Newsletter MFE - martie 2014

of 17 /17

Embed Size (px)

description

Newsletterul oficial al Ministerului Fondurilor Europene

Transcript of Newsletter MFE - martie 2014

Page 1: Newsletter MFE - martie 2014
Page 2: Newsletter MFE - martie 2014

Ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici, a fost prezent miercuri, 5martie a.c., la reuniunea anualã aAutoritãþilor de Management pentruProgramul Operaþional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)ºi pentru Programul OperaþionalDezvoltarea Capacitãþii Administrative(PODCA).La întrunire au participat reprezentanþi aiDirecþiei Generale pentru Ocuparea Forþeide Muncã, Afaceri Sociale ºi Incluziune dincadrul Comisiei Europene, ai Autoritãþii deAudit din cadrul Curþii de Conturi aRomâniei, ai Autoritãþii de Certificare ºiPlatã din cadrul Ministerului FinanþelorPublice, ai AM POS DRU ºi AM PODCA,dar ºi reprezentanþi ai organismelorintermediare POS DRU. Discuþiile au vizateficientizarea sistemului de atragere afondurilor structurale ºi de coeziune decãtre þara noastrã.

Transferul recent a douã Autoritãþii de Management la MFE reprezintã un pas important în reformareaîntregului sistem de implementare. Pornim astfel un proces de simplificare a structurii instituþionale caretrebuie sã fie mai eficientã ºi sã sprijine beneficiarii. În cadrul reuniunii de astãzi, am discutat, înprincipal, despre deficienþele majore în implementarea POS DRU, iar în baza informaþiilor prezentate deAM POS DRU reprezentanþii MFE urmeazã sã identifice un prim set de soluþii. Acestea vor vizafinalizarea evaluãrii proiectelor depuse în vara anului 2013, finalizarea contractãrii fondurilor europene,evitarea dezangajãrii automate a fondurilor alocate la nivelul acestui program ºi, nu în ultimul rând,corectarea informaþiilor din SMIS ­ Sistemul Unic de Management al Informaþiei, a declarat ministrulFondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Reamintim cã începând cu data de 1 martie, au fosttransferate în subordinea MFE Autoritãþile deManagement POS DRU ºi POS CCE (ProgramulOperaþional Sectorial Creºterea CompetitivitãþiiEconomice).

Urmãrim crearea unui sistem la standarde europene ºi vãreamintesc cã astfel de mãsuri au dat rezultate notabileîncã din luna mai a anului 2012. România a încasat peste1,2 miliarde de euro din fondurile structurale ºi decoeziune în luna februarie 2014, sumã care reprezintãaproape 25% din încasãrile din perioada 2007­2013.Toate aceste recorduri în cascadã înregistrate în lunafebruarie a.c., 830 de milioane de euro fonduri europeneîntr­o singurã zi, 20 februarie a.c., ºi încã 304,6 milioaneeuro, în ziua urmãtoare, 21 februarie a.c., se datoreazãtocmai mãsurilor adoptate de cãtre actualul Guvern alRomâniei în 2013, un an foarte bun din punct de vedereal absorbþiei fondurilor. Mai mult, la începutul lunii în curs,martie 2014, a mai fost transferatã de cãtre ComisiaEuropeanã suma de 55 de milioane de euro, a adãugatministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Ministrul fonduriloreuropene, Eugen

Teodorovici, aparticipat la reuniuneaanualã a Autoritãþilor

de ManagementPOS DRU ºi PODCA

5 martie 2014

Page 3: Newsletter MFE - martie 2014

Ministrul EugenTeodorovicisolicitã

AM POS CCEsemnarea

contractelor definanþare pânã la

finalul luniiaprilie 2014

Ministrul Fondurilor Europene,Eugen Teodorovici, a fostprezent, în data de 6 martie a.c.,la evenimentul ProgramulOperaþional Sectorial CreºtereaCompetitivitãþii Economice ­instrument în sprijinulcompetitivitãþii întreprinderilor,organizat de Autoritatea deManagement POS CCE.

Cu acest prilej, MinistrulFondurilor Europene a declaratcã pânã în luna aprilie a acestuian trebuie semnate toatecontractele de finanþare pentrucare nu a fost finalizatã încãevaluarea ºi a cerut conduceriiAutoritãþii de Management POSCCE mobilizare totalã învederea recuperãrii decalajelordin trecut.

Valoarea proiectelor rãmase încã în diverse faze deevaluare ºi contractare este de aproximativ 300 milioane deeuro, din care majoritatea sunt proiecte de investiþii mari,importante pentru economia naþionalã. Actualul Guverneste unul care susþine foarte mult sectorul privat, cel cãruiai se adreseazã acest program. Nu vã ascund faptul cã anul2014 este unul dificil pentru cã trebuie sã continuãm ceeace am început în 2013, adicã sã nu pierdem nici mãcar uneuro din banii europeni. Am reuºit acest lucru în 2013,aºadar se poate, ºi nu sunt multe statele care au fãcut acestlucru. Acum trebuie sã ne propunem o þintã ºi mai înaltã, iarpentru aceasta avem nevoie, în mod obligatoriu, de unsistem de implementare eficient si simplificat. Este unobiectiv pe care îmi propun sã­l atingem pânã la finalulacestui an. Nu trebuie sã reuºim sã facem doar absorbþie,ci ºi sã perfectãm un model de implementare care sã aibãimpact în economia româneascã, a subliniat EugenTeodorovici.

În ceea ce priveºte transferul Autoritãþilor de ManagementPOS CCE ºi POS DRU în subordinea MFE, ministrul aarãtat cã o simplificare a sistemului ºi, implicit, o reducere abirocraþiei, va conduce la evitarea unor presiuni nejustificateasupra beneficiarilor. Este foarte important ca noi sãconºtientizãm cã trebuie sã lucrãm pentru beneficiari.Aceasta îmi doresc sã fie mentalitatea cu care sã pornim peacest drum împreunã, a explicat Eugen Teodorovici.

6 martie 2014

Notã:

Reamintim cã de la data de 1 martie 2014, Autoritãþile de Management POS CCE ºi POS DRU au fosttransferate la Ministerul Fondurilor Europene.

Page 4: Newsletter MFE - martie 2014

Ministrul fondurilor europene s­a întâlnit cu parteneriisociali implicaþi în proiecte POS DRU

12 martie 2014

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut marþi, 11 martie a.c., o întrevedere cu partenerii socialiimplicaþi în proiecte POS DRU pentru a discuta despre problemele pe care le întâmpinã în implementare ºi despresoluþiile identificate de aceºtia. Autoritatea de Management a fost transferatã în subordinea Ministerul FondurilorEuropene începând cu data de 1 martie 2014.

Ministerul Fondurilor Europene va avea o abordare cu totul nouã de acum înainte. Vreau sã fiþi partenerii meide lucru în acest demers ca sã putem identifica ºi repara o cât mai mare parte a disfuncþiilor din sistem. Amfãcut o serie de verificãri în aceastã perioadã ºi avem o fotografie clarã pe tot ceea ce înseamnã POS DRU.Vã propun ca acesta sã fie momentul în care pornim cãtre o altã manierã de lucru. Aveþi tot sprijinul meu ºiîmi doresc foarte mult acest parteneriat cu dumneavoastrã. Vã propun sã avem întâlniri lunare în care sãmarcãm rezolvarea unor probleme, identificarea de soluþii ºi sã mergem mai departe, respectând termenelede implementare ºi regulile Comisiei Europene pentru fiecare proiect în parte, a declarat ministrul FondurilorEuropene, Eugen Teodorovici.

Principalele probleme identificate de partenerii sociali în implementarea proiectelor POS DRU vizeazã evaluarea ºicontractarea proiectelor, procesarea cererilor de rambursare ºi a cererilor de platã, nerespectarea termenelor de platãde cãtre Autoritatea de Management POS DRU, precum ºi comunicarea deficitarã cu beneficiarii.Ministerul Fondurilor Europene va publica pe site­ul www.fonduri­ue.ro, un document care va centraliza propunerilepartenerilor de dialog, urmând ca acesta sã fie actualizat, în cazul fiecãrei propuneri, cu informaþii referitoare la stadiultranspunerii în practicã. În final, ministrul Fondurilor Europene a lansat un apel cãtre toate ONG­urile din þarã de a veniîn întâmpinarea demersului sãu ºi de a deveni parte a reformei din sistem, contribuind la transmiterea problemelor cucare se confruntã dar ºi a unor soluþii pe care fiecare le identificã. Propunerile sunt aºteptate pe adresacontact.minis[email protected]­ue.ro.La reuniune au participat peste 20 de ONG­uri ºi alþi parteneri sociali, din rândul membrilor Comitetului de MonitorizarePOS DRU.

Page 5: Newsletter MFE - martie 2014

Notã:

Lucrãrile de restaurare ºi extindere a obiectivului de patrimoniu Hanul Gabroveni au fost finanþate ºi din granturi SEE ºi norvegiene,contractate în perioada de programare 2004­2009. Valoarea granturilor alocate acestor lucrãri este de 2,5 mil. euro, adicã 35% dincostul total al lucrãrilor.Finanþãrile au fost acordate în timpul perioadei de programare care s­a încheiat. În actuala perioadã de programare pe granturi SEE& norvegiene, 2009­2014, România beneficiazã de granturi în valoare de aprox. 306 mil. euro. Din aceastã sumã, aproximativ 21milioane de euro sunt destinate susţinerii patrimoniului cultural, diversităţii în cultură şi arte (prin două programe – „Conservarea șirevitalizarea patrimoniului cultural și natural” şi „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”).

Ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici, a vizitat stadiul lucrãrilor derestaurare ºi extindere a obiectivului de

patrimoniu Hanul Gabroveni

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a participat astãzi, 13martie a.c., împreunã cu Primarul General al Capitalei, Sorin Oprescu, lavizita de verificare a stadiului lucrãrilor de restaurare ºi extindere aobiectivului de patrimoniu Hanul Gabroveni. Cu acest prilej, EugenTeodorovici a apreciat cã apariþia în Centrul Istoric a unui important spaþiucultural joacã un rol esenþial în procesul de poziþionare a Bucureºtiului lanivelul marilor capitale ale lumii.

Ministerul Fondurilor Europene a sprijinit un proiect cu oimportantã componentã culturalã. Mã bucurã nespus cã gestionãmaceastã lucrare. Am avut în Primarul General un adevãrat partener,astfel încât în luna iunie a acestui an vom putea organiza aiciîntâlnirea anualã aferentã Mecanismelor Financiare SEE ºinorvegian ­ 2009­2014, a declarat ministrul Fondurilor Europene.

Eugen Teodorovici s­a arãtat mulþumit de stadiul ºi de calitatea lucrãrilor,partea veche a hanului, cea finanþatã în parte din granturi SEE ºinorvegiene, fiind deja finalizatã. La rândul sãu, Primarul General alCapitalei, Sorin Oprescu, a subliniat cã ansamblul va gãzdui un centrucultural­artistic la standarde europene, care va cuprinde sãli de spectacolºi repetiþii, de expoziþie, seminar ºi sãli educative (scoalã de balet).

Centrul cultural multifuncþional va dezvolta diferite activitãþi legatede arta reprezentãrii scenice, arte plastice, formare profesionalãcontinuã, organizare ºi stocare de informaþie, administraþie,informare culturalã ºi turisticã. Sunt foarte mulþumit de felul în cares­a lucrat. Aratã cât mai aproape de original. Este un monument careva deveni pilon de dezvoltare pentru ceea ce înseamnã proiect deculturã la nivelul Bucureºtiului, a explicat edilul Capitalei.

În ceea ce priveºte costurile de realizare, cei doi oficiali au explicat cãacestea au fost asigurate din mai multe surse: bugetul local al PrimãrieiMunicipiului Bucureºti, contribuþia Mecanismului Financiar SpaþiulEconomic European, prin Ministerul Culturii, Cultelor ºi PatrimoniuluiNaþional, prin Unitatea de Management a Proiectelor SEE (UMP).

13 martie 2041

Foto credit: PMB

Page 6: Newsletter MFE - martie 2014

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, ºipartenerii sociali implicaþi în proiecte POS CCE auagreat un parteneriat pentru eficientizarea programului

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut vineri, 14 martie a.c.,o întrevedere cu partenerii sociali implicaþi în proiecte implementate în cadrulProgramului Operaþional Creºterea Competitivitãþii Economice (POS CCE)pentru a discuta despre problemele pe care le întâmpinã în implementare ºidespre soluþiile identificate de aceºtia. Autoritatea de Management a fosttransferatã în subordinea Ministerul Fondurilor Europene începând cu datade 1 martie 2014. Cu acest prilej, ministrul Fondurilor Europene le­a propuscelor prezenþi o schimbare a abordãrii ºi, totodatã, a mentalitãþii cu privire lamaniera de utilizare a banilor europeni.

Ministerul Fondurilor Europene va impune o abordare cu totul nouã de acum înainte înderularea proiectelor finanþate în cadrul Programului Operaþional Creºterea CompetitivitãþiiEconomice. Vreau sã fiþi partenerii mei de lucru în acest demers ca sã putem identifica ºirepara o cât mai mare parte a disfuncþiilor din sistem. Vã propun sã avem întâlniri lunare încare sã elaborãm o agendã comunã. Dumneavoastrã semnalaþi probleme, cãutãm soluþii

împreunã iar eu încerc sã gãsesc calea cea mai sigurã ºi mai eficientã de implementare a lor.Aveþi în actualul guvern un partener onest. Pânã la urmãtoarea noastrã întâlnire aºteptpropuneri, iniþiative ca sã putem identifica soluþii rapide, simple ºi eficiente, a declarat ministrul

Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

În cadrul discuþiilor, partenerii de dialog au afirmat cã susþin propunerile de reducere a numãrului ºi tipuluidocumentelor solicitate beneficiarilor. Reprezentanþii acestora au mai propus ºi dezvoltarea de soluþii definanþare integrate pentru beneficiari. Totodatã, ei au venit în întâmpinarea propunerii ministrului referitoarela faptul cã un proiect bancabil nu trebuie sã mai fie evaluat ºi de instituþiile statului pentru a beneficia defonduri europene, ci sã fie finanþat automat în situaþia în care proiectele rãspund prioritãþilor stabilite prinprogramele operaþionale.Partenerii de dialog au felicitat reprezentanþii Ministerul Fondurilor Europene pentru asigurarea plãþilor cãtrebeneficiarii POS CCE, respectiv pentru sprijinul acordat implementãrii proiectelor în cadrul programului.În finalul întâlnirii, Eugen Teodorovici ºi partenerii sociali implicaþi în proiecte POS CCE au agreat asupra uneiagende comune pe care o vor elabora în perioada imediat urmãtoare, asigurându­l pe ministrul FondurilorEuropene de un parteneriat sincer ºi transparent. Totodatã, ministrul Fondurilor Europene a lansat un apelcãtre toþi beneficiarii pentru a veni în întâmpinarea demersului sãu ºi de a deveni parte a reformei din sistem,contribuind la transmiterea problemelor cu care se confruntã dar ºi a unor soluþii pe care fiecare le identificãpe adresa [email protected]­ue.ro.

Notã:

Ministerul Fondurilor Europene va publica pe site, www.fonduri­ue.ro, un document care va centralizapropunerile partenerilor de dialog, urmând ca acesta sã fie actualizat, în cazul fiecãrei propuneri, cu informaþiireferitoare la stadiul transpunerii în practicã. La reuniune au participat mai mulþi parteneri sociali din rândulmembrilor Comitetului de Monitorizare POS CCE.

14 martie 2014

Page 7: Newsletter MFE - martie 2014

Guvernul României a lansat, la initiativa Primului­ministru Victor Ponta, a doua ediție a Programului de Internship la niveluladministrației publice centrale. Ca și în cazul ediției precedente, pe parcursul a două luni (15 iulie­15 septembrie), candidațiiselectați vor participa la activitățile desfășurate la Cancelaria Prim­Ministrului și la Secretariatul General al Guvernului. Onoutate a acestui an o reprezintă extinderea programului de Internship la nivelul tuturor ministerelor și departamentelor dincadrul Executivului. Astfel, anul acesta studenții și tinerii absolvenți pot opta pentru peste 170 de poziții de stagiar disponibile.Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții generale: să dețină cetățenia română; să aibă cel mult 24 de ani lamomentul debutului programului (15 iulie 2014); să fie studenți ori tineri absolvenți ai programelor universitare de licență; săcunoască bine cel puțin o limbă străină de circulație internațională; să aibă cunoștințe de bază în domeniul IT. Acestora li seadaugă condițiile specifice descrise de fiecare minister și departament Candidaturile vor fi depuse exclusiv online, termenullimită pentru depunerea acestora fiind 31 mai. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina oficialã a Programului de Internship.

Guvernul României a lansat, la initiativa Primului­ministru Victor Ponta, a doua ediție a Programului deInternship la nivelul administrației publice centrale

10 poziții disponibile la Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Programului [email protected]

1. Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare (3 poziții elaborarea documentelor de programare 2014­2020 șielaborarea cadrului general de monitorizare și implementare a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) 2014­2020și, totodată, coordonează evaluările impuse de pachetul legislativ al Comisiei Europene.2. Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile / Biroul Financiar, Contabilitate și RecuperareCreanțe (o poziție) acționează în calitate de Autoritate Contractantă / autoritate de plată / ordonator de credite pentruprogramele aflate în gestionarea sa, respectiv: Phare, ISPA, Facilitatea de Tranziție, Facilitatea Schengen, Programul deCooperare Elvețiano­Român, Twinning. Totodată, Biroul duce la îndeplinire obiectivele ministerului privind gestionareainstrumentelor financiare nerambursabile și asigură managementul tehnic și financiar a tuturor contractelor/convențiilorîncheiate în baza Memorandumurilor de Finanțare/Acordurilor de Finanțare/Fișelor de proiect.3. Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile / Compartimentul Programare și ImplementareGranturi SEE și Norvegiene (o poziție):

reprezintă România în calitate de Punct Național de Contact în relația cu Comitetul Mecanismului Financiar în ceea ceprivește implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009­2014 și cu Ministerul AfacerilorExterne Norvegian în ceea ce privește Mecanismul Financiar Norvegian 2009­2014;

îndeplineste atribuții de operator de program pentru RO 03 „Monitorizarea mediului și planificare și control integrat” șiRO 18 „Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale româneștiși norvegiene;

gestioneaza aspectele privind programarea, implementarea, monitorizarea programelor finanțate prin MecanismeleFinanciare SEE și Norvegiene;

gestionează Fondul de Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național; efectueaza verificarea cheltuielilor la nivel de proiect și raportează către Autoritatea de Certificare și Plată, prinrapoartele financiare intermediare, cheltuielile efectuate la nivel de proiect și program.

4. Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe Mediu de Afaceri și Investiții / Unitatea Coordonare ProgramulOperațional Regional (două poziții) are atribuții în coordonarea și monitorizarea implementării Programului OperaționalRegional.5. Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore (3 poziții) coordonează implementareaProgramului Operațional Sectorial Mediu (POS M) și a Programului Operațional Sectorial Transport (POS T), propune măsuri(legislative, financiare, administrative) pentru a eficientiza implementarea proiectelor în aceste sectoare, coordoneazã

Sursa: Guvernul României

Page 8: Newsletter MFE - martie 2014

Ministerul Fondurilor Europene a publicat adoua versiune actualizatã a Acordului deParteneriat 2014­2020 ºi documentele

consultative pentru programele operaþionale

17 martie 2014

Cea de a doua versiune actualizatã a Acordului de Parteneriat 2014­2020 a fost publicatã luni, 17 martiea.c., pe site­ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri­ue.ro, în scopul consultãrii publice cupartenerii de dialog. Reamintim cã prima versiune a acestui Acordului de Parteneriat a fost publicatã laînceputul lunii februarie 2014. Între timp, documentul a fost actualizat în urma discuþiilor cu serviciileComisiei Europene ºi în urma consultãrii publice. De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene a publicatºi prima versiune de lucru a documentelor consultative pentru patru programe operaþionale pentru care vafi autoritate de management: Programul Operaþional Infrastructurã Mare, Programul Operaþional CapitalUman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistență Tehnică.

Conform regulamentelor UE, Ministerul Fondurilor Europene trebuie sã transmitã Acordul de Parteneriatpânã la data de 22 aprilie 2014.

Am publicat toate aceste documente de programare deoarece Ministerul Fondurilor Europene puneaccentul pe o consultare publicã extinsã. Cea de a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014­2020este pe site­ul MFE încã din februarie 2014, a fost discutatã în cadrul Comitetului Interinstituþional pentruAcordul de Parteneriat, iar astãzi a fost publicat documentul actualizat, cel care include ºi propunerilerelevante primite în ultima perioadã. Tot astãzi, MFE a publicat primele versiuni de lucru pentrudocumentele consultative pentru cele patru programe operaþionale pe care le va coordona în perioada2014­2020. Acestea sunt documentele de programare care descriu în detaliu ce va finanþa România înperioada 2014­2020 ºi, tocmai din acest motiv, îi rog pe toþi partenerii de dialog sã ne transmitã propunericoncrete, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Vã prezentãm lista documentelor publicate luni, 17 martie a.c., pe site­ul Ministerului Fondurilor Europene:

Cea de a doua versiunea a Acordului de Parteneriat 2014­2020 varianta actualizatã, în limba românãCea de a doua versiunea a Acordului de Parteneriat 2014­2020 varianta actualizatã, în limba englezãProgramul Operaþional Infrastructurã Mare prima versiune, document consultativProgramul Operaþional Capital Uman prima versiune, document consultativProgramul Operaþional Competitivitate prima versiune, document consultativProgramul Operaţional Asistență Tehnică – prima versiune, document consultativComentariile partenerilor de dialog pe marginea documentelor publicate sunt aºteptate la adresa de e­[email protected]­ue.ro.

Page 9: Newsletter MFE - martie 2014

Ministrul Eugen Teodorovicis­a întâlnit cu Vittoria Aliatta diVillafranca, director DG Regio

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut marți, 18 martie 2014, o întrevedere cuVittoria Aliatta di Villafranca, director în cadrul DG Regio.

“Doresc să mulțumesc DG REGIO pentru dialogul informal constructiv pe care l­a avut cuautoritățile române pe tema documentelor de programare pentru perioada 2014­2020. Îmidoresc ca aceastã colaborare sã continue ºi vã asigur de faptul cã Guvernul României ºiMinisterul Fondurilor Europene au depus toate eforturile pentru a se alinia principiilor șiobiectivelor europene în documentele de programare pentru viitoarea politicã de coeziune.Suntem conștienţi de importanţa sistemului de management pentru atragerea fondurileeuropene, acesta fiind motivul pentru care ne­am propus o nouă structură instituționalăpentru implementarea viitoarelor programe operaþionale, a declarat ministrul FondurilorEuropene, Eugen Teodorovici.

În cadrul discuþiilor, oficialul român a prezentat a doua variantã actualizatã a Acordului deParteneriat. Prima versiune a documentului a fost publicatã pentru consultare publicã în data de 10februarie 2014, procesul de consultare fiind unul dinamic și care a implicat întâlniri formale,seminarii, conferințe etc.

“În această perioadă, a avut loc un schimb continuu de informații între autoritățile române șireprezentanții Comisiei Europene, axat pe îmbunătățirea documentului. Propunerile primitein timpul consultarii publice și comentariile Comisiei Europene au fost analizate și integrateîn mare măsură în ultima versiune. Autoritățile române doresc să transmită formal acestdocument Comisiei Europene cât mai curând posibil şi sperăm că vom avea același dialogconstructiv cu Comisia și în timpul procesului de evaluare a Acordului de Parteneriat”, aadãugat Eugen Teodorovici.

Notã:

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, efectueazã, în perioada 18 20 martie 2014, ovizitã de lucru la Bruxelles.

19 martie 2014

Page 10: Newsletter MFE - martie 2014

Eugen Teodorovici: Guvernul României aaprobat un nou împrumut cu o valoare depeste 900 milioane de lei pentru plata

beneficiarilor de fonduri europene

Guvernul României a aprobat în ºedinþa

din 26 martie a.c., un nou împrumut de la

Trezoreria Statului pentru a pune la

dispoziþia Autoritãþilor de Management

ale programelor operaþionale resursele

necesare pentru plata facturilor cãtre

beneficiarii de fonduri europene.

Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de peste 900 milioane de lei,prin care asigurã resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Astfel,Guvernul României continuã angajamentul ferm de a susþine implementarea proiectelorfinanþate din fondurile UE ºi, implicit, procesul de absorbþie rapidã a fondurilor structurale ºide coeziune, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

Noile fonduri vor fi folosite pentru efectuarea de plãþi cãtre beneficiarii proiectelor implementate în

cadrul a trei programe. Astfel, pentru efectuarea de plãþi cãtre beneficiarii Programului Operaþional

Regional au fost alocate fonduri în valoare de 360 milioane de lei, pentru achitarea facturilor cãtre

beneficiarii Programului Operaþional Sectorial Mediu o sumã de aproximativ 294 milioane de lei, iar

pentru cei ai Programului Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice o sumã de 255

milioane de lei.

26 martie 2014

Page 11: Newsletter MFE - martie 2014

România va trimite oficial Comisiei Europene propunerea deAcordul de Parteneriat 2014­2020 pânã la sfârºitul acestei luni.

Statele membre UE trebuie sã transmitã aceste documentepânã în data de 22 aprilie 2014, ceea ce înseamnã cã

România nu înregistreazã nicio întârziere în pregãtirea sauexpedierea acestui document. Autoritãþile române aupregãtit Acordul de Parteneriat în cadrul dialogului

informal avut cu reprezentanþii Comisiei Europene, dar ºiprin derularea unei ample consultãri cu toþi

partenerii de dialog la nivel naþional.Acordul de Parteneriat este documentul care

stabileºte prioritãþile de finanþare ale României,modul în care þara noastrã va atinge obiectivele

prevãzute în strategia Europa 2020.Mai multe detalii referitoare la investiþiile care

vor fi susþinute din fonduri europene în viitoarea perioadã deprogramare vor fi stabilite la nivelul programelor operaþionale.

Ministerul Fondurilor Europene a supus consultãrii publice primele versiuni ale documentelorconsultative pentru cele patru programe operaþionale pe care le va avea în subordine în

perioada 2014­2020, iar în luna mai a.c. intenþioneazã sã transmitã oficial Comisiei Europene ºiaceste documente de programare, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

România va trimite oficial Comisiei Europenepropunerea de Acord de Parteneriat pânã la

data de 31 martie 201426 martie 2014

Ministerul Fondurilor Europene va trimite oficial Comisiei Europene propunerea de Acord de Parteneriat2014­2020 pânã la data de 31 martie a.c., conform deciziei adoptate în ºedinþa de Guvern de astãzi, 26martie 2014.

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014­2020, datoritã simplificãriistructurii instituţionale. Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate demanagement numai la nivelul a trei ministere: Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operaþional Infrastructura

Mare, Programul Operaþional Capital Uman, Programul Operaþional Competitivitate ºi Programul OperaþionalAsistență Tehnică;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de management pentru: ProgramulOperaþional Regional, Programul Operaþional Capacitate Administrativã, respectiv pentru programele decooperare teritorialã europeanã;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul Național pentruDezvoltare Ruralã, respectiv Programul Operaþional pentru Pescuit.

Coordonarea va ține seama de lecțiile învățate în perioada 2007­2013 și va urmări eficientizarea procesului deimplementare și reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura obținerea unuiimpact semnificativ al investițiilor, respectiv continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă deprogramare.

Page 12: Newsletter MFE - martie 2014

Întâlnirea la nivel înalt: ministrul Eugen Teodorovici și Branko Grčić,

viceprim­ministru și ministru al dezvoltăriiregionale ºi fondurilor europene din Croaþia

28 martie 2014

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut îndata de 28 martie 2014, o întrevedere cu viceprim­ministru,ministrul dezvoltãrii regionale ºi fondurilor europene dinCroaþia, Branko Grèiæ.

Discuþiile dintre cei doi oficiali au vizat dificultãþile întâmpinateîn absorbþia fondurilor europene în perioada de programare2007 2013, experienþa lecþiilor învãþate de partea românãprecum ºi îmbunãtãþirea procesului de absorbþie din mai2012 pânã în prezent. S­a discutat, totodatã, ºi despreprocesul de pregãtire a portofoliului de proiecte, finanþarea ºicofinanþarea proiectelor, folosirea instrumentelor financiare,dar ºi despre sistemul de implementare ºi acþiunile avute învedere pentru perioada 2014 2020.

România a fãcut o serie de greºeli în implementareafondurilor structurale ºi de coeziune la începutul acesteiperioade de programare, însã actualul Guvern a demonstratcã are capacitatea de a recupera întârzierile în absorbþiafondurilor UE. În prezent, rata de absorbþie curentã este depeste 34% comparativ cu aproximativ 8% în luna mai 2012.

În ceea ce priveºte exerciþiul financiar multianual 2014­2020, România este unul dintre primele statemembre UE care a început dialogul informal cu serviciile Comisiei Europene pentru a pregãti cât mairepede documentele de programare. România va transmite oficial Comisiei propunerea de Acord deParteneriat 2014­2020 pânã la sfârºitul acestei luni, a declarat ministrul Eugen Teodorovici.

La rândul său, Branko Grčić, viceprim­ministru, ministrul dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația asubliniat faptul că scopul vizitei sale de lucru în România este schimbul reciproc de experiență acumulată înabsorbţia fondurilor UE, și datorită faptului că România a înregistrat un progres considerabil în atragerea fonduriloreuropene în actuala perioadă de programare. Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene din Croaţialucreazã intens la elaborarea unui proiect de Acord de Parteneriat pentru perioada 2014 ­ 2020, în care vor fidefinite prioritățile cheie ale viitoarelor investiţii și perspectivele de dezvoltare ale țării. Cu acest prilej, MinisterulFondurilor Europene ºi partenerii croaþi organizeazã, în data de 28 martie 2014, un seminar în timpul cãruia va fiprezentatã experienþa României în atragerea fondurilor europene, dar ºi informaþii referitoare la pregãtireaperioadei de programare 2014­2020.

Notã:În perioada 27 martie 2014 30 martie 2014, o delegaþie croatã condusã de Branko Grèiæ, viceprim­ministru,ministrul dezvoltãrii regionale ºi fondurilor europene din Croaþia a efectuat o vizitã de lucru în România, la invitaþiaministrului fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

Page 13: Newsletter MFE - martie 2014

Vizitã la proiectul laserului de la Mãgurele

Ministrul Eugen Teodorovici, viceprim­ministru ºiministrul dezvoltãrii regionale ºi fondurilor europenedin Croaþia, Branko Grèiæ, ºi ministrul delegat pentruînvățământ superior, cercetare științifică și dezvoltaretehnologicã, Mihnea Costoiu, au vizitat sâmbãtã, 29martie a.c. proiectul laserului de la Mãgurele.

România se mândreºte cu acest proiect,care ilustreazã atât capacitatea decercetare­inovare a þãrii noastre, cât ºiefectul pozitiv al atragerii fonduriloreuropene , a declarat ministrul fonduriloreuropene.

La Mãgurele se construieºte cel mai puternic centrude cercetare a laserului din lume, Extreme LightInfrastructure ­ Nuclear Physics (ELI ­ NP). Proiectuleste finanþat de cãtre Uniunea Europeanã prinfonduri de coeziune ºi fonduri structurale destinaterealizãrii infrastructurii de cercetare pan­europene.Cercetãrile care vor fi realizate la Mãgurele vor aveaimpact în domeniul sãnãtãþii, al managamentuluimaterialelor ºi deºeurilor nucleare, în economie sauîn industria farmaceuticã. La dezvoltarea proiectuluivor contribui Institutul de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã­ Horia Hulubei", Universitatea Bucureºti,Universitatea Politehnicã din Bucureºti, alãturi de alteuniversitãþi cu profil tehnic din România, care vorelabora programe masterale legate direct deproiectul ELI­NP.

29 martie 2014

Page 14: Newsletter MFE - martie 2014

Mesajul ministrului Fondurilor Europene,Eugen Teodorovici, cu ocazia aniversãrii a10 de ani de la aderarea României la NATO

29 martie 2014

"Se împlinesc, astãzi, 10 ani de când România a devenitmembrã a NATO, moment deosebit de important pentruRomânia și pentru relația transatlantică.

Angajamentele asumate de țara noastră și eforturilecomune cu aliații noștri pentru menținerea păciiși a democrației în țările noastre, dar și pestehotare, trebuie sã reprezinte astãzi, dupã 10 ani

de parteneriat onest, o mândrie națională și unsemnal puternic pentru continuarea și consolidarea

colaborãrii noastre.

Sub însemnele Alianþei Nord­Atlantice ne­am angajat sã apãrãm teritoriile altor state, iar costul plãtit aconstat în viețile pierdute de acei militari români, care au oferit prin sacrificiul lor, siguranță și stabilitateîn regiune.

Trebuie sã ne reamintim cu mândrie cã România a fost primul stat din regiune care a intrat înParteneriatul pentru Pace, autoritățile române inițiind relații diplomatice în acest sens imediat dupărevoluție, alegând astfel drumul de la dictatură la democrație.

NATO este o alianță militară la a cărei securitate România contribuie, dar beneficiază totodată, contândpe un parteneriat sigur și solid din partea aliaților.

Mulțumesc aliaților pentru sprijinul acordat, eroilor naționali pentru sacrificiul și dragostea lor de țară șituturor românilor care văd în ziua în care am aderat la NATO, un moment esențial în istoria naționalăpentru stabilitatea și securitatea țării noastre."

Page 15: Newsletter MFE - martie 2014

Vizita ministrului fondurilor europene,Eugen Teodorovici, în Republica Moldova

31 martie 2014

Ministrul fondurilor europene, aefectuat în data de 31 martie a.c. ovizită oficială la Chișinău.

În cadrul acesteia, ministrulTeodorovici participã lucrãrile celeide­a doua sesiuni a ComisieiInterguvernamentale România ­Republica Moldova pentru IntegrareEuropeanã, mecanism bilateral decooperare menit sã sprijine, prinproiecte concrete și schimb deexperiență, parcursul european alRepublicii Moldova.

Comisia InterguvernamentalãRomânia ­ Republica Moldova pentruIntegrare Europeanã a fost creatã înbaza Planului de Acțiune pentruaplicarea Declarației Comune privindinstituirea unui Parteneriat Strategicîntre România și Republica Moldovapentru integrarea europeanã aRepublicii Moldova, semnat la Iași, ladata de 3 martie 2012.

Ministrul Eugen Teodorovici, efectuează astăzi, 31 martie a.c., o vizită oficială la Chișinău. În cadrul acesteia,ministrul Teodorovici participã lucrãrile celei de­a doua sesiuni a Comisiei Interguvernamentale România ­Republica Moldova pentru Integrare Europeanã, mecanism bilateral de cooperare menit sã sprijine, prinproiecte concrete și schimb de experiență, parcursul european al Republicii Moldova.Comisia Interguvernamentalã România ­ Republica Moldova pentru Integrare Europeanã a fost creatã în bazaPlanului de Acțiune pentru aplicarea Declarației Comune privind instituirea unui Parteneriat Strategic întreRomânia și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnat la Iași, la data de3 martie 2012.În timpul vizitei oficiale la Chișinău, ministrul Teodorovici are o întrevedere cu ministrul Dezvoltării Regionaleși Construcțiilor din Republica Moldova, Marcel Răducan. De asemenea, oficialul român va ține şi o prelegerestudenților de la Academia de Studii Economice a Moldovei.

Notã:Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, efectueazã astãzi, 31 martie 2014, o vizitã oficialã laChișinău. Din delegația României care va participa la lucrările Comisiei fac parte reprezentanți ai: MinisteruluiAfacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public,Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,Autorității Naționale Sanitar­Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale de Integritate,Institutului Național al Magistraturii, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Page 16: Newsletter MFE - martie 2014

România a trimis oficial propunerea de Acord deParteneriat 2014­2020 Comisiei Europene

31 martie 2014

Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial propunerea de Acord de Parteneriat 2014­2020 ComisieiEuropene, prin sistemul informatic de comunicare Structural Funds Communication (SFC), în data de 31martie a.c.

Dupã ce a trimis în trecut versiuni de lucru ale acestui document în cadrul dialogului informal,România a trimis oficial, astãzi, Comisiei Europene propunerea de Acord de Parteneriat.Transmiterea oficialã a acestui document înseamnã cã România se apropie de momentul semnãriiAcordului de Parteneriat. Potrivit regulamentelor europene, Comisia are la dispoziþie trei luni pentrua analiza documentul, perioadã de timp care poate fi întreruptã dacã statului membru îi sunttransmise comentarii pe marginea acestui document, proces absolut normal aplicabil tuturorstatelor UE. Totodatã, subliniez cã România nu înregistreazã nicio întârziere în trimiterea propuneriide Acord de Parteneriat, termenul limitã prevãzut de regulamentul UE fiind 22 aprilie 2014, a declaratministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

Sistemul de implementare a fonduriloreuropene va fi mult mai eficient în perioada2014­2020, datoritã simplificãrii structuriiinstituþionale. Suplimentar, sistemul va fimai bine coordonat, fiind stabilite atribuțiide autoritate de management numai lanivelul a trei ministere:

Ministerul Fondurilor Europene va fiautoritate de management pentru:Programul Operaþional InfrastructurãMare, Programul Operaþional CapitalUman, Programul OperaþionalCompetitivitate ºi ProgramulOperaţional Asistență Tehnică;• Ministerul Dezvoltării Regionale șiAdministrației Publice va fi autoritate demanagement pentru: ProgramulOperaþional Regional, ProgramulOperaþional Capacitate Administrativã,respectiv pentru programele decooperare teritorialã europeanã;• Ministerul Agriculturii și DezvoltăriiRurale va fi autoritate de managementpentru Programul Național pentruDezvoltare Ruralã, respectivProgramul Operaþional pentru Pescuit.

Totodată, coordonarea va ține seama delecțiile învățate în perioada 2007­2013 și vaurmãri eficientizarea procesului deimplementare și reducerea poveriiadministrative, iar concentrarea tematicã afondurilor va asigura obținerea unui impactsemnificativ al investițiilor, respectivcontinuitatea intervențiilor sustenabile dinactuala perioadã de programare.

Page 17: Newsletter MFE - martie 2014