Nomenclatorul prescriptiilor energetice

download Nomenclatorul prescriptiilor energetice

of 50

Embed Size (px)

Transcript of Nomenclatorul prescriptiilor energetice

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  1/50

  ,NOMENCLATORUL

  PRESCRIPTIILOR ENERGETICE DE INTERES SPECIFIC

  71

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  2/50

  i

  Prezentul Nomenclator apare sub ingrijirea ICEMENERGS.A.

  72

  CUPRINS

  ~ .. . Pag.Nota asupra edl~rel 75A. Prescriptii energetice (PE) " '" . 77B. PrescriptH tehnice pentru rete1eelectrice 90Grupa 1.Regulamente 90Grupa 2.1nstruc\iuni '" 90Grupa 3.Fi!?e tehnologice 108Grupa 4,indreptare de proiectare 120

  C. Prescript;i tehnice pentru centrale e/ectrice 120Grupa f.Fise tehnologice de reparatii 120Grupa 2.lnstructiuni tehnice, tndrurnatoare 140

  D.Prescripfii tehnice pentru montaj in centra/e/e electrice 14101. Fise tehnologice 141Grupa 1. Cazane de abur 141Grupa 2. Turboagregate cu abur 141Grupa 3. Instala1ii termomecanice .. , _... 142Grupa 4. Turbine hidraulice 142Grupa 5. Echipamente hidromecanice 142Grupa 6. Gospoderia de combustibil i ulei 143Grupa 7. Epurare chirnica 143Grupa 8. Ins ta la ti l de ridieat 143Grupa 9. tnstalatii electrice 143Grupa 10. lnstalatii AMC 144Grupa 11. Sudura ......... .. 14502. Instructiuni de verificari, lncercari liprobe privind manta-

  o jul, punerea in functiune lidarea in exploatare a insta-[aliilor energetice , 145

  E. Prescriptii tehnice pentru constructu energetice 145Grupa 1. Constructii termoenergetice 145Grupa 2. Constructii hidrotehnice 146

  73

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  3/50

  Pag,FPrescriptii tehnice pentru constructia retetelorelectrice MHC $i CHEMP ,.. """ '" 149Grupa 1. Constructia LEA " , , 149Grupa 2. Echipare statii ;i posturi de transformare 150Grupa 3. Construcff statii sl posturi de transformare ,,,." 152Grupa 4, Linii electrice subterane in cabluri .,. '" " 152Grupa 5. Executarea microhidrocentralelor (MHC) i a cen-

  l ra lelor hidroelectr ice de mica putere (CHEMP) .. 154G.Prescriptii tehnice de proiectare , '" "'" 155Grupa 1. Termocentrale ;iretele de termoficare " 155Grupa 2. Retele electrice 157Grupa 3. Amenajari hidroenergetice 157Grupa 4. Activitate geologica d " " " 159

  H.Proceduri " , " ,. " 164I. Culegeri de normative en~rgetice '" 165

  ANEXE1.Documente energetice revizuite i elaborate in enut 2007., 1662. Propuneri de revizuiri ."." " .,. "' " ,," 167

  74

  NOTA ASUPRA EDIT'E'Incepand cu anul 2003, Autoritatea Nationala de Reglementare

  in domeniul Energiei (ANRE) a revizuit ;i restructurat Catalogulreglementarilor i prescriptiilor tehnice va/abile in sectoru; energetic(edilla 2002). Ca urmare, a aparut Cata/oguJ de reg/ementari iprescripti; energetice de interes general va/abil in sectorulelectroenergetic, elaborat de ANRE ;i care cuprinde numai normetehnice de interes general.

  Nomenclatorul prescriptiifor energetice de interes specific estealcatuit din titlurile normativelor tehnice care reglementeaza activitateade producere, transport, distributie i furnizare a energiei electrice ;itermice de interes specific (capltolul C din editia 2002 a Catalogului).

  tucrarile menuonate tn Nomenclator pot f i uti lizate de orlce agenteconomic interesat sau pot consttul baza de piecare pentru elaborareaunor lucran proprli, adaptate specificului act ivitat ii agentului respectiv.Nomenclatoru! va contribui astfel la orientarea agentilor economici care,datorita profilului activita\ii proprii, vor fi interesa\i de documentele tehnicereferitoare la activita\ile pe care acestia Iedesfasoara,

  Prescripti ite energet ice de interes specific cupr inse Tn acestvolum au ca scop organizarea actlvltatilor similare, ln contextulcrasterli numarului de aqenti economici care activeaza in domeniu.

  Pentru actua!izarea contlnufu lul Nomenelatorului am sol ici tatprincipaliJar elaboratori de normative tehnice (Electrica SA.C.N. Transelectrica, Hidroelectrica SA. Termoelectriea SA, ISPE SA)s a ne semnaleze eventualele modificari survenite in cuprinsul volumului( Iucrar i revizui te. lucrar i nou aparute etc.) fala de edi\ia precedents,rnodificart pe care Ie-am operat in valumul de fala.

  ln sectorul energetic pot fi ut il izate si documente tehniceelaborate de alte institutli care folosese tehnologii moderne,

  75

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  4/50

  superioare celor prevazuts in acest Nomenclator ~ i care sunt avizatede autorilat ile competente ale acestor instituti i. in cuprinsul volumuluiam pastrat insa ~i t itlur i de lucrar i d in ani i '70, tntrucat sunt solicitate incontinuare de beneficiarii nostri,

  Mentionam ca majoritatea acestor lucrari se gasesc in bibliotecaEdi tur ii ICEMENERG ~i pot fi multiplicate la cererea beneficiari lor intipografia editurii.

  NOTE. 1. Lucrarue care au aparut in Bulet inu l documente/or normati veenergetice (BONE) vor avea mentionats numarul (luna) ianul de aparitie al Buletinului.

  2. Unii agenti economici i-au adaptat , in funct le de specif iculactivitatii lor, unele prescriptii, transformandu-Ie in procedurioperatonals,

  3. In prezentul volum sunt inscrise i documente normative carenu se afia in fondul documentar al editorului.

  4. Lucrerile insotite de asterise nu au fost editate deICEMENERG. Unele dintre aeestea au fast introduse ulteriorin Bulet inu l documente lor normati ve energet ice .

  76

  A. PRESCRIPTIf ENERGETICE (PElDocumen- Aparuttul de inNr. Indicat ivul PE Tit lul prescript lel energet ice aprobare BONErt.

  a lucrarii nrJanulPE 008/74 Normativ privind stabi li rea numarului de 0-723174 1/961 personal in hidrocentrale electricePE 016-5182 Normativ tehnic departamental de repa- 0-1014/822 rat ii pentru mori le de carbune din cen-

  ralele electricePE 016-6187 Normaliv tehnic depar tamental pentru 10-690/87 4/873 repararea masinllor, utllajelor ~iinsta-

  la( ii lo r d in gospodari il e de carbune alecenfralelor termoelectrice(cod: 65,401,416)

  PE 022-1/86 Prescript ii generale de proiectare a H-96/86 41864 centralelor termoelectr ice sl a retelelorde termoficare- Modi fi carea 1 2/90

  PE 0222/89 Prescrip\ ii generale de proiectare a 0-618/89 2/905 amenajarilor hidroenergeUcePE 024196 Regulament privind instruiri le pentru 0-631/966 forrnarea, intre\inerea ~iperfectionarea

  profeslonala a personalulul din RENEL4/98E 027/97 lnstructiuni privind receptia lucrari lor de 1A-118/977 reparatil in cenlralele electrice

  PE 030-1/99 lnstructiunl de exarninarl, probe i 0-632/998tverificiiri privind starea i comportarea Inexploatare a metalului echipamentelorcentralelor termoelectrice ,

  77

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  5/50

  Docume n-ApiirutNr, Indicativul PE tul de incrt T it lul prescript iei energet ice aprobare BONEa luerart inrJanul9 PE 030-2/99In~tr_uq~u~ide examiniiri, probe i veri- 0-632/99ican pnvmd starea ! ii icomportarea inexploatare a metalului agregatelOf!ii iinslala\ii lor hidraulice cu puteri instalatemai mari de 3 MW10 PE 105190 Metodologie pentru dimensionarea 0-27/90 3105stalpilor metalici ai l inii lor electriceaerlene11 PE 106103 Normativ pentru proiectarea iexecuta realiniiJorelectrice aeriene de joasa tensiune

  12 PE 113195 Normativ pentru proiectarea instalatiilor 0-758/95 6/01electrice de servici i proprii de curentalternativ ale centralelor termoelectricelsi de termoficare13 PE 130-2196 ~egul~n:ent de exploatare tehnica ! ii ide

  (eXperimental} mcercan pentru generatoareleasincrone din microhidrocentrale14 PE 132103 Normativ pentru proiectarea retelelorelectrice de distributie publicaRevizui t in anul 2003)15 PE 137/86 lnstructiunl pentru proiectarea 0-209/86 2/86instalafi llor de servici i proprii de curentPE 150/86 aJternativ ale centrale lor hidroelectrice16 Regulament pentru asigurarea electro- 0-567/89 3186securitatii la exploalarea instalatii lorde 750 kV '

  Modi fi carea 1 - 1987 0618/87 3/ 87 -17 PE 151/86 'nstructaml tehnice departamentale H-131/86provizorii pentru proiectarea instalaliilore lect ri ce de 750 kVa se vedea Dct.3.3: 3.5 din PE 504/96)18 PE 154/89 Instrucliuni metodologice privind analiza 0-447/89 11104tehnicoeconomica necesara fundamen-ari i introduceri i act ionari i eu turat ievariabi la, prin convert izoare statice defrecvenla, la pompe, venli latoare icomoresoars

  78

  ,.- Oocumen- Aparuttul de inNr . Indicativul PE Tit lul prescript lei energet ice aprobare BONEcrt. a lucrarii nr.lanul

  19 PE 201/95 Producerea, Iransportul i diatributiacalduri i. lnstalatl i de producere aenergiei termice. Terminologie

  20 PE 202/87 lnstrucfiunl pentru repararea instalatillorturbinelor cu abur21 PE 203-2/88 Instructiuni penlru calculul hidraul ic al 0-345/88 3/88conductelor de apa fierbinte din retelele

  de termoficare (Inlocuieste partialPE 203/88)- Pentru calcu le le mecanic i termic sefolosesc indreptarele E-Ip 40/90 iE-Ip 40-1/91.

  22 PE 204190 lnstrucfiuni privind exploatarea !ii i intre- 0-920/90 10/06l inerea punctelor termice23 PE 205/81 Norme de protect ie a munc ii pentru 0-398181partea mecanica a centralelor electrice 0-274/86 2186odi ficarea 1* (1986} (BPE nr.2/86)

  Modif icarea 2* (1986) (BPE nrA186) 0-813/86 4/8624 PE 206/81 lnstructiuni de proiectare ! ii ide execuue 0-33/81 9/06a gospodari iJor de ulel din centralele

  electrice25 PE 207/80 Normatlv de pro iectare iexecut le a 0-649n9 11/06retelelor de termoficare 0-571/85Reedilare (1985)26 PE 209/97 Normativ penlru proiectarea instalatii lor A-131/87 m o ode preparare i l i vrare a calduri i sub

  forma de apa fierbinte sau abur d infermocentrale

  27 PE 210/72 Regulament de exploatare sl lntrefinere 0-894172a instalatl llor de termofieare din CET28 PE 211/94 Normati v de probe iverif tcar i, i n 0-715194 3/07exploatare, ale echipamentelor termo i

  hidromecanice din termocenlrale79

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  6/50

  Oocumen AparutNr. Indicativul PE Tit lul prescrip~ jei energet ice lui de incrt. aprobare BONEa lucrarii nrJanul29 PE 212/87 Normaliv privind alimenlarea cu energie 0-617/87 3/87

  ermica (abur ~i apa f ierb in te) a consu-matonlar industriali, agricoli ~iurbani30 PE 213194 Regufament general de manevre in in- 0-37/95 5/01staJalii le termomecanice ili hidrame-canice31 PE 214/98 Regulament de expJaatare pentru uJeiuri A-641gB 10/01minerale uli lizate in centralele eJectrice32 PE 215174 Regulament privind exploatarea ~iintretinerea re!elelor de termoficare33 PE 216193 Regulament de exp loatare tehnlca a D-861193 3/07instalal i1 0r de cazane34 PE 217173 Regulamenl de exp loatare tehnlca a 0-1296173turbinelor cu abur35 PE 218104 Regulament de exploatare tehnica A-17/04 1/06privind regimul chimic al apei i aburului (S.C.Ienro-in centraleJe eJeclrice ~i termice electrica

  SA)36 PE 219/83 Regulament de exp loatare tehnlca a 0-1076182 10/06turnuri lo r de rac ire de la CET ili CTE37 PE 219-1/95 Regulament de exploatare a circuitului D-369/95 5/96de racire din lermocentrale38 PE 221/88 Regulament privind reC9p!ia ~ ipunerea 0-316/88 3/88in funct iuna a retelalor de termoficare39 PE 223175 lnstrucpun! cadru privind proiectarea i li 0-95/75 2/07expJoatarea depozitelor de zgura i licenu3 cu depunere hidraul ic ii40 PE 224/89 Normativ privind proiectarea instalatiiJor 0-427189 2/07termomecanice ale termocentralelor41 PE 225-2186 InstruC\iuni tehnice cadru de formare i li 0-246/86 2186compactare a s tl ve tor de carbune { Ii

  omogen[zarea carbunllor din depoziteleaferente gospodarii lor de combustibUsolid ale tennocentralelor80

  , . . Documen-A parullui de inNr'l ndicativul PE Tlt lul prescnptlel energet ice aprobare BONEcrt.

  a lucriirii nr./anulPE 227174 Regulament de exp loatare tehnica a 072317442 gospodilri ilor de combustibil i solizi,

  l ichizi i li gazo~iPE 228174 Regulamenl de exploatare tehnica 0-7231743 privind prepararea combust ibilului sol idPE 229/84 Indreptar pentru stabilirea dimensiunil~r 082/844 cosurilor de fum ale tennocentralelo~, In

  Ivederea asigurarii dispersiei poluantilorInstructiuni pentru recepjionarea combus- 0-226/88 21885 PE 230/88 tibililor lichizi dsstlnatl termocentralelarRegulament de exploatare a instalati ilor 0-860/93 11/016 PE 301/93 de turbine hidraul ice din centralelehidroelectrice

  12106E 302174 Regulament de exp loatare tehnlea a 0-8051747 constructii lor hidrotehnice ~i echipamentelor hidromecanlce ale centralelorelectrice

  5/99E 303178 Normativ departamental. Oonstructii 0-1309n78hidrotehnice. Terminologie in domeniulamenajarilor hidroenergetice

  3/89orme speci fice de protect ie Tmpotriva 0-371/899 PE 304/89 incendiilor la proiectarea arnenajarilorhidroenergetice

  PE 305/82 Prescriptii pentru proiectarea~ ~xec:ujia, . 0-1249/810 controlul ill repararea protectiel anticorosivea echipamentelor hidromecanice, conduo-telor ili blindajelor galerli lor de la centrale Iehidroelectrice (republicate in 1994) 4/871 PE 308187 Prescripjii tehnice departame~tale pentru 0-982/82proiectarea, montarea ~ivenf icare~ ~n-stalati ilor i li mecanismelor pentru ndtca-rea batardourilor, stavi lelor ~ ivanelorinstalate in obiective hidroenergeticesau hidrotehnice

  81

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  7/50

  Documen A _-- parutNr. Indicativul PE Tit lul prescrlpt iel energet ice tul de incrt aprobare BONE

  a lucraril nr.lanul52 PE 309190 Norrnat lv cadru privind stocuri le de 0-179/90 11/02materiale necesare in caz de avari i l a

  arnenajarlle hidroenergetice53 PE 4041/90 Nomenclator de Incercari , verif ieari i 0-970/89probe ale instalatl tlor tehnologice din

  CNE de tip CANDU. lnstalaji i electricei de automatizare. Perioada de montaj

  54 PE 404-3/90 Nomenclator de lncercari , verif lcari i 0-470/90probe ale instalati llor tehnologice dinCNE de tip CANDU. Componentemecanice din partea clasica, Perioadade montaj

  55 PE 432193 Normaliv pentru urrnarlrea cornportaril 0-739/93 4/93In l imp a constructnlor CNE56 PE 502-1/84 Normativ privind dotarea instalafiilor 0-381/84 9/01tehno logice de epurare ch imica d in CET

  iCTE cu aparate de masura i auto-malizare

  57 PE 502-2fT7 Normaliv de proiectare privind dotarea 0-284/77Instalati ilor de tratare a condensului cuaparate de rnasura i automalizare

  58 PE 502-3/80 Normaliv de proiectare privind dotarea 0-7B3/80instalafl ltor de lermoficare din CET iCTE (echipate cu CAF)

  59 PE 502-4/80 Normativ privind dolarea gospodariilor 0-193/80!de pacura d in CET iCTE cu aparatede masura i automatizare

  60 PE 502-7175 Normativ de proiectare privind dolarea 0-90/75instala!iilor de reducere-racire61 PE 502-8/88 Normativ privind dotarea inslaJa\iilor 0-621/88 4/88tehno logice cu aparate de rnasura i

  autornatizare, Puncte termice82

  Oocumen- AparutNr. Indicativul PE Tit lul prescript lel energet ice tul de incrt aprobare BONEa lucriirii nr./anul62 PE 5029/81 Normativ privind dotarea instalatiilor 0-1080/80tehno logice cu aparate de masura i

  automatizare. Gospodari i de carbune iinstala1ii de alimentare a cazanelor

  63 PE 502-10187 Normativ privind dotarea turbinelor de 0-1005/87 1/B850 MW cu instalatii de automatizare

  64 PE 502-11190 Normatlv de proiectare privind dotarea 0-40/91 4190cazanelor de abur de 1035 t1h i 420 t1h(pe combustibi li hidrocarburi) cu aparalede masura i automatizare

  65 PE 502-12190 Normativ de proiectare privind dotarea 0-40/91 4/90turbinelor de abur de 330 MW cuaparate de masura l automatizare

  66 PE 502-13177 Normativ de proiectare privind dotarea 0-284177instalali ilor aferente cazanelor de apa~erbinte (CAF) cu aparate de masura iautomatizare

  67 PE 502-14190 Normativ de proiectare privind dotarea 0-40/91 4/90lnstalafiilor de racire ale generatoarelorde 330 MW cu aparate de masura iautomatlzare

  68 PE 502-15/78 Normativ de proiectare privind dotarea 0-703/78cu aparate de masura iautomatizare ains ta ta ti il or de evacuare a zgure i icenuii ale centralelor pe pacura

  69 PE 502~16178 lNormativ privind dotarea cazanelor cu 0-1006/78abur de 50 tlh ~i 10 tIh cu aparate demasura i automatizare

  70 PE 502-17187 Normativ privind dotarea cazanului de 0-1005/87 1/881420t lh pe carbune cu lns talat li deautomatizare

  71 PE 502-18189 Normativ privind dotarea lnstalatillor 0-1144/8~ 2/89tehno logice cu aparate de masuri i iautomatizare. Turbina de 150 MW

  83

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  8/50

  Cocumen AparutNr Ind icat ivu l PE Tit lul prescrip! iei energet ice tul de incrt aprobare BONE

  a lucrarli nrJanul72 PE 507/73 Regl. llament de exploatare tehnica a 01296n3instalatiilor de masurat i automatizare

  a proceselor tennice din centraleleelectrice

  73 PE 508/77 Normaliv de proiectare privind dolarea 0-600n?centralelor hidroelectr ice cu instalati i demasura, control i automafizare

  74 PE 510-0/87 Normaliv privind proiectarea instalatiilor 0-1197187 1/88de aulomatizare din termocentrale.Organ izarea conducerii operative

  75 PE 5101/96 Normativ privind proiectarea lnstalatillcr D-124/96 1/03de automalizare din tennocentrale.Protectia instalafiilor tennomecanice

  76 PE 510-2/84 Normativ privind proiectarea instala~ilor 0-588/84de automatizare din termocentrale.lnstalatll de rnasura i reglare automata

  77 PE 510-3/84 Normativ privind proiectarea instalaflllor 0-473/85de automatizare din termocentrale.InstaJatii de semnalizare

  78 PE 510-4187 Normativ privind proiectarea instalafi ilor H-144/86 1187de automatizare din termocentrale.lnstslatil de comanda

  79 PE 511/84 Normaliv privind marcarea instalati ilor 0-1435/83electrice, mecanice i de automalizaredin CET :;; iCTE (republ icat in 1994)

  80 PE 512185 Norma tehnica pentru dotarea Iabora- 0-647/85oarelor de metrolog ie ia ate lierelor dereparat mij loace de rnasurare din cadrulenlralelor termoelectr ice i acenlralelor electrice de termoficare

  81 PE 7031/81 Norme de protect le a rnuncii la lucrari le 0-399/81de montaje ale centralelor electrice(republ icate in 1994)

  84

  Documen- AparutNr. T it lul prescript iei energet ice tul de inIndicativul PEcrt. aprobare BONEa lucrarii nrJanul82 PE 703-2171 Norme de protect le a munci i la lucrar l 0-764171de constructll speciale termoenergetice83 PE 704177 Norme de protecf le a rnuncii pentru 0-828mlucrarlle de construetll hidroenergetice

  a suprafala i pe apa84 PE 712182 Normaliv departamentat pentru tratarea H-147/86 1/87rocii de fundalie a construct il lor hidro-

  tehnlce prln injecti i ~ i foraje de drenaj85 PE 713190 lnstructiuni tehnice departamentale 0-257/90 1/90pentru executarea betoanelor construe-

  ,ilIor hidroenergetice86 PE 721/80 Normativ departamenlal pentru stabi- 01317/79 5/04

  l irea incarcari lor de calcul de rezisten\ala constructii energetice. Termocentrale~istalii de transformare

  87 PE 727/82 Prescripfii tehnice departamentale 0-1235/81pentru proiectarea, construirea, rnon-tarea, exploalarea !}iverificarea inslala-t ii lor de t idieat pe plan Tnclinat, necesareexecularii lucranlor aferente arnena-arHor hidroenergetice

  88 PE 732189 Norme tehnice pentru inlocmirea 0-475/89 3/89lnstructiunilor ~i proiectelor de urmarirea comportaril construcfltlor din cadrulobiectivelor termoenergelice

  89 PE 733178 Prescripfil tehnice departamentale 0-676napentru proiectarea, construirea,rnontarea i revizuirea instalati llor deridicat pe put, necesare executari ilucrarilor de nonstructii-montaj dearnenajari hidroenergetiee

  85

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  9/50

  Oocumen - AparutNr. Indicat ivul PE Tit lul prescnptlel energet ice tul de incrt. aprobare BONE

  a luerarll nr.lanu!90 PE 734/89 Norme tehnlce pentru intocmirea 0-1143188 2/89lnstructiunjor i proiectelor de urmarirea cornportarn construc~ilor hidroener-gelice

  91 PE 737192 Prescriptie energetica pentru D-211/93 1/93proiectarea construct ii lor aterente CTE,CET j CT la act iuni seismiee

  92 PE 740/80 Normaliv cadru departamental p.entru 0-472/80executla tucraraor hidrotehnieeModif icarea 1 4/8793 PE 741/89 Norme tehnice pentru Tntocmirea inslruc- 0-1143/80 2189, iuni lo r 9 i pro iectelor de urmari re a com-portarii conslructii lor de rete Ie electrice94 PE 809173 Conditil tehnice pentru transformaloa-rele de 190 MVA, 242 5%/12,75 kV

  95 PE 811173 Condili i tehnice pentru caracteristicileelementelor de executle din sehemelede automatizari termiee din centraleleelectrice

  96 PE 812-1174 Conditi i tehnlce pentru cazanuJ de aburde 1035 tth pe lignit - cu flu x de gazeascendent {Rovinari}

  97 PE 812-2174 Condi1i i tehniee pentru cazanul de aburde 1035 t1hpe lignit - eu flux de gazeascendent - descendent (Turceni)

  98 PE 813172 Condi ti l tehnice pentru cazanul de525 t lh99 PE 818174 Conditi i tehniee penlru turboagregatul

  de 330 MW 9iechipamentele aux il ia re100 PE 819/74 Conditl i tehniee pentru aparatele deautomati zare a procese lor termiee de la

  grupuri le de mare putere101 PE 820174 Condi li i tehnice pentru blocul de termo-ih care de 150 MW. Turbina 9i instalati ileanexe

  86

  r: Doeumen- AparutNr. tul de Tnlndicativul PE Titlul prescriptiei energetice BONErt. aprobare

  a lucrari i n rJanul102 PE 821174 Condi! ii tehnice pentru par tea deautomatizare a grupu lu i de 150 MW103 PE 822174 Conditi i tehniee pentru hidrogene-ratoare sincrone104 PE 823173 Conditi i tehniee pentru transforma-

  oarele aferente grupu lu i de 330 wr N(400 MVA 9i 25 MVA)

  105 PE 827173 ' Condi tl i tehnice pentru generatorulgrupului de 330 MW106 PE 828/73 Condltl l tehnice pentru generatorul

  grupu lu i de 50 Mi l' !107 PE 831173 Conditi i tehnice pentru turbogeneralorul

  de 150 MVI I108 PE 833173 Condl li i tehnice pentru bare capsulate,

  aferente grupurilorde 50 MVII,100-210WJ:;;i330 MW

  109 PE 835173 Conditi l tehnice pentru boi lere determoficare aferente grupu lu i de 50 MW

  110 PE 836173 Condili i tehnice pentru turboagregatulde 50 MW 9i instalat iil e anexe

  111 PE 842173 Condifll tehnice pentru echipamente decaptare, transport 91depozi tare a zgurei9i a cenusil la centralele electrice

  112 PE 844174 Condltl l tehnice pentru instalali i electriceaferente grupuri lo r de 330 MW113 PE 845174 Condllli tehnice pentru cazanul de aburde 420 tlh114 PE 846174 Condit ii tehnice pentru lns ta la tl i e lect ri ce

  aterente grupu lu i de 50 MW115 PE 847174 Conditi i lehnice penlru echipamente

  aterente gospodariei de eombustibilsolid la centralele electrice

  87

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  10/50

  Documen - AparutNr . I nd ica ti vu l PE Tit lu l prescrlpt le l energet ice tul de incrt aprobare BONE

  a lucrarii nr./anu116PE 848174 Conditii tehniee pentru cabluri specialeutilizate in termocentrale117PE 849/74 Condi1ii tehnice pentru instalali i elec!riee

  princ ipale, aferente bloeulu i de 150 MW118 PE 850175 Condi~i tehnice pentru cazanul de abur

  pe ~isturi bituminoase119 PE 852178 Condi ti i tehniee pentru pompe de eva-cuare a zgu re i ~ i cenusi i de t ip Bagger120 PE 853174 Condi ti i tehnice pentru apl icarea per i-

  ~ericelor gratice ~ialfanumerice conven-t ionale in s is temele de calculatoare deproces din instalati ile energetice

  121 PE 854174 Cond~ii tehnice pentru lransfonnatoarelede 90 MVA, 15, 75/220 kV122 PE 862174 Condflii tehnice pentru lransformatoarebloc de 170 MVA, 242113,8 kV, eu regla j

  fara tensiune123 PE 863175 Condi ti i tehniee pentru traductoarele depuritate hidrogen, uti lizate la genera-

  toarele sinerone124 PE 866174 Condi ti i tehniee pentru traductoare detemperatura folosite Tn termocentrale125 PE 867174 Condi ti i tehniee pentru traduetoare denivel, uti lizate in centralele termoeleclrice .126 PE 868174 Conditi i tehnice generale pentru elemen-

  tele de execu te d in scheme le de auto -matizare ale eentralelor hidroeleetriee

  127 PE 870174 Condi t; ! tehnice pentru traductoarele demarimi speciale (cont inutul de 02 ~iCO~ngazele de ardere)

  128 PE 871175 Conditi i tehnice pentru cazanuJ de 120 tIh129 PE 873176 Conditi i tehniee pentru echipamentele

  hidromeeaniee aferente CTE88

  . . - - - Ooeumen- Aparuttul de inNr. Indicativul PE Tit lu l preseript ie i energet ice aprobare BONEcrt. a lucrarii nr.lanul

  U O PE 875178 Condilii tehnice generate pentru transfor-matoa rele de 90 MVA, 121/15,75 kVTs'1 pE 877178 Conditii tehnice generale pentru hidroge-neratoa re pen tru agregate de t ip BULB132PE 878/76 Conditi i tehnice pentru Iransformatorulde 54(60) MVA, 121/6,3 kV133 PE 882/84 Condi ti i tehnice generale pentru grupuriaerogeneratoare cu ax orizontal , cu

  pu te ri pes te 50 kV13 4 !PE 911186 tnstructlunl pentru depoz!tarea, 0-96/86 6/99manipularea ~itransportul combustibililor

  l ichizi (republieate in 1995)135 PE 915/68 lnstructiunl tehnice pentru receptlonarea 0-1584/67

  (E-22168) carbunilor136 PE 919/62 lndrumator pentru intoemirea 1}ianaliza O~1567/62

  (E-29/62) bilanluri lor termice la vaporizare137 PE 923164 I ndrumator pentru executa rea

  (E-34/64) masuratorilor termo-tehnice la intocmireabllanturi lcr energetice ~i la exploatareaiagregatelor Industrials

  138 PE 933/86 InstruC\iuni privind eeonomisirea de H-110/86 4/86

  energie ta producerea, d is tr ibut ia ~iutilizarea aerului comprimat139PE 1001/94 Metodologie de evaluare operativa a D-455/94 6/01emisiilor de S02, NO., pulberi ~iCO2

  din centralele term ice ~i termoelectr!ce

  89

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  11/50

  B. PRESCRIPTII TEHNICE PENTRU RETELE ELECTRICEGrupa 1. Regulamente

  3. RE~RG 1-68 Regulament pent ru stabi fi rea modului de elaborareclasificare i codif icare a prescript itJor de explo8tare :- t t' . l i l lIn rennera foloslte la GTDEE

  Grupa 2. Instructiuni3. RE-I1-83 Indrurnar de exploatare ~ mijloacelor de protectie a

  muncii la /ucrarile specifice activitatilor IRE '3. RE-I 2-83 instruciiune privind incercarile electri~e ale mijloacelor de

  protecv~ a ~uncii (republicate iii" 1995) /BONE nr . 5/07)3.2. E-I 3-82 Instructlunt pentru verifi carea protectiei de distantaR 3Z24a (b), cu element de demaraj R' 3Z 3u (v) .

  3.2. E-I 4-59 Instructiune pentru ver if icarea pratectiei de distantao 111, cu element de demaraj Z 400 .3.2. G-I5-70 lnstructlumprivind manta rea, ver if icarea Inainte de

  punerea in functiune ~i verificarea periodica ainslalatlilor de radialelefon tip MORS, FM~325 defabricatie poloneza (fixe) ,3.2. G -' 6-79 Ins~ruct iun j pr ivind rnontarea, punerea in functiune : ;; i

  venficarea periodica a radiotelefoanelor3.1.0-17-84 Primirea ~i predarea serviciului in tura Ja0 treapta decomanda operativa3.1. LJ-I 8-84 Jnstructiuni de exploatare :;;i Intretinere curenta a

  retelelor electrice aarrene de joasa tensiune3.2. E-' 9-77 Instructiuni de veri ficare a protectiei di ferent iale de

  bare Siemens, t ip RN 23/RN 24 .3.2. RE-110-82 Inst ructlune pentru ver if icarea protectiei de distanta

  tip R1Z24a, cu element de demaraj R3Z2 .3.2. E-111-69 Jnstructiuni pentru lucrarile de revizie la instalatURAR defabricatie sovietica, t ip EVP-285, RPV~52, RPV-58 '

  3. RE-I 12-83 Instruc liune pr ivind supraincarcarea ternporara, accl-dentala sau periodica a transformatoarelor de puterein ulei (repubncata in 1995)

  90

  3.1.RE-113-80 Instructiuni de aplicare a "Regulamentului pentruanaliza ~i evidenta incidentelor ~i avariilor dininstalati ile de producere, transport ~i dlstrtbutls aenergiei electrice ~i a caldurii" : ;; ipentru organizareaanallzarii, evldentieri i ! i i i a lnformarf asupraderanjamentelor produse in instalati lle electriceexploatate de Tntreprinderile de retele electrice

  3.2 . E-114-82 lnst ructlunl pent ru ver if icarea protecti llor maximale decurent directlonale 'idlferentiale transversale

  3.1. RE-' 15-87 Instrucliuni privind calibrarea, fnlocuirea ~ievldenta sigu-rantelor fuzibile (republicate in 1995) (BONE nr.10/01)

  3.2. E-116-70 lnstructlunl pentru lucrar l de reviz ie la lnstalat ii le DASla scaderea frecventei ~i a tensiunii

  3.2. RE-117-82 lnstructiuni privind repararea liniilor electricesubterane cu tensiuni p~n; la 35 kV (BONE nr . 2/03)

  3.2. RE-I18-70 lnstructiuni pent ru ver ificarea aparatelor electr ice der na sur a de pe panouri (BONE nr. 12102)

  3.2. E-I19-71 lnstructiunl pentru lucrari le de revizie la lnstalatiileRAR tip OZ 101A3.2. RE-' 20-70 lnstructiuni pentru lucrart de revizie la instalatiile de

  anclansare automata a rezervei (AAR)1. U-121-70 lnstructlunl privind al imentarea cu energie electrica,

  din retelele electrice de distributie, a utilajelor de su du ra3.1. E-122-81 Instru~tiuni de rnasurare a condensatoarelor din instalatii3. RE~I 23-88 lnstructluni de exploatare ~i Tntretinere a instalatiilor de

  legare la pam

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  12/50

  3.2. E-I 28-S2 !nstruCfiuni pentru verificarea ; ; ; i reglarea e!ementeJorcomponente ale ansamblului "Oispozitiv de tele-declansare" (OTC)

  3.1. U-129-71 InSlruciiuni pri vind documente!e utilizate de IRE t"t mac IV I alea de UEEIns~ru.ctiune pentru dotarea laboratoarelor de analiza auieiur ilor eJectroizo lante din FRE - al iniata la cer inta!l0rmelor mternanonals (BONE nr. 8/04)

  1.RE-lp 30-90 Indreptar de proiectare 9i executie a inslaJatiilor delegare la pamant ' .3.1. E-I 31-81 Ins~ruc:tiunite~nologice de verificare a rigiditatii 9i a tg (, aulelulUl~I~trolZolanl (republicate In 1995) (BONE nr, 1/04)

  lnstructiunl penlru determinarea sulfului corosiv In uleiuleJectroizolant din transformatoarele de puteri mari3.2. E-I 33-71 Inslruciiuni pentru intretinerea 9i revizia echipamentuluiTCU3.1. RE-I 34-71 Instrucfiun i pent ru conducerea pr in coordonator i de

  m an evra in sistemul electroenergetic3.1. RE-I 35-79 Instructiuni privind organizarea aSistentei tehnice la. manevrele programate (completate Tn 1981 prin OrdinulM.E.E. nr.255/81)3.1. E-I 36-80 Inslruqiuni pentru intretinerea 9i verificarea mecan ica pe

  teren a contactelor releelor intermediare (BONE nr.8/00)3.1. E-J 37-80 InSIrut:! iuni penlru tehnologia de reparare 9i verificaremecamca a elementelor de rnasura 9i a contactelor decomuta:e la releele diferenfiale RQS 4-T1 in laborator3.1. E-I 38-81 Instruqluni tehnologice pentru masurarsa sarcinii

  secundare a transformatoarelor de curen! la care seracordeaza protectii diferentiale de bare3.1. E-I 39-S0 Instrucfiuni de exploatare 9i inlretinere a redresoruluiRUT 220 V/30A .3.1. U-140-91" Instruqiuni pentru analizarea avariilor in LEA de medietensiune tinand seama de domeniile de utilizare ae!ementelor componente determinate in bazadlagramelor chiciur8-vant (GTOEE-SAMTRE)1. RE-14182 Ins!ructiu~i pri~i~d atributii 9i responsabif itat i pentru

  ap"car~a Inactivltatea de proiectare a prevederilor deprotecns a muncii cuprinse in legislatia in vigoare92

  OG-130-91

  OG-J 32-81

  3.1. RE-I 42-823. RE-I 43-92

  OG-I44-81OG145-733.1. E-146-813.1. E-147-81

  3.1. E-I 48-813.1. E-149-813.1. E-I 50-81

  3.1.RE-152-S1

  3.1. REI 53913.2. E-I 54-84

  3.1. E-I 55-733.2. LII 56-S1

  3.2. E-I 57-73

  lnstructiunl tehnologice de lucru sub tensiune ininstalatiile electrice de joasa tensiuneInstrucfiuni de exploatare !;1iproiectare pentru alegereatipului de cablu adecvat retelei electrice de medietensiune, in functie de caracteristicile ecranului metaliclnstrucnunl privind constituirea stocurilor de interventielnstructlunl privind organizarea 9i atributiile monitorilor desecuritate din cadrul intreprinderllor de retele electricelnstructiuni de lucru la rnicrostetsle meteorologiceInstructiuni pentru veriflcari la punerea in functiune !;1iperiodice in expioatare a dispozitivului de reanclansarede tip OZ 111lnst ructiun l pentru ver if icar i la punerea in functlune ! ;1iperiodice in exploatare ale dispozitivelor de protectlelnstructiuni de verif icare a protectli lor de distants P02,P03, P032 (fabricatie ICEMEN ERG)lnsnuctiunl pentru montarea 9i exploatarea l in ii lor decabluri telefonice cu manta de aluminiu tolosile pentruJegaturilepilot ale obiectivelor energeticelnstrucfiune pentru depistarea punerilor la pemant inc ircui tele secundare de curent cont inuu din statHle detransformare (BONE nr. 8/05)lnatructiuni tehnologice de verificare profilactica atransformatoarelor de puterelnsfructiunl de revizie 9i reparatie curenta a instalali ilorserviciilor proprii de curent alternativ din statii le detransform are (BONE nr. 2102)lnstructluni privind asigurarea regimurilor economice defunctionare in paralel a transformatoarelor de puterelnsnuctiuni tehnice cadru pentru pregatirea lucrarilor deexploatare ;;;iintretinere la incruci9ari de LEA de toatetensiunilemsfructiuni pentru verificarea panourilor de semnalizarecentrale

  93

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  13/50

  3.2. E-15S-74

  3.2. E-I 59-81

  OG-160-S9*

  3. E-161-813.2. E-162-74

  3.2. E-163-743.2. E-I64-82

  3.2. E-165-85

  3.1. E-I66-913.2. E-167-74OU-168-01*

  3.1. RE-I69-83'3.2. E-I 70-753.2. RE-171-00

  Ins truc tiuni privind ver if icarea la punerea in func tiuneperioolca sau dupa reparasl a releului de distanta D 113,ZPA-(RSC)Instructiune pentru verif icarea protec~ilor de distanlat ip R1Z23a OiR1Z23b cu element de demaraj R3Z2Instructiuni privind normarea consumUlui propriutehnologic Ointocmirea bilanturilor de energie in reteleleelectrice (lSPE)Instructiuni de rnasurars a coeficientului de distorsiune atensiunii electrice in statiile IREInstructiune pentru verificarea 'instalatiilor RAR realizatecu relee de tip RARS, RARB OiRAR-1MT, produse deICEMENERG (IRME)lnst ructluni pentru ver if icarea echipamentelor de t ipTELECINInst ructiunl privind ver ificarea la punerea in func tiuneperiodica Oidupa reparat if a releulu i de dlstanta D '114fabricat ZPA (RSC) . "Inst ruct iuni de exploatare Oireparat ie a instalat ii lorserviciiJor proprii de curent continuu din statiile detransform areInstructiuni tehnologice de verificare preventiva atransformatoarelor de masura din stalii i retelelnstruet iunl pentru veri ficarea protectiei d iferentialelongitudinale realizate cu relee S 103 BInstructiuni privind organizarea Oiunctionarea la FR E acomisii lor de expertiza a contoarelor de la consumatori isuspsctan de consum fraudulos de energ ie e lectrica(GTDEE-MARK)Instructiune .de exploatare privind functionarea in regimde suprasarcina a cabluri lor de MTInstructiuni pentru revizia releului RAR tip R 19H-480lnstructiune privind montarea, exploatarea i incercareamijloacelor de Protectie contra supratensiunilor(BDNE nr.7/01)

  94

  3.1. G-I72-863.2. E-I 73763.2. E-I 74-763. RE-I 75-83

  OG-Ip 75/96*3.2.E-176-76

  3. E-177-76

  3. RE-I 78-76

  3.2. E-I79-763. E-ISO82

  3.2. E-181-85

  3.1. LI-182-S1

  3.1. E183-77

  lnstructlunl pentru exploatarea MHC OiCHEMPlnst ructlune pentru revizla protect ie i cu releu-fi It ru decuren! de succesiune inversa FRC-2alnstructiani pentru exploatarea, tntretmerea ii reviziaregulatorului automat de tensiune de tip RAIT-3Instructiuni de exploatare o j Intreflnere a LEA de 20 kVpe stalpi comuni cu retesua de joasa tensiune(BDNE nr. 5/04) irmarirea inlaturarii acestoraEvidenta ~i facturarea micilor consumatori particulari deenergie electrica (GTDEE-SITc)

  97

  3.2.E-197-81

  3.1. E-I 98-99*3. E-199~78

  OG-1100-81

  I-E 101-78OU-1102-783.2. E~1103~793.2. E-l 104-79

  3.2. E~1105-79

  3.1. E-1106-783.E-f 107-813. E-1108-80OG-I109-89*

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  15/50

  Instruc(iuni de proiectare a tncrucisari lor liniilor eleclriceaeriene de medie lensiune i?i joasa lensiune cu linii le detelecomunlcatli, in conformilate cu STAS 6290lnstructiunl privind modul de elaborare a metodologii lorpentru s tabi li rea puler ii e lectr ice minime tehnologiceabsorbita de marii consumatori de energ ie electrica(GTDEE-MARK)lnstructiuni de proiectare a incruci~arilor i?i apropierilorlin[i(or 'electrice aeriene de medie tensiune ~i joasatensiune

  OG-1111-91" Inst ructluni privind elaborarea avizelor ~i acordur ilorpentru furnizarea energiei electrice catre agenjieconomici privatiza!i (GTDEE-MARK)

  3.1. RE-I 1t2-lnstructiuni cadru privind modul de verificare a lipsei91 tensiunii ~i concordantei intre faze, precum ~i montarea

  garniturilor mobile de scurtcircuitare la celulele capsulatet ip ICP - Baite~li

  3.2. E-1113-S2 lnsfructluni pentru verificarea echlpamentului deteledaclansare tip IKC

  3.2. E-1114-81 lnsfructiuni pentru verif icarea la punerea Tnfuncfiune ~iper iodlca tn exploatare a releulu i de frecven~ minimaRFm-4

  3.2. E-1115-82 lnst ruct iuni pentru verf icarl la punerea Tnfunctiune 9iperiodice in exploatare a dispozitivelor de protecne de lipAOT~iASOT

  3.2. E-1116-82 lnstructiune pentru verif icarea 9i revizia dispozitivului dereanelansare automata rapida !ri fazala pentru retele deTnalta tensiune tip RART, fabricat de ICEMEN ERG(BONE nr. 2/02)

  3.1. E-1117-S2 lnstructluni pentru realizarea i reglajul protecnei homo-polare de tensiune (PHT) folosite pentru semnalizareas lmple lor puner i Ja pamant 7nrele le aer iene de MT cuneutrul izolat sau compensat (BONE nr. 1/02)

  1.LI-1110-S0

  OG-1110-91*

  1.U-1111-S0

  98

  3.1. E-1118-S2 lnstructlum privind realizarea schemei de principiu ~iregfajul protectiei diferentiale JongitudinaJe homopolare(PDLH) Jatransformatoare de 20/0,4kV servicii proprii,folosite pentru crearea neutrului retelelor de 20 kV , cuneutrullegat la pamant prin rezlstenta3.1.E-I 119-82 lnst ruct iuni privind realizarea i reglarea protectlei depunere la rnasa a barelor de MT (PMB) Tnretelele cuneutrullegat la pamant prin rezistenta

  3.2. E-1120-82 lnstrucnene pentru verificarea !?i revizia releuluidiferenlia! RQS4 - T1

  3.2.E~1121-82 lnst ruct iuni privind veri ficarea i revizia protectiei dedlstanta D 400

  3.2. E-1122-95 lnstructiune privind metodele de verif icare a contoarelor i dotari lor aferente necesare pentru laboratoarele decontoare (BONE nr.9/00)

  3.2. E-1123-83 lnstructlune privind verificarea i interpretarea funqionariiprotectiei de gaze la transformatoarele de putere(republicale in 1995) (BDNE nrA/OO)

  3.RE-1124-84 Inst ruct iuni privind determinarea pierder ilor de putereactiva ~ de energie prin descarcare Corona la Iiniielectrice aeriene de 400 kV simplu i dublu ci rcui t cudoua ~iIrei conductoare pe faza

  3. E-1125-94 Instruqiuni privind mcalziraa statillor electrice detransform are (BDNE nr.3/00)

  3.2.E-1126-83 lns trucnuni pentru ver ificarea ~i rev izia lnstelat ii lor deteJefoniede inalta frecventa

  3. E-! 126-86 lnstructiunl privind receptia, controlul i reparareaparafrasnetelor din statiile de transformare (republicatein 1995) (BONE nr. 4/00)

  3. RE-1127-83 tnstructiuni de exploa tare, verificare ~ i tntretlnere abateriilor de condensatoare de JT din posturile detransform are

  3.1. E-1128-91 Instructiuni tehnologice de verificare profi lactica aTntreruptoarelor 9i separatoarelor din statii ~i retele

  99

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  16/50

  3.2. E-1130-83 Insf ruc tiuni pent ru veri frcarea dispozi tivulu i pentruprotectia selecfiva impotriva punerilor la pamant inre~elelecu neutrul izolat sau compensat tip OPP, fabricatlaICEMEN ERG (BONE nr. 6/05)

  3.2. E-1131-83 Inst ruc fiune tehnologica privind protejarea cu unsorihidrofobe a izolaioarelor electrice poluate (republicatein 1995) (BONE nr. 11/04)

  3. E-1132-84 lnsfructiune pentru orientarea aCiiv itat ii de proiectare :;; ipromovare a noilor capacitati in retelele electrice, tinandsearna de necesi tatea uti lizari i ef iciente a instaiatillorexistenteOU-1133-84 lnstructiune pentru determinarea factorului de puterernediu la consumatorii unde nu exista contoare deenergie reactiva3. RE-1134-93 lnstructiuni privind analiza sUiri i izolatoarelor din insta-latiile e'lectnce de inalta ~i medie tensiune din exploatare

  2. LI-1135-93 lnsfructiuni privind controlul cal ltat ii 9i receplia lucrarilorla punerea in funcVune a LEA de MT ~i JT (BONEnr, 10/02)3.1. RE-I 136-lnstruc\iuni tehnologice privind depistarea defectelor pe

  84 cablurile de MT !iiiJT (BONE nr. 12105)3.1. T-1137-84 Instruqiune pentru exploatarea cazanului de apa

  frerbinte de 100 Gcallh3.1. RE-I 138-lnstruc~une tehnologica experimentala privind in~erca-84 rea !iii defectoscopia mantalei de PVC la cablunle de

  20 kV tip f > . 2 Y S Y3.1.0-1139-93* uti lizarea mesajelor in act iv itatea operativa (GTOEE-SEXPL)

  3.2. RE-I 140-lnstruqiuni privlnd controlul ~i revizia tehnlca a clemelor84 9i armaturilor din LEA ~i stafiile de 110-400 kV(BONE nr. 9/02) _ . .3. RE-1141-92 tnsfructlun] pentru verif rcarea la punerea In func!lune ~I. periodica in exploatare a instalatiei de comanda:protect ie ~i automatizare in curent alternativ la grupurlT _GA.comandate cu mecanism hidraulic tip MHT

  100

  _.' .r

  3.LJ-1142-92* lnstruct lunl privlnd proiec tarea, execute, punerea infuncfiune, exploatarea, tntretlnerea ~i scoaterea dinfunctiune a LEA de JT din proprietatea unita\i lor RENEL,montate pe staJpicomuni cu circuiteJede telecomunieapl(telefonie, radiofrcare) (GTOEE-SAMTRE)3.E-1143-93 Instruc\iuni tehnologice pentru exploatarea, intre\inerea9i reparat ia baterii lor de acumulatoare cu placi tubularedin statiile de transform are

  3.2. E-I145-84 lnsfructume pentru verificarea protectlei de distan1at ip RO310, de fabrjcatie EAW (ROG)

  3.2.E-114S-84 lnstructluni privind exploatarea \i tntretlnerea mij loa-celor pentru s tingerea incendii lor in stat ii le e lec tr ice(BONE nr. 5/07)

  3. RE-1147-84 rnsfructlunl tehnologice privind recondltionarea in ateliera sigurantelor MPR 8e joasa tensiune

  3.2. RE-J 148-lnstructiune tehnologica privind plantarea mecanizata84 a stalpilor din beton de joasa ~i medie tensiune(BONE nr.12/01)3. RE-1149-85 lnsfructiune privind asigurarea continultatii alimentarii cu

  energie electrica a obiectivelor, in cazul unor manifestatiideosebite

  3.1.D-1150-85 Principii generale de lichidare a avariilor Tninstalatiile demedie tensiune

  3.2. RE-! 151-lnstruc\iune tehnologica privind protect ia contra coro-88 ziunii a construcfflor supraterane metalice !iii din beton,

  precum \ia caller de curent d in ins ta latute electr iceamplasate In zone intens poluate (experimental)

  3.2. E-1152-85 Instructiuni pentru verif rcarea la punerea Tnfunctiune ~iperiodica a protectiel de rezerva a barelor de MT ceactloneaza Tntreruptoare 10-110 kV

  3.2.LJ-1154-85 lnstructuni tehnoJogice pentru pJantarea adaosurilor debeton pe stalpli de lemn de sustinere din rete le le dejoasa tensiune

  3.2. LJ-1155-90 lnstructluni lehnologice de demontare a LEA de JT(BONE nr.11/01)

  101

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  17/50

  3.2. LI-1156-85 Instructiuni tehnologice de demontare a LEA de MT1.RE-1157-85* Ins truct iuni tehn%glce pentru protectla suprafetelor

  izolant~. din ra~ina sintefica, din componenta aparatelorde medie tensiune fabricate de ELECTROPUTERE-Craiova (GSCI)3.2. LJ-1158-90"'nstructiuni privind reutilizarea t ronsoanetorTC 15015-100 rezultate din t a ie r ea s t al p il or TC 15014din f unda ti i t ur nat e (GTDEE-SAMTRE)

  3. RE-1159-91* rnstructiu~i privind r ecep ti a i nst a la t ii lo r de alimentare cuenergie electrica a blocuri lor de tocuinte (bran~amente,. f ir ide de bransament, firide sectmdare de palter, coloanecolective, coloane individuale) (GTDEE-SAMTRE)

  3. RE-1160-85 Instructiuni privind conditiile de manevrare a sepa-ratoarelor din reteIele de MT, Tnfunetie de parformantelede comutare a aeestora

  161-lnstrucliuni tehnologice de reparare a defectelor mantaleidin PVC a cablurilorlnstructluni pentru verif icarea la punerea Tnfunct iune !?iperiodica in exploatare a protectlei diferen\ialelongitudinale homopolare la transformatoare de 110 kVcu 0bobina cu punct neutru

  3. E-I163-86 Inst ruetiuni pentru profilaxla instalatiilorde 750 kV1. RE-I164-86 Instruct iuni privind l imi te le fo losi ri i intensive a- I inHior

  e lect rice de distributle existente in exploatare !iiideterminarea o pe ra tiv a a sectiunii unor noi linii

  3 . LI- I165-86 Instruetiuni tehnologice pentru masurarea, analiza ~irernedierea sageti10r la conductoarele LE A de medietensiune 1nexploatare

  3.2. E-1166-86 lnstructiuni pentru verifi9area la punerea.in funct iune !iiiperiodiea a producuei de rezerva a bareler de rnedietensiune (PRBM) ce aclioneaza intreruptoareleIUP-110 kV cu dispozitiv M R-4

  3.2. RE-I853. RE-1162-92

  102

  3. E-1167-86 lnsnuct iuni privind funet ionarea, montarea ~i exploatarearegulatorufui automat pentru bebine de stingere RABS-3

  3.1. E-1168-87 lnstructiunl pentru exploatarea !iii revizia tehnica agrupurilor electrogene fixe 91 mobile din detareaIRE-urilof2. LJ-I169-86 lnstructiunl tehnologice de proiectare !iii montare aconductelor jumelate la LE A de JT

  3.1. LI-1170-86 lnstruct iuni lehniee de protectie a muncii pentruexecutarea lucrarilor la LE A de MT paralele cu linii defractiune eleetriea

  OG-1171-90 lnstructiuni privind trifazarea bransarnentelor, regie-mentarea funct ionarf acestora ! iii a tari far i; energie ielectrice la persoane particulare (GTOEE-MARK)

  OG-I172-87 lnstructhmi privind conditi ile de acordare a dreptului desigilare a eont?arelor electrice din instaJatii ~ireglementari le in legatura cu s igi larea contoarelor dedecontare montate la abonaf3.T-I 173-87 InstrucVuni privind transmiterea 9i1nregistrarea unor date!iiiinformatii asupra CT !iiiCET ale CIRE

  3.1-1173/1-87 Cornpletari la i os t ruc fhm i le 3 . T-I 173-873.2. E-1174-87 lnstructiunl tehnologice de 1nJocuirea !recerilor izolante

  ce echipeaza transfonrnatoarele 9i autotransformatoarelede putere cu tensiuni de 110-400 kV

  3. RE-1175-87 lnstructame tehnoJogica de explcatare a intreruptoarelorautomate de JT t ip OROMAX (BONE nr. 4/04)

  3.2. RE-I 176-lnstruc!iuni tehnologice pentru executarea rnansoanelor87 de legatura ! iii mxte la cabluri le de 1 kV cu izolat ie din

  HIU, folosind materialele din seturi3.1. RE-I 177-lnstructiuni privind atributil 91 responsabiJitati pentru87 apJicarea, in activitatea de transport i distributie aenergiei e/ectriee, a prevederi lor de protect is a muncH

  cuprinse In legislalia in vigoareOG-I178-87 Instruct iuni privind apl icarea majorarilor legale de pret

  pentru depa!iiirea repartltiilor de putere !iii (sau) deenergie electrlca la care S8 apliea pretur i conformprevederilor DCS nr. 23211982

  103

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  18/50

  3.U-1 179-87 Conditii tehnice ~i prevederi de executie i recep\iepentru LEA 110,220 i400 kV

  3.2. G-1180-87 lnstrucl luni privind modul de zonare a reparat i i lor statiilorde radio, in vederea optimizarii acestei activit,3ti

  3.E-1181-88 lnsfrucl iuni pentru montarea, veri ficarea, punerea infunct iune ~i exploatarea blocului de comanda automataa bateriilor de condensatoare (SCA)

  1.G-1183-88 (E) lnstructiunl de proiectare sl exploatare privind utilizareacondensatoarelor de JT in instalati ile MHC i CHEMP

  3.1.G-I184-88 (E)Instrucnunl provizorii de protect ie a muncii pentru partearnecanlca a MHC i CHEMP

  3.1. G-I 185-89 Instructiune tehnica privind mcercanle ~i verif icarile lapunerea In funct iune ~iIn exploatare a MHC iCHEMP

  3. E-1186-88 lnsfruct iunl provizori i pen tru punerea in functhme iexploatare a instalatiilor de t e leu rmar ire a consumului deenergie electr ica

  3. RE-11S7-05 Instructiuni cadru privind organ izarea li realizareaactivitajii de urmarire a comportar i i in timp a construct i i lor~i instalatiilor aferente retelelor elect rice de distr ibut ie aenergiei electrice

  3. G-I1S8-SS Ins truc~iuni de exploatare i int retinere a lnstalatlllorpentru valorificarea surselor noi lirefolosibile de energie. din gestiunea IRE .

  3. T-I 189-88 lnsfruct iunl de aplicare a normativului PE 005/85 indomeniul centralelor termice ~i organizarea svidentei ~ilnformart l asupra deranjamentelor produse in instalatiilelermice exploatate de IRE (PE 005 a fost revizuit inanu12004)3.2. E-I190-90 Instructiuni de adaptare si verif icare a generatorului dei rnpulsur i GI-COR la contoarele de energie electrica dinexploatare

  3.1. RE-I 191-lnstructiune tehnologica de exploatare a intrerup-88 toarelor automate de joasa tensiune tip USOL (BONEnf.6/02) .3. E-I192-89* lns truct iuni privind s tabi li rea condl ti ilor in care dev ineeficienta economic modificarea puterii transfor-matoare lor din statlile de 110 kV/MT din exploatare(Universitatea Tehnica Bucuresti)

  104

  3. E-1193-92* l nst ruc tl une t ehno l oq i ca pentru depistarea de la distantaa s upr at nc a la ir ii c a il or de curent din instalatiile electriceprin pirometrie in lnfrarosu (GSCI)

  O.R.E.-I194-89*lnstruqiune privind determinarea gradului de uti lizareeconomics la retelels de transport distr ibu\ ie a energieielectrice (Universitatea Tehnica Bucur~ti)3. E-1195-89 lnstruct lunl privind verif icarea la punerea 7n funct iuns i? iperiodica a protect iei de rezerva a barelor de medie ten-siune (PRBM) ce ac\ ioneaza intreruptoarele IUP 110kVcu dispozitiv OPE cudo i e l ec t ro r nagne tl de deschidere

  OG-I196-89* Indrurnar pentru avizarea energet ica a receptoarelorelectronice din industrie

  3.E-I197-89 Inst ructiuni de exploatare ~i int retinere.a instalat ii lor detratare a neutrului retelelor de medie tensiune dinrezlstenta

  3. E-I 198-89 lnsfruct ione lehnoJagica de exploatare a 1ntreruptoarelorautomate de joasa tensiune tip AMROlnstruct iuni de montaj pentru s ta lp ii j ur ne ls f folosi\ i laLEA de medie tensiunelnsfructlune privind organizarea li desfasurareaexamenului pentru obt inerea cal itat ii de elect ricianaulorizat (GTDEE-MARK)

  aG-1 201-93* Modul de act iune a FRE asupra marilor ~i micilorconsumatori in cazurile de neplata a contravaloriienergiei electrice livrate (GTOEE-MARK)aU-I 202-93* lnstruct lunl privind orpanzarea ~i fu nc tlo na re a s ec tle lPRAM i? i telecomunicst i l din cadrul t il ia le lor de reteleeJectrice (GTDEE-SAMTRE) .aU-I 203-94* Insfructami de tar ifare a energie i e lectr ice elaborate inbaza prevederilor art.116 din RFUEE, aprobat prin HGR

  236/93 (GTOEE-MARK)aU-I 204-94* lnstrucflune de conlractare a energiei electrice (GTDEE-MARK)aU-I 205-94* lnstruct iuni cadru de emi lere a avizelor de racordare ia

  avizelor de amplasament (GTDEE-INVEST)3.2.RE-I 206.()4* l ns fr uc tl un e p rl vl nd analiza starii tehnice ~i repararea ca-

  drelor ~isuportlor de beton armat centrifugat din stati ilede transformare de 110 kV/MT (GTOEE-SAMTRE)

  105

  3.2. Lt-I 199-90(sistata)aG-1 200-91*

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  19/50

  OG-f 207-94* lnstructiune privind modul de organizare ;;i func-tionare a activitatii sectiilor auto din cadrulFRE (GTDEE-MARK)

  OU-I 208-94 lnstructiune pentru receptla contoarelor de curen!alternativ

  3.E-1 209-9S~ lnstructune tehnologica de reconditlonare Iilietan;;area transformatoarelor de rnasura CESU 110 kV l?iTEMU 110 kV (GSCI) (BONE nr.2/01)

  3.1.RE-J210-95* Instruc(iune pentru verif icarea la punerea in funct iunei per iodlca a dispozi tivu lu i DCR-20 pentru cont ro lu lintegritati i rezistorului de MT (FRE Deva)

  3.2.E-1211-9S" Tehnologie de incercare cu azot ;;1 incercare lapresiune hidrauhca oi tncercarl function ale aacumulatorului de ina Ita presiune I 1-56 cu standulfabricat de HERVIL-RmValcea (GSCI)

  3.2.E-1 212-95* Tehnologie de verif icare a etanlileitati i ;; i functlonarl]corecte a subansambluri lor MOP cu standul pen truverificarea etanoeitatii. fabrlcat de HERVIL-Rm.Vareea(GSCI)

  3.E-1213-95" lnstructiunl pentru verifiearea la PIF ;;1 periodica inexploatare a protecnei diferen tlale homopolare atransformatoarelor de 110 kV MT eu boblna de punctneutru (FRE Deva)

  3.E-1214-96 lnstructiune tehno logica de verificare profilactiea,transport, depozitare, conservare ;;i control Tnexploatare ale treceri lor izolate (GSCI)

  3.E-1215-98" lnstructiune tehnoloplca de etansare a transfor-matoarelor de curent CESU 220-400 kV (GSCI)(BDNE nr.3/01)

  3.E-1216-96* Instructiune tehnoloqica de uscare a azotuluicomprimat in tuburi de 150 bar, utillzand instalatla deuscare azot fabricata de HERVIL-Rm. Valcea (GSCI)

  OU-1217-96* lnstructiune privind stab ilirea taxei pentru putereaaprobata consumatorilor oi realizarea lucranlor dealimentare cu energie elect rica a aeestora (GTDEE-MARK)

  106

  3.E-' 218/96* lnstructiune tehnologica privind recondmonarea izolatieila transformatoarele de putere de 10-40 MVA la loeul demonlaj, prin metoda pulverizarii de ulei (FRE Piteiti)

  3 .RE-I 218-96 lns truc tlune de depistare a defecte lor pe conductoaretorsadate (BDNE nr.12101)

  3.RE-1220/9S" lnstructame privind analiza sta rii tehnice a conduc-loarelor act ive 9i de protecf ie, pe epruvete prelevate dinLEA de 110 - 750 kV aflate Tn exploatare (BDNEnr.10/00)

  4.RE-1 220/96* Insfrucpune tehnoloqioa de reconditonare a echipa-mente lor electromagnetice cu autoclava de 26 m3 innoile standuri din dotarea FRE

  4.RE-J 221/97* tnst ructlune tehnoJogica de recondi tionare a echipa-mentelor eJeelroenergetice cu autoclava de 26 m3 Tnnoile standuri din dotarea FRE (BDNE nr.5/00)

  OU-' 222-00* lnsuuctlune privind stabilirea corectlfor la energiaelectrica furnizata consumatori lor care funcf ioneaza inanumite perioade cu sarcina foarte scazuta

  OU-l 223-00 lnstructlune pentru stab ilirea schimbului de energieelectrica intre SD

  3.2. U-I223-00* lnsfructlune privind protectia anticorosiva a consfructelormelalice de retele electrice 9i a tehnoJogiilor de protectieanucorosiva

  3. RE-I 22304* lnsfructsme privind emiterea documentelor de verifieari.Buletine de verificari

  OU-I 224-04* lns truct luni de tari fare a energie i electrice la consumatoriicasnici cu tarit CTP opt ional de t ip monom

  3. L-I225-02* Instruc\iuni de aplicare a STAS 831 revizuit, privind folosl-rea In comun a stalpilor pentru liniilede MT, JT , Tc ~iCATv

  1.RE-1226-02" lns truct iuni de realizare a protectiei impot riva supra-tensiunilor in instalatlile electrice de joasa tensiune

  ORE-1227-02* lnslructluni de determinare prin masurari a tensiunnor deatingere Iilide pas la instala\iile din sistemul de dlstribufiea energiei electrice(Revizuit In anul 2008)

  107

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  20/50

  3.2. FT 1-903.2. FT2-873.2. FT 3-733.2. FT 4-933.2. FT 5-903.2. FT 8-753.2. FT 9-693.2. FT 10-853.2. FT 12-B33.2. FT 13-873.2. FT 14-693.2. FT 17-823.2. FT 18-693.2. FT 19-91

  3.2. FT 20-BO3.2. FT 21-693.2. FT 22a-91

  Grupa 3. Fi$e tehnologiceFi~a tehnologica pentru revizia tehnica a liniilor electriceaeriene de 220-400 kVMontarea. verificarea pe teren ~i demontareacontoarelor (republicats in 1995)lncercarlle periodice ale transformatoarelor de putere .a~ebobinefor de stingere dupa repara~ii~i in exploatare : ; ; 1FI~a tehnologica. Metode de verificare a liniilor eJectricede energie in cablu de 1-35 kV(BONE nr. 11/03)~evizi~ .intreruptoarelor 1 0 i fUP de medie tensiune ~i adlsp.o~lflvelo~de a~tionar~. a ferente ( republ ic a ta in 1995)Revzia tehnlca a rnstalatulor de aer comprimatRevizia unui punct de alimentareReVizia posturilor de transformare pe stalpl (republicata1n1995)Reviz ia bater ii lor stationare de acumulatoare(republicata in 1995) (BONE nr.7/01)Vopsirea de intrefinere a elementelor metaJice din statii~iLE)\ .Revizi~ intreruptorului cu aer comprimat, de fabricatieV EM , tiP C P T 1008/60/600, 50 Hz .Revizia ~ehnica a transformatoarelor de fabricatie IEPC,cu puterrde 10 pana la63 MVA (BONE nr.11/01)Revizia Intreruptoarelor cu ulei putin, tip VMM-1103500MVA '~epararea mantaJelor de protectis din materiale plasticeI etansarea capetelor cabluri lor electrice folosindbenzi autocompactizante tip PROCOMBANOReparatia In atelier a interuptoarelor IUP 110 kV 3000 ~i1900MVA 'Revizia autotransformatoarelor de fabricatie UEPC cuputeri cuprinse intre 18 ~i 100 MVA . ,Fi~a tehnologica pentru revizia tehnlca a separatoarelorde medie tensiune cu tensiuni nominate intre 1 i 24 kVsi a dispozitivelor de aetionare aferente, de fabricatieindigena .

  108

  3.2. FT 22b-91 Fi~a tehnologica pentru revizia tehnica a separatoarelorde ina lta tensiune cu tensiun i nominale cupr inse int re36 ~i 420 kV ~i a dispozitivelor de actionare aferente, defabricatie indigena

  3.2. FT 23-82 Revizia tehntca a transformatoarelor de masura de110-400 kV (republicata in 1995)3.2. FT 24-73 Revizia siqurantelor de lnal ta tensiune de t ip inter ior ~iexterior de 6 - 35 kV (BONE nr. 12104)

  3.2. FT 25-82 Revizia tehnioa a transformatoarelor de masura de6- 35 kV

  3.2. FT 26/1-82 Expioatarea, repararea :;;i revizia tehnlca a cornu-tatoarelor de reglaj in sarcina pentru transformatoare demedie imare putere

  3.2. FT 26/2-96 Fi:;;atehnologica pentru exploatarea, revizia tehnica : ; ; irepararea comutatoarelor de reglaj sub sarcina pentrut ransformatoarele de rnedie :;;i mare putere.Comutatoare de tip RS-3, RS-4 i RS-9 de fabricatieKOLAROV (Bulgaria) - vol.l, partea a II-a

  3.2. FT 26/3-82 Expfoatarea, revizia tehnica ~i repararea comutatoarelorde reglaj Tnsarcina pentru transformatoarele de medie :;;imare putere (BONE n r. 1/03)

  3.2. FT 26/4-83 Exploatarea, repararea i reviz ia comutatoarelor dereglaj in sarcina a trafa de medie ~i mare putere, defabncatie IEPC, tip Elin

  3.2. FT 26/5-84 Exploatarea, revizia tehnica i repararea comuta-toarelor de reglaj sub sarcina pentru transformaloarelede meclie ~i mare putere, de fabricetie Reinhausen(BONE nr , 11/02)

  3.2. FT 27-71 Revizia intreruptorului cu aer compr imat tip VVN, 110~i220kV

  3 .2 . F T 2B-93 Fi~a tehnica pentru intreruptoare de joasa tensiune3.2. FT30-76 Revizia d ispozitivelor de act ionare OPI, OSI, ORI, OGI,

  OfIJIl ,MRI i MASI ale intreruptoarelor de 6 - 35 kVinclusiv

  3 .2 . F T 3 1-7 1 Revizia motoarelor electrice i a convertizoarelor3.2. FT 32-71 Revizia redresoarelor cu seleniu

  109

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  21/50

  3.2. FT 33-71 Reviz ia l in ii lor e lectr ice aer iene de 35 kV2.U-FT 34-83 Executarea 9i repararea instalatiilor electrice interioare

  din l oculnte (repub l lcata in 1994) (BONE nr. 8105)2. RE-FT 35-91 Execut ia b r ansamen t el or electrice (BDNE nr. 8/04)2. RE-FT 3512-95" Realizarea bransamentelor cu cablu coaxial (GTDEE-

  SAMTRE)3.2. FT 36-93 Fi8 tehnologlca privind revizia transformatorului de2 5 0 MVA, 40 0 /1 2 1/ 20 kV, de fabrlcatie IEP Craiova(BONE nr.4/01)

  3.2. FT 37-90 Reviz ia l in ii lore lectr iee aer iene de 110 kV3.2. FT 38-88 Fi8 tehnologica privind revizia tehnic8 a LEA

  de 6-20 kV (republ icata tn 1995)3.2. FT 39-72 Revizia separatoarelor de sarcina tip STIS de 10

  i20 kV, de fabrica;ie UEPC3.2. FT 40-84 Executarea lucrarilor de montaj, exploatare ii repara\ii

  a le cuti ilor de dlstributie din retelele electrice de joasatensiune (BONE nr. 6/03)3.2. FT 41-73 Revizia intreruptoarelor tip H 623 cu expansina, defabrica\ie SIEMENS3.2. FT42-81 Revizia autotransformatoareJor de 200 MVA, 220/121 kV,de fabrica!ie IEPC

  3.2. FT43-81 Revizia autotransformatoarelor de 400 MVA, 400/231 kV,de fabrica\ie IEPC

  3.2. FT 44-81 lnlocuirea firului de garda la LEA 110, 220 i 400 kV(BONE nr. 12103)

  3.2. FT 45-82 Revizia i reparatia transformatoarelor de distributie euputeri pE' lnala 1600 kVA, MT/JT in atelier (republicatain 1995) (BONE nr. 11/04)

  3.2. LJ-FT4684 Execu\ ia lucr .; !r ilor la LE A in conditii specialemeteorologice

  3.2. LJ-FT 47-89 Exeeutarea LE A dejoasa tensiune (BONE nr. 9/05)3.2. FT 48-82 Reviz ia posturi lor de transform are in cabine dez id i sub-

  terane,echipate eu celule prefabricate (BONE nr. 1/02)'3.2. FT 4988 Executarea rnansoanelor de legatura la cablurile de

  1kVeu materiale din selur i3.2. FT 50-89 Executarea jonct iunllor la conducloarele din aluminiu ale

  cablurilor de 1-20 kV, prin presare la reee (BONE nr. 2/05)110

  3.2. FT 51-83 Revlzia tehnica a dispozilivelor de action are lip ASE,de fabricatie IEP-Craiova, pent ru separatoarele de110-400 kV (repu blieal(1 in 1994)

  3.2. FT 5274 Revizia tehnlca a dispoziUvelor de actlonare eu aercomprimat tip COnBUS i A.P .

  3.2. FT 53-93 Exploatarea lnstalatillor de iluminat public(BONE nr. 10/04)3.2. FT 54-82 Revizia podur ilor , canalelor , subsoluri lor i nivelurilor

  deschise de cabluri dinstatiile de transformare(BONE nr.8/01)3.2. FT 55-91 Fi~a tehnologica pentru executarea rnansoanelor delegatura mixte intre cabJurl ie de 20 kV, tip A2YSb(r)Y(monofazate) l?i tip AOSB (tr ifazate) cu trei mantaledin plumb 9i lzolatle din HIU, folosind elementeprefabricate iimateriale din seturi

  3.2. FT 56-75 Revizia tehnlca a rntreruptorulul IUP-35 kV cu actio-nare pneurnatica sau eu dispozitiv de act ionare MR-4

  3.2. FT 57-90 Revizia tehniea a intreruptoarelor de inalta tensiunede 110-400 kV2. RE-FT 5883 Exeeutarea fundatiilor prefabricate la LEA de medietensiune l?i[oasa tensiune (BDNE nr.12/01)

  3.2. FT 59-75 Revizia tehnica a intreruptorului MGG-10 kV, 2000 Ai 3000 A2. E-FT 60-85 Executia ins ta lafii lor e lect rice sani tare de incalzi re iventilatie in statiile de transformare

  3. RE-FT 6177 Execupa ~i verif icarea prizelor de pamilnt cubentopriz9 (BDNE nr. 12/04)

  3.2. FT 62-95 Fil?8 tehnoloqica pentru executarea rnansoanelor delegatura mixte Intre cabluri de 20 kV, tip A2YSb(r)Y(monofazate) ii t ip NAHKBA (trifazate eu 0 manta deplumb si lzolatie din HIU), fo losind elementeprefabricate l?imateriale din seturi

  3.2. FT 63-95 Revizia tehnlca a celulelor prefabricate pentru posturitip CIP-M-12-24 kV

  3.2. FT 64-93 Revizia tehnica a ceJule lor prefabr icate pentru stati l defabrieatie ICP-Bailegt i (BDNE nr. 1/06)

  111

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  22/50

  3.2 . FT 6585 Execu~ ia joncliUnifor?e cabluri de 10 kV cu izo latie dePVC ~IHIU, cu cabluri de 20 kV, cu izolatie de PE

  3.2. FT 6690 Executarea. man~oanelor de legatur~ la cablurilede 20 kV, tiP A2YSb(r)Y, folosind materiale din se tu((2 vol) (BONE nr, 4/03) I

  3.2. FT 6795 Execu~area termi~alelor de interior :;;i de exterior lacabr~rr de 20 kV t iP A2YSb(r)Y, folos ind mater ia le d 'setufl In

  2. RE-FT 6883 Montarea bate riilor de condensatoare din statu ~iposturi de transformare3.2 . FT 69-84 Revizia tehn ica a ce lulelor prefabricate de tip desch'din stati ile de transform are IS3.2. FT 70-90 Execu t~rea man:;;oane lor de deriva tie la cablurile de

  1 _ kV, t ip ACYAbY :; ;i t ip ACHPAbi , folos ind mater ia ledin setun (2 vOL) (BONE nr. 11/05)3 .2. FT 7189 Execu.tarea subansamblurilo r te rminale de exte rior l a

  c~blunle. de 20 kV, t ip A2YSb(r)Y, folos ind mater ia ledin ~~tun.(2 voL} (BDNE nr. 6/04)3.2. FT 7285 ~evlzla .. ;; l reparatia barelor colectoa rede 110400 kVdin statn exterioars -3.2. FT 73-86 Execut~rea lucrarilor de revizi i tehnice : ;; i reparat ii laMHC : ; ; 1 CHEMP .

  3.2. FT 74-86 ~xecutarea accesoriiJor la cablurlls de 20 kVtip NA2YHCaY - import ROG '3 .2. FT 75-87 Exec~tarea : ; ; i repararea canalizarilor din linifJe

  electnce subterane de 1-20 kV (repubJicata in 1994)(BONE nr. 10105)3.2. FT 76-86 Ex~?utarea lucrarilor la circuitefe secundare din

  s tatu le de 11OkV/MT existente (BONE nr. 7/05)3.2. FT n-86 (E)Montarea echlpamentelor e lectromecanice In MHC slCHEMP Y3.2. FT 78-87 Executare~ capete lor termina le de inter for la cabluri

  d~20 kV:t ip A2YSb{r)Y folosind elemente prefabricatedin seturi (2 vol .) (BONE nr, 7/04)3.2. FT 79-87 Executarea ~ape tefor terminale de exteri or la cabluri

  d~ 20 kV tip A2YSb(r)Y, utilizand elemente prefa-bricate din seturi (2 vol. ) (BONE nr. 9/04)3.2. FT 80-88 Monfarea transformatoarelor de medie putere in stat ii- ,

  112

  3.2. FT 81-90 Executarea rnansoanelor de legaturS la cabluri de 20 kV.tip A2YSb(r)Y l?i Na2YHCaY, fo losind elemente prefa-bricate s i mater ia le din setur i (2 voL) (BONE nr. 9/04)3.2. FT 82-90 Executarea ansamblurilor terminale la cablurile de20 kV cu izolatle din Mrtie impregnata cu trei mantaledin plumb

  3.2. FT 83-95 Executarea ansamblur ilor terminale de inter ior la cablu-rife de 20 kV, eu izolalie din HIUl?i 0 manta de plumbtip NAHKBA, folosind elemente prefabricate

  3.2. FT 8495 Executarea mansoanelor de legatura la cablurile de20 kV cu izolatie din harlie impregnata in ulei :;;i t reiman tale din plumb (2 vol.) (BONE nr.9/01)3.2.FT 85-95* Fi :;;a tehnologica pentru lucrar i $1ver iflcari la l in ii le incablu pentru telecornunicath, semnalizare !ji de control(GSCI)3.2.FT 86-96* Tehnoloqie de rnasurare a f recvente i de acord a c ircui-tului antiferorezonant la transfo rmatoarele TECU de110-400 kV (GSC I)Grupa4. indreptare deptoiectare1. RE-Ip 1-82 lndrepta r de proiectare pentru liniile electrice tn cablude 1 - 20 kV

  1. RE-Ip 2-82 lndreptar de proiectare pentru poduri de cabluri,subsoluri de cabluri :;; iniveluri deschise1. RE-Ip 3-91 lndrumar de proiectare pentru mstalatii de iluminat

  public (dupa actualizare va inlocui PE 136/88, conformavizului RENEL nr. 66/1993)1 . L1-lp 411-95Algoritm de calcul pen tru de terminarea tractiunil orsaget ilor conductoarefor la LEA de MT (BONE nr. 3/06)1. LI-Ip 4/2 -931ndrumar de pro iectare pentru LEA de MT. Oomenii deutilizare a stalpilor de beton, conform PE 104/93(BONE nr. 7/06)

  1. L1-lp 413-881ndrumar de proiectare pen tru linii electrice aerienede medie tensiune. Izolatoare, c leme, armanm (BONEnr.4/06)1. LI-Ip 4/4.90 Fundatii fo rate injecta te pentru stalpil LEA de medietensiune

  1. LI- Ip 4/5-BSlndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Trecerea dinLEA in LES. Der ivati t (BDNE nr.2/06)

  113

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  23/50

  1. Ll-lp 4/6-90 Tndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Uniielectrice aeriene echipate cu conductoare ALCORO1. LI-Ip 4/7-89 Indrumar de proiectare pentru LEA - MTd.c. cu stalpispeciaH din metal

  1. LI-Ip 4/8-89 Indrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene demedie tensiune-coronament dezaxat1. LI-Ip 4/9-88 indrumar de proiectare pentru LEA de 20 kV cu patrucircuits1. LI-Ip 4/10-89 Tndrumar de proiectare pentru LEA de MT. Linit

  eJectrice aeriene echipate cu conductoare refolosibile1. L1-lp4111-901ndrumar de proiectare pentru LEA de MT, Utilizarea(sistata) stalpllor jumela1i la LEA de MT dublu circuit (GTOEE-SAMTRE)1. LI-Ip 4/12-89Instruc!iuni tehnologice privind realizarea linii lor

  e lec ir ice aer iene de medie tensiune simplu circui t, cudoua conductoare pe faza (BONE nr. 5/06)1. LI.Jp 4/13-90 Indrumar de proiectare pentru LEA de MT. LEAechipate cu conductoare ALCORO1.Ulp4/14-93* Tndrumar de prolectare pentru LEA de MT. Pcrt iuni dellnie cu deschideri mari (GTDEE-SAMTRE)1. LI-Ip 4/1595 Trecerea LEA de MT cu izolatoare 'sNs, coronamenttriunghi, In LEA cu izolatie capa-tija1. LI- Ip 4/16-1ndrumar pentru ca lcu lul stalpl lor de Jemn ai l ini ilor de00* medie tensiune1.LI -lp 5-89 lnslructlunl de proiectare a incruci~ar ilor ~i aprop ier ilor

  LE A de MT ~i JT f a t a de alte linU,instalatii ~i obiective1. RE- Ip 6-76 fndreptar de proieetare peniru pri zele de pamant cubentonita (BDNE nr. 8/07)1. E-Ip 7~92' Indreptar de proiectare privind solutiile de aplicare aprotectiei de rezerva a barelor de medie tensiune dinstatiile noi ~i existente din stajiile de 110 kVlMT(GTDEE~SAMTRE)

  1. LJ-Jp 8-76 Indreptar de proiectare pentru rejelele eleetrice dejoasa tensiune cu conductoare izolate torsadate1. E-Ip 9-93* lnst rucnunl de proiectare a instalat ii lor de telemecanicaale statiilor electrice (lnloculeste, experimental, prescnp-iia PE 601/84, conform referafului nr.581 06/1993,aprobat de conducerea RENEL) (GTDEE-SAMTRE)

  114

  1. RE-Ip 10-84 Tndreptar de proiectare a instalatiilor de asigurare arezervei prin grup electrogen fix

  1. Ll-lp 11-84 lnstructione de proiectare. Oeterminarea dateJor decalcul pentru stabili rea influentelor LEA asupra LTcdatorita paralelismului

  1. E-Ip 12-85 Metodologia de elaborare a datelor de catcul aferentestatiilor de 110 kV pentru determinarea tensiunilorrezistive in instalatl l Tc

  1. G-Ip 14-91" Instalat ll de legare ta pamant MHC ~i CHEMP (iSPE)1. LI-Ip 15-87 Tndrum'ar de proiectare pentru LEA de MT i JT eu

  conductoare neizolate pe stalpi comuni1. LJ-Ip 16-88 Indrumar de proiectare pentru LEA de joasa tensiune

  cu conductoare neizolate1. LJlp 17-90 tnstructiuni tehnologice privind solut li le de aiimentare

  cu energie elecfrica a blocurilor de loculate P + 1 - P + 3(GTOEE-SAMTRE)

  1. E-Ip 18-83 Indreptar privind alegerea utiJajelor i dispozitivelornecesare exploatarii 9i reparatiei echipamentelor dinstatiile de transform are de 110-400 kV (completa!prin anexa "Nomenclator de dotare a SIT ~iCIT cuulilaje tehnoJogice pentru statii")

  1. E-Ip 19-95 Tndreptar de proiectare pentru bateriile de conden-satoare derivatie (sunt ) din stat ii le de transformarede 110 kV/MT (BONE nr.6/01)

  1. U-Ip 20-82 Indreptar de proiectare pentru calculuJ inffuentelorreciproce intre ci rcuitele unei LEA de MT sau LEA de110kVcu mai multe circui te

  1. L1~lp21-82 Tndrumar de proiectare a LEA de MT pe stalpi comunicu reteaua de JT cu conductoare torsadate .

  1. Ll -Ip 22-78 lnstruct iun i de proiec lare pr ivind executa rea treceri lordin LEA de 110 kVin LES de 110 kV

  1. Elp 23-84 lnstructiunl de proiectare privind racordareaconductoarelor la borne Ie echipamentelor Tn5tat111ee110 kVlMT1. E-Jp 24-86 lnstructiunide proiectare a statiilor electrice de 6-110 kV.Dispozitii constructive (BONE nr. 8/02)

  115

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  24/50

  1. E-Ip 25-95 indreptar de proiectare a statlilor electrice. Serviciiproprii de curen! continuu1. E-Ip 26-82 Indreptar privind proiectarea statiilor electrice. Serviciiproprii de curent alternativ

  1 . E-Ip 27-87 Tndrumar de proiectare privind instalathle electrice,sani tare, de tncalzlrs !?i de ventil atie din statiile detransformare de 110 kV

  1. LI-Ip 28-94 indreptar de proiectare privind condi\iile de coex is ten ta aliniilor de energie electrlca cu linmede telecornunicatl l

  1. G-Ip 29-78 indreptar de proiectare pentru transmisi i prin legaturi pilot1. RE-Ip 3004* indreptar de proiectare ~i executle a ins ta lati itor delegare la pam ani ..1. E-Ip 31-86 lnstructiuni de proiectare ~iexecutie a legaturilor pilot

  din puncl de vedere al protect iei Tmpotriva tnf luentelorprin cuplaj inductlv ~irezistiv

  1. E-Ip 32-86 indreptar de proiecta re pen tru sta lii de 110 kV cu baresimple si fara bare

  1. LJ-Ip 33-83 tnstruetiunl de proiectare ~i constructn a LEA de110-220-400 kV in zone cu fenomene meteorologiceintense

  1. E-Ip 34-89 lnstructiuni privind dotarile necesare in statlile detransformare din punct de vedere al N.P.M. 9i P.S.I .

  1. E-Ip 35/1-04* lndreptar de proiectare !? i executie a retelelor de medietensiune cu neutrul legat la parnant prin rezistenta

  1. RE-Ip 35/2-92 Tndrumar de proiectare pentru retelere de medietensiune cu neutrul t ratat prin rez istenta, Ins ta la!i i delegare la pamant pen tru liniile ae riene, cab lurilesubterane, statiile ~i posturile de transformare(Revizuit in anul 2005)

  3. E-Ip 36-84 Condi ti l tehnice ~i prevederi de proiectare, executie ~iexploatare pentru cabine de relee din s tati ' exler ioare de 110-400 kV

  1. E-Ip 37-84 Tndreptar de proiectare pentru statii de 110-400 kV.Suporturi izotante, lanturi izolatoare, creme ~i arrnaturi

  1. LI-Ip 38-89 indreptar pentru proiectarea LEA de IT. Apropieri sit raversari a le LEA de 110-400 kV fata de alte instalati i

  116

  1. E-Ip 39-90 Indreptar pentru proiectarea statiilor de conexiuni sltransformare. Transformatoare de curent

  3. E-Ip 4085 Conditii tehnice i prevederi de proiectare, executie iexploatare pentru unltatile de servicii proprii alestati ilor exlerioare de 400 kV

  3. RE-Ip 41-92 tnstrucnunl de proiectare i expioatare privindprotsct la fmpot riva lnfluente lor datorate apropieri lordintre l inii le de energie elsctrlca

  1. LI-Ip 42-91" Tndreptar de proiectare pentru fundat ii le LEA de ina I tatensiune (ISPE)

  1. LI-Ip 43-85 indreptar de proiectare a LEA de IT. Dlspozltilconst ructive ale lanturi lor de izolatoare pentru LEA de110-750 kV in dlferite zone de poluare ~i cu diferitetipuri de izolatoare

  1. E- Ip 44-85 Condi tii tehnice ~i prevederi de proiectare, executie ~iexploa tare pentru instalatiile fixe de stins incendii latransformatoarele din sta,i ile de 400 kV

  1. RE-Ip 45-90 Indreptar de proiectare a protectillor prin relee isigurante fuzibiJe tn postur ile de transfo rmare ~ i T nreteaua de joasa tensiune1 . E-Ip 46-86 indreplar privind proiectarea statiilor electrice. Circuiteprim are

  1. E-Ip 47-86 Indreptar privind proiectarea statiilor electrice.Gospodar ia de cablur i de servici i propr ii ~ i comanda-control pentru stati ile de 110-400 kV

  1. LI-Ip 48-86 indreptar de proiectare. Alegerea i verificareaaezari i conductoarelor, a distantelor Tntrefaze ~iTntrefaze ~i pamant la LEA de 110-400 kV

  1. RE-Ip 49-86 Tndreptar de proiectare a retelelor de dislr ibui ie publica1. E-Ip 50-86 lnstructiuni de proiectare a bate riilor de condensa-toare montate in inter ior la statllle de transform are1. E-Ip 51-1/94* lnstructiuni privind stabilirea puterilor nominaleeconomice pentru transformatoarele de 110 kV/MT(BONE nr, 9106)3. RE-Ip 51/2-93* lnstructluni privind stabilirea puterilor nominale econo-

  mice pentru transformatoarele din posturi (fnlocu-leste PE 145185) (Universitatea Tehnica Bucure!?li)(BONE nr.9/06)

  117

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  25/50

  1 . E- Ip 52-87 Conditii tehn ice i prevederi de proiectare, executis iexploatare pentru instalatllle de blocaj din sta\iilee lectr ice de 110-400 kV

  1 . E-Ip 53-87 Condltil tehnice ~ prevederi de proiectare, executie iexploatare pentru montarea i arnenaiar ile construc-t ive necesare transformatoarelor de putere din stali ilede 110-400 kV

  1. lI-lp 54-88 Tndrumar de proiectare pentru LEA de 110 kV.Derivatii LEA de 110 kV din Hniileelectrice existente

  1. E-Ip 55-95 Indreptar privind proiectarea statiilor electrice. Circuitede joasa tensiune curent continuo si curent allernativ

  1 . E-Ip 56-88 Conditi i tehnice i prevederi de proiectare, executls iexploatare privind montajul aparatajului p rimar dins tati ile exter ioare de 110 kV

  1. E-Ip 57 -88 Indreptar de proiectare pentru statii electrice.Conductoare flexibile

  1. E-Ip 58-89* Conditii tehn ice i preveder i de proieclare, executie iexploatare pentru camerele de cornanda ale stat il lorde 110-400 kV (ISPE)

  1. E-Ip 59-89 Conditii tehn ice i prevederi de proiectare, montaj iexploalare pentru aparatajul de joasa lensiune dinstatHle de 110-400 kV (lSPE)

  1 . E-Ip 60-89* Indreptar privind proiectarea cornutatiei secundare asta\iilor de 110 kV/MT teleconduse prin calculato r deproces (GTDEE-SAMTRE)

  1. E-Ip 61-90" Indreptar de proiectare privind proieclarea statiilore lectr ice de 110-400 kV. Racordur i pentru conex iuniaeriene (ISPE)

  1 . E-Ip 62-90 lnetructiuni de proiectare 9i execute privind ansamblu lrnasuri lor P.S.I. la instalatiile electrice de ina Ita tensiune1. LI-Ip 63-90* fndrumar de proiectare penlru LEA de 110 kV prinmetoda de calcul la s tari l imita ( ISPE)

  1. E-Ip 64-91 Indrurnar de proiectare a statiilor de conexiuni itransform are. Conditii generale de alegere 9 1 verificare aaparatelor electrice de comutatie primera cu U > 1 kV

  118

  1. E-Ip 65-91 * fndreptar de proiectare a s tatl llor e lect rice. Alegereaamplasamentelor i a planulu i general pentru s tatl lleefectrice de 110-400 kV (ISPE) (anulat datorita aparifieinormelor ANRE privind distantele de sigurant8'J1. E-Ip 66-91 Insfructiunl de proiectare a instalatiilor de protectieprin relee. Linf cu tensiunea de 6-110 kV1. E-Ip 67-91* lnstructiunl de proiectare a mstalatlilor de protectieprin relee. L in ii cu tensiunea de 220-400 kV (ISPE)1. E-Ip 68-91 Indreptar privind proiectarea statiilor electrice.Marcarea i reprezentarea elemente/or ii circuitelordin statiile electrice (anulat datorita adopfarii lEG demarcare)1. RE-Ip 69-91 indrumar pentru alegerea solutlilor opt ime de balizarea stalpl lor l?iconductoarelor LEA1. E-Ip 70-92 Instructiuni pentru proiectarea instaiatiilor de stinsincendiul la instalatiile din statii electrice1. LI-Ip 71-92* fndrumar de proiectare pentru fundetll turna te forate

  pentru stalpi j rneta lici a i LEA de 110-400 kV (ISPE)1. LI- Ip 72-93* indrumar de proiectare pentru fundati i ind irecte pentrus tElipi imetal ic i a i LEA de 110-400 kV (ISPE)1.LI-lp 73-95* Indrumar i program de calcul pentru prevenireaefectelor galoparii conductoarelor LEA (lSPE)1.LI-lp 74-95* tnsfructlunl (provizorii) privind asigurarea com pac-tibiJitatii electromagnetice (CE) la proiectarea iexploatarea statlllor electrice (ISPE)OG-Ip 75-96* Metodo logie pentru evaluarea economlca a oferie lorde transformatoare de putere din retele electrice(GTDEE-ST)

  1.1.G-lp 76-97" Metodologie de calcul a l eficiente i economice a unorlucrari specifice retelelor de transport i d istnbutie(GTDEE-ST)2.1.LI- lp 77-97" Metodologie de determinare a eflcientel economice aint roduceri i sistemulu i de automatizare a dist rlbutlel

  pentru 0 LEA de MT (GTDEE-ST)3.1.G-lp 78-97* Conditi i tehnice privind fnlocuirea intreruptoarelor dincelulele de MT din sistemul de distributie al GTDEE(GTDEE-ST)OG-Ip 79-97* tnstructiune pentru determinarea perforrnantelorretelelor de distr ibul le de JT i MT (GTDEE-ST)

  119

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  26/50

  C. PRESCRIPTII TEHNICE PENTRU CENTRALE ELECTRICE

  FTR 1-72

  FTR2-72FTR3-72FTR 4-72FTR5-72FTR 6-72

  FTR 7-72FTR 8-72FTR9-72FTR 10-73FTR 11-73FTR 12-74FTR 13-76

  FTR 14-75'FTR 15-75FTR 17-76(FTR-TH19.5-2-78)

  Grupa 1.Fitje tehnologice de reparatiiFj~a tehnolopica pentru eentrarea rotllor din\ate larequlatoarele turbinelor cu abur ~iale reductoareJor deturatie aferenleFi~a tehnologica pentru repaletarea turbinelor eu aburFi~a tehnologica pentru capele de generatoareF i~a tehnoloqica pentru nomenclatorul tip de operatl lla repararea turbinelor cu aburFi~a tehnologica pentrurepararea etansarilor de eapatale turbinelor cu aburFi~a tehnologica pentru repararea infa~urarjj statorice~ i rotorice a ansamblului coleetor ~i a excitatriceiturbogeneratorului TVF 60-2Fi~a tehnoloqica pentru repararea Ynfa!,iurarilorstatorice ~i rotorice la molorul electric ATM 3500-2Fi!,ia tehnologica pentru indreptarea rotoarelorturbinelor cu aburFi~a tehnoJogica pentru stranqerea prezoanelorcarcaselor turbinelor cu abur. Fi~a tehnologica pentru repararea pompelortip SIRET-NDSFi~a tehnologica pentru repararea generatoarelorTVF 100-2Fi~a tehnologica pentru revizia s is temulu i de f ixare ! ii ighidare a careaselorFi~a tehnologica pentru repararea turbinelor SKODAde200MWFi~a tehnologica pentru demontarea ~i montareadiscurilor ~i cuplelor rotoriceFi~a tehnologica pentru revizia sistemului perie-por tper ie la generatoare cu puterea de 25 MWFi~a tehnologioa pentru aJinierea liniei de arbori la .tu rbinele hidraulice vertica le (FRANCIS, PELTON,KAPLAN)

  120

  FTR 18-76(FTR-TH19.5-1-76)FTR 19-76(FTR-TH19.5-3-76)FTR 20-76

  FTR 21-77FTR22-77

  FTR23-77

  FTR 24-77FTR 25-77FTR-TH19.5-5-78*FTR26-77FTR27-79

  FTR 28-r7(FTR-TH19.5-4-78)FTR 29-77

  Fi~a tehnologica pentru alinierea liniei de arbor! laturbinele hidraulice orizontale (FRANCIS, PELTON)Fi~a tehnologica pentru rev izia ~i repararea lagareloraxial-radiale ale turbinelor hldraullceFj~a tehnologica pentru demontarea, repararea ~imontarea venti lelor de inchidere rapida ~ia venti lelor dereglaj aferente turbine!or cu puteri intra 50~i330 MWFi~a tehnologica de reparatie pentru ins ta latia de pre-pararea prafului de carbune la cazanul tipVZKG-645 tIhFi~a tehnologiea de reparatie pentru lnstalatia deevacuare a zgurei ~i cenusii (pompa BAGEER ~ielectrofiltrul) aferenta cazanului VZKG-645 tlhFi~a tehnoloqica de reparatie pentru lnstalatla depreparare a prafului de carbune la cazanul de 1035 tlh,moara DGS 100Fi~a tehnologica de reparatiepentru generatofulH-6688-2 SKODA de 200 MWFi!, ia tehnologica de reparatte pentru turbine cu aburde 330 MWFi~a tehnologiea pentru revizia ~i reparat ia capului l?icoloanei de dls tr lbutia aferente turbinelor h idraul iceverticale tip KAPLANFi~a tehnologica pentru repararea turbinelortip FIG 330 MWFii ia tehnoloqlca de reparat ie pentru instalatia de eva-cuare a zgurei ~i cenusi i, aferenta cazanului de 1035 t lhpe lignitFi~a tehnologica pentru repararea aparatului directoral turbinelor hidrauliee verticale tip FRANCIS ~iKAPLANFia tehnologica de reparat ie pentru venti la toarele deaer ~igaze arse aferente cazanulu i t ip VZKG-645 t lh

  121

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  27/50

  FTR 30-78FTR 31-78FTR 32-78FTR33-78

  FTR34-78FTR35-78FTR36-78FTR37-78FTR 38-78FTR-TH19.5-6-79*FTR39-78

  FTR40-78FTR41-78FTR 42-78FTR43-87'FTR 45-79

  . FTR 46-79

  FiicltehnoJogica de reparatie pentru preincaJzitorul deaer Ljungstrom de lacazanul de 1035 tIhFiicltehnologica de reparatie pentru arzatoarels pentrupraf de caroune iipacura de la cazanul de 1035 tlhFic3tehnologica de reparat ie pentru electro pornpa dealimentare 50% debit , aterenta cazanului de 1035 tfhFiia tehnologica de reparatie pentru pompa dealimentare 100% debit, aferenta turbinei cu aburli p Fie 330 MWFic3tehnolopica de reparatie pentru pompa de prea-l imentare 100% debit (pornpa 42) FIe 330 MW (grup)Fi8 tehnologicc3 de reparat ie' pentru electropompa dealimentare 50% debit , aferenta cazanulul de 1035 tfhF ic3tehnoloqica de reparatle pentru pompa de pre-a limentare 50% debit (pornpa 44) FIe 330 MW (grup)F ia tehnologicc3 pentru repararea cupla ju lu i multi -p lieator EPA 50% debit - grup FIG330 MWFii8 tehnologica de reparatie pentru electropompacondensat treapta 1 (pompa 45) FIe 330 MW (grup)FiicltehnoJogicc3de reparatii pentru revizia itreparatlaregulatoarelor E.G.R.K. aferente turbinelor hidrauliceKAPLANFia tehnoloqica de reparatie pentru electropompa decondensat treapta a JI-a (pompa 46) aferenta grupuluide 330 MWFiia tehnoloqica de reparatie pentru pompa de circulatiet ip DVR-2'-110 aferenta turbinei FIe 330 MW {2 vol.}F ia tehnologica de reparafie pentru vent ilatoarele degaze de ardere ide aer lacazanul de 1035 t lh (2 vot)Fiia tehnologica de reparatle pentru lnstalatia desuf lat funingine de la cazanul de 1035 tlhFii8 tehnologic8 de reparatie pentru sistemul subpresiune al cazanulu i de 1035 tlh pe J igni!Fiia tehnologica de rsparatie pentru conductele deaer ii gaze de ardere de la cazanul de 1035 tlh peJigni!Fi~a tehnolopica de reparat ie pentru condensatorul delaturbina FIG 330 MW

  122

  47-79

  49-79

  FTR 55-79FTR 56-79FTR 57-79FTR 58-79FTR59-79FTR 60-79FTR 61-79

  FTR 62-79FTR 63-79FTR 64-79

  Fi8 tehnoloqica de reparat ie pentru preincalzitoa~elede lnalta ii j oasa presiune din clrcuitul reqeneratlv -grup 200 MW SKODAFi~a tehnologica pentru repararea pompelor de condensbazat reapta I ~ia I I-a la turbina SKODA 220 MWFi~a tahnoloqica de rsparatle pentru electropompaTERMA250Fi8 tehnologica de reparat le pentru elect ropompaBRATE$250AFi8 tehnologica de reparat le pentru elec tropompaSADU 100 x 4Fj~a tehnologic8 de reparatie pentru electropompaSADU 56, SADU 65, SADU 80 ~iSADU 100Fia tehnologica de rsparatle pentru electropompa curoti dintate tip DL 8 i DL10Fi~a t~hnologica de reparatie pent ru elect ropompasubmersiblla HEBE 50 x 3Fi~a tehnologica de reparat ie pentru electropompaGRI$125Fiia tehnologica de rsparatie pentru rotoareleturbinelor hidraulice FRANCISFi~8 tehnologica de raparatie pentru rotoareleturbinelor hidraulice KAPLANFiiS tehnologica de reparatie pentru rotoareleturbinelor hidraulice PELTON .F i~s tehnologica de rsparatie pentru lagarele radialeaferente turbinelor hidraulice verticale " .Fi~a tehnologica de reparatie pentru etansaritearborilor turbinelor hidraulice verticaleF ia tehnologica de reparat le pentru arbor ii turbine lorhidraulice verticaleFia tehnologica de repara\ie pe~tru ~r~pompa tip 25-48de prealimentare cu uleiaferenta turbinel FIe 330 MWFii8 tehnologics de raparatie pent ru electropompatip 25-50. de pornire de inaJta prasrune aferentsturbinei de 330 MW

  123

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  28/50

  FTR 65-79FTR66-79

  FTR 67-79FTR 68-79FTR69-79FTR 7079

  FTR 71-79

  FTR72-79

  FTR 73-80FTR 74-80FTR 75-80FTR 7680

  FTR 7780FTR 78-80FTR 7980FTR 80-80FTR82-80

  Fi~a tehnologic8 de reparatls pentru h idroagregatult ip FRANCIS vert ica l de 22,S MWFi~8 tehnologica de reperatie pentru instalatiile auxiliare(regulator GUP ~i aer comprimat) aferente hidro-agregatelor FRANCIS verticale de 22,S MW (3 vOL)Fia tehnologica de reparatie pentru vanele flulureVF 270-100 i lnstalatl ile de actlonare aferenteFi~a fehnologica de reparatie pentru pompa principalade ulei a turbinei FIC 330 MWFi~8 tehnolog ica pentru reparatia pompei de pacuratreapta I (DL 7 X DL 13)Fi8 tehnologica de reparatia pentru demontarea ~imontarea rotorului din statorul turbogeneratoruluiTHA 330 MWFi8 tehnologica pentru revizia ~i reparatia electro-pompei (c.a .) de pornire de joasa presiune t ip 25-46,aterenta turbine i FIC 330 MWFi~a tehnologics penlru reviz ia i reparatia electro-pompei (c.c. ) de pornire de joasa presiune tip 25-51,aterenta turbine i FIC 330 MWFi~a tehnologica de reparatls pentru reparareaelectropompei EPET-65Fis tehnologic8 pentru reparatia pompei TT-150110 0 x 4Fi8 tehnologica pentru repararea al imentatorului cucarbune tip ERKOFi8 tehnologic8 pentru revizia i reparatia servomo-toarelor aferente aparatului director al turbinelorhidraulice verticaleFi8 tehnologica pentru revizia i reparatia instalatiilor defranare ~i ridicare aferente turbinelor hidraulice verticaleFi8 tehnoloqica pentru repararea pompelor ACVFia tehnologica pentru repararea electropompelorLOTRU, CERNA, CRI$Fis tehnologlca pentru repararea pompelor OlT,tip 80 x 10 i t ip 100 x 10Fis tehnoloqlca pentru reparatla pompei decondensat baza TPA (grup 200 SKODA)

  124

  FTR 83-80 Fia tehnologica pentru revizia ;;i reparatla{anulatade regulatoarelor de tura~ie i putere t ip HROX, aferenteHidroelectr icaSA}turbinelor hidraulice vertic aleFTR84-80

  FT R 85-80FTR 86-80FTR 8880FTR 89-80FTR 90-80FTR 9180FTR 92-80FTR 9380*

  FTR 9481FTR 95-80

  Fi; ;a tehnologica pentru reviz ia i reparatla instala~ieide racire si stingere, aterenta turbinelor hidrauliceverticaleFi~a tehnologica de reparat ii a pompei de al imentareTPA (grup 200 SKODA)Fia tehnologiea de reparatii pentru pompele decirculat ie 6 DR aferente grupului SKODA 200 MWFi;;a tehnologiea pentru repararea eleetropompelorPCHFi~a tehnologica pentru repararea electropompeiAVR 1202Fis tehnologica pentru repararea electropompe!ortipSADUFia tehnologica pentru repararea cazanului CR 16-0.P.Fia tehnologica pentru reductorul2CH1-1020Fia tehnologica pentru reviz ia si reparatia suban-samblurilor de distributie i reglaj al admisiei apei inturbina PELTONFia tehnoloqica de reparatle pentru reduetorulNEPTUN tip 3 CH1 - 1470Fia tehnologica de reparatie pentru ventilul by-pass,cazan 1035 Uh

  FTR 9780 Fia tehnoloqica pentru revizia i reparatia pompei(anulata de pendul aferenta sistemului de reglaj al turbinelorHidroelectr icaSA}FRANCISFTR 98-80 Fia tehnologica pentru repararea pompelor VDF

  (vertical, dublu flux)FTR 10180 Fia tehnologica de raparatll pentru pompa decirculatie de la casa sitelor l ip VDF 300 (grup 330 MW)FTR 102-80 Fia tehnoloqica de reparatle a hidrogeneratoare!or

  aferenle turbine!or hidrauliee verticaleFTR 103-80 Nomenclatorul pieselor de uzura i sloe de securitate

  pentru rnasina de stivuit125

 • 5/12/2018 Nomenclatorul prescriptiilor energetice

  29/50

  FT R 104-80

  FTR 10581FTR 106-81FTR 107-81FTR 108-81FTR 109-81FT R 110-81FTR 110-81FTR 112-81FTR 113-81FT R 114-81FTR 115-81

  FTR 116-81FTR 117-81'FTR 118-81FTR 119-84

  Fia. te~nologjca de reparatie pentru reductoru I detu!at1e tip 2CH-N-630 :,>iCH-1870 de la benzile decarbune ale cazanului de 1035 tlh NEPTUNFi:,>i:lehnologica pentru pompa de alimentare 200 CHM-353-19-8-UC-02Fia tehnologiC8: de re