Neuropsihologia comportamentului

13
Neuropsihologia Neuropsihologia comportamentului comportamentului Dan Dan Andreea Ancu Andreea Ancu ț ț a a An:I,Gr:2 An:I,Gr:2

description

 

Transcript of Neuropsihologia comportamentului

Page 1: Neuropsihologia comportamentului

Neuropsihologia Neuropsihologia comportamentulcomportamentul

uiui

Dan Andreea Dan Andreea AncuAncuțțaa

An:I,Gr:2An:I,Gr:2

Page 2: Neuropsihologia comportamentului

CuprinsCuprins

► IntroducereIntroducere►Comportamentul Comportamentul

motivamotivațțional( nevoia,impulional( nevoia,impulsul,ținta)sul,ținta)►Comportamentul instinctivComportamentul instinctiv►Comportamentul voluntarComportamentul voluntar►Comportamentul psihosocialComportamentul psihosocial►ConcluziaConcluzia►BibliografiaBibliografia

Page 3: Neuropsihologia comportamentului

IntroducereaIntroducerea

►Comportamentul este ansamblul Comportamentul este ansamblul acțiunilor și relațiilor unui individ în acțiunilor și relațiilor unui individ în procesul de adaptare la mediul natural procesul de adaptare la mediul natural si rural,cât și la nevoile proprii.si rural,cât și la nevoile proprii.

►Un rol hotărâtor Un rol hotărâtor “energizant” “energizant” îîn n comportament revine motivacomportament revine motivației,un ției,un factor intern care,alături de factor intern care,alături de aptitudini,însușiri de aptitudini,însușiri de caracter,contribuie la determinarea caracter,contribuie la determinarea manifestărilor de conduită.manifestărilor de conduită.

Page 4: Neuropsihologia comportamentului

Comportamentul Comportamentul motivaționalmotivațional

► Motivația este un proces complex care Motivația este un proces complex care implică cel puțin 3 aspecteimplică cel puțin 3 aspecte:: nevoia,impulsul și nevoia,impulsul și ținta.ținta.

►NEVOIA NEVOIA este sursa primară a este sursa primară a acțiunii,dezechilibru în funcționarea acțiunii,dezechilibru în funcționarea organismului.organismului.

► IMPULSUL IMPULSUL este o stare de activare care duce este o stare de activare care duce la un model de comportament învățat,în la un model de comportament învățat,în vederea satisfacerii unei nevoi.vederea satisfacerii unei nevoi.

► ȚINTA ȚINTA este scopul comportamentului este scopul comportamentului motivațional,care odata motivațional,care odata atins,determinăatins,determină””sațietatesațietate””,cu reducerea ,cu reducerea impulsurilor.impulsurilor.

Page 5: Neuropsihologia comportamentului

Comportamentul motivațional evoluează in Comportamentul motivațional evoluează in 3 faze3 faze::trezirea impulsului,realizarea și trezirea impulsului,realizarea și sațietateasațietatea

Deosebim 3 categorii de comportamentDeosebim 3 categorii de comportament::

-INSTINCTIVE-INSTINCTIVE

-VOLUNTARE-VOLUNTARE

-PSIHOSOCIAL UMANE-PSIHOSOCIAL UMANE

Page 6: Neuropsihologia comportamentului

Comportamentul Comportamentul instinctivinstinctiv►Fiecare instinct conține un element de Fiecare instinct conține un element de

apetit,unul de aversiune sau apetit,unul de aversiune sau ambele.Apetitul instinctiv este o stare de ambele.Apetitul instinctiv este o stare de motivație ce se manifestă printr-un motivație ce se manifestă printr-un comportament explorator,in vederea comportament explorator,in vederea găsiri stimulului apetisant.Găsirea găsiri stimulului apetisant.Găsirea stimulului apetisant induce o reacție stimulului apetisant induce o reacție consumatorie dupa care comportamentul consumatorie dupa care comportamentul apetitiv încetează.Aversiunea este apetitiv încetează.Aversiunea este generată de un stimul perturbator.generată de un stimul perturbator.

Page 7: Neuropsihologia comportamentului
Page 8: Neuropsihologia comportamentului

►La om,comportamentul instinctual este La om,comportamentul instinctual este determinat de structuri nervoase determinat de structuri nervoase localizate in hipotalamus si sistemul localizate in hipotalamus si sistemul limbic subcortical si paleocortical.Asupra limbic subcortical si paleocortical.Asupra acestora acționează neocortexul,prin acestora acționează neocortexul,prin mecanisme facilitatoare sau mecanisme facilitatoare sau frenatoare,acțiune dependentă de frenatoare,acțiune dependentă de informațiile senzitiv-senzoriale din informațiile senzitiv-senzoriale din mediul înconjurător,de condițiile mediul înconjurător,de condițiile funcționale ale organismului si de starea funcționale ale organismului si de starea psihică a lui.psihică a lui.

Page 9: Neuropsihologia comportamentului

Comportamentul voluntarComportamentul voluntar

►Se manifestă prin praxii,cât și prin Se manifestă prin praxii,cât și prin limbajul articulat.Praxiile sunt limbajul articulat.Praxiile sunt ansambluri de mișcări concomitente si ansambluri de mișcări concomitente si succesive care duc la realizarea unui succesive care duc la realizarea unui scop.scop.

►Limbajul articulat,forma specifică Limbajul articulat,forma specifică omului,are o componentă vorbită și omului,are o componentă vorbită și una scrisă.una scrisă.

Page 10: Neuropsihologia comportamentului
Page 11: Neuropsihologia comportamentului

Comportamentul Comportamentul psihosocial umanpsihosocial uman

► Formarea comportamentului social uman are ca Formarea comportamentului social uman are ca suport situațional complexitatea scoarței cerebrale suport situațional complexitatea scoarței cerebrale evoluat,care,însă,nu este suficient,ci implică un evoluat,care,însă,nu este suficient,ci implică un program comportamental învățat si engramat in program comportamental învățat si engramat in condițiile activității sociale.Scoarța cerebrală mai condițiile activității sociale.Scoarța cerebrală mai imprimă comportamentului adaptiv aspecte imprimă comportamentului adaptiv aspecte specifice ce se pot rezuma in noțiunea de activitate.specifice ce se pot rezuma in noțiunea de activitate.

► In procesul activitații umane,ca reflectare a relației In procesul activitații umane,ca reflectare a relației dintre subiect și obiectul sau situația creată,se dintre subiect și obiectul sau situația creată,se genereaza procese afective caracterizate prin genereaza procese afective caracterizate prin modificări funcționale prin conduite modificări funcționale prin conduite particulare,însoțite de expresii emoționale și printr-particulare,însoțite de expresii emoționale și printr-o trăire subiectivă.o trăire subiectivă.

Page 12: Neuropsihologia comportamentului

ConcluziaConcluzia

►Comportamentul este o intricare a Comportamentul este o intricare a expresiei motivaționale cât si afectiv-expresiei motivaționale cât si afectiv-emoționale a individului.emoționale a individului.

Page 13: Neuropsihologia comportamentului

BibliografiaBibliografia

►Compediu de neuropsihologie,Mona Compediu de neuropsihologie,Mona Vintilă.Vintilă.