nomenclator stradal cta

42
Prezenta Hotarare a fost aprobata de 27 membri. consilieri din ROMANIA . JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE Privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Constanta Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara la data de Luand in dezbatere Expunerea de Motive nr. 116873 / 2010 a Domnului Primar Radu ~tefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica ~iReferatul Directiei Patrimoniu nr.116875 /2010; e Avand in vedere art. I, pet. 5 din Ordonanta de Urgenta nr. 64 / 2010 privind modificarea ~i completarea Legii cadastrului ~i p'~blicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, Legea nr. 14 / 2009 pentru ratificarea Acorduhil~:deimprumut dintre Romania ~i Banca Intemationala pentru Reconstructie ~i Dezvoltare ~i Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "c", alin 5, lit. "d", ~i art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215 /2001 privind Administratia Publica Locala,republicata. HOTARA~TE Art. 1. - Se aproba Nomenclatorul Stradal al municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 8 Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara prin Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Constanta, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare ~i SPIT 9on~ta.hta in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Institutiei Prefectului JudettIlui Constanta, spre stiinta. PRE~EDINTELE ~EDINTEI, CONTRASEMNEAZASECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANTA NR. . /

description

strazile din constanta

Transcript of nomenclator stradal cta

Page 1: nomenclator stradal cta

Prezenta Hotarare a fost aprobata de27 membri.

consilieri din

ROMANIA

.JUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

HOTARAREPrivind aprobarea Nomenclatorului Stradal

al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara la datade

Luand in dezbatere Expunerea de Motive nr. 116873 / 2010 a DomnuluiPrimar Radu ~tefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2 - Urbanism, RaportulComisiei nr. 5 - Juridica ~iReferatul Directiei Patrimoniu nr.116875 /2010;

eAvand in vedere art. I, pet. 5 din Ordonanta de Urgenta nr. 64 / 2010 privind

modificarea ~i completarea Legii cadastrului ~i p'~blicitatii imobiliare nr. 7 / 1996,Legea nr. 14 / 2009 pentru ratificarea Acorduhil~:deimprumut dintre Romania ~iBanca Intemationala pentru Reconstructie ~i Dezvoltare ~i Legea nr. 213 / 1998privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "c", alin 5, lit. "d", ~iart. 115 alin.1 lit. b, din Legea nr. 215 /2001 privind Administratia Publica Locala,republicata.

HOTARA~TE

Art. 1. - Se aproba Nomenclatorul Stradal al municipiului Constanta,conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

8 Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local vacomunica prezenta hotarare Agentiei Nationale de Cadastru ~i PublicitateImobiliara prin Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Constanta, DirectieiPatrimoniu, Directiei Financiare ~i SPIT 9on~ta.hta in vederea aducerii ei laindeplinire precum si Institutiei Prefectului JudettIlui Constanta, spre stiinta.

PRE~EDINTELE ~EDINTEI, CONTRASEMNEAZASECRETARMARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.. /

Page 2: nomenclator stradal cta

8

e

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAPRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTADIRECTIA PATRIMONIUSERVICIUL PATRIMONIU

NR. 116875/ 15.09.2010

REFERATPrivind aprobarea Nomenc1atoruluiStradal

al Municipiului Constanta

Prin Legea nr. 14 / 2009 pentru ratificareaAcordului de imprumut dintreRomania ~i Banca Intemationala pentru Reconstructie ~i Dezvoltare, statuI roman~i-a asumat responsabilitatea realizarii cadastrului general in scopul inscrierii dinoficiu in cartea funciara a proprietatilor imobiliare. In acest sens data inceperiiefective a lucrarilor de teren este stabilita in cursullunii septembrie 2010.

Prin intrarea in vigoare a O.G. nr. 4/2010 privind instituirea InfrastructuriiNationale pentru informatii spatiale, Romania contribuie la realizarea Directivei2007 / 2 / CE a Parlamentului European prin dezvoltarea unui geoportal nationalcare trebuie sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. 9 alin (1) , prin crearea~iactualizerea evidentei parcelelor de terenuri la t\ivel,national.

Conform Legii nr. 7 / 1996 a cadastriihii ~i a publicitatii imobiliare,republicata, cadastrul general este sistemul unitar ~i obligatoriu de evidentatehnica, economica ~ijuridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii prinautoritatea Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara. Cadastrulgeneral se organizeza la nivelul fiecarei unitati administrativ - teritoriale prinbirourile teritoriale.

Odata cu intrarea in vigoare a O.D.G nr. 64 / 2010 privind modificarea ~icompletareaLegii cadastrului ~ia publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996:

- cadastrul ~i cartea funciara formeaza un sistem unitar ~i obligatoriu deevidenta tehnica, economica ~i juridica, de importanta nationala, a tuturorimobilelorde pe intreg teritoriul tarii

- autoritatile publice au obligatia de a sprijini crearea ~i actualizareacadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor ~i a informatiilordetinute ~i sa acorde sprijin informational, tehnic ~i de alta natura, in limitelecompetentelor,la crearea ~iactualizarea sistemului de cadastru ~icarte funciara .

- Agentia NationaIa de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara realizeaza,administraza ~i actualizeaza registrul electron"icinational al nomenc1aturilorstradale, care constituie documentul unitar d~}'evid~nta in care sunt inscrienomenclaturilestradale de al nivelul comunelor, ora~elor ~ial municipiilor.

2

Page 3: nomenclator stradal cta

3

- nomenclatura stradaIa se aproba prin hotarare a consiliului local, seorganizeaza pe fiecare localitate ~i reprezinta evidenta primara unitara careserve~tela atribuirea denumirii strazii ~ia numarului administrativ.

- Primarul unitatii administrativ teritoriale pune la dispozitie, gratuit,echipelor de realizare a lucrarilor nomenclatura stradala ~i alte informatii necesaredetinutede primarie ,

- finantarea cheltuielilor privind reali~rea Programului national deinregistrare a proprietatilor imobiliare se asigura de la bugetul de stat, prinMinisterul Administratiei ~i Intemelor.

In baza Legii n;. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic alacesteia, anexa cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statuluisi al unitatiloradministrativ-teritorialeI pct. 111.1.,drumurile comunale, vicinale ~istrazile constituie domeniu public local al comunelor, oraselor si municipiilor ~iaufost inventariateprin HCLM nr. 122 / 2000 atestat prin HG. nr. 904 / 2002,centralizat prin HCLN nr. 110/ 2005, Insu~it ~iaprobat, cu modificarile ulterioare,

8 prin HCLM nr. 526 / 2008

Supunem dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare privindaprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Constanta, conform anexei ceface parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

CONSILIE

Drd. Ing. Daniela R

8 SEF SERVICIU

SEFSERV.CADASTRU

Cj. Octavian DI Nicoleta FLORESCU

\\01

SERVoPATRFONIU

Daniela~~ANAD '"

c

SERVo CADASTRU

LIJrN

Page 4: nomenclator stradal cta

AVIZ

ROMANIAJUDETULCONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCALCOMISIA NR.2- de organizare si dezvoltare urbanisticaamenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectiamediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si dearhitectura

8Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de

PRIMAR RADU STEFAN MAZARE ;

Analizfu1d proiectul de hotarare privind aprobarea

NomenclatoruluiStradal al Municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr. 215/2001

privind administratiapublica locala, republicata, in sedinta Comisiei nr.2 din

data .2.9.ofj-.2d10 se avizeaza FAVORABIL /

8 NC.v .....'0"" ~IL proiectul de hotarare prezentat.

PRESEDINTE COMISIE,

VALENTIN GABRIEL PiRVULESCU

cf

Page 5: nomenclator stradal cta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5 - PENTRU ADMINISTRA TIE PUBLICA,

JURIDICA,APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA

DREPTURILOR SI LIBERTA TILOR CETA TEA~MLUI

RAPORT

8Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de PRIMAR

RADU STEFAN MAZARE ;

Analizfu1dproiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului

Stradal al Municipiului Constanta

(

In conformitate cu prevederile art...44's-aIln.1 din Legea nr. 215/2001republicata, privind administratia publica locala, Comisia nr. 5, intrunita in

sedinta din data de Q:::t,09, ?!J(0 , avizeaza FAVORABIL /

~ proiectul de hotarare prezentat.

8

PRESEDINTE COMISIE,

PAP ARI GEORGE DANIEL

Page 6: nomenclator stradal cta

N O M E N C L A T O R S T R A D A L

M U N I C I P I U L C O N S T A N T A

2010

Anexa la H.C.L.M. Nr. __________________ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

D E N U M I R EA R T E R A

1 DECEMBRIE 1918B-DUL1

1 MAIB-DUL2

1 MAIFUNDATURA3

1 MAI (vechi)B-DUL4

23 AUGUSTSTRADA5

8 MARTIEPRELUNGIREA6

8 MARTIESTRADA7

9 MAISTRADA8

A.D. XENOPOL (str C)STRADA9

A.S. PUSKINSTRADA10

ABRUDSTRADA11

ADAMCLISISTRADA12

AFINEIALEEA13

AFINELOR (strada A)STRADA14

AGATULUI (strada C)STRADA15

AGRICULTORISTRADA16

ALBA IULIASTRADA17

ALBASTRA (fost Constantin Bratescu)STRADA18

ALBASTRELELORALEEA19

1Nomenclator Stradal Constanta

Page 7: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

ALBATROSULUIALEEA20

ALBINELORSTRADA21

ALCEUSTRADA22

ALECU RUSSOSTRADA23

ALEXANDRU ALEXANDRIDI (aleea E)ALEEA24

ALEXANDRU BOGZA (str N)STRADA25

ALEXANDRU CEL BUNSTRADA26

ALEXANDRU ODOBESCUSTRADA27

ALEXANDRU SAHIASTRADA28

ALEXANDRU STEFLEA (str D)STRADA29

ALEXANDRU VLAHUTASTRADA30

ALEXEXANDRU LAPUSNEANUB-DUL31

ALMASSTRADA32

ALUNISSTRADA33

ALUNULUIALEEA34

AMETISTULUI (strada 2)STRADA35

AMIRAL VASILE URSEANU (strada J)STRADA36

AMSTERDAM (DE 263)STRADA37

AMURGULUISTRADA38

AMZACEASTRADA39

ANA IPATESCUSTRADA40

ANCOREISTRADA41

ANDROMEDAFUNDADURA42

ANDROMEDAALEEA43

ANDROMEDASTRADA44

2Nomenclator Stradal Constanta

Page 8: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

ANDROMEDAPRELUNGIREA45

ANTIM IVIREANUSTRADA46

ANTIM IVIREANUALEEA47

ANTON CEHOV (strada 6)STRADA48

ANTON PANNSTRADA49

APICULTORILOR (DE 541/84, strada B)STRADA50

APRODUL PURICESTRADA51

APUSULUISTRADA52

ARCASULUIALEEA53

ARCULUISTRADA54

ARDEALULUISTRADA55

ARGESALEEA56

ARGOSALEEA57

ARHIEPISCOPIEI (fost MUZEELOR)STRADA58

ARIESALEEA59

ARNOTA (str 9)STRADA60

ARON PUMNULSTRADA61

ARON VODASTRADA62

ARTARULUI (Aleea 8)STRADA63

ARTARULUI (strada C)STRADA64

ARTILERIEISTRADA65

ATELIERELOR (fost 6 MARTIE 1945)STRADA66

AUREL VLAICUB-DUL67

AURORASTRADA68

AUSTRULUISTRADA69

3Nomenclator Stradal Constanta

Page 9: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

AV.VASILE CRAIUSTRADA70

AVIATOR HORIA (PAUL) AGARICIALEEA71

AVIATOR ION MUNTENESCUSTRADA72

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU (strada H)STRADA73

AVIATOR N. BELGHIRUSTRADA74

AVIATOR ROMEO POPESCUSTRADA75

AVIATOR TRAIAN VASILE (strada N)STRADA76

AVIATORILOR (str G)STRADA77

AVRAM IANCUSTRADA78

BABA NOVACSTRADA79

BADEA CARTANSTRADA80

BAHLUIALEEA81

BALADEI (aleea D)ALEEA82

BALADEI (strada D)STRADA83

BANU MARACINESTRADA84

BANU MIHALCEASTRADA85

BARAGAN (LINISTEI)STRADA86

BARBU CATARGI (DE491/16 - str 16)STRADA87

BARBU DELAVRANCEAPRELUNGIRE88

BARBU LAUTARUSTRADA89

BARBU STEFANESCU DELAVRANCEASTRADA90

BARCELONA (DE 275)STRADA91

BEGA (DE418/4)STRADA92

BELSUGULUISTRADA93

BELVEDERESTRADA94

4Nomenclator Stradal Constanta

Page 10: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

BERLIN (DE 373, DE 286)STRADA95

BERZEIALEEA96

BIBESCU VODASTRADA97

BICAZSTRADA98

BIRUINTEISTRADA99

BISTRITAALEEA100

BOBÎLNA (DE 451/81)STRADA101

BOGDAN PETRICEICU HASDEUSTRADA102

BOGDAN PETRICEICU HASDEUINTRAREA103

BOGDAN VODASTRADA104

BRADULUISTRADA105

BRATISLAVA (strada 12)STRADA106

BRAVILORSTRADA107

BRAZDEISTRADA108

BREAZA (str 6)STRADA109

BREBENEI (DE420/4)STRADA110

BREST (DE 279, DE 270)STRADA111

BRÎNDUSELORALEEA112

BRÎNDUSELORSTRADA113

BRIZEISTRADA114

BUCIUMULUISTRADA115

BUCOVINEIPRELUNGIREA116

BUCOVINEISTRADA117

BUCURESTISTRADA118

BUCURIEISTRADA119

5Nomenclator Stradal Constanta

Page 11: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

BUDAPESTASTRADA120

BUJORENI (str 16)STRADA121

BUJORULUISTRADA122

BUSUIOCULUISTRADA123

C. A. ROSETTISTRADA124

CAIUTISTRADA125

CALAFATULUIINTRARE126

CALAFATULUIALEEA127

CALAFATULUISTRADA128

CALARASISTRADA129

CALATISSTRADA130

CALIMANSTRADA131

CALISTRAT HOGASSTRADA132

CALUGARENISTRADA133

CAMELIEIALEEA134

CAMIL RESSU (DE453/11)STRADA135

CÂMPULUIINTRAREA136

CÂMPULUISTRADA137

CAPIDAVAALEEA138

CAPRIOAREIALEEA139

CAPSA NICOLAE (strada P)STRADA140

CARAIMANPRELUNGIREA141

CARAIMANSTRADA142

CAREI (str 19)STRADA143

CASINSTRADA144

6Nomenclator Stradal Constanta

Page 12: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

CASTANILORSTRADA145

CELLA DELAVRANCEA (aleea I)ALEEA146

CELULOZEISTRADA147

CERBULUIALEEA148

CERCETAS ALEXANDRU BUZATUSTRADA149

CERCETAS ION CRACANASTRADA150

CERNA (DE420/8)STRADA151

CERNICA (str 11)STRADA152

CETINEIALEEA153

CEZAR BOLLIACSTRADA154

CHARLES DARWINSTRADA155

CHIHLIMBARULUI (strada 4)STRADA156

CHILIEI (fosta ACHILE MIHAIL)STRADA157

CIBINULUISTRADA158

CICEU (DE422/1)STRADA159

CÎMPINEISTRADA160

CÎMPINEIPRELUNGIREA161

CÎMPINEIFUNDATURA162

CÎMPINEIINTRAREA163

CÎMPINEIALEEA164

CINCINAT PAVELESCUSTRADA165

CIOCÎRLIEISTRADA166

CIPRIAN PORUMBESCUSTRADA167

CIRESILORSTRADA168

CISMELEIALEEA169

7Nomenclator Stradal Constanta

Page 13: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

CISMELEISTRADA170

CLABUCETSTRADA171

CLOPOTEILOR (str k)STRADA172

CLOSCASTRADA173

CODRILOR (DE421/8, strada M)STRADA174

COLINDELOR (aleea IV)ALEEA175

COMARNICSTRADA176

CONCORDIEI (aleea I)ALEEA177

CONDORULUIALEEA178

CONSTANTIN BOBESCUALEEA179

CONSTANTIN BOBESCU (strada X)STRADA180

CONSTANTIN BRATESCU (fost MIHAI DUMITRU)STRADA181

CONSTANTIN BRÎNCUSI (7 NOIEMBRIE 1917)STRADA182

CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREASTRADA183

CONSTANTIN SANDU ALDEASTRADA184

CONSTANTN BRANCOVEANUSTRADA185

CONTANTIN HURMUZACHESTRADA186

CONTRAAMIRAL NICOLAE NEGRU (GHEORGHE STROICI)STRADA187

COPENHAGA (strada 1)STRADA188

CORABIEISTRADA189

CORBULUISTRADA190

CORNELIU BABA (DE459/19)STRADA191

CORNELIU COPOSU (DE461)STRADA192

COSTACHE NEGRUZZISTRADA193

COSTACHE STAMATESTRADA194

8Nomenclator Stradal Constanta

Page 14: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

COTMEANCA (str 17)STRADA195

COZIA (str 14)STRADA196

CPT. AVIATOR ALEXANDRU SERBANESCUSTRADA197

CPT. CONSTANTIN PURECSTRADA198

CPT. CONSTANTIN TURCANUSTRADA199

CPT. DOBRILA EUGENIUSTRADA200

CPT. GRIGORE IGNATSTRADA201

CPT. RANG. II ION SERCAIANU (fost Liudmil Stoianov si fost Victor Tulbure)

STRADA202

CPT. ROMULUS PETRESTRADA203

CRANGULUISTRADA204

CRASNA (str 5)STARDA205

CRINULUISTRADA206

CRISANEISTRADA207

CRISTEA GEORGESCUSTRADA208

CRISUL REPEDESTRADA209

CRISUL ALBSTRADA210

CRISUL NEGRUSTRADA211

CRISULUISTRADA212

CRIZANTEMELORALEEA213

CUARTULUI (strada 3)STRADA214

CUMPENEISTRADA215

CURCUBEULUISTRADA216

CUTEZATORIISTRADA217

CUZA VODASTRADA218

DACIASTRADA219

9Nomenclator Stradal Constanta

Page 15: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

DAFINULUISTRADA220

DALIEIALEEA221

DÂMBOVIłASTRADA222

DEALULUIALEEA223

DECEBALSTRADA224

DELFINULUISTRADA225

DELTEI (DE417/8)STRADA226

DEMOCRATIEIALEEA227

DEMOCRATIEISTRADA228

DESPOT VODASTRADA229

DEZROBIRIISTRADA230

DIAMANTULUI (strada 1)STRADA231

DIANEISTRADA232

DIMITRIE ANGHELSTRADA233

DIMITRIE BOLINTINEANUSTRADA234

DIMITRIE CANTEMIRSTRADA235

DIMITRIE CUCLIN (strada Z)STRADA236

DIMITRIE ONCIU (aleea A)ALEEA237

DINU LIPATTI (str I, H)STRADA238

DIONISIE CEL MIC (PETRU GROZA)STRADA239

DISPENSARULUISTRADA240

DOAMNEI (DE415/7)STRADA241

DOBRINESTISTRADA242

DOBROGEISTRADA243

DOCHERILORINTRAREA244

10Nomenclator Stradal Constanta

Page 16: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

DOCHERILORSTRADA245

DOINEISTRADA246

DORNASTRADA247

DOROBANTILORSTRADA248

DORULUISTRADA249

DR. ALEXANDRU SIMION MARCOVICISTRADA250

DR. ARISTIDE KARATZALISTRADA251

DR. FRANCISC REINERSTRADA252

DR. GHEOGHE VINTILAALEEA253

DR. N. SADOVEANUSTRADA254

DR. NICOLAE BAGDAZARSTRADA255

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCUSTRADA256

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCUALEEA257

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCUINTRAREA258

DR. PROF. ION CANTACUZINOSTRADA259

DR. STEFAN STÎNCASTRADA260

DR. VICTOR BABESSTRADA261

DR. VICTOR CLIMESCU (MARESAL TOLBUHIN)STRADA262

DRAGAICA (aleea 9)ALEEA263

DRAGOS VODAINTRAREA264

DRAGOS VODASTRADA265

DRAGOSLAVELESTRADA266

DREPTATIISTRADA267

DUILIU ZAMFIRESCUSTRADA268

DUILIU ZAMFIRESCUINTRAREA269

11Nomenclator Stradal Constanta

Page 17: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

DUMBRAVA ROSIESTRADA270

DUMBRAVENISTRADA271

DUMITRU KIRIAC (strada O)STRADA272

DUMITRU MARINESCUSTRADA273

DUNARIISTRADA274

ECATERINA TEODOROIUSTRADA275

ECATERINA VARGASTRADA276

EDMOND DEDASTRADA277

EDUARD CAUDELLA (str C, E)STRADA278

EGALITATIISTRADA279

EGRETEIALEEA280

ELENA CUZASTRADA281

ELIBERARIISTRADA282

ELISABETA (fost CARPATI)B-DUL283

EMANOIL SAVASTRADA284

EMIL GÎRLEANUSTRADA285

EMIL RACOVITASTRADA286

ENACHITA VACARESCUSTRADA287

ENERGIEIINTRAREA288

EREMIA MOVILASTRADA289

EROILORSTRADA290

EUGEN LOVINESCU (DE491/5)STRADA291

FAGETULUISTRADA292

FARULUISTRADA293

FAT FRUMOSSTRADA294

12Nomenclator Stradal Constanta

Page 18: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

FELDIOAREISTRADA295

FERDINAND (fost REPUBLICII)B-DUL296

FILARET BARBU (str B)STRADA297

FÎNTÎNELESTRADA298

FLAMÎNDASTRADA299

FLAMINGOALEEA300

FLORENTA (strada 2)STRADA301

FLORILORSTRADA302

FLUTURILORSTRADA303

FRAGILORALEEA304

FRANKFURT (strada 3)STRADA305

FRASINULUISTRADA306

FREAMATULUISTRADA307

FRIGULUISTRADA308

FRUMOASEIALEEA309

FRUNZELORSTRADA310

FUIORULUI (DE401/8, DE399/20, DE404/4)STRADA311

FULGERULUISTRADA312

FUNDATURA NAVODULUISTRADA313

GARABET IBRAILEANUSTRADA314

GARDENIEI (DE413/7)STRADA315

GARDENIEI (DE413/8)ALEEA316

GARIISTRADA317

GARIIFUNDATURA318

GAROFITEIALEEA319

13Nomenclator Stradal Constanta

Page 19: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

GAVRIL MUZICESCUSTRADA320

GENERAL MR. TOMA ZOTTER (str F)STRADA321

GENERAL DE BRIGADĂ IOAN EREMIASTRADA322

GENERAL EREMIA GRIGORESCUSTRADA323

GENERAL IOAN DRAGALINA (strada C)STRADA324

GENERAL LT. LEONARD MOCIULSCHI (str I)STRADA325

GENERAL MANU (ANTON NITESCU)STRADA326

GENERAL VASILE MILEA (strada F)STRADA327

GEORGE COSBUCSTRADA328

GEORGE ENESCUSTRADA329

GEORGE TOPÂRCEANU (DE487/40)STRADA330

GHEORGHE DUMITRESCU (aleea Ş)ALEEA331

GHEORGHE ASACHISTRADA332

GHEORGHE BARITIUSTRADA333

GHEORGHE DIMASTRADA334

GHEORGHE DOJASTRADA335

GHEORGHE LAZARSTRADA336

GHEORGHE RUSOVICIINTRARE337

GHEORGHE SIONSTRADA338

GHINDEI (DE402)STRADA339

GHIOCELSTRADA340

GLADIOLEIALEEA341

GLADIOLEISTRADA342

GLIEI (DE398/17, DE399/19, DE403/2)STRADA343

GOSPODARIEISTRADA344

14Nomenclator Stradal Constanta

Page 20: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

GOVORA (str 10)STRADA345

GRADINILORALEEA346

GRANATULUIALEEA347

GRANICERULUIINTRAREA348

GRANICERULUISTRADA349

GRIGORE ALEXANDRESCUSTRADA350

GRÎULUI (aleea E)ALEEA351

GRÎULUI (strada E)STRADA352

GRIVITEISTRADA353

GROZESTISTRADA354

GRUIA (strada 2)STRADA355

HAIDUCULUISTRADA356

HANOVRA (strada 13)STRADA357

HARICLEEA DARCLEE (str R)STRADA358

HATMANUL LUCA ARBORESTRADA359

HAVANA (strada inel B)STRADA360

HENRY COANDA (DE490/1)STRADA361

HERACLEEAALEEA362

HISTRIAINTRAREA363

HORIASTRADA364

HORIA AGARICI (fosta Gradinitei)STRADA365

HORIA GRIGORESCU (str F)STRADA366

HORTENSIEIALEEA367

I.C. BRATIANUINTRAREA368

I.C. BRATIANU (fost 1.Filimon Sarbu 2.Sos I.C.Bratianu)B-DUL369

15Nomenclator Stradal Constanta

Page 21: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

I.C.BRATIANUB-DUL370

I.GH. DUCAB-DUL371

IALOMITEIALEEA372

IALOMITEIFUNDATURA373

IASOMIEIALEEA374

IEDERIISTRADA375

ILARIE VORONCASTRADA376

ILEANA COSANZEANASTRADA377

INDUSTRIALASOSEAUA378

INDUSTRIEISTRADA379

INFRATIRIISTRADA380

ING. ANGHEL SALIGNYSTRADA381

ING. ARH. VLADIMIR SIMU (DE396)STRADA382

INSTITUTOR GHEOGHE TANASESCUSTRADA383

INSTITUTOR ION TITORIANSTRADA384

INTERIOARA 1STRADA385

INTERIOARA 2STRADA386

INTERIOARA 3STRADA387

INTERIOARA 4STRADA388

INTRAREA BALADEISTRADA389

INTRAREA DOAMNEISTRADA390

INTRAREA IULIU MANIU (strada R)STRADA391

INTRAREA SENTINELEISTRADA392

INTRAREA VLADIMIR SIMUSTRADA393

INULUI (NATIONALIZARII)STRADA394

16Nomenclator Stradal Constanta

Page 22: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

IOAN BORCEA (MARIN DINCA)STRADA395

IOAN D. CHIRESCU (Dumitru Donciu)STRADA396

IOAN N. ROMAN (FRANCISC PANETT)STRADA397

IOAN SLAVICISTRADA398

IOAN URSUINTRAREA399

IOAN URSU (C. PARIANO)STRADA400

ION I.C BRATIANUALEEA401

ION ADAMSTRADA402

ION ANDREESCU (ANDREI IONESCU)STRADA403

ION BANESCUSTRADA404

ION CASIAN (Constantin Codeanu)STRADA405

ION CORVINSTRADA406

ION GHICASTRADA407

ION HELIADE RADULESCUSTRADA408

ION IONESCU DE LA BRADSTRADA409

ION JALEA (str H)STRADA410

ION LAHOVARI (COSTACHE BURCA)STRADA411

ION LUCA CARAGIALE (fosta 1.VIITORULUI, 2.PETRE CARP, 3.STABILIZARII)

STRADA412

ION NECULCESTRADA413

ION NENITESCUSTRADA414

ION PAUN PINCIOSTRADA415

ION POPOVICI BANATEANUSTRADA416

ION RATIUSTRADA417

ION ROATASTRADA418

ION TAUTUSTRADA419

17Nomenclator Stradal Constanta

Page 23: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

ION THEODORESCU VALAHU (1.Vanatorilor, 2.Episcop Ilarie, 3.Luntrei)

STRADA420

ION VIDUSTRADA421

ION VODASTRADA422

ION VOICUALEEA423

ION VOICUSTRADA424

IONEL PERLEASTRADA425

IONEL TEODOREANU (DE 484/20)STRADA426

IOSIF ISER (DE456/8)STRADA427

IOSIF IVANOVICI (str M, F)STRADA428

IOSIF SAVA (aleea III)ALEEA429

ISLAZ (DE 451/82)STRADA430

ITACAALEEA431

IULIU MANIU (DE465/2)STRADA432

IZVORULUISTRADA433

JADULUIALEEA434

JEAN BART (strada S)STRADA435

JIULUISTRADA436

JUPITERSTRADA437

JUSTITIEISTRADA438

KRAKOVIA (DE 371, DE288)STRADA439

KRIKOR ZAMBACCIAN ( VANTULUI, MARII)STRADA440

LABIRINTINTRAREA441

LABIRINTSTRADA442

LACRAMIOARELORALEEA443

LACULUISTRADA444

18Nomenclator Stradal Constanta

Page 24: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

LAIC VODASTRADA445

LALELELORALEEA446

LAMÂITEI (aleea 7)ALEEA447

LAMIAALEEA448

LANULUIPRELUNGIREA449

LANULUISTRADA450

LEBEDEISTRADA451

LEBEDEISTRADA452

LIBERTATIISTRADA453

LICURICIALEEA454

LICURICILORALEEA455

LILIACULUISTRADA456

LILIACULUIPRELUNGIREA457

LIMANULUISTRADA458

LIMANULUIINTRAREA459

LIREIALEEA460

LISABONA (strada 15)STRADA461

LIVEZILORALEEA462

LIVEZILORSTRADA463

LIVIU REBREANU (DE483/15)STRADA464

LOCOMOTIVEISTRADA465

LONDRA (strada 14)STRADA466

LOTCAALEEA467

LOTUSALEEA468

LT. DUMITRU LEMNEASTRADA469

19Nomenclator Stradal Constanta

Page 25: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

LT. FLORIN PROTOPOPESCUSTRADA470

LT. GHEORGHE BURICESCUSTRADA471

LT. GHEORGHE HANESINTRAREA472

LT. HORIA HULUBEI (str G)STRADA473

LT. MIRCEA BERBEREANUSTRADA474

LT. PETRE MĂNOIUSTRADA475

LT. STEFAN PANAITESCUSTRADA476

LUCERNEISTRADA477

LUCIAN BLAGA (DE 485/5)STRADA478

LUMINIIALEEA479

LUMINISULUISTRADA480

LUNIIALEEA481

LUNTRASULUISTRADA482

LUPENIALEEA483

LUPTATORISTRADA484

LYON (DE 369, DE290)STRADA485

MACESULUISTRADA486

MACILORALEEA487

MACINULUISTRADA488

MADRID (DE 599)STRADA489

MADRIGALULUI (aleea II)ALEEA490

MAGNOLIEIALEEA491

MAGURANSTRADA492

MAIOR AVIATOR STEFAN SANATESCU (strada L)STRADA493

MAIOR GHEORGHE SONTUSTRADA494

20Nomenclator Stradal Constanta

Page 26: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

MAIOR ION PORUMBARUSTRADA495

MAIOR MUREA GHEORGHESTRADA496

MAIOR SOFRANINTRAREA497

MAIOR SOFRANSTRADA498

MALINULUIALEEA499

MAMAIA (V.I.LENIN)B-DUL500

MANGALIEISOSEAUA501

MARAMURESSTRADA502

MARASESTISTRADA503

MARASTISTRADA504

MARATHONALEEA505

MARCUS AURELIUSSTRADA506

MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (str A)STRADA507

MARESAL ION ANTONESCU (str B)STRADA508

MARGARETEISTRADA509

MARGARITARELORALEEA510

MARTIAN NEGREASTRADA511

MARTISORULUIALEEA512

MARULUI (DE397/1)STRADA513

MATEI MILOSTRADA514

MEDEEASTRADA515

MEDUZEIINTRAREA516

MEGARAALEEA517

MELODIEIALEEA518

MERCURSTRADA519

21Nomenclator Stradal Constanta

Page 27: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

MERISORSTRADA520

MESTERUL MANOLEPRELUNGIREA521

MESTERUL MANOLESTRADA522

MICENEALEEA523

MICSUNELELORSTRADA524

MIDIA (DE422)STRADA525

MIHAI EMINESCU (GRIGORE TOCILESCU si Friedrich Engels)STRADA526

MIHAI EMINESCU (fosta FRIEDRICH ENGELS)STRADA527

MIHAI VITEAZULSTRADA528

MIHAIL CAPSA (str H)STRADA529

MIHAIL JORA (str L)STRADA530

MIHAIL KOGALNICEANUSTRADA531

MIHU COPILUSTRADA532

MILANO (DE 366, DE 292)STRADA533

MILITARASTRADA534

MIMOZELORSTRADA535

MIMOZELORALEEA536

MIORITASTRADA537

MIRCEA CEL BATRANSTRADA538

MIRCESTISTRADA539

MIRON COSTINSTRADA540

MITROPOLIT ANDREI SAGUNA (strada O)STRADA541

MITROPOLIT DOSOFTEISTRADA542

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHESTRADA543

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHEINTRAREA544

22Nomenclator Stradal Constanta

Page 28: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

MOLDOVEISTRADA545

MORILOR (aleea 3)ALEEA546

MOTILORSTRADA547

MUGURULUISTRADA548

MUNCELSTRADA549

MUNTENIEI (13 DECEMBRIE)STRADA550

MUNTII CARPATISTRADA551

MUNTII DOBROGEISTRADA552

MUNTII TATRASTRADA553

MURELORALEEA554

MURESULUISTRADA555

MUSCATELORSTRADA556

MUSCEL (str 12)STRADA557

NADA FLORILOR (strada G)STRADA558

NALBEIALEEA559

NAPOLI (DE 276)STRADA560

NARCISELORSTRADA561

NAVALNICULUISTRADA562

NAVODULUISTRADA563

NEAJLOVALEEA564

NEATARNARIISTRADA565

NEGRU VODASTRADA566

NEHOIULUISTRADA567

NICOLAE BALCESCUSTRADA568

NICOLAE FILIMONSTRADA569

23Nomenclator Stradal Constanta

Page 29: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

NICOLAE IORGA (fosta VALEA ALBA si 30 DECEMBRIE)STRADA570

NICOLAE KIRKULESCUSTRADA571

NICOLAE MĂNDOISTRADA572

NICOLAE TITULESCUSTRADA573

NORDULUIINTRAREA574

NOUASTRADA575

NOVACI (DE419/2)STRADA576

NUCILORSTRADA577

NUFARULUIALEEA578

OBORULUISTRADA579

OCTAVIAN GOGA (DE489/9)STRADA580

OITUZSTRADA581

OLARI (DE399/7, DE399/6)STRADA582

OLEG DANOVSKI (fosta Ecoului)STRADA583

OLTENIEISTRADA584

OLTULULUISTRADA585

OLYMPIAALEEA586

ONESTISTRADA587

OPALULUI (strada D)STRADA588

OPEREISTRADA589

ORHIDEELORALEEA590

ORIENTSTRADA591

ORIZONTULUISTRADA592

OSTROVSTRADA593

OTOPENI (str 13)STRADA594

24Nomenclator Stradal Constanta

Page 30: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

OVIDIUSTRADA595

PACIISTRADA596

PAJUREIALEEA597

PALASSTRADA598

PANAIT HOLBANSTRADA599

PANAIT MOSOIUSTRADA600

PANDURULUIALEEA601

PANDURULUISTRADA602

PANSELEIALEEA603

PAPADIEI (DE 384)STRADA604

PARANGINTRAREA605

PARIS (strada 5)STRADA606

PARTIZANILORSTRADA607

PASAJULUISTRADA608

PASTORULUI (DE 451/90)STRADA609

PATRIEISTRADA610

PAUL CONSTANTINESCU (strada T)STRADA611

PĂULIŞ (str D)STRADA612

PELICANULUIALEEA613

PENES CURCANULSTRADA614

PERLEI (strada E)STRADA615

PESCARILORSTRADA616

PESCARUSSTRADA617

PETASTRADA618

PETRE DASCALUSTRADA619

25Nomenclator Stradal Constanta

Page 31: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

PETRE ISPIRESCUSTRADA620

PETRE LICIUSTRADA621

PETRE PONISTRADA622

PETRU CERCELSTRADA623

PETRU RARESSTRADA624

PETRU VULCANSTRADA625

PIATA CHILIEI (fost Piata Achile Mihail)STRADA626

PIATA OVIDIUSTRADA627

PIATRA CRAIULUISTRADA628

PICTOR NICOLAE TONITZAALEEA629

PICTOR NICOLAE GRIGORESCUINTRAREA630

PICTOR NICOLAE GRIGORESCUSTRADA631

PICTOR THEODOR AMANSTRADA632

PIERSICULUIALEEA633

PINULUIALEEA634

PIONIERULUISTRADA635

PITARULUI (aleea 10)ALEEA636

PLANTELORSTRADA637

PLATANULUIALEEA638

PLESUSTRADA639

PLEVNEISTRADA640

PLOPILORSTRADA641

PLUGULUISTRADA642

PLUGULUISTRADA643

PODULUISTRADA644

26Nomenclator Stradal Constanta

Page 32: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

POET ALEXANDRU GHERGHELALEEA645

POET ANDREI MURESANUSTRADA646

POET PANAIT CERNASTRADA647

POET VASILE CARLOVASTRADA648

POIANA MARE (DE 541/80)STRADA649

POIENEISTRADA650

POMPILIU ELIADESTRADA651

POPA FARCASSTRADA652

POPA SAPCASTRADA653

POPORULUISTRADA654

PORTITEISTRADA655

PORTULUI NOUALEEA656

POSADA (str 1)STRADA657

POSTEISTRADA658

PRAGA (strada 4)STRADA659

PRAHOVEISTRADA660

PRAHOVEIINTRAREA661

PREDA BUZESCUSTRADA662

PRELUNGIRE SERGENT NICOLAE GRINDEANUSTRADA663

PRELUNGIREA ALEXANDRU SAHIASTRADA664

PRELUNGIREA RECOLTEISTRADA665

PRELUNGIREA SENTINELEISTRADA666

PRELUNGIREA EDUARD CAUDELLA (strada E)STRADA667

PRELUNGIREA ION RATIUSTRADA668

PRELUNGIREA VIILOR (DE406)STRADA669

27Nomenclator Stradal Constanta

Page 33: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

PRIETENIEISTRADA670

PRIMAVERIIINTRAREA671

PRIMAVERIISTRADA672

PRISLOP (str 7)STRADA673

PRODUCTELORSTRADA674

PROF. DR. GHEORGHE MARINESCUINTRAREA675

PROF. GHEORGHE MUNTEANU MURGOCISTRADA676

PROF. NICOLAE TEODOREANU (BROTACEI)STRADA677

PROF. SAVU TIMARIU (BUCEGI)STRADA678

PROGRESULUISTRADA679

PROLETARASTRADA680

PRUTULUISTRADA681

PUTNA (str 4)STRADA682

RACHITASISTRADA683

RADU CALOMFIRESCUSTRADA684

RADU LOGOFATSTRADA685

RAHOVA (str 22)STRADA686

RAPSODIEI (str A)STRADA687

RARISTEIFUNDATURA688

RASARITULUISTRADA689

RASCOALA 1907STRADA690

RASURIINTRAREA691

RASURISTRADA692

RAZBOIENISTRADA693

RAZOARESTRADA694

28Nomenclator Stradal Constanta

Page 34: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

RAZVAN VODASTRADA695

RECOLTEISTRADA696

REMUSALEEA697

REMUS OPREANUSTRADA698

RENASTERIISTRADA699

RENASTERIIALEEA700

RETEZATINTRAREA701

REVOLUTIEI DIN 22 DEC. 1989 (fost KARL MARX)STRADA702

RHODOSALEEA703

RIENISTRADA704

RÎNDUNELELORSTRADA705

RODICASTRADA706

RODICAALEEA707

RODICAINTRAREA708

ROMA (strada 6)STRADA709

ROMANASTRADA710

ROMANITEIALEEA711

ROMULUSALEEA712

ROTTERDAM (strada inel A)STRADA713

ROVINESTRADA714

ROZELOR (DE 388)STRADA715

RUBINULUI (strada A)STRADA716

SABIN DRAGOI (strada U)STRADA717

SABINELORSTRADA718

SAFIRULUI (strada F)STRADA719

29Nomenclator Stradal Constanta

Page 35: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

SALAMINAALEEA720

SALCAMILORSTRADA721

SALCIILORSTRADA722

SALONICSTRADA723

SALVIEI (DE 386)STRADA724

SAMUEL MICU KLEINSTRADA725

SARMISEGETUZASTRADA726

SASU DUMITRUSTRADA727

SASU VASILESTRADA728

SATELITULUIALEEA729

SATURNALEEA730

SCAFANDRILORALEEA731

SCANTEIISTRADA732

SCHEIA (str 3)STRADA733

SCOLIISTRADA734

SECERISULUISTRADA735

SEMANATORULUISTRADA736

SEMANATORULUIINTRAREA737

SENTINELEI (DE423/1, DE450)STRADA738

SERBAN VODASTRADA739

SERELORSTRADA740

SERGENT ION OLTEANUSTRADA741

SERGENT NICOLAE GRINDEANUSTRADA742

SERGENT SCARLAT DRAGANSTRADA743

SERGIU CELIBIDACHE (str D)STRADA744

30Nomenclator Stradal Constanta

Page 36: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

SFANTUL IOAN DAMASCHIN (strada S)STRADA745

SHANGHAISTRADA746

SIMION BARNUTIUSTRADA747

SINZIENELOR (aleea 6)ALEEA748

SIPOTSTRADA749

SIRACUZZAALEEA750

SIRENEISTRADA751

SIRETULUISTRADA752

SIUTGHIOL (DE439)STRADA753

SLT. CHIOSE SANDUSTRADA754

SLT. ABDULACHIM CHIAZIMSTRADA755

SLT. ACHILE SARYSTRADA756

SLT. BASARABSTRADA757

SLT. CHIOSEC SANDUINTRAREA758

SLT. CONSTANTIN MUGUREANUSTRADA759

SLT. EUGEN TAUTUSTRADA760

SLT. GH. ECONOMUSTRADA761

SLT. GHEORGHE N. DUMITRESCUSTRADA762

SLT. GHEORGHE POPASTRADA763

SLT. GHEORGHE SASSUSTRADA764

SLT. GHEORGHE SASSUINTRAREA765

SLT. NICOLAE ROSCULETSTRADA766

SLT. PETRE PAPADOPOL.STRADA767

SLT. TEMELIE ANGHELESCUSTRADA768

SLT. TITUS BUDACSTRADA769

31Nomenclator Stradal Constanta

Page 37: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

SLT. VASILE BOGDANSTRADA770

SLT. VASILE BOGDANINTRAREA771

SLT.ION ALEXANDRESCUSTRADA772

SLT.ION ALEXANDRESCUINTRAREA773

SLT.ION GHICULESCUSTRADA774

SMARALDULUI (strada B)STRADA775

SMARDANSTRADA776

SOARELUISTRADA777

SOCULUI (DE 389/7)STRADA778

SOFIA (strada 7)STRADA779

SOLDAT N. PREDESCUSTRADA780

SOLIDARITATIIALEEA781

SOMESSTRADA782

SOSEAUA DIN VIISTRADA783

SOVEJASTRADA784

SPATARUL NICOLAE MILESCUSTRADA785

SPICULUI (strada B)STRADA786

SPIRU HARETSTRADA787

ST. OCTAVIAN IOSIFSTRADA788

STADIONULUIALEEA789

STADIONULUISTRADA790

STANJENEILORALEEA791

STEAGULUISTRADA792

STEFAN CEL MARESTRADA793

STEFAN DARASCU (DE456/9)STRADA794

32Nomenclator Stradal Constanta

Page 38: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

STEFAN LUCHIANSTRADA795

STEFAN MIHAILEANUSTRADA796

STEFANITA VODAINTRAREA797

STEFANITA VODASTRADA798

STEJARULUIALEEA799

STELIAN TOMASTRADA800

STELUTEISTRADA801

STRAJERULUISTRADA802

STUPILOR (DE 451/85)STRADA803

SUCEAVASTRADA804

SUDULUISTRADA805

SULFINEISTRADA806

SULMONASTRADA807

TABLA BUTIISTRADA808

TACHE IONESCU (DE469)STRADA809

TALAZULUISTRADA810

TATAIAALEEA811

TEIULUISTRADA812

TELEAJEN (str 2)STRADA813

TELITAALEEA814

TEODOR PALADY (DE454/1)STRADA815

TEPES VODASTRADA816

TERMELE ROMANE (MARINARILOR)STRADA817

THEODOR BURADASTRADA818

THEODOR NECULUTASTRADA819

33Nomenclator Stradal Constanta

Page 39: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

THEODOR SPERANTIAINTRAREA820

THEODOR SPERANTIASTRADA821

THERMAALEEA822

TIBERIU BREDICEANU (str G)STRADA823

TIMISANEISTRADA824

TIMONEISTRADA825

TIMPURI NOISTRADA826

TINERETULUISTRADA827

TÎRNAVAALEEA828

TISMANAALEEA829

TITUS CERGAU (str P)STRADA830

TOAMNEISTRADA831

TOMIS (fost Carol, I.V STALIN, 23 AUGUST)B-DUL832

TOPASCASTRADA833

TOPAZULUI (strada G)STRADA834

TOPOLOGALEEA835

TOPOLOGSTRADA836

TOPOLOVENI (str 8)STRADA837

TOPRAISARSTRADA838

TRACTORULUIPRELUNGIREA839

TRACTORULUISTRADA840

TRAIANSTRADA841

TRAIAN VUIASTRADA842

TRANDAFIRULUISTRADA843

TRANSILVANIEISTRADA844

34Nomenclator Stradal Constanta

Page 40: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

TRAPANI (strada inel C)STRADA845

TRIFOIULUI (DE398/1)STRADA846

TROIAALEEA847

TROTUSALEEA848

TUDOR VLADIMIRESCUSTRADA849

TULCEASTRADA850

TULCEIPRELUNGIRE851

TUNELULUISTRADA852

TURDASTRADA853

ULMULUIALEEA854

UMBREIALEEA855

UNIRIISTRADA856

UNIVERSITATIIALEEA857

VALEA ALBASTRADA858

VALEA MORII (DE 451)STRADA859

VALUL LUI TRAIANSTRADA860

VALULUISTRADA861

VALULUIINTRAREA862

VANATORIALEEA863

VARFUL CU DORSTRADA864

VARSOVIA (strada 8)STRADA865

VASILE LUCACIU (IOSUB KAHANE)STRADA866

VASILE ALECSANDRISTRADA867

VASILE CANARACHESTRADA868

VASILE CONTAINTRARE869

35Nomenclator Stradal Constanta

Page 41: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

VASILE LUPUSTRADA870

VASILE PARVANSTRADA871

VENETIA (strada 9)STRADA872

VENUSSTRADA873

VERDEINTRAREA874

VERDESTRADA875

VERONA (strada 10)STRADA876

VERONICA MICLE (strada K)STRADA877

VETERANILOR (str E)ALEEA878

VICEAMIRAL IOAN MURGESCU (PANDELE BECHEANU)STRADA879

VIDIN (str 20)STRADA880

VIENA (strada 11)STRADA881

VIFOR HAIDUCUL (STEFAN DONCIU)STRADA882

VIFORULUISTRADA883

VIILORSTRADA884

VIITORULUISTRADA885

VINTILA BRATIANU (DE468/12)STRADA886

VÎNTULUISTRADA887

VIOLETELORALEEA888

VIORELELORSTRADA889

VIRTUTIISTRADA890

VISCULUI (aleea 5)ALEEA891

VISINILORSTRADA892

VOIEVOZILOR (str B)STRADA893

VOINEASA (str 18)STRADA894

36Nomenclator Stradal Constanta

Page 42: nomenclator stradal cta

D E N U M I R EA R T E R A

VOINICULUIALEEA895

VOINICULUISTRADA896

VOINICULUIINTRAREA897

VRANCIOAIEI (aleea 4)ALEEA898

VULTURULUISTRADA899

WALTER MARACINEANUSTRADA900

YOKOHAMASTRADA901

ZAMBILELORALEEA902

ZAVOIULUI (DE382)STRADA903

ZEFIRULUISTRADA904

ZENO VANCEA (A)STRADA905

ZILOT ROMANULSTRADA906

ZIMBRULUISTRADA907

ZMEUREIALEEA908

ZORELELORSTRADA909

ZORILORSTRADA910

T O T A L S T R A Z I : 910

P R E S E D I N T E S E D I N T A,

CONSTANTA Data_______________

37Nomenclator Stradal Constanta