Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

download Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

of 46

Embed Size (px)

Transcript of Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  1/46

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  2/46

  CUPRINSCUPRINS.........................................................................................................................................2

  CAPITOLUL 1 - SISTEMUL BANCAR UNGAR.........................................................................4

  1.1 Scurt istoric al sisteului !a"car #i" U"$aria........................................................................4

  1.2. Caracteri%area $e"eral& a sisteului !a"car u"$ar................................................................'

  1.2.1. Ti(uri #e i"stitu)ii #i" sisteul !a"car u"$ar.................................................................*

  1.2.2. I"#icatori #e a(reciere ai sisteului !a"car #i" U"$aria...............................................+

  1.,. I(actul cri%ei i"a"ciare si te"#i")e " sisteul !a"car.....................................................11

  CAPITOLUL 2 - BANCA CENTRAL A UNGARIEI /BNM0.....................................................12

  2.1. Istoric...................................................................................................................................12

  2.2. Caracteristici #ei"itorii ale B&"ci Ce"trale U"$are............................................................1,

  2.,. Rolul B&"ci Na)io"ale a U"$ariei " sisteul !a"car .........................................................12.4. O!iectiele 3i u"c)iile B&"ci Ce"trale a U"$ariei.............................................................1*

  2.4.1. Eiterea !a"c"otelor 3i a o"e#elor ..........................................................................1*

  2.4.2. Ba"ca ce"tral& ca !a"cer a !&"cilor ..........................................................................1+

  2.4.,. Ba"ca Ce"tral& ca !a"cer al $uer"ului.....................................................................1+

  2.4.4. Ma"a$ee"tul re%erelor #e sci! alutar str&i"e..................................................1+

  2.'. Politica o"etar& 3i i"strue"te olosite.............................................................................25

  2.'.1. Istoricul (oliticii o"etare............................................................................................21

  2.'.2. I"strue"te utili%ate " ca#rul (oliticii o"etare.........................................................21

  2.'.,. Pri"ci(iile #e !a%& " selectarea i"strue"telor !&"cii ce"trale...................................2,

  2.'.4. I"strue"te utili%ate " $estio"area lici#it&)ii 3i i"lue")area cursului #e sci!......24

  2.. I(licarea B&"ci Ce"trale 3i a $uer"ului " sta!ilitatea i"a"ciar&...................................2

  2.*. Rela)iile i"ter"a)io"ale ale B&"cii Na)io"ale U"$are.........................................................26

  CAPITOLUL , 7 B8NCI REPRE9ENTATI:E ;IN UNGARIA...............................................,1

  ,.1.OTP BAN

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  3/46

  ,.2.1. Istoric............................................................................................................................,

  ,.2.2. Re)eaua Erte Ba"= U"$aria 3i ac)io"ariat.....................................................................,+

  ,.2.,. Ra(ort #e #ii%iu"i 3i ca"ale #e #istri!u)ie..................................................................,6

  ,.2.4. A"ali%a situa)iei i"a"ciare...........................................................................................45

  ANE>E...........................................................................................................................................4'

  BIBLIOGRA?IE............................................................................................................................4

  ,

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  4/46

  CAPITOLUL 1 - SISTEMUL BANCAR UNGAR

  1.1 Scurt istoric al sistemului bacar !i U"ariaLa "ce(utul secolului al >I>[email protected] U"$aria era co"#us& #e c&tre Casa #e a!s!ur$.

  ?u"c)iile B&"cii Ce"trale ale I(eriului erau la "ce(ut " sarci"a B&"cii Na)io"ale [email protected]

  care a ost o"#at& (e 1 iulie [email protected] 3i ai tr%iu au c&%ut " sarci"a B&"cii Austro-U"[email protected]

  o"#at& la ,5 se(te!rie 1+*[email protected] care o(era (e (ri"ci(ii #e e$alitate. " ti(ul reolu)iei 3i a

  r&%!oiului #e i"#e(e"#e")& #i" [email protected] (riul $uer" u"$ar i"#e(e"#e"t a "uit Ba"ca

  Coercial& U"$ar& #i" Pest ca 3i !a"c& ce"tral&. Ca re%ultat al (riului r&%!oi o"#[email protected] I(eriul

  Austro-U"$ar a #is(&rut 3i Ba"ca Austro-U"$ar& a ost #i%olat&. ?u"c)iile 3i res(o"sa!ilit&)ile

  acesteia au ost (reluate #e c&tre Ba"ca Re$al& #e Stat a U"[email protected] "ii")at& la #ata #e 11 iulie

  1621.

  Pria !a"c& ce"tral& u"$ar& i"#e(e"#e"t&@ Ba"ca Na)io"al& a U"[email protected] 3i-a "ce(ut

  o(era)iu"ile (e 24 iu"ie [email protected] su! or& #e co(a"ie (e ac)iu"i. Priul (re3e#i"te al !&"cii a

  ost SD"#or Po(oics. Ba"ca a reu3it s& sta!ili%e%e coroana /ii"# su! #oi"a)ie austriac&@

  aceasta era o"e#a U"$ariei la oe"tul res(ecti0 care suerise #e i"la)ie "c& #e la Priul

  R&%!oi Mo"#ial 3i a(oi a trecut la a eite o "ou& o"e#&@pengo. Ba"ca se ocu(a #e asee"ea 3i

  #e i"a")ele 3i #atoriile statului. Pri" i"tere#iul ratei sale #e i"teres 3i a (oliticilor #e cre#[email protected] a(ri"ci(iilor #e re#ucere a celtuielilor 3i (ri" (racticile [email protected] aceasta co"trola luul #e cre#it "

  )ar& 3i i"lue")a o(era)iu"ile sisteului !a"car. Ma"a$ee"tul ratelor #e sci! al alutelor a

  ost #e asee"ea (lasat su! co"trolul !&"cii. Toto#[email protected] a ost ac)io"ar 3i e!ru acti al B&"cii

  I"ter"a)io"ale #e Locui")e #e la "ii")area sa " 16,5.

  Cri%a eco"oic& #e #ie"siu"i (la"etare #i" 1626 s-a &cut si)it& 3i " U"[email protected]

  "ce("# cu iulie 16,1. ;i" acest oe"t ("& la "ce(utul a"ilor [email protected] Ba"ca Na)io"al& U"$ar&

  este autoritatea res(o"sa!il& cu #e(o%itele [email protected] a (artici(at cu sarci"i oiciale " acest sector

  3i a o(erat ca !a"c& ce"tral& cu res(o"sa!ilit&)i 3i (uteri " #oe"iul (oliticii eco"oice. "

  ti(ul celui #e al ;oilea R&%!oi Mo"#ial o"e#a "a)io"al&@ (e"[email protected] a c&%ut (ra#& i"la)[email protected] "

  ciu#a eorturilor !&"cii "a)io"[email protected] iar #u(& r&%!oi (ier#erea " aloare a (e"$o a (ro#us cea ai

  are #ealori%are #i" istorie.

  4

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  5/46

  Cu autorul B&"cii Na)io"ale U"[email protected] "oua o"e#& "a)io"al&@ [email protected] a ost i"tro#us (e

  #ata #e 1 au$ust [email protected] ca urare a "a)io"ali%&rii ac)iu"ilor a$iare #e la !&"cile ari 3i #e la

  !a"ca ce"tral& #e la sr3itul lui 164*. Sisteul !a"car a ost restructurat ra(i#H !&"cile

  coerciale 3i !&"cile #e cre#ite au ost lici#ate 3i tot sisteul a ost re#us la u" si"$ur (ilo".

  "ce("# cu a #oua u&tate a a"ului [email protected] Ba"ca Na)io"al& U"$ar& a #es&3urat 3i actiit&)i

  !a"care [email protected] (e l"$& res(o"sa!ilit&)ile #e !a"c& ce"tral&. Ca !a"ca ce"trala "a)io"ali%at&@

  a"a$ee"tul era " r&s(u"#erea $uer"ului.

  La 1 ia"uarie 16+*@ U"$aria rei"e la sisteul !a"car cu #oi (ilo"i. Cu ctea ece()[email protected]

  aoritatea [email protected] !irourile #i" !ra"3& 3i clie")ii "oilor !&"ci coerciale care au ost

  "ii")ate au ost atra3i #e la Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei. Le$ea cu (riire la Ba"ca Na)io"al&

  U"$ar&@ otat& " octo!rie 1661 3i a(ro!at& #e ctea ori #e atu"[email protected] a rei"staurat i"#e(e"#e")a

  !&"cii 3i atri!u)iile au ost resta!ilite.Ca urare a Le$ii L:III #i" 2551 cu (riire la Ba"ca Ma$iar& Ne%[email protected] Guer"ul

  #eci#e ale$erea ratelor #e sci! " co"cor#a")& cu BMN. ;i" 2 e!ruarie [email protected] rata ori"tului

  a ost l&sat& s& luctue%e li!er is--is #e euro ca o"e#& #e reeri")&@ cu sci!&ri ale ori"tului

  #eteri"ate #e i"terac)iu"ea #i"tre or)ele cererii 3i oertei.

  1.#. Caracteri$area "eeral% a sistemului bacar u"arSisteul !a"car [email protected] (e #ou& "[email protected] a ost i"tro#us " 16+* 3i cu(ri"#ea (e #e o ([email protected]

  Ba"ca Na)io"al& a U"[email protected] care a c&(&tat u" "ou [email protected] #e !a"c& ce"tral&@ res(o"sa!il& cu(olitica o"etar& 3i alutar& a )&rii [email protected] (e #e alt& ([email protected] !&"cile [email protected] care au (reluat actiele

  coerciale a(ar)i""# ostei !&"ci ce"[email protected] (ortooliile !a"care ii"# co"ce"trate (e sectoare.

  Ca o caracteristic& #e !a%& a sisteului !a"car u"[email protected] co(arati cu celelalte sistee #i"

  Euro(a Ce"tral& 3i #e [email protected] tre!uie a(reciat& (uter"ica sa #esci#ere c&tre i"esti)iile str&i"e

  [email protected] care "s& "u au aut i(actul se"iicati asu(ra restructur&rii !&"[email protected] (e care l-au

  aut " ceea ce (rie3te "tre(ri"#erile. ?&r& a i"tra " #iso"a")& cu celelalte sistee !a"care

  ce"tral-est-euro(e"[email protected] sisteul !a"car al U"$ariei s-a co"ru"tat cu (ro!lee aore " ceea ce

  (rie3te oluul cre#itelor "e(erora"[email protected] "u&rul are #e a"$aa)i ra(ortat la oluul

  actiit&)[email protected] te"olo$ia i"oratic& 7 care li([email protected] sau "u era e(loatat& cores(u"%&tor 7 etc. Pri"

  [email protected] era "eoie #e o restructurare ra(i#& a (ri"ci(alelor !&"ci #i" siste /OTP-casa "a)io"al&

  #e eco"oii a U"[email protected] Ma$Jar

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  6/46

  "a)io"alisul #e([email protected] e(licat (ri" a(tul c& autorit&)ile au #orit ca aceste i"stitu)ii s&

  r&"&@ #ac& "u #e [email protected] cel (u)i" " (ro(rietate autoto"&@ ceea ce a &cut ca ele s& ie

  co"si#erate #e i(orta")& [email protected] "eii"#@ #[email protected] (riati%ateK

  (&strarea acelora3i eci(e #e co"#[email protected] cu e"talitatea 3i stilul #e u"c& s(eciice

  re$iului a"teriorK

  reca(itali%area #i" 166,@ &cut& #i" !a"ii [email protected] care a aectat 15 #i" PIB (e #urata

  a"ului 166,. Aceast& reca(itali%[email protected] #e3i "ecesar& " acel oe"t (e"tru a se !u"&t&)i

  a#ecarea ca([email protected] a creat !&"cilor se"%a)ia c& statul le a sala "tot#eau"a.

  Pe &sur& ce ti(ul a trecut 3i co"cure")a a #ee"it tot ai acer!&@ ca urare a !&"cilor

  str&i"e care au (&tru"s " siste "c& #e la sr3itul #ece"iului o([email protected] a ost tot ai ei#e"t c&

  !&"cile a$iare aeau o "eoie stri"$e"t& #e (arte"eri strate$ici str&i"[email protected] " acest el (ut"#u-se

  a!or#a ult ai re(e#e (u"ctele sla!e ale sisteuluiH calitatea sc&%ut& a sericiilor oerite

  clie"[email protected] ealuarea riscului [email protected] #ecalaul te"olo$ic 3i "u&rul (rea are #e (erso"al. "

  ciu#a a(tului c& reorarea sisteului !a"car "ce(use #i" 16+-16+*@ iar re%ultatele erau ai

  !u"e #ect " toate celelalte )&ri ce"tral 3i est-euro(e"[email protected] (ia)a a #eo"strate c& !&"cile u"$are 7

  cu ici ece()ii 7 "c& "u erau (re$&tite a i (riati%[email protected] ii"# a!solut "ecesar& o eta(& #e

  restructurare asi& 3i ultilateral&.

  " ce (rie3te Bu#a(est Ba"= 7 cea ai ic& #i"tre cele 4 ari 7 aceasta a ost

  (riati%at& " #ece!rie 166'@ (ri" "%area #irect a 5 #i" ca(ital." ca%ul !&"cilor Ma$Jar

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  7/46

  a ot&[email protected] " [email protected] c& (eriterea !&"cilor str&i"e s& #ei"& i"estitori strate$ici ai (ri"ci(alelor

  !&"ci #i" )ar& ar (utea i u" actor #e "t&rire a sectorului !a"car.

  Po"#erea ac)iu"ilor #e)i"ute #e stat " sectorul !a"car u"$uresc a sc&%[email protected] #e la *' #i"

  total [email protected] ct era " 166,@ la ai (u)i" #e 6 " a"ul [email protected] re(re%e"t"# ac)iu"ile #e la

  Post!a"[email protected] care a(ar)i"e Ma$Jar [email protected] co(a"ie #e sericii (o3tale #e stat. " aar& #e [email protected]

  aoritatea !&"cilor #i" actualul sector (re#oi"a"t (riat su"t str&i"e. La ,1 #ece!rie [email protected]

  sisteul !a"car u"$ar #e)i"ea ,1 #e !&"ci [email protected] #i" care treis(re%ece su"t sucursale ale

  !&"cilor str&i"[email protected] + i"stitu)ii #e cre#it s(eciali%ate 3i 14' #e coo(eratie #e cre#it.

  1.#.1. Ti&uri !e istitu'ii !i sistemul bacar u"ar

  U"$aria are u" siste !a"car (e #ou& "[email protected] ceea ce "sea"& c& u"c)iile #e !a"c&

  ce"tral& 3i !&"cile s(eciali%ate /!&"cile coerciale 3i i"stitu)iile s(eciali%ate0 su"t se(arate.

  Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei /BNU0 este !a"ca ce"tral& 3i u" e!ru al Sisteului

  Euro(ea" al B&"cilor Ce"trale /SEBC0. BNU 3i e!rii or$a"elor sale #e #eci%ie 3i "#e(li"esc

  sarci"ile lor 3i 3i eectuea%& o!li$a)iile i"#e(e"#e"t #e $uer". Cu ece()ia B&"cii Ce"trale

  Euro(e"[email protected] BNU /3i e!rii or$a"elor sale #e #eci%ie0 "u (oate cere sau ura i"struc)iu"i #i"

  (artea $uer"[email protected] i"stitu)iilor 3i or$a"iselor U"iu"ii Euro(e"[email protected] $uer"elor #i" alte state

  e!re UE sau oric&rei alte i"stitu)ii sau or$a"is.

  " co"oritate cu #ei"i)ia #i" Le$ea C>II #i" 166 (rii"# i"stitu)iile #e cre#it 3i

  "tre(ri"#eri i"a"ciare /Actul "tre(ri"#erilor ?i"a"ciare0 i"stitu)iile #e cre#it su"t acele i"stitu)iii"a"ciare care se ocu(& #e colectarea #e(o%itelor 3i oerirea li"iilor #e cre#it 3i ([email protected]

  (recu 3i cu eectuarea #e alte sericii i"a"ciare.

  O !a"c& coercial& (oate u"c)io"a " U"$aria #oar ca societate (e ac)iu"i sau ca

  sucursal& a u"ei !&"ci str&i"e. O autori%a)ie #e la Autoritatea #e Su(rae$ere #e Stat (e"tru

  i"stitu)iile i"a"ciare este "ecesar& "ai"te ca o !a"ca coerciala s& (oat& i "ii")at& 3i "ce(erea

  o(era)iu"ilor " U"$aria este (eris&.

  ;e la a#erarea U"$ariei la [email protected] i"stitu)iile #e cre#it "re$istrate " alt stat e!ru alU"iu"ii Euro(e"e se (ot a"$aa " sericii tra"sro"taliere.

  I"stitu)iile i"a"ciare a c&ror i"teres #e co"trol este #e)i"ut #e c&tre i"estitorii str&i"i

  (roesio"i3ti co"stituie ai ult #e 65 #i" ca(italul social al [email protected] i"clusi 2* #e !&"ci

  coerciale. Nuai Ba"ca Ma$iar& #e ;e%oltare 3i Ei!a"[email protected] #ou& !&"ci cu u"c)ii s(eciale

  $uer"ae"[email protected] au r&as " (ro(rietatea statului.

  *

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  8/46

  Bursa #e :alori #i" Bu#a(esta a ost /re-0 #escis& " ara a"ului [email protected] ca (ri sci!

  #e alori (ost-cou"iste #i" re$iu"ea Euro(ei Ce"trale 3i #e Est. B:B are a(roa(e '5 #e e!ri

  " (re%e"[email protected] 45 #e co(a"ii 3i (lasea%& titlurile lor (e (ie)ele (riare 3i secu"#are [email protected] " ([email protected]

  titlurile #e aloare a (este +5 #e o"#uri su"t #is(o"i!ile (e"tru i"estitori.

  Nu&rul actual al societ&)ilor #e asi$urare este #e 26. Societ&)ile #e asi$ur&ri su"t

  e(o%a"te " s(ecial #e #e%oltare ra(i#&. Actiit&)ilor #e asi$urare su"t re$lee"tate (ri" Le$ea

  L> #i" 255, (rii"# societ&)ile #e asi$urare 3i actiit&)ile lor.

  1.#.#. I!icatori !e a&reciere ai sistemului bacar !i U"aria

  Trei%eci 3i u"a #e !&"[email protected] cu #oar 3a(te ai (u)i"e #ect " [email protected] (oate i co"si#erat a i

  (rea ult (e"tru o )ar& #e "uai %ece ilioa"e #e locuitori. ;[email protected] ca (este [email protected] actiitatea !a"car&

  este oarte co"ce"trat&. " ca#rul sisteului !a"car u"$ar se (ot #isti"$e trei ari $ru(e #e !&"[email protected]

  " u"c)ie #e s(eciicul actiit&)ii [email protected] astelH

  Primul top de cinci [email protected] o re)ea local& su!sta")ial&@ #e)i"e 5 #i" totalul (ie)ei.

  ;u(& [email protected] ur&toarele (atru su"t toate (ro(rietate str&i"&. " or#i"ea &[email protected] ele su"tH Ma$Jar

  itel Ba"= /acu ABN [email protected] urat& #e M

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  9/46

  (i"ura.r.1

  Sursa:prelucrare Revista bncii BCR, 3(4!"#$$#

  Cu att #e ulte !&"ci str&i"e (re%e"[email protected] co(eti)ia este i"te"s&@ " s(ecial " (rii")a

  societ&)ilor ari #e (e (ia)a !a"car& cor([email protected] u"#e liitele ratelor #o!"%ilor s-au ero#at la

  "iele ai oase #ect " u"ele )&ri est-euro(e"e. Societ&)ile #e)i"ute #e str&i"i aeau te"#i")a s&

  oloseasc& cre#ite #i" i"teriorul $ru(ului ca o surs& ieti"& #e i"a")are. ;i" (u"ct #e e#ere al

  i"a")&[email protected] i"strue"tele alter"atie #e eco"[email protected] cu ar i asi$ur&rile 3i o"#urile #e (e"[email protected] au

  ost #e asee"ea atr&$&[email protected] aor"# oluul o"#urilor.

  Procesul #e co"soli#are i"a"ciar& " Euro(a Ce"tral& 3i #e Est a ost sus)i"ut " (ri"ci(al

  (ri" cre3terea or$a"ic& a !&"cilor cu ca(ital str&i" sau aoritar str&i"@ " co"trast cu situa)ia #i"

  )&rile #e%[email protected] u"#e rolul #oi"a"t l-au aut u%iu"ile 3i aci%i)iile. U"ul #i"tre (ri"ci(aliii"#icatori olosi)i (e"tru &surarea $ra#ului co"soli#&rii i"a"ciare a u"ei )&ri este (o"#erea

  #e(o%itelor atrase #e cele ai ari !&"ci #i" siste. " [email protected] cota #e (ia)& /#i" (u"ct #e e#ere

  al #e(o%itelor atrase0 (e care (riele trei !&"ci o #e)i"eau era #e 6.* " [email protected] '1.' "

  U"$aria 3i 4,.' " Polo"ia.

  6

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  10/46

  U" i"#icator ciar ai relea"t este i"#icele eri"#al-risca" /I0 care re(re%i"t&

  &sura sta"#ar# utili%at& (e"tru ealuarea $ra#ului #e co"soli#are a u"ui sector eco"oic. La

  i"ele a"ului [email protected] i"#icele I "re$istra o aloare #e [email protected] i"#ic"# u" siste !a"car

  co(etiti.

  A"ali%"# co(arati situa)ia ctora )&ri est-euro(e"e #i" (ers(ectia $ra#ului #e

  i"tere#iere i"a"ciar&@ e(riat ca (o"#ere a actielor !a"care " (ro#usul i"ter" [email protected] se (oate

  a(recia c& Re(u!lica Ce& are cel ai "alt $ra# #e i"tere#iere /12'[email protected] urat& ii"# #e

  Sloacia /[email protected] Polo"ia *[email protected] U"$aria /[email protected] ultia ii"# Ro"ia cu cel ai ic $ra# #e

  i"tere#iere #i" re$iu"e /,10.

  " ceea ce (rie3te (ro#uctiitatea u"[email protected] ra(ortul #i"tre oluul actielor 3i "u&rul #e

  salaria)i este u"ul #i"tre cei ai relea")i i"#icatori. La sr3itul a"ului [email protected] " U"[email protected] u"ui

  salariat #i" sisteul !a"car i ree"ea u" olu al actielor e$al cu 1.' ilioa"e [email protected] acestaii"# u" "iel sc&%ut al (ro#uctiit&)ii atu"ci c"# "e ra(ort& la )&rile #e%oltate #i" U"iu"ea

  Euro(ea"& /Marea Brita"[email protected] [email protected] care au u" "iel #e actie !a"care ce rei" u"ui salariat care

  #e(&3e3te 15 ilioa"e euro0.

  O#at& cu #e%oltarea (ie)[email protected] eite")ii au "ce(ut s& oere (ro#use ai co(lee iar

  !&t&lia (e"tru atra$erea u"ui "u&r ct ai are #e clie")i eite")i a(elea%& la (ro$rae #e

  i#eli%are #i" ce " ce ai i"$e"ioase.

  Cu a(roiati '.+ ilioa"e #e car#uri [email protected] U"$aria 3i e")i"e (o%i)ia #e li#er "

  re$iu"[email protected] #i" (u"ct #e e#ere al $ra#ului #e (e"etrare al car#urilor. " o# ti([email protected] car#urile

  co"ti"u& s& ie " s(ecial #e #[email protected] #e3i (o"#erea car#urilor #e cre#it " "u&rul total #e car#uri

  alate " circula)ie este " [email protected] au"$"# la 11 la sr3itul a"ului trecut. Pia)a #i" U"$aria se

  a(ro(ie #e u" a"uit $ra# #e [email protected] a3a cu este ei#e")iat #e ai ul)i actori. Cre3terea

  a"ual& a "u&rului #e car#uri a ost cea ai ic& #i" re$iu"e /120. Nu&rul #e ATM-uri

  i"#ic& ati"$erea u"ui a"uit "[email protected] #i"colo #e care a i $reu #e t[email protected] #[email protected] se (are c& eist&

  #i" ce " ce ai (u)i"e loca)ii u"#e i"stalarea u"ui ATM ar (utea i (roita!il&. Ct (rie3te

  "u&rul #e [email protected] acesta a crescut si)itor la "ielul a"ului [email protected] 3i #atorit& eti"#erii

  sisteului i"ora)io"al la oiciile (o3tale.

  " ceea ce (rie3te rata #e cre3tere a tra"%ac)iilor la coercia")[email protected] U"$aria a "re$istrat "

  a"ul 255, o rat& #e cre3tere #e 41 a)& #e [email protected] cu u" $ra# e#iu al "u&rului #e tra"%ac)ii la

  POS 3i al celtuielilor aere"te.

  15

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  11/46

  1.). Im&actul cri$ei *iaciare si te!i'e + sistemul bacarEectele (uter"ice ale cri%ei i"a"ciare s-au resi)it 3i " U"$aria u"#[email protected] att autorit&)ile ct

  3i Ba"ca Ce"tral& au luat &suri #e ate"uare a cri%ei i"a"ciare. " [email protected] u"a #i" &surile luate

  #e Ba"ca Ce"tral& #e la Bu#a(esta a ost aorarea #o!"%ii #e (olitic& o"etar& cu , (u"cte

  (roce"[email protected] ("& la [email protected]'. Aceast& &sur& a ost luat& #e ur$e")& (e"tru a sta!ili%a cursul #e

  sci! #u(& ce o"e#a "a)io"al& s-a #e(reciat la alori istorice a)& #e euro. Toto#at&@ Ba"ca

  ce"tral& a U"$ariei /NB0 are " (la" liitarea cre#it&rii " alut&@ " "cercarea #e a te(era

  (resiu"ile i"a"ciare ce au #ecla"3at (uter"ice 3ocuri eco"oice 3i au aru"cat )ara " cea ai

  $ra& recesiu"e #i" ultiele #ou& #ece"ii.

  Escala#area (ro!leelor !a"care " U"$aria se e(lic& (ri" a(tul c& ulte co(a"[email protected] #ar

  3i (ersoa"e i%ice au co"tractat cre#ite " alut&@ acestea "su"# a(roa(e 65 #i" #atoria

  (riat& "ai"te #e #ecla"3area cri%ei. ;o!"%ile etre #e ici (erce(ute (e"tru cre#itele " eurosau " ra"ci ele)ie"i au stat #e altel la !a%a acestei "#ator&ri (este &sur& a (o(ula)iei.

  Pe"tru a #ii"ua aceste cre#ite " alut&@ BNU a cerut !&"cilor sa liite%e oluul

  acestora #e !u"&[email protected] "s& s-a loit #e u" reu% [email protected] "s&3i [email protected] cea ai are !a"c& #i"

  U"[email protected] air"# c& a co"ti"ua s& oere cre#ite " alut&. " acest ca%@ Ba"ca ce"tral& rea s&

  i"tro#uc& liite asu(ra i"#icatorului loa"-to-alue (e"tru a ace ai (u)i" atractie aceste

  (ruuturi.

  " U"[email protected] oluul cre#itelor " alut& co"tractate #e (o(ula)ie a crescut co"sta"t

  "ce(a"# cu a"ul [email protected] " #etrie"tul cre#itelor " ori")i [email protected] "ce("# cu [email protected] au i"trat (e o

  (a"t& #esce"#e"t&. " ca%ul sectorului cor(orate oluul cre#itelor co"tractate " alt& o"e#&

  #ect cea "a)io"al& "u au crescut la el #e a!ru(t ca " ca%ul (ersoa"elor i%ice.

  Eco"oia U"$ariei s-a co"tractat " 2556 cu @* 3i (e"tru a eita ca acest lucru sa se

  a$rae%e " [email protected] statul u"$ar are #e $"# s& i"teri"& (ri" ur&toarele &suriH

  Autorit&)ile #e la Bu#a(esta or aea u" co"trol s(orit asu(ra !&"[email protected] (e care le or

  (utea "a)io"ali%a (ar)ial sau totalK

  Guer"ul a (utea #e asee"ea s& sus(e"#e a"uite (ro#use oerite #e !a"ciK

  Autorit&)ile (ot i"tere"i #ac& Mi"isterul #e ?i"a")[email protected] !a"ca ce"tral& sau or$a"isul #e

  re$lee"tare a (ie)elor i"a"ciare co"si#er& c& actiit&)ile u"ei !a"ci co"stituie o

  ae"i")are la a#resa sta!ilit&)ii sisteuluiK

  11

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  12/46

  Acuularea #e cre#ite "e(erora"[email protected] actiit&)ile "ea#ecate su"t #oar ctea #i"tre

  otiele ce (ot co"#uce la o i"tere")ie a statuluiK

  Statul (oate acor#a aertise"[email protected] cere reor$a"i%area sau "a)io"ali%area (ar)ial& sau total&

  a u"ei !&"ci.

  CAPITOLUL # - BANCA CENTRAL A UNGARIEI ,BNM

  #.1. Istoric;eoarece U"$aria era co"#us& #e c&tre Casa #e [email protected] u"c)iile Ba"cii Ce"trale ale

  I(eriului erau la "ce(ut " sarci"a B&"cii Na)io"ale [email protected] care a ost o"#at& (e 1 iulie

  [email protected] 3i ai tar%iu #e c&tre Ba"ca Austro-U"$ar& o"#at& " ,5 se(te!rie 1+*[email protected] care o(era (e

  (ri"ci(ii #e e$alitate. Pria !a"c& ce"tral& a ost co"si#erat& Ba"ca Coerciala U"$ar& #i" Pest.

  Iar (ria !a"c& ce"tral& u"$ar& i"#e(e"#e"t&@a ost Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei care 3i-a "ce(ut

  o(eratiu"ile " 24 iu"ie [email protected] su! ora #e co(a"ie (e ac)iu"i. Toto#at& !a"ca a ost actio"ar si

  e!ru acti al Ba"cii I"ter"a)io"ale #e Locui")e #e la "ii")area sa " 16,5.

  ;u(& ce cri%a eco"oic& #i" 1626 a ati"s 3i U"$aria " 16,[email protected] Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei

  a ost co"si#erat& autoritatea res(o"sa!il& cu #e(o%itele [email protected] a (artici(at cu sarci"i oiciale "

  acest sector 3i a o(erat ca !a"c& ce"tral& cu res(o"sa!ilita)i 3i (uteri " #oe"iul (oliticii

  eco"oice. " ti(ul celui #e al ;oilea R&%!oi Mo"#[email protected] o"e#a "a)io"al&@ (e"[email protected] a c&%ut (ra#&

  i"la)iei " ciu#a eorturilor !&"cii "a)io"ale iar #u(& r&%!oi (ier#erea " aloare a (e"$o a (ro#us

  cea ai are #ealori%are #i" istorie [email protected] cu autorul B&"cii Na)io"ale U"$are "oua o"e#&

  "a)io"al&@ ori"[email protected] a ost i"tro#us& la 1 au$ust 164 ca urare a "a)io"ali%&rii ac)iu"ilor a$iare

  #e la !&"cile ari 3i #e la !a"ca ce"tral& #e la sr3itul lui 164*.

  12

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  13/46

  Sisteul !a"car a ost restructurat ra(i#@ astel !&"cile coerciale si !&"cile #e cre#ite au

  ost lici#ate 3i tot sisteul a ost re#us la u" si"$ur (ilo". ce("# cu a #oua u&tate a lui [email protected]

  Ba"ca Na)io"al& U"$ar& a #es&3urat 3i actiita)i !a"care [email protected] (e la"$& res(o"sa!ilita)ile

  #e !a"c& ce"tral&. ;ar la #ata 1 ia"uarie 16+* U"$aria rei"e la sisteul !a"car cu #oi (ilo"i.

  Le$ea cu (riire la Ba"ca Na)io"al& a U"[email protected] otat& " octo!rie 1661 3i a(ro!at& #e

  ctea ori #e atu"[email protected] a rei"staurat i"#e(e"#e")a !&"cii 3i atri!u)iile au ost resta!ilite. Ca urare a

  Le$ii L:III #i" 2551 cu (riire la Ba"ca Ma$iara Ne%[email protected] Guer"ul #eci#e ale$erea ratelor #e

  sci! " co"cor#a")& cu Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei /BMN0.

  #.#. Caracteristici !e*iitorii ale B%ci Cetrale U"areStatutul B&"ci Ce"trale U"$are cu(ri"#e i"ora)ii cu (riire la co(a"[email protected] "uele !&"cii

  ce"traleH Ba"ca Ma$iar& Ne%eti /[email protected] !iroul #e "[email protected] ca(italul "re$istrat (recu 3i

  ac)iu"ile #e)i"ute #e c&tre [email protected] co"siliul o"[email protected] statutul $uer"[email protected] su(eri%area [email protected]

  sericii #e i"ora)ii.

  ;i"tre caracteristicile #ei"itorii ale B&"ci Ce"[email protected] ae " e#ere a(tul c& " ceea ce

  (rie3te "[email protected] " co"cor#a")& cu Le$ea L:III #i" 2551 #es(re [email protected] "u "ecesit& "re$istrare

  " re$istrele co(a"iei. Ca(italul "re$istrat a i [email protected] a#ic& o si"$ur& ac)iu"e "re$istrat&@ cu

  aloare "oi"ala #e [email protected]@[email protected] [email protected] 15 iliar#e #e ori")i a$iari. Ac)iu"ile BMN su"t

  (ro#use (ri" ti(&rire. Ele or aea i"#icateH

  "uele 3i !iroul #e "re$istr&ri al BMNK

  "uele ac)io"aruluiK

  #ata c"# a ost eis&K

  ca"titatea #e ca(ital "re$istrat la oe"tul eiteriiK

  "u&rul #e ac)iu"i eiseK

  se"&tura Guer"atorului BMN (otriit re$ulae"telor asu(ra se"&turilor cor(oratie.

  M&surile le$ale cu (riire la ac)iu"i or i a(licate " co"#i)iile " care se (ier# sau se #istru$.

  " ca%ul #eterior&[email protected] BMN a eite o ac)iu"e "ou&@ i#e"tic&@ la cerere 3i (e celtuiala

  ac)io"arului. Ac)iu"ile su"t #e)i"ute #e c&tre statul u"$ar. [email protected] statul u"$ar ca ac)io"[email protected] e

  re(re%e"tat #e i"istrul res(o"sa!il (e"tru !u$et. Ur&ri"# [email protected] BMN a o(era &r& o A#u"are

  Ge"eral&@ [email protected] " co"#i)iile #eteri"ate #e co(ete")ele sale [email protected] ac)io"arul a lua o

  #eci%ie " scris care (oart& #e"uirea #e re%olu)ia ac)io"arului.

  1,

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  14/46

  Ac)io"arul a tre!ui " co"cor#a")& cu ale sale co(ete")e eclusie s&H

  sta!ileasc& 3i s& a(ro!e StatutulK

  s& sta!ileasc& !ala")[email protected] (roitul 3i (ier#erileK

  s& alea$& 3i s& #eit& Au#itorulK s& sta!ileasc& salariul au#itoriului 3i &surile cu (riire la a"$aae"tul cu au#itorulK

  s& ia #eci%ii cu (riire la (lata #ii#e"#elor #i" (roitul (e a"ul trecut sau a re%erei #e

  (roit acuulatK

  actio"arul a ace re%olu)ia cu (riire la !ala")[email protected] (roitul 3i (ier#erile #i" iecare a" la

  sr3itul lu"ii ai a a"ului.

  " ceea ce (rie3te co"siliul o"[email protected] el re(re%i"t& (ri"ci(alul actor #e #eci%ie al BMN "

  le$&tur& cu o!li$a)iile #e !a%& ale BMN (ri"tre care e"uer&H rata #e sci! 3i to)i ([email protected] BMN #e cre#itor al i"stitu)iilor #e cre#it ca (ruut&tor #e ulti& i"sta")&. Co"siliul a i

  co(us #i" i"i ' 3i ai * e!ri. Nu&rul e!rilor co"siliului (oate #e(&3i * ("&

  c"# "u&rul #e e!ri e re#us la 4 /eclu%"# $uer"atorul 3i #ele$atul $uer"ator al BMN0.

  [email protected] co"siliul cu(ri"#e ur&torii e!riH

  $uer"atorul [email protected] "uit 3i (re3e#i"tele co"siliuluiK

  #ele$atul $uer"ator al BMNK

  alte (ersoa"e "uite #e c&tre (re3e#i"te.

  " iecare a"@ la (ria "tl"[email protected] co"siliul ale$e (ri" aoritatea #e oturi ai e!rilor

  (re%e")i (re3e#i"tele co"siliului. " ca%ul " care a"#atul #ele$atului e(ir&@ co"siliul a tre!ui

  la ur&toarea "tl"ire s& ote%e alt #ele$at. Tot co"siliul a tre!ui s& #ei"easc& 3i [email protected]

  (roce#urile " liitele #eteri"ate #e c&tre le$ea BMN si alte le$i alate " i$oare. Co"siliul se

  a "tl"i rece"t #u(& ceri")[email protected] &car o#at& (e lu"&@ iar "tl"irile etraor#i"are sta!ilite la

  #ierite #ate or i a(ro!ate #e c&tre (re3e#i"tele co"siliului. Toto#at& tre!uie (reci%at a(tul c&

  orice e!ru al co"siliului (oate cere (re3e#i"telui s& sta!ileasc& o "tl"ire.

  Reeritor la statutul le$al al $uer"[email protected] BMN e co"#us& #e $uer"[email protected] care a tre!ui s&

  ie res(o"sa!il cu i(lee"tarea #eci%iilor co"siliului 3i cu a"a$ee"tul o(era)u"ilor BMN.

  " co"cor#a")& cu articolul 24* al le$ii cu (riire la asocierea " [email protected] $uer"atorul se a

  caliica #re(t se"ior oicial. [email protected] $uer"atorul se a ocu(a #eH

  (erora")ele atri!u)iilor s(eciicate " articolul 4 al le$ii BMNK

  14

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  15/46

  or$a"i%area au#itului i"ter" al BMN cu (riire la sarci"ile #i" aara

  co(ete")elor Co"siliului su(erisorK

  eercitarea #re(turilor a"$aatului cu (riire la a"$aa)ii BMN /eclu%"#

  e!rii co"siliului0 cu ece()ia #re(tului la "uirea 3i #eiterea

  $uer"atorului #ele$atK

  luarea #eci%iilor "ru#ite cu a"a$ee"tul o(era)iu"ilor BMN " aara

  co(ete")elor co"siliului.

  Cu i%iu"e asu(ra (re$&tirii #eci%[email protected] $uer"atorul (oate or$a"i%a coitete 3i s&

  ot&rasc& re$ulile #e (roce#ur&. El a o"itori%a co"ti"uu o(era)iu"ile acestor coitete. Puterile

  #e co"trol ale BMN or i $uer"ate #e le$ea asu(ra Biroului au#itului #e stat / BAS0. Au#itorul

  BMN a i "uit (t ai ' a"i 3i "u a ai i rei"stalalt " u"c)ie ' a"i #e la e(irarea

  a"#atului.

  Pre3e#i"tele BAS a i co"sultat "ai"te #e "uirea sau #eiterea au#itorului BMN.

  Guer"atorul BMN a i cel care a (ro(u"e ac)io"arului s& "ueasc& au#itorul cu acor#ul

  co"siliului #e su(eri%are. Au#itorul a eai"a aute"ticitatea 3i le$alitatea cererii ;eclara)iei

  ?i"a"ciare (re$&tit& " co"cor#a")& cu le$ea co"tului ca 3i orice alt aterial ce a i (re%e"tat

  ac)io"arului. Au#itorul a triite ac)io"arului u" ra(ort scris care co")i"e #esco(eriri cu (riire la

  aceste (ro!lee. Au#itorul (oateH

  ree#ea re$istrele BMNK cere i"ora)ii #e la oi)erii se"iori 3i #e la a"$aatii BMNK

  eai"a lici#ita)[email protected] [email protected] co"tractele 3i co"turile BMN.

  Au#itorul "u a #e%&lui secretele #e [email protected] !a"[email protected] #e securitate sau #e aaceri (e care le

  iau la cu"o3ti")& " ti(ul #es&3ur&rii actiit&)ior sale. P&strarea secretelor e ala!il& 3i #u(&

  teri"area a"#atului.

  Su(eri%area BMN este reali%at& #e c&tre co"siliul su(eri%[email protected] la el 3i au#itul i"ter" al

  BMN a i co"trolat tot #e acest co"siliu [email protected] (oate cere i"ora)ii cu (riire la (ro!leele care

  a(ar)i" #e autorita)ile sale #e la $ur"[email protected] $uer"atorul #[email protected] 3i #e la #[email protected] er!al sau

  scris. La astel #e cereri se a r&s(u"#e #e c&tre (ersoa"a res(ectie " scris " ai ' %ile

  lucratoare 3i (osi!il er!al la uratorea 3e#i")& a co"siliului su(eri%or.

  Alc&tuirea co"siliului su(eri%or /A"ea Nr. 10H

  (re3e#i"[email protected] ales #e c&tre (arlae"tK

  1'

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  16/46

  ceilal)i e!rii ale3i #e (arlae"tK

  re(re%e"ta"tul i"istruluiK

  co"sulta"tul "uit #e i"istru.

  Este i(orta"t #e su!li"iat aici a(tul c& acest statut a i"trat " i$oare #e la 1 e!ruarie 2515.

  #.). Rolul B%ci Na'ioale a U"ariei + sistemul bacarSarci"ile !&"cii ce"trale su"t [email protected] " aoritatea )&rilor su! ora u"or re$lee"t&ri le$ale

  /" $e"eral u" ;ocue"t al Parlae"tului0. O a"ali%& co(arati& a !&"cilor ce"tral a u"or )&ri

  #ierite #e%&luie a(tul c& !&"cile ce"trale #ier& (uter"ic u"a #e cealalt& " tere"i #e (utere 3i

  structur&@ #atorit& a(tului c& u"c)iile lor (ot #e asee"ea s& arie%e (e o scar& lar$&. " o#

  tra#i)io"[email protected] !&"cile ce"trale au u" o"o(ol #e eitere a !a"ilor . Pri" aceast& u"c)ie @ este

  sarci"a iec&rei !&"ci ce"trale #e a ora cre#itul 3i " le$&tur& cu aceasta #e a i"lue")a ite%a

  (ie)ei @a#ic& #e a ura o (olitic& o"etar&. O !a"c& ce"trala (oate aea o res(o"sa!ilitate #e(li"&

  sau (ar)ial& (e"tru a #a ora ratelor #e sci! 3i #e a co"#uce re%erele #e sci! str&i"e a

  u"ei )&ri.

  B&"cile ce"[email protected] co"#uc (l&)ile !&"cilor coerciale 3i a(&r& re%erele #is(o"i!ile li!ere

  3i ie ale !&"cilor. Ea oac& u" rol i(orta"t " e")i"erea sisteelor #e (lat&@ " sta!ilitatea

  sisteului i"a"[email protected] (ar)ial (ri" su(rae$erea 3i co"trolul !&"cilor 3i a altor i"stitu)ii #e cre#it

  3i (ar)ial (ri" a(tul c& este (ruut&tor #e ulti& i"sta")& (recu 3i !a"cerul statului. "

  aoritatea ti([email protected] !a"ca ce"tral& este #e asee"ea !a"ca $uer"ului. Sarci"ile ei (ot i"clu#e

  #e asee"ea co"trolul sci!urilor alutareK " u"ele )&ri ele co"#uc ori #oar o (arte ori toate

  #atoriile u"ei )&ri. Su"t #e asee"ea "ecesare 3i u"it&)i (e"tru a a"ali%a eco"oia 3i (e"tru a

  co"#uce cercet&rile (e"tru (erora")& sarci"ilor u"ei !&"ci ce"trale. " ceea ce (rieste rolul

  !&"ci ce"trale #e (ruut&tor #e ulti& i"sta")& acesta este oarte i(orta"t #eoarece

  (roteea%& eco"oia #e eectele "e$atie #eteri"ate #e e3ecurile !a"[email protected] #at toto#at&

  ur"i%ea%& (rotec)ie " ciu#a cri%elor #e (e (ia)a #e ca([email protected] cau%ate #e acestea. Reeritor la ora

  [email protected] rolul #e (ruut&tor #e ulti& i"sta")& se reer& la u" (ruut etraor#i"ar acor#at u"eii"stitu)ii i"a"ciare sau (ie)e o"etare " co"#i)iile " care eist& o cerere stri"$e"t& #e lici#it&)i.

  ;e3i rolul !&"ci ce"trale ca (ruut&tor #e ulti& i"sta")& are aa"taul #e a (ree"i e3ecurile

  !a"[email protected] 3i (a"ica i"a"ciar&@ #eclararea acestei (osi!ilit&)i (oate #e asee"ea s& ai!a as(ecte

  "[email protected] #eoarece se (oate ca !&"[email protected] a3te(t"# s& (rieasc& #e la !a"ca ce"tral& "tre(ri"#

  riscuri ai ri#icate #ect cele #e (ru#e")& " #oe"ii ariate #e o(era)iu"i !a"[email protected] (e lar$ "

  1

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  17/46

  (ruuturi. Acest risc este ult ai ri#icat " ca%ul !&"cilor aore #eoarece acestea cre# c&

  ele su"t (rea ari 3i (rea i(orta"te (e"tru ca !a"ca ce"tral& s& le reu%e asiste")[email protected] (e"tru e3ecul

  lor ee"tual. Acest lucru e(lic& #e ce !a"ca ce"tral& utili%ea%& i"strue"tul #e (ruut #e

  ulti& i"sta")& "uai atu"ci c"# ciar este "eoie #e o ulti& resurs&.

  [email protected] rolul B&"ci Ce"trale #i" U"$aria este u"ul #eose!it #e i(orta"t #eoarece [email protected]

  ur&re3te s& asi$ure o cre3tere eco"oic&@ o sta!ilitate i"a"ciar&@ cre3terea eicie")ei 3i

  eicacit&)ii sisteului i"a"ciar.

  #.. Obiecti/ele 0i *uc'iile B%ci Cetrale a U"ariei?u"c)iile !&"cilor ce"trale #ier& " (ractic& #e la o !a"c& la alta. Acestea au ost atri!uite

  " ti( o#at& cu sci!&rile i"tere"ite " e#iul eco"oic. " ceea ce (rie3te u"c)iile B&"ci

  Ce"trale #i" U"[email protected] aceasta "#e(li"e3te ur&toarele u"c)ii !a"care clasiceH

  o"o(olul asu(ra eiterii !a"c"otelor 3i o"e#elorK

  u"c)ia #e !a"cer a !&"cilorK

  u"c)ia #e !a"cer al $uer"uluiK

  a"a$ee"tul re%erelor #e sci! alutar str&i".

  B&"cile ce"trale cu toate acestea au u" set secu"#ar #e u"c)ii care care i"clu# toate sarci"ile

  cerute (e"tru e")i"erea sta!ilit&)ii i"a"ciare.

  #..1. Emiterea bacotelor 0i a moe!elorEiterea #e !a"c"ote 3i o"e#e re(re%i"t& o u"c)ie ceie a !&"cilor ce"trale. Su!

  i"ci#e")a Actului asu(ra B&"cii Ce"[email protected] Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei are autoritate eclusi&

  (e"tru a eli!era oerta i"ter"& le$al& - !a"c"ote 3i o"e#e ori"t - (e"tru a #eteri"a

  #e"oi"&rile lor 3i (e"tru a le retra$e #i" circula)ie #i" U"$aria. Ba"c"otele 3i o"e#ele

  eli!erate tre!uie s& ie acce(tate (retuti"#e"i la aloarea #e a)&. Ba"ca ce"tral& este res(o"sa!il&

  (e"tru #e(li"a satisacere a "eoilor #e ra"#ae"t a !a"ilor cas (ri" actuali%area !a"c"otelor 3i

  o"e#elor. La "ce(utul a"ilor [email protected] !a"c"otele 3i o"e#ele #i" circula)ie au re(re%e"tat o

  aloare total& #e +15 iliar#e ori")[email protected] #i" care (&r)irea !a"c"otelor au ost #e 6+ 3i cea a

  o"e#elor #e 2. A(roiati 15 #i" aloarea !a"ilor cas #i" circula)ie (ot i $&si)i "

  i"stitu)iile i"a"[email protected] 3i 65 " aara sectorului !a"car /" $os(o#&[email protected] coer)ul cu a&"u"tul

  etc.0.

  1*

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  18/46

  #..#. Baca cetral% ca bacer a b%cilor

  Po%i)ia s(ecial& a B&"ci Na)io"ale a U"$ariei 7 3i aceea a altor !&"ci ce"[email protected] re%ult& #i"

  a(tul c& !&"cile coerciale #e(i"# "tr-o oarecare &sur& #e !a"ii !&"ci ce"trale. " (riul r"#

  (ri" a(tul c& !&"cile au "eoie #e !a"i cas (e"tru a a(roi%io"a #e(o%itele clie")ilor 3i (e"tru

  (ruuturile oerite clie")[email protected] !a"i (e care !&"cile coerciale le (ot o!)i"e #oar #e la !&"cile

  ce"trale. " al #oilea r"#@ tre!uie e")io"at a(tul c& !a"ca ce"tral& co"#uce (lata co"turilor ale

  i"stitu)iilor #e cre#it @ ceea ce "sea"& c& aceste co"turi ale i"stitu)iilor #e cre#it "tot#eau"a au

  u" el #e ecili!ru (e"tru a sta!ili tra"%ac)iile i"ter-!a"care &r& (lat& cas. Nu iecare !a"c&

  #e(i"#e " o# #irect #e !a"ii ur"i%a)ii #e c&tre !a"ca ce"tral&. [email protected] !&"cile care (e"tru o

  (erio#& tra"%itorie sau (relu"$it& #e ti( au ai ult ca(ital /lici#itate0 #ect e "ecesar (ot

  (ruuta !&"cile care se lu(t& cu (ro!lee tra"%itorii #e !a"i lici%i (ri" (ia)a #e ca(ital i"ter-

  !a"car&. Cu toate [email protected] (ia)a #e ca(ital "u are ai ult ca(ital ce"tral #ect acela creeat #ec&tre !a"ca ce"tral&.

  #..). Baca Cetral% ca bacer al "u/erului

  Eist& ctea as(ecte ale rela)iei #i"tre Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei 3i $uer"ul $e"eral.

  Mai "ti (ri" a(tul c& Ba"ca Na)io"al& a U"$arie ca !a"cer al $uer"[email protected] co"#uce u" si"$ur

  co"[email protected] cel al Tre%[email protected] iar " al #oilea r"# (ri" a(tul c& BMN (oate aea o rela)ie #e i"a")are

  cu !u$etul. Rela)ia #e i"a")are "tre !u$etul #e stat 3i !a"ca ce"tral& are tra#i)ii "#elu"$ate "

  cele ai aa"sate )&ri euro(e"e. " ultii a"[email protected] rela)ia #e i"a")are #i"tre Ba"ca Na)io"al& aU"$ariei 3i !u$etul u"$ar a "tre(ri"s #e asee"ea sci!&ri aore. " [email protected] (lasae"tele #e

  c&tre !a"ca ce"tral& la $uer"ul $e"eral au #e(&3it *5 #i" (lasae"tele ei [email protected] iar

  restructurarea eco"oiei #i" a"ii ur&tori a "ecesitat ca cre#itele !&"cii ce"trale s& ie

  #irec)io"ate " aoarea sectorului #e aaceri. Ba"ca ce"tral& (oate #e asee"ea s& i"a")e%e

  !u$etul "u "uai (ri" (ruut #[email protected] ci 3i (ri" cu(&rarea titlurilor eise #e c&tre $uer" .

  Cu(&rarea se (oate ace (e (ia)a (riar& care " (ractic& ar "se"a ca Ba"ca Na)io"ala a

  U"$ariei ar (utea (artici(a la licita)iile titlurilor eise #e c&tre $uer" sau (e (ia)a secu"#ar&/su! ora u"or o(era)iu"i #e o(e"-ar=et0.

  #... Maa"emetul re$er/elor !e scimb /alutar str%ie

  Este u"a #i"tre cele ai i(orta"te sarci"ii ale !&"cilor ce"trale #i" luea "trea$&.

  O!iectiele e")i"eri re%erelor su"t a(roa(e i#e"tice " iecare )ar&@ #e3i i(orta")a

  1+

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  19/46

  o!iectielor i"#ii#uale #ier&. Pre(o"#ere")a o!iectiului #e(i"#e #e u" "u&r #e actori

  i"clu%"# re$iul ite%ei #e sci! alutar a([email protected] a$"itu#i"ea #atoriilor 3i !ila")ul #e (l&)i.

  Ba"ca Na)io"ala a U"$ariei 3i asu& o!li$a)ia "eliitat& #e a cu(&ra 3i #e i"#e alut&. [email protected]

  o re%er& suicie"t #e ri#icat& s(ore3te "cre#erea i"estitorilor str&i"i 3i (ruut&torilor "

  le$&tur& cu )ara. Structura alutar& a re%[email protected] " $e"eral relect& #irec)ia rela)iilor #e coer)

  str&i" a )&rilor i"#ii#uale. Ba"ca Na)io"al& a U"$arie si (&strea%& re%erele #e sci! alutar

  str&i" la alut& aor&@ " (ri"ci(al " euro 3i #[email protected] " ti( ce (artea aurului este i"i&.

  Structura alutar& relect& co(o%i)ia (l&)ilor eter"e a )&rii 3i a co3ului ori"tului.

  ?u"c)iile B&"cii Na)io"ale a U"[email protected] care asist& la o(era)iu"ea #e "tre$ire a sectorului !a"[email protected]

  i"clu#e ur&toareleH

  ?u"c)ii re$ulatoriiK

  ?u"c)ii #e su(rae$ere !a"car&K

  ?u"c)ia #e e")i"ere 3i #e%oltare a sisteului #e (lat&.

  1. (uc'ii re"ulatorii

  Actiit&)ile #e re$lee"tare ale !&"cilor ce"trale su"t (&r)ite. [email protected] (uterile #e

  acor#are a lice")ei cu reerire la actiit&)ile reali%ate " ceea ce (rie3te !a"ii 3i (ie)ele #e ca(ital

  su"t tra#i)io"al (&r)ite " U"$aria "tre Ca(italul #e [email protected] Su(rae$erea Pie)ei #e ca(ital 3i

  Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei. " ceea ce (rie3te aria!ilitatea s(eciic& i"a"ciar& 3i cea a

  sericiilor le$ate #e autoritatea #e lice")&@ Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei or$a"i%ea%& trecerea "reist& 3i ealuarea a(lica)iilor ([email protected] iar (e !a%a re%ultatelor [email protected] se (u" recoa"#&ri (e"tru

  $ara"tarea lice")ei sau reu%ul #e a ace u" astel #e lucru. ?u"c)ia le$islati& i"clu#e o trecere "

  reist& a re$lee"t&rilor le$ale eiste"[email protected] #e%oltarea (ro(u"erilor (e"tru ae"#ae"[email protected]

  #e%oltarea 3i reco"cilierea "oilor i#eii.

  #. (uc'ia !e su&ra/e"ere bacar%

  Este eectuat& " (ri"ci(al (e !a%a colect&rii #e #ate a !&"cii ce"[email protected] a#ic& #ate ur"i%ate

  #e c&tre i"stitu)iile i"a"ciare. Posi!ilitatea i"s(ec)iei o-si#e este ur"i%at& #e ra(orturile %il"[email protected]

  lu"[email protected] #e 4 ori (e a" sau a"uale. " #ecursul i"s(ec)[email protected] Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei (oate cere

  #ate su(lie"tare @ra([email protected] !ila")uri 3i alte ateriale #e au#it. I"s(ec)iile o" 7si#e su"t reali%ate

  (ri" #ii%area !&"ci ce"trale sta!ilit& (e"tru acest sco(@ [email protected] " cursul u"ei i"s(ec)ii o"-si#e

  su"t eai"ate ra(oarte cu (riire la "tru"irea ceri")ie #e re%er&@ re$ulile a"a$ee"tului

  sci!ului eter" 3i a (l&tilor.

  16

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  20/46

  ). (uc'ia !e me'iere a sistemului !e &l%'i

  Sta!ilitatea 3i si$ura")a o(era)iu"ilor sisteului #e (lat& i"ter!a"car este (reco"#i)ia

  sta!ilit&)ii "tre$ului siste i"a"ciar i"ter". Acest lucru se relect& 3i (ri" Actul asu(ra B&"cii

  Ce"trale (otriit c&[email protected] Ba"ca Na)io"al& a U"[email protected] este res(o"sa!il& (e"tru #e%oltarea 3i

  u3urarea o(era)iu"ilor #e (l&)i 3i #e #eco"t&ri. [email protected] BMN re$lee"tea%& 3i co"#uce tra"%ac)iile

  i"ter!a"care #e #eco"tare 3i #e (l&)i.

  Obiecti/ele 0i sarciile !e ba$% ale B%ci Na'ioale a U"ariei

  " co"cor#a")& cu articolul 15' al Tratatului #e sta!ilire a Cou"it&tii Euro(e"[email protected] Actul

  B&"ci Na)io"ale a U"$ariei care sta!ile3te o!iectiele (riare ale B&"cii (recu 3i sarci"ile #e

  !a%& ca 3i (e cele i"stitu)io"[email protected] or$a"i%a)io"[email protected] (erso"ale 3i i"#e(e"#e")a sa i"a"ciar&@

  sti(ulea%&H O!iectiul (riar al B&"ci Na)io"ale a U"$ariei a i #e a "#e(li"i 3i e")i"e

  sta!ilitatea #e (re). ?&r& (reu#icii la o!iectiul s&u ([email protected] Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei asus)i"e (olitica eco"oic& a Guer"ului utili%"# i"strue"tele (olitici o"etare alate la

  #is(o%i)ia sa.

  " (lus a)a #e i(lee"[email protected] "#e(li"irea 3i e")i"erea (re)ului #e [email protected] Ba"ca

  Na)io"al& a U"$ariei "#e(li"e3te ur&toarele sarci"i #e !a%&H

  #ei"e3te 3i i(lee"tea%& (olitica o"etar&K

  are #re(tul eclusi #e a eite !a"c"ote 3i o"e#&K

  #e)i"e 3i a#i"istrea%& re%era alutar& str&i"& 3i #e aurK co"#uce o(era)iu"ile #e sci! alutar eter" " rela)ie cu a"a$ee"tul re%erelor #e

  sci! alutar eter" 3i i(lee"tarea (oliticii ratei #e sci!K

  #e%olt& 3i re$lee"tea%& sisteul #e #eco"tare 3i #e (l&)i la "ielul eco"oiei (e"tru a

  asi$ura u" siste i"a"ciar sta!il K

  colectea%& 3i (u!lic& i"ora)ii statistice K

  (rooea%& sta!ilitatea sisteului i"a"[email protected] ur&re3te #e%oltarea 3i co"#ucerea (olitici

  le$ate #e su(rae$ere (ru#e")ial& a sisteului i"a"ciarK " ([email protected] !a"ca ai (oate "#e(li"i 3i alte sarci"i su(lie"tare (re&%ute " statut.

  #.2. Politica moetar% 0i istrumete *olosite

  25

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  21/46

  #.2.1. Istoricul &oliticii moetare

  I"strue"tele #e (olitic& o"etar& au cu"oscut o ie"s& #e%[email protected] o#at& cu (u"erea "

  a(licare a sisteului !a"car (e #ou& "ieluri 3i trecerea la o eco"oie #e (ia)&. Nu "uai

  o!iectiele (oliticii o"[email protected] #ar 3i i"strue"tele #is(o"i!ile (e"tru a le ati"[email protected] #e asee"[email protected]

  #e(i"# " are &sur& #e co"#i)iile acroeco"oice 3i i"stitu)io"[email protected] a#ic& #e #e%oltarea

  sectorului !a"car 3i a (ie)elor i"a"[email protected] re$iul cursului #e [email protected] $ra#ul #e li!erali%are. P"&

  " [email protected] BMN a aut u" rol catali%ator " (olitica eco"oic& a U"$ariei. Cu toate [email protected]

  sectorul !a"car " co"ti"u& #e%oltare 3i (ie)ele i"a"ciare " curs #e #e%oltare au (eris

  si(liicarea i"strue"telor #e (olitic& 3i #e aro"i%are a (ie)ei "ce("# cu 166'. ?u"c)iile

  actuale cele ai i(orta"te ale i"strue"telor s-au #e%[email protected] ([email protected] #u(& 166'.Ba"ca a &cut

  eorturi i" elii"area #i" !ila")ul s&u co"ta!il a acelor actiit&)i care "u erau co(ati!ile cu

  u"c)iile #e !a%a ale !&"cii ce"[email protected] 3i care s& (erit& [email protected] ie sectorului a#i"istra)iei(u!lice sau #e (ia)& /#e ee([email protected] !&"cile [email protected] la (ruuturi #e rei"a")are 3i

  (ruuturi eter"[email protected] (recu 3i la co"erti!ilitatea #e(o%itelor " alut& (e tere" lu"$ " cre#ite

  &cute " ori")i.

  #.2.#. Istrumete utili$ate + ca!rul &oliticii moetare

  " U"[email protected] i"strue"tul #e (olitic& o"etar& este (oli)a #e #ou& s&(t&"i [email protected]

  #is(o"i!il& (e"tru i"situ)iile #e cre#it (arte"ere ale !&"cii ce"traleK rata #o!"%ii este rata #e !a%&

  a !&"cii ce"trale.1Poli)a #e #ou& s&(t&"i BMN este #is(o"i!il& (e"tru (arte"erii co"tractualiai [email protected] a#ic& acele i"stitu)ii #e cre#it care (ot "#e(li"i ceri")ele te"ice #ei"ite " ca#rul

  licita)iei cu rat& i&. Aceasta "sea"& c& ele 3i (ot #e(u"e oertele la BMN "tr-o %i #e "ai"te

  sta!ilit&@ oerte care 7 " ca%ul u"ui e#iu #e (ia)& o!i3"uit 7 su"t acce(tate #e !a"ca ce"tral&

  &r& alte ar$ue"te. Pe l"$& [email protected] (reci%& ca ai su"t utili%ate o serie #e i"strue"te (ri"tre

  care e"uer& i"strue"tele o"etare #[email protected] i"#[email protected] (recu 3i i"strue"tele utili%ate "

  (re%e"t.

  Utilizarea instrumentelor monetare directe (1987-1992);e-a lu"$ul istoriei sisteului !a"car u"$ar cu u" si"$ur "[email protected] i"strue"tul aor al

  (oliticii o"etare a ost cota #e siste #e cre#it - " ela!orarea (la"urilor eco"[email protected] [email protected]

  1"ai"te #e a"ul 2551 "ici u" i"strue"t #e !a"c& ce"tral& "u era co"ectat& la rata #e !a%&@ aceasta seri"# #re(t

  !a%& #e reeri")& a #is(o%i)iilor #e #re(t

  21

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  22/46

  li"iile #e cre#it au ost sta!ilite (e"tru a i"a")a (roiecte ale i"esti)iilor #e [email protected] (ro$rae (riate

  #e co"struire a locui"[email protected] #e (rooare a (oliticii #e e([email protected] etc.

  " a%a i"i)ial& a (u"erii " a(licare a sisteului !a"car (e #ou& "ieluri /16+*[email protected] utili%area

  u"or i"strue"te #irecte a ost #oi"a"t&. Ese")a a co"stat " aceea c& !a"[email protected] a"# o i"lue")&

  #irect& asu(ra eolu)iei aria!ilelor eco"[email protected] a #orit co"trolul [email protected] ca o autoritate o"etar&@ a

  eis "orele #e or)& o!li$atorii (e"tru !&"cile coerciale. I"strue"tele #irecte utili%ate cel

  ai rece"t au ost co"trolurile #irecte asu(ra ratei #o!"%ii /sta!ilirea (laoa"elor [email protected] " cele

  #i" ur&@ (o#ele (e"tru ratele #o!"%[email protected] (recu 3i arele #e #o!"#&0 3i (laoa"e #e cre#itare

  /cote #e cre#it0.

  Utilizarea instrumentelor indirecte (1992-1994)

  Li(sa !a"ilor 3i co"cure")a liitat& " r"#ul !&"cilor a (ie#icat MNB s&-3i #e%olte

  i"strue"tele sale #e (olitic& o"etar& ("& la "ce(utul a"ilor 1665. Ca urare a i"tr&rilor #eca(ital str&i" #i" ce " ce ai [email protected] te"#i")a co"soli#at& #e co"serare 3i o#iic&rile sure"ite

  " co"#i)iile i"stitu)io"ale /#e ee([email protected] "oua le$e a B&"cii Ce"[email protected] Le$ea (rii"# alie"tul 3i

  Le$ea Co"ta!ilit&)[email protected] eco"oia a #ee"it 3i ai #escis&K i"te"siicarea co"cure")ei " sectorul

  !a"car r&"ea "c& re$lee"tat& (ri" co"trolurile #irecte. Aceasta a ur"i%at B&"cii

  o(ortu"itatea #e a #e%olta i"strue"tele sale #e (olitic& o"etar&. " ti(ul a"ilor ([email protected]

  (olitica !&"cii ce"trale a serit o!iectielor #e co"struire a (ie)ei 3i #e cre3tere a eicie")ei.

  Utili%area i"strue"telor i"#irecte se !a%ea%& (e ca(acitatea !&"cii ce"trale #e a i"lue")a

  co"#i)iile #e (ia)& o"etar&. I"strue"tele i"#irecte i"clu# o(era)iu"ile #e (ia)& #escis&

  /[email protected] licita)ii oerte 3i re%ere i"ie o!li$atorii. Co(ortae"tul OMOs "sea"& c&

  !a"ca ce"tral& i"teri"e "tr-o (ia)& secu"#ar& eiste"t&@ a!soar!e sau i"ectea%& lici#itate 3i

  cu(&r& sau i"#e titluri #e stat. :"%area #irecta sau cu(&rarea u"ei $ara")ii $uer"ae"tale

  su"t ti(ice OMOs. Cu toate [email protected] !a"ca ce"tral& se (oate a"$aa " o(era)iu"i siilare si (e

  (ia)a (riar&@ " s(ecial " )&rile cu (ie)e i"a"ciare ai (u)i" #e%oltate.

  Instrumentele politicii monetare de astzi

  O!iectiul (ri"ci(al al !&"cii ce"trale " eectuarea o(era)iu"ilor sale #e (ia)& o"etar&

  este #e a (u"e " a(licare o tra"sisie eicie"t& a i"tereselor !&"cii ce"trale i" ceea ce (rie3te

  o#iicarea ratei #o!"%[email protected] (e"tru a asista $estio"area lici#it&)ii a i"stitu)iilor #e cre#it 3i s&

  co"tri!uie la sta!ilitatea sectorului !a"car. Eorturile #e(use (e"tru a !u"&t&)i eicacitatea

  22

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  23/46

  i"tere#ierii i"a"ciare 3i i"te"siicarea co"cure")ei #e (e (ia)a i"a"ciar& co"tri!uie la (u"erea

  " a(licare a o!iectiului !&"cii ce"trale - a reali%a 3i a e")i"e sta!ilitatea (re)urilor.

  Instrumente de sterilizare ale bncii centrale

  Po%i)ia lici#it&)ii structurale este sol#ul (asielor 3i crea")elor !&"cii ce"trale a)& #e

  i"stitu)iile #e cre#[email protected] eolu)ii " care su"t i"lue")ate " (ri"ci(al #e acele elee"te #i" !ila")ul

  !&"cii ce"trale /a3a-"ui)ii actori auto"[email protected] (e care aceasta "u-i (oate i"lue")a " o# #irect.

  Cei ai i(orta")i actori auto"oi care #eteri"& po%i&ia structural de lic'iditate a

  !&"cii ce"trale su"tH stocul #e lici#it&)i " circula)[email protected] crea")ele 3i (asiele (rii"# !ila")ul !&"cii

  ce"trale is--is #e $uer"@ (recu 3i crea")ele "ete ale "ere%i#e")[email protected] [email protected] " )&rile [email protected] cu o

  (ia)& #escis&@ su"t i"lue")ate " (ri"ci(al #e aloarea re%erelor #e sci! alutar. Po%i&ia

  bncii centrale de lic'iditate net, care arat& #irec)ia actuala 3i a(loarea o(era)iu"ilor !&"cii

  ce"[email protected] (oate i #eriat& #i" (o%i)ia structural& #e lici#itate (ri" #e#ucerea ecili!rului co"tului#e #eco"tare al i"stitu)iilor #e cre#it.

  " acest ca#[email protected] #irec)ia #e i"strue"t (olitic (ri"ci(al este re(re%e"tat #e c&trepo%i&ia

  lic'idit&ii opera&ionalea !&"cii ce"[email protected] care re%ult& #i" #e#ucerea eectuat& #i" cua"tuul

  i"strue"telor "o"-([email protected] #e la (o%i)ia "et&. ;ac& acest i"#icator este (o%[email protected] i"strue"tul

  (ri"ci(al al (oliticii !&"cii ce"trale este u"ul #e ti( #e(o%[email protected] a#ic& a!soar!e lici#it&)i #i" sisteul

  !a"car

  #.2.). Prici&iile !e ba$% + selectarea istrumetelor b%cii cetralePe"tru reali%area o!iectielor #e (olitic& o"etar&@ o $a& lar$& #e i"strue"te su"t

  #is(o"i!ile (e"tru !a"ca ce"tral&. Pri" [email protected] selectarea i"strue"telor este acilitat& (ri"

  #eteri"area u"or (ri"ci(ii $e"erale #e !a%&@ a#ic& as(ecte #e selec)ie.

  I"strue"tele su"t (&r)ite " cele #irecte 3i i"#[email protected] " u"c)ie #e &sura " care

  acestea se !a%ea%& (e o(era)ii #e (ia)& /ar=et-co"or o(eratio"0. I"strue"tele #irecte

  i"clu# co"trolul #irect asu(ra i"stitu)iilor #e cre#[email protected] (ri" cele ai ari rate ale #o!"%ii a(lica!ile

  (ruuturilor sau cele ai iciari rate ale #o!"%ii la #e(o%ite 3i (ri" a(licarea u"or liitela cre#ite 3i #e(o%ite.

  I"strue"tele i"#irecte "ecesit& o u"c)io"are eicie"t& a (ie)elor i"a"ciareK acestea

  i"clu# o(era)iu"i #e (ia)& #escis& /#e ee([email protected] tra"%ac)ii #e titluri #e [email protected] oerte #e #e(o%it

  3i licita)ii #e o!li$a)iu"i (recu 3i #e re$lee"tare a ratei re%erelor i"ie o!li$atorii. U"

  o!iecti clar sta!ilit al !&"cii ce"tral (oate i ati"s utili%"# ai ulte i"strue"te o"[email protected] #ar

  2,

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  24/46

  cel ai i(orta"t as(ect al BMN este #e a olosi acest i"strue"t ar=et-co"or care este cel

  ai eicie"t " ceea ce (rie3te reali%area o!iectiului o(erati #e (olitic& o"etar& sta!ilit. Pe

  l"$& (ri"ci(iul u" o!iecti o(erati-u" i"strue"[email protected] !a"ca ce"tral& se struie3te (e"tru o

  structura si(l& 3i tra"s(are"t& a i"strue"telor 3i a rela)iei cost-eicie")&.

  " oe"tul select&rii 3i #e%olt&rii i"strue"[email protected] !a"ca ce"tral& "cearc& s& co"stri!uie

  la (ia)a io!iliar& /ar=et-!uil#i"$0 #i" ca#rul sisteului i"tere#iar i"a"ciar. Acest a(t

  stiulea%& u"c)io"area (ie)ei i"ter!a"care 3i "cearc& s& su!li"ie%e i#eea c& atu"ci c"# este

  (osi!il& re#istri!uirea lici#it&)ilor (e (ia)a i"ter!a"car& (recu 3i " ca#rul i"stitu)iilor #e cre#[email protected]

  acestea (ot lua le$atura "tre [email protected] &r& s& ai utili%e cre#ite sau #e(o%ite #e la !a"ca ce"tral&.

  Pe"tru o a#o(tare oo$e"& a o"e#ei [email protected] u" o!iecti iitor este o (osi!il& ali"iere a

  i"strue"telor la care se a(lic& " %o"a euro.

  #.2.. Istrumete utili$ate + "estioarea lici!it%'ii 0i i*lue'area cursului !e scimb

  1. (acilitarea "estio%rii lici!it%'ii3 + sco&ul !imiu%rii /olatilit%'ii !ob4$ilor &e

  terme scurt

  MNB utili%ea%& #ou& i"strue"te (e"tru a re#uce 3ocurile #e lici#itate 3i astel (e"tru a

  re#uce olatilitatea ratelor (e tere" scurtH rata #o!"%ii cori#or 3i re%erele i"ie o!li$atorii.

  Rata dobnzii coridor

  " urul ratei #e #ou& s&(t&"[email protected] !a"ca ce"tral& e")i"e o rat& sietric& a #o!"%ii

  cori#[email protected] cu sca#e")& (este "oa([email protected] rolul acesteia ii"# #e a asi$ura a(tul c& ratele !a"careoer"i$t r&" " !a"#a relati restr"s& #eteri"at& " urul ratei #o!"%ii #e (olitic& ceie.

  Partea #e sus a ratei #o!"%ii cori#or este re(re%e"tat& #e rata #o!"%ii la

  (ruuturile (este "oa(te acor#ate #e !a"ca ce"tral& (otria securit&)ii colaterale. Atu"ci

  c"# i"stitu)iile #e cre#it au "eoie #e resurse lici#e etraor#i"are (e tere" [email protected] #ar #i"

  otie #ierite "u le (ot o!)i"e " sectorul !a"car /" (ia)a i"ter!a"car&[email protected] ratele #o!"%ilor "u (ot

  cre3te la alori [email protected] cu toate c& !a"ca ce"tral& satisace toate "ecesit&)ile #e lici#it&)i la

  acest "iel o#erat ri#icat. Pri" [email protected] "ielul ratei i"ter!a"care oer"i$t "u (oate i " o#(era"e"t ai are #ect (lao"ul ratei. " o# [email protected] rata #o!"%ii #eteri"at& #e c&tre

  !a"ca ce"tral& la care co"tra(&r)ile au #re(tul s& sta!ileasc& #e(o%ite oer"i$t (reu"& cu

  !a"ca ce"tral&@ este "uit& (artea #e os a ratei #o!"%ii cori#or /rat& #e (o#ea0. " (ia)a

  i"ter!a"car& oer"[email protected] "ielul ratei #o!"%ii u"eori sca#e atu"ci c"# "u eist& lici#itate

  24

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  25/46

  suicie"t& (e (ia)&. Rata #e (o#ea este (e"tru a (ie#ica #ecli"ul ratei #o!"%ii la u" (u"ct

  relati sc&%ut.

  Rata #o!"%ii cori#or a ost #e Q [email protected] iar #i" se(te!rie 2552 a ost #e Q [email protected] la el ca 3i a

  B&"cii Ce"trale Euro(e"e la acel oe"t. La oe"tul tur!ule")elor #e (e (ia)a i"a"ciar&

  #i" toa"a a"ului [email protected] rata #o!"%ii cori#or al BMN s-a #ii"uat la Q 5.'.

  Rezerele minime obli!atorii

  " U"[email protected] re%era #e !a%& #e(i"#e acu #e ti(ul 3i aturitatea r&s(u"#erii. Perioa#a #e

  calcul este o lu"& cale"#aristic&@ iar (erioa#a #e "tre)i"ere /#e asee"[email protected] o lu"&0 urea%&

  (erioa#ei #e calcul. Calculul re%erelor se !a%ea%& (e aloarea (asielor eiste"te la sr3itul

  lu"ii.

  " ciu#a a(tului c& rata re%erelor i"ie o!li$atorii a(licate #e BMN ("& " 255+

  /'0 a #e(&3it " o# se"iicati ra(ortul #e re%er& #i" %o"a euro /[email protected] " a"[email protected] " ceeace (rie3te sisteul re%erelor i"ie [email protected] i"stitu)iile #e (e (ia)a i"ter"& #e cre#it au ost

  #ea "tr-o (o%i)ie "eutr& #e co"cure")&@ astel cu #o!"%ile (l&tite la re%ere au ost e$ale cu

  rata #e !a%& a !a"cii ce"trale #i" ai [email protected] a#ic& i(o%itarea e"iturilor i"stitu)iilor #e cre#it

  (ri" i"tere#iul sisteului #e re%er& a ost reocat. ;i" octo!rie [email protected] BMN a re#us rata

  re%erelor sale la 2 " sco(ul #e a s(rii"i (o%i)ia lici#it&)ii ori"tului al i"stitu)iilor #e cre#it.

  "lte instrumente de !estionare a lic#idit$ii (%instrumente de tunin! delicat&)

  Cu toate [email protected] ciar 3i cu u" cori#or #e rat& a #o!"%ii 3i a u"ui siste al re%erelor

  i"ie o!li$atorii " u"c)iu"[email protected] se (oate "t(la ca [email protected] 3ocuri su!sta")iale #e lici#it&)i s&

  re#irec)io"e%e ra"#ae"tele oer"i$t #e la rata #e !a%& a !a"cii ce"trale. " sco(ul #e a trata

  aceste situa)ii ece()io"[email protected] BMN utili%ea%& a3a-"uitele i"strue"te tu"ate #elicat /[email protected]

  licita)ii ra(i#[email protected] cu o aturitate scurt& #ar aria!il&. Aceste i"strue"te au ost rar utili%ate "

  co"#i)ii "orale #e (ia)&@ cu toate [email protected] [email protected] " sco(ul #e a ate"ua eectele "eaora!ile ale

  cri%ei #i" toa"a a"ului 255+ #e (e (ia)a o"etar-i"ter!a"car&@ (e l"$& alte &[email protected] a i"tro#us

  ur"i%area oertelor #e lici#it&)i.

  #. Istrumete &etru i*lue'area !irect% a cursului !e scimb

  O(era)iu"ile #e (e (ia)a alutar& seresc (e"tru a e")i"e o rat& i& a re$iului cursului

  #e sci! 3i (e"tru a i"lue")a cursul #e sci!H (e"tru a eita a(recierea cursului #e [email protected]

  !a"ca ce"tral& (oate cu(&ra alut& #e (e (ia)a #e sci! [email protected] astel aceasta (oate cre3te

  2'

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  26/46

  ca"titatea #e o"e#a "a)io"al& #i" circula)ie. Pri" co"[email protected] aceasta (oate i"#e alut& " ca%ul "

  care o"e#a "a)io"al& se #e(recia%& (e (ia)a alutar&.

  Pe l"$& eectele i"#irecte ale ratelor #o!"%ilor !&"cii ce"[email protected] BMN (oate utili%[email protected] #e

  asee"[email protected] o(era)iu"ile #e (e (ia)a alutar& str&i"a (e"tru a i"lue")a cursul #e sci!. La

  ilocul a"ului [email protected] o#at& cu i"tro#ucerea re$iului #e )i"tire a i"la)[email protected] BMN a sci!at osta

  sa !a"#& "$ust& cu o !a"#& lar$& a re$iului cursului #e sci! /!a"#a #e luctua)ie a ori"tului

  a)& #e euro a ost #e Q 1'0. ;e la "ce(utul a"ului [email protected] BMN a i"tro#us o rat& #e sci!

  lota"t&@ a#ic& a "cetat osta sa !a"#& #e luctua)ie a cursului #e sci!. Pri" [email protected] BMN "u

  ai a(lic& i"tere")ii alutare la ar$i"ile !e"%[email protected] #ar (oate i"tere"i " co"ti"uare (e (ia)a

  alutar& (e"tru a i"lue")a rata cursului #e sci! a ori"tului sau (e"tru a #ii"ua olatilitatea

  acesteia.

  U" alt i"strue"t #e i"lue")are a cursului #e sci! (oate i co"si#erat a3a-"uitai"tere")ie er!al&@ atu"ci c"# MNB co"si#er& "ielul ratei #e sci! al (ie)ei sau rata

  a3te(tat& #e sci! "e#orit& sau "e#ura!il& (e tere" lu"$ #i" (u"ctul #e e#ere al o!iectiului

  #e i"la)ie. I"tere")ia er!al& (oate i cre#i!ila #ac&@ " ca%ul #eect&rii [email protected] !a"ca ce"tral& este

  (re$&tit& s& utili%e%e alte iloace /rata #o!"%ii ([email protected] #e i"tere")ie " (ia)a alutar&[email protected] (recu 3i

  (e"tru a ati"$e o!iectiele sale.

  #.5. Im&licarea B%ci Cetrale 0i a "u/erului + stabilitatea *iaciar%

  Ca (arte a eorturilor co"ti"ue #e #e%oltare ale UE cu (riire la sta!ilitatea i"a"ciara 3i"t&rirea coo(er&rii #i"tre autorit&)ile co(ete"[email protected] Autorit&)ile ?i"a"ciare #e Su([email protected]

  B&"cile ce"trale 3i Mi"isterul #e ?i"a")e al UE au se"at u" "ou eora"#u al ")ele$erii

  asu(ra coo(erarii " ca%ul #e cri%e i"a"ciare /ai e "uit Meora"#uul0. Acesta o!li$&

  (&r)ile se"atare s& coo(ere%e "e)i""# seaa #e $ra"i)[email protected] att (e ti( #e cri%& ct 3i " co"#i)ii

  "orale (e"tru a asi$ura (re$&tirea u"ui a"a$ee"t " ca%ul u"ei cri%e. Meora"#uul e

  reali%at s& aute la #e(a3irea cri%elor 3i ur&re3te acilitarea #e solu)ii #i" sectoul (riat (e"tru a

  i"ii%a costurile eco"oice 3i [email protected] (roo"# " acela3i ti( o #isci(li"& a (ie)ei 3i

  liit"# a%ar#ul oral .

  Sta!ilitatea i"aciara re(re%i"t& o stare " care sisteul i"a"[email protected] i"clu%"# (ie)ele

  i"a"ciare 3i i"stitu)iile [email protected] e ca(a!il& #e a re%ista socurilor eco"oice 3i (oate "#e(li"i

  u"c)ii ceie &r& ([email protected] i"tere#ii"# resurse i"[email protected] ocu("#u-se #e riscurile i"a"ciare 3i

  (roces"# tra"%ac)ii #e (lat&. I"teresul u"#ae"tal al BMN 3i res(o"sa!ilitatea cou"a cu alte

  2

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  27/46

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  28/46

  riscurile asu(ra sta!ilit&)ii i"a"ciare 3i i#e"tiic"# co(o"e")ele 3i tre"#urile care i"te"siic&

  ul"era!ilitatea sisteului i"a"ciar. O!iectiul (ri"ci(al asu(ra Ra(ortului Sta!ilita)ii ?i"a"ciare

  este s& i"ore%e ac)io"arii asu(ra (ro!leelor cu (riire la sta!ilitatea i"a"ciar& 3i astel s&

  creasc& ate")ia asu(ra riscurilor al celor "$riora)i 3i s& creasc& "cre#erea " sisteul i"a"ciar.

  [email protected] i"te")iile BMN su"t s& (&stre%e accesul la i"oratiile "ecesare actorilor #e #eci%ie

  i"a"ciari 3i (ri" [email protected] s&-3i a#uc& co"tri!u)ia la cre3terea sta!ilit&)ii sisteului i"a"ciar ca

  i"tre$.

  ;e%oltarea !&"cilor ce"trale 3i $uer"ul au acilitat " o# se"iicati co"#i)iile

  o"etare 3i iscale. "c& #e la (u!licarea ultiului ra(ort (rii"# sta!ilitatea i"a"ciar& " a(rilie

  [email protected] !&"cile ce"trale 3i $uer"ele #i" toat& luea #e%oltat& au luat &suri #e ree#iere #e a

  sta!ili%a sisteele i"a"ciare 3i #e eco"oii. [email protected] i"strue"te #e (olitic& o"etar&

  au #ee"it tot ai [email protected] !&"cile ce"trale acilit"# co"#i)iile o"etare " co"ti"uare (u""# "a(licare o serie #e &suri "eco"e")io"[email protected] " ti( ce $uer"ele au i"tro#us (acetele #e

  stiulare iscal. [email protected] i"tere")iile au aut #re(t sco( s& co"tri!uie la re#ucerea reac)iei

  "e$atie "re sectorul i"a"ciar 3i eco"oia real& (ri" resta!ilirea !u"ei u"c)io"&ri a sisteelor

  i"a"ciare 3i stiularea re#res&rii eco"oice.

  Autorit&)ile au co"#us la o re#ucere a riscurilor 3i la !u"&t&)irea cre3terii eco"[email protected] ca

  urare a #ieritelor &suri luate astel "ct sisteul i"a"ciar 3i eco"oiile au ree"it tre(tat la

  u"c)io"area "oral&. Co"#i)iile #e lici#itate (e (ie)ele i"a"ciare s-au !u"&t&)it iar se"alele

  #e recesiu"e s-au #ii"uat. " (re%e"[email protected] eist& o a(l& lici#iate #e U? #is(o"i!ile (e"tru

  sectorul !a"car 3i "orali%area o(era)iu"ilor #e (ia)& i"a"ciar& #uc"# la !u"a austare a

  sectorului !a"car. Sectorul !a"car se co"ru"t& cu o #eteriorare a calit&)[email protected] astel " a"ul [email protected]

  trecerea (ar)ial& (e cursul #e sci! sla! (recu 3i costurile ri#icate (e"tru i"a")area eter"& a

  clie")ilor a #us la #eteriorarea calit&)ii. Cu toate [email protected] (rii"# " (ers(ecti&@ a(are ca actor

  #oi"a"t co"#i)iile "eaora!ile acroeco"oice. "s&@ sisteul !a"car (oate au"$e la (roituri

  ai ari #ect se a3tea(t&. Re"ta!ilitatea !&"ci #i" U"$aria reiese " (ri"ci(al #i" e"ituri #i"

  tra"%ac)iile i"a"[email protected] e"ituri #i" #o!"%i " cre3tere (recu 3i #atorit& !u"&t&)irii eicie")ei

  o(era)io"ale. Sectorul !a"car actual #e ca(ital este (uter"ic 3i se a3tea(t& s& r&"& astel #e-a

  lu"$ul ti(ului. [email protected] rata #e a#ecare a ca(italului a crescut #e la [email protected] la [email protected], @ iar rata #e

  ca(ital #e la [email protected], ("& la [email protected], ("& " iu"ie 2556. R(ortul sectorului !a"car a ca(italului este

  #e a3te(tat s& r&"& (este 11 ("& la sr3itul a"ului [email protected] " ti( ce toate !&"cile cu

  2+

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  29/46

  i(orta")& sisteic& #e a#ecare a ca(italului su"t susce(ti!ile #e a #e(&3i + ceri")a #e ca(ital

  i"i.

  #.6. Rela'iile itera'ioale ale B%cii Na'ioale U"are

  U" acce"t #eose!it este (us #e c&tre Ba"ca Ce"tral& a U"$ariei (e rela)iile salei"ter"a)io"ale 3i (e (artici(area la oruurile (roesio"ale ale i"stitu)iilor eco"oice

  i"ter"a)io"ale 3i or$a"i%a)iile i"a"ciare #e ee(luH U"iu"ea Euro(ea"&@ ?o"#ul Mo"etar

  I"ter"a)io"al /[email protected] Or$a"i%a)ia (e"tru Coo(erare 3i ;e%oltare Eco"oic&@ (recu si Ba"ca

  Re$lee"t&rilor I"ter"a)io"ale. A#erarea la U"iu"ea Euro(ea"& a re(re%e"tat (e"tru Ba"ca

  Ce"trala a U"$ariei o (rioritate #eoarece aceast& a#erare a aut o are i(orta")& " ia)a

  i"stitu)iei.

  " (re%e"[email protected] actiitatea B&"ci Na)io"ale a U"$ariei este #eteri"at& #e "#e(li"irea

  sarci"ilor care (roi" #i" a(arte"e")a la U"iu"ea Euro(ea"& (recu 3i #e (re$&tirea (e"tru

  i"trarea " iitor la %o"a euro. " ultii a"[email protected] Ba"ca Na)io"al& a U"$ariei a coo(erat cu i"stitu)iile

  U"iu"i Euro(e"e (ri"tre care se al&H /Ba"ca Ce"tral& Euro(ea"a /[email protected] ;irec)ia Ge"eral& #e

  Aaceri Eco"oice 3i ?i"a"ciare ale Coisiei Euro(e"e /[email protected] 3i !&"cile ce"trale #i" U"iu"ea

  Euro(ea"&.

  " ceea ce (rie3te Ba"ca Ce"tral& Euro(ea"& aceasta coo(erea%& att cu Sisteul

  Euro(ea" al B&cilor Ce"[email protected] ct 3i cu !&cile ce"trale care au a#o(tat #ea o"e#a euro.

  ;eoarece U"$aria se al& (ri"tre )&rile care "u au i"trat "c& " %o"a [email protected] Ba"ca Ce"tral& aU"$ariei este u" e!ru al Sisteului Euro(ea" al B&"cilor Ce"trale o#at& cu a#erarea U"$ariei

  la U"iu"ea Euro(ea"&. Guer"atorul !&"ci ce"trale (artici(& la "tru"irile Co"siliului Ge"eral

  o#ata (e triestru. C"# U"$aria i"tro#uce o"e#a [email protected] $uer"atorul a i u" e!ru al

  Co"siliului Guer"atorilor lu"# (arte la reu"iu"ile sale ot"# asu(ra (olitci o"etare 3i a altor

  (ro!lee. [email protected] Ba"ca Ce"tral& Euro(ea"&@ alat& " str"sa le$atur& cu !&"cile ce"[email protected] #i"

  UE este i(licat& " #ialo$ul (roesio"al cu !&"cile ce"trale care au a#erat "ai"te #e 1 ai [email protected]

  i"clusi Ba"ca Ce"tral& a U"$ariei.

  ;i" oetul se"&rii Tratatului #e a#erare la 1 a(rilie 255,@ Ba"ca Ce"tral& a U"$ariei

  a aut statut #e o!serator " Coitetul eco"oic 3i ?i"a"ciar. "c& #e la a#[email protected] ea se !ucur& #e

  statutul cu #re(turi #e(li"e " acest [email protected] u"#e (reu"& cu re(re%e"ta"tul Mi"isterului #e

  ?i"a")[email protected] care (artici(& la (rocesele #eci%io"[email protected] cu ar i acce(tarea #e sta!ilitate 3i ra(oartele

  #e co"er$e")&@ #eicit ecesi (recu si coor#o"area (olitici eco"oice.

  26

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  30/46

  O i"stitu)ie ce"tral& a sisteului o"etar i"ter"a)io"[email protected] #i" care ace (arte 3i U"$aria al&turi #e

  alte t&ri este ?o"#ul Mo"etar I"ter"a)io"al/?MI0. " ca#rul acestei i"stitu)[email protected] U"$aria a ost

  e!r& "c& #i" [email protected] cota sa ii"# #e [email protected],[email protected] ilioa"e ;ST iar #e la 1 ia"uarie [email protected] )ara a

  "#e(li"it ceri")ele (re&%ute " articolul :III #i" Statutul ?MI care (ree#ea c& e!rii "u

  tre!uie s& i(u"& restric)ii (rii"# (l&)ile cure"te. O #ele$a)ie #e re(re%e"ta")i ai Mi"isterului

  ?i"a")elor 3i Ba"ca Ce"tral& a U"$ariei i-au (arte la reu"iu"ile ?MI.

  U"$aria ai #e)i"e rela)ii oiciale 3i cu Or$a"i%a)ia (e"tru Coo(erare Eco"oic& 3i

  ;e%oltare. Pri"tre o!iectiele (ri"ci(ale ale acestei i"stitu)ii su"tH

  !u"&t&)irea eco"oiei o"#iale (ri" cre3terea eco"oieiK

  "ieluri ri#icate #e a"$aareK

  (rooarea coer)ului li!erK

  !u"&ta)irea sta"#ar#ului #e ia)&K

  sta!ilitatea i"a"ciar&.

  Relatia a i"ce(ut " [email protected] " ca#rul (ro$raului Parte"eri " tra"%i)ie iar )ara a #ee"t

  oical e!r& la * ai 166. [email protected] Ba"ca Ce"tral& a U"$ariei (artici(& " o# re$ulat "

  actiitatea acestor coitete.

  U"a #i"tre cele ai eci i"stitu)ii i"ter"a)io"ale este Ba"ca (e"tru Re$lee"t&ri

  I"ter"a)io"ale/[email protected] #i" care ace (arte 3i Ba"ca Ce"tral& a U"$ariei . Aceast& i"stitu)ie este

  oarte i(orta"t& (e"tru cola!orare 3i sci! #e i"ora)ii "tre !&"cile ce"[email protected] ur"i%ea%& 3i

  sericii !a"care la !&"cile ce"trale cu ar iH $estio"area re%erelor alutare 3i o(era)iu"ile cu

  aur. Guer"atorul B&"ci Ce"trale a U"$ariei (rtici(& la "tl"iri #e #ou& ori (e lu"& u"#e se

  #iscut& (ro!leele cele ai actuale ale sisteului i"a"ciar i"ter"a)io"al. E(er)ii B&"ci Ce"trale

  a U"$arie (artici(& re$ulat la sei"arii 3i reu"iu"ile or$a"i%ate #e Ba"ca (e"tru Re$lee"t&ri

  I"ter"a)io"ale /BRI0. Iar o#at& (e a"@ Ba"ca Ce"tral& i-a (arte la reu"iu"i care tratea%& asiste")a

  te"ic&. Coo(erarea cu aceste i"stitu)ii oac& u" rol i(orta"t " rela)iile i"a"ciar i"ter"a)io"ale

  ale U"$ariei.

  ,5

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  31/46

  CAPITOLUL ) 7 B8NCI REPRE9ENTATI:E ;IN UNGARIA

  ).1.OTP BAN

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  32/46

  A"ul 255+ a ost (iatr& #e otar " istoria OTP Ba"[email protected] #eoarece a ost (ria oar& c"#

  i"#e u"a #i"tre ilialele sale. Grou(aa SA #e ori$i"e ra"ce% a aci%i)io"at li"ia #e aaceri #e

  [email protected] i"tr"# " (osesia a + #i" ac)iu"ile OTP Grou(.

  " lu"a octo!rie [email protected] OTP Ba"= U"$aria a la"sat u" "ou (ro$ra #e eco"[email protected] 3i

  ("& " acest oe"[email protected] a colectat #e la (o(ula)ie ai ult #e 5 ilioa"e #e ori")[email protected] ai ult #e

  224 ilioa"e #e [email protected] #atorit co"#i)iilor atractie att (e"tru #e(o%itele " ori"i)[email protected] ct 3i (e"tru

  cele " alut&.

  ).1.# OTP Grou&

  A"# " e#ere co"si#ere"tele eco"oice 3i uri#[email protected] OTP Grou( oer& sericiile sale

  i"a"ciare u"iersale (ri" ai ulte iliale. " U"[email protected] o(era)iu"ile !a"care tra#i)io"ale su"t

  eectuate #e !a"c& (e c"# sericiile s(eciali%[email protected] i"clusi leasi"$-ul la a3i"i 3i o"#urile #e

  i"esti)[email protected] su"t ela!orate 3i oerite #e ctre ilialele !&"cii. Crea")ele #e asi$urare ale clie")ilor

  OTP Grou( su"t ur"i%ate #i" "%rile (ro#uselor #e asi$urare (ri" i"tere#iul u"ei cola!or&ri

  strate$ice cu o co(a"ie #e asi$urri ra"ce%&@ Grou(aa.

  ' *an+

  A"# " e#ere co"si#ere"tele eco"oice 3i uri#ice OTP Ba"= oer& sericiile sale

  i"a"ciare u"iersale (ri" ai ulte iliale.

  ' ,und ana!ement

  Li#er #e (ia)a (e (ia)a o"#urilor #e i"esti)ii #is(u"e #e 21 o"#uri #e i"esti)ii #ierite.' *uildin! .ociet/

  Esteli#er #e (ia)a " societate #e co"struc)ii #e eco"oii #e (ia)& oeri"# (osi!ilit&)i #e

  eco"oisire care #au #re(tul #e(o"e")ilor la su!e")ii #e stat @cote #e i(o%itare.

  er+antil 0roupeste u"ul #i"tre li#erii (ie)ei #e i"a")are auto #i" U"$aria.

  ' rent ia!er - Oerte io!iliare care ac o!iectul re"tei ia$ere (e"tru clie")ii cu

  rsta #e (este *5 a"i.

  ' ,ondul a$ional de .ntate - ;oe"iul (ri"ci(al #e actiitate al ?o"#ului #es"tate este or$a"i%area 3i i"a")area (ro$raelor (u!lice si i"#ii#ual #e "$riire a s"tatii.

  ' rael - U" e!ru i(orta"t (e (ia)a turistic " li!a a$iar se ocu( cu

  or$a"i%area #e caltorii i"ter"e si eter"e .

  ' ,ond de ensii riat - Cel ai are o"# #e (e"sii (riate (e (ia)a i"ter"&@ "

  tere"i #e total actie 3i "u&rul #e e!ri.

  ,2

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  33/46

  ' ,ond de pensii 3acultatie - U"a #i"tre cele ai ari e!ri #e (e (ia)a o"#urilor

  #e (e"sii [email protected] " tere"i #e total actie 3i calitatea #e e!ru.

  ' Real state - Ca e!ru al OTP Grou( este i(licat " i"esti)ii [email protected] @

  #e%[email protected]"%[email protected] [email protected] ar=eti"[email protected] [email protected] co"sulta") 3i a"a$ee"t " toate (r)ile #i"

  U"$aria.

  ' ort!a!e *an+ 5 ?iliala a ost creat& (e"tru a oeri o!li$a)iu"i i(otecare

  su!e")io"ate !a%ate (e (ruuturi (e !a% #e locui")e oerite #e Grou( !a"=.

  ' ,und ana!ement Real state - Societatea a ost "ii")at& (e"tru a $estio"a

  (ortooliul #e Real Estate OTP ?u"#.

  ' Un!aro-ro6e+t - Pe la"$ co"sulta")a strate$ic $e"eral&@ #oe"iul (ri"ci(al #e

  actiitate al OTP U"$aro-Proe=t Lt#. este (re$&tirea ([email protected] oeri"# 3i sericii #e $estio"are

  (e"tru utili%area o"#urilor UE.' lat ease - Cel ai are e!ru al U"$ariei (e (ia)a #e retail a leasi"$-ului (lat.

  Oeri"# sericii #e $estio"are #e lesi"$ #e a(artae"te "oi 3i utili%ate (e"tru clie")ii (ersoa"e

  i%[email protected] co(a"ii 3i (e"tru $uer"ele locale.

  ' "sset ana!ement ,actorin! - Pri"ci(alele actiita)i #e aaceri i"clu# a"a$ee"t

  3i "%ari #e $ara")ii reale io!iliare tra"serate #e ?actori"$ OTP Lt#.

  ' ,actorin!- este cea ai are cor(ora)ie #e aci%i)ii 3i #e colectare #e crea")e #i"

  )ar&.

  ).1.) O&era'iui !es*a0urate !e OTP Ba=

  OTP Ba"= U"$aria oera o $a ariat& #e cre#ite cu #o!"%i sus)i"ute #e resursele

  sta!ile " ori")i 3i alut& /C? 3i EUR0. ;atorit situa)iei (ie)ei o"etare i"ter"a)io"ale 3i a

  e"oe"elor eco"oiei [email protected] !a"ca 3i o#iic& co"#i)iile acor#&rii cre#itelor 3i aloare

  #o!"%ilor. Autoritatea co(ete"t #e sta!ilire a (re)urilor a OTP Ba"= U"$aria a #ecis

  o#iicarea #o!"%ilor cu sta"#ar#e #iere")[email protected] o#iicari ce or i"tra " i$oare ("& la

  "ce(utul lu"ii "oie!rie.Calitatea sta!il& a (ortooliului #e cre#ite este #at #e (olitica (ru#e")ial& #e acor#are a

  cre#itelor (racticat& #e OTP Ba"= #e (" acu. Toto#[email protected] !a"ca ur&re3te s& "t&reasc& "

  co"ti"uare aceast& si$ura")& (ri" &rirea aco(eririi cre#itelor (este "ielul (ie)[email protected] (ri" eti"#erea

  $ara")iei #e curs 3i ra!ursarea i& " ori")i.

  ,,

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  34/46

  OTP Ba"= i3i co"creti%ea% actiitatea (ri" #esa3urarea #e o(era)iu"i #e retail !a"=i"[email protected]

  cor(orate !a"=i"$ 3i (riate !a"=i"$ " ura crora iau "a3tere (ro#usele si sericiile oerite.

  Retail ban+in!

  OTP Ba"= (acetul #e "%are cu a"u"tul #e co"t cure"t a ost creat (e"tru a satisace

  "eoile tuturor. Co"tul (oate i accesat #e la orice [email protected] i"#iere"t #e locul " care a ost

  #escis co"tul.

  arduri bancare - Car#ul !a"car OTP asi$ur co"ortul #e a accesa !a"ii ori #e cte ori

  clie"tul #[email protected] r a i "eoie ca acesta s& i%ite%e o sucursal.

  .ericii electronice ' dire+t - OTP #ire=t oer (osi!ilitatea ale$erii li!ere a ca"aluluiH

  teleo"@ teleo" o!il sau i"ter"et 7 (ri" care are loc $estio"area co"[email protected] "tr-u" o# care se

  (otrie3te "eoilor 3i stilului #e ia) al tuturor.

  orporate ban+in! - Pri" acest ti( #e o(era)iu"e OTP Ba"= se a"$aea% ca u" u"iersalautori%[email protected] !a"ca coercial a (strat u" co"t 3i $estio"area tra"%ac)[email protected] or$a"i%a)iile #e aaceri

  #[email protected] "tre(ri"%torii (ria)i 3i a or$a"i%a)iilor ([email protected] coo(eratie 3i alte or$a"i%a)ii.

  riate ban+in!

  Pe"tru clie")ii (rete")io3i #e (retuti"#e"[email protected] sericii i"a"ciare la "iel "[email protected] care su"t

  (erso"ali%ate (e"tru "eoile [email protected] i"clusi U? 3i $estio"area co"tului ?>@ #e i"esti)ii 3i #e

  $estio"are a o"#[email protected] acilita)i #e ([email protected] sericii #e Priate Ba"=i"$ a OTP Ba"= su"t

  #is(o"i!ile.

  ).1.. Obiecti/e 0i &ers&ecti/e

  .trate!ie

  Strate$ia OTP Grou( #e aaceri co"st& " aii%area alorii ac)io"ariatului (ri"

  #e%oltarea celei ai eicie"te !a"ci u"iersale aate (e retail #i" ECE.

  O!iectiul Gru(ului este #e a reali%a o (erora")& rearca!il& #i" (u"ct #e e#ere

  i"a"ciar-euro(ea". Gru(ul se struie3te s& oere sericii (erso"ali%[email protected] !u"&t&)ite " o#

  co"sta"t (e"tru a satisace "eoile clie")ilor s&[email protected] (ri" co"soli#area co(ete")elor sale i"oatoare." sco(ul #e a crea [email protected] este co"si#erat ca actor ese")ial ra)io"ali%area (roceselor

  o(era)io"[email protected] iar (e"tru a !u"&t&)i eicie")a costurilor o(era)io"ale 3i a e!rilor $ru([email protected]

  eectul #e si"er$ie " ca#rul ilialelor (oate i reali%at (ri" eolu)iile aro"i%ate 3i i"te$rarea "

  ai ulte actiit&)i " li!a a$iar& 3i a $ru(ul i"ter"a)io"al.

  ,4

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  35/46

  ;e asee"[email protected] "alta caliicare a resurselor ua"e este co"si#erat i"#is(e"sa!il (e"tru

  ati"$erea o!iectielor OTP Ba"= 3i a Gru(ului. Pri" [email protected] crearea 3i susti"erea u"ei or)e #e

  u"c& !i"e (re$&[email protected] a#i"istrati orie"tate s(re "%ari este #e o i(orta") #eose!it& "

  strate$ia !&"cii la el ca 3i crearea #e cariere (erso"ali%ate (e"tru a (&stra (roesio"i3ti tale"ta)i.

  Ca rs(u"s la liita #e lici#itate " a #oua u&tate a a"ului [email protected] OTP Grou( a reali"iat

  strate$ia sa " ai ulte #oe"ii i(orta"te cu ar i strate$ia (e tere" e#iu Grou(@ "

  aterie #e (ro#use oerite clie")[email protected] care se austea%& actiita)ii sale /" (riul r"# #e cre#itare0.

  " ceea ce (rie3te strate$ia #e i"tere#[email protected] OTP Ba"= a "ce(ut s a(lice (ie)e strate$ice

  #e a!or#are a) #e i"esti)iile #e ([email protected] " ti( ce " cursul a"ului [email protected] cesiu"ea #e u"ele

  iliale au i"trat i" #iscu)ie. Co"seci")a este c aceast #iere")iere #e $estio"are 3i #e alte resurse

  la "iel #e $ru( or i alocate cu u" acce"t s(ecial (e (ie)ele strate$ice care su"t co"si#erate (ie)e

  cu (ote"tial #e cre3tere ai are " utatea (erioa#ei." ceea ce (rie3te (ro#[email protected] !a"ca (u"e acce"tul ai ult (e (ortoolii #e (roit are 3i

  resurse ca"ali%ate s(re (ro#use cu ar& ai are - ca (arte a acestei a!or#&[email protected] ace"tul #e retail a

  ost co"soli#at. Ba"ca a luat o #eci%ie #eli!erat& " triestrul 1 a a"ului 255+ (e"tru a re#uce

  (ruuturile cor(oratie " U"$aria cu sco(ul #e a realoca surse #e lici#itate (e"tru sectorul

  #e retail cu ar& ai are.

  Au eistat sci!&ri se"iicatie " actiitatea #e cre#itare " o# tra#i)io"al

  co"seratoare #i" octo!rie [email protected] ca urare a tur!ule")elor #e (e (ia)a i"a"ciar& o"#ial&@

  sta"#ar#ele #e cre#itare au #ee"it ai [email protected] $aa #e (ro#use oerite a ost o#iicat "

  u"c)ie #e cererea clie")ilor. Ba"ca a acor#at o ate")ie #eose!it #e(o%itelor #e colectare #i"

  cau%a u"or #iiculta)i #e i"a")areH " aar #e succesul ca(a"iei #e colectare #e #e(o%[email protected] tre!uie

  su!li"iat succesul " (ro!leele #e "%are cu a&"u"tul #e o!li$a)iu"i " U"$aria.

  isiune

  Misiu"ea OTP Ba"= este #e a seri clie")ii #e [email protected] cor(orate 3i [email protected] cu o $a

  co(let #e sericii i"a"ciare #e calitate #eose!it #e ri#icate. Aro"i%area 3i a"a$ee"tului

  (racticilor #e ulti ora ale Gru(ului B"cii ace (osi!il aloriicarea (ote")ialului eiste"[email protected] ce

  lucre% "tr-u" o# tra"s(are"t si (ru#e"t (e"tru a stiula i"oarea (ro-acti. Co"ti"ua

  a(reciere a alorii ac)io"arilor 3i a cre3terii (roita!ilita)ii su"t surile ce or a#uce succesul "

  ca#rul acestei !"ci.Acestea $ara"tea% (o%i)ia #e li#er #e (ia) la #oiciliu 3i cre3tere " o#

  se"iicati a cota #e (ia) " strai"tate.

  ,'

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  36/46

  Aa"taul co(etiti al acestei !"ci se !a%ea% (e calitatea sericiilor #ierse 3i (ri"

  sta!ilirea u"or rela)ii !a%ate (e "cre#erea clie")ilor sai. 3i asu& u" rol #e co"#ucere "

  cou"ita)ile lorH s-au a"$aat la co"struirea u"ei societa)i care a#"ce3te rela)iile ua"[email protected]

  (roteea% e#iul 3i creea% o(ortu"it)i e$ale (e"tru cele #eaori%ate. Se !a%ea% (e tale"tul 3i

  a"$aae"tul (erso"[email protected] al c&rui succes este #at #e (erora")@ salariu co(etiti 3i (ri"

  i"tere#iul u"ui (ro$ra i"#ii#uali%at #e #e%oltare a carierei.

  erspectie

  OTP Ba"= 3i (ro(u"e s #ei"a (ri"ci(alul $ru( !a"car u"iersal #e ale$ere " Euro(a

  Ce"tral 3i #e Est (ri"tr-o cre3tere #i"[email protected] $uer"area cor(orati eicie"t 3i u" a"$aae"t

  (uter"ic #e res(o"sa!ilitate social. BNM i3i co"struie3te succesul (e trei (ilo"iH e(erti%a

  (erso"[email protected] cu"o3ti")ele #es(re (ie)ele locale 3i re$io"ale 3i (ri" crearea #e rela)ii ece()io"ale

  clie")ilor co"3tii"cio3i.Pe l"$a succesul aacerii [email protected] cea ai are !a"c #i" U"$aria 7 OTP Ba"[email protected] acor#& o

  ate")ie #eose!it& s(rii"ului i"a"ciar #e actiit&)i 3i ee"ie"te care seresc la !u"&ta)irea

  alorilor sociale 3i co"tri!uie la reali%area sco(urilor sociale i(orta"te.

  ).#. ERSTE BAN

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  37/46

  Po%i)iile #e)i"ute #e i"stitu)ia i"a"ciar& #i" (ia)a #e retail su"t ciar ai (uter"ice #atorit&

  coo(er&rii strate$ice cu Ma$Jar Posta /Po3ta a$iar&[email protected] o (arte #i" care eist& u" siste o"li"e

  " u"c)iu"[email protected] " ,24 #i" oiciile (o3tale " "trea$a )ar&. Nu&rul #e ca"ale #e "%&ri este

  acce"tuat& 3i #e Ori$o - sericii #is(o"i!ile (ri" i"tere#iul site-ului #e 3tiri a$iar WOri$oX.

  WOri$o =li==!a"=X (erite !&"cii Erste s& oere sericii i"oatoare !a"care la o "ou& $e"era)ie

  (ri" i"tere#iul i"ter"etului. " ([email protected] i"stitu)ia i"a"ciar& (la"uieste sa a#uca "u&rul #e

  sucursale la 215 ("& la sr3itul a"ului 255+.

  Pe l"$& (ro#usele !a"care tra#i)io"[email protected] Erste Ba"= oer& o $a& co(let& #e sericii

  i"a"ciare " U"$aria. Cu cota sa #e (ia)& #e 12 " leasi"$ul [email protected] societatea #e leasi"$ a Erste

  Ba"= U"$aria este co"si#erat& a i al ,-lea cel ai are uc&tor (e (ia)a #e leasi"$ #i" U"$aria.

  " ultiii ci"ci a"[email protected] Erste Ala(=e%el 9rt. /Erste ?u"# Ma"a$ee"t Lt#.0 a aorat cota #e (ia)&

  #e la 1 la [email protected] iar actiele sale a#i"istrate au ati"s ,65 iliar#e U? ("& acu. ErsteBee=tetVsi 9rt. /Erste I"este"t Ma"a$ee"t Lt#[email protected] ur"i%oare #e sericii #e i"esti)[email protected] este a

  #oua cea ai are co(a"ie " #oe"[email protected] cu cira sa #e aaceri #e 2.'55 iliar#e U? reali%at&

  " ultiul a".

  " [email protected] Erste Ba"= U"$aria a s(ori ate")ia asu(ra cre#itelor i(otecare 3i #e(o%itelor #e

  (e (ia)a cu a&"u"tul 3i asu(ra [email protected] co"siliilor locale 3i (roiectelor #e i"a")are UE #e (e

  (ia)a cor(ora)iilor. O!iectiele !&"cii su"t s& 3i aore%e cota #e (ia)& " cre#itarea IMM-urilor

  la 1' #e la "ielul actual #e + 3i #e a cre3te cota #e (ia)& #e cre#itare cu a&"u"tul la "ielul

  actual #e 11-1, la 25.

  abel r 1 5 Re$eaua rste *an+ Un!aria

  ,*

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  38/46

  ).#.#. Re'eaua Erte Ba= U"aria 0i ac'ioariat

  U"it&)ile #e retail o(erea%& " re$iu"ile $eo$raiceH Bu#a([email protected] U"$aria #e :[email protected] Nor#-

  Estul U"[email protected] su#-estul U"$ariei.

  Ce"trele coerciale o(erea%& la "iel "a)io"al " toate ora3ele #e (roi"[email protected] astel clie")ii

  ici 3i ilocii (ot au"$e la !a"c& (ri" i"tere#iul lor.

  Erste Ba"= U"$aria (ree#[email protected] #e asee"[email protected] saturi i"a"ciare s([email protected] co"ce(ute (e"tru

  co(a"iile [email protected] aacerile i"ter"a)io"ale 3i u"ici(alit&)i. Ma"a$erii #e co"t su"t aloca)i (e"tru

  iecare [email protected] al c&ror rol este #e a co"silia 3i "#rua co(a"iile ari (ri" iecare situa)ie

  i"a"ciar&.

  .tructura ac$ionariatului:

  Erste Ba"= U"$aria 7 66.6'

  Al)i ac)io"ari #i" U"$aria 3i str&i"i 7 5.5'

  ediul economic ;i sectorul bancar

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  39/46

  ).#.). Ra&ort !e !i/i$iui 0i caale !e !istribu'ie

  >iizia de retail

  " [email protected] strate$ia #ii%iei #e retail a Erste Ba"= a co"ti"uat s& se co"ce"tre%e (e o!)i"erea

  #e #e(o%ite ale clie")ilor " #oe"iul #e a(licare al (ersoa"elor i%ice 3i "tre(ri"#erilor icro

  #eo(otri&@ e")i""# " acela3i ti( ite%a #e e(a"siu"e a (ruuturilor i(otecare.

  onturi ;i depozite pentru clien$ii de retail ;i micro-

 • 8/12/2019 Monografia Sistemul Bancar Din Ungaria

  40/46

  Retelele eti"se #e a$e")i a !&"cii /,155 i"tere#iari0 au re(re%e"tat (este 5 #i"

  (ruuturile acor#ate " 255+.

  ;atorit& (arte"eriatului strate$ic cu Posta a$iar&@ oluul "%&rilor $e"erate "

  re)eaua (o3tal& a crescut 3i ai ult a"ul [email protected] #re(t urare "u&rul #e clie")i a"# co"turi

  cure"te a #e(&3it 1'*555. Rolul ca"alelor alter"atie #e "%are a ost !u"&t&)it& (ri"

  =li==!a"= WClic= B&"[email protected] o i"stala)ie #e o"li"e !a"=i"$ accesi!ile (ri" i"tere#iul (ortalului #e

  3tiri o"li"e ori$o.u.

  Ca"alele electro"ice au ost olosite (e scar& ai lar$& " co(ara)ie cu 255*. Relect"#

  o cre3tere #i"aic&@ "u&rul #e clie")i al Erste Tele!a"= 3i NetBa"= Erste a au"s la ,2555 3i

  res(ecti 12555.

  ).#.. Aali$a situa'iei *iaciare

  " ciu#a #eterior&rii (uter"ice a co"#i)iilor eter"[email protected] Erste Ba"= U"$aria a eis u" o#

  co"sta"t #e (erora")& sta!il& " [email protected] (&str"#u-3i locul (ri"tre arile !&"ci #i" U"$aria.

  "ctie

  Structura (ortooliului #e actie al !&"cii s-a sci!at "tr-o ic& &sur& " [email protected]

  ra(ortul #i"tre cre#itele "ete ale clie"tului 3i actiele totale a sc&%ut la *2. #e la *2.+ "tr-u"

  a"@ iar cre#itele acor#ate i"stitu)iilor #e cre#it a sc&%ut la [email protected] #e la @[email protected] " ti( ce ra(ortul #e

  titluri #e stat a crescut.

  O cre3tere #i"aic& " (ortooliul #e cre#ite a co"ti"uat " 255+. Co(arati cu 255*@cre#itele acor#ate clie")ilor au crescut cu 44, iliar#e U? /,5.1 la sut&0. :oluul #e (lata al

  "oilor (ruuturi a crescut " #ii%ia #e retail 3i cor(orate " aceea3i (ro(or)[email protected] #atorit&

  (ruuturilor #e #e%oltare " #oe"iul cor(orati si la o cerere (rea are (e"tru cre#itele "

  alut& " sera aacerilor #e retail. O cre3tere a (ortooliului cre#itelor #e retail cu o sca#e")& (e

  tere" ai lu"$ /a)& #e a"ul trecut0 a ost #ecisi&@ #eteri"at& " (ri"ci(al #e o cre3tere "

  ca#rul cre#itelor (e"tru locui")e 3i cre#ite (e"tru "eoi (erso"ale " alut&. " $e"[email protected] structura

  #e sca#e")e s-a reorie"tat s(re tere"e ai lu"$i.

  Tabel.r.#

  Mo#iic&ri aore la stocurile #e