Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

of 12 /12
Octombrie 2012 &D D | Interziceti promovarea alimentelor nesanatoase catre copii! | | Sprijin pentru tinerii fermieri | | Garantia Europeana pentru Tineri | din cuprins: DACIANA SARBU m e n a t l a r a r p o r u e r e t t e l s w e N

Embed Size (px)

description

Sinteza activitatii - octombrie 2012 - Daciana Sarbu

Transcript of Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

Page 1: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

Octombrie2012

&DDD

|Interzicetipromovareaalimentelornesanatoasecatrecopii!||Sprijinpentrutineriifermieri|

|GarantiaEuropeanapentruTineri|

dincuprins:

DACIANA SARBU

mena tl ara rporuerettelsweN

Page 2: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

DacianaSarbu,euro-

deputataPSD,solicita

autoritatilor europe-

ne actiuni urgente

pentruprevenireasicombatereaobezitatii, cerandreglementari laniveleuropeancaresa

interzicapromovareacatrecopiiaalimentelornesanatoase.Propunerilesalesuntincluseintr-

oscrisoareadresatacomisaruluieuropeanpentruSanatatepublica.

“Institutiile europene au obligatia sa incurajeze adoptarea unui stil de viata sanatos, sa reduca

inegalitatile inprivintasanatatii in interiorulsi intrestatelemembrealeUEsisa imbunatateasca

sanselesicalitateavietiipentrucopiiidinUniuneaEuropeana.Deaceeavasolicitsapropunetiun

cadru legislativ la nivel european care sa interzica promovarea in randul copiilor a alimentelor

nesanatoase”, afirma eurodeputata in

mesajulsaucatreoficialulCE.

Daciana Sarbu considera ca este

necesara o schimbare radicala a

reglementarilor privind publicitatea la

alimentele nesanatoase, deoarece

promovareaacestorainrandulcopiilor–

ungrupextremdevulnerabil–produce

implicit efecte negative la nivelul

sanatatii:“Existadovezineindoielniceca

alimentatianesanatoasaareefectedezastruoaseasuprasanatatiicopiilor,afectandsanseledezvoltarii

lorcaadulti,iarrolulpublicitatiipentruraspandireaacestuitipdealimentatieesteincontestabil”.

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Interzicetipromovareaalimentelornesanatoase

catrecopii!

DacianaSarbu

“Institutiileeuropeneauobligatiasaincurajezeadoptareaunuistildeviatasanatos,sareducainegalitatileinprivinta

sanatatiiininteriorulsiintrestatelemembrealeUEsisaimbunatateascasanselesicalitateavietiipentrucopiii

dinUniuneaEuropeana”

sanatate

Page 3: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Politicilecomunitareactualenusuntsuficientepentrucombaterearatelor

in crestere ale obezitatii; institutiile europene au schitat o serie de

reglementari inacestsens, insaelenuauavutefectsi trebuie inlocuitecu instrumentemultmai

puternice,afirmaeurodeputata.Instrategiaprivindnutritiasiobezitateadin2007,CEarecunoscut

influentapublicitatii laalimenteasupradietei,precumsivulnerabilitateacopiilor,si apropusca

solutieauto-reglementareacompaniilorinprivintapromovariialimentelordestinatecopiilor.“Auto-

reglementareaproduceregulislabe,inconsistentesiaplicatedefectuos.Eanuiiajutapeconsumatori,

ciservesteexclusiv intereselorcelorcareaducpepiataalimentenesanatoase”,consideraDaciana

Sarbu.AceastaciteazainacestsensraportulrecentlansatdeInternationalAssociationfortheStudyof

Obesity,caresubliniazaca,subreglementarileactuale,industriaalimentaracontinuasapromoveze

produsenesanatoaseinrandulcopiilorprincanaletotmaidiversificate.

Eurodeputata invoca in apelul saumai

multe surse ce indica gravitatea

fenomenului obezitatii in randul

copiilor. Astfel, datele mai multor

organizatii,printrecaresiInternational

Obesity Taskforce, arata ca obezitatea

reprezinta un risc urias la adresa

sanatatii, ea capatand tot mai mult

proportiileuneiepidemii.

Daciana Sarbu activeaza in Comisia de

SanatatepublicaaParlamentuluiEuropean,precumsiinGrupuldeLucruEuropeanprivindDiabetul.

DacianaSarbu

sanatate

“Existadovezineindoielnicecaalimentatianesanatoasaareefectedezastruoaseasuprasanatatiicopiilor,

afectandsanseledezvoltariilorcaadulti,iarrolulpublicitatiipentruraspandirea

acestuitipdealimentatieesteincontestabil”

Page 4: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA

agricultura

PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Eurodeputata Dacia-

na Sarbu a solicitat

Comisiei Europene

alocarea unor fon-

duri suplimentare

caresaofereunsprijinconsistentunuinumarmaimaredetinerifermieri,incadrulbugetului

destinatPoliticiiAgricoleComune(PAC)dupa2013.

Daciana Sarbu a depus un amendament la propunerea Comisiei Europene privind reforma PAC,

solicitandcaplatasuplimentaraprevazutapentrutineriifermierisaseacordefermelordepanala100

ha,nudoarcelordepanala25ha,asacumerapropusinitialdeCE.Acestajutorsuplimentarpehase

acordatimpde5anisiseadaugaprimeideinstalaredecarepotbeneficiatineriicaredorescsase

stabileascainmediulruralsisainceapao

exploatatieagricola.

Amendamendul este co-semnat de

eurodeputataPSDVioricaDancila.

“In Romania si in intreaga Uniune

Europeana,agriculturaarenevoiedeun

schimbdegeneratii.Insatineriinusevor

indreptacatreacestdomeniudecatdaca

sunt stimulati in mod concret, prin

masurisimplesieficiente.Prinridicarea

acestuiplafon,amdoritcasprijinulsafie

acordatunuinumarmaimaredetineri

fermieri.Esteomasura carepoateajutanunumai la regenerareaagriculturii europene,dar si la

creareadelocuridemunca,inclusivlareducereasomajuluiinrandultinerilor”,afirmaDacianaSarbu.

DacianaSarbu

“InRomaniasiinintreagaUniuneEuropeana,agriculturaarenevoiedeunschimbdegeneratii.Insatineriinusevorindreptacatreacestdomeniudecatdacasuntstimulatiinmodconcret,prinmasurisimplesieficiente.Prinridicareaacestui

plafon,amdoritcasprijinulsafieacordatunuinumarmaimaredetinerifermieri”

DacianaSarbuobtineinPEmaimultspijin

pentrutineriifermieri

Page 5: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Propunereaafostdiscutataincadrulreuniuniiraportorilorpentrureforma

PAC,membriaiComisieideAgriculturasiDezvoltareRuralaaPE,sis-a

ajunslauncompromisprivindsustinereasadecatretoategrupurilepoliticereprezentateinacestfor.

AceastadeciziegaranteazaadoptareaamendamentuluiatuncicandelvafisupusvotuluiinComisie.

Reforma Politicii Agricole Comune se afla acum in plina dezbatere in Parlamentul European. In

prezentsedesfasoaranegocierea,lanivelulgrupurilorpolitice,apozitiilordecompromiscuprivirela

toate articolele importante unde s-au depus amendamente la propunerile initiale ale Comisiei

Europene.Votulasupra intreguluipachetdereformavaavea loc,celmaiprobabil, la finalul lunii

noiembrie,dupacarevorincepetrialogurilecuConsiliulsiComisiapentruunacordinprimalectura.

TemavafiadusainfatavotuluiplenuluiPEinvaraanului2013.

agricultura

DacianaSarbu

“Esteomasuracarepoateajuta

nunumailaregenerarea

agriculturiieuropene,

darsilacreareadelocuridemunca,

inclusivlareducereasomajuluiinrandultinerilor"

Page 6: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA

locuridemunca

PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Tinerii au fost loviti

de actuala criza eco-

nomica intr-o mai

mare masura si de

aceea au nevoie de

sprijin pentru continuarea studiilor si gasirea unui loc de munca, a sustinut

europarlamentarul Daciana Sarbu cu prilejul votului din Parlamentul European privind

propunereagrupuluiS&DGarantiaEuropeanapentruTineri.

Eurodeputataavotat infavoareapropuneriiS&D,GarantiaEuropeanapentruTineri,aratandcao

asemeneaschemalevaoferiosigurantaacelorcategoriicaresuntincautareaunuilocdemunca.

Mentinereapoliticiidecoeziuneestevitalainacestsens,asubliniataceasta.

„Amsustinutmentinereagarantiilorin

ceeaceprivestecheltuielilecupolitica

decoeziunecelputinlaniveluldebaza,

care este vital pentru multe dintre

statele membre, inclusiv Romania”, a

subliniatDacianaSarbu.Deasemenea,

politicadecoeziunepoatefimodalitate

princareinegalitatilesafiediminuate

si regiunile mai putin dezvoltate sa

poatafiajutatesaprospere,aadaugat

eurodeputata.

Propunerea S&D Garantia Europeana

pentruTineri,sustinutasivotatadeDacianaSarbu,propuneca,panain2013,toatestatelemembresa

introduca o lege prin care tinerilor cu varsta de pana la 25 de ani sa li se garanteze continuarea

studiilorsaustagiidepractica,odatacuimplinireaapatrulunidelaterminareastudiilorsaudela

pierderealoculuidemunca.

DacianaSarbu

“Tineriiaufostlovitideactualacrizaeconomicaintr-omaimaremasura

sideaceeaaunevoiedesprijinpentrucontinuareastudiilorsigasirea

unuilocdemunca,asustinuteuroparlamentarulDacianaSarbu

cuprilejulvotuluidinParlamentulEuropeanprivindpropunereagrupuluiS&D

GarantiaEuropeanapentruTineri”

Tineriiaunevoiedesprijin

pentrucontinuareastudiilor

sigasireaunuilocdemunca

Page 7: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Eurodeputata Dacia-

naSarbuainsistat,in

cadrulunei intrebari

scriseadresateComi-

siei, pe importanta

stabilirii unor indicatori standard privind activitatea fizica, subliniind ca acesti indicatori

reprezintaunuldintreelementele-cheiealeunuistildeviatasanatos.

„Desfasurarea unei activitati fizice

reprezinta unul dintre elementele-

cheiealeunuistildeviatasanatos,iar

incurajarea acesteia ar trebui sa

constituieopartecentralaaoricarei

strategii sanatoase de reducere a

numaruluibolilornetransmisibile”,a

subliniat Daciana Sarbu, in cadrul

unuiapeladresatComisieiEuropene,

pe tema indicatorilor privind

activitateafizica.

Eurodeputataaprecizat,inmotivarea

intrebarii, ca importanta incurajarii

activitatiifizicecapartedinstrategiaprivindproblemeledesanatatelegatedealimentatie,excesulde

greutatesiobezitateafostrecunoscutaoficialdecatreComisie.Maimult,in2008,Comisiaapropus

OrientarileUniuniiEuropeneprivindactivitateafizica,incares-asubliniatimportantamonitorizarii

procentuluidinpopulatiecareaajunslaniveluriadecvatealeactivitatiifizice.

„Cutoateacestea,metodeledemonitorizaresuntadeseori limitatesisebazeazafiepedateauto-

declaratedeoameni,fiepe'metodedemonitorizareneindividuale',precumdatelecolectateinfunctie

denumaruldeautovehiculedintr-ofamiliesaudenumarulmembriloruneisalidegimnasticadintr-o

anumitazona.OrganizatiaMondialaaSanatatiiarecunoscutcanuexistametodedemonitorizare

fiabile si a solicitat dezvoltarea unor

indicatori standard recunoscuti de

comunitatea stiintifica generala ca

indicatori valizi privind activitatea

fizica”,asubliniateuroparlamentarulin

intrebareaadresataComisiei.

in acest context in care metodele de

monitorizare sunt adeseori limitate,

DacianaSarbuaintrebatComisiadacaa

facut demersuri in vederea stabilirii

unorindicatoristandardprivindactivitateafizica.EurodeputataamaisolicitatComisieisaofereun

raspunscuprivirelamasuraincareacestiindicatorisuntutilizatipentruimbunatatireamonitorizarii

masuriloractualealeUEprivindactivitateafizicasi/saupentruinformareacuprivirelaviitoarele

strategiiinmateriedesanatate.

DacianaSarbu

“OrganizatiaMondialaaSanatatiiarecunoscutcanuexistametode

demonitorizarefiabilesiasolicitatdezvoltareaunorindicatoristandardrecunoscutidecomunitateastiintifica

generalacaindicatorivaliziprivindactivitateafizica”

Activitateafizica

-partecentrala

astiluluideviatasanatos

sanatate

Page 8: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Europarlamentarul

D a c i a n a S a r b u a

a d re s a t C o m i s i e i

Europeneointrebare

prin care ii solicita

acesteia sa exprime o pozitie cu privire la viitoarea strategie a Uniunii Europene privind

drogurile.

Avandinvederefaptulcainanul2012seincheieStrategiaEuropeanaprivinddrogurile,DacianaSarbu

aintrebatComisiadacavadapublicitatiiunstudiudeevaluareastrategiei2005-2012,panalasfarsitul

anului2012.

O alta solicitare facuta de europarlamentar in cadrul intrebarii adresate Comisiei a fost daca

substantelehalucinogenedetipulceloretnobotanicepotfiintrodusedecatreComisieintr-ostrategie

viitoareaUEprivinddrogurile.

StrategiaactualaaUniuniieuropeneprivindcombatereadrogurilorafoststabilitapentruperioada

2005-2012, iar cele doua planuri de

actiuneprivinddrogurilecareopunin

aplicare au fost fractionate in peri-

oadele2005-2008si2009-2012.

Planul de actiune al Uniunii privind

drogurilepentruperioada2009-2012a

fostorganizatinjurulacinciprioritati:

imbunatatirea coordonarii, reducerea

cereriisioferteidedroguri,consolida-

rea cooperarii internationale si imbunatatirea intelegerii problemei drogurilor. Comisia este

responsabila de monitorizarea si evaluarea strategiei Uniunii privind combaterea drogurilor si a

planurilordeactiuneprivinddrogurile.inacelasitimp,Comisiaareautoritateadeapropunestatelor

membrecanoidrogurisafiepusesubcontrol.

Avandinvederefaptulcainanul2012seincheieStrategiaEuropeana

privinddrogurile,DacianaSarbuaintrebatComisiadacavadapublicitatii

unstudiudeevaluareastrategiei2005-2012,panalasfarsitulanului2012.

Combaterea

consumuluidedroguri

–inatentiaComisiei?

sanatate

Page 9: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

incontextulincarein

statele din Orientul

Mijlociuaaparutunnouvirusrespirator,asociatcuoinsuficientarenala,europarlamentarul

DacianaSarbuaadresatComisieiEuropeneointrebareprincareceremaimulteinformatiisi

clarificaricuprivirelaacestvirus.

„Secunoscfoarteputinedetaliidesprenoulvirus,laboratoareleincercandsadetermineseveritateasa

simoduldetransmitere,nefiindclardacasetransmitedelaomlaomsaudelaanimallaom”,aaratat

DacianaSarbu,inintrebareaadresataComisieiEuropene.

AvandinvederecavirusulSARS(SevereAcuteRespiratorySyndrome-SindromRespiratorAcutGrav),

careprovinedinaceeasifamiliecunoulvirusrespirator,aucisinChinacatevasutedepersoaneinanul

2003, Daciana Sarbu a intrebat Comsia ce masuri prevede aceasta pentru a preveni raspandirea

v i r u s u l u i i n E u r o p a . To t o d a t a ,

eurodeputata a mai solicitat informatii

cu privire la actiunile prevazute de

Centrul European de Prevenire si

ControlalBolilorinlegaturacuacestnou

virus.

Centrul European pentru Prevenirea si

ControlulBolilor(ECDC),caremonitori-

zeazasituatiavirusuluilanivelulUniunii

Europene,aanuntatpanainprezentca

descoperirile de pana acum sugereaza ca virusul are origine animala (virus zoonotic), iar

manifestarilesalesuntdiferite.

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

Clarificariprivindunnouvirusrespirator

DacianaSarbu

„Secunoscfoarteputinedetaliidesprenoulvirus,laboratoareleincercand

sadetermineseveritateasasimoduldetransmitere,nefiindclardacase

transmitedelaomlaomsaudelaanimallaom”

sanatate

Page 10: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

EUROPA PARLAMENT EUROPA PARLAMENT EUROPA

sanatate

CamembraaComisi-

ei pentru mediu,

sanatate publica si

siguranta alimentara

d i n P a r l a m e n t u l

European, Daciana

Sarbu a adresat Co-

misieiEuropeneointrebareprincareaatrasatentiacaestenevoiedemasuricoerenteatatde

preventie,catsidetratareadependenteidealcool,maialesinrandultinerilor.

EurodeputataDacianaSarbuaaratat,inintrebareasaadresataComisieiEuropene,caestenevoiede

masuricoerenteatatdepreventie,catsidetratareadependenteidealcool,maialesinconditiileincare

proportiatinerilorcareconsumaalcoolacrescut,desiinUniuneaEuropeanaconsumulascazut.

„10%dinmortalitateainrandulfemeilortineresi25%dindeceseledinrandul barbatilortinerise

datoreazaconsumuluiexcesivdealcool.Estenevoiedemasuricoerenteatatdepreventie,catside

tratare a dependentei de alcool”, a

sustinuteurodeputataDacianaSarbu.

inacestcontext,incareStrategiaUniunii

Europeneprivindconsumuldealcoolse

incheie in 2012, Daciana Sarbu a

intrebatComisiaEuropeanadacaseare

in vedere, in urmatoarea perioada

bugetara,finantareadecampaniiinscoli

si facultati pentru prevenirea sau

limitareaconsumuluidealcoolinrandul

elevilorsistudentilor.Totodata,eurodeputataamaiintrebatdacasevizeazacofinantareadinbugetul

Uniuniiaclinicilordedezalcoolizarecarevorficreateinstatelemembre,inurmatorulcadrufinanciar.

DacianaSarbu

„10%dinmortalitateainrandulfemeilortineresi25%dindecesele

dinrandulbarbatilortinerisedatoreazaconsumuluiexcesivdealcool.Estenevoie

demasuricoerenteatatdepreventie,catsidetratareadependenteidealcool”

Estenevoiedemasuricoerente

depreventiesidetratareadependenteidealcool

Page 11: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

IMPLICARE IMPLICAREIMPLICAREIMPLICAREIMPLICARE

agriculturaINDAGRA:Alaturideproducatoriibio

Page 12: Newsletter Octombrie 2012 - Daciana Sarbu

BLOG:dacianasarbu.wordpress.com

FACEBOOK:http://www.facebook.com/daciana.sarbu

WEBSITE:www.dacianasarbu.ro

www.europarlamentariisd.ro

E-MAIL:[email protected]@yahoo.com

Scrieti-ipeadresa:RueWiertz60B-1047Bruxelles(GrupulSocialistdinParlamentulEuropean)

ciaa nD aucibrovitetupC mu

Sunatila:+40726314081(birou)+3222845805(Bruxelles);+33388175805(Strasbourg)

Trimitetiunfaxla:+3222849805(Bruxelles);+33388179805(Strasbourg)

ONLINE