Modelul European Versus Modelul American

download Modelul European Versus Modelul American

of 23

Transcript of Modelul European Versus Modelul American

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  1/23

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE TIFACULTATEA DE FINAN E, ASIGURRI, BNCI I BURSE DE VALORI

  Modelul european

  versusModelul american

  pag. 1

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  2/23

  CUPRINS

  Introducere .... pag 3

  Modelul American .........pag 4

  Modelul European .... pag

  !.! Su"modele de economie...... pag #

  Productivitatea SUA vs UE .. pag $

  %oma&ul SUA vs UE .... pag !!

  !.' Evolu ia pie ei muncii (n Europa )i SUA (nc* de la (nceputul cri+ei ,inanciare.... pag !!

  !.3 Ratele oma&ului ....... pag !!

  !.4 -rele lucratesalariat i ocuparea ,or ei de munc* ... pag !3

  !. %oma&ul pe termen lung ....... pag !3

  !.# %oma&ul (n Europa (n present ..... pag !4

  !.$ %oma&ul (n SUA (n pre+ent .. pag !

  !./ Conclu+ii i perspective ... pag !

  Sistemul educa ional (n UE vs SUA .. pag !#

  Conclu+ii .......pag ''

  0i"liogra,ie ...pag '3

  pag. 2

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  3/23

  Introducere

  n acest proiect nea! prop"s s# pre$enta! !o%e&"& a!erican i ce& e"ropean,

  %eter!in'n% p"ncte&e (orte i p"ncte&e s&a)e a (iecar"ia %intre e&e* A! +ncep"t acest proiect prina pre$enta ce&e %o"a !o%e&e, iar !ai apoi a! %e$o&tat +n !o% co!parati s")iecte prec"!

  o!a-"&, ca"$e&e sc#%erii pro%"ctiit# ii i siste!"& e%"ca iona&*

  A! p"t"t o)sera (apt"& c# E"ropa inesteste p" in +n cercetare%e$o&tare i n" stie s# a&ori(ice aceste c.e&t"ie&i +n cre teri %e pro%"ctiitate* A&te ca"$e a&e pro%"ctiit# ii sc#$"te s"nt &ipsa %e te.no&o/i$are i !"&tit"%inea %e $i&e &i)ere pe care e"ropenii i &e acor%#* Toate aceste !in"s"ri a&e E"ropei, pentr" SUA repre$int# p"ncte +n care s"nt cei !ai )"ni* De i cri$a a &oit ce& !ai ra" +n SUA, iar rata o!a-"&"i a cresc"t +n !o% a&ert, +n pre$ent sit"a ia este !"&t !ai )"na spre %eose)ire %e E"ropa "n%e %oar #ri&e %e$o&tate pot sp"ne c# a" o rat# a so!a-"&"i

  sc#$"t#*

  pag. 3

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  4/23

  Modelul American

  Mo%e&"& econo!ic %e pia0# a!erican se a( &a con(&"en0a a %o"# !ari !o%e&e teoretice,1i an"!e2 !o%e&"& neoc&asic 3+n acest tip %e econo!ie interen0ia stat"&"i este e4c&"s#5 1i

  !o%e&"& 6e7nesist 3+n care interen0ia stat"&"i este acceptat# %oar ca a/ent econo!ic %eci$iona&5*Econo!ia a!erican# %e a$i, %e &a +ncep"t"& seco&"&"i 88I, este "n co!p&e4 econo!ic!i&itaroin%"stria& 1i in(or!atic care ac0ionea$# pe tot c"prins"& /&o)"&"i*

  For0a %e care %isp"ne A!erica ine %in e1ec"ri&e prece%ente 1i %in cri$a teoriei 6e7sienei&"strat# %e recesi"nea %in anii 9:;* ntra%e#r acesta p#r"se s# an"n0e s('r1it"& "nei teorii care se

  )a$a pe sti!"&area cererii 1i pe %e(icit"& )"/etar 1i care anterior contri)"ise, !ai a&es +n E"ropa, &as"cces"& ?@>?:* ns#, S*U*A* este %eparte %e a (i sin/"ra care a+n!or!'ntat +n >?; i%ei&e &"i e7nes*

  Dinco&o %e e4pansi"nea s# econo!ic#, 0ara %espre care %isc"t#! contro&ea$# 1iinstit"0iona& &"!ea* Este or)a aici %espre instit"0ii interna0iona&e ca Fon%"& MonetarInterna0iona&, Banca Mon%ia, Or/ani$a0ia Mon%ia pentr" Co!er0 sa" %espre principa&a

  or/ani$a0ie !i&itar# interna0iona NATO*

  Re&ansarea econo!iei a!ericane care +ncepe c" pre&"area p"terii %e c#tre Rea/an, are &a)a$# +n pri!"& r'n% "n acti (#r# ec.ia&ent, o i!portant# !o1tenire econo!ic#, (inanciar# 1ite.no&o/ic# %e ase!enea, n" tre)"ie ne/&i-at aport"& cate/orii&or %e (or0# %e !"nc# &a %e$o&tarea1i e4tin%erea in(&"en0ei econo!iei a!ericane*

  Act"& econo!ic, po&itic 1i !#s"ri&e socia&e se co!p&etea$# "na pe cea&a&t#, (iecare %inaceste co!ponente o)0in'n% "ne&e aanta-e %in aceast# co!"ni"ne %e interese*

  Fon%"& prie&nic, prii&e/ii&e %e care a p"t"t )ene(icia econo!ia a!erican#, s"nt +nprincipa& "r!#toare&e2

  >* Stocul de capitalpe care State&e Unite n" a +ncetat s# +& ac"!"&e$e %e &a s('r1it"&ce&"i %ea& %oi&ea r#$)oi !on%ia& 1i p'n# ast#$i, este inco!para)i&* n interior"& /rani0e&orState&e Unite pose%a i!ense in(rastr"ct"ri, %e ce&e !ai !"&te ori %intre ce&e !ai !o%erne2aeroport"ri, a"tostr#$i, "niersit#0i, "$ine, patri!oni" i!o)i&iar* n a(ara /rani0e&or,!"&tina0iona&e&e a!ericane contro&ea$# actie "ria1e 1i p"ternic s")esti!ate %e o conta)i&itatee(ect"at# %e ce&e !ai !"&te ori +n ter!eni %e cost"ri %e ac.i$i0ie care n" 0in sea!a %ereea&"#ri&e act"a&e*

  * Resursele primare%e care %isp"n State&e Unite, s"nt printre ce&e !ai i!portante%e pe /&o)* Re$ere&e ei ener/etice +n specia& s") (or!# %e /a$ nat"ra& 1i %e c#r)"ne s"nti!ense* C" e4cep0ia c'tora !inere"ri strate/ice, ea pose%# aproape toate !eta&e&e* Hoten0ia&"&"!an a!erican a& patr"&ea %in &"!e %in p"nct %e e%ere n"!eric, +ns# pri!"& +n r'n%"& 0#ri&or

  cii&i$ate, constit"ie &a r'n%"& ei o )o/#0ie (#r# ec.ia&ent* Deci, sar p"tea sp"ne c# acest statsta pe "n !"nte %e a"r* Toate acestea, n" ar constit"i +ns# "n aanta- +n posesia a&tei econo!ii%eoarece n" (iecare stat este capa)i& s# +1i or/ani$e$e, /estione$e 1i a%!inistre$e res"rse&e

  pri!are 1i sec"n%are c" at't %iscern#!'nt, c"! o (ac repre$entan0ii econo!iei a!ericane*Hentr" "nii e4ista c.iar 1i +n acest !o!ent )ana +ntre)are

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  5/23

  te.no&o/ii care s# necesite in-ectarea +n proces"& %e pro%"c0ie a "nor cantit#0i !ai !ici %epro%"se petro&iere sa" +n&oc"irea tota a acestora c" a&te pro%"se !ai e(iciente %in p"nct %ee%ere econo!ic 1i eco&o/ic*

  =* 1e2nologia +n acest %o!eni", S*U*A* )ene(icia$# %e "n aanta- +nse!nat* Cei!ai !ari cercet#tori, cei !ai )"ni in/ineri, cei !ai %ota0i st"%en0i a" enit s# &"cre$e +n State&eUnite* Ei, a%"c ace& (ai!os capita& +n priin0a c#r"ia toat# &"!ea este %e acor% c# este ce& !ai

  i!portant !ateria cen"1ie sa" capita&"& inte&ect"a& %o)'n%it* Din acest p"nct %e e%ere,State&e Unite spec"&ea$# pe pia0a interna0iona a (or0ei %e !"nc#, ac.i$i0ionarea ce&or !ai!ari specia&i1ti %in a&te 0#ri* Acest proces %e trans(erare a a&ori&or, %e &a 0#ri&e care n" +1i pot

  per!ite s# +1i s"s0in# a1a c"! ar tre)"i a&ori&e, &a a&te 0#ri care a" aceast# a)i&itate, este "n"&(oarte trist +ns# c" consecin0e aanta-oase pentr" 0#ri&e %in a %o"a cate/orie* ntre acestea, sea(&a 1i State&e Unite care )ene(icia$# &a r'n%"& &or %e aceste aanta-e*

  @* Privilegiul monetar, care se %oe%e1te a (i .ot#r'tor* ncep'n% c" >?@, %o&ar"&sere1te %rept !one%a %e re(erin0# +n tran$ac0ii&e interna0iona&e* De ase!enea, e& este 1i

  principa&a !one%a %e re$er# pe care o +n!a/a$inea$# )#nci&e centra&e %in !a-oritatea 0#ri&or*Ac"!, &a +ncep"t %e seco& 88I, p"te! or)i %espre "n no" !o%e& a!erican %e

  econo!ie sa" %espre !o%e&"& neoa!erican c" "r!#toare&e tr#s#t"ri2

  >5 sector"& p")&ic ce pro%"ce )"n"ri neco!ercia&e este "n"& ne/&i-a)i& 1i are o ten%in0# %ere%"cere5 pia0a are "n ro& %eter!inant +n circ"&a0ia )"n"ri&or %e &a pro%"c#tor &a cons"!ator, !a-oritateasc.i!)"ri&or %er"&'n%"se %"p# principi"& pie0ei=5 )a$a po&iticii econo!ice o constit"ie sti!"&area o(ertei, iar +n %eci$ii&e a%optate prea&ea$#re"1ita in%ii%"a 1i !a4i!i$area pro(it"&"i in%ii%"a&@5 pre0"ri&e )"n"ri&or %epin% %e con%i0ii&e a&eatorii a&e pie0ei5 (isca&itatea este re%"s#, iar i!p&icarea stat"&"i +n econo!ie este ne/&i-a)iJ5 +ntreprin%erea, ca centr" a& actiit#0i&or econo!ice, este consi%erat# )"n co!ercia& ca oricarea&t"&:5 pia0a (inanciar# 1i )"rsa a" ro& %ecisi %e )aro!etr" a& actiit#0ii econo!ice +n raport c" a&te(or!e a&e econo!iei %e pia0#5 "n siste! %e +n#0#!'nt e&itist care tin%e s# ("nc0ione$e %"p# re/"&i&e pie0ei?5 po&itici econo!ice 1i "n siste! %e a&ori care +nc"ra-ea$# cons"!"&>;5 /ra% re%"s %e sec"ritate econo!ic# (a0# %e risc"ri 31o!a-, )oa, s#r#cie5* Hrotec0ia sociaeste !ai a&es o c.esti"ne in%ii%"a sa", ce& !"&t, a or/ani$a0ii&or %e caritate

  Modelul European

  n E"ropa e4ist# cinci tip"ri %e siste!e econo!ice2 siste!"& socia&%e!ocrat 3carec"prin%e 0#ri&e nor%ice5, siste!"& conserator 30#ri&e E"ropei continenta&e5, siste!"& &i)era& %e)"n#stare ce inc&"%e 0#ri&e an/&osa4one, siste!"& !e%iteranean, ce inc&"%e 0#ri&e s"%ice, 1isiste!"& Kcatc.in/"p, care c"prin%e noi&e state !e!)re, (ost co!"niste, "&ti!e&e %o"# (iin%a%optate +n ca%r"& tari&or UE*n pre$ent pe /&o) se con(r"nt# trei !o%e&e %e econo!ie 1i societate, (iin% +n ace&a1i ti!p 1i!o%e&e %e %e$o&tare econo!ic# 1i socia !o%e&"& e"ropean, !o%e&"& a!erican 1i !o%e&"&asiatic*Mo%e&"& e"ropean inc&"%e trei e&e!ente2 cre1tere econo!ic#, &i)ertate po&itic# 1i coe$i"nesocia, +n ti!p ce !o%e&"& a!erican inc&"%e cre1terea econo!ic# 1i &i)ertatea po&itic#,e4c&"$'n% coe$i"nea socia* D"p# c"! se poate o)sera, +n ceea ce prie1te &i)ertatea po&itic#,

  !o%e&e&e a!erican 1i e"ropean se )a$ea$# pe %iscern#!'nt"& in%ii%"a&, iar +n ceea ce prie1te%ispo$i0ia (a0# %e cre1terea econo!ic#, !o%e&e&e a!erican 1i e"ropean se )a$ea$# e4c&"sie pe!ecanis!e %e pia0# conc"ren0ia pentr" a&ocarea res"rse&or*

  pag. 5

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  6/23

  Su"modele de economie

  >* Submodelul nordic %in ca%r"& Uni"nii E"ropene a %e!onstrat c# este ce& !ai e(icients")!o%e& /ener'n% at't ec.itate socia, c't 1i e(icien0# !acroecono!ic#*

  S")!o%e&"& nor%ic 3scan%ina5 c"prin%e S"e%ia, O&an%a, Dane!arca 1i Fin&an%a 1i secaracteri$ea$# printr"n /ra% ri%icat %e re%istri)"ire, are ce& !ai e(icient siste! %e protec0iesocia, pro!oea$# inc&"$i"nea socia, o(er# sericii %e asisten0# socia t"t"ror cate/orii&or %ecet#0eni 1i este %esc.is %ia&o/"&"i socia& 1i cooper#rii +ntre partenerii socia&i 1i /"errn*Acest tip %e econo!ie se sit"ea$# +n r'n%"& ce&or !ai co!petitie econo!ii e"ropene* Estecapa)i& s# n" sacri(ice coe$i"nea socia pentr" +!)"n#t#0irea per(or!an0e&or econo!iei 0#ri&orcare a" a%optat acest s")!o%e&*

  * Submodelul anglo-saxon 3Marea Britanie 1i Ir&an%a5 re(&ect# o a)or%are &i)era asiste!"&"i %e )"n#stare, "n%e asisten0a socia este &i!itat#, iar responsa)i&itatea stat"&"i estetrans(erat# +n /ri-a in%ii%"&"i, +n sens"& c# acesta %isp"ne %e "n siste! priat )ine p"s &a p"ncta& asi/"r#ri&or +!potria risc"ri&or %e orice nat"r#* Ace&a1i principi", ce& a& responsa)i&it#0ii

  in%ii%"&"i, se ap&ic# 1i pe pia0a !"ncii "n%e %eci$ia %e a c#"ta "n &oc %e !"nc# apar0inein%ii%"&"i* Stat"& a&oc# s"!e %est"& %e !ici po&itici&or %e re/&e!entare a pie0ei !"ncii* nIr&an%a, interen0ia stat"&"i a con%"s &a +!)"n#t#0irea econo!iei 0#rii ast(e& +nc't aceasta a a-"nsa %o"a econo!ie +n E"ropa %in p"nct %e e%ere a& %e$o&t#rii econo!ice*Gra%"& %e oc"pare a& (or0ei %e !"nc# este re&ati ri%icat +n 0#ri&e an/&osa4one %atorit# practic#rii"nei (isca&it#0i re%"se 1i %atorit# pon%erii sc#$"te a a-"tor"&"i %e 1o!a- +n raport c" re!"nera0iasa&aria* n 0#ri&e an/&osa4one rata 1o!a-"&"i pre$int# ce&e !ai sc#$"t# cote %atorit# s"!e&or!ici acor%ate %e stat a-"toare&or %e 1o!a-*

  =* Submodelul continentalc"prin%e Fran0a, Ger!ania, A"stria, Be&/ia 1i L"4e!)"r/* nca%r"& acest"i !o%e&, /ra%"& %e oc"pare a (or0ei %e !"nc# repre$int# )a$a trans(er"ri&or socia&e,iar )ene(icii&e acor%ate s"nt !"&t !ai re%"se, (iin% %epen%ente %e nie&"& enit"&"i o)0in"tanterior* Hia0a (or0ei %e !"nc# este re/&e!entat# %e stat ast(e& c# (&e4i)i&itatea &"cr#tori&or estere%"s#*Fisca&itatea este ri%icat# 3co!parati c" cea %in 0#ri&e care a" a%optat s")!o%e&"& nor%ic5,sit"a0ie ce con%"ce &a o capacitate !ai re%"s# %e creare a &oc"ri&or %e !"nc# +n sector"& priat*A-"toare&e %e 1o!a- s"nt %est"& %e ri%icate +n raport c" sa&arii&e, (apt ce +i +n%ea!n# pe cet#0enis# stea acas# +n &oc s#1i ca"te "n &oc %e !"nc# 1i, )ine+n0e&es, acest &"cr" antrenea$# rate a&e1o!a-"&"i (oarte !ari*

  @* Submodelul sudic inc&"%e Grecia, Ita&ia, Spania, Hort"/a&ia, Ma&ta 1i Cipr"* Stat"& are"n ro& !ini!a& +n ceea ce prie1te protec0ia socia, acor%'n% a-"toare socia&e %oar an"!itorcate/orii %in pop"&a0ie* Hia0a (or0ei %e !"nc# este contro&at# %e stat (iin% p"ternic (ra/!entat# 1i

  ri/i%#* Ne/ocieri&e sa&aria&e s"nt centra&i$ate* n ca%r"& acest"i s")!o%e& atri)"0ii&e stat"&"i s"ntpre&"ate +ntro an"!it# !#s"r# %e c#tre (a!i&ie* Un ro& i!portant at't pe p&an socia&, c't 1i pep&an pro%"cti +& -oac# (a!i&ia* He ter!en &"n/, rata 1o!a-"&"i este (oarte ri%icat# +n specia& +nr'n%"& tineri&or, %e1i )"/et"& priin% c.e&t"ie&i&e socia&e este sc#$"t* Hia0a (or0ei %e !"nc# esteri/i%# %eoarece stat"& este ce& care re/&e!entea$# aceast# pia0#*

  * Submodelul catching-up (al Europei Centrale i de Est - ECE) c"prin%e Ce.ia,S&oacia, S&oenia, Un/aria, Ho&onia, Estonia, Lit"ania, Letonia, Ro!'nia 1i B"&/aria* De1i toateaceste econo!ii a" parc"rs "n proces %e tran$i0ie c#tre o econo!ie %e pia0#, tot"1i e4ist#%i(eren0e se!ni(icatie %in p"nct %e e%ere a& or/ani$#rii siste!e&or na0iona&e %e )"n#stare*Une&e 0#ri prec"! Un/aria 1i S&oenia a" optat pentr" cre1terea c.e&t"ie&i&or c" protec0ia socia,+n ti!p ce a&te&e, prec"! 0#ri&e )a&tice, a" !i$at pe !en0inerea &or &a "n nie& sc#$"t 1i pe

  sti!"&area proces"&"i %e rec"perare a %eca&a-e&or %e %e$o&tare prin pro!oarea "nei (isca&it#0iapropiate %e cea %in s")!o%e&"& an/&osa4on*

  pag. 6

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  7/23

  Tot"1i, ana&i$a %e ansa!)&" a s")!o%e&"&"i catc.in/"p s"/erea$# e4isten0a "nor pie0ea&e !"ncii re/&e!entate, pre$en0a "nor instit"0ii a %ia&o/"&"i socia& +nc# p"0in %e$o&tate 1irea&itatea "n"i nie& sc#$"t a& sec"rit#0ii*

  n ca$"& S&oeniei 1i Ce.iei, rate&e oc"p#rii (or0ei %e !"nc# s"nt ce&e !ai ri%icate, ce&e!ai se!ni(icatie cre1teri a&e acesteia +nre/istr'n%"se +n B"&/aria 1i +n 0#ri&e )a&tice, +n care/ra%"& %e oc"pare sa apropiat %e nie&"& s")!o%e&"&"i continenta&*

  n ca%r"& s")!o%e&"&"i catc.in/"p se pot %e&i!ita %o"# /r"p"ri %e 0#ri2 "n"& ce c"prin%e 0#ri&e%in Gr"p"& Vi1e/ra% 3Un/aria, Ce.ia, S&oacia, Ho&onia5, iar ce&a&t econo!ii&e care a"i!p&e!entat cota "nic# %e i!po$itare 30#ri&e )a&tice, Ro!'nia 1i B"&/aria5*

  S")!o%e&"& nor%ic 1i s")!o%e&"& an/&osa4on sa" %oe%it a (i capa)i&e s# atin/#%eopotri# e(icien0a econo!ic# 1i s# /enere$e ec.itate socia, c" toate c# +n ca$"& s")!o%e&"&"ian/&osa4on responsa)i&itatea socia sa trans(erat &a in%ii%*S")!o%e&"& continenta& a +nre/istrat per(or!an0e !ai sc#$"te +n co!para0ie c" s")!o%e&"&nor%ic, a'n% rate !ari a&e 1o!a-"&"i 1i (isca&itate cresc"t#*

  S")!o%e&"& s"%ic 1i s")!o%e&"& catc.in/"p pre$int# %i(eren0e se!ni(icatie (a0# %esiste!"& socia&%e!ocrat +n ceea ce prie1te or/ani$area siste!"&"i na0iona& %e )"n#stare*Her(or!an0e&e sc#$"te +n ceea ce prie1te %i!in"area ine/a&it#0i&or %intre enit"ri 1i /ra%"& !are

  %e cor"p0ie (ac %in aceste s")!o%e&e "n e4e!p&" care n" tre)"ie "r!at %e a&te 0#ri !e!)re UE*Din toate ce&e pre$entate anterior re$"&t# c# o!o/eni$area !o%e&"&"i e"ropean se a (ace c"%i(ic"&tate %eoarece trans(er"& "nor a&ori co!"ne speci(ice "&ti!e&or %o"# s")!o%e&e c#trece&e&a&te trei poate +nt'!pina o re$isten0# instit"0iona*

  Productivitatea SUA vs UE

  Econo!ia E"ropei este s)it# 1i pier%e %in p"tere pe $i ce trece* C.e&t"ie&i&e n" a" c"!s# creasc# pentr" ca e"ropenii +nc# +ncearc# s# +1i pteasc# %atorii&e, iar +!)#tr'nirea pop"&a0iein" (ace %ec't s# tra/# +n -os cons"!"&* n ace&a1i ti!p, /"erne&e se c.in"ie s# +1i re%"c#%e(icite&e 1i a" +n&oc"it sti!"&ente&e pentr" cre1terea econo!iei c" )"/ete %e a"steritate*A%e#rata pro)&e!# este, +ns#, pro%"ctiitatea sc#$"t#* E"ropa, %e >; ani,n" a re" it s# ai)# !#car +ntr"n sin/"r an cre1tere %e pro%"ctiitate e/a c" cre1terea SUA*

  Literat"ri&e %e specia&itate a" ei%en0iat c'tea ca"$e a&e %eca&a-e&or %epro%"ctiitate %intre SUA 1i E"ropa %in "&ti!e&e %ecenii2

  - Ca&itatea capita&"&"i "!an- Ri/i%itatea pie0ei !"ncii %in E"ropa- Ro&"& 1i %i("$area TIC- Noi&e practici !ana/eria&e 1i or/ani$a0iona&e- Inesti0ii&e sc#$"te +n cercetare%e$o&tare

  De1ii +n anii ; 1i pri!a -"!#tate a ani&or ?; te.no&o/ia TIC a a"t o i!portan0#sc#$"t# sa" c.iar ine4istent# +n ceea ce prie1te cre1terea pro%"ctiit#0ii, +n pre$ent acest (apt a%eenit "n"& %intre ce&e !ai i!portante ca"$e a&e %eca&a-e&or %intre SUA 1i E"ropa*

  Deca&a-"& %intre ce&e %o"# se poate e4p&ica 1i prin &ipsa persona&"&"i specia&i$at %inE"ropa 1i %in ca"$a &ipsei %e te.no&o/i$are +n co!panii*

  Inesti0ii&e +n cercetare%eo&tare a" (ost rec"nosc"te ca (iin% !otor"& cre1teriipro%"ctiit#0ii &a nie& !icro 1i !acro* n UE, nie&"& inesti0ii&or +n cercetare%e$o&tare a (ost!"&t !ai sc#$"t %ec't +n SUA, +n "&ti!ii ; %e ani* Mai !"&t %ec't at't, sa o)serat (apt"& c#(ir!e&e e"ropene n" +1i pot a&ori(ica aceste inesti0ii +ntro cre1tere a pro%"ctiit#0ii* Acest &"cr"se poate +nt'!p&a at't %in ca"$a nie&"&"i !ai sc#$"t a& capita&"&"i "!an c't 1i %in ca"$a &ipsei %esc.i!)#ri ce a" &oc +n str"ct"ra or/ani$a0iona&a +n !o!ent"& cre1terii te.no&o/ice*

  Di(eren0a nie&"&"i %e inesti0ii +n cercetare%e$o&tare %intre SUA 1i E"ropa se poateo)sera ce& !ai )ine +n sectoare&e %e +na&t# te.no&o/ie 1i +n sector"& TIC* SUA este c&ar +naanta- (a0# %e e"ropeni*

  pag. 7

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  8/23

  Hentr" a re!e%ia aceste &ips"ri, UE a a%optat Strate/ia E"ropa ;;* Un"& %intreo)ectie&e acestei strate/ii prie1te actiitatea %e cercetare, %e$o&tare 1i inoare*

  n an"& ;;? partea %in HIB a&ocat# %e 0#ri&e UE pentr" cercetare, %e$o&tare 1i inoare a(ost, +n !e%ie, %e , +n ti!p ce SUA a" a&ocat ,* An"& ;>; a +nre/istrat o cre1tere +naceast# !e%ie, +n state&e UE, (iin% %e ,:,* UE +1i prop"ne ca inoarea s# repre$int#o)iecti"& po&itic principa&, pe ter!en !e%i" 1i &"n/, 1i pentr" rea&i$area acest"ia toateinstr"!ente&e po&itice, !#s"ri&e 1i (inan0#ri&e s"nt proiectate s# contri)"ie &a inoare* Mai !"&t%ec't at't, po&itici&e UE 1i ce&e na0iona&ere/iona&e s"nt a&iniate +n%eaproape 1i se conso&i%ea$#reciproc* Ini0iatia ,,O Uni"ne a ino#rii 9 sta)i&e1te o ast(e& %e a)or%are a!)i0ioas#, inte/rat# 1istrate/ic#, e4p&oat'n% 1i a!p&i(ic'n% p"ncte&e (orte prin "ti&i$area %e !o%a&it#0i noi 1i

  pro%"ctie*Deca&a-"& +ntre UE 1i SUA cre1te contin""* n" nie&"& te.no&o/ic este cea !ai !area

  pro)&e!# a UE, +n con%i0ii&e +n care te.no&o/ia in%"stria (rance$a, /er!ana, )ritanic# n" este%eparte %e te.no&o/ia a!erican#*

  H'n# &a +ncep"t"& ani&or P;, e"ropenii !"ncea" !ai !"&t %ec't a!ericanii, iar asta sa#$"t +n rit!"& %e cre1tere a HIB pe persoan# oc"pat#, %eta&ii +n /ra(ic"& n"!#r"& =*

  ncep'n% c" anii P; +ns#, n"!#r"& !e%i" %e ore &"crate an"a& +n Fran0a 1i Ger!ania sasit"at constant s") ce& %in SUA, eo&"0ie care a (#c"t ca a!ericanii s# preia con%"cerea +n ce

  prie1te rit!"& %e cre1tere a econo!iei*He %e a&t# parte, tre)"ie sp"s c# eo&"0ia e"ropeni&or +n anii ;J; este e4p&icat# 1i %e

  reenirea %e %"p# r#$)oi, +n ti!p ce econo!ia SUA a (ost !"&t !ai p"0in a(ectat#*Hrin "r!are, era nor!a& c# Fran0a 1i Ger!ania s# +nre/istre$e "n rit! !ai !are %e

  cre1tere, pentr" c# pornea" %e &a o )a$# !"&t !ai sc#$"t#*HIB"& pe cap %e &oc"itor %in E"ropa este c" @ !ai !ic %ec't ce& %in SUA, %i(eren0a

  %e enit"ri (iin% %e @, tri&ioane %e %o&ari +n (iecare an*Ast(e&, principa&"& !oti pentr" care econo!ia n" cre1te c"! ar tre)"i este %eca&a-"&

  !are %e pro%"ctiitate,E"ropa a 0in"t pas"& c" econo!ia SUA o perioa%# %e ti!p, %i(eren0e&e ap#r'n% a)ia &a

  !i-&oc"& ani&or Q?;* Ac"!, st"%ii&e arat# ca ea ar tre)"i s#1i acce&ere$e cre1terea pro%"ctiit#0iic" apro4i!ati ; %oar pentr" a1i p#stra ace&a1i rit! %e cre1tere econo!ic#* Hentr" a a-"n/e%in "r!# econo!ia SUA ar aea neoie, +ns#, %e !"&t !ai !"&t*

  Ana&i$a %eta&iat# %e$#&"ie o serie %e caracteristici speci(ice pentr" 0#ri&e e"ropene * He)a$a acestor caracteristici, #ri&e !ai p" in %e$o&tate ar p"tea s# tra/# o serie %e conc&"$ii "ti&e

  pag. 8

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  9/23

  pentr" a 1ti ce s# "r!#reasc# %in perspectia in%icatori&or econo!ici 1i care s"nt c#i&e %ere%"cere c't !ai rapi%# a %eca&a-"&"i %e %e$o&tare *

  Va&oarea +n HIB a "nei ore &"crate +n SUA a (ost %e ?, %o&ari*

  Top"& pro%"ctiit#0ii 3 HIB or# &"crat# %o&ari SUA5> Nore/ia :*@

  O&an%a ?*J= SUA ?*@ Be&/ia * Ir&an%a :*?J Fran a @*: Ger!ania =*@ Dane!arca ;*? S"e%ia @?*

  >; A"stria @?*@

  ona E"ro @?*>

  ece 0#ri se sit"ea$# ca 1i e(icien0# +n actiitatea pro%"cti# peste !e%ia $onei e"ro*Dintre acestea, Nore/ia se %eta1ea$# net, iar O&an%a a %ep#1it %e p"0in SUA, +n ti!p ce Be&/ia1i Ir&an%a se p&asea$# (oarte aproape %e reper"& a!erican*

  Fran0a 1i Ger!ania, care constit"ie a4"& %e (or0# a& UE, !ani(est# o e(icien0# si!i&ar# +npro%"c0ie, inter!e%iar# +ntre /r"p"& %e (r"nta1i 1i !e%ia $onei e"ro* Dane!arca, S"e%ia 1iA"stria in s# con(ir!e te$a e(icien0ei s"perioare a p#r0ii nor%ice a continent"&"i*

  Ceea ce tri!ite E"ropa +n spate&e SUA este n"!#r"& %e ore &"crate pe cap %e &oc"itor*Desi/"r, %isc"0ia este "na co!p&e4#, care 0ine n" n"!ai %e pro/ra!"& %e &"cr" 1i %e n"!#r"& %e$i&e &i)ere 1i %e conce%i", ci 1i %e po&itica socia 1i rata 1o!a-"&"i*

  Tot"1i, este ei%ent c# a!ericanii a" re"1it "n !i4 %oe%it c# cea !ai per(or!ant prinpris!a re$"&tat"&"i (ina& +ntre e(icien0a intensi# a te.no&o/ii&or (o&osite 1i (o&osirea e4tensi# apoten0ia&"&"i "!an %e care %isp"n*

  Oarec"! s"rprin$#tor, %ac# &a nie&"& e(icien0ei se sit"ea$# +n top, SUA s"nt %ep#1ite %e!"&te state&e &a nie&"& n"!#r"&"i %e ore &"crate pe cap %e &oc"itor*

  n E&e ia, Ce.ia, Is&an%a se !"nce1te !ai !"&t %ec't +n SUA, ceea ce era %e nea1teptat#*

  pag. 9

  ARA Nr %e ore&"crate

  E&e ia ?: ;Ce.ia ?@; >

  Is&an%a J >>Grecia J? ?SUA :?: ;

  Nore/ia : JIta&ia : ?O&an%a :> >;Ger!ania :;= >ona EURO J? >Ir&an%a ?: >@Spania J:: >Fran a J>: =

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  10/23

  Dar !area s"rpri$# este apari0ia +n top"& ore&or &"crate pe &oc"itor a Greciei, se!ni(icatipeste practica nor%a!ercian#* a)&on"& c" /recii care n" ar (i "n popor !"ncitor n" se eri(ic#+n practic#, ceea ce -"sti(ic# par0ia& ne!"&0"!iri&e pop"&are +n priin0a !#s"ri&or %e a"steritate&"ate*

  O &ec0ie )"n# +n priin0a !o%"&"i +n care /ra%"& %e "ti&i$are a (or0ei %e !"nc# %isponi)i&epoate (ace %i(eren0a +ntre na0i"ni se e%e &a perec.ea Spania E&e0ia*

  H&ecate te.no&o/ic %in po$i0ii si!i&are, n"!#r"& net %i(erit %e ore &"crate pe &oc"itortri!ite E&e0ia spre nie&"& %e tr#i %in SUA, +n ti!p ce Spania se %"ce !"&t +n "r!a nie&"&"i %ere(erin0#*

  ecala& ,a * de SUA 56ara PI0or* lucrat* PI0locuitor

  Norvegia : >-landa ; >;0elgia > >Irlanda = >J7ran a ?8ermania >; >Austria >: >J8recia @ @>Ce2ia @:

  De1i n" ar (i %eparte %e SUA ca 1i pro%"ctiitate pe ora &"crat#, (rance$ii pier% aproape=; %in HIB&oc"itor prin pro/ra!"& re%"s %e &"cr" 1i nie&"& sc#$"t %e oport"nitate a& oc"p#rii&a nie& in%ii%"a&* Grecia re"1e1te s# treac# +n (a0a Ger!aniei n" prin nie&"& te.no&o/ic, ci prinn"!#r"& %e ore &"crate*

  E"ropa ia %e "na sin/"r# %eci$ia %e a aea !ai !"&t ti!p &i)er 1i %e a !"nci !ai p"0in*

  Tot"1i, c.iar 1i at"nci c'n% &"crea$#, e"ropenii par s# !"nceasc# !ai p"0in pro%"cti %ec'ta!ericanii, ceea ce +nsea!n# c# E"ropa are !are neoie %e "n no" a& %e re(or!e str"ct"ra&epentr" a se %e$o&ta 1i a1i pti %atorii&e*

  Dar E"ropa sa op"s +ntot%ea"na re(or!e&or %"re, iar reticenta a atins p"nct"& !a4i!toc!ai +n aceste re!"ri a"stere* Hroteste&e care a" i$)"cnit +n Fran0a %in ca"$a 'rstei %e

  pensionare s"nt cea !ai )"n# %oa%# +n acest sens*C" toate acestea, e"ropenii (ac o re(or!a, %ar +n propri"& sti&, (#r# s# i!porte i%ei* n

  "&ti!ii >;> ani a a"t &oc o reo&"0ie ne#$"t# +n care sa re&a4at &e/is&a0ia !"ncii, iar pia0a!"ncii a cresc"t c" J* Hrintre )ene(iciarii noi&or re/"&i se a(&a +n specia& (e!ei&e 1i persoane&e+n 'rst#* Ast(e&, contrar percep0iei t"t"ror, E"ropa are o pia0# a !"ncii !"&t !ai %ina!ic# %ec'tcea a!erican# 1i a re"1it s# cree$e @ %e !i&ioane %e &oc"ri %e !"nca +ntre >?? 1i ;;, (ata %e

  %oar ; %e !i&ioane +n SUA* n !ai p"0in %e ; %e ani, an/a-#ri&e +n r'n%"& persoane&or +n 'rst# a" cresc"t c" @ +nO&an%a 1i c" > +n Ger!ania ca "r!are a sti!"&ente&or acor%ate an/a-atori&or sa" a c"rs"ri&or%e pre/#tire* n ace&a1i ti!p, S"e%ia a re"1it s# an/a-e$e %in (e!ei cea !ai !are rata %in0#ri&e %e$o&tate o(erin% sericii socia&e ie(tine %e +n/ri-ire a copii&or sa" a )#tr'ni&or* Sti!"&area !"ncii +n r'n%"& (e!ei&or sa (#c"t 1i prin acor%area "nei in%e!ni$a0ii %e cre1terea copi&"&"i raportat# &a sa&ari" 1i acces"& &a /r#%ini0e +n ("nc0ie %e pro/ra!"& %e &"cr" a& !a!ei*De ase!enea, %oar >@ %in (e!ei a" "n -o) partti!e, per(or!anta o)0in"ta tot prin sti!"&ente&e(isca&e inte&i/ente ap&icate %e /"ern"& s"e%e$*

  Asta +nsea!n# c# e4ista re(or!e p"se +n ap&icare 1i care +1i pro%"c e(ecte&e* Hroocareaeste, +ns#, s# se (ac# "n pas +nainte 1i s# se ac0ione$e pe trei (ront"ri +n ace&a1i ti!p2 contin"area

  re(or!ei %e pe pia0a !"ncii, sti!"&area pro%"ctiit#0ii +n sector"& sericii&or 1i inesti0ii&e +ninoa0ie*

  pag. 10

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  11/23

  Hotriit esti!#ri&or, %ac# re(or!e&e %e !ai s"s ar (i i!p&e!entate +n toate 0#ri&e e"ropene,at"nci pro%"ctiitatea !"ncii ar cre1te c" ? (#r# s# (ie re%"s n"!#r"& %e $i&e &i)ere sa" s# (ie!#rit pro/ra!"& %e &"cr"*

  H'n# n" a re"1i, E"ropa a r#!'ne +n spate&e SUA c" !a-oritatea in%icatori&or priin%co!petitiitatea %e pe pia0a !"ncii* Are !ai p"0ine persoane +ntre 1i J@ %e ani +n c'!p"&!"ncii 3> (ata %e J5, o rata !ai !are a 1o!a-"&"i 3!e%ia este c" , !ai !are +n "&ti!ii

  $ece ani5, !ai !"&te (e!ei care &"crea$# %oar partti!e 1i o perioa%# %e $i&e &i)ere ptite care o%ep#1e1te c" cinci s#pt#!'ni pe cea %in SUA*

  Her tota&, $ona E"ro pier%e (a0# %e SUA n" %oar prin pro%"ctiitatea !ai re%"s# c" o1esi!e, ci 1i &a nie&"& n"!#r"&"i %e ore &"crate*

  n "&ti!ii ; %e ani, econo!ia SUA a cresc"t +ntr"n rit! !ai acce&erat %ec't econo!ii&e0#ri&or !e!)re UE, iar pentr" a re%"ce %eca&a-"&, e"ropenii a" &a +n%e!'na c'tea so&"0ii2 s#!"nceasc# !ai !"&t pentr" aceea1i )ani, s# creasc# rata %e oc"pare, s# +i %ep#1easc# pea!ericani %in p"nct %e e%ere te.no&o/ic, sa" o co!)ina0ie a acestor trei a&ternatie*

  n ace&a1i ti!p +ns#, %ac# act"a&ii an/a-a0i or !"nci !ai !"&t, e4ista perico&"& ca rata %eoc"pare s# se re%"c#, iar rata 1o!a-"&"i s# creasc#, pentr" ca "n o&"! !ai !are %e !"nca a%eter!ina o cre1tere a pro%"c0iei, iar %ac# aceast# pro%"c0ie s"p&i!entara n" a (i 'n%"t# +n

  tota&itate, co!panii&e or ac"!"&a stoc"ri, 1i or re%"ce a"to!at n"!#r"& sa&aria0i&or*

  %oma&ul SUA vs UE

  Evolu ia pie ei muncii (n Europa )i SUA (nc* de la (nceputul cri+ei ,inanciare

  Cri$a econo!ic# a repre$entat "n"& %intre cei !ai i!portan0i (actori ce a %eter!inatcre1teri a&e ratei 1o!a-"&"i* Din aceast# ca"$# a! a&es s# ana&i$#! sit"a0ia 1o!a-"&"i +ncep'n%%in an"& ;;:* Ast(e&, o! co!para e(ecte&e cri$ei %in ce&e %o"# re/i"ni a&e &"!ii, SUA 1iE"ropa, ana&i$'n% co!po$i ia i %"rata o!a-"&"i, a!p&oarea i eo&" ia pie ei (or ei %e !"nc#* C" toate acestea, !o%i(ic#ri&e ce a" a"t &oc pe pia0a !"ncii priin% sit"a ia o!a-"&"i +n SUA

  i UE, n" or (i %e &"n/# %"rat#*Hon%erea o!a-"&"i pe ter!en &"n/ a cresc"t rapi% +n State&e Unite, a-"n/'n% ast(e& &a

  nie&"ri apropiate %e ce&e %in UE* Hia a (or ei %e !"nc# %in SUA 1ia pier%"t %ina!is!"&, %eoarece n" n"!ai rate&e %e conce%iere a" a" (ost "r!#ri&e cri$ei, ci 1i rate&e %e an/a-are a"sc#$"t consi%era)i&* Se p"nea ast(e& pro)&e!a %ac# aceste &"cr"ri s"nt c"!a in%ici c# pia0a!"ncii %in SUA a %eeni %in ce +n ce !ai ase!#n#toare c" cea e"ropean#*

  Ratele oma&ului I!pact"& cri$ei (inanciare as"pra so!a-"&"i a (ost resi! it !ai %ere!e i !ai p"ternic +n SUA %ec't +n UE 3Gra(ic >5* n SUA, rata o!a-"&"i a +ncep"t s# creasc# +n ara an"&"i ;;:,

  %e &a "n nie& %e @,J %in (or a %e !"nc# 3i"nie ;;:5, %")&'n%"se +n !ai p" in %e %oi ani*

  pag. 11

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  12/23

  A atins "n 'r( %e >;,> +n &"na octo!)rie ;;?* Aceasta s# %i!in"at treptat i a (ost +nre/istrat &a ?,; +n ian"arie ;>>* He pia a (or ei %e !"nc# UE: a (ost re&ati !ai re$istent#* Rata o!a-"&"i a +ncep"t s# creasc# +n pri!#ara an"&"i ;; 3J, +n &"na apri&ie ;; +n UE:5 i a atins apo/e"& +n &"na (e)r"arie ;>; 3?,:5* Acesta sa !en0in"t &a acest nie& %e at"nci* Ca o consecin # a cri$ei, rata o!a-"&"i a UE: a cresc"t c" !ai p" in %e = p"ncte procent"a&e (a # %e , p"ncte procent"a&e +n SUA*

  Aceast# re$isten a re&ati# a o!a-"&"i +n UE sa %atorat "nei %iersit#0i consi%era)i&e +ntre !o%"& +n care a" (ost a(ectate 0#ri&e E"ropene* 3Ta)e&"& >5* n ti!p ce o!a-"& %in Ger!ania i #ri&e %e os a (ost +ntro recesi"ne "1oar#, sa" o)serat cre teri i!portante +n Spania, Grecia i Ir&an%a*

  araRata1o!a-"&"i

  Cre1tereaHIB Sen$itiitate

  Ger!ania ;* J*J ;*;=O&an%a ;* * ;*;@

  L"4e!)"r/ ;* ;*;JMa&ta >*> =*= ;*==A"stria >*= *> ;*Hort"/a&ia >*= =* ;*=@Fran0a >* =*? ;*=?S&oenia >* ?*: ;*>Be&/ia >*J @* ;*=Ita&ia >*J J* ;*@S&oacia >* :*@ ;*@Rep* Ce.a @*? ;*@>

  Fin&an%a *= ?* ;*=Un/aria = :*? ;*?S"e%ia *@ :* ;*=Ro!'nia * ?*: ;*JHo&onia *J *> ;*>Cipr" *: * ;*?JDane!arca * :*@ ;*=MareaBritanie *? J* ;*@Grecia @* *: ;*:?

  B"&/#ria * :*> ;*:=Ir&an%a :*? >@*= ;*Spania ?* @*? >*Estonia >;* ;*= ;*Lit"ania >=* >*= ;*:Letonia >@*@ ;*:

  Me%ia 1o!a-"&"i +n UE pe ti!p"& cri$ei econo!ice !on%ia&eS"rs#2 E"rostat

  #ri&e ce&e !ai a(ectate %e e4p&o$ia %e pre0"ri %e pe pia0a %e i!o)i&iare a" (ost, %e ase!enea, ce&e care a" s"(erit pier%eri !a-ore %e an/a-are i "n%e o!a-"& a cresc"t +ntro !ai !are !#s"r#* Rata o!a-"&"i sa %")&at +n Spania, cresc'n% %e &a +n ;;: &a ; +n ;>; i

  pag. 12

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  13/23

  +n Ir&an%a, "n%e a a-"ns &a > +n ;>;, %e &a +n ;;:* O a&t# cre1tere p"ternic# a o!a-"&"i a (ost +nre/istrat# +n econo!ii&e )a&tice*

  -rele lucratesalariat i ocuparea ,or ei de munc* A-"starea pie ei (or ei %e !"nc# &a sc.i!)#ri&e HIB"&"i se rea&i$ea$# +n ("nc0ie %e

  n"!#r"& %e persoane care !"ncesc, %ar 1i %e ce&e 1o!ere, 0in'n%"se cont 1i %e ore&e&"cratesa&ariat, a!)e&e a'n% aceea1i re&ean # econo!ic# i consi%erente instit" iona&e*

  Gra(ic"& a5 pre$int# eo&"0ia n"!#r"&"i tota& %e ore &"crate +n SUA 1i UE, a'n% +n e%ere c#sc#%erea HIB"&"i a (ost %e aceea1i nat"r# +n a!)e&e re/i"nio eo&"0ie ase!#n#toare*

  C" toate acestea, n"!#r"& persoane&or r#!ase (#r# &oc %e !"nc# a (ost !"&t !ai !are +n State&eUnite i a +ncep"t !ai %in ti!p, atin/'n% o a&oare %e J %in &oc"ri&e %e !"nc# e4istente +nainte %e cri$# +n an"& ;;?, co!parati c" cea %e trei ori !ai !ic# +n UE 3+n -"r %e 5*Contracte&e %e !"nca pe ter!en sc"rt pot s# (i contri)"it &a aceste eo&" ii %i(erite, %ar 1i (apt"& c# re%"cerea tota %e ore &"cratean/a-at este %irect propor0iona c" re%"cerea oc"p#rii (or ei %e !"nc# +n $ona e"ro* n SUA, %i!potri#, a-"starea pie ei (or ei %e !"nc# se e4p&ic# +n

  principa& prin sc#%erea n"!#r"&"i %e an/a-a i* Aceste %i(eren e se re(&ect# +n !a-orarea p"ternic# a ratei o!a-"&"i +n SUA*

  %oma&ul pe termen lung o!a-"& pe ter!en &"n/ a cresc"t, %e ase!enea, !ai !"&t +n State&e Unite %ec't +n UE

  %"p# cri$#* n SUA, o!a-"& pe ter!en &"n/ a cresc"t consi%era)i&, %e &a "n nie& (oarte sc#$"t %e ;, +n ti!p"& erii ;;:, &a @, +n %ece!)rie ;>; i a sc#$"t apoi " or +n &"na ian"arie* n UE:, o!a-"& pe ter!en &"n/ a cresc"t !ai p" in a)r"pt, %e &a , &a +ncep"t"& an"&"i ;; p'n# &a ce& !ai +na&t nie& %e @,? +n toa!na an"&"i ;>;* n !o!ent"& %e (a #, a!)e&e ci(re s"nt %e !#ri!e co!para)i &a apro4i!ati @ %in pop"&a ia acti# *n sc.i!), %"rata !e%ie a o!a-"&"i este !ai !ic# +n SUA %ec't +n Uni"nea E"ropean#* n ;;:, ea a (ost %e patr" &"ni +n SUA, co!parati c" aproape >J &"ni %in Uni"nea E"ropean#, care$"&tat a& %istr"/erii %e &oc"ri %e !"nc#* D"rata o!a-"&"i a sc#$"t +n a!)e&e re/i"ni i!e%iat %"p# cri$#, +ns# c'n% recesi"nea a contin"at, aceasta a +ncep"t s# creasc# %in no", c'n% a" sc#$"trate&e %e an/a-are* n SUA, %"rata o!a-"&"i a a-"ns &a * &"ni +n ian"arie ;>>, iar +n UE, a a-"ns &a >@ &"ni +n a& trei&ea tri!estr" a& an"&"i ;>;*

  %oma&ul (n Europa (n pre+ent

  pag. 13

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  14/23

  Re$"&tate&e %in "&ti!a perioa%# priin% 1o!a-"& +n E"ropa s"nt %esc"ra-ante 1i estepro)a)i& ca n"!#r"& %e 1o!eri s# creasc# +n contin"are se!ni(icati p'n# &a s('r1it"& an"&"i, +nconte4t"& +n care para!etrii %e cre1tere econo!ic# esti!a0i +n pre$ent n" or (i atin1i +n (ina&*Hrincipa&a pro)&e!# a &"!ii %e ast#$i este (apt"& c# econo!ia /&o)a n" cre1te s"(icient %erepe%e, pentr" a crea &oc"ri&e %e !"nc#, pe care &e a1teapt# $eci %e !i&ioane %e 1o!eri %e pe+ntrea/a p&anet#*

  Ce&e !ai recente %ate %e &a )iro"& %e Statistic# E"rostat con(ir!# c# apro("n%arearecesi"nii econo!ice pe continent se !ateria&i$ea$# tot !ai !"&t +ntro cre1tere a 1o!a-"&"i 1i+ntro sc#%ere a nie&"&"i %e tr#i*A/en0ia E"rostat a %ec&arat c# rata 1o!a-"&"i %in ce&e >: na0i"ni care a&c#t"iesc $ona e"ro, a"cresc"t +n &"na (e)r"arie ;>= &a > * Ci(re&e recente, %e e4e!p&", n" inc&"% reperc"si"ni&eas"pra pie0ei e"ropene a !"ncii %atorate ce&ei !ai recente cri$e econo!ice 1i )ancare %in Cipr"*

  Ci(r# %e > este cea !ai ri%icat# %e &a +n(iin0area $onei e"ro +ncoace 1i este %e-aaproape %e !a4i!# %e >, pre$is# %e c#tre Uni"nea E"ropean# pentr" ;>= peste J %e!i&ioane %e oa!eni r#!'n'n% (#r# "n &oc %e !"nc#* n "&ti!i&e %e &"ni, rata 1o!a-"&"i +nE"ropa a cresc"t consec"ti*

  Statistici&e )r"te asc"n% o cri$# socia a(&at# +n cre1tere pentr" !i&ioane %e (a!i&ii %in

  E"ropa* Cre1terea 1o!a-"&"i este "n act %e ac"$are !asi a& po&iticii Uni"nii E"ropene 1i at"t"ror s"porteri&or s#i, +n pri!"& 1i +n pri!"& r'n% a sin%icate&or* Fiecare s"!!it recent a&&i%eri&or e"ropeni a +ncep"t c" ape&"ri %in partea sin%icate&or pentr" !#s"ri care s# stope$e

  pier%erea &oc"ri&or %e !"nc# pe +ntre/ continent"&*i +n pre$ent, Ger!ania +nre/istrea$# printre ce&e !ai !ici rate a&e 1o!a-"&"i %in E"ropa,

  c" o !e%ie %e ,@* Aceast# ci(r# n" ia +ns# +n consi%erare (apt"& c# peste : !i&ioane %e /er!anis"nt an/a-a0i +n actiit#0i care ptesc "n sa&ari" (oarte sc#$"t 1i +n care s"nt an/a-a0i in(or!a&*Interesant este 1i (apt"& c# +n Nore/ia, 0ar# care n" (ace parte %in UE, 1o!a-"& este aproapeine4istent* E4p&ica0ia2 tara se a"toa%!inistrea$# econo!ic 1i (inanciar, (#r# s# (ie s"p"s# "norconstr'n/eri c" priire &a p&ata %atorii&or sa&e* Nore/ia n" 1ia i!p"s "n pro/ra! %e a"steritate,na %eter!inat re%"cerea cons"!"&"i 1i +n consecin0#, na /enerat 1o!a-"& printro po&itic#econo!ic# neinspirat#* Desi/"r, Nore/ia este "n ca$ aparte*

  Li%erii ta)e&"&"i E"rostat priin% 1o!a-"& s"nt ace&e 0#ri, care a" (ost s"p"se "neis"ccesi"ni %e pro/ra!e %e a"steritate %rastice %in partea Uni"nii E"ropene, Banca CentraE"ropean# 1i Fon%"& Monetar Interna0iona&* Feno!en"& 1o!a-"&"i se %istri)"ie (oarte %i(erit pearii&e /eo/a(ice, in%ic'n% c#, s") acest aspect, (eno!ene&e econo!ice n" a" o coor%onareorc.estrat# centra&*

  La +ncep"t"& an"&"i ;>=, rate&e 1o!a-"&"i %in Grecia a-"n/ea" &a :,, iar pe &oc"& %oi,se a(&a Spania c" J,:* De ase!enea, +n Hort"/a&ia sa" a-"ns 1i &a >:, *Din no", cei !ai a(ecta0i %e recesi"nea )a$at# pe a"steritate s"nt tinerii* Con(or! E"rostat,aproape "n s(ert %in to0i cei s") %e ani %in $ona e"ro n" a" "n &oc %e !"nc#* Rata 1o!a-"&"i

  printre tinerii, care a" p"0ine 1anse s# /#seasc# %e &"cr" +n iitor"& apropiat, a (#c"t ca "niico!entatori s# se re(ere &a ei %rept /enera0ia pier%"t#*n ti!p ce 1o!a-"& %e !as# se r#sp'n%e1te pe continent, pie0e&e )"rsiere %in +ntrea/a

  E"rop# a" a"t %e s#r)#torit* Hie0e&e )"rsiere s#r)#toresc enor!a re+!p#r0ire a aerii, care aar"ncat !i&ioane %e oa!eni %e pe continent +n s#r#cie, +n ti!p ce %oar o !inoritate restr'ns# a(ost capa)i s# +1i !#reasc# +n !o% se!ni(icati aeri&e* E"ropa este +nc# nesi/"r#, %eci +nc# ne

  p"te! a1tepta 1i &a cre1teri ne/atie*

  %oma&ul (n SUA (n pre+ent

  pag. 14

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  15/23

  F#c'n% o co!paratie c" E"ropa, rata 1o!a-"&"i a sc#$"t ca "r!are a n"!#r"&"i %epersoane an/a-ate, +ns# 1i %in ca"$a retra/erii "nor persoane %e pe pia0a !"ncii*Aceasta a sc#$"t %e &a :,J +n i"nie &a :,@ +n i"&ie, nie& !ini! +ncep'n% %in %ece!)rie ;;,%"p# ce n"!#r"& &oc"ri&or %e !"nc# %in econo!ia a!erican#, c" e4cep0ia sector"&"i a/rico&, acresc"t c" >J*;;;*

  ns#, an/a-atorii ar p"tea (i a(ectati, %eoarece cre1terea constant# a econo!iei %eter!in#

  co!panii&e s# an/a-e$e* Ta4e&e !ai !ari, re%"ceri&e %e c.e&t"ie&i a&e a"torit#0i&or (e%era&e 1icre1terea !ai &ent# %in a(ara SUA a" tras +n -os econo!ia a!erican# +n "&ti!e&e &"ni, +n ti!p cerit!"& an/a-#ri&or sa !en0in"t &a "n nie& so&i% %e &a +ncep"t"& an"&"i*

  n "&ti!e&e > &"ni, econo!ia a!erican# a a%#"/at +n !e%ie >?*;;; %e post"ri +n (iecare&"n#, ast(e& c# 1o!a-"& a sc#$"t %e &a , %in i"&ie ;>*Aans"& HIB %in "&ti!"& an a (ost, +ns#, ane!ic 1i a %eter!inat Re$era Fe%era s# an"n0e c#!en0ine pro/ra!"& %e spri-inire a econo!iei prin ac.i$i0ii &"nare %e o)&i/a0i"ni +n a&oare %e %e !i&iar%e %e %o&ari* Econo!ia SUA a +nre/istrat o cre1tere %e >,: +n tri!estr"& a& %oi&ea,%"p# "n aans %e >,> +n pri!e&e trei &"ni*E4per0ii %in State&e Unite consi%era c# a"torit#0i&e (ac "n !are e(ort pentr" rec"perarea sta/n#rii%in anii trec"0i, c'n% 0intesc o cre1tere %e *

  Conclu+ii i perspective o!a-"& a r#!'ne &a cote ri%icate +n econo!ii&e %e$o&tate ce& p"0in p'n# &a (ina&"&an"&"i iitor, ce&e !ai a(ectate cate/orii socia&e (iin% tinerii 1i !"ncitorii neca&i(ica0i, c"%isparit#0i tot !ai &ar/i +ntre 0#ri, potriit "n"i raport a& Or/ani$a0iei pentr" Cooperare 1iDe$o&tare Econo!ic#* Ast(e&, OCDE anticipea$# ca rata !e%ie a 1o!a-"&"i %in ce&e =@ %e 0#ri !e!)re a&eor/ani$a0iei se a !en0ine &a aproape p'n# &a (ine&e an"&"i iitor, c" "n tota& @ %e !i&ioane%e 1o!eri* Raport"& s")&inia$# c#, +n ti!p ce 1o!a-"& este +n sc#%ere +n econo!ii so&i%e ca SUA sa"Ger!ania, a&te state s"nt %e-a into sit"a0ie %i(ici 1i se or con(r"nta +n contin"are c" e4tin%erea(eno!en"&"i* Ast(e&, %ac# rata 1o!a-"&"i a sc#%ea +n SUA %e &a :,@ +n pre$ent&a s") : &as('r1it"& an"&"i iitor, iar +n Ger!ania %e &a ,@ &a !ai p"0in %e , ce&e&a&te 0#ri %in E"ropaor +nre/istra +n ce& !ai )"n ca$ sta/narea 1o!a-"&"i* n Fran0a 1i Ita&ia, 1o!a-"& a "rca "1or, &a>>, respecti >,, +n ti!p ce Spania 1i Grecia or +nre/istra &a s('r1it"& an"&"i ;>@ rate %eaproape , anticipea$# OCDE*

  E(ecte&e socia&e a&e cri$ei +nc# se !ai resi!t, iar !"&te %intre 0#ri contin"a s# se &"pte c""n 1o!a- ri%icat, persistent, !ai a&es +n r'n%"& tineri&or, ce %ep#1e1te J; +n Grecia, +nSpania sa" @; +n Ita&ia 1i Hort"/a&ia, (ata %e o !e%ie e"ropean# %e s") *n state&e e!er/ente, rata 1o!a-"&"i a (ost in(&"en0at# +n !ai !ic# !#s"r# %e cri$#, %ar !"&te

  persoane a" r#!as captie pe &oc"ri %e !"nca prost ptite, nesi/"re 1i c" "n nie& sc#$"t %eprotec0ie socia*

  SIS1EMU9 EUCA I-NA9 :N UE ;S SUA

  pag. 15

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  16/23

  Una %in !o%a&it# i&e %e asi/"rare a co!petitiit# ii econo!iei &a nie& interna iona& este !a-orarea inesti ii&or +n capita&"& "!an* Re$"&tate&e n" apar i!e%iat, ci se pot o)sera pe ter!en &"n/ ast(e& c# !#rirea c.e&t"ie&i&or pentr" +n# #!'nt este necesar# pentr" a se rea&i$a ca&i(icarea s"perioar# a (or ei %e !"nc#*

  n ceea ce prie te !#ri!ea (on%"ri&or a&ocate %e stat pentr" e%"ca ie, se poate o)sera o

  %i(eren # consi%era)i +n pon%erea +n HIB a c.e&t"ie&i&or p")&ice pentr" +n#0#!'nt +ntre UE i SUA* Me%ia UE a (ost %e ,@ +n ;>, +n ti!p ce +n SUA acest procent a atins :,=* Fr"nta a continent"&"i e"ropean a (ost Dane!arca, aceasta a&oc'n% :,? %in HIB pentr" e%"ca ie*

  Aceste %i(eren e +ntre UE i SUA s"nt re$"&tat"& "nor siste!e e%"ca iona&e care a" (oarte p" ine e&e!ente +n co!"n, !ai a&es +n priin a +n# #!'nt"&"i s"perior*

  Sistemele educa ionale din Uniunea European*

  Siste!e&e e%"ca0iona&e %in UE n" re(&ect# cerin0e&e %e pe pia0a !"ncii* E4ist# "n n"!#r

  !are %e a)so&en0i, %ar !are este 1i n"!#r"& 1o!eri&or, +ntr"c't e%"ca0ia n" coresp"n%e neoi&orpie ei* o!a-"& +n r'n%"& tineri&or c" 'rsta s") %e ani ,+n UE, a atins nie&"& =, +n !artie ;>=,tot" i peste !i&ioane %e post"ri acante n" a" p"t"t (i oc"pate acestea necesit'n% co!peten0e care +n pre$ent s"nt %e0in"te %e "n n"!#r ins"(icient %e tineri*

  Una %in !o%a&it# i&e prin care se poate rea&i$a o +!)"n#t# ire a +n# #!'nt"&"i este cre1terea %"ratei e%"ca iei*

  D"rata !e%ie a e%"ca iei, &a nie& e"ropean, este %e >:* ani3este c"prins# toata perioa%# +n care "n t'n#r st"%ia$#, inc&"si e%"ca ia presco&ar#5*

  ara noastr# se a( s") aceast# !e%ie, %"pa c"! se poate o)sera +n .arta %e !ai -os, iar ara c" arsta !e%ie cea !ai &"n/# %in E"ropa este Fin&an%a*

  Scoli pu"lice ;S Scoli private

  pag. 16

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  17/23

  Apro4i!ati %intre e&eii e"ropeni st"%ia$# +n co&i p")&ice, +n ceea ce prie te Ro!'nia ? %intre e&ei st"%ia$a +n instit" ii p")&ice*

  ara c" ce& !ai ri%icat procent at"nci c'n% ine or)a %e st"%i"& e&ei&or +n co&i priate este Be&/ia 3Be&/ia (rance$# @:* si Be&/ia (&a!an%# J*:5*

  Participarea la educa ie

  La nie&"& Uni"nii E"ropene, pon%erea !e%ie a e&ei&or 1i st"%en0i&or care s"nt actii +ne%"ca0ie repre$int# >* %in pop"&a ia tota&a, +n sca%ere c" aproape !i&ioane +n "&ti!ii >; ani*

  ara c" cea !ai !are rat# %e participare &a e%"ca0ie este Is&an%a 3=>*5* ara c" cea !ai!ic# rat# %e participare este B"&/aria 3>:,@5* Ro!ania se a( p" in s") !e%ie c" "n procent %e >*>, raportat &a pop"&a ia tota*

  7inan area educa iei Cost"& "nitar per e&e sa" st"%ent a cresc"t +n "&ti!ii ani a-"n/'n% &a o !e%ie e"ropean#

  %e J EURO* n acest cost s"nt inc&"se toate c.e&t"ie&i&e necesare pentr" "n e&est"%ent %ec#tre a%!inistra ii&e &oca&e, re/iona&e, na iona&e, /ospo%#rii, or/anis!e priate*

  n Ro!ania, pentr" "n e&e sa" st"%ent se c.e&t"iesc an"a& apro4i!ati =;; %e EURO,+n sc.i!) ce +n Nore/ia se c.e&t"iesc peste >;*;;; EURO*

  C.e&t"ie&i&e c" persona&"& repre$int# :; %in tota&"& %e c.e&t"ie&i*

  1impul de predareLa nie&"& e"ropean, %"rata !e%ie a an"&"i co&ar este %e > %e $i&e,iar o or# %e c"rs are

  +n !e%ie +ntre @; i %e !in"te*State&e c" ce& !ai &"n/ an co&ar s"nt2 Dane!arca, Ita&ia i O&an%a c" ;; %e $i&e, iar

  #ri&e c" ce& !ai sc"rt an co&ar s"nt2 B"&/aria, Letonia i Lit"ania c" > %e $i&e* n toate #ri&e actiitatea %i%actic# se %es(# oar# ti!p %e $i&e pe sapt#!'n#, !ai p" in

  +n Fran a "n%e s"nt %oar @ $i&e*

  Re(eritor &a +n# #!ant"& s"perior, sa a%optat Siste!"& Bo&o/na care este "n an/a-a!ent%e a asi/"ra "n ca%r" co!"n pentr" +n# #!'nt"& s"perior %in E"ropa*Hrincipii&e acest"ia s"nt"r!#toare&e2

  un sistem de titluri academice care s* poat* ,i u)or recunoscute )i comparate< careinc&"%e intro%"cerea "nei ane4e co!"ne &a %ip&o!#, +n e%erea +!)"n#t#0irii transparen0ei

  un sistem "a+at< (n esen=*< pe dou* cicluri2 "n pri! cic&" orientat spre pia0a !"ncii 1ic" %"rata %e ce& p"0in trei ani 1i "n a& %oi&ea cic&" 3!asterat5 con%i0ionat %e (ina&i$area pri!"&"icic&"

  un sistem de credite acumula"ile )i trans,era"ilesi!i&ar siste!"&"i ECTS "ti&i$at +n

  ca%r"& sc.i!)"ri&or Eras!"s mo"ilitatea studen=ilor< a pro,esorilor )i a cercet*torilor2 e&i!inarea t"t"ror

  o)staco&e&or %in ca&ea &i)erei circ"&a0ii cooperarea+n asi/"rarea ca&it#0ii dimensiunea european* (n (nv*=*m>ntul superior2 cre1terea n"!#r"&"i %e !o%"&e, %e

  !aterii 1i %e %o!enii %e st"%i" c" "n con0in"t, o orientare 1i o or/ani$are care s# inte/re$e%i!ensi"nea e"ropean#*

  Co!isia E"ropean# a e&a)orat "n set %e reco!an%#ri priin% e%"ca ia +n state&e pentr" a co!)ate 1o!a-"& +n r'n%"& tineri&or 1i pentr" ai a-"ta s#1i %e$o&te aptit"%ini&e ast(e& +nc't s# se

  poat# an/a-a !ai "1or* Iat# ce&e 1ase reco!an%#ri (#c"te %e Co!isie2!. Hro!oarea e4ce&en0ei +n e%"ca0ia oca0iona 3pro(esiona 1i trainin/ 3VET5

  pag. 17

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  18/23

  W specia&i$are pe %o!enii speci(ice, +n an"!ite !eserii, i$'n% +n !o% specia& %o!enii&e"n%e n" s"nt %est"i pro(esioni1ti 1i este o cerere !are pe pia0#*

  '.Cre1terea per(or!an0e&or 1co&are a&e /r"p"ri&or %e copii care a)an%onea$# 1coa&a 1i n" a"nici"n (e& %e ca&i(icare care s#i reco!an%e pe pia0a !"ncii +n re"n %o!eni" an"!e

  W Co!isia reco!an%# p"nerea accent"&"i +n specia& pe a&(a)eti$area copii&or 1i i%enti(icarea

  %e (oarte %ere!e a ce&or care a" pro)&e!e &a scris, citit 1i +n#0area no0i"ni&or !ate!atice %e)a$# 1i acor%area %e s"s0inere in%ii%"a, c't 1i i!p&e!entarea %e strate/ii )a$ate pe st"%ii cares# a-"te &a preenirea a)an%on"&"i 1co&ar*

  3.Hro!oarea ac"!"rii %e a)i&it#0i trans%iscip&inare care cresc posi)i&itatea %e an/a-are, c"!ar (i ini0iatie antreprenoria&e, a)i&it#0i %i/ita&e 1i +n#0area %e &i!)i str#ine WA)i&it#0i&e trans%iscip&inare tre)"ie pro!oate %in (a$e&e incipiente a&e e%"ca0iei 1co&are 1i p'n#&a s('r1it"& (ac"&t#0ii W For!"&area %e !eto%e prin care se pot eri(ica a)i&it#0i&e trans%iscip&inare*

  W Este i!portant ca tinerii s# n" p#r#seasc# siste!"& %e +n#0#!'nt (#r# s# ai)# !#car oe4perien0# antreprenoria, a%ic# s# (ac# practic# +ntro (ir!#, &"cr" care se ap&ic# +n specia&

  e&ei&or %e &a 1co&i&e pro(esiona&e*

  4.Re%"cerea n"!#r"&"i %e a%"&0i neca&i(ica0i*W UE reco!an%# strate/ii &a nie& na0iona& pentr" ai a-"ta pe cei care a" p#r#sit %e-a siste!"&

  e%"ca0iona& s# se ca&i(ice pe "n %o!eni"3sta/ii %e practic# &a co!panii 1i e4perien0# ac"!"&at# +na(ara 1co&ii5*

  W For!"&area "n"i /.i% e%"ca0iona& care s# o(ere trainin/ speci(ic pentr" (iecare in%ii% +n("nc0ie %e %o!eni"*

  . Co!isia reco!an%# !o%erni$area 1co&i&or c" noi&e s"port"ri te.no&o/ice 3ca&c"&atoare,ta)&ete5 pentr" a &e (aci&ita e&ei&or acces"& !ai rapi% &a in(or!a0ie 1i concreti$area )a$e&orin(or!atice e%"ca0iona&e, "n (e& %e )i)&ioteci irt"a&e %e "n%e e&eii +1i pot proc"ra !ateria&e&e%e c"rs 1i %e &ect"r# %e pe ca&c"&ator sa" ta)&et#*

  #.E%"carea pro(esori&or +n ceea ce prie1te noi&e !eto%e %e pre%are* Este or)a %espre ca&itateaact"&"i pe%a/o/ic, ce&e)r"& teac.er trainin/ %in str#in#tate prin care se "r!#re1te pre/#tireaconstant# 1i instr"irea ca%re&or %i%actice pentr" a (ace (a0# no"t#0i&or 1i sc.i!)#ri&or*

  #ri prec"! Ger!ania sa" Marea Britanie %e-a ap&ic# !eto%e e%"ca0iona&e inoatoare, +nspecia& ce&e %e or%in te.no&o/ic* Uniersit#0i %in An/&ia %e-a &e %a" st"%en0i&or care +na0# &a%istan0# ta)&ete prin care s# accese$e )i)&ioteci irt"a&e "n%e se a( tot s"port"& !ateria& %e care

  a" neoie* Co!isia E"ropean# atra/e aten0ia c# nici "na %in aceste re(or!e n" se poatei!p&e!enta %ac# n" cre1te )"/et"& e%"ca0iei, care, +n Ro!'nia, nici +n !o!ent"& %e (a0# n" aa-"ns &a nie&"& %e J, pre#$"t +nc# %in ;; +n Hact"& Na0iona& pentr" E%"ca0ie, se!nat %etoate parti%e&e po&itice* Co!isia !ai reco!an%# %e$)ateri p")&ice pe te!a (on%"ri&or pentr" ca(iecare 0ar# !e!)r# s# %e$o&te !ecanis!e speci(ice pentr" atra/erea acestora pentr" e%"ca0ie*

  Ce& !ai per(or!ant siste! %e +n# #!'nt %in E"ropa este ce& %in Fin&an%a* Trans(or!area siste!"&"i e%"ca0iona& (in&an%e$ a +ncep"t +n "r!# c" @; %e ani ca o parte

  principa %in p&an"& %e re%resare econo!ic# a 0#rii* H'n# +n an"& ;;; n" se 1tia c# aceast#re(or!# a a"t at't %e !are s"ccess, c'n% pri!e&e re$"&tate %e &a Hro/ra!"& %e Ea&"areInterna0iona a St"%en0i&or 3HISA "n test stan%ar%i$at pe care &a" %at e&eii %e > ani, +n peste

  @; %e &oca0ii &a nie& !on%ia&5 a" %e$#&"it c# e&eii (in&an%e$i s"nt cei !ai )"ni tineri cititori %in&"!e* Trei ani !ai t'r$i", ace1tia era" pri!ii 1i &a !ate!atic#*

  pag. 18

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  19/23

  A (i ca%r" %i%actic +n Fin&an%a este o !'n%rie* Copiii aspir# s# (ie %octori, aoca0i,oa!eni %e 1tiin0# 1i, +n aceea1i !#s"r#, pro(esori* Ca%re&e %i%actice s"nt respectate 1iapreciate, a" o ca&i(icare +na&t# 3pentr" "n &oc %e !"nc# c" nor!# +ntrea/# este neoie %e o%ip&o!# %e !asterat5 1i se&ec0ia (or0ei %e !"nc# este "n proces %"r, +n "r!a c#r"ia %oarcan%i%a0ii cei !ai )"ni o)0in post"&*

  C" nici"n e4a!en o)&i/atori" p'n# &a 'rsta %e >:>? ani i c" ce& !ai !ic n"!#r %e ore

  pe s#pt#!'n# %intre #ri&e %e$o&tate, (in&an%e$ii a" parte %e o pro/ra!# co&ar# !"&t !ai p" in aca%e!ic# %ec't sar cre%e*

  Teste&e %e )a$# a&e ca%re&or %i%actice s"nt (o&osite %e 1co&i pentr" a !onitori$a pro/res"&1i n" s"nt notate, p"nctate sa" co!parate, +ns# s"nt %escriptie 1i s"nt (o&osite +ntr"n !o%in(or!ati pentr" a o)0ine (ee%)ac6 1i pentr" a ea&"a nie&"& %e +n#0are a& e&ei&or*

  Se p"ne accent pe +ncre%erea 1i )"n#starea e&e"&"i 1i a pro(esor"&"i* I!portante s"ntactiit#0i&e +n aer &i)er, oport"nit#0i&e practice %e +n#0are 1i sesi"ni %e actiit#0i (i$ice s#n#toase*I%eea centra a acest"i siste! este aceea %e a a-"ta &a !en0inerea s#n#t#0ii corp"&"i 1i a !in0ii* co&i&e (in&an%e$e se )"c"r# %e a"tono!ie co!p&et#, iar ca%re&e %i%actice e4peri!entea$#o in%epen%en0# se!ni(icati# at"nci c'n% creea$# 1i +1i pre$int# propria pro/ra!# in%ii%"a,care s# se potrieasc# ca%r"&"i &or persona&* Hro(esorii "ti&i$ea$# co!)ina0ii %e a)or%#ri

  pe%a/o/ice a&ternatie, +n &oc"& "nor !eto%e %e instr"ire si!p&e* Li)ertatea pe%a/o/ic#e4peri!entat# a %eter!inat o cre1tere a creatiit#0ii, a proactiit#0ii 1i a inoa0iei, per!i 'n% ast(e& +n !o% nat"ra& "n /ra% !ai !are %e )"n#stare e!o0iona in%ii%"a, care (#r# +n%oia

  -oac# "n ro& i!portant +n sti!"&area !o%e&e&or po$itie %e +n#0are2 !o%e&area po$iti# at't a!in0ii e&ei&or, c't 1i a pro(esori&or*

  Minister"& %e E%"ca0ie a& Fin&an%ei a a"t +ncre%ere +n pro(esioni1ti, p#rin0i 1ico!"nit#0i, > ani, iar "nii +ncep s# o +ne0e pe cea %ea patra &a >= ani*

  A)or%area

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  20/23

  Sistemul educa ional (n SUA

  Siste!"& %e e%"ca0ia +n SUA este "na %in ce&e !ai aanta-oase inesti0ii %in &"!e* nratin/"ri&e o(icia&e a ce&or !ai pop"&are instit"0ii %e +n#0#!#nt %in &"!e, SUA oc"p# cea !ai!are parte* O)0in#n% e%"ca0ie +n SUA po0i conta pe o carier# %e s"cces +n orice a&t# 0ar#*

  Str"ct"ra siste!"&"i %e e%"ca0ie a!erican inc&"%e @ nie&e, constr"ite %"p# principi"& %e'rst#2I*pre1co&ar# 3pre?sc2ool education5,II*1coa&a pri!ar# 3elementar@ education5,III*+n#0#!#nt"& sec"n%ar 3secondar@ education5IV*+n#0#!#nt"& s"perior %e specia&i$are pro(esiona 32ig2er education5*

  n#0#!#nt"& 1co&ar c"prin%e > c&ase 3"&ti!e&e @ c&ase s"nt c&ase &icea&e5, (iecare %in e&e%"rea$# "n an aca%e!ic* C"rs"ri&e incep &a ora :*=;, si se ter!ina &a =* D"pa!as# s"nt actiit# i (ac"&tatie ca )ase)a&&, %esen, con%"cere a"to, in(or!atic#, (oto etc* n A!erica e&ei n" pri!escnote, ca &a noi, %ar &a s(ar it"& se!estr"&"i pri!esc +n scris re$"&tate&e o) in"te* S"nt (oarte !"&te

  pro/ra!e 1co&are +n SUA* N" e4ist# "n p&an co!"n %e +n#0#!#nt Acest &"cr" este &e/at %esit"a0ia a"tono!# a (iec#r"i stat 1i %eter!inarea in%ii%"a a nor!e&or %e +n#0#!#nt* De aceea1co&i&e sec"n%are pot (i %e !ai !"&te tip"ri2 aca%e!ice, pro(esiona&e 1i !"&tipro(i&* n1co&i&e %e tip !"&tipro(i&, +ncep#n% c" c&asa a ?a, e4ist# %i(erite pro(i&"ri, %intre care ce&e !air#sp#n%ite s"nt2 aca%e!ic, /enera&, co!ercia&, in%"stria&, a/rico&*

  n A!erica e4ist# 1co&i %e stat 1i 1co&i priate,ce&e !ai pop"&are 1i !ai pre(erate (iin%1co&i&e %e stat, care s"nt (inan0ate %e )"/et"& &oca&*

  n#0#!#nt"& s"perior +n SUA poate (i o)0in"t +n co&e/ii, "niersit#0i sa" aca%e!ii*Instit"0ii&e %e +n#0#!#nt s"perior atri)"ie a)so&en0i&or %ip&o!a %e &icen # 3)ac.e&orQs %e/ree5, %ip&o!a %e !aster 3!asters %e/ree5 1i %e %octorat 3%octorate5*

  Siste!"& "niersitar %in SUA este consi%erat ce& !ai aansat 1i per(or!ant siste!e%"ca0iona& %in &"!e* Acesta este co!p"s %in peste @*=;; %e instit"0ii %e +n#0#!'nt "niersitar1i post"niersitar +n care +na0# aproape >@ !i&ioane %e st"%en0i, :;*;;; repre$ent'n% st"%en0iinterna0iona&i* N"!#r instit"0ii2 X@*=;; Acces2 SATACT 3se&ec0ie +n ("nc0ie %e scor 1i !e%ia &a&ice"5

  1ipuri de institu=iiUniersit#0i W Hartic"&arit#0i2 Ce&e !ai !ari instit"0ii %e +n#0#!'nt ter0iar priate sa" p")&icece&e !ai presti/ioase s"nt priate a" toate nie&"ri&e %e st"%i" 3Bac.e&or, Master, Doctorat5Co&e/ii %e @ ani W Hartic"&arit#0i2 acor%# +n /enera& n"!ai %ip&o!a %e Bac.e&or 3Licen0#5

  Co&e/ii %e ani W Hartic"&arit#0i2 ce&e !ai ie(tine co&e/ii, a%eseori p"ternic s")en0ionate %estat acor%# %ip&o!e&e n"!ite Associate De/ree, care per!it a%!iterea %irect +n an"& = %eBac.e&or* M"&te %in "niersit#0i&e 1i co&e/ii&e %in SUA a" +ncep"t s# rec"noasc# 1i a&te e4a!ene%e a)so&ire, printre care 1i Baca&a"reat"& ro!'nesc*

  Siste!"& %e e%"ca0ie ter0iar +n SUA este or/ani$at +n2 @ ani st"%i" )ac.e&or 3ec.ia&ent"& cic&"&"i %e &icen0# +n Ro!'nia5 ani st"%i" !aster = ani st"%i" %octora&

  0ac2elor egree sau studiile UndergraduateCost %e 1co&ari$are2 J*;;; ;*;;; Yan 3a&a)i&e pentr" pentr" st"%en0i interna0iona&i5

  Hosi)i&it#0i %e (inan0are2 B"rse "niersitare %e !erit sa" %e neoi2 +n /enera& p'n# &a =; %incost"ri&e %e 1co&ari$are, +ns# +n ca$"ri e4cep0iona&e se pot acor%a 1i )"rse %e >;;

  pag. 20

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  21/23

  Dip&o!a %e Bac.e&or 3ec.ia&ent"& %ip&o!ei %e &icen0# %in Ro!'nia5 este acor%at# +nSUA %"p# a)so&irea a @ ani %e e%"ca0ie "niersitar#* Aceste st"%ii %e )ac.e&or se pre%a" n"!ai+n ca%r"& Co&e/ii&or %e @ ani 1i +n ca%r"& Uniersit#0i&or*

  Associate De/rees s"nt acor%ate %e Co&e/ii&e %e ani pentr" a o(eri st"%en0i&or oca&i(icare rapi%# 3%e %oi ani5 pentr" a1i p"tea +ncepe o carier#* Aceste %ip&o!e inter!e%iare seec.ia&ea$# +n ("nc0ie %e !aterii&e st"%iate c" pri!ii %oi ani %intr"n pro/ra! %e Bac.e&or

  nor!a&*St"%ii&e %e Bac.e&or &e o(er# st"%en0i&or o (&e4i)i&itate cresc"t# !ai a&es +n pri!ii ani

  %e st"%i" ast(e& +nc't ace1tia s# poat# opta pentr" o %iersitate c't !ai !are %e s")iecte st"%iate,"r!'n% ca !ai apoi +n an"& = s# .ot#rasc# as"pra c'tora ce or %eeni Ma-or sa" Minor3Specia&i$area5* Ast(e&, "n st"%ent poate opta pentr" "n Do")&e Ma-or 3o %") specia&i$are5 sa"

  pentr" "n Ma-or 1i "n"& sa" %o"# Minors 3o specia&i$are 1i a&te !a4i! %o"# s")specia&i$#ri5*Ha&eta %e specia&i$#ri este %e peste ?;; %e s")iecte si %o!enii*

  Master egree sau studiile PostgraduateCost %e 1co&ari$are2 >*;;; ;*;;; Yan 3a&a)i&e pentr" st"%en0i interna0iona&i5Hosi)i&it#0i %e (inan0are2 B"rse "niersitare %e !erit sa" %e neoi2 +n /enera& p'n# &a =; %in

  cost"ri&e %e 1co&ari$are, +ns# +n ca$"ri e4cep0iona&e se pot acor%a 1i )"rse %e >;;St"%ii&e !astera&e +n SUA o(er# o specia&i$are !"&t !ai apro("n%at# %ec't ce&e %in

  E"ropa* Ha&eta %e specia&i$#ri e4istent# se restr'n/e %e &a ?;; c'te era" +n ca$"& st"%ii&or %e)ac.e&or &a +n -"r %e @;*

  Tot %"p# o)0inerea "nei %ip&o!e %e Bac.e&or, st"%en0ii pot (i a%!i1i +n ca%r"& a1an"!ite&or LaZ Sc.oo& sa" Me%ica& Sc.oo& care %"p# o specia&i$are %e = @ ani &e or acor%atit&"ri&e pro(esiona&e %orite2 -"ristaocatproc"ror respecti !e%ic* Hentr" a (i a%!i1i +n ca%r"&acestor pro/ra!e, st"%en0ii %e tre)"ie s# (i a"t o serie %e s")iecte st"%iate presta)i&ite +n ca%r"&

  pro/ra!e&or &or %e )ac.e&or*D"pa Bac.e&orQs se poate o) ine pri!"& nie& post/ra%"a& ce& %e MasterQs * D"rata

  st"%ii&or este %e o)icei ani* Ce&e !ai /enera&e s"nt c"rs"ri&e %e MasterQs De/ree, a%ic# MA3Master o( Arts5 sec ia ."!ana, si MS 3Master o( Science5, pe sectia stiinte&or nat"rii* S"ntsi /ra%e pro(esiona&e MasterQs %e e4*2 ME%, Master o( E%"cation 3e%"catie5, MBA, Master o(B"siness A%!inistration* St"%i"& c" /ra%"& tiin i(ic ce& !ai +na&t este ce& %e DoctorQs De/ree,H.D 3Doctor o( H.i&osop.75*Hentr" a atin/e acest nie& este necesar "n st"%i" tiin i(ic %e =: ani, %"pa ter!inarea st"%ii&or, MasterQs*

  *

  pag. 21

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  22/23

  Conclu+ii

  E"ropa se a( +n (a0a "nor op0i"ni c&are, %ar %i(ici&e* Hri!a %intre acestea este %e a

  +n(r"nta +n !o% co&ecti proocarea i!e%iat# pe care o repre$int# re%resarea 1i prooc#ri&e peter!en &"n/ /&o)a&i$area, presi"ni&e e4ercitate as"pra res"rse&or, +!)#tr'nirea pentr" aco!pensa pier%eri&e recente, pentr" a re%eeni co!petitii, pentr" a sti!"&a pro%"ctiitatea 1i

  pentr" a +nscrie UE pe o traiectorie ascen%ent# a prosperit#0ii 3Kre%resare %"ra)i*D"p# c"! a! p"t"t o)sera pe parc"rs"& &"cr#rii, i!p&icarea stat"&"i +n pro)&e!e&e

  socia&e +n State&e Unite a&e A!ericii este !ini!a 1i se (ace %oar at"nci c'n% n" !ai se +ntre#%a&te so&"0ii* De ase!nea, %e!n %e re!arcat este 1i (apt"& c# a-"tor"& acor%at ca"t# s# (ie %e&i!itat%e partea !ateria, p"n'n%"se tot !ai !"&t accent pe /#sirea "n"i &oc %e !"nc# sa" conersia

  pro(esiona* Mo%e&"& socia& a!erican se %istin/e ast(e& %e ce& e"ropean prin +ncre%erea pe care oacor%# pie0ei %e ase!enea 1i in%ii%"&"i*

  pag. 22

 • 8/12/2019 Modelul European Versus Modelul American

  23/23

  0i"liogra,ie

  Ra["e& Orte/aAr/i&\s, Mariacristina Hia , Marco Viare&&i, The Transatlantic ProductivityGap !s "#$ the %ain Culprit, ;>>

  Bart an Ar6,Productivity, Sources o& Gro'th and Potential utput in the Euro rea andthe *nited States, ;>;

  S"$anne Casa"4 an% A&essan%ro T"rrini, Post-crisis unemployment developments *S andE* approaching+;>>

  Mo%e&"& act"a& neoa!erican %e econo!ie %e pia #, Hro(* "ni* %r* C.iri0esc" Dore&D"!itr" , Uniersitatea KConstantin Br'nc"1i

  I!pact"& !o%e&e&or econo!ice as"pra %e$o&t#rii econo!ii&or Uni"nii E"ropene Cristina

  BURG]ELEA , Corina Maria ENE, Car!en ULU

  .ttp2ZZZ*(inantistii*rostiriso!a-SUA

  .ttp2ZZZ*criticatac*ro;>?societateaper(ectae"ropasa!erica

  .ttp2)"siness%a7*roZpcontent"p&oa%s;>=;Eo&"tieHIB>?;^;>*-p/

  .ttp2ZZZ*$iare*co!&oc"ri%e!"ncapiata!"nciipro%"ctiitatea!"ncii%ine"ropa!ai/raa%ecat%atorii&e>;J;>

  .ttp2e"ropa*e"&e/is&ation^s"!!ariese%"cation^trainin/^7o"t.&i(e&on/^&earnin/c>>;^ro*.t!

  .ttp2a%ear"&*roe%"catiest"%iiinstrainatatesiste!"&"niersitars"a>^;aJ@(:c@%aJJ=J?;ac%in%e4*.t!&

  .ttp2a%ear"&*roe%"catiescoa&acereco!an%a"ni"neae"ropeanai!)"natatireasiste!"&"iinata!ant>^>=%J@=;;(>)c()@cin%e4*.t!&

  .ttp2ZZZ*?a!*rostirireistapreseiInternationa&=@;>st"%i"%eca$tarasiste!%e

  inata!ant(in&an%a*.t!&

  .ttp2ZZZ*st"%7a)roa%*ro*.t!

  .ttp2ZZZ*/reencar%*!%in%e4*p.ppi%_artic&es`rea%_> &an/_ro

  http://www.finantistii.ro/stiri/somaj+SUAhttp://www.criticatac.ro/5019/societatea-perfecta-europa-vs-america/http://businessday.ro/wp-content/uploads/2013/02/Evolutie-PIB-1950_2012.jpghttp://www.ziare.com/locuri-de-munca/piata-muncii/productivitatea-muncii-din-europa-mai-grava-decat-datoriile-1058601http://www.ziare.com/locuri-de-munca/piata-muncii/productivitatea-muncii-din-europa-mai-grava-decat-datoriile-1058601http://www.finantistii.ro/stiri/somaj+SUAhttp://www.criticatac.ro/5019/societatea-perfecta-europa-vs-america/http://businessday.ro/wp-content/uploads/2013/02/Evolutie-PIB-1950_2012.jpghttp://www.ziare.com/locuri-de-munca/piata-muncii/productivitatea-muncii-din-europa-mai-grava-decat-datoriile-1058601http://www.ziare.com/locuri-de-munca/piata-muncii/productivitatea-muncii-din-europa-mai-grava-decat-datoriile-1058601