Negocierea contractelor în turism

download Negocierea contractelor în turism

of 16

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  403
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Negocierea contractelor în turism

Negocierea contractelor n turismCoordonator: Prof.univ.dr. Ioan Popa Absolvent: Alecsa Ana-Maria Ana-

Capitolul 1 descrierea general turism i caracteristicile acesteia; acesteia;

a activit ii de

Capitolul 2 negocierea: definire, etape, strategii, negocierea: tehnici i tactici de negociere; negociere; Capitolul 3 contractul de prest ri servicii turistice i contractul transport turistic modalit i de negociere; negociere; Capitolul 4: concluzii

Turismul, activitate specific de serviciiTurismul include un ansamblu de m suri puse n aplicare pentru organizarea i desf urarea unor c l torii de agrement sau n alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organiza ii, societ i sau agen ii specializate, fie pe cont propriu, pe o durat limitat de timp, precum i prin industriile adiacente care concur la satisfacerea nevoilor de consum turistic. turistic. Caracteristici ale serviciilor turistice: turistice: - Consumul turistic are un caracter sezonier; sezonier; - Oferta de servicii turistice este relativ rigid ; - Serviciile turistice sunt perisabile; perisabile; - Produsul turistic reprezint pachete de activit i

Clasificarea serviciilor turistice: turistice:a) n func ie de natura serviciilor prestate: Servicii de transport Servicii privind sejurul b) n func ie de structura produselor turistice : Servicii turistice specifice- servicii de baz (hoteliere, transport, alimenta ie); ie); - servicii pentru preg tirea consumului turistic; turistic; - servicii complementare; complementare; - servicii cu caracter special; special; - servcii cu caracter general; general;

Servicii turistice nespecifice

Negocierea comercialNegocierea comercial este un proces organizat de comunicare ntre firme, care i propun adaptarea progresiv a intereselor lor legate de obiectul negocierii n vederea realiz rii unei n elegeri de afaceri reciproc acceptabile, materializat n contractul comercial. comercial.

Etapele negocierii: negocierii:Pregatirea procesului de negociere; Debutul negocierii; Desf urarea negocierii: negocierii: argumentarea; obiec iile i tratarea lor; concesiile i compromisurile. Finalizarea negocierii

Strategii de negociere: conflict vs. cooperare; cooperare; ofensiv vs. defensiv ; dictat vs. adaptare; adaptare; nchidere vs. deschidere; deschidere; negociere scurt vs. negociere lung Tehnici i tactici de negociere: Tehnica de negociere secven ial vs. negociere integrat ; Tehnica falsului pivot ; Tehnica bilan ului Tactici de persuasiune/ influen are Stratagema faptului mplinit; Stratagema nev zut, necunoscut; Stratagema ced rii.

Contractul de prest ri servicii turisticeContractul de prest ri servicii turistice (contract de turism, de voiaj sau de c l torie) acel act juridic prin care o persoan se angajeaz n numele s u s procure altei persoane, care va pl ti un pre global, un ansamblu grupat de presta ii de transport i alte servicii n leg tur cu sejurul la i deplasarea spre o alt destina ie . Printre elementele componente se num r :- destina ia de c l torie; torie; - mijloacele de transport utilizate; utilizate; - servicii de mas ; - tariful pachetului de servicii; servicii; - termenele i modalitatea de plat ; - solicit rile speciale din partea turistului acceptate de agen ie; ie; - r spunderea agen iei de turism n cazul anul rii excursiei, al nlocuirii sau al neasigur rii unor servicii cump rate

Negocierea produsului turisticProdusul turistic se refer la un ansamblu de bunuri materiale i servicii capabile s satisfac nevoile de turism ale unei persoane ntre momentul plec rii i momentul sosirii n locul de plecare. plecare. Elemente componente: componente:- elemente constitutive de baz (factori naturali, factorul uman etc.); etc. - infrastructura specific turistic : transporturi, mijloace de cazare, mijloace de alimenta ie, re eaua de agrement; agrement; - infrastructura general a rii sau a zonei; zonei; - cadrul general privind preg tirea personalului din turism; turism; - cadrul institu ional legat direct/indirect de turism. turism.

Strategii de negociere a produsului turisticstrategia diversific rii gamei de produse oferite turistului; turistului; strategia restrngerii gamei de produse oferite turistului; turistului; strategia diferen ierii produsului; produsului; strategia global ; strategia diferen iat ;

Negocierea pre ului serviciilor turisticePre ul reprezint obiectul obliga iei turistului i se concretizeaz ntr-o sum de bani. ntrPre ul trebuie s fie cert i el trebuie s fie nscris n contract la ncheierea acestuia. Modalit i de prezentare a pre urilor: - tarif; tarif; - tax ; - onorariu; onorariu; - comision. comision.

Strategii, tehnici i tactici de negociere a pre uluistrategia oferirii unui tarif forfetar; strategia tarifului sc zut moderat; tehnica rigurozit ii; tehnica regresiei; tehnica balan ei; tactica alternativa ;

Contractul de transport turisticContractul de transport presupune angajamentul unei companii denumite transportator de a efectua transportul unei persoane/grup de persoane; persoane; Toate contractele de transport turistic au o serie de reguli comune cu privire la: la: - con inutul contractului; contractului; - bagaje; bagaje; - responsabilitatea pasagerului (turistului); (turistului); - reclama ii i litigii

Transporturile turistice aerieneForme de presta ii folosite n traficul turistic aerian: aerian:- Zborurile de pasageri pe cursele regulate; regulate; - Zborurile la cerere (zborurile de tip totul inclus; zborurile separate; inclus; separate; zborurile la cerere pentru voiaje forfetare cu servicii consecutive charter );

Tipuri de tarife utilizate n cadrul contractului de transport aerian: aerian:a) Pentru cursele charter: MSP (Minimum Selling Price) charter: b) Pentru cursele regulate se aplic tarife reduse n urm toarele variante: variante:tarife pentru turi ti individuali IT (Inclusive Tour): tarife IT de grup denumite GIP (Group Inclusive Tours) ce tarifele part-charter parttarifele stimulative (incentive) diverse reduceri tarifare

Transporturile turistice feroviareC l toria pe ap este cel mai pu in solicitat datorit :existen ei sau inexisten ei c ilor navigabile; vitezei redus a navelor; necesit ii continu rii c l toriei, de cele mai multe ori, cu alte mijloace de transport

Pia a croazierelor se afl azi ntr-o continu expansiune; ntrPia a turismului de croazier i-a modificat imaginea n ultimii iani, de la o pia de lux la o pia i o ofert de mas , destinat unui public mai larg i mai tn r; Tendin ele recente sunt de scurtare a duratei croazierelor, de combinare a aranjamentelor aer/mare o dat cu liberalizarea transporturilor aeriene i o diversificare a activit ilor ce se desf oar la bordul navelor

ConcluziiProcesul de negociere a unui contract cu caracter turistic urm re te realizarea obiectivelor i promovarea intereselor agen iei de turism prin ncheierea de contracte avantajoase i asigurarea unei perspective favorabile afacerilor ; Negocierea contractelor dintre turist i tour-operator pe de o tourparte, i furnizorii de servicii cu caracter turistic i agen ia de turism, pe de cealalt parte, a c p tat o importan maxim n vederea optimiz rii a raportului calitate/pre . Cre terea concuren ei pe planul pre urilor i al re elelor cu destina ii mai bine organizate i mai ieftine din celelalte ri europene i chiar de pe alte continente accentueaz tot mai mult presiunea asupra sectorului turistic na ional i a destina iilor tradi ionale. ionale.

V mul umesc.