NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor...

NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,
NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,
NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,
NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,
NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,
download NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,

of 5

 • date post

  27-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NESECRET - ISU b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor...

 • NESECRET

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Exemplar unic DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. /'~2q ~4-f)

  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Calarasi, 2 6 . to .~,( 0 INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "BARBU STIRBEl" AL JUDETULUI CALARASI

  ANUNT

  I. In conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale a.M.A.!. nr.665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitdtile MA.1. ~i a.M.A.!. nr.600/2005 pentru aprobarea competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administratiei si internelor, secretarilor de stat, secretarului general si sefilor/comandantilor unitdtilor MAJ., cu toate modificdrile si completarile ulterioare, ale a.M.A.!. nr.II/9585 din 04.10.2016, ale a.M.A.!. nr.II/9636 din 07.10.20 16 ~i ale Ordinului inspectorului general al !.G.S.U nr.95038 din 21.10.2016, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Barbu Stirbei" al Judetului Calarasi, organizeaza concurs, prin incadrare directa, cu recrutare din sursa externa, in scopul incadrarii a 5 (cinci) functii de subofiter operativ principal in cadrul Inspectiei de Prevenire.

  Potrivit art.2, lit.F'Z din a .M.A.I. nr.665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile M.A.!., recrutarea din sursd exterrui - recrutarea realizata din rdndul oricaror categorii de persoane care detin aptitudinile, abilitdtile si cunostintele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; in cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, in conditiile legii, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele MA.1..

  Definirea sumara a atributiilor postului: - Executa misiuni specifice de prevenire a incendiilor si protectie civil a in zona de

  responsabilitate a unitatii. - Executa activitati de organizare, coordonare, conducere, indrumare ~i control a

  activitatilor ~i actiunilor in vederea indeplinirii masurilor specifice pe linia apararii impotriva incendiilor si protectiei civile, la localitati, institutiile si operatorii economici din judet, reprezinta ~i apara interesele M.A.!. in fata autoritatilor publice.

  NESECRET

 • II. Pentru a putea participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii generale:

  sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; sa cunoasca limba romana scris ~i vorbit; sa aiba capacitate deplina de exercitiu; sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihic, aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Inteme/comisiile ~i subcomisiile de concurs, ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice, existentei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tin uta de vara, evaluarii psihologice, potrivit criteriilor aplicabile; sa aiba varsta de minimum 18 ani Impliniti; sa aiba studii corespunzatoare cerintelor postului pentru care candideaza'; sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate; sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea: sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege; candidatii trebuie sa indeplineasca criteriul specific de inaltime minimum 1,65 barbatii si 1,60 femeile;

  Pregatirea necesara ocupantului postului: Pregatirea de baza: - studii medii ell diploma de bacalaureat; Nu pot fi incadrate din sursa externa persoanele care au avut calitatea de

  functionar public cu statut special (politist) sau cadru militar, daca: a) au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 alin.(1) lit. a), c), h), i), si

  k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;

  b) au fost trecute in rezerva in conditiile art.85 alin.(1) lit. a), d), i), j), k), art.87 si ale art. 89 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate numai in situatia in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobandesc grade militare mai mici decat cele avute in rezerva,

  Studii medii cu diploma de bacalaureat.

  NESECRET

  I

 • III.Dosarul de recrutare trebuie sa contina in mod obligatoriu, urrnatoarele documente:

  cererea de tnscriere/ si curriculum vitae"; documente In original" (sau copie legalizata) care atesta nivelul si specializarea

  studiilor impuse de cerintele postului; copii ale actului de identitate, carnetului de munca si, daca este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de nasterc ale candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, ale certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararii judecatoresti privind starea civila; autobiografia' (olograf, intocmita cu pix de culoare albastra sau stilou cu cerneala albastra) si tabelul nominal cu rudele candidatului? (olograf, intocmita cu pix de culoare albastra sau stilou cu cerneala albastra); certificat de cazier judiciar (optional); caracterizarea de la ultimulloc de munca, respectiv din institutia de invatamant in cazul absolventilor in primul an de la absolvire, in original, document inregistrat si semnat; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate (3 x 3 ern); 2(doua) fotografii color (9 x 12 ern); fisa medicala - tip de incadrare in Ministerul Afacerilor Interne"; declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare"; adeverinta10 de la unitaea de unde a trecut in rezerva/ ~i-a incetat raporturile de serviciu, prin care se mentioneaza in cIar: (1) perioadele de activitate si functiile indcplinite; (2) motivul trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu). declaratie notariala, pe propria raspundere, din care sa reiasa faptul ca sunt indeplinite cerintele prevazute la art.20, alin.(1) lit.h), lit.i) si lit.j) din O.M.I.R.A. nr.665/2008;

  - sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmdrire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptio situatiei in care a intervenit reabilitarea;

  - sa nufifost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; - sa nu fi desfasurat activitdti de politie politicd, astfel cum sunt definite

  prin lege; dosar plic;

  Documentele originale ale carer copii se solicita se vor prezenta la data depunerii, In vederea verificarii conformitatii cu originalul.

  2 Prin depunerea cererii de inscriere , solicitantul i~i exprirna acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile prevazute de Legea nr.667/2001. (conform rnodelului postat pe site - ul institutiei) 3 Curriculum vitae model EUROPASS (conform modelului postat pc site - ul institutiei) 4 Compartimentul cu sarcini de recrutare realizeaza copii dupa documentele originale, se certifies pentru conformitate si se semneaza de persoana desernnata si candidat.

  5 Conform modelului postat pe site - uJ institutiei 6 Conform modelului postat pe site - uJ institutiei 7 Certificatul de cazier judicial' poate f inlocuit cu extrasul de pe cazierul judicial' care se solicita de catre cornpartimentul cu sarcini de recrutare. 8 Fisa medicala se deschide si se concluzioneaza de catre medicul incadrat in unitatea teritoriala a M.A.!., pe baza solicitarii scrise a structurii de resurse umane a unitatii organizatoare . 9 Conform rnodelului postat pe site - ul institutiei 10 Doar pentru persoanele care au avut statutul de cadru militar/ functionar public cu statut special.

  NESECRET

 • IV. Cererea de inscriere la concurs adresata inspectorului sef (In care se va preciza in mod expres postul pentru care candideaza, structura din care face parte ~i studiile absolvite necesare ocuparii postului), declaratia de confirmare a cuncasterii ~i acceptarii conditiilor de recrutare, tabelul nominal cu rudele si 0 copie a cartii de identitate, vor fi depuse de catre cei interesati la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Stirbei" al Judetului Calarasi, strada Bucuresti nr.344, municipiul Calarasi, pana in data de 02.11.2016, ora 16.00 (data inregistrarii), in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00 -16.00.

  Dosarul de recrutare (complet si corect intocmit) va fi depus personal de catre cei interesati la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta .Barbu Stirbei" al Judetului Calarasi, strada Bucuresti nr.344, municipiul Calarasi, pana in data de 22.11.2016, ora 16.00, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00 -16.00.

  V. Concursul va consta in sustinerea urmatoarelor probe: a) Testarea psihologica se va efectua conform planificarii, la 0 data ulterioara ce va fi

  comunicata candidatilor prin postare pe site-ul inspectoratului si la avizierul unitatii, Data ~i locul examinarii psihologice vor fi comunicate in timp util candidatilor, prin

  grija secretarului comisiei de concurs, prin postare pe site-ul unitatii. Evaluarea psihologica a candidatilor este proba eliminatorie. b) Test scris pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor postului,

  in data de 29.11.2016, ora 10.00. Locatia va fi cornunicata in timp util prin postarea pe site-ul unitatii. La concurs pot participa numai candidatii care indeplinesc conditiile si ale carer dosare

  de recrutare sunt complete si corect intocmite. La proba de concurs candidatii vor avea obligatoriu asupra lor actul de identitate. Aprecierea rezultatelor final