NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru...

of 30 /30
M MU UN NI I C C I I P P I I U U L L I I A A Ş Ş I I Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni FM.14.CIC.01/27.07.2009 Nr. 21929/ 07.03.2013 A AN NU U N NŢ Ţ Aducem la cunoştinţa publicului PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. În termen de 10 zile de la afişare (începând cu data de 07.03.2013), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi 700064. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria- iasi.ro . Tehnoredactat cons. Luminita NEAGU

Embed Size (px)

Transcript of NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru...

Page 1: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLL IIIAAAŞŞŞIII

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Nr. 21929/ 07.03.2013

AAANNNUUUNNNŢŢŢ

Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.

În termen de 10 zile de la afişare (începând cu data de 07.03.2013), cei

interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de

recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi

Sfânt 11, Iaşi 700064.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi

Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul -

ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele

8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-

iasi.ro .

Tehnoredactat

cons. Luminita NEAGU

Page 2: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

2/30

PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, dl.Gheorghe Nichita, exprimată prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre, Având în vedere O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru, Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare, Având în vedere avizul favorabil emis de Comisia Juridică şi de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Nomenclatorul de artere al Municipiului Iaşi cuprins în anexa la prezenta hotărâre. Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea reglementările anterioare. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Instituţiei Arhitectului Şef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi exprimată prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre, Având în vedere O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, prin care se stipulează următoarele: - Cadastrul şi cartea tehnică formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, - Autorităţile publice au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute şi să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură pentru crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară, - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară realizează, administrează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor de arteră, care constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomenclaturile de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, - Nomenclatura arterelor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea numărului de imobil, Având în vedere solicitările venite din partea instituţiilor, serviciilor şi cetăţenilor în privinţa Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi, Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul G.I.S.- Cadastru, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Supunem dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind Nomenclatorul de artere al Municipiului Iaşi.

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea unei evidenţe primare actualizate a arterelor din Municipiului Iaşi, Având în vedere referatul de specialitate, întocmit de Serviciul G.I.S.- Cadastru, Având în vedere avizul favorabil emis de Comisia Juridică şi de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Supun aprobării în şedinţa Consiliului Local: Nomenclatorul de artere al Municipiului Iaşi.

Page 3: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

3/30

NOMENCLATORUL ARTERELOR MUNICIPIULUI IAŞI–Anexă la Hotărârea Consiliului Local

nr.../ 2013

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=1 PIAŢA 14 DECEMBRIE 1989 STRADA CUZA VODĂ

STRADA 14 DECEMBRIE 1989

STRADA ŞTEFAN CEL

MARE

X+1

=2 STRADA 14 DECEMBRIE 1989 BULEVARDUL ŞTEFAN

CEL MARE ŞI SFÂNT PIAŢA 14 DECEMBRIE

STRADA ŞTEFAN CEL

MARE X+1

=3 FUNDACUL 40 SFINŢI

STRADA G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=4 STRADA A.D.XENOPOL BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI STRADA

VASILE CONTA -

X+1

=5 STRADA ABRAHAMFI

STRADA TOMA COZMA

STRADA LT.IONESCU -

X+1

=6 STRADA ACHIM STOIA STRADA

COSTACHE NEGRI STRADA

ANASTASIE PANU DS1068

X+1

=7 STRADA

ACTOR MILUŢĂ GHEORGHIU

STRADA FULGER STRADA CĂLĂRAŞI STRADA

TROMPETA X+1

=8 STRADA ADAMACHI

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA BĂRBOI -

9 STRADELA ADUNAŢI STRADA GEORGE EMIL PALADE

STRADA COMETA -

X+1

=10 STRADA ADUNAŢI STRADA MOLDOVEI STRADA ICOANEI -

X+1

=11 STRADA AEROPORTULUI STRADA HOLBOCA LIMITĂ P.U.Z. STRADA J

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=12 STRADA AGATHA BÂRSESCU STRADA

COSTACHE NEGRI STRADA

ION C. BRĂTIANU STRADA

9 MAI X+1

=13 STRADA AGLAE PRUTEANU ALEEA STRUGURILOR LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=14 STRADA AGRICULTORI STRADA CAZĂRMILOR STRADA BUSUIOC

STRADA D CARTIER

P.BOGDAN X+1

=15 STRADA AL.O.TEODOREANU STRADA BULARGA STRADA BUCIUM

STRADA PROLETARI

X+1

=16 STRADA ALBĂ STRADA

ELENA DOAMNA STRADA

MR. IRIMIA POPESCU -

X+1

=17 STRADA ALBA IULIA STRADA OLTENIEI LIMITĂ P.U.Z.

STRADA E CARTIER CRUCEA

ROŞIE X+1

=18 STRADA ALBINELOR STRADA NICOLINA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=19 ŞOSEAUA ALBINEŢ

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=20 STRADA ALBINEŢ STRADA SĂRĂRIE

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADA ION NICULI

X+1

=21 STRADA ALECU DONICI ŞOSEAUA VOINEŞTI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=22 STRADA ALECU RUSSO ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=23 STRADA ALEXANDRU BRĂESCU STRADA

LEON BALIFF STRADA

GRIGORE T.POPA

DE4859/1, DE4871/1, DE4893/1

X+1

=24 BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN RÂUL BAHLUI POD

STRADA CERNA STRADA

SARMISEGETUZA STRADA SIRET

X+1

=25 PASAJUL ALEXANDRU CEL BUN STRADA

PROF.PAUL BUJOR STRADA

THEODOR RÂŞCANU -

X+1

=26 STRADA ALEXANDRU CERNAT STRADA

PETRE VANCEA STRADA

EUGEN STĂTESCU -

X+1

=27 STRADA ALEXANDRU CLAUDIAN STRADA

LEON BALIFF STRADA

GRIGORE T.POPA DE4865/1,DE4875/1,

DE4895/1

X+1

=28 STRADA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU PIAŢA UNIRII

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI

STRADA REPUBLICII

X+1

=29 STRADA ALEXANDRU MACEDONSKI STRADA PROF.

NICULAI POPINCEANU STRADA

GEORGE CĂLINESCU -

X+1

=30 STRADA ALEXANDRU PHILIPPIDE ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

PETRE ANDREI -

X+1

=31 STRADA ALEXANDRU SLĂTINEANU STRADA

CONSTANTIN THIRON STRADA

GEORGE BOGDAN -

Page 4: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

4/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=32 STRADA ALEXANDRU VLAHUŢĂ STRADA

DUMBRAVA ROŞIE ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

-

X+1

=33 STRADA

ALEXANDRU VODĂ IPSILANTI

STRADA SF.ANDREI SPLAI BAHLUI STRADA

IPSILANTE

X+1

=34 STRADELA

ALEXANDRU VODĂ IPSILANTI

STRADA SF.ANDREI STRADA ALEXANDRU

VODĂ IPSILANTI -

X+1

=35 STRADA ALEXANDRU ZIRRA STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=36 STRADA ALISTAR STRADA BRÂNDUŞA

STRADA VÂNTU

-

X+1

=37 TRECĂTOAREA ALPILOR STRADA ŢICĂUL DE JOS STRADA DEZROBIRII -

X+1

=38 STRADA ALUNIŞ STRADA FĂGETULUI ŞOSEAUA GALATA STRADA A

CARTIER GALATA X+1

=39 STRADA AMURGULUI BULEVARDUL DACIA STRADA TABACULUI

STRADA D CARTIER R.M.S.

X+1

=40 STRADA ANASTASIE FĂTU STRADA PĂCURARI ŞOSEAUA ARCU -

X+1

=41 STRADA ANASTASIE OBREGIA STRADA LEON BALIFF

STRADA GRIGORE T.POPA

DE4857/1, DE4891/1

X+1

=42 STRADA ANASTASIE PANU STRADA

ELENA DOAMNA BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

-

X+1

=43 STRADA ANTON CRIHAN STRADA

PANTELIMON HALIPA CALEA GALATA

STRADA DÂMBOVIŢA

X+1

=44 STRADA APELOR STRADA ETERNITATE STRADA MISAI -

X+1

=45 STRADA ARAPULUI STRADA BULARGA BULEVARDUL SOCOLA -

X+1

=46 ŞOSEAUA ARCU STRADA GĂRII

STRADA OCTAV BĂNCILĂ

ŞOSEAUA FILIMON SÂRBU

X+1

=47 STRADA ARCU PIAŢA UNIRII STRADA GĂRII

STRADA FILIMON SÂRBU

X+1

=48 STRADA ARGEŞ ŞOSEAUA NAŢIONALĂ STRADA OLT

STRADA A ŞOSEAUA

NAŢIONALĂ X+1

=49 STRADA ARH.ION BERINDEI ŞOSEAUA GALATA ŞOSEAUA NICOLINA

STRADA MUNCII

X+1

=50 STRADELA ARH.ION BERINDEI STRADA FĂGETULUI STRADA FĂGETULUI

STRADELA MUNCII

X+1

=51 TRECĂTOAREA ARH.ION MINCU STRADA SF.ANDREI STRADA TRANTOMIR -

X+1

=52 STRADA ARH. G.M.CANTACUZINO STRADA

COSTACHE NEGRUZZI STRADA

COL.LANGA

STRĂZILE CRIŞAN şi

MITROPOLIEI X+1

=53 STRADA ARINIŞ ŞOSEAUA VOINEŞTI LIMITĂ P.U.Z. DE1799

X+1

=54 FUNDĂTURA ARMEANĂ STRADA ARMEANĂ LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=55 STRADA ARMEANĂ

STRADA CUZA VODĂ

STRADA COSTACHE NEGRI

-

X+1

=56 STRADELA ARMEANĂ STRADA ARMEANĂ STRADA GOLIA -

X+1

=57 STRADA ARMONIEI STRADA

SIMION BĂRNUŢIU STRADA SCĂRICICA -

X+1

=58 STRADA ARONEANU

STRADA SIMION BARNUŢIU

STRADA ŢICĂUL DE JOS

-

X+1

=59 STRADA ATELIERULUI CALEA CHIŞINĂULUI STRADA BUCIUM

STRADA D CARTIER ŢUŢORA

X+1

=60 STRADA ATENEULUI STRADA

ION CREANGĂ STRADA ROJNIŢĂ -

X+1

=61 STRADA ATERIZAJ

STRADA AUREL VLAICU

STRADA AVIAŢIEI -

X+1

=62 STRADA AUREL VLAICU STRADA FÂNTÂNILOR STRADA SF.IOAN

ŞOSEAUA SALHANA

X+1

=63 FUNDACUL AURORA STRADA AURORA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=64 STRADA AURORA BULEVARDUL

CAROL I FUNDACUL AURORA -

X+1

=65 STRADA AVIAŢIEI STRADA

AUREL VLAICU STRADA HOLBOCA -

Page 5: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

5/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=66 STRADA AVIONULUI STRADA LT.POPOVICI STRADA AVIATIEI -

X+1

=67 STRADA AZILULUI ŞOSEAUA VOINEŞTI STRADA GALBENI -

X+1

=68 STRADA BACINSCHI STRĂPUNGEREA

SILVESTRU ŞOSEAUA ARCU -

X+1

=69 SPLAI BAHLUI ŞOSEAUA NAŢIONALĂ STRADA PALAT

STRADA BAHLUI CHEI,

STRADA CERCULUI

X+1

=70 ALEEA BALTAGULUI ALEEA

MIHAIL SADOVEANU STRADA BALTAGULUI -

X+1

=71 STRADA BALTAGULUI ALEEA BALTAGULUI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=72 STRADA BANAT STRADA TRANSILVANIEI

STRADA OLTENIEI

-

X+1

=73 PASAJ BANU STRADA ALEXANDRU

LAPUŞNEANU STRADA

GAVRIIL MUSICESCU

FUNDAC GHEORGHI DIMITROV

X+1

=74 STRADA BARBU LĂUTARU STRADA SMÂRDAN STRADA SMÂRDAN

STRADA LĂUTARI

X+1

=75 STRADELA BARBU LĂUTARU STRADA SMÂRDAN

STRADA BARBU LĂUTARU

-

X+1

=76 STRADA

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA

STRADA CARAIMAN STRADA

SIMION BĂRNUŢIU -

X+1

=77 STRADA BARIERA VECHE BULEVARDUL SOCOLA

STRADA MITROPOLIT VARLAAM

-

X+1

=78 ALEEA BASARABI STRADA BASARABI PIAŢA VOIEVOZILOR -

X+1

=79 STRADA BASARABI

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

STRADA SARMISEGETUZA

-

X+1

=80 STRADA BAŞ-CEAUŞ STRADA NICORIŢĂ STRADA TĂTĂRAŞI -

X+1

=81 ALEEA BAŞOTĂ STRADA BAŞOTĂ LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=82 STRADA BAŞOTĂ STRADA SĂRĂRIE STRADA CUCU -

X+1

=83 STRADELA BĂLŢI STRADA MORILOR

STRADA THEODOR RÂŞCANU

-

X+1

=84 STRADA BĂLŢI STRADA

THEODOR RÂŞCANU STRADA

PODU DE PIATRĂ -

X+1

=85 FUNDACUL BĂLUŞESCU STRADA BĂLUŞESCU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=86 STRADA BĂLUŞESCU STRADA NICORIŢĂ STRADA VÂNĂTORI DS1888

X+1

=87 STRADELA BĂRBOI STRADA BĂRBOI

STRADA COSTACHE NEGRI

-

X+1

=88 STRADA BĂRBOI STRADA

ELENA DOAMNA STRADA

COSTACHE NEGRI -

X+1

=89 ŞOSEAUA BÂRNOVA ŞOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

X+1

=90 STRADELA BÂRNOVA ŞOSEAUA BÂRNOVA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=91 STRADA BELVEDERE STRADA TOMA COZMA STRADA PONOARELOR -

X+1

=92 STRADA BISTRIŢA ŞOSEAUA NAŢIONALĂ

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

STRADA G CARTIER ŞOSEA

NAŢIONALĂ

X+1

=93 STRADA

BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU

STRADA LASCĂR CATARGI

STRADA SĂRĂRIE STRADA 1907

X+1

=94 STRADA BOGDAN VODĂ STRADA ŢICĂUL DE JOS STRADA CARAIMAN -

X+1

=95 FUNDACUL BOIANGIU STRADA BOIANGIU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=96 STRADA BOIANGIU ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=97 STRADA BRĂDETULUI STRADA FĂGETULUI STRADA FRUNZEI STRADA B

CARTIER GALATA X+1

=98 STRADA BRADULUI ŞOSEAUA NICOLINA STRADA SĂLCIILOR -

X+1

=99 STRADA BRATEŞ STRADA CANTA

STRADA LUCA ARBORE

STRADA VASILESCU

VASIA

Page 6: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

6/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=100 STRADA BRAŢULUI STRADA RUFENI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=101 TRECĂTOAREA BRAVILOR TRECĂTOAREA NUCULUI STRADA DEZROBIRII -

X+1

=102 FUNDACUL BRÂNDUŞA STRADA BRÂNDUŞA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=103 STRADA BRÂNDUŞA STRADA VÂNTU

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=104 STRADA BRUDEA

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=105 ALEEA BUCIUM ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=106 FUNDACUL BUCIUM ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=107 ŞOSEAUA BUCIUM BULEVARDUL POITIERS

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

ŞOSEAUA PROF.DR.

C.I.PARHON X+1

=108 STRADA BUCIUM BULEVARDUL SOCOLA CALEA CHIŞINĂULUI -

X+1

=109 FUNDACUL BUCOVINEI STRADA BUCOVINEI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=110 STRADA BUCOVINEI STRADA TRANSILVANIEI STRADA ION NISTOR

STRADA B CARTIER

CRUCEA ROŞIE X+1

=111 TRECĂTOAREA BUCŞINESCU STRADA

OTILIA CAZIMIR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=112 STRADELA BUCŞINESCU STRADA

OTILIA CAZIMIR STRADA SMÂRDAN -

X+1

=113 STRADA BUCUR STRADA CAZĂRMILOR STRADA FAGULUI

STRADA H CARTIER

P.BOGDAN X+1

=114 STRADA BULARGA BULEVARDUL SOCOLA

STRADA AL.O.TEODOREANU

-

X+1

=115 STRADA BUNA VESTIRE STRADA

LASCĂR CATARGI STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU

-

X+1

=116 STRADA BURIDAVA STRADA AMURGULUI STRADA TABACULUI -

X+1

=117 STRADA BUSUIOC STRADA CAZĂRMILOR

STRADA SEMĂNĂTORULUI

X+1

=118 STRADA BUTNARI STRADA VLĂDICENI STRADA BUCIUM

STRADA C CARTIER ŢUŢORA

X+1

=119 STRADA BUZESCU STRADA FLORILOR ŞOSEAUA ARCU -

X+1

=120 STRADA BUZNEA STRADA

IANCU BACALU STRADA GHEORGHE

GHIBĂNESCU DS2302

X+1

=121 BULEVARDUL C.A.ROSETTI STRADA CUCU

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

X+1

=122 STRADA C.G.BEDREAG STRADA TEASCULUI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=123 STRADA CALAFAT STRADA OLTENIEI LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA I CARTIER CRUCEA

ROŞIE X+1

=124 STRADA CALISTRAT HOGAŞ STRADA IOAN NĂDEJDE ŞOSEAUA BUCIUM

DE6745/1 şi DE6756/2

X+1

=125 ALEEA CAMIL RESSU STRADA CAMIL RESSU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=126 FUNDACUL CAMIL RESSU STRADA CAMIL RESSU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=127 STRADA CAMIL RESSU ŞOSEAUA VOINEŞTI ALEEA STRUGURILOR DE2039/4

X+1

=128 STRADELA CAMIL RESSU STRADA CAMIL RESSU LIMITĂ P.U.Z. DE2039/5

X+1

=129 STRADA CAMILLE FLAMMARION ALEEA

MIHAIL SADOVEANU LIMITĂ P.U.Z.. -

X+1

=130 ALEEA CANTA STRADA CANTA DS2840 -

X+1

=131 STRADA CANTA STRADA PĂCURARI

STRADA LUCA ARBORE

DS3131

X+1

=132 STRADELA CANTA STRADA CANTA

STRADA SERG.GRIGORE IOAN

-

Page 7: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

7/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=133 STRADA CAPRELOR STRADELA COPOU STRADA COPOU

STRADA PRUNARI

X+1

=134 STRADELA CAPRELOR

ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=135 STRADA CARAIMAN

STRADA BARBU ŞTEFĂNESCU

DELAVRANCEA

STRADA MOVILEI

-

X+1

=136 BULEVARDUL CAROL I PIAŢA MIHAI EMINESCU

STRADA PROF.MIHAI COSTĂCHESCU

BULEVARDUL COPOU

X+1

=137 STRADA CARPAŢI STRADA LIBERTĂŢII STRADA FRUMOASA

STRADA ILIE PINTILIE (continuare)

X+1

=138 STRADA CAŞIN STRADA OLTENIEI LIMITĂ P.U.Z.

STRADA CRUCEA ROŞIE

X+1

=139 ALEEA CASTANILOR STRADA

GHEORGHE VERNESCU STRADA

ION CÂMPINEANU -

X+1

=140 STRADA CAZĂRMILOR ŞOSEAUA PĂCURARI STRADA FAGULUI -

X+1

=141 STRADA CAZABAN ŞOSEAUA NAŢIONALĂ STRADA TABACULUI -

X+1

=142 STRADA CAZANGIILOR STRADA MANTA ROSIE

ŞOSEAUA MANTA ROŞIE

-

X+1

=143 STRADELA CAZANGIILOR STRADA MANTA ROŞIE STRADA CAZANGIILOR -

X+1

=144 FUNDACUL CĂLĂRAŞI STRADA CĂLĂRAŞI LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL DUCA

X+1

=145 STRADA CĂLĂRAŞI STRADA ETERNITATE STRADA TĂTĂRAŞI -

X+1

=146 STRADA CĂLUGĂRENI STRADA TRANSILVANIEI LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA H CARTIER CRUCEA

ROŞIE X+1

=147 STRADA CĂPŞUNELOR STRADA MICŞUNELELOR STRADA VÂNTU -

X+1

=148 STRADELA CĂRĂBUŞ ŞOSEAUA BUCIUM STRADA FURNICA -

X+1

=149 FUNDACUL CĂRĂMIDARI STRADELA CĂRĂMIDARI STRADA POIENILOR -

X+1

=150 STRADA CĂRĂMIDARI ŞOSEAUA GALATA STRADELA CĂRĂMIDARI -

X+1

=151 STRADELA CĂRĂMIDARI STRADA CICOAREI STRADA POIENILOR -

X+1

=152 STRADELA CĂRUŢAŞ STRADA

DEALUL BUCIUM STRADA LIVEZI -

X+1

=153 ŞOSEAUA CÂRLIG STRADA CAPRELOR

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=154 STRADELA CÂRLIG

STRADA BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA

STRADA ŢICĂUL DE JOS

-

X+1

=155 STRADA CEAHLĂU STRADA NISIPARI STRADA AEROPORTULUI STRADA H

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=156 STRADA CERCHEZ STRADA SĂRĂRIE STRADA DOCHIA -

X+1

=157 STRADA CERNA

STRADA LOTRULUI (Pod Bahlui)

STRADA ANTON CRIHAN

STRADA D CARTIER

GRIVIŢA ROŞIE X+1

=158 STRADA CETĂŢUIA STRADELA CETĂŢUIA BULEVARDUL POITIERS -

X+1

=159 STRADELA CETĂŢUIA STRADA RADU VODĂ STRADA PLANTELOR DS1848

X+1

=160 STRADA CEZAR PETRESCU ALEEA STRUGURILOR LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=161 BULEVARDUL CHIMIEI BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU STRADA SF.IOAN -

X+1

=162 CALEA CHIŞINĂULUI BULEVARDUL

PRIMĂVERII BULEVARDUL METALURGIEI

BULEVARDUL ŢUŢORA

X+1

=163 STRADA CICOAREI ŞOSEAUA GALATA LIMITĂ INTRAVILAN

STRADA CONSTANTIN

IVĂNUŞ X+1

=164 ALEEA CIMITIRUL EVREIESC ŞOSEAUA PĂCURARI ALEEA PĂCURARI -

X+1

=165 TRECĂTOAREA CIOBANULUI STRADA STEJAR STRADA FÂNTÂNILOR -

Page 8: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

8/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=166 STRADA CIORNEI STRADA VASILE LUPU STRADA ORFELINATULUI -

X+1

=167 STRADA CIPRIAN PORUMBESCU ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=168 STRADA CIREŞICA STRADA PETRE ŢUŢEA STRADA BRADULUI -

X+1

=169 ŞOSEAUA CIRIC STRADA CIRIC ŞOSEUA ARONEANU DS97

X+1

=170 STRADA CIRIC STRADA DELIU STRADA FÂNTÂNILOR -

X+1

=171 STRADELA CIRIC STRADA STEJAR STRADA CIRIC -

X+1

=172 STRADA CIŞMEAUA LUI BUTUC STRADA FLORILOR STRADELA FLORILOR -

X+1

=173 STRADA CIŞMEAUA PĂCURARI STRADA PĂCURARI ŞOSEAUA ARCU -

X+1

=174 STRADA CIURCHI STRADA CRISTOFOR

STRADA AUREL VLAICU

-

X+1

=175 STRADA CLOPOTARI STRADA FRUMOASA STRADA LIBERTĂŢII -

X+1

=176 STRADELA CLOPOTARI STRADA CLOPOTARI STRADA LIBERTĂŢII -

X+1

=177 FUNDACUL COCOAREI STRADA ŢICĂUL DE JOS LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=178 STRADA CODRULUI ŞOSEAUA VOINEŞTI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=179 STRADELA CODRULUI STRADA PODIŞULUI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=180 STRADA COL.LANGA BULEVARDUL ŞTEFAN

CEL MARE ŞI SFÂNT STRADA SF.ANDREI

STRADA MAX WEXLER

X+1

=181 STRADELA COL.LANGA BULEVARDUL ŞTEFAN

CEL MARE ŞI SFÂNT STRADA SF.ANDREI

STRADELA LANGA

X+1

=182 ALEEA COLUMNEI STRADA COLUMNEI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=183 STRADA COLUMNEI BULEVARDUL DACIA STRADA TABACULUI -

X+1

=184 STRADA COMETA STRADELA ADUNAŢI STRADA MOLDOVEI -

X+1

=185 STRADA CONDUCTELOR STRADA PANTELIMON

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

-

X+1

=186 STRADA CONSTANTIN ERBICEANU STRADA IOAN GOTCU STRADA BOIANGIU -

X+1

=187 STRADA CONSTANTIN GANE

STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=188 STRADA CONSTANTIN POP STRADA

I.C.CONSTANTINEANU STRADA

DEALUL BUCIUM -

X+1

=189 STRADA CONSTANTIN RAMADAN STRADELA

MOARA DE VÂNT STRADA

MOARA DE VÂNT STRADA

1821 X+1

=190 STRADA CONSTANTIN THIRON STRADA FERMEI

STRADA NICOLAE NEGURĂ

-

X+1

=191 ALEEA COPOU BULEVARDUL CAROL I

STRADA TITU MAIORESCU

STRADA FRUNZELOR

X+1

=192 STRADA COPOU

ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

STRADA CAPRELOR -

X+1

=193 STRADELA COPOU

ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

STRADA CAPRELOR STRADELA MAREŞAL

AVERESCU X+1

=194 STRADELA CORBULUI STRADA TEASCULUI STRADA VERDE -

X+1

=195 TRECĂTOAREA CORBULUI STRADELA CÂRLIG STRADA POLIGON -

X+1

=196 STRADA CORNELIA EMILIAN ŞOSEAUA BUCIUM

STRADA MIHAIL CORNEA

-

X+1

=197 STRADA CORNELIU BABA ALEEA STRUGURILOR LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=198 ESPLANADA COSTACHE NEGRI PIAŢA PRIETENIEI

ROMÂNO-ELENE STRADA

ELENA DOAMNA STRADA

COSTACHE NEGRI

X+1

=199 STRADA COSTACHE NEGRI BULEVARDUL ŞTEFAN

CEL MARE ŞI SFÂNT STRADA BĂRBOI STRADA VECHE

X+1

=200 STRADA COSTACHE NEGRUZZI

BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

STRADA GÂNDU STRADA HORIA

X+1

=201 STRADA CPT. PROTOPOPESCU STRADA MOŢILOR STRADA AEROPORTULUI -

Page 9: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

9/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=202 STRADA CPT. TOMIDA ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=203 STRADA CRISTOFOR STRADA CIURCHI

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

-

X+1

=204 STRADA CRIŞULUI CALEA GALATA STRADA CERNA

STRADA C CARTIER TREI

CALICI X+1

=205 STRADA CRIVĂŢ STRADA

SIMION BĂRNUŢIU STRADA

SIMION BARNUŢIU -

X+1

=206 STRADA CRIZANTEMELOR STRADELA PĂCUREŢI

STRADA PROF. IOAN PETRU CULIANU

-

X+1

=207 STRADA CRONICAR MUSTEA STRADA MITROPOLIT

VARLAAM BULEVARDUL SOCOLA -

X+1

=208 STRADA CUCU

STRADA ELENA DOAMNA

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

STRADA HAIA LIFSCHITZ

X+1

=209 STRADA CUPIDON STRADA CĂLĂRAŞI

FUNDACUL DĂNCINESCU

-

X+1

=210 STRADA CURELARI STRADA SĂRĂRIE STRADA ROŞCANI -

X+1

=211 PASAJUL CUZA VODĂ STRADA

THEODOR T.BURADA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=212 STRADA CUZA VODĂ PIAŢA UNIRII STRADA SĂRĂRIE STRADA GOLIA

X+1

=213 BULEVARDUL DACIA STRADA SARMISEGETUZA STRADA STRĂMOŞILOR -

X+1

=214 STRADA DACIA BL.P2 BULEVARDUL

DIMITRIE CANTEMIR STRADA ROMANĂ

STRADA RODICA (tronson

final) X+1

=215 TRECĂTOAREA DAVIDEL STRADA PALAT STRADA SF.ANDREI -

X+1

=216 FUNDACUL DĂNCINESCU STRADA DĂNCINESCU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=217 STRADA DĂNCINESCU STRADA CUPIDON

STRADA PROF.ION PAUL

-

X+1

=218 STRADA DE NORD STRADA DRAGOŞ-VODĂ

STRADA SPITAL PAŞCANU

-

X+1

=219 FUNDACUL DEALUL BUCIUM STRADA PETRE JITARU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=220 STRADA DEALUL BUCIUM

STRADA PLOPII FĂRĂ SOŢ

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=221 STRADELA DEALUL BUCIUM STRADA

DEALUL BUCIUM STRADA

ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF -

X+1

=222 STRADA DEALUL ZORILOR STRADA

NICULAI POPINCEANU LIMITĂ

ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=223 STRADELA DEALUL ZORILOR STRADA

DEALUL ZORILOR STRADA VITICULTORI -

X+1

=224 ALEEA DECEBAL ŞOSEAUA NAŢIONALĂ

BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR

STRADA LIPOVANA

X+1

=225

STRADA

DECEBAL

BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR

ŞOSEAUA NAŢIONALA

STRADA POTERAŞ (tronson

mijloc)

X+1

=226 FUNDACUL DELFINI STRADA DELFINI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

X+1

=227 STRADA DELFINI STRADA VASILE LUPU STRADA CIURCHI -

X+1

=228 STRADA DELIU STRADA CIRIC STRADA STEJAR -

X+1

=229 STRADA DEZROBIRII STRADA RÂPEI PÂRÂUL CALCAINA

STRADA ROBILOR

X+1

=230 STRADA DIMINEŢII STRADA CETĂŢUIA STRADA NEPTUN -

X+1

=231 FUNDACUL DIMITRIE ANGHEL

STRADA DIMITRIE ANGHEL

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=232 STRADA DIMITRIE ANGHEL STRADA

CORNELIA EMILIAN STRADA

MIHAIL CORNEA -

X+1

=233 BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR SPLAI BAHLUI

BULEVARDUL NICOLAE IORGA

STRADA RAHOVEI

X+1

=234 FUNDACUL DIMITRIE RALET STRADA

DIMITRIE RALET LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=235 STRADA DIMITRIE RALET STRADA SĂRĂRIE

STRADA LASCĂR CATARGI

-

Page 10: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

10/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=236 STRADA DINU LIPATTI STRADA

SERGIU CELIBIDACHE LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=237 TRECĂTOAREA DOAMNEI STRADA RÂNDUNICA

STRADA BARBU LĂUTARU

-

X+1

=238 FUNDACUL DOCHIA STRADA DOCHIA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=239 STRADA DOCHIA STRADA ALBINEŢ STRADA RÂPEI -

X+1

=240 ŞOSEAUA DOI PERI ŞOSEAUA

MANTA ROŞIE LIMITA

ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=241 ALEEA DOMENII ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=242 STRADA DONOS STRADA ION CREANGĂ STRADA STEJAR -

X+1

=243 STRADA DOROBANŢI STRADA ETERNITATE STRADA CĂLĂRAŞI -

X+1

=244 STRADA DOROJINCĂ STRADA VASILE LUPU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=245 STRADA DR.EMIL SAVINI STRADA STEJAR

STRADA VASILE LUPU

-

X+1

=246 STRADA DR. IACOB CIHAC STRADA RECE STRADA UNIVERSITĂŢII

STRADA PROCOPIE

X+1

=247 STRADA DR.IOSEF SABO ŞOSEAUA GALATA ŞOSEAUA GALATA STRADA

DEALUL GALATA X+1

=248 STRADA DR.N.LEON ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

PETRE ANDREI -

X+1

=249 STRADA DR.NICOLAE PAULESCU STRADA COPOU STRADELA.COPOU

ALEEA TEXTILA ROŞIE

X+1

=250 STRADA DR.VICTOR BABEŞ STRADA

TITU MAIORESCU STRADA PROF.

TH.VĂSCĂUŢEANU STRADA

SPERANŢEI X+1

=251 STRADA DRAGOŞ VODĂ STRADA DE NORD STRADA SPANCIOC -

X+1

=252 STRADA DROBETA STRADA SARMISEGETUZA

STRADA SARMISEGETUZA

-

X+1

=253 STRADA DUCA VODĂ BULEVARDUL SOCOLA

STRADA MITROPOLIT VARLAAM

-

X+1

=254 STRADA DUDESCU STRADA ATENEULUI STRADA VASILE LUPU -

X+1

=255 ALEEA DUMBRAVA ROŞIE STRADA

DUMBRAVA ROŞIE LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=256 STRADA DUMBRAVA ROŞIE

STRADA GEORGE COŞBUC

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=257 STRADA

DUMITRAŞCU CANTACUZINO

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROŞIE

-

X+1

=258 TRECĂTOAREA DUZILOR STRADA ŢICĂUL DE JOS STRADA DEZROBIRII -

X+1

=259 STRADA EGALITĂŢII STRADA PETRE ŢUŢEA STRADA BRADULUI

STRADA GRABOVENSKI

X+1

=260 STRADA ELENA DOAMNA STRADA CUZA VODĂ STRADA SMÂRDAN -

X+1

=261 STRADELA ELENA DOAMNA STRADA

ELENA DOAMNA STRADA

ELENA DOAMNA STRADELA ALBĂ

X+1

=262 ALEEA ELISABETA RIZEA STRADA

ELISABETA RIZEA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=263 STRADA ELISABETA RIZEA

STRADA IANCU FLONDOR

CIMITIRUL EVREIESC -

X+1

=264 FUNDACUL EMIL GÂRLEANU STRADA

SCARLAT VÂRNAV LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=265 FUNDACUL EMIL RACOVIŢĂ STRADA

EMIL RACOVIŢĂ LIMITĂ PROPRIETATE FUNDAC MUTU

X+1

=266 STRADA EMIL RACOVIŢĂ STRADA SPANCIOC STRADA ETERNITATE STRADA MUTU

X+1

=267 STRADA

EROU AVIATOR AUREL OLARU

STRADA EROU SUBLT. ION VIŢELARU

STRADA EROU CPT. VASILE TEODOREANU

-

X+1

=268 STRADA

EROU CPT. AURELIAN IONESCU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. VASILE TEODOREANU

-

X+1

=269 STRADA EROU CPT.ION BĂRSAN STRADA EROU CPT.

AURELIAN IONESCU DS622/703 -

X+1

=270 STRADA

EROU CPT. LEONARD CREŢULESCU

STRADA EROU G-RAL GHEORGHE STAVRESCU

DS622/703 -

Page 11: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

11/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=271 STRADA

EROU CPT. VASILE TEODOREANU

STRADA EROU CPT. AURELIAN IONESCU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

-

X+1

=272 STRADA

EROU G-RAL GHEORGHE STAVRESCU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. VASILE TEODOREANU

-

X+1

=273 STRADA

EROU LT. ALEXANDRU MATECIUC

EROU G-RAL GHEORGHE STAVRESCU

DS622/703 -

X+1

=274 STRADA

EROU LT. ALEXANDRU POGONAT

EROU G-RAL. GHEORGHE STAVRESCU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

-

X+1

=275 STRADA

EROU LT.COL. NICOLAE IVĂNEANU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. ION BÎRSAN

-

X+1

=276 STRADA EROU LT.IOAN FAIFER

STRADA EROU G-RAL GHEORGHE STAVRESCU

DS 622/703 -

X+1

=277 STRADA

EROU MAIOR IOAN LATEŞ

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. VASILE TEODOREANU

-

X+1

=278 STRADA

EROU SERG. NICOLAE PURICE

STRADA EROU G-RAL. GHEORGHE STAVRESCU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

-

X+1

=279 STRADA

EROU SUBLT. ION VIŢELARU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU DS622/703 -

X+1

=280 FUNDACUL ETERNITATE STRADA ETERNITATE LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=281 STRADA ETERNITATE BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU STRADA DELIU -

X+1

=282 STRADA EUDOXIU HURMUZAKI ŞOSEAUA MUNTENI

STRADELA ŞTEFAN POPESCU

DE2409,DE2418, DE2422,DE2423/1

X+1

=283 STRADA EUGEN STĂTESCU

STRADA PETRE VANCEA

STRADA MARTA TRANCU-RAINER

-

X+1

=284 STRADA FAGULUI STRADA

PENEŞ CURCANUL ŞOSEAUA MUNTENI

STRADA I CARTIER

P.BOGDAN X+1

=285 STRADA FĂGETULUI ŞOSEAUA GALATA

STRADA ARH.ION BERINDEI

STRADA C CARTIER GALATA

X+1

=286 STRADA FÂNTÂNILOR STRADA ION CREANGĂ

TRECĂTOAREA CIOBANULUI

-

X+1

=287 TRECĂTOAREA FÂNTÂNILOR TRECĂTOAREA

CIOBANULUI STRADA CIRIC -

X+1

=288 FUNDACUL FERENTZ

STRADA ARH.ION BERINDEI

FUNDACUL PERJOAIA -

X+1

=289 STRADA FERICIRII STRADA

GEORGE EMIL PALADE STRADA MELODIEI -

X+1

=290 ALEEA FERMEI STRADA VIŞAN LIMITA ADMINISTRATIVĂ

DE7680/9, DE7680/2/1

X+1

=291 STRADA FERMEI STRADA VIŞAN LIMITĂ INTRAVILAN -

X+1

=292 STRADA FIERBINTE STRADA

OTILIA CAZIMIR STRADA SMÂRDAN -

X+1

=293 STRADA FLOREA STRADA

MOARA DE VÂNT STRADA SOFICU -

X+1

=294 FUNDACUL FLORENTZ STRADA ITALIANĂ - -

X+1

=295 STRADA FLORILOR

STRADA ANASTASIE FĂTU

ŞOSEAUA ARCU -

X+1

=296 STRADELA FLORILOR STRADA PĂCURARI STRADA FLORILOR

STRADA GAFENCU

X+1

=297 STRADELA FLUIERAŞ STRADA VERDE STRADA TEASCULUI -

X+1

=298 STRADA FLUTURILOR ŞOSEAUA GALATA

STRADA ARH.ION BERINDEI

STRADA D CARTIER GALATA

X+1

=299 STRADA FORTUS ŞOSEAUA NICOLINA ŞOSEAUA NICOLINA -

X+1

=300 STRADA FRAGILOR ŞOSEAUA GALATA STRADA URCUŞULUI -

X+1

=301 STRADA FRAŢILOR STRADA CAZĂRMILOR STRADA FAGULUI -

X+1

=302 STRADA FRIEDERICK STRADA FAGULUI

STRADA GEORGE COŞBUC

-

X+1

=303 STRADA FRÂNTĂ STRADA STROICI STRADA SPANCIOC -

X+1

=304 STRADA FRUMOASA ŞOSEAUA NICOLINA STRADA LIBERTĂŢII -

Page 12: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

12/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=305 STRADA FRUNZEI STRADA ALUNIŞ

STRADA ARH.ION BERINDEI

STRADA E CARTIER GALATA

X+1

=306 STRADA FULGER

STRADA PETRE ISPIRESCU

STRADA TĂTĂRAŞI -

X+1

=307 STRADA FUNCŢIONARILOR STRADA ALEXANDRU

IPSILANTI VODĂ STRADA MORILOR -

X+1

=308 STRADA FURNICA STRADELA LIBELULA STRADELA CĂRĂBUŞ -

X+1

=309 CALEA GALATA BULEVARDUL

NICOLAE IORGA STRADA CICOAREI

ŞOSEAUA TREI CALICI

X+1

=310 ŞOSEAUA GALATA STRADA CICOAREI ŞOSEAUA VOINEŞTI -

X+1

=311 STRADA GALBENI STRADA ROADELOR STRADA URCUŞULUI -

X+1

=312 STRADA GARABET IBRĂILEANU BULEVARDUL CAROL I STRADA PĂCURARI STRADA

FLAMURA ROŞIE X+1

=313 FUNDACUL GAVRIIL MUSICESCU STRADA

GAVRIIL MUSICESCU - FUNDAC BANU

X+1

=314 PASAJUL GAVRIIL MUSICESCU STRADA ALEXANDRU

LĂPŞNEANU BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI -

X+1

=315 STRADA GAVRIIL MUSICESCU PIAŢA MIHAI EMINESCU STRADA ARCU STRADA BANU

X+1

=316 STRADA GĂLĂŢEANU STRADA CĂLĂRAŞI STRADA PĂDURII -

X+1

=317 STRADELA GĂLĂŢEANU STRADA CĂLĂRAŞI STRADA GĂLĂŢEANU -

X+1

=318 PIAŢA GĂRII STRADA SILVESTRU

STRĂPUNGEREA SILVESTRU

-

X+1

=319 STRADA GĂRII STRADA

RÂPA GALBENA PIAŢA GĂRII

BULEVARDUL 30 DECEMBRIE

X+1

=320 STRADA GĂLĂŢEANU STRADA CĂLĂRAŞI STRADA PĂDURII -

X+1

=321 STRADELA GĂLĂŢEANU STRADA CĂLĂRAŞI STRADA GĂLĂŢEANU -

X+1

=322 PIAŢA GĂRII STRADA SILVESTRU

STRĂPUNGEREA SILVESTRU

-

X+1

=323 STRADA GĂRII STRADA

RÂPA GALBENA PIAŢA GĂRII

BULEVARDUL 30 DECEMBRIE

X+1

=324 STRADA GEO CHAVEZ STRADA

NICOLAE TONITZA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=325 STRADA GEORGE BACOVIA

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA GEORGE CĂLINESCU -

X+1

=326 STRADA GEORGE BOGDAN STRADA FERMEI STRADA

NICOLAE NEGURĂ -

X+1

=327 STRADA GEORGE CĂLINESCU STRADA TUDOR VIANU STRADA ALEXANDRU

MACEDONSKI -

X+1

=328 STRADA GEORGE COŞBUC ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA PODGORIILOR -

X+1

=329 STRADA GEORGE EMIL PALADE STRADA SMÂRDAN LIMITĂ PROPRIETATE STRADA MALU

X+1

=330 STRADA GEORGE ENESCU STRADA CUZA VODĂ BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI -

X+1

=331 FUNDACUL GEORGE LESNEA STRADA

GEORGE LESNEA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=332 STRADA GEORGE LESNEA STRADA ŞTEFAN

OCTAVIAN IOSIF LIMITA P.U.Z. -

X+1

=333 STRADA GEORGE MĂRGĂRIT STRADA PROF.

NECULAI ZAMFIRESCU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=334 STRADA GEORGE TOPÎRCEANU

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROŞIE

-

X+1

=335 STRADA GH. SĂULESCU STRADA

COSTACHE NEGRUZZI STRADA SILVESTRU -

X+1

=336 STRADA GHEORGHE ASACHI

STRADA LASCĂR CATARGI

BULEVARDUL CAROL I -

X+1

=337 STRADA GHEORGHE CHIRIŢESCU STRADA IOAN NĂDEJDE STRADA FURNICA DE1(6840/1),

DE6817/1 X+1

=338 STRADA GHEORGHE DOJA STRADA MINERVEI STRADA ORIENTULUI STRADA

GHEORGHIU X+1

=339 STRADA GHEORGHE GHIBĂNESCU STRADA PALAT SPLAI BAHLUI STRADA

LEON GHELLER X+1

=340 ALEEA GHEORGHE IVĂNESCU ALEEA STRUGURILOR

STRADA GHEORGHE IVĂNESCU

-

Page 13: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

13/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=341 STRADA GHEORGHE IVĂNESCU ALEEA STRUGURILOR

ALEEA GHEORGHE IVĂNESCU

-

X+1

=342 STRADELA GHEORGHE IVĂNESCU

STRADA GHEORGHE IVĂNESCU

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=343 STRADA GHEORGHE LASCĂR STRADA

GAVRIIL MUSICESCU STRADA

RÂPA GALBENĂ BULEVARDUL

ELISABETA

X+1

=344 FUNDACUL GHEORGHE TUDORANU ŞOSEAUA BÂRNOVA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=345 STRADA GHEORGHE TUDORANU STRADA

PETRU P.CONDREA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=346 STRADA GHEORGHE VERNESCU STRADA

EUGEN STĂTESCU STRADA

NAE IONESCU -

X+1

=347 STRADA GHEORGHE ZANE STRADA

VLADIMIR BUŢUREANU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=348 STRADA GHIOCEILOR

STRADA CONSTANTIN RAMADAN

STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU

-

X+1

=349 STRADA GLORIEI ŞOSEAUA NICOLINA

STRADA PROF.ION INCULEŢ

-

X+1

=350 STRADA GOLIA STRADA CUZA VODĂ ESPLANADA

COSTACHE NEGRI STRADELA GOLIA

X+1

=351 STRADA GOSPODARILOR STRADA ALEXANDRU

VODĂ IPSILANTI STRADA

FUNCŢIONARILOR STRADA

PODU DE PIATRĂ X+1

=352 FUNDACUL GRABOVENSCHI STRADA EGALITĂŢII LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=353 ALEEA GRĂDINARI STRADA GRĂDINARI STRADA VASILE LUPU -

X+1

=354 STRADA GRĂDINARI STRADA PARCULUI STRADA VASILE LUPU -

X+1

=355 STRADELA GRĂDINARI STRADA VASILE LUPU STRADA AUREL VLAICU -

X+1

=356 STRADA GRĂNICERI ŞOSEAUA MANTA ROŞIE LIMITĂ PROPRIETATE STRADA

2 TRANSMISIUNE X+1

=357 STRADA G-RAL.DR. NICOLAE VICOL ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA FAGULUI -

X+1

=358 STRADA G-RAL. TOMA DIMITRESCU ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

DUMBRAVA ROŞIE -

X+1

=359 STRADA GREIERUL STRADELA LIBELULA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=360 ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PROF. MIHAI COSTĂCHESCU

STRADA DUMITRAŞCU CANTACUZINO

-

X+1

=361 STRADA GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

ELENA DOAMNA STRADA SF.LAZĂR -

X+1

=362 STRADA GRIGORE T.POPA CONSTANTIN POP LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=363 STRADA GRIGORE TUFESCU STRADA GĂLĂŢEANU BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU -

X+1

=364 STRADA GRIGORE URECHE STRADA SF.LAZAR PIAŢA PALAT

STRADA 6 MARTIE

X+1

=365 STRADA GRIGORE VIERU

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

STRADA NICOLAE GANE

STRADA SULFINEI

X+1

=366 STRADA HAN TĂTAR STRADA

VASILE LUPU STRADA CIURCHI -

X+1

=367 STRADA HANCIUC STRADA ORFELINATULUI ESPLANADA OANCEA -

X+1

=368 STRADA HARHAS STRADELA MIZIL STRADA MIZIL -

X+1

=369 STRADA HATMAN ŞENDREA STRADA CRIŞULUI

STRADA VASILE A.URECHIA

-

X+1

=370 STRADA HĂŢAŞUL OILOR STRADA CIURCHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=371 STRADA HELIADE

STRADA BARBU LĂUTARU

STRADA MOLDOVEI -

X+1

=372 STRADA HENRI COANDA STRADA

SCARLAT VÂRNAV STRADA

THEODOR ROSETTI -

X+1

=373 STRADA

G-RAL.HENRI MATHIAS BERTHELOT

STRADA LASCĂR CATARGI

BULEVARDUL CAROL I -

X+1

=374 STRADA HLINCEA ŞOSEAUA NICOLINA ŞOSEAUA NICOLINA -

X+1

=375 STRADA HOLBOCA STRADA

AUREL VLAICU STRADA OBREJA -

X+1

=376 STRADA HORGA ŞOSEAUA

MOARA DE FOC LIMITĂ DE PROPRIETATE -

Page 14: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

14/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=377 STRADA HOTIN STRADA CURELARI STRADA ALBINEŢ -

X+1

=378 TRECĂTOAREA HOTIN STRADA HOTIN

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=379 STRADA I.C. CONSTANTINEANU

STRADA CONSTANTIN POP

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=380 STRADA I.I.MIRONESCU BULEVARDUL

C.A.ROSETTI STRADELA

MOARA DE VÂNT STRADA

1 MAI X+1

=381 STRADELA I.I.MIRONESCU STRADA BRÂNDUŞA STRADA I.I.MIRONESCU

STRADELA 1 MAI

X+1

=382 STRADA I.P. PAVLOV STRADA

THEODOR RÂŞCANU STRADA

SF.PETRU MOVILĂ -

X+1

=383 STRADA IANCU BACALU STRADA

IANCU BACALU STRADELA ALEXANDRU

VODĂ IPSILANTI -

X+1

=384 TRECĂTOAREA IANCU BACALU

STRADA SF.ANDREI

SPLAI BAHLUI -

X+1

=385 STRADA IANCU FLONDOR ALEEA PĂCURARI LIMITA P.U.Z. -

X+1

=386 STRADA IARMAROC STRADA MITROPOLIT

VARLAAM STRADELA IARMAROC

STRADA FLUIERAŞ

X+1

=387 STRADELA IARMAROC STRADA MITROPOLIT

VARLAAM STRADA IARMAROC -

X+1

=388 ŞOSEAUA IAŞI-HLINCEA BULEVARDUL POITIERS LIMITA ADMINISTRATIVĂ

ŞOSEAUA IAŞI-CIUREA

X+1

=389 ŞOSEAUA IAŞI-TOMEŞTI STRADA SF.IOAN LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

X+1

=390 ŞOSEAUA IAŞI-UNGHENI STRADA SF.IOAN LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

X+1

=391 STRADA IASOMIEI FUNDACUL

DEALUL BUCIUM STRADA

NUFERILOR -

X+1

=392 STRADA ICOANEI STRADA MOLDOVEI LIMITA DE PROPRIETATE

-

X+1

=393 STRADA IERNII STRADA SMÂRDAN

STRADA BARBU LĂUTARU

-

X+1

=394 ALEEA IFTIMIE BÂRLEANU

STRADA IFTIMIE BÂRLEANU

STRADA GEORGE MĂRGĂRIT

-

X+1

=395 FUNDACUL IFTIMIE BÂRLEANU STRADELA

IFTIMIE BÂRLEANU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=396 STRADA IFTIMIE BÂRLEANU STRADA PROF.

NECULAI ZAMFIRESCU LIMITĂ P.U.Z.

-

X+1

=397 STRADELA IFTIMIE BÂRLEANU ALEEA

IFTIMIE BÂRLEANU ALEEA PROF.

NECULAI ZAMFIRESCU -

X+1

=398 STRADA IGNAT STRADA ION CREANGĂ STRADA VASILE LUPU -

X+1

=399 STRADA ILIE BĂRBULESCU STRADA SPIRU HARET LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=400 STRADA IMAŞULUI BULEVARDUL PRIMĂVERII LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=401 BULEVARDUL INDEPENDENŢEI PIAŢA MIHAI EMINESCU STRADA SĂRĂRIE STRADA GHIORGHI

DIMITROV X+1

=402 STRADA IOAN D.PASTIA STRADA PROF.

ALEXANDRU BĂRBAT LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=403 STRADA IOAN GÂNJU

STRADA VICTOR MIHAILESCU CRAIU

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=404 STRADA IOAN GOTCU ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=405 STRADA IOAN IANOV STRADA PROF.

IOAN PETRU CULIANU STRADA CRIZANTEMELOR -

X+1

=406 STRADA IOAN NĂDEJDE STRADA MIHAI CARP

STRADA CALISTRAT HOGAŞ

-

X+1

=407 STRADA IOAN SLAVICI STRADA TUDOR VIANU

STRADA PROF. ANTONIN CIOLAN

-

X+1

=408 ALEEA IOANID ROMANESCU STRADA VOINEŞTI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=409 STRADA ION BORCEA STRADA DR.N.LEON

STRADA PROF.OREST TAFRALI

-

X+1

=410 STRADA ION BUDAI-DELEANU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=411 STRADA ION C.BRĂTIANU BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

C-TIN .DOBROGEANU

GHEREA

Page 15: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

15/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=412 STRADA ION CÂMPINEANU STRADA

PETRE VANCEA STRADA

EUGEN STĂTESCU -

X+1

=413 STRADA ION CHELCEA ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=414 STRADA ION CREANGĂ

STRADA PETRE ISPIRESCU

STRADA IGNAT STRADA

BULGARĂ X+1

=415 STRADELA ION IONESCU DE LA BRAD STRADA GLORIEI STRADA GLORIEI

STRADELA GLORIEI

X+1

=416 STRADA ION IRIMESCU ALEEA STRUGURILOR STRADA STRUGURILOR -

X+1

=417 STRADA ION LUCA CARAGIALE ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

DUMBRAVA ROŞIE -

X+1

=418 STRADA ION MINULESCU ALEEA

MIHAIL SADOVEANU STRADA PROF.

ANTONIN CIOLAN -

X+1

=419 STRADA ION NECULCE (trepte BULEVARDUL

D.CANTEMIR) STRADA ROMANĂ -

X+1

=420 STRADA ION NISTOR

STRADA IANCU FLONDOR

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=421 STRADA ION ROATĂ STRADA CAZĂRMILOR STRADA FAGULUI -

X+1

=422 STRADA IONEL TEODOREANU

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROŞIE

STRADA TEODOR

NECULUŢĂ X+1

=423 STRADA IORDACHI LOZONSCHI STRADA

COSTACHE NEGRUZZI STRADA

SF.PETRU MOVILA STRADA CLOŞCA

X+1

=424 STRADA IOSIF SAVA STRADA DINU LIPATTI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=425 STRADA ISLAZ STRADA ZIDARI STRADA BUCIUM -

X+1

=426 STRADA ITALIANĂ STRADA CERCHEZ

STRADA TOMA SĂVESCU

-

X+1

=427 STRADELA ITALIANĂ STRADA CERCHEZ LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=428 STRADA IZBÂNDEI STRADA

SIMION BĂRNUŢIU STRADA SOARELUI -

X+1

=429 STRADA IZVOR STRADA LACULUI STRADA LIBERTĂŢII -

X+1

=430 STRADA JELEA STRADA SPANCIOC STRADA ETERNITATE -

X+1

=431 STRADA JIJIA ŞOSEAUA NAŢIONALĂ

PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

-

X+1

=432 STRADA LACULUI STRADA LIBERTĂŢII STRADA FRUMOASA -

X+1

=433 FUNDACUL LASCĂR CATARGI STRADA

LASCĂR CATARGI LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL KARL MARX

X+1

=434 STRADA LASCĂR CATARGI STRADA VASILE CONTA STRADA SĂRĂRIE

BULEVARDUL KARL MARX

X+1

=435 ALEEA LEON BALIFF STRADA LEON BALIFF

STRADA ŞTEFAN ZELETIN

-

X+1

=436 FUNDACUL LEON BALIFF STRADA LEON BALIFF LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=437 STRADA LEON BALIFF STRADA

MARTA TRANCU-RAINER LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=438 TRECĂTOAREA LEULUI STRADELA SĂRĂRIE STRADA CRIVĂŢ -

X+1

=439 STRADELA LIBELULA ŞOSEAUA BUCIUM STRADA FURNICA -

X+1

=440 STRADA LIBERTĂŢII STRADA NICOLINA

STRADA PROF.ION INCULEŢ

-

X+1

=441 STRADA LIVEZI STRADA VERDE LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=442 STRADELA LIVEZI STRADA

DEALUL BUCIUM STRADA LIVEZI -

X+1

=443 STRADA LOGOFAT TĂUTU STRADA

NICOLAE BĂLCESCU STRADA NICOLAE GANE

STRADA SULFINEI

X+1

=444 STRADA LOTRULUI STRADA CERNA STRADA CRIŞULUI -

X+1

=445 STRADA LT.CARANDA STRADA OBREJA STRADA VULTURILOR -

X+1

=446 STRADA LT.IONESCU STRADA TOMA COZMA LIMITĂ PROPRIETATE -

Page 16: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

16/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=447 STRADA LT.NEGEL STRADA ATERIZAJ STRADA HOLBOCA -

X+1

=448 STRADA LT.POPOVICI STRADA ŞAPTE OAMENI STRADA AVIAŢIEI -

X+1

=449 STRADA LT.STOICESCU ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE

ŞI SFÂNT LIMITĂ P.U.Z.. -

X+1

=450 STRADA LUCA ARBORE STRADA

SERG.GRIGORE IOAN ŞOSEAUA PĂCURARI -

X+1

=451 STRADA

LUCIA STURDZA-BULANDRA

ALEEA STRUGURILOR LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=452 STRADA LUCIAN BLAGA ALEEA

MIHAIL SADOVEANU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=453 STRADA LUMINII STRADA

SF.PETRU MOVILĂ STRADA PERJU STRADA PLATON

X+1

=454 STRADA LUPIŢEI STRADA LUTERANĂ STRADA RAMPEI -

X+1

=455 STRADA LUTERANĂ

STRADA RAMPEI -STRADA MACEDONIEI

STRADA LUPIŢEI-STRADA SERG.GRIGORE IOAN

-

X+1

=456 STRADELA MACAZULUI STRADA MACAZULUI

LIMITĂ PROPRIETATE Parcul Copou

-

X+1

=457 STRADA MACAZULUI LIMITĂ PROPRIETATE

Parcul Copou STRADA

PENEŞ CURCANUL STRADA

C-TIN BURCĂ X+1

=458 STRADA MACEDONIEI STRADA LUTERANĂ STRADA LUPIŢEI -

X+1

=459 STRADA MAESTRUL ION BACIU STRADA

AGATHA BÂRSESCU STRADA

AGATHA BÂRSESCU STRADA BĂNCII

X+1

=460 STRADA MAHU STRADA CIURCHI LIMITĂ PROPRIETATE

Spital Pediatrie -

X+1

=461 STRADA MANOLACHE DRĂGHICI STRADA

MIHAI EMINESCU STRADA SĂRĂRIE -

X+1

=462 STRADA MANOLESCU STRADA TOMA COZMA STRADA PĂCURARI -

X+1

=463 ŞOSEAUA MANTA ROŞIE

STRADA MITROPOLIT VARLAAM

LIMITA ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=464 STRADA MANTA ROŞIE ŞOSEAUA

MANTA ROŞIE BULEVARDUL POITIERS -

X+1

=465 STRADELA MANTA ROŞIE

ŞOSEAUA MANTA ROŞIE

STRADA CAZANGIILOR -

X+1

=466 STRADA MARCHIAN FOLESCU STRADA SOFICU STRADA ALISTAR -

X+1

=467 ALEEA MAREŞALILOR BULEVARDUL CAROL I LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=468 STRADA MARGARETA BACIU TRECĂTOAREA VIŞAN LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=469 FUNDACUL MARGARETA BACIU STRADA

MARGARETA BACIU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=470 STRADA MARGINII STRADA HOLBOCA STRADA AEROPORTULUI STRADA C

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=471 STRADA MARIA CRISTESCU STRADA VITICULTORI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=472 STRADA MARIA FILOTTI ALEEA

STRUGURILOR LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=473 STRADA MARTA STRADA BRÂNDUŞA-

BULEVARDUL C.A.ROSETTI BULEVARDUL C.A.ROSETTI-

STRADA BRÂNDUŞA -

X+1

=474 STRADA

MARTA TRANCU-RAINER

STRADA LEON BALIFF STRADA

GRIGORE T.POPA -

X+1

=475 STRADA MAŞINII STRADA

MITROPOLIT VARLAAM BULEVARDUL

NICOLAE IORGA -

X+1

=476 STRADA MATEI MILLO STRADA

AGATHA BÂRSESCU STRADA

MĂNĂSTIREA DANCU -

X+1

=477 PASAJUL MAXIM GORKI

STRADA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI

PASAJUL TRIANON

X+1

=478 STRADA MĂGURII STRADA LIBERTĂŢII STRADA CLOPOTARI -

X+1

=479 STRADA MĂNĂSTIREA DANCU STRADA CUZA-VODĂ STRADA SF.SAVA STRADA DANCU

X+1

=480 STRADA MĂNĂSTIRII ŞOSEAUA VOINEŞTI STRADA AZILULUI PIAŢA NICOLINA

X+1

=481 STRADA MĂRĂŞEŞTI STRADA SĂRĂRIE STRADELA SĂRĂRIE -

Page 17: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

17/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=482 STRADA MĂRĂŞTI STRADA SĂRĂRIE STRADELA SĂRĂRIE -

X+1

=483 STRADA MELODIEI STRADA ADUNAŢI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=484 ALEEA MESTECENILOR STRADA

GHEORGHE VERNESCU STRADA

ION CÂMPINEANU -

X+1

=485 BULEVARDUL METALURGIEI BULEVARDUL CHIMIEI

BULEVARDUL VIRGIL SĂHLEANU

-

X+1

=486 STRADA METEOR STRADA CIURCHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=487 STRADA MICŞUNELELOR STRADA BRÂNDUŞA STRADA RUFENI -

X+1

=488 FUNDACUL MIELULUI STRADA DEZROBIRII LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=489 STRADA MIHAI CARP STRADA IOAN NĂDEJDE STRADA FURNICA -

X+1

=490 STRADA MIHAI CĂMĂRUŢ VICTOR

MIHAILESCU CRAIU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=491 STRADA MIHAI CIUCĂ STRADA

GHEORGHE TUDORANU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=492 STRADA MIHAIL CORNEA STRADA MIHAI CARP

STRADA DIMITRIE ANGHEL

-

X+1

=493 PIAŢA MIHAI EMINESCU

STRADA PĂCURARI BULEVARDUL CAROL I

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI,

STRADA GAVRIIL MUSICESCU

PIAŢA TINERETULUI

X+1

=494 STRADA MIHAI EMINESCU

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI

STRADA SĂRĂRIE -

X+1

=495 STRADA MIHAIL GALINO TRECĂTOAREA VIŞAN LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=496 FUNDACUL MIHAIL KOGĂLNICEANU STRADA MIHAIL

KOGĂLNICEANU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=497 STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU STRADA

NICOLAE BĂLCESCU STRADA

DIMITRIE RALET -

X+1

=498 STRADA MIHAIL MANICATIDE STRADA

ALEXANDRU CLAUDIAN STRADA

ANASTASIE OBREGIA -

X+1

=499 STRADA MIHAI RĂVĂRUŢ IOAN GOTCU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=500 STRADA MIHAIL RÂLEA STRADA

LEON BALIFF STRADA

GRIGORE T.POPA -

X+1

=501 STRADA MIHAI VODĂ VITEAZUL STRADA CIURCHI STRADA MOŞU -

X+1

=502 ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA DUMITRAŞCU CANTACUZINO

STRADA PROF. NICULAI POPINCEANU

-

X+1

=503 FUNDACUL MIHAIL SADOVEANU ALEEA

MIHAIL SADOVEANU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=504 STRADA MIHAIL SADOVEANU

STRADA PROF.ION PAUL

STRADA MISAI -

X+1

=505 STRADA MIHAIL SEBASTIAN STRADA

SCARLAT VÂRNAV STRADA

THEODOR ROSETTI -

X+1

=506 STRADA MIHAIL SEVASTOS STRADA IOAN NĂDEJDE STRADA FURNICA -

X+1

=507 STRADA MIHAIL STURZA STRADA BUCIUM

LIMITĂ PROPRIETATE C.F.R.

-

X+1

=508 STRADA MILCOV STRADA

PROF.PAUL BUJOR BULEVARDUL

ALEXANDRU CEL BUN -

X+1

=509 STRADA MINERVEI STRADA PETRE ŢUŢEA STRADA ORIENTULUI -

X+1

=510 STRADA MIOARELOR STRADA

DEALUL BUCIUM STRADA TEASCULUI

X+1

=511 STRADA MIORIŢEI STRADA VASILE LUPU STRADA CIURCHI -

X+1

=512 FUNDACUL MIRCEA

STRADA MOARA DE VÂNT

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=513 ALEEA MIRCEA CEL BĂTRÂN STRADA

MIRCEA CEL BĂTRÂN STRADA CERNA -

X+1

=514 STRADA MIRCEA CEL BĂTRÂN STRADA CERNA STRADA CERNA -

X+1

=515 STRADA MIRCEA ISPIR FUNDACUL

DEALUL BUCIUM STRADA PETRE JITARU -

X+1

=516 STRADA MIRON BARNOVSKI STRADA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

OTILIA CAZIMIR -

Page 18: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

18/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=517 STRADA MIRON COSTIN STRADA ALBINEŢ STRADA RÂPEI -

X+1

=518 STRADA MIROSLAVA

ŞOSEAUA NICOLINA- ALEEA TUDOR NECULAI

ALEEA TUDOR NECULAI-ŞOSEAUA TUDOR

NECULAI -

X+1

=519 STRADA MISAI STRADA ETERNITATE

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

-

X+1

=520 STRADA MISTREŢULUI STRADA MARGINII STRADA MARGINII STRADA D

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=521 FUNDACUL MITOCUL MAICILOR PASAJ MAXIM GORKI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=522 FUNDAC MITR. IOSIF NANIESCU STRADA CIURCHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=523 STRADA MITROPOLIT VARLAAM ALEEA NICOLINA

ŞOSEAU A MANTA ROŞIE

STRADA 13 DECEMBRIE

X+1

=524 STRADA

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHI

BULEVARDUL SOCOLA STRADA

MITROPOLIT VARLAAM STRADA

16 FEBRUARIE X+1

=525 STRADA MIZIL STRADA TĂTĂRAŞI STRADA NICORIŢĂ -

X+1

=526 STRADELA MIZIL STRADA BAŞ CEAUŞ STRADA MIZIL -

X+1

=527 ŞOSEAUA MOARA DE FOC STRADA

OCTAV BĂNCILĂ STRADA CANTA -

X+1

=528 FUNDACUL MOARA DE VÂNT STRADA

MOARA DE VÂNT LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=529 STRADA MOARA DE VÂNT STRADA

SPITAL PAŞCANU LIMITA ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=530 STRADELA MOARA DE VÂNT STRADA BRÂNDUŞA

STRADA MOARA DE VÂNT

-

X+1

=531 STRADA MOCANULUI STRADA CAZĂRMILOR STRADA FAGULUI -

X+1

=532 STRADA MOLDOVEI STRADA

PROF. ANTON ŞESAN STRADA HELIADE -

X+1

=533 STRADA MORILOR

STRADA FUNCŢIONARILOR

SPLAI BAHLUI -

X+1

=534 STRADA MOŞU STRADA CIURCHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=535 STRADA MOŢILOR STRADA HOLBOCA STRADA OBREJA STRADA B

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=536 STRADA MOVILA PĂCUREŢI ŞOSEAUA PĂCURARI

STRADA PROF. IOAN PETRU CULIANU

-

X+1

=537 STRADA MOVILEI STRADA ŢICĂUL DE JOS STRADELA CÂRLIG -

X+1

=538 STRADA MR.IRIMIA POPESCU DS454 STRADA ORNESCU STRADA APEDUC

X+1

=539 ŞOSEAUA MUNTENI STRADA CAZĂRMILOR STRADA PODGORIILOR -

X+1

=540 FUNDACUL MUNTENIMII STRADA ZUGRAVI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=541 STRADA MUNTENIMII STRADA PĂCURARI

STRADA TOMA COZMA

-

X+1

=542 ALEEA MUŞATINI

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

STRADA MUŞATINI -

X+1

=543 STRADA MUŞATINI ALEEA MUŞATINI STRADA BASARABI -

X+1

=544 STRADA MUZICII STRADA IERNII

STRADA BARBU LĂUTARU

-

X+1

=545 STRADA N.ISTRATI STRADA TOMA COZMA

STRADA VICTOR BABEŞ

-

X+1

=546 STRADA NICOLAE MĂCĂRESCU STRADA PĂDURII STRADA PROF.ION PAUL -

X+1

=547 STRADA NAE IONESCU STRADA

ION CÂMPINEANU STRADA

GHEORGHE VERNESCU -

X+1

=548 STRADA NARCISELOR STRADA ŞTEFAN

OCTAVIAN IOSIF LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=549 ŞOSEAUA NAŢIONALĂ

PIAŢA SF.ANTON DE PADOVA-PASAJ

ALEXANDRU CEL BUN

STRADA SILVESTRU-PIAŢA PODU ROŞ

-

X+1

=550 PIAŢA NAŢIUNII BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI STRADA SF.TEODOR -

Page 19: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

19/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=551 STRADA NĂMOLOASA STRADA OLTENIEI LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA J CARTIER CRUCEA

ROŞIE X+1

=552 STRADA NECULAU STRADA NECULAU STRADA PETRU PONI -

X+1

=553 STRADA NEGUSTORI BULEVARDUL

C.A.ROSETTI STRADA ROŞCANI -

X+1

=554 STRADA NEPTUN STRADA RADU VODĂ STRADA DIMINEŢII -

X+1

=555 STRADA NICIMAN STRADA PĂCURARI

ŞOSEAUA MOARA DE FOC

-

X+1

=556 FUNDACUL NICOLAE BĂLCESCU STRADA

NICOLAE BĂLCESCU LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL MUZELOR

X+1

=557 STRADA NICOLAE BĂLCESCU STRADA SĂRĂRIE

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI

STRADA MUZELOR

X+1

=558 STRADA NICOLAE BELDICEANU STRADA SPANCIOC STRADA ETERNITATE -

X+1

=559 STRADA NICOLAE COSTIN STRADA

SPITAL PAŞCANU STRADA NOUĂ -

X+1

=560 STRADA NICOLAE I.POPA STRADA IOAN NĂDEJDE LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=561 STRADA NICOLAE GANE STRADA VASILE CONTA

STRADA LASCĂR CATARGI

-

X+1

=562 BULEVARDUL NICOLAE IORGA ŞOSEAUA NAŢIONALĂ BULEVARDUL SOCOLA

BULEVARDUL REPUBLICII

X+1

=563 STRADA NICOLAE LABIŞ STRADA

GEORGE BACOVIA STRADA ALEXANDRU

MACEDONSKI -

X+1

=564 STRADA NICOLAE NEGURĂ STRADA

CONSTANTIN THIRON STRADA

GEORGE BOGDAN -

X+1

=565 STRADA NICOLAE OBLU STRADA ION NISTOR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=566 STRADA NICOLAE TONITZA STRADA FERMEI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=567 ALEEA NICOLINA BULEVARDUL SOCOLA-

ALEEA ROZELOR

BULEVARDUL NICOLAE IORGA-STRADA

LIBERTĂŢII

STRADA ILIE PINTILIE

X+1

=568 ŞOSEAUA NICOLINA BULEVARDUL

NICOLAE IORGA LIMITĂ INTRAVILAN

ŞOSEAUA ILIE PINTILIE

X+1

=569 STRADA NICOLINA PIAŢA PODU ROŞ

BULEVARDUL NICOLAE IORGA

STRADA SUZANA PÂRVULESCU

X+1

=570 STRADA NICORIŢĂ STRADA TĂTĂRAŞI STRADA VASILE LUPU -

X+1

=571 STRADELA NICORIŢĂ STRADA TĂTĂRAŞI STRADA NICORIŢĂ -

X+1

=572 STRADA NISIPARI STRADA OBREJA STRADA MARGINII STRADA F

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=573 STRADA NOUĂ STRADA ZORILOR

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA AUREL ŞEŢU

X+1

=574 TRECĂTOAREA NUCULUI STRADA DEZROBIRII

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=575 STRADA NUFERILOR FUNDACUL

DEALUL BUCIUM STRADA IASOMIEI -

X+1

=576 ESPLANADA OANCEA STRADA VASILE LUPU STRADA OANCEA -

X+1

=577 FUNDACUL OANCEA STRADA OANCEA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=578 STRADA OANCEA STRADA HAN TĂTAR STRADA CIORNEI -

X+1

=579 STRADA OASTEI BULEVARDUL CAROL I STRADA SĂRĂRIE -

X+1

=580 STRADA OBREJA STRADA AEROPORTULUI STRADA HOLBOCA -

X+1

=581 STRADA OCCIDENT STRADA PĂCII STRADA DOCHIA -

X+1

=582 STRADA OCTAV BĂNCILĂ STRADA PĂCURARI

STRĂPUNGEREA SILVESTRU

STRADA DOMNIŢA

RUXANDRA X+1

=583 STRADA OCTAV BOTEZ STRADA NICOLAE

BĂLCESCU STRADA SĂRĂRIE

STRADA SF.HARALAMBIE

X+1

=584 ALEEA OCTAV PANCU IAŞI STRADA

OCTAV PANCU IAŞI STRADA VITICULTORI -

Page 20: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

20/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=585 FUNDACUL OCTAV PANCU IAŞI ALEEA

OCTAV PANCU IAŞI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=586 STRADA OCTAV PANCU IAŞI STRADA VITICULTORI

STRADA OCTAVIAN RAIANU

-

X+1

=587 STRADA OCTAVIAN GOGA ALEEA

MIHAIL SADOVEANU STRADA

PROF.ANTONIN CIOLAN -

X+1

=588 ALEEA OCTAVIAN RAIANU STRADA

OCTAVIAN RAIANU STRADA

OCTAV PANCU IAŞI -

X+1

=589 STRADA OCTAVIAN RAIANU STRADA VITICULTORI

ALEEA OCTAVIAN RAIANU

-

X+1

=590 STRADA OGORULUI STRADA CAZĂRMILOR ŞOSEAUA MUNTENI

STRADA A CARTIER

P.BOGDAN X+1

=591 TRECĂTOAREA OIŢELOR STRADA PĂSTORULUI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=592 STRADA OITUZ STRADA SĂRĂRIE STRADELA SĂRĂRIE -

X+1

=593 FUNDACUL OLARI STRADA ŞIPOŢEL LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=594 STRADA OLARI STRADA LIBERTĂŢII STRADA CLOPOTARI -

X+1

=595 STRADA OLT ŞOSEAUA NAŢIONALĂ

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

STRADA MAREŞAL ION ANTONESCU

X+1

=596 ALEEA OLTEA DOAMNA

ŞOSEAUA TUDOR NECULAI

LIMITĂ PROPRIETATE ALEEA

MUNCITOREASCĂ

X+1

=597 STRADA OLTENIEI ŞOSEAUA MUNTENI STRADA BUCOVINEI

STRADA D CARTIER CRUCEA

ROŞIE X+1

=598 FUNDACUL ONISIFOR GHIBU STRADA

ONISIFOR GHIBU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=599 STRADA ONISIFOR GHIBU STRADA PROF.

NECULAI ZAMFIRESCU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=600 STRADA ORFELINATULUI STRADA

VASILE LUPU STRADA HANCIUC -

X+1

=601 STRADA ORIENTULUI STRADA BRADULUI ŞOSEAUA NICOLINA -

X+1

=602 STRADA ORNESCU STRADA

MR.IRIMIA POPESCU STRADA

ELENA DOAMNA -

X+1

=603 STRADA OŢELARI

STRADA PROF.ION INCULEŢ

STRADELA PROF.ION INCULEŢ

-

X+1

=604 FUNDACUL OŢELĂRIEI ŞOSEAUA NICOLINA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=605 STRADA OŢELĂRIEI STRADA FORTUS ŞOSEAUA NICOLINA -

X+1

=606 STRADA OTILIA CAZIMIR STRADA

ELENA DOAMNA STRADA BARNOVSKI

STRADA BUCŞINESCU

X+1

=607 STRADA OVIDIU STRADA LIBERTĂŢII STRADA CLOPOTARI -

X+1

=608 STRADA PALAS STRADA PALAT STRADA SF.LAZAR -

X+1

=609 STRADA PALAT

BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

PIAŢA PODU ROŞ STRADA

MAREŞAL MALINOVSCHI

X+1

=610 STRADA PANTEL STRADA ETERNITATE STRADA STEJAR -

X+1

=611 STRADA PANTELIMON STRADA CUCU

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

SF. PANTELIMON

X+1

=612 STRADA PANTELIMON HALIPA STRADA CERNA STRADA ORIENTULUI STRADA TROTUŞ

X+1

=613 STRADA PARCULUI BULEVARDUL CHIMIEI STRADA GRĂDINARI -

X+1

=614 STRADA PATRIA STRADA ROŞCANI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=615 STRADA PĂCII STRADA SCĂRICICA STRADA CERCHEZ -

X+1

=616 ALEEA PĂCURARI ŞOSEAUA PĂCURARI-ALEEA

CIMITIRULUI EVREIESC

ALEEA CIMITIRULUI EVREIESC-ŞOSEAUA

PĂCURARI -

X+1

=617 ŞOSEAUA PĂCURARI STRADA CANTA LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=618 STRADA PĂCURARI PIAŢA MIHAI EMINESCU STRADA CANTA -

Page 21: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

21/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=619 STRADELA PĂCUREŢI ŞOSEUA REDIU STRADA CRIZANTEMELOR -

X+1

=620 FUNDACUL PĂCUREŢI STRADELA PĂCUREŢI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=621 STRADA PĂCUREŢI STRADELA PĂCUREŢI

STRADA PROF. IOAN PETRU CULIANU

-

X+1

=622 STRADA PĂDURII STRADA TĂTĂRAŞI

STRADA ELENA DOAMNA

-

X+1

=623 STRADA PĂSTORULUI STRADA CIURCHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=624 TRECĂTOAREA PĂUN STRADA PĂUN STRADA PĂUN -

X+1

=625 STRADA PĂUN ŞOSEAUA BUCIUM LIMITA ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=626 FUNDACUL PĂUN STRADA PĂUN LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=627 STRADELA PĂUN ŞOSEAUA BUCIUM STRADA PĂUN -

X+1

=628 STRADA PENEŞ CURCANUL STRADA AURORA STRADA FAGULUI -

X+1

=629 FUNDACUL PERJOAIA ŞOSEAUA

TUDOR NECULAI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=630 STRADELA PERJU STRADELA SILVESTRU STRADA GH.SĂULESCU -

X+1

=631 STRADA PERJU STRADA

TEODOR RÂŞCANU STRADELA SILVESTRU -

X+1

=632 STRADA PETRE ANDREI

STRADA PROF. MIHAI COSTACHESCU

ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

STRADA CĂMINELOR

X+1

=633 ALEEA PETRE BUZATOV STRADA

PETRE BUZATOV LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=634 STRADA PETRE BUZATOV ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=635 FUNDACUL PETRE ISPIRESCU

STRADA PETRE ISPIRESCU

LIMITĂ PROPRIETATE FUNDACUL

PLĂCERILOR

X+1

=636 STRADA PETRE ISPIRESCU STRADA ETERNITATE

STRADA ION CREANGĂ

STRADA PLĂCERILOR

X+1

=637 STRADA PETRE JITARU STRADA

I.C.CONSTANTINEANU STRADA

DEALUL BUCIUM -

X+1

=638 STRADA PETRE ŢUŢEA STRADA BRADULUI STRADA ORIENTULUI STRADA ÎMPĂCĂRII

X+1

=639 STRADA PETRE VANCEA ŞOSEAUA BUCIUM

STRADA I.C. CONSTANTINEANU

-

X+1

=640 STRADA PETRU CARAMAN BULEVARDUL CAROL I LIMITĂ PROPRIETATE ALEEA

PEDAGOGICĂ X+1

=641 STRADA PETRU P.CONDREA ŞOSEAUA BÂRNOVA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=642 ALEEA PETRU PONI STRADA

PETRU PONI STRADA

TOMA COZMA -

X+1

=643 STRADA PETRU PONI STRADA PĂCURARI

STRADA TOMA COZMA

STRADA BERĂRIA VECHE

X+1

=644 STRADA PETRU RAREŞ STRADA GÂNDU STRADA ARCU -

X+1

=645 STRADA PETRU ŞCHIOPU STRADA

HATMAN ŞENDREA STRADA

VASILE A.URECHIA -

X+1

=646 STRADA PETRU TH.MISSIR STRADA

MIHAIL CORNEA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=647 ALEEA PIATRA SFÂNTĂ LIMITĂ PROPRIETATE

ALEEA SCHIT TĂRÂŢĂ

-

X+1

=648 STRADA PIATRA SFÂNTĂ LIMITĂ PROPRIETATE

MĂNĂSTIREA PIATRA SFÂNTĂ

-

X+1

=649 STRADA PICTORULUI

STRADA VASILE LUPU

STRADA ION CREANGĂ

-

X+1

=650 FUNDACUL PIETRĂRIA ŞOSEAUA BÂRNOVA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=651 ALEEA PINILOR STRADA

GHEORGHE VERNESCU STRADA

ALEXANDRU CERNAT

X+1

=652 STRADA PINULUI

LIMITĂ PROPRIETATE Universitatea “AL.IOAN

CUZA"

STRADA LASCĂR CATARGI

STRADA OLGA BANCIC

X+1

=653 STRADA PLANTELOR STRADA CETĂŢUIA STRADA LIBERTĂŢII STRADA

PROFETULUI

Page 22: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

22/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=654 ALEEA PLĂIEŞILOR STRADA PLĂIEŞILOR STRADA BASARABI -

X+1

=655 STRADA PLĂIEŞILOR STRADA BASARABI STRADA SARMISEGETUZA -

X+1

=656 STRADA PLEVNEI STRADA

SIMION BĂRNUŢIU STRADA SĂRĂRIE -

X+1

=657 ALEEA PLOPII FĂRĂ SOŢ

STRADA PLOPII FĂRĂ SOŢ

DE4970 -

X+1

=658 FUNDACUL PLOPII FĂRĂ SOŢ STRADELA

PLOPII FĂRĂ SOŢ LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=659 STRADA PLOPII FĂRĂ SOŢ ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=660 STRADELA PLOPII FĂRĂ SOŢ ŞOSEAUA BUCIUM DE4970 -

X+1

=661 STRADA PLUGARI STRADELA VERDE STRADELA FLUIERAŞ -

X+1

=662 STRADELA PLUGARI STRADA TEASCULUI STRADA VERDE -

X+1

=663 STRADA PODGORIILOR ALEEA

MIHAIL SADOVEANU STRADA

GEORGE COŞBUC -

X+1

=664 TRECĂTOAREA PODGORIILOR STRADA PODGORIILOR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=665 ALEEA PODIŞULUI STRADA PODIŞULUI STRADA VĂLENI -

X+1

=666 STRADA PODIŞULUI ŞOSEAUA VOINEŞTI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=667 STRADA PODOLEANU

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

STRADELA MOARA DE VÂNT

-

X+1

=668 STRADA PODU DE PIATRĂ STRADA MORILOR

PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

-

X+1

=669 STRADA PODU ÎNALT STRADA

BUCOVINEI LIMITĂ

PROPRIETATE

STRADA L CARTIER CRUCEA

ROŞIE

X+1

=670 PIAŢA PODU ROŞ

BULEVARDUL SOCOLA-STRADA NICOLINA- ŞOSEAUA

NAŢIONALĂ

SPLAI BAHLUI-STRADA PALAT- BULEVARDUL

ŢUŢORA -

X+1

=671 STRADA POETULUI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADA BRÂNDUŞA -

X+1

=672 STRADA POIENILOR STRADA CICOAREI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

X+1

=673 STRADELA POIENILOR STRADA POIENILOR STRADELA CĂRĂMIDARI -

X+1

=674 BULEVARDUL POITIERS ŞOSEAUA BUCIUM ŞOSEAUA NICOLINA

ŞOSEAUA IAŞI-CIUREA

X+1

=675 STRADA POJĂRNICIEI STRADA

TOMA COZMA STRADA

TOMA COZMA -

X+1

=676 STRADA POLIGON ŞOSEAUA SĂRĂRIE

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=677 STRADA POMPEI ŞOSEAUA NAŢIONALĂ

LIMITĂ PROPRIETATE C.F.R.

-

X+1

=678 STRADA POMPIERI STRADA LIBERTĂŢII STRADA IZVOR -

X+1

=679 STRADA PONOARELOR STRADA ŞIPOŢEL STRADA TĂCUTĂ -

X+1

=680 STRADA POPĂUŢI ALEEA PĂCURARI

LIMITĂ PROPRIETATE

Cimitir "SF.TREIME" -

X+1

=681 STRADA PORUMBULUI STRADA VULTURILOR STRADA AEROPORTULUI STRADA G

CARTIER AVIAŢIEI X+1

=682 STRADA POTCOAVEI STRADA ALBINEŢ STRADA ALBINEŢ -

X+1

=683 FUNDACUL PRALEA STRADA SF.ANDREI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

X+1

=684 TRECĂTOAREA PRICOP STRADA STEJAR STRADA ION CREANGĂ -

X+1

=685 PIAŢA

PRIETENIEI ROMANO-ELENE

STRADA COSTACHE NEGRI

ESPLANADA COSTACHE NEGRI-STRADA BĂRBOI

-

X+1

=686 BULEVARDUL PRIMĂVERII BULEVARDUL SOCOLA SPLAI BAHLUI -

X+1

=687 STRADELA PRIMĂVERII BULEVARDUL PRIMĂVERII LIMITĂ PROPRIETATE STRADA F

CARTIER ŢUŢORA

Page 23: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

23/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=688 STRADA

PROF. AGRICOLA CARDAŞ

STRADA I.C. CONSTANTINEANU

STRADA DEALUL BUCIUM

-

X+1

=689 STRADA

PROF. ALEXANDRU BĂRBAT

STRADA CICOAREI LIMITĂ P.U.Z. DE637,DS637/3

X+1

=690 STRADA PROF. ANTON ŞESAN STRADA SMÂRDAN STRADA SF.LAZĂR

STRADA URANUS

X+1

=691 STRADA PROF.ANTONIN CIOLAN STRADA PROF.

NICULAI POPINCEANU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=692 STRADA

PROF. CONSTANTIN STERE

STRADA SĂRĂRIE STRADA I.C.BRATIANU STRADA ŞTEFAN STÂNCĂ

X+1

=693 ALEEA

PROF. DIMITRIE ATANASIU

BULEVARDUL TUDOR VADIMIRESCU

ALEEA PROF. GHEORGHE ALEXA

-

X+1

=694 BULEVARDUL

PROF. DIMITRIE MANGERON

STRADA PALAT BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU SPLAI BAHLUI

X+1

=695 STRADA PROF.EDUARD CAUDELLA TRECĂTOAREA VIŞAN LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=696 STRADA

PROF. ERNEST UNGUREANU

STRADA PROF. ALEXANDRU BĂRBAT

STRADA IOAN D.PASTIA

-

X+1

=697 STRADA PROF.EMIL HONORIU

STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU

STRADA ŞTEFAN DIMITRESCU

-

X+1

=698 ALEEA

PROF. GHEORGHE ALEXA

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

ALEEA PROF. VASILE PETRESCU

-

X+1

=699 STRADA

PROF. HARALAMBIE VASILIU

STRADA I.C.CONSTANTINEANU

STRADA DEALUL BUCIUM

-

X+1

=700 ALEEA PROF.I. SIMIONESCU

STRADA PROF.I.SIMIONESCU

STRADA TABACULUI ALEEA

DREPTĂŢII X+1

=701 STRADA PROF.I.SIMIONESCU STRADA VITEJILOR STRADA STRĂMOŞILOR

STRADA DREPTĂŢII

X+1

=702 ALEEA

PROF. IOAN PETRU CULIANU

STRADA PROF. IOAN PETRU CULIANU

STRADA CRIZANTEMELOR -

X+1

=703 STRADA

PROF. IOAN PETRU CULIANU

ŞOSEAUA PĂCURARI STRADA

MOVILA PACUREŢI -

X+1

=704 STRADA PROF.ION INCULEŢ ŞOSEAUA NICOLINA STRADA RĂZOARELOR -

X+1

=705 STRADELA PROF.ION INCULEŢ STRADA GLORIEI STRADA LIBERTĂŢII -

X+1

=706 STRADA PROF.ION PAUL STRADA MISAI STRADA TĂTĂRAŞI -

X+1

=707 STRADA

PROF. MIHAI COSTĂCHESCU

STRADA SĂRĂRIE ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

TRIUMFULUI

X+1

=708 STRADA

PROF. NECULAI ZAMFIRESCU

ALEEA TUDOR NECULAI

ŞOSEAUA VOINEŞTI -

X+1

=709 STRADA PROF.NICOLAE BUCUR ALEEA VALEA ADÂNCĂ

STRADA ŞTEFAN DIMITRESCU

-

X+1

=710 STRADA

PROF. NICULAI POPINCEANU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA DEALUL ZORILOR

-

X+1

=711 STRADA PROF.OCTAV MAYER BULEVARDUL PRIMĂVERII

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA OŢELULUI

X+1

=712 STRADA PROF.OREST TAFRALI

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PETRE ANDREI

-

X+1

=713 STRADA PROF.PAUL BUJOR PASAJ

ALEXANDRU CEL BUN BULEVARDUL

ALEXANDRU CEL BUN STRADA JIULUI

X+1

=714 STRADA PROF.PETRU CUJBĂ STRADA

SF.PETRU MOVILĂ STRADA

SF.PETRU MOVILĂ STRADA

PROF.CUŞBĂ X+1

=715 STRADA

PROF. TH.VĂSCĂUŢEANU

ALEEA COPOU STRADA TURCU STRADA

COMĂNESCU

X+1

=716 ALEEA

PROF. VASILE PETRESCU

STRADA CRISTOFOR BULEVARDUL CHIMIEI -

X+1

=717 STRADA RADU MIHAI STRADA RUFENI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

X+1

=718 STRADA RADU VODĂ STRADA CETAŢUIA STRADA NEPTUN -

X+1

=719 STRADA RAFAEL STRADA CURELARI STRADA ALBINEŢ -

X+1

=720 STRADELA RAIULUI STRADA

DEALUL BUCIUM STRADA LIVEZI -

X+1

=721 STRADA RAMPEI ŞOSEAUA

MOARA DE FOC STRADA TABACULUI -

Page 24: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

24/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=722 STRADA RĂCHIŢI STRADA TĂTĂRAŞI STRADA BĂLUŞESCU -

X+1

=723 STRADA RĂZBOIENI STRADA

SERG.GRIGORE IOAN STRADELA CANTA STRADA ANGELA

X+1

=724 STRADA RĂZOARELOR ŞOSEAUA NICOLINA

STRADELA PROF.ION INCULEŢ

STRADA C CARTIER NOAK

X+1

=725 STRADA RÂNDUNICA STRADA

BARBU LĂUTARU STRADA TĂIETOARE -

X+1

=726 STRADA RÂPA GALBENĂ STRADA

ANASTASIE FĂTU STRADA GĂRII

BULEVARDUL ELISABETA

X+1

=727 STRADA RÂPEI STRADA SCĂRICICA

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=728 STRADA RECE STRADA

DR.IACOB CIHAC STRADA

MIHAI EMINESCU -

X+1

=729 ŞOSEAUA REDIU ŞOSEAUA PĂCURARI LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=730 STRADA REDIU ŞOSEAUA REDIU STRADA PĂCUREŢI -

X+1

=731 STRADELA REDIU ŞOSEAUA REDIU

STRADA MOVILA PĂCUREŢI

-

X+1

=732 ŞOSEAUA REDIU VARIANTĂ ŞOSEAUA PĂCURARI ŞOSEAUA REDIU -

X+1

=733 STRADA RENAŞTERII STRADA PALAT SPLAI BAHLUI -

X+1

=734 STRADA ROADELOR ŞOSEAUA GALATA STRADA URCUŞULUI -

X+1

=735 STRADA ROJNIŢĂ STRADA RĂCHIŢI STRADA VASILE LUPU -

X+1

=736 STRADA ROMAN VODĂ STRADA MUŞATINI

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

-

X+1

=737 STRADA ROMANĂ

BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR

(acces scări) STRADA DECEBAL

STRADA TUNARI (tronsonul final)

X+1

=738 STRADA ROŞCANI STRADA CUCU STRADA HOTIN

STRADA LAZĂR GRIMBERG

X+1

=739 STRADA ROŞIORI STRADA

VALTER MĂRĂCINEANU STRADA SPANCIOC

STRADA DRÂMBĂ

X+1

=740 STRADA ROVINE STRADA OLTENIEI

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA C CARTIER

CRUCEA ROŞIE X+1

=741 ALEEA ROZELOR ALEEA DECEBAL BULEVARDUL SOCOLA -

X+1

=742 STRADA RUFENI STRADA BRÂNDUŞA STRADA VÂNTU -

X+1

=743 ALEEA SALCÂMILOR

STRADA ION CÂMPINEANU

STRADA GHEORGHE VERNESCU

-

X+1

=744 STRADA SARMISEGETUZA PIAŢA

SF.ANTON DE PADOVA BULEVARDUL

ALEXANDRU CEL BUN -

X+1

=745 FUNDACUL SĂLCIILOR STRADA SĂLCIILOR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=746 STRADA SĂLCIILOR ŞOSEAUA NICOLINA

STRADA VASILE A.URECHIA

-

X+1

=747 FUNDACUL SĂRĂRIE STRADA SĂRĂRIE -

FUNDACUL ING.ADA

MARINESCU X+1

=748 ŞOSEAUA SĂRĂRIE STRADA PROF.

MIHAI COSTĂCHESCU ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL

MARE ŞI SFÂNT -

X+1

=749 STRADA SĂRĂRIE

STRADA ING.ADA

MARINESCU X+1

=750 STRADELA SĂRĂRIE STRADA SĂRĂRIE STRADA SĂRĂRIE -

X+1

=751 STRADA SÂMBETEI STRADA BRÂNDUŞA STRADA TROFEELOR -

X+1

=752 STRADA SCĂRICICA STRADA SĂRĂRIE

STRADA ŢICĂUL DE JOS

-

X+1

=753 STRADA SCARLAT CAPŞA STRADA

NICOLAE I.POPA STRADA GHEORGHE

CHIRIŢESCU -

X+1

=754 STRADA SCARLAT VÂRNAV ŞOSEAUA BUCIUM

STRADA THEODOR ROSETTI

-

X+1

=755 STRADELA SCĂRICICA STRADA SCĂRICICA STRADA SCĂRICICA -

Page 25: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

25/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=756 ALEEA SCHIT TĂRÂŢĂ STRADA SCHIT TĂRÂŢĂ LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=757 STRADA SCHIT TĂRÂŢĂ ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=758 STRADA SEMĂNĂTORULUI STRADA CAZĂRMILOR STRADA FAGULUI

STRADA C CARTIER

P.BOGDAN X+1

=759 STRADA SEMNULUI STRADA SF.ANDREI STRADA GOSPODARILOR -

X+1

=760 STRADA SERG.GRIGORE IOAN STRADA CANTA STRADA TABACULUI -

X+1

=761 STRADA SERGIU CELIBIDACHE ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=762 STRADA SEVASTOPOL STRADA MARTA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=763 STRADA SEVER ZOTTA ŞOSEAUA VOINEŞTI STRADA PODIŞULUI -

X+1

=764 FUNDACUL SF.ANDREI STRADA SF.ANDREI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=765 STRADA SF. ANDREI STRADA PALAT

STRADA COL.LANGA

-

X+1

=766 STRADELA SF.ANDREI STRADA PALAT STRADA SF.ANDREI -

X+1

=767 TRECĂTOAREA SF.ANDREI STRADELA SF.ANDREI

STRADA GHEORGHE GHIBĂNESCU

-

X+1

=768 PIAŢA SF.ANTON DE PADOVA ŞOSEAUA NAŢIONALĂ STRADA SARMISEGETUZA

STRADA TABACULUI -

X+1

=769 STRADA SF.ATANASIE STRADA OCTAV BOTEZ STRADA RECE -

X+1

=770 STRADELA SF.ATANASIE STRADA SF.ATANASIE

STRADA MIHAI EMINESCU

-

X+1

=771 STRADA SF.CONSTANTIN STRADA PALAT STRADA SF.LAZĂR -

X+1

=772 STRADA SF.GHEORGHE ALEEA

TUDOR NECULAI STRADA SF.VASILE -

X+1

=773 STRADA SF.IOAN

STRADA AUREL VLAICU

BULEVARDUL VIRGIL SĂHLEANU

-

X+1

=774 STRADA SF.LAZĂR STRADA

ANASTASIE PANU STRADA PALAT

STRADA 7 NOIEMBRIE

X+1

=775 STRADA SF.PETRU MOVILĂ STRADA GĂRII

STRADA COL.LANGA

STRADA UZINEI

X+1

=776 STRADA SF.SAVA STRADA

AGATHA BÂRSESCU STRADA ARMEANĂ -

X+1

=777 STRADELA SF.ŞTEFAN STRADA ALBINEŢ STRADA HOTIN -

X+1

=778 FUNDACUL SF.TEODOR STRADA SF.TEODOR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=779 STRADA SF.TEODOR STRADA SĂRĂRIE STRADA RECE -

X+1

=780 FUNDACUL SF.VASILE STRADA SF.VASILE LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=781 STRADA SF.VASILE ŞOSEAUA

TUFOR NECULAI STRADA MIROSLAVA -

X+1

=782 PIAŢA SF. VINERI

STRADA ANASTASIE PANU

STRADA SF.LAZĂR PIAŢA HALEI

X+1

=783 PASAJUL SF.VINERI STRADA SF.LAZĂR PIAŢA SF.VINERI -

X+1

=784 STRADA SILVESTRU STRADA GĂRII ŞOSEAUA NAŢIONALĂ -

X+1

=785 STRADELA SILVESTRU STRADA I.P.PAVLOV STRADA SILVESTRU -

X+1

=786 STRĂPUNGEREA SILVESTRU STRADA GĂRII

STRADA OCTAV BĂNCILĂ

-

X+1

=787 STRADA SIMION BĂRNUŢIU STRADA SCĂRICICA STRADA POLIGON

STRADA ŢICĂUL DE SUS

X+1

=788 STRADA SINAGOGILOR STRADA STIHI STRADA BAŞOTĂ -

X+1

=789 STRADA SMARANDA BRĂESCU STRADA

AUREL VLAICU STRADA AEROPORTULUI -

X+1

=790 STRADA SMÂRDAN BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU STRADA SF.LAZĂR -

X+1

=791 STRADA SOARELUI

STRADA ŢICĂUL DE JOS

STRADA TOAMNEI -

Page 26: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

26/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=792 BULEVARDUL SOCOLA PIAŢA PODU ROŞ BULEVARDUL POITIERS

STRADA DR.C.I.PARHON

X+1

=793 FUNDACUL SOCOLA ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ INTRAVILAN -

X+1

=794 STRADA SOFICU STRADA VÂNTU

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

-

X+1

=795 STRADA SPANCIOC STRADA VALTER

MĂRĂCINEANU STRADA

SPITAL PAŞCANU -

X+1

=796 STRADA SPINŢI STRADA PĂCURARI

STRADA CIŞMEAUA PĂCURARI

-

X+1

=797 STRADELA SPINŢI STRADA SPINŢI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=798 STRADA SPIRU HARET ŞOSEAUA BUCIUM STRADA BOIANGIU -

X+1

=799 STRADA SPITAL PAŞCANU STRADA ZORILOR STRADA ETERNITATE -

X+1

=800 ALEEA SPITAL PAŞCANU STRADA ZORILOR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=801 STRADA STANCIU STRADA CIURCHI STRADA MOŞU -

X+1

=802 STRADA STEJAR STRADA PETRE

ISPIRESCU STRADA ION CREANGĂ -

X+1

=803 STRADA STIHI STRADA SĂRĂRIE STRADA CUCU -

X+1

=804 STRADA STINDARDULUI STRADA CANTA DS2840 -

X+1

=805 STRADA STRĂMOŞILOR STRADA TABACULUI BULEVARDUL DACIA -

X+1

=806 STRADA STROICI STRADA DE NORD STRADA ETERNITATE -

X+1

=807 ALEEA STRUGURILOR STRADA STRUGURILOR

STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU

-

X+1

=808 FUNDACUL STRUGURILOR STRADA STRUGURILOR LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=809 STRADA STRUGURILOR

ALEEA TUDOR NECULAI

ŞOSEAUA VOINEŞTI -

X+1

=810 ALEEA SUCIDAVA STRADA SUCIDAVA-

STRADA AMURGULUI STRADA AMURGULUI-BULEVARDUL DACIA

-

X+1

=811 STRADA SUCIDAVA STRADA BURIDAVA STRADA AMURGULUI -

X+1

=812 STRADA ŞAPTE OAMENI STRADA

AUREL VLAICU STRADA AVIAŢIEI -

X+1

=813 FUNDACUL ŞCOALEI STRADA ŞCOALEI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=814 STRADA ŞCOALEI STRADA PĂCURARI STRADA MANOLESCU -

X+1

=815 FUNDACUL ŞIPOŢEL STRADA TOMA COZMA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=816 STRADA ŞIPOŢEL

STRADA TOMA COZMA-STRADA FAGULUI

STRADA FAGULUI-STRADA PONOARELOR

-

X+1

=817 STRADA ŞOROGARI STRADA MARTA LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=818 BULEVARDUL

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

PIAŢA UNIRII PIAŢA

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

-

X+1

=819 PIAŢA

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

STRADA GRIGORE URECHE-STRADA PALAT

BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT-

STRADA ANASTASIE PANU

-

X+1

=820 ŞOSEAUA

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ LIMITA ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=821 FUNDACUL STEFAN CIUBOTĂRAŞU STRADA

ŞTEFAN CIUBOTĂRAŞU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=822 STRADA STEFAN CIUBOTĂRAŞU LIMITĂ PROPRIETATE-ALEEA

STRUGURILOR ALEEA STRURILOR- LIMITĂ

PROPRIETATE -

X+1

=823 STRADA ŞTEFAN DIMITRESCU ALEEA

TUDOR NECULAI STRADA

VALEA ADÂNCĂ -

X+1

=824 STRADA ŞTEFAN HOTNOG

VICTOR MIHAILESCU CRAIU

LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=825 STRADA ŞTEFAN LUCHIAN ALEEA STRUGURILOR LIMITĂ PROPRIETATE -

Page 27: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

27/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=826 STRADA

ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF

STRADA PLOPII FĂRĂ SOŢ

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=827 STRADELA

ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF

STRADA ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF

STRADA PĂUN -

X+1

=828 STRADA ŞTEFAN POPESCU STRADA VITICULTORI

STRADELA ŞTEFAN POPESCU

-

X+1

=829 STRADELA ŞTEFAN POPESCU STRADA

EUDOXIU HURMUZAKI LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=830 ALEEA ŞTEFAN PROCOPIU STRADA DROBETA STRADA DROBETA ALEEA

DROBETA X+1

=831 STRADA ŞTEFAN ZELETIN

STRADA ALEXANDRU CLAUDIAN

STRADA ALEXANDRU BRĂESCU

-

X+1

=832 STRADELA ŞTEFAN ZELETIN STRADA

ALEXANDRU BRĂESCU LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=833 STRADA TABACULUI PIAŢA

SF.ANTON DE PADOVA STRADA STRĂMOŞILOR

STRADA A CARTIER R.M.S.

X+1

=834 STRADA TALPALARI STRADA GÂNDU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=835 STRADA TĂCUTĂ STRADA TOMA COZMA STRADA ŞIPOŢEL -

X+1

=836 STRADA TĂIETOARE STRADA SMÂRDAN

BULEVARDUL PROF. DIMITRIE MANGERON

-

X+1

=837 FUNDACUL TĂNĂSESCU STRADA TĂNĂSESCU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=838 STRADA TĂNĂSESCU STRADA SF.ANDREI SPLAI BAHLUI -

X+1

=839 STRADA TĂTĂRAŞI BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU STRADA PETRE

ISPIRESCU -

X+1

=840 FUNDACUL TÂNJALĂ

STRADA VALTER MĂRĂCINEANU

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=841 STRADA TEASCULUI STRADA

DEALUL BUCIUM STRADELA FLUIERAŞ -

X+1

=842 ALEEA TEILOR STRADA

ALEXANDRU CERNAT STRADA

GHEORGHE VERNESCU -

X+1

=843 FUNDACUL TEODOR CODRESCU STRADA

GHEORGHE ASACHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=844 STRADA TEODOR CODRESCU STRADA

GHEORGHE ASACHI STRADA PROF.

MIHAI COSTĂCHESCU -

X+1

=845 STRADA TEODOR T.BURADA BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI STRADA I.C.BRATIANU

STRADA ŞTEFAN

GHEORGHIU X+1

=846 ALEEA TEOHARI ANTONESCU ŞOSEAUA BUCIUM

STRADA TEOHARI ANTONESCU

-

X+1

=847 FUNDACUL TEOHARI ANTONESCU STRADA

TEOHARI ANTONESCU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=848 STRADA TEOHARI ANTONESCU STRADA SPIRU HARET LIMITA P.U.Z. -

X+1

=849 STRADA THEODOR RÂŞCANU STRADELA

UZINEI VARIANTĂ PASAJ

ALEXANDRU CEL BUN -

X+1

=850 FUNDACUL THEODOR PALLADY STRADA THEODOR

PALLADY LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=851 STRADA THEODOR PALLADY STRADA SĂRĂRIE

STRADA LASCĂR CATARGI

-

X+1

=852 STRADA THEODOR ROSETTI ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=853 STRADA THEOFIL SIMENSCHY STRADA

TEOHARI ANTONESCU STRADA BOIANGIU -

X+1

=854 STRADA TIMPULUI BULEVARDUL

C.A.ROSETTI STRADA BRÂNDUŞA -

X+1

=855 STRADA TITU MAIORESCU BULEVARDUL CAROL I STRADA N.ISTRATI STRADA

ALEXEI PUŞKIN X+1

=856 STRADA TOAMNEI STRADELA.SĂRĂRIE STRADA BOGDAN VODĂ -

X+1

=857 STRADA TOMA COZMA BULEVARDUL CAROL I STRADA CAZĂRMILOR

STRADA CULTURII

X+1

=858 STRADA TOMA SĂVESCU STRADA SĂRĂRIE STRADA ALBINEŢ -

X+1

=859 STRADELA TOMA SĂVESCU STRADA

TOMA SĂVESCU STRADA ALBINEŢ -

X+1

=860 STRADA TRAIAN STRADA RENAŞTERII SPLAI BAHLUI -

Page 28: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

28/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=861 STRADA TRAIAN VUIA STRADA HANCIUC STRADA OANCEA STRADA DONŢU

X+1

=862 ALEEA TRANDAFIRILOR STRADA

DIMITRIE RALET FUNDAC

DIMITRIE RALET -

X+1

=863 TRECĂTOAREA TRANŞEULUI

STRADA ŢICĂUL DE JOS

TRECĂTOAREA ALPILOR -

X+1

=864 STRADA TRANSILVANIEI ŞOSEAUA MUNTENI STRADA OLTENIEI

STRADA H CARTIER CRUCEA

ROŞIE X+1

=865 STRADA TRANTOMIR STRADA GHEORGHE

GHIBĂNESCU TRECĂTOAREA ARH.ION MINCU

-

X+1

=866 STRADA TREI FÂNTÂNI ŞOSEAUA BUCIUM ŞOSEAUA IAŞI-TOMEŞTI “DRUMUL

HOŢILOR” X+1

=867 FUNDACUL TREI IERARHI STRADA TREI IERARHI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=868 STRADA TREI IERARHI BULEVARDUL ŞTEFAN

CEL MARE ŞI SFÂNT STRADA SF.ANDREI -

X+1

=869 STRADELA TREI IERARHI STRADA TREI IERARHI STRADA SF.ANDREI -

X+1

=870 TRECĂTOAREA TREI IERARHI STRADA TREI IERARHI

STRADELA TREI IERARHI

-

X+1

=871 STRADA TROFEELOR STRADA BRÂNDUŞA

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

X+1

=872 ALEEA TUDOR NECULAI

ŞOSEAUA TUDOR NECULAI

ŞOSEAUA NICOLINA -

X+1

=873 ŞOSEAUA TUDOR NECULAI ŞOSEAUA NICOLINA ŞOSEAUA GALATA

ŞOSEAUA RACOVIŢĂ

X+1

=874 STRADA TUDOR VIANU ALEEA

MIHAIL SADOVEANU STRADA

GEORGE CĂLINESCU -

X+1

=875 BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU STRADA CUCU CALEA CHIŞINĂULUI

BULEVARDUL I.C.BRĂTIANU

X+1

=876 STRADA TUDOR VLADIMIRESCU STRADA BRÂNDUŞA

STRADA CONSTANTIN RAMADAN

-

X+1

=877 STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

-

X+1

=878 STRADA TURCU STRADA

DR.VICTOR BABEŞ STRADA TOMA COZMA -

X+1

=879 STRADA ŢEPEŞ VODĂ

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

STRADA TĂIETOARE -

X+1

=880 STRADA ŢICĂUL DE JOS STRADA RÂPEI STRADA MOVILEI -

X+1

=881 BULEVARDUL ŢUŢORA PIAŢA PODU ROŞ BULEVARDUL PRIMĂVERII BULEVARDUL

GH.GHEORGHIU DEJ

X+1

=882 PIAŢA UNIRII

STRADA ARCU- BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI-

STRADA CUZA VODĂ BULEVARDUL ŞTEFAN CEL

MARE ŞI SFÂNT

STRADA GABRIEL PERY

X+1

=883 PIAŢA UNIVERSITĂŢII BULEVARDUL CAROL BULEVARDUL CAROL -

X+1

=884 STRADA UNIVERSITĂŢII PIAŢA NAŢIUNII

STRADA DR.IACOB CIHAC

-

X+1

=885 STRADA URCUŞULUI ŞOSEAUA GALATA ŞOSEAUA VOINEŞTI -

X+1

=886 FUNDACUL URSULEA ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL

MARE ŞI SFÂNT LIMITĂ INTRAVILAN -

X+1

=887 STRADA URSULEA ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL

MARE ŞI SFÂNT ALEEA

MIHAIL SADOVEANU -

X+1

=888 ALEEA UZINEI STRADA

SF.PETRU MOVILA LIMITĂ PROPRIETATE ALEEA ENERGIEI

X+1

=889 STRADELA UZINEI

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

STRADA MORILOR -

X+1

=890 STRADELA UZINEI VARIANTĂ STRADA

SF.PETRU MOVILĂ STRADA

SF.PETRU MOVILĂ -

X+1

=891 STRADA V.STROESCU STRADA CUZA VODĂ

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI

STRADA 11 IUNIE

X+1

=892 ALEEA VALEA ADÂNCĂ ALEEA

TUDOR NECULAI STRADA

VALEA ADÂNCĂ -

X+1

=893 STRADA VALEA ADÂNCĂ

ALEEA TUDOR NECULAI

STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU

-

X+1

=894 STRADELA VALEA ADÂNCĂ STRADA

VALEA ADÂNCĂ ALEEA VALEA ADÂNCĂ -

Page 29: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

29/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=895 FUNDACUL VALTER MĂRĂCINEANU STRADA VALTER

MĂRĂCINEANU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=896 STRADA VALTER MĂRĂCINEANU STRADA ETERNITATE

STRADA SPITAL PAŞCANU

-

X+1

=897 STRADA VASILE A.URECHIA CALEA GALATA STRADA SĂLCIILOR -

X+1

=898 ALEEA VASILE ALECSANDRI STRADA VASILE

ALECSANDRI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=899 STRADA VASILE ALECSANDRI BULEVARDUL

INDEPENDENŢEI STRADA CUZA VODĂ -

X+1

=900 STRADA VASILE CONTA STRADA

NICOLAE BĂLCESCU PIAŢA MIHAI EMINESCU

STRADA FRIEDRICH

ENGELS X+1

=901 STRADA VASILE LUPU BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU BULEVARDUL CHIMIEI -

X+1

=902 STRADA VASILE POGOR

STRADA NICOLAE GANE

BULEVARDUL CAROL I STRADA

I.C.FRIMU X+1

=903 STRADA VĂLENI STRADA URCUŞULUI STRADELA VĂLENI -

X+1

=904 STRADELA VĂLENI STRADA VĂLENI STRADA PODIŞULUI -

X+1

=905 STRADA VĂMĂŞOAIA STRADA CRIŞULUI STRADA LOTRULUI

STRADA E CARTIER

GRIVIŢA ROŞIE X+1

=906 STRADA VENEREI STRADA TĂIETOARE

STRADA BARBU LĂUTARU

-

X+1

=907 STRADA VERDE

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADELA FLUIERAŞ -

X+1

=908 STRADELA VERDE STRADA TEASCULUI STRADA VERDE -

X+1

=909 STRADA VERDEŞ STRADA ETERNITATE STRADA FULGER -

X+1

=910 ALEEA VERONICA MICLE BULEVARDUL CAROL I LIMITĂ PROPRIETATE

Universitatea “AL.IOAN CUZA” -

X+1

=911 STRADA

VICTOR MIHĂILESCU CRAIU

ŞOSEAUA BARNOVA LIMITĂ P.U.Z. -

X+1

=912 STRADA VIESPII STRADA ROŞCANI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=913 STRADA VIITOR STRADA

SIMION BĂRNUŢIU STRADA SOARELUI -

X+1

=914 STRADA VIORELELOR STRADELA VĂLENI LIMITĂ INTRAVILAN -

X+1

=915 BULEVARDUL VIRGIL SĂHLEANU

BULEVARDUL METALURGIEI

STRADA SF.IOAN CALEA

CHIŞINĂULUI X+1

=916 PIAŢA VIRGIL SĂHLEANU CALEA CHIŞINĂULUI

BULEVARDUL VIRGIL SĂHLEANU

-

X+1

=917 STRADA VIŞAN ŞOSEAUA BUCIUM LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=918 TRECĂTOAREA VIŞAN ŞOSEAUA BÂRNOVA LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=919 ALEEA VITEJILOR STRADA VITEJILOR

STRADA PROF.I.SIMIONESCU

-

X+1

=920 STRADA VITEJILOR BULEVARDUL DACIA STRADA TABACULUI -

X+1

=921 FUNDACUL VITICULTORI STRADA VITICULTORI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=922 STRADA VITICULTORI ALEEA

MIHAIL SADOVEANU STRADA

DEALUL ZORILOR -

X+1

=923 TRECĂTOAREA VITICULTORI STRADA VITICULTORI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=924 STRADA VLĂDICENI STRADA

AL.O.TEODOREANU STRADA BUCIUM -

X+1

=925 STRADA VLADIMIR BUŢUREANU ŞOSEAUA BÂRNOVA STRADA MIHAI CARP -

X+1

=926 STRADA VÂNĂTORI STRADA ROJNIŢĂ STRADA VASILE LUPU -

X+1

=927 FUNDACUL VÂNTU STRADELA VÂNTU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=928 STRADA VÂNTU STRADA ETERNITATE

STRADA MOARA DE VÂNT

-

X+1

=929 STRADELA VÂNTU STRADA

SPITAL PAŞCANU STRADA VÂNTU -

Page 30: NOMENCLATORUL DE ARTERE AL MUNICIPIULUI IASI · nomenclatorul de artere al municipiului iasi Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii pentru

FM.14.CIC.01/27.07.2009

30/30

NR. CRT. TIP ARTERĂ DENUMIRE ARTERĂ LIMITĂ ÎNCEPUT LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

X+1

=930 PIAŢA VOIEVOZILOR BULEVARDUL

ALEXANDRU CEL BUN LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=931 ALEEA VOINEŞTI STRADA VOINEŞTI STRADA ARINIŞ -

X+1

=932 ŞOSEAUA VOINEŞTI ŞOSEAUA GALATA LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ -

X+1

=933 STRADA VOINEŞTI ŞOSEAUA VOINEŞTI STRADA PODIŞULUI -

X+1

=934 STRADELA VOINEŞTI ŞOSEAUA VOINEŞTI STRADA VOINEŞTI -

X+1

=935 STRADA VOINICILOR STRADA ARAPULUI STRADA BUCIUM -

X+1

=936 STRADA VOVIDENIEI STRADA V.STROESCU

STRADA GEORGE ENESCU

-

X+1

=937 STRADA VULPE STRADA SĂRĂRIE

STRADA TOMA SĂVESCU

-

X+1

=938 STRADA VULTURILOR STRADA MARGINII STRADA AEROPORTULUI

STRADA F CARTIER AVIAŢIEI

X+1

=939 STRADA ZARAFI STRADA ROŞCANI LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=940 FUNDACUL ZAVEREI STRADA ŢICĂUL DE JOS LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=941 STRADA ZBORULUI STRADA AEROPORTULUI

STRADA CPT.PROTOPOPESCU

STRADA A CARTIER AVIAŢIEI

X+1

=942 STRADA ZIDARI STRADA

AL.O.TEODOREANU STRADA ISLAZ -

X+1

=943 STRADA ZIMBRULUI STRADA SF.LAZĂR

BULEVARDUL PROF. DIMITRIE MANGERON

STRADA BERNARD ANDREI

X+1

=944 FUNDACUL ZLATAUST

STRADA ELENA DOAMNA

LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=945 STRADA ZLATAUST STRADA

GRIGORE GHICA VODĂ STRADA

OTILIA CAZIMIR -

X+1

=946 STRADA ZMEU

STRADA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA OTILIA CAZIMIR

-

X+1

=947 STRADA ZORILOR STRADA

SPITAL PAŞCANU STRADA

MOARA DE VÂNT STRADA

PAUL BUJOR X+1

=948 STRADELA ZORILOR STRADA

SPITAL PAŞCANU LIMITĂ PROPRIETATE -

X+1

=949 STRADA ZUGRAVI STRADA GĂRII ŞOSEAUA ARCU -