a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial=

a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006) (nr. 341, 6 aprilie 2006). ............................

384. Hot=r]re cu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune (nr. 342, 6 aprilie 2006). ...............................................................................................................

385. Hot=r]re cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 343, 6 aprilie 2006). ..............................................................................................................................

386. Hot=r]re cu privire la situa\ia social-economic= ]n raionul C=u[eni [i activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale ]n vederea dezvolt=rii durabile a unit=\ilor administrativ-teritoriale (nr. 344, 7 aprilie 2006). ......

387. Hot=r]re cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 345, 7 aprilie 2006). .........388. Hot=r]re cu privire la aprobarea modific=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie

2003 (nr. 346, 7 aprilie 2006). .....................................................................................................................389. Hot=r]re cu privire la modificarea Hot=r]rii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie 2006 (nr. 347, 7 aprilie

2006). 390. Hot=r]re cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 348, 7 aprilie 2006). ...................................391. Hot=r]re pentru aprobarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Statului Israel cu privire

la colaborarea ]n domeniul standardiz=rii, metrologiei [i evalu=rii conformit=\ii, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004 (nr. 349, 7 aprilie 2006). .....................................................................................................................

392. Hot=r]re cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i (nr. 350, 7 aprilie 2006). ............................................................................................................................................

393. Hot=r]re cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin VIZANT, director general al Admini-stra\iei de Stat a Avia\iei Civile (nr. 351, 7 aprilie 2006). ................................................................................

394. Hot=r]re cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Conven\iei ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a Protocolului la aceasta (nr. 352, 7 aprilie 2006). .................................

395. Hot=r]re pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei [i comer\ului (nr. 353, 7 aprilie 2006). ..............................................................................................................................

396. Hot=r]re pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008 (nr. 354, 7 aprilie 2006). ...................................................................................

397. Hot=r]re pentru aprobarea Hot=r]rii Consiliului [efilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unic= a statisticii vamale privind comer\ul extern al statelor-membre ale Comunit=\ii Statelor In-dependente (]n redac\ie nou=), semnat= la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 355, 7 aprilie 2006). .............

398. Hot=r]re cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 356, 7 aprilie 2006). ..............................................................................................................................

399. Hot=r]re cu privire la rechemarea domnului Efim CHILARI din func\ia de Ambasador Extraordinar [i Pleni-poten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Uzbekistan [i, prin cumul, ]n Republica Tadjikistan, Republica K]rg]z= [i Republica India (nr. 357, 7 aprilie 2006). ..................................................................................................

400. Hot=r]re privind ini\ierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (nr. 358, 7 aprilie 2006). ..............................................................................................................................

401. Hot=r]re cu privire la aprobarea modific=rilor [i complet=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 (nr. 359, 7 aprilie 2006). ......................................................................................

402. Hot=r]re pentru aprobarea proiectului de lege privind abolirea regimului de vize pentru cet=\enii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confedera\iei Elve\iene [i Japoniei (nr. 360, 10 aprilie 2006). ..........................................................................................................................................

403. Hot=r]re cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 361, 10 aprilie 2006). .................................404. Hot=r]re cu privire la aprobarea componen\ei nominale [i a Regulamentului Comisiei guvernamentale

Page 3: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

3

pentru reforma administra\iei publice centrale (nr. 362, 10 aprilie 2006). ......................................................405. Hot=r]re cu privire la activitatea Serviciului Gr=niceri ]n anul 2005 (nr. 364, 10 aprilie 2006). .............406. Hot=r]re cu privire la ]ncorporarea ]n serviciul militar [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006

(nr. 365, 10 aprilie 2006). ............................................................................................................................407. Hot=r]re cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performan\= (nr. 368, 11 aprilie

2006). 408. Hot=r]re pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iilor viagere

sportivilor de performan\= (nr. 369, 12 aprilie 2006). ....................................................................................409. Hot=r]re cu privire la organizarea Concursului republican “Pedagogul anului” (nr. 370, 12 aprilie 2006). 410. Hot=r]re cu privire la crearea sistemului informa\ional automatizat “Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale”

(nr.371, 12 aprilie 2006). .............................................................................................................................411. Hot=r]re cu privire la reorganizarea Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale (nr. 373, 12 aprilie 2006). 412. Hot=r]re cu privire la numirea ]n func\ie a dlui FLOCEA Ruslan nr. 376, 12 aprilie 2006). ...................413. Hot=r]re cu privire la numirea ]n func\ie a dlui POT}RNICHE Teodor (nr. 377, 12 aprilie 2006) ............. 414. Dispozi\ie (nr. 30-d, 5 aprilie 2006). ................................................................................................

PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor [i ale B=ncii Na\ionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova 222. Modul de ]ncasare [i eviden\= a veniturilor bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului

Finan\elor ]n anul 2006, ]ncep]nd cu 21 aprilie curent (nr. 07/1-3-06/16, 11 aprilie 2006). .............................Acte ale Ministerului Transporturilor [i Gospod=riei Drumurilor al Republicii

Moldova 223. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil [i lubrifian\i ]n transportul auto (nr. 172,

9 decembrie 2005). .....................................................................................................................................Acte ale Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru a Republicii Moldova

224. Ordin privind procedura simplificat= de formare a bunurilor imobile prin comasare (nr. 138, 18 iulie 2005).

Acte ale Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare 225. Hot=r]re cu privire la ]nregistrarea ofertei tender de achizi\ionare a ac\iunilor Societ=\ii pe ac\iuni “Locuin\a”

(nr. 21/1, 6 aprilie 2006). ............................................................................................................................226. Hot=r]re cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare de\inute de fondurile de investi\ii

]n proces de lichidare (nr. 22/3, 11 aprilie 2006). .........................................................................................Acte ale Comisiei Electorale Centrale

227. Hot=r]re cu privire la rezultatele referendumului local privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006 (nr. 207, 5 aprilie 2006). ..........................................................................................

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane 228. Hot=r]re cu privire la situa\ia ]n vederea realiz=rii planurilor de ac\iuni privind profilaxia [i combaterea gripei

aviare ]n raioanele S]ngerei, Ungheni, H]nce[ti, Cimi[lia [i unitatea teritorial= autonom= G=g=uzia (Gagauz-Yeri) (nr. 3, 20 februarie 2006). ...........................................................................................................................

229. Hot=r]re cu privire la situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= [i m=surile de interven\ie ]n eventualele focare de grip= aviar= ]n Republica Moldova ]n baza experien\ei acumulate ]n cadrul vizitei de documentare ]n jude\ul Tulcea (Rom`nia) [i regiunea Crimeea (Ucraina) (nr. 4, 6 martie 2006). .............................................

Acte ale B=ncii Na\ionale a Moldovei 230. Hot=r]re privind modificarea unor acte normative ale B=ncii Na\ionale a Moldovei (nr. 85, 6 aprilie

2006). 231. Hot=r]re privind modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Na\io-

nal= a Moldovei de la b=nci (nr. 86, 6 aprilie 2006). .....................................................................................232. Hot=r]re cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de c=tre Banca Na\ional= a

Moldovei a opera\iunilor de depozit ]n lei moldovene[ti cu b=ncile autorizate (nr. 87, 6 aprilie 2006). .............233. Hot=r]re privind modificarea Instruc\iunii Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova [i a B=ncii Na\ionale

a Moldovei cu privire la plasarea, circula\ia [i r=scump=rarea h]rtiilor de valoare de stat ]n form= de ]nscrieri ]n conturi (nr. 88, 6 aprilie 2006). ....................................................................................................................

234. Hot=r]re cu privire la retragerea licen\ei pentru desf=[urarea activit=\ii casei de schimb valutar “Permut-Schimb” S.R.L. (nr. 90, 6 aprilie 2006). ........................................................................................................

Page 4: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

4

PARTEA I Legi, hot=r]ri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Pre[edintelui Republicii Moldova

D E C R E T privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 48-XVI din 9

237

martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental.

PRE{EDINTELE

REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 516-IV.

L E G E pentru modificarea Legii nr.353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=.Articol unic. - Legea nr.353-XV din 28 octombrie 2004

cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.932) se modific= dup= cum urmeaz=:

1. La articolul 15, alineatul (1) va avea urm=torul cuprins:“(1) Sumele, stabilite de Curte, necesare repar=rii echita-

bile a prejudiciului [i compens=rii celorlalte cheltuieli, precum [i sumele stabilite prin acordul de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei se achit= incontestabil de c=tre Ministerul Finan\elor, indiferent de faptul dac= s]nt sau nu s]nt prev=zute mijloace pentru acest scop ]n legea bugetului de stat.”

2. Articolul 17 va avea urm=torul cuprins:“Art.17. - (1) Statul are drept de regres ]mpotriva per-

soanelor a c=ror activitate, cu inten\ie sau din culp= grav=, a constituit temei pentru adoptarea hot=r]rii privind plata obligatorie a sumelor stabilite prin hot=r]re a Cur\ii sau prin acord de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei.

(2) Sumele stabilite prin hot=r]re a Cur\ii sau prin acord de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei se restituie integral,

]n baza unei hot=r]ri judec=tore[ti, de c=tre persoanele care, cu inten\ie sau din culp= grav=, au condi\ionat achitarea obligatorie a acestor sume de c=tre Republica Moldova.

(3) Agentul guvernamental este obligat s= informeze Procurorul General [i Consiliul Superior al Magistraturii, dup= caz, despre toate cazurile c]nd, prin hot=r]re a Cur\ii sau prin acord de solu\ionare amiabil= a cauzei, Republica Moldova este obligat= s= pl=teasc= unele sume b=ne[ti. Informa\ia se prezint= ]n termen de 30 de zile de la data r=m]nerii definitive a hot=r]rii Cur\ii sau de la data semn=rii acordului de solu\ionare amiabil= a cauzei.

(4) Ac\iunea ]n regres privind restituirea sumelor spe-cificate la alin.(1) se depune, ]n condi\iile legii, de c=tre Procurorul General, ]n termen de 1 an de la data la care a expirat termenul de plat=, stabilit de Curte sau prin acordul de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei.

(5) Guvernul este ]n drept s= participe, ]n condi\iile Codului de procedur= civil= al Republicii Moldova, la toate procesele judiciare intentate potrivit dispozi\iilor prezentului articol.”

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 9 martie 2006.Nr.48-XVI.

238

D E C R E T privind promulgarea Legii pentru modificarea [i comple-tarea unor acte legislative

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:

Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 50-XVI din 9 martie 2006 pentru modificarea [i completarea unor acte legislative. PRE{EDINTELE

REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 529-IV.

239

L E G E pentru modificarea [i completarea unor acte legislative

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art.I. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind

protec\ia social= a cet=\enilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernob]l (republicat= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.413), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=:

1. Articolul 7 se completeaz= cu alineatul 4, cu ur-m=torul cuprins:

“Calitatea de membru al familiei, ]n sensul prezentei legi, o au so\ii (so\iile) care nu s-au rec=s=torit [i copiii p]n= la atingerea v]rstei de 18 ani, iar ]n cazul ]n care ace[tia ][i continu= studiile ]n institu\ii de ]nv=\=m]nt la cursurile de zi - p]n= la absolvirea institu\iei respective, ]ns= cel mult p]n=

240

Page 5: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

5

la atingerea v]rstei de 23 de ani.” 2. La articolul 8, alineatul 7 se exclude. Art.II. - }n Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003

privind finan\ele publice locale (Monitorul Oficial al Repu-blicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modific=rile ulterioare, la articolul 14 alineatul (3), dup= cuvintele “participan\ilor la lichidarea consecin\elor avariei de la

C.A.E. Cernob]l,” se introduc cuvintele “membrilor familiilor celor care [i-au pierdut via\a ]n urma avariei de la C.A.E. Cernob]l, ale celor care au decedat ]n urma bolii actinice, ale invalizilor deceda\i, precum [i membrilor familiilor participan\ilor la lichidarea urm=rilor avariei de la C.A.E. Cernob]l deceda\i,”.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 9 martie 2006.Nr. 50-XVI.

D E C R E T privind promulgarea Legii pentru modificarea [i comple-tarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:

Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 52-XVI din 9 mar-tie 2006 pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 530-IV.

L E G Epentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998

241

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=.Art. I. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII

din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-dova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=:

1. La articolul 2:no\iunile “bun imobil” [i “servitute” se exclud;la no\iunea “construc\ie capital=”, cuvintele “construc\ie

capital= - cl=dire sau construc\ie cu durat= ]ndelungat= de exploatare” se ]nlocuiesc cu cuvintele “construc\ie - cl=dire sau construc\ie legat= solid de p=m]nt”;

la no\iunea “]nc=pere izolat=”, cuv]ntul “capitale” se exclude.

2. La articolul 4:alineatul (2) va avea urm=torul cuprins:“(2) Obiecte ale ]nregistr=rii s]nt bunurile imobile, dreptul

de proprietate [i celelalte drepturi reale asupra lor.” la alineatul (3):cuvintele “La bunurile imobile se raport=:” se ]nlocuiesc

cu cuvintele “La bunurile imobile ce se ]nregistreaz= ]n registrul bunurilor imobile se raport=:”;

litera b) va avea urm=torul cuprins:“b) cl=dirile [i construc\iile legate solid de p=m]nt;” alineatele (4), (5) [i (6) vor avea urm=torul cuprins:“(4) }n registrul bunurilor imobile pot fi ]nregistrate por\

iunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum [i planta\iile prinse de r=d=cini (planta\iile perene) ]nfiin\ate ]n conformitate cu normele stabilite de legisla\ie.

(5) }n registrul bunurilor imobile, ]n afar= de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot fi ]nscrise, ]n cazurile prev=zute de lege, drepturile de crean\=, faptele sau raporturile juridice aferente acestor bunuri.

(6) Re\elele tehnico-edilitare din intravilanul localit=\ii nu cad sub inciden\a prezentei legi.”

3. La articolul 5 alineatul (1), cuvintele “la art.4 alin.(2), (3) [i (4)” se ]nlocuiesc cu cuvintele “la art.4 alin.(2) [i (3)”.

4. La articolul 7 alineatul (3), cuvintele “sau men\iunii” se exclud.

5. La articolul 8:alineatul (3) va avea urm=torul cuprins: “(3) Accesul la banca central= de date a cadastrului

bunurilor imobile pentru autorit=\ile administra\iei publice centrale [i organele subordonate lor, pentru autorit=\ile administra\iei publice locale, instan\ele judec=tore[ti, or-ganele procuraturii, organele fiscale [i cele ce \in cadastre specializate este gratuit. Cheltuielile activit=\ii opera\ionale pentru furnizarea pe suport de h]rtie a informa\iei din cada-stru c=tre autorit=\ile men\ionate, cu excep\ia autorit=\ilor publice locale, se achit= de c=tre aceste autorit=\i din contul mijloacelor bugetului de stat prev=zute ]n devizele de cheltuieli ale acestor autorit=\i sau din alte surse prev=zute de legisla\ie. Cheltuielile legate de furnizarea informa\iei c=tre autorit=\ile administra\iei publice locale se achit= din mijloacele bugetului local.”

articolul se completeaz= cu alineatele (4) [i (5), cu urm=torul cuprins:

“(4) Nici o autoritate nu va putea cere transmiterea ori-ginalului registrului bunurilor imobile. La solicitarea instan\ei de judecat=, originalele filelor registrului bunurilor imobile vor putea fi prezentate ]n [edin\a de judecat=. Copii ale filelor registrului bunurilor imobile (autentificate de oficiul cadastral teritorial) se elibereaz= instan\ei de judecat=, procurorului sau organului de urm=rire penal=, la cererea acestora, f=r= plat=.

(5) Originalul registrului bunurilor imobile poate fi ridicat, ]n condi\iile stabilite de Codul de procedur= penal=, doar ]n cazurile ]n care con\ine nemijlocit urme ale infrac\iunii.”

6. La articolul 12 alineatul (5) litera b), cuvintele “[i/sau asupra efectu=rii men\iunii” se exclud.

7. Articolul 23:la alineatul (1):literele a) [i b) vor avea urm=torul cuprins:“a) capitolul A, care con\ine ]nscrieri privind terenul;b) capitolul B, care con\ine ]nscrieri privind construc\iile

sau alte bunuri imobile amplasate pe teren;” la litera c): propozi\ia ]nt]i va avea urm=torul cuprins: “capitolul C,

care con\ine ]nscrieri privind ]nc=perile izolate.” din propozi\ia a doua, cuv]ntul “capitale” se exclude;alineatul (2) va avea urm=torul cuprins:“(2) Capitolele A [i B din registrul bunurilor imobile se

\in ]mpreun=. Capitolul C se \ine pentru fiecare bun imobil ce constituie obiect al ]nregistr=rii ]n acest capitol.”

8. Articolul 24:

242

Page 6: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

6

alineatul (1):la litera a), cuv]ntul “capitale” se exclude;litera f) va avea urm=torul cuprins: “f) servitutea constituit= pentru uzul sau utilitatea bu-

nului imobil;” alineatul se completeaz= cu litera g), cu urm=torul

cuprins:“g) orice modific=ri, ]nsemn=ri, corect=ri ce se refer=

la bunul imobil.”alineatele (2) [i (3) vor avea urm=torul cuprins: “(2) }n subcapitolul II al fiec=rui capitol din registrul

bunurilor imobile se fac ]nscrieri referitoare la dreptul de proprietate, [i anume:

a) numele [i prenumele proprietarului, data na[terii, num=rul de identificare de stat (IDNP) [i alte date din ac-tul de identitate - ]n cazul persoanei fizice (se indic= to\i coproprietarii bunului imobil); denumirea, num=rul [i data eliber=rii certificatului ]nregistr=rii de stat, num=rul de iden-tificare de stat (IDNO) - ]n cazul persoanei juridice;

b) domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice;

c) cota de proprietate ]n bunul imobil - ]n cazul dreptului de proprietate comun= pe cote-p=r\i;

d) documentele ce confirm= drepturile, ]n a c=ror baz= a fost ]nscris dreptul de proprietate;

e) felul ]nscrierii;f) orice modific=ri, ]nsemn=ri, corect=ri ce se refer= la

]nscrierile din acest subcapitol. (3) }n subcapitolul III al fiec=rui capitol din registrul

bunurilor imobile se fac ]nscrieri referitoare la alte drepturi reale [i la alte grev=ri. Subcapitolul este alc=tuit din dou= p=r\i:

a) partea 1 con\ine ]nscrieri referitoare la alte drepturi reale (dreptul de uzufruct, uzul, abita\ia, superficia, servitu\ile ]n sarcina fondului aservit, ipoteca, dreptul de folosin\=, concesiunea, gestiunea economic=);

b) partea 2 con\ine ]nscrieri referitoare la drepturile de crean\=, la faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile, a c=ror notare este prev=zut= de legisla\ie.”

articolul se completeaz= cu un nou alineat (4), cu ur-m=torul cuprins:

“(4) }n subcapitolul III se mai indic=:a) termenul pentru care s-a constituit dreptul, dac= un

a[a termen a fost stabilit;b) suma obliga\iei asigurat= prin ipotec=;c) date despre titularul al c=rui drept este ]nregistrat ]n

acest subcapitol;d) denumirea, num=rul [i data eliber=rii documentelor

ce confirm= drepturile, ]n a c=ror baz= a fost efectuat= ]nscrierea;

e) orice modific=ri, ]nsemn=ri, corect=ri cu privire la ]nscrierile din acest subcapitol.”

alineatul (4) devine alineatul (5).9. La articolul 26:articolul se completeaz= cu un nou alineat (2), cu ur-

m=torul cuprins: “(2) }n cazul ]n care documentul ce confirm= drepturile

este un act al autorit=\ii publice sau un contract autenti-ficat notarial, cererea de ]nregistrare se depune de c=tre una dintre p=r\i. }n cazul ]n care documentul ce confirm= drepturile este un contract ]n form= scris= [i legisla\ia nu prevede autentificarea notarial= obligatorie, cererea de ]nregistrare se depune de c=tre p=r\ile contractului.”

alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7);la alineatul (6), litera b) va avea urm=torul cuprins:“b) notarea ]n registrul bunurilor imobile a faptului primirii

cererii de ]nregistrare;”10. Articolul 27 va avea urm=torul cuprins: “Articolul 27. }nscrierile ]n registrul bunurilor imobile(1) }nscrierile ]n registrul bunurilor imobile s]nt de trei

feluri: intabularea, ]nscrierea provizorie, notarea.(2) Intabularea este ]nscrierea drepturilor de proprie-

tate [i a celorlalte drepturi reale.

(3) }nscrierea provizorie este ]nscrierea dreptului de proprietate [i a celorlalte drepturi reale sub condi\ia justi-fic=rii lor ulterioare.

(4) Notarea se refer= la ]nscrierea drepturilor de crean\=, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate ]n registrul bunurilor imobile.

(5) }nscrierea provizorie se transform= ]n intabulare numai dup= justificare, dac= la oficiul cadastral teritorial se prezint= documentele ce confirm= eliminarea cauzei care a determinat ]nscrierea provizorie.

(6) Toate ]nscrierile cu privire la bunurile imobile se identific= ]n registrul bunurilor imobile prin num=rul cada-stral al bunurilor imobile.

(7) Fiec=rei ]nscrieri ]n registrul bunurilor imobile i se confer= un num=r.”

11. La articolul 29, alineatul (3) va avea urm=torul cuprins:

“(3) Documentele prezentate pentru ]nregistrarea drepturilor trebuie s= identifice bunul imobil (s= con\in= descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra c=ruia se cere a face ]nscrierea, s= indice dreptul ce urmeaz= a fi ]nscris sau radiat, s= con\in= numele p=r\ilor, semn=turile de ri-goare, iar ]n cazurile stabilite de lege, s= fie autentificate notarial [i [tampilate.”

12. La articolul 32 alineatul (2), cuvintele “20 de zile” se ]nlocuiesc cu cuvintele “7 zile lucr=toare”.

13. La articolul 33 alineatul (1) litera f), cuvintele “exis-t= men\iunea privitoare la sechestrarea” se ]nlocuiesc cu cuvintele “este notat= aplicarea sechestrului sau interdic\ia de ]nstr=inare sau grevare a”.

14. Articolul 34 va avea urm=torul cuprins:“Articolul 34. Notarea(1) Notarea se face la cererea p=r\ii interesate, ]n te-

meiul actelor doveditoare, sau la cererea autorit=\ii care a emis actul juridic ]n temeiul c=ruia se efectueaz= notarea. Notarea interdic\iilor care izvor=sc din lege sau din actul juridic ]n temeiul c=ruia s-a f=cut intabularea dreptului se efectueaz= din oficiu de c=tre registrator.

(2) }n afar= de cazurile prev=zute de lege, ]n registrul bunurilor imobile se mai noteaz=:

a) depunerea cererii de ]nregistrare; b) dreptul de administrare fiduciar=, inclusiv ]n caz de

tutel= sau curatel=.(3) Notarea se radiaz= din registrul bunurilor imobile ]n

baza documentelor ce confirm= stingerea drepturilor de crean\=, ]ncetarea ac\iunii faptelor sau raporturilor juridice ]n al c=ror temei s-a f=cut notarea. Notarea depunerii ce-rerii de ]nregistrare se radiaz= concomitent cu efectuarea ]nregistr=rii.”

15. Articolul 35:la alineatele (1) [i (2), cuv]ntul “capitale” se exclude;articolul se completeaz= cu un nou alineat (4), cu

urm=torul cuprins: “(4) Dreptul de proprietate asupra construc\iei poate fi

]nscris p]n= la ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este amplasat= dac=:

a) terenul se afl= ]n proprietatea statului sau a unit=\ii administrativ-teritoriale [i elaborarea planului terenului nu este necesar=;

b) proprietarul terenului [i proprietarul construc\iei (]nc=perii izolate) s]nt persoane diferite.”

alineatul (4) devine alineatul (5).16. La articolul 36 alineatul (3), cuv]ntul “capitale” se

exclude.17. Dup= articolul 37 se introduce articolul 371, cu

urm=torul cuprins:“Articolul 371. Excep\ii de la principiul valabilit=\ii

drepturilor reale din momentul ]nregistr=rii

(1) Dreptul de proprietate este valabil f=r= ]nregistrarea ]n registrul bunurilor imobile dac= provine din succesiune, accesiune sau v]nzare silit= ori este dob]ndit prin efectul unui act normativ, prin expropriere sau ]n temeiul hot=-

Page 7: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

7

r]rii judec=tore[ti. Excep\ia dat= se aplic= [i dreptului de proprietate confirmat de titlul de autentificare a dreptului de\in=torului de teren eliberat la atribuirea gratuit= a te-renurilor.

(2) Pentru opozabilitatea fa\= de ter\i, dreptul de propri-etate dob]ndit prin modalit=\ile indicate ]n alin.(1) urmeaz= a fi ]nregistrat ]n registrul bunurilor imobile.

(3) Dac= dreptul de proprietate asupra bunului imobil a fost cedat succesiv prin modalit=\ile indicate ]n alin.(1), iar ]nscrieri ]n registrul bunurilor imobile nu s-au f=cut, cea din urm= persoan= ]n drept poate cere ]nscrierea dob]ndirilor succesive o dat= cu ]nregistrarea dreptului s=u, prezent]nd documentele originale ce dovedesc ]ntregul [ir al actelor juridice efectuate.”

18. Articolul 38:la alineatul (3), cuvintele “]n temeiul hot=r]rii instan\ei

de judecat=, cu excep\ia cazului prev=zut la alin.(4)” se ]nlocuiesc cu cuvintele “cu consim\=m]ntul exprimat ]n scris al fiec=rui titular de drepturi ale c=rui interese s]nt atinse sau ]n temeiul hot=r]rii judec=tore[ti irevocabile”;

alineatul (4) se exclude.19. La articolul 40 alineatul (2), cuvintele “[i/sau dintr-o

construc\ie capital=” se ]nlocuiesc cu cuvintele “, dintr-o construc\ie sau dintr-un alt bun imobil”.

20. Dup= articolul 40 se introduc articolele 401-404, cu urm=torul cuprins:

“Articolul 401. }nregistrarea dreptului dob]ndit prin uzucapiune imobiliar=

(1) Dreptul dob]ndit prin uzucapiune imobiliar= se in-tabuleaz= ]n temeiul hot=r]rii judec=tore[ti irevocabile.

(2) Dreptul dob]ndit prin uzucapiune imobiliar= nu va pu-tea fi ]nscris ]n registrul bunurilor imobile dac=, la momentul depunerii cererii de ]nregistrare, dreptul de proprietate este intabulat sau ]nscris provizoriu pe numele altei persoane.

Articolul 402. }nregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, dob]ndit prin accesiune imobiliar= natural=

(1) Dreptul de proprietate dob]ndit prin accesiune imobiliar= natural= se ]nregistreaz= ]n temeiul actului de constatare pe teren [i al planului cadastral, ]ntocmit de executantul lucr=rilor cadastrale.

(2) }n cazul accesiunii naturale a unei p=r\i de teren prev=zute la art.328 alin.(3) din Codul civil, ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra acesteia se efectueaz= ]n condi\iile alin.(1) din prezentul articol, dac= a trecut un an de la data not=rii intr=rii ]n posesie a proprietarului asupra p=r\ii alipite [i nu a fost notat= ac\iunea privind revendicarea p=r\ii desprinse. }n celelalte cazuri, ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra p=r\ii de teren alipite se efectueaz= ]n temeiul hot=r]rii judec=tore[ti.

Articolul 403. }nregistrarea condominiului(1) La ]nregistrarea condominiului, cererea de ]nregi-

strare se depune de asocia\ia de coproprietari. La cerere se anexeaz= documentele ce confirm= drepturile asupra terenului condominiului [i actele de dare ]n exploatare a construc\iilor.

(2) La ]nregistrarea bunurilor imobile ale condominiului ]n registrul bunurilor imobile, ]n subcapitolul II al capitole-lor A [i B se face inscrip\ia “condominiu”. Datele despre proprietari nu se ]nscriu.

(3) Concomitent cu ]nregistrarea condominiului se ]nre-gistreaz= dreptul asocia\iei de coproprietari de administrare a bunurilor aflate ]n condominiu.

(4) La solicitarea proprietarilor locuin\elor, ]n registrul bunurilor imobile capitolul C se va ]nregistra dreptul de proprietate asupra locuin\elor, conform normelor generale, la care, suplimentar, se va indica cota respectiv= de\inut= ]n bunurile comune ale condominiului. Nesolicitarea ]nregi-str=rii bunurilor condominiului aflate ]n proprietate comun= nu constituie temei pentru refuzul ]nregistr=rii dreptului de

proprietate asupra locuin\elor.(5) }n cazul ]n care construc\ia amplasat= pe terenul

condominiului apar\ine ]n ]ntregime unui proprietar sau se afl= ]n proprietatea comun= a mai multor proprietari, ]nscrierile ]n registrul bunurilor imobile referitoare la aceas-t= construc\ie [i la drepturile asupra ei se efectueaz= ]n condi\ii generale.

Articolul 404. }nregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit

(1) Pentru ]nregistrarea bunului imobil construit [i a dreptului de proprietate asupra lui se prezint= documentul ce confirm= dreptul de proprietate sau dreptul de folosin\= (superficie, arend=) asupra terenului beneficiarului (inves-titorului) construc\iei [i documentele ce confirm= recep\ia lucr=rilor de construc\ie. Documentele referitoare la teren nu s]nt necesare ]n cazul ]n care dreptul asupra terenului a fost deja ]nregistrat.

(2) }nregistrarea dreptului asupra unei construc\ii ne-finalizate poate fi efectuat= la cererea titularului de drept, ]n temeiul documentelor ce confirm= dreptul beneficiarului (investitorului) construc\iei asupra terenului, al autoriza\iei pentru construc\ie [i al actului de constatare pe teren a gradului de executare a construc\iei. Pentru efectuarea tranzac\iilor cu construc\iile nefinalizate, acestea se ]nregi-streaz= ]n registrul bunurilor imobile ]n mod obligatoriu.

(3) }nregistrarea ]n registrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale [i a anexelor gospod=re[ti ]nregi-strate p]n= la data intr=rii ]n vigoare a Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului [i amenaj=rii teritoriului ]n registrele de eviden\= a gospod=riilor, \inute de prim=rii, poate fi efectuat= ]n temeiul extrasului din aceste registre.”

21. Articolul 41:la alineatul (1), cuvintele “fuziunea, asocierea” se ]nlo-

cuiesc cu cuvintele “contopirea, absorb\ia”, iar cuvintele “Registrul comercial de stat” - cu cuvintele “Registrul de stat al ]ntreprinderilor [i organiza\iilor”;

la alineatul (2), cuvintele “[i al actului de predare-pre-luare” se ]nlocuiesc cu cuvintele “[i al actului de transmitere sau al bilan\ului de reparti\ie, confirmat ]n modul stabilit”;

alineatul (4) va avea urm=torul cuprins:“(4) }n cazul ]ncet=rii activit=\ii persoanelor juridice, eli-

berarea extraselor [i ]nregistrarea tranzac\iilor cu bunurile imobile care apar\in acestor persoane se suspend= p]n= la data ]ncheierii reorganiz=rii sau lichid=rii lor, cu excep\ia cazurilor ]n care bunurile se pun ]n v]nzare la decizia comi-siei de lichidare sau ]n conformitate cu legisla\ia cu privire la insolvabilitate.”

22. La articolul 43 alineatul (2), cuv]ntul “capitale” se exclude.

23. Articolul 44:la alineatul (1), cuvintele “[i a creditorului gajist” se

]nlocuiesc cu cuvintele “sau a creditorului gajist”, iar ]n final alineatul se completeaz= cu propozi\ia: “}n cazul ]n care contractul de v]nzare-cump=rare a bunului imobil [i contractul de gaj au fost ]ncheiate concomitent, dreptul de proprietate [i ipoteca se ]nregistreaz= consecutiv.”

la alineatul (3), dup= cuvintele “termenul de ac\iune al acesteia” se introduc cuvintele “dac= este stabilit”;

la alineatul (4), cuv]ntul “men\ioneaz=” se ]nlocuie[te cu cuv]ntul “noteaz=”;

la alineatul (6), cuvintele “sau hot=r]rii definitive a in-stan\ei de judecat=” se ]nlocuiesc cu cuvintele “, a hot=r]rii irevocabile a instan\ei de judecat= sau ]n alte temeiuri prev=zute de lege”;

articolul se completeaz= cu alineatul (7), cu urm=torul cuprins:

“(7) }n cazul ]n care debitorul gajist a solicitat limitarea accesului ter\ilor la informa\ia privind bunurile gajate, la eliberarea informa\iei din registru, registratorul va ar=ta

Page 8: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

8

existen\a interdic\iei din partea debitorului [i va men\iona c= ]n acest caz, conform art.474 alin.(2) din Codul civil, se prezum= c= ]ntregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj.”

24. Articolul 45:alineatul (2):litera b) va avea urm=torul cuprins:“b) decizia proprietarului la formarea bunurilor imobile.

Servitutea constituit= prin destina\ia stabilit= de proprietar se intabuleaz= concomitent cu dob]ndirea dreptului de pro-prietate asupra unuia din bunuri de c=tre alt= persoan=;”

litera c) se completeaz= cu textul “- pentru servitu\ile dob]ndite prin uzucapiune”;

articolul se completeaz= cu alineatul (4), cu urm=torul cuprins:

“(4) Servitutea se ]nscrie at]t la bunul imobil dominant - ]n subcapitolul I al registrului, c]t [i la bunul imobil aservit - ]n subcapitolul III al registrului.”

25. Dup= articolul 46 se introduce articolul 461, cu

urm=torul cuprins:“Articolul 461. Notarea ac\iunii ]n justi\ie(1) Ac\iunea ]n justi\ie se noteaz= ]n registrul bunurilor

imobile la cererea persoanei interesate, ]n temeiul cererii de chemare ]n judecat= [i al ]ncheierii instan\ei de judecat= despre admiterea cererii de chemare ]n judecat=.

(2) }ncheierea instan\ei de judecat= privind admiterea cererii de chemare ]n judecat= ]naintate de organul de drept sau de organul fiscal cu privire la neplata impozitelor, taxelor [i altor pl=\i obligatorii se va transmite de c=tre in-stan\a de judecat=, ]n termen de 3 zile, oficiului cadastral teritorial.”

26. No\iunea “]nscris” din cuprinsul legii se ]nlocuie[te, dup= caz, cu no\iunea “]nscriere”.

Art.II. - Modific=rile operate prin prezenta lege intr= ]n vigoare la data public=rii, cu excep\ia modific=rii alineatu-lui (3) al articolului 8 care va intra ]n vigoare la 1 ianuarie 2007.

D E C R E T pentru promulgarea Legii privind modificarea [i comple-tarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri des-tinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 54-XVI din 9

martie 2006 privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 517-IV.

243

L E G E privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Articol unic. - Anexa la Legea nr.668-XIII din 23 noiem-

brie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (republicat= ]n Monitorul Oficial al Republicii Mol-dova, 2001, nr.78-80, art.572), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=:

1. Pozi\ia: “Institutul de Cercet=ri {tiin\ifice [i Tehnologii pentru Zootehnie [i Medicin= Veterinar=, total 1779” se substituie prin pozi\ia: “Institutul Na\ional pentru Zootehnie [i Medicin= Veterinar=, total

1449”.

2. Pozi\ia: “municipiul Chi[in=u (fosta Gospod=rie Agricol= «Dumbrava») 267” se substituie prin pozi\ia: “Asocia\ia de gospod=rire a spa\iilor verzi a Prim=riei municipiului Chi[in=u 215”. 3. Dup= pozi\ia: “Asocia\ia de gospod=rire a spa\iilor verzia Prim=riei municipiului Chi[in=u 215” se introduce o pozi\ie nou=, cu urm=torul cuprins: “Penitenciarul nr.19 - Goian, subordonat Departamentului institu\iilor penitenciare al Ministerului Justi\iei

63”.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 9 martie 2006. Nr.54-XVI.

244

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 9 martie 2006.Nr. 52-XVI.

Page 9: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

9

D E C R E T privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 55-XVI din 10

martie 2006 pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 518-IV.

245

L E G Epentru completarea Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art.I. - Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul

de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modific=rile ulterioare, se completeaz= dup= cum urmeaz=:

1. La articolul 1:dup= alineatul (1) se introduce un alineat nou, care

devine alineatul (2), cu urm=torul cuprins:“(2) Actele oficiale indicate la alin.(1) se public= pe web

site-ul oficial al Guvernului.”alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7).

2. Dup= articolul 10 se introduce un articol nou, care devine articolul 101, cu urm=torul cuprins:

“Art.101. - Guvernul va asigura accesul liber [i gratuit prin internet la toate actele legislative [i normative publica-te, ]n modul stabilit, dup= 23 iunie 1990, precum [i actua-lizarea acestora ]n m=sura modific=rii [i complet=rii lor.”

Art.II. - Guvernul, ]n termen de 3 luni:- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea

legisla\iei ]n vigoare ]n conformitate cu prezenta lege;- va aduce actele sale normative ]n conformitate cu

prezenta lege.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 10 martie 2006.Nr. 55-XVI.

246

D E C R E T privind promulgarea Legii pentru modificarea [i comple-tarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova,

L E G Epentru modificarea [i completarea Legii nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zoo-tehnice

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 58-XVI din

10 martie 2006 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de

redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 519-IV.

247

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art.I. - Legea nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire

la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.263), cu modific=rile ulterioa-re, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=:

1. La anexele nr.1, 2, 3 [i 5 se exclud pozi\iile “3. So-cietatea pe Ac\iuni “Bacon-Basarabia”, Criuleni” [i “10.

}ntreprinderea de Stat pentru Cre[terea Porcinelor “Bacon”, Cahul”, la anexa nr.3 se exclud pozi\iile “18. Societatea pe Ac\iuni “Avicola-Chetroasa”, Criuleni” [i “29. Societatea pe Ac\iuni “Avicola-Orhei”, Orhei”, la anexa nr.4 se exclud pozi\iile “3. Societatea pe Ac\iuni “Avicola-Chetroasa”, Criuleni” [i “14. Societatea pe Ac\iuni “Avicola-Orhei”, Orhei”.

2. Anexa nr.3 se completeaz= cu pozi\ia 36, cu urm=-torul cuprins:

248

Page 10: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

10

“36. Societatea 430 - 70 - 36,2 54,6 9,2 - - - - 116,1 - 10,5”.

pe Ac\iuni

“Avicola-Gallinula”,

Cimi[lia

3. Anexa nr.4 se completeaz= cu pozi\ia 21, cu urm=torul cuprins:“21. Societatea - 70 430 - 36,2 54,6 9,2 15,5 5,7 5,0 8,3 - - - 18,7”.

pe Ac\iuni

“Avicola-Gallinula”,

Cimi[lia

Art.II. - Dat= a restabilirii obliga\iunilor financiare se stabile[te 1 aprilie 2003 (data intr=rii ]n vigoare a Legii nr.113-XV din 13 martie 2003).

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 10 martie 2006.Nr. 58-XVI.

H O T + R } R E asupra proiectului de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aproba-rea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehni-c=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat=

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art. 1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege

privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 oc-tombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehnic=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat= (nr. de intrare 840

din 10 martie 2006). Art. 2. - Comisia pentru politic= economic=, buget [i

finan\e va ]mbun=t=\i proiectul de lege men\ionat, \in]nd cont de obiec\iile [i propunerile f=cute de deputa\i, [i ]l va prezenta Parlamentului pentru a fi examinat ]n a doua lectur=.

Art. 3. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 30 martie 2006. Nr. 65-XVI.

249

H O T + R } R E asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor intraurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art. 1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor in-traurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga,

semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. de intrare 596 din 21 februarie 2006).

Art. 2. - Comisia pentru politic= extern= [i integrare european= va prezenta Parlamentului proiectul de lege men\ionat pentru a fi examinat ]n a doua lectur=.

Art. 3. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 30 martie 2006. Nr. 68-XVI.

250

H O T + R } R Easupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul Codului

audiovizualului al Republicii Moldova (nr.de intrare 1043 din 27 martie 2006).

Art.2. - Proiectul codului men\ionat se consider= de baz=, urm]nd a fi examinat ]n a doua lectur=, iar proiectul de Lege a audiovizualului (nr.de intrare 708 din 1 martie

2004) [i proiectul de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului “Teleradio-Moldova” (nr.de in-trare 1243 din 5 mai 2005), aprobate ]n prim= lectur=, se consider= proiecte de alternativ=.

Art.3. - Comisia pentru cultur=, [tiin\=, ]nv=\=m]nt, ti-neret, sport [i mijloace de informare ]n mas= va ]mbun=t=\i proiectul de cod men\ionat, \in]nd cont de obiec\iile [i pro-

251

Page 11: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

11

punerile f=cute de deputa\i, [i ]l va prezenta Parlamentului pentru a fi examinat ]n a doua lectur=.

Art.4. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr.72-XVI.

H O T + R } R Easupra proiectului de Lege a audiovizualului

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege a

audiovizualului (nr.de intrare 708 din 1 martie 2004).Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr.73-XVI.

252

H O T + R } R E pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la audiovizual

}n temeiul art.62 alin.(1) lit.d) din Regulamentul Par-lamentului,

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re.

Art.1. - Se respinge proiectul de Lege cu privire la audiovizual (nr.de intrare 1241 din 5 mai 2005).

Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr.74-XVI.

253

H O T + R } R Easupra proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului “Teleradio-Moldova”

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege cu

privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului “Tele-

radio-Moldova” (nr.de intrare 1243 din 5 mai 2005).Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data

adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr.75-XVI.

254

H O T + R } R E pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la in-stitu\ia public= local= a audiovizualului

}n temeiul art.62 alin.(1) lit.d) din Regulamentul Parla-mentului,

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se respinge proiectul de Lege cu privire la in-

stitu\ia public= local= a audiovizualului (nr.de intrare 1242 din 5 mai 2005).

Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr.76-XVI.

255

D E C R E T privind acordarea cet=\eniei Republicii Moldova

Kazahstan, domiciliat= ]n Republica Moldova. 3. DEEB Mohammed, n=scut ]n 1977 ]n Palestina, do-

miciliat ]n Republica Moldova. 4. GEBREMICHAEL Gebremariam, n=scut ]n 1957 ]n

Republica Federativ= Democratic= Etiopia, domiciliat ]n Republica Moldova.

5. HUTAKI Wahidullah, n=scut ]n 1973 ]n Afganistan, domiciliat ]n Republica Moldova.

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 17 din Legea cet=\eniei Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se aprob= acordarea cet=\eniei Repu-

blicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. CAVTARADZE Malhaz, n=scut ]n 1960 ]n Georgia,

domiciliat ]n Republica Moldova. 2. DARNOSTUP Tatiana, n=scut= ]n 1971 ]n Republica

256

Page 12: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

12

6. IACOVLEVA Natalia, n=scut= ]n 1964 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

7. LUCA{EVICI Anna, n=scut= ]n 1933 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova.

8. MARTIROSOV Valeri, n=scut ]n 1959 ]n Republica Azerbaidjan, domiciliat ]n Republica Moldova.

9. PUZANOV Ilia, n=scut ]n 1973 ]n Republica Tadjikistan, domiciliat ]n Republica Moldova.

10. SIDDIQUE Tahir, n=scut ]n 1966 ]n Republica Isla-mic= Pachistan, domiciliat ]n Republica Moldova.

11. TARASOVA Lilia, n=sut= ]n 1936 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 520-IV.

D E C R E T cu privire la unele probleme privind cet=\enia Republicii Moldova

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Mol-dova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Art. 1. - Se aprob= redob]ndirea cet=\eniei Republicii

Moldova urm=toarelor persoane: 1. BERGEU Svitlana, n=scut= ]n 1969 ]n Ucraina, domi-

ciliat= ]n Republica Moldova. 2. NEVMERZHYTSKY Sergiy, n=scut ]n 1961 ]n Ucraina,

domiciliat ]n Republica Moldova. 3. POLIAKOV Vladyslav, n=scut ]n 1940 ]n Federa\ia

Rus=, domiciliat ]n Republica Moldova. 4. RUSU Sergiu, n=scut ]n 1978 ]n Republica Moldova,

domiciliat ]n Republica Moldova. 5. STOVBUN Boris, n=scut ]n 1970 ]n Republica Mol-

dova, domiciliat ]n Republica Moldova. 6. STRATILA Olena, n=scut= ]n 1959 ]n Ucraina, domi-

ciliat= ]n Republica Moldova. Art. 2. - Se abrog=: punctul 12 din Decretul Pre[edintelui Republicii Moldova

nr. 594-III din 4 aprilie 2002; punctul 9 din Decretul Pre[edintelui Republicii Moldova

nr. 1731-III din 12 martie 2004.

257

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 521-IV.

D E C R E T privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Mol-dova

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 22 din Legea cet=\eniei Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se aprob= renun\area la cet=\enia Re-

publicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. ANDON Livia, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Moldova,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 2. ARUTINA Vera, n=scut= ]n 1948 ]n Ucraina, domiciliat=

]n Republica Moldova. 3. BOLOCAN Alexandr, n=scut ]n 1971 ]n Republica

Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 4. BONCEVA Lidia, n=scut= ]n 1936 ]n Ucraina, domi-

ciliat= ]n Republica Moldova. 5. CAIS}N Anastasia, n=scut= ]n 1957 ]n Republica

Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 6. CAVTA Grigore, n=scut ]n 1968 ]n Republica Moldova,

domiciliat ]n Republica Moldova. 7. CAZAC Vera, n=scut= ]n 1958 ]n Federa\ia Rus=,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 8. CEAVDAR Natalia, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Mol-

dova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul CEAVDAR Alexandr, n=scut ]n 2002 ]n Republica Moldova.

9. CERNEV Iuri, n=scut ]n 1987 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

10. CHIRILCIUC Andrei, n=scut ]n 1943 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova.

11. CHIRILOVSCHI Valeriu, n=scut ]n 1952 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

12. CONDRA|CAIA Anna, n=scut= ]n 1958 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

13. CONDRA|CAIA Liudmila, n=scut= ]n 1931 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

14. CONDRUC Pavel, n=scut ]n 1980 ]n Republica Mol-

dova, domiciliat ]n Republica Moldova. 15. COSOVE| Alla, n=scut= ]n 1959 ]n Ucraina, domici-

liat= ]n Republica Moldova cu fiica COSOVE| Olga, n=scut= ]n 1988 ]n Republica Moldova.

16. COZACIOC Vasili, n=scut ]n 1942 ]n Ucraina, domi-ciliat ]n Republica Moldova.

17. CRAVCENCO Serghei, n=scut ]n 1962 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

18. CUCER Vladimir, n=scut ]n 1954 ]n Ucraina, domi-ciliat ]n Republica Moldova.

19. DEMIANOV Ruslan, n=scut ]n 1981 ]n Republica Tadjikistan, domiciliat ]n Republica Moldova.

20. D}NDA Oleg, n=scut ]n 1967 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiii D}NDA Nicolai [i D}NDA Artiom [i cu fiica D}NDA Arina, n=scu\i ]n 1990, ]n 1995 [i, respectiv, ]n 2004 ]n Republica Moldova.

21. DUBOVIC Andrei, n=scut ]n 1959 ]n Republica Be-larus, domiciliat ]n Republica Moldova.

22. DUMINIC+ Olga, n=scut= ]n 1983 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Republica Moldova.

23. DU{CA Aida, n=scut= ]n 1939 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova.

24. DZEARIC Serghei, n=scut ]n 1955 ]n Ucraina, do-miciliat ]n Republica Moldova.

25. EGOROV Daniel, n=scut ]n 1986 ]n Republica Mol-dova, domiciliat ]n Republica Moldova.

26. EGOROV {tefan, n=scut ]n 1957 ]n Ucraina, domi-ciliat ]n Republica Moldova cu fiii EGOROV Veaceslav [i EGOROV Vadim, n=scu\i ]n 1988 [i, respectiv, ]n 1991 ]n Republica Moldova.

27. EGOROVA Ina, n=scut= ]n 1984 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Republica Moldova.

28. EGOROVA Liubovi, n=scut= ]n 1956 ]n Ucraina,

258

Page 13: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

13

domiciliat= ]n Republica Moldova. 29. GALAN Elena, n=scut= ]n 1981 ]n Republica Moldova,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 30. GRINCIUC Ecaterina, n=scut= ]n 1981 ]n Republica

Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul GRINCIUC Bogdan, n=scut ]n 2003 ]n Republica Moldova.

31. GUIVAN Oleg, n=scut ]n 1980 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

32. GUMENIUC Victor, n=scut ]n 1960 ]n Ucraina, do-miciliat ]n Republica Moldova.

33. GU{AN Victor, n=scut ]n 1962 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

34. IACHIMOVICI Prascovia, n=scut= ]n 1940 ]n Repu-blica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova.

35. IARO{CIUC Ilonna, n=scut= ]n 1968 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

36. IAVORSCAIA Ana, n=scut= ]n 1956 ]n Ucraina, do-miciliat= ]n Republica Moldova.

37. INOGDA Vitalie, n=scut ]n 1962 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova.

38. IVA{CO Leonid, n=scut ]n 1947 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova.

39. JEREGHI Vera, n=scut= ]n 1960 ]n Ucraina, domici-liat= ]n Republica Moldova.

40. KOZACENKO Kirill, n=scut ]n 1938 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

41. LOGHINOVA Ecaterina, n=scut= ]n 1986 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

42. MARCENCOVA Margarita, n=scut= ]n 1957 ]n Fede-ra\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova.

43. MARU{CEAC Tatiana, n=scut= ]n 1973 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul MARU{-CEAC Vladislav, n=scut ]n 1998 ]n Republica Moldova.

44. MA|IDONSCHI Anatolie, n=scut ]n 1957 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova.

45. MERVA Iana, n=scut= ]n 1980 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul VAL|IFER Anton, n=scut ]n 2004 ]n Federa\ia Rus=.

46. MIHAILENCO Alexandr, n=scut ]n 1974 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

47. MIHAILOVA Galina, n=scut= ]n 1948 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

48. MOISEEVA Liudmila, n=scut= ]n 1971 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiica MOISEEVA Sve-tlana, n=scut= ]n 1990 ]n Republica Moldova.

49. MOZOL Iana, n=scut= ]n 1982 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

50. MURZAC Serghei, n=scut ]n 1970 ]n Republica Ungar=, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiul MURZAC Andrei, n=scut ]n 2004 ]n Republica Moldova.

51. NIKOLENKO Elena, n=scut= ]n 1974 ]n Republica

Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 52. NI{CIREACOV Anatoli, n=scut ]n 1949 ]n Ucraina,

domiciliat ]n Republica Moldova. 53. NOVAC Alexandru, n=scut ]n 1935 ]n Ucraina, do-

miciliat ]n Republica Moldova. 54. ORLOVA Irina, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Mol-

dova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 55. PANCEVA Maria, n=scut= ]n 1950 ]n Ucraina, domi-

ciliat= ]n Republica Moldova. 56. POPOVICI Valentina, n=scut= ]n 1940 ]n Ucraina,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 57. PRISEAJNIUC Pavlina, n=scut= ]n 1941 ]n Ucraina,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 58. PRISEAJNIUC Piotr, n=scut ]n 1938 ]n Ucraina,

domiciliat ]n Republica Moldova. 59. PROCOPOV Vladimir, n=scut ]n 1951 ]n Republica

Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 60. PROCOPOVA Vera, n=scut= ]n 1953 ]n Federa\ia

Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova. 61. ROMANENCO Liubov, n=scut= ]n 1966 ]n Ucraina,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 62. SAVCIUC Ivan, n=scut ]n 1965 ]n Republica Moldova,

domiciliat ]n Republica Moldova. 63. SCIRNICOVA Svetlana, n=scut= ]n 1951 ]n Ucraina,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 64. S}RBU Petru, n=scut ]n 1954 ]n Republica Moldova,

domiciliat ]n Republica Moldova. 65. T}{CENKO Tatiana, n=scut= ]n 1981 ]n Ucraina,

domiciliat= ]n Republica Moldova. 66. TROFIMOV Igor, n=scut ]n 1965 ]n Ucraina, domiciliat

]n Republica Moldova. 67. VRANCENCO Liudmila, n=scut= ]n 1975 ]n Republica

Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 68. VRANCENCO Serghei, n=scut ]n 1975 ]n Republica

Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiica VRAN-CENCO Iulia, n=scut= ]n 1995 ]n Republica Moldova.

69. ZABABURKINA Tatiana, n=scut= ]n 1971 ]n Re-publica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiii BURDUJEL Alexandr, BURDUJEL Alexei [i ZABABURKIN Dmitri, n=scu\i ]n 1989, ]n 1990 [i, respectiv, ]n 1999 ]n Republica Moldova.

70. ZABOLOTNEAIA Nelea, n=scut= ]n 1947 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova.

71. ZADOROJN}I Vladimir, n=scut ]n 1956 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiica ZADOROJNAIA Anastasia [i cu fiii ZADOROJN}I Stanislav [i ZADOROJN}I Taras, n=scu\i ]n 1989 ]n Republica Moldova.

72. ZAGURSKI Serghei, n=scut ]n 1974 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova.

73. ZAT}CA Vitali, n=scut ]n 1965 ]n Republica Kazah-stan, domiciliat ]n Republica Moldova.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 522-IV.

D E C R E T privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Mol-dova

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 22 din Legea cet=\eniei Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se aprob= renun\area la cet=\enia Re-

publicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. BABAC Ilona, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Moldova,

domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 2. BABICI Evdochia, n=scut= ]n 1930 ]n Ucraina, domi-

ciliat= ]n Republica Belarus.

3. BABICI Roman, n=scut ]n 1927 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Belarus.

4. BRAILOVSCAIA Irina, n=scut= ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Belarus cu fiicele BRAI-LOVSCAIA Olga [i BRAILOVSCAIA Marina, n=scute ]n 1991 [i, respectiv, ]n 1994 ]n Republica Moldova.

5. BUNKALO Svetlana, n=scut= ]n 1976 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

6. CALININ Sergiu, n=scut ]n 1976 ]n Republica Moldova,

259

Page 14: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

14

domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 7. CONDRIUC Alla, n=scut= ]n 1966 ]n Republica Be-

larus, domiciliat= ]n Republica Belarus cu fiul CONDRIUC Ivan, n=scut ]n 1991 ]n Republica Moldova.

8. CORNELIUS Natalia, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

9. CUSIUCAEVA Vera, n=scut= ]n 1948 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Federa\ia Rus= cu fiica TOPOLSCAIA Anastasia, n=scut= ]n 1988 ]n Federa\ia Rus=.

10. EDEL Andrei, n=scut ]n 1987 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

11. ELENCIUC Tatiana, n=scut= ]n 1968 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Belarus.

12. FARKASHAZI Liudmila, n=scut= ]n 1964 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria cu fiul OBREJA {tefan, n=scut ]n 1994 ]n Republica Moldova.

13. FOLLRAT Tatiana, n=scut= ]n 1963 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

14. FTACKOVA Inna, n=scut= ]n 1976 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Ceh=.

15. GADIAC Tatiana, n=scut= ]n 1960 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Regatul Danemarcei.

16. GUMENCO Lilia, n=scut= ]n 1972 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=.

17. GUSEVA Irina, n=scut= ]n 1956 ]n Republica Belarus, domiciliat= ]n Republica Belarus.

18. HANZELMANN Svetlana, n=scut= ]n 1972 ]n Republi-ca Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania cu fiica HANZELMANN Alexandra, n=scut= ]n 2002 ]n Republica Federal= Germania.

19. HIRIC Ecaterina, n=scut= ]n 1956 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=.

20. HIRIC Vadim, n=scut ]n 1985 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=.

21. HIRIC Vladimir, n=scut ]n 1951 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=.

22. HOMIUC Mihail, n=scut ]n 1989 ]n Republica Estonia, domiciliat ]n Republica Estonia.

23. INDOITU Svetlana, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Ucraina.

24. IORDANOVA Svetlana, n=scut= ]n 1970 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Bulgaria.

25. ISBRAND Anastasia, n=scut= ]n 1959 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Regatul Danemarcei.

26. IUSICOVA Natalia, n=scut= ]n 1972 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Belarus cu fiul IUSICOV Maxim, n=scut ]n 1992 ]n Republica Moldova.

27. KARWATH-CHIRILOV Natalia, n=scut= ]n 1979 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

28. KLACKA Elena, n=scut= ]n 1961 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania cu fiica GHELBET Ecaterina, n=scut= ]n 1989 ]n Republica Moldova.

29. KREISER Tatiana, n=scut= ]n 1965 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

30. LOSCUTOV Andrei, n=scut ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

31. MALCOCI Tatiana, n=scut= ]n 1981 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

32. MANN Tatiana, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania cu fiica MANN Angelique, n=scut= ]n 2001 ]n Republica Federal= Germania.

33. MELECA Iurie, n=scut ]n 1961 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

34. NEUFER Natalia, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

35. ODENBACH Tatiana, n=scut= ]n 1961 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

36. OSTAPENCO Stanislav, n=scut ]n 1960 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

37. PALKINA Lolita, n=scut= ]n 1997 ]n Republica Federal= Germania, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

38. PAPENFUSS Svetlana, n=scut= ]n 1964 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

39. PAZIUC Galina, n=scut= ]n 1949 ]n Republica Bela-rus, domiciliat= ]n Republica Belarus.

40. PETROV Andrei, n=scut ]n 1941 ]n Republica Mol-dova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=.

41. PETROV Fevronia, n=scut= ]n 1946 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=.

42. PETROV Vasili, n=scut ]n 1985 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=.

43. PITLIK Alexandra, n=scut= ]n 1958 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria.

44. RADICIUC Ghennadi, n=scut ]n 1966 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Belarus.

45. ROTARU Ion, n=scut ]n 1982 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=.

46. SANJIEVA Tatiana, n=scut= ]n 1984 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=.

47. SEILER Serghei, n=scut ]n 1962 ]n Republica Mol-dova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

48. STOLEARENCO Igor, n=scut ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

49. STROBLMAYR Anna, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria.

50. SULA Gheorghe, n=scut ]n 1973 ]n Republica Mol-dova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania.

51. SVETLACOVA Evghenia, n=scut= ]n 1932 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Belarus.

52. {IGVEDHA Ana-Revelina, n=scut= ]n 1982 ]n Re-publica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Ger-mania.

53. {LEAHTI|KI Maxim, n=scut ]n 1980 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania cu fiica {LEAHTI|KI Marina, n=scut= ]n 2002 ]n Republica Federal= Germania.

54. {U{U Marin, n=scut ]n 1972 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus= cu fiul {U{U Nicolai, n=scut ]n 1998 ]n Federa\ia Rus=.

55. TOCARI Ivan, n=scut ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus= cu fiicele TOCARI Anastasia [i TOCARI Taisia, n=scute ]n 1993 [i, respectiv, ]n 1995 ]n Republica Moldova.

56. |VI|INSCAIA Natalia, n=scut= ]n 1976 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Polonia.

57. ULEA{EVA Liudmila, n=scut= ]n 1977 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus= cu fiica ULEA{EVA Evghenia, n=scut= ]n 2000 ]n Federa\ia Rus=.

58. VDOVENCO Antonina, n=scut= ]n 1935 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=.

59. VEVERI|A Maria, n=scut= ]n 1969 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

60. VOIGT Elena, n=scut= ]n 1952 ]n Republica Popular= Chinez=, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

61. VOLO{CIUC Veaceslav, n=scut ]n 1968 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Belarus.

62. WALTER Liubov, n=scut= ]n 1948 ]n Ucraina, domi-ciliat= ]n Republica Federal= Germania.

63. ZANGGER Viorica, n=scut= ]n 1974 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria.

64. ZECH Svetlana, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Mol-dova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 523-IV.

Page 15: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

15

D E C R E T privind eliberarea domnului Mihail CARAIANI din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat

}n temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la statutul judec=torului,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:

Articol unic. - Domnul Mihail CARAIANI se elibereaz= din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 524-IV.

260

D E C R E T privind eliberarea domnului Ivan CROITOR din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=toriei Comrat

}n temeiul art. 116 alin. (3) din Constitu\ia Republicii Moldova, al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judec=toreasc= [i al art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la statutul judec=torului,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Domnul Ivan CROITOR se elibereaz=

din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=toriei Comrat.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 525-IV.

261

D E C R E T privind conferirea medaliei “Meritul Civic” doamnei Ma-ria TRI{CHINA

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Mol-dova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:

Articol unic. - Pentru munc= ]ndelungat= [i irepro[abil= ]n organele administra\iei publice [i ]nalt profesionalism, doamnei Maria TRI{CHINA, contabil-[ef ]n Secretariatul Cur\ii Constitu\ionale, i se confer= medalia “Meritul Civic”.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 526-IV.

262

D E C R E T privind conferirea medaliei “Meritul Civic” domnului Va-lerian B}NZARU

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Pentru activitate ]ndelungat= [i prodi-

gioas= ]n organele administra\iei publice, contribu\ie la perfec\ionarea sistemului economico-financiar [i ]nalt pro-fesionalism, domnului Valerian B}NZARU, [ef de direc\ie la Ministerul Finan\elor, i se confer= medalia “Meritul Civic”.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 527-IV.

263

D E C R E T privind conferirea medaliei “Meritul Civic” domnului Ni-colae REVE|CHI

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Mol-dova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Pentru munc= ]ndelungat= [i irepro[abil=

]n organele administra\iei publice, ]nalt profesionalism [i activitate organizatoric= [i ob[teasc= prodigioas=, domnului Nicolae REVE|CHI, consultant-jurist ]n aparatul pre[edinte-lui raionului Edine\, i se confer= medalia “Meritul Civic”.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 528-IV.

264

Page 16: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

16

D E C R E T pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protoco-lului privind modificarea [i completarea Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor din 12 mai 1999

}n temeiul art. 86 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Mol-dova [i al art. 7 din Legea privind tratatele interna\ionale ale Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:

Articol unic. - Se dispune ini\ierea negocierilor asupra proiec-tului Protocolului privind modificarea [i completarea Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor din 12 mai 1999.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 531-IV.

265

D E C R E T privind conferirea medaliei “Nicolae Testemi\anu” dom-nului Victor EFTODII

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Mol-dova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova,

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Pentru munc= ]ndelungat= [i prodigioas=

]n domeniul ocrotirii s=n=t=\ii, contribu\ie la perfec\ionarea procesului curativo-profilactic [i activitate organizatoric= [i [tiin\ific= intens=, domnului Victor EFTODII, vicedirector al Institu\iei Medico-Sanitare Publice “Institutul Oncologic”, i se confer= medalia “Nicolae Testemi\anu”.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 532-IV.

266

D E C R E T privind eliberarea domnului Vasile MIRCOS din func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Domnul Vasile MIRCOS se elibereaz=,

de la data de 6 aprilie 2006, din func\ia de [ef al Serviciului

protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova ]n leg=tur= cu trecerea la alt= munc=.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 533-IV.

267

D E C R E T privind numirea doamnei Natalia IPATI ]n func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Doamna Natalia IPATI se nume[te, de la

data de 6 aprilie 2006, ]n func\ia de [ef al Serviciului proto-col al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova.

PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Vladimir VORONIN

Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 534-IV.

268

Page 17: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

17

PARTEA II Hot=r]ri ale Guvernului Republicii Moldova

H O T + R } R E cu privire la stabilirea riscurilor [i a obiectelor supuse asigur=rii subven\ionate ]n agricultur= ]n anul 2006

}n temeiul art. 21 alin. (6) [i art. 22 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscu-rilor de produc\ie ]n agricultur= [i \in]nd cont de aloca\iile prev=zute ]n Legea bugetului de stat pe anul 2006 pentru subven\ionarea asigur=rii riscurilor de produc\ie ]n agricul-tur=, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se aprob=: Lista riscurilor pentru a c=ror asigurare se subven\ionea-

z= primele de asigurare din bugetul de stat pe anul 2006 ]n fitotehnie, horticultur=, viticultur= [i zootehnie, conform anexei nr. 1;

Lista culturilor agricole [i a speciilor de animale [i p=s=ri pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigu-rare din bugetul de stat pe anul 2006, conform anexei nr. 2.

2. Subven\ionarea asigur=rii riscurilor de produc\ie ]n agricultur= se va efectua conform prevederilor Hot=r]rii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 “Pentru apro-barea Regulamentului privind subven\ionarea asigur=rii riscurilor de produc\ie ]n agricultur= [i a Regulamentului concursului de acreditare a organiza\iilor de asigurare pentru efectuarea asigur=rii subven\ionate a riscurilor de produc\ie ]n agricultur=”.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Anatolie Gorodenco Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 3 aprilie 2006. Nr. 333.

Anexa nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului nr. 333 din 3 aprilie 2006

Lista riscurilor pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigurare din bugetul de stat pe anul 2006 ]n fitotehnie, horticultur=, viticultur= [i zootehnie

1. Secet= excesiv= (care a provocat o sc=dere a recoltei de peste 30%).

2. Grindin=. 3. Temperaturi sc=zute sub limita biologic= de rezisten\=

a plantelor. 4. Furtuni.

5. Inunda\ii. 6. Pieirea animalelor [i a p=s=rilor din cauz= de boal=,

furtun=, grindin=, inunda\ie, r=cire excesiv=, traume. 7. Sacrificarea, ]n caz de necesitate, a animalelor, con-

form indica\iilor Serviciului veterinar de stat.

Anexa nr. 2 la Hot=r]rea Guvernului nr. 333 din 3 aprilie 2006

Lista culturilor agricole [i a speciilor de animale [i p=s=ri pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigurare din

bugetul de stat pe anul 2006

1. Sfecla de zah=r, porumbul, floarea-soarelui, legume-le, tutunul pentru roada anului 2006.

2. Gr]ul [i orzul de toamn= pentru roada anului 2007.

3. Strugurii [i fructele pentru roada anului 2007. 4. Porcinele. 5. P=s=rile domestice.

381

H O T + R } R E cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modi-ficarea [i completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ie ]n agricultur=

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru modificarea [i completarea Legii

nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ie ]n agricultur=.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Anatolie Gorodenco Ministrul finan\elor Mihail Pop Ministrul justi\iei Victoria Iftodi

Chi[in=u, 3 aprilie 2006. Nr. 334.

382

Page 18: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

18

H O T + R } R E cu privire la aprobarea componen\ei nominale a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006)

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob=, conform anexei, componen\a nominal=

a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a dom-nului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006).

2. Ministerul Finan\elor va aloca, din fondul de rezerv= al Guvernului, conform devizului de cheltuieli:

Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova: 279416 lei - pentru deservirea avionului pe ruta Chi[i-

n=u-Tirana-Skopje-Chi[in=u; 2604 lei - pentru ac\iuni protocolare; institu\iilor din statele de personal ale c=ror fac parte

membrii delega\iei 10339 lei, pentru cheltuielile suportate (diurn=, cazare).

3. Cheltuielile de deplasare pentru membrii delega\iei marca\i cu asterisc vor fi suportate de institu\iile delegatare.

Anex= la Hot=r]rea Guvernului nr. 341 din 6 aprilie 2006

COMPONEN|A NOMINAL+ a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii

Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006)

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 341.

383

Delega\ia oficial=: VORONIN Vladimir - Pre[edintele Republicii Moldova STRATAN Andrei - viceprim-ministru, ministru al

afacerilor externe [i integr=rii eu-ropene

LAZ+R Valeriu - ministru al economiei [i comer\ului

MOCANU Sergiu - consilier ]n probleme speciale al Pre[edintelui Republicii Moldova

DRAGOMIR Vladimir* - pre[edinte al grupului parlamen-tar de prietenie moldo-albanez= [i moldo-macedonian=

MADAN Veaceslav* - Ambasador Extraordinar [i Ple-nipoten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Albania [i Republica Macedonia

VI{ANU Natalia - [ef al Serviciului de pres= al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova

Grupul de exper\i: MIRCOS Vasile - [ef al Serviciului protocol al

Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova

PEREBINOS Carolina - [ef adjunct al Direc\iei Europa Central= [i de Sud-Est, Ministerul Afacerilor Externe [i Integr=rii Eu-ropene, translator

MIJA Dinu - cameraman, Aparatul Pre[edintelui Republicii Moldova

CORCIMARI Valeriu - fotograf, Aparatul Pre[edintelui Republicii Moldova

Paza: BABII Roman - ofi\er de paz=

Presa: LEORDA-PANI{ Aurelia*

- TV Moldova 1 STAR}{ Constantin* - TV MIR MUSTEA|+ Victoria* - TV NIT

H O T + R } R Ecu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune

}n scopul realiz=rii prevederilor art. 19 alin. (1) al Legii nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Re-publicii Moldova, 1997, nr. 59-60, art. 518), cu modific=rile ulterioare, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se aprob=:Regulamentul cu privire la modul de v]nzare-cump=-

rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl=diri, construc\ii, instala\ii, ]nc=peri, inclusiv anexele nelocuibile

de la blocurile locative) date ]n loca\iune, conform anexei nr. 1;

Lista obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune, care nu s]nt pasibile de privatizare, conform anexei nr. 2;

Contractul-model de v]nzare-cump=rare a obiectului ]n proprietate privat=, conform anexei nr. 3.

2. Biroul Na\ional de Statistic= va prezenta lunar Agen\iei

384

Page 19: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

19

Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului indicele lunar al infla\iei (indicele pre\ului de consum al popula\iei).

3. Se abrog= hot=r]rile Guvernului, conform anexei nr. 4.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Ministrul economiei [i comer\ului Valeriu Laz=rMinistrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr. 342.

Anexa nr. 1la Hot=r]rea Guvernului nr.342din 6 aprilie 2006

REGULAMENT cu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl=diri, con-struc\ii, instala\ii, ]nc=peri, inclusiv anexele nelocuibile de la blocurile locative) date ]n loca\iune

1. V]nzarea-cump=rarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl=diri, construc\ii, instala\ii, ]nc=peri, inclusiv

anexe nelocuibile de la blocurile locative), date ]n loca\iune, neincluse ]n listele prev=zute ]n anexele la Programul de privatizare, se efectueaz= de c=tre Agen\ia Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului (]n continuare - Agen\ia Privatizare).

2. Agen\ia Privatizare instituie, prin ordin, Comisia republican= de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune (]n continuare - Comisia), care va include reprezentan\i ai Ministerului Economiei [i Comer\ului, Ministerului Finan\elor, Agen\iei Privatizare, autorit=\ii administra\iei publice locale [i ]ntre-prinderii specializate ]n cadastru. Pre[edintele [i secretarul Comisiei vor fi numi\i din r]ndurile reprezentan\ilor Agen\iei Privatizare.

{edin\ele Comisiei s]nt deliberative, dac= la ele par-ticip= cel pu\in 2/3 din membri, iar deciziile ei se adopt= prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. Deciziile Comisiei se consemneaz= ]ntr-un proces-verbal, semnat de membrii prezen\i.

Comisia activeaz= ]n baza Regulamentului, aprobat prin ordinul Agen\iei Privatizare.

3. Locatarii care doresc s= cumpere ]nc=perile luate ]n loca\iune, depun la Agen\ia Privatizare o cerere, la care se anexeaz=:

decizia despre darea ]n loca\iune (]n original);contractul de loca\iune (]n original);actul de evaluare a obiectului, ]ntocmit de c=tre exper\i

licen\ia\i ]n domeniu;actul de examinare a ]nc=perilor date ]n loca\iune,

]ntocmit de locator, conform situa\iei de p]n= la o lun= de zile p]n= la depunerea cererii;

planul-schem= al ]nc=perii, eliberat de Oficiul cadastral teritorial pentru privatizare;

copia certificatului de ]nregistrare a ]ntreprinderii;copia extrasului din Registrul de stat al ]ntreprinderilor

[i organiza\iilor;copia buletinului de identitate [i a anexei la el al con-

duc=torului;copia buletinului de identitate [i a anexei la el al per-

soanei fizice;certificatul de urbanism pentru blocurile cu un nivel;dup= caz, informa\ia de la Ministerul Culturii [i Turis-

mului referitor la includerea ]n Registrul monumentelor ocrotite de stat.

Comisia este ]n drept s= solicite [i alte documente suplimentare, dac= este necesar.

}n caz de expirare a termenului de valabilitate a contrac-tului de loca\iune dup= depunerea cererii de cump=rare, Comisia examineaz= documentele prezentate.

4. Decizia de v]nzare a obiectelor date ]n loca\iune este adoptat= de c=tre Comisie ]n baza documentelor prezentate

de locatari, specificate ]n pct. 3 al prezentului Regulament. Comisia stabile[te pre\ul de v]nzare nu mai mic dec]t cel indicat ]n actul de evaluare, ]ntocmit ]n modul stabilit de o persoan= juridic= sau fizic= licen\iat= ]n domeniul respectiv de activitate.

5. Decizia pozitiv= a Comisiei constituie temei pentru ]n[tiin\area, ]n termen de p]n= la 10 zile, a locatarilor referi-tor la costul ]nc=perii, care urmeaz= s= fie achitat la o plat= unic=, ]n termen de 30 zile de la data adopt=rii deciziei, sau, dup= caz, la decizia Comisiei, ]n rate, dar termenul achit=rii ratelor nu va dep=[i 6 luni. La achitarea ]n rate, plata ini\ial=, efectuat= la momentul ]ncheierii contractului de v]nzare-cump=rare este de cel pu\in 25 la sut= din costul obiectului. Pl=\ile e[alonate se efectueaz= ]n sume egale, achitate lunar (trimestrial) sau ]nainte de termen, cu indexa-rea lor ]n func\ie de nivelul infla\iei la data efectu=rii pl=\ii. }n cazul neachit=rii pl=\ilor ]n termenele stabilite, cump=r=torul va pl=ti pentru fiecare zi de ]nt]rziere o penalitate ]n m=rime de 0,1% din suma neachitat= ]n termen, lu]ndu-se ]n calcul rata infla\iei pentru perioada de ]nt]rziere a acestei pl=\i.

}n cazul ]n care locatarul nu a achitat, ]n termen de 30 zile, costul obiectului solicitat pentru cump=rare la o plat= unic= sau cel pu\in 25% la achitarea ]n rate, Comisia este ]n drept s= anuleze decizia de v]nzare.

6. Dup= prezentarea dispozi\iei de plat= privind achita-rea costului obiectului dat ]n loca\iune, ori a pl=\ii ini\iale la achitarea ]n rate, precum [i a dispozi\iei de plat= a impo-zitului privat, ]n termen de p]n= la 15 zile, cu cump=r=torul se ]ncheie contractul de v]nzare-cump=rare, care urmeaz= s= fie autentificat ]n modul stabilit. La achitarea ]n rate, contractul de v]nzare-cump=rare va prevedea grevarea obiectului p]n= la achitarea integral=.

Predarea-primirea obiectului ]n proprietate se va efectua dup= achitarea integral= a costului obiectului, inclusiv a nivelului infla\iei, penalit=\ilor etc., conform Regulamentu-lui privind modul de transmitere a ]ntreprinderilor de stat, organiza\iilor, institu\iilor [i a subdiviziunilor lor, cl=dirilor, construc\iilor, mijloacelor fixe [i altor active, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995.

7. Actul de primire-predare a obiectului, ]ntocmit ]n modul stabilit, [i contractul de v]nzare-cump=rare urmea-z= s= fie ]nregistrate la Oficiul cadastral teritorial, care va ]nscrie denumirea noului proprietar ]n dosarul de inventa-riere tehnic=.

8. Plata pentru loca\iune urmeaz= a fi achitat= p]n= la data ]nregistr=rii contractului de v]nzare-cump=rare, con-form prevederilor Codului civil.

9. Litigiile ce iau na[tere din v]nzarea-cump=rarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile se solu\ioneaz= ]n instan\a de judecat=.

Page 20: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

20

Anexa nr. 2la Hot=r]rea Guvernului nr.342din 6 aprilie 2006

LISTAobiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune, care nu s]nt pasibile de privatizare

1. }nc=perile amplasate ]n cl=dirile [i obiectele proprie-tate de stat, care ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare nu pot fi privatizate, inclusiv obiectele din fondul de imobile nelocuibile ]n care s]nt amplasate autorit=\ile publice (cu excep\ia subsolurilor ori parterului acestor cl=diri ]n cazul ]n care ele au fost prev=zute ]n documentele de proiectare pentru amplasarea obiectelor de menire social=), ]ntreprin-derile, organiza\iile [i institu\iile de stat, care nu s]nt incluse ]n anexele la Programul de privatizare.

2. Bunurile imobiliare proprietate de stat care constituie

patrimoniu cultural na\ional.3. Bunurile imobiliare care urmeaz= a fi demolate ]n

conformitate cu planul general de dezvoltare a localit=\ii. 4. }nc=perile amplasate ]n pasajele subterane pentru

pietoni, pe traseele re\elelor inginere[ti, precum [i ]n lo-curile de uz comun.

5. }nc=perile ale c=ror cost a fost inclus ]n costul altor ]nc=peri ce se privatizeaz=.

6. }nc=perile ]n care s]nt amplasate noduri ale re\elelor inginere[ti.

Anexa nr. 3la Hot=r]rea Guvernului nr.342din 6 aprilie 2006

C O N T R A C T - M O D E Lde v]nzare-cump=rare a obiectului

]n proprietate privat=

__________________________________________________(data, luna, anul - ]n litere)

municipiul, satul, raionul ______________________________Subsemna\ii _________________________________________ (Agen\ia Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului)

____________________________________________________]n persoana ______________________________________________________________________________________________ (func\ia, numele, prenumele, patronimicul)

numit ]n continuare “V}NZ+TOR”, [i ____________________ ____________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul

________________________________________________ cump=r=torului sau persoanei ]mputernicite de el)

____________________________________________________numit ]n continuare “CUMP+R+TOR”, au ]ncheiat prezentul contract privind URM+TOARELE:

1. V]nz=torul a v]ndut, iar cump=r=torul a cump=rat obiectul cu suprafa\a total= echivalent= cu ______ _________________________________________ metri p=tra\i

(]n litere)

situat______________________________________________ (adresa)

2. V]nz=torul a v]ndut ]n baza hot=r]rii Comisiei de pri-vatizare nr. ______ din “___”_______200_ obiectul la pre\ul stabilit ]n valoare de ______________________(lei)

La ]ncheierea prezentului contract cump=r=torul a achitat pre\ul de v]nzare al obiectului ]n sum= de _________________ ___________________________________________________care a fost depus= _______________________________________________________________________________________

(unde, cui, forma de plat=)

Cump=r=torul ob\ine dreptul de proprietate (posesie, folosin\=, dispunere) asupra obiectului, din momentul ]nre-gistr=rii contractului la ______________________________ ___

___________________________________________________(Oficiul cadastral teritorial)

3. }n caz de deces al cump=r=torului, drepturile [i obliga\iile stipulate ]n prezentul contract se transmit mo[tenitorilor lui, ]n modul prev=zut de Codul civil.

4. Cump=r=torul exploateaz=, ]ntre\ine [i repar= ]nc=pe-rea pe cont propriu, respect]nd regulile [i normele unice ]n vigoare, particip=, propor\ional spa\iului pe care ]l ocup=, la acoperirea cheltuielilor de deservire tehnic= [i de repara\ii, inclusiv capital=, a ]ntregului imobil.

5. }n cazul privatiz=rii ]nc=perilor amplasate ]n imobile care s]nt monumente istorice, de arhitectur= [i cultur= de importan\= local=, cump=r=torul este obligat s= p=streze acest imobil conform proiectelor ini\iale, iar reconstruc\ia acestuia se va efectua cu autorizarea organelor de stat pentru protec\ia monumentelor.

6. Cump=r=torul suport= cheltuielile pentru autentifica-rea [i ]nregistrarea prezentului contract.

7. Prezentul contract este ]ntocmit ]n patru exemplare identice, c]te unul pentru fiecare parte (v]nz=tor [i cump=-r=tor), unul r=m]ne ]n gestiunea biroului notarial, unul se remite Oficiului cadastral teritorial, pentru a fi ]nregistrat.

Am luat cuno[tin\= de regulile de exploatare [i ]ntre\in-ere a imobilului [i a terenului aferent, pe care m= oblig s= le respect.

Condi\ii specifice ]n cazul achit=rii ]n rate:}n cazul neachit=rii pl=\ilor ]n termenele stabilite ]n

prezentul contract, Cump=r=torul va pl=ti pentru fiecare zi de ]nt]rziere o penalitate ]n m=rime de 0,1% din suma ne-achitat= ]n termen, lu]ndu-se ]n calcul rata infla\iei pentru perioada de ]nt]rziere a acestei pl=\i.

P]n= la achitarea deplin= a pre\ului obiectului prezentului contract, Cump=r=torul nu este ]n drept s= gajeze, s= v]n-d= sau s= ]nstr=ineze ]n orice alt mod obiectul prezentului contract, f=r= acordul V]nz=torului.

RECHIZITELE {I SEMN+TURILE P+R|ILOR: V]nz=torul: Cump=r=torul:

Agen\ia Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului ______________________

Page 21: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

21

Anexa nr. 4la Hot=r]rea Guvernului nr. 342din 6 aprilie 2006

Lista hot=r]rilor de Guvern, care se abrog=

1. Hot=r]rea Guvernului nr. 349 din 21 iunie 1996 “Cu privire la modul de evaluare [i v]nzare-cump=rare a obiec-telor din fondul de imobile nelocuibile arendate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art.411).

2. Hot=r]rea Guvernului nr. 122 din 4 februarie 1998 “Cu privire la modificarea [i completarea Hot=r]rii Guvernului Republicii Moldova nr. 349 din 21 iunie 1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art.187).

3. Punctul 2 al Hot=r]rii Guvernului nr. 955 din 19 octombrie 1999 “Privind modificarea [i completarea unor hot=r]ri ale Gu-

vernului Republicii Moldova ]n domeniul privatiz=rii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr.116-117, art.1010).

4. Hot=r]rea Guvernului nr. 1021 din 1 august 2002 “Des-pre modificarea anexei nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului Repu-blicii Moldova nr. 349 din 21 iunie 1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 115-116, art.1143).

5. Punctul 1 al Hot=r]rii Guvernului nr. 1112 din 11 septembrie 2003 “Privind modificarea, completarea [i abrogarea unor hot=r]ri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art.1158).

H O T + R } R E cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modifi-carea [i completarea unor acte legislative

385

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul economiei [i comer\ului Valeriu Laz=r Ministrul finan\elor Mihail Pop Ministrul transporturilor [i gospod=riei drumurilor Miron Gagauz Ministrul justi\iei Victoria Iftodi

Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 343.

H O T + R } R Ecu privire la situa\ia social-economic= ]n raionul C=u[eni [i activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale ]n vederea dezvolt=rii durabile a unit=\ilor administrativ-te-ritoriale

Analiz]nd activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale de ambele niveluri din raionul C=u[eni, Guvernul constat= c= acestea au ]ntreprins un [ir de m=suri ce \in de stabilizarea situa\iei social-economice [i crearea premi-selor pentru dezvoltarea durabil= a unit=\ilor administrativ-teritoriale. Consiliul raional [i subdiviziunile subordonate activeaz= conform regulamentelor aprobate. Transparen\a activit=\ii Consiliului raional [i a aparatului pre[edintelui raionului se asigur= prin publica\ii [i afi[e.

Autorit=\ile administra\iei publice locale depun eforturi pentru asigurarea execut=rii Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea \=rii - bun=sta-rea poporului”, Programului Na\ional “Satul Moldovenesc”, precum [i a programelor ramurale.

Astfel, volumul produc\iei ]ntreprinderilor industriale cuprinse ]n cercetarea statistic= lunar=, ]n perioada ianua-rie-decembrie 2005, a constituit 92,8 mil. lei, sau cu 10,9 % mai mult fa\= de perioada similar= a anului 2004.

Totodat=, ]n perioada ianuarie-septembrie 2005, din cele 293 ]ntreprinderi raportoare, au ob\inut profit numai 119 (40,6 %), iar 123 (42 %) au suportat pierderi.

O situa\ie nesatisf=c=toare se atest= [i ]n activitatea ]ntreprinderilor micului business. Din cele 256 ]ntreprinderi raportoare, numai 96 au ob\inut profit (37,5%), iar 109 (42,5%) au suportat pierderi.

Pe parcursul anului 2005 ]n bugetul raionului C=u[eni au fost ]ncasate venituri (cu excep\ia transferurilor) de 35,5 mil. lei, dep=[ind cu 9,7 % suma planificat=. }n perioada

de referin\=, bugetul raional a beneficiat de transferuri [i mijloace transmise din bugetul de stat ]n sum= de 43,7 mil. lei. Este de men\ionat faptul c=, ]n suma total= de venituri, ponderea transferurilor [i a mijloacelor transmise din bu-getul de stat constituie 55,2 %, pe c]nd media pe unit=\ile administrativ-teritoriale de nivelul doi constituie 39,6 %. Cel mai mic grad de colectare a impozitelor [i taxelor locale de c=tre serviciul de colectare din cadrul prim=riilor se atest= ]n satele S=i\i (32,1 %), Tocuz (32,5 %), S=lcu\a (35,9 %) [i ]n comuna Ucrainca (37,5 %).

}n anul 2005 volumul global al produc\iei agricole ]n toate categoriile de gospod=rii a constituit 965,6 mil. lei, sau cu 6,2 % mai mult fa\= de anul 2004.

Concomitent, conducerea raionului, Direc\ia agricultur= [i alimenta\ie a Consiliului raional nu au mobilizat ]n depli-n= m=sur= factorii de decizie [i antreprenorii din sectorul agroalimentar din raion. }n anul 2005 au fost recoltate 34787 tone de cereale [i leguminoase pentru boabe, sau cu 12,2 % mai pu\in comparativ cu anul 2004. Acest fapt a fost condi\ionat de diminuarea cu 23,5 % a roadei la un hectar. A sc=zut cu 48,2 % produc\ia porumbului pentru boabe; s-a redus efectivul de bovine cu 6,4% [i de ovine cu 5,1%. }n anul 2005 au r=mas nearate 10490 ha. Din cauza ]nn=molirii albiei vechi a r]ului Nistru din preajma satului Copanca, este imposibil= revitalizarea sistemelor de iri-gare a suprafe\elor pentru legumicultur=. Proceselor de degradare s]nt supuse 25290 ha (31% din terenurile cu destina\ie agricol=).

386

Page 22: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

22

O problem= stringent= este cea legat= de consolidarea terenurilor agricole (]n mod consolidat se prelucreaz= 32950 ha, sau 48%), precum [i fondarea noilor sta\iuni de ma[ini [i tractoare (]n raion activeaz= 5 sta\iuni tehnologice).

Re\eaua drumurilor publice ]n raionul C=u[eni consti-tuie 384,5 km (inclusiv 165,1 km na\ionale [i 219,5 km locale).

Volumul lucr=rilor de repara\ie [i ]ntre\inere a drumurilor ]n anul 2005 a constituit 3248,1 mii lei, inclusiv ]ntre\inerea - 2691,3 mii lei [i repara\ia - 556,8 mii lei.

Majoritatea drumurilor locale s]nt ]n stare nesatisf=c=-toare. La fel, este dificil= transportarea pasagerilor spre satele Copanca [i Gr=dini\a.

}n perioada ianuarie-decembrie 2005, num=rul pasa-gerilor transporta\i cu autobuze [i microbuze s-a cifrat la 1150,3 mii, sau cu 3,1% mai mult comparativ cu perioada similar= a anului precedent. }ntreprinderile de transport auto au transportat 12,5 mii tone de m=rfuri, sau cu 20,4 % mai pu\in fa\= de anul 2004.

Investi\iile ]n capitalul fix, ]n anul 2005, s-au cifrat la 141372,2 mii lei, cu 30% mai mult fa\= de anul 2004.

A crescut considerabil volumul lucr=rilor de construc\ie-montaj. Astfel, ]n ianuarie-decembrie 2005 au fost efectuate lucr=ri de construc\ie-montaj ]n sum= de 99741,4 mii lei, sau de 4 ori mai mult fa\= de perioada similar= a anului 2004.

}n perioada de referin\= au fost date ]n folosin\= locuin\e ]n suprafa\= total= de 1639 m2 (83% fa\= de perioada similar= a anului 2004).

Volumul v]nz=rilor de m=rfuri cu am=nuntul ]n anul 2005 a ]nsumat 128801,1 mii lei, sau cu 18,7% mai mult fa\= de anul 2004.

}n perioada de raport, popula\ia raionului C=u[eni a beneficiat de servicii prestate cu plat= ]n sum= de 70488,5 mii lei (cu 17,1% mai mult fa\= de anul 2004).

Salariul mediu lunar ]n ianuarie-decembrie 2005 a con-stituit 872 lei, ceea ce reprezint= 66% din salariul mediu lunar pe republic=. Suma restan\elor pentru remunerarea muncii (datorii cu termenul de achitare expirat mai mult de o lun= calendaristic=), la 1 ianuarie 2006, a ]nregistrat 2,7 mil. lei, sau cu 0,7 mil. lei mai mult fa\= de data respectiv= a anului precedent.

Situa\ia demografic= se caracterizeaz= prin sporul na-tural negativ (-218). }n perioada de referin\= s-au n=scut 1043 copii, iar num=rul persoanelor decedate a constituit 1261.

Sistemul educa\ional este reprezentat de 9 licee teoreti-ce, 20 [coli medii de cultur= general=, 8 gimnazii, 1 [coal= sportiv=, 1 centru de crea\ie a copiilor, 1 combinat didactic ]n satul S=lcu\a, 2 case de copii de tip familial, 2 centre de reabilitare a copiilor, 1 [coal= auxiliar= ]n satul Tocuz, 2 [coli profesionale, 33 institu\ii de ]nv=\=m]nt pre[colar. La re\eaua de gaze naturale s]nt conectate cazangeriile din 14 unit=\i [colare [i 7 unit=\i pre[colare. S]nt alimenta\i to\i elevii din clasele primare [i elevii din familiile socialmente vulnerabile, iar copiii care frecventeaz= grupele cu regim semiintern beneficiaz= de alimenta\ie de 2 ori pe zi.

}n raionul C=u[eni ][i desf=[oar= activitatea 37 c=mine culturale, 45 biblioteci, 3 institu\ii de ]nv=\=m]nt artistic (2 [coli de muzic= [i 1 [coal= de arte), 4 muzee [i 74 for-ma\iuni artistice cu peste 1294 participan\i, 31 colective artistice de\in]nd titlul onorific “Model”.

Din cele 37 c=mine culturale, 2 s]nt ]n stare satisf=c=-toare (Grigorievca [i C=u[eni), celelalte necesit= repara\ie capital=.

Majoritatea caselor de cultur= nu dispun de condi\iile necesare pentru desf=[urarea activit=\ii, lipse[te inventarul tehnic, aparatajul sonor [i de imprimare, instrumentele muzicale, costumele etc.

Asisten\a medical= a popula\iei raionului C=u[eni este asigurat= de Institu\ia Medico-Sanitar= Public= “Spitalul raional C=u[eni”. Asisten\a medical= primar= se acord= de c=tre Centrul medicilor de familie, care dispune de 15 centre de s=n=tate [i 14 oficii ale medicului de familie.

}n prezent, la Spitalul raional C=u[eni exist= 19 posturi vacante de medici: 9 ]n sec\iile spitalice[ti [i 10 medici de familie. Centrul de medicin= preventiv= duce lips= de 6 medici [i 7 asisten\i medicali. Pe parcursul anului 2005 au fost repartiza\i [i angaja\i ]n c]mpul muncii numai 2 medici. Doar 30% din centrele de s=n=tate dispun de transport sanitar, 90% din acestea av]nd un grad de uzur= de peste 80%.

}n raionul C=u[eni s]nt ]nregistra\i 17894 beneficiari de pensii, indemniza\ii [i aloca\ii sociale. Pe l]ng= sec\ia asis-ten\= social= [i protec\ie a familiei C=u[eni activeaz= 89 lucr=tori sociali, care deservesc la domiciliu 960 persoane inapte de munc=. Mai necesit= deservire la domiciliu 150 persoane.

Pe parcursul anului curent, Agen\ia pentru Ocuparea For\ei de Munc= a plasat ]n c]mpul muncii 874 [omeri, fiind create 420 locuri de munc=. Pe parcursul perioadei anali-zate au beneficiat de ajutor de [omaj 80 [omeri, m=rimea medie a indemniza\iei lunare fiind de 528 lei.

Din totalul de 91,8 km de re\ele de apeduct, 36 km necesit= de a fi substituite, uzura fizic= constituind 70%. Ponderea probelor de ap= care nu corespund indicilor sani-taro-chimici a crescut la 41,9%. Ponderea probelor de ap= cu rezultat nesatisf=c=tor a constituit, dup= indicii sanita-ro-chimici, 92,2%, iar dup= indicii microbiologici - 22,8%.

Volumul apelor uzate epurate mecanic ]n anul 2005 a constituit 115,7 mii m3, sau cu 20 mii m3 mai pu\in com-parativ cu anul 2004. }n prezent func\ioneaz= 5 sta\ii de epurare a apelor uzate din cele 11 existente.

Pe teritoriul raionului exist= 22 gunoi[ti neautorizate, cu suprafa\a total= de 15,8 ha. }n satul Gr=dini\a s]nt stocate 141 tone de pesticide inutilizabile [i interzise, care urmeaz= a fi nimicite.

}n raion exist= 99 iazuri cu o suprafa\= de 920,6 ha, din care 97 s]nt ]n gestiunea prim=riilor (671 ha) [i 2 (230 ha) s]nt administrate de Concernul Republican “Apele Moldo-vei”. 7 bazine nu corespund normelor de exploatare; 66 necesit= repara\ii curente; 22 prezint= pericol de accident al barajului. Dispun de autoriza\ie special= de folosire a apei 17 beneficiari din cei 66.

Suprafa\a total= a terenurilor fondului forestier pe teritoriul raionului C=u[eni constituie 14,7 mii ha. }n anul 2005 au fost efectuate lucr=ri de ]ngrijire pe o suprafa\= de 373,6 ha, fiind recoltat un volum brut de 2 mii m3. T=ierile de regenerare [i de conservare au fost aplicate pe o supra-fa\= de 88,8 ha, fiind colectat un volum lemnos brut de 7,6 mii m3.

Lucr=rile de ]mp=durire a terenurilor degradate decurg anevoios din cauza nerepartiz=rii terenurilor de c=tre pri-m=rii (la balan\a prim=riilor s]nt 1168 ha de p=duri care se afl= ]ntr-o stare avansat= de degradare).

}n anul 2005 s-a ]nregistrat o majorare nesemnificativ= a criminalit=\ii, cu 0,2% (430 infrac\iuni) ]n raport cu anul 2004.

Totodat=, se constat= o cre[tere a infrac\iunilor deo-sebit de grave - cu 72,7%, mai pu\in grave - cu 29,1% [i celor u[oare - cu 33,3%. Se afl= ]n ascenden\= num=rul actelor de huliganism (@30,8%), infrac\iunilor contra vie\ii (@2%), inclusiv v=t=m=rilor inten\ionate grave (@6,7%). Se atest= o sporire cu 200% a num=rului trecerilor ilegale a frontierei, abuzurilor de putere, cu 46,2% - a crimelor comise de c=tre persoane cu func\ii de r=spundere, cu 16,7 - a jafurilor [i cu 10% - a accidentelor rutiere. S-a diminuat num=rul infrac\iunilor contra patrimoniului cu 1,3% [i t]lh=riilor cu 20%.

}n scopul amelior=rii situa\iei social-economice [i cre=rii premiselor pentru dezvoltarea durabil= a unit=\ilor administrativ-teritoriale din raionul C=u[eni, Guvernul HO-T+R+{TE:

1. Se ia act de informa\ia prezentat= de dl Gh. Tabu-n[cic, pre[edinte al raionului C=u[eni, cu privire la situa\ia social-economic= ]n raion [i activitatea autorit=\ilor admi-nistra\iei publice locale ]n vederea dezvolt=rii durabile a

Page 23: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

23

unit=\ilor administrativ-teritoriale.2. Se recomand= pre[edintelui raionului (dl Gh. Tabu-

n[cic) [i Consiliului raional C=u[eni:]n comun cu ministerele [i alte autorit=\i administrative

centrale, ]n termen de o lun=, s= elaboreze un plan con-cret de ac\iuni privind lichidarea neajunsurilor existente, cu aprobarea acestuia, p]n= la 1 mai 2006, de c=tre Consiliul raional;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat [i serviciile acestuia din teritoriu, s= ]ntreprind= m=suri concrete pentru neadmiterea de c=tre agen\ii economici a restan\elor la pl=\ile ]n bugetul public na\ional;

]n comun cu Ministerul Industriei [i Infrastructurii [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, p]n= la 1 iulie 2006, s= elaboreze un program de gazificare a institu\iilor de ]nv=\=m]nt din raion pentru anii 2006-2008, cu identificarea surselor de finan\are;

]n comun cu Ministerul Industriei [i Infrastructurii, Agen\ia pentru Dezvoltare Regional= [i primarul satului T=n=tari, s= asigure, p]n= la 1 noiembrie 2006, conectarea la re\eaua de gaze naturale, precum [i aprovizionarea cu ap= potabil= a azilului de b=tr]ni din satul T=n=tari;

]n comun cu Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, p]n= la 1 septembrie 2006, s= asigure deschiderea gr=di-ni\ei de copii [i dotarea cantinei [colii medii din satul S=i\i cu utilajul [i mobilierul necesar pentru alimenta\ia elevilor, repara\ia capital=, pe parcursul anului 2006, a gr=dini\elor de copii din satele Zaim [i Ucrainca, a [colilor din satul Chirc=ie[ti, ora[ul C=inari [i a liceului din satul Copanca, iar pe parcursul anului 2007 - a gr=dini\ei de copii din sa-tul Tocuz, a [colilor primare din satele Zaim, F]rl=deni, a [colilor din satele Chirc=ie[ti [i S=i\i;

]n comun cu Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportu-lui, Ministerul Finan\elor [i primarul satului Tocuz, p]n= la 1 noiembrie 2006, s= efectueze lucr=rile de construc\ie a cazangeriei autonome [i de conectare la gazele naturale a [colii medii [i a [colii auxiliare din satul Tocuz, cu finan\area ]n propor\ie de 50 la sut= din bugetul raional [i 50 la sut= din bugetul de stat;

]n comun cu Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportu-lui [i autorit=\ile administra\iei publice de nivelul ]nt]i, p]n= la finele anului 2006, s= elaboreze proiectul complexului sportiv din ora[ul C=u[eni, identific]nd sursele de finan\are pentru finalizarea obiectului p]n= ]n anul 2009;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i [i Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, s= execute pe parcursul anului 2006 repara\ia capital= a sp=l=toriei [i acoperi[ului sec\iei de terapie a Institu\iei Medico-Sanitare Spitalul raional C=u[eni;

]n comun cu Ministerul Culturii [i Turismului [i auto-rit=\ile administra\iei publice de nivelul ]nt]i, ]n termen de dou= luni, s= asigure elaborarea [i aprobarea unui program concret de aprovizionare cu carte a bibliotecilor pentru anii 2006-2007;

]n comun cu Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimenta-re [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, s= ]ntreprind= m=suri concrete ]ntru consolidarea terenurilor agricole [i efectuarea lucr=rilor agrotehnice pe terenurile neprelucrate (10490 ha);

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i [i Agen\ia pentru Dezvoltare Regional=, ]n termen de dou= luni, s= elaboreze un program de m=suri privind asigurarea, pe parcursul anilor 2006-2009, a fiec=rei localit=\i din raion cu baie public=, identific]nd mijloacele financiare necesare din bugetul raional [i cel local;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, pe parcursul anului 2006:

s= elaboreze proiectul sectorului de drum Copanca - Plop-{tiubei (varianta alb=) [i s= ]nainteze propuneri pentru includerea finan\=rii obiectului dat ]n Programul de investi\ii

capitale pentru anii 2007-2008;s= execute repara\ia curent= a drumurilor locale L-512

{tefan Vod= - S=i\i, L-525 G]sca - F]rl=deni (cu repara\ia pode\ului), drumului de acces spre satele Ursoaia [i Opaci, sectorului de drum L-548 C]rn=\enii Noi - Co[calia - Plop-{tiubei;

s= asigure elaborarea proiectului Centrului de tineret din satul Plop-{tiubei;

]n comun cu Prim=ria ora[ului C=u[eni:p]n= la 1 august 2006, s= elaboreze proiectul recon-

struc\iei cimitirului din ora[ul C=u[eni [i s= identifice resursele financiare necesare pentru realizarea lucr=rilor respective ]n anii 2006-2007;

p]n= la finele anului 2006, s= ]ntreprind= ac\iunile necesare pentru amenajarea pavilioanelor la sta\iile de transport public;

]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, p]n= la 20 aprilie 2006, s= asigure lichidarea tuturor gu-noi[tilor neautorizate.

3. Se recomand= autorit=\ilor administra\iei publice lo-cale de nivelul ]nt]i s= transmit=, cu titlu gratuit, ]nc=perile ]n care s]nt amplasate oficiile po[tale de la balan\a prim=riilor la balan\a }.S. “Po[ta Moldovei”.

4. Ministerul Finan\elor: ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale

de ambele niveluri, pe baza documenta\iei de proiect [i de deviz, pe parcursul anului 2006, va identifica mijloacele financiare necesare pentru executarea lucr=rilor de con-struc\ie a gazoductului spre [coala [i gr=dini\a din satul Opaci ]n propor\ie de 34 la sut= din bugetul de stat, 33 la sut= din bugetul raional [i 33 la sut= din bugetul local;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de ambele niveluri, ]n baza documenta\iei de proiect [i de deviz, va identifica [i va prevedea pentru anii 2007-2008 mijloace financiare pentru construc\ia gazoductelor spre satele Baimaclia, Ciufle[ti, Chirc=ie[tii Noi, Ucrainca, C]r-n=\enii Noi [i ora[ul C=inari;

va asigura alocarea mijloacelor financiare prev=zute ]n Programul de investi\ii capitale pe anul 2006, destinate pentru efectuarea lucr=rilor de construc\ie a [colii pentru 464 de locuri din satul Ciufle[ti, va identifica [i va ]nainta pe parcursul anului de gestiune propuneri de alocare a mijloacelor suplimentare pentru asigurarea finan\=rii con-struc\iei acestui obiect ]n anul 2007;

va ]nainta propuneri de finan\are pe parcursul anilor 2007-2009 a construc\iei Centrului de tineret din satul Plop-{tiubei, cu alocarea mijloacelor financiare pe baza documenta\iei de proiect [i de deviz ]n propor\ie de 34 la sut= din bugetul de stat, 33 la sut= din bugetul raional [i 33 la sut= din bugetul local.

5. Ministerul Industriei [i Infrastructurii:va asigura valorificarea eficient= a mijloacelor financiare

]n sum= de 2450 mii lei, alocate pentru gazificarea satelor Taraclia (700 mii lei), Ursoaia [i T=n=tari (600 mii lei), Co-panca (300 mii lei), Plop-{tiubei (400 mii lei), Chirc=ie[ti (300 mii lei), Leuntea (150 mii lei);

]n comun cu Ministerul Reintegr=rii [i autorit=\ile admi-nistra\iei publice locale de nivelul ]nt]i [i doi, pe parcursul primului semestru al anului 2006, va ]ntreprinde m=suri concrete pentru urgentarea finaliz=rii construc\iei liniei electrice de tensiune ]nalt= c=tre satul Copanca [i reutilarea sta\iei care alimenteaz= satul.

6. Agen\ia Na\ional= pentru Reglementare ]n Energetic=, ]n termen de o lun=, va ]ntreprinde m=suri concrete pentru asigurarea fiabil= cu energie electric= a consumatorilor din localit=\ile Ucrainca, Tocuz, Co[calia, precum [i pen-tru neadmiterea deconect=rilor neprogramate a energiei electrice.

7. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale:

va asigura executarea pe parcursul anului 2006 a lucr=-

Page 24: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

24

rilor de repara\ie a gr=dini\ei de copii din satul Baccealia;p]n= la 1 septembrie 2006, va asigura institu\iile de

]nv=\=m]nt cu minimul necesar de cadre pedagogice [i cu literatur= metodic=;

]n comun cu pre[edintele raionului [i primarul satului Taraclia, p]n= la 1 septembrie 2006, va asigura crearea condi\iilor necesare pentru alimentarea elevilor liceului din localitatea respectiv=.

8. Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul doi:

]n primul semestru al anului 2006, va asigura repara\ia sediului Centrului de medicin= preventiv= din raion;

pe parcursul anului 2006, va asigura completarea tu-turor institu\iilor medicale cu minimul necesar de cadre calificate;

]n comun cu pre[edintele raionului [i primarii unit=\ilor administrativ-teritoriale, ]n termen de o lun=, va deschide ]n toate localit=\ile raionului farmacii de stat sau, dup= caz, filiale ale farmaciilor spitalice[ti.

9. Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru, ]n comun cu Mi-nisterul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i Consiliul raional C=u[eni, pe parcursul anilor 2006-2009, va include ]n planul de ac\iuni pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi [i de sporire a fertilit=\ii solului elaborarea documenta\iei de proiect [i executarea lucr=rilor de ad]ncire a albiei r]ului Botna ]n hotarele administrativ-teritoriale ale satelor Ursoaia, C]rn=\eni, Plop-{tiubei [i Chirc=ie[ti.

10. Ministerul Transporturilor [i Gospod=riei Drumu-rilor:

p]n= la 1 septembrie 2006, va actualiza proiectul con-struc\iei drumului de ocolire a ora[ului C=u[eni, iar Minis-terul Finan\elor va include finan\area proiectului respectiv ]n Programul de investi\ii capitale pe anii 2007-2008;

p]n= la 1 decembrie 2006, va efectua studiul de fe-zabilitate privind construc\ia drumului de ocolire a satului Grigorievca;

]n termen de 15 zile, va examina la fa\a locului necesa-rul de transport de pasageri [i va ]ntreprinde m=suri ]ntru asigurarea num=rului necesar de curse ]nspre localit=\ile Copanca [i Gr=dini\a;

pe parcursul anului 2006, va executa repara\ia curent= a drumurilor na\ionale R-31 C=u[eni - Tarutino (pe sec-torul C=u[eni-Sai\i) [i R-32 Puhoi - C=inari - S=lcu\a (pe sectorul C=inari-S=lcu\a), precum [i a drumului local L-533 Tocuz - Ucrainca;

]n comun cu pre[edintele raionului, Ministerul Finan\elor [i primarul satului Zaim , p]n= la 1 iulie 2006, va efectua lucr=rile de repara\ie a drumului spre Casa-muzeu “A.Ma-teevici” [i a parc=rii auto din preajma acesteia, identific]nd resursele financiare necesare pentru lucr=rile respective;

]n comun cu }.S. “Calea Ferat= din Moldova”, pre[e-dintele raionului [i primarul satului S=lcu\a, ]n termen de 20 zile, va analiza situa\ia [i va ]nainta propuneri concrete ]n vederea asigur=rii trecerii peste calea ferat= ]n satul nominalizat.

11. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare:]n comun cu Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru,

Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale:

pe parcursul anului 2006, va elabora documenta\ia de proiect [i, p]n= la finele anului 2008, va efectua cur=\irea albiei vechi a r]ului Nistru ]n hotarele administrativ-teritoriale ale satelor Copanca, Leuntea [i Talmaza (raionul {tefan Vod=) [i umplerea lui cu ap=;

p]n= la 1 iulie 2006, va elabora un plan de ac\iuni pri-vind revitalizarea, p]n= la finele anului 2008, a sistemelor de irigare din raion;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va contribui la repara\ia, ]n prima jum=tate a anului 2006, a cl=dirii administrative a Inspectoratului raional de stat pentru semin\e;

]n comun cu pre[edintele raionului, p]n= la finele anului

curent, va asigura crearea unei sta\iuni tehnologice de ma[ini ]n satul Ucrainca;

]n comun cu pre[edintele raionului, ]n termen de o lun=, va analiza situa\ia la fabrica de lapte din ora[ul C=u[eni [i va prezenta un plan concret de ac\iuni privind redresarea acesteia.

12. Ministerul Culturii [i Turismului:]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de

nivelul ]nt]i, pe parcursul anului 2006, va elabora proiectul Centrului de tineret din satul Plop-{tiubei;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, p]n= la 1 iunie 2006, va elabora un program de ac\iuni pri-vind repara\ia [i renovarea, pe parcursul anilor 2006-2008, a caselor de cultur= [i bibliotecilor din raion;

]n comun cu Ministerul Finan\elor [i autorit=\ile admini-stra\iei publice locale de ambele niveluri, p]n= la 1 mai 2006, va identifica pe baza documenta\iei de proiect [i de deviz resursele financiare pentru finalizarea, pe parcursul anului 2006, a lucr=rilor de construc\ie a sistemului de evacuare a apelor subterane la monumentul arhitectural “Adormirea Maicii Domnului” din ora[ul C=u[eni;

]n termen de o lun=, va prezenta propuneri privind atri-buirea Casei-muzeu “A.Mateevici” a statutului de muzeu republican;

p]n= la 20 noiembrie 2006, va aduce ]n ordine expona-tele din colec\ia Casei-muzeu “A.Mateevici”, precum [i va completa expozi\ia actual= cu noi obiecte.

13. Agen\ia pentru Silvicultur= “Moldsilva”, ]n comun cu Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, ]n termen de dou= luni, va elabora un plan de ac\iuni privind crearea [i reconstruc\ia, pe parcursul anilor 2006-2009, a f][iilor forestiere de protec\ie a terenurilor agricole [i plantarea culturilor forestiere masive, conform suprafe\elor prezen-tate de prim=rii.

14 . Agen\ia pentru Dezvoltare Regional=:]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale

[i autorit=\ile administra\iei publice locale, p]n= la 1 iunie 2006, va elabora un program de asigurare cu ap= potabil= a tuturor localit=\ilor raionului, precum [i va identifica mij-loacele financiare necesare;

]n comun cu pre[edintele raionului, p]n= la 15 aprilie 2006, va elabora documenta\ia tehnic= pentru lucr=rile de repara\ie a [colii primare [i a Casei-muzeu “A.Mateevici” din satul Zaim;

]n comun cu Prim=ria ora[ului C=u[eni, ]n termen de trei luni, va elabora documenta\ia de proiect privind recon-struc\ia apeductului din ora[, iar Ministerul Finan\elor va asigura alocarea, pe parcursul anului curent, a mijloacelor b=ne[ti pentru finan\area lucr=rilor ]n cauz=;

]n termen de o lun=, va examina starea tehnic= a cl=dirii Liceului “Prometeu” din satul Copanca [i va ]nainta propu-neri privind asigurarea fiabilit=\ii acestui obiectiv.

15. Ministerul Afacerilor Interne, p]n= la 1 mai 2006, va solu\iona problema privind angajarea ]n c]mpul muncii a pompierilor postului antiincendiar din satul Copanca.

16. Ministerul Justi\iei, ]n comun cu Ministerul Agri-culturii [i Industriei Alimentare [i Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru, va examina [i prezenta, dup= caz, p]n= la 1 august 2006, mecanismul de mobilizare a proprietarilor ale c=ror terenuri agricole se afl= ]n perimetrul suprafe\elor preconizate pentru consolidare.

17. Comisia de stat pentru reglementarea modului de eliberare a legitima\iilor participan\ilor la conflictul armat pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova (1991-1992), ]n comun cu Ministerul Ap=r=rii [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelurile ]nt]i [i doi, ]n termen de dou= luni, va efectua verificarea listelor participan\ilor la conflictul armat din raioanele de est ale \=rii [i va elibera legitima\iile respective.

18. Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale: ]n comun cu Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimenta-

Page 25: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

25

H O T + R } R E cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se retrage din Parlament proiectul de lege privind

completarea Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin ]mp=durire a terenurilor degradate, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 1280 din 9 decembrie 2005.

2. Se abrog= Hot=r]rea Guvernului nr. 1280 din 9 decem-brie 2005 “Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ame-liorarea prin ]mp=durire a terenurilor degradate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art. 1384).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul ecologiei [i resurselor naturale Constantin Mihailescu Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Anatolie Gorodenco Ministrul justi\iei Victoria Iftodi

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 345.

387

re [i autorit=\ile administra\iei publice locale, p]n= la finele anului 2006, va asigura realizarea m=surilor de reambalare, depozitare [i nimicire treptat= a pesticidelor interzise [i in-utilizabile stocate ]n depozitul din satul Gr=dini\a;

]n comun cu pre[edintele raionului [i primarul satului S=i\i, p]n= la 1 septembrie curent, va efectua lucr=rile de repara\ie [i punerea ]n func\iune a dou= f]nt]ni arteziene, cu finan\area

lucr=rilor respective din Fondul Ecologic Na\ional. 19. Ministerele, alte autorit=\i administrative centrale

[i autorit=\ile administra\iei publice locale vor informa Guvernul, ]n termenele stabilite, despre mersul execut=rii prezentei hot=r]ri.

20. Controlul asupra execut=rii prezentei hot=r]ri se pune ]n sarcina Agen\iei pentru Dezvoltare Regional=.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Ministrul economiei [i comer\ului Valeriu Laz=rMinistrul reintegr=rii Vasilii {ovaMinistrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ion AbabiiMinistrul finan\elor Mihail PopMinistrul transporturilor [i gospod=riei drumurilor Miron GagauzMinistrul educa\iei, tineretului[i sportului Victor |vircunMinistrul culturii [i turismului Artur CozmaMinistrul justi\iei Victoria IftodiMinistrul agriculturii [i industriei alimentare Anatolie GorodencoMinistrul ecologiei [i resurselor naturale Constantin MihailescuMinistrul afacerilor interne Gheorghe PapucMinistrul industriei [i infrastructurii Vladimir Antosii

Chi[in=u, 7 aprilie 2006.Nr. 344.

H O T + R } R E cu privire la aprobarea modific=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= modific=rile ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Gu-

vernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 “Cu privire la aprobarea

Programului na\ional de asigurare a securit=\ii ecologice” (se anexeaz=).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Prim-viceprim-ministru Zinaida Grecian]i Ministrul ecologiei [i resurselor naturale Constantin Mihailescu Ministrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ion Ababii

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 346.

388

Page 26: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

26

Aprobate prin Hot=r]rea Guvernului nr. 346 din 7 aprilie 2006

Modific=rile ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003

Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 “Cu privire la aprobarea Programului na\ional de asigurare a securit=\ii ecologice” (Monitorul Oficial al Republicii Mol-dova, 2003, nr. 77-79, art. 477), cu modific=rile ulterioare, se modific= dup= cum urmeaz=:

]n tot textul hot=r]rii [i al Programului na\ional de asigu-rare a securit=\ii ecologice sintagma “Ministerul Ecologiei, Construc\iilor [i Dezvolt=rii Teritoriului” se substituie cu sintagma “Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale”, sintagmele “Ministerul Energeticii” [i “Ministerul Indu-striei” se substituie cu sintagma “Ministerul Industriei [i Infrastructurii”, sintagma “Ministerul Culturii” se substituie cu sintagma “Ministerul Culturii [i Turismului”, sintagma “Ministerul S=n=t=\ii” se substituie cu sintagma “Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale”, sintagma “Departamentul Standardizare [i Metrologie” se substituie cu sintagma “Serviciul Standardizare [i Metrologie”, sintagma “Depar-tamentul Situa\ii Excep\ionale” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne” [i sintagma “Cancelariei de Stat” se substituie cu sintagma “Aparatului Guvernului”;

la punctul 2 al hot=r]rii cuvintele “departamentele, auto-rit=\ile administra\iei publice centrale [i locale” se substituie cu cuvintele “alte autorit=\i administrative centrale [i auto-rit=\ile administra\iei publice locale”;

capitolul 21 al Programului na\ional de asigurare a se-curit=\ii ecologice se modific= dup= cum urmeaz=:

pozi\ia 3: la rubrica 2, cuvintele “valorilor-limit= ale emisiilor (VLE),

utiliz]nd tehnicile moderne disponibile” se substituie cu cu-vintele “valorilor-limit= ale emisiilor (VLE), care se bazeaz= pe cele mai bune tehnici disponibile”;

la rubrica 4, cifrele “2003-2004” se substituie cu cifrele “2006-2007”;

la pozi\ia 7 rubrica 4, cifrele “2003-2005” se substituie cu cifrele “2006-2007”;

la pozi\ia 11 rubrica 4, cifrele “2003” se substituie cu

cifrele “2006”; la pozi\ia 13 rubrica 4, cifrele “2003” se substituie cu

cifrele “2006”; la pozi\ia 15 rubrica 4, cifrele “2003” se substituie cu

cifrele “2006”; pozi\ia 21: la rubrica 2, cuvintele “Elaborarea regulamentului pri-

vind valorile-limit= ale emisiilor pentru sectorul energetic” se substituie cu cuvintele “Elaborarea regulamentului pri-vind valorile-limit= ale emisiilor pentru ramurile economiei na\ionale”;

la rubrica 4, cifrele “2003-2004” se substituie cu cifrele “2007-2008”;

pozi\ia 22: la rubrica 2, cuvintele “Elaborarea regulamentului privind

utilizarea celor mai bune metodologii disponibile ]n sectorul energetic” se substituie cu cuvintele “Elaborarea regula-mentului privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile ]n ramurile economiei na\ionale”;

la rubrica 4, cifrele “2003-2004” se substituie cu cifrele “2007-2008”;

pozi\ia 30 se exclude; ]n tot textul tabelului la rubrica 3, cuv]ntul “departamen-

te” se substituie cu cuvintele “alte autorit=\i administrative centrale”;

]n tot textul tabelului [i ]n nota la tabel: abrevierea “MECDT” se substituie cu abrevierea

“MERN”; abrevierile “ME” [i “MI” se substituie cu abrevierea

“MII”; abrevierea “MC” se substituie cu abrevierea “MCT”; abrevierea “MS” se substituie cu abrevierea “MSPS”; abrevierea “DSM” se substituie cu abrevierea “SSM”; abrevierea “DSE” se substituie cu abrevierea “MAI”.

H O T + R } R E cu privire la modificarea Hot=r]rii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie 2006

Guvernul HOT+R+{TE: La punctul 1 al Hot=r]rii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie

2006 “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art. 114), cuvinte-

le “pentru achitarea lucr=rilor de gazificare a satului Ol=ne[ti” se substituie prin cuvintele “inclusiv 200 mii lei - pentru gazificarea gr=dini\ei de copii nr. 4 [i 100 mii lei - pentru gazificarea [colii ruse de cultur= general=, satul Ol=ne[ti”.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 347.

389

H O T + R } R E cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Ministerul Finan\elor va aloca, din fondul de rezerv=

al Guvernului, Consiliului raional Str=[eni mijloace financiare ]n sum= de 170 mii lei pentru construc\ia gazoductului de la punctul de distribu\ie a gazelor Chirianca p]n= la gimnaziul din satul Chirianca.

2. Consiliul raional Str=[eni, ]n calitate de beneficiar al mijloacelor alocate, va perfecta, ]n modul stabilit, documentele necesare pentru finan\area cheltuielilor men\ionate.

3. Ministerul Finan\elor va finan\a lucr=rile nominalizate pe m=sura prezent=rii documentelor de confirmare a chel-tuielilor suportate.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 348.

390

Page 27: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

27

H O T + R } R E pentru aprobarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Statului Israel cu privire la colabo-rarea ]n domeniul standardiz=rii, metrologiei [i evalu=rii conformit=\ii, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob= Acordul ]ntre Guvernul Republicii Moldova

[i Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea ]n do-meniul standardiz=rii, metrologiei [i evalu=rii conformit=\ii, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004.

2. Ministerul Afacerilor Externe [i Integr=rii Europene va notifica Guvernului Statului Israel aprobarea Acordului nominalizat.

3. Serviciul Standardizare [i Metrologie va ]ntreprinde m=surile necesare ]ntru realizarea prevederilor Acordului sus-men\ionat.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 349.

391

H O T + R } R E cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i

}n conformitate cu Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalit=\ii de [anse ]ntre femei [i b=rba\i (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 200) [i ]ntru realizarea prevederilor Conven\iei asupra elimin=rii tuturor formelor de discriminare fa\= de femei (ratificat= prin Hot=r]rea Parlamentului nr. 87-XIII din 28 aprilie 1994), Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se instituie Comisia guvernamental= pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i [i se aprob=, conform anexei, com-ponen\a ei nominal=.

2. Comisia, ]n termen de o lun=, va elabora [i va pre-

zenta Guvernului spre aprobare, ]n modul stabilit, proiectul regulamentului s=u de activitate.

3. Se stabile[te c=, ]n cazul eliber=rii din func\ie a per-soanelor care fac parte din componen\a Comisiei, atribu\iile lor ]n cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate ]n func\iile respective, f=r= a adopta o nou= hot=r]re de Guvern.

4. Se abrog= Hot=r]rea Guvernului nr. 74 din 2 februarie 1999 “Cu privire la instituirea Comisiei pentru problemele femeii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 14-15, art. 107), cu modific=rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ion Ababii Ministrul finan\elor Mihail Pop Ministrul justi\iei Victoria Iftodi

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 350.

Anex= la Hot=r]rea Guvernului nr. 350 din 7 aprilie 2006

COMPONEN|A NOMINAL+ a Comisiei Guvernamentale pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i

CRISTEA Valerian - viceprim-ministru, pre[edinte al Comisiei

M}NDRU Victor - viceministru al s=n=t=\ii [i protec\iei sociale, vicepre[edinte al Comisiei

SACA Rodica - consultant principal ]n domeniul dezvolt=rii sociale, Aparatul Guver-nului, secretar al Comisiei

Membrii Comisiei: BUCEA|CHI Pavel - viceministru al dezvolt=rii informa\

ionale FURCULI|+ Feodosia - viceministru al finan\elor KISTRUGA Eugenia - viceministru al afacerilor externe

[i integr=rii europene LAPICUS Tatiana - viceministru al culturii [i turismu-

lui MOCANU Elena - viceministru al justi\iei

MOLDOVAN-BATR}NAC Viorelia - viceministru al educa\iei, tineretului

[i sportului SILIVESTRU Petru - viceministru al ecologiei [i resur-

selor naturale BORGULA Ludmila - deputat ]n Parlament BODRUG-LUNGU Valentina - pre[edinte al ONG “Gender-Cen-

tru” BEJAN Raisa - vicepre[edinte al Uniunii produc=-

torilor de zah=r, Confedera\ia Na\ional= a Patronatului din Republica Moldova

CESNOCOVA Nina - [ef al sec\iei principale statistica demografic=, Biroul Na\ional de Statistic=

392

Page 28: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

28

FURDUI Valentina - [ef al Direc\iei control general [i serviciu uman, Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare

GOLOVACI Sergiu - adjunct al ministrului afacerilor interne

MARDAROVICI Ecaterina - pre[edinte al ONG “Clubul politic 50/50”

SAMOILA Tatiana - [ef al Direc\iei principale migra\ia de munc= [i rela\ii externe, Biroul Na\ional Migra\iune

SELIN Ana - pre[edinte al Sindicatului “Sin-dindcomservice”, pre[edinte al organiza\iei femeilor din cadrul Confedera\iei Sindicatelor Libere din Republica Moldova “Solidarita-

te” STUCALOV Larisa - vicedirector al Direc\iei generale

dezvoltarea resurselor umane, munc= [i politici salariale, Ministerul Economiei [i Comer\ului

TERZI Daniela - director al Centrului Na\ional de Studii [i Informare pentru Femei

{I{CANU Nadejda - doctor habilitat ]n [tiin\e economi-ce, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova

ZGHIBAR|+ Nina - pre[edinte al organiza\iei femeilor din cadrul Confedera\iei Sindicate-lor din Republica Moldova, director al Direc\iei rela\ii externe [i proto-col, Confedera\ia Sindicatelor din Republica Moldova

H O T + R } R E cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valen-tin VIZANT, director general al Administra\iei de Stat a Avia\iei Civile

Guvernul HOT+R+{TE: Se acord= depline puteri domnului Valentin VIZANT,

director general al Administra\iei de Stat a Avia\iei Civi-

le, pentru semnarea Acordului privind serviciile aeriene ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Letonia.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 351.

393

H O T + R } R E cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratifica-rea Conven\iei ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guver-nul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a Protocolului la aceasta

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= proiectul de lege privind ratificarea Conven\iei ]ntre

Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Macedonia

pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a Protocolului la aceasta [i se prezint= Parlamentului spre examinare.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan Ministrul finan\elor Mihail Pop Ministrul justi\iei Victoria Iftodi

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 352.

394

H O T + R } R E pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LA-Z+R, ministru al economiei [i comer\ului

Guvernul HOT+R+{TE: Se acord= depline puteri domnului Valeriu LAZ+R, mini-

stru al economiei [i comer\ului, pentru semnarea Acordului

privind dezvoltarea cooper=rii ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Letonia.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 353.

395

Page 29: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

29

H O T + R } R E pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Proto-colului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntu-lui [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de proiectul Protocolului executiv ]ntre

Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008.

2. Se ini\iaz= negocierile asupra proiectului Proto-colului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Victor |vircun

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 354.

396

H O T + R } R E pentru aprobarea Hot=r]rii Consiliului [efilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unic= a statisticii vamale privind comer\ul extern al sta-telor-membre ale Comunit=\ii Statelor Independente (]n redac\ie nou=), semnat= la Moscova la 25 noiembrie 2005

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre informare

Hot=r]rea Consiliului [efilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unic= a statisticii vamale privind comer\ul extern al statelor-membre ale Comunit=\ii Statelor Independente (]n redac\ie nou=), semnat= la Mos-cova la 25 noiembrie 2005, cu urm=toarea rezerv=:

“Cooperarea se va efectua ]n conformitate cu legisla\ia na\ional= [i angajamentele interna\ionale ale Republicii Moldova ]n acest domeniu”.

2. Ministerul Afacerilor Externe [i Integr=rii Europene va notifica Comitetul Executiv al C.S.I. despre aprobarea hot=r]rii nominalizate.

3. Serviciul Vamal va ]ntreprinde m=surile necesare ]ntru realizarea prevederilor hot=r]rii sus-men\ionate.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 355.

397

H O T + R } R E cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheor-ghe PAPUC, ministru al afacerilor interne

Guvernul HOT+R+{TE: Se acord= depline puteri domnului Gheorghe PAPUC ,

ministru al afacerilor interne, pentru semnarea Protocolului ]ntre Ministerul Afacerilor Interne [i Serviciul Gr=niceri din

Republica Moldova [i Ministerul Administra\iei [i Interne-lor din Rom`nia pentru aplicarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Rom`niei privind readmisia str=inilor, semnat la Bucure[ti la 27 iulie 2001.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 356.

398

Page 30: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

30

H O T + R } R E cu privire la rechemarea domnului Efim CHILARI din func\ia de Ambasador Extraordinar [i Plenipoten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Uzbekistan [i, prin cumul, ]n Republi-ca Tadjikistan, Republica K]rg]z= [i Republica India

}n conformitate cu art. 86 alin. (2) din Constitu\ia Re-publicii Moldova [i art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOT+R+{TE:

Se accept= propunerea Ministerului Afacerilor Externe [i Integr=rii Europene privind rechemarea domnului Efim

CHILARI din func\ia de Ambasador Extraordinar [i Pleni-poten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Uzbekistan [i, prin cumul, ]n Republica Tadjikistan, Republica K]rg]z= [i Republica India, ]naint]nd Pre[edintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 357.

399

H O T + R } R E privind ini\ierea negocierilor asupra proiectului Memo-randumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de proiectul Memorandumului de ]n\elegere

[i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

2. Se ini\iaz= negocierile asupra proiectului Memorandu-mului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei

[i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

3. Se acord= depline puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei [i comer\ului, pentru semnarea Me-morandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan

Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 358.

400

H O T + R } R E cu privire la aprobarea modific=rilor [i complet=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 fe-bruarie 2005

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= modific=rile [i complet=rile ce se opereaz=

]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” (se anexeaz=).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chu[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 359.

401

Aprobate prin Hot=r]rea Guvernului nr. 359 din 7 aprilie 2006

Modific=rile [i complet=rile ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005

Lista institu\iilor [i persoanelor c=rora li se aloc= mijloace financiare, aprobat= prin Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 “Cu privire la alocarea mijloacelor finan-ciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 30-33, art. 250), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=:

punctul 3 va avea urm=torul cuprins: “3. Institu\iei publice na\ionale a audiovizualului Compa-

nia “Teleradio-Moldova” - 601,5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de participare a Republicii Moldova la Concursul interna\ional de muzic= “Eurovision-2005”;

se completeaz= cu punctul 9, av]nd urm=torul cu-prins:

“9. Ministerului Culturii [i Turismului - 323,5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea video-clipurilor forma\iei “Zdob [i Zdub”.

Page 31: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

31

H O T + R } R E pentru aprobarea proiectului de lege privind abolirea regimului de vize pentru cet=\enii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confedera\iei Elve\iene [i Japoniei

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre examinare

proiectul de lege privind abolirea regimului de vize pentru

cet=\enii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confedera\iei Elve\iene [i Japoniei.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Andrei Stratan Ministrul finan\elor Mihail Pop Ministrul justi\iei Victoria Iftodi

Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 360.

402

H O T + R } R E cu privire la alocarea mijloacelor financiare

}n scopul realiz=rii prevederilor Programului de stat de sus\inere a micului business pentru anii 2002-2005, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 850 din 27 iunie 2002 (Monito-rul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 96-99, art. 954), precum [i atragerii unui num=r mai mare de participan\i la lucr=rile Expozi\iei-for interna\ionale “Micul Business”, Guvernul HOT+R+{TE:

Ministerul Finan\elor va aloca, din fondul de rezerv= al Guvernului, Centrului Interna\ional de Expozi\ii “Moldexpo” S.A. 150 000 lei pentru acoperirea par\ial= a cheltuielilor de participare a agen\ilor micului business la lucr=rile Expozi\iei-for interna\ionale “Micul Business” (4-6 mai 2006).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul economiei [i comer\ului Valeriu Laz=r Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 361.

403

H O T + R } R E cu privire la aprobarea componen\ei nominale [i a Re-gulamentului Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale

Pentru coordonarea [i monitorizarea realiz=rii reformei administra\iei publice centrale, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se aprob=: componen\a nominal= a Comisiei guvernamentale pentru

reforma administra\iei publice centrale, conform anexei nr. 1; Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru reforma

administra\iei publice centrale, conform anexei nr. 2. 2. Se stabile[te c=, ]n caz de eliberare a membrilor

Comisiei guvernamentale din func\iile de\inute, atribu\iile lor ]n cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate ]n posturile respective, f=r= emiterea unei noi hot=r]ri de Guvern.

3. Se abrog= Dispozi\ia Guvernului nr. 46 din 27 aprilie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 67-68, art. 439).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Prim-viceprim-ministru Zinaida Grecian]i Ministrul economiei [i comer\ului Valeriu Laz=r

Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 362.

404

Anexa nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului nr. 362 din 10 aprilie 2006

COMPONEN|A NOMINAL+a Comisiei guvernamentale

pentru reforma administra\iei publice centrale TARLEV Vasile - Prim-ministru, pre[edintele Comi-

siei GRECIAN}I Zinaida - prim-viceprim-ministru LAZ+R Valeriu - ministru al economiei [i comer\

ului

POP Mihail - ministru al finan\elor IFTODI Victoria - ministru al justi\iei ABABII Ion - ministru al s=n=t=\ii [i protec\iei

sociale REIDMAN Oleg - consilier al Pre[edintelui Republicii

Moldova ]n problemele economice

Page 32: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

32

Anexa nr. 2 la Hot=r]rea Guvernului nr. 362 din 10 aprilie 2006

REGULAMENTUL Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale

I. Dispozi\ii generale 1. Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru refor-

ma administra\iei publice centrale (]n continuare - Comisia) este elaborat ]n temeiul Hot=r]rii Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Strategiei de reform= a administra\iei publice centrale ]n Republica Moldova” [i stabile[te atribu\iile [i modul de organizare a activit=\ii Comisiei.

2. }n activitatea sa Comisia se conduce de prevederile Hot=r]rii Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Strategiei de reform= a administra\iei publice centrale ]n Republica Moldova”, legisla\ia ]n vigoare [i de prezentul Regulament.

3. Componen\a nominal= a Comisiei se aprob= de Guvern.

II. Atribu\iile Comisiei 4. Comisia: a) examineaz= mersul implement=rii reformei admini-

stra\iei publice centrale, analizeaz= progresele ]n atingerea obiectivelor reformei [i identific= solu\ii pentru problemele ap=rute;

b) decide asupra direc\iilor [i priorit=\ilor realiz=rii reformei, inclusiv asupra propunerilor de reorganizare a Guvernului, modernizare a managementului resurselor umane ]n serviciul public, modificare a cadrului legal ]n domeniu etc.;

c) aprob= proiectele planurilor detaliate de imple-mentare a reformei penru anii 2007 [i 2008 [i le prezint= Guvernului spre adoptare;

d) monitorizeaz= ]ndeplinirea ac\iunilor finan\ate din Fondul fiduciar pentru sus\inerea financiar= a reformei administra\iei publice centrale [i adopt= m=surile necesare pentru executa-rea obliga\iilor ce decurg din acordul de finan\are a reformei administra\iei publice centrale dintre Guvern [i donatori;

e) decide ]n privin\a organiz=rii, desf=[ur=rii [i rezultate-

lor analizei func\ionale a autorit=\ilor administra\iei publice la nivel central;

f) examineaz= rapoartele prezentate de grupul de exper\i din cadrul Aparatului Guvernului (Unitatea de coordonare a reformei administra\iei publice, ]n continuare - Unitatea RAP) [i membrii Comisiei [i le recomand= pentru prezentare, dup= caz, Parlamentului, Pre[edintelui Republicii Moldova [i Gu-vernului;

g) examineaz= propunerile [i recomand=rile Comitetu-lui consultativ de supraveghere a reformei administra\iei publice centrale privind procesul participativ [i gradul de transparen\= ]n implementarea [i monitorizarea reformei administra\iei publice centrale;

h) solicit= Unit=\ii RAP informa\ii adi\ionale privind de-rularea reformei administra\iei publice centrale;

i) asigur= coordonarea reformei administra\iei publice centrale cu alte reforme [i politici ale statului.

III. Organizarea activit=\ii Comisiei 5. Comisia este condus= de Prim-ministru, pre[edintele

Comisiei. 6. {edin\ele Comisiei se convoac= ori de c]te ori este

necesar, dar cel pu\in o dat= ]n trimestru. {edin\ele Comisiei s]nt deliberative dac= la ele particip=

majoritatea membrilor. }n exercitarea atribu\iilor, Comisia adopt= decizii cu votul

majorit=\ii membrilor prezen\i la [edin\=. Deciziile Comisiei, adoptate ]n limitele competen\ei, s]nt

executorii pentru autorit=\ile administra\iei publice. {edin\ele Comisiei s]nt consemnate ]n procese-verba-

le ]ntocmite de Unitatea RAP [i semnate de pre[edintele Comisiei.

Procesele-verbale ale [edin\elor Comisiei s]nt distribuite de c=tre Unitatea RAP membrilor Comisiei, autorit=\ilor [i institu\iilor interesate ]n termen de 5 zile din data des-f=[ur=rii [edin\ei.

H O T + R } R Ecu privire la activitatea Serviciului Gr=niceri ]n anul 2005

Guvernul constat= c= ]n anul 2005 Serviciul Gr=niceri a ]ntreprins un complex de m=suri organizatorice [i practice ]ntru definitivarea [i implementarea ac\iunilor privind asi-gurarea integral= a securit=\ii frontierei de stat, elaborarea [i realizarea Planului de ]nfiin\are [i dezvoltare a Serviciului Gr=niceri, ]n conformitate cu prevederile Concep\iei pazei frontierei de stat a Republicii Moldova, Programului de ac-tivitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea \=rii - bun=starea poporului” [i ale Planului de Ac\iuni Republica Moldova - Uniunea European=.

Reie[ind din priorit=\ile strategice, eforturile au fost orientate spre prevenirea [i combaterea infrac\iunilor la frontiera de stat, prin ]ntreprinderea unor m=suri ]n ve-derea cre=rii bazei normative interna\ionale de cooperare cu autorit=\ile de frontier= ale statelor limitrofe, precum [i men\inerii capacit=\ii permanente de supraveghere [i control ]n cadrul subunit=\ilor.

Eficien\a ac\iunilor realizate este confirmat= de faptul c= pe parcursul anului 2005 au fost re\inu\i 1807 violatori ai frontierei de stat [i au fost dejucate 208 tentative de trecere a m=rfurilor de contraband=.

}n scopul implement=rii planurilor men\ionate mai sus, ]n special la compartimentul “Managementul frontierei”, Serviciul Gr=niceri, ]n comun cu alte autorit=\i ale admi-nistra\iei publice centrale, a ]ntreprins ac\iuni de intensifi-care a cooper=rii dintre autorit=\ile na\ionale implicate ]n gestionarea frontierei, precum [i a colabor=rii cu \=rile vecine. }n acest scop au fost semnate 3 tratate de baz= cu

Ucraina, Rom`nia [i Letonia, precum [i un [ir de acorduri cu alte state.

}n perioada supus= controlului au fost convocate 9 [edin\e ale Colegiului Serviciului Gr=niceri, ]n cadrul c=rora au fost puse ]n discu\ie principalele probleme ale activit=\ii Servi-ciului. }n aceea[i perioad= au fost organizate 32 de exerci\ii gr=nicere[ti speciale, aplica\ii tactice de front, cantonamente [i antrenamente, concomitent au fost prelungite lucr=rile de demarcare a frontierei de stat pe o lungime de 297 km pe sectorul de nord [i 70 km pe sectorul de sud.

}n perioada raportat= Serviciul a ]ntreprins un [ir de m=suri viz]nd preg=tirea, perfec\ionarea [i recalificarea cadrelor, eviden\a [i controlul execut=rii actelor legislative [i normative ]n termenele stabilite, respectarea drepturilor cet=\enilor la peti\ionare, protec\ia social= a militarilor [i a angaja\ilor civili, ]nt=rirea disciplinei militare, p=strarea in-tegrit=\ii armamentului [i muni\iilor, asigurarea financiar= [i tehnico-material=.

O problem= important= ]n activitate r=m]ne a fi nivelul ]nalt al fluctua\iei de cadre, fapt ce se r=sfr]nge negativ asupra profesionalismului angaja\ilor Serviciului.

Las= de dorit calitatea actelor normative prezentate Guvernului spre examinare.

Pe parcursul anului 2005 au fost date ]n exploatare Centrul de preg=tire a gr=nicerilor [i un pichet modern, au fost reparate 8 pichete de gr=niceri. Totodat=, nu s-a reu[it crearea condi\iilor necesare pentru activitatea pichetelor de gr=niceri pe sectorul frontierei cu Ucraina, modernizarea echipamentului [i dezvoltarea infrastructurii.

405

GUMEN}I Nicolae - {ef al Aparatului Guvernului UNGUREANU Nicolae - consilier principal de stat ]n dome-

niul economic [i financiar-bancar

TATAROV Sergiu - consilier principal de stat, [ef al grupului de exper\i din cadrul Apa-ratului Guvernului

Page 33: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

33

Este evident= necesitatea intensific=rii ]n continuare a ac\iunilor de prevenire [i combatere a infrac\iunilor tran-sfrontaliere, ridic=rii responsabilit=\ii conducerii Serviciului ]n gestionarea frontierei, pentru implementarea cu succes a planurilor [i strategiilor na\ionale.

Pornind de la cele men\ionate, Guvernul HOT+R+{TE:1. Se ia act de informa\ia prezentat= de directorul

general al Serviciului Gr=niceri, dl Igor Colenov, calific]nd activitatea Serviciului ]n anul 2005 drept satisf=c=toare.

2. Serviciul Gr=niceri:va ]ntreprinde ac\iuni concrete menite s= previn= [i s=

combat= infrac\iunile transfrontaliere, precum [i m=surile necesare pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea \=rii - bun=s-tarea poporului”;

va realiza m=surile ce se impun ]n vederea execut=rii Planului de Ac\iuni Republica Moldova - Uniunea European= pe anul 2006, inform]nd lunar Guvernul;

va ]ntreprinde ac\iuni pentru negocierea [i semnarea acordurilor interna\ionale [i bilaterale cu autorit=\ile de fron-tier= ale altor state privind asisten\a mutual= ]n problemele ce \in de combaterea infrac\iunilor transfrontaliere, sporirea colabor=rii pe plan regional [i interna\ional, aprofundarea cooper=rii la acest capitol cu Uniunea European=;

va asigura respectarea drepturilor [i libert=\ilor funda-mentale ale persoanelor prin evitarea cazurilor de re\inere ne]ntemeiat=, simplificarea [i modernizarea sistemelor de control;

]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va ]ntreprinde ac\iunile de rigoare ]n vederea urgent=rii transmiterii imobilelor ]n care s]nt amplasate pichetele de gr=niceri la balan\a Serviciului;

]n termen de 2 luni, va elabora un plan concret pentru optimizarea [i modernizarea procesului de instruire a efec-tivului, precum [i pentru reducerea nivelului de fluctua\ie a cadrelor;

va lua m=suri ]n vederea sporirii calit=\ii [i prezent=rii la termen ]n Guvern a proiectelor actelor normative;

]n scopul eficientiz=rii activit=\ii, va ]ntreprinde m=su-rile de rigoare pentru organizarea conlucr=rii cu Serviciul Vamal;

]n termen de o lun=, va examina prezenta hot=r]re ]n [edin\a Colegiului, aprob]nd un plan de ac\iuni concrete pentru lichidarea neajunsurilor depistate [i eficientizarea ]ntregii activit=\i;

p]n= la finele semestrului doi al anului 2006, va informa Guvernul despre m=surile ]ntreprinse [i rezultatele ob\in-ute.

3. Ministerul Finan\elor, ]n comun cu Serviciul Gr=niceri, va prevedea alocarea mijloacelor financiare necesare pen-tru realizarea prevederilor Hot=r]rii Guvernului nr.694 din 13 iulie 2005 “Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare [i construc\ie a frontierei de stat pe sectorul moldo-ucrainean pe anii 2006-2008”.

4. Controlul asupra execut=rii prezentei hot=r]ri se pune ]n sarcina Aparatului Guvernului.

H O T + R } R Ecu privire la ]ncorporarea ]n serviciul militar [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006

Analiz]nd rezultatele ]ncorpor=rii ]n serviciul militar ]n termen, serviciul militar cu termen redus [i serviciul de alternativ=, Guvernul constat= c= Ministerul Ap=r=rii, Mi-nisterul Afacerilor Interne, Serviciul Gr=niceri [i autorit=\ile administra\iei publice locale au ]ntreprins anumite m=suri organizatorice [i practice necesare pentru ]ncorporare ]n toamna anului 2005.

Consiliile raionale, municipale Chi[in=u [i B=l\i [i Co-mitetul Executiv al unit=\ii teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri) au examinat ]n [edin\ele lor problemele ce \in de preg=tirea [i desf=[urarea ]ncorpor=rii, cu adoptarea deciziilor respective.

Cu concursul autorit=\ilor administra\iei publice locale, la solu\ionarea problemelor din domeniul vizat, raioanele Cimi[lia, Anenii Noi, Cantemir, Str=[eni, {tefan Vod=, Criuleni, Flore[ti, Orhei, Dub=sari, C=l=ra[i, F=le[ti, Rezina, Ialoveni, Soroca [i C=u[eni au ]nregistrat rezultate pozitive la completarea For\elor Armate ]n toamna anului 2005.

Totodat=, autorit=\ile administra\iei publice ale raioanelor Drochia, R][cani, S]ngerei, Edine\, Glodeni, Ocni\a, Nisporeni, Telene[ti, Ungheni, unit=\ii teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri) [i mun.Chi[in=u nu au ]ntreprins m=surile de rigoare ]n vederea mobiliz=rii factorilor de decizie din teritoriu la solu\ionarea problemelor ce \in de preg=tirea [i ]ncorpora-rea tinerilor ]n serviciul militar ]n termen. Ca urmare a activit=\ii insuficiente a numitelor autorit=\i ale administra\iei publice locale, care nu au asigurat la nivel, ]n perioada ]ncorpor=rii, func\ionarea punctelor de ]ncorporare, prezentarea recru\ilor la comisiile medicale [i comisiile de recrutare-]ncorporare, ]n aceste unit=\i nu a fost ]ndeplinit= sarcina de ]ncorporare.

}n scopul eficientiz=rii procesului de ]ncorporare a cet=\enilor ]n serviciul militar ]n termen, serviciul militar cu termen redus [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se ia act de rezultatele ]ndeplinirii sarcinii de ]ncor-porare a cet=\enilor ]n serviciul militar ]n termen ]n toamna anului 2005, conform anexei nr.1.

2. Se stabile[te urm=toarea sarcin= de ]ncorporare ]n prim=vara anului 2006 pentru ]ndeplinirea:

a) serviciului militar ]n termen: ]n Armata Na\ional= - 1315 recru\i;]n Serviciul Gr=niceri - 850 recru\i;]n Trupele de Carabinieri - 825 recru\i;b) serviciului militar cu termen redus: ]n Armata Na\ional= - p]n= la 25 recru\i;]n Serviciul Gr=niceri - p]n= la 50 recru\i.3. Autorit=\ile administra\iei publice locale vor organiza

]ncorporarea cet=\enilor ]n serviciul militar ]n termen, ser-viciul militar cu termen redus [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006, conform anexei nr.2.

4. Comisiile de recrutare-]ncorporare vor repartiza cet=\enii pentru ]ndeplinirea serviciului de alternativ=, \in]nd cont de num=rul real al locurilor de munc=, conform anexei nr.2, [i de locul ]ndeplinirii serviciului. }n acest scop, Direc\ia serviciului de alternativ= va prezenta informa\ia necesar= Ministerului Ap=r=rii pe fiecare raion ]n parte.

5. Activitatea comisiilor de recrutare-]ncorporare te-ritoriale este dirijat= de Comisia de stat pentru ]ncorpo-rare, care va efectua controlul necesar prin intermediul autorit=\ilor administra\iilor publice locale [i al organelor administrativ-militare teritoriale.

Coordonarea activit=\ii autorit=\ilor administra\iei pu-blice [i a organelor administrativ-militare teritoriale pentru desf=[urarea ]ncorpor=rii ]n For\ele Armate [i elaborarea planului de repartizare a recru\ilor se pune ]n sarcina Mi-nisterului Ap=r=rii.

6. Autorit=\ile administra\iei publice locale, ]n comun cu centrele militare raionale:

vor stabili sarcina de ]ncorporare pentru prim=riile ora[elor, comunelor [i satelor;

vor asigura activitatea comisiilor de recrutare-]ncorpora-re, conform prevederilor articolului 29 din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la preg=tirea cet=\enilor pentru ap=rarea Patriei.

406

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 10 aprilie 2006.Nr. 364.

Page 34: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

34

7. Comandan\ii de mari unit=\i [i unit=\i militare din componen\a For\elor Armate vor asigura, conform graficului stabilit de Ministerul Ap=r=rii:

primirea recru\ilor de c=tre reprezentan\ii unit=\ilor ne-mijlocit ]n centrele militare;

transportarea acestora la locul de ]ndeplinire a servi-ciului militar.

8. Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale va asigura efectuarea, ]n volumul prev=zut de legisla\ie, a examenului medical preliminar [i a expertizei medicale a recru\ilor de c=tre comisiile medicale ale raioanelor, municipiilor Chi[in=u [i B=l\i [i unit=\ii teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri), care vor fi finan\ate din contul bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale.

9. Asigurarea financiar= a activit=\ii comisiilor de re-crutare-]ncorporare, precum [i a activit=\ilor organizate la nivel local privind ]ncorporarea cet=\enilor ]n serviciul militar [i serviciul de alternativ= [i transportarea acestora la comisiile de recrutare-]ncorporare [i ]n centrele militare

se vor efectua din contul bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale.

Transportarea recru\ilor la locul de ]ndeplinire a servi-ciului militar se va efectua din contul bugetelor Ministerului Ap=r=rii, Departamentului Trupelor de Carabinieri al Minis-terului Afacerilor Interne, Serviciului Gr=niceri [i Direc\iei serviciului de alternativ=.

10. Se ]nveste[te Ministerul Ap=r=rii cu dreptul de a re-distribui sarcina de ]ncorporare ]ntre organele administrativ-militare teritoriale, f=r= emiterea unei noi hot=r]ri de Guvern, ]n scopul ]ndeplinirii exhaustive a sarcinii de ]ncorporare.

11. Vor fi elibera\i din serviciul militar [i trecu\i ]n rezerva For\elor Armate, concomitent cu expirarea duratei serviciului militar:

]n lunile mai-iunie 2006 - militarii care au fost ]ncorpora\i ]n serviciul militar ]n termen ]n lunile mai-iunie 2005;

]n lunile august-septembrie 2006 - militarii care vor fi ]ncorpora\i ]n lunile mai-iunie 2006 ]n serviciul militar cu termen redus.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Viceprim-ministru Valerian CristeaMinistrul ap=r=rii Valeriu Ple[caMinistrul afacerilor interne Gheorghe PapucMinistrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ion AbabiiMinistrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 10 aprilie 2006.Nr. 365.

Anexa nr. 1la Hot=r]rea Guvernului nr. 365 din 10 aprilie 2006

Page 35: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

35

Anexa nr. 2la Hot=r]rea Guvernului nr. 365 din 10 aprilie 2006

H O T + R } R Ecu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performan\=

}n scopul realiz=rii Programului de preg=tire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la edi\ia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de var= din anul 2008, or. Beijing (China), Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se stabilesc, pentru perioada 1 ianuarie - 31 de-cembrie 2006, 45 de burse speciale pentru sportivii de performan\=, conform anexei.

2. Cheltuielile ce \in de plata burselor speciale vor fi acoperite din contul [i ]n limitele aloca\iilor prev=zute ]n acest scop Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului ]n bugetul de stat pe anul 2006.

3. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n func\ie de performan\ele ob\inute de sportivi, va modifica lista aces-tora [i cuantumul burselor, ]n limitele aloca\iilor prev=zute.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Ministrul educa\iei,tineretului [i sportului Victor |vircunMinistrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 11 aprilie 2006.Nr. 368.

407

Page 36: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

36

H O T + R } R Epentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\=

408

}n scopul realiz=rii prevederilor art.34 al Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se aprob= Regulamentul cu privire la modul de

stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de per-forman\= (se anexeaz=).

2. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului va aduce actele sale normative ]n concordan\= cu prevederile pre-zentei hot=r]ri.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Ministrul educa\iei,tineretului [i sportului Victor |vircunMinistrul finan\elor Mihail PopMinistrul economiei [i comer\ului Valeriu Laz=r

Chi[in=u, 12 aprilie 2006.Nr. 369.

Page 37: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

37

Aprobatprin Hot=r]rea Guvernului nr.369din 12 aprilie 2006

REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere

sportivilor de performan\=

I. Dispozi\ii generale1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire [i plat=

a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\= (]n conti-nuare - Regulament) este elaborat ]n baza articolului 34 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), av]nd drept scop asigurarea protec\iei sociale a sportivilor de performan\=.

2. Prezentul Regulament stipuleaz= condi\iile de stabi-lire, modul de calcul [i de plat= a indemniza\iilor viagere sportivilor de performan\=.

3. Dreptul la indemniza\ii viagere ]l au sportivii de perfor-man\= care s-au retras din activitatea activ= de sportiv.

4. Stabilirea, calcularea [i plata indemniza\iilor viagere se efectueaz= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare.

II. Stabilirea indemniza\iei viagere5. Sportivii, cet=\eni ai Republicii Moldova, care au

ob\inut medalii ]n probele individuale sau pe echipe la Jo-curile Olimpice sau la campionatele mondiale [i europene de seniori - probe olimpice, au dreptul la o indemniza\ie viager= lunar=.

6. Indemniza\ia viager= se stabile[te ]n baza cererii depuse de solicitant la Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului (modelul cererii este specificat ]n anexa nr.1 la prezentul Regulament).

7. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului prezint= cererea respectiv= la Federa\ia sportiv= na\ional= de profil care, ]n termen de 7 zile, confirm=:

retragerea solicitantului din activitatea competi\ional=;performan\ele ob\inute ]n baza c=rora se solicit= indem-

niza\ia viager=.8. Cererea, ]nso\it= de nota Federa\iei sportive na\ionale,

se ]nainteaz= Comitetului Na\ional Olimpic din Republica Mol-dova care, ]n termen de 7 zile, confirm= faptul c= performan\a a fost ob\inut= ]ntr-o prob= olimpic=.

9. Ulterior, documentele, ]nso\ite de nota Comitetului Na\ional Olimpic, se remit Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului.

III. Cuantumul indemniza\iei viagere10. Valoarea indemniza\iei viagere lunare o constituie

m=rimea ]ncincit= a salariului mediu pe \ar= pentru luna an-terioar= celei ]n care se acord=.

11. Indemniza\ia viager= se acord=, ]ncep]nd cu data de 1 ianuarie a anului urm=tor retragerii din activitatea activ= de sport, ]n m=rime de:

a) 100% - pentru o medalie olimpic= de aur;b) 90% - pentru o medalie de argint la Jocurile Olimpice

sau o medalie de aur la campionatele mondiale;c) 80% - pentru o medalie de bronz la Jocurile Olimpice

sau o medalie de argint la campionatele mondiale, sau o medalie de aur la campionatele europene;

d) 70% - pentru o medalie de bronz la campionatele mon-diale sau o medalie de argint la campionatele europene;

e) 60% - pentru o medalie de bronz la campionatele europene.

12. Pentru sportivii care cumuleaz= titlul de campion

olimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european, indemniza\ia viager= acor-dat= pentru cel mai ]nalt titlu de performan\= se cumuleaz= cu cel inferior la nivel de 50%.

13. }n caz de deces al campionului (ñampioanei) olim-pic(e), mondial(e) sau european(ene), so\ul (so\ia) supra-ve\uitor(oare) sau copiii minori ai acestuia(eia) au dreptul la 50% din cuantumul indemniza\iei viagere.

IV. Plata indemniza\iei viagere14. Plata indemniza\iilor viagere se efectueaz= de c=tre

Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, din mijloacele prev=zute ]n aceste scopuri ]n bugetul de stat.

15. Plata indemniza\iilor viagere se efectueaz= lunar, pentru luna ]n curs, concomitent cu achitarea salariilor pe luna respectiv=.

16. Indemniza\ia viager= se pl=te[te beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia.

17. Indemniza\ia viager= nu este impozabil= [i poate fi cumulat= cu orice alte venituri.

18. Indemniza\iile viagere stabilite, dar ne]ncasate la timp, se pl=tesc retroactiv pe o perioad= de cel mult 3 ani anterior datei solicit=rii.

19. Indemniza\iile viagere nepl=tite la timp din vina or-ganului care le stabile[te [i le pl=te[te se achit= f=r= nici o limitare ]n termen.

20. Plata indemniza\iei viagere se efectueaz= ]n numerar sau prin virament.

V. Dispozi\ii tranzitorii21. Sportivul de performan\= care beneficiaz= de indem-

niza\ie viager= este obligat s= comunice ]n scris, ]n termen de 7 zile, Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului revenirea ]n activitatea competi\ional= oficial= ca sportiv activ.

22. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului prezint= trimestrial Ministerului Finan\elor darea de seam= privind plata indemniza\iei viagere, conform formei specificate ]n anexa nr.2 la prezentul Regulament.

VI. Dispozi\ii finale23. Indemniza\iile viagere, prev=zute de prezentul Re-

gulament, nu se acord= retroactiv datei intr=rii ]n vigoare a Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport.

24. Nerespectarea prevederilor punctului 21 din prezentul Regulament oblig= persoana ]n cauz= s= restituie Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului sumele ]ncasate necuve-nit.

25. Sumele pl=tite f=r= temei legal, ca urmare a prezent=rii unor acte false, se re\in din contul persoanelor care le-au primit ]n mod necuvenit.

26. De exactitatea datelor cuprinse ]n cerere [i ]n notele informative prev=zute la punctele 7-9 din prezentul Regula-ment r=spund, ]n condi\iile legii, solicitantul, Federa\ia sportiv= na\ional= de profil [i Comitetul Na\ional Olimpic din Republica Moldova.

27. Litigiile ce \in de stabilirea, calcularea [i plata in-demniza\iilor viagere se solu\ioneaz= de Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, a c=rei decizie poate fi atacat= ]n instan\a de judecat=, conform legisla\iei ]n vigoare.

Anexa nr.1la Regulamentul cu privire la modulde stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\=

CEREREpentru acordarea indemniza\iei viagere

Subsemnatul(a) ....., n=scut(t=) la ....., ]n localitatea....., domiciliat(t=) ]n ....., str..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., mu-nicipiul/raionul ....., tel. ....., av]nd cet=\enia Republicii Moldova, buletinul de identitate ..... seria ....., pa[aport seria ..... nr. .....(pentru persoanele stabilite ]n str=in=tate care de\in cet=\enia Republicii Moldova), solicit s= aproba\i plata indemniza\iei viagere cuvenite ]n conformitate cu prevederile art.34 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399).

Page 38: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

38

H O T + R } R Ecu privire la organizarea Concursului republican “Peda-gogul anului”

}n scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, precum [i al stimul=rii activit=\ii creative a pedagogilor, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se aprob= Regulamentul de organizare [i desf=[u-rare a Concursului Republican “Pedagogul anului” (se anexeaz=).

2. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, direc\iile generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport [i autorit=\ile administra\iei publice locale vor prevedea sumele necesare pentru organizarea Concursului nominalizat la elabo-rarea planurilor strategice de cheltuieli sectoriale ]n domeniul educa\iei pentru cadrul de cheltuieli pe termen mediu.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=:Ministrul educa\iei,tineretului [i sportului Victor |vircunMinistrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 12 aprilie 2006.Nr. 370.

409

Am ob\inut urm=toarele rezultate ]n activitatea sportiv=.....- medalie de ..... la Jocurile Olimpice/campionatele mondiale/campionatele europene de la ....., din anul ....., ]n

proba olimpic= de .....;- medalie de ..... la Jocurile Olimpice/campionatele mondiale/campionatele europene de la ....., din anul ....., ]n

proba olimpic= de .....;- medalie de ..... la Jocurile Olimpice/campionatele mondiale/campionatele europene de la ....., din anul ....., ]n

proba olimpic= de ..... .Confirm c= m-am retras din activitatea sportiv= competi\ional= oficial= ]n anul ..... .Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin s= se efectueze..... ]n numerar/prin mandat po[tal - la adresa sus-men\

ionat=/prin virament - la contul curent personal nr. ..... deschis la Banca ..... .M= oblig ca, ]n cazul revenirii ]n activitatea competi\ional=, s= aduc la cuno[tin\= acest fapt Ministerului Educa\iei,

Tineretului [i Sportului, ]n scris, ]n termen de cel mult 7 zile de la reluarea activit=\ii.M= oblig ca, ]n cazul renun\=rii sau retragerii cet=\eniei Republicii Moldova, s= aduc la cuno[tin\= acest fapt Minis-

terului Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n scris, ]n termen de 7 zile de la aceasta.Anexez xerocopia de pe actul de identitate (pa[aport/buletin de identitate/certificat de na[tere) prin care dovedesc

calitatea de cet=\ean al Republicii Moldova. ..................................... ..................................... (localitatea, data) (semn=tura)

Ministrului Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova ......

Aprobatprin Hot=r]rea Guvernului nr. 370din 12 aprilie 2006

REGULAMENTUL de organizare [i desf=[urare a Concursului

republican “Pedagogul anului”I. Dispozi\ii generale

1. Prezentul Regulament stabile[te condi\iile de orga-nizare [i desf=[urare a Concursului republican “Pedagogul anului”.

2. Obiectivele de baz= ale Concursului republican “Peda-

gogul anului” (]n continuare - concursul) s]nt urm=toarele:a) sporirea prestigiului profesiei de pedagog;b) stimularea activit=\ii creative a pedagogului;c) promovarea experien\ei avansate [i inovatoare;d) motivarea cadrului didactic pentru autoformare [i

Page 39: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

39

formare continu=. II. Participarea la concurs

3. La concurs particip= pe principii benevole cadrele didactice din:

a) ]nv=\=m]ntul pre[colar;b) ]nv=\=m]ntul primar;c) ]nv=\=m]ntul gimnazial;d) ]nv=\=m]ntul liceal;e) ]nv=\=m]ntul extra[colar.4. Concursul se organizeaz= pentru urm=toarele cate-

gorii de cadre didactice:a) educatori;b) ]nv=\=tori;c) profesori din ]nv=\=m]ntul gimnazial [i liceal, pe urm=toarele arii curriculare: a) limb= [i comunicare; b) educa\ie sociouman=; c) matematic= [i [tiin\e; d) arte, tehnologii [i sport.5. Vechimea ]n activitatea pedagogic= [i v]rsta partici-

pan\ilor s]nt nelimitate.6. Concursul republican “Pedagogul anului” se des-

f=[oar= sub patronatul Guvernului.III. Desf=[urarea concursului

7. Concursul se va desf=[ura ]n trei etape:1) etapa local= (]n institu\ia de ]nv=\=m]nt)Concursul va fi organizat de c=tre administra\ia institu\

iei de ]nv=\=m]nt respective, ]n colaborare cu colectivul de pedagogi, elevi, p=rin\i, prim=rie, sindicate etc.

Modul de selectare a cadrelor didactice, la aceast= etap=, este determinat de institu\ia de ]nv=\=m]nt. }n urma etapei locale, se va selecta c]te un cadru didactic pentru fiecare categorie, care va participa la etapa urm=toare.

Etapa local= se desf=[oar= ]n perioada 1 octombrie - 30 noiembrie a fiec=rui an [colar.

2) etapa raional=/municipal= Etapa a doua a concursului este organizat= de c=tre

direc\iile generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport, ]n colaborare cu prim=ria, sindicatele etc.

Modul de selectare a cadrelor didactice, la aceast= etap=, este determinat de c=tre direc\ia general= raional=/municipal= ]nv=\=m]nt, tineret [i sport. }n urma acestei etape se va selecta c]te un singur cadru didactic pentru fiecare categorie, care va participa la etapa urm=toare.

Etapa raional=/municipal= a concursului se desf=[oar= ]n perioada 1 decembrie - 31 ianuarie a fiec=rui an [co-lar.

3) etapa republican= Etapa republican= a concursului este organizat= [i

desf=[urat= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, sindicatele de ramur= [i const= din 2 faze.

La prima faz= a concursului poate participa c]te un reprezentant pentru fiecare categorie din fiecare raion / municipiu.

Materialele pentru participare s]nt prezentate Comisiei republicane de organizare a concursului de c=tre direc\iile generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport, p]n= pe data de 15 februarie.

Materialele includ: a) oferta de participare, care se ]ntocme[te conform

anexei nr.1 la prezentul Regulament;b) chestionarul completat de c=tre ]nving=torul etapei

raionale/municipale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

c) un eseu pe tema “Portretul profesorului ideal”. Textul eseului va fi cules la calculator cu caractere Times New Roman, m=rimea 14, [i nu va dep=[i 2 foi, formatul A4;

d) materiale din practica de lucru a profesorului - proiectul didactic al unei lec\ii ori al unei activit=\i extra-curriculare;

e) oferta pentru realizarea unei lec\ii, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

f) materiale audiovizuale “Autoportret”, care vor inclu-de fragmente din activitatea pedagogic= a participantului (inclusiv hobby-urile, talentele etc.), cu durata de 15

minute; g) materiale audiovizuale “Reflec\ie din exterior”, care

vor cuprinde p=rerile colegilor, opiniile elevilor sau ale fo[tilor elevi, ale p=rin\ilor elevilor etc.

}n urma acestei faze, ]n baza materialelor prezentate, vor fi selectate c]te 15 cadre didactice pentru fiecare categorie, care vor fi invitate s= participe la faza a doua.

Faza a doua include c]teva probe:a) activitatea “Cartea mea de vizit=” (10 minute) poa-

te fi prezentat= sub diverse forme. Scopul activit=\ii este de a pune ]n valoare experien\a cadrului didactic, de a aprecia creativitatea concurentului, aspectul inovator al experien\ei;

b) activitatea “Ora public=” (30 de minute pentru des-f=[urarea lec\iei [i 10 minute pentru autoevaluare). Lec\ia se va desf=[ura cu elevi necunoscu\i, ]n clasa solicitat= ]n ofert=. Subiectul lec\iei va presupune secven\a de con\inut din proiectarea didactic= de lung= durat=, realizat= pentru clasa respectiv=. Pot fi folosite diverse metode de predare-]nv=\are-evaluare. }n aceast= activitate concu-rentul va demonstra creativitatea sa, aspectul inovator al experien\ei.

}n autoevaluare concurentul va aprecia gradul de rea-lizare a obiectivelor opera\ionale ale lec\iei, va justifica aplicarea stilului didactic personal;

c) tema pentru acas= (5 minute). Concurentul prezint= un discurs la tema “}n numele viitorului, jur”.

Etapa republican= a concursului se desf=[oar= ]n pe-rioada 15 februarie - 15 aprilie a fiec=rui an [colar.

IV. Comitetul de organizare a concursului8. Pentru monitorizarea activit=\ilor de organizare a

concursului la etapele ]nt]i [i a doua, s]nt create comisii de concurs, care stabilesc regulamentul de organizare la fiecare etap= [i aprob= juriul concursului.

9. Comisia de concurs la etapa a treia stabile[te condi\iile de desf=[urare a acesteia nu mai t]rziu de 2 luni p]n= la ]nceperea etapei.

10. Pentru asigurarea bunei desf=[ur=ri a concursului, se instituie Comitetul de organizare a Concursului republican “Pe-dagogul anului”, ]n componen\a a 7 persoane: pre[edintele [i adjunctul lui [i 5 membri - profesori pe domenii de concurs.

11. Componen\a comitetului de organizare este apro-bat= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului [i dat= publicit=\ii.

V. Premierea ]nving=torilor12. La primele dou= etape ale concursului, comitetele

de organizare determin= independent formele de premiere: diplom=, premiu b=nesc ]n sum= de 1000 lei.

13. }nving=torilor din fiecare categorie de cadre didac-tice la etapa a treia li se confer= titlul “Educatorul anului”, “}nv=\=torul anului” sau, respectiv, “Profesorul anului” [i:

a) insigna “Pedagog Ilustru”;b) premiu b=nesc ]n sum= de 5000 lei;c) gradul didactic urm=tor celui pe care ]l de\in.

VI. Finan\area concursului14. Etapa local= este finan\at= de c=tre prim=ria local=,

sponsori, asocia\iile p=rinte[ti etc.15. Etapa raional=/municipal= este finan\at= de c=tre direc\

ia general= raional=/municipal= ]nv=\=m]nt, tineret [i sport.16. Etapa republican= este finan\at= de c=tre Ministerul

Educa\iei, Tineretului [i Sportului.17. Finan\area cheltuielilor de organizare [i desf=[urare

a concursului s]nt efectuate conform Hot=r]rii Guvernului nr. 1151 din 2 septembrie 2002 “Despre aprobarea Re-gulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desf=[urarea conferin\elor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de c=tre institu\iile publice finan\ate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1278).

18. Remunerarea membrilor Comitetului de organizare a Concursului republican se va efectua ]n conformitate cu actele normative ]n vigoare.

Page 40: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

40

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului republican “Pedagogul anului”

CHESTIONAR1. Numele, prenumele2. Data, anul, locul na[terii3. Locul de munc=4. Studiile (denumirea institu\iei absolvite [i anul ab-

solvirii)5. Vechimea ]n activitatea pedagogic=6. Gradul didactic/[tiin\ific7. Publica\ii (denumirile)8. Rezultatele discipolilor la olimpiade /concursuri de

diferite niveluri 9. Numele, prenumele discipolilor renumi\i10. Cunoa[terea limbilor str=ine (se indic= [i nivelul

de posedare)

11. Diriginte la clas=12. Calit=\ile care v= remarc= ]ntre al\i pedagogi 13. Calitatea principal= pe care a\i dori s= o forma\i la

discipolii Dvs.14. Calit=\ile [i abilit=\ile pe care dori\i s= vi le forma\i 15. Motoul vie\ii/activit=\ii 16. Hobby-urile, talentele 17. Mesajul Dvs. c=tre ]nving=torul concursului “Peda-

gogul anului”18. Mesajul Dvs. c=tre organizatorii concursului “Pe-

dagogul anului”19. Adresa po[tal=, adresa electronic=, telefonul (de la

serviciu, domiciliu)

Anexa nr. 1la Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului republi-can “Pedagogul anului”

OFERTA de participare la Concursul republican “Pedagogul anului”

}n cadrul etapei raionale/municipale a Concursului republican “Pedagogul anului” au participat ___________ cadre didactice.

Clasamentul este urm=torul:Premiul I_________________________________________ (numele, prenumele, institu\ia, disciplina, gradul didactic, alte titluri [i men\iuni)

Premiul II__________________________________________ (numele, prenumele, institu\ia, disciplina, gradul didactic, alte titluri [i men\iuni)

Premiul III__________________________________________ (numele, prenumele, institu\ia, disciplina, gradul didactic, alte titluri [i men\iuni)

Pentru etapa republican= este desemnat urm=torul concurent:

Numele, Limba de Categoria la Institu\ia Gradul didactic, Vechimea ]n prenumele instruire care va participa titluri, men\iuni activitatea pedagogic= Not=. Se prezint= oferte separate pentru fiecare categorie de concuren\i.

{eful Direc\iei generaleraionale/municipale ]nv=\=m]nt,tineret [i sport Semn=tura

Data

Data Semn=tura participantului

Anexa nr. 3la Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului republican “Pedagogul anului”

OFERTA pentru organizarea [i desf=[urarea unei lec\ii

Numele, Limba de Disciplina Clasaprenumele participantului instruire

Data{eful Direc\iei generaleraionale/municipale ]nv=\=m]nt,tineret [i sport Semn=turaParticipantul Semn=tura

H O T + R } R E cu privire la crearea sistemului informa\ional automatizat “Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale”

}n scopul ridic=rii eficien\ei eviden\ei [i controlului cir-cula\iei documentelor [i blanchetelor de strict= eviden\=, dezvolt=rii pe etape a sistemului informa\ional automatizat “Registrul de stat al documentelor, m=rcilor de acciz [i blanchetelor de strict= eviden\=”, creat prin Hot=r]rea Gu-vernului nr. 1392 din 16 decembrie 2004 [i ]n conformitate

cu Hot=r]rea Guvernului nr. 1100 din 25 octombrie 2005 cu privire la aprobarea Concep\iei Sistemului informa\ional auto-matizat “Registrul de stat al blanchetelor de strict= eviden\= [i al timbrelor de acciz”, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Ministerul Dezvolt=rii Informa\ionale va elabora sis-temul informa\ional automatizat “Eviden\a blanchetelor

410

Page 41: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

41

H O T + R } R E cu privire la reorganizarea Centrului Noilor Tehnologii In-forma\ionale

}n scopul implement=rii noilor tehnologii informa\ionale ]n educa\ie, men\inerii [i dezvolt=rii Programului Educa\ional “SALT”, Guvernul HOT+R+{TE:

1. Se accept= propunerea Ministerului Educa\iei, Tine-retului [i Sportului privind reorganizarea, prin transforma-re, a Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale ]n Centrul Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie, ]n calitate de persoan= juridic= subordonat= Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului.

2. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n termen de o lun=, va elabora [i aproba Regulamentul, structura, statele de personal, devizul de cheltuieli pentru anul 2006 ale Centrului Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie [i va numi directorul acestuia, conform Regu-lamentului Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 1033 din 4 octombrie

2005. Remunerarea personalului Centrului se va efectua ]n conformitate cu actele normative ]n vigoare.

3. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului va utiliza soldul disponibil al mijloacelor bugetare [i speciale ale Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale pentru instituirea [i activita-tea Centrului Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie [i va ]nainta Ministerului Finan\elor propuneri privind majorarea aloca\iilor bugetare, ]nso\ite de calculele respective, ]n cazul insuficien\ei mijloacelor necesare pentru activitatea Centrului nominalizat. Finan\area ulterioar= a Centrului se va efectua din contul mijloacelor bugetare [i speciale.

4. Aparatul Guvernului, ]n termen de o lun=, va asigura Centrul Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie cu spa\iul necesar.

5. Se abrog= Dispozi\ia Guvernului nr. 294-d din 26 noiembrie 1990.

411

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Victor |vircun Ministrul finan\elor Mihail Pop

Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 373.

facturilor fiscale”, ca parte component= a sistemului in-forma\ional automatizat “Registrul de stat al documentelor, m=rcilor de acciz [i blanchetelor de strict= eviden\=”.

2. Se stabile[te drept beneficiar al sistemului informa\ional automatizat “Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale” Inspecto-ratul Fiscal Principal de Stat, iar antreprenor general - struc-turile subordonate Ministerului Dezvolt=rii Informa\ionale.

3. Ministerul Dezvolt=rii Informa\ionale, ]n comun cu structurile subordonate, ]ncep]nd cu 1 iunie 2006, ]n baza contractului va asigura:

implementarea sistemului informa\ional automatizat

“Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale”, adaptat la produ-sele informa\ionale ce s]nt utilizate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

executarea tipografic= a blanchetelor de facturi fiscale care vor con\ine nu mai pu\ine grade de protec\ie dec]t cele existente.

4. Controlul asupra execut=rii prezentei hot=r]ri se pune ]n sarcina ministrului dezvolt=rii informa\ionale (dl Vladimir Molojen) [i [efului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl Sergiu Pu[cu\a).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor Mihail Pop Ministrul dezvolt=rii informa\ionale Vladimir Molojen

Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 371.

H O T + R } R E cu privire la numirea ]n func\ie a dlui FLOCEA Ruslan

Guvernul HOT+R+{TE: Se nume[te prin transfer dl FLOCEA Ruslan ]n func\ia

de consilier al prim-viceprim-ministrului.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 376.

H O T + R } R E cu privire la numirea ]n func\ie a dlui POT}RNICHE Teodor

Guvernul HOT+R+{TE: Se nume[te prin transfer dl POT}RNICHE Teodor ]n

func\ia de vicedirector general al Agen\iei Rezerve Mate-riale, Achizi\ii Publice [i Ajutoare Umanitare.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 377.

D I S P O Z I | I E }n conformitate cu Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4

mai 1995 [i Legea despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare func\ionarilor publici nr. 1263-XIII din 17 iulie 1997,

se confer= dlui UNTUR+ Pavel, viceministru al transporturilor [i gospod=riei drumurilor, gradul de calificare: “rangul I, consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a”.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 30-d.

414

412

413

Page 42: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

42

PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor

[i ale B=ncii Na\ionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Organele fiscale teritorialeServiciul VamalBirourile vamale Direc\iile generale finan\e Trezoreriile teritorialeCompania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin=Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale Serviciul Control Financiar [i Revizie Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice [i Corup\iei Banca Na\ional= a Moldovei B=ncile comerciale

M O D U L de ]ncasare [i eviden\= a veniturilor bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor ]n anul 2006, ]ncep]nd cu 21 aprilie curent

[i din dona\ii, sponsoriz=ri [i din alte mijloace b=ne[ti, in-trate legal ]n posesia institu\iei publice. Mijloacele speciale ale institu\iilor publice se includ ]n bugetele respective, se consider= venituri [i s]nt direc\ionate pentru cheltuieli legate de desf=[urarea activit=\ii statutare a acestor institu\ii, ]n conformitate cu principiile [i regulile de elaborare, aprobare [i executare a bugetelor corespunz=toare.

d) Bugetele unit=\ilor administrativ teritoriale – bugetele satelor (comunelor), ora[elor (municipiilor), raioanelor [i unit=\ii teritoriale autonome cu statut juridic special.

e) Cont trezorerial – cont deschis ]n unit=\ile Tre-zoreriei de Stat pentru eviden\a analitic= a execut=rii de cas= a bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigur=rilor sociale de stat [i a veniturilor fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=.

f) Cont bancar - cont analitic deschis de banc= pe nu-mele titularului de cont, prin care se efectueaz= opera\iuni de ]ncas=ri [i/sau pl=\i ale mijloacelor b=ne[ti.

g) Obliga\ie fiscal= - obliga\ie a contribuabilului de a pl=ti la buget o anumit= sum= ca impozit, tax=, alt= plat= a c=rei stingere este reglementat= de legisla\ia fiscal=, majorare de ]nt]rziere (penalitate) [i / sau amend=.

h) Obliga\ie vamal= - obliga\ia de plat= a drepturilor de import [i export (inclusiv a amenzilor [i penalit=\ilor) ap=rute conform legisla\iei, precum [i a celor constatate ulterior opera\iunilor vamale.

i) Contribu\ie de asigur=ri sociale de stat – sum= datorat= ]n mod obligatoriu de participant la sistemul public de asigur=ri sociale.

j) Contribuabil, subiect al impunerii - persoan= care, conform legisla\iei fiscale, este obligat= s= calculeze [i/sau s= achite la buget orice impozite [i taxe, penalit=\ile [i amenzile respective; persoan= care, conform legisla\iei fiscale, este obligat= s= re\in= sau s= perceap= de la alt= persoan= [i s= achite la buget pl=\ile indicate.

k) Suma pl=tit= ]n plus – sum= pl=tit= ca impozit, tax=, alt= plat=, majorare de ]nt]rziere (penalitate) [i / sau amend= prin v=rsare sau ]ncasare, inclusiv prin executare silit=, ]n cuantum mai mare dec]t cel prev=zut.

l) Restan\= – sum= pe care contribuabilul este obligat s= o pl=teasc= la buget ca impozit, tax=, contribu\ie de asi-gur=ri sociale, alt= plat=, majorare de ]nt]rziere (penalitate) [i/sau amend=, dar pe care nu a pl=tit-o ]n termen.

3. }n sensul stingerii obliga\iilor la bugetul asigur=-rilor sociale de stat, no\iunile utilizate semnific=:

a) obliga\ie fiscal= - contribu\ie de asigurare social= de stat, alt= sum= impus= spre plat= contribuabililor ]n bugetul asigur=rilor sociale de stat, precum [i sumele major=rilor de ]nt]rziere (penalit=\ilor) [i amenzilor aplicate pentru ]nc=lcarea legisla\iei care stabile[te aceste obliga\ii;

I. Dispozi\ii generale 1. }n leg=tur= cu implementarea noului sistem de pl=\i

interbancare [i ]ntru executarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2006, Legii bugetului asigur=rilor sociale de stat pe anul 2006, Legii fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= pe anul 2006, Ministerul Finan\elor in-formeaz= despre particularit=\ile de ]ncasare [i eviden\= prin sistemul trezorerial a veniturilor bugetului public na\ional ]n anul 2006, ]ncep]nd cu 21 aprilie curent.

Veniturile bugetului public na\ional reprezint= un sistem unitar de bugete [i fonduri, cuprinz]nd veniturile: bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, bu-getului asigur=rilor sociale de stat [i fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=.

Veniturile bugetului de stat includ: veniturile de baz=, granturile pentru proiectele finan\ate din surse externe, fondurile speciale [i mijloacele speciale.

Veniturile bugetelor unit=\ilor administrativ-teri-toriale includ: veniturile de baz=, fondurile speciale [i mijloacele speciale.

Veniturile bugetului asigur=rilor sociale de stat in-clud: contribu\ii de asigur=ri sociale, transferuri din bugetul de stat, alte ]ncas=ri ]n conformitate cu actele legislative [i normative ]n vigoare.

Veniturile fondurilor asigur=rii obligatorii de asis-ten\= medical= includ: mijloacele ob\inute din primele de asigurare obligatorie, transferurile de la bugetul de stat, alte ]ncas=ri ]n conformitate cu actele legislative [i normative ]n vigoare.

2. }n sensul prezentei circulare, se definesc urm=toarele no\iuni:

a) Veniturile de baz= – veniturile bugetului de stat [i bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, cu excep\ia granturilor pentru proiectele finan\ate din surse externe, veniturilor fondurilor speciale [i mijloacelor speciale.

b) Fondurile speciale – fonduri ]n care se colectea-z= venituri cu destina\ie special= pentru realizarea unor obiective [i programe ale Guvernului sau ale autorit=\ilor administra\iei publice locale. Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri [i destina\ia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorit=\ilor reprezentative [i deliberative ale unit=\ilor administrativ-teritoriale. Fondurile speciale se includ ]n bugetele respective ]n conformitate cu principiile [i regulile de elaborare, aprobare [i executare a bugetelor respective. Fondurile speciale, detaliate pe venituri [i cheltuieli, se aprob= ca anex= la legea bugetar= anual= sau la deciziile autorit=\ilor reprezentative [i deli-berative ale unit=\ilor administrativ - teritoriale cu privire la aprobarea bugetelor respective.

c) Mijloace speciale – veniturile institu\iilor publice ob\inute, ]n condi\iile stabilite prin acte normative, de la efec-tuarea lucr=rilor [i prestarea serviciilor contra plat=, precum

222

Page 43: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

43

b) contribuabil - persoana care, conform legisla\iei, este obligat= s= calculeze [i/sau s= achite, s= re\in= sau s= perceap= de la alt= persoan= [i s= achite sumele respective la bugetul asigur=rilor sociale de stat;

c) restan\= - suma pe care contribuabilul era obligat s= o pl=teasc= la bugetul asigur=rilor sociale de stat, majorare de ]nt]rziere (penalit=\ile) [i/sau amend= pe care nu le-a pl=tit ]n termen.

4. Ministerul Finan\elor aduce la cuno[tin\=, c= ]ncasa-rea veniturilor destinate bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigur=rii sociale de stat [i fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= se asigur= prin conturile bancare [i trezoreriale ale unit=\ilor Trezoreriei de Stat.

5. Pentru asigurarea eviden\ei ]ncas=rilor veniturilor bugetului public na\ional, unit=\ile Trezoreriei de Stat utili-zeaz= Registrul conturilor trezoreriale de venituri, elaborat pentru fiecare an bugetar ]n baza legii bugetare anuale, Clasifica\iei bugetare (aprobat= prin Hot=r]rea Parlamentului nr.969-XIII din 24 iulie 1996) [i Clasificatorului unit=\ilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (]n continuare CUATM) (aprobat prin Hot=r]rea Serviciului Standardizare [i Metrologie nr.1398-ST din 3 septembrie 2003), altor acte normative.

6. Registrul conturilor trezoreriale de venituri con\ine conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (ve-nituri de baz=), bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale (venituri de baz=), bugetului asigur=rilor sociale de stat [i ale fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=. Pe parcursul anului 2006, Ministerul Finan\elor va actualiza Registrul ]n func\ie de modific=rile ce vor fi operate ]n actele legislative [i normative.

7. Registrul conturilor trezoreriale de venituri se trans-mite de c=tre Ministerul Finan\elor B=ncii Na\ionale a Mol-dovei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Na\ionale de Asigur=ri Sociale [i Companiei Na\ionale de Asigur=ri ]n Medicin=, care ulterior este trans-mis organelor subordonate pentru c=l=uz= ]n activitate [i pentru a fi adus la cuno[tin\a pl=titorilor de impozite, taxe, contribu\ii de asigurare social= de stat, prime de asigurare obligatorie [i alte pl=\i.

8. }n anul 2006, contribuabilii, pentru onorarea obli-ga\iilor fa\= de bugetul de stat [i bugetele unit=\ilor admi-nistrativ-teritoriale (pl=\i specificate ]n Anexa nr.1 [i 2) vor utiliza conturi trezoreriale de venituri formate din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=:

XXX XX XX XXXX I II III

I parte (5 semne) – codul capitolului [i paragrafului veniturilor bugetului conform Clasifica\iei bugetare (Anexa nr.1 [i 2);

II parte (2 semne) - codul beneficiarului contului trezorerial de venituri (Anexa nr.3);

III parte (4 semne) - codul statistic al localit=\ii con-tribuabilului conform CUATM.

9. Conform prevederilor art.5, alin.(28) [i art.7, alin.(5) din Titlul I al Codului fiscal, ]ntreprinderile, institu\iile [i organiza\iile, care au filiale [i / sau sub-diviziuni ]n afara unit=\ii administrativ-teritoriale, ]n care se afl= sediul central, pl=tesc impozite [i taxe (cu excep\ia taxei pe valoarea ad=ugat=, accizelor [i a taxelor destinate transfer=rii ]n fondul rutier) la bu-getele unit=\ilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor. }n acest caz, la ]ntocmirea ordinului de plat= ]n rubrica „codul fiscal” se indic=: codul fiscal al pl=titorului/beneficiarului, bar=, codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale.

10. Responsabili de corectitudinea ]ntocmirii documen-telor de plat= [i virarea pl=\ilor la conturile bancare ale Ministerului Finan\elor – Trezoreria Central= [i trezoreriilor teritoriale s]nt pl=titorii.

11. Responsabili de corectitudinea transmiterii unit=\ilor Trezoreriei de Stat a documentelor de plat= ]n form= electronic= [i pe suport de h]rtie s]nt b=ncile deservente ale pl=titorilor.

12. Sumele achitate incorect [i ]nregistrate ]n conturile bancare ale Ministerului Finan\elor, se reflect= la capitolul 124 §00 “}ncas=ri neidentificate” a clasifica\iei veniturilor bugetare.

13. Responsabili de descifrarea sumelor ]ncasate inco-rect (cu excep\ia ]ncas=rilor incorecte a veniturilor fondurilor

speciale [i mijloacelor speciale) [i reflectate la capitolul 124 §00 “}ncas=ri neidentificate” s]nt beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri [i unit=\ile Trezoreriei de Stat.

14. }n cazul reflect=rii incorecte a veniturilor fondurilor speciale, mijloacelor speciale ale institu\iilor publice finan\ate din bugetul de stat [i din bugetele unit=\ilor administra-tiv-teritoriale, responsabili de descifrarea sumelor reflectate la capitolul 124 §00 “}ncas=ri neidentificate” s]nt executorii de buget [i unit=\ile Trezoreriei de Stat.

15. }n cazul c]nd la conturile bancare ale bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, bugetului asigur=rilor sociale de stat, fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= s]nt ]nregistrate ]ncas=ri incorecte, care conform actelor legislative [i normative nu apar\in acestor bugete, unit=\ile Trezoreriei de Stat s]nt ]n drept s= ]ntocmeasc= ordine de plat=, pentru a efectua trans-ferul mijloacelor de la contul trezorerial de venituri 124 §00 “}ncas=ri neidentificate” la contul bancar al bugetu-lui c=ruia apar\in ]ncas=rile respective (f=r= a modifica conturile trezoreriale de venituri) sau la contul bancar al contribuabilului.

II. Veniturile bugetului de stat16. Veniturile de baz= ale bugetului de stat, spe-

cificate ]n Anexa nr.1 la prezenta circular=, se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, la contul bancar al Ministerului Finan\elor – Trezoreria Cen-tral= nr.33114001, deschis ]n Banca Na\ional= a Moldovei, codul b=ncii NBMDMD2X, codul fiscal 90388.

17. }n acela[i timp, se va \ine cont c=, impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor re\inut la sur-sa de plat= (cap.111 §20) [i impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor (cap.111 §21) se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, numai de contribuabilii ]nregistra\i ]n Inspectoratele Fiscale de Stat ale municipiilor Chi[in=u [i B=l\i.

18. Contribuabilii care au subdiviziuni, pentru onora-rea obliga\iilor fa\= de bugetul de stat [i anume: impozitul pe venit la sursa de plat= (111 §20) [i impozitul pe venit din activitatea de ]ntreprinz=tor (111 §21) vor ]nscrie ]n ordinul de plat= codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale ]n rubrica „codul fiscal”, prin bar=, dup= codul fiscal, iar contul trezorerial de venituri va fi format conform punctului 8.

19. Taxa pe valoarea ad=ugat= la m=rfurile produse [i serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cap.115 §01) (numai ]n cazul, c]nd beneficiar este Inspec-toratul Fiscal de Stat) se vireaz= de to\i contribuabilii din republic= doar la conturile trezoreriale de venituri ale bu-getului de stat, cu excep\ia agen\ilor economici ]nregistra\i ]n UTA G=g=uzia, care vireaz= taxa pe valoarea ad=ugat= integral la bugetul central al UTA G=g=uzia.

20. Accizele la m=rfurile (produc\ia) supuse ac-cizelor (numai ]n cazul c]nd beneficiar este Inspectoratul Fiscal de Stat) se vireaz= de to\i contribuabilii la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, cu excep\ia accizelor la m=rfurile (produc\ia) supuse accizelor produse pe teritoriul UTA G=g=uzia care se vireaz= integral la bugetul central al UTA G=g=uzia.

21. Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldo-va a vehiculelor ne]nmatriculate ]n republic= (cap.115 §43) se achit= de c=tre to\i pl=titorii numai la contul trezo-rerial de venituri a bugetului de stat 115 43 00 0100.

22. Taxa de folosire a drumurilor perceput= de la posesorii de vehicule ]nmatriculate ]n Republica Moldova (cap.115 §44) se vireaz= de to\i contribuabilii doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

23. Taxele de eliberare a autoriza\iilor (licen\elor) (cap.115 §45, cap.115 §46, cap.115 §55) [i „Plata pentru eliberarea autoriza\iei de construire / desfiin\are” (cap.115 §57) se transfer= la conturile trezoreriale de venituri la bugetele respective, ]n dependen\= de localita-tea posesorului de licen\= (autoriza\ie) (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

24. Taxa pentru patenta de ]ntreprinz=tor (cap.121 §37) se vireaz= de to\i contribuabilii doar la conturile tre-zoreriale de venituri ale bugetului de stat, care ulterior se defalc=: 70 la sut= – la contul bugetului unit=\ii administrativ-

teritoriale respective; 30 la sut= – la bugetul asigur=rilor sociale de stat,

Page 44: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

44

(structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

25. }ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, Taxa de stat pentru ac\iunile examinate de judec=torii [i de alte organe de resort (cap.122 §11), se vireaz= la con-turile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, conform art.5 al Legii taxei de stat nr.1216 -XII din 3 decembrie 1992, cu indicarea rechizitelor bancare conform prevederilor punctului 16 (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

26. Taxa pentru eliberarea pa[apoartelor (cap.122 §22) se achit= la contul trezorerial de venituri a bugetului de stat 122 22 00 0100 de c=tre Ministerul Dezvolt=rii Informa\ionale al Republicii Moldova.

27. Amenzile aplicate de poli\ia rutier= (cap.123 §02), finan\at= din contul bugetului de stat se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (con-form Anexei nr.5).

28. Mijloacele din v]nzarea [i privatizarea bunurilor proprietate public=, care apar\in statului [i mijloa-cele din v]nzarea ac\iunilor statului (cap.211 §01, 211 §03, 211 §05), conform prevederilor articolului 171 al Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat. }n aceste cazuri, ]n conturile trezoreriale de venituri se indic= codul inspectoratului fiscal ]n circumscrip\ia c=ruia se afl= localitatea unde este amplasat bunul supus privatiz=rii sau v]nz=rii [i codul statistic al localit=\ii respective.

29. Mijloacele b=ne[ti de la v]nzarea terenurilor proprietate public= a statului (cap.212 §01) se vireaz= de contribuabili doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat. Pe m=sura ]ncas=rii acestor mijloace, Ministerul Finan\elor – Trezoreria Central= efectueaz= zilnic defalc=ri, conform art.(4) alin.10 al Legii nr.1308 - XIII din 25 iulie 1997 privind pre\ul normativ [i modul de v]nzare-cump=rare a p=m]ntului, ]n propor\ie de: 80 la sut= – la contul bugetului de stat; 20 la sut= – la contul special al Guvernului Republicii

Moldova.30. Mijloacele b=ne[ti de la realizarea terenurilor

proprietate public= a unit=\ilor administrativ-teri-toriale (cap.212 §02) se vireaz= de contribuabili doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat. Pe m=sura ]ncas=rii acestor mijloace, Ministerul Finan\elor – Trezoreria Central= efectueaz= zilnic defalc=ri, conform art.(4) alin.11 al Legii nr.1308 - XIII din 25 iulie 1997 privind pre\ul normativ [i modul de v]nzare-cump=rare a p=m]ntului, ]n propor\ie de: 80 la sut= – la contul bugetului municipiului, ora[ului

sau satului (comunei) respectiv; 20 la sut= – la contul special al Guvernului Republicii

Moldova.31. Creditele rambursate, dob]nzile [i penalit=\ile afe-

rente creditelor se achit= la contul bancar 33114001 al Ministerului Finan\elor – Trezoreria Central= cu indicarea conturilor trezoreriale indicate ]n contractele de credit respective.

Achitarea drepturilor de import-export32. }ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, persoane juridice

[i persoanele fizice, ce efectueaz= opera\iuni eco-nomice externe, achit= obliga\iile vamale ]n avans la contul unic trezorerial de venituri 116 15 20 0130 „Drepturile de import-export achitate ]n avans”, in-diferent de tipul impozitelor [i taxelor ce urmeaz= a fi ulterior declarate sau constatate (taxa pe valoarea ad=ugat=, accize, taxe vamale [i pl=\i pentru efec-tuarea procedurilor vamale), cu indicarea rechizitelor bancare conform prevederilor punctului 16.

33. Contul trezorerial de venituri pentru achitarea obliga\iilor vamale ]n avans este format din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=:

116 15 20 0130 I II III I parte (5 semne) 116 15 – codul capitolului [i para-

grafului veniturilor bugetului conform Clasifica\iei bugetare (drepturi de import-export achitate ]n avans);

II parte (2 semne ) 20 – codul beneficiarului contului trezorerial de venituri (Serviciul Vamal);

III parte (4 semne ) 0130 – codul statistic al localit=\ii unde este ]nregistrat Serviciul Vamal.

34. Termenele [i modul de ]ncasare s]nt prev=zute

]n art.124, 125 ale Codului vamal. Achitarea ]n numerar se efectueaz=, de c=tre persoane juridice [i persoanele fizice, nemijlocit ]n reprezentan\ele bancare ale B=ncii de Economii.

35. Veniturile fondurilor speciale [i mijloacelor speciale se ]ncaseaz= la conturile trezoreriale de venituri (15 semne), la conturile bancare ale unit=\ilor Trezoreriei de Stat (anexa nr.4), av]nd urm=toarea structur=:

XXXX XXX XXXX XX 00 I II III IV VI parte (4 semne) – codul contului de bilan\ al Planu-

lui de conturi al eviden\ei contabile privind executarea de cas= a bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor.

II parte (3 semne) – tipul fondului special/codul ca-tegoriei de mijloace speciale;

III parte (4 semne) - codul titularului fondului special/codul institu\iei publice beneficiar= de mijloace speciale;

IV parte (2 semne) - codul, care con\ine informa\ia referitor la clasifica\ia bugetar=;

V parte – dou= cifre “zero”.III. Veniturile bugetelor unit=\ilor administrativ-

teritoriale36. Veniturile de baz= ale bugetelor unit=\ilor

administrativ-teritoriale, specificate ]n Anexa nr.2 la prezenta circular=, se ]ncaseaz= la conturile bancare ale Ministerului Finan\elor (trezoreriile teritoriale), deschise ]n b=ncile comerciale deservente (Anexa nr.4).

37. Veniturile proprii ale bugetelor unit=\ilor admini-strativ-teritoriale ce se constituie din impozite, taxe locale [i alte pl=\i prev=zute ]n fiecare teritoriu ]n parte, conform Titlului VII “Taxele locale” al Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.93-XV din 1 aprilie 2004 [i Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.67-XVI din 5 mai 2005, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan\ele publice locale [i alte acte legislative [i normative se vireaz= integral la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor respective.

38. Concomitent, se va \ine cont c= impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor re\inut la sursa de pla-t= (cap.111 §20) [i impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor (cap.111 §21) se vireaz= de contribuabili la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, cu excep\ia contribuabililor ]nre-gistra\i ]n Inspectoratele Fiscale de Stat ale municipiilor Chi[in=u [i B=l\i (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

39. Taxa pe valoarea ad=ugat= la m=rfurile produse [i serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cap.115 §01) achitat= de c=tre agen\ii economici ]nregi-stra\i ]n UTA G=g=uzia se vireaz= integral la bugetul central al UTA G=g=uzia (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

40. Accizele la m=rfurile (produc\ia) supuse acci-zelor, produse pe teritoriul UTA G=g=uzia (cap.115 §10, cap.115 §11, cap.115 §12, cap.115 §13, cap.115 §14, cap.115 §15, cap.115 §16 [i cap.115 §17) se vireaz= de contribuabilii ]nregistra\i ]n UTA G=g=uzia integral la con-turile trezoreriale de venituri al bugetului central al UTA G=g=uzia (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

41. Taxa de licen\= pentru practicarea unui anumit gen de activitate (cap.115 §55) [i „Plata pentru elibe-rarea autoriza\iei de construire / desfiin\are” (cap.115 §57) se transfer= la conturile trezoreriale de venituri la bu-getele respective, ]n dependen\= de localitatea posesorului de licen\= (autoriza\ie) (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8).

42. Amenzile aplicate de poli\ia rutier= (cap.123 §02), finan\at= din bugetele raionale, bugetul municipal Chi[in=u, bugetul municipal B=l\i sau din bugetul central al UTA G=g=uzia, se vireaz= ]n sum= integral= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor respective (Anexa nr.5).

43. Mijloace din privatizarea [i v]nzarea bunurilor proprietate care apar\ine unit=\ilor administrativ-te-ritoriale [i mijloacelor de la v]nzarea obiectivelor din fondul de imobile cu alt= destina\ie dec]t acea de locuin\= (cap.211 §01, 211 §02, 211 §03, 211 §05 [i 211 §06), conform prevederilor articolului 171 al Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, se vireaz= la

Page 45: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

45

conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor raionale, municipale Chi[in=u, B=l\i, bugetului central al UTA G=-g=uzia sau bugetelor locale. }n aceste cazuri, ]n conturile trezoreriale de venituri se indic= codul inspectoratului fiscal ]n circumscrip\ia c=ruia se afl= localitatea unde este am-plasat bunul supus privatiz=rii sau v]nz=rii [i codul statistic al localit=\ii respective.

44. Contribuabilii care au subdiviziuni, pentru onorarea obliga\iilor fa\= de bugetele unit=\ilor ad-ministrativ-teritoriale (pe pl=\ile specificate ]n Anexa nr.2), vor ]nscrie ]n ordinul de plat= codul subdiviziu-nii contribuabilului atribuit de c=tre organul fiscal ]n rubrica „codul fiscal”, prin bar=, dup= codul fiscal, iar contul trezorerial de venituri va fi format conform punctului 8.

45. Veniturile fondurilor speciale [i mijloacelor speciale se ]ncaseaz= la conturile trezoreriale de venituri (15 semne), la conturile bancare ale unit=\ilor Trezoreriei de Stat (Anexa nr.4), av]nd urm=toarea structur=:

XXXX XXX XXXX XX 00 I II III IV VI parte (4 semne) - codul contului de bilan\ al Planu-

lui de conturi al eviden\ei contabile privind executarea de cas= a bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor;

II parte (3 semne) - tipul fondului special/codul cate-goriei de mijloace speciale;

III parte (4 semne) - titularul fondului special/codul institu\iei publice beneficiar= de mijloace speciale;

IV parte (2 semne) - codul, care con\ine informa\ia referitor la clasifica\ia bugetar=;

V parte - dou= cifre “zero”.IV. Veniturile bugetului asigur=rilor sociale de

stat 46. }ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, veniturile bugetului

asigur=rilor sociale de stat gestionate de Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale ( ]n continuare CNAS), specificate ]n Anexa nr.6, se vireaz= de contribuabili la conturile trezo-reriale de venituri, la contul bancar al Ministerului Finan\elor – Trezoreria Central= nr.331701 deschis ]n Banca Na\ional= a Moldovei, codul b=ncii NBMDMD2X, codul fiscal 90388.

47. Contul trezorerial de venituri pentru ]ncasarea ve-niturilor bugetului asigur=rilor sociale de stat este format din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=:

XXX XX 85 XXXX I II IIII parte (5 semne) – codul capitolului [i paragrafului

clasifica\iei veniturilor bugetare (Anexa nr.6);II parte (2 semne) - codul beneficiarului conturilor

trezoreriale de venituri (CNAS) (85);III parte (4 semne) – codul statistic al localit=\ii unde

este ]nregistrat sediul central al contribuabilului [i luat la eviden\= de organul fiscal.

48. Restan\ele la bugetul asigur=rilor sociale de stat formate la situa\ia 31 decembrie 2005 [i declarate ]n darea de seam= F-4BASS „Darea de seam= privind calcularea, utilizarea [i transferarea contribu\iilor de asigur=ri sociale de stat” se achit=, ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, conform Anexei nr.7.

V. Veniturile fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=

49. Veniturile fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=, gestionate de Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin= (]n continuare CNAM), specificate ]n Anexa nr.8, se vireaz= de contribuabili la conturile trezoreriale de veni-turi, la contul bancar al Ministerului Finan\elor – Trezoreria Central= nr.331891, deschis ]n Banca Na\ional= a Moldo-vei, codul b=ncii NBMDMD2X, codul fiscal 90388.

50. Contul trezorerial de venituri pentru ]ncasarea veni-turilor fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= este format din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=:

XXX XX 25 XXXX I II IIII parte (5 semne) – codul capitolului [i paragrafului

clasifica\iei de venituri bugetare (Anexa nr.8);II parte (2 semne) - codul beneficiarului conturilor

trezoreriale de venituri (CNAM) - (25);III parte (4 semne) - codul statistic al localit=\ii unde

este ]nregistrat sediul central al contribuabilului [i luat la eviden\= de organul fiscal.

VI. Stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i res-

tituirea pl=\ilor la contul contribuabilului51. Mecanismul de stingere a obliga\iei fiscale prin com-

pensare, precum [i mecanismul de restituire a mijloacelor la contul contribuabilului, se efectueaz= ]n conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obliga\iei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului, aprobat prin Ordinul ministrului finan\elor nr.42 din 7 iulie 2004, cu modific=rile ulterioare (Monitorul Oficial nr.163-167 din 3 septembrie 2004, partea III, art.320, Monitorul Oficial nr.104-106 din 5 august 2005, p.3, art.363).

Pl=\ile administrate de c=tre Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale

52. Pentru stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, precum [i restituirea mijloacelor la contul contribuabilului ]n cadrul bugetului asigur=rilor sociale de stat, se aplic= suplimentar [i prevederile Legii privind sistemul public de asigur=ri sociale nr. 489 – XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial nr.1-4/2 din 6 ianuarie 2000).

53. Pl=\ile administrate de CNAS achitate incorect sau ]n plus se trec de la un tip de plat= la altul sau se restituie la cont, ]n baza cererii contribuabilului depuse la casa te-ritorial= de asigur=ri sociale.

Ulterior, cererile contribuabililor cu anexarea documen-telor justificative ]nso\ite de un registru totalizator, ]ntocmit pe tipuri de opera\iuni, se transmit de casele teritoriale c=tre oficiul central al CNAS.

54. CNAS sistematizeaz= informa\ia primit= de la or-ganele teritoriale subordonate pe tipuri de opera\iuni [i transmit ]n form= electronic= Ministerului Finan\elor – Tre-zoreria Central= spre executare, cu anexarea Borderoului notelor de transfer trezoreriale prezentate spre executare [i/sau ordinele de plat= ]nso\ite de Borderoul ordinelor de plat= prezentate spre restituire.

55. Documentele men\ionate, prezentate pe suport de h]rtie, se semneaz= de persoanele autorizate cu dreptul de semn=tur= ale CNAS, cu aplicarea [tampilei.

Pl=\ile administrate de c=tre Serviciul Vamal56. Pentru stingerea obliga\iei fiscale prin compensare,

precum [i restituirea mijloacelor la contul contribuabilului a pl=\ilor administrate de c=tre Serviciul Vamal va fi utilizat mecanismul expus ]n alineatul „Pl=\ile administrate de c=tre Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale”.

Pl=\ile administrate de c=tre Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin=

57. Pl=\ile administrate de CNAM achitate incorect sau ]n plus se trec de la un tip de plat= la altul, la cererea contribuabilului, ]n baza borderoului notelor de transfer tre-zoreriale prezentate spre executare, semnat de persoanele autorizate cu dreptul de semn=tur= ale CNAM [i aplicarea [tampilei, transmis ]n form= electronic= Ministerului Finan\elor - Trezoreriei Centrale spre executare.

58. }n cazul restituirii pl=\ilor ]n contul stingerii datoriilor fa\= de alte bugete sau la conturile curente ale contribua-bililor, CNAM la cererea contribuabilului ]ntocme[te ordine de plat= [i borderoul ordinelor de plat= prezentate spre restituire, care se transmite spre executare Ministerului Fi-nan\elor – Trezoreria Central= pe suport de h]rtie (semnate ]n ordinea stabilit= de persoanele autorizate, cu aplicarea stampilei) [i pe suport electronic.

59. La ordinele de plat= prezentate unit=\ilor Trezore-riei de Stat de c=tre beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri, pentru restituirea pl=\ilor transferate ]n plus sau trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul, ]n contul stin-gerii obliga\iilor contribuabilului, se anexeaz=:

- cererea solicitantului;- fi[a generalizatoare a contribuabilului, eliberat= de

organul fiscal la situa\ia curent=, semnat= de persoana responsabil= [i confirmat= prin [tampil=;

- copiile documentelor de plat= ce confirm= achitarea pl=\ilor ]n plus la buget;

- alte documente ]n caz de necesitate.60. }n cazul, c]nd apar ]ntreb=ri ]n procesul examin=rii

documentelor prezentate spre restituire, Ministerul Finan\elor – Trezoreria Central= [i trezoreriile teritoriale s]nt ]n drept de a solicita informa\ii suplimentare.

61. Controlul [i responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obliga\iei fiscale prin compensare precum [i restitui-rea mijloacelor la contul contribuabilului, o poart= Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, CNAS [i CNAM.

Page 46: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

46

62. Documentele privind stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restituirea pl=\ilor la contul contribuabilului se prezint= de c=tre beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri ]n unit=\ile Trezo-reriei de Stat p]n= la data de 25 decembrie 2006.

63. Modul de ]ntocmire [i executare a documentelor aferen-te mecanismului de stingere a obliga\iei fiscale prin compen-sare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restituirea pl=\ilor la contul contribuabililor pentru CNAS [i CNAM, se stabile[te ]n regulamentele cu privire la modul de gestionare a veniturilor respective prin sistemul trezorerial.

64. Informa\ia privind stingerea obliga\iei fiscale prin com-pensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restitui-rea pl=\ilor la contul contribuabilului, se prezint= de Ministerul Finan\elor – Trezoreria Central=/trezoreriile teritoriale, c=tre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, CNAS [i CNAM ]n modul [i termenele stabilite de c=tre p=r\i.

VII. Tipurile documentelor de plat= utilizate la efec-tuarea pl=\ilor la buget

65. Contribuabilii onoreaz= obliga\iile fa\= de bugetele respective, utiliz]nd documentele de plat=, perfectate conform cerin\elor [i prevederilor:

a) Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.373 din 15 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.176-181/643 din 30 decembrie 2005);

b) Regulamentului privind opera\iunile de cas= ]n b=ncile din Republica Moldova, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.47 din 25 februarie 2000 (cu modific=rile [i comple-t=rile ulterioare);

c) Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de pl=\i interbancare, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.39-42/144 din 10 martie 2006);

d) Regulamentului privind suspendarea opera\iuni-lor, sechestrarea [i perceperea ]n mod incontestabil a mijloacelor b=ne[ti din conturile bancare, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-4/6 din 6 ianuarie 2006).

Documente de plat= utilizate:1. Ordin de plat= (tip.doc.1)– document de plat= ]n baza

c=ruia se efectueaz= transferul de credit ]n lei moldovene[ti. Transferul de credit – reprezint= o serie de opera\iuni care

]ncepe prin emiterea de c=tre emitent a ordinului de plat= [i executarea de c=tre banca pl=titoare a acestuia ]n scopul pu-nerii la dispozi\ia beneficiarului a unei sume de mijloace b=ne[ti [i se finalizeaz= prin ]nregistrarea de c=tre banca beneficiar= a sumei respective ]n contul beneficiarului.

Transferul de credit poate fi efectuat at]t ]n lei moldovene[ti c]t [i ]n valut= str=in=, conform prevederilor actelor normative ]n vigoare. }n func\ie de specificul utiliz=rii, transferul de credit se clasific= ]n transfer ordinar [i transfer bugetar.

Transferul ordinar este utilizat ]n scopul efectu=rii tuturor pl=\ilor, care nu se refer= la bugetul public na\ional [i poate fi ini\iat at]t de c=tre clientul b=ncii (titular de cont bancar), c]t [i nemijlocit de banc= ]n nume [i pe cont propriu, precum [i la transferarea sumelor ]ncasate ]n numerar de la persoanele fizice.

Transferul bugetar este utilizat ]n scopul efectu=rii pl=\ilor care se refer= numai la bugetul public na\ional [i poate fi ini\iat at]t de c=tre clientul b=ncii (titular de cont bancar), c]t [i nemijlocit de banc= ]n nume [i pe cont propriu, precum [i la transferarea sumelor ]ncasate ]n numerar de la persoanele fizice.

2. Ordin incaso (tip.doc.2)– document emis de c=tre persoana abilitat= prin lege cu acest drept pentru perceperea ]n mod incontestabil a mijloacelor b=ne[ti din conturile bancare ale contribuabilului/debitorului de c=tre banc=, cu excep\ia per-ceperii ]n mod incontestabil a mijloacelor b=ne[ti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat.

3. Ordinul de ]ncasare a numerarului - se utilizeaz= la:- depunerea numerarului la conturile curente ale

titularilor de c=tre titularii acestora, [i alte persoane juri-

dice, depunerile de numerar de c=tre banc=, depunerea numerarului ]n fondul statutar [i a numerarului ridicat ]n mod silit de la o ter\= persoan= de c=tre executorii judec=tore[ti ]n bugetul public na\ional, pentru achitarea la buget a impozitelor [i taxelor de c=tre persoanele fizice, juridice [i ]ntreprinderile individuale [i gospo-d=riile \=r=ne[ti, precum [i de perceptorii fiscali, care recep\ioneaz= pl=\ile de la persoanele fizice (juridice), pentru achitarea de c=tre persoanele fizice a serviciilor acordate de c=tre prestatorii de servicii [.a.

4. Ordin de plat= (]n valut=) - document de plat= ]n baza c=ruia se efectueaz= transferul de credit ]n valut= str=in=.

66. Ordinele de plat= emise de c=tre unit=\ile Trezore-riei de Stat se primesc la banca pl=titoare spre executare cu data emiterii ]n decursul anului bugetar curent.

67. Pentru a asigura corectitudinea ]ncas=rii veniturilor ]n bugetul de stat, ]n bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale, ]n bugetul asigur=rilor sociale de stat [i ]n fondurile asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= b=ncile comerciale asi-gur= controlul corectitudinii ]ntocmirii documentului de plat= verific]nd: codul fiscal; denumirea pl=titorului; contul bancar; contul trezorerial de venituri; con\inutul destina\iei pl=\ii.68. B=ncile comerciale asigur= controlul corespunderii

conturilor trezoreriale de venituri, indicate ]n documentele de plat= cu Registrul conturilor trezoreriale de venituri, iar a co-durilor fiscale, codurile subdiviziunii [i denumirii contribuabilului cu Registrul fiscal de stat (plasat de c=tre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ]n mediul internet pe adresa: www.fisc.md).

69. }n cazul c]nd b=ncile comerciale la primirea documen-telor de plat= depisteaz= gre[eli ]n rechizitele bancare (contul bancar, codul fiscal, codul subdiviziunii, denumirea pl=titorului, contul trezorerial de venituri, destina\ia pl=\ii), s]nt obligate s= remit= pl=titorului documentele de plat= f=r= executare.

70. }n cazul stingerii de c=tre contribuabili a datoriilor istorice fa\= de bugetul asigur=rilor sociale de stat, ]n documentele de plat=, ]n mod obligatoriu, se indic= perioada pentru care se achit= plata respectiv=.

VIII. Dispozi\ii finale71. Prevederile prezentei circulare se aduc la cuno[tin\a

tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare [i administrare a veniturilor.

72. }ncep]nd cu 21 aprilie 2006 se abrog= circulara Minis-terului Finan\elor nr.07/1-3-09-163 din 12 decembrie 2005 “Modul de ]ncasare [i eviden\= a veniturilor bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor ]n anul 2006”.

73. La prezenta circular= se anexeaz=:Anexa nr.1 “Clasificatorul componentelor conturilor trezo-

reriale de venituri ale bugetului de stat” (3 file);Anexa nr.2 “Clasificatorul componentelor conturilor trezo-

reriale de venituri ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chi[in=u [i B=l\i, bugetului central al UTA G=g=uzia [i bugetelor locale” (3 file);

Anexa nr.3 “Codurile beneficiarilor conturilor trezoreriale de venituri (Ministerul Finan\elor, Serviciul Vamal, Organele fiscale)” (1 fil=);

Anexa nr.4 „Rechizitele bancare ale unit=\ilor teritoriale ale Trezoreriei de Stat pentru ]ncasarea veniturilor ]n bugetul de stat [i bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale”(1 fil=);

Anexa nr.5 “Conturile trezoreriale de venituri ale bugetu-lui de stat [i bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale pen-tru virarea amenzilor aplicate de poli\ia rutier=” (1 fil=);

Anexa nr.6 “Clasificatorul componentelor conturilor trezoreriale de venituri ale bugetului asigur=rilor sociale de stat” (1 fil=);

Anexa nr.7 „Modul de trecere a restan\elor contribu\iilor asigur=rilor sociale de stat formate la situa\ia 31 decembrie 2005 [i declarate ]n darea de seam= F-4BASS ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2006” (1 fil=);

Anexa nr.8 “Clasificatorul componentelor conturilor trezoreriale de venituri ale fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=”(1 fil=).

MINISTRUL FINAN|ELOR Mihail POP

Chi[in=u, 11 aprilie 2006.Nr. 07/1-3-06/16.

Page 47: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

47

Page 48: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

48

Page 49: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

49

Page 50: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

50

Page 51: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

51

Page 52: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

52

Page 53: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

53

Aprobat prin ordinulMTGD nr. 172 din 09.12.2005

NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL {I LUBRIFIAN|I }N TRANSPORTUL AUTO

Acte ale Ministerului Transporturilor [i Gospod=riei Drumuriloral Republicii Moldova

}n prezentul act normativ s]nt specificate semnifica\iile de baz= ale normelor de consum de combustibil pentru materialul rulant auto de destina\ie general=, normele de consum de combustibil pentru func\ionarea automobilelor speciale, modalitatea de aplicare a normelor [i de calcu-lare a consumului normat de combustibil la exploatare, normativele-model de consum de lubrifian\i, semnifica\iile adaosurilor de iarn= etc.

Actul este destinat pentru ]ntreprinderile, organiza\iile, antreprenorii ce activeaz= ]n domeniul transporturilor auto, indiferent de forma de proprietate, care exploateaz= tehnica auto [i materialul rulant special pe [asiu de automobil pe teritoriul Republicii Moldova.

Normele propuse pot fi utilizate ca norme de baz= pentru calcularea normelor departamentale la exploatarea automobilelor speciale [i tehnologice.

PREVEDERI GENERALE Norma de consum de combustibil (sau lubrifian\i), apli-

cativ transportului auto, presupune semnifica\ia stabilit= a volumului de consum al acestuia la func\ionarea modelului, m=rcii sau modifica\iei concrete de automobil.

Normele de consum de combustibil (lubrifian\i) ]n transportul auto s]nt destinate pentru calcularea semnifi-ca\iei normate a consumului de combustibil, pentru \inerea eviden\ei statistice [i operative, determinarea pre\ului de cost al transporturilor [i altor tipuri de lucr=ri de transport, planificarea necesit=\ilor ]ntreprinderilor ]n vederea asigu-r=rii cu produse petroliere, efectuarea calculelor la impo-zitarea ]ntreprinderilor, realizarea regimului de economie [i p=strare a energiei produselor petroliere utilizate, realizarea decont=rilor cu beneficiarii de mijloace de transport, con-duc=torii auto etc.

La normarea consumului de combustibil se distinge semnifica\ia de baz= a consumului de combustibil, care se determin= pentru fiecare model, marc= sau modifica\ie de automobil ]n calitate de norm= general= acceptat= (conform metodicii ]n vigoare de determinare a normelor de baz= de consum de combustibil), [i semnifica\ia normativ= calculat= a consumului de combustibil, care ia ]n calcul activitatea de transport ]ndeplinit= de automobil [i condi\iile de ex-

ploatare a acestuia.Consumul de combustibili [i lubrifian\i la exploatarea

tehnicii auto se efectueaz= ]n conformitate cu normele stabilite.

Normele de consum de combustibil specificate ]n pre-zentul act, au statut de norme permanente.

Normele nou elaborate [i stabilite pentru automobile se aplic= ca norme provizorii, p]n= la punerea ]n aplicare a acestora ]n calitate de norme permanente sau ]n cazul rea-prob=rii, ori ]n cazul complet=rii actului de baz=, cu luarea ]n calcul a dezvolt=rii structurii parcului auto din \ar=.

1.NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE DE DESTINA|IE GENERAL+

Normele de consum de combustibil se stabilesc pentru fiecare model, marc= sau modifica\ie de automobil ex-ploatat= [i corespunde anumitor condi\ii de func\ionare a mijloacelor de transport auto ]n conformitate cu clasificarea [i destina\ia acestora. Normele cuprind consumul de com-bustibil necesar pentru derularea procesului de transport. Consumul de combustibil pentru necesit=\i tehnice, de garaj [i ]n alte scopuri economice interne, care nu s]nt legate ne-mijlocit de procesul tehnologic de transportare a c=l=torilor [i m=rfurilor, ]n componen\a normelor nu se includ [i se stabilesc separat.

Pentru automobile de destina\ie general= s]nt stabilite urm=toarele tipuri de norme:

- norma de baz= ]n litri la 100 km (l/100 km) de parcurs al mijlocului de transport auto (MTA) cu echipament;

- norma de transport ]n litri la 100 km de parcurs (l/100 km) ]n scopul activit=\ii de transport:

- a autobuzului, ]n care se ia ]n calcul masa cu echi-pament [i norma de ]nc=rcare a autobuzului cu pasageri conform destina\iei;

- a autobasculantei, ]n care se ia ]n calcul masa cu echipament [i gradul de ]nc=rcare a autobasculantei (coe-ficientul 0,5);

- norma de transport ]n litri la 100 tone-kilometri (l/100 km) de lucru de transport a autocamionului ia ]n calcul consumul de combustibil suplimentar la norma de baz= de consum de combustibil la deplasarea automobilului cu

O R D I N cu privire la aprobarea Normelor de consum de combus-tibil [i lubrifian\i ]n transportul auto

}n scopul utiliz=rii eficiente a combustibilului [i lubri-fian\ilor,

O R D O N: 1. A aproba “Normele de consum de combustibil [i

lubrifian\i ]n transportul auto”. 2. Direc\ia Transport Auto (dl V. Radu) va asigura pu-

blicarea ordinului “Cu privire la aprobarea Normelor de

consum de combustibil [i lubrifian\i ]n transportul auto” ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. A abroga ordinul Ministerului Transporturilor [i Gos-pod=riei Drumurilor nr. 40 din 04.03.2005.

4. Controlul execut=rii prezentului ordin se atribuie dlui V. Dragan, viceministru.

MINISTRUL

TRANSPORTURILOR{I GOSPOD+RIEI DRUMURILOR Miron GAGAUZ

Chi[in=u, 9 decembrie 2005. Nr. 172.

223

Page 54: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

54

]nc=rc=tur=, autotrenului cu remorc= sau semiremorc= f=r= ]nc=rc=tur= (sau utiliz]nd coeficien\ii stabili\i pentru fiecare ton= de m=rfuri transportate), remorcii, semiremorcii p]n= la 1,3 l/100 km [i p]n= la 2,0 l/100 km pentru automobile, respectiv, cu motor diesel [i cu benzin=, sau cu utilizarea calculelor mai precise ]ndeplinite conform programului-metodic= special= pentru fiecare marc= [i tip concret de MTA.

Norma de baz= a consumului de combustibil depinde de construc\ia automobilului [i ansamblurilor acestuia, categoria, tipul [i destina\ia materialului rulant auto (auto-turisme, autobuze, camioane etc.), de tipul de combustibil utilizat [i ia ]n calcul starea automobilului cu echipament, ruta tipizat= [i regimul de circula\ie la exploatare.

Norma pentru lucrul de transport include norma de baz= [i depinde de capacitatea de ridicare sau normativul de ]nc=rcare, sau de masa concret= a m=rfurilor transportate, lu]ndu-se ]n calcul condi\iile de exploatare a MTA.

Normele de consum de combustibil la 100 km de par-curs al automobilului s]nt stabilite ]n urm=toarele unit=\i de m=sur=:

- pentru automobile care func\ioneaz= cu benzin= [i motorin= - ]n litri de benzin= sau motorin=;

- pentru automobile care func\ioneaz= cu gaz petrolier lichefiat (gpl) - ]n litri de gpl (conven\ional 1 l de benzin= corespunde 1,32 l gpl);

- pentru automobile care func\ioneaz= cu gaz natural comprimat (gnc) - ]n metri cubi normali de gnc (conven\ional 1 l de benzin= corespunde 1 m3 de gnc);

- pentru automobile care func\ioneaz= cu gaz [i mo-torin= norma de consum de gaz natural comprimat este indicat= ]n m3, plus al=turi se indic= norma de consum de motorin= ]n litri, raportul dintre acestea se determin= de c=tre produc=torul tehnicii (sau ]n instruc\iunea de exploatare).

Eviden\a factorilor rutieri de transport, climatici [i de alt gen se efectueaz= cu ajutorul coeficien\ilor de rectifi-care reglementa\i sub form= de procent de majorare sau reducere a semnifica\iei ini\iale a normei (semnifica\iile lor se stabilesc prin dispozi\iile conduc=torilor de ]ntreprinderi care exploateaz= MTA sau conduc=torilor administra\iilor locale).

Normele de consum de combustibil se majoreaz= ]n urm=toarele condi\ii:

- func\ionarea transportului auto pe timp de iarn= - 10%;

- func\ionarea transportului auto pe drumuri publice (de categoria I, II [i III), ]n condi\ii de munte, inclusiv localit=\ile urbane [i rurale [i zonele suburbane, ]n cazul nivelului deasupra m=rii:

de la 300 p]n= la 800 metri - p]n= la 5%;de la 801 p]n= la 2000 metri - p]n= la 10%;de la 2001 p]n= la 3000 metri - p]n= la 15%;peste 3000 metri - p]n= la 20%;- func\ionarea transportului auto pe drumurile publice

(de categoria I, II [i III) cu plan complicat, ]n afara ora[elor [i zonelor suburbane, ]n care ]n medie la 1 km de drum s]nt peste cinci rotunjiri cu raza de p]n= la 40 m (adic= la 100 km de drum cel pu\in 500 ]ntoarceri) - p]n= la 10%;

- func\ionarea transportului auto ]n ora[e cu popula\ia de peste 3,0 milioane de locuitori - p]n= la 25%;

cu popula\ia de la 1,0 p]n= la 3,0 milioane de locuitori - p]n= la 20%;

cu popula\ia de la 250 mii p]n= la 1,0 milion de locuitori - p]n= la 15%;

cu popula\ia de la 100 mii p]n= la 250 mii de locuitori - p]n= la 10%.

}n ora[e [i or=[ele (dotate cu semafoare [i alte semne rutiere de circula\ie) cu popula\ie p]n= la 100 mii locuitori - p]n= la 5%;

- func\ionarea transportului auto care necesit= opriri

tehnologice frecvente, legate de ]nc=rcarea [i desc=rcarea m=rfurilor, ]mbarcarea [i debarcarea pasagerilor, inclusiv taximetre cu itinerar, automobilele de m=rfuri-pasageri de clas= joas=, automobile de tip picap, universal etc., in-cluz]nd transportarea produselor alimentare [i m=rfurilor m=runte, deservirea cutiilor po[tale, ]ncasarea banilor, deservirea pensionarilor, invalizilor, persoanelor bolnave etc. (cu condi\ia de cel pu\in o oprire la un kilometru de parcurs, totodat=, opririle la semafoare, r=scruci [i treceri de nivel nu se iau ]n calcul) - p]n= la 10%;

- transportarea m=rfurilor nestandarde cu gabarite mari, grele, periculoase, m=rfurilor ]n sticle etc., deplasarea ]n coloane cu ]nso\ire, [i ]n alte cazuri similare cu viteze reduse de circula\ie a automobilelor de p]n= la 20-30 km/h - 15%, cu viteze reduse p]n= al 10 km/h - p]n= la 35%;

- la parcurgerea primei mii de kilometri de c=tre automo-bilele noi (rodaj) [i automobilele ie[ite de la repara\ia capital=, precum [i la tractarea centralizat= a acestor automobile pe propriile ro\i c]te unul - p]n= la 10%, la tractarea automobi-lelor ]n perechi - p]n= la 15%, ]n convoi - p]n= la 20%;

- pentru automobilele aflate ]n exploatare peste 5 ani - p]n= la 5%, peste 8 ani - p]n= la 10%;

- la func\ionarea autocamioanelor, furgoanelor, taxime-trelor pentru marf= etc. f=r= a lua ]n calcul masa m=rfurilor transportate, la func\ionarea automobilelor ]n calitate de transport tehnologic, inclusiv pe teritoriul ]ntreprinderilor - p]n= la 10%;

- la func\ionarea automobilelor speciale (de filmare, de repara\ie, autoturnuri, ]nc=rc=toare auto etc.) care ]ndepli-nesc procesul de transport la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente [i deplasare ]napoi - p]n= la 20%;

- ]n cazul execut=rii lucr=rilor ]n cariere, pe c]mp, la transportarea lemnului etc. pe sectoare de drum orizontale de categoria IV [i V ]n afara drumului public principal: pen-tru MTA cu echipament [i f=r= ]nc=rc=tur= - p]n= la 20%, pentru MTA ]nc=rcate deplin sau par\ial, ]n dependen\= de masa deplin= a automobilului - p]n= la 40%;

- la func\ionarea ]n condi\ii climaterice excep\ionale [i rutiere dificile ]n perioada impracticabilit=\ii sezoniere - troiene, ghe\u[, ninsori puternice, inunda\ii [i alte calamit=\i naturale pentru drumuri de categoria I, II [i III - p]n= la 35%, pentru drumuri de categoria IV [i V - p]n= la 50%;

- la deplasarea de instruc\ie - p]n= la 20%;- la utilizarea condi\ionerului sau instala\iei “control-cli-

m=” ]n timpul mersului automobilului - p]n= la 7%;- la utilizarea condi\ionerului sau instala\iei “control-cli-

m=” ]n timpul sta\ion=rii (indiferent de anotimp) consumul normativ de combustibil se stabile[te dup= formula: o or= de sta\ionare cu motorul ]n func\iune corespunde 10 km de parcurs;

- la sta\ionarea automobilelor pentru ]nc=rcare [i des-c=rcare ]n punctele, ]n care conform condi\iilor de securitate [i altor reglement=ri ]n vigoare se interzice de a opri motorul (baze petroliere, depozite speciale, b=nci etc.), la sta\ionarea cu ]nc=rc=tur= special=, pentru care nu se admite r=cirea salonului (caroseriei) automobilului, - p]n= la 10%;

- ]n timpul rece al anului (temperatura medie zilnic= mai joas= de @5°C) la sta\ionarea sau ]nc=lzirea automobilelor [i autobuzelor (]n lipsa ]nc=lzitoarelor independente), pre-cum [i la sta\ionarea cu motorul ]n func\iune ]n a[teptarea pasagerilor (inclusiv a persoanelor bolnave, invalizilor etc.) se stabile[te consumul normativ de combustibil din calculul: o or= de sta\ionare cu motorul ]n func\iune corespunde 10 km de parcurs.

Se admite ]n temeiul dispozi\iei administra\iei locale sau ordinului conduc=torului ]ntreprinderii:

- pentru deplas=rile ]n interiorul garajului [i necesit=\ile tehnice ale ]ntreprinderilor de transport auto (control tehnic, lucr=ri de regulare, prelucrarea pieselor motorului [i altor agregate ale automobilelor dup= repara\ie etc.) majorarea consumului normativ de combustibil p]n= la 1,0 procent din

Page 55: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

55

cantitatea total= de combustibil consumat de c=tre ]ntreprin-derea ]n cauz= (lu]nd ]n calcul num=rul relativ de unit=\i de MTA utilizate la executarea lucr=rilor);

- pentru m=rcile [i modifica\iile de automobile care nu au deosebiri esen\iale de modelul de baz= (motor, cutia de viteze, anvelopele, formula ro\ilor, caroseria - similare) [i nu se deosebesc de modelul principal prin masa proprie, -de a stabili norma de consum de combustibil ]n acelea[i m=rimi ca [i pentru modelul de baz=;

- pentru m=rcile [i modifica\iile de automobile care nu au deosebiri constructive de modelul de baz=, dar se deo-sebesc de modelul de baz= prin masa proprie (la instalarea furgoanelor, covertelor, echipamentului suplimentar, blindare etc.) norma de consum de combustibil poate fi determinat= pentru fiecare ton= de majorare (reducere) a masei proprii a automobilului - prin majorarea (reducerea) p]n= la 2,0 l/100 km pentru automobile cu motor ce func\ioneaz= cu benzin=, p]n= la 2,64 l/100 km pentru automobile ce func\ioneaz= cu gaz natural lichefiat, ]n cazul procesului de gaz-motorin= al motorului circa 1,2 m3 de gaz natural [i p]n= la 0,25 l/100 km motorin=.

Norma de consum de combustibil poate fi redus= ]n cazul lucrului pe drumurile publice ]n afara zonei suburbane pe supra-fe\e pu\in deluroase (]n=l\imea deasupra nivelului m=rii 300 m) pe drumuri de categoriile I, II [i III - p]n= la 15%.

}n cazul ]n care transportul auto se exploateaz= ]n zona suburban= ]n afara limitelor ora[ului coeficien\ii de rectificare (urbani) nu se aplic=.

}n cazul necesit=\ii aplic=rii concomitente a c]torva adaosuri norma de consum de combustibil se stabile[te ]n func\ie de suma sau diferen\a dintre aceste dou= adaosuri.

Suplimentar la consumul normativ de gaz se admite consumul de benzin= [i motorin= pentru automobilele care func\ioneaz= cu gaz ]n butelii ]n urm=toarele cazuri:

- pentru intrarea ]n zona de repara\ii [i ie[irea din ea dup= executarea opera\iunilor tehnice - p]n= la 5 l pentru un automobil;

- pentru pornirea automobilului ]n timp de iarn= (la tem-

peratura mediului ]nconjur=tor mai joas= de 0°C) - p]n= la 10 l pe lun= pentru un automobil;

- pe rutele, lungimea c=rora dep=[e[te rezerva unei aliment=ri cu gaz, - p]n= la 25% din consumul total de com-bustibil pentru rutele men\ionate.

}n toate cazurile men\ionate normarea consumului de combustibil lichid pentru automobilele care func\ioneaz= cu gaz se efectueaz= ]n acela[i mod ca [i pentru automobilele de baz= care func\ioneaz= cu benzin=.

Lu]nd ]n considerare eventualele modific=ri [i diversitatea condi\iilor de exploatare a tehnicii auto, modific=rile de caracter tehnogen [i natural, starea drumurilor, specificul transporturilor de m=rfuri [i c=l=tori etc., ]n caz de necesitate de produc\ie este posibil= concretizarea sau implementarea unor coeficien\i de rectificare fa\= de normele de consum de combustibil conform dispozi\iei administra\iilor locale, ministerelor [i de-partamentelor, coordon]ndu-le ]n modul stabilit cu Ministerul Transporturilor [i Comunica\iilor al Republicii Moldova.

Pentru modelele, m=rcile [i modifica\iile noi de tehnic= auto, pentru care Ministerul Transporturilor [i Comunica\ii-lor al Republicii Moldova nu a aprobat norme de baz= de consum de combustibil (lipsesc ]n prezentul act normativ), conduc=torii administra\iilor locale [i ]ntreprinderilor s]nt ]n drept s= pun= ]n aplicare, ]n modul stabilit, norme provizorii, care vor fi aplicate p]n= la aprobarea lor de c=tre Ministerul Transporturilor [i Comunica\iilor sau p]n= la suplimentarea prezentului act normativ.

Autoturisme Pentru autoturisme semnifica\ia normat= a consumului de

combustibil se calculeaz= dup= urm=toarea formul=: Qí # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D), (1)unde:Qí - consumul normativ de combustibil, litri;Hs - norma de baz= a consumului de combustibil la par-

cursul automobilului, l/100 km;S - parcursul automobilului, km;D - coeficientul de rectificare (adaosul sumar relativ sau

reducerea) fa\= de norm= ]n procente.

Page 56: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

56

Page 57: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

57

Page 58: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

58

Page 59: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

59

Page 60: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

60

Page 61: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

61

Page 62: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

62

Page 63: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

63

Page 64: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

64

Page 65: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

65

Page 66: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

66

Page 67: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

67

Page 68: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

68

Page 69: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

69

Page 70: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

70

Page 71: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

71

Page 72: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

72

Page 73: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

73

Page 74: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

74

EXEMPLE DE CALCULARE A CONSUMULUI NOR-MAT DE COMBUSTIBIL

(]n exemple s]nt specificate cifre conven\ionale destinate pentru ilustrarea calculelor)

1. }n foaia de parcurs este fixat c= autoturismul-taximetru GAZ-24-10 care lucreaz= ]n localit=\i muntoase la ]n=l\imea de 300-800 metri a parcurs 244 kilometri.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru auto-

turismul GAZ-24-10 constituie Hs # 13,0 l/100 kì;- adaosul pentru lucrul ]n localit=\i muntoase la 300-800

metri deasupra nivelului m=rii constituie D # 5 procente.Consumul normativ de combustibil constituie:Qí # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) # 0,01 x 13,0 x 244

x (1 @ 0,01 x 5) # 33,3 l.2. }n foaia de parcurs este fixat c= autobuzul urban

Ikarus-280.33 a lucrat ]n ora[ ]n timp de iarn=, utiliz]nd ]nc=lzitorul tabelar din salon Sirokko-268 ]n comun cu Sirokko-262 (]nc=lzitorul remorcii), [i a parcurs 164 km ]n timpul lucrului pe linie cu durata de 8 ore.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

parcursul autobuzului urban Ikarus-280.33 constituie Hs # 43,0 l/100 km;

- adaosul pentru lucrul ]n timp de iarn= constituie D # 8 procente;

- norma consumului de combustibil pentru func\ionarea ]nc=lzitorului Sirokko-268 ]n comun cu Sirokko-262 consti-tuie Íoò # 3,5 l/h.

Consumul normativ de combustibil constituie:Qí # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) @ Íoò x T # 0,01 x

43,0 x 164 x (1 @ 0,01 x 8) @ 3,5 x 8 # 104,2 l.3. }n foaia de parcurs este fixat c= automobilul unic cu

obloane ZIL-431410 la parcursul de 217 km a ]ndeplinit

lucr=ri de transport ]n m=rime de 820 t.km ]n condi\ii de exploatare care nu necesit= aplicarea adaosurilor sau reducerilor.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

parcursul automobilului cu obloane ZIL -431410 constituie Hs # 31,0 l/100 km;

- norma consumului de benzin= la transportarea ]nc=r-c=turii utile constituie Hw # 2,0 l/100 t.km.

Consumul normativ de combustibil constituie:Qí # 0,01 x (Hs x S @ Hw x W) # 0,01 (31 x 217 @ 2

x 820) # 83,7 l.4. }n foaia de parcurs este fixat c= automobilul cu

obloane KamAZ -5320 cu remorc= GKB-8350 a ]ndeplinit lucr=ri de transport 6413 t.kì ]n condi\ii de iarn= pe drumuri muntoase la ]n=l\imea de 800 - 2000 metri [i a parcurs ]n total 475 km.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

parcursul automobilului cu obloane KamAZ -5320 constituie Hs # 25,0 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 1,3 l/100 t.km;

- norma consumului de combustibil pentru masa supli-mentar= a remorcii sau semiremorcii constituie Hg # 1,3 l/100 t.km;

- adaosul pentru lucrul ]n condi\ii de iarn= constituie D # 8 procente, pentru lucrul ]n condi\ii de munte la ]n=l\imea de la 800 p]n= la 2000 metri deasupra nivelului m=rii D # 10 procente;

- masa remorcii GKB-8350 Gïð cu echipament # 3,5 tone;

- norma consumului de combustibil pentru parcursul autotrenului ]n componen\a automobilul KamAZ-5320 cu remorca GKB-8350 constituie:

Page 75: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

75

Hsan # Hs @ Hg x Gïð # 25 @ 1,3 x 3,5 # 29,55 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:Qí # 0,01 x (Hsan x S @ Hw x W) x (1 @ 0,01 x D) # 0,01

x (29,55 x 475 @ 1,3 x 6413) x (1 @ 0,01 x 18) # 264,0 l.5. }n foaia de parcurs este fixat c= autotractorul [elar

MAZ-5429 cu semiremorca MAZ-5205À a ]ndeplinit lucr=ri de transport 9520 t.km [i a parcurs 595 km.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

parcursul tractorului MAZ-5429 constituie Hs # 23,0 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 1,3 l/100 t.km;

- masa semiremorcii MAZ-5205À Gïð cu echipament # 5,7 tone;

- adaosul pentru lucrul ]n timp de iarn= D # 6 procente, reducerea ]n leg=tur= cu deplasarea autotrenului pe drum ]n afara ora[ului cu ]mbr=c=minte perfec\ionat= D # 15 procente;

- norma consumului de combustibil pentru parcursul autotrenului ]n componen\a tractorului [elar MAZ-5429 cu semiremorca MAZ-5205À f=r= ]nc=rc=tur= constituie:

Hsan # Hs @ Hg x Gïð # 23 @ 1,3 x 5,7 # 30,41 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:Qí # 0,01 x (Hsan x S @ Hw x W) x (1 @ 0,01 x D) # 0,01

x (30,41 x 595 @ 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) # 277,3 l.6. }n foaia de parcurs este fixat c= automobilul basculant

MAZ-5551 a parcurs 165 kì, ]ndeplinind totodat= m # 10 curse cu ]nc=rc=tur=. Lucr=rile au fost ]ndeplinite ]n timp de iarn= ]n carier=.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

automobilul basculant MAZ-5551 constituie Hs # 28 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru autobas-culante pentru fiecare curs= cu ]nc=rc=tur= constituie Hz # 0,25 l;

- adaosul pentru lucrul ]n timp de iarn= D # 6 procente, pentru lucru ]n carier= - D # 12 procente.

Consumul normativ de combustibil:Qí # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) @ Hz x m # 0,01 x

28 x 165 x (1 @ 0,01 x 18) @ 0,25 x 10 # 57 l.7. }n foaia de parcurs este fixat c= autobasculanta Ka-

mAZ-5511 cu remorca basculant= GKB-8527 a transportat la o distan\= de 115 km 13 tone de c=r=mid=, iar retur a transportat la o distan\= de 80 km 16 tone de piatr= spart=. Parcursul total constituie 240 km.

Lu]nd ]n considerare faptul c= autobasculanta a lucrat cu coeficientul de lucru util de peste 0,5, consumul normat de combustibil se determin= la fel ca [i pentru automobilul cu obloane ÊàmÀZ-5320 (autobasculanta de baz= ÊàmÀZ-5511), lu]nd ]n calcul diferen\a de mas= proprie a acestor automobile. }n a[a mod, ]n acest caz norma consumului de combustibil pentru automobilul KamAZ-5511 include 25 l/100 km (norma consumului de combustibil pentru automo-bilul KamAZ-5320 f=r= ]nc=rc=tur=) plus 2,7 l/100 km (care

ia ]n calcul diferen\a de mas= proprie dintre automobilul cu obloane f=r= ]nc=rc=tur= [i autobasculanta ]n m=rime de 2,08 tone), ceea ce constituie 27,7 l/100 km.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru par-

cursul automobilului KamAZ-5511 cu echipament constituie Hs # 27,7 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 1,3 l/100 t.km;

- lucrul s-a efectuat ]n condi\ii care nu necesit= aplicarea adaosurilor [i reducerilor;

- masa remorcii basculante cu echipament GKB-8527 Gïð # 4,5 tone;

- norma consumului de combustibil pentru parcursul autotrenului ]n componen\a automobilului KamAZ-5511 cu remorca GKB-8527 constituie:

Hsan # Hs @ Hw x Gïð # 27,7 @ 1,3 x 4,5 # 33,6 l/100 km.

Consumul normativ de combustibil:Qí # 0,01 x [Hsan x S @ Hw x (S’ x G’ @ S” x G”)] # 0,01

x [33,6 x 240 @ 1,3 x (115 x 13 @ 80 x 16)] # 116,7 l.8. }n foaia de parcurs este fixat c= autocamionul fur-

gon GZKA-37021 (func\ioneaz= cu gaz lichefiat), lucr]nd conform remuner=rii pe or= ]n condi\ii urbane cu opriri frecvente, a parcurs 152 km.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

parcursul automobilului-furgon GZKA-37021 constituie Hs # 34,0 l/100 km;

- adaosul pentru lucrul conform remuner=rii pe or= D # 10 procente, adaosul pentru lucru cu opriri tehnologice frecvente D # 8 procente.

Consumul normativ de combustibil:Qí # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) # 0,01 x 34 x 152

x (1 @ 0,01 x 18) # 61l.9. }n foaia de parcurs este fixat c= macaraua auto

ÊS-4571 ]n baza automobilului KrAZ-257, care a ie[it din repara\ia capital=, a parcurs 127 km. Durata func\ion=rii echipamentului special la permutarea m=rfurilor constituie 6,8 ore.

Date ini\iale:- norma de baz= de consum de combustibil pentru

parcursul macaralei auto ÊS-4571 constituie Hsc # 52,0 l/100 km;

- norma consumului de combustibil pentru func\io-narea echipamentului instalat pe automobil constituie Íò # 8,4 l/h;

- adaosul pentru parcursul primei mii de kilometri a automobilului dup= repara\ia capital= D # 5 procente.

Consumul normativ de combustibil:Qí # (0,01 x Hsc x S @ Íò x Ò) x (1 @ 0,01 x D) # (0,01

x 52 x 127 @ 8,4 x 6,8) x (1 @ 0,01 x 5) # 129,3 l.}n ceea ce prive[te normele de consum de combustibil

pentru transportul auto care nu este specificat ]n ordinul dat normele de consum se vor atribui conform datelor uzinei produc=toare.

Page 76: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

76

Acte ale Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru a Republicii Moldova

6. Inginerul cadastral al oficiului cadastral teritorial ob\ine din arhiv= planul cadastral [i dosarele cadastrale ale bunurilor imobile, care s]nt supuse form=rii prin comasare, [i ]n comun cu titularul de drept examineaz= posibilitatea form=rii bunului imobil prin comasare.

7. Pentru inginerul cadastral al executantului de lu-cr=ri cadastrale, altul dec]t oficiul cadastral teritorial, se recomand= adresarea la oficiul cadastral teritorial pentru ob\inerea informa\iei necesare.

8. }n cazul ]n care este posibil= formarea bunului imobil prin comasare, inginerul cadastral elaboreaz= studiul cu avizul respectiv, care se prezint= solicitantului.

9. }n cazul ]n care exist= probleme ce nu permit for-marea bunului imobil prin comasare, ]n aviz se vor indica natura acestora [i se vor descrie c=ile de solu\ionare.

10. }n cazul avizului pozitiv, inginerul cadastral elabo-reaz= proiectul de formare a bunului imobil ]n birou, f=r= identificarea bunurilor imobile ]n teren. Proiectul de formare se avizeaz= de proprietar. }n cazul procedurii simplificate nu este necesar= coordonarea proiectului de formare cu autoritatea public= local=. Proiectul de formare ]n cazul procedurii simplificate nu se transpune ]n teren.

11. |in]nd cont de proiectul de formare a bunului imo-bil proprietarul ]ntocme[te decizia de formare a bunului imobil.

12. Proprietarul depune la oficiul cadastral teritorial cererea privind ]nregistrarea dreptului de proprietate asu-pra bunului imobil format prin comasare [i documentele respective:

- actele juridice ce confirm= dob]ndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile supuse comas=rii,

- decizia de formare, la care se anexeaz= proiectul de formare,

- studiul elaborat de executant, - dup= caz, acordul scris al titularilor cu ale c=ror drep-

turi s]nt grevate bunurile imobile comasate. 13. Oficiul cadastral teritorial:a. atribuie bunului imobil nou format num=r cadastral;b. opereaz= modific=ri ]n planul cadastral de\inut de

oficiul cadastral teritorial [i ]n dosarele cadastrale, inclu-siv anuleaz= numerele cadastrale ale fiec=rui bun imobil ini\ial;

c. efectueaz= ]nscrierile respective ]n Registrul bunurilor imobile (conform Instruc\iunii privind ]nregistrarea bunurilor imobile [i drepturilor patrimoniale asupra lor);

d. elibereaz= proprietarului documentele ce au servit ca temei de ]nregistrare, pe care este aplicat= parafa de ]nregistrare, [i Certificatul asupra bunului imobil format cu planul bunului imobil.

Anex= la Ordinul Agen\iei Rela\ii Funciare [i Ca-

dastrunr. 138 din 18 iulie 2005

Procedura simplificat= de formare a bunurilor imobileprin comasare, concomitent cu ]nregistrarea dreptului de proprietate

O R D I Nprivind procedura simplificat= de formare a bunurilor imobile prin comasare

}n temeiul articolului 12 alin. (5) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 (Monitorul Oficial 2004, nr. 233-236, art. 999),

ORDON:1. Formarea prin comasare a terenurilor cu desti-

na\ie agricol= concomitent cu ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra lor se va efectua conform procedurii

stabilite ]n anex=. 2. Procedura stabilit= ]n anexa la prezentul ordin se va

aduce la cuno[tin\a oficiilor cadastrale teritoriale [i se va publica ]n Monitorul Oficial.

3. Controlul asupra execut=rii prezentului Ordin se pune ]n seama dl V. C=n=n=u, [eful direc\iei cadastru imobiliar [i funciar a Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru.

VICEDIRECTORUL GENERALAL AGEN|IEI RELA|II FUNCIARE {I CADASTRU {tefan CRIGAN

Chi[in=u, 18 iulie 2005. Nr. 138.

224

asupra bunurilor dob]ndite1. Procedura simplificat= de formare prin comasare

concomitent cu ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor dob]ndite (]n continuare - procedura simplificat=), se aplic= pentru terenurile agricole care au hotare comune.

2. Procedura simplificat= se aplic= la cererea proprie-tarului bunurilor imobile [i are loc ]n conformitate cu Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28 octombrie 2004, ]n m=sura ]n care ]n punctele ce urmeaz= nu este prev=zut altfel.

3. Procedura simplificat= se realizeaz= ]n urm=toarea consecutivitate a ac\iunilor:

a. se depune cererea de formare a bunurilor imobile prin comasare (c=tre oficiul cadastral teritorial sau alt executant al lucr=rilor cadastrale),

b. se efectueaz= studiul privind posibilitatea form=rii bunului imobil,

c. se ]ntocme[te proiectul de formare a bunului imo-bil,

d. se emite Decizia de formare a bunului imobil,e. se depune la oficiul cadastral teritorial cererea de

]nregistrare a bunurilor imobile nou formate [i a dreptului de proprietate asupra lor,

f. se ]nregistreaz= de c=tre oficiul cadastral teritorial bunul imobil format prin comasare [i dreptul de proprietate asupra lui ]n temeiul deciziei de formare [i actelor juridice ce confirm= dob]ndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au fost supuse comas=rii.

4. La cererea de formare a bunurilor imobile prin co-masare se anexeaz=:

- copia actelor ce confirm= dreptul de proprietate al so-licitantului asupra bunurilor imobile care se supun comas=rii. }n cazul procedurii simplificate pentru comasarea bunurilor imobile nu este necesar= ]nregistrarea ]n prealabil a dreptului de proprietate asupra lor ]n registrul bunurilor imobile;

- dup= caz, o copie a acordului scris al titularilor cu ale c=ror drepturi s]nt grevate bunurile imobile.

5. }n cazul ]n care cererea de formare a bunurilor imo-bile ]n procedur= simplificat= se depune la oficiul cadastral teritorial, odat= cu primirea cererii ]n registrul bunurilor imobile la fiecare bun imobil pentru care se cere comasarea se va face o ]nsemnare despre efectuarea tranzac\iei cu bunul imobil [i ini\ierea procedurii simplificate de formare. }n cazul ]n care cererea de formare a bunurilor imobile se depune la alt executant de lucr=ri cadastrale, fie acesta, fie solicitantul form=rii bunurilor poate cere oficiului cadastral teritorial efectuarea ]nsemn=rii men\ionate.

Page 77: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

77

Acte ale Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare

H O T + R } R E cu privire la ]nregistrarea ofertei tender de achizi\ionare a ac\iunilor Societ=\ii pe ac\iuni “Locuin\a”

225

Examin]nd materialele prezentate de Zabrian Igor (buletin de identitate A32010768), ]n temeiul art. 1 alin. (1) [i art. 8 lit. d) ale Legii nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Na\ional= a Valorilor Mobiliare, art. 1 [i art. 22 ale Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 cu privire la pia\a valorilor mobiliare, art. 84 alin. (5) al Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societ=\ile pe ac\iuni [i Instruc\iunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare, aprobat= prin Hot=r]rea Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/6 din 18.01.2001 (Monitorul Oficial

al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101/255), COMISIA NA|IONAL+ A VALORILOR MOBILIARE

HOT+R+{TE: Se ]nregistreaz= oferta tender anun\at= de Zabrian Igor,

obiectul c=reia constituie achizi\ionarea a 5 295 ac\iuni ordinare nominative ale Societ=\ii pe ac\iuni “Locuin\a” (or. Soroca, bd. {tefan cel Mare, 134) la pre\ul de 6,08 lei per ac\iune, cu termenul de ac\iune de 30 zile din data anun\=rii ofertei respective.

VICEPRE{EDINTELE COMISIEI NA|IONALE A VALORILOR MOBILIARE Vasile PENTELEI

Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 21/1.

H O T + R } R Ecu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare

}n conformitate cu prevederile pct. 8.11. [i pct.8.12. ale Modului de lichidare a participantului profesionist sau activit=\ii lui pe pia\a valorilor mobiliare ]n cazul retragerii (expir=rii termenului) licen\ei eliberate de Comisia Na\io-nal= a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hot=r]rea Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/5 din 03.02.2000,

Comisia Na\ional= a Valorilor Mobiliare HOT+-R+{TE:

1. Se aprob= actul de reevaluare a valorilor mobiliare, de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare ]n societ=\ile pe ac\iuni de tip deschis, conform anexei 1.

2. Se ia act de lista societ=\ilor pe ac\iuni de tip des-chis [i ]nchis, care nu s]nt supuse reevalu=rii, conform anexei 2.

3. Se aprob= actul de reevaluare a valorilor mobiliare, de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare ]n societ=\ile pe ac\iuni de tip ]nchis, conform anexei 3.

4. Se ia act de lista societ=\ilor pe ac\iuni, aflate ]n proces de lichidare, conform anexei 4.

5. Controlul asupra execut=rii prezentei Hot=r]ri se pune ]n sarcina Departamentului investi\ii colective.

PRE{EDINTELE COMISIEI NA|IONALE A VALORILOR MOBILIARE Ion ROBU

Chi[in=u, 11 aprilie 2006. Nr. 22/3.

226

Page 78: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

78

Page 79: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

79

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

H O T + R } R Ecu privire la rezultatele referendumului local privind re-vocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006

consiliul a consemnat urm=toarele: ]n listele electorale de baz= au fost inclu[i 1948 de cet=\eni cu drept de vot iar ]n cele suplimentare 21 de cet=\eni, buletine de vot au primit 770 cet=\eni, la votare au participat 770 cet=\eni, au fost de-clarate nevalabile 6 buletine de vot, num=rul total al voturilor valabil exprimate este 763, pentru revocarea primarului s-au exprimat 661 cet=\eni, contra revoc=rii - 102, diferen\a dintre num=rul de cupoane deta[ate de buletinul de vot [i num=rul de aleg=tori care au participat la votare este 1. De[i toate ac\iunile au fost consemnate ]n procesul-verbal, consiliul nu s-a expus dac= este sau nu revocat primarul satului Filipeni, ceea ce contravine Codului electoral.

La data de 3 aprilie, consiliul electoral a ]ntocmit pro-cesul-verbal nr. 6, prin care a decis c= referendumul local privind revocarea primarului se consider= valabil [i primarul satului este revocat. }ntruc]t ]n listele electorale au fost in-clu[i 1969 de cet=\eni cu drept de vot, iar la referendum au participat 770 de cet=\eni, adic= 39,1%, ceea ce constituie mai pu\in de jum=tate din num=rul cet=\enilor ]nscri[i ]n listele electorale, decizia consiliului contravine art. 199 din Codul electoral, procesul-verbal ]n cauz= urm]nd s= fie anulat.

Reie[ind din cele expuse [i ]n conformitate cu art. 26 [i art. 199 din Codul electoral, Comisia Electoral= Central= HOT+R+{TE:

1. Se anuleaz= procesele-verbale nr. 5 din 2 aprilie [i nr. 6 din 3 aprilie 2006 ale Consiliului electoral al circum-scrip\iei s=te[ti Filipeni ca fiind ne]ntemeiate.

2. Se declar= nevalabil referendumul local privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006.

3. Se aten\ioneaz= Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova asupra necesit=\ii respect=rii cerin\elor Codului electoral.

4. Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova va aduce la cuno[tin\= public= prezenta hot=r]re.

5. Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova constituit pentru desf=[urarea referendumului local se dizolv=.

La data de 3 aprilie curent, Consiliul electoral al cir-cumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova a prezentat Comisiei Electorale Centrale setul de documente privind desf=[urarea referendumului local din satul Filipeni, raionul Leova. Examin]nd materialele prezentate, Comisia a con-statat urm=toarele:

Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni a fost constituit la data de 28 februarie 2006 ]n num=r de 11 membri. Pe durata activit=\ii, consiliul a realizat toate ac\iunile necesare pentru organizarea [i desf=[urarea referendumului, cum ar fi: verificarea listelor electorale la domiciliu, constituirea sec\iei de votare etc. Reie[ind din faptul c= ]n circumscrip\ia s=teasc= Filipeni a fost format= o singur= sec\ie de votare, consiliul electoral a ]ndeplinit [i atribu\iile biroului electoral al sec\iei de votare.

}n aceast= perioad= consiliul s-a ]ntrunit ]n 6 [edin\e, deciziile fiind consemnate ]n 6 procese-verbale.

}n ziua desf=[ur=rii referendumului, la ora 7.00, pre[e-dintele consiliului electoral ]n prezen\a majorit=\ii membrilor consiliului a verificat urnele de vot, le-a sigilat, a verificat existen\a listelor electorale, a buletinelor de vot, a [tampilelor [i a declarat votarea deschis=. La momentul deschiderii sec\iei de votare ]n listele electorale erau inclu[i 1948 de cet=\eni cu drept de vot.

Ulterior, consiliul electoral s-a ]ntrunit ]n [edin\= [i a decis prin procesul-verbal nr.5 din 2 aprilie curent s= ex-clud= din listele electorale 593 de cet=\eni: dintre care 2 ][i satisfac serviciul militar, 89 s]nt pleca\i la studii (f=r= a remarca au sau nu aceste persoane re[edin\= la locul de studii) [i 502 s]nt pleca\i peste hotare. Comisia Electoral= Central= consider= c= procesul-verbal privind excluderea cet=\enilor din lista electoral=, ]n afar= de partea ce \ine de cei doi cet=\eni ce ][i satisfac serviciul militar, contravine art. 39 din Codul electoral. Din acest motiv, procesul-verbal ]n cauz= urmeaz= a fi anulat.

Dup= expirarea timpului rezervat vot=rii, la ora 21.00, sec\ia de votare a fost ]nchis= [i consiliul electoral a ]nceput procedura de num=rare a voturilor. }n procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor referendumului privind revocarea pri-marului satului Filipeni, raionul Leova semnat de 10 membri

PRE{EDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Eugeniu {TIRBU

SecretarulComisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chi[in=u, 5 aprilie 2006.Nr. 207.

227

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

H O T + R } R Ecu privire la situa\ia ]n vederea realiz=rii planurilor de ac\iuni privind profilaxia [i combaterea gripei aviare ]n raioanele S]ngerei, Ungheni, H]nce[ti, Cimi[lia [i unitatea teritorial= autonom= G=g=uzia (Gagauz-Yeri)

228

}n leg=tur= cu agravarea situa\iei epizootologice [i epidemiologice privind gripa aviar=, ]n scopul prevenirii [i evit=rii r=sp]ndirii acesteia pe teritoriul \=rii, este necesar de a realiza ]n toate localit=\ile republicii m=surile de pro-filaxie a gripei aviare, stipulate ]n actele normative emise de c=tre Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare [i Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican=. Perso-nalul de deservire de la unele fabrici avicole au p=s=ri ]n

gospod=riile proprii [i nu cunosc normele sanitar-veterinare ]n profilaxia gripei aviare, la fabrici nu func\ioneaz= filtrele sanitar veterinare etc.

R=m]ne a fi insuficient= asigurarea localit=\ilor cu medici veterinari. }n unele raioane nu se aloc= resurse financiare suficiente pentru procurarea echipamentelor, utilajului [i dezinfectantului minim necesar pentru interven\ie, ]n caz de necesitate, ]n combaterea gripei aviare. La moment,

Page 80: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

80

nu exist= un sistem unic de alert= rapid= necesar= ]n caz de apari\ie a focarelor de grip= aviar=.

}n scopul implement=rii prevederilor planurilor de ac\iuni privind profilaxia [i combaterea gripei aviare [i asigur=rii securit=\ii epizootice, Comisia Extraordinar= Antiepide-mic= Republican= HOT+R+{TE:

1. Se ia act de informa\iile prezentate privind situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= [i mersul realiz=rii m=su-rilor de prevenire a infec\iei cu virusul gripal aviar A (H5N1) ]n raioanele S]ngerei, Ungheni, H]nce[ti, Cimi[lia [i unitatea teritorial= autonom= G=g=uzia (Gagauz-Yeri).

2. Pre[edin\ii raioanelor, primarii ora[elor [i municipiilor, Ba[canul unit=\i teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri) [i comisiile extraordinare antiepidemice raionale [i municipale:

vor organiza, ]n regim de urgen\=, realizarea integral= la fabricile avicole [i exploata\iile individuale de p=s=ri a m=surilor stipulate ]n actele normative, aprobate de c=tre Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare [i Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican= privind profilaxia [i combaterea gripei aviare;

Termen - februarie-martie 2006vor asigura procurarea [i dotarea echipelor de inter-

ven\ie ]n focare cu mijloace individuale de protec\ie, dez-infectan\i, utilaj [i echipament necesare pentru profilaxia [i combaterea gripei aviare [i dezinfec\ia nemijlocit ]n focarele de grip= aviar=;

Termen - martie 2006vor asigura cu speciali[ti veterinari localit=\ile ]n care

ace[tia lipsesc pentru supravegherea sanitar veterinar= [i profilaxia gripei aviare ]n localit=\ile respective;

Termen - martie 2006]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor

Naturale, vor evalua starea tuturor gunoi[telor din loca-lit=\ile \=rii, vor elabora [i asigura realizarea planurilor de

ac\iuni, vor stabili responsabili [i termene concrete privind salubrizarea gunoi[telor, ]n scopul prevenirii [i combaterii gripei aviare.

Termen - martie 20063. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare: ]n comun cu Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Socia-

le, va monitoriza permanent realizarea actelor normative aprobate ]n profilaxia [i combaterea gripei aviare;

Termen - permanent]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Na-

turale [i autorit=\ile administra\iei publice locale, va exa-mina necesitatea, oportunitatea [i costeficien\a amplas=rii ra\ionale a gropilor biotermice Bekkari;

Termen - martie 2006]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Na-

turale, va examina oportunitatea includerii ]n componen\a echipelor create ]n raioane pentru lichidarea nemijlocit= a eventualelor focare de grip= aviar= a reprezentan\ilor So-ciet=\ii v]n=torilor [i pescarilor pentru asigurarea eficien\ei m=surilor complexe ]ntreprinse;

Termen - martie 2006]n comun cu Ministerul Educa\iei Tineretului [i Spor-

tului [i autorit=\ile administra\iei publice locale, va organiza instruirea elevilor din institu\iile preuniversitare [i a cresc=torilor de p=s=ri, precum [i acordarea informa\iei accesibile popula\iei;

Termen - martie 2006va asigura controlul riguros al situa\iei epizootice la

fabricile avicole [i exploata\iile individuale. Termen - permanent

4. Ministerul Transporturilor [i Gospod=riei Dru-murilor:

va examina schemele ra\ionale de organizare a trans-portului tranzit pentru a evita trecerea nemijlocit= prin or. H]nce[ti.

PRE{EDINTELE COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE VICEPRIM-MINISTRU Valerian CRISTEA

SECRETARUL COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE Rodica Scutelnic

Chi[in=u, 20 februarie 2006. Nr. 3.

H O T + R } R E cu privire la situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= [i m=surile de interven\ie ]n eventualele focare de grip= aviar= ]n Republica Moldova ]n baza experien\ei acumu-late ]n cadrul vizitei de documentare ]n jude\ul Tulcea (Rom`nia) [i regiunea Crimeea (Ucraina)

Situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= prin gripa aviar= ]n lume continu= s= r=m]n= tensionat=. P]n= ]n pre-zent s-au ]nregistrat 173 cazuri de ]mboln=viri la popula\ia uman=, cu 93 cazuri de deces.

}n Moldova cazuri de ]mboln=viri prin gripa aviar= la po-pula\ia uman= [i p=s=ri nu au fost ]nregistrate, ]ns= situa\ia este considerat= alarmant=.

}n leg=tur= cu agravarea situa\iei epizootologice [i epi-demiologice prin gripa aviar= ]n lume [i ]n special ]n \=rile vecine [i, ]ntru prevenirea apari\iei [i r=sp]ndirii ]n teritoriul administrativ al Republicii Moldova, Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican= HOT+R+{TE:

1. Se ia act de informa\ia prezentat= privind situa\ia epizootologic=, epidemiologic= [i m=surile ]ntreprinse de prevenire a infec\iei cu virusul gripal aviar A (H5N1).

2. Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale:

va elabora [i aproba instruc\iunile metodice privind prelevarea, p=strarea [i transportarea probelor patologice umane pentru diagnosticul virusului gripal aviar A(H5N1) la oameni;

Termen: 13 martie 2006va elabora [i aproba ghidul de protec\ie individual= pen-

tru persoanele implicate ]n activit=\i de control [i eradicare a focarelor de grip= aviar= la p=s=ri;

Termen: 13 martie 2006va elabora [i aproba planul de ac\iune ]n eventualul

focar de grip= aviar= la p=s=ri;Termen: 15 martie 2006

3. Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin=: va procura 10.000 doze de vaccin antigripal uman pen-

tru vaccinarea popula\iei din eventualele focare de grip= aviar= la p=s=ri.

229

Page 81: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

81

Termen: martie 20064. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare: ]n comun cu Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Socia-

le, va continua conlucrarea dintre ministere, servicii [i auto-rit=\ile administra\iei publice locale ]n realizarea m=surilor de profilaxie [i antiepidemice la gripa aviar= ]n teritoriu;

Termen: permanent]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor

Naturale [i Ministerul Afacerilor Interne, va elabora [i aproba un Regulament privind combaterea c]inilor vaga-bonzi [i altor animale vagabonde;

Termen: 20 martie 2006]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Na-

turale, va crea echipe mixte, cu includerea reprezentan\ilor Societ=\ii v]n=torilor [i pescarilor pentru patrularea bazinelor din Lunca Prutului;

Termen: 20 martie 2006]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Natu-

rale [i autorit=\ile administra\iei publice locale, va examina oportunitatea, costeficien\a restabilirii gropilor Bekkari [i va ]ntreprinde m=surile necesare;

Termen: 20 martie 2006]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va

organiza m=suri de depistare activ= a p=s=rilor c=l=toare bolnave sau pierite, ]n special a celor acvatice, precum [i a cazurilor de ]mboln=vire [i pierire a p=s=rilor domestice;

Termen: permanent]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va

asigura difuzarea informa\iei privind ac\iunile necesare ]n caz de depistare a p=s=rilor moarte.

Termen: permanent

5. Pre[edin\ii comisiilor extraordinare antiepide-mice municipale [i raionale:

]n comun cu organele teritoriale abilitate, vor asigura instruirea primarilor, echipelor de interven\ie ]n eventualele focare, dotarea lor cu echipament dezinfectant [i mijloace individuale de protec\ie;

Termen: martie 2006vor asigura cazarea [i alimentarea echipelor de inter-

ven\ie ]n eventualele focare de grip= aviar=.Termen: permanent

6. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare, Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Ap=r=rii, autorit=\ile administra\iei publice locale, alte ministere [i servicii implicate ]n m=surile de prevenire [i stopare a gripei aviare ]n Republica Moldova:

vor continua conlucrarea ]n scopul realiz=rii m=surilor de profilaxie [i antiepidemice ]n teritoriu;

Termen: permanentvor elabora [i aproba planuri separate pentru ministere,

servicii, prim=rii de ac\iune ]n eventualele focare de grip= aviar= la p=s=ri;

Termen: 15 martie 2006vor ini\ia [i organiza exerci\ii de simulare a unui eventual

focar de grip= aviar= la p=s=ri ]ntr-o localitate anumit=, cu implicarea ministerelor, serviciilor interesate [i administra\iei publice locale.

Termen: 20-30 martie 20067. Ministerul Afacerilor Interne: va prelua coordonarea activit=\ii serviciilor [i autorit=\ilor

administra\iei publice locale ]n eventualele focare de grip= aviar=.

Termen: permanent, ]ncep]nd cu 13 martie 2006

PRE{EDINTELE COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE VICEPRIM-MINISTRU Valerian CRISTEA

SECRETARUL COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE Rodica Scutelnic

Chi[in=u, 6 martie 2006. Nr. 4.

Acte ale B=ncii Na\ionale a Moldovei

H O T + R } R Eprivind modificarea unor acte normative ale B=ncii Na\io-nale a Moldovei

230

}n leg=tur= cu implementarea de c=tre Banca Na\ional= a Sistemului automatizat de pl=\i interbancare [i modifica-rea modului de furnizare a informa\iei de c=tre b=nci [i de c=tre Banca Na\ional=, ]n temeiul Legii cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei

HOT+R+{TE:I. Se modific= Regulamentul cu privire la opera\iu-

nile de pia\= deschis= ale B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.57, aprobat de c=tre Consiliul de administra\ie la 11 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62/103 din 18 septembrie 1997), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, dup= cum urmeaz=:

1. La punctul 2.5 alineatele unu [i doi vor avea urm=-torul con\inut:

“2.5. Cererile pentru licita\ie se expediaz= de c=tre Dea-lerii primari la DOP utiliz]nd sistemul “Mesaje interbancare” prin componenta de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare(SAPI).

}n cazul imposibilit=\ii expedierii cererii prin sistemul “Mesaje interbancare”, poate fi utilizat:

- suportul magnetic conform standardului stabilit ]n apli-ca\ia “Mesaje interbancare”, versiunea “B=nci comerciale”, cu prezentarea simultan= a documentului original;

- suportul h]rtie cu semn=tura conduc=torului b=ncii [i amprenta [tampilei.”

2. La punctul 2.6 ]n alineatul doi ultima propozi\ie va avea urm=torul con\inut: “Persoana autorizat= a Dealerului primar va urm=ri recep\ionarea avizului privind ]nregistrarea cererii ]n timp util de la expedierea cererii”.

3. La punctul 3.6 cuvintele “po[tei electronice” se sub-stituie cu cuvintele “componentei de transport a SAPI sau, ]n cazuri excep\ionale, prin fax”.

4. La punctul 3.7 cuvintele “]n mod incontestabil a con-tului loro al b=ncii” se substituie cu cuvintele “contului de decontare al b=ncii ]n SAPI”.

5. La punctul 3.10 ]n primul alineat cuvintele “conturilor loro ale b=ncilor” se substituie cu cuvintele “conturilor de

Page 82: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

82

decontare ale b=ncilor ]n SAPI la BNM”, iar cuvintele “]n mod incontestabil” se exclud.

6. La punctul 3.11 cuvintele “contul loro al b=ncii” se sub-stituie cu cuvintele “contul de decontare al b=ncii ]n SAPI”.

7. }n anexa nr.1:- punctele 2.2 - 2.12 devin respectiv 2.3 - 2.13;- dup= punctul 2.1 se adaug= punctul 2.2 cu urm=torul

con\inut: “2.2 Banca este obligat= s= asigure at]t expedierea c]t [i recep\ionarea de c=tre BNM (Departamentul opera\iuni de pia\=) a cererilor de participare la licita\ii p]n= la ora limit= stabilit= pentru licita\ia respectiv=”;

- la punctul 2.5 cuvintele “]n prima sau a doua sesiune de decontare a zilei pl=\ii pentru HVS procurate/v]ndute indicat= ]n Comunicatul de anun\ al licita\iei” se substituie cu cuvintele “]n ziua pl=\ii, c=tre ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a programului zilei opera\ionale a SAPI”, iar cuv]ntul “loro” se substituie cu cuvintele “de decontare”;

- la punctul 2.7 cuvintele “s= ]ncaseze ]n mod incontesta-bil de pe contul loro al B=ncii” se substituie cu cuvintele “s= perceap= prin emiterea ordinului de plat= ]n numele b=ncii de pe contul de decontare al B=ncii ]n SAPI”;

- la punctele 2.8 [i 2.11 cuvintele “contul LORO al b=ncii” se substituie cu cuvintele “contul de decontare al B=ncii ]n SAPI”.

8. }n textul anexei nr.2a cuvintele “urm=toarele date de scaden\=:” se substituie cu cuvintele “datele de scaden\= ale h]rtiilor de valoare cuprinse ]n intervalul:”

9. Din textul anexelor nr.7 [i nr.9 cuvintele “membrul Comisiei de licita\ie” se exclud.

10. }n textul anexelor nr.7, nr.13 [i nr.14 cuvintele “contul LORO al b=ncii” se substituie cu cuvintele “contul de decon-tare al b=ncii ]n SAPI”, la num=rul respectiv.

II. Se modific= Regulamentul privind emiterea, circu-la\ia [i r=scump=rarea Certificatelor B=ncii Na\ionale a Moldovei, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al BNM nr.200 din 12 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.163-167 din 3 septembrie 2004), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, dup= cum urmeaz=:

11. La punctul 4 din no\iunea “R=scump=rarea Certifi-catelor” se exclud cuvintele “curente ale”.

12. La punctul 9 alineatul doi dup= cuvintele “se vor efectua” se completeaz= cu cuvintele “de c=tre b=ncile autorizate de BNM [i Fondul de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar”, ]n continuare conform textului. Alineatul trei se exclude.

13. La punctul 10 cuvintele “[i trei membri alternativi desemna\i de Banca Na\ional=” se exclud. }n continuare punctul se completeaz= cu o propozi\ie nou= cu urm=torul con\inut: “}n cazul absen\ei unuia din membrii permanen\i ai Comisiei de licita\ie ]nlocuitorul se nume[te printr-un ordin al conducerii BNM”.

14. La punctul 14 alineatul unu va avea urm=torul con\inut: “14. Banca Na\ional= ]n[tiin\eaz= Participan\ii despre condi\iile de v]nzare a Certificatelor printr-un comunicat perfectat conform anexei nr. 4 [i expediat cel t]rziu ]n ziua licita\iei, cu o or= p]n= la desf=[urarea acesteia, prin inter-mediul componentei de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare (SAPI) sau, ]n cazuri excep\ionale, dac= componenta de transport nu va fi accesibil=, prin fax”.

15. La punctul 15 cuvintele “expediaz= prin intermediul po[tei electronice a BNM” se substitue cu cuv]ntul “perfec-teaz=”, iar cuv]ntul “]ntocmit=” se exclude.

16. La punctul 17 alineatele unu [i doi vor avea urm=torul con\inut:

“17. Cererea de participare la licita\ie se expediaz= la Banca Na\ional= (Departamentul opera\iuni de pia\=) ]n ziua desf=[ur=rii licita\iei, utiliz]nd sistemul “Mesaje Interbancare”

prin componenta de transport a SAPI.}n cazul imposibilit=\ii expedierii cererii prin sistemul

“Mesaje interbancare” poate fi utilizat:- suportul magnetic conform standardului stabilit ]n apli-

ca\ia “Mesaje interbancare”, versiunea “B=nci comerciale”, cu prezentarea simultan= a documentului original;

- suportul h]rtie cu semn=tura conduc=torului B=ncii/Fondului [i amprenta [tampilei.”

17. Punctul 19 la sf]r[it se completeaz= cu urm=toarea propozi\ie: “Persoana ]mputernicit= a Participantului va urm=ri recep\ionarea avizului privind ]nregistrarea cererii ]n timp util de la expedierea cererii”.

18. La punctul 27 cuvintele “po[ta electronic=” se sub-stituie cu cuvintele “componenta de transport a SAPI sau, ]n cazuri excep\ionale, prin fax”.

19. La punctul 30 ]n alineatul unu cuvintele “utiliz]nd po[ta electronic= cu elementele semn=turii digitale” se substituie cu cuvintele “(utiliz]nd componenta de transport a SAPI sau ]n cazuri excep\ionale faxul)”.

20. La punctul 32 cuv]ntul “curente” se substituie cu cuvintele “de decontare ]n SAPI”, iar cuvintele “]n prima sau a doua sesiune de decontare ]n cadrul Sistemului de pl=\i interbancare electronice al BNM” se substituie cu cuvintele “c=tre ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a programului zilei opera\ionale a SAPI”. }n continuare alineatul se completeaz= cu o propozi\ie nou= cu urm=torul con\inut: “Opera\iunile de procurare a CBN de c=tre Fond s]nt decontate din contul curent al Fondului deschis la BNM”.

21. La punctul 33 cuvintele “]n mod incontestabil de pe conturile curente” se substituie cu cuvintele “de pe conturile de decontare ]n SAPI”, iar la sf]r[it punctul se completeaz= cu urm=torul text: “prin emiterea ordinelor de plat= ]n numele Participan\ilor”.

22. La punctele 37 [i 38 cuv]ntul “curente” se substituie cu cuvintele “de decontare ]n SAPI”.

23. }n anexa nr.1: - punctul 1.1 dup= cuvintele “r=scump=rarea Certifi-

catelor B=ncii Na\ionale a Moldovei” se completeaz= cu cuvintele “aprobat prin Hot=r]rea Consiliului de administra\ie al BNM”;

- la punctul 2.3 textul care urmeaz= dup= cuvintele “ne-gocierile directe” se substituie cu textul urm=tor “s= perceap= din contul de decontare ]n SAPI/curent al B=ncii/Fondului la BNM plata pentru certificatele v]ndute prin emiterea ordinului de plat= ]n numele B=ncii/Fondului”;

- din punctul 2.6 cuvintele “prin intermediul po[tei elec-tronice” se exclud;

- din punctul 2.7 cuvintele “incontestabil= a” se exclud;- la punctul 2.8 dup= cuv]ntul “contul” se introduc cuvintele

“de decontare ]n SAPI/” - punctul 3.1 dup= cuvintele “B=ncii Na\ionale a Moldovei”

se completeaz= cu cuvintele “aprobat prin Hot=r]rea Consiliului de administra\ie”;

- la punctul 3.3 cuvintele “]n prima sau a doua sesiune de decontare ]n cadrul Sistemului de pl=\i interbancare elec-tronice al BNM” se substituie cu cuvintele “c=tre ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a programului zilei opera\ionale a SAPI”, iar dup= cuv]ntul “contul” se intro-duc cuvintele “de decontare ]n SAPI/”, ]n continuare conform textului.

24. }n anexele nr.5, nr.11 [i nr.16, ]n textul de sub tabel=, cuv]ntul “curent” se substituie cu cuvintele “de decontare ]n SAPI”.

III. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.

PRE{EDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRA|IEAL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr. 85.

Page 83: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

83

H O T + R } R Eprivind modificarea Regulamentului cu privire la depozi-tele overnight acceptate de Banca Na\ional= a Moldovei de la b=nci

}n scopul aducerii actelor normative ]n concordan\= cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automati-zat de pl=\i interbancare, aprobat prin Hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr. 53 din 02 martie 2006, ]n baza art. 11 [i 26 din Legea cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei

HOT+R+{TE:I. Se modific= Regulamentul cu privire la depozitele

overnight acceptate de Banca Na\ional= a Moldovei de la b=nci, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de admini-stra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr. 65 din 27 martie 2003 (Monitorul Oficial nr. 84-86/121 din 16 mai 2003), dup= cum urmeaz=:

1. Pe tot parcursul textului Regulamentului [i Anexelor: - cuv]ntul “dispozi\ia” se substituie cu cuv]ntul “ordinul”,

la cazul respectiv,- cuv]ntul “”Loro”” se substituie cu cuvintele “de de-

contare”, la cazul respectiv,- sintagma “Centrului de procesare al Departamentului

tehnologii informa\ionale [i procesare date” se substituie cu sintagma “Departamentului sistemul de pl=\i”,

- abrevierile “CP al DTIPD” cu abrevierea “DSP”.2. La punctul 8 cuvintele “prin intermediul po[tei electronice

interbancare” se substituie cu cuvintele “utiliz]nd sistemul “Me-saje interbancare”, prin componenta de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare (]n continuare SAPI)”.

3. Punctul 11 dup= cuv]ntul “autorizate” se completeaz= cu cuvintele “utiliz]nd sistemul “Mesaje interbancare” prin com-ponenta de transport a SAPI [i” [i ]n continuare dup= text.

4. La punctul 12 cuvintele “la sf]r[itul zilei opera\ionale” se substituie cu cuvintele “]n etapa “Opera\iuni “overnight”” a Programului zilei opera\ionale SAPI”; cuvintele “]n prima sesiune de decontare (p]n= la ]nceperea prelucr=rii docu-mentelor interbancare de plat=)” se substituie cu cuvintele “p]n= la ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compen-s=rii” a Programului zilei opera\ionale a SAPI””.

5. La punctul 16 cuvintele “la sf]r[itul” se substituie cu prevederea “]n etapa “Opera\iuni “overnight”” a” [i ]n continuare dup= text.

6. La punctul 32 cuvintele “utiliz]nd po[ta electronic= interbancar=, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM de la ora 16:00 p]n= la ora 18:30” se substituie cu cuvintele “utiliz]nd sistemul “Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM pe parcursul Programului de operare al SAPI, dar nu mai t]rziu de 30 minute de la ]nceputul etapei “Opera\iuni “overnight”””.

7. La punctul 33 cuvintele “ ora 1830” se substitue cu cuvintele “termenul stabilit la punctul 32 al prezentului regulament” [i ]n continuare dup= text.

8. La punctul 36 cuvintele “CP al DTIPD, ]n termen de 30 de minute de la recep\ionarea cererii, expediaz= b=ncii prin po[ta electronic= un aviz de acceptare (anexa 4 la Re-gulament) sau un aviz de refuz” se substituie cu cuvintele “BNM nu mai t]rziu de 40 minute de la ]nceputul etapei “Opera\iuni “overnight”” a Programului zilei opera\ionale a SAPI va notifica banca privind acceptarea depozitului (Anexa 4 la Regulament) sau respingerea cererii” [i ]n continuare dup= text.

9. Punctul 38 va avea urm=torul cuprins: “Ordinele de plat= pentru plasarea depozitelor overnight se recep\ioneaz= de c=tre BNM pe parcursul etapei “Opera\iuni “overnight” a Programului de operare al SAPI”.

10. La punctul 39 cuvintele “etapelor a treia [i a patra de prelucrare a documentelor de plat= interbancare” se

substituie cu cuvintele “etapei “Opera\iuni “overnight”” a Programului zilei opera\ionale a SAPI”.

11. La punctul 40 cuv]ntul “Dispozi\iile” se substituie cu cuv]ntul “Ordinele”.

12. Punctul 42 va avea urm=torul cuprins: “Ordinele de plat= pentru rambursarea depozitului overnight [i a dob]nzii aferente ]n contul de decontare al b=ncii se expediaz= de c=tre BNM ]n SAPI p]n= la ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a Programului zilei opera\ionale a SAPI, ]n prima zi opera\ional= urm=toare dup= ziua plas=rii depozitului.”.

13. Punctul 44 se exclude.14. Punctul 45 devine punctul 44, ]n care cuvintele “]n

prima sesiune de decontare” se substituie cu cuvintele “la ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a Programului zilei opera\ionale SAPI”.

La Anexa 1:15. Din primul alineat cuvintele “Prim-viceguvernatorul

BNM dl Dumitru Ursu” se substituie cu textul “________”.16. La punctul 2.1, alineatele unu, doi [i trei cu liniu\e se

substituie cu dou= alineate noi cu urm=torul con\inut:“- nu are admise ]nc=lc=ri ]n tranzac\iile cu BNM (credite,

opera\iuni de pia\= deschis=, facilit=\i de lombard, depozite) ]n ultimele 30 de zile;

- men\ine rezervele obligatorii ]n MDL ]n contul Loro la BNM [i respect= cerin\ele privind rezervele obligatorii ]n ultimele 30 de zile.”.

17. La punctul 3.1 cuvintele “po[ta electronic= interbanca-r=, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM ]n intervalul de timp de la ora 16.00 p]n= la ora 18.30” se substituie cu cuvintele “sistemul “Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM pe parcursul Programului de operare al SAPI, dar nu mai t]rziu de 30 minute de la ]nceputul etapei “Opera\iuni “overnight””.

18. La punctul 3.2 cuvintele “]n termen de 30 de minute de la recep\ionarea cererii, expediaz= b=ncii prin po[ta electronic= un aviz de acceptare (anexa 4 la Regulament) sau un aviz de refuz” se substituie cu cuvintele “nu mai t]rziu de 40 minute de la ]nceputul etapei “Opera\iuni “overnight”” a Programului zilei opera\ionale a SAPI va notifica banca privind acceptarea depozitului (Anexa 4 la Regulament) sau respingerea cererii” [i ]n continuare dup= text.

19. La punctul 3.3 cuvintele “]n intervalul de timp de la ora 16.00 p]n= la momentul ]nceperii prelucr=rii de c=tre BNM a documentelor de plat= interbancare ]n cadrul eta-pei a patra de prelucrare” se substitue cu prevederea “pe parcursul etapei “Opera\iuni “overnight”” a Programului zilei opera\ionale a SAPI”.

20. La punctul 3.4 cuvinte “etapelor a treia [i a patra de prelucrare a documentelor de plat= interbancare” se substituie cu cuvintele “etapei “Opera\iuni “overnight”” a Programului zilei opera\ionale a SAPI”.

21. La punctul 4.1 cuvintele “]n prima sesiune de de-contare (p]n= la ]nceperea prelucr=rii documentelor inter-bancare de plat=)” se substituie cu cuvintele “la ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a Programului zilei opera\ionale SAPI”.

22. La punctul 4.2 cuvintele “la sf]r[itul” se substituie cu prevederea “]n etapa “Opera\iuni “overnight” a” [i ]n continuare dup= text.

23. Punctul 5.1 se exclude.24. Punctul 5.2 devine punctul 5.1 [i cuvintele “]n pri-

ma sesiune de decontare” se substituie cu cuvintele “la ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a Programului zilei opera\ionale a SAPI”.

25. La capitolul “ADRESELE {I DATELE DE IDENTIFICARE ALE P+R|ILOR SEMNATARE” textul “Prim-viceguvernator Dumitru Ursu” se substituit cu textul “________________”.

231

Page 84: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

84

La Anexa 3:26. Cuvintele “la BNM” se substituie cu cuvintele “al

B=ncii ]n SAPI”;27. Cuvintele “semn=tura persoanei responsabile” se

substituie cu cuvintele “Func\ionarul responsabil”.La Anexa 4:28. Cuvintele “]n prima sesiune de decontare” se sub-

stituie cu cuvintele “la ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a Programului zilei opera\ionale a SAPI”.

29. Cuvintele “semn=tura func\ionarului” se substituie cu cuv]ntul “Func\ionarul”.

30. La Anexa 5 cuvintele “semn=tura func\ionarului” se substituie cu cuv]ntul “Func\ionarul”.

31. Anexa 7 va avea urm=torul cuprins:

II. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.PRE{EDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRA|IEAL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr. 86.

H O T + R } R Ecu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de c=tre Banca Na\ional= a Moldovei a opera\iunilor de depozit ]n lei moldovene[ti cu b=ncile autorizate

}n scopul aducerii ]n conformitate a actelor normative cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automati-zat de pl=\i interbancare, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie nr.53 din 2 martie 2006 [i ]n baza art. 11 [i 26 din Legea cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei

HOT+R+{TE:I. Se modific= Regulamentul privind modul de efec-

tuare de c=tre Banca Na\ional= a Moldovei a opera\iunilor de depozit ]n lei moldovene[ti cu b=ncile auto-rizate, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.424 din 28 decembrie 2000 (MO nr. 16-18/65 din 15.02.2001), dup= cum urmeaz=:

1. La punctul 1.6, alineatul doi va avea urm=torul con\inut “Dob]nda se calculeaz= din data ]nregistr=rii sumei ]n contul de depozit al b=ncii la BNM, p]n= la data ramburs=rii acesteia. Pentru ziua ]n care BNM ramburseaz= b=ncii suma depozitului, dob]nda nu se calculeaz=.”

2. Din punctul 2.2. alineatul 4, se exclud cuvintele “me-todologie [i” [i ]n continuare dup= text.

3. La punctul 3.2. cuvintele “prin po[ta electronic=” se exclud, iar la sf]r[it se completeaz= cu cuvintele “utiliz]nd Sistemul “Mesaje interbancare”, prin componenta de transport a Sistemului Automatizat de Pl=\i Interbancare (SAPI)”.

4. La punctele 3.3. [i 3.6. cuvintele “prin po[ta electro-

nic=, aplica\ia “Mesaje interbancare” se exclud, iar la sf]r[it se completeaz= cu cuvintele “utiliz]nd Sistemul “Mesaje in-terbancare”, prin componenta de transport a SAPI,”.

5. La punctul 3.5.:- ]n alineatul unu cuvintele “po[ta electronic= a BNM cu

elementele semn=turii digitale” se substituie cu cuvintele “Sistemul “Mesaje interbancare”, prin componenta de transport a SAPI” [i ]n continuare dup= text.

- alineatul doi se substituie cu textul:“}n cazuri excep\ionale, dac= din anumite motive compo-

nenta de transport a SAPI nu va fi accesibil=, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului, stabilit ]n aplica\ia “Mesaje interbancare”, versiunea “B=nci comerciale” sau suportul de h]rtie legalizat cu semn=tura conduc=torului b=ncii [i amprenta [tampilei.”

6. La punctul 4.6., ]n prima propozi\ie cuvintele “prin intermediul po[tei electronice, aplica\iei “Mesaje interban-care” se exclud, iar la sf]r[it se completeaz= cu cuvintele “utiliz]nd Sistemul “Mesaje interbancare”, prin componenta de transport a SAPI”.

7. La punctele 4.7. [i 6.2. cuvintele “]n prima sau a doua sesiune de decontare” se substituie cu cuvintele “]n etapa “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a Programului zilei opera\ionale a SAPI, p]n= la ora 16.00”.

8. La punctul 5.2. cuvintele “po[ta electronic= cu elementele semn=turii digitale” se substituie cu cuvintele “Sistemul “Mesaje interbancare”, prin componenta de

232

Page 85: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843)14 aprilie 2006

85

H O T + R } R Eprivind modificarea Instruc\iunii Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova [i a B=ncii Na\ionale a Moldovei cu privire la plasarea, circula\ia [i r=scump=rarea h]rtiilor de valoare de stat ]n form= de ]nscrieri ]n conturi

}n leg=tur= cu implementarea de c=tre Banca Na\ional= a sistemului automatizat de pl=\i interbancare [i modifi-carea modului de furnizare a informa\iei de c=tre b=nci [i de c=tre Banca Na\ional=, ]n temeiul Legii cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei [i Legii privind datoria de stat [i garan\iile de stat, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei

HOT+R+{TE:I. Se modific= Instruc\iunea Ministerului Finan\elor

al Republicii Moldova [i a B=ncii Na\ionale a Moldovei cu privire la plasarea, circula\ia [i r=scump=rarea h]rtiilor de valoare de stat ]n form= de ]nscrieri ]n conturi, nr.03/3-2/08207/8 din 20.01.95 (Monitorul Oficial al RM nr.65-66/82 din 10 octombrie 1996), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, dup= cum urmeaz=:

1. La punctul 1.8 alineatul doi, cuvintele “po[tei electro-nice” se substituie cu cuvintele “componentei de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare (SAPI) sau, ]n cazuri excep\ionale, dac= componenta de transport nu va fi accesibil=, prin fax”.

2. La punctul 1.9 alineatul trei, cuv]ntul “dispozi\iei” se substituie cu cuv]ntul “ordinului”, iar cuv]ntul “curente” se exclude.

3. La punctul 3.1 alineatele unu [i doi vor avea urm=-torul con\inut:

“3.1. Cererile de participare la licita\iile de v]nzare a HVS, perfectate separat pe fiecare tip (ISIN) de HVS, se expediaz= Departamentului opera\iuni de pia\= al B=ncii Na\ionale a Moldovei de c=tre Dealerii primari [i Participan\i ]n ziua desf=[ur=rii licita\iei, utiliz]nd sistemul “Mesaje in-terbancare”, prin componenta de transport a SAPI.

}n cazul imposibilit=\ii expedierii cererii prin sistemul “Mesaje interbancare” poate fi utilizat:

- suportul magnetic conform standardului stabilit ]n apli-ca\ia “Mesaje interbancare”, versiunea “B=nci comerciale”, cu prezentarea simultan= a documentului original;

- suportul h]rtie legalizat cu semn=tura conduc=torului

b=ncii/Fondului de garantare a depozitelor [i amprenta [tampilei.”

4. La punctul 3.6:- ]n alineatul trei ultima propozi\ie va avea urm=torul con\

inut: “Persoana autorizat= a Dealerului primar/Participan-tului va urm=ri recep\ionarea avizului privind ]nregistrarea cererii ]n timp util de la expedierea cererii”.

5. La punctul 3.13 cuvintele “po[tei electronice” se substituie cu cuvintele “componentei de transport a SAPI sau, ]n cazuri excep\ionale, prin fax”.

6. La punctul 3.14 cuvintele “p]n= la ora 13.00,” se exclud, iar cuvintele “ pe conturile curente la BNM” se sub-stituie cu cuvintele “pe conturile de decontare la BNM c=tre ]nceputul etapei “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii” a zilei opera\ionale a SAPI”, ]n continuare conform textului.

7. La punctul 3.15:- ]n alineatul unu cuvintele “]n mod incontestabil plata

pentru HVS de pe conturile curente” se substituie cu cu-vintele “prin emiterea ordinului de plat= ]n numele b=ncii/Fondului plata pentru HVS de pe conturile de decontare”;

- ]n alineatul patru cuvintele “h]rtiilor de valoare de stat” se substituie cu cuvintele “h]rtiilor de valoare”.

8. La punctul 3.16 cuv]ntul “incomplet=” se substituie cu cuv]ntul “restant=”.

9. La punctul 4.6 cuvintele “Sistemului electronic de ]nscrieri ]n conturi a HVS” [i cuvintele “Sistemul electronic de ]nscrieri ]n conturi ale h]rtiilor de valoare de stat” se substituie cu cuvintele “Sistemul electronic de ]nscrieri ]n conturi ale h]rtiilor de valoare”, la cazul respectiv.

10. }n anexele nr.4, nr.4a, nr.9 [i nr.9a din textul de sub tabel= cuv]ntul “curent” se substituie cu cuvintele “de decontare”.

11. Din anexa nr. 13 cuvintele “Secretarul Comisiei de licita\ie” se exclud.

II. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.

233

transport a SAPI,” [i ]n continuare dup= text.9. La p. 6.5, la lit. “n” se exclude textul din paranteze.10. La punctele 6.6. [i 6.7. cuvintele “]n prima sau a

doua sesiune de decontare” se substituie cu cuvintele “]n etapa “Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a programului zilei opera\ionale a SAPI”, p]n= la ora 16.00”, iar cuv]ntul “Loro” se substituie cu cuvintele “de decontare ]n SAPI”.

11. La p.7.2. cuvintele “Loro al b=ncii printr-o dispozi\ie incaso” se substituie cu cuvintele “de decontare al b=ncii ]n SAPI prin ordinul incaso”.

12. Din Anexa 1 se exclud cuvintele “al BNM,

Pre[edintele comisiei de licita\ie” [i se include textul “( viceguvernator)”.

13. La Anexa 2 “CEREREA - CONTRACT de participare la licita\ia de depozit” ]n textul de sub tabel=, cuv]ntul “Loro” se substituie cu cuvintele “de decontare”.

14. Din Anexele 3, 4 [i 5 se exclud cuvintele “metodo-logie [i” [i ]n continuare dup= text.

II. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.

PRE{EDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRA|IEAL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr. 87.

PRE{EDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRA|IEAL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr. 88.

Page 86: Normativele de Consum

Nr. 59-62 (1840-1843) 14 aprilie 2006

86

H O T + R } R Ecu privire la retragerea licen\ei pentru desf=[urarea acti-vit=\ii casei de schimb valutar”Permut-Schimb” S.R.L.

Ca rezultat al controlului pe teren efectuat de c=tre angaja\ii Direc\iei monitorizare [i control valutar a De-partamentului opera\iuni valutare [i rela\ii externe asupra activit=\ii casei de schimb valutar “Permut-Schimb” S.R.L., amplasat= pe adresa: or.Chi[in=u, str.Tighina, 59 (actul de control nr.003552 din 23.03.2006) s-a constatat in-suficien\a mijloacelor b=ne[ti circulante ]n decursul zilei opera\ionale.

Ca urmare a ]nc=lc=rii prevederilor punctului 5.2 din Regulamentul cu privire la organizarea [i func\ionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar [i punctelor de schimb de pe l]ng= hoteluri nr.10018-20 din 06.05.1994, ]n temeiul art. 11, 51 [i 75 din Legea cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 [i

p.10.1.1. lit.d), 10.4.1. lit.e) din Regulamentul cu privire la organizarea [i func\ionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar [i punctelor de schimb de pe l]ng= hoteluri nr.10018-20 din 06.05.1994, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei

HOT+R+{TE:1. De a retrage licen\a pentru desf=[urarea activit=\ii

casei de schimb valutar “Permut-Schimb” S.R.L., amplasat= pe adresa: or.Chi[in=u, str.Tighina, 59.

2. Casa de schimb valutar “Permut-Schimb” S.R.L., nu mai t]rziu de urm=toarea zi lucr=toare din momentul primirii prezentei hot=r]ri, va ]nceta activitatea sa [i va prezenta la Banca Na\ional= a Moldovei originalul licen\ei.

3. Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la 14 aprilie 2006 [i se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRE{EDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRA|IEAL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chi[in=u, 6 aprilie 2006.Nr. 90.

234

I N F O R M A | I E privind copiii lua\i la eviden\= pentru adop\ie, domicilia\i pe teritoriul autorit=\ilor tutelare:

Chi[in=u (tel. 73-70-27; 21-26-48) 1. Clapatiuc Andrei, d.n. 13.12.2005 2. Boaghe Anatolie, d.n. 11.06.2005 3. Iacub Vasilisa, d.n. 18.01.2006 4. Barari Ion, d.n. 04.10.1999 5. Barari Elena, d.n. 24.09.2003 Cahul (tel. 299 2-29-18) 1. Costiuc Alexandru, d.n. 26.05.1995 2. Costiuc Sergiu, d.n. 15.04.1997 3. Costiuc Nina, d.n. 23.01.1999 4. Costiuc Pavel, d.n. 08.07.2001

5. Costiuc Victoria, d.n. 19.09.2003 }n scopul asigur=rii accesului la informa\ia privind co-

piii care pot fi adopta\i [i solu\ion=rii problemelor privind adop\ia ori instituirea tutelei asupra acestora, solicitan\ii se pot adresa Comitetului Na\ional pentru Adop\ii pe l]ng= Guvernul Republicii Moldova.

Adresa: Pia\a Marii Adun=ri Na\ionale, nr. 1, MD-2033, Chi[in=u, Casa Guvernului, etajul 6, biroul 661; telefon: 250158; 250380; fax: 250439.

I n f o r m a \ i ecu privire la m=rimea salariului mediu lunar pe \ar= pentru anul 2005

Ministerul Economiei [i Comer\ului ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angaja\ilor ]n urma mutil=rii sau altor v=t=m=ri ale s=n=t=\ii ]n timpul exercit=rii obliga\iunilor de serviciu adu-ce la cuno[tin\a agen\ilor economici c=, conform datelor statistice, salariul mediu lunar pe \ar= pentru anul 2005 constituie 1318,7 lei.

M=rimea indicat= a salariului mediu se va aplica ]n mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei

suportate de cet=\eni ]n leg=tur= cu pierderea capacit=\ii de munc= sau a unei afec\iuni profesionale, cu ]ncepere de la 1 aprilie 2006.

Recalcul=rile s]nt pasibile sumei ini\iale de compensare a pagubei stabilite conform Regulilor de compensare de c=tre ]ntreprinderi, institu\ii, organiza\ii a daunei pricinuite lucr=torilor sau func\ionarilor ]n rezultatul mutil=rii sau al v=t=m=rii ]n alt mod a s=n=t=\ii ]n leg=tur= cu exercitarea de c=tre ei a obliga\iunilor de munc= [i pl=\ilor de c=tre agen\ii economici.