NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

of 68 /68
ROMÂNIA RECENS Ă MÂNTUL POPULA Ţ IEI Ş I AL LOCUIN Ţ ELOR 2011 COMISIA CENTRAL Ă NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT BUCURE Ş TI 2011 Cod document: NOMINV

Embed Size (px)

Transcript of NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Page 1: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ROMÂNIA RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011

COMISIA CENTRALĂ

NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

BUCUREŞTI 2011

Cod document: NOMINV

Page 2: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Page 3: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CUPRINS

 

A.  INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE_________________________________________________ 3 

1.  STRUCTURA NOMENCLATORULUI_________________________________________________ 3 1.1.  Cadrul general al nomenclatorului ____________________________________________________3 1.2.  Descrierea nivelurilor/gradelor de învățământ___________________________________________4 

2.  SISTEMUL DE CODIFICARE _______________________________________________________ 6 

3.  MODUL DE COMPLETARE A INFORMAȚIILOR CU PRIVIRE  LA NIVELUL DE EDUCAȚIE________ 7 

4.  TEHNICA DE CODIFICARE ________________________________________________________ 8 

B.   CLASIFICAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA_____________________ 9 I.A INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR___________________________________________________9 

a) ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ ____________________________________________9 b) ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE SCURTĂ DURATĂ __________________________________________10 

II. INSTITUȚII DE INVĂTĂMÂNT POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI _____________________________________11 III. ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR_____________________________________________________________11 

a) SECUNDAR SUPERIOR______________________________________________________________11 b) SECUNDAR INFERIOR ______________________________________________________________12 

IV. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ___________________________________________________12 V. ALTE SITUAȚII_______________________________________________________________________12 VI. NEDECLARAT ______________________________________________________________________12 

C.   NOMENCLATORUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ____________________________ 13 I. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR___________________________________________________13 

a. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ/LICENȚĂ/MASTERAT/DOCTORAT________________13 b) ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE SCURTĂ DURATĂ __________________________________________42 

II. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI _____________________________________46 III. ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR_____________________________________________________________49 IV. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ___________________________________________________65 V. ALTE SITUAȚII_______________________________________________________________________65 VI. NEDECLARAT ______________________________________________________________________65 

Page 4: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Page 5: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

3

A. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE „Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ” elaborat pentru Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, permite obţinerea de informaţii privind structura populaţiei după cel mai înalt nivel de instruire (atât în ce priveşte ultima şcoală absolvită cât şi şcoala pe care o urmează persoana recenzată) şi codificarea corectă, în formularele de recensământ (LGP: G – capitolul Gospodărie şi P – capitolul Persoane), a răspunsurilor primite de recenzor. În elaborarea “Nomenclatorului instituţiilor de învăţământ” au fost luate în considerare toate actele normative care au reglementat modul de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţământ din ţara noastră, Legea nr.84/1995, Legea nr. 288/2004 şi Ordonanţa Guvernului nr 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate cu modificările si completările ulterioare în baza cărora funcţionează în prezent învăţământul de toate nivelurile/gradele, precum şi recomandările cuprinse în Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED 97). Nu au fost luate în considerare propunerile noii Legi a învăţământului (nr. 18 din 2011), acestea se vor aplica progresiv, pe etape, nivelurilor de educaţie, începând cu anul şcolar/universitar 2011-2012 şi continuând cu 2012-2013, iar altele din 2013.

Sistemul naţional de învăţământ reprezintă ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat şi particulare de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare (de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă) a activităţii de instruire şi educare şi care asigură desfăşurarea procesului educaţional al populaţiei şcolare, în vederea formării profesionale a acesteia.

1. STRUCTURA NOMENCLATORULUI “Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ” pentru Recensământul populaţiei şi al locuinţelor – 2011 a fost

structurat în conformitate cu legile amintite mai sus ţinând seama, totodată, şi de structura învăţământului anterior aplicării acestor legi, de grupările practicate de statistica curentă a domeniului şi cuprinde nivelurile/gradele de învăţământ începând cu cel mai înalt nivel de instruire dobândit sau urmat.

1.1. Cadrul general al nomenclatorului

Nivelul/gradul de învăţământ Cod

I.A. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (Legea nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare)

1-52

a) Învăţământ superior de lungă durată; 1-40

b) Învăţământ superior de scurtă durată; 41-52

I.B. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (Legea nr. 288/2004) Cicluri universitare:

1-40

a) Studii universitare de licenţă – Ciclul I ; 1-40

b) Studii universitare de masterat – Ciclul II; 1-40

c) Studii universitare de doctorat – Ciclul III. 1-40

II. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI 53-65

III. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR 66-93

a) Învăţământ secundar superior 66-92

1. învăţământ liceal 66-83

2. învăţământ profesional şi de ucenici 84-92

b) Învăţământ secundar inferior (gimnazial) 93

IV. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 94

V. ALTE SITUAŢII 95-98

VI. NEDECLARAT 99

Acest cadru general este o sinteză a “Clasificării instituţiilor de învăţământ din România”, care cuprinde

nivelurile şi profilurile de instruire.

Page 6: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

4

1.2. Descrierea nivelurilor/gradelor de învăţământ I.A. Învăţământul superior se realizează în universităţi, institute şi academii de studii cu facultăţi şi

specializări autorizate sau acreditate/în curs de acreditare. a) Învăţământul superior de lungă durată, în funcţie de profil, are durata de 4-6 ani pentru cursurile de zi şi

mai mare cu un an pentru învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă. Pentru învăţământul universitar la distanţă durata studiilor se reglementează prin hotărâre de Guvern. Absolvenţii învăţământului de lungă durată primesc diplome de licenţiat sau de diplomat în specializarea

urmată. Diplomele instituţiilor de învăţământ superior de lungă durată până în anul 2008 inclusiv, sunt echivalente cu

diplomele obţinute în urma promovării examenului de licenţă, respectiv, de diplomă. Pentru medicină, medicină dentară, medicină veterinară şi arhitectură acestea se menţin în continuare şi după anul 2008.

Se asimilează învăţământului de lungă durată şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ care au funcţionat cu grad de învăţământ superior având o durată de studii de 2-3 ani şi au obţinut diploma echivalentă cu cea de licenţă.

b) Învăţământul superior de scurtă durată a fost organizat în colegii universitare, în cadrul instituţiilor de

învăţământ superior, funcţionând alături de învăţământul de lungă durată. Durata studiilor învăţământului superior de scurtă durată a fost de 3 ani, cu excepţia colegiilor pedagogice

universitare care, pentru absolvenţii liceelor pedagogice este de 2 ani. Absolvenţii învăţământului de scurtă durată primesc diplome în care se specifică domeniul specializării

dobândite. Se asimilează învăţământului superior de scurtă durată şi absolvenţii fostelor facultăţi/secţii de subingineri,

precum şi conductorii arhitecţi. Se includ la învăţământul superior atât absolvenţii care au promovat examenul de licenţă sau de diplomă cât şi

cei care nu au promovat acest examen, dar posedă un certificat de studii superioare şi o copie de pe foaia matricolă. I.B. Studiile universitare, începând cu anul universitar 2005-2006, se organizează pe trei cicluri, respectiv

studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat. a) Studiile universitare de licenţă – Ciclul I. Durata normală a studiilor universitare de licenţă la

învăţământul de zi, este de 3 - 4 ani. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul tehnic (inclusiv agricol), juridic şi teologic este de 4 ani. La învăţământul seral, durata studiilor pentru obţinerea numărului de credite de studiu transferabile, necesare absolvirii, este mai mare cu un an faţă de cea de la învăţământul de zi în domeniul respectiv.

Începând cu anul 2008, a apărut prima serie de absolvenţi Bologna. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă primesc diplome de licenţă sau de diplomat pentru profesiile

reglementate în specializarea urmată. b) Studiile universitare de masterat – Ciclul II. La învăţământul de zi, durata normală a studiilor

universitare de masterat este de 1- 2 ani. Studiile universitare de masterat se pot organiza şi cu frecvenţă redusă sau la distanţă. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.

Pentru profesii reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II pot fi oferite comasat într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul de zi, diplomele obţinute fiind echivalente titlului de master.

În cadrul studiilor universitare de masterat vor fi incluse atât studiile universitare de master (de tip Bologna), realizate conform Legii 288/2004, cât şi studiile din învăţământul postuniversitar (studii aprofundate, master, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare şi cursuri postuniversitare de perfectionare).

Absolvenţii studiilor universitare de masterat primesc diplome de masterat în specializarea urmată. c) Studiile universitare de doctorat – Ciclul III. Au, de regulă, o durată de 3 ani. În situaţii speciale, când

tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat.

Absolvenţii studiilor universitare de doctorat primesc diplome de doctor în domeniul de doctorat urmat. Se includ la învăţământul superior atât absolvenţii care au promovat examenul de licenţă sau de diplomă, de

disertaţie, cât şi cei care nu au promovat acest examen, dar posedă un certificat de studii superioare şi o copie de pe foaia matricolă sau o adeverinţă de o situaţie şcolară.

II. Învăţământul postliceal şi de maiştri asigură o specializare superioară celei obţinute în sistemul de

învăţământ liceal (teoretic, tehnologic sau vocaţional), are o durată de 1-3/4 ani şi la care au acces absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

În acest nivel de învăţământ se includ atât şcolile postliceale independente, grupurile şcolare/clasele cu specializări postliceale din cadrul grupurilor şcolare precum şi şcolile postliceale speciale.

Page 7: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

5

III. Învăţământul secundar cuprinde: a) Învăţământul secundar superior care include: 1. Învăţământul liceal funcţionează cu formele de învăţământ: de zi, seral, cu frecvenţă redusă sau la

distanţă şi cu filierele şi profilurile prezentate în “Clasificarea instituţiilor de învăţământ din România”. Durata studiilor în învăţământul liceal poate fi, după caz, de 4 sau de 5 ani şi este stabilită de Ministerul

Educaţiei. Învăţământul liceal cuprinde clasele IX-XII/XIII, învăţământ de zi şi fostele clase IX-XIII, învăţământ seral, cu

frecvenţă redusă sau la distanţă. În învăţământul liceal se cuprind şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de

specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 sau 11 clase. Liceele pot funcţiona independent sau în cadrul grupurilor şcolare.

2. Învăţământul profesional şi de ucenici se desfăşoară ca învăţământ de zi sau seral, prin şcoli

profesionale/şcoli de arte şi meserii şi an de completare şi învăţământ de ucenici organizat pe lângă şcolile profesionale/şcoli de arte şi meserii. Aceste şcoli pot funcţiona independent sau pe lângă grupuri şcolare.

În şcolile de arte şi meserii se oranizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificarii de nivel 1 pe domenii ocupaţionale. Ele pot funcţiona independent sau în cadrul grupurilor şcolare. Pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, învăţământul în şcolile de arte şi meserii se poate organiza ca învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă, în unităţi de învăţământ stabilite de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Absolvenţii şcolilor de arte şi meserii care susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale dobândesc şi certificat de calificare profesională nivel 1.

Anul de completare – are durata de 1 an . Absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1 au dreptul la continuarea studiilor în învăţământul secundar superior (liceal). Pentru a avea acces, absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1 trebuie să urmeze şi să absolve, în conditiile legii, anul de completare. Acesta este organizat, de regulă, ca învăţământ de zi. Pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, anul de completare se poate organiza ca învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă, în unităţi de învăţământ stabilite de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Absolvenţii anului de completare care susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale dobândesc şi certificat de calificare profesională nivel 2.

Se include la acest nivel de învăţământ şi ucenicia la locul de muncă, cu durata de 1-3 ani, care prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr.966/1964 a fost asimilată cu şcoala profesională.

b) Învăţământul secundar inferior (gimnazial) – este nivelul/gradul de învăţământ cuprins între

învăţământul primar şi secundar superior. În această categorie se include învăţământul gimnazial general de masă şi învăţământul gimnazial special: 1. Învăţământul gimnazial general de masă cuprinde clasele V-VIII care funcţionează în şcolile cu clasele I-

VIII sau în cadrul liceelor şi grupurilor şcolare, după caz, precum şi treapta I a fostelor licee real-umaniste sau de specialitate; clasele I-IV ale cursului inferior din fostele licee teoretice; clasele V-VII/VIII din şcolile cu 7 clase şi respectiv cu 8 clase; clasele V-X din şcolile cu învăţământ obligatoriu de 10 ani, care au funcţionat până în anul 1989, precum şi alte şcoli din “Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ”, inclusiv cursurile gimnaziale ale grupurilor şcolare. La acest nivel educaţional se pot organiza programe educaţionale de tip „A doua şansă”, în vederea promovării acestui nivel de învăţământ pentru persoanele care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care din diferite motive, nu au absolvit învăţământul gimnazial.

2. Învăţământul gimnazial special, corespunde claselor V-VIII/IX/X care funcţionează în şcolile speciale

independente sau în cadrul grupurilor şcolare. Elevii înscrişi în clasele a-IX-a şi a-X-a de fapt reprezintă elevii care nu au reuşit în cei patru ani de gimnaziu să–şi însuşească toate cunoştinţele, drept pentru care li s-a prelungit durata de şcolarizare cu unul sau doi ani.

IV. Învăţământul primar cuprinde clasele I-IV din toate şcolile indiferent de tipul lor pe următoarele

categorii: 1. Învăţământul primar general de masă, se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de

dimineaţă în cadrul şcolilor independente sau în cadrul grupurilor şcolare. Ca forme de organizare specifice sunt: învăţământul de zi, seral sau cu frecvenţă redusă şi comasat.

Page 8: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

6

La acest nivel educaţional se pot organiza programe educaţionale de tip „A doua şansă”, în vederea promovării acestui nivel de învăţământ pentru persoanele care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăţământul până la 14 ani.

2. Învăţământul primar special (şcoli speciale), are aceeaşi durată ca învăţământul primar general de masă

şi cuprinde instituţiile de învăţământ organizate pentru elevii cu deficienţe mintale, fizice severe, senzoriale, de limbaj, socioafective şi de comportament sau deficienţe asociate, nedeplasabili, cu scolarizare la domiciliu, precum şi clasele care au funcţionat/funcţionează în penitenciare.

Aceste şcoli au funcţionat/funcţionează la nivelurile de instruire postliceal şi de maiştri, liceal, profesional şi de ucenici, gimnazial şi primar.

Dezvoltarea învăţământului românesc, în ultima vreme, a fost marcată de înfiinţarea unor instituţii de

învăţământ noi, de apariţia învăţământului particular, în special, în sectorul universitar, precum şi de apariţia unor profiluri noi de învăţământ la toate nivelurile de instruire. Totodată, există grupuri şcolare, în cadrul cărora funcţionează mai multe niveluri educaţionale, iar în cadrul acestora pot exista secţii/clase de liceu teoretic, tehnologic şi/sau vocaţional în care elevii sau absolvenţii sunt/au fost înscrişi la profilul clasei şi nu la profilul liceului, secţii/clase de învăţământ profesional, postliceal, primar, gimnazial sau preşcolar.

Nomenclatorul cuprinde instituţiile de învăţământ care au funcţionat până în anul 2002 cu denumirea fără actualizări sau echivalări cu instituţiile de învăţământ similare, existente la data recensământului, iar pentru cele care au funcţionat după anul 2002 s-au înscris numai nivelurile şi profilurile acestora denumirea şcolii fiind generică (grup şcolar, şcoală profesională, şcoală postliceală, facultate/filială, etc.), deoarece, multe din acestea şi-au schimbat denumirea.

În structura nomenclatorului nu sunt cuprinse, deoarece, nu fac obiectul recensământului, următoarele tipuri de cursuri şi şcoli:

învăţământul preşcolar; cursurile de calificare sau de ridicare a calificării, urmate la locul de muncă, cu sau fară scoatere din

producţie; ucenicia la locul de muncă cu pregătire teoretică, prin cursuri de calificare (cu excepţia celor

prevăzute la punctul III/a.2); cursurile de calificare şi recalificare a şomerilor organizate conform prevederilor Legii nr.1/1991

privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională; cursurile de specializare de scurtă durată, pentru absolvenţii liceelor teoretice; cursurile de perfecţionare a cadrelor; universităţile populare, şcolile şi cursurile de pe lângă casele de

cultură, ale tineretului sau sindicatelor, căminele culturale, etc; şcolile sindicale şi politice.

2. SISTEMUL DE CODIFICARE

Codul reprezintă notaţia convenţională aplicată informaţiei privind nivelul şi profilul de instruire a persoanelor

recenzate şi este format din maximum două cifre acordat în sistem serial (a se vedea pct.1.1. cadru general al nomenclatorului şi “Clasificarea instituţiilor de învăţământ din România”.

Page 9: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

7

3. MODUL DE COMPLETARE A INFORMAŢIILOR CU PRIVIRE

LA NIVELUL DE EDUCAŢIE Informaţiile referitoare atât la nivelul cât şi la profilul instituţiei de învăţământ absolvite sau pe care o urmează

persoana recenzată se vor înscrie după modelul:

CARACTERISTICI EDUCAŢIONALE 25.1 Denumirea şi profilul Instituţiei de învăţământ absolvite de cel mai înalt nivel (pentru persoanele născute înainte de ianuarie 2002) …….....................……………………………. ………………………………………………………….└┴┘ 25.1.1 Sistem Bologna DA........................................................................................ 1 NU........................................................................................ 2 25.2 Masterat (inclusiv STUDII POSTUNIVERSITARE) ………………………………………………………………… ………………………………………………………….└┴┘ 25.3Doctorat ……………………………………………………………………………………………………………………….....…└┴┘ 26. Forma de proprietate a instituţiei de învăţământ absolvite: de stat ……………………………………...………….. 1 particulară …………………………………………….. 2

27.1 Denumirea şi profilul instituţiei de învăţământ pe care o urmează (pentru persoanele născute înainte de ianuarie 2006) ……………………………………………….…..................... ………………………………………………………… └┴┘ 27.2 Masterat (inclusiv STUDII POSTUNIVERSITARE) ………………………………………………………………… ………………………………………………………….└┴┘ 27.3Doctorat ……………………………………………………………………………………………………………………….....….└┴┘

Recenzorul şef va urmări modul de completare, de către recenzor, a caracteristicilor din modelul prezentat

acordând atenţie următoarelor: a) Nivelului şi profilului instituţiei de învăţământ potrivit “Cadrului general al nomenclatorului” de la pct.1.1:

- superior de lungă durată şi profilul; - superior de scurtă durată şi profilul; - studii universitare de licenţă şi domeniul de licenţă; - studii universitare de masterat şi domeniul de master; - studii universitare de doctorat şi domeniul de doctorat (care este asemanator cu cel de licenţă); - postliceal/de maiştri şi profilul; - liceal şi profilul; - profesional/de ucenici şi profilul; - gimnazial general; - gimnazial special; - primar general; - primar special.

b) Absolvenţii sau cursanţii instituţiilor de învăţământ cu mai multe profiluri se vor include la profilul absolvit

sau pe care îl urmează, conform “Nomenclatorului instituţiilor de învăţământ”. Astfel, persoanele care au absolvit/urmează facultăţi care au secţii cu profiluri diferite, vor fi incluse la profilul secţiei, declarat.

Pentru învăţământul postliceal, liceal, profesional şi de ucenici, cu clase de profiluri diferite, persoana intervievată va fi încadrată la profilul clasei urmate sau absolvite.

Page 10: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

8

c) Dacă o persoană recenzată a absolvit sau urmează două instituţii de învăţământ de acelasi nivel, în formular se va înscrie una din acestea în funcţie de preferinţa persoanei.

d) Dacă o persoană a absolvit o facultate şi urmează o a doua facultate, aceasta va fi înregistrată atât la nivelul

şi profilul absolvit cât şi la nivelul şi profilul instituţiei de învăţământ superior pe care o urmează. e) Persoana care a absolvit o instituţie de învăţământ şi urmează o alta al cărei nivel de instruire este superior

celeilalte va fi înregistrată atât la instituţia de învăţământ pe care a absolvit-o cât şi la aceea pe care o urmează. Excepţie fac persoanele care urmează învăţământul primar pentru care la şcoala absolvită se trage linie.

f) În situaţia în care o persoană a întrerupt cursurile unei instituţii de învăţământ, aceasta va fi înregistrată

numai la şcoala absolvită. g) Dacă o persoană a absolvit sau urmează o instituţie de învăţământ în străinătate, nivelul şi profilul acesteia

va fi asimilată cu cele din ţară, conform “Clasificării instituţiilor de învăţământ din România”. 4. TEHNICA DE CODIFICARE

Pentru codificarea corectă a informaţiilor privind nivelul şi profilul instituţiei de învăţământ, recenzorul şef va avea în vedere:

- utilizarea atât a clasificării cât şi a nomenclatorului instituţiilor de învăţământ şi înscrierea codurilor în casetele rezervate caracteristicilor din formularele LGP: G – capitolul Gospodărie şi P – capitolul Persoane;

- pe parcursul înregistrărilor va urmări ca recenzorii să înscrie obligatoriu nivelul/gradul şi profilul instituţiilor de învăţământ întrucât numai din denumirea acestora nu este posibilă codificarea;

- recenzorii să specifice, pentru colegii, dacă acestea sunt liceale sau universitare (nivelul educaţional al acestora fiind diferit).

În cazurile în care informaţiile înscrise nu permit identificarea nivelului şi profilului din “Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ”, se solicită recenzorului să se deplaseze din nou pe teren pentru completarea corectă a informaţiilor respective.

În situaţia în care nu se pot obţine aceste informaţii, recenzorul şef va proceda, în operaţiunea de codificare, la asimilarea cu ocupaţia declarată, astfel:

dacă ocupaţia este:

inginer electromecanic se va atribui codul 7; subinginer electromecanic se va include la codul 42; maistru electromecanic se va codifica cu 53; pădurar la codul 74; economist la codul 32; contabil la codul 75;

Page 11: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

9

B. CLASIFICAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR

- 2011 –

NIVELUL ŞI PROFILUL/DOMENIUL COD

I.A INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (Legea nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare) .....................................................................

1-52

a) ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ 1-40

1. TEHNIC....................................................................................................................................................... 1-23

INDUSTRIE .................................................................................................................................................... 1-15

- Mine ............................................................................................................................................................. 1 Mine, petrol şi gaze................................................................................................................................. 1 - Petrol şi Geologie ........................................................................................................................................ 2 Inginerie geologică ................................................................................................................................. 2 - Energie electrică şi electrotehnică ............................................................................................................... 3 Inginerie electrică ................................................................................................................................... 3 Inginerie electronică şi telecomunicaţii .................................................................................................. 3 - Metalurgie ................................................................................................................................................... 4 Inginerie energetică ................................................................................................................................ 4 Ingineria materialelor.............................................................................................................................. 4 - Construcţii de maşini.................................................................................................................................... 5-8 Profil electric .......................................................................................................................................... 5 Profil electromecanic ............................................................................................................................. 6 Mecatronică şi robotică........................................................................................................................... 7 Profil mecanic şi alte profiluri tehnice ................................................................................................... 8 Inginerie industrială ............................................................................................................................ 8 Inginerie mecanică .............................................................................................................................. 8 - Tehnologie chimică ..................................................................................................................................... 9 Inginerie chimică .................................................................................................................................. 9 - Industria lemnului şi materialelor de construcţii ......................................................................................... 10 Inginerie forestieră ................................................................................................................................ 10 - Industria uşoară ........................................................................................................................................... 11 - Industria alimentară ..................................................................................................................................... 12 Ingineria produselor alimentare ............................................................................................................ 12 - Inginerie economică şi management ........................................................................................................... 13 - Ingineria mediului ....................................................................................................................................... 14 - Calculatoare şi tehnologia informaţiei ......................................................................................................... 15 Ingineria sistemelor .............................................................................................................................. 15 Ştiinţe inginereşti aplicate ..................................................................................................................... 15 ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII ........................................................................................................... 16-17 - Construcţii şi geodezie ................................................................................................................................ 16 Inginerie geodezică ............................................................................................................................... 16 Inginerie civilă ...................................................................................................................................... 16 Ingineria instalatiilor ............................................................................................................................. 16 - Arhitectură şi urbanism ............................................................................................................................... 17 Arhitectură ............................................................................................................................................ 17 Urbanism .............................................................................................................................................. 17 AGRICULTURĂ ........................................................................................................................................... 18-20 - Agricol ......................................................................................................................................................... 18 Agronomie ............................................................................................................................................ 18 Horticultură ........................................................................................................................................... 18 Biotehnologii ........................................................................................................................................ 18 - Zootehnic ..................................................................................................................................................... 19

Page 12: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

10

NIVELUL ŞI PROFILUL/DOMENIUL COD

Zootehnie ............................................................................................................................................... 19 - Medicină veterinară ..................................................................................................................................... 20 SILVICULTURĂ .......................................................................................................................................... 21 TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII ............................................................................................... 22 Ingineria transporturilor ......................................................................................................................... 22 Ingineria autovehiculelor ....................................................................................................................... 22 Inginerie marină şi navigaţie .................................................................................................................. 22 Inginerie aerospaţială ............................................................................................................................. 22 Arhitectură navală .................................................................................................................................. 22 ALTE SPECIALITĂŢI TEHNICE (specifice Institutiilor Militare) ............................................................. 23 Inginerie genistică .................................................................................................................................. 23 Inginerie de armament, rachete şi muniţii .............................................................................................. 23 Ştiinţe militare şi informaţii ................................................................................................................... 23

2. UNIVERSITAR .......................................................................................................................................... 24-31 - Matematică; Fizică; Chimie; Informatică ................................................................................................... 24

- Biologie; Geografie; Ştiinţa mediului; Geologie ........................................................................................ 25 - Limbă şi literatură; Filosofie; Istorie; Limbi moderne aplicate; Studii Culturale ....................................... 26

- Sociologie; Psihologie; Asistenţă socială ................................................................................................... 27 - Ştiinţe politice; Ştiinţe administrative; Relaţii internaţionale şi studii europene; Ştiinţe ale comunicării (Jurnalism) ...........................................................................................

28

- Educaţie fizică şi sport ............................................................................................................................... 29 - Pedagogie(Ştiinţe ale educaţiei) ................................................................................................................. 30 - Teologie ...................................................................................................................................................... 31

3. ŞTIINŢE ECONOMICE ............................................................................................................................ 32 Economie; Finanţe; Administrarea afacerilor; Contabilitate; Cibernetică, statistică şi informatică economică; Economie şi afaceri internaţionale; Management; Marketing ........................................................................................................................

32

4. ŞTIINŢE JURIDICE .................................................................................................................................. 33 Drept ...................................................................................................................................................... 33

5. MEDICO – FARMACEUTICE ................................................................................................................. 34-36 - Farmaceutic ................................................................................................................................................. 34 - Medicină generală ....................................................................................................................................... 35 - Stomatologie (Medicină dentară) ................................................................................................................ 36

6. ARTISTIC ................................................................................................................................................... 37-40 - Arte plastice şi decorative ........................................................................................................................... 37 - Muzică ......................................................................................................................................................... 38 - Artă teatrală ................................................................................................................................................. 39 - Cinematografie şi media .............................................................................................................................. 40

b) ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE SCURTĂ DURATĂ 41-52

1. TEHNIC ............................................................................................................................................... 41-46 INDUSTRIE .................................................................................................................................................. 41-44 - Mine, petrol, geologie, tehnologie chimică ................................................................................................. 41 - Energie electrică şi electrotehnică ............................................................................................................... 42 - Metalurgie şi construcţii de maşini .............................................................................................................. 43 - Industria lemnului şi materialelor de construcţii, industria uşoară, industria alimentară, transporturi şi telecomunicaţii, alte specialităţi tehnice ........................................................................................................

44

ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII ........................................................................................................... 45 AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ ........................................................................................................ 46 2. UNIVERSITAR (ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE) ............................................................ 47 3. ŞTIINŢE ECONOMICE ....................................................................................................................... 48 4. ŞTIINŢE JURIDICE (inclusiv servicii de securitate) .......................................................................... 49

Page 13: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

11

NIVELUL ŞI PROFILUL/DOMENIUL COD

5. MEDICO-FARMACEUTICE ............................................................................................................... 50 6. ARTISTIC ............................................................................................................................................. 51 7. COLEGII UNIVERSITARE (alte profiluri decat cele amintite mai sus ) ............................................. 52

I.B INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (Legea nr. 288/2004) ........................................ 1-40 Cicluri universitare: a) STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA – Ciclul I ................................................................... 1-40 b) STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Ciclul II .................................................................. 1-40 c) STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT – Ciclul III ............................................................ 1-40

II. INSTITUŢII DE INVĂTĂMÂNT POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI .......................................... 53-65

ŞCOLI POSTLICEALE (ŞI DE MAIŞTRI) CU PROFIL TEHNIC 53-65 Şcoli postliceale (şi de maiştri) cu profil industrial ...................................................................................... 53 Şcoli postliceale (şi de maiştri) cu profil de construcţii şi arhitectură .......................................................... 54 Şcoli postliceale (şi de maiştri) cu profil agricol .......................................................................................... 55 Şcoli postliceale cu profil silvic .................................................................................................................... 56 Şcoli postliceale (şi de maiştri) cu profil de transporturi şi telecomunicaţii ................................................. 57 Alte şcoli postliceale şi de maiştri cu profil tehnic ....................................................................................... 58 Şcoli postliceale cu profil de informatică ..................................................................................................... 59 Şcoli postliceale cu profil economic, administrativ, comerţ, cooperaţie şi servicii ...................................... 60 Şcoli postliceale cu profil pedagogic ............................................................................................................ 61 Şcoli postliceale cu profil sanitar .................................................................................................................. 62 Şcoli postliceale cu profil artistic şi educaţie fizică şi sport ......................................................................... 63 Seminarii teologice postliceale ..................................................................................................................... 64 Alte profiluri nespecificate ........................................................................................................................... 65

III. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR ........................................................................................................ 66-93 a) SECUNDAR SUPERIOR 66-92

1. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL (inclusiv special)............................................ .................................................... 66-83

1.1. LICEE CU PROFIL TEORETIC .......................................................... ................................................... 66-67 - Profil teoretic.................................................................................................................................................. 66 - Profil de informatică ................................................................................... .................................................. 67

1.2. LICEE CU PROFIL TEHNOLOGIC........................................................................................................ 68-76 - Profil tehnic.................................................................................................................................................... 68-71 industriale (inclusiv metrologie).............................................................. ................................................. 68 construcţii şi arhitectură .......................................................................... ................................................. 69 transporturi şi telecomunicaţii .................................................................................................................. 70 alte licee cu profil tehnic.......................................................................... ................................................. 71

- Profil agromontan...................................................................................... .................................................... 72 - Profil de agricultură, piscicultură şi veterinar........................................... ..................................................... 73 - Profil silvic..................................................................................................................................................... 74 - Profil economic, administrativ, juridic, comerţ, cooperaţie, finanţe, statistică şi servicii ................ ............ 75 - Alte profiluri tehnologice............................................................................................................................... 76

1.3. LICEE CU PROFIL VOCAŢIONAL................................................... .................................................... 77-83 - Profil sportiv............................................................................................... ................................................... 77 - Profil de artă (artă plastică, muzică şi coregrafie)...................................... ................................................... 78 - Profil pedagogic.......................................................................................... ................................................... 79 - Profil militar .................................................................................................................................................. 80 - Profil teologic................................................................................................................................................ 81 - Profil sanitar .................................................................................................................................................. 82 - Alte profiluri vocaţionale .............................................................................................................................. 83

Page 14: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

12

NIVELUL ŞI PROFILUL/DOMENIUL COD

2. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI DE UCENICI ............................................................................. 84-92

2.1. Şcoli profesionale cu profil tehnic ............................................................................................................ 84-88 - industriale ...................................................................................................................................................... 84 - construcţii ...................................................................................................................................................... 85 - agricultură...................................................................................................................................................... 86 - silvice ............................................................................................................................................................ 87 - transporturi şi telecomunicaţii ....................................................................................................................... 88 2.2. Şcoli profesionale economice, administrative, comerţ, cooperaţie şi servicii........................................... 89 2.3. Şcoli profesionale sanitare ........................................................................................................................ 90 2.4. Şcoli profesionale de artă.......................................................................................................................... 91 2.5. Alte şcoli profesionale .............................................................................................................................. 92 A doua sansa................................................................................................................................................... 92 b) SECUNDAR INFERIOR.............................................................................................................. 93 ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL...................................................................................................................... 93 - Gimnazial general de masă............................................................................................................................ 93 A doua sansa.................................................................................................................................................... 93 - Gimnazial special .......................................................................................................................................... 93 IV. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR................................................................................. 94 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR DE MASĂ ŞI SPECIAL(clasele I-IV) ................................................................ 94 - Primar general de masă ................................................................................................................................. 94 A doua sansa.................................................................................................................................................... 94 - Primar special ................................................................................................................................................ 94 V. ALTE SITUAŢII ............................................................................................................................... 95-98 - Cursuri de alfabetizare................................................................................................................................... 95 - Citeşte şi scrie................................................................................................................................................ 96 - Citeşte numai................................................................................................................................................. 97 - Nu ştie să scrie şi să citească ......................................................................................................................... 98 VI. NEDECLARAT ............................................................................................................................... 99

Page 15: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

13

C. NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

I. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR................................................................................ 1-52

a. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ/LICENŢĂ/MASTERAT/DOCTORAT 1-40

1. TEHNIC ............................................................................................................................................... 1-23

INDUSTRIE .............................................................................................................................................. 1-15

MINE ......................................................................................................................................................... 1

Academia de mine ...................................................................................................................................... 1 Facultatea de geologie şi tehnică minieră (1948-1952) ............................................................................. 1 Facultatea de mine ..................................................................................................................................... 1 Facultatea de mine şi metalurgie – profil mine .......................................................................................... 1 Institutul cărbunelui (Petroşani, 1948-1952) ............................................................................................. 1 Institutul de mine ....................................................................................................................................... 1 Universitatea tehnică – profil minier ......................................................................................................... 1 Alte facultăţi de mine decât cele nominalizate .......................................................................................... 1 Mine, petrol şi gaze ............................................................................................................................... 1

Facultatea de ingineria petrolului si gazelor .............................................................................................. 1 Facultatea de inginerie - domeniul Mine, petrol şi gaze ............................................................................ 1 Facultatea de resurse minerale si mediu .................................................................................................... 1

PETROL ŞI GEOLOGIE ......................................................................................................................... 2

Facultatea de geologie şi geofizică – profil geologie ................................................................................. 2 Facultatea de biologie, geografie şi geologie – profil geologie ................................................................. 2 Facultatea de exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze ............................................................................. 2 Facultatea de foraj ..................................................................................................................................... 2 Facultatea de forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor ....................................................................... 2 Facultatea de forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze .......................................... 2 Facultatea de geografie şi geologie – profil geologie ................................................................................ 2 Facultatea de mine – profil geologie minieră ............................................................................................. 2 Facultatea de geologie şi petrol (inclusiv geologie tehnică) ...................................................................... 2 Facultatea de petrol şi gaze ........................................................................................................................ 2 Institutul de petrol şi gaze (din 1948) ........................................................................................................ 2 Institutul de petrol, gaze şi geologie .......................................................................................................... 2

Alte facultăţi de petrol şi gaze, decât cele nominalizate ............................................................................ 2

Inginerie geologică ............................................................................................................................... 2

Facultatea de biologie şi geologie .............................................................................................................. 2 Facultatea de geologie şi geofizică ............................................................................................................ 2 Facultatea de geografie şi geologie ............................................................................................................ 2 Facultatea de ingineria petrolului şi gazelor .............................................................................................. 2 Facultatea de mine ..................................................................................................................................... 2

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ELECTROTEHNICĂ .................................................................................. 3

Facultatea de energetică ............................................................................................................................. 3 Facultatea de electrotehnică şi energetică – profil energetic (Oradea) ...................................................... 3 Facultatea de electrotehnică – profil energetic .......................................................................................... 3

Page 16: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

14

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de inginerie – profil energetică industrială ............................................................................... 3 Facultatea de electrotehnică şi informatică ............................................................................................... 3 Facultatea de inginerie electrică ................................................................................................................ 3 Alte facultăţi de electrică şi electrotehnică, decât cele nominalizate ......................................................... 3

Inginerie electrică ................................................................................................................................. 3

Facultatea de inginerie mecanică şi electrică ............................................................................................. 3 Facultatea de inginerie electrică şi electronică .......................................................................................... 3 Facultatea de marină militară ..................................................................................................................... 3 Facultatea de marină civilă ........................................................................................................................ 3 Facultatea de inginerie în electromecanică mediu şi informatică industrială ............................................ 3 Facultatea de inginerie Hunedoara ............................................................................................................ 3 Facultatea de inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată .......................................................... 3 Facultatea de inginerie electrică şi tehnologia informaţiei ........................................................................ 3 Facultatea de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor .......................................................................... 3 Facultatea de inginerie electrică şi electronică .......................................................................................... 3 Facultatea de inginerie electrică ................................................................................................................ 3 Facultatea de inginerie din Hunedoara ...................................................................................................... 3 Facultatea de inginerie ............................................................................................................................... 3 Facultatea de electrotehnică şi informatică ................................................................................................ 3 Facultatea de electrotehnică şi electroenergetică ....................................................................................... 3 Facultatea de electrotehnică ....................................................................................................................... 3 Facultatea de electronică, comunicaţii şi calculatoare ............................................................................... 3 Facultatea de electronică şi electromecanică ............................................................................................. 3 Facultatea de electromecanică navală ........................................................................................................ 3 Facultatea de electromecanică ................................................................................................................... 3 Facultatea de automatică, calculatoare, inginerie electrică şi electronică .................................................. 3

Inginerie electronică şi telecomunicaţii ................................................................................................. 3

Facultatea de automatică şi calculatoare .................................................................................................... 3 Facultatea de automatică, calculatoare şi electronic ................................................................................. 3 Facultatea de automatică, calculatoare, inginerie electrică şi electronică ................................................. 3 Facultatea de electromecanică navală ......................................................................................................... 3 Facultatea de electronică şi telecomunicaţii ............................................................................................... 3 Facultatea de electronică, automatică şi informatică aplicată ..................................................................... 3 Facultatea de electronică, comunicaţii şi calculatoare ................................................................................ 3 Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei .......................................................... 3 Facultatea de fizică, chimie, electronică şi tehnologia petrolului ............................................................... 3 Facultatea de inginerie................................................................................................................................ 3 Facultatea de inginerie electric .................................................................................................................. 3 Facultatea de inginerie electrică şi electronic ............................................................................................. 3 Facultatea de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor........................................................................... 3 Facultatea de inginerie electrică şi tehnologia informaţiei ......................................................................... 3 Facultatea de inginerie în limbi străine....................................................................................................... 3 Facultatea de inginerie mecanică şi electrică .............................................................................................. 3 Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare .......................................................................... 3 Facultatea de ştiinţe ................................................................................................................................... 3 Facultatea de transporturi .......................................................................................................................... 3 Facultatea de inginerie electrică şi electronică ........................................................................................... 3

METALURGIE ......................................................................................................................................... 4

Facultatea de inginerie – profil metalurgic ................................................................................................ 4 Facultatea de ingineria proceselor metalurgice .......................................................................................... 4 Facultatea de inginerie tehnologică – profil metalurgic (Reşiţa) ............................................................... 4 Facultatea de mecanică – profil metalurgic ............................................................................................... 4 Facultatea de metalurgie şi ştiinţa materialelor .......................................................................................... 4

Page 17: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

15

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de metalurgie ............................................................................................................................ 4 Facultatea de mine şi metalurgie – profil metalurgic ................................................................................. 4 Facultatea de siderurgie ............................................................................................................................. 4 Facultatea de ştiinţă şi ingineria materialelor – profil metalurgic .............................................................. 4 Facultatea de utilaj tehnologic şi metalurgie – profil metalurgic ............................................................... 4 Facultatea de utilaj şi tehnologii de prelucrare la cald – profil metalurgic ................................................ 4 Institutul de minereuri (Brad şi Timişoara, 1948-1952) ............................................................................ 4 Institutul de siderurgie (Timişoara) ........................................................................................................... 4 Universitatea din Baia Mare – profil metalurgic ....................................................................................... 4 Alte facultăţi de metalurgie, decât cele nominalizate ................................................................................. 4

Inginerie energetică ................................................................................................................................ 4

Facultatea de electrotehnică........................................................................................................................ 4 Facultatea de electrotehnică şi electroenergetică ........................................................................................ 4 Facultatea de energetică.............................................................................................................................. 4 Facultatea de inginerie................................................................................................................................ 4 Facultatea de inginerie electrică ................................................................................................................. 4 Facultatea de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor........................................................................... 4 Facultatea de inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată ........................................................... 4 Facultatea de inginerie mecanică ................................................................................................................ 4 Facultatea de inginerie mecanică şi electrică .............................................................................................. 4 Facultatea de inginerie mecanică, industrială şi maritimă .......................................................................... 4

Ingineria materialelor ............................................................................................................................. 4

Facultatea de fizică ..................................................................................................................................... 4 Facultatea de ingineria materialelor şi a mediului ..................................................................................... 4 Facultatea de ingineria materialelor, mecatronică şi robotică…………………… 4 Facultatea de ingineria şi managementul sistemelor tehnologice din Drobeta Turnu - Severin ................. 4 Facultatea de inginerie................................................................................................................................ 4 Facultatea de inginerie din Hunedoara ....................................................................................................... 4 Facultatea de inginerie în limbi străine....................................................................................................... 4 Facultatea de inginerie mecanică ................................................................................................................ 4 Facultatea de inginerie mecanică, mecatronică şi management.................................................................. 4 Facultatea de mecanică....... ....................................................................................................................... 4 Facultatea de metalurgie şi ştiinţa materialelor........................................................................................... 4 Facultatea de resurse minerale şi mediu .................................................................................................... 4 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor ............................................................................................. 4 Facultatea de metalurgie şi ştiinţa materialelor........................................................................................... 4

CONSTRUCŢII DE MAŞINI ................................................................................................................... 5-8

PROFIL ELECTRIC ........................................................................................................................ 5

Departamentul de ştiinţe inginereşti (în limbi străine) – profil electric ..................................................... 5 Facultatea de aeronave – profil electric ..................................................................................................... 5 Facultatea de automatică ............................................................................................................................ 5 Facultatea de automatică şi calculatoare .................................................................................................... 5 Facultatea de electromecanică navală – profil electric .............................................................................. 5 Facultatea de automatică, calculatoare şi electronică ................................................................................ 5 Facultatea de electronică şi informatică ..................................................................................................... 5 Facultatea de electronică şi telecomunicaţii – profil electric ..................................................................... 5 Facultatea de electrotehnică – profil electric ............................................................................................. 5 Facultatea de electrotehnică şi energetică – profil electric ........................................................................ 5 Facultatea de fizică – profil fizică tehnologică .......................................................................................... 5 Facultatea de electronică şi electromecanică – profil electric .................................................................... 5 Facultatea de inginerie, managementul sistemelor tehnologice ................................................................. 5 Facultatea de ingineria sistemelor biotehnice ............................................................................................ 5

Page 18: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

16

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de electronică şi calculatoare .................................................................................................... 5 Facultatea de inginerie – profil electronică aplicată .................................................................................. 5 Facultatea de inginerie – profil electric ..................................................................................................... 5 Facultatea de inginerie electrică ................................................................................................................ 5 Facultatea de maşini şi aparate electrice (Craiova) .................................................................................... 5 Facultatea de nave şi inginerie electrică – profil electric (Galaţi) .............................................................. 5 Facultatea de transporturi – profil electric ................................................................................................. 5 Institutul de maşini şi aparate electrice (Craiova) ...................................................................................... 5 Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament...................................................................... 5 Facultatea de pompieri................................................................................................................................ 5 Facultatea de sisteme integrate de armament.............................................................................................. 5 Alte facultăţi cu profil electric, decât cele nominalizate............................................................................. 5 PROFIL ELECTROMECANIC ...................................................................................................... 6

Facultatea de electromecanică .................................................................................................................. 6 Facultatea de electromecanică minieră ..................................................................................................... 6 Facultatea de electromecanică navală ....................................................................................................... 6 Facultatea de ingineri electromecanici pentru protecţia mediului ............................................................ 6 Facultatea de electrotehnică – profil electromecanic ................................................................................ 6 Facultatea de inginerie – profil electromecanic ........................................................................................ 6 Facultatea de inginerie tehnologică – profil electromecanic (Reşiţa) ........................................................ 6 Facultatea de inginerie mecanică şi electrică ............................................................................................ 6 Facultatea de maşini şi instalaţii miniere – profil electromecanică minieră ............................................. 6 Facultatea de mecanică – profilul electromecanic .................................................................................... 6 Facultatea de nave şi inginerie electrică – profil electromecanic .............................................................. 6 Facultatea de tehnologia construcţiilor de maşini – profil electromecanic .............................................. 6 Facultatea de transporturi – profilul electromecanic ................................................................................. 6 Facultatea de utilaj petrolier şi petrochimic – profil electromecanic ........................................................ 6 Institutul de electrotehnică ........................................................................................................................ 6 Facultatea de inginerie şi ştiinţe economice – profil electromecanic ........................................................ 6 Facultatea de construcţii de maşini – profil electromecanic ..................................................................... 6 Alte facultăţi cu profil electromecanic, decât cele nominalizate ............................................................... 6

Mecatronică şi robotică ......................................................................................................................... 7

Facultatea de construcţii de maşini ............................................................................................................ 7

Facultatea de electromecanică ...................................................................................................................7

Facultatea de ingineria şi managementul sistemelor tehnologice .............................................................. 7 Facultatea de inginerie managerială şi tehnologică ................................................................................... 7 Facultatea de inginerie tehnologică ........................................................................................................... 7 Facultatea de mecanică .............................................................................................................................. 7 Facultatea de automatică şi calculatoare .................................................................................................... 7 Facultatea de automatică, calculatoare şi electronică ............................................................................... 7 Facultatea de design de produs şi mediu .................................................................................................... 7 Facultatea de inginerie tehnologică ........................................................................................................... 7 Facultatea de utilaj tehnologic ................................................................................................................... 7 Facultatea de inginerie mecanică, mecatronică şi management ................................................................. 7 Facultatea de inginerie mecanică şi mecatronică ....................................................................................... 7 Facultatea de inginerie mecanică ............................................................................................................... 7 Facultatea de inginerie managerială şi tehnologică ................................................................................... 7 Facultatea de inginerie ............................................................................................................................... 7 Facultatea de ingineria materialelor, mecatronică şi robotică .................................................................... 7

PROFIL MECANIC ŞI ALTE PROFILURI TEHNICE ................................................................. 8

Departamentul de ştiinţe inginereşti (în limbi străine) – profil mecanic .................................................... 8 Facultatea de aeronave – profil mecanic ................................................................................................... 8

Page 19: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

17

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de construcţii aerospaţiale ....................................................................................................... 8 Facultatea de construcţii de maşini ........................................................................................................... 8 Facultatea de construcţii navale ................................................................................................................ 8 Facultatea de electromecanică – profil mecanic ....................................................................................... 8 Facultatea de industria lemnului – profil mecanic (Braşov) ...................................................................... 8 Facultatea de inginerie – profil echipamente navale (Constanţa) .............................................................. 8 Facultatea de inginerie – profil mecanic ................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie şi management sisteme de producţie (Turnu- Severin) ......................................... 8 Facultatea de maşini şi instalaţii electromecanice .................................................................................... 8 Facultatea de inginerie aerospaţială .......................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie – profil tehnologia construcţiilor de maşini ......................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică .............................................................................................................. 8 Facultatea de maşini agricole .................................................................................................................... 8 Facultatea de maşini şi instalaţii miniere .................................................................................................. 8 Facultatea de maşini şi utilaj petrolier ...................................................................................................... 8 Facultatea de maşini şi utilaje pentru construcţii – profil mecanic ........................................................... 8 Facultatea de material rulant şi utilaj de căi ferate .................................................................................... 8 Facultatea materialelor şi mecanica corpului solid ................................................................................... 8 Facultatea de mecanică ............................................................................................................................ 8 Facultatea de mecanică agricolă ............................................................................................................... 8 Facultatea de nave şi inginerie electrică – profil mecanic ........................................................................ 8 Facultatea de silvicultură – profil mecanic (Suceava) ............................................................................... 8 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor – profil mecanic (Cluj-Napoca) ......................................... 8 Facultatea de tehnologia construcţiilor de aeronave ................................................................................. 8 Facultatea de tehnologia construcţiilor de maşini – profil mecanic .......................................................... 8 Facultatea de transporturi – profil mecanic .............................................................................................. 8 Facultatea de utilaj şi instalaţii în construcţii ............................................................................................ 8 Facultatea de utilaj tehnologic şi metalurgie – profil mecanic .................................................................. 8 Facultatea de utilaj petrolier şi petrochimic – profil mecanic ................................................................... 8 Facultatea de utilaj şi tehnologii de prelucrare la cald – profil mecanic (Cluj-Napoca) ............................ 8 Facultatea de utilaj tehnologic în construcţii ............................................................................................ 8 Institutul de mecanică (Cluj-Napoca, Braşov) ........................................................................................... 8 Institutul Tehnologic Român – inginerie mecanică .................................................................................. 8 Facultatea de mecanică şi tehnologie ........................................................................................................ 8 Alte facultăţi cu profil mecanic şi alte profile tehnice, decât cele nominalizate ........................................ 8 Inginerie industrială .............................................................................................................................. 8

Facultatea de construcţii de maşini ............................................................................................................ 8 Facultatea de construcţii de maşini şi management industrial ................................................................... 8 Facultatea de design de produs şi mediu .................................................................................................... 8 Facultatea de ingineria şi managementul sistemelor tehnologice .............................................................. 8 Facultatea de ingineria şi managementul sistemelor tehnologice din Drobeta-Turnu Severin .................. 8 Facultatea de inginerie ............................................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie din Brăila .............................................................................................................. 8 Facultatea de inginerie din Hunedoara ...................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie managerială şi tehnologică ................................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică ............................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică şi electrică ............................................................................................. 8 Facultatea de inginerie mecanică şi mecatronică ....................................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică, industrială şi maritimă ......................................................................... 8 Facultatea de inginerie tehnologică ........................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie tehnologică şi management industrial .................................................................. 8 Facultatea de mecanică .............................................................................................................................. 8 Facultatea de mecanică şi tehnologie ......................................................................................................... 8 Facultatea de mine ..................................................................................................................................... 8 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor ............................................................................................ 8 Facultatea de textile – pielărie şi management industrial .......................................................................... 8 Facultatea de textile şi pielărie ................................................................................................................... 8 Facultatea de mecanică .............................................................................................................................. 8

Page 20: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

18

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Inginerie mecanică ................................................................................................................................ 8

8

Facultatea de agricultură 8 Facultatea de alimentaţie şi turism ........................................................................................... 8 Facultatea de construcţii de maşini .......................................................................................... 8 Facultatea de construcţii de maşini şi management industrial ........................................................ 8 Facultatea de design de produs şi mediu ................................................................................... 8 Facultatea de ingineria materialelor şi a mediului ...................................................................... 8 Facultatea de ingineria materialelor, mecatronică şi robotică ........................................................ 8 Facultatea de ingineria sistemelor biotehnice ............................................................................. 8 Facultatea de ingineria şi managementul sistemelor tehnologice din Drobeta Turnu- Severin ............... 8 Facultatea de inginerie ............................................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie din brăila ............................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie în limbi străine ...................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie managerială şi tehnologică ................................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică ............................................................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică şi electrică ............................................................................................. 8 Facultatea de inginerie mecanică şi mecatronică ....................................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică, industrială şi maritimă ......................................................................... 8 Facultatea de inginerie mecanică, mecatronică şi management ................................................................. 8 Facultatea de mecanică .............................................................................................................................. 8 Facultatea de sisteme integrate de armament ............................................................................................. 8 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor ............................................................................................ 8 Facultatea de transporturi .......................................................................................................................... 8 Facultatea de utilaj tehnologic ................................................................................................................... 8 Facultatea transfrontalieră de ştiinţe umaniste, economice şi inginereşti .................................................. 8 Facultatea de inginerie din Brăila .............................................................................................................. 8

TEHNOLOGIE CHIMICĂ .................................................................................................. 9

Departamentul de ştiinţe inginereşti (în limbi străine) – profil chimie ............................................ 9 Facultatea de chimie industrială ............................................................................................. 9 Facultatea de chimie şi chimie industrială – profil chimie industrială ............................................. 9 Facultatea de inginerie – profil chimie şi tehnologia prelucrării petrolului şi al petrochimiei ............. 9 Facultatea de inginerie – profil chimie textilă ........................................................................... 9 Facultatea de inginerie chimică .............................................................................................. 9 Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimie ..................................................................... 9 Facultatea de tehnologia şi chimizarea ţiţeiului, petrolului şi gazelor ............................................. 9 Facultatea de tehnologia ţiţeiului şi gazelor .............................................................................. 9 Facultatea de textile-pielărie – profil chimie ............................................................................. 9 Facultatea de fizică, chimie şi tehnologia petrolului ................................................................... 9 Facultatea de chimie industrială şi ingineria mediului ................................................................. 9 Alte facultăţi cu profil de tehnologie chimică, decât cele nominalizate ........................................... 9

Inginerie chimică .............................................................................................................. 9

Facultatea de agricultură ....................................................................................................... 9 Facultatea de chimie aplicată şi ştiinţa materialelor ..................................................................... 9 Facultatea de chimie industrială .............................................................................................. 9 Facultatea de chimie industrială şi ingineria mediului .................................................................. 9 Facultatea de chimie şi inginerie chimică .................................................................................. 9 Facultatea de fizică, chimie şi tehnologia petrolului .................................................................... 9 Facultatea de fizică, chimie, electronică şi tehnologia petrolului .................................................... 9 Facultatea de inginerie .......................................................................................................... 9 Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului ..................................................... 9 Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului .................................................................. 9 Facultatea de inginerie în limbi străine ..................................................................................... 9 Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament ......................................................... 9

Page 21: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

19

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de medicină veterinară ........................................................................................... 9 Facultatea de metalurgie şi ştiinţa materialelor ........................................................................... 9 Facultatea de sisteme integrate de armament ............................................................................. 9 Facultatea de ştiinţa şi ingineria materialelor ............................................................................. 9 Facultatea de ştiinţe .............................................................................................................. 9 Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimie ...................................................................... 9 Facultatea de tehnologia produselor agroalimentare .................................................................... 9 Facultatea de textile – pielărie ................................................................................................ 9 Facultatea de textile - pielărie şi management industrial .............................................................. 9

INDUSTRIA LEMNULUI ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII .............................................. 10

Facultatea de exploatarea şi industrializarea lemnului ................................................................. 10 Facultatea de industria lemnului ............................................................................................. 10 Facultatea de industrializarea lemnului .................................................................................... 10 Institutul de exploatarea şi prelucrarea lemnului ........................................................................ 10 Alte facultăţi cu profil din industria lemnului şi materialelor de construcţii, decât cele nominalizate...... 10

Inginerie forestieră ............................................................................................................ 10

Facultatea de industria lemnului .............................................................................................. 10 Facultatea de inginerie .......................................................................................................... 10 Facultatea de protecţia mediului .............................................................................................. 10

INDUSTRIA UŞOARĂ ....................................................................................................... 11

Facultatea de industrie uşoară ................................................................................................ 11 Facultatea de inginerie – profil textile (Arad) ............................................................................. 11 Facultatea de mecanică – profil textile – pielărie (Timişoara) ........................................................ 11 Facultatea de tehnologia textilelor şi produselor alimentare – profil textil (Sibiu) .............................. 11 Facultatea de textile ............................................................................................................. 11 Facultatea de textile – pielărie ............................................................................................... 11 Institutul de industrie uşoară .................................................................................................. 11 Şcoala de studii superioare textile ........................................................................................... 11 Alte facultăţi cu profil din industria uşoară, decât cele nominalizate ............................................... 11

Ingineria produselor textile şi din piele ................................................................................. 11

Facultatea de Inginerie .......................................................................................................... 11 Facultatea de Textile – Pielărie ............................................................................................... 11

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ........................................................................................... 12

Facultatea de tehnologie a produselor agroalimentare ................................................................. 12 Facultatea de agricultură (horticultură) – profil tehnologia produselor alimentare ............................ 12 Facultatea de industrie alimentară şi tehnică piscicolă ................................................................ 12 Facultatea de inginerie – profil tehnologia produselor alimentare (Arad) ......................................... 12 Facultatea de piscicultură ...................................................................................................... 12 Facultatea de tehnologia produselor alimentare ......................................................................... 12 Facultatea de tehnologia produselor alimentare şi tehnica pescuitului ............................................ 12 Facultatea de tehnologia textilelor şi produselor alimentare – profil alimentar (Sibiu) ........................ 12 Facultatea de tehnologia şi valorificarea produselor agricole ........................................................ 12 Institutul alimentar (Bucureşti) ............................................................................................... 12 Institutul de industrie alimentară ............................................................................................ 12 Institutul de piscicultură ....................................................................................................... 12 Facultatea de industrii alimentare, acvacultură şi pescuit ............................................................. 12 Alte facultăţi cu profil din industria alimentară, decât cele nominalizate ......................................... 12

Page 22: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

20

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Ingineria produselor alimentare ......................................................................................... 12

Facultatea de agricultură ....................................................................................................... 12 Facultatea de alimentaţie şi turism ........................................................................................... 12 Facultatea de chimie aplicată şi ştiinţa materialelor ..................................................................... 12 Facultatea de controlul şi expertiza produselor alimentare ............................................................ 12 Facultatea de controlul şi expertiza produselor alimentare din Alexandria ....................................... 12 Facultatea de controlul şi expertiza produselor alimentare din Slobozia .......................................... 12 Facultatea de horticultură ...................................................................................................... 12 Facultatea de ingineria mediului şi biotehnologii ........................................................................ 12 Facultatea de ingineria produselor alimentare ............................................................................ 12 Facultatea de ingineria sistemelor biotehnice ............................................................................. 12 Facultatea de inginerie .......................................................................................................... 12 Facultatea de inginerie alimentară ........................................................................................... 12 Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului ..................................................... 12 Facultatea de medicină veterinară ............................................................................................ 12 Facultatea de protecţia mediului .............................................................................................. 12 Facultatea de ştiinţa şi ingineria alimentelor .............................................................................. 12 Facultatea de ştiinţe .............................................................................................................. 12 Facultatea de ştiinţe agricole, industrie alimentară şi protecţia mediului .......................................... 12 Facultatea de ştiinţa şi ingineria alimentelor ............................................................................. 12 Facultatea transfrontalieră de ştiinţe umaniste, economice şi inginereşti .......................................... 12 Facultatea de zootehnie ......................................................................................................... 12 Facultatea de tehnologia produselor agroalimentare .................................................................... 12

INGINERIE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT ......................................................................

13

Facultatea de Management Aeronautic....................................................................................................... 13 Cursul special pentru pregătirea de ingineri .............................................................................. 13 Facultatea de biotehnologie ................................................................................................... 13 Facultatea de inginerie ......................................................................................................... 13 Facultatea de inginerie ecologică ............................................................................................ 13 Facultatea de inginerie în design şi estetica produselor ............................................................... 13 Facultatea de ingineri economişti – pentru industrie ................................................................... 13 Facultatea de ingineri economişti – pentru construcţii ................................................................ 13 Facultatea de ingineri economişti – pentru transporturi şi telecomunicaţii ....................................... 13 Facultatea de ingineri economişti – pentru agricultură ................................................................ 13 Facultatea de inginerie matematică ......................................................................................... 13 Institutul politehnic ............................................................................................................. 13 Şcoala politehnică ............................................................................................................... 13 Alte facultăţi cu profil din ingineria economică şi management, decât cele nominalizate .................... 13

INGINERIA MEDIULUI ...................................................................................................... 14

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor ................................................................................ 14 Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului.............................................................................. 14 Facultatea de Design de Produs şi Mediu ................................................................................................... 14 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului...................................................................... 14 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului .................................................................................... 14 Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii...................................................................................... 14 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice............................................................................................ 14 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu- Severin ............... 14 Facultatea de Inginerie................................................................................................................................ 14 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului ............................................................. 14 Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ............................................................................... 14 Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială........................................... 14 Facultatea de Inginerie Managerială şi a Mediului .................................................................................... 14

Page 23: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

21

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management ................................................................ 14 Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului ......................................................................... 14 Facultatea de Protecţia Mediului ................................................................................................................ 14 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu ................................................................................................... 14 Facultatea de Ştiinţa Mediului .................................................................................................................... 14 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor ............................................................................................ 14 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului ................................................................................................. 14 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 14 Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului................................................ 14 Facultatea de agricultură 14 Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică ................................................................................................. 14 Facultatea de Construcţii ............................................................................................................................ 14 Facultatea de Electromecanică Navală ....................................................................................................... 14 Facultatea de Energetică ............................................................................................................................. 14 Facultatea de Hidrotehnică ......................................................................................................................... 14 Facultatea de Horticultură........................................................................................................................... 14 Facultatea de Inginerie din Brăila ............................................................................................................... 14 Facultatea de Mecanică............................................................................................................................... 14 Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor ......................................................................................... 14 Facultatea de Mine...................................................................................................................................... 14 Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie ................................................................................... 14 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti ............................................... 14 Facultăţi tehnice, alte profiluri decât cele specificate mai sus ………….…….... 14 Alte facultăţi cu profil din ingineria mediului, decât cele nominalizate................... 14

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI........................................ 15

Facultatea de Automatică şi Calculatoare................................................................................................... 15 Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică.............................................................................. 15 Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică .............................................. 15 Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare.............................................................................. 15 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei....................................................... 15 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor ........................................................................ 15 Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei ....................................................................... 15 Facultatea de Matematică şi Informatică .................................................................................................... 15 Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare ......................................................................... 15 Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor .......................................................................................................... 15 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare ........................................................................................ 15 Facultatea de Inginerie................................................................................................................................ 15 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine..................................................................................................... 15 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică............................................................................................. 15 Departamentul de Tehnologii ................................................................................................. 15 Alte facultăţi cu profil de calculatoare şi tehnologia informaţiei, decât cele nominalizate ...................

15

Ingineria sistemelor ........................................................................................................... 15

Facultatea de electronică, automatică şi informatică aplicată .................................................................... 15 Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare ......................................................................... 15 Facultatea de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor .......................................................................... 15 Facultatea de inginerie electrică şi tehnologia informaţiei ........................................................................ 15 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice............................................................................................ 15

Ştiinţe inginereşti aplicate .................................................................................................. 15

Facultatea de Bioinginerie Medicală ........................................................................................ 15 Facultatea de Biotehnologii ........................................................................................................................ 15

ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII ..................................................................................... 16-17

Page 24: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

22

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

CONSTRUCŢII ŞI GEODEZIE ............................................................................................ 16

Departamentul de inginerie civilă ........................................................................................... 16 Departamentul de ştiinţe inginereşti (în limbi străine) – profil construcţii ....................................... 16 Facultatea de construcţii ....................................................................................................... 16 Facultatea de construcţii, arhitectură, sistematizare, amenajări ambientale ...................................... 16 Facultatea de construcţii şi arhitectură – profil construcţii ........................................................... 16 Facultatea de construcţii civile, industriale şi agricole ................................................................ 16 Facultatea de căi ferate, drumuri şi poduri ................................................................................ 16 Facultatea de construcţii feroviare (căi ferate, drumuri şi poduri) ................................................... 16 Facultatea de construcţii pentru transporturi ............................................................................. 16 Facultatea de drumuri şi lucrări edilitare .................................................................................. 16 Facultatea de geodezie ......................................................................................................... 16 Facultatea de hidroamelioraţii ................................................................................................ 16 Facultatea de hidrotehnică .................................................................................................... 16 Facultatea de instalaţii .......................................................................................................... 16 Facultatea de instalaţii pentru construcţii ................................................................................. 16 Facultatea de inginerie – profil construcţii ................................................................................ 16 Facultatea de îmbunătăţiri funciare ......................................................................................... 16 Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi ingineria mediului ............................................................. 16 Facultatea de maşini şi utilaje pentru construcţii – profil construcţii .............................................. 16 Facultatea de măsurători terestre ............................................................................................ 16 Facultatea de mecanică – profil construcţii ............................................................................... 16 Facultatea de poduri şi construcţii masive hidrotehnice ............................................................... 16 Facultatea de poduri şi şosele ................................................................................................ 16 Facultatea de silvicultură şi exploatări forestiere – profil construcţii .............................................. 16 Institutul de construcţii ......................................................................................................... 16 Institutul de drumuri şi poduri ............................................................................................... 16 Institutul de măsurători terestre .............................................................................................. 16 Şcoala naţională de poduri şi şosele ........................................................................................ 16 Facultatea de utilaj tehnologic – profil construcţii ...................................................................... 16 Alte facultăţi cu profil de construcţii şi geodezie, decât cele nominalizate ....................................... 16

Inginerie geodezică ............................................................................................................................... 16

Facultatea de geodezie................................................................................................................................ 16 Facultatea de agricultură............................................................................................................................. 16 Facultatea de hidrotehnică .......................................................................................................................... 16 Facultatea de construcţii ............................................................................................................................. 16 Facultatea de arhitectură şi construcţii........................................................................................................ 16 Facultatea de geografie ............................................................................................................................... 16 Facultatea de hidrotehnică, geodezie şi ingineria mediului ........................................................................ 16 Facultatea de horticultură ........................................................................................................................... 16 Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi ingineria mediului........................................................................... 16 Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament...................................................................... 16 Facultatea de resurse minerale şi mediu ..................................................................................................... 16 Facultatea de silvicultură şi exploatări forestiere........................................................................................ 16 Facultatea de construcţii şi arhitectură........................................................................................................ 16 Facultatea de ştiinţa şi ingineria alimentelor .............................................................................................. 16 Facultatea de ştiinţe .................................................................................................................................... 16 Facultatea de ştiinţa şi ingineria alimentelor ............................................................................................. 16 Facultatea de sisteme integrate de armament.............................................................................................. 16 Alte facultăţi decât cele nominalizate ....................................................................................... 16

Inginerie civilă ......................................................................................................................................... 16

Facultatea de Arhitectură şi Construcţii...................................................................................................... 16 Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri............................................................................................... 16

Page 25: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

23

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de construcţii ............................................................................................................................ 16 Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole ............................................................................ 16 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii .......................................................................................................... 16 Facultatea de Hidrotehnică ......................................................................................................................... 16 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului...................................................................... 16 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine..................................................................................................... 16 Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului ......................................................................... 16 Facultatea de Mecanică............................................................................................................................... 16 Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament ................................................................... 16 Facultatea de Mine...................................................................................................................................... 16 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu ................................................................................................... 16 Facultatea de Sisteme Integrate de Armament............................................................................................ 16

Ingineria instalaţiilor ................................................................................................................................ 16

Facultatea de construcţii ........................................................................................................................... 16 Facultatea de construcţii şi instalaţii .......................................................................................................... 16 Facultatea de inginerie în limbi străine ...................................................................................................... 16 Facultatea de instalaţii ............................................................................................................................... 16

ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ............................................................................................................ 17

Arhitectură ............................................................................................................................................. 17

Facultatea de arhitectură ............................................................................................................................ 17 Facultatea de arhitectură “G.M.Cantacuzino” ............................................................................................ 17 Facultatea de arhitectură de interior............................................................................................................ 17 Facultatea de arhitectură şi construcţii........................................................................................................ 17 Facultatea de arhitectură şi sistematizare ................................................................................................... 17 Facultatea de arte şi arhitectură .................................................................................................................. 17 Facultatea de construcţii – profil arhitectură............................................................................................... 17 Facultatea de construcţii, arhitectură – profil arhitectură ........................................................................... 17 Facultatea de construcţii, arhitectură, sistematizare, amenajări ambientale................................................ 17 Facultatea de inginerie................................................................................................................................ 17 Institutul de arhitectură .............................................................................................................................. 17 Şcoala naţională de arhitectură .................................................................................................................. 17 Şcoala superioară de arhitectură ................................................................................................................. 17 Alte facultăţi cu profil de arhitectură, decât cele nominalizate ....................................................... 17

Urbanism ....................................................................................................................... 17

Facultatea de urbanism .............................................................................................................................. 17 Facultatea de arhitectură şi urbanism.......................................................................................................... 17 Institutul tehnologic român – amenajări şi urbanism ................................................................................. 17 Alte facultăţi cu profil de urbanism, decât cele nominalizate ......................................................... 17

AGRICULTURĂ ................................................................................................................ 18-20

AGRICOL ........................................................................................................................ 18

Agronomie ........................................................................................................................ 18

Facultatea de biotehnologii – profil agricol .............................................................................. 18 Academia agricolă, Cluj (după 1906) ....................................................................................... 18 Academia de înalte studii agronomice ..................................................................................... 18 Facultatea de agricultură ....................................................................................................... 18 Facultatea de agronomie ....................................................................................................... 18

Page 26: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

24

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de horticultură ...................................................................................................... 18 Facultatea de horticultură şi bioinginerie .................................................................................. 18 Facultatea de inginerie agronomică ......................................................................................... 18 Facultatea de ştiinţe agricole ................................................................................................. 18 Facultatea de viticultură ....................................................................................................... 18 Institutul agronomic (de agronomie) ........................................................................................ 18 Institutul de agricultură ........................................................................................................ 18 Secţia agricolă a Universităţii din Iaşi ..................................................................................... 18 Şcoala superioară de agricultură de la Herăstrău ........................................................................ 18 Universitatea de ştiinţe agricole – profil agricol ........................................................................ 18 Facultatea de protecţia mediului – profil agricol ........................................................................ 18 Facultatea de inginerie a mediului şi biotehnologii – profil agricol ................................................ 18 Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului................................................ 18 Alte facultăţi cu profil de agronomie, decât cele nominalizate ....................................................... 18

Horticultura............................................................................................................................................... 18

Facultatea de Horticultura şi Silvicultură ................................................................................................... 18 Facultatea de Horticultură........................................................................................................................... 18 Facultatea de Horticultură şi Silvicultură ................................................................................................... 18 Facultatea de Inginerie................................................................................................................................ 18 Facultatea de Protecţia Mediului ................................................................................................................ 18 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 18 Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului................................................ 18 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole.................................................................................... 18 Facultatea de Urbanism .............................................................................................................................. 18 Alte facultăţi cu profil de horticultură, decât cele nominalizate............................... 18

Biotehnologii ........................................................................................................................................... 18

Facultatea de agricultură............................................................................................................................. 18 Facultatea de Biotehnologii ........................................................................................................................ 18 Facultatea de Horticultura şi Silvicultură ................................................................................................... 18 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului ............................................................. 18 Facultatea de Medicină Veterinară ............................................................................................................ 18 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor............................................................................................. 18 Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului................................................ 18 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii ................................................................................................... 18 Alte facultăţi cu profil de biotehnologii, decât cele nominalizate ................................................... 18

ZOOTEHNIC ..................................................................................................................... 19

Zootehnie ........................................................................................................................ 19

Facultatea de ştiinţe zootehnice .............................................................................................. 19 Facultatea de zootehnie ........................................................................................................ 19 Facultatea de zootehnie şi medicină veterinară – profil zootehnie ................................................. 19 Institutul de zootehnie şi medicină veterinară – profil zootehnie ................................................... 19 Universitatea de ştiinţe agricole – profil zootehnie ..................................................................... 19 Facultatea de zootehnie şi biotehnologii .................................................................................. 19 Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii...................................................................................... 19 Facultatea de Protecţia Mediului ................................................................................................................ 19 Alte facultăţi cu profil de zootehnie, decât cele nominalizate ........................................................ 19

MEDICINĂ VETERINARĂ ................................................................................................. 20

Facultatea de medicină veterinară ........................................................................................... 20 Facultatea de zootehnie şi medicină veterinară – profil medicină veterinară ..................................... 20

Page 27: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

25

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Institutul de zootehnie şi medicină veterinară – profil medicină veterinară ...................................... 20 Şcoala superioară de medicină veterinară ................................................................................. 20 Universitatea de ştiinţe agricole – profil medicină veterinară ....................................................... 20 Alte facultăţi cu profil de medicină veterinară, decât cele nominalizate ........................................... 20

SILVICULTURĂ ............................................................................................................... 21

Facultatea de agricultură............................................................................................................................. 21 Facultatea de horticultura şi silvicultură ..................................................................................................... 21 Facultatea de horticultură ........................................................................................................................... 21 Facultatea de inginerie................................................................................................................................ 21 Facultatea de protecţia mediului ................................................................................................................. 21 Facultatea de silvicultură ............................................................................................................................ 21 Facultatea de silvicultură şi exploatări forestiere........................................................................................ 21 Facultatea de zootehnie............................................................................................................................... 21 Institutul de silvicultură (Braşov, după 1948) ............................................................................................ 21 Şcoala superioară de silvicultură ............................................................................................ 21 Alte facultăţi cu profil de silvicultură, decât cele nominalizate ...................................................... 21

TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII ........................................................................... 22

Ingineria transporturilor ...................................................................................................... 22

Academia navală ................................................................................................................. 22 Facultatea de exploatare a navelor şi porturilor ......................................................................... 22 Facultatea de exploatare căi ferate .......................................................................................... 22 Facultatea de exploatare feroviară .......................................................................................... 22 Facultatea de marină ............................................................................................................ 22 Facultatea de navigaţie şi transport naval ................................................................................. 22 Facultatea de transporturi (rutiere, căi ferate) ............................................................................. 22 Facultatea de transporturi orăşeneşti ....................................................................................... 22 Institutul de căi ferate .......................................................................................................... 22 Institutul de marină (Constanţa) .............................................................................................. 22 Institutul de transporturi şi comunicaţii (secţia de transporturi) ...................................................... 22 Facultatea de transporturi ...................................................................................................... 22 Facultatea de electronică şi telecomunicaţii – profil telecomunicaţii .............................................. 22 Facultatea de telecomunicaţii ................................................................................................. 22 Institutul de transporturi şi comunicaţii (secţia de comunicaţii) ..................................................... 22 Alte facultăţi cu profil de ingineria transporturilor, decât cele nominalizate ..................................... 22

Ingineria autovehiculelor ......................................................................................................................... 22

Facultatea de Inginerie................................................................................................................................ 22 Facultatea de Inginerie din Hunedoara ....................................................................................................... 22 Facultatea de Inginerie Hunedoara ............................................................................................................. 22 Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .................................................................................. 22 Facultatea de inginerie Mecanică ............................................................................................................... 22 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă ......................................................................... 22 Facultatea de Mecanică............................................................................................................................... 22 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie........................................................................................................ 22 Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament ................................................................... 22 Facultatea de Sisteme Integrate de Armament............................................................................................ 22 Facultatea de Transporturi .......................................................................................................................... 22 Alte facultăţi cu profil de ingineria autovehiculelor, decât cele nominalizate .................................... 22

Page 28: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

26

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Inginerie marină şi navigaţie.................................................................................................................... 22

Facultatea de Electromecanică Navală ....................................................................................................... 22

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu- Severin ...............

22 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă ......................................................................... 22 Facultatea de Marină Civilă ........................................................................................................................ 22 Facultatea de Marină Militară..................................................................................................................... 22 Facultatea de Nave...................................................................................................................................... 22 Facultatea de Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial............................................................................. 22 Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval ................................................................................................ 22 Alte facultăţi cu profil de ingineria marină şi navigaţie, decât cele nominalizate ............................... 22

Inginerie aerospaţială................................................................................................................................ 22

Facultatea de Electrotehnică ....................................................................................................................... 22 Facultatea de Inginerie Aerospaţială........................................................................................................... 22 Facultatea de Inginerie Tehnologică ........................................................................................................... 22 Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial ................................................................. 22 Alte facultăţi cu profil de ingineria aerospaţială, decât cele nominalizate ........................................ 22

Arhitectură navală.................................................................................................................................... 22

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă ......................................................................... 22 Facultatea de Arhitectură Navală ............................................................................................................... 22 Alte facultăţi cu profil de arhitectură navală, decât cele nominalizate ............................................. 22

ALTE SPECIALITĂŢI TEHNICE ......................................................................................... 23

Inginerie genistică ............................................................................................................. 23

Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament ................................................................... 23 Alte facultăţi cu alte profiluri tehnice, decât cele nominalizate ...................................................... 23

Inginerie de armament, rachete şi muniţii ............................................................................... 23

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament............................................................................................ 23

Ştiinţe militare şi informaţii ..................................................................................................................... 23

Academia tehnică militară .................................................................................................... 23 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" .............................................................................................. 23 Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" ........................................................................................ 23 Facultatea de Comandă şi Stat Major ......................................................................................................... 23 Facultatea de Informaţii .............................................................................................................................. 23 Facultatea de pompieri ......................................................................................................... 23 Academia de studii diplomatice (de 2 ani) ................................................................................................ 23 Academia de înalte studii militare ............................................................................................................ 23 Academia de poliţie .................................................................................................................................. 23 Academia militară generală ...................................................................................................................... 23 Academia spatelui armatei ........................................................................................................................ 23 Cursul de perfecţionare pe linie O.M.S. (cu durata de 3 ani) ..................................................................... 23 Facultatea de poliţie fitosanitară şi zooveterinară ..................................................................................... 23 Şcoala superioară de ofiţeri ...................................................................................................................... 23 Şcoala superioară de război ...................................................................................................................... 23 Facultăţi tehnice (altele decât cele nominalizate) ...................................................................................... 23

Page 29: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

27

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

2. UNIVERSITAR .............................................................................................................. 24-31

MATEMATICĂ, CHIMIE, FIZICĂ, INFORMATICĂ ......................................................................... 24

Academia “AISTEDA” .............................................................................................................................. 24 Facultatea de Automatică şi Calculatoare................................................................................................... 24 Facultatea de Biologie ................................................................................................................................ 24 Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată .................................................................................... 24 Facultatea de chimie .................................................................................................................................. 24 Facultatea de chimie – biologie – profil chimie ......................................................................................... 24 Facultatea de chimie industrială ................................................................................................................ 24 Facultatea de chimie şi chimie industrială .................................................................................................. 24 Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică ................................................................................................. 24 Facultatea de chimie, biologie, geografie – profil chimie........................................................................... 24 Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică ................................................................. 24 Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune............................................................................... 24 Facultatea de econometrie informatică ...................................................................................................... 24 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ................................................................................. 24 Facultatea de fizică ..................................................................................................................................... 24 Facultatea de fizică – matematică .............................................................................................................. 24 Facultatea de fizică şi chimie (la universitate sau cu durata de 3 ani) ....................................................... 24 Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului ............................................................................... 24 Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului ........................................................... 24 Facultatea de geografie şi geologie – profil geologie ................................................................................ 24 Facultatea de geologie şi geofizică – profil geofizică ................................................................................ 24 Facultatea de informatică ........................................................................................................................... 24 Facultatea de informatică aplicată ............................................................................................................. 24 Facultatea de informatică managerială ...................................................................................................... 24 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică............................................................................................. 24 Facultatea de Inginerie Tehnologică ........................................................................................................... 24 Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial ................................................................. 24 Facultatea de Litere şi Ştiinţe...................................................................................................................... 24 Facultatea de litere şi ştiinţe – profil matematică şi informatică ................................................................ 24 Facultatea de litere şi ştiinţe – profilul chimie-fizică (Galaţi) ................................................................... 24 Facultatea de matematică ........................................................................................................................... 24 Facultatea de matematică – fizică (la universitate sau cu durata de 3 ani) ................................................ 24 Facultatea de Matematică – Informatică..................................................................................................... 24 Facultatea de Matematică - Informatică din Blaj........................................................................................ 24 Facultatea de matematică mecanică ........................................................................................................... 24 Facultatea de matematică şi informatică .................................................................................................... 24 Facultatea de matematici aplicate (în limba engleză) ................................................................................ 24 Facultatea de Medicină ............................................................................................................................... 24 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor ............................................................................................ 24 Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei .......................................................................................... 24 Facultatea de ştiinţă a calculatoarelor ........................................................................................................ 24 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 24 Facultatea de ştiinţe – profil chimie ........................................................................................................... 24 Facultatea de ştiinţe – profil fizică ............................................................................................................. 24 Facultatea de ştiinţe – profil matematică şi informatică ............................................................................ 24 Facultatea de ştiinţe aplicate ...................................................................................................................... 24 Facultatea de Ştiinţe Economice................................................................................................................. 24 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative .................................................................................... 24 Facultatea de Ştiinţe Exacte........................................................................................................................ 24 Facultatea de ştiinţe experimentale ............................................................................................................ 24 Facultatea de ştiinţe real - umaniste – profil real ....................................................................................... 24 Facultatea de Ştiinţe şi Arte ........................................................................................................................ 24 Facultatea de Ştiinţe şi Litere...................................................................................................................... 24 Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creştine .................................................................................................... 24 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti ............................................... 24

Page 30: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

28

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Secţia de matematică – fizică a Universităţii din Baia Mare ..................................................................... 24 Alte facultăţi decât cele nominalizate ....................................................................................... 24

BIOLOGIE, GEOGRAFIE, GEOLOGIE, ŞTIINŢA MEDIULUI .................................................. 25

Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate.............................................................. 25 Facultatea de agricultură............................................................................................................................. 25 Facultatea de arheologie ............................................................................................................................. 25 Facultatea de Arhivistică ............................................................................................................................ 25 Facultatea de Biologie ................................................................................................................................ 25 Facultatea de biologie şi geografie ............................................................................................................ 25 Facultatea de Biologie şi Geologie ............................................................................................................. 25

Facultatea de biologie, geografie şi geologie – profil biologie, ecologie şi geografie...............................

25 Facultatea de biologie, geografie şi geologie – profil geografie şi biologie ............................................... 25 Facultatea de Chimie .................................................................................................................................. 25 Facultatea de chimie – profil biologie ....................................................................................................... 25 Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică ................................................................................................. 25 Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie................................................................................................. 25 Facultatea de chimie, biologie, geografie – profil biologie, geografie ...................................................... 25 Facultatea de Drept ..................................................................................................................................... 25 Facultatea de ecologie ................................................................................................................................ 25 Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului.............................................................................................. 25 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ................................................................................. 25 Facultatea de fizică ..................................................................................................................................... 25 Facultatea de geografia turismului ............................................................................................................. 25 Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu ............................................................................................ 25 Facultatea de geografie .............................................................................................................................. 25 Facultatea de Geografie şi Geologie ........................................................................................................... 25 Facultatea de geografie şi geologie – profil geografie ............................................................................... 25 Facultatea de Horticultură........................................................................................................................... 25 Facultatea de Istorie.................................................................................................................................... 25 Facultatea de Istorie - Filosofie – Geografie............................................................................................... 25 Facultatea de Istorie – Geografie ................................................................................................................ 25 Facultatea de istorie – geografie (cu durata de 3 ani) ................................................................................ 25 Facultatea de istorie şi geografie ............................................................................................................... 25 Facultatea de Istorie şi Patrimoniu.............................................................................................................. 25 Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice........................................................................................................ 25 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism................................................................................................ 25 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 25 Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale............................................................................ 25 Facultatea de Istorie-Geografie................................................................................................................... 25 Facultatea de litere şi ştiinţe – profil biologie ............................................................................................ 25 Facultatea de Management Turistic şi Comercial – Timişoara................................................................... 25 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie.............................................................................. 25 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu ................................................................................................... 25 Facultatea de Silvicultură ........................................................................................................................... 25 Facultatea de Studii Europene .................................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţa Mediului .................................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor............................................................................................. 25 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului ................................................................................................. 25 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 25 Facultatea de ştiinţe – profil biologie şi ecologie ...................................................................................... 25 Facultatea de ştiinţe ale naturii .................................................................................................................. 25 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole.................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Economice................................................................................................................. 25 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative .................................................................................... 25 Facultatea de ştiinţe naturale – geografie ................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării ............................................................. 25 Facultatea de Ştiinţe Sociale ....................................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane............................................................................................................. 25

Page 31: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

29

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de Ştiinţe şi Litere...................................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creştine .................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Umaniste ................................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ................................................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative......................................................................... 25 Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie.................................................................................................. 25 Facultatea de Teologie Greco-Catolică....................................................................................................... 25 Facultatea de Teologie Reformată .............................................................................................................. 25 Facultatea de Teologie Romano-Catolică ................................................................................................... 25 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti ............................................... 25 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 25 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor............................................................................................ 25 Institutul ecologic ...................................................................................................................................... 25 Alte facultăţi decât cele nominalizate ....................................................................................... 25

FILOLOGIE, FILOSOFIE, ISTORIE, LIMBI MODERNE APLICATE, STUDII CULTURALE ....... 26

Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine......................................................................................... 26 Departamentul de Inginerie în Limbi Străine şi Comunicare ..................................................................... 26 Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare......................................................................................... 26 Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne........................................................................... 26 Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne........................................................................ 26 Facultatea de Arte şi Ştiinţe ........................................................................................................................ 26 Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice .............................................................................................. 26 Facultatea de drept şi jurnalistică - profil ziaristică .................................................................................. 26 Facultatea de Drept şi Sociologie ............................................................................................................... 26 Facultatea de filologie ................................................................................................................................ 26 Facultatea de filologie – istorie (Sibiu sau cu durata de 3 ani) – profil istorie .......................................... 26 Facultatea de Filosofie................................................................................................................................ 26 Facultatea de Filosofie şi Jurnalism............................................................................................................ 26 Facultatea de Filosofie şi Studii Culturale .................................................................................................. 26 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice...................................................................................... 26 Facultatea de filozofie ................................................................................................................................ 26 Facultatea de filozofie – antropologie ........................................................................................................ 26 Facultatea de Istorie şi Filologie................................................................................................................. 26 Facultatea de Istorie şi Filosofie ................................................................................................................. 26 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism................................................................................................ 26 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 26 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine .................................................................................................... 26 Facultatea de Litere..................................................................................................................................... 26 Facultatea de Litere şi Arte......................................................................................................................... 26 Facultatea de litere şi filozofie – profil filozofie ........................................................................................ 26 Facultatea de litere şi istorie – profil istorie ............................................................................................... 26 Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale......................................................................................................... 26 Facultatea de litere, filozofie şi istorie – profil filozofie, istorie ................................................................ 26 Facultatea de litere, filozofie şi istorie, teologie – profil filozofie şi istorie ............................................... 26 Facultatea de litere, istorie şi drept – profil istorie .................................................................................... 26 Facultatea de litere, istorie şi jurnalistică – profil istorie ........................................................................... 26 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie...................................................................................................... 26 Facultatea de litere, istorie şi teologie – profil istorie ................................................................................ 26 Facultatea de sociologie jurnalistică şi filozofie – profil filozofie ............................................................. 26 Facultatea de ştiinţe – profil istorie şi filozofie........................................................................................... 26 Facultatea de filologie – istorie (la Sibiu sau cu durata de 3 ani) – profil filologie ................................... 26 Facultatea de filologie – ziaristică ............................................................................................................. 26 Facultatea de filologie (la universitate sau cu durata de 3 ani) .................................................................. 26 Facultatea de Filosofie şi Studii Culturale .................................................................................................. 26 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice...................................................................................... 26 Facultatea de filozofie şi jurnalistică – profil jurnalistică .......................................................................... 26 Facultatea de Istorie.................................................................................................................................... 26 Facultatea de Istorie şi Filologie................................................................................................................. 26 Facultatea de Istorie şi Geografie ............................................................................................................... 26

Page 32: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

30

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de Jurnalism............................................................................................................................... 26 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării ........................................................................................ 26 Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice ............................................................................. 26 Facultatea de Jurnalistică ............................................................................................................................ 26 Facultatea de limba rusă ............................................................................................................................. 26 Facultatea de limba şi literatura română ..................................................................................................... 26 Facultatea de limbi germanice ................................................................................................................... 26 Facultatea de Limbi Moderne Aplicate....................................................................................................... 26 Facultatea de limbi romanice clasice şi orientale ....................................................................................... 26 Facultatea de limbi slave ........................................................................................................................... 26 Facultatea de limbi străine .......................................................................................................................... 26 Facultatea de limbi străine – relaţii cu publicul ......................................................................................... 26 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine .................................................................................................... 26 Facultatea de limbi şi literaturi străine ....................................................................................................... 26 Facultatea de litere ..................................................................................................................................... 26 Facultatea de Litere şi Arte......................................................................................................................... 26 Facultatea de litere şi filozofie – profil filologie ........................................................................................ 26 Facultatea de litere şi istorie – profil filologie ........................................................................................... 26 Facultatea de Litere şi Limbi Străine .......................................................................................................... 26 Facultatea de litere şi ştiinte – profil filologie sau etnologie ...................................................................... 26 Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării ........................................................................................... 26 Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale......................................................................................................... 26 Facultatea de litere şi teologie – profil filologie ......................................................................................... 26 Facultatea de litere, filozofie şi istorie – profil filologie ............................................................................ 26 Facultatea de litere, filozofie, istorie şi teologie – profil filologie ............................................................. 26 Facultatea de litere, istorie si drept – profil filologie.................................................................................. 26 Facultatea de litere, istorie şi drept – profil filologie.................................................................................. 26 Facultatea de litere, istorie şi jurnalistică – profil filologie şi jurnalistică ................................................. 26 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie...................................................................................................... 26 Facultatea de litere, istorie şi teologie – profil filologie ............................................................................. 26 Facultatea de sociologie jurnalistică şi filozofie – profil jurnalistic .......................................................... 26 Facultatea de Studii Europene .................................................................................................................... 26 Facultatea de ştiinte – profil filologie ......................................................................................................... 26 Facultatea de ştiinte umaniste ..................................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din Brăila ............................................................ 26 Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării ......................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere ........................................................................................................ 26 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării .............................................................. 26 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice........................................................................................ 26 Facultatea de Ştiinţe Politice....................................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării................................................................................ 26 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării............................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării ............................................................. 26 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane............................................................................................................. 26 Facultatea de ştiinţe socio-umane – profil filologie ................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe şi Litere...................................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Umaniste ................................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ................................................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative......................................................................... 26 Facultatea de Ştiinţele Comunicării ............................................................................................................ 26 Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice................................................................................ 26 Facultatea de Teologie................................................................................................................................ 26 Facultatea de teologie – profil litere .......................................................................................................... 26 Facultatea de ziaristică ............................................................................................................................... 26 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti ............................................... 26 Facultatea de Litere .................................................................................................................................... 26 Fundaţia academică “Petre Andrei” (Iaşi) – profil ziaristică ..................................................................... 26 Institutul de limbi străine ........................................................................................................................... 26 Institutul de limbi şi literaturi străine.......................................................................................................... 26 Institutul de literatură şi critică literară ...................................................................................................... 26 Alte facultăţi decât cele nominalizate ....................................................................................... 26

Page 33: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

31

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE, ASISTENŢĂ SOCIALA ............................................................ 27

Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie ............................................................................................. 27 Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice .............................................................................................. 27 Facultatea de Drept şi Administraţie ......................................................................................................... 27 Facultatea de Drept şi Sociologie ............................................................................................................... 27 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative ............................................................................................. 27 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale ......................................................................................................... 27 Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie .......................................................................... 27 Facultatea de Filosofie................................................................................................................................ 27 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice...................................................................................... 27 Facultatea de Finanţe şi Contabilitate ......................................................................................................... 27 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică............................................................................................. 27 Facultatea de Istorie şi Geografie ............................................................................................................... 27 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism................................................................................................ 27 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 27 Facultatea de Litere..................................................................................................................................... 27 Facultatea de Management ......................................................................................................................... 27 Facultatea de Psihologie ............................................................................................................................. 27 Facultatea de psihologie – sociologie ......................................................................................................... 27 Facultatea de Psihologie - Sociologie şi Ştiinţe Politice............................................................................. 27 Facultatea de psihologie socială (Brăila) ................................................................................................... 27 Facultatea de psihologie şi asistenţă socială .............................................................................................. 27 Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov...................................................................................... 27 Facultatea de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei ......................................................................................... 27 Facultatea de psihologie, pedagogie şi sociologie – profil sociopsihologie................................................ 27 Facultatea de psihologie, pedagogie, defectologie...................................................................................... 27 Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială ........................................................... 27 Facultatea de Psihosociologie..................................................................................................................... 27 Facultatea de sociologie.............................................................................................................................. 27 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială ............................................................................................. 27 Facultatea de Sociologie şi Comunicare ..................................................................................................... 27 Facultatea de ştiinte cognitive şi psihologie .............................................................................................. 27 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 27 Facultatea de ştiinţe – profil psihologie ..................................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din Brăila ............................................................ 27 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială .............................................................................. 27 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială ........................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii............................................................................. 27 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative .................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Politice....................................................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale ............................................................. 27 Facultatea de Ştiinţe Sociale ....................................................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative........................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice ...................................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane .......................................................................................................... 27 Facultatea de ştiinţe socio-umane – profil sociologie, psihologie ............................................................. 27 Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creştine .................................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ................................................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative......................................................................... 27 Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie.................................................................................................. 27 Institutul de asistenţă socială .................................................................................................................... 27 Institutul de prevederi sociale ................................................................................................................... 27 Şcoala superioară de asistenţă socială ....................................................................................................... 27 Facultatea de Teatru.................................................................................................................................... 27 Facultatea de Teologie................................................................................................................................ 27 Facultatea de Teologie Ortodoxă ................................................................................................................ 27 Facultatea de teologie – profil asistenţă socială ........................................................................................ 27 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 27 Alte facultăţi decât cele nominalizate ........................................................................................................ 27

Page 34: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

32

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE, RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE, ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII (JURNALISM) ....................................................

28

Academia de înalte studii politice .............................................................................................................. 28 Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" ........................................................................................ 28 Academia militară politică.......................................................................................................................... 28 Colegiul de Administraţie Publică .............................................................................................................. 28 Colegiul Economic şi de Administraţie ...................................................................................................... 28 Colegiul Tehnic, Economic şi de Administraţie ......................................................................................... 28 Colegiul Universitar.................................................................................................................................... 28 Colegiul Universitar din Câmpina .............................................................................................................. 28 Colegiul Universitar din Craiova................................................................................................................ 28 Colegiul Universitar din Drobeta-Turnu Severin........................................................................................ 28 Colegiul Universitar Economic din Călăraşi .............................................................................................. 28 Departamentul de administraţie publică ..................................................................................................... 28 Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine......................................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică............................................................................................. 28 Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne........................................................................... 28 Facultatea de administraţie publică ............................................................................................................ 28 Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate.............................................................. 28 Facultatea de Administraţie şi Afaceri........................................................................................................ 28 Facultatea de Administraţie şi Management Public.................................................................................... 28 Facultatea de Administraţie şi Ştiinţe Economice ...................................................................................... 28 Facultatea de Arte şi Ştiinţe ........................................................................................................................ 28 Facultatea de comunicare socială şi relaţii publice .................................................................................... 28 Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice .............................................................................................. 28 Facultatea de Construcţii şi Arhitectură...................................................................................................... 28 Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune............................................................................... 28 Facultatea de Drept ..................................................................................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Administraţie ......................................................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică.............................................................................................. 28 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova ......................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa....................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova .......................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Sociologie ............................................................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative ............................................................................................. 28 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social – Politice ........................................................................................... 28 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale ......................................................................................................... 28 Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie .......................................................................... 28 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ................................................................................. 28 Facultatea de Filologie, Istorie şi Ştiinţe Administrative din Cahul, Republica Moldova.......................... 28 Facultatea de Filosofie................................................................................................................................ 28 Facultatea de Filosofie şi Jurnalism............................................................................................................ 28 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice...................................................................................... 28 Facultatea de Finanţe şi Contabilitate ......................................................................................................... 28 Facultatea de Informaţii .............................................................................................................................. 28 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică............................................................................................. 28 Facultatea de Istorie.................................................................................................................................... 28 Facultatea de Istorie - Filosofie – Geografie............................................................................................... 28 Facultatea de Istorie – Geografie ................................................................................................................ 28 Facultatea de Istorie şi Filosofie ................................................................................................................. 28 Facultatea de Istorie şi Geografie ............................................................................................................... 28 Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice........................................................................................................ 28 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism................................................................................................ 28 Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale............................................................................ 28 Facultatea de Jurnalism............................................................................................................................... 28 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării ........................................................................................ 28 Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice ............................................................................. 28 Facultatea de Jurnalistică ............................................................................................................................ 28 Facultatea de Litere..................................................................................................................................... 28 Facultatea de Litere şi Arte......................................................................................................................... 28

Page 35: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

33

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de Litere şi Ştiinţe...................................................................................................................... 28 Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării ........................................................................................... 28 Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale......................................................................................................... 28 Facultatea de Management ......................................................................................................................... 28 Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea................................... 28 Facultatea de Management Turistic şi Comercial – Timişoara................................................................... 28 Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar - Bancare Interne şi Internaţionale ..................................... 28 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.......................................................................................... 28 Facultatea de Relaţii Internaţionale ............................................................................................................ 28 Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .............................................................................. 28 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie.............................................................................. 28 Facultatea de Sociologie şi Comunicare ..................................................................................................... 28 Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene ............................................................................ 28 Facultatea de Studii Europene .................................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 28 Facultatea de ştiinţe administrative ............................................................................................................ 28 Facultatea de Ştiinţe Administrative din Ploieşti ........................................................................................ 28 Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din Brăila ............................................................ 28 Facultatea de ştiinţe ale comunicării .......................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei .............................................................................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe Economice................................................................................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative .................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică ......................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative...................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice ...................................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.......................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov ....................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării .............................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice........................................................................................ 28 Facultatea de ştiinţe politice ...................................................................................................................... 28 Facultatea de ştiinţe politice şi administrative ........................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene .................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării................................................................................ 28 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării............................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării ............................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale ............................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe Sociale ....................................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative........................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice ..................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane............................................................................................................. 28 Facultatea de Ştiinţe şi Litere...................................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creştine .................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative......................................................................... 28 Facultatea de ştiinţe, administraţie şi afaceri ............................................................................................. 28 Facultatea de Ştiinţele Comunicării ............................................................................................................ 28 Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice................................................................................ 28 Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie.................................................................................................. 28 Facultatea de Teatru.................................................................................................................................... 28 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti ............................................... 28 Facultatea de Drept ..................................................................................................................................... 28 Facultatea de Litere .................................................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice........................................................................................ 28 Institutul de ştiinţe administrative .............................................................................................................. 28 Şcoala naţională de studii politice ............................................................................................................. 28 Şcoala superioară de ştiinţe administrative ................................................................................................ 28 Facultatea de Drept ..................................................................................................................................... 28 Facultatea de Litere .................................................................................................................................... 28 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice........................................................................................ 28 Institutul de ştiinţe administrative .............................................................................................................. 28 Şcoala naţională de studii politice ............................................................................................................. 28 Şcoala superioară de ştiinţe administrative ................................................................................................ 28

Page 36: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

34

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Alte facultăţi de ştiinţe politice, administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe ale comunicării, decât cele nominalizate ........................................................................................

28

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ............................................................................................ 29

Academia militară de sport ......................................................................................................................... 29 Academia naţională de educaţie fizică (înainte de 1948) ........................................................................... 29 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport ....................................................................................................... 29 Facultatea de arte şi educaţie fizică – profil educaţie fizică ....................................................................... 29 Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică ............................................ 29 Facultatea de cultură fizică şi sport ............................................................................................................ 29 Facultatea de drept – profil educaţie fizică (Cluj) ...................................................................................... 29 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale ......................................................................................................... 29 Facultatea de educaţie fizica şi sport ......................................................................................................... 29 Facultatea de educaţie fizică (cu durata de 3 ani) ...................................................................................... 29 Facultatea de educaţie fizică şi management în sport ................................................................................ 29 Facultatea de educaţie fizică şi sport şi kinetoterapie ................................................................................ 29 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane..................................................................................... 29 Facultatea de filozofie – profil educaţie fizică (Iaşi) ................................................................................. 29 Facultatea de Kinetoterapie ........................................................................................................................ 29 Facultatea de litere şi filozofie – profil educaţie fizică (Timişoara) .......................................................... 29 Facultatea de litere şi ştiinţe – profil educaţie fizică .................................................................................. 29 Facultatea de Medicină ............................................................................................................................... 29 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 29 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii............................................................................. 29 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative .................................................................................... 29 Facultatea de Ştiinţe şi Litere...................................................................................................................... 29 Facultatea de Ştiinţe Umaniste ................................................................................................................... 29 Institutul de cultura fizică şi sport .............................................................................................................. 29 Institutul de educaţie fizică şi sport ........................................................................................................... 29 Institutul naţional de educaţie fizică (înainte de 1948) .............................................................................. 29 Şcoala superioară de educaţie fizică (înainte de 1948) ............................................................................... 29 Universitatea ecologică (Bucureşti) – profil educaţie fizică şi sport ......................................................... 29 Alte facultăţi de educaţie fizică şi sport, decât cele nominalizate .............................................................. 29

PEDAGOGIE (ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI) ........................................................................................... 30

Academia de muzică “G. Dima” (Cluj-Napoca) – profil pedagogie muzicală .......................................... 30 Cursul special de defectologie – pedagogie specială .................................................................................. 30 Departamentul de psihologie şi de pregătire a personalului didactic.......................................................... 30 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic ............................................................................. 30 Facultatea de arte – profil pedagogie (Timişoara) ..................................................................................... 30 Facultatea de arte decorative – profil pedagogia artei (Iaşi) ...................................................................... 30 Facultatea de arte plastice, decorative şi design – profil pedagogia artei .................................................. 30 Facultatea de arte şi educaţie fizică – profil pedagogie muzicală (Timişoara) .......................................... 30 Facultatea de chimie (Iaşi, Timişoara) – profil pedagogie.......................................................................... 30 Facultatea de compozitie, dirijat, pedagogie – profil pedagogie muzicală ................................................. 30 Facultatea de compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală – profil pedagogie muzicală....................... 30 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social – Politice ........................................................................................... 30 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale ......................................................................................................... 30 Facultatea de filozofie – profil pedagogie şi psihopedagogie (Iaşi) ........................................................... 30 Facultatea de istorie şi filozofie – profil pedagogie şi psihopedagogie specială (Cluj-Napoca)................ 30 Facultatea de istorie, teoria şi pedagogia artei – profil pedagogia artei ...................................................... 30 Facultatea de învăţământ pedagogic .......................................................................................................... 30 Facultatea de Litere..................................................................................................................................... 30 Facultatea de Litere şi Ştiinţe...................................................................................................................... 30 Facultatea de matematică (cu durata de 3 ani) – profil pedagogie.............................................................. 30 Facultatea de muzică – profil pedagogie muzicală (Braşov) ..................................................................... 30 Facultatea de muzică (cu durata de 3 ani) – profil pedagogie muzicală .................................................... 30 Facultatea de pedagogie.............................................................................................................................. 30

Page 37: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

35

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de pedagogie muzicală ............................................................................................................. 30 Facultatea de pedagogie socială.................................................................................................................. 30 Facultatea de pedagogie şi psihologie ....................................................................................................... 30 Facultatea de Psihologie ............................................................................................................................. 30 Facultatea de psihologie şi pedagogie ........................................................................................................ 30 Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov...................................................................................... 30 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei......................................................................................... 30 Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei ............................................................................................ 30 Facultatea de psihologie, pedagogie şi sociologie – profil pedagogic ....................................................... 30 Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială ........................................................... 30 Facultatea de psihopedagogie şi asistenţă socială ...................................................................................... 30 Facultatea de psihopedagogie şi ştiinţele educaţiei .................................................................................... 30 Facultatea de Sociologie şi Psihologie........................................................................................................ 30 Facultatea de stiinţe – profil psihopedagogie (Sibiu).................................................................................. 30 Facultatea de ştiinte socio-pedagogice şi arte ............................................................................................ 30 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 30 Facultatea de ştiinţe – profil pedagogie (Piteşti) ........................................................................................ 30 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei .............................................................................................................. 30 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială .............................................................................. 30 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială ........................................................... 30 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice........................................................................................ 30 Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane .......................................................................................................... 30 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ................................................................................................... 30 Facultatea de Litere .................................................................................................................................... 30 Facultăţi universitar pedagogice ................................................................................................................. 30 Institutul pedagogic ................................................................................................................................... 30 Şcoala normală superioară .......................................................................................................................... 30 Şcoala superioară pedagogică .................................................................................................................... 30 Alte facultăţi de pedagogie (ştiinţe ale educaţiei), decât cele nominalizate ....................................... 30

TEOLOGIE ....................................................................................................................... 31

Academia teologică ................................................................................................................................... 31 Departamentul de Teologie Protestantă ...................................................................................................... 31 Facultatea baptistă ...................................................................................................................................... 31 Facultatea de cultură şi religie ................................................................................................................... 31 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 31 Facultatea de Litere..................................................................................................................................... 31 Facultatea de Litere şi Teologie.................................................................................................................. 31 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie...................................................................................................... 31 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative .................................................................................... 31 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane............................................................................................................. 31 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ................................................................................................... 31 Facultatea de teologie ................................................................................................................................ 31 Facultatea de Teologie – Litere .................................................................................................................. 31 Facultatea de teologie baptistă .................................................................................................................... 31 Facultatea de teologie baptistă pastorală .................................................................................................... 31 Facultatea de teologie didactică .................................................................................................................. 31 Facultatea de teologie ecumenică pastorală didactică ................................................................................ 31 Facultatea de Teologie Greco-Catolică....................................................................................................... 31 Facultatea de teologie greco-catolică pastorală şi didactică ....................................................................... 31 Facultatea de teologie ortodoxă ................................................................................................................. 31 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” ................................................................ 31 Facultatea de Teologie Pastorală ................................................................................................................ 31 Facultatea de teologie pastorală (romano-catolică) ................................................................................... 31 Facultatea de teologie penticostală ............................................................................................................ 31 Facultatea de teologie protestantă............................................................................................................... 31 Facultatea de Teologie Reformată .............................................................................................................. 31 Facultatea de Teologie Romano-Catolică ................................................................................................... 31 Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie ................................................................................................. 31 Institutul teologic ....................................................................................................................................... 31

Page 38: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

36

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Universitate – profil teologic ...................................................................................................................... 31 Alte facultăţi teologie, decât cele nominalizate .......................................................................... 31

3. ŞTIINŢE ECONOMICE ................................................................................................... 32

Academia de înalte studii comerciale şi industriale (până în 1948) ........................................................... 32 Academia de studii economice .................................................................................................................. 32 Academia de ştiinţe sociale şi cooperatiste (până în 1948) ........................................................................ 32 Academia română de management ............................................................................................................ 32 Colegiul de management turistic ............................................................................................................... 32 Departamentul de studii economice (în limbi străine) ................................................................................ 32 Facultatea de Ştiinţe Economice................................................................................................................ 32 Facultatea de actuariat şi statistică .............................................................................................................. 32 Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine .......................................................... 32 Facultatea de Administraţie Publică ........................................................................................................... 32 Facultatea de Administraţie şi Afaceri........................................................................................................ 32 Facultatea de Administraţie şi Ştiinţe Economice ...................................................................................... 32 Facultatea de Business................................................................................................................................ 32 Facultatea de calcul economic şi cibernetică economică ........................................................................... 32 Facultatea de cibernetică şi statistică .......................................................................................................... 32 Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică ................................................................. 32 Facultatea de comerţ .................................................................................................................................. 32 Facultatea de comerţ exterior...................................................................................................................... 32 Facultatea de comerţ şi merceologie........................................................................................................... 32 Facultatea de contabilitate .......................................................................................................................... 32 Facultatea de contabilitate şi economie agrară .......................................................................................... 32 Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung-Muscel .................................................................. 32 Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu-Vâlcea ....................................................................... 32 Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune............................................................................... 32 Facultatea de contabilitate şi informaţie de gestiune .................................................................................. 32 Facultatea de cooperaţie ............................................................................................................................. 32 Facultatea de Drept ..................................................................................................................................... 32 Facultatea de Economia Afacerilor............................................................................................................. 32 Facultatea de economia agriculturii ........................................................................................................... 32 Facultatea de economia industriei, construcţiilor şi transporturilor ........................................................... 32 Facultatea de economia producţiei agricole şi alimentare .......................................................................... 32 Facultatea de economia şi administrarea afacerilor ................................................................................... 32 Facultatea de economia şi administrarea afacerilor întreprinderilor........................................................... 32 Facultatea de economia şi gestiunea produselor agricole şi alimentare ..................................................... 32 Facultatea de economia şi planificarea transporturilor şi comunicaţiilor.................................................... 32 Facultatea de economia şi sociologia rurală .............................................................................................. 32 Facultatea de economia turismului ............................................................................................................. 32 Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional ........................................................................ 32 Facultatea de Economie.............................................................................................................................. 32 Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului .............................................................................. 32 Facultatea de Economie Generală............................................................................................................... 32 Facultatea de economie generală ............................................................................................................... 32 Facultatea de economie hotelieră şi turism ................................................................................................ 32 Facultatea de economie politică.................................................................................................................. 32 Facultatea de economie politică şi planificare ........................................................................................... 32 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ................................................................................. 32 Facultatea de Economie şi de Administrarea Afacerilor............................................................................. 32 Facultatea de finanţe .................................................................................................................................. 32 Facultatea de Finanţe – Contabilitate.......................................................................................................... 32 Facultatea de finanţe asigurări bănci şi burse de valori .............................................................................. 32 Facultatea de Finanţe şi Bănci .................................................................................................................... 32 Facultatea de Finanţe şi Bănci din Blaj....................................................................................................... 32 Facultatea de Finanţe şi Bănci din Ploieşti ................................................................................................. 32 Facultatea de Finanţe şi Contabilitate ........................................................................................................ 32 Facultatea de finanţe şi credit ..................................................................................................................... 32 Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori ........................................................................ 32

Page 39: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

37

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate ............................................................................................. 32 Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov ........................................................................... 32 Facultatea de finanţe, contabilitate, informatică ........................................................................................ 32 Facultatea de finanţe, credit şi contabilitate ............................................................................................... 32 Facultatea de finanţe, credit şi evidenţă contabilă ...................................................................................... 32 Facultatea de gestiunea afacerilor............................................................................................................... 32 Facultatea de informatică managerială ...................................................................................................... 32 Facultatea de inginerie economică în turism şi comerţ internaţional.......................................................... 32 Facultatea de Inginerie Managerială ........................................................................................................... 32 Facultatea de inginerie şi management agroturistic ................................................................................... 32 Facultatea de Jurnalism............................................................................................................................... 32 Facultatea de litere şi ştiinţe – profil turism şi servicii sau marketing ....................................................... 32 Facultatea de management ......................................................................................................................... 32 Facultatea de management financiar – contabil ........................................................................................ 32 Facultatea de management – marketing...................................................................................................... 32 Facultatea de management – marketing în afaceri economice.................................................................... 32 Facultatea de Management Agricol ............................................................................................................ 32 Facultatea de Management din Braşov ....................................................................................................... 32 Facultatea de Management Financiar ......................................................................................................... 32 Facultatea de Management Financiar – Contabil........................................................................................ 32 Facultatea de Management Financiar - Contabil din Constanţa ................................................................. 32 Facultatea de Management Financiar - Contabil din Craiova..................................................................... 32 Facultatea de management financiar bancar ............................................................................................... 32 Facultatea de Management Financiar-Contabil .......................................................................................... 32 Facultatea de Management Financiar-Contabil din Blaj............................................................................. 32 Facultatea de Management Financiar-Contabil din Constanţa ................................................................... 32 Facultatea de management în economia turismului şi comerţului internaţional ....................................... 32 Facultatea de management în producţie şi transporturi .............................................................................. 32 Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila ................................................... 32 Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea................................... 32 Facultatea de management şi economia turismului ................................................................................... 32 Facultatea de management turistic şi comercial ........................................................................................ 32 Facultatea de Management Turistic şi Comercial – Timişoara................................................................... 32 Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanta................................................................ 32 Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Sibiu ....................................................................... 32 Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara................................................................ 32 Facultatea de management turistic şi hotelier ............................................................................................ 32 Facultatea de Management Turistic, Hotelier şi Comercial........................................................................ 32 Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice ................................................................... 32 Facultatea de Management-Marketing ....................................................................................................... 32 Facultatea de managementul afacerilor ..................................................................................................... 32 Facultatea de managementul întreprinderilor ............................................................................................. 32 Facultatea de managementul organizaţiei ................................................................................................... 32 Facultatea de Marketing ............................................................................................................................. 32 Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale ................................................................... 32 Facultatea de marketing şi comerţ exterior ................................................................................................ 32 Facultatea de marketing şi economia serviciilor ........................................................................................ 32 Facultatea de marketing, management, informatică .................................................................................. 32 Facultatea de mine – profil economic: management ................................................................................. 32 Facultatea de organizare şi conducerea activităţilor din turism (Suceava) ............................................... 32 Facultatea de planificare ............................................................................................................................ 32 Facultatea de relaţii comerciale şi financiar – bancare interne şi internaţionale 32 Facultatea de relaţii economice .................................................................................................................. 32 Facultatea de relaţii economice internaţionale ........................................................................................... 32 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov ....................................................................... 32 Facultatea de Relaţii Internaţionale ............................................................................................................ 32 Facultatea de Studii Economice Europene ................................................................................................ 32 Facultatea de studii ale integrării economice europene ............................................................................. 32 Facultatea de studii economice .................................................................................................................. 32 Facultatea de studii economice în limbi străine ......................................................................................... 32 Facultatea de Studii Europene .................................................................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe.................................................................................................................................... 32

Page 40: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

38

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de ştiinţe – profil economic ...................................................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice ................................................................................................................ 32 Facultatea de Ştiinţe Economice din Blaj ................................................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj – Napoca................................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice din Drobeta-Turnu Severin..................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice din Târgu-Jiu .......................................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor .................................................................... 32 Facultatea de ştiinţe economice şi administratie publică ........................................................................... 32 Facultatea de ştiinţe economice şi administrative ...................................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică ......................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare ........................................................................................ 32 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor ........................................................................... 32 Facultatea de ştiinţe economice şi studii economice ................................................................................. 32 Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative...................................................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creştine .................................................................................................... 32 Facultatea de Teatru.................................................................................................................................... 32 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti ............................................... 32 Facultatea de Ştiinţe Economice................................................................................................................. 32 Fundaţia academică “Petre Andrei” (Iaşi) – profil economic .................................................................... 32 Institutul de comerţ exterior ....................................................................................................................... 32 Institutul de relaţii externe ......................................................................................................................... 32 Institutul de ştiinţe economice ................................................................................................................... 32 Institutul de ştiinţe economice şi planificare (după 1948) .......................................................................... 32 Institutul de ştiinţe statistice ...................................................................................................................... 32 Institutul Tehnologic Român – administrarea afacerilor ........................................................................... 32 Şcoala de bussines ..................................................................................................................................... 32 Universitate (academie) – profil economic ................................................................................................ 32 Alte facultăţi de ştiinţe economice, decât cele nominalizate .......................................................... 32

4. ŞTIINŢE JURIDICE ........................................................................................................ 33

Academia de drept (Oradea) ...................................................................................................................... 33 Facultatea de Drept .................................................................................................................................... 33 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică............................................................................................. 33 Facultatea de Arhivistică ............................................................................................................................ 33 Facultatea de Drept ..................................................................................................................................... 33 Facultatea de Drept - Cluj-Napoca ............................................................................................................. 33 Facultatea de Drept din Târgu-Jiu ............................................................................................................. 33 Facultatea de Drept din Cluj-Napoca.......................................................................................................... 33 Facultatea de drept şi administraţie ........................................................................................................... 33 Facultatea de drept şi administraţie publică din Craiova ........................................................................... 33 Facultatea de drept şi administraţie publică din Constanţa......................................................................... 33 Facultatea de drept şi administraţie publică din Râmnicu-Vâlcea .............................................................. 33 Facultatea de drept şi instituţii europene ................................................................................................... 33 Facultatea de drept şi relaţii internaţionale ................................................................................................. 33 Facultatea de drept şi sociologie................................................................................................................. 33 Facultatea de drept şi ştiinţe administrative ............................................................................................... 33 Facultatea de drept şi ştiinţe economice – profil juridic ............................................................................. 33 Facultatea de drept şi ştiinţe politice – profil juridic ................................................................................. 33 Facultatea de drept şi ştiinţe social – politice ............................................................................................. 33 Facultatea de drept şi ştiinţe sociale ........................................................................................................... 33 Facultatea de drept, ştiinţe administrative şi sociologie ............................................................................. 33 Facultatea de finanţe şi contabilitate........................................................................................................... 33 Facultatea de istorie şi ştiinţe administrative ............................................................................................. 33 Facultatea de litere, istorie şi drept - profil ştiinţe juridice (Craiova) ....................................................... 33 Facultatea de litere, istorie şi drept – profil juridic .................................................................................... 33 Facultatea de management.......................................................................................................................... 33 Facultatea de management agroturistic....................................................................................................... 33 Facultatea de poliţie ................................................................................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe – profil juridic ........................................................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe economice .................................................................................................................. 33

Page 41: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

39

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de ştiinţe economice şi administrative....................................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe economice şi administraţie publică ............................................................................ 33 Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative......................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe juridice ...................................................................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative ........................................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative din Braşov.......................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe juridice şi litere .......................................................................................................... 33 Facultatea de ştiinţe juridice, administrative şi ale comunicării ................................................................. 33 Facultatea de ştiinţe juridice, sociale şi politice.......................................................................................... 33 Facultatea de teatru ..................................................................................................................................... 33 Facultatea economico-administrativă – profil drept administrativ ............................................................ 33 Fundaţia academică “Petre Andrei” (Iaşi) – profil ştiinţe juridice.............................................................. 33 Institutul de arhivistică, bibliografie şi muzeografie ................................................................................. 33 Institutul de relaţii internaţionale ............................................................................................................... 33 Şcoala superioară de arhivistică.................................................................................................................. 33 Universitate (academie) – secţia de drept .................................................................................................. 33 Alte facultăţi de drept, decât cele nominalizate .......................................................................... 33

5. MEDICO – FARMACEUTICE .......................................................................................... 34-36

FARMACEUTIC ................................................................................................................ 34

Facultatea de farmacie ......................................................................................................... 34 Institutul de medicină şi farmacie – profil farmacie .................................................................... 34 Institutul medico-farmaceutic – profil farmacie ......................................................................... 34 Universitatea de medicină şi farmacie – profil farmacie .............................................................. 34 Facultăţi medico-farmaceutice Bucureşti – profil farmacie .......................................................... 34 Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie .............................................................................. 34 Alte facultăţi de farmacie, decât cele nominalizate ..................................................................... 34

MEDICINĂ GENERALĂ ................................................................................................... 35

Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică .................................... 35 Facultatea de Bioinginerie Medicală ........................................................................................ 35 Facultatea de igienă ............................................................................................................. 35 Facultatea de kinetoterapie .................................................................................................... 35 Facultatea de Medicină ......................................................................................................... 35 Facultatea de medicină ......................................................................................................... 35 Facultatea de medicină – biologie ........................................................................................... 35 Facultatea de Medicină şi Farmacie ........................................................................................ 35 Facultatea de Medicină Generală ............................................................................................ 35 Facultatea de medicină generală ............................................................................................. 35 Facultatea de medicină militară .............................................................................................. 35 Facultatea de Medicină şi Farmacie ......................................................................................... 35 Facultatea de medicină şi farmacie – profil medicină .................................................................. 35 Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară ............................................................................. 35 Facultatea de medicină şi sănătate publică ................................................................................ 35 Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară ............................................................... 35 Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală ............................................................................... 35 Facultatea de Moaşe şi Asistenţi Medicali ................................................................................. 35 Facultatea de pediatrie ......................................................................................................... 35 Facultatea de Ştiinţe ............................................................................................................. 35 Facultatea de Ştiinţe pentru Sănătate ........................................................................................ 35 Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creştine ................................................................................... 35 Facultatea de Medicină şi Farmacie ........................................................................................ 35 Facultăţi medico-farmaceutice Bucuresti – profil medicină .......................................................... 35 Institutul de medicină ........................................................................................................... 35 Institutul de medicină şi farmacie – profil medicină .................................................................... 35 Institutul medico-farmaceutic – profil medicină ....................................................................................... 35

Page 42: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

40

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Universitatea de medicină şi farmacie – profil medicină .......................................................................... 35 Facultăţi medico-farmaceutice Bucuresti – profil medicină ...................................................................... 35 Alte facultăţi de medicină generală, decât cele nominalizate .................................................................... 35

STOMATOLOGIE (MEDICINĂ DENTARĂ) ......................................................................................... 36

Facultatea de Medicină Dentară ............................................................................................................... 36 Facultatea de medicină – profil stomatologie ........................................................................................... 36 Facultatea de Medicină Dentară ................................................................................................................ 36 Facultatea de stomatologie ........................................................................................................................ 36 Institutul de medicină şi farmacie – profil stomatologie ........................................................................... 36 Institutul medico-farmaceutic – profil stomatologie ................................................................................. 36 Universitatea de medicină şi farmacie – profil stomatologie ..................................................................... 36 Alte facultăţi de medicină dentară, decât cele nominalizate ...................................................................... 36

6. ARTISTIC ............................................................................................................................................ 37-40

ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE ..................................................................................................... 37

Academia de artă ...................................................................................................................................... 37 Academia de arte frumoase ....................................................................................................................... 37 Facultatea de arte ………………………………………………………………. 37 Facultatea de arte decorative …………………………………………………… 37 Facultatea de arte decorative şi design ………………………………………… 37 Facultatea de arte frumoase ……………………………………………………. 37 Facultatea de arte plastice ……………………………………………………… 37 Facultatea de arte plastice şi decorative………………………………………… 37 Facultatea de arte plastice, decorative şi design ……………………………….. 37 Facultatea de arte şi design……………………………………………………… 37 Facultatea de arte şi educaţie fizică – profil arte ....................................................................................... 37 Facultatea de arte universale ..................................................................................................................... 37 Facultatea de arte vizuale ........................................................................................................................... 37 Facultatea de asistenţă medicală şi tehnică dentară, artă şi cultură fizică .................................................. 37 Facultatea de desen ................................................................................................................................... 37 Facultatea de design .................................................................................................................................. 37 Facultatea de design industrial şi ambiental ............................................................................................. 37 Facultatea de educaţie fizică şi sport ......................................................................................................... 37 Facultatea de istoria şi teoria artei ............................................................................................................. 37 Facultatea de istoria, teoria şi pedagogia artei – profil arte ...................................................................... 37 Facultatea de istorie şi patrimoniu ............................................................................................................. 37 Facultatea de litere ..................................................................................................................................... 37 Facultatea de litere şi filozofie – profil desen ........................................................................................... 37 Facultatea de ştiinţe şi arte ......................................................................................................................... 37 Facultatea de ştiinţe umaniste şi sociale .................................................................................................... 37 Facultatea de teatru .................................................................................................................................... 37 Institutul de arte ........................................................................................................................................ 37 Institutul de arte plastice ........................................................................................................................... 37 Secţia de arte, arte frumoase din cadrul universităţilor particulare ........................................................... 37 Secţia de restaurări monumente şi obiecte, opere de artă a Universităţii “Atheneum” (Bucureşti) ........... 37 Şcoala de belle arte .................................................................................................................................... 37 Şcoala superioară de arte frumoase .......................................................................................................... 37 Alte facultăţi de arte plastice şi decorative, decât cele nominalizate ......................................................... 37

MUZICĂ ................................................................................................................................................. 38

Academia de muzică religioasă ................................................................................................................ 38 Academia de muzică şi artă dramatică – profil muzical ........................................................................... 38 Conservatorul de muzică .......................................................................................................................... 38 Conservatorul de muzică şi artă dramatică – profil muzical ...................................................................... 38

Page 43: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

41

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Departamentul de arte ............................................................................................................................... 38 Facultatea de artă scenică .......................................................................................................................... 38 Facultatea de arte ....................................................................................................................................... 38 Facultatea de arte – profil muzical (Timişoara) ......................................................................................... 38 Facultatea de arte şi educaţie fizică – profil musical ................................................................................. 38 Facultatea de canto şi artă scenică ............................................................................................................ 38 Facultatea de compoziţie şi muzicologie .................................................................................................. 38 Facultatea de compoziţie, dirijat, pedagogie ............................................................................................. 38 Facultatea de compoziţie, muzicologie şi pedagogie muzicală .................................................................. 38 Facultatea de compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală şi teatru – profil muzical ........................... 38 Facultatea de instrumente şi canto ............................................................................................................ 38 Facultatea de interpretare instrunmentală ................................................................................................. 38 Facultatea de interpretare muzicală .......................................................................................................... 38 Facultatea de litere ..................................................................................................................................... 38 Facultatea de litere şi filozofie – profil muzical ........................................................................................ 38 Facultatea de muzică ................................................................................................................................. 38 Facultatea de muzică (la Braşov sau cu durata de 3 ani) ........................................................................... 38 Facultatea de muzică din Piatra Neamţ ...................................................................................................... 38 Facultatea de muzică şi artă ...................................................................................................................... 38 Facultatea de pedagogie şi compoziţie muzicală – secţia de compoziţie şi muzicologie .......................... 38 Facultatea de ştiinţe ................................................................................................................................... 38 Facultatea de ştiinţe şi arte ......................................................................................................................... 38 Facultatea de teatru .................................................................................................................................... 38 Facultatea de teologie ................................................................................................................................ 38 Facultatea de teologie ortodoxă ................................................................................................................. 38 Facultatea de teologie reformată ................................................................................................................ 38 Facultatea teoretică .................................................................................................................................... 38 Facultatea teoretică (compoziţie, muzicologie şi pedagogie muzicală) ..................................................... 38 Universitatea cultural – artistică – profil muzical ..................................................................................... 38 Alte facultăţi de muzică. decât cele nominalizate 38

ARTĂ TEATRALĂ .................................................................................................................................. 39

Academia de artă teatrală .......................................................................................................................... 39 Academia de muzică şi artă dramatică – profil artă dramatică ................................................................. 39 Academia de teatru şi film ......................................................................................................................... 39 Conservatorul de artă “Thalia” (Dâmboviţa) ............................................................................................. 39 Conservatorul de muzică şi artă dramatică – profil artă dramatică ........................................................... 39 Facultatea de arhitectură de interior ........................................................................................................... 39 Facultatea de arte ....................................................................................................................................... 39 Facultatea de arte – actorie – regie teatru .................................................................................................. 39 Facultatea de arte – regie – imagine film TV ............................................................................................ 39 Facultatea de arte (film, muzică, teatru) .................................................................................................... 39 Facultatea de arte decorative şi design ....................................................................................................... 39 Facultatea de arte plastice .......................................................................................................................... 39 Facultatea de arte plastice, decorative şi design ........................................................................................ 39 Facultatea de arte şi ştiinţe ......................................................................................................................... 39 Facultatea de arte vizuale ........................................................................................................................... 39 Facultatea de arte, regie, inginerie TV ..................................................................................................... 39 Facultatea de cinematografie ..................................................................................................................... 39 Facultatea de compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală şi teatru ...................................................... 39 Facultatea de compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală şi teatru – profil artă teatrală .................... 39 Facultatea de coregrafie ............................................................................................................................. 39 Facultatea de design ................................................................................................................................... 39 Facultatea de film ..................................................................................................................................... 39 Facultatea de istoria şi teoria artei ............................................................................................................. 39 Facultatea de istorie şi patrimoniu ............................................................................................................. 39 Facultatea de litere ..................................................................................................................................... 39 Facultatea de litere şi arte .......................................................................................................................... 39 Facultatea de muzică .................................................................................................................................. 39 Facultatea de regie, de teatru, film, TV .................................................................................................... 39

Page 44: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

42

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Facultatea de relaţii internaţionale ............................................................................................................. 39 Facultatea de teatru ................................................................................................................................... 39 Facultatea de teatru si televiziune .............................................................................................................. 39 Facultatea de teatru, cinematografie şi televiziune ................................................................................... 39 Facultatea de teologie ortodoxă ................................................................................................................. 39 Institutul de artă dramatică ....................................................................................................................... 39 Institutul de artă teatrală şi cinematografică .............................................................................................. 39 Institutul de cinematografie ...................................................................................................................... 39 Institutul de teatru ...................................................................................................................................... 39 Secţia de arta filmului şi televiziune din cadrul Universităţii “Hyperion” ............................................... 39 Secţia de teatru a facultăţii de litere (Cluj) ................................................................................................ 39 Alte facultăţi de artă teatrală, decât cele nominalizate ............................................................................... 39

CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA ............................................................................................................. 40

Academia de teatru şi film ......................................................................................................................... 40 Facultatea de arte – regie – imagine film TV ............................................................................................ 40 Facultatea de arte (film, muzică, teatru) .................................................................................................... 40 Facultatea de arte decorative şi design ....................................................................................................... 40 Facultatea de arte, regie, inginerie TV ..................................................................................................... 40 Facultatea de cinematografie ..................................................................................................................... 40 Facultatea de compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală şi teatru ...................................................... 40 Facultatea de film ..................................................................................................................................... 40 Facultatea de istoria şi teoria artei ............................................................................................................. 40 Facultatea de istorie şi patrimoniu ............................................................................................................. 40 Facultatea de regie, de teatru, film, TV .................................................................................................... 40 Facultatea de teatru si televiziune .............................................................................................................. 40 Facultatea de teatru, cinematografie şi televiziune ................................................................................... 40 Institutul de artă teatrală şi cinematografică .............................................................................................. 40 Institutul de cinematografie ...................................................................................................................... 40 Secţia de arta filmului şi televiziune din cadrul Universităţii “Hyperion” ............................................... 40 Alte facultăţi de cinematografie şi media, decât cele nominalizate ........................................................... 40

b) ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE SCURTĂ DURATĂ (COLEGII ŞI FACULTĂŢI/SECŢII DE SUBINGINERI) ....................................................................

41-52

1. TEHNIC ............................................................................................................................................... 41-46

INDUSTRIE ............................................................................................................................................. 41-44

MINE, PETROL, GEOLOGIE, TEHNOLOGIE CHIMICĂ ................................................................... 41

Secţia de subingineri de la Facultatea de mine ......................................................................................... 41 Institutul de subingineri minieri (Baia Mare şi Hunedoara) ...................................................................... 41 Secţia de subingineri de la Facultatea de forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor ...........................

41 Secţia de subingineri de la Facultatea de chimie industrială Iaşi .............................................................. 41 Secţia de subingineri de la Facultatea de chimie şi chimie industrială – profil chimie industrială .......... 41 Secţia de subingineri de la Facultatea de inginerie chimică ..................................................................... 41 Secţia de subingineri de la Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimie ........................................ 41 Colegiul tehnic – profil petrol .................................................................................................................. 41 Colegiul tehnic – profil chimie industrială ............................................................................................... 41 Colegiul tehnic şi de informare – profilul chimie industrială ................................................................... 41 Colegii cu profil mine, petrol, geologie, tehnologie chimică .................................................................... 41 Colegii cu profil mine, petrol, geologie, tehnologie chimică, altele decat cele nominalizate .................... 41 Alte colegii de profil, decât cele nominalizate .......................................................................................... 41

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ELECTROTEHNICĂ ................................................................................. 42

Page 45: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

43

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Secţia de subingineri de la Facultatea de energetică ................................................................................. 42 Secţia de subingineri reţele electrice de la Facultatea de inginerie Bacău şi de la Facultatea de electrotehnică Iaşi ......................................................................................................

42

Secţia de subingineri centrale termoelectrice de la Facultatea de electrotehnică Craiova ........................ 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de electrotehnică şi energetică – profil electric ............................ 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de electrotehnică – profil electric ................................................. 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de electronică şi telecomunicaţii – profil electronic .................... 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de ştiinţe Piteşti – profil electric ................................................... 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de electrotehnică – profil electromecanic ..................................... 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de inginerie – profil electromecanic …. 42 Secţia de subingineri de la Facultatea de maşini şi instalaţii miniere Petroşani – profil electromecanică minieră ……………………………...…..

42

Secţia de subingineri de la Facultatea de nave şi inginerie electrică Galaţi – profil electromecanic ..............................................................................................................................

42

Secţia de subingineri de la Facultatea de utilaj petrolier şi petrochimic Ploieşti – profil electromecanic ..............................................................................................................

42

Colegiul tehnic – profil energetic ............................................................................................................. 42 Colegiul tehnic – profil electric ................................................................................................................ 42 Colegiul tehnic – profil electromecanic .................................................................................................... 42 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil electric şi electromecanic ...................................... 42 Colegiul tehnic, economic şi de administraţie – profil electric şi electromecanic .................................... 42 Colegiul tehnic şi de informare – profil electric ....................................................................................... 42 Colegii cu profil de energie electrică şi electrotehnică ............................................................................. 42 Colegii cu profil de energie electrică şi electrotehnică, altele decat cele nominalizate ...........................

42

Alte colegii de energie electrică şi electrotehnică, decât cele nominalizate .............................................. 42

METALURGIE ŞI CONSTRUCŢII DE MAŞINI ................................................................................... 43

Secţia de subingineri de la Facultatea de inginerie – profil metalurgic .................................................... 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de ingineria proceselor metalurgice .............................................. 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de metalurgie ................................................................................ 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de ştiinţă şi ingineria materialelor Cluj-Napoca – profil metalurgic .................................................................................................................................................

43

Secţia de subingineri de la Facultatea de utilaj tehnologic şi metalurgic Braşov ..................................... 43 Secţia de subingineri turnarea metalelor de la Facultatea de tehnologia construcţiilor de maşini Satu Mare .........................................................................................................

43

Secţia de subingineri de la Facultatea de electromecanică Oradea – profil mecanic ................................ 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de inginerie – profil mecanic ........................................................ 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de maşini şi utilaje pentru construcţii – profil mecanic ............... 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de mecanică .................................................................................. 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de tehnologia construcţiilor de maşini – profil mecanic .............. 43 Secţia de subingineri de la Facultatea de utilaj petrolier şi petrochimie – profil mecanic ....................... 43 Institutul de subingineri mecanici ............................................................................................................. 43 Colegiul tehnic – profil metalurgic ........................................................................................................... 43 Colegiul tehnic – profil mecanic .............................................................................................................. 43 Colegiul tehnic şi de informare – profil mecanic ..................................................................................... 43 Colegii cu profil de metalurgie şi construcţii de maşini ........................................................................... 43 Colegii cu profil de metalurgie şi construcţii de maşini, altele decat cele nominalizate ........................... 43 Alte colegii de metalurgie şi construcţii de maşini, decât cele nominalizate ............................................. 43 INDUSTRIA LEMNULUI ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII, INDUSTRIA UŞOARĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ, TRANS PORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII, ALTE SPECIALITĂŢI TEHNICE .....................................................................................................................

44

Şcoala militară de subingineri de aviaţie .................................................................................................. 44 Secţia de subingineri de la Facultatea de industria lemnului .................................................................... 44 Secţia de subingineri de la Facultatea de industrie alimentară şi tehnică piscicolă .................................. 44

Page 46: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

44

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Secţia de subingineri de la Facultatea de electronică şi telecomunicaţii – profil telecomunicaţii ........... 44 Secţia de subingineri de la Facultatea de geodezie ................................................................................... 44 Şcoala militară de subingineri de geniu şi construcţii .............................................................................. 44 Colegiul tehnic – profil geodezie .............................................................................................................. 44 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil nave şi echipamente navale ................................... 44 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil forestier (tehnologia prelucrării lemnului) ............. 44 Colegiul tehnic – profil textile – pielărie .................................................................................................. 44 Colegiul tehnic, economic şi informatică – profil tehnologia produselor alimentare ............................... 44 Colegiul tehnic şi de informare – profil tehnologia produselor alimentare .............................................. 44 Colegiul tehnic – profil geodezie .............................................................................................................. 44 Colegii cu profil de industria lemnului şi materialelor de construcţii, industria uşoară, industria alimentară, transporturi şi telecomunicaţii, alte specializări tehnice ......................................

44

ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII ...................................................................................................... 45

Secţia de subingineri de la Facultatea de construcţii ................................................................................ 45 Secţia de subingineri de la Facultatea de construcţii civile, industriale şi agricole ...................................................................................................................................................

45

Secţia de subingineri de la Facultatea de căi ferate, drumuri, poduri ....................................................... 45 Secţia de subingineri de la Facultatea de hidrotehnică ............................................................................. 45 Secţia de subingineri de la Facultatea de instalaţii ................................................................................... 45 Secţia de subingineri de la Facultatea de inginerie – profil construcţii .................................................... 45 Secţia de subingineri de la Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi ingineria mediului .............................. 45 Secţia conductori arhitecţi de la Institutul de arhitectură .......................................................................... 45 Colegiul tehnic – profil construcţii ........................................................................................................... 45 Colegiul agricol – profil construcţii .......................................................................................................... 45 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil construcţii .............................................................. 45 Colegiul tehnic – profil arhitectură şi urbanism ....................................................................................... 45 Colegii cu profil de arhitectură şi construcţii ............................................................................................ 45 Colegii cu profil de arhitectură şi construcţii, altele decat cele nominalizate ............................................ 45

AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA ................................................................................................... 46

Colegiul agricol – profil agricol ............................................................................................................... 46 Colegiul agricol – profil zootehnic ........................................................................................................... 46 Colegiul agricol – profil medicină veterinară ........................................................................................... 46 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil forestier (silvicultură) ............................................. 46 Colegii cu profil de agricultură şi silvicultură .......................................................................................... 46 Colegii cu profil de agricultură şi silvicultură, altele decat cele nominalizate .......................................... 46

2. UNIVERSITAR ................................................................................................................................... 47-48

ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE .................................................................................. 47

Colegiul de administraţie şi secretariat ..................................................................................................... 47 Colegiul de informatică, administraţie şi asistenţă socială – profil administraţie – secretariat ................ 47 Colegiul economic, de informatică şi administraţie – profil administraţie – secretariat (birotică) ........... 47 Colegiul economic şi de administraţie – profil administraţie – secretariat şi muzeografie ...................... 47 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil administraţie – secretariat ...................................... 47

Colegiul tehnic, economic şi de administraţie – profil administraţie – secretariat .................................. 47 Colegiul de informatică şi asistenţă socială – profilul psiho-socio-pedagogie (asistenţă socială) ............. 47 Colegiul economic şi de asistenţă socială – profilul psiho-socio-pedagogie (asistenţă socială) ....................................................................................................................................

47

Colegiul de informatică, administraţie şi asistenţă socială – profil psiho- socio-pedagogie (asistenţă socială) .........................................................................................................

47

Colegiul de informatică şi asistenţă socială – profil informatică .............................................................. 47 Colegiul de informatică, administraţie şi asistenţă socială – profil informatică ....................................... 47 Colegiul tehnic şi de informare - profil biblioteconomie ........................................................................ 47

Page 47: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

45

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Colegiul universitar de birotică ................................................................................................................ 47 Colegiul economic, de informatică şi administraţie – profil informatică ................................................. 47 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil informatică ............................................................ 47 Colegiul universitar pedagogic ................................................................................................................. 47 Colegiul de institutori ............................................................................................................................... 47 Colegiul universitar de institutori – limbi străine ..................................................................................... 47 Colegiul de administraţie publică ............................................................................................................. 47 Colegiul de ştiinţe administrative ............................................................................................................. 47 Colegii cu profil de ştiinţe politice şi administrative ................................................................................ 47 Colegii cu profil de ştiinţe politice şi administrative, altele decât cele nominalizate ................................ 47

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ...................................................................................................... 48

Colegiul de educaţie fizică şi sport ........................................................................................................... 48 Colegiul de informatică, administraţie şi asistenţă socială – profil educaţie fizică şi sport ...................... 48 Colegiul de antrenori ................................................................................................................................ 48 Colegii cu profil de educaţie fizică şi sport .............................................................................................. 48 Colegii cu profil de educaţie fizică şi sport, altele decat cele nominalizate .… ......................................... 48

3. ŞTIINŢE ECONOMICE ...................................................................................................................... 49

Colegiul economic .................................................................................................................................... 49 Colegiul economic şi de administraţie – profil economic ........................................................................ 49 Colegiul economic şi de asistenţă socială – profil economic .................................................................... 49 Colegiul economic, de informatică şi administraţie – profil economic .................................................... 49 Colegiul tehnic – profil management ....................................................................................................... 49 Colegiul tehnic, economic şi de informatică – profil economic ............................................................... 49 Colegiul tehnic, economic şi de administraţie – profil economic.......................................................... … 49 Colegiul de finanţe şi contabilitate ........................................................................................................... 49 Colegiul universitar bancar ....................................................................................................................... 49 Colegiul de administrare a afacerilor ........................................................................................................ 49 Colegii cu profil de ştiinţe economice ...................................................................................................... 49 Colegii cu profil de ştiinţe economice, altele decat cele nominalizate ...................................................... 49

4. ŞTIINŢE JURIDICE (inclusiv servicii de securitate) ........................................................................... 50

Colegii cu profil de ştiinţe juridice (inclusiv servicii de securitate) .......................................................... 50 Colegiul de detectivi protecţie publică şi privată ...................................................................................... 50 Colegii universitare cu alt profil juridic, altele decat cele nominalizate .................................................... 50

5. MEDICO – FARMACEUTICE ........................................................................................................... 51

Colegiul universitar de Nursing ................................................................................................................ 51 Colegiul universitar de tehnică dentară .................................................................................................... 51 Colegiul de optometrie ............................................................................................................................. 51 Colegiul universitar de cosmetică medicală ............................................................................................. 51 Colegiul universitar de kinetoterapie ........................................................................................................ 51 Colegii cu profil medico-farmaceutic ....................................................................................................... 51 Colegii cu profil medico-farmaceutic, altele decat cele nominalizate ...................................................... 51

6. ARTISTIC ............................................................................................................................................ 52

Colegii cu profil artistic ............................................................................................................................. 52

Page 48: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

46

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

II. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI ......................................... 53-65

1. ŞCOLI POSTLICEALE ŞI DE MAIŞTRI CU PROFIL TEHNIC ...................................................... 53-65

ŞCOLI POSTLICEALE ŞI DE MAIŞTRI CU PROFIL INDUSTRIAL ................................................. 53 Cursul seral de pe lângă Institutul de mine, Petroşani (perioada I-a, cu durata de 2-3 ani) ....................... 53 Facultatea pentru ingineri de exploatare (cu durata de 2 ani, până în anul 1954) ...................................... 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial .................................................................. 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial minier ....................................................... 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial energetic ................................................... 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial metalurgic ................................................ 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial de construcţii de maşini ........................... 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial de construcţii metalurgice ........................ 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial de produse electrotehnice ......................... 53 Şcoala postliceală a grupului şcolar industrial de exploatarea şi industrializarea lemnului ...................... 53 Şcoala postliceală a grupului şcolar industrial de industrializarea lemnului ............................................ 53 Şcoala postliceală a grupului şcolar de industria sticlei (Boldeşti – Scăieni) ............................................ 53 Şcoala postliceală a grupului şcolar de industrie uşoară ........................................................................... 53 Şcoala postliceală a grupului şcolar de industrie alimentară .................................................................... 53 Şcoala postliceală a grupului şcolar industrial de poligrafie ..................................................................... 53 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar de cooperaţie (UCECOM) ........................................ 53 Şcoala de specializare postliceală minieră ................................................................................................ 53 Şcoala de specializare postliceală de petrol .............................................................................................. 53 Şcoala de specializare postliceală de energetică ....................................................................................... 53 Şcoala de specializare postliceală pentru industria metalurgică ............................................................... 53 Şcoala de specializare postliceală de fizică atomică ................................................................................. 53 Şcoala de specializare postliceală de mecanică fină şi optică ................................................................... 53 Şcoala de specializare postliceală pentru construcţii de maşini ................................................................ 53 Şcoala de specializare postliceală pentru industria chimică ..................................................................... 53 Şcoala de specializare postliceală pentru industria uşoară ........................................................................ 53 Şcoala de specializare postliceală UCECOM ........................................................................................... 53 Şcoli postliceale cu profil industrial, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate ....................................................................................................

53

Şcoala de maiştri (cu durata de 2 ani, de pe lângă Uzina de tractoare Braşov) ......................................... 53 Şcoala de maiştri electromecanici (cu durata de 2-3 ani) .......................................................................... 53 Şcoala de maiştri minieri (cu durata de 2-3 ani) ........................................................................................ 53 Şcoala de maiştri rafinori şi sondori (cu durata de cel puţin 2 ani, care a funcţionat până în anul 1948) ..................................................................................................................

53

Şcoala de maiştri pentru ateliere şi material rulant a direcţiei generale CFR (cu durata de 2 ani) ..................................................................................................................................

53

Şcoala de textile a Uniunii tehnicienilor textilişti şi a Sindicatului unit al muncitorilor textilişti (cu durata de 2 ani) ..............................................................................................

53

Şcoala tehnică de maiştri pentru industria extractivă şi de prelucrare a cărbunelui şi minereurilor, lucrări geologice, foraje, industria pentru extracţie, prelucrarea şi transportul ţiţeiului şi gazelor ...........................................................................................

53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial .............................................................................. 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial minier ................................................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de petrol ................................................................ 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar minier energetic .................................................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri pentru electroenergetică, termoenergetică, construcţii şi exploatarea instalaţiilor hidroenergetice .............................................................................................

53

Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial metalurgic ............................................................. 53 Şcoala tehnică de maiştri pentru metalurgie, construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor .................... 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de construcţii metalurgice .................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de construcţii de maşini ........................................ 53 Şcoala tehnică de maiştri de mecanică agricolă ........................................................................................ 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de produse electrotehnice ..................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri pentru industria chimică ................................................................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri pentru industria de prelucrare a lemnului ........................................................ 53

Page 49: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

47

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar de exploatarea şi industrializarea lemnului ………………… 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar de industrializare a lemnului ................................................ 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar de industria sticlei ................................................................ 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar pentru industria uşoară ......................................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri pentru industria uşoară ..................................................................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar de industrie alimentară ......................................................... 53 Şcoala tehnică de maiştri pentru industria alimentară .............................................................................. 53 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar de cooperaţie (UCECOM) ..................................................... 53 Şcoli de maiştri cu profil industrial, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decat cele nominalizate ......................................................................................................

53

ŞCOLI POSTLICEALE ŞI DE MAIŞTRI CU PROFIL DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ ....... 54

Şcoala de constructori “Unirea” (Bucureşti) 54 Şcoala de maiştri pentru întreţinere căi de comunicaţii şi construcţii a Direcţiei generale CFR (cu durata de 2 ani) ...........................................................................................................

54

Şcoala de şefi de şantiere (cu durata de 1 an, care a funcţionat până în anul 1955) .................................. 54 Şcoala de topometrie – secţiunea I–a ........................................................................................................ 54 Şcoala de perfecţionare în arte grafice (cu durata de 2 ani) ....................................................................... 54

Şcoala postliceală de specialitate din cadrul grupului şcolar de arhitectură şi sistematizare (Bucureşti) ....................................................................................................................................................................

54

Şcoala postliceală de specialitate din cadrul grupului şcolar industrial de construcţii – montaj .............. 54 Şcoala de specializare postliceală de arhitectură şi sistematizare ............................................................. 54 Şcoala de specializare postliceală de drumuri şi poduri ........................................................................... 54 Şcoala de specializare postliceală pentru materiale de construcţii ............................................................ 54 Şcoala tehnică de maiştri din cadrul grupului şcolar industrial de construcţii – montaj .......................... 54 Şcoala tehnică de maiştri din cadrul grupului şcolar industrial pentru materiale de construcţii (Bucureşti) ...............................................................................................................................................

54

Şcoala tehnică de maiştri pentru construcţii şi materiale de construcţii ................................................... 54 Şcoli postliceale şi de maiştri cu profil de construcţii şi arhitectură, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate .....................................

54

ŞCOLI POSTLICEALE ŞI DE MAIŞTRI CU PROFIL AGRICOL ....................................................... 55

Şcoala de specializare postliceală pentru conservarea cerealelor ............................................................. 55 Şcoala tehnică de maiştri agricoli ............................................................................................................. 55 Şcoala tehnică de maiştri agricultură ........................................................................................................ 55 Şcoala tehnică de maiştri horticultură ....................................................................................................... 55 Şcoala tehnică de maiştri viticoli .............................................................................................................. 55 Şcoala tehnică de maiştri viticultori ......................................................................................................... 55 Şcoala tehnică de maiştri viticultură ......................................................................................................... 55 Şcoala tehnică de maiştri zootehnie .......................................................................................................... 55 Şcoala tehnică de maiştri zootehnişti ........................................................................................................ 55 Şcoala tehnică de maiştri veterinari .......................................................................................................... 55 Şcoli postliceale şi de maiştri cu profil agricol, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate ...................................................................................

55

ŞCOLI POSTLICEALE CU PROFIL SILVIC ....................................................................................... 56

Şcoala postliceală a grupului şcolar silvic ................................................................................................ 56 Şcoli postliceale cu profil silvic, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate .................................................................................................................

56

ŞCOLI POSTLICEALE ŞI DE MAIŞTRI CU PROFIL DE TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII ..............................................................................................................................

57

Facultatea de exploatare CFR (cu durata de 2 ani, care a funcţionat între anii 1949-1951) ......................

Page 50: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

48

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

57

Şcoala postliceală de specializare a grupului şcolar industrial de transporturi căi ferate ......................... 57 Şcoala (cursul) de specializare de transport aerian “Aurel Vlaicu” (Bucureşti, cu durata de 2 ani) ...................................................................................................................................

57

Şcoala de maiştri a direcţiei generale CFR (cu durata de 1 an) ................................................................. 57 Şcoala de mecanici de locomotivă CFR (cu durata de 2 ani) .................................................................... 57 Şcoala superioară CFR (cu durata de 2 ani, în perioada 1946-1956) ......................................................... 57 Şcoala tehnică de maiştri auto (cu durata de 1 an, care a funcţionat până în anul 1954) ........................... 57 Şcoala de specializare postliceală de telecomunicaţii ............................................................................... 57 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de transporturi ...................................................... 57 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de transporturi auto ............................................... 57 Şcoala tehnică de maiştri pentru transporturi şi telecomunicaţii .............................................................. 57 Şcoli postliceale şi de maiştri cu profil de transporturi şi telecomunicaţii, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate .....................................

57

ALTE ŞCOLI POSTLICEALE ŞI DE MAIŞTRI CU PROFIL TEHNIC ............................................... 58

Cursul de specializare pentru maiştri ........................................................................................................ 58 Şcoala tehnică de muncitori calificaţi – vitrinieri, mecanici de maşini frigotehnice, vânzători textile, încălţăminte şi produse metalo-chimice (se admit elevi absolvenţi ai liceului) .............

58

Şcoala cu ofiţeri tehnici şi de subofiţeri tehnici (cu durata de 2-3 ani) ...................................................... 58 Şcoala postliceală militară cu profil tehnic ............................................................................................... 58 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar industrial de aviaţie .................................................. 58 Şcoala postliceală specială pentru deficienţi de vedere şi motorii recuperabili ........................................ 58 Şcoala de specializare postliceală de geologie .......................................................................................... 58 Şcoala de specializare postliceală de hidrologie, meteorologie şi protecţia calităţii apelor ...................... 58 Şcoala tehnică militară de maiştri – profil industrie ................................................................................. 58 Şcoala tehnică de maiştri a grupului şcolar industrial de aviaţie .............................................................. 58 Şcoala de maiştri militari (cu durata de 2 ani) ........................................................................................... 58 Şcoala de maiştri militari de aviaţie, marină (cu durata de 2 ani) .............................................................. 58 Şcoala tehnică militară de maiştri – profil transporturi ............................................................................. 58 Şcoli postliceale şi de maiştri cu alte profiluri tehnice independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate ........................................................................

58

2. ŞCOLI POSTLICEALE CU PROFIL DE INFORMATICĂ .............................................................. 59

Şcoli de specializare postliceală cu profil de informatică, independente sau din cadrul grupurilor şcolare ........................................................................................................................

59

3. ŞCOLI POSTLICEALE CU PROFIL ECONOMIC-ADMINISTRATIV, COMERŢ, COOPERAŢIE, SERVICII ...............................................................................................

60

Academia de studii cooperatiste (cu durata de 2 ani) ................................................................................ 60 Academia Ştefan Gheorghiu ..................................................................................................................... 60 Centrul de formare şi management pentru turism ..................................................................................... 60 Centrul de formare şi prelucrare a cadrelor din turism ............................................................................. 60 Şcoala postliceală a grupului şcolar de cooperaţie (CENTROCOOP) ..................................................... 60 Şcoala postliceală a grupului şcolar economic, administrativ şi servicii .................................................. 60 Şcoala postliceală de specialitate a grupului şcolar economico-administrativ şi de servicii .................... 60 Şcoala de specializare postliceală CENTROCOOP ................................................................................. 60 Şcoala de specializare postliceală de alimentaţie publică ......................................................................... 60 Şcoala de specializare postliceală de secretariat ....................................................................................... 60 Şcoala de specializare postliceală pentru prestaţii turistice ...................................................................... 60 Şcoli postliceale cu profil economic, administrativ, comerţ, cooperaţie, servicii, independente sau din cadrul grupurilor şcolare, altele decât cele nominalizate .....................................

60

4. ŞCOLI POSTLICEALE CU PROFIL PEDAGOGIC .......................................................................... 61

Page 51: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

49

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Institutul pedagogic de 2 ani (de învăţători şi învăţătoare, maistre şi educatoare) .................................... 61 Şcoala de specializare postliceală de educatoare ...................................................................................... 61 Şcoli postliceale cu profil pedagogic, altele decât cele nominalizate ....................................................... 61

5. ŞCOLI POSTLICEALE CU PROFIL SANITAR ................................................................................ 62

Centrul de instrucţie sanitară .................................................................................................................... 62 Şcoala postliceală de specializare a grupului şcolar sanitar ...................................................................... 62 Şcoli postliceale cu profil sanitar (inclusiv şcoli postliceale teologico-sanitare) ....................................... 62 Clase cu specializari postliceale sanitare, din cadrul grupurilor şcolare .................................................... 62

6. ŞCOLI POSTLICEALE CU PROFIL ARTISTIC ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ...................... 63

Şcoala de specializare postliceală de antrenori ......................................................................................... 63 Şcoala de specializare postliceală pentru personal tehnic artistic TV şi cinematografie .......................... 63 Şcoala postliceală militară de muzică ....................................................................................................... 63 Şcoli postliceale cu profil artistic şi de educaţie fizică şi sport, altele decât cele nominalizate ................ 63

7. SEMINARII TEOLOGICE POSTLICEALE ....................................................................................... 64

Seminarul teologic postliceal (de orice religie) ......................................................................................... 64

8. Alte profiluri nespecificate ................................................................................................................... 65

III. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR ....................................................................................................... 66-93

a) SECUNDAR SUPERIOR ................................................................................................................... 66-92

1. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL (inclusiv special ) ........................................................................................ 66-83

1.1. LICEE CU PROFIL TEORETIC ...................................................................................................... 66-67

PROFIL TEORETIC ................................................................................................................................ 66

Colegiul naţional liceal ............................................................................................................................. 66 Colegiul teoretic ....................................................................................................................................... 66 Institutul de fete, ortodox .......................................................................................................................... 66 Liceul confesional (ortodox, romano-catolic, greco-catolic, evanghelic, etc.) .......................................... 66 Liceul particular ........................................................................................................................................ 66 Liceul clasic .............................................................................................................................................. 66 Liceul clasic mixt ..................................................................................................................................... 66 Liceul de cultură generală ......................................................................................................................... 66 Liceul de 8 clase (înainte de 1928 şi în perioada 1934-1948) ................................................................... 66 Liceul de 7 clase (în perioada 1929-1933) ................................................................................................. 66 Liceul seral ............................................................................................................................................... 66 Liceul teoretic ........................................................................................................................................... 66 Liceul teoretic sindical mixt ..................................................................................................................... 66 Liceul de matematică – fizică ................................................................................................................... 66 Liceul real ................................................................................................................................................. 66 Liceul umanist (de filologie, de istorie, etc.) ............................................................................................. 66 Şcoala civilă medie ................................................................................................................................... 66 Şcoala medie (clasele IX-XII sau IX-XIII) ................................................................................................ 66 Şcoala medie de 10 ani (11 ani) ................................................................................................................. 66 Şcoala medie de cultură generală ............................................................................................................. 66 Şcoala medie de cultură generală cu practică în producţie (experimental) ................................................ 66 Şcoala medie de cultură generală de 11 ani (clase) ................................................................................... 66

Page 52: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

50

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala medie de stat ................................................................................................................................. 66 Şcoala medie mixtă (maghiară) ................................................................................................................. 66 Şcoala medie cu caracter preventorial şi sanatorial .................................................................................. 66 Cursul seral pentru absolvenţii clasei a XI-a de liceu ............................................................................... 66 Facultatea muncitorească sau şcoala specială de 2 ani; seral – 3 ani (după reforma învăţământului din 1948) ...........................................................................................................

66

Şcoala muncitorească de 3 ani (înfiinţată pe baza H.C.M nr.1009/1957) .................................................. 66 Şcoala secundară de fete de gradul II (înainte de 1928) ............................................................................ 66 Şcoala serală pentru tineretul muncitoresc (clasele VIII-XI, după anul 1954) .......................................... 66 Şcoala serală pentru tineretul sătesc (clasele VIII-XI, după anul 1954) .................................................... 66 Şcoala superioară de stat pentru fete (maghiară) ....................................................................................... 66 Secţia serală pentru tineretul muncitoresc şi sătesc de pe lângă şcoala medie (clasele VIII-XI, după anul 1954) ............................................................................................................

66

Licee teoretice, altele decât cele nominalizate .......................................................................................... 66 Clase cu profil teoretic ale liceelor tehnologice şi vocaţionale ................................................................. 66 Clase cu profil teoretic ale grupurilor şcolare ........................................................................................... 66

PROFIL DE INFORMATICĂ ................................................................................................................. 67

Licee de informatică ................................................................................................................................. 67 Clase de informatică din licee cu alt profil decât informatică .................................................................. 67

1.2. LICEE CU PROFIL TEHNOLOGIC ................................................................................................ 68-76

PROFIL TEHNIC ..................................................................................................................................... 68-71

INDUSTRIALE (inclusiv metrologie) ...................................................................................................... 68

Cursul special de tehnicieni (pe lângă Institutul de mine Petroşani) ......................................................... 68 Liceul de aplicaţie ..................................................................................................................................... 68 Liceul de industrie casnică ....................................................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar industrial ............................................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar industrial minier .................................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar de petrol ................................................................................................................ 68 Liceul grupului şcolar industrial de petrol ................................................................................................ 68 Liceul grupului şcolar industrial energetic ............................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar industrial IMEB .................................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar industrial metalurgic ............................................................................................. 68 Liceul grupului şcolar industrial de construcţii de maşini ........................................................................ 68 Liceul grupului şcolar industrial de material rulant .................................................................................. 68 Liceul grupului şcolar industrial de produse electrotehnice ..................................................................... 68 Liceul grupului şcolar de electrotehnică industrială ................................................................................. 68 Liceul grupului şcolar industrial de reparaţii auto .................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar industrial de chimie industrială ............................................................................. 68 Liceul grupului şcolar de exploatarea şi industrializarea lemnului ........................................................... 68 Liceul grupului şcolar de industrializarea lemnului .................................................................................. 68 Liceul grupului şcolar industrial Letea ..................................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar de celuloză şi hârtie ............................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar de industrie a sticlei .............................................................................................. 68 Liceul grupului şcolar de industrie uşoară ................................................................................................ 68 Liceul grupului şcolar de industrie uşoară pentru confecţii ...................................................................... 68 Liceul grupului şcolar agroindustrial ........................................................................................................ 68 Liceul grupului şcolar industrial agricol ................................................................................................... 68 Liceul grupului şcolar de industrie alimentară .......................................................................................... 68 Liceul industrial ........................................................................................................................................ 68 Liceul industrial de băieţi (1936-1948) ..................................................................................................... 68 Liceul industrial de fete (1936-1948) ........................................................................................................ 68 Liceul industrial metrologie ...................................................................................................................... 68

Page 53: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

51

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Liceul industrial special (înainte de 1966) ................................................................................................. 68 Liceul industrial textil ............................................................................................................................... 68 Liceul agroindustrial de specialitate (după 1966) ...................................................................................... 68 Şcoala de arte şi meserii de gradul II ........................................................................................................ 68 Şcoala de conductori mecanici ................................................................................................................. 68 Şcoala de conductori textili ...................................................................................................................... 68 Şcoala de elevi meseriaşi (cu durata de 7 ani, de pe lângă fostul arsenal al armatei) ................................ 68 Şcoala de subingineri mineri (înainte de 1948) ......................................................................................... 68 Şcoala de subingineri metalurgie (înainte de 1948) ................................................................................... 68 Şcoala de subingineri chimico-metalurgie (înainte de 1948) ..................................................................... 68 Şcoala de subingineri automecanizare (înainte de 1948) ........................................................................... 68 Şcoala de subingineri electromecanică (înainte de 1948) .......................................................................... 68 Şcoala de subingineri textilişti (înainte de 1948) ....................................................................................... 68 Şcoala medie de cărbuni şi minereuri ....................................................................................................... 68 Şcoala medie de conductori mineri ........................................................................................................... 68 Şcoala medie de electromecanică ............................................................................................................. 68 Şcoala medie de electrotehnică ................................................................................................................. 68 Şcoala medie tehnică carboniferă ............................................................................................................. 68 Şcoala medie tehnică de cărbuni ............................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de metrologie ......................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de minereuri ........................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică minieră ................................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de petrol ................................................................................................................. 68 Şcoala medie tehnică de rafinori ............................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de sondori ............................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică energetică ............................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de energie electrică ................................................................................................ 68 Şcoala medie tehnică de uzine, centrale şi reţele electrice ....................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de metalurgie .......................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică metalurgică ............................................................................................................ 68 Şcoala medie tehnică pentru metalurgie prelucrătoare ............................................................................. 68 Şcoala medie tehnică de siderurgie ........................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică siderurgică .............................................................................................................. 68 Şcoala medie tehnică pentru maşini şi aparate electrice ........................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de mecanici agricoli ............................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de mecanizarea agriculturii .................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de chimie ................................................................................................................ 68 Şcoala medie tehnică pentru chimia de bază ............................................................................................ 68 Şcoala medie tehnică pentru sinteză şi materii plastice ............................................................................ 68 Şcoala medie tehnică pentru exploatarea şi industrializarea lemnului ...................................................... 68 Şcoala medie tehnică pentru produse finite din lemn ............................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de celuloză şi hârtie ................................................................................................ 68 Şcoala medie tehnică pentru sticlărie şi ceramică fină ............................................................................. 68 Şcoala medie tehnică de textile ................................................................................................................. 68 Şcoala medie tehnică pentru filatură textilă, tricotaje, finisajul textilelor, confecţii textile şi ţesături .......................................................................................................................

68

Şcoala medie tehnică pentru confecţii din piele şi tăbăcărie .................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de pielărie ............................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de pielărie şi cauciuc .............................................................................................. 68 Şcoala medie tehnică de industrie alimentară ........................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de industrie alimentară şi piscicolă ........................................................................ 68 Şcoala medie tehnică de morărit ............................................................................................................... 68 Şcoala medie tehnică de morărit şi panificaţie ......................................................................................... 68 Şcoala profesională industrială (cu durata de 8 ani, înainte de anul 1948) ................................................ 68 Şcoala specială industrială (înainte de 1948) ............................................................................................. 68 Şcoala superioară de arte şi meserii (înainte de 1936) ............................................................................... 68 Şcoala superioară de meserii (înainte de 1936) ......................................................................................... 68 Şcoala superioară de textile ...................................................................................................................... 68 Şcoala tehnică de muncitori calificaţi pentru chimizarea ţiţeiului şi gazelor naturale, pentru industria extractivă şi de prelucrare a cărbunelui şi minereurilor .................................

68

Şcoala tehnică de muncitori calificaţi, pentru mecanici, turbine cu aburi şi hidraulice; electricieni instalaţii forţă şi lumină; electricieni aparate de radio şi televiziune .................

68

Page 54: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

52

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala tehnică de muncitori calificaţi pentru metalurgie, construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor ..............................................................................................................................

68

Şcoala tehnică de muncitori calificaţi mecanici utilaje de construcţii şi terasamente ............................................................................................................................................

68

Şcoala tehnică de muncitori calificaţi pentru industria chimică; operatori chimişti la fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului; la fabricarea şi prelucrarea cauciucului sintetic; la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice, etc .................................

68 Şcoala tehnică de muncitori calificaţi pentru industria de prelucrarea lemnului; pentru mecanici utilaj din fabrici de plăci fibrolemnoase .......................................................................

68

Şcoala tehnică de muncitori calificaţi pentru industria alimentară; operatori în industria uleiurilor; laboranţi în industria morăritului ...........................................................................

68

Şcoala tehnică de personal tehnic pentru industria extractivă şi de prelucrare a cărbunelui şi minereurilor, lucrări geologice, foraje, industria pentru extracţia, prelucrarea şi transportul ţiţeiului şi gazelor ...........................................................................................

68 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru electroenergetică, termoenergetică, construcţii şi exploatarea instalaţiilor hidroenergetice ............................................................................

68

Şcoala tehnică de personal tehnic pentru metalurgie, construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor ..............................................................................................................................

68

Şcoala tehnică de personal tehnic pentru industria chimică ..................................................................... 68 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru industria de prelucrarea lemnului ............................................ 68 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru industria uşoară ........................................................................ 68 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru industria alimentară ................................................................. 68 Şcoala tehnică industrială de gradul II ...................................................................................................... 68 Şcoala tehnică industrială de gradul II “Astra” (experimental) ................................................................. 68 Şcoala tehnică industrială “Tehnicum” (cu durata de 4 ani organizată de fostul Minister al Industriei şi Comerţului) .......................................................................................................

68

Şcoala de industrii agricole de gradul II ................................................................................................... 68 Licee, grupuri şcolare şi grupuri şcolare cu profil industrial, altele decât cele nominalizate ...........................................................................................................................................

68

Clase cu profil industrial ale liceelor/colegiilor teoretice, vocaţionale, ale altor licee tehnologice şi grupuri şcolare .......................................................................................................

68

CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ ...................................................................................................... 69

Liceul grupului şcolar de arhitectură şi sistematizare ............................................................................... 69 Liceul grupului şcolar industrial de construcţii ........................................................................................ 69 Liceul grupului şcolar industrial de construcţii-montaj ............................................................................ 69 Liceul grupului şcolar industrial de materiale de construcţii .................................................................... 69 Liceul de construcţii civile şi edilitare ...................................................................................................... 69 Liceul industrial de construcţii (cu durata de 8 ani) .................................................................................. 69 Liceul industrial pentru construcţii ........................................................................................................... 69 Şcoala de conductori arhitecţi (înainte de 1936) ........................................................................................ 69 Şcoala de conductori desenatori de pe lângă Academia de arhitectură (se admiteau absolvenţi ai gimnaziilor sau ai altor şcoli echivalente) .....................................................

69

Şcoala de subingineri constructori ............................................................................................................ 69 Şcoala de subingineri lucrări publice (înainte de 1948) ............................................................................. 69 Şcoala medie de arhitectură ...................................................................................................................... 69 Şcoala medie de măsurători topometrice .................................................................................................. 69 Şcoala medie tehnică cadastrală ............................................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de cartografie ......................................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de construcţii .......................................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de construcţii CFR ................................................................................................. 69 Şcoala medie tehnică de construcţii civile şi industriale ........................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de construcţii civile şi edilitare .............................................................................. 69 Şcoala medie tehnică de construcţii şi instalaţii ....................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de îmbunătăţiri funciare ......................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de lucrări hidraulice ............................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică de materiale de construcţii ..................................................................................... 69 Şcoala medie tehnică pentru construcţii de drumuri ................................................................................. 69 Şcoala medie tehnică pentru construcţii de drumuri şi poduri .................................................................. 69 Şcoala medie tehnică pentru organizarea teritoriului ................................................................................ 69

Page 55: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

53

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala tehnică de construcţii civile ........................................................................................................... 69 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru construcţii şi materiale de construcţii ...................................... 69 Şcoala tehnică de tehnicieni îmbunătăţiri funciare ................................................................................... 69 Şcoala tehnică de tehnicieni topografi ...................................................................................................... 69 Licee, grupuri şcolare şi grupuri şcolare cu profil de construcţii şi arhitectură, altele decât cele nominalizate .................................................................................................................

69

Clase cu profil de construcţii şi arhitectură din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ............................. 69

TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII .......................................................................................... 70

Cursul de specializare de transport aerian “Aurel Vlaicu” Bucureşti (cu durata de cel puţin 2 ani) ...................................................................................................................................

70

Liceul grupului şcolar industrial de transporturi ....................................................................................... 70 Liceul grupului şcolar industrial de transporturi auto ............................................................................... 70 Liceul grupului şcolar industrial de transporturi căi ferate ....................................................................... 70 Liceul grupului şcolar industrial de transporturi M.R. .............................................................................. 70 Liceul industrial de căi ferate ................................................................................................................... 70 Liceul industrial I.T.B. .............................................................................................................................. 70 Şcoala medie tehnică de căi ferate (1948-1955) ........................................................................................ 70 Şcoala superioară C.F.R. (cu durata de 2 ani, care a funcţionat până în anul 1956) .................................. 70 Şcoala tehnică de exploatare C.F.R. (cu durata de 4 ani, care a funcţionat după 1955) ............................ 70 Liceul grupului şcolar industrial de poştă şi telecomunicaţii .................................................................... 70 Şcoala de specialitate P.T.T. (cu durata de 2 ani, care a funcţionat până în anul 1956) ............................ 70 Şcoala medie tehnică de comunicaţii pentru exploatarea feroviară .......................................................... 70 Şcoala medie tehnică de comunicaţii pentru exploatare P.T.T. ................................................................. 70 Şcoala medie tehnică de poştă şi telecomunicaţii P.T.T. ........................................................................... 70 Şcoala medie tehnică de telecomunicaţii C.F.R. ........................................................................................ 70 Şcoala superioară P.T.T. (cu durata de 2 ani, care a funcţionat până în anul 1948) .................................. 70 Şcoala tehnică de muncitori calificaţi pentru transporturi şi telecomunicaţii ........................................... 70 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru transporturi şi telecomunicaţii ................................................. 70 Licee, grupuri şcolare şi grupuri şcolare cu profil de transporturi şi telecomunicaţii, altele decât cele nominalizate .......................................................................................

70

Clase cu profil de transporturi şi telecomunicaţii cadrul liceelor sau grupurilor şcolare .......................... 70

ALTE LICEE CU PROFIL TEHNIC (exclusiv cele de la codurile 68-70) ............................................... 71

Liceul grupului şcolar de gospodărirea apelor .......................................................................................... 71 Liceul industrial de gospodărirea apelor ................................................................................................... 71 Liceul special pentru deficienţi – profil tehnic ......................................................................................... 71 Şcoala de conductori tehnici (înainte de 1936) .......................................................................................... 71 Şcoala de subingineri (înainte de 1948) ..................................................................................................... 71 Şcoala medie tehnică (cu durata de 4 ani, în perioada 1948-1955) ........................................................... 71 Şcoala medie tehnică de geologie ............................................................................................................. 71 Şcoala medie tehnică de hidrometeorologie ............................................................................................. 71 Şcoala medie tehnică de meteorologie ...................................................................................................... 71 Şcoala profesională de fete de gradul II (înainte de 1936) ........................................................................ 71 Şcoala profesională de gradul II ............................................................................................................... 71 Şcoala tehnică (cu durata de 4 ani, după anul 1955) .................................................................................. 71 Şcoala tehnică medie experimentală de gradul II (ciclul superior) ............................................................ 71 Şcoala tehnică profesională sau şcoala medie tehnică profesională (1948-1954) 71 Licee, grupuri şcolare şi grupuri şcolare cu alte profiluri tehnice, nenominalizate .................................. 71

PROFIL AGROMONTAN ....................................................................................................................... 72

Licee cu profil agromontan ....................................................................................................................... 72 Clase cu profil agromontan din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ..................................................... 72

Page 56: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

54

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

PROFIL DE AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VETERINAR ...................................................... 73

Liceul agricol ............................................................................................................................................ 73 Liceul agricol special (înainte de 1966) ..................................................................................................... 73 Liceul agricol special pentru deficienţi (invalizi, etc.) ............................................................................... 73 Liceul tehnic agricol (înainte de 1966) ...................................................................................................... 73 Liceul grupului şcolar agricol ................................................................................................................... 73 Liceul apicol ............................................................................................................................................. 73 Liceul sericicol (cu durata de 8 ani, înainte de 1966) ................................................................................ 73 Şcoala agricolă (de agricultură) de gradul II ............................................................................................ 73 Şcoala de agricultură, apicultură şi sericicultură de gradul II ................................................................... 73 Şcoala horticolă (de horticultură) de gradul II .......................................................................................... 73 Şcoala de subingineri agronomi (înainte de 1948) .................................................................................... 73 Şcoala de subingineri zootehnici (înainte de 1948) ................................................................................... 73 Şcoala medie de agricultură de la Roman (1911-1929) ............................................................................. 73 Şcoala medie de medicină veterinară ........................................................................................................ 73 Şcoala medie de zootehnie (zootehnică) .................................................................................................... 73 Şcoala medie tehnică agricolă (de agricultură) .......................................................................................... 73 Şcoala medie tehnică de amelioraţii agrosilvice ....................................................................................... 73 Şcoala medie tehnică de horticultură (horticolă) ....................................................................................... 73 Şcoala medie tehnică de viticultură (viticolă) ............................................................................................ 73 Şcoala medie tehnică pentru protecţia plantelor ....................................................................................... 73 Şcoala medie tehnică veterinară ............................................................................................................... 73 Şcoala naţională medie de viticultură (1922-1929) ................................................................................... 73 Şcoala sericicolă (cu durata de 8 ani) ........................................................................................................ 73 Şcoala tehnică agricolă ............................................................................................................................. 73 Şcoala tehnică de horticultură ................................................................................................................... 73 Şcoala tehnică de tehnicieni agronomi ..................................................................................................... 73 Şcoala tehnică de tehnicieni horticoli ....................................................................................................... 73 Şcoala tehnică de tehnicieni veterinari ..................................................................................................... 73 Şcoala tehnică de viticultură (viticolă) de gradul II .................................................................................. 73 Şcoala tehnică specială G.A.C. (cu durata de 2 ani, organizată de Ministerul Agriculturii pe baza de H.C.M. nr.4319/1953) ........................................................................................

73

Şcoala tehnică veterinară (după anul 1955) ............................................................................................... 73 Liceul de piscicultură ................................................................................................................................ 73 Şcoala de pescuit de gradul II ................................................................................................................... 73 Şcoala medie tehnică de piscicultură ........................................................................................................ 73 Şcoala medie tehnică piscicolă ................................................................................................................. 73 Licee cu profil de agricultură, piscicultură şi veterinar, altele decât cele nominalizate ............................ 73 Clase cu profil de agricultură, piscicultură şi veterinar din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ......................................................................................................................................

73

PROFIL SILVIC ...................................................................................................................................... 74

Liceul grupului şcolar silvic ..................................................................................................................... 74 Liceul silvic de specialitate (după 1966) ................................................................................................... 74 Şcoala de subingineri silvici (înainte de 1948) .......................................................................................... 74 Şcoala medie de conductori silvici ........................................................................................................... 74 Şcoala medie de silvicultură ..................................................................................................................... 74 Şcoala medie tehnică de silvicultură (1948-1955) ..................................................................................... 74 Şcoala medie tehnică silvică (1948-1955) ................................................................................................. 74 Şcoala medie tehnică pentru exploatarea pădurilor .................................................................................. 74 Licee cu profil silvic, altele decât cele nominalizate ................................................................................ 74 Clase cu profil silvic din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ................................................................ 74

PROFIL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, JURIDIC, COMERŢ, COOPERAŢIE, FINANŢE, STATISTICĂ ŞI SERVICII ...................................................................................................................

75

Centrul de pregătire tehnică profesională administrativă ......................................................................... 75 Cursul comercial complementar de confesie reformată ............................................................................ 75

Page 57: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

55

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Cursul comercial practic pentru fete (cu durata de 2 ani) .......................................................................... 75 Cursul comercial seral şi de duminică (cu durata de 3 ani, suprapus şcolii elementare de comerţ) .............................................................................................................................

75

Cursul privat reformat de contabilitate pentru fete (Braşov) ..................................................................... 75 Liceul comercial (1936-1948) ................................................................................................................... 75 Liceul comercial mixt (maghiar) ............................................................................................................... 75 Liceul economic de contabilitate şi comerţ, de specialitate (după 1966) ................................................... 75 Liceul economic special (înainte de 1966) ................................................................................................ 75 Liceul economico-administrativ şi de servicii .......................................................................................... 75 Liceul grupului şcolar de cooperaţie (CENTROCOOP) ............................................................................ 75 Liceul economic special pentru deficienţi (invalizi etc.) ........................................................................... 75 Şcoala comercială (cu durata de 3 ani, suprapusă şcolii elementare de comerţ) ....................................... 75 Şcoala comercială serală (cu durata de 3 ani, suprapusă şcolii elementare de comerţ) ............................. 75 Şcoala comercială superioară (1899-1936) ................................................................................................ 75 Şcoala de contabilitate cooperatori – invalizi ........................................................................................... 75 Şcoala de corespondenţă comercială (cu durata de 2 ani) ......................................................................... 75 Şcoala de intendenţă şi finanţe ................................................................................................................. 75 Şcoala juridică (cu durata de 2 ani, organizată prin Decretul nr.370/1952) ............................................... 75 Şcoala medie tehnică de administraţie economică .................................................................................... 75 Şcoala medie tehnică de comerţ (1948-1955) ............................................................................................ 75 Şcoala medie tehnică de comerţ, serală (1948-1955) ................................................................................ 75 Şcoala medie tehnică de contabili agricoli ............................................................................................... 75 Şcoala medie tehnică de cooperaţie (1948-1955) ...................................................................................... 75 Şcoala medie tehnică de finanţe (1948-1955) ............................................................................................ 75 Şcoala medie tehnică de statistică ............................................................................................................. 75 Şcoala medie tehnică financiară (1948-1955) ............................................................................................ 75 Şcoala medie tehnică pentru colectarea produselor agricole .................................................................... 75 Şcoala practică de contabilitate şi educaţie cooperatistă (cu durata de 3 ani) ............................................ 75 Şcoala practică de cooperaţie şi gospodărie agricolă (cu durata de 3 ani) ................................................. 75 Şcoala specială de contabilitate-invalizi ................................................................................................... 75 Şcoala specială tehnică de contabilitate (1948-1970) ................................................................................ 75 Şcoala specială de cooperaţie (cu durata de 2 ani, organizată de CENTROCOOP pe baza H.C.M. nr.2309/1956) .....................................................................................

75

Şcoala superioară de comerţ (1899-1936) ................................................................................................. 75 Şcoala superioară de documentare şi ştiinţe administrative ...................................................................... 75 Şcoala superioară de cooperaţie ................................................................................................................ 75 Şcoala superioară de finanţe ..................................................................................................................... 75 Şcoala superioară de merceologie ............................................................................................................ 75 Şcoala superioară de ştiinţe de stat ........................................................................................................... 75 Şcoala superioară de tehnică şi practică comercială (cu durata de 2 ani) .................................................. 75 Şcoala superioară de studii cooperatiste (cu durata de 2 ani, organizată pe lângă fostul Institut Naţional de Cooperaţie) .....................................................................................................

75

Şcoala tehnică de lucrări edilitare, economie, planificare şi transport orăşenesc ..................................... 75 Şcoala tehnică de personal tehnic pentru comerţ, finanţe, statistică, cooperaţie ...................................... 75 Şcoala tehnică medie de ştiinţe comunale ................................................................................................ 75 Şcoala tehnică specială de contabilitate (cu durata de 4, 5 sau 6 ani, organizată de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale) pentru deficienţi ..........................................................

75

Şcoala de ucenici comerciali (cu durata de 3-4 ani) .................................................................................. 75 Licee cu profil economic, administrativ, juridic, comerţ, cooperaţie, finanţe, statistică şi servicii, altele decât cele nominalizate ...................................................................................

75

Clase cu profil economic, administrativ, juridic, comerţ, cooperaţie, finanţe, statistică şi servicii din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ................................................................

75

ALTE PROFILURI TEHNOLOGICE ..................................................................................................... 76

Liceul special pentru deficienţi de vedere şi motori recuperabili ............................................................. 76 Secţia de învăţământ liceal al Institutului Român de Instruire la Distanţă (I.R.I.D.) ................................. 76 Şcoala de economie casnică de gradul II (înainte de 1936) ....................................................................... 76 Şcoala de menaj de gradul II .................................................................................................................... 76 Şcoala medie de asistenţă socială (1948-1955) ......................................................................................... 76 Şcoala medie de prevederi sociale ............................................................................................................ 76

Page 58: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

56

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala normală de gospodărie de gradul II ............................................................................................... 76 Şcoala normală de gospodărie rurală, gradul II ........................................................................................ 76 Şcoala normală de menaj de gradul II ...................................................................................................... 76 Şcoala rurală de gospodărie de gradul II .................................................................................................. 76 Şcoala tehnică de personal tehnic de stenodactilografe ............................................................................ 76 Şcoala tehnică specială de nivel mediu ..................................................................................................... 76 Şcoala urbană de gospodărie de gradul II ................................................................................................. 76 Licee/grupuri şcolare/clase cu profiluri tehnologice, altele decât cele de la codurile 65-72 .................... 76

1.3. LICEE CU PROFIL VOCAŢIONAL ................................................................................................ 77-83

PROFIL SPORTIV ................................................................................................................................... 77

Liceul cu program de educaţie fizică şi sport ........................................................................................... 77 Şcoala medie de cultură fizică şi sport ...................................................................................................... 77 Şcoala medie de cultură generală cu program de educaţie fizică .............................................................. 77 Şcoala medie tehnică sportivă .................................................................................................................. 77 Şcoala sportivă de elevi ............................................................................................................................ 77 Licee cu profil sportiv, altele decât cele nominalizate .............................................................................. 77 Clase cu profil sportiv din alte licee/grupuri şcolare ................................................................................ 77

PROFIL DE ARTĂ (ARTĂ PLASTICĂ, MUZICĂ ŞI COREGRAFIE) ……... 78

Conservatorul municipal de muzică ......................................................................................................... 78 Conservatorul particular de muzică .......................................................................................................... 78 Liceul de artă ............................................................................................................................................ 78 Liceul de arte decorative (înainte de 1966) ............................................................................................... 78 Liceul de arte plastice ............................................................................................................................... 78 Liceul de coregrafie .................................................................................................................................. 78 Liceul de muzică ....................................................................................................................................... 78 Şcoala cinematografică Buftea ................................................................................................................. 78 Şcoala medie de artă populară (după anul 1948) ....................................................................................... 78 Şcoala medie de arte plastice .................................................................................................................... 78 Şcoala medie de coregrafie ....................................................................................................................... 78 Şcoala medie de muzică ........................................................................................................................... 78 Şcoala medie de muzică şi artă plastică .................................................................................................... 78 Şcoala medie tehnică de activişti culturali ................................................................................................ 78 Şcoala medie tehnică de cinematografie ................................................................................................... 78 Şcoala medie tehnică pentru arte grafice .................................................................................................. 78 Licee cu profil de artă (artă plastică, muzică şi coregrafie), altele decât cele nominalizate ..................... 78 Clase cu profil de artă (artă plastică, muzică şi coregrafie) din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ...............................................................................................................................

78

PROFIL PEDAGOGIC ............................................................................................................................ 79

Cursul special de educatoare .................................................................................................................... 79 Liceul pedagogic (de învăţători, învăţătoare, maistre, educatoare) ........................................................... 79 Institutul pedagogic de educatoare ........................................................................................................... 79 Institutul pedagogic de fete ....................................................................................................................... 79 Institutul pedagogic de învăţători (de 2 ani) .............................................................................................. 79 Şcoala de educatoare şi puericultură ......................................................................................................... 79 Şcoala medie pedagogică .......................................................................................................................... 79 Şcoala normală ......................................................................................................................................... 79 Şcoala normală a grupului şcolar industrial din Nădlac ........................................................................... 79 Şcoala normală de educatoare .................................................................................................................. 79 Şcoala normală de fete şi conducătoare .................................................................................................... 79 Şcoala normală de institutori .................................................................................................................... 79 Şcoala normală de învăţători (înainte de 1948) ......................................................................................... 79 Şcoala normală de puericultură ................................................................................................................ 79

Page 59: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

57

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala normală specială de învăţători sau educatoare (pentru şcoli de copii mici) ................................... 79 Şcoala pedagogică .................................................................................................................................... 79 Şcoala pedagogică de educatoare (4, 5 şi 6 ani) ........................................................................................ 79 Şcoala pedagogică de educaţie fizică (4 şi 5 ani) ...................................................................................... 79 Şcoala pedagogică de învăţători (4, 5 şi 6 ani) .......................................................................................... 79 Şcoala specială de educatoare (pentru grădiniţe de copii şi cămine de zi) ................................................ 79 Licee cu profil pedagogic, altele decât cele nominalizate ........................................................................ 79 Clase cu profil pedagogic din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare ........................................................ 79

PROFIL MILITAR ................................................................................................................................... 80

Colegiul militar ......................................................................................................................................... 80 Liceul de poliţie ........................................................................................................................................ 80 Liceul militar ............................................................................................................................................ 80 Şcoala medie pentru tineretul muncitoresc MFA ..................................................................................... 80 Şcoala militară (cu durata de cel puţin 2 ani) ............................................................................................ 80 Şcoala specială de ofiţeri .......................................................................................................................... 80 Liceul grupului şcolar industrial de aviaţie ............................................................................................... 80 Liceul grupului şcolar industrial de marină .............................................................................................. 80 Liceul industrial de aviaţie ....................................................................................................................... 80 Liceul industrial militar ............................................................................................................................ 80 Şcoala de ofiţeri mecanici ......................................................................................................................... 80 Şcoala superioară de meserii a armatei (cu durata de 7 ani) ...................................................................... 80 Şcoala tehnică a geniului .......................................................................................................................... 80 Şcoala tehnică a geniului (cu durata de 6 ani) ........................................................................................... 80 Şcoala de ofiţeri de aviaţie ........................................................................................................................ 80 Şcoala de ofiţeri de marină ....................................................................................................................... 80 Şcoala speciala de cartografie, masurători şi arte grafice (cu durata de 3-4 ani) din cadrul fostului Institut geografic militar ..........................................................................................

80

Şcoala de specialitate a marinei (cu durata de 3 ani, care a funcţionat în perioada 1938-1948) ................................................................................................................................

80

Şcoala de specialitate a marinei (durata de 7-8 ani) .................................................................................. 80 Şcoala medie tehnică de marină ............................................................................................................... 80 Şcoala navală de 4 ani (Constanţa) ............................................................................................................ 80 Şcoala tehnică aeronautică “Aurel Vlaicu” (cu durata de 6, 7, 8 ani) ........................................................ 80 Şcoala tehnică de aviaţie (cu durata de cel puţin 2 ani) ............................................................................. 80 Şcoala militară de specialitate – profil telecomunicaţii ............................................................................ 80 Şcoala de submaiştri militari (cu durata de 2-3 ani) .................................................................................. 80 Şcoala de specialităţi grafice a marelui stat major (cu durata de 6 ani) ..................................................... 80 Şcoala militară tehnică .............................................................................................................................. 80 Şcoala de maiştri militari tehnici sanitari electroradiologi (cu durata de 6 ani din fostul MAN) ......................................................................................................................................

80

Şcoala de subingineri aerotehnică (înainte de 1948) ................................................................................. 80 Şcoli cu profil militar, de nivel liceal, altele decât cele nominalizate ....................................................... 80

PROFIL TEOLOGIC ............................................................................................................................... 81

Seminarul teologic .................................................................................................................................... 81 Seminarul teologic musulman (Medgidia, înainte de 1948) ...................................................................... 81 Licee, seminarii teologice de orice religie ................................................................................................ 81

PROFIL SANITAR .................................................................................................................................. 82

Cursul de felcerizare (cu durata de 2 ani, organizat de M.S.P.S) .............................................................. 82 Liceul grupului şcolar sanitar ................................................................................................................... 82 Liceul sanitar (de 7-8 ani) .......................................................................................................................... 82 Şcoala medie de farmacie ......................................................................................................................... 82 Şcoala medie de radiologie ....................................................................................................................... 82 Şcoala medie dentară ................................................................................................................................ 82

Page 60: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

58

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala medie tehnică de laboranţi de biologie (1948-1955) ...................................................................... 82 Şcoala medie tehnică de laboranţi dentari (1948-1955) ............................................................................. 82 Şcoala medie tehnică de moaşe (1948-1955) ............................................................................................ 82 Şcoala medie tehnică de oficianţi sanitari (1948-1955) ............................................................................. 82 Şcoala medie tehnică de surori de caritate (1948-1955) ............................................................................ 82 Şcoala medie tehnică de surori infirmiere (1948-1955) ............................................................................. 82 Şcoala medie tehnică sanitară (1948-1955) ............................................................................................... 82 Şcoala tehnică pentru asistente de ocrotire socială ................................................................................... 82 Şcoala tehnică pentru asistenţi de radiologie, tehnică dentară, de farmacie, etc. ....................................... 82 Şcoala tehnică pentru asistenţi medicali ................................................................................................... 82 Şcoala tehnică pentru personal tehnic, asistenţi medicali, asistenţi sociali, asistenţi de ocrotire, de farmacie, de tehnică dentară, de radiologie, etc.) ...............................................

82

Şcoala tehnică sanitară .............................................................................................................................. 82 Licee/grupuri şcolare cu profil sanitar, altele decât cele nominalizate ..................................................... 82 Clase cu profil sanitar din cadrul liceelor sau grupurilor şcolare .............................................................. 82

ALTE PROFILURI VOCAŢIONALE ..................................................................................................... 83

Şcoala de arhivistică şi paleografie ........................................................................................................... 83 Liceul grupului şcolar industrial de poligrafie .......................................................................................... 83 Şcoala medie de poligrafie şi editură ........................................................................................................ 83 Şcoala medie tehnică de poligrafie ........................................................................................................... 83 Şcoala de secretare (1922-1948) ................................................................................................................ 83 Licee/grupuri şcolare/clase cu profiluri vocaţionale, altele decât cele de la codurile 74-79 ..................... 83

2. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI DE UCENICI ....................................................................... 84-92

2.1. ŞCOLI PROFESIONALE/ŞCOLI DE ARTE ŞI MESERII CU PROFIL TEHNIC ......................... 84-88

INDUSTRIALE ........................................................................................................................................ 84

Atelierul de industrie casnică .................................................................................................................... 84 Atelierul de practică industrială ................................................................................................................ 84 Cursul atelierului de industrie casnică (cu durata de 3 sau 4 ani, a funcţionat în cadrul fostului Minister al Industriei şi Comerţului) ...............................................................................

84

Cursul inferior al liceului industrial .......................................................................................................... 84 Gimnaziul industrial ................................................................................................................................. 84 Gimnaziul industrial casnic ...................................................................................................................... 84 Gimnaziul industrial unic ......................................................................................................................... 84 Şcoala civilă a asociaţiei “Astra” Sibiu .................................................................................................... 84 Şcoala de arte şi meserii (cu durata de 4 sau 5 ani) ................................................................................... 84 Şcoala de industrie casnică (cu durata de 4 ani) ........................................................................................ 84 Şcoala de mecanici auto ........................................................................................................................... 84 Şcoala de mecanici navali (a D.G.R.M.) ................................................................................................... 84 Şcoala de meserii UCECOM .................................................................................................................... 84 Şcoala de mineri (cu durata de 2 ani, organizată conform H.C.M. nr.626/1958) ..................................... 84 Şcoala elementară de meserii (cu durata de 3 ani) ..................................................................................... 84 Şcoala elementară de ţesut ........................................................................................................................ 84 Şcoala industrială de gradul I (cu durata de 6 ani, care a funcţionat între anii 1942-1948) ....................... 84 Şcoala inferioară de arte şi meserii ........................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de ceramică ................................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de chimie ...................................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de conserve ................................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de frigotehnie ................................................................................................................ 84 Şcoala inferioară de meserii ...................................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de metalurgie ................................................................................................................ 84 Şcoala inferioară de mecanici agricoli ...................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de mineri ....................................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de morărit şi panificaţie ................................................................................................ 84

Page 61: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

59

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala inferioară de petrol ........................................................................................................................ 84 Şcoala inferioară de piscicultură ............................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de siderurgie ................................................................................................................. 84 Şcoala inferioară de uleiuri comestibile .................................................................................................... 84 Şcoala inferioară de zahăr ......................................................................................................................... 84 Şcoala inferioară pentru industria laptelui ................................................................................................ 84 Şcoala judeţeană de meserii ...................................................................................................................... 84 Şcoala metalurgică (pe meserii şi diverse profile) ..................................................................................... 84 Şcoala practică de mineri .......................................................................................................................... 84 Şcoala profesională ................................................................................................................................... 84 Şcoala profesională (cu durata de 2 sau 3 ani, care a funcţionat până în anul 1956) ................................. 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial ....................................................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial minier ............................................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de petrol ........................................................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de petrol ........................................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial energetic ........................................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial metalurgic ..................................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de construcţii de maşini ................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de electronică industrială .............................................................. 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de electrotehnică industrială ......................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de produse electrotehnice .............................................. 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de material rulant .......................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial UMEB ........................................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de reparaţii auto ............................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de chimie industrială ..................................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de exploatare şi industrializarea lemnului ...................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de industrializarea lemnului .......................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de industria sticlei ......................................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de celuloză şi hârtie ...................................................... 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de industrie uşoară ........................................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de industrie uşoară pentru confecţii .............................................. 84 Şcoala profesională a grupului şcolar de industrie alimentară .................................................................. 84 Şcoala profesională a grupului şcolar agroindustrial ................................................................................ 84 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de poligrafie .................................................................. 84 Şcoala profesională de extracţii din mine ................................................................................................. 84 Şcoala profesională de petrol .................................................................................................................... 84 Şcoala profesională de sondori ................................................................................................................. 84 Şcoala profesională de energetică ............................................................................................................. 84 Şcoala profesională de energie electrică ................................................................................................... 84 Şcoala profesională de furnalişti ............................................................................................................... 84 Şcoala profesională de metalurgie (metalurgică) ....................................................................................... 84 Şcoala profesională de siderurgie ............................................................................................................. 84 Şcoala profesională de construcţii de maşini ............................................................................................ 84 Şcoala profesională de construcţii metalurgice ......................................................................................... 84 Şcoala profesională de electromecanică ................................................................................................... 84 Şcoala profesională de electrotehnică ....................................................................................................... 84 Şcoala profesională de materiale şi utilaje de construcţii ......................................................................... 84 Şcoala profesională de mecanici ............................................................................................................... 84 Şcoala profesională de mecanici agricoli .................................................................................................. 84 Şcoala profesională de mecanici auto ....................................................................................................... 84 Şcoala profesională de mecanici forestieri ............................................................................................... 84 Şcoala profesională de mecanici pentru industria hârtiei şi celulozei ....................................................... 84 Şcoala profesională de tinichigii ............................................................................................................... 84 Şcoala profesională de utilaj carbonifer .................................................................................................... 84 Şcoala profesională de utilaj petrolier ...................................................................................................... 84 Şcoala profesională de chimie .................................................................................................................. 84 Şcoala profesională de chimie industrială ................................................................................................ 84 Şcoala profesională de petrol şi chimie .................................................................................................... 84 Şcoala profesională de exploatarea şi industrializarea lemnului .............................................................. 84 Şcoala profesională de industria lemnului ................................................................................................ 84 Şcoala profesională de produse finite din lemn ........................................................................................ 84 Şcoala profesională de tâmplărie .............................................................................................................. 84

Page 62: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

60

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala profesională de celuloză şi hârtie .................................................................................................. 84 Şcoala profesională de sticlă şi ceramică .................................................................................................. 84 Şcoala profesională de covoare, croitorie ................................................................................................. 84 Şcoala profesională de industrie uşoară .................................................................................................... 84 Şcoala profesională de textile ................................................................................................................... 84 Şcoala profesională de conserve ............................................................................................................... 84 Şcoala profesională de lactate ................................................................................................................... 84 Şcoala profesională de morărit şi panificaţie ............................................................................................ 84 Şcoala profesională pentru industria alimentară ....................................................................................... 84 Şcoala profesională pentru industria cărnii ............................................................................................... 84 Şcoala profesională de legătorie ............................................................................................................... 84 Şcoala profesională de tipografie .............................................................................................................. 84 Şcoala profesională UCECOM ................................................................................................................. 84 Şcoala tip S.P.U. ........................................................................................................................................ 84 Şcoala de ucenici ...................................................................................................................................... 84 Şcoala de ucenici mineri ........................................................................................................................... 84 Şcoala profesională de ucenici (cu durata de 3, 4 sau 5 ani, înainte de 1948) ........................................... 84 Şcoala profesională de ucenici la fabricarea zahărului ............................................................................. 84 Şcoala profesională de ucenici la fabricarea uleiurilor ............................................................................. 84 Şcoala profesională de ucenici pentru frigotehnie .................................................................................... 84 Şcoala profesională de ucenici pentru industria laptelui ........................................................................... 84 Şcoala profesională de ucenici – mecanici mine, electricieni mine, preparatori de cărbune şi minereuri, mineri ..............................................................................................................

84

Şcoala profesională de ucenici – sondori – foraj şi extracţie, mecanici utilaje de foraj şi extracţie, mecanici pompe şi compresoare .................................................................................

84

Şcoala profesională de ucenici – electricieni centrale şi staţii electrice, electricieni instalaţii lumină şi forţă, electricieni staţii şi reţele electrice ...............................................

84

Şcoala profesională de ucenici – strungari, frezori, rectificatori, lăcătuşi, sudori, turnători, formatori, sculeri, matriţeri, forjori, mecanici .........................................................................

84

Şcoli profesionale şi de ucenici cu profil industrial, altele decât cele nominalizate ...........................................................................................................................................

84

Şcoala de arte si meserii (2-3 ani)/Anul de completare ............................................................................. 84 Clase cu profil industrial din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ........................................ 84

CONSTRUCŢII ........................................................................................................................................ 85

Şcoala inferioară de îmbunătăţiri funciare ................................................................................................ 85 Şcoala inferioară cadastrală ...................................................................................................................... 85 Şcoala inferioară de topometrie ................................................................................................................ 85 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de construcţii ................................................................. 85 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de construcţii – montaj .................................................. 85 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de materiale de construcţii ............................................ 85 Şcoala profesională de construcţii ............................................................................................................ 85 Şcoala profesională de construcţii – montaj ............................................................................................. 85 Şcoala profesională de construcţii C.F. ..................................................................................................... 85 Şcoala profesională de instalaţii – apă, canalizare, încălzire .................................................................... 85 Şcoala profesională de lucrări edilitare ..................................................................................................... 85 Şcoala profesională de materiale de construcţii ........................................................................................ 85 Şcoala tehnică de drumuri şi poduri – curs inferior .................................................................................. 85 Şcoala tehnică de instalaţii – curs inferior ................................................................................................ 85 Şcoli profesionale şi de ucenici cu profil de construcţii, altele decât cele nominalizate .......................... 85 Clase cu profil construcţii din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ...................................... 85

AGRICULTURĂ ..................................................................................................................................... 86

Cursul de calificare cadre (G.O.S.C.O.P.), combaineri şi tractorişti ........................................................ 86 Cursul inferior al liceului agricol .............................................................................................................. 86 Cursul inferior al liceului horticol ............................................................................................................ 86 Cursul inferior al liceului sericicol ........................................................................................................... 86 Cursul inferior al liceului viticol ............................................................................................................... 86

Page 63: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

61

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala de agricultură de gradul I .............................................................................................................. 86 Şcoala de horticultură de gradul I ............................................................................................................. 86 Şcoala de şefi de brigadă S.M.T. ............................................................................................................... 86 Şcoala de viticultură de gradul I ............................................................................................................... 86 Şcoala inferioară de agricultură ................................................................................................................ 86 Şcoala inferioară de apicultură ................................................................................................................. 86 Şcoala inferioară de horticultură ............................................................................................................... 86 Şcoala inferioară de pivniceri ................................................................................................................... 86 Şcoala inferioară de pomicultură .............................................................................................................. 86 Şcoala inferioară de practică agricolă ....................................................................................................... 86 Şcoala inferioară de sericicultură .............................................................................................................. 86 Şcoala inferioară de viticultură ................................................................................................................. 86 Şcoala inferioară de zootehnie .................................................................................................................. 86 Şcoala practică de agricultură ................................................................................................................... 86 Şcoala practică de monocultură (cu durata de 3 ani) ................................................................................. 86 Şcoala profesională a grupului şcolar agricol ........................................................................................... 86 Şcoala profesională de agricultură (agricolă) ............................................................................................ 86 Şcoala profesională de cultură şi fermentarea tutunului ........................................................................... 86 Şcoala profesională de horticultură .......................................................................................................... 86 Şcoala profesională de tractorişti .............................................................................................................. 86 Şcoala profesională de viticultură ............................................................................................................. 86 Şcoala tehnică de plante industriale alimentare – curs inferior ................................................................. 86 Şcoala inferioară de agenţi veterinari ....................................................................................................... 86 Şcoala inferioară veterinară ...................................................................................................................... 86 Şcoala de ucenici agricoli ......................................................................................................................... 86 Şcoli profesionale şi de ucenici cu profil de agricultură, altele decât cele nominalizate .......................... 86 Clase cu profil agricol din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ............................................. 86

SILVICE ................................................................................................................................................... 87

Şcoala de brigadieri silvici (cu durata de 3 ani) ......................................................................................... 87 Şcoala de pădurari .................................................................................................................................... 87 Şcoala elementară de silvicultură ............................................................................................................. 87 Şcoala inferioară de silvicultură ............................................................................................................... 87 Şcoala profesională a grupului şcolar silvic ............................................................................................. 87 Şcoala profesională de exploatarea lemnului ............................................................................................ 87 Şcoala profesională de silvicultură ........................................................................................................... 87 Şcoli profesionale cu profil silvic, altele decât cele nominalizate ............................................................ 87 Clase cu profil silvic din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ............................................... 87 TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII .......................................................................................... 88

Cursul de calificare cadre în transporturi auto .......................................................................................... 88 Şcoala de calificare C.F.R. (gradul I, II, III, care a funcţionat până în anul 1956) .................................... 88 Şcoala de elevi meseriaşi C.F.R. (cu durata de 3-4 ani) ............................................................................ 88 Şcoala de picheri de drumuri (cu durata de 2 ani, care a funcţionat până în anul 1955) ........................... 88 Şcoala de picheri hidraulici (de 2 ani) ....................................................................................................... 88 Şcoala inferioară C.F.R. ............................................................................................................................ 88 Şcoala inferioară (gradul I, II şi III) – C.F.R. ............................................................................................ 88 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de transporturi ............................................................... 88 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de transporturi auto ....................................................... 88 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de transporturi C.F. ........................................................ 88 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de transporturi M.R. ....................................................... 88 Şcoala profesională auto ........................................................................................................................... 88 Şcoala profesională C.F.R. ........................................................................................................................ 88 Şcoala profesională I.T.B. ......................................................................................................................... 88 Şcoala profesională de mişcare ................................................................................................................. 88 Şcoala profesională de tracţiune ............................................................................................................... 88 Şcoala profesională de transporturi .......................................................................................................... 88 Şcoala profesională de transporturi auto ................................................................................................... 88

Page 64: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

62

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala de elevi meseriaşi P.T.T. (cu durata de 3, 4 ani) ............................................................................ 88 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de poştă şi telecomunicaţii ............................................ 88 Şcoala profesională de telecomunicaţii ..................................................................................................... 88 Şcoli profesionale şi de ucenici cu profil de transporturi şi telecomunicaţii, altele decât cele nominalizate ................................................................................................................

88

Clase cu profil de transporturi şi telecomunicaţii din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ....................................................................................................................

88

2.2. ŞCOLI PROFESIONALE ECONOMICE ADMINISTRATIVE, COMERŢ, COOPERAŢIE ŞI SERVICII ............................................................................................................

89

Cursul de calificare (G.O.S.C.O.P.) contabili, directori ........................................................................... 89 Cursul de contabilitate – recalificare ........................................................................................................ 89 Cursul inferior al liceului comercial (1936-1948) ..................................................................................... 89 Cursul inferior comercial de seară şi de duminică (înainte de 1937) ........................................................ 89 Gimnaziul comercial (1936-1948) ............................................................................................................. 89 Şcoala comercială de gradul I ................................................................................................................... 89 Şcoala comercială elementară (înainte de 1936) ....................................................................................... 89 Şcoala comercială inferioară ..................................................................................................................... 89 Şcoala de comerţ ....................................................................................................................................... 89 Şcoala de notari comunali ......................................................................................................................... 89 Şcoala de normatori .................................................................................................................................. 89 Şcoala elementară de comerţ (cu durata de 3 sau 4 ani) ............................................................................ 89 Şcoala practică de comerţ (cu durata de 3 sau 4 ani) ................................................................................. 89 Şcoala profesională a grupului şcolar economico-administrativ şi de servicii ......................................... 89 Şcoala profesională a grupului şcolar de cooperaţie (CENTROCOOP) .................................................... 89 Şcoala profesională comercială (după 1948) ............................................................................................. 89 Şcoala profesională de comerţ .................................................................................................................. 89 Şcoala profesională de cooperaţie (CENTROCOOP) ............................................................................... 89 Şcoala profesională de cooperaţie (UCECOM) ......................................................................................... 89 Şcoala profesională de ospătari şi bucătari ............................................................................................... 89 Şcoala profesională economic-administrativ şi de servicii ....................................................................... 89 Şcoala profesională specială de contabilitate (1948-1952) ........................................................................ 89 Cursul profesional de ucenici comerciali .................................................................................................. 89 Şcoala de ucenicie de stat – curs superior ................................................................................................. 89 Şcoala pentru ucenici comerciali .............................................................................................................. 89 Şcoli profesionale şi de ucenici cu profil economic, administrativ, comerţ, cooperaţie şi servicii, altele decât cele nominalizate .............................................................................

89

Clase cu profil economico-administrativ şi de servicii din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate .................................................................................................................

89

2.3. ŞCOLI PROFESIONALE SANITARE ............................................................................................. 90

Cursul sanitar de calificare ....................................................................................................................... 90 Şcoala de agenţi sanitari ........................................................................................................................... 90 Şcoala de infirmiere .................................................................................................................................. 90 Şcoala de moaşe ....................................................................................................................................... 90 Şcoala de puericultură .............................................................................................................................. 90 Şcoala de surori de ocrotire ...................................................................................................................... 90 Şcoala de surori de puericultură ............................................................................................................... 90 Şcoala de surori medicale ......................................................................................................................... 90 Şcoala inferioară de oficianţi sanitari ....................................................................................................... 90 Şcoala profesională a grupului şcolar sanitar ........................................................................................... 90 Şcoala profesională sanitară ..................................................................................................................... 90 Şcoli profesionale cu profil sanitar, altele decât cele nominalizate .......................................................... 90 Clase cu profil sanitar din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ............................................. 90

2.4. ŞCOLI PROFESIONALE DE ARTĂ ............................................................................................... 91

Page 65: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

63

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

Şcoala de cântăreţi bisericeşti (cu durata de 3, 4 ani) ................................................................................ 91 Şcoala de operatori cinematografici ......................................................................................................... 91 Şcoala profesională de arte grafice ........................................................................................................... 91 Şcoala profesională de desen tehnic ......................................................................................................... 91 Şcoala profesională specială de desen tehnic (cu durata de 1, 2 ani, organizată de fostul Minister al Prevederilor Sociale) ..............................................................................................

91

Şcoli profesionale de artă, altele decât cele nominalizate ......................................................................... 91 Clase cu profil de arte din grupurile scolare, altele decat cele nominalizate ............................................. 91

2.5. ALTE ŞCOLI PROFESIONALE ...................................................................................................... 92

Atelierul de instruire casnică (organizat de mânăstiri) .............................................................................. 92 Atelierul cercului gospodinelor ................................................................................................................ 92 Centrul de recalificare .............................................................................................................................. 92 Centrul de recalificare profesională .......................................................................................................... 92 Centrul şcolar profesional special ............................................................................................................. 92 Cursul de croitorie dame, reformat (înainte de 1948) ................................................................................ 92 Cursul normal de gospodărie .................................................................................................................... 92 Institutul de aplicaţii al absolvenţilor (înainte de 1948) ............................................................................ 92 Laboratorul de orientare şcolară şi profesională ....................................................................................... 92 Şcoala de economie casnică ...................................................................................................................... 92 Şcoala de economie casnică, gradul I ....................................................................................................... 92 Şcoala de economie de fete, gradul I ........................................................................................................ 92 Şcoala de menaj (gospodărie) de gradul I (între 1942-1948) ..................................................................... 92 Şcoala elementară de gospodărie rurală pentru fete (1901-1924) .............................................................. 92 Şcoala militară de specialitate (cu durata de cel puţin 2 ani) ..................................................................... 92 Şcoala normală de gospodărie .................................................................................................................. 92 Şcoala normală de gospodărie de gradul I ................................................................................................. 92 Şcoala profesională – atelierul absolvenţilor ............................................................................................ 92 Şcoala profesională a grupului şcolar de gospodărirea apelor .................................................................. 92 Şcoala profesională specială (pentru deficienţi de auz, de vedere, mintali, motori şi mintal – motori recuperabili) ....................................................................................................

92

Şcoala rurală de gospodărie gradul I ......................................................................................................... 92 Şcoala tehnică medie experimentală (ciclul inferior) ................................................................................ 92 Şcoala tehnică specială profesională ........................................................................................................ 92 Şcoala urbană de gospodărie gradul I ....................................................................................................... 92 Şcoala profesională de gradul I (de 3, 4 sau 5 ani) .................................................................................... 92 Cursul inferior al liceului industrial militar .............................................................................................. 92 Gimnaziul industrial militar ...................................................................................................................... 92 Şcoala de meserii (cu durata de 3 sau 4 ani, pe lângă fostul arsenal al armatei) ....................................... 92 Şcoala de elevi artificieri sau armurieri (cu durata de 4 ani, a fostului arsenal al armatei) ....................... 92 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de aviaţie ....................................................................... 92 Şcoala profesională specială pentru deficienţi .......................................................................................... 92 Şcoala tehnică aeronautică (cu durata de 3, 4 sau 5 ani) ............................................................................ 92 Şcoala tehnică industrială militară auto (cu durata de cel puţin 4 ani) ...................................................... 92 Şcoala aeronautică (de 3, 4 sau 5 ani) ........................................................................................................ 92 Şcoala de piloţi de aviaţie ......................................................................................................................... 92 Şcoala profesională a grupului şcolar industrial de marină ...................................................................... 92 Şcoala profesională de radio şi radiotelegrafie ......................................................................................... 92 Şcoli profesionale şi de ucenici cu alte profiluri decât cele de la codurile 81-88 ..................................... 92 A doua şansă .............................................................................................................................................. 92

Page 66: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

64

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

b) SECUNDAR INFERIOR ................................................................................................................... 93

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL DE MASA SI SPECIAL ........................................................................ 93

GIMNAZIAL GENERAL DE MASA ...................................................................................................... 93

Cursul inferior de liceu teoretic (de 3 sau 4 ani) ........................................................................................ 93 Cursul seral (clasele V-VIII) ..................................................................................................................... 93 Gimnaziul ................................................................................................................................................. 93 Gimnaziul teoretic (de 3 sau 4 ani) ............................................................................................................ 93 Gimnaziul unic (de 3 ani, între 1946-1948) ............................................................................................... 93 Şcoala civilă sau şcoala primară superioară (până în 1928) ...................................................................... 93 Şcoala cu clasele I-VIII ............................................................................................................................ 93 Şcoala cu clasele I-X ................................................................................................................................ 93 Şcoala de 7 ani (clasele V-VII) .................................................................................................................. 93 Şcoala elementară de 7 ani (clasele V-VII) ............................................................................................... 93 Şcoala generală de 6 clase (în Transilvania) .............................................................................................. 93 Şcoala generală de 8 ani (clasele V-VIII), inclusiv cei ce urmează sau au întrerupt anul I şi II al treptei I de liceu ..................................................................................................

93

Şcoala generală de 10 ani (1970-1974) ...................................................................................................... 93 Şcoala medie (până în 1928) ...................................................................................................................... 93 Şcoala primară completă de 7 ani (legea învăţământului primar din iulie 1924), cu 3 clase suprapuse ciclului primar de 4 clase ce au avut între anii 1924-1948 diferite denumiri: curs complementar, curs primar superior, curs supraprimar, ciclu superior primar ...............................................................................................................................

93 Şcoala secundară de fete de gradul I (1898-1928) ..................................................................................... 93 Şcoala serală pentru tineretul muncitoresc şi sătesc pe lângă şcoala de 7 ani (după 1954) ..............................................................................................................................................

93

Şcoala serală pentru tineretul muncitoresc, etapa I (anul pregătitor şi clasele V-VII, după anul 1954) ...........................................................................................................................

93

Şcoala serală pentru tineretul sătesc, etapa I (anul pregătitor şi clasele V-VII, după anul 1954) .......................................................................................................................................

93

Şcoala superioară de cadre a mişcării sindicale “I.C.Frimu” de 2 ani (1954, 1957 şi 1958) ...........................................................................................................................................

93

Şcoala superioară ţărănească (cu durata de 2 ani) ..................................................................................... 93 Clasele IX-X ale liceelor real-umaniste sau de specialitate (treapta I-a de liceu) ...................................... 93 Clubul sportiv şcolar cu clasele I-VIII ...................................................................................................... 93 Cursul inferior al seminarului teologic (înainte de 1948) .......................................................................... 93 Cursul inferior al şcolii normale de conducătoare de grădiniţe (înainte de 1948) ..................................... 93 Cursul inferior al şcolii de educatoare sau educatori şi puericultură (înainte de 1948) ........................................................................................................................................................

93

Cursul inferior al şcolii normale de învăţători (înainte de 1948) ............................................................... 93 Gimnaziul militar ...................................................................................................................................... 93 Gimnaziul militar muzical ........................................................................................................................ 93 Şcoala de 8 ani de arte plastice ................................................................................................................. 93 Şcoala de 8 ani de muzică ......................................................................................................................... 93 Şcoala de 8 ani de coregrafie .................................................................................................................... 93 Şcoala generală de muzică ........................................................................................................................ 93 Şcoala generală de muzică şi artă plastică ................................................................................................ 93 Şcoală având clase cu program suplimentar de artă ................................................................................. 93 Şcoală având clase cu program suplimentar de cultură fizică şi sport ...................................................... 93 Şcoala (secţia) de 8 ani de cultură generală cu program de educaţie fizică .............................................. 93 Şcoala militară (cu durata de cel puţin 2 ani, în ţară şi străinătate, începând cu 1944-1945, pentru titularii cu 4 clase primare/elementare) .....................................................................

93

A doua şansă .............................................................................................................................................. 93

Page 67: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ – RPL 2011 NOMINV

65

Şcoala (instituţia de învăţământ) Cod

GIMNAZIAL SPECIAL .......................................................................................................................... 93

Cursul de calificare şi recalificare pentru delicvenţii minori .................................................................... 93 Cursul de calificare şi recalificare pentru invalizi .................................................................................... 93 Şcoala ajutătoare cu clasele I-VIII pentru copii deficienţi mintali recuperabili (din 1981) ................................................................................................................................................

93

Şcoala generală pentru ambliopi (cu durata de 9 ani, până în 1981) ......................................................... 93 Şcoala generală pentru nevăzători (cu durata de 9 ani, până în 1981) ....................................................... 93 Şcoala generală pentru surzi (cu durata de 10 ani, până în 1981) .............................................................. 93 Şcoala gimnazială specială de reeducare .................................................................................................. 93 Şcoala pentru ambliopi cu clasele I-VIII (începând din 1981) .................................................................. 93 Şcoala pentru hipoacuzici clasele I-VIII (începând din 1980) ................................................................... 93 Şcoala pentru nevăzători cu clasele I-VIII (începând din 1981) ................................................................ 93 Şcoala pentru surzi cu clasele I-VIII (începând din 1981) ......................................................................... 93 Şcoala specială pentru hipoacuzici (cu durata de 9 ani, până în 1981) ...................................................... 93 Şcoala specială cu clasele I-VIII pentru copii cu deficienţe senzoriale şi intelectuale ..............................................................................................................................................

93

Şcoala specială de muncă şi reeducare ..................................................................................................... 93

IV. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ............................................................................... 94

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR DE MASA SI SPECIAL (clasele I-IV) ......................................................... 94

PRIMAR GENERAL DE MASA ............................................................................................................ 94 Cămine şcoală ........................................................................................................................................... 94 Case de copii şcolari ................................................................................................................................. 94 Clasele I-IV ale cluburilor sportive şcolare .............................................................................................. 94 Clasele I-IV ale liceelor ............................................................................................................................ 94 Clasele I-IV ale şcolii de 7 ani .................................................................................................................. 94 Clasele I-IV ale şcolii elementare de 7 ani ............................................................................................... 94 Clasele I-IV ale şcolii generale de 8 ani ................................................................................................... 94 Clasele I-IV ale şcolii generale de 10 ani ................................................................................................. 94 Clasele I-IV ale şcolii de 8 ani cu program de educaţie fizică şi sport ..................................................... 94 Clasele I-IV ale şcolii de 8 ani cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie .................................... 94 Şcoala de adulţi (primară) .......................................................................................................................... 94 Şcoala elementară de 4 ani ....................................................................................................................... 94 Şcoala primară cu 4 clase ......................................................................................................................... 94 Şcoala primară rurală cu 4 sau 5 clase ...................................................................................................... 94 Şcoala primară rurală inferioară de 4 ani .................................................................................................. 94 Şcoala primară urbană cu 4 sau 5 clase .................................................................................................... 94 A doua şansă .............................................................................................................................................. 94

PRIMAR SPECIAL .................................................................................................................................. 94 Clasele I-IV ale şcolii speciale de 8 ani, pentru copii cu deficienţe senzoriale şi intelectuale .............................................................................................................................................

94

Institutul de orbi şi surdomuţi ................................................................................................................... 94 Şcoală primară de reeducare ..................................................................................................................... 94 Şcoală specială pentru copii debili şi anormali educabili (1924-1948) ..................................................... 94

V. ALTE SITUAŢII ............................................................................................................................ 95-98

Cursuri de alfabetizare .............................................................................................................................. 95 Citeşte şi scrie ........................................................................................................................................... 96 Citeşte numai ............................................................................................................................................ 97 Nu ştie să scrie şi să citească .................................................................................................................... 98

VI. NEDECLARAT .............................................................................................................................. 99

Page 68: NOMENCLATORUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT