Newsletter ADR Sud Muntenia · ADR Sud Muntenia a demarat cursurile de formare profesională pentru...

of 14/14
ADR Sud Muntenia a demarat cursurile de formare profesională pentru administraţia publică locală din Sud Muntenia paginile 2-3 Buletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016 Publicație editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Argeş / extinderea rețelei de utilități pentru Pitești, aproape de final ................................................9 Călăraşi / elevii de liceu pot studia într-o școală din Marea Britanie, printr-un program de burse ................9 Dâmboviţa / au început lucrările la drumul Titu – Hagioaica ...........................................................10 Giurgiu / Proiectul Portului trimodal, promovat la forumul SUeRd de la Bratislava ................................10 Ialomiţa / Reunirea artiștilor plastici la Salonul de toamnă - ediția 2016 ............................................11 Prahova / La Ploiești se lansează Carta albă a IMM-urilor din regiunea Sud Muntenia ..............................12 Teleorman / Sisteme de încălzire cu energie regenerabilă pentru Ştrandul Vedea și mai multe creșe și grădinițe din alex andria ... 12 INfO JUdețe eVeNIMeNTe Studenți ai facultății de Management – USaMV, în vizită la adR Sud Muntenia ................. 4 eVeNIMeNTe VIITOaRe Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană în contextul implementării politicii de coeziune 2014 – 2020” ................... 5 OPORTUNITățI de fINaNțaRe Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active pentru luna noiembrie 2016 ............ 6 Corrigendum de modificare a Ghidului Solicitantului pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 de locuitori” ............... 7 Legea privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 ................... 7 INfO POR 2014 - 2020 Situația proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia ... 6
 • date post

  15-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Newsletter ADR Sud Muntenia · ADR Sud Muntenia a demarat cursurile de formare profesională pentru...

 • ADR Sud Muntenia a demaratcursurile de formare profesionalăpentru administraţia publică locală

  din Sud Muntenia paginile 2-3

  Buletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  Publicație editată deAgenţia pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  Argeş / extinderea rețelei de utilități pentru Pitești, aproape de final ................................................9

  Călăraşi / elevii de liceu pot studia într-o școală din Marea Britanie, printr-un program de burse ................9

  Dâmboviţa / au început lucrările la drumul titu – Hagioaica ...........................................................10

  Giurgiu / Proiectul Portului trimodal, promovat la forumul SueRd de la Bratislava ................................10

  Ialomiţa / Reunirea artiștilor plastici la Salonul de toamnă - ediția 2016 ............................................11

  Prahova / La Ploiești se lansează Carta albă a IMM-urilor din regiunea Sud Muntenia ..............................12

  Teleorman / Sisteme de încălzire cu energie regenerabilă pentru Ştrandul vedea și mai multe creșe și grădinițe din alexandria ...12

  InfO județe

  evenIMenteStudenți ai facultății▪

  de Management – uSaMv,în vizită la adRSud Muntenia ................. 4

  evenIMente vIItOaReSesiunea „Soluţii▪

  integrate pentrudezvoltarea urbanăîn contextul implementăriipoliticii de coeziune2014 – 2020” ................... 5

  OPORtunItățI de fInanțaReCatalogul surselor▪

  de finanțare nerambursabilăactive pentru lunanoiembrie 2016 ............ 6

  Corrigendum de modificare▪a Ghidului Solicitantuluipentru „Sprijin pregătitorpentru elaborareaStrategiilor de DezvoltareLocală – oraşe/municipii cupopulaţie de peste 20.000de locuitori” ............... 7

  Legea privind modificarea▪și completarea Legii cadastruluiși a publicității imobiliarenr. 7/1996 ................... 7

  InfO POR 2014 - 2020Situația proiectelor▪

  depuse în cadrulProgramului OperaționalRegional 2014 - 2020în regiunea Sud Muntenia ... 6

  https://www.facebook.com/adrsudmunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttp://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia

 • Săptămâna aceasta, directorul adR»Sud Muntenia, Liviu Mușat, a fost invitat laconferințele de presă organizate deConsiliile județene argeș și dâmbovița,pentru a informa opinia publică desprenoile programe de formare profesionalădemarate de agenție, pentrureprezentanții unităților administrativ-teritoriale din regiunea Sud Muntenia.

  despre aceste cursuri de perfecționare, direc-torul Liviu Mușat a declarat următoarele:

  „Începând de luni, 7 noiembrie, ne-am angrenatîn această activitate deosebit de importantă, ce areca scop perfecţionarea aparatului de specialitate dincadrul administraţiilor publice locale din regiuneanoastră, în ocupaţiile Manager de proiect (cod COR242101) şi Expert Achiziţii Publice (cod COR 214946).

  Primele cursuri demarate sunt pentru ocupa -ţia Manager de proiect, care se derulează simultanîn perioada 7 - 16 noiembrie, în judeţele Argeş şiDâmboviţa, examinarea fiind programată pentru

  data de 17 noiembrie. Durata cursurilor de pregăti -re profesională este de 60 de ore, structurate în 20de ore de teorie şi 40 de ore de practică.

  În ceea ce priveşte cursul Expert Achiziţii Pu-blice, acesta va începe tot în judeţele Argeş şi Dâm -boviţa, dar în perioada 11 - 17 noiembrie, exami-narea urmând a avea loc în data de 22 noiembrieîn Dâmboviţa şi în data de 24 noiembrie în Argeş.Programul de formare profesională pentru aceastăocupaţie va avea o durată de desfăşurare de 40 deore, din care 12 ore vor fi alocate părţii teoretice, iar28 de ore pentru practică.

  (continuare în pagina 3)

  2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  ADR Sud Muntenia a demaratcursurile de formare profesională

  pentru administraţia publică localădin Sud Muntenia

  EVENIM

  ENTE

  Liviu Mușat, directorul adR Sud Muntenia (dreapta), alături de adrian țuțuianu, președintele Cj dâmbovița și președintele în exercițiu al CpdR Sud Muntenia

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  (continuare din pagina 2)După finalizarea cursurilor, participanţii vor

  primi certificate de absolvire însoţite de anexa su-pliment descriptiv al certificatului, recunoscute deMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socia le, Mi-nisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţi fi -ce şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, în con -formitate cu prevederile Ordonanţei Guvernuluinr. 129/2000.

  Prin aceste programe de perfecţionare încer-căm să punem experienţa angajaţilor noştri în sluj -ba administraţiei locale din Sud Muntenia, pentru acontribui şi în acest fel la creşterea gradului de ab -sorbţie a fondurilor europene în regiunea noastră.

  În momentul de faţă avem peste 700 de soli-citări din cadrul celor şapte judeţe ale regiunii,300 sunt pentru Manager de Proiect, iar peste 400sunt pentru cursul Expert Achiziţii Publice. Acestfapt este îmbucurător, pentru că dovedeşte căexistă o preocupare semnificativă pentru specia-lizarea angajaţilor care sunt implicaţi în scriereade proiecte.

  Pentru a respecta rigorile impuse de Autori-tatea Naţională pentru Calificări, grupele nu sepot constitui din mai mult de 28 de cursanţi, faptpentru care vom împărţi cele două programe deperfecţionare pe mai multe module până vomepuiza toate solicitările din regiune. Sperăm capână spre finalul primului semestru al anului vii-tor să terminăm toate aceste cursuri.”

  Menționăm că potrivit Hotărârii Consiliului pen -

  tru dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 10/2016,privind derularea programelor de formare profesio -nală, participarea angajaților din cadrul institu ții -lor reprezentând administrația publică locală dinregiunea noastră este gratuită, singura condiție fi-ind ca persoanele desemnate să aibă minim studiimedii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentrucursul „Manager de proiect” și studii superioare delungă durată, cu diplomă de licență, pentru cursul„Expert Achiziţii publice”.

  Reamintim că agenția este autorizată ca fur-nizor de formare profesională a adulților pentruurmătoarele ocupații: Manager de proiect, expertachiziții publice și evaluator de proiecte.

  Inițiativa adR Sud Muntenia de a oferi pro-grame de formare profesională vine ca urmare aexperienței acumulate de angajații săi de-a lungulcelor peste 18 ani de existență ai agenției, intere-sul fiind de a oferi servicii de calitate întregii co-munități din regiunea noastră.

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Studenţi ai Facultăţii de Management – USAMV,în vizită la ADR Sud Muntenia

  adR Sud Muntenia a primit»miercuri, 9 noiembrie, vizita unui grup destudenți ai facultății de Management,Inginerie economică în agricultură șidezvoltare Rurală din cadrul universitățiide Ştiințe agronomice și Medicinăveterinară (uSaMv) București.

  În cadrul acestei vizite de lucru, studenții auaflat informații importante despre agenția pentrudezvoltare Regională Sud Muntenia, activitățile pecare le derulează în vederea implementării pro-gramelor de finanțare nerambursabilă, pentru careare rol de Organism Intermediar, dar și detalii in-teresante despre cum pot tinerii să își dezvolte oafacere cu ajutorul fondurilor europene.

  astfel, directorul adjunct dezvoltare și Comu-nicare, daniela traian, alături de colegii din cadrulServiciilor Comunicare și dezvoltare, a prezentattinerilor studenți din Călărași obiectivele nouluiProgram Operațional Regional 2014-2020, noțiunigenerale despre accesarea fondurilor europene,dar și rezultatele implementării programului Regioîn perioada 2007 – 2013, oferind câteva exemplede succes ale unor proiecte realizate cu asistențănerambursabilă în județul Călărași.

  Pentru a impulsiona interesul tinerilor pentruoportunitățile oferite de finanțările europene, șefaServiciului Comunicare, Cristina Radu, le-a vorbitstudenților despre axa de finanțare POR destinatămicroîntreprinderilor și despre ce înseamnă un pro -iect, cum trebuie scris și care ar trebui să fie ele-mentele esențiale de care trebuie să țină cont unpotențial aplicant.

  În încheiere, reprezentanții Serviciului dezvol -tare au vorbit studenților despre experiența lor înscrierea și implementarea de proiecte în partene-riat cu entități din uniunea europeană.

  dintre contractele implementate de adR SudMuntenia, în calitate de lider de proiect sau par-tener, au fost prezentate proiectele: „Working4Ta-lent - Human capital and innovation: employmentpolicies in local and regional innovation networksfor talent attraction and better job opportunities”

  (Capitalul uman și inovare: politici pentru ocupa-rea forței de muncă în rețelele inovatoare de la ni -vel regional și local, pentru atragerea persoanelorînalt calificate și pentru oportunități mai bune delocuri de muncă), derulat în perioada 2012 – 2015;Proiectul „MYBUSINESS – Îmbunătăţirea abilităţilorantreprenoriale şi stimularea şomerilor cu vârstapeste 50 de ani”, implementat de agenție în pe-rioada 2014 – 2016, în calitate de lider de proiect;Proiectul „INMA – Agenţi pentru managementul in-ovării în cadrul IMM-urilor”, demarat în noiembrie2015, care are o perioadă de implementare de 24de luni, până în toamna anului 2017.

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE VIITO

  ARE

  Sesiunea „Soluţii integratepentru dezvoltarea urbanăîn contextul implementării

  politicii de coeziune 2014 – 2020”agenția pentru dezvoltare»

  Regională Sud Muntenia, în colaborare cuCentrul de Geografie Regională din cadrulfacultății de Geografie - universitateaBabeș-Bolyai din Cluj-napoca, organizeazăîn perioada 25 – 26 noiembrie, Sesiunea„Soluţii integrate pentru dezvoltareaurbană în contextul implementăriipoliticii de coeziune 2014 – 2020”, ce seva desfășura la sediul Consiliului județeandâmbovița din municipiul târgoviște.

  evenimentul va reuni laolaltă personalități alevieții academice - profesori doctori cu o activitatedidactică și de cercetare științifică de anvergurădin mediul universitar din Cluj-napoca și București,studenți, precum și reprezentanți ai autoritățilorpublice locale din regiunea Sud Muntenia.

  Sesiunea de informare are ca scop analizareași identificarea de soluții integrate pentru dezvol-tarea urbană durabilă, în contextul implementăriiProgramului Operațional Regional 2014 – 2020. to-todată, prin acest eveniment se urmărește spriji-nirea orașelor inteligente (obiectiv programatic aluniunii europene, inclus în Strategia europa 2020)și transformarea lor cu ajutorul soluțiilor inova-toare, pentru a crea un sistem mai eficient de ges -tionare, utilizare și sustenabilitate a spațiilor ur-bane.

  Concentrarea tot mai mare a populației încentre urbane și insuficiența resurselor vor avearepercusiuni importante asupra mobilității, calită -ții aerului, serviciilor sociale și medicale etc., faptce ne determină să abordăm un nou model decreștere economică, bazat pe tehnologie, inovațieurbană și servicii moderne, îmbunătățind bunăsta-rea și calitatea vieții locuitorilor.

  Prin acest eveniment, adR Sud Munteniadorește să vină în sprijinul potențialilor beneficiaridin regiunea noastră – autorități publice locale,

  prin organizarea unui dialog structurat pe temadezvoltării urbane durabile, care să urmăreascătoate dimensiunile sustenabilității urbane, precumși noile tendințe în domeniu, analizând totodatăoportunitățile de finanțare din Programul Opera -țional Regional 2014 – 2020 (axele prioritare 1, 4și 9).

  Cei interesați să participe la sesiunea de infor ma -re sunt invitați să completeze formularul de înregis -trare disponibil aici - https://goo.gl/forms/16IeyG-QeziP9LXud2. termenul limită de înregistrare: 23noiembrie, ora 12:00.

  Pentru informații suplimentare contactați Ser-viciul Comunicare, persoană de contact: CristinaRadu, șef Serviciu, e-mail: [email protected] sau la tel.: 0733/180.234, 0242/331.769.

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttps://goo.gl/forms/16IEyGQEziP9LXUD2https://goo.gl/forms/16IEyGQEziP9LXUD2

 • 6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POR 2014 - 2020

  Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Munteniaşi gradul de acoperire a alocării financiaredisponibile, în data de 11 noiembrie 2016

  ReGIunea Sud MuntenIa PROIeCte dePuSe PROIeCte ReSPInSe evaLua Re

  axă

  Priori -tate

  de in -ves tiții

  apeldata

  închidereapel

  alocareregională

  apel- mil. euro -

  nr. pro -iec te

  de pu se

  valoaretotală

  - mil. Lei -

  valoareeligibilă

  - mil. Lei -

  valoaresolicitată- mil. Lei -

  nr. pro -iec te

  res pin -se

  valoaretotală

  - mil. Lei -

  valoareeligibilă

  - mil. Lei -

  valoaresolicitată- mil. Lei -

  nr. pro -iec te înse lec ție

  alocareregională

  apel- mil. Lei -

  Procentacoperirealocare

  regionalăl

  2 2.1 2.1.a/2016 27.01.2017,ora 12.00 36,85 187 203,855 168,983 0,000 0 0,000 0,000 0,000 180 165,843 0,0%

  3 3.1 POR/2016/3/3.1/a/1 16.11.2016,ora 10.00 57,34 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 258,059 0,0%

  5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,ora 12.00 38,53 12 186,296 184,749 181,051 2 29,498 28,519 27,949 10 173,404 88,29%

  5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,727 0,0%

  6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,ora 12.00 125,09 1 130,105 129,722 127,022 1 130,105 129,722 127,022 0 562,968 0,0%

  7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016,ora 12.00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,948 0,0%

  Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentulînceperii evaluării conformității administrative și eligibilității

  • Curs Inforeuro noiembrie 2016: 4,5005 lei• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (fedR) la care se adaugă

  cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului lacheltuielile eligibile (CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.

  • Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (fedR) la care seadaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului lacheltuielile eligibile (CBCHe).

  • Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (fedR) și cofinanțareade la bugetul de stat (BS).

  • Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculatăîn lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

  agenția pentru dezvoltare Regională Sud Mun-tenia, prin direcția dezvoltare și Comunicare, a edi-tat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilăpentru luna noiembrie 2016. Scopul editării acesteipublicații este de a veni în sprijinul potențialilorbeneficiari de fonduri nerambursabile din regiuneaSud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-vestiții. astfel, în acest document sunt prezentateoportunitățile de finanțare din programele opera-ționale și schemele de grant, ce se derulează în pre-zent în România, precum și oportunitățile din Pro-gramul național pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020,InteRReG v-a și uRBaCt III. Publicația electronică poa -te fi accesată pe site-ul agenției, www.adrmunte-nia.ro, secțiunea Bibliotecă - documente utile, link:http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_nov.pdf.

  Catalogul surselor de finanţare nerambursabilăactive pentru luna noiembrie 2016

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_nov.pdf

 • 7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Autorităţile de managementvor putea să efectueze şi plăţi în euro

  Guvernul a aprobat, miercuri, 9noiembrie, Ordonanța de urgen țăprivind gestionarea financiară a fon -durilor europene pentru perioadade programare 2014 - 2020, prin ca -re se permite autorităților de mana -gement care încheie acor duri pen-tru instrumente financia re să ges -tioneze și să efectueze plăți în euroconform angajamentelor asumate.

  „Modificarea Ordonanţei deastăzi permite autorităţilor de ma-nagement care încheie acorduripentru instrumente financiare săgestioneze şi să efectueze plăţi îneuro, conform angajamentelor asu-mate şi, de asemenea, instituţiiloraflate în subordinea şi/sau coordo-narea altor instituţii (ordonatori se-cundari sau terţiari de credite) săgestioneze în mod direct compo-nente ale proiectelor, în acord cuprevederile cererii de finanţare,fără a impune obligativitatea exis-tenţei unui parteneriat”, a decla-rat dragoș-Cristian dinu, minis-

  trul fondurilor europene.Guvernul informează că actul

  normativ adaptează cadrul finan-ciar aplicabil proiectelor finanța -te din fondul european de dezvol -tare Regională, fondul Social euro -pean, fondul de Coeziune și fondulde ajutor european destinat celormai defavorizate persoane, în vede -rea efectuării plăților în valută decătre autoritățile de management,pentru a onora acordurile de fi-nanțare cu entitățile gestionareale fondului de fonduri.

  de asemenea, actul norma-tiv vizează simplificarea condiții-lor de implementare a proiecte-lor ce presupun participarea unorautorități publice și instituții, or-donatori de credite secundari sauterțiari din subordinea sau coor-donarea acestora, cu scopul flui-dizării și eficientizării fluxurilorfinanciare și a condițiilor de fi-nanțare și rambursare.

  Sursa: bursa.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Corrigendum de modificare a Ghidului Solicitantuluipentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea

  Strategiilor de Dezvoltare Locală – oraşe/municipiicu populaţie de peste 20.000 de locuitori”

  Ministerul fondurilor europene a publicat Corri-gendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitan-tului - Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentruelaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – ora -şe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori”– Regiuni mai puțin dezvoltate și a Ghidului Solicitan-tului - Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentruelaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – ora -şe/municipii cu populaţie de peste 20.000 de locui-tori” – Regiunea București-Ilfov, aferente Programului

  Operațional Capital uman 2014 - 2020, axa prioritară5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea co-munităţii”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numă-rului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziunesocială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe cu peste 20.000 de locuitori”, cu ac-cent pe cele cu populație aparținând minorității rome,prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate încontextul mecanismului de dLRC.

  Sursa: finantare.ro

  Legea privindmodificareaşi completareaLegii cadastruluişi a publicităţii imobiliarenr. 7/1996

  În temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparența deci-zională în administrația publică, re-publicată, Ministerul dezvoltării Re-gionale și administrației Publiceaduce la cunoștința publicului textulurmătorului proiect de act normativ- Lege privind modificarea și comple-tarea Legii cadastrului și a publicitățiiimobiliare nr. 7/1996.

  Proiectul de act normativ a fost pu-blicat la data de 1 noiembrie 2016.

  Observațiile și propunerile privindproiectul de act normativ ce poate ficonsultat pe website-ul www.mdrap.ropot fi transmise pe adresa Ministeru-lui dezvoltării Regionale și adminis-trației Publice, str. apolodor, nr. 17, sec -tor 5, București – direcția Generalăjuridică și Relația cu Parlamentul, laadresa de e-mail: [email protected] la numărul de fax: 0372/114.569.

  termenul limită până la care se pottransmite propuneri este de 30 dezile calendaristice de la publicareaanunțului.

  Sursa: mdrap.ro

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.bursa.rohttp://www.finantare.rohttp://www.mdrap.rohttp://www.mdrap.rohttp://www.mdrap.ro

 • 8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Corina Creţu: Dorim să simplificăm modulîn care pot fi folosite fondurile europene

  pentru proiecte culturaleComisarul european pentru

  politică regională, Corina Crețu, aavut o întreverede miercuri, 9 no-iembrie, la Bruxelles, cu Radu Bo-roianu, președin tele Institutului Cul -tural Român. discuțiile s-au con cen -trat pe relațiile dintre InstitutulCultural Român și instituțiile euro-pene, precum și pe oportu nitățilede finanțare a proiectelor de pa-trimoniu cultural cu ajutorul fon-durilor europene.

  În cadrul întâlnirii, Corina Crețu l-a informatpe Radu Boroianu despre propunerea sa și a comi-sarului pentru educație, Cultură și Sport, tibor na-vracsics, de modificare a Regulamentului Comisieieuropene privind fondul european de dezvoltareRegională (fedR), destinat finanțării proiectelorculturale și turistice. În mod concret, cei doi comi -sari europeni au propus eliminarea pragului definanțare de 5 milioane de euro pentru proiectele

  de patrimoniu cultural, respectivde 10 milioane de euro pentru si-turile uneSCO.

  Comisarul european pentru po -litică regională, Corina Crețu, a de - clarat: „Prin această modificare le -gislativă dorim să simplificăm mo-dul în care pot fi folosite fonduri -le europene pentru proiecte cultu -rale, asigurând reguli mai simple şimai clare pen tru beneficiari. Pro-punerea mea şi a comisarului Na -

  vracsics vine ca urmare a discuţiilor purtate în ul-timul an cu 10 state membre, între care şi România,pe marginea finanţării prin FEDR pentru proiecteculturale. În opinia mea, astfel de proiecte trebuie în-curajate, cu atât mai mult cu cât turismul şi culturacontribuie semnificativ la crearea de noi locuri de mun -că şi creştere economică, asigurând, totodată, alter - native de existenţă chiar şi în zonele defavorizate.”

  Sursa: fonduri-structurale.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Finanţări de 10.000 de euro pentru liceele din Sud Muntenia,prin competiţia Bani pentru şcoala ta!

  Săptămâna trecută a fost lansată a patra edi țiea competiției naționale de educație financiară Banipentru şcoala ta! Liceenii din România pot câștigafinanțări de până la 10.000 de euro pentru școlile lor,dacă urmează un training online gratuit de educațiefinanciară și e-commerce. La competiție pot participaelevi cu vârsta mai mare de 15 ani, dar șiabsolvenți, pro -fesori, părinți și alți susținători ai uni tății de învățământ.

  Participanții pot opta pentru unul dintre celedouă traininguri disponibile la adresa: www.bani-pentruscoalata.ro – BaniIQ și Banii pe net – sau lepot urma pe amândouă în perioada: 5 noiembrie,ora 00:00 – 17 decembrie 2016, ora 23:59. Săptă-mânal, pe site-ul concursului – www.banipentrus-coalata.ro – va fi anunțat clasamentul provizoriual liceelor pe site-ul competiției.

  fiecare liceu este înregistrat automat în com -

  petiție, odată cu înscrierea elevilor și susținătorilorsăi în training și acumulează EUROpuncte pentrufiecare elev, profesor, părinte sau prieten care ur-mează trainingul online și completează testul deve rificare a cunoștințelor. Instituția de învățământcu cel mai mare număr de cursanți va beneficia de unpremiu constând într-o sumă în euro egală cu nu-mărul acestora, în limita a 10.000 de euro. Premiulva fi folosit exclusiv pentru modernizarea școlii prindotarea laboratoarelor, a claselor, achiziția de echi -pamente și resurse educaționale. Se vor acorda pa-tru premii: unul pentru școlile mari, în limita a 10.000de euro, și trei premii pentru școlile medii sau micicare vor atrage primii 1.000 de susținători fiecare.validarea instituției de învățământ câștigătoare vaavea loc în perioada 1 - 3 februarie 2017.

  Sursa: guraialomitei.com

  Corina Crețu, comisarul europeanpentru politică regională

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.fonduri-structurale.rohttp://www.banipentruscoalata.rohttp://www.banipentruscoalata.rohttp://www.banipentruscoalata.rohttp://www.banipentruscoalata.rohttp://www.guraialomitei.com

 • La începutul lunii, autoritățile publice localedin Pitești au anunțat că extinderea rețelei de ca-nalizare din Prelungirea Craiovei, la ieșirea din mu-nicipiu spre Slatina, ce este realizată printr-un pro-iect european, este aproape de finalizare. „Lucra-rea, în lungime de 672 m, face parte dintr-un pro-iect finanţat cu fonduri europene şi va continuacătre Albota şi Moşoaia. Începută la jumătatea lu-nii trecute, execuţia este aproape de finalizare,termenul fiind 15 noiembrie. Tăierile şi spargereaasfaltului se realizează ziua, iar partea de săpă-tură, pozare conductă şi umplere a şanţului se facnoaptea, când circulaţia nu mai este atât de in-tensă şi nu sunt vibraţii. Refacerea asfaltului va fifăcută după finalizarea pozării conductei pe întregtraseul aferent străzii, iar până atunci cota de ni-vel va fi menţinută cu umplutură de balast”, a de-clarat primarul Cornel Ionică.

  Şi tot edilul piteștean a anunțat că o altă lucra -re, și anume înlocuirea conductei de alimentare cuapă de la intersecția străzii Lânăriei cu bulevardulPetrochimiștilor, care le dă mari bătăi de cap șofe -rilor, are termen de finalizare tot 15 noiembrie. „Pen -tru reducerea disconfortului celor care traversea -

  ză zona, pentru traversarea bulevardului s-a lucratnoaptea, iar la această oră se lucrează la reface-rea stradală prin executarea fundaţiei drumuluide beton, termenul limită fiind 25 noiembrie”, a maiprecizat edilul piteștean.

  Sursa: ziarulargesul.ro

  elevii de liceu pot studia în clasa a XI-a într-oșcoală independentă din Marea Britanie, printr-unprogram de burse. Înscrierile pentru a 8-a ediție aprogramului au fost deschise, urmând ca elevii se-lectați să studieze în Marea Britanie în anul școlar2017-2018, prin intermediul unei burse ce acoperătaxele școlare, cazarea și cheltuielile de masă. ti-nerii interesați pot trimite formularul de aplicațiepână în data de 25 noiembrie 2016, pe www.jaro-mania.org, iar, ulterior, cei mai buni elevi vor par-ticipa la un test de limba engleză și un interviu cureprezentanții programului de burse.

  Sursa: radiovocescampi.ro

  9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Extinderea reţelei de utilităţipentru Piteşti,

  aproape de final

  Argeş

  Elevii de liceu pot studia într-o şcoalădin Marea Britanie, printr-un program de burse

  Călăraşi

  http://www.ziarulargesul.rohttp://www.radiovocescampi.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • 10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Primăria orașului titu a demarat lucrările laproiectul de investiții „Ranforsare în două straturidrum Titu – Hagioaica (ELSID) 1,7 km”.

  valoarea investiției este de 784.288 de lei, con -tribuția Consiliului Local titu fiind de 414.988 de lei.

  Lucrările prevăzute vizează modernizarea dru -mului pe o lungime de 1,69 km (balast și asfalt do -uă straturi), consolidarea podețului existent (km0+600), construirea unui podeț nou pe un fir (km 1+425),semnalizare verticală, semnalizare orizontală.

  Sursa: adevarul.ro

  Au început lucrărilela drumul Titu – Hagioaica

  Dâmboviţa

  echipa de implementare a proiectului „PortulVerde şi de Înaltă Performanţă” - etapa a II-a, Con -strucția, din Primăria Giurgiu a fost prezentă săp-tămâna trecută la cel de-al cincilea forum al Stra-tegiei uniunii europene în Regiunea dunării (SueRd),organizat la Bratislava, precum și la evenimen tele co -nexe. evenimentul a reunit circa 800 de par tici panțidin zeci de țări europene și nu numai, atât membreue,cât și non ue, tema generală a forumului fiindlegată de amenințările la adresa mediului: polua-rea apelor, inundațiile și schimbările climatice,potențialul navigabil insuficient exploatat și lipsalegăturilor rutiere ori feroviare, neajunsuri în pri -vința conexiunilor energetice ori dezvoltarea so-cio-economică inegală. de succesul implementăriistrategiei vor beneficia aproximativ 100 de mili oa -ne de oameni care locuiesc în aces te regiuni.

  Cea de-a cincea ediție a forumului a pus mareaccent și pe cercetare și inovare, inițiativele dedezvoltare regională depinzând în mare măsură decercetarea științifică, date care, reunite pe o plat-formă, să ofere informații despre măsurile luate,să monitorizeze implementarea lor și să prezinteperspectiva asupra impactului acestora.

  La Bratislava, Primăria Giurgiu, actor activ alSueRd, a promovat un proiect preluat drept exem-plu de bună practică, prezentat la edițiile trecuteîn fazele anterioare și care acum se află în imple-

  mentare. este vorba despre „Portul Verde şi de În-altă Performanţă”, proiect în valoare de aproxi-mativ 15,5 milioane de euro, având ca parteneri ILRLogistica România, Primăria Giurgiu și Zona Liberă.În cadrul acestuia, municipalitatea are ca sarcinădemolarea efectivă a feribotului pentru ca terenulsă poată fi lăsat liber de sarcini pentru cea de-a do -ua etapă: construcția. finanțarea lucrărilor este fă -cută de Comisia europeană prin Mecanismul de In-terconectare a europei, partea de demolare a fe-ribotului ce revine primăriei ajungând la 2 milioanede euro, din care 15% reprezintă contribuția proprie,iar 85%, fonduri europene. Proiectul „Portul Verdeşi de Înaltă Performanţă” este unul dintre cele 14proiecte de infrastructură depuse de România pen-tru accesarea de fonduri europene în cadrul Pro-gramului „Connecting Europe Facility”.

  Sursa: primariagiurgiu.ro

  Proiectul Portului trimodal,promovat la Forumul SUERD de la Bratislava

  Giurgiu

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://adevarul.rohttp://primariagiurgiu.ro

 • 11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  23 de artiști plastici din Bărăgan s-»au reunit sezonul acesta la Salonul detoamnă de la Slobozia. evenimentul faceparte din programul expozițional al filialeiuniunii artiștilor Plastici din Ialomița șireprezintă o sărbătoare culturală pentrucomunitatea locală.

  vernisajul prilejuiește întâlnirea autorilor cupublicul tânăr al elevilor Liceului de arte, dar și cuochiul critic al specialiștilor, poeți și scriitori ialo-mițeni. „Între alte expoziţii facem aceste saloanede toamnă şi de primăvară. Sunt importante pen-tru că avem ocazia să ne vadă lumea. Provocareaeste feedback-ul. Vine, se uită sau nu la lucrare.Dacă trece indiferent pe lângă ea, atunci trebuiesă mai vezi ceva. Dar este importantă şi educaţiavizuală. Percepţia corectă aparţine celor care auo anumită cultură vizuală”, a precizat pictorul ni-colae Croitoru Capbun.

  expoziția cuprinde toate genurile artei plas-

  tice, de la mozaic și tapiserie, la pictură pe șevaletși grafică, ale autorilor din Ialomița, Brăila și Că-lărași, ceea ce a consolidat mișcarea artiștilor plas-tici ai uaP Ialomița, după cum a spus președinteleGheorghe Petre: „Respectăm munca acestor oa-meni, care se naşte din pasiune şi sunt convins căaceastă colaborare a noastră cu autorităţile jude-ţene va fi în continuare rodnică. Ea va fi pepinierapentru viitorii artişti plastici din această zonă, nunumai pentru Ialomiţa, aşa cum în 1990 am reuşitsă înfiinţăm Liceul de Arte la Slobozia, într-o com-petiţie cu alte cinci judeţe.” Reunirea artiștilorplastici în cadrul Saloanelor de toamnă și de primă -vară este o dovadă de solidaritate și generozitate,apreciază directorul Centrului Cultural uneSCO,doina Roșca: „E de remarcat că artiştii oferă pri-vitorilor aceste lucrări fără vreo motivaţie finan-ciară, ceea ce în aceste zile înseamnă foarte mult,ca şi dualitatea între condiţia de creator şi cea dedascăl, pentru că elevii prezenţi în expoziţie auocazia să înveţe bunul gust.”

  Sursa: guraialomitei.com

  Reunirea artiştilor plasticila Salonul de toamnă - ediţia 2016

  Ialomiţa

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.guraialomitei.com

 • 12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Sisteme de încălzirecu energie regenerabilă pentru Ştrandul Vedeaşi mai multe creşe şi grădiniţe din Alexandria

  Teleorman

  Consilierii locali alexăndreni,»întruniți în ședință extraordinară, joi,10 noiembrie, au aprobat mai multeproiecte ce vizează instalarea unorsisteme de încălzire ce utilizează energieregenerabilă la Ştrandul vedea,Creșa „Ion Creangă”, Creșa Peco șiGrădinița cu Program normal nr. 5.

  „Urgenţa şedinţei a constat în faptul că mier-curi se închide o axă pe care puteau fi depuse pro-iecte. Este vorba de Fondul de mediu, axa a fostdeschisă doar o lună, timp în care am reuşit să con -tactăm firme specializate, au fost întocmite studii

  de fezabilite. Discutăm de Ștrand şi m-aş bucura ta -re mult să reuşim să încălzim apa din ştrand, dar şiaerul din incintă, din balon, utilizând energie so la -ră. Discutăm de panouri solare cu randament extremde mare care funcţionează şi atunci când nu este soa -re”, a explicat victor drăgușin, primarul alexandriei.

  În cadrul acestei ședințe au fost aprobate atâtproiectele privind aprobarea documentației teh-nico-economice, faza de proiectare Sf, cât și pro-iecte de hotărâre privind contribuția proprie a uatalexandria pentru implementarea proiectului „Sis-tem de preîncălzire centralizată a apei calde fo-losind energii regenerabile”, la toate obiectivelemenționate.

  Sursa: teleorman24.ro

  Consiliul național al Întreprinderilor»Private Mici și Mijlocii din România (CnIPMMR)și federația Regională a ÎntreprinderilorPrivate Mici și Mijlocii Sud Muntenia vorlansa Carta alba a IMM-urilor din România –ediția 2016 – Regiunea Sud Muntenia.

  aceasta este cea mai cuprinzătoare și consa-crată analiză a sectorului IMM din România, pentrueditarea căreia au fost prelucrate peste 1.500 dechestionare completate de întreprinzători din toa -te ramurile economiei și din toate județele țării.

  evenimentul reunește reprezentanți ai mediu-lui de afaceri aparținând fRIMM, ai autorităților lo-cale, lideri de organizații patronale, reprezentanțiai instituțiilor financiar-bancare și reprezentanțimass-media de la nivel local.

  Lansarea va avea loc miercuri, 16 noiembrie,la ora 11, în Săptămâna Globală a antreprenoriatu -lui, la sala de conferințe a Centrului de afaceri Mul -tifuncțional „Lumina Verde”, în Ploiești, Str. elipsei,în imediata apropiere a Parcului Industrial Ploiești.

  Partener organizator al acestui eveniment es -te Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Praho -va, președinte florin duma, sponsor principal CeCCaR -filiala Prahova, iar Prahova Business este partenermedia.

  Sursa: prahovabusiness.ro

  La Ploieşti se lanseazăCarta Albă a IMM-urilor din regiunea Sud MunteniaPrahova

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://teleorman24.rohttp://www.prahovabusiness.ro

 • 13Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 301 / 7 - 13 noiembrie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  jurnal de dâmbovița / 11 noiembrie 2016 argeșul / 10 noiembrie 2016

  Portalul național de administrație Publică / 9 noiembrie 2016 Giurgiuveanul / 9 noiembrie 2016

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informații despre activitățile derulate de către

  agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice,în vederea promovării Programului Operațional Regional.

  Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintădespre activitatea instituțiilor membre aleRețelei de Informare ReGIO Sud Muntenia

  și despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn județele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. CălărașiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean ARGEŞAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanargeș, sediul Consiliului județean argeș: Piațavasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean DÂMBOVIȚAAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeandâmbovița, sediul Consiliului județeandâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmbovițaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean GIURGIUAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanGiurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean IALOMIȚAAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanIalomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. Iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomițaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean PRAHOVAAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean TELEORMANAdresă / adR Sud Muntenia, Biroul județeanteleorman, sediul Consiliului județeanteleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,mun. alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.Călărași, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -director adjunct, Cristina RADU - șef ServiciuComunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCUPLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, FlorentinGEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected], Website / www.adrmuntenia.ro,regio.adrmuntenia.roData publicării / 14 noiembrie 2016

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe caredumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați

  să promovați activitatea instituției dvs., vă rugămsă ne transmiteți un scurt material de informare

  (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreunăcu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție

  a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa

  de e-mail [email protected] va fi publicat pe site-ul agenției(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

  electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei deInformare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliuluipentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

  județene și locale și prefecturilor din regiune,Ministerului dezvoltării Regionale și administrației

  Publice, reprezentanților mass-mediade la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

  dedicate (portalurilor de știri economice), precumși publicului larg.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

  fax: 0242/313.167.

  http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro