mu AVON MAGAZINE

12
Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28 M A G A Z I N E NU RATA! O MASCARA NOUĂ, REVOLUŢIONARĂ SETURI LA PREŢURI SURPRINZĂTOR DE MICI! MINI-SETURI ANEW PREŢURI MAI MICI CÂŞTIG MAI MARE AVON PREZINTĂ ÎN PREMIERĂ AROMELE NEASTÂMPĂRATE CUM SĂ RECOMANZI PARFUMURI RO|1|9|4|5|6 Taie paginile şi păstrează-le întotdeauna lângă tine! EL L LIM M MINĂ RO O OŞ ŞEAŢA Î ÎN ND DEĂRTE EA AZ Ă Ă P PU UN NC CT TELE N NE EG GR RE E GRE C C CU URĂ ĂŢĂ P PO OR RII Taie paginile şi păstrează-le întotdeauna lângă tine! Cine: Adolescenţi cu probleme ale tenului pe cenţi dolesc A Adole oada pubertăţii. ertăţ ioa perio ada pu pe Ce: earskin este o serie de produse cosm o se skin e ears Clea met tice atent selectate pentru îngrijirea tenului, de gr elect pen ctate a tent se estin nată olescenţilor. Disponibilă în 3 categorii c cenţi Disp adol oles e p pot fi combinate în funcţie de nevoile tenului. t n fu d com mbina Cum: Combate problemele tenului în 3 m t pro Co mod alităţi: • curăţă porii por • îndepărtează punctele negre • elimină roşeaţa ULEI DIN ARBORE DE CEAI, GERMENE DE GRÂU, CASTRAVETE Toate au proprietăţi anti -i namatorii care cal mează i ritaţ iile şi roşeaţa pielii. Uleiul din arborele de ceai pătrunde rapid în piele, e eliminând bacteria anaerobic ce produce acneea. Castravetele şi germenul de gâu conţin vitamina A, B, C şi E cât şi polifenol, zahăr, aciz zi organici şi minerali ( potasiu, sodiu, calciu, magneziu şi fosfor). Dator rită acestor ingrediente, ele luminează, revitalizează, hrănesc şi hidra tează tenul, reducând porii. De asemenea î ncetinesc procesul de î mb bătrânire şi nu permit tenul ui să se usuce. ACID SALICILIC Ob ţinut din scoar ţa salciei, Acidul Salicilic reglează regen nerarea cel ule lor şi exfoliază pielea. Compoziţia sa este similară a spirinei având de asemenea proprietăţi anti-inflamatorii, accelerând pr rocesul de vi ndecare a coşurilor şi i ritaţiilor. Acesta pătrunde în stratul de sebum din porii pielii şi folicu ulii părului, lucru foarte important pentru tratarea acneei. EXTRACTE DE ALUN ŞI EUCALIPT Împreună formează o echi pă de vis. Extractele de alun i n nchid d vasele de sânge şi reglează circulaţia sângelui sub piele, în timp ce e extractele de eucalipt măresc circulaţia sângelui de sub piele, îmbu unătă ăţind aspectul acesteia. De asemenea ajută pielea să scape d de to oxi ne, ambele având proprietăţi anti-inflamatorii şi antibacteria ale. A Acestea accelerează regenerarea pielii, încetinesc procesul de î m mt tânire şi eli mi nă absorbţia negativă a radiaţiilor UV. - exfoliază delicat pielea - previne formarea viitoarelor pete, curăţând porii - are proprietăţi antiseptice Bază-cremă pentru tenul cu pete SPF 15 - reduce roşeaţa şi uniformizează tenul - ajută la ascunderea cicatricilor cauzate de acnee - are proprietăţi anti-inflamatoare Tratament pentru pete cu acid salicilic 2.0% - reduce roşeaţa - are proprietăţi antiseptice - efecte vizibile după aproximativ 48 de ore Baton pentru tratarea petelor - acoperă imperfecţiunile - reduce petele - nu încarcă porii - are calităţi antibacteriene şi anti-inflamatoare Şerveţele pentru curăţarea feţei - îndepărtează delicat impurităţile şi sebumul - revigorează şi tonifiază - îndepărtează perfect machiajul Demachiant pentru punctele negre cu acid salicilic 2.0% - îndepărtează sebumul şi impurităţile - purifică porii - previne formarea punctelor negre Tratament-mască pentru punctele negre cu acid salicilic 0.5% Loţiune tonică pentru punctele negre cu acid salicilic 2.0% - dizolvă punctele negre şi purifică porii - revigorează pielea - îndepărtează excesul de sebum Demachiant spumă pentru tratarea petelor - penetrează şi purifică porii - dizolvă şi previne formarea punctelor negre - reîmprospătează pielea Exfoliant pentru coşuri - penetrează şi închide porii - curăţă în profunzime - are proprietăţi antiseptice Mască pentru tratarea porilor deschişi - îndepărtează sebumul şi impurităţile - combate punctele negre - calmează pielea şi previne inflamarea ei - purifică şi închide porii - are puternice calităţi anti- inflamatorii - revigorează pielea şi îi redă aspectul frumos - purifică porii - curăţă pielea în profunzime - îndepărtează excesul de sebum Loţiune tonică astringentă pentru coşuri cu acid salicilic 0.5% Gel de curăţare pentru coşuri PUR ŞI SIMPLU CLEARSKIN! ELIMINĂ E LIMIN L E E E E L L LI M I NĂ Ă OŞEAŢA RO O O RO R RO OŞ RO O O ŞEOŞ ŞEA EA A ŢA ÎNDEPĂRTEAZĂ PUNCTELE NEGRE CURĂŢĂ PORII PRODUS P PRO RO OD US US CUM FUNCŢIONEAZĂ C CU M F U N ŢI O N EA EAZ AZĂ 6/2011 Panorama_201106_0001 1 Panorama_201106_0001 1 1/28/11 2:41 PM 1/28/11 2:41 PM

description

NOUA REVISTA MY AVON MAGAZINE MAI MULTE PE www.noutati-avon.blogspot.com

Transcript of mu AVON MAGAZINE

Page 1: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

M A G A Z I N E

NU RATA! O MASCARA NOUĂ, REVOLUŢIONARĂ

SETURI LA PREŢURI SURPRINZĂTOR DE MICI!

MINI-SETURI ANEWPREŢURI MAI MICICÂŞTIG MAI MARE

AVON PREZINTĂ ÎN PREMIERĂ

AROMELE NEASTÂMPĂRATE

CUM SĂ RECOMANZI PARFUMURI

RO|1

|9|4

|5|6

Taie

pa

gin

ile şi p

ăstre

ază

-le înto

tde

au

na

lân

tine

!

ELLLIMMMIN

ĂŞ

ŢROOO

ŞŞEAŢA

ÎÎÎNNDD

EPĂĂRTEEAA

ZZĂĂĂ

PPUUNNCC

TTELE NNEEGG

RREEG

RE

CCCUU

RĂĂŢĂ

PPOORRII

Taie

pa

gin

ile şi p

ăstre

ază

-le înto

tde

au

na

lân

tine

!

Cine:A

do

lesc

en

ţi cu p

rob

lem

e a

le te

nu

lui p

ec

en

ţi d

ole

sc AA

do

leo

ad

a p

ub

ertă

ţii.e

rtăţ

ioa

pe

rioa

da

pu

pe

Ce:

ea

rskin e

ste o

serie

de

pro

du

se c

osm

o se

skin e

ea

rsC

lea

me

ttice

ate

nt sele

cta

te p

entru în

grijire

a te

nu

lui, d

eg

re

lec

tp

en

cta

teaa

tetent se

estinn

ată

o

lesc

en

ţilor. D

ispo

nib

ilă în

3 ca

teg

orii c

ce

nţi

Disp

ad

ol

ole

se

ppo

t fi c

om

bin

ate

în fu

nc

ţie d

e n

evo

ile te

nu

lui.

tn

fud

co

mmb

ina

Cum

:Co

mb

ate

pro

ble

me

le te

nu

lui în

3 mt

pro

Co

mo

da

lităţi:

• cu

răţă

po

riip

or

• înd

ep

ărte

ază

pu

nc

tele

ne

gre

• elim

ină

roşe

aţa

ULEI D

IN A

RBORE D

E CEA

I, GERM

ENE D

E GRÂ

U, C

ASTRA

VETE

Toa

te a

u pro

prie

tăţi a

nti-in

flam

ato

rii ca

re c

alm

ea

ză irita

ţiile şi ro

şea

ţa

pie

lii. Ule

iul d

in a

rbo

rele

de

ce

ai p

ătru

nd

e ra

pid

în p

iele

, eelim

inâ

nd

b

ac

teria

an

ae

rob

ic c

e p

rod

uc

e a

cn

ee

a. C

astra

vete

le şi g

erm

en

ul d

eg

âu c

on

ţin vita

min

a A

, B, C şi E c

ât şi p

olife

no

l, zah

ăr, a

cizzi o

rga

nic

i şim

ine

rali ( p

ota

siu, so

diu

, ca

lciu

, ma

gn

eziu şi fo

sfor). D

ato

rrită a

ce

stor

ing

red

ien

te, e

le lu

min

ea

ză, re

vitalize

ază

, hră

ne

sc şi h

idra

tea

ză te

nu

l,re

du

nd

po

rii. De

ase

me

ne

a în

ce

tine

sc p

roc

esu

l de

îmbb

ătrâ

nire

şi nu

pe

rmit te

nu

lui să

se u

suc

e.

AC

ID SA

LICILIC

Ob

ţinu

t din

sco

arţa

salc

iei, A

cid

ul Sa

licilic

reg

lea

ză re

ge

nne

rare

ac

elu

lelo

r şi exfo

liază

pie

lea

. Co

mp

oziţia

sa e

ste sim

ilară

asp

irine

i avâ

nd

de

ase

me

ne

a p

rop

rietă

ţi an

ti-infla

ma

torii, a

cc

ele

rân

d p

rroc

esu

l de

vin

de

ca

re a

co

şurilo

r şi iritaţiilo

r.A

ce

sta p

ătru

nd

e în

stratu

l de

seb

um

din

po

rii pie

lii şi folic

uulii p

ăru

lui, lu

cru

foa

rte im

po

rtan

t pe

ntru tra

tare

a a

cn

ee

i.

EXTRA

CTE D

E ALU

N ŞI EU

CA

LIPTÎm

pre

un

ă fo

rme

ază

o e

ch

ipă

de

vis. Extrac

tele

de

alu

n inn

ch

idd va

sele

d

e sâ

ng

e şi re

gle

ază

circ

ula

ţia sâ

ng

elu

i sub

pie

le, în

timp

ce

eextra

cte

le

de

eu

ca

lipt m

ăre

sc c

ircu

laţia

sân

ge

lui d

e su

b p

iele

, îmb

uun

ătăă

ţind

asp

ec

tul a

ce

steia

. De

ase

me

ne

a a

jută

pie

lea

să sc

ap

e dd

e too

xine

, a

mb

ele

avâ

nd

pro

prie

tăţi a

nti-in

flam

ato

rii şi an

tiba

cte

riaale

. AAc

este

a

ac

ce

lere

ază

reg

en

era

rea

pie

lii, înc

etin

esc

pro

ce

sul d

e îmm

ttân

ire şi

elim

ină

ab

sorb

ţia n

eg

ativă

a ra

dia

ţiilor U

V.

- exfo

liază

de

lica

t pie

lea

- pre

vine

form

are

a viito

are

lor p

ete

, c

ură

ţân

d p

orii

- are

pro

prie

tăţi a

ntise

ptic

e

Ba

ză-c

rem

ă

pe

ntru te

nu

l c

u pe

te SPF 15

- red

uc

e ro

şea

ţa şi u

nifo

rmize

ază

ten

ul

- aju

tă la

asc

un

de

rea

cic

atric

ilor

ca

uza

te d

e a

cn

ee

- are

pro

prie

tăţi a

nti-in

flam

ato

are

Trata

me

nt p

en

tru p

ete c

u ac

id

salic

ilic 2

.0%

- red

uc

e ro

şea

ţa- a

re p

rop

rietă

ţi an

tisep

tice

- efe

cte

vizibile

du

ap

roxim

ativ

48 de

ore

Ba

ton p

en

tru tra

tare

a p

ete

lor

- ac

op

eră

imp

erfe

cţiu

nile

- red

uc

e p

ete

le- n

u înc

arc

ă p

orii

- are

ca

lităţi a

ntib

ac

terie

ne

şi a

nti-in

flam

ato

are

Şerve

ţele

pe

ntru

cu

răţa

rea

feţe

i

- înd

ep

ărte

ază

de

lica

t imp

urită

ţile

şi seb

um

ul

- revig

ore

ază

şi ton

ifiază

- înd

ep

ărte

ază

pe

rfec

t ma

ch

iaju

l

De

ma

ch

ian

t pe

ntru p

un

cte

le n

eg

re cu a

cid

salic

ilic 2

.0%- în

de

rtea

ză se

bu

mu

l şi imp

urită

ţile- p

urific

ă p

orii

- pre

vine

form

are

a p

un

cte

lor n

eg

re

Trata

me

nt-m

asc

ă p

en

tru p

un

cte

le ne

gre c

u ac

id

salic

ilic 0.5%

Loţiu

ne to

nic

ă p

en

tru p

un

cte

le ne

gre c

u ac

id

salic

ilic 2

.0%

- dizo

lvă p

un

cte

le n

eg

re şi p

urific

ă p

orii

- revig

ore

ază

pie

lea

- înd

ep

ărte

ază

exc

esu

l de

seb

um

De

ma

ch

ian

t sp

um

ă p

en

tru tra

tare

a p

ete

lor

- pe

ne

trea

ză şi p

urific

ă p

orii

- dizo

lvă şi p

revin

e fo

rma

rea

p

un

cte

lor n

eg

re- re

împ

rosp

ăte

ază

pie

lea

Exfo

lian

t pe

ntru c

oşu

ri- p

en

etre

ază

şi înc

hid

e p

orii

- cu

răţă

în p

rofu

nzim

e- a

re p

rop

rietă

ţi an

tisep

tice

Ma

scă

pe

ntru tra

tare

a

po

rilor d

esc

hişi

- înd

ep

ărte

ază

seb

um

ul şi

imp

urită

ţile- c

om

ba

te p

un

cte

le n

eg

re- c

alm

ea

ză p

iele

a şi p

revin

e

infla

ma

rea

ei

- pu

rifică

şi înc

hid

e p

orii

- are

pu

tern

ice

ca

lităţi a

nti-

infla

ma

torii

- revig

ore

ază

pie

lea

şi îi red

ă

asp

ec

tul fru

mo

s

- pu

rifică

po

rii- c

ură

ţă p

iele

a în

pro

fun

zime

- înd

ep

ărte

ază

exc

esu

l de

se

bu

m

Loţiu

ne to

nic

ă a

string

en

pe

ntru c

oşu

ri cu a

cid

sa

licilic

0.5%

Ge

l de c

ură

ţare p

en

tru c

oşu

ri

PUR ŞI SIM

PLU CLEA

RSKIN!

ELIMIN

ĂELIM

INLEEEELLLIM

INĂĂ

O

ŞEAŢA

ROOŞ

OORORROOŞ

ROOOŞEA

ŢO

ŞŞEAEAŢ

AŢAAŢA

ÎND

EPĂRTEA

PUN

CTELE N

EGRE

CU

RĂŢĂ

PORII

PROD

US

PPROROOD

US

US

CU

M FU

NC

ŢION

EAZĂ

CCU

M FU

NC

ŢC

ŢŢION

EAEAZZĂ

AZĂZĂ

6/2011

Panorama_201106_0001 1Panorama_201106_0001 1 1/28/11 2:41 PM1/28/11 2:41 PM

Page 2: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

456

23

1

2

CUM SĂ TE FOLOSEŞTI DE CEI 6 PAŞI CĂTRE SUCCES:Cei 6 paşi către succes sunt prezenţi în fi ecare ediţie My Avon Magazine la pagina 3 şi conturează un sumar al detaliilor cheie ale campaniei. Campanie de campanie se întâmplă o mulţime de lucruri interesante, iar cei 6 paşi te ajută să le identifi ci şi să le împărtăşeşti mai departe prietenelor tale.

EDITORUL RECOMANDĂ:DACĂ NU AI CONTACT DIRECT CU UNELE PRIETENE, DE CE SĂ NU EVIDENŢIEZI CELE 6 RECOMANDĂRI DIN BROŞURA 6 ATAŞÂND PE PAGINILE RESPECTIVE SAU CHIAR BROŞURII, BILEŢELE CARE SĂ ATRAGĂ ATENŢIE ŞI SĂ OFERE INFORMAŢII DE CARE ELE POT FI INTERESATE.

ÎN SFÂRŞIT, A VENIT PRIMĂVARA ŞI O DATĂ CU EA, NOI

OPORTUNITĂŢI DE CÂŞTIG! VREMEA FRUMOASĂ TE ÎNDEAMNĂ

PARCĂ SĂ IEŞI AFARĂ, ÎN CĂUTARE DE PRIETENI NOI. POŢI COLINDA

DIN UŞĂ ÎN UŞĂ SAU POŢI VIZITA MAGAZINELE LOCALE ŞI SĂ CERI

PERMISIUNEA SĂ LAŞI O BROŞURĂ.

Venirea primăverii coincide pentru cei mai mulţi dintre noi cu o curăţenie generală, dar

nu doar casele noastre au nevoie de o reorganizare - primăvara este de asemenea

momentul în care „facem curat” în trusele de machiaj şi dulapurile din baie. Este

aşadar momentul perfect să îţi vizitezi prietenele şi să le încurajezi să înlocuiască

produsele vechi cu unele nou-nouţe!De ce să nu începi prin încurajarea prietenelor

tale să îşi înlocuiască parfumurile cu noile parfumuri ale lui Reese Whiterspoon,

ambasador global al Avon? După succesul înregistrat de primul parfum al lui Reese,

„In Bloom”, ne aşteptăm ca şi colecţia „Love” să meargă pe acelaşi drum. Aşa că, fi i

gata pentru lansare şi participă la programul motivaţional pe care ţi l-am pregătit la

pagina 5.Dar cum rămâne cu prietenele cărora nu le plac sau nu îşi permit parfumurile

premium, cum ar fi noul parfum Reese? Ei bine, avem alternativa perfectă. Primăvara

ne-a inspirat să creăm un nou parfum numit Scentini - asemănător unui cocktail colorat

şi delicios, ce poate fi asociat cu vremea frumoasă. Agită-l petru a îi elibera aroma

uimitoare. Parfumează-te cu puţină distracţie şi prezintă-le prietenelor tale cele două

arome jucăuşe Scentini, care cu notele lor fl orale şi fructate vor chema pur şi simplu

primăvara.

Parfumurile sunt o categorie cheie pentru vânzările tale; ele pot fi cadouri perfecte

atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi de toate vârstele, şi de multe ori se transformă

în achiziţii repetate. În plus, Avon deţine un portofoliu larg de parfumuri pentru toate

preferinţele, dar şi la preţuri rezonabile! Motivul pentru care mulţi Reprezentanţi nu

reuşesc să vândă parfumuri este acela că ei pornesc de la ideea că acesta este un

produs care se vinde singur, lucru care este greşit. Putem vorbi despre o adevărată artă

de a vinde parfumuri. Aşadar, nu rata trucurile pe care ţi le împărtăşim la pagina 18

pentru a te ajuta să îţi măreşti comenzile de produse din această categorie.

Cealaltă veste bună din Campania 6 este reprezentată de noile Mini-seturi Anew,

pregătite exclusiv pentru tine la paginile 14-15! Ele sunt esenţiale pentru orice

Reprezentant Avon! Seturile sunt formate din variante mini ale fi ecărei game Anew. Sunt

instrumentele ideale pentru a prezenta şi recomanda prietenelor tale gama Anew.

Nu rata nici articolul dedicat aniversării noastre de 125 de ani care vine şi cu alte două

accesorii deosebite pe care să le adaugi brăţării aniversare. Nu uita, desigur, nici de

loteria aniversară (pagina 10-11).

Spor la curăţenia de primăvară!

SALUTARE ŞI BINE AI VENIT PRINTRE PAGINILE MY AVON MAGAZINE - CAMPANIA 6

PAŞI CĂTRE SUCCES

DISTREAZĂ-TE CU SCENTINIÎn broşura curentă vei găsi două parfumuri Scentini, noi şi extraordinare, inspirate de cocktailurile colorate. Agită-le, combină-le şi arată-le prietenelor tale cât de distractive sunt.

ÎNDRĂGOSTEŞTE-TE CU NOUL PARFUM REESE - „LOVE TO THE FULLEST”Este un produs de succes. Ambasadorul nostru Global şi superstar la Hollywood, Reese Witherspoon, aduce o nouă contribuţie extraordinară colecţiei de parfumuri Avon. Aroma pur şi simplu irezistibilă te va ajuta să îţi măreşti câştigurile, dar numai dacă te foloseşti corect de această oportunitate.

OPORTUNITATE DE LUX PENTRU PRIETENELE TALE A devenit din ce în ce mai uşor să promovezi produsele Anew. Continuăm oferta Tratamentelor de noapte Anew. Găseşti detaliile la pagina 9. Este atât de uşor să-ţi măreşti câştigul, profi tă acum!

O MULŢIME DE OFERTE PENTRU REPREZENTANŢII AVONNe place să ne răsfăţăm Reprezentanţii, aşa că această ediţie a Revistei My Avon Magazine este presărată cu numeroase oportunităţi de a cumpăra produsele Avon la preţuri mai mici, special pentu tine. Pentru că tu eşti important pentru noi!

CE SĂ LE POVESTEŞTI PRIETENELOR TALE DESPRE BROŞURA 06

AMINTEŞTE-LE PRIETENELOR TALE despre oportunitatea extraordinară de a achiziţiona perlele Avon Colour. Pe parcursul Campaniei 6/2011, ele pot fi achiziţionate cu numai 19,99 lei, la comandarea oricărui alt produs din broşură. O adevărată perlă in lumea ofertelor noastre tentante.

SFATURI DE SEZON DE LA AVONPrimăvara este perioada perfectă pentru a-ţi reînnoi colecţia de cosmetice. În broşurile noastre vom lansa câteva produse revoluţionare. Învaţă despre acestea din ofertele demo, testează-le şi informează-ţi prietenele. Transformă aceasta primăvară într-una valoroasă.

SCRISOAREA

Amy Cross, Redactor-şef My Avon Magazine

DULCE neastâmpăr

Campania 06/2011Campanie trendsetteri:

03.03.2011 - 23.03.2011Campanie naţională: 14.04.2011 - 04.05.2011www.avoncosmetics.ro

www.avonspaceblog.rowww.avonconnects.com.ro

Brochure_201106_ 0001 172 1/13/11 11:46 AM

Panorama_201106_0002 2Panorama_201106_0002 2 1/28/11 2:50 PM1/28/11 2:50 PM

Page 3: mu AVON MAGAZINE

54

SPECIAL PENTRU TINEColecţia de bijuterii Reese Expressions cu numai 1 BAN la comandarea Apei

de parfum Love To The Fullest.

Încurajează-ţi prietenele să-şi exprime DRAGOSTEA

O OPORTUNITATE FANTASTICĂ SĂ ÎŢI CREŞTI CÂŞTIGUL.

Comandă 2 -

RECOMANDAREA EDITORULUI:ABORDEAZĂ-ŢI PRIETENELE CARE PREFERĂ PARFUMURILE PREMIUM ŞI PE CELE CARE ÎŞI DORESC SĂ ARATE ŞI SĂ SE SIMTĂ CA NIŞTE VEDETE.

O combinaţie dramatică de frunze de neroli înfl orite, petale mieroase de bujor şi caprifoi,

calmate cu note de mijloc subtile de mimoză, toate stropite de aroma suculentă a cireşelor. Notele

de ambră cristalizată şi atingerea cedrului oferă senzaţia de eleganţă captivantă.

IATĂ CÂT POŢI CÂŞTIGA!COMANDĂ

2 sau mai multe

DISCOUNT-UL TĂUPREŢ DE VÂNZARE CÂŞTIGUL TĂU

380

190 95

190

25%*

40%**4 sau mai multe

ACEASTĂ AROMĂ SUBTILĂ DAR EVIDENTĂ ESTE PERFECTĂ PENTRU ZILELE FIERBINŢI DE VARĂ.

ÎŢI PREZENTĂM:

CATEGORIA: FLORAL-LEMNOASĂ

NOTE DE VÂRF:

cireşe negre, caprifoi, neroli

NOTE DE MIJLOC:

bujor, aglice, mimoză

NOTE DE BAZĂ:

cedru, ambră

CELE MAI BUNE OFERTE

primeşti 1 gratuit*

Comandă 4 -

primeşti 2 gratuit

PROGRAM MOTIVAŢIONAL

* pentru Apele de parfum primite gratuit nu se oferă Colecţia de bijuterii.Apele de parfum pot fi cumulate din mai multe comenzi. Oferta se aplică ori de câte ori este îndeplinită condiţia.

*discount valabil pentru prima comandă de minim 270 lei , cu condiţia să fi fost activ în ultimele 2 campanii consecutive

**discount valabil pentru prima comandă de minim 750 lei, cu condiţia să fi fost activ în ultimele 2 campanii consecutive

Panorama_201106_0003 4Panorama_201106_0003 4 1/28/11 2:53 PM1/28/11 2:53 PM

Page 4: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

76

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

o.o

., ul

. Sło

wo

.o.,

ul. S

łow

Nou! Fond de ten lichid cu mineralePERFECT PRIMĂVARA, DE NEÎNLOCUIT VARA!

CELE MAI BUNE OFERTE

-Delicat datorită conţinutului bogat în minerale-Hidratează şi hrăneşte pielea-Nu conţine talc, conservanţi sau parfum-Rezistent la umiditate şi la temperaturile înalte-Este dovedit clinic faptul că îmbunătăţeşte aspectul pielii

Noul fond de ten are o formulă uşoară, concepută pe baza unui complex de minerale, care îi redă tenului strălucirea naturală şi aspectul sănătos.

EXPLICĂ-LE PRIETENELOR TALE CUM SĂ OBŢINĂ UN TEN FĂRĂ IMPERFECŢIUNI ÎN 3 PAŞI:

PASUL 1: FONDUL DE TEN

1. Aplică o cantitate mică de produs pe pomeţi, nas, bărbie şi pe frunte.2. Întinde produsul către exterior şi uniformizează.3. Acordă atenţie specială în zonele sprâncenelor, nărilor, liniei părului şi maxilarului.

PASUL 2: CORECTORUL

-aplică mici puncte pe zona pe care doreşti să o acoperi-întinde delicat cu degetele-masează din interior spre exterior, până pătrunde în piele

PASUL 3: PUDRA

-Răsuceşte peria în jurul pudrei şi elimină excesul.-Aplică pe piele cu mişcări circulare.-Porneşte dinspre bărbie spre obraji.

pig

menţi natura

li100%

SMOKEY EYES, cea mai fi erbinte tendinţă în machiaj!

Contur pulbere pentru ochi JD: creion pudră cu aplicator uşor, îţi permite să creezi un efect smokey eyes, fără imperfecţiuni. Textura sa de pudră conţine o concentraţie mare de pigmenţi ce garantează rezistenţa.

Smokey Eyes ocupă primul loc în topul tendinţele de machiaj ale acestui sezon. Când nu este corect executat, rezultatul poate fi inestetic. Atunci când este însă executat corect, garantează o privire misterioasă. Cu noul Contur pulbere pentru ochi Jillian Dempsey poţi să te bucuri şi tu de o apariţie demnă de podiumurile de modă. Privirea ta va fascina cu siguranţă.

RECOMANDAREA EDITORULUI:Învaţă să obţii acest machiaj şi demonstrează-l şi prietenelor tale. Atunci când vor vedea cu ochii lor efectul, ele vor tinde să şi comande produsul.

Aplică şi accentuează culoarea

Conturează şi defi neşte ochii Pentru cel mai reuşit

efect „smokey eyes”, oferă-le prietenelor tale Creionul pentru sprâncene Jillian Dempsey şi Mascara SuperExtend

Ofertă unică! Numai pentru Reprezentanţi!Comandă acum! Setul cu produse noi din campania următoare. Fii prima! Testează, recomandă, pregăteşte-te pentru o mulţime de comenzi.

FOND DE TEN IDEAL SHADE (Natural Beige)-oferă tenului o strălucire naturale-acoperă perfect imperfecţiunile- formulă uşoară, hidratantă, cu SPF 15

MASCARA SUPER ENCHANT (Black)- formulă aerată care asigură volum maxim- perie unică, moale, delicată cu genele- conţinut bogat în minerale

LUCIU DE BUZE GLAZEWEAR SPARKLE (Sugar Cane)- conferă strălucire intensă buzelor- asigură hidratare şi protecţie- acoperă uniform suprafaţa buzelor

RUJ MOISTURE SEDUCTION (Nude Perfection)-îmbracă buzele în culori bogate şi seducătoare-catifelează şi conferă volum-asigură hidratare intensă timp de 24 de ore SETUL CONŢINE: 5 mostre ale fondului de ten calmant Ideal Shade, 12 mostre ale rujului Moisture Seduction, Fond de ten Ideal Shade (Natural Beige) 30 ml, Mascara SuperEnchant (Black) 8 ml, Luciu de buze Glazewear Sparkle (Sugar Cane) 6 ml, Ruj Moisture Seduction (Nude Perfection) 3,6 g.

COMPLEX CU MINERALE, EXCLUSIV AVONDETALII ÎN BROŞURĂ LA PAGINA 41

Ofertă limitată! Un set pe Reprezentant

Ofertă limitată! Un set pe Reprezentant

Plăteşti puţin, câştigi mai mult. Ofertă specială pentru tine!Nu rata această oportunitate! Cumpără aceste 3 produse la preţ special şi prezintă-le prietenelor tale.

LICHID PENTRU PREVENIREA EXFOLIERII ŞI CRĂPĂRII UNGHIILORPraful de diamant fortifi că unghiile, iar proteinele din soia şi vitaminele le hrănesc şi le oferă protecţie.

ULEI PENTRU CUTICULE CU LAVANDĂ- hidratează cuticulele ( datorită extractului de la lavandă şi eucalipt)- netezeşte unghiile.

ULEI PENTRU TRATAMENTUL UNGHIILORFortifi că unghiile, le hidratează, prevenind ruperea şi crăparea.

SeSetul l ddedee

3 3 pprodduusussee ee

cuu numummmaaiaii

111999,,99999 llleeeeeeiii

655%%% rredduuucccceeeerree

codod: 5509696960 33 3

Preeţţ sţ tatandaarddd: 636363,,6 00000

Citeşte în pagina următoare mai multe detalii despre produsele Avon pentru îngrijirea unghiilor

Cheltuieşte mai puţin, câştigă mai mult. Achiziţionează 3 produse speciale la preţuri deosebite şi prezintă-le prietenelor tale.

CELE MAI BUNE OFERTE

Toate mostrele produselor de machiaj cu 50% reducere!

detalii în broşură la pagina 33

Nou! Contur pulbere pentru ochi Jillian Dempsey Professional

Settuul CColor cuu nnuummmaai

3999,0000 lleeeeicood: 5115666 55

70%%% rredduuucccceeerreeeePPreţţ stannddaarddd:

130.0000

Natural Beige

Black

Nude Perfection

Sugar Cane

Khaki2410 9

Blue Grey2411 7

Bronze2368 9

Very Black2408 3

Panorama_201106_0004 6Panorama_201106_0004 6 2/1/11 2:41 PM2/1/11 2:41 PM

Page 5: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

8 98

++

++

++

++

++ +

+

++

++

++

++

++

+

++

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

98

30+REJUVENATE REVERSALIST

35+ 45+ULTIMATE

Tratamentul de noapte Anew Rejuvenate are la bază un complex de polipeptide care combate ridurile fi ne. Vizibilitatea lor este redusă, iar formarea noilor semne de îmbătrânire este prevenită.

Tratamentul de noapte Anew Reversalist diminuează secretarea de pigment, reducând astfel decolorarea pielii.

-- FFooolooseeşttee--ttee dddee aaceasttă ooffeertttăăă ppeennntrru aa--ţii cccreeşştee ccâştiguurilleee înnn CCaaammmpananiaaa 66/2220011-- PPrrooommovo eeaaazză prodduselee AAnneewwww,, pprreeţţţuul loro înnnsseeaaammnăă un ccâşştiigg mmmmaaaai mmaarree ppeenntttrruu tiinnee-- ÎÎnncccuuraajeeaaazză--ţi prrieteneelee ssăăă îînccceeerrce e pprrroodduuuseelee Aneww-- GGGââânnddeşştteee--teee laa nnumerroaasseeeleee pprroodduussee ppee ccaarre le vor ccoommmaandn aa reegggulatt

TTrraaattamammeeeennttuul ddddeeeee nnnooaaapppttttee AAnneeeww UUUUllttimmmaatteeee cu aur bioactiv ridică nivelul de hidratare a pielii şi îi menţine aspectul tânăr.

Fiecare prietenă care a comandat produse în valoare de minim

39,99 lei (valoare cumulativă) din Campania 5/2011, poate achiziţiona

în Campania 6/2011, Tratamentele de noapte Anew cu până la

CUM FUNCŢIONEAZĂ PROGRAMUL:

Povesteşte prietenelor tale despre oferta fantastică pentru Tratamentele de noapte Anew

• Emulsiile Anew acţionează pentrru a îndepărta semnneeleeee vizibile de îmbătrâânnirrreee,, astfel încât pieleaa ssăăăă arate mai tânără înn aproximativ 14 zile.

• Aceste formule ddee lluuuxxx gel-cremă, sunt îmmbbbboooogăgăţitee cu particule străăluuccccittooooarre, care oferă o hiddraattaaaarrreee inntennsăă acolo unde pieleaa aaarree nnevvoiee.

• Fiecare tratameentt innnttteeenss dee hidratare este foortififi fificcccaaat ccu unn complex de polipeeeeppptttidede.

• Pur şi simplu apliicăăă--l pppe faţţă şşi gâât, în locul cremei ddee nnnnoooaappte.

Tot ce trebuie să ştii despre Tratamentele de noapte Anew:

Reversalist 39,00 lei*

Rejuvenate 29,00 lei*

Ultimate 44,00 lei*

CELE MAI BUNE OFERTE

- în

de

rte

ază

lac

ul

de

un

gh

ii- h

răn

eşt

e u

ng

hiil

e- o

feră

ma

nic

hiu

rii u

n

asp

ec

t p

rofe

sio

na

l

Fii e

xpe

rtă

în în

grij

irea

un

gh

iilor

Ofe

ră u

n

asp

ec

t d

e

pe

rlă, î

n t

imp

c

e în

tăre

şte

u

ng

hiil

e c

u vi

tam

ine

ESEN

ŢIA

LSU

PLIM

ENTA

R

INI,

UN

GH

II ŞI

C

UTI

CU

LE U

SCA

TE

CU

TIC

ULE

INES

TETI

CE

CU

TIC

ULE

TA

RI

UN

GH

II C

AR

E SE

R

EGEN

EREA

ZĂ G

REU

Pro

du

s

Pro

ble

me

a

le

un

gh

iilo

r

Întă

reşt

e ş

i p

rote

jea

un

gh

iile

su

bţir

i şi

ca

san

te

Pra

ful d

e

dia

ma

nt

întă

reşt

e

şi fo

rtifi

u

ng

hiil

e

reg

en

ere

ază

u

ng

hiil

e,

ne

teze

şte

im

pe

rfe

cţiu

nile

, fo

rmu

lat

cu

au

r ve

rita

bil

Lăm

âia

şi

ext

rac

tul d

e

eu

ca

lipt,

fort

ifi c

ă ş

i în

tăre

şte

un

gh

ia,

ofe

rind

u-i

stră

luc

ire.

Teh

no

log

ia A

HA

, e

xfo

liază

ce

lule

le

mo

art

e, i

ar a

loe

ve

ra ş

i vita

min

a

E, re

ge

ne

rea

şi c

atif

ele

ază

c

utic

ule

le u

sca

te.

exf

olia

ză,

ne

teze

şte

c

utic

ule

le ş

i u

ng

hiil

e

Ule

iul c

u e

xtra

ct

de

lava

nd

ă

şi v

itam

ina

E,

îmb

un

ătă

ţeşt

e

asp

ec

tul

cu

ticu

lelo

r u

sca

te ş

i al

un

gh

iilo

r

Ca

tife

lea

pie

lea

, p

rote

jea

inile

şi

un

gh

iile

de

u

sca

re

Extr

ac

tul d

e

salc

âm

şi

vita

min

ele

, a

ctiv

ea

mic

roc

ircu

laţia

şi

aju

tă u

ng

hiil

e s

ă

cre

asc

ă

Ge

l fo

rmu

lat

cu

vita

min

a

C ş

i min

era

le,

revi

taliz

ea

ză ş

i re

ge

ne

rea

cu

ticu

lele

usc

ate

.

Folo

seşt

e a

ce

st ta

be

l pe

ntru

a g

ăsi

pro

du

sele

po

triv

ite p

riete

ne

lor t

ale

, ce

vo

r un

gh

ii fr

um

oa

se ş

i să

toa

se!

Întă

rito

r p

en

tru

un

gh

ii c

u st

rălu

ciri

p

erla

te 3

215

1

Lic

hid

pe

ntr

u p

reve

nire

a

cră

rii ş

i e

xfo

lierii

u

ng

hiil

or 3

072

6

Ule

i pe

ntr

u tr

ata

me

ntu

l u

ng

hiil

or

2941

3

Întă

rito

r p

en

tru

un

gh

ii 24

K G

old

275

1 5

Tra

tam

en

t d

e

întă

rire

pe

ntr

u u

ng

hii

cu

ext

rac

te d

e

lăm

âie

168

5 7

Tra

tam

en

t p

en

tru

cu

ticle

Mira

C

om

ple

x 27

28 4

Ge

l exf

olia

nt

pe

ntr

u u

ng

hii

4406

5

Ule

i pe

ntr

u c

utic

ule

cu

lava

nd

ă

1975

2

Ge

l pe

ntr

u c

utic

ule

cu

vita

min

a C

Tra

tam

en

t p

en

tru

cre

şte

rea

un

gh

iilo

r 01

38 8

Alte

pro

du

se d

in

ga

ma

Na

il Ex

pe

rts

Cre

de

ini

2773

0

UN

GH

II FĂ

ST

LUC

IRE

UN

GH

II U

SCA

TE

UN

GH

II SU

BŢIR

I, SE

R

UP

UŞO

R

UN

GH

II C

AR

E SE

R

EGEN

EREA

ZĂ G

REU

Lic

hid

pe

ntru

usc

are

a la

cu

lui

de

un

gh

ii 47

53 0

- usu

rap

id la

cu

l de

u

ng

hii

- uşo

r de

folo

sit

- ofe

ră m

an

ich

iurii

un

d

eta

liu d

e fi

na

l pro

fesi

on

al

Lic

hid

pe

ntru

înd

ep

ărt

are

a

lac

ulu

i de

un

gh

ii 02

84 0

CELE MAI BUNE OFERTE

Set

ma

nic

hiu

franţ

uze

asc

ă 1

154

42

x 12

ml

- 1 la

c d

e u

ng

hii

alb

- 1 la

c d

e u

ng

hii

co

lora

t- 2

X 1

5 b

en

zi

pro

tec

toa

re

Pre

ţ st

an

da

rd: 3

1, 0

0 le

i

ÎNTĂ

RIT

OR

IÎN

GR

IJIR

EA C

UTI

CU

LELO

RÎN

GR

IJIR

EA M

ÂIN

ILO

R ŞI

UN

GH

IILO

R

De

talii

în b

roşu

Detalii în broşură

* Preţ valabil dacă ai comandat produse din Broşura 5/2011 în valoare de 39,99 lei. Pentru suma de 39,99 lei (cumulativă) poţi achiziţiona unul, două sau toate cele 3 Tratamente de noapte Anew (1 bucată din fi ecare) la preţuri excepţionale.Oferta se aplică ori de cate ori este îndeplinită condiţia.Produsele Campaniei Roz nu sunt incluse în ofertă.Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

Panorama_201106_0005 8Panorama_201106_0005 8 2/1/11 3:19 PM2/1/11 3:19 PM

Page 6: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

78 2

8 00

,(0

-22)

10 11

2

3

5

41

!

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. ul. Słowicza 32 02-170 WARSZAWABezpłatny AVON NON STOP 800 800 888

AVON NON STOP (22) 878 28 00Infolinia: 801 353 303 Koszt połączenia: 35 gr za każde 3 minuty

Katalog w formie elektronicznej dostępny na naszej stronie:www.avon.pl

THINKING OF YOU. To make your work easier, we’ve prepared a new section

dedicated exclusively to samples. You will fi nd here useful and interesting information, which will help you increase interest in the products and encourage purchases.

• Outspoken by Fergie Eau de Parfum

• Anew Reversalist Night Renewal Cream

• Anew Rejuvenate Day Revitalising Cream SPF25 UVA/UVB

• Anew Reversalist Renewal Serum• Cellu-Sculpt 3X tri-roller

anti-cellulite treatment • Perceive Eau de Parfum

• Rocket Power Body Wash • Maximum Moisture - Miniversion

Day Cream SPF 15 Night Cream • Total Radiance Day Cream SPF

15 Night Cream Miniversion• geless Results Day Cream SPF 15

Night Cream - miniversion• Complete Balance Day Cream

SPF 15 Night Cream - miniversion• Perfect Tone Day Cream SPF 20 /

LAST CHANCE:NEWNESS:• Perceive Dew Eau de Toilette• Reese Witherspoon

Expressions• Love To The Fullest• Eau de Parfum

PRODUCTS YOU ALREADY KNOW AND LIKE:

BUSINESS essentials

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

3

2

55

33

1

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

DEMO

111210

po

Co

se

cs

os

aSp

oC

os

ec

so

sa

Spo

Co

se

cs

os

aSp

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

OFERTE ANIVERSARE

De-a lungul timpului, femeile din toată lumea au ales Avon pentru a fi frumoase. Avon s-a bucurat de primii ani de succes începând cu 1886 sub denumirea de California Perfume Company, când oferea doar 5 variante de parfumuri.Multe lucruri s-au schimbat de atunci, iar Avon a devenit unul dintre liderii pieţei de produse de machiaj şi pentru îngrijirea pielii.Vom descoperi împreună care produse Avon au fost cele mai îndrăgite de femeile din toată lumea*.

Exfoliantul pentru coşuri ClearskinCare sunt benefi ciile lui? Cititorii îi laudă efectele uimitoare: „Porii mei sunt închişi atunci când îl folosesc şi devin vizibili când opresc utilizarea lui” şi „m-a ajutat să scap de acnee în timp record”. Alte persoane spun că „este unul dintre puţinele, dacă nu chiar singurul produs facial non-medicinal care nu-mi irită pielea”.

Loţiunea de corp pentru fermitate Rich MoistureDe ce este îndrăgită? Când folosesc această loţiune, cititorii spun: „Se observă o schimbare în textura pielii” sau „Se absoarbe rapid, iar pielea se simte minunat”. O cititoare mărturiseşte: „Obişnuiam să folosesc ulei pentru bebeluşi, dar această loţiune este mult mai efi cientă”. O altă cititoare spune: „Dacă aplic această loţiune seara înainte de culcare, pielea mea este moale şi catifelată dimineaţa”.

Top 5 cele mai iubite* produse Avon

* Potrivit opiniilor exprimate de vizitatorii www.totalbeauty.com în 2009.

SFATUL EDITORULUI:Povesteşte-le prietenelor tale depre cele mai iubite produse Avon din toată lumea. Acestea te vor ajuta să deschizi o discuţie şi să le încurajezi să le cumpere. Opiniile pozitive ale altor persoane îţi vor fi de mare ajutor în recomandarea produselor.

numai 10,00 lei!

OFERTĂ VALABILĂ NUMAI PENTRU REPREZENTANŢI!

FIECARE ACCESORIU cu 5,00 lei!Brăţara vine însoţită

de un accesoriu cu logo-ul Avon.cod: 3450 4Preţ standard: 30,00

cod: 3439 7Preţ standard: 27,00

cod: 0549 6Preţ standard: 27,00

NOU

E�CLUSIV ÎN REVISTA MY AVON MAGAZINE!DOUĂ NOI ACCESORII DISPONIBILE!În această ediţie din Revista My Avon Magazine poţi achiziţiona două noi simboluri Avon: Accesoriul Ruj şi Accesoriul Anew.

Fii activ! Plasează o comandă de minim 110 lei* în fi ecare din Campaniile 4-9/2011 şi poţi achiziţiona Brăţara aniversară şi Accesoriile disponibile în fi ecare din aceste broşuri.*Valoare de 110 lei nu se cumulează. Pentru o comandă de minim 110 lei, poate fi comandat un număr nelimitat de brăţări şi accesorii. Brăţara şi accesoriile nu benefi ciază de discount.

Sărbătoreşte cu noi 125 ani de Avon şi câştigă premii speciale!

Este foarte simplu să câştigi:• Caută ofertele aniversare in Broşurile 5, 6, 7.• Găseşte codul afi şat pe paginile marcate cu logo-ul „125 de ani”.• Înregistrează acest cod pe site-ul www.avoncosmetics.ro, împreună cu numele şi prenumele, numărul de telefon mobil şi adresa ta de email.• Perioada de desfăşurare a competiţiei este 24.03.2011 - 25.05.2011.• Premiile se vor acorda prin tragere la sorţi săptămânală (pe perioada a 3 campanii se vor acorda 1125 de premii)

Profi tă de oportunitate şi măreşte-ţi valoarea comenzilor• investeşte în mai multe Broşuri• povesteşte prietenelor tale despre loteria Avon şi premiile pe care le pot câştiga• învaţă-le să se înregistreze pe site-ul www.avoncosmetics.ro• fi i atentă la ofertele aniversare şi la premiile excepţionale• TU şi prietenele tale aveţi ocazia să câştigaţi premii timp de 9 săptămâni consecutive.

LOTERIA ANIVERSĂRII

AVON

La mmuulţţiii aaannnnniii,,, AAAAAvvvvooooooonnnnnnn!!!

1125 de Seturi cu cele mai populare produse Avon

125 Seturi de câştigat săptămânal pe parcursul Campaniilor 5, 6 şi 7

125 de premii în fi ecare săptămână!

De 125 de ani îţi oferim rujuri, farduri şi mascara. Parfumuri, loţiuni şi seruri. Dar, mai mult decât atât, de 125 de ani oferim oportunităţi!

OFERTE ANIVERSARE

Pentru informaţii suplimentare cu privire la această competiţie cât şi pentru Regulament, poţi accesa site-ul www.avoncosmetics.ro sau contactează Departamentul de Relaţii cu Clienţii la numărul de telefon 021.311.85.55.

28 2

828

28

28 2

828

28

878

2887

8 28

878

2887

8 28

10

888888888888888888888888888888888888888888888888888888

De-a lungul timgul timfrumoase. Avonfrumoase. Avdenumirea de mirea de Cde arfumuri.de parfumuri.Multe lucruri s-ulte lucruri s-apieţei de produdpieţei de proVom descoperi Vom descopefemeile din toa

TT pp 55 ceTTToooppp 55 ce

* Potrivit opini

CELEBRATING

WOMEN

YEARS

✂✂✂86 subiante

rliderii

dăgite de

îi laudă

Sărbătoreşte c

De 125 de ani îţi oferimDar, mai mult d

CELEBRATING

WOMEN

YEARS SS S S

La7.

e cu vonc

de

Laurile 5, 6, marcatewww.avonumărul

tiţiei este

gere la

L mmă de opor

enzilor• investeşte în m• povesteşte priepremiile pe care • învaţă-le să se î

AAAAAvvvvoooooooă d

l 125 de ani”

Pc

uulţţiii aaaannnnniiPProfi tcome• inve

iii,,, AP fit

Setul conţine:Apă de parfum Little Black Dress (50 ml)Mascara Supershock Black (10 ml)Tratament de noapte Anew Reversalist (50 ml)Ruj Moisture Seduction Mocha Plum (3,6 g)Cremă de mâini cu minerale Planet Spa (75 ml)

Valoarea comercială a setului: 230 Lei.

Apa de parfum Today Tomorrow AlwaysAlwaysDe ce s-o alegi? Cititoarele spun că „aroma proaspătă, uşoară şi fl orală” le face să se simtă „frumoase”. O cititoare ne mărturiseşte: „Niciodată nu am mai primit atât de multe complimente pentru parfumul meu... cu atât mai puţin de la bărbaţi!”. Apa de parfum este descrisă şi ca fi ind „deloc încărcată”, „perfectă pentru orice ocazie” şi „persistentă pe tot parcursul zilei”.

Mascara SuperFullDe ce s-o foloseşti? Cititorii spun: „Această mascara îmi face genele de 2 ori mai dese şi foarte lungi”. De asemenea acestora le place pentru că „nu încarcă genele” şi „oferă un machiaj curat, fără urme de exces”. Şi motivul pentru care este atât de îndrăgită este: „peria este minunată şi oferă o aplicare uşoară”.

Creionul retractabil pentru ochiDe ce să-l foloseşti? Potrivit cititoarelor noastre, cel mai mare avantaj al lui este că „nu are nevoie de ascuţire şi-l poţi folosi oricând”. Alte benefi cii sunt „varietatea de nuanţe”, „uşurinţa de a-l utiliza”, „textura moale” şi faptul că „se aplică uşor, dar nu este nici prea gras ca să alunece”.

RDeacobsasim„Obem„Dde

Panorama_201106_0006 10Panorama_201106_0006 10 2/1/11 3:39 PM2/1/11 3:39 PM

Page 7: mu AVON MAGAZINE

12 13

2

3

5

33

41

!

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. ul. Słowicza 32 02-170 WARSZAWABezpłatny AVON NON STOP 800 800 888

AVON NON STOP (22) 878 28 00Infolinia: 801 353 303 Koszt połączenia: 35 gr za każde 3 minuty

Katalog w formie elektronicznej dostępny na naszej stronie:www.avon.pl

THINKING OF YOU. To make your work easier, we’ve prepared a new section

dedicated exclusively to samples. You will fi nd here useful and interesting information, which will help you increase interest in the products and encourage purchases.

• Outspoken by Fergie Eau de Parfum

• Anew Reversalist Night Renewal Cream

• Anew Rejuvenate Day Revitalising Cream SPF25 UVA/UVB

• Anew Reversalist Renewal Serum• Cellu-Sculpt 3X tri-roller

anti-cellulite treatment • Perceive Eau de Parfum

• Rocket Power Body Wash • Maximum Moisture - Miniversion

Day Cream SPF 15 Night Cream • Total Radiance Day Cream SPF

15 Night Cream Miniversion• geless Results Day Cream SPF 15

Night Cream - miniversion• Complete Balance Day Cream

SPF 15 Night Cream - miniversion• Perfect Tone Day Cream SPF 20 /

LAST CHANCE:NEWNESS:• Perceive Dew Eau de Toilette• Reese Witherspoon

Expressions• Love To The Fullest• Eau de Parfum

PRODUCTS YOU ALREADY KNOW AND LIKE:

BUSINESS essentials

Avon a pregătit această colecţie de produse personalizate, cu imprimeu zebră, disponibilă numai în Revista My Avon Magazine. Fă-te remarcat ca un profesionist Avon. De asemenea le poţi acorda prietenelor tale ca un cadou de mulţumire.

Nou, special pentru tine

1. Geantă de weekendO geantă spaţioasă şi la modă, din polistiren satinat. Este ideală pentru a transporta materialele Avon, mostre şi produse sau pentru o excursie de 1-2 zile.

cod 1799 6Preţ standard: 59.99

2. RucsacUn mod confortabil şi la modă, pentru a-ţi transporta materialele Avon. Este fabricat din poliester satinat şi poliuretan. Cu siguranţă cunoştinţele tale vor vrea unul.

cod 1787 1Preţ standard: 49,99

5. Set de pixuriInstrumente elegante de scris care te vor ajuta să promovezi produsele. Foloseşte-le ori de câte ori poţi, pentru a atrage atenţia cunoştinţelor tale. Când atenţia le va fi captată, oferă-le un pix, împreună cu broşura campaniei curente. Sigur te vor contacta.cod 1794 7Preţ standard: 8,99

3. Geantă de voiajCosmeticele sunt specialitatea noastră aşă că trebuie să avem grijă cum le transportăm în călătorii. În această geantă Avon, ele se vor simţi ca acasă oriunde le-ai duce. O poţi folosi de asemenea pentru a transporta produsele pe care le promovezi.

cod 1797 0Preţ standard: 29,99

4. Suport pentru cheiSă cauţi cheile în geanta unei femei, poate fi un coşmar. Ei bine..de acum înainte le poţi ascunde într-un minunat suport pentru chei, fabricat din polistier.

cod 1812 7Preţ standard: 9,99

INSTRUMENTE DE VÂNZARE

FII PROFESIONIST

TOTUL despre mostrePRODUSE PE CARE DEJA LE CUNOŞTI ŞI LE IUBEŞTI:NOUTĂŢI:

DISCOUNT FIX 10% ULTIMA ŞANSĂ

PENTRU A-ŢI FACE MUNCA MAI UŞOARĂ, am pregătit o nouă secţiune dedicată mostrelor. Vei găsi informaţii utile şi interesante, care te vor ajuta să sporeşti interesul pentru produse şi să stimulezi astfel comandarea acestora.

MO

STR

E ÎN

OFE

RTĂ

• O mostră Loţiune pentru faţă SPF 50 Anew Solar Advance cu 0,65 lei, cod 0186 7

• Set de 5 mostre Apă de toaletă Jet Homme Holiday cu 3,29 lei, cod 2520 5

• Set de 5 mostre Reese Love to the Fullest cu 3,29 lei, cod 2517 1

• Mostră Tratament anti-celulitic 1 cu 0,55 lei, 4 cu 1,45 lei, cod 0423 4

• Set de 5 mostre Apă de toaletă Jet Homme cu 3,29 lei, cod 3764 8

• Set de 5 mostre Apă de parfum Perceive de cu 3,29 lei, cod 2260 8

• Fiecare mostră a Rujului antirid Anew SPF 15 cu 0,75 lei

• Fiecare mostră a Fondului de ten antirid Anew cu 1,00 leu

• Fiecare mostră a Fondului de ten cu consistenţă uşoară cu 0,50 lei

• Fiecare mostră a fondului de ten

magix Cashmere SPF 10 cu 0,50 lei• Set de 5 mostre Cremă de zi Anew

Reversalist cu 3,19 lei, cod 4497 4• Mostră Cremă zi/noapte Ageless

Results 1 cu 1,49 lei, 4 cu 3,00 lei, cod 3624 4

• Mostră Cremă de zi/noapte Accolade 1 cu 1,49 lei, 4 cu 3,00 lei, cod 3313 4

• Mostră Cremă zi SPF 15/noapte 1 cu 1,49 lei, 4 u 3,00 lei, cod 3625 1

• Mostră Cremă de zi/noapte Total Radiance 1 cu 1,49 lei, 4 cu 3,00 lei,

cod 3626 9• Fiecare mostră a rujului Moisture

Seduction cu 0,50 lei• Fiecare mostră a Fondului de ten

calmant cu 0,50 lei• Fiecare mostră a Rujului Mega

Impact cu 0,50 lei• Fiecare mostră a Rujului Ultra Colour

Rich cu 0,50 lei• Fiecare mostră a Rujului Ultra Colour

Rich 24K Gold cu 0,50 lei (detalii pe site-ul www.avoncosmetics.ro la secţiunea Materiale Utile)

Portofel RachelPortofel VioletPortofel MaryamPortofel KristinaCerceii PriyaDemachiantul pentru ochiLichidul de curăţare a lacului de unghiiTratamentul facial glicolic şi mostra cremei din noua gamă Anew

Set de cercei NinaGeanta pentru cosmetice cu accesorii pentru pedichiurăPerle pentru bronzatPerle iluminatoare pentru faţă

• Crema de noapte Ageless Results• Crema de ochi Ageless results• Crema de zi Ageless Results SPF 15• Demachiant pentru zi/noapte

Ageless Results• Geanta Fabiola• Gel pentru igienă intimă cu

extracte de fl ori de cireş• Gel de duş Moonlight

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRLSTR. DINU VINTILĂ, NR. 11, ET. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

Tel. Relaţii Clienţi (021)[email protected]

Fiecare Reprezentant poate comanda numai câte o bucată din fi ecare produs DEMO.Se poate benefi cia de toate ofertele DEMO în aceeaşi comandă.

Pentru produsele DEMO nu benefi ciaţi de discount de Reprezentant.

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

12

Fax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avon mi-a oferit o direcţie: SĂ REUŞESC!

Toată baia mea e plină de produse Avon. Mie îmi place foarte mult parfumul Today, mă face să mă simt feminină, mă regăsesc în eleganţa lui. Oamenii sunt surprinşi să afl e că am 36 de ani şi patru copii iar eu le răspund, cu zâmbetul pe buze, că secretul meu este Anew.

12

Maria Stoicescu este una dintre cele mai optimiste Reprezentante pe care le-am întâlnit. Este profesoară de limba română, mamă împlinită a patru copii şi locuieşte în comuna Starchiojd, judeţul Prahova. Are mii de motive să fi e fericită. Reprezentant şi Lider Avon, povestea Mariei sună astfel...

“M-am îndrăgostit de Avon acum 8 ani, când cumpăram produse Avon de la colega mea de serviciu. Într-o bună zi colega mea s-a transferat la altă şcoală şi eu trebuia să merg tocmai până în oraşul unde se mutase pentru a lua produsele. Fireşte, ea m-a întrebat dacă nu aş vrea să devin chiar eu Reprezentant iar eu am acceptat, mai ales pentru că mama mă ameninţa mai în glumă, mai în serios “dacă nu vrei tu, mă înscriu eu!”. De fi ecare dată cand primeam un colet de la Avon, în casa noastra era Crăciunul! Ne strângeam în jurul cutiei, eu şi copiii mei şi studiam produsele. Îmi amintesc cu câtă bucurie îmi testam premiile din

programul motivational şi noile parfumuri.

Nu a trecut mult timp şi Avon m-a provocat din nou, când directorul meu de zonă m-a întrebat dacă vreau să fi u coordonator. După ce am fost informată despre avantajele şi responsabilităţile acestei noi poziţii în echipa Avon am trecut la fapte. Atunci, pentru a te confi rma ca lider, era necesar să înscrii 10 persoane, iar dacă le înscriai într-o singură campanie, primeai un bonus!

Imi amintesc şi acum replica mamei, atunci cand i-am povestit: "Unde-o să găseşti tu 10 oameni, aici, la Starchiojd?". Ştiţi ce i-am răspuns? "Tu vei fi cel de-al 10-lea Reprezentant din echipa mea!". Şi aşa a fost! De fapt, cred că a fost...al 11-lea.

Apoi...am continuat drumul alături de oamenii minunaţi pe care Avon i-a adus in viaţa mea. Am mers la traininguri, am câştigat premii la competiţii şi am câştigat prieteni. Oamenii sunt altfel la Avon! Fiecare zi începe cu zâmbetul pe buze, iar dorinţele imposibile devin realizabile. Fac parte dintr-o echipa si eforturile îmi sunt rasplatite.La Avon, cu cât daruiesc mai mult, cu atât primesc mai mult."

Povestea mea e a unei învingătoare. În urmă cu 6 ani am fost diagnosticată cu Maladia Parkinson, aveam 30 de ani atunci. O vreme, am luat tratamentul şi atât. Dar de vreo

2 ani, am luat o hotărâre: SĂ MĂ VINDEC! Aşa m-am înscris la un club sportiv şi practic karate, pentru că aveam probleme cu coordonarea mişcărilor. Acum am centura verde... şi mi-am recăpătat echilibrul! Eu ştiu că din lupta asta trebuie să ies învingătoare! Şi voi reuşi!

Pentru mine, Avon înseamnă RESPECT, de la produsele pe care le folosesc în fi ecare zi, la câştigul care mă ajută în momente critice. Avon şi-a setat un standard înalt şi îl menţine constant. N-aş vrea să par lipsită de modestie, dar ştiu că sunt o femeie frumosă, mă simt împlinită prin familia mea, prin meseria mea şi prin Avon.”

Panorama_201106_0007 12Panorama_201106_0007 12 2/1/11 12:46 PM2/1/11 12:46 PM

Page 8: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

15

30+REJUVENATE

45+ULTIMATE

14

35+REVERSALIST

55+PLATINUM

UL

TIM

AT

E4

54

5+

ANEW ULTIMATE

Technologia Pro-Sirtuin TX to “eliksir młodości” dla komórek skóry. Pobudza ona produkcję protein niezbędnych dla młodego wyglądu skóry i stymuluje produkcję zdrowszych komórek. Kompleksowa pielęgnacja skóry produktami Ultimate sprawia, że nabiera ona młodzieńczej witalności i może wyglądać nawet o 5 lat młodziej.

1, 2, 3... I SKÓRA WYGLĄDA MŁODZIEJ!

Wygladaj nawet 5 lat* młodziej! Kompleksowa pielęgnacja produktami Ultimate przeciwdziała zaawansowanym oznakom starzenia, pomagając nadać skórze młodszy wygląd: • pomaga przywrócić skórze gęstość i sprężystość • pomaga zredukować widoczność głębokich

zmarszczek • widocznie przywraca skórze młodzieńczą witalność •pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień*Na podstawie 8-tygodniowego badania konsumeckiego 06-154 dotyczącego Luksusowy krem naprawczy na noc Anew Ultimate przeprowadzonego na grupie 177 osób.

Dla kogo są przeznaczone produkty z linii Ultimate? Dla kobiet, które walczą z zaawansowanymi oznakami starzenia, takimi jak utrata elastyczności, głębokie zmarszczki, przebarwienia i ciemne plamy.

Jak działają produkty z linii Ultimate? Produkty Ultimate opracowano przy wykorzystaniu technologii Pro-Sirtuin TX, która pomaga stymulować proteiny młodości, by zwiększyć produkcję zdrowych komórek.

MaterialyTreningowe1102_007 7 10-10-21 13:58

ULTIMATE 4545+

1 2 3

MaterialyTreningowe1013 008 PL

NAWILŻANIEOCZYSZCZANIE

Luksusowy naprawczy krem na dzień SPF 25 UVA/UVB Pomaga przywrócić skórze młodzieńczą żywotność na cały dzień*. *Na podstawie 8-tygodniowego badania konsumeckiego 07-005 na grupie 174 osób.

lub, by jeszcze intensywnej nawilżyć skórę: Emulsja z bioaktywnym złotem na noc Nadaje wygląd młodszy nawet o 5 lat po 14 dniach*. Stosuj zamiast Luksusowego kremu naprawczego na noc, gdy skóra jest bardzo wysuszona.* Na podstawie 4-tygodniowego badania konsumenckiego 08-207 na grupie 145 osób.

Luksusowy system modelujący okolice oczu Podwójny produkt, w skład którego wchodzi skoncentrowany eliksir i krem naprawczy, minimalizuje opuchnięcia i kieszonki tłuszczowe pod oczami, a także przywraca skórze jędrność*. Nakładaj krem codziennie rano i wieczorem na skórę okolic oczu, a eliksir - wieczorem, na skórę pod oczami. * Na podstawie 8-tygodniowego badania

konsumeckiego 07-023 na grupie 164 osób.

Eliksir do cery dojrzałej Sprawia, że skóra natychmiast wyglada na bardziej elastyczną*. Zawiera 2 razy większą dawkę technologii Pro-Sirtuin TX niż krem na noc Ultimate. Nakładać rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę pod krem na dzień lub na noc. *Na podstawie 8-tygodniowego badania konsumenckiego 06-156 na grupie 169 osób.

PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Luksusowe mleczko do mycia twarzy Oczyszcza skórę i zapewnia jej wielogodzinne nawilżenie, nie pozostawiając na niej tłustej warstwy*. Ścieraj wacikiem. *Na podstawie tygodniowego badania 01-167 na grupie 53 osób.

Luksusowy naprawczy krem na noc Pomaga przywrócić skórze jędrność, sprężystość i gładkość, kiedy śpisz. Zdecydowanie redukuje widoczność zmarszczek.*Na podstawie 8-tygodniowego badania konsumeckiego 06-154 na grupie 177 osób,

eliksir na noc

krem na dzień i na noc

MaterialyTreningowe1102_008 8MaterialyTreningowe1102_008 8 10-10-21 14:0110-10-21 14:01

REJUVENATE REVERSALIST ULTIMATE PLATINUM

LINIE PIELĘGNACYJNE

NAWILŻANIEPIELĘGNACJA SPECJALNA

Wybierz swoja linię AnewOdpowiedz na poszczególne pytania, wybierając stwierdzenie, które najlepiej opisuje stan twojej skóry. Kolumna, w której zaznaczysz najwięcej odpowiedzi, wskazuje na linię Anew, którą powinnaś wybrać.

1) Czy zauważasz na swojej skórze zmarszczki?

nie lub bardzo mało drobnych zmarszczek

zmarszczki, w tym niektóre mimiczne

głębokie zmarszczki, w tym mimiczne

głębokie zmarszczki

2) Czy twoja skóra jest elastyczna?

bardzo jędrna i sprężysta zaczyna tracić jędrność wiotczeje i traci gęstość skóra wiotczeje, twarz traci wyraziste kontury

3) Jaki jest koloryt twojej skóry?

miejscami nieco nierówny

pojawiają się przebarwienia

nierówny, występują ciemne plamy

skóra jest pozbawiona blasku, występują ciemne plamy

4) Jak oceniasz powierzchnię skóry?

raczej gładka i jednolita, miejscami trochę szorstka

miejscami szorstka, czasami sucha i łuszcząca się

nierówna, szorstka i sucha

skrajnie sucha, miejscami bardzo cienka

5) Jaka jest skóra w okolicach oczu?

wygląda na zmęczoną, z drobnymi zmarszczkami i lekkimi opuchnięciami

widoczne cienie, zmarszczki

głębokie zmarszczki, worki pod oczami

bardzo cienka, z głębokimi zmarszczkami i bruzdami

Te oznaki starzenia zazwyczaj pojawiają się

po 30. roku życia po 35. roku życia po 45. roku życia po 55. roku życia

1, 2, 3... i skóra wygląda młodziej! Dzięki kompleksowej pielęgnacji produktami Anew.

OCZYSZCZANIE

Bloczek1102_001 110-10-22 07:53

11111444 CELE MAI BUNE OFERTECELE MAI BUNE OFERTE

SPECIAL PENTRU TINE OFERTACA ŞI CUM AI SPUNE 11111,,,, 222222222,, 333.....

TTTTiimmmmmmmmpppuuuulll ttrrreeeeecce ppeenttrru noooi ttoaaatee, ddddaaaaarrrrr dddddeeee cccceee săă oo şi aarăătăăămm? PPPrrrooodddddduuuuussseeeeelleeee ANNEEWW gggaaraanteeaază ccccăăăăă nnniimmmmmmmeeeennnnni nuu îîţţi vaaa gghici vvâârsttaa rreeeeeaaaaaaalăăăăă..

Încearcă mini-seturile Anew. Alege un set care se potriveşte nevoilor pielii tale. Îndrăgosteşte-te de Anew şi vei reuşi să promovezi această gamă mult mai uşor.

Cumpără şi foloseşte instrumentele de vânzare!Materialele de training includ:• informaţii despre produsele de îngrijire şi

înfrumuseţare Anew• test de piele, ce te ajută să indentifi ci tipul

de piele al prietenei tale, astfel încât să-i recomanzi tratamentul corect.

ACUM ai oportunitatea de a testa produsele înainte să investeşti într-o gamă completă. Mini-Seturile ANEW pentru 14 zile sunt disponibile în 4 versiuni. Alege-l pe cel care se potriveşte cel mai bine nevoilor tenului tău şi testează produsele. Le poţi oferi şi prietenelor tale. Le vor îndrăgi cu siguranţă.

SETUL CONŢINE:1. GEL DE CURĂŢARE 2 ÎN 1 - versiune mini (50 ml)2. CREMĂ DE ZI SPF 25 - versiune mini (15 ml)3. CREMĂ DE NOAPTE - versiune mini (15 ml)4. CREMĂ PENTRU OCHI - versiune standard (2 x 10 ml)

PORI VIZIBILI, NUANŢĂ NEUNIFORMĂ

SETUL CONŢINE:1. DEMACHIANT - versiune mini (50 ml)2. CREMĂ DE ZI SPF 25 - versiune mini (15 ml)3. CREMĂ DE NOAPTE - versiune mini (15 ml)4. TRATAMENT PENTRU OCHI SPF 25 - versiune

standard (10 ml + 2,5 g)

PIELE LIPSITĂ DE FERMITATE, RIDURI, PUNCTE ALE ÎMBĂTRÂNIRII

SETUL CONŢINE:1. DEMACHIANT - versiune mini (50 ml)2. CREMĂ DE ZI - versiune mini (15 ml)3. CREMĂ DE NOAPTE - versiune mini (15 ml)4. TRATAMENT PENTRU OCHI - versiune standard

(15 ml + 2,5 g)

RIDURI ADÂNCI

SETUL CONŢINE:1. DEMACHIANT - versiune mini (50 ml)2. CREMĂ DE ZI - versiune mini (15 ml)3. CREMĂ DE NOAPTE - versiune mini (15 ml)4. TRATAMENT PENTRU OCHI ŞI BUZE - versiune

standard (15 ml)5. APLICATOR

PIELE USCATĂ, PIELE LĂSATĂ PE FAŢĂ ŞI GÂT, RIDURI ADÂNCI

Cumpără oricare Mini-set Anew cu pâna la 40% reducere şi primeşti mostra noii Loţiuni pentru faţă SPF 50 Anew Solar Advance cu numai 1 ban.

NUMAI PENTRU REPREZENTANŢI

MATERIALE DE TRAINING

ANEW CU NUMAI

5,99 LEICOD 3882 8

PREŢ STANDARD: 7,90

MINI-SET ANEW REVERSALIST

MINI-SET ANEW REJUVENATE

MINI-SET ANEW PLATINUM

MINI-SET ANEW ULTIMATE

40% REDUCERE

Produsele Anew au un preţ mai mare, de aceea cunoştinţele tale vor dori să se asigure de calitatea lor, înainte de a le achiziţiona. Merită să foloseşti mostrele Anew. Vei fi surprinsă de creşterea benefi ciilor tale (mostrele sunt disponibile la preţ special la pagina 13).

ÎN LIMITA stocului DISPONIBIL.

CU NUMAI

30,00 LEICOD 0861 5

PREŢ STANDARD: 38,00

CU NUMAI

33,00 LEICOD 0859 9

PREŢ STANDARD: 42,00 LEI

CU NUMAI

39,00 LEICOD 3405 8

PREŢ STANDARD: 65,00

CU NUMAI

36,00 LEICOD 1145 2

PREŢ STANDARD: 45,00

Panorama_201106_0008 14Panorama_201106_0008 14 2/1/11 12:07 PM2/1/11 12:07 PM

Page 9: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

xx xx(0

2(0

-2(0

-2(0

-2(0

2(0

-2(000

2) 88

2)8

2)8

2)8

2) 8

2)8

2) 8

2)8

2)8

2)

782

78 2

78 2

782

78 2

782

782

8 2

8 2

82

82

82

8 2

8 888 88877777778

8 282828

82828

82822

8 8 888888888xx x

(02

02

(0-2

(0-2

(02

(02

(0002)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

782

782

782

8 2

782

782

8 2

8 2

82

82

82

8888888777778

2828288

2828288888888888

xx x(0

20

2(0

-2(0

-2(0

2(0

2(000

2) 8

2)8

2)8

2)8

2) 8

2)8

2) 8

2)8

2)8

2)78

278

278

28

278

278

28

28

28

28

28

2888888877777

8 282828

8282828

8888888888xx x

(02

02

(0-2

(0-2

(02

(02

(0002)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

82)

782

782

782

8 2

782

782

8 2

8 2

82

82

82

8888888777778

2828288

2828288888888888

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

16

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

45+ULTIMATE

SOLAR ADVANCE

1716

1

2 3

4

Ne bucurăm să sărbătorim împreună startul unui nou proiect, „Beauty and Business”, creat special pentru tine, Reprezentantul AVON! E prima noastra întâlnire şi, ca orice primă întâlnire, e încărcată de emoţii şi plină de entuziasm!

Îţi place să citeşti articole de genul „Trucuri pentru frumusete”, „Ten perfect la orice vârstă, „Machiaj în 3 minute”, „Cum să am un păr strălucitor”? Dacă eşti atrasă de universul frumuseţii feminine, atunci „Beauty & Business” e un curs pe care nu trebuie să-l ratezi! Vei afl a multe secrete despre frumuseţe, dar şi informaţii utile despre produsele Avon. De exemplu, vei şti care sunt diferenţele dintre Rujurile Ultra Colour Rich şi Mega Impact, cum să alegi tratamentul potrivit tenului tău sau care sunt atuurile gamei Anew.

Totodată, acest curs îţi oferă atât soluţii concrete pentru a-ţi creşte câştigurile, cât şi informaţii despre modul în care îţi poţi dezvolta afacerea ta Avon sau cum poti să-ţi construieşti cariera de succes.

În plus, la fi nalul cursului vei primi şi un „Beauty Certifi cate”.

Cere mai multe informaţii liderului tău sau Directorului de Zonă despre cum te poţi înscrie la cursul „Frumusete şi Afacere” pentru Reprezentanţii Avon!

Te aştept cu drag,

CELE MAI BUNE OFERTEAjută-ţi prietenele să se relaxeze

Comandă şi testează noua gamă Planet Spa cu lavandă şi iasomie. Povesteşte şi prietenelor tale despre proprietăţile lor unice.

Menţionează prietenelor tale că lavanda relaxează muşchii încordaţi, şi calmează în acelaşi timp iritaţiile pielii. Iasomia este recunoscută pentru calităţile sale anti-infl amatoare şi pentru aroma delicată care îndepărtează orice urmă de stres.

Încurajează-ţi prietenele să se pregătească pentru vară! Multe dintre prietenele tale se gândesc cu siguranţă la vacanţă. Pentru tine este ocazia perfectă să le recomanzi produse de protecţie solară. Am pregătit un set format din 5 produse din gama Avon Sun, gata să fi e testat şi recomandat tuturor cunoştinţelor tale.

NU RATA ACEASTĂ OFERTĂ FANTASTICĂ. Tratamentul de întinerire Anew Ultimate îţi oferă un program de 7 zile, la un preţ foarte convenabil, oferta dedicată doar Reprezentanţilor Avon. Uimeşte-ţi prietenele cu tenul tău tânăr şi fi i dovada vie a efi cienţei produselor Anew. Oferă detalii despre benefi ciile ingredientului cheie: Tehnologia Pro-Sirtuin TX, care stimulează producerea de sirtuine - proteinele care prelungesc viaţa celulelor pielii.REZULTATE- piele vizibil întinerită în aproximativ 7 zile*- creştere cu până la 153% a nivelului de hidratare a pielii- refacerea nivelului de elastină şi sirtuine

Prietenele tale pot obţine un aspect mai tânăr în aproximativ 7 zile

SETUL PLANET SPA CONŢINE:

• Gel transparent pentru pielea sensibilă SPF 10, 150 ml• Cremă hidratantă de faţă SPF 30, 50 ml• Loţiune cu bilă pentru protecţie solară SPF 30, 50 ml• Loţiune-spray răcoritoare după plajă, 150 ml• Loţiune cu Beta Caroten înainte de expunerea la soare,

200 ml

SETUL AVON SUN ESTE FORMAT DIN PRODUSE CARE RĂSPUND NEVOILOR FIECĂREI PERSOANE:

SETUL CU NUMAI

44,99 44,99 LEI65% REDUCERE

SETUL CU NUMAI

44,9944,99 LEI65% REDUCERE

SFATUL EDITORULUI: Încearcă şi tu produsele Anew şi fi i dovada efi cienţei lor. Prietenele tale vor fi motivate să cumpere, dacă vor observa rezultate reale.

Soarele ne îmbunătăţeşte dispoziţia, aspectul, stimulând în acelaşi timp secretarea de vitamina D şi serotonină – hormonul fericirii. Doar poate fi şi foarte nociv – accelereazp îmbătrânirea pielii, cauzează alergii, arsuri şi chiar cancer. Cu Avon Sun, te poţi bucura de soare fără să te temi de efectele lui negative.

• Loţiune uşoară de corp (250 ml)• Spumă de baie (250 ml)• Mască purifi catoare pentru faţă (75 ml)• Ulei hidratant (60 ml)• Ulei pentru păr (50 ml)

cod 5164 9Preţ standard: 140,00 lei.

TRUC:Întreabă-ţi prietenele despre planurile lor de vacanţă şi asigură-te că vor petrece mult timp expuse la razele soarelui. Pornind de aici, iniţiază o conversaţie despre produsele Avon Sun.

Pentru a controla fi rele rebele este esenţial să controlezi absorbţia de apă. Aşa cum frunza de lotus respinge apa, Tehnologia inovatoare exclusivă Avon, inspirată chiar de frunza de lotus, respinge umiditatea cu până la 97%. Tratamentul formează un strat protector la suprafaţa părului, rezistent la apă , prevenind pătrunderea excesului de umiditate în interior. Astfel, el menţine părul uşor de coafat, fără să îl îngreuneze.

DEMO

OPORTUNITATEA TA DE A ÎNCERCA LOTUS SHIELD LA PREŢ SPECIAL

AJUTĂ-ŢI PRIETENELE SĂ-ŞI PROTEJEZE PIELEA

Prima gamă de protecţie solară Anew, concepută pe baza Tehnologiei RepairShield, nu doar protejează ADN-ul pielii, ci şi repară daunele provocate de soare.

Toate produsele din gama Anew Solar Advance:• protejează împotriva razelor UVA/UVB*• au o formulă uşoară şi se absorb rapid în piele• sunt rezistente la apă• sunt testate dermatologic• sunt potrivite pentru pielea sensibilă

*Nu se referă la Balsamul pentru îngrijirea pielii după plajă

COMANDĂ CEL PUŢIN UN PRODUS DIN NOUA GAMĂ ANEW SOLAR ADVANCE ŞI PRIMEŞTI O MOSTRĂ A LOŢIUNII PENTRU FAŢĂ SPF 50 CU NUMAI 1 BAN.

Dragă Reprezentant,

• Povesteşte prietenelor tale despre Tehnologia inovatoare Lotus Shield care controlează fi rele rebele fără să îngreuneze părul, chiar şi în condiţiile unei umidităţi sporite.

• Oferă asigurarea că produsul este adecvat tuturor tipurilor de păr.• Menţionează că efectul este unul de durată, chiar de până la 3 zile, fapt

confi rmat de un studiu despre percepţia consumatorului (testul nr. 000001809, la care au participat 100 de persoane).

• Povesteşte despre proprietăţile frunzei de lotus – principala sursă de inspiraţie a produsului. Aceasta are proprietăţi de respingere a apei, formând un strat de protecţie la suprafaţa frunzei. Tratamentul are acelaşi efect asupra părului tău.

• Oferă mostre.• Vorbeşte cu un stilist local despre produs.

Tehnologia Lotus Shield este nouă pe piaţă şi este o mare şansă ca ea să trezească interes.

Tratament leave-in pentru disciplinarea părului cu Tehnologia Lotus Shield

Florina Chira Lider proiect „Beauty & Business”

2. Balsam după plajă150 ml 2464 6

numai 29,00 lei 35% reducerePreţ standard: 45,00

3. Loţiune pentru protecţie solară SPF 30 150 ml 2466 1

numai 34,00 lei30% reducerePreţ standard: 50,00

4. Loţiune pentru faţă SPF 5075 ml 2467 9numai 29,00 lei35% reducerePreţ standard: 45,00

cod: 1096 7Preţ standard: 29,00numai

12,99 lei

55%reducere

1. 2 în 1 Cremă pentru ochi şi Balsam de buze pentru protecţie solară SPF 30

10 ml 2469 5

numai 29,00 lei35% reducerePreţ standard: 45,00

CÂMPURI DE LAVANDĂ ŞI IASOMIE

codul setului: 5153 2Preţ standard: 127,00.

Ofertă limitată! Un set pe Reprezentant.

35% reducerePreţ standard: 78,00.

VĂ RECOMANDĂM

ess”,orice

ce vârstă, ersul ratezi!

Avon. De act, cum

ât şi ă-ţi

oţi înscrie

cod: 1096 7Preţ standard: 29,00numai

12,99 lei

55%reducere

CELEBRATING

WOMEN

YEARS

SFATUL EDITORULUI: Spune-le prietenelor tale că Tratamentele de noapte sunt.Sugerează prietenelor tale să comande acest set. Le va ajuta să îşi organizeze o şedinţă Spa chiar la ele acasă, fără să fi e nevoie să cheltuiască o avere pentru aceasta.

7 x 3 mlcod 3059 3

ÎN LIMITA stocului DISPONIBIL.

TRATAMENTUL DE ÎNTINERIRE ANEW ULTIMATE ÎN 7 ZILE

CU NUMAI

49,0049,00 LEI35% REDUCERE

Panorama_201106_0009 16Panorama_201106_0009 16 2/1/11 2:54 PM2/1/11 2:54 PM

Page 10: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

no

no

no

nA

voA

voA

vovo C

os

Co

Co

me

tim

eti

etitc

s P

cs

Pc

s P

cs

Polsk

olsk

olsk

olsk

a S

a S

a S

a S

p. z

p. z

p. z

p. z

o.o

o.o

o.o

o.o

., u

., uu

., l.

Sl.

Sl.

SSło

wi

łow

ow

łow

cza

c

za

cza

32 0

2-1

270

WWa

rsz

rsza

wa

,a

wa

Te

l T

el.

(0. (0-

22)

-22

878877

28 8

00, F

ax

(0-2

2) 8

2) 8

78 2

78 2

8 28

8 28

1918

Prospeţimea grepfrutului mediteranean, notele de cardamon indian, un strop din apa oceanului şi aroma condimentată a lemnului de frasin te vor duce cu gândul la mult aşteptata vacanţă.

75 mlcod 1013 2Preţ standard: 77,00 lei

O nouă aromă incitantă, creată special pentru bărbatul cu spirit de aventură.

SFATUL EDITORULUI: IDEAL PENTRU BĂRBAŢII CARE-ŞI DORESC O AROMĂ PROASPĂTĂ ŞI MASCULINĂ ÎN ACEASTĂ VARĂ.

SFATUL EDITORULUI: SPUNE-LE PRIETENELOR TALE CĂ ACESTE AROME SUNT IDEALE PENTRU A FI PURTATE ÎN GEANTĂ, DATORITĂ AMBALAJULUI ÎNGUST ŞI CONFORTABIL.

CATEGORIA PROASPĂT-LEMNOASĂ

CATEGORIA FRUCTAT-LEMNOASĂ

Avon vinde milioane de sticluţe de parfum în întreaga lume. Există arome unice atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, de la parfumurile pentru uz zilnic la cele create de designeri pentru ocazii speciale, precum cele Lacroix sau Ungaro. Dorim să te ajutăm să vinzi parfumuri mai mult şi mai efi cient, aşa că ţi-am pregătit o serie de sfaturi care îţi garantează succesul.

TOP 10 SFATURI

NU RATA CELE TOP 10 SFATURI PENTRU benefi ciile de vară din Revista My Avon Magazine din Campania 7!

Este foarte important

să cunoşti notele

principale ale

parfumurilor. Te vor ajuta

să alegi aroma potrivită

pentru fi ecare persoană.

Multe persoane au

anumite note pe care le preferă, iar

cunoaşterea acestora te va ajuta să

faci recomandări adecvate.

Nu recomanda prea multe parfumuri în timpul unei singure întâlniri. Studiile arată că o persoană poate să recunoască în medie 3 parfumuri în acelaşi timp. În caz contrar, aromele se vor contopi şi vor deveni confuze pentru persoana care le percepe.

Nu îţi forţa prietenele să

comande un parfum. Acesta este

un produs de lux. Achiziţionarea lui

trebuie să fi e o plăcere.

Succesul în vânzarea parfumurilor reuneşte o mulţime de elemente. Produsul nu este doar parfumul în sine, ci şi un nume, un ambalaj, un mod de prezentare. Sticluţa şi designul

parfumului sunt la fel de importante ca şi aroma. Împreună, ele creează un întreg care surprinde în esenţa sa gânduri, emoţii şi sentimente.

Nu uita că nu orice parfum se potriveşte fi ecărei persoane şi fi ecărei ocazii. Există diferite arome potrivite diferitelor ocazii: gale,

cine romantice sau chiar o întâlnire cu prietenii. De asemenea starea de spirit este foarte importantă în alegerea unei anumite arome.

Foloseşte instrumente precum

produse demo, mostre

sau pagini parfumate.

Ţine cont şi de faptul

că parfumurile îşi relevă

adevărata aromă abia

după o oră.

Foloseşte chiar tu parfumul atunci când î l recomanzi unei persoane.

Însuşeşte-ţi istoria şi fi losofi a parfumurilor Avon. Fiecare parfum are aşa ceva. Împărtăşeşte-le şi cu prietenele tale. Apelând la emoţii şi amintiri, le vei capta cu siguranţă atenţia.EXEMPLU: Apa de parfum In Bloom By

Reese Whiterspoon este o imagine a copilăriei ei. Atunci când era copil, grădina în care ea se juca era plină de magnolii, iar gardeniile erau fl orile pe care tatăl ei le oferea adesea mamei. Ambele se regăsesc printre notele parfumului „In Bloom”.

Parfumurile sunt cadourile ideale pentru femei, dar şi pentru bărbaţi. Afl ă mai multe detalii despre prietenele tale, despre zilele de naştere ale

prietenilor şi rudelor lor şi recomandă-le parfumuri Avon. Insistă mai ales în preajma Zilei Femeii sau a Crăciunului, când toată lumea este în căutarea cadoului perfect.

Încurajează-ţi prietenele să utilizeze şi extensiile de gamă ale parfumurilor, precum gelurile de duş sau spray-urile de corp. Astfel, aroma durează mai mult şi este mai intensă, iar benefi ciile tale se multiplică.

DEMO

DEMO

DESPRE PRODUSE

NOTE DE VÂRF:

NOTE CHEIE: NOTE CHEIE: NOTE CHEIE:

grepfrut, note marine, cimbru

NOTE DE MIJLOC:

cardamon, violetă, lavandă

NOTE DE BAZĂ:

patchouli, iris, note lemnoase

Vanilla Blossom: violetă, vanilie,

mosc

Vanilla Bean: lemn de santal, vanilie, ambră

Vanilla Berry: zmeură, mure, coacăze,

vanilie, fasole tonka

PENTRU RECOMANDAREA PARFUMURILOR

Un amestec de vanilie dulce, zmeură proaspătă, mure şi coacăze? Sau o combinaţie exotică de vanilie şi fasole tonka? Sau poate doar vanilie aromată?

15 mlcod set*: 5158 1Preţ standard: 63,00 lei

Distrează-te la maxim cu Sassy Swirls, o nouă colecţie parfumată

care îţi propune 3 versiuni delicioase.

Toate au la bază note de vanilie, dar sunt totuşi atât de diferite! Tu pe care îl alegi?

*setul conţine: - Apă de toaletă Sassy Swirls Vanilla Bean 15 ml- Apă de toaletă Sassy Swirls Vanilla Berry 15 ml- Apă de toaletă Sassy Swirls Vanilla Blossom 15 ml

3 cu numai

22,99 lei60% reducere

cu numai

34,90 lei50% reducere

Înconjoară-te de lux

Panorama_201106_0010 18Panorama_201106_0010 18 2/1/11 12:39 PM2/1/11 12:39 PM

Page 11: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

2120

Apricot2383 8

Coral Bliss2414 1

Nectar2422 4

Peach Silk2416 6

Sunset2415 8

Black2367 1

Brown Black2365 5

Rujul Glazewear SilkÎMBRACĂ-ŢI BUZELE ÎN MĂTASE

DEMO DEMO

MASCARA INSPIRATĂ DE NATURĂ

Cum să ai buze senzuale mai mult timp:Aplică o cantitate mică de fond de ten şi apoi rujul, estompează culoarea cu un şerveţel, iar la sfârşit aplică un al doilea strat de ruj.

Cercei la modăMulte femei nu vor să-şi cumpere bijuterii, chiar dacă le plac, pentru simplu fapt că nu vor avea o ocazie la care să le poarte. Moda de astăzi este soluţia lor şi îţi oferă şansa să îţi măreşti benefi ciile din promovarea accesoriilor. Conform noilor trenduri, chiar şi cea mai elegantă bijuterie poate fi asortată la o ţinută casual. Pur şi simplu poţi combina mai multe stiluri, de exemplu să asortezi o bijuterie clasică la blugi. Datorită acestui trend, un set elegant de bijuterii devine universal şi nu are nevoie de ocazii speciale.

Cercei la modă profi tă acum de preţuri excepţionale, numai pentru reprezentanţi!

Un set îndrăzneţ şi la modă, format din colier, cercei şi brăţară, decorată cu pietre de culoare albastru azur. Oferă un efect chic fără efort, cât şi unul formal pentru seară.

Pantantivul cu colier, cerceii placaţi cu argint şi un inel elegant Dimondesque, îţi completează colecţia de bijuterii.

Ideale pentru o ţinută de seară sau pentru o ţinută casual.

Colecţia Diamondesque Wedding

Ivala: Set pentru vară inspirat de Coasta de Azur

Noua Mascara SuperEnchant, cu aplicatorul său unic în formă de clepsidră, face genele de până la 5 ori mai groase, fără să îşi piardă fl exibilitatea. Peria distribuie mascara uniform şi separă perfect genele.

CUM SĂ PROMOVEZI NOUL PRODUS:• Informează-ţi prietenele despre benefi ciile pe care le oferă forma

specială a aplicatorului. Mascara este distribuită precis şi uniform, genele devin mai groase fără să fi e încărcate.

• Subliniază benefi ciile care ţin de sănătate: formula este delicată cu ochii, conţine extracte fl orale, complex de minerale şi lăptişor de matcă, care oferă genelor o doză concentrată de ingrediente hrănitoare, fără să le încarce.

• Nu uita să evidenţiezi cele mai populare calităţi ale acestei mascara: nu lipeşte genele şi nu se întinde.

• Dacă prietena ta a contactat un virus în trecut şi încă mai foloseşte aceeaşi mascara, sfătuieşte-o să o înlocuiască, din motive care ţin de sănătate.

• Ajută-ţi prietena să aleagă nuanţa care i se potriveşte. Întotdeauna trebuie să te ghidezi după culoarea părului. Mascara de culoare neagră se potriveşte brunetelor, în timp ce mascara de culoare maronie este recomandată blondelor şi persoanelor cu părul deschis la culoare.

Lasă-ţi buzele să strălucească intens cu un nou ruj, formulat cu mătase veritabilă. Vor fi moi şi senzuale.

Ce este:Un ruj nou ce oferă buzelor aspectul lucios al unui luciu de buze. Este formulat cu mătase naturală.Cum acţionează:Învăluie buzele într-un strat uimitor de lucios. Mătasea refl ectă lumina, făcând culoarea să pară mai intensă.Rezultatul:Buzele sunt strălucitoare, voluptoase şi sexy. Formula specială le hidratează şi le catifelează.

Brăţară Ivalacu numai

29,99 leicod 0953 045% reducerePreţ standard: 59,00

Cercei Ivalacu numai

15,99 leicod 0209 750% reducerePreţ standard: 35,00

Colier Ivalacu numai

25,99 leicod 0953 045% reducerePreţ standard: 50,00

Inel Diamondesque Weddingcu numai

39,99 lei30% reducerePreţ standard: 59,00

Cercei Diamondesque Weddingcu numai

47,99 lei30% reducerecod 4708 4Preţ standard: 69,00

Colier Diamondesque Weddingcu numai

59,99 lei30% reducerecod 4722 5Preţ standard: 89,00

cu numai 10,99 lei60% reducerePreţ standard: 29,00

DEMO

mărimea 10, cod 0256 8mărimea 8, cod 0231 1mărimea 6, cod 0254 3

cu numai

13,99 lei50% reducerePreţ standard: 30,00

ÎN LIMITA stocului DISPONIBIL.

Mostra noii Loţiuni de faţă SPF 50 Anew Solar Advance cu numai 1 ban la comandarea oricărei Mascara SuperEchant.

Setul cu cele 5 nuanţe* ale Rujului Glazewear Silk

cu numai 50,00 lei.*cod 5013 8Preţ standard: 150,00

65% reducere

Panorama_201106_0011 20Panorama_201106_0011 20 2/1/11 3:36 PM2/1/11 3:36 PM

Page 12: mu AVON MAGAZINE

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

5

Avo

n C

osm

etic

s Po

lska

Sp

. z o

.o.,

ul. S

łow

icza

32

02-

170

Wa

rsza

wa

, Te

l. (0

-22)

878

28

00, F

ax

(0-2

2) 8

78 2

8 28

SPA treatments

22

4

4

!

Taie

pa

gin

ile ş

i pă

stre

ază

-le în

totd

eaun

a lâ

ngă

tin

e!

GH

IDU

L TĂ

U C

U T

OT

CE

TREB

UIE

ŞTI

I DES

PRE

GA

MEL

E C

LEA

RSK

IN Ş

I CLE

AR

SKIN

PRO

FESS

ION

AL

PR

OB

LEM

E C

U T

ENU

L?

NIC

I O P

ROBL

EMĂ!

Ge

l ex

folia

nt

pe

ntr

u c

ură

ţare

a p

ori

lor

- cu

răţă

pie

lea

în p

rofu

nzi

me

şi a

re

efe

ct

răc

orit

or

- e

xfo

liază

şi p

urifi

po

rii-

pre

vin

e fo

rma

rea

pe

telo

r

- cu

răţă

şi t

on

ifi c

ă- c

atif

ele

ază

pie

lea

- au

efe

ct

ca

lma

nt

Dis

ch

ete

ast

rin

ge

nte

- c

om

ba

te p

ete

le-

red

uc

e d

ep

igm

en

tăril

e- î

nc

hid

e p

orii

şi m

atifi

ază

te

nu

l

- cu

răţă

po

rii în

pro

fun

zim

e-

red

uc

e p

un

cte

le n

eg

re-

îmb

un

ătă

ţeşt

e a

spe

ctu

l te

nu

lui

Ma

scă

te

rma

lă p

en

tru

cu

răţa

rea

po

rilo

r

Loţi

un

e d

e zi

ma

tifi a

ntă

ÎN

DEP

ĂR

TEA

PU

NC

TELE

N

EGR

E

CU

ŢĂ P

OR

IIC

LEA

RSK

IN

PR

OFE

SSIO

NA

LEL

IMIN

Ă

RO

ŞEA

ŢA

Cui

: Pe

rso

an

elo

r ma

ture

cu

pro

ble

me

ale

ten

ulu

iC

e: G

am

a C

lea

rski

n p

rofe

ssio

na

l a fo

st c

rea

pe

ntru

ad

ulţi

i ce

se

co

nfr

unt

ă c

u p

rob

lem

e a

le

ten

ulu

i, d

ar p

iele

a lo

r ne

ce

sită

un

tra

tam

ent

dife

rit

de

ce

l al a

do

lesc

en

ţilo

r.C

um: C

om

ba

te p

rob

lem

ele

ten

ulu

i în

3

mo

du

ri:•

pre

vin

e ro

şea

ţa•

ca

lme

ază

pie

lea

irita

tă•

co

rec

tea

ză d

ep

igm

ent

ăril

e

CLE

AR

SKIN

PRO

FESS

ION

AL:

TR

ATA

MEN

TUL

PER

FEC

T PE

NTR

U T

ENU

L PR

OBL

EMA

TIC

ZIN

C, A

CID

GLI

CO

LIC

Un

du

o f

an

tast

ic. D

ato

rită

ca

pa

cită

ţii s

ale

de

a p

en

etr

a p

iele

a, A

cid

ul

Glic

olic

est

e f

olo

sit

in d

erm

ato

log

ie p

en

tru

a î

mb

un

ătă

ţii a

spe

ctu

l şi

te

xtu

ra t

en

ulu

i. În

plu

s a

re p

rop

rietă

ţi e

xfo

lian

te,

ca

re r

ed

uc

rid

uril

e,

ac

ne

ea

, hip

erp

igm

en

taţia

şi î

mb

un

ătă

ţeşt

e ş

i alte

asp

ec

te a

le p

ielii

. Pe

d

e a

ltă p

art

e, Z

inc

ul a

bso

arb

e e

xce

sul d

e s

eb

um

ce

ast

up

ă p

orii

şi a

jută

tr

ata

rea

ac

ne

ei,

pre

ven

ind

infl a

ma

ţiile

.

Ing

red

ient

ele

p

rinc

ipa

le

ale

p

rod

use

lor

CLE

AR

SKIN

şi C

LEA

RSK

IN P

RO

FESS

ION

AL:

CLEARSKIN

CUI SE ADRESEAZĂ: Adolescenţilor şi tinerilor adulţi care se luptă cu petele, coşuri şi erupţii pe care doresc să le prevină.

Nu este uşor să te faci mare. Problemele în dragoste sunt însoţite de cele mai multe ori de probleme ale tenului, iar întâlnirile merg mână în mână cu acneea. Produsele Clearskin nu rezolvă durerile de cap, însă pot face minuni pentru pielea ta.Cele 3 probleme principale cu care se confruntă adolescenţii sunt: petele, punctele negre şi porii încărcaţi. Avon are soluţia pentru fi ecare.

CLEARSKIN PROFESSIONAL

CUI SE ADRESEAZĂ: Persoanelor cu vârste mai mari de 20 de ani care doresc să controleze problemele pielii cu ajutorul unor produse avansate.

Uneori tenul se confruntă cu probleme chiar şi după încheierea pubertăţii. În acest caz, situaţia devine mai complicată, fi ind necesar un tratament profesional, pas cu pas. Clearskin Professional este o gamă de produse formată din 4 produse testate clinic, care au la bază Acidul Salicilic. O utilizare adecvată garantează rezultate vizibile, după aproximativ 3 zile.

COMBATEGel exfoliant pentru curăţarea porilor

CALMEAZĂDischete astringente

Cum să promovezi produsele Clearskin:

Informaţii mai multe ca niciodată, perfecte pentru întâlnirile cu prietenele tale. Îţi împărtăşim şi o sugestie grozavă: taie paginile cu informaţii şi păstrează-le timp îndelungat!

Pot mostrele să infl uenţeze pozitiv comenzile tale?Calculează câştigul de care benefi ciezi atunci când o persoană din cinci cărora le-ai oferit mostre se decide să comande versiunea standard a produsului! Chiar merită să investeşti în mostre!

Nu uita să comanzi întotdeauna mostre, în special pentru produsele noi. Ele vor funcţiona ca un imbold dat prietenelor tale pentru a comanda produsul respectiv.

Mostrele te vor ajuta nu doar să îţi creşti comenzile şi să menţii interesul prietenelor tale, ci vor contribui şi la atragerea de noi persoane interesate de produse.

CORECTEAZĂLoţiune de zi matifi antă

-Identifi că necesităţile prietenei tale. Afl ă cu ce probleme ale tenului se confruntă. Vorbeşte cu ea despre produsele pe care le foloseşte în mod curent şi despre stilul ei de viaţă. Poţi menţiona ca este bine ca persoanele care suferă de acnee să evite consumul de alimente grase si de dulciuri, in special de ciocolată.-Demonstrează prietenei tale că ai cunoştinţe temeinice. Persoanele care au probleme cu tenul au nevoie de sfaturi profesioniste. Ele nu trebuie să folosească produse la întâmplare. Convinge-ţi prietena că ştii despre ce vorbeşti.

-Recomandă produse care răspund perfect necesităţilor prietenei tale. Oferă detalii despre ingrediente şi despre modul de folosire a fi ecărui produs.-Menţionează că gama Clearskin asigură rezultate optime atunci când este folosită în mod

regulat, în cadrul unui ritual de îngrijire pas cu pas.-Curăţarea, tonifi erea şi tratamentul trebuie folosite zilnic pentru a obţine rezultatele dorite. Recomandă prietenei tale un set de produse din gama Clearskin sau întreaga gamă Clearskin Professional. Explică-i cum să folosească produsele şi în ce ordine.-Transformă asta într-o prioritate. Dacă reuşeşti să îţi ajuţi prietena, fi i sigură că îţi va rămâne loială. Astfel vei avea ocazia să îi prezinţi o gamă largă de produse Avon care, datorită acneei, nu erau potrivite pentru ea în trecut.

Nu uita de mostrele în ofertă specială în această campanie. Le găseşti la pagina 13 din această Revistă şi pe site în secţiunea „Materiale utile”.

Cumpără setul* mai Avantajos! Cu numai 24,99 lei!Cod: 5157 3Preţ standard: 57,00.*Setul conţine:- Gel exfoliant pentru curăţarea porilor- Loţiune de zi matifi antă- Mască termală pentru curăţarea porilor

CURĂŢĂ PORIIELIMINĂ ROŞEAŢA

ÎNDEPĂRTEAZĂ PUNCTELE NEGRE

TU FACI DIFERENŢA!Cunoşti diferenţa dintre gamele Clearskin şi Clearskin Professional?

ÎNVEŢI ŞI CÂŞTIGIÎţi oferim informaţii interesante şi utile cu privire la îngrijirea pielii, care te vor ajuta să recomanzi produsele Avon în mod efi cient şi competent. Studiază-le cu atenţie şi maximizează-ţi comenzile şi câştigul!

CU

M F

UN

CŢI

ON

EAZĂ

PRO

DU

S

lecţialecţia

CURĂŢĂ

Pro

du

sele

su

nt

dis

po

nib

ile la

pa

gin

ile 6

8-69

din

Bro

şura

06.

Mască termală pentru curăţarea porilor

Panorama_201106_0012 22Panorama_201106_0012 22 2/1/11 12:58 PM2/1/11 12:58 PM