Newsletter ADR Sud Muntenia...ADR Sud Muntenia a inaugurat sediul POS CCE, în prezenţa ministrului...

of 19 /19
ADR Sud Muntenia a inaugurat sediul POS CCE, în prezenţa ministrului fondurilor europene, Eugen Teodorovici Buletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia EXCELENță îN S UD MUNTENIA Aur pentru ploieşteanul Alexandru Zancă, la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene .................. 13 INFO REgIO Situaţia proiectelor Regio depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia .............. 10 Argeş / La începutul toamnei se finalizează lucrările de amenajare a Parcului Ştrand din Piteşti ......................................................................... 14 Călăraşi / S-a inaugurat Staţia de apă din Lehliu-gară ............................. 14 Dâmboviţa / Punct de informare turistică în zona Peştera ........................ 15 Giurgiu / Cererea de finanţare pentru consolidarea Colegiului „Ion Maiorescu” din giurgiu a trecut de prima etapă a procesului de evaluare în cadrul programului Regio ........................................................................15 Ialomiţa / APDRP, în vizită la zece proiecte din Ialomiţa, finanţate prin PNDR ........................................................................................ 16 Prahova / Crucea Caraiman, restaurată de norvegieni ............................. 16 Teleorman / Proiecte de investiţii pentru dezvoltarea urbană a municipiului Alexandria în perioada 2014 – 2020 .................................................... 17 INFO JUDEțE paginile 2-3 INFO POS CCE Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE ........ 12 INFO REțEA REgIO BRCT Călăraşi: Promovarea Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007- 2013 .................. 8 INFO ADR SUD MUNTENIA Daniela Camelia Traian 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia ............ 4 EVENIMENTE Fonduri Regio pentru Ambulatoriul Spitalului „Sf. Spiridon” din Mioveni ... 4 „Şcoala Altfel”, la ADR Sud Muntenia ............... 5 Agenţia, reprezentată la târgul Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi ............. 5

Embed Size (px)

Transcript of Newsletter ADR Sud Muntenia...ADR Sud Muntenia a inaugurat sediul POS CCE, în prezenţa ministrului...

 • ADR Sud Muntenia a inaugurat sediul POS CCE,în prezenţa ministrului fondurilor europene,

  Eugen Teodorovici

  Buletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  Publicaţie editată deAgenţia pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  ExCELEnță în SuD MuntEnIAAur pentru ploieşteanul▪

  Alexandru Zancă, la olimpiadade Ştiinţe a uniuniiEuropene .................. 13

  InFo REgIoSituaţia proiectelor Regio▪

  depuse la nivelul regiuniiSud Muntenia .............. 10 Argeş / La începutul toamnei se finalizează lucrările de amenajare a Parcului

  Ştrand din Piteşti .........................................................................14

  Călăraşi / S-a inaugurat Staţia de apă din Lehliu-gară .............................14

  Dâmboviţa / Punct de informare turistică în zona Peştera ........................15

  Giurgiu / Cererea de finanţare pentru consolidarea Colegiului „Ion Maiorescu”din giurgiu a trecut de prima etapă a procesului de evaluare în cadrulprogramului Regio ........................................................................15

  Ialomiţa / APDRP, în vizită la zece proiecte din Ialomiţa, finanţate prinPnDR ........................................................................................16

  Prahova / Crucea Caraiman, restaurată de norvegieni .............................16

  Teleorman / Proiecte de investiţii pentru dezvoltarea urbană a municipiuluiAlexandria în perioada 2014 – 2020 ....................................................17

  InFo juDEțE

  paginile 2-3

  InFo PoS CCESituaţia proiectelor depuse▪

  în cadrul PoS CCE ........ 12

  InFo REțEA REgIoBRCt Călăraşi:▪

  Promovarea Programului deCooperare transfrontalierăRomânia - Bulgaria2007- 2013 .................. 8

  InFo ADR SuD MuntEnIA

  Daniela Camelia Traian –▪11 ani de activitateîn cadrul ADRSud Muntenia ............ 4

  EvEnIMEntEFonduri Regio pentru▪

  Ambulatoriul Spitalului„Sf. Spiridon” din Mioveni ... 4

  „Şcoala Altfel”, la ADR▪Sud Muntenia ............... 5

  Agenţia, reprezentată la▪târgul Facultăţii deManagement, InginerieEconomică în Agriculturăşi Dezvoltare Rurală –Filiala Călăraşi ............. 5

  http://www.youtube.com/user/ADRSudMunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttps://www.facebook.com/adrsudmuntenia

 • În data de 10 aprilie a avut loc»inaugurarea sediului OrganismuluiIntermediar pentru ProgramulOperaţional Sectorial „CreştereaCompetitivităţii Economice” (POS CCE)din cadrul Agenţiei pentru DezvoltareRegională Sud Muntenia. Alături de noiau fost prezenţi ministrul fonduriloreuropene, Eugen Teodorovici, şisecretarul general în cadrul MinisteruluiFondurilor Europene, Lilian Onescu.

  Ministrul Eugen teodorovici a declarat urmă-toarele:

  „Mă bucur că mă aflu astăzi (n.r.: 10 aprilie)aici, la noul sediu al Organismului Intermediar pen -tru Programul Operațional Sectorial ‘CreştereaCompetitivității Economice’. Acesta trebuie să răs -pundă nevoilor beneficiarilor privați şi să ducă laîndeplinire atribuțiile delegate pentru implemen-tarea cu succes a proiectelor depuse în cadrul axe-lor pe care le gestionează în calitate de OrganismIntermediar al Programului de Competitivitate.

  Am convingerea că echipa de la Călăraşi arepotențial să ducă la bun sfârşit proiectele aflateîn implementare la nivelul regiunii de dezvoltareSud Muntenia şi am toată încrederea că este unade succes, către care eu țin foarte mult să dele-găm şi mai multe atribuții. Mergem pe ideea de adescentraliza de la nivel de administrație cen-trală, pentru că s-a făcut dovada că la nivel de re-giune se lucrează mult mai bine decât la nivel cen-tral.

  (continuare în pagina 3)

  2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  ADR Sud Muntenia a inaugurat sediul POS CCE,în prezenţa ministrului fondurilor europene,

  Eugen Teodorovici

  EVENIM

  ENTE

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  (continuare din pagina 2)POS CCE este programul ce a întâmpinat cele

  mai multe dificultăți în implementare, alături decel de Resurse umane, dar care şi-a revenit în modspectaculos – de la un nivel de absorbție de 6 – 7%,cât înregistra în mai 2012, astăzi ne aflăm la apro-ximativ 36%. Alături de colegii mei de la minister,credem că acesta va fi Programul Operațional ceva avea una din cele mai mari rate de absorbțiela finalul anului 2015.”

  Sediul organismului Intermediar pentru PoS CCEeste situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei,nr. 9, în clădirea FoRDoC, unde au fost date în fo-losinţă două spaţii, în suprafaţă de peste 500 mp.Spaţiile, ce au fost renovate, deservesc cinci biro -uri, două săli de şedinţe, o arhivă, un oficiu şi un grupsanitar, precum şi terenul cu suprafaţa de peste1.500 mp aferent imobilului, ce au fost date înfolosinţă gratuită, în baza unor hotărârii ale Con-siliului judeţean Călăraşi, pe o perioadă de 10 ani.

  ADR Sud Muntenia a fost desemnată organismIntermediar în regiunea noastră pentru implemen-tarea Programului operaţional Sectorial „Creşte-rea Competitivității Economice”, în urma semnăriiacordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei,în calitate de Autoritate de Management pentruPoS CCE, document ce a intrat în vigoare în lunamartie 2013.

  Agenţia are atribuţii de implementare a Axeiprioritare 1 „Un sistem de producție inovativ şi eco-eficient”: operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consoli -darea şi modernizarea sectorului productiv prin in - vestiții tangibile şi intangibile - investiții pentru în -treprinderi mici şi mijlocii”; operaţiunea 1.1.2

  „Sprijin pentru implementarea standardelor in-ternaționale”; operaţiunea 1.1.3 „Sprijin pentruaccesul pe noi piețe şi internaționalizare” şi, res-pectiv, operaţiunea 1.3.2 „Sprijin pentru consul-tanță acordat IMM-urilor”, precum şi a Axei prio-ritare 3 „Tehnologia informației şi comunicațiilorpentru sectoarele privat şi public”, Domeniul deintervenţie 1 „Susținerea utilizării tehnologiei in-formației şi comunicațiilor”, operaţiunea 3.1.1„Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciileconexe”.

  EVENIM

  ENTE

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Fonduri Regio pentru Ambulatoriul Spitalului„Sf. Spiridon” din Mioveni

  În data de 11 aprilie, directorul»Agenţiei pentru Dezvoltare RegionalăSud Muntenia, Liviu Muşat, a semnatun nou contract de finanţare ce are caobiectiv „Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea şi echipareaAmbulatoriului de Specialitate dincadrul Spitalului Sf. SpiridonRacoviţă, oraş Mioveni, judeţulArgeş”. Proiectul, al cărui benefi ciareste oraşul Mioveni, se va derula pe operioadă de 19 luni şi va fi finanţat cufonduri nerambursabile Regio în cadrulAxei prioritare 3 „Îmbunătăţireainfrastructurii sociale”, Domeniulmajor de interven ţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şiechiparea infrastructurii serviciilorde sănătate”.

  Contractul are o valoare totală de 3.674.716,96lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 2.798.224 de lei (2.378.490,40 lei repre-zintă fonduri nerambursabile FEDR, 363.769,12 leifonduri de la bugetul naţional, iar 55.964,48 lei co-finanţarea eligibilă a beneficiarului).

  Ambulatoriul din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”

  din oraşul Mioveni oferă în prezent servicii de spe-cialitate pentru imagistică şi radiologie, pediatrie,medicină internă şi laborator de analize medicale.

  Cu sprijin financiar nerambursabil Regio vor fiexecutate lucrări de reabilitare la două clădiri cedeservesc pediatria şi laboratorul de analize me-dicale, precum şi lucrări de modernizare şi dotarecu aparatură şi echipamente performante la toatecabinetele de specialitate, pentru a creşte calita-tea actului medical din cadrul ambulatoriului.

  Prin implementarea acestui proiect se urmă-reşte diminuarea numărului de pacienţi redirec-ţionaţi către alte unităţi medicale, din lipsa capa-cităţii de cazare sau din lipsa dotărilor de specia-litate necesare intervenţiilor chirurgicale.

  Daniela Camelia Traian –11 ani de activitate în cadrul

  ADR Sud MunteniaLa Mulţi Ani, Dana!Colega noastră Daniela Camelia traian împlineşte astăzi, 14 apri-

  lie, 11 ani de activitate în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare RegionalăSud Muntenia! Pe această cale dorim să o felicităm şi, în acelaşi timp,să îi mulţumim pentru întreaga activitate desfăşurată cu dedicare şiprofesionalism şi pentru colegialitatea sa!

  La Mulţi Ani cu succese!

  INFO ADR SU

  D MU

  NTENIA

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  „Şcoala Altfel”, la ADR Sud Munteniajoi, 10 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Re-

  gională Sud Muntenia şi-a deschis porţile pentruelevii şi cadrele didactice ale Şcolii gimnaziale nr.11 „Tudor Vladimirescu” din municipiul Călăraşi.

  Cei peste 20 de preşcolari de la clasa pregăti toa -re Voiniceii ne-au vizitat sediul pentru a intra în

  con tact direct cu noi şi cu activităţile pe care ledesfă şurăm. Micuţii ne-au încântat cu un spectacolartis tic, pregătit special pentru acest eveniment.

  Acţiunea de joi a avut loc în cadrul programului„Şcoala Altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ce s-aderulat la nivel naţional în perioada 7 – 11 aprilie.

  Agenţia, reprezentată la târgul Facultăţii de Management, InginerieEconomică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala CălăraşiAgenţia pentru Dezvoltare Re-

  gională Sud Muntenia a fost prezen -tă vineri, 11 aprilie, la Facultateade Management, Inginerie Econo-mică în Agricultură şi Dezvoltare Ru-rală – Filiala Călăraşi, unde s-au des-făşurat două evenimente cu speci-fic educaţional şi pascal. Studenţii,în spiritul sărbătorilor de primăva -ră, au organizat „Târgul produselortradiționale pascale” şi au invitatelevii de clasa a xII-a din cadrul li-ceelor călărăşene, sub egida „ZiuaPorților Deschise”, să viziteze facul -tatea şi să deguste rezultatul munciilor.

  în curtea interioară a facultăţiiîn cadrul Colegiului Agricol „SanduAldea”, reprezentanţii ADR Sud Mun -tenia au participat cu un stand, un -de au oferit materiale de informareşi publicitate şi informaţii despre A -genţie, despre activităţile derulate,precum şi despre posibilităţile de fi-nanţare nerambursabilă din cadrulprogramelor gestionate în calitatede organism Intermediar.

  totodată, tinerii prezenţi la a -cest dublu-eveniment au aflat des-pre programul destinat în exclusivi-tate studenţilor derulat de ADR SudMuntenia pe perioada vacanţei de va -

  ră, prin care cei interesaţi pot lucraîntr-un mediu profesional şi compe-titiv în baza unor contracte indivi-duale de muncă.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂŢI D

  E FINA

  NŢA

  RE

  Catalogul surselor de finanţarevalabil în luna aprilie 2014

  Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentruDezvoltare Regională Sud Muntenia editează periodic un cata-log al surselor de finanţare nerambursabilă. Pentru oportuni-tăţile de finanţare disponibile pentru luna aprilie 2014, publi-caţia poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secţiunea Bi-bliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmunte nia.ro/do cu men te/66/do cu mente-utile.html

  Va fi publicatălista aplicanţiloradmişi la finanţareîn cadrul schemeide minimis

  Lista aplicanţilor admişi la finan -ţare pentru anul 2014 în cadrul sche-mei de minimis va fi publicată dupăsoluţionarea contestaţiilor, potrivitinformaţiilor furnizate de Departa-mentul pentru întreprinderi Mici şiMijlocii, Mediul de Afaceri şi turism.„Lista cu primii 250 de aplicanți ac -ceptați la finanțare în limita bugetu-lui va fi publicată pe site în data 15aprilie”, au menţionat responsabiliide program. Informaţiile privind câş -tigătorii urmează să fie postate atâtpe site-ul www.aippimm.ro, cât şi pewww.imm.gov.ro.

  Aplicanţilor admişi li se va comu-nica printr-o scrisoare de înştiinţaresă se prezinte la oficiul pentru IMM-uri din raza teritorială a sediului so-cial al societăţii aplicante, pentrusemnarea acordului de finanţare. A -ceştia vor trebui să facă dovada pri-vind capacitatea de cofinanţare aproiectului. După semnare, aplican-tul va începe realizarea investiţiei.Până cel târziu 1 noiembrie 2014, a -cesta trebuie să depună cererea deplată, însoţită de documentele justi-ficative.

  Potrivit departamentului pentruIMM-uri, bugetul pentru schema deminimis este de 250 milioane de lei,în 2014, putând primi finanţare mi-nim 562 de societăţi beneficiare.

  Sursa: fonduri-structurale.ro

  ONG-urile cu activitateeconomică, recunoscute

  ca întreprinderiÎn data de 8 aprilie, Camera Deputaţilor»

  a adoptat o serie de modificări la Legea nr. 346/2004,privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor,printre care şi un amendament ce prevedecă ONG-urile, cooperativele şi societăţile agricolece desfăşoară activităţi economice sunt recunoscuteca întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, acesteentităţi pot beneficia de toate prevederile legiimenţionate.

  Printre amendamentele aprobate se modifică şi articolul 2 ce facereferire la formele de organizare a activităţii economice, unde se men-ţionează aplicabilitatea legii şi „asociațiilor şi fundațiilor, cooperativeloragricole şi societăților agricole care desfăşoară activități economice”.

  Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:„Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, prin întreprindere se în-

  țelege orice formă de organizare a unei activități economice, au-torizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție,comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, încondiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legeasocietăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, între-prinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderilefamiliale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, caredesfăşoară activități economice.

  (2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociațiilor şifundațiilor, cooperativelor agricole şi societăților agricole care des-făşoară activități economice.”

  Sursa: www.eufinantare.info

  http://www.eufinantare.infohttp://www.fonduri-structurale.rohttp://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.htmlhttp://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.htmlhttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Ajutoare de stat pentru RomâniaComisia Europeană a aprobat,»

  în temeiul normelor UE în materiede ajutoare de stat, harta Românieiprivind acordarea ajutoarelor de statpentru dezvoltarea regională înperioada 2014 - 2020, în cadrul noilororientări privind ajutoarele regionaleadoptate de Comisie în luna iunie2013 (a se vedea IP/13/569). Noileorientări stabilesc condiţiile în carestatele membre pot acordaîntreprinderilor ajutoare de statîn scopul dezvoltării regionale.Obiectivul orientărilor este dea promova creşterea economicăşi de a spori coeziunea în cadrulpieţei unice.

  Harta ajutoarelor regionale a României defi-neşte, în temeiul normelor uE privind ajutoarelede stat, regiunile ce pot beneficia de ajutoare re-gionale pentru investiţii acordate de autorităţileromâne şi stabileşte nivelurile maxime ale ajutoa-relor (aşa-numitele „intensități ale ajutorului”),care pot fi acordate întreprinderilor din regiunileeligibile. Harta va fi valabilă în perioada 1 iulie2014 - 31 decembrie 2020.

  întregul teritoriu al României va fi eligibil pen-tru ajutoare regionale pentru investiţii. nivelurilemaxime ale ajutoarelor ce pot fi acordate proiec-telor regionale de investiţii realizate de întreprin-derile mari din zonele asistate se situează între 10şi 50% din costurile totale ale investiţiei, în funcţiede regiune. Pentru investiţiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate.

  în temeiul orientărilor regionale, zonele ce auun PIB pe cap de locuitor sub 75% din media uEsunt eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele re-gionale pentru investiţii, întrucât scopul principalal acestor ajutoare este de a promova dezvoltareazonelor defavorizate din Europa. în noua hartă, laaceastă categorie se încadrează regiuni reprezen-tând 89,4% din populaţia României, iar acestea vorcontinua să fie eligibile pentru ajutoare regionalepentru investiţii la intensităţi maxime variind între

  35 şi 50% din costurile eligibile ale proiectelor deinvestiţii în cauză. Şi alte regiuni aflate într-o si-tuaţie defavorizată faţă de media uE sau de medianaţională pot deveni eligibile dacă îndeplinescanumite criterii şi dacă respectă criteriul acopeririidemografice totale. Statele mem bre pot astfel ge-stiona propriile disparităţi regionale. Având în ve-dere că aceste regiuni sunt mai puţin defavorizatedecât cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% dinmedia uE, atât domeniul de aplicare geografic, câtşi intensitatea ajutorului sunt limitate. în aceastăcategorie, regiunea din jurul Bucureştiului, în carelocuieşte 10,6% din populaţia României, va puteasă beneficieze de ajutoare regionale pentru inves-tiţii la intensităţi maxime ale ajutorului variind în-tre 10% şi 35%.

  Având în vedere că PIB-ul pe cap de locuitorîn regiunea din jurul Bucureştiului nu se mai si-tuează sub 75% din media uE, intensităţile maximeale ajutoarelor regionale pentru investiţii sunt maimici decât în perioada precedentă. în restul regiu-nilor asistate, intensitatea maximă a ajutorului varămâne neschimbată, cu excepţia unei singure re-giuni (vest), în care se va înregistra o uşoară scă-dere (10 puncte procentuale), având în vedere căPIB-ul acesteia a crescut şi că regiunea este în pre-zent mai puţin defavorizată faţă de media uE.

  Sursa: ziardambovita.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂŢI D

  E FINA

  NŢA

  RE

  http://www.ziardambovita.ro

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  BRCT Călăraşi: Promovarea Programului deCooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

  2007- 2013Biroul Regional pentru»

  Cooperare Transfrontalieră (BRCT)Călăraşi pentru graniţa România -Bulgaria, care asigură SecretariatulTehnic Comun şi Controlul de PrimNivel pentru partenerii români încadrul Programului de CooperareTransfrontalieră România - Bulgaria2007 - 2013, a organizat în date de 8aprilie, la sediul din Călăraşi, uneveniment în cadrul căruia a fostprezentat stadiul Programului deCooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi au fost expuseideile şi „The Wanted Danube –Dunărea Dorită”, iniţiat de membriiorganizaţiei „The DanubeNetworkers” şi Institutul ILEU dinUlm, Germania, în noiembrie 2013.

  Bogdan MuŞAt, şeful Secretariatului tehnicComun, a prezentat stadiul actualului Program deCooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013 şi aspecte despre pregătirea viito rului Pro-gram de Cooperare transfrontalieră România - Bul-garia 2014 - 2020. nicoleta MInCu, Director Exe-cutiv al BRCt Călăraşi, a felicitat implicarea echi-pei Biroului la această iniţiativă prin împletireaunor covoraşe, ce simbolizează sigla Programului,steagul României şi al Bulgariei. Pe parcursul dis -cuţiilor au fost prezentate rezultatele obţinute încadrul proiectelor finanţate prin vizionarea filme-lor promoţionale realizate de Autoritatea de Ma-nagement.

  Prin iniţiativa „Dunărea Dorită” se urmăreşteapropierea locuitorilor de la Dunăre, consolidarealegăturilor dintre cetăţenii statelor cu acces la Du-năre, indiferent de vârstă, etnie, educaţie şi lim bă,evidenţiind faptul că deşi culturile şi limbile sunt di -ferite, acest lucru nu reprezintă o piedică, Dunărea

  constituind un veritabil liant economic şi social. Cuajutorul muncii comune a voluntarilor din ţările dela Dunăre, va rezulta la sfârşitul proiectului un şnurcroşetat din lână, de lungimea Dunării, 2.857 km.Acest şnur va fi privit drept simbol al spiritului civicdin ţările de la Dunăre, cu scopul de a le uni şitransforma într-o singură comunitate dunăreană.Materialele împletite de voluntarii din ţările par-ticipante la proiect (România, Bulgaria, Austria,Slovacia, ungaria, Croaţia şi Serbia) vor fi asam-blate în ceea ce organizatorii denumesc „Covoruldin lână al Dunării”. Acesta va fi prezentat Europeiîn perioada 4 - 13 iulie, în cadrul Festivalului In -ternaţional al Dunării din ulm, urmând ca mai apoisă fie separat şi licitat, iar sumele strânse să fiefolosite pentru sprijinirea iniţiativelor sociale, cul-turale şi ecologice ale statelor din Sud-Estul Euro-pei.

  Invitaţi la acest eveniment au fost reprezen tan -ţii Bibliotecii Regionale din Silistra Parteniĭ Pavlo-vich şi Ansamblul Dobrogea din Silistra, care au a pre -ciat atât iniţiativa, cât şi activitatea BRCt Călăraşiîn realizarea cooperării dintre România şi Bulgaria.totodată, ansamblul a adus în faţa celor prezenţiun moment folcloric autentic din Bulgaria.

  Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

  INFO REŢEAU

  A REGIO SU

  D MU

  NTENIA

  http://www.cbcromaniabulgaria.euhttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO REŢEAU

  A REGIO SU

  D MU

  NTENIA

  APDRP va primi online cererile de finanţarepentru proiectele de dezvoltare rurală

  Agenţia de Plăţi pentru»Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)va primi on-line cererile de finanţareale investitorilor în agricultură prinintermediul portalului www.apdrp.ro.

  începând cu prima sesiune de depunere deproiecte din 2014 pentru Programul naţional deDezvoltare Rurală, potenţialii beneficiari se vor în-registra pe pagina de internet a APDRP, vor com-pleta cu informaţii specifice o serie de date deidentificare şi vor încărca în format electronic Ce-rerea de Finanţare, cu toate documentele anexatepentru a fi transmise automat către APDRP.

  Fermierii care solicită fonduri pentru fermelede familie vor depune, în continuare, Cererile deFinanţare la oficiile judeţene ale APDRP în formattipărit şi electronic.

  „Depunerea online a cererilor de finanțare vi -ne ca o facilitate pentru investitorii din agricul-tură care doresc să acceseze fondurile europeneacordate prin PNDR. De asemenea, se constituie şica o etapă în demersul APDRP de a optimiza şi fa-cilita procesul de solicitare a fondurilor europene.Facilitatea constă în uşurința completării Dosaru-lui Cererii de Finanțare, dar şi a depunerii aces-tuia, fără a mai fi necesară deplasarea la Oficiilejudețene ale APDRP. În aceeaşi ordine de idei, sis-temul va permite eliminarea oricăror suspiciuniprivind depunerea şi înregistrarea proiectelor. De-punerea online reprezintă un prim pas de simpli-ficare a procedurilor de lucru cu beneficiarii, ast-fel încât beneficiarii să nu mai fie puşi pe drumurişi să se evite pierderea de timp şi de bani.” a pre-cizat directorul general al APDRP, David Eugen Po-pescu.

  După completarea datelor obligatorii de iden-tificare ale solicitantului şi proiectului propus pen-tru finanţare, Cererea de Finanţare împreună cuanexele aferente vor fi încărcate pe pagina de in-ternet www.apdrp.ro. Dacă încărcarea a fost rea-lizată cu succes, se va emite un bon de ordine afe-rent depunerii respective. Alocarea bonurilor deordine se va realiza prin generarea unei secvenţeunice pe sesiune. ulterior, dacă proiectul este de-

  clarat neconform, solicitantul va fi notificat în a -cest sens. Dacă proiectul este conform, acesta vaurma toate etapele procedurale de evaluare şi se-lecţie.

  „Subliniez importanța ca solicitanții să de-pună din timp proiectele, pentru a evita respin-gerea proiectului pentru că a depăşit termenul li-mită de depunere – nu se poate depăşi nici cu unminut ora de închidere a sesiunii, dat fiind faptulcă sistemul închide automat sesiunea. De aseme-nea, dacă proiectul se depune din timp, în cazul încare acesta este neconform, solicitantul are timpsă corecteze eroarea şi să depună din nou proiec-tul în cadrul aceleiaşi sesiuni.” a menţionat DavidEugen PoPESCu.

  toate precizările privind procesul de depunereonline vor fi detaliate în ghidul Solicitantului şi,după aprobarea acestuia, vor fi publicate pe pa-gina de internet a APDRP.

  Sursa: www.apdrp.ro

  David Eugen Popescu, directorul general APDRP

  http://www.apdrp.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Situaţia proiectelor Regiodepuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

  Până în data de 14 aprilie 2014, la sediul Agen-ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia aufost depuse 1.173 de proiecte, prin care se solicităfinanţare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-raţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare ur-bană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul

  Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi PlanuriIntegrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-bane. De asemenea, au fost semnate 533 de con-tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-licitată de 3.127.320.061,75 lei. Din cele 533 decontracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

  INFO

  REGIO

  Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3„Pro movarea potenţialului turistic şi creareainfrastructurii necesare în scopul creşterii a -tractivităţii României ca destinaţie turistică”,alocarea financiară în valoare de 150.355.934 deeuro este distribuită la nivel naţional.

  * * *oRgAnISMuL IntERMEDIAR PEntRu tuRISM:

  Ministerul Economiei, Direcţia gestionare FonduriComunitare pentru turism - B-dul Dinicu golescu,nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,e-mail: [email protected]

  ADR Sud Muntenia este OrganismIntermediar pentru Regio şi areresponsabilităţi delegate pentruimplementarea acestui program.Mai multe detalii despre posibilităţilede finanţare din Regio puteţi obţinecontactând experţii ServiciuluiComunicare: 0242/331.769,0242/315.009, 0728/026.708,fax: 0242/313.167,e-mail: [email protected]

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  ADR Sud Muntenia este organism Intermediar pentru Programul operaţionalSectorial „Creşterea Competitivității Economice” şi are responsabilităţidelegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despreposibilităţile de finanţare din PoS CCE puteţi obţine contactând experţiiServiciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  S-a mărit lista de proiecteeligibile în cadrul Operaţiunii

  „Sprijin pentru IMM-uri”Autoritatea de Management

  pentru Programul operaţional Sec -torial Creşterea CompetitivităţiiEconomice (AM PoSCCE) a majoratsuma alocată pentru contractareaproiectelor depuse în cadrul opera-ţiunii 1.1.1.A1 „Sprijin financiar cuvaloarea cuprinsă în tre 1.065.000 şi6.375.000 de lei, acordat pentru in-vestiții în între prinderile mici şimijlocii – apel nr. 3″, ca urmare aeconomiilor rezultate din rezilieri şirenunţării la contracte.

  Ca urmare, AM PoSCCE a noti -ficat pentru contractare solicitan -ţii din lista de rezervă, cu punc tajde până la 85,50 puncte inclusiv.

  în măsura în care se vor mairealiza economii, vor putea fi no-tificaţi următorii solicitanţi dinlista de rezervă ce rămâne deschi -să, contractarea fiind posibilă nu -mai până în data de 30 iunie a.c..

  Sursa: www.finantare.ro

  Instrucţiune privindeligibilitateacheltuielilor peproiectele finanţateprin Operaţiunea„Internaţionalizare”– apel 2011

  Autoritatea de Management pentruProgramul operaţional Sectorial „Creş -terea Competitivității Economice”(PoS CCE) a emis o Instrucţiune pri-vind asigurarea eligibilităţii cheltuie-lilor ce vor fi realizate de către be-neficiarii operaţiunii 1.1.3 „Sprijin pen -tru accesul IMM pe noi piețe şi inter-naționalizare”, apel 2011.

  Documentul poate fi consultat pewebsite-ul Agenţiei dedicat exclusivPoS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro,secţiunea Documente utile > Informa -re > Instrucţiuni, link: http://poscce.adr -muntenia.ro/imagini/upload/in-structiunea204-1393919268.pdf.

  link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdflink: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdflink: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdfhttp://poscce.adrmuntenia.ro/http://www.finantare.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Până în data de 14 aprilie, Agenţia pentru Dez-voltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediulAutorităţii de Management pentru PoS CCE 172 decereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 „Un sis-tem de producție inovativ şi ecoeficient”, din care161 de proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/retrase, iar 5 proiecte se află în implementare. Sumanerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18lei.

  La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare RegionalăSud Muntenia, până în prezent, au fost propuse sprefinanţare 205 cereri în urma procesului de evaluaredesfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvol-tare Regională şi a Autorităţii de Management pentruPoS CCE. Din cele 205 cereri, 159 de contracte definanţare semnate (din care 8 contracte au fost re-ziliate), 6 contracte au fost transmise la AM PoS CCEîn vederea semnării, 10 contracte se află în pregătirela ADR SM / oI PoS CCE, 10 sunt retrase şi 20 respin -se. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 159 de pro -iecte aflate în implementare este de 149.732.891,32lei. Finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Pro-gramul operaţional Sectorial „Creşterea Competiti -vității Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Unsistem de producție inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1„Investiții productive şi pregătirea pentru competi -ția pe piață, în special a IMM-urilor”, operaţiuneaa) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sec-torului productiv prin investiții tangibile şi intangi-bile”, A2 „Sprijin financiar nerambursabil de pânăla 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mij-locii”.

  De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regio-nală Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 decereri pentru care se va acorda finanţare din Axaprioritară 1 „Un sistem de producție inovativ şi ecoe-ficient”, DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepre-noriatului”, operaţiunea 2 „Sprijin pentru consul-tanță acordat întreprinderilor mici şi mijlocii”, ape-lul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de cereri, 9 au fost res-pinse/retrase şi 79 au fost admise în etapa de eva-luare tehnică şi financiară. Din cele 79 de proiecteadmise, 2 au fost retras, iar 77 au fost admise dinpunct de vedere tehnico-financiar. valoarea finan-ciară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de pro-iecte este de 8.731.967,01 lei.

  totodată au fost preluate de la sediul Autorităţii

  de Management PoS CCE, 26 de cereri de finanţarepentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară1 „Un sistem de producție inovativ şi eco-eficient”,DMI 1.1 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”,operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi mo-dernizarea sectorului productiv prin investiții tan-gibile şi intangibile”, Schema de finanţare A1 „Spri-jin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000lei pentru investiții în întreprinderile mici şi mijlo-cii”. valoarea financiară nerambursabilă solicitată decele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei.

  Până în data de 14 aprilie au fost semnate debeneficiar şi de ADR Sud Muntenia 22 de contractede finanţare cu o valoare nerambursabilă solicitată de108.354.350,97 lei. 20 dintre acestea au fost sem-nate şi de către Autoritatea de Management, fiind înprezent în implementare şi însumează o valoare to-tală a finanţării ne ramburabile solicitate de98.418.029,22 lei. Alte două contracte semnate aufost transmise la AM PoSCEE în vederea avizării. Ce-lelalte 4 proiecte au fost retrase/respinse.

  începând cu data de 5 martie 2014 au fost pre-luate, în vederea contractării, 9 proiecte (5 proiectecu implementare în Regiunea Sud Muntenia şi 4 pro-iecte cu implementare în Regiunea Bucureşti-Ilfov),pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară 1„Un sistem inovativ şi ecoeficient de producție”, Do-meniul de intervenţie 1.1 „Investiții productive şipregătirea pentru competiția pe piață a întreprin-derilor, în special a IMM”, operaţiunea b) „Sprijin pen -tru implementarea standardelor internaționale”.valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele9 cereri de finanţare este de 1.394.150,58 lei.

  în data de 25 martie 2014 a fost semnat Actuladiţional nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare aatribuţiilor privind implementarea PoS CCE 2007 -2013, în urma căruia au fost preluate în vederea eva-luării/ selecţiei/ contractării, 66 de proiecte depuseîn cadrul Axei 3 „Tehnologia Informației şi Comuni-cațiilor pentru sectoarele privat şi public”, respectivoperaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internetşi la serviciile conexe” din cadrul Domeniului deintervenţie „Susținerea utilizării tehnologiei infor-mației şi comunicațiilor” – apelul 2, proiecte ce seimplementează în regiunea Sud Muntenia. valoareafinanciară nerambursabilă solicitată prin cele 66 decereri de finanţare este de 5.069.731,63 lei.

  12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POS CCE

  Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 13Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EXCELENŢĂ

  ÎN SU

  D M

  UN

  TENIA

  Aur pentru ploieşteanul Alexandru Zancă,la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene

  Elev în clasa a X-a la Colegiul»Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti,Alexandru Zancă s-a întorscu medalia de aur de la Olimpiadade Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO),din Grecia

  obişnuit cu cele mai strălucitoare medalii,deşi este elev doar în clasa a x-a, Alexandru Zancăs-a întors din grecia cu medalia de aur obţinută laolimpiada de Ştiinţe a uniunii Europene (EuSo),care s-a desfăşurat la Atena în perioada 30 martie– 6 aprilie.

  Ploieşteanul Alexandru Zancă a ajuns în dele-gaţia de şase elevi ai României după ce, anul tre-cut, a câştigat premiul I la olimpiada naţională deBiologie şi a promovat, în februarie, şi un test debaraj la Facultatea de Biologie a universităţii Bu-cureşti. „În Grecia am dat două teste practice, fie-care de câte patru ore, la biologie, fizică şi chi-mie. Am fost împărțiți în două echipe formate dincâte trei elevi, iar eu am susținut partea de biolo -

  gie.”, ne-a spus Alexandru. Ambele echipe ale Ro-mâniei au obţinut medalii de aur, prin cumulareapunctajelor de la fiecare probă, acesta fiind celmai bun rezultat în istoria participării ţării noastrela acest concurs, ajuns la a xII-a ediţie.

  Performanţa este cu atât mai mare cu cât laEuSo au participat, anul acesta, elevi din 25 deţări, iar România a fost singura ţară, alături de ger-mania, care a obţinut medalii de aur cu ambele e -chipe.

  olimpicul din Ploieşti îşi petrece majoritateatimpului studiind biologia, fizica şi chimia, iar înpuţinul său timp liber rămas citeşte tot ce-i picăîn mână. Ştie foarte clar că viitorul său va avea ostrânsă legătură cu cele trei discipline, dar încă nus-a hotărât unde va urma facultatea şi nici dacă vapleca din România. „Cred că este încă prea devre -me, sunt în clasa a X-a, mai am timp. Chiar nu m-am gândit, ştiu că am foarte multe posibilități încare pot să fructific această pasiune pentru şti-ință”, spune Alexandru Zancă.

  Sursa: adevarul.ro

  Alexandru Zancă (stânga), medaliat cu aur la olimpiada de Ştiinţe a uniunii Europene

  http://adevarul.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Proiectul pentru renovarea Parcului Ştrand aînceput să se desfăşoare odată cu începutul acesteiprimăveri. Acum spaţiul de relaxare arată ca unadevărat şantier în lucru, însă promite a fi deose-bit. totodată, va reprezenta o continuitate a Par-cului Lunca Argeşului. Parcul va fi amenajat cu florişi va fi frumos iluminat.

  Amenajarea spaţiului pentru recreere va fi ga -

  ta în perioada august - septembrie a acestui an. Lu -crările se derulează în cadrul unui proiect finanţat cufonduri europene nerambursabile din cadrul Progra -mului o peraţional Regional, Axa prioritară 1 „Spriji-nirea dez voltării durabile a oraşelor – poli urbani decreşte re”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvolta reurbană”, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

  Sursa: www.ziartop.ro

  14Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  La începutul toamnei se finalizeazălucrările de amenajare a Parcului Ştrand din PiteştiArgeş

  S-au încheiat lucrările la Statia de tratare apadin Lehliu-gară. obiectivul face parte din proiectul„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimen-tare cu apă şi de canalizare în județul Călăraşi”.

  Proiectul este finanţat prin PoS Mediu şi im-plică investiţii privind tratarea şi distribuţia apeipotabile, precum şi tratarea şi colectarea apeiuzate pentru şase aglomerări din judeţele Călăraşi

  şi Ialomiţa. Proiectul acoperă şase aglomerări (Că-lăraşi, urziceni, olteniţa, Lehliu, Fundulea, Bu-deşti). 100% din populaţia acestor aglomerări va ficonectată la reţeaua de apă potabilă şi va aveaastfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă.Investiţia este estimată la 370 milioane de lei, dincare 302 milioane de lei sunt fonduri uE.

  Sursa: www.arenaconstruct.ro

  S-a inaugurat Staţia de apădin Lehliu-Gară

  Călăraşi

  http://www.arenaconstruct.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://ziartop.ro

 • în data de 12 aprilie a fost inaugurat de cătreconducerea Consiliului judeţean Dâmboviţa punctulde informare turistică din Bucegi, obiectiv situatîn apropierea Serviciului Salvamont Dâmboviţa.

  Punctul de informare a costat 250.000 de leişi face parte din proiectul „Evaluarea stării de con-servare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natu-ral Bucegi, precum şi conştientizarea publicului şia factorilor de interes pentru un management pro-tectiv al acesteia”, finanţat pe PoS Mediu, cu fon-duri europene în valoare de 2,4 milioane de lei.

  Dotat cu tehnologie de ultimă informaţie, cen-trul îi aşteaptă pe turiştii ce vor ajunge în zonaPeştera.

  La inaugurare au luat parte, alături de preşe-dintele şi vicepreşedintele Cj Dâmboviţa, Adrianțuţuianu, şi gabriel grozavu, directorul Parcului na -tural Bucegi, Horia Iuncu, dar şi salvamontişti, iubi -tori ai muntelui şi primarii din Pietroşiţa şi Moroieni.

  Sursa: www.gazetadambovitei.ro

  15Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  Punct de informare turisticăîn zona Peştera

  Dâmboviţa

  Cererea de finanţare pentru»continuarea lucrărilor de consolidarea Colegiului Naţional „Ion Maiorescu”,depusă de Primăria municipiuluiGiurgiu la ADR Sud Muntenia în urmaredeschiderii liniei de finanţare pePOR 2007 - 2013, a trecut de primaetapă a procesului de evaluare.

  Această primă secţiune a evaluării a constatîn verificarea administrativă a dosarului de a chi zi -ţie publică pentru atribuirea contractului, iarprintr-o notificare primită în data de 9 aprilie, mu-nicipalitatea a fost înştiinţată că proiectul a fost

  declarat conform şi poate trece în etapa urmă-toare.

  în cel mult zece zile lucrătoare, Primăria Mu-nicipiului giurgiu va depune la sediul organismuluiIntermediar ADR Sud Muntenia cererea de finan-ţare împreună cu anexele aferente, în cadrul celeide-a doua secţiunii a procesului de evaluare.

  Dacă va trece şi de această a doua etapă şi seva semna contractul de finanţare, lucrările de con-solidare a liceului, ce presupun o sumă importantăde 28 de miliarde de lei vechi, fără tvA, vor fi efec-tuate cu bani de la uniunea Europeană, fără a maitrebui să fie suportate din bugetul local al muni-cipiului.

  Sursa: www.administratie.ro

  Cererea de finanţarepentru consolidarea Colegiului „Ion Maiorescu"din Giurgiu a trecut de prima etapă a procesului

  de evaluare în cadrul programului Regio

  Giurgiu

  http://www.administratie.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.gazetadambovitei.ro

 • 16Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  Zece proiecte implementate»în judeţul Ialomiţa au fost vizitate însăptămâna trecută de către mai mulţireprezentanţi ai Agenţiei de Plăţipentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit(APDRP), în cadrul unei campanii depromovare a proiectelor de succesfinanţate prin Programul Naţional deDezvoltare Rurală.

  APDRP desfăşoară în acest an o amplă campa-nie de promovare a proiectelor de succes din ţară,realizate prin Fondul European Agricol de Dezvol-tare Rurală (FEADR). în cadrul campaniei, repre-

  zentanţii agenţiei, au efectuat, săptămâna tre-cută, vizite la zece proiecte implementate în ju-deţul Ialomiţa. „Scopul acestor vizite a fost de aprezenta către publicul țintă impactul pe carefondurile europene le-au avut în respectivele co-munități”, a declarat nicolae Drogeanu, directoruloficiului judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Ru-rală şi Pescuit Ialomiţa.

  în cadrul vizitelor a fost realizat un dialog di-rect cu beneficiarii fondurilor europene şi cu ofi-cialităţile, pentru a înţelege corect şi concret me-canismul de accesare al fondurilor europene, pre-cum şi pentru a identifica oportunităţi de investiţiiîn mediul rural.

  Sursa: adevarul.ro

  APDRP, în vizită lazece proiecte din Ialomiţa, finanţate prin PNDRIalomiţa

  Crucea Caraiman, intrată în Cartea Recordu-rilor ca fiind cea mai înaltă cruce amplasată pe unvârf de munte, va fi restaurată în cadrul unui pro-iect finanţat din fonduri norvegiene, ce are o va-loare de două milioane de euro.

  Potrivit managerului de proiecte cu finanţareeuropeană din Primăria Buşteni, Ion vasilescu, con-tractul presupune atât restaurarea monumentului,cât şi realizarea unui muzeu la baza acestuia, aunei platforme de belvedere suspendate şi a unorinstalaţii moderne de vizionare şi filmare.

  „De la inaugurarea din 1928, Crucea Caraimannu a avut nici măcar o reparație majoră. (...) Amgăsit o sursă pentru a reface acest monument. Lu-crarea se face de o calitate extraordinară şi se în-cearcă folosirea aceloraşi materiale cu care s-aufăcut inițial postamentul şi partea metalică. Esteun proiect mare, în valoare de două milioane deeuro, ce va fi finanțat cu un fond extern norvegiance este eligibil doar pe refacerea monumentelorîn România”, a precizat Ion vasilescu.

  A fost iniţiată şi o campanie de strângere defonduri, intitulată „Dați un ban pentru Caraiman”, cear putea asigura cofinanţarea pentru acest proiect.

  Crucea Caraiman, monument istoric clasat îngrupa A, a fost desemnată cea mai înaltă cruce dinlume amplasată pe un vârf montan, aceasta fiindsituată la altitudinea de 2.291 de metri. Crucea afost construită între anii 1926 şi 1928 în memoriaeroilor români din Primul Război Mondial. Monu-mentul are o înălţime totală de 39,5 metri, dincare 8,37 metri măsoară soclul, anvergura braţelororizontale fiind de 14,97 metri.

  Sursa: ph-online.ro

  Crucea Caraiman,restaurată de norvegieni

  Prahova

  http://www.ph-online.rohttp://www.adevarul.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 5.600 miliarde de lei vechi»este suma pe care municipalitateasperă să o investească în Alexandria înperioada 2014 – 2020. Cei mai mulţibani, peste 1,5 miliarde de lei vechivor fi investiţi pentru regenerareaurbană.

  Până în anul 2020, Alexandria ar putea arătaca un oraş occidental. Cele mai mari investiţii pecare conducerea primăriei le vizează pentru pe-rioada 2014 - 2020 se referă la regenerarea urbană.Autorităţile publice locale doresc să se investească

  fonduri pentru realizarea unor obiective de înfru-museţare a municipiului. Pe strada Dunării se do-reşte construirea unui pasaj subteran, iar în centrulreşedinţei de judeţ sunt planificate lucrări de mo-dernizare a zonei, unde se doreşte schimbarea pla-cajului de marmură.

  De asemenea se va readuce la viaţă clădireadezafectată a fostului cinematograf, ce va fi trans -formată în centru multifuncţional pentru tineri, iarpentru copii se doreşte amenajarea unui parc te-matic „Ţara piticilor” între sediile primăriei şi alCasei de cultură.

  Sursa: www.ziarulmara.ro

  17Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  Proiecte de investiţiipentru dezvoltarea urbană a municipiului

  Alexandria în perioada 2014 – 2020

  Teleorman

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.ziarulmara.ro

 • 18Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 172 / 8 - 14 aprilie 2014

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  Argeşul / 14 aprilie 2014 editia.ro / 11 aprilie 2014

  arenamedia.ro / 11 aprilie 2014

  Ziarul Dâmboviţa / 10 aprilie 2014

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

  Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

  Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de Informare REgIo Sud Muntenia

  şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. general Constantin Pantazi, nr. 7A,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean ARGEŞAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanArgeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţavictoriei, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean DÂMBOVIŢAAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanDâmboviţa, sediul Consiliului judeţeanDâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,cam. 101, mun. târgovişte, jud. DâmboviţaTel. / 0245/220.647, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean GIURGIUAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeangiurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,mun. giurgiu, jud. giurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean IALOMIŢAAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanIalomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiţaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean PRAHOVAAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Pol de Creştere PloieştiAdresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean TELEORMANAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanteleorman, sediul Consiliului judeţeanteleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.Călăraşi, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - directoradjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicării / 14 aprilie 2014

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe caredumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

  să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să netransmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

  de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

  publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

  e-mail [email protected] newsletter-ul va fipublicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

  Reţelei de Informare REgIo Sud Muntenia, membrilorConsiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

  consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

  şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),precum şi publicului larg.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro