Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau...

of 5 /5
ToAN SravtCI &,tmap.a C&J NOKffiC &*

Embed Size (px)

Transcript of Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau...

Page 1: Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau mina, ea mai siruta o dati copilagii, apoi zicea:,,GAnd bun si ne dea Dumnezeu!", igi

ToAN SravtCI

&,tmap.aC&J NOKffiC

&*

Page 2: Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau mina, ea mai siruta o dati copilagii, apoi zicea:,,GAnd bun si ne dea Dumnezeu!", igi

CUPRINS

Cronologie ...... '.......... 5

Moaracunoroc .........' 11

P1dureanca..... ......... 16l

317

Page 3: Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau mina, ea mai siruta o dati copilagii, apoi zicea:,,GAnd bun si ne dea Dumnezeu!", igi

- \Jmul si fie multumit cu slrlcia sa, cIci, dacl e vorba,nu bogigia, ci linigtea colibei tale te face fericit. Dar voisl facegi dupl cum [vi] trage inima, si Dumnezeu siviajute gi sl vi acopere cu aripa bunitlgii sale. Eu suntacum bltrlni, si fiindci am arrur si am atit de multebucurii in viagi, nu ingeleg nemulgumirile celor tineri9i mI tem ca nu cumva, ciutAnd acum la bltrinegeun noroc nou, si pierd pe acela de care am avut partepAni in ziua de astizi 9i si dau la sfArgitul viegii mele

de amlrlciunea pe care nu o cunosc decAt din frici.Voi gtigi, voi facegi; de mine si nu ascultagi. Mi-e greusi-mi pirisesc coliba in care mi-am petrecut viaga 9imi-am crescut copiii gi mi cuprinde un fel de spaimicind mI gindesc si rimAn singuri intr-insa: de aceea,

poate ci mai ales de aceea, Ana imi plrea prea tAniri,prea agezatl, oarecum prea blandi la fire, gi-mi vine sirAd cAnd mi-o inchipuiesc cArciumirigl.

lv^l .u

- vorDa scurta, raspunse Ghlga, sa ramane m arcl, sa

cArpesc gi mai departe cizmele oamenilor, care umblltoati siptimAna in opinci ori desculgi, iarl daci dumi-nica e noroi, igi duc cizmele in mAni pXnI la biserici, 9i

Page 4: Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau mina, ea mai siruta o dati copilagii, apoi zicea:,,GAnd bun si ne dea Dumnezeu!", igi

Ioan Slaaici

14

si ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana,Ana la mine, amAndoi la copilag, iari d-ta la tustrei.Iaci linigtea colibei.

- Nu zic, grii soacra asezati.Eazic numai ce zic eu,

vi spun numai aga, gAndurile mele, iari voi facegi dupigindul vostru, gi gtiEi prea bine ci, dac[ voi vI ducegi lamoarl, nici vorbi nu poate fi ca eu si rimAn aici ori simI duc in alti parte: daci vI hotirigi sI mergeti, mI duc

gi eu cu voi gi mi duc cu toate inima, cu tot sufletul, cu

toati dragostea mamei care incearci norocul copiluluiiegit in lume. Dar nu cereti ca eu si hotirlsc pentru voi.

-Atunci si nu mai pierdem vorba degeaba: mi duc

sI vorbesc cu arAndagul, gi de la Sf. Gheorghe, cArciuma

de la Moara cu noroc e a noastrl.* in ceas bun si fie zis, grii bitrAna, gi gAnd bun si

ne dea Dumnezeu in tot ceasul!

II

De la Ineu drumul de garl o ia printre piduri 9i pe ste

garini lisind la dreapta 9i la stenga sarele agezate prin col-

gurile viilor. Timp de un ceas gi jumitate drumul e bun;vine apoi un pripor, pe care il urci, gi dupi ce ai coborAt

iar in vale, trebuie si faci popas, si adapi calul ori vita dinjug gi si le mai lagi timp de risuflare, fiindcl drumul a

fost cam greu, iarl mai departe locurile sunt rele.

Aici in vale e Moara cu noroc.

Moara cu noroc

r5

Ori din care parte ar veni, drumegul se bucurl cAnd

o zire gte din culmea dealului pleguv, cici, venind despre

locurile rele, ea il vestegte cI a scipat norocos, iari mer-

gAnd spre ele, la moari poate si giseasci ori si a;tepte algi

drumegi, ca sI nu plece singur mai departe.

$i fiindci aici se opresc tofi drumegii, incetul cu

incetul s-a ficut bitituri inaintea morii, gi oarecumpe nesimgite moara a incetat a mai micina 9i s-a prefl-cut in cArciumi 9i loc de adipost pentru tot drume gul

obosit gi mai ales pentru acela pe care noaptea-l apuclpe drum. in cele din urmi, arAndagul aziditclrciumaIa un loc mai potrivit, departe de cXteva sute de pagi

de la rAuleg, iari moara a rlmas pirisiti, cu lopeqile

rupte 9i cu acoperimAntul ciuruit de vremurile ce

trecuseri peste dAnsul.Cinci cruci stau inainte a morii, doui de piatri gi trei

altele cioplite din lemn de stejar, impodobite cu Eircila-mul 9i vopsite cu icoane sfinte; toate aceste sunt semne

care-l vestesc pe drumeg ci aci locul e binecuvintat, deoa-

rece acolo unde vezi o cruce de aceste a aflat un om obucurie ori a sclpat alml de o primejdie.

Dar binecuvAntat era locul acesta mai ales de cAnd

veniseri cArciumarul cel nou cu nevasta lui tAnIrI gi cu

soacri-sa cea bitrAni, cici ei nu primeau pe drumeg ca

pe un striin venit din lume, ci ca pe un prieten agtep-

tat de multi vreme la casa lor. Abia trecuseri dar citevaluni dupi Sf. Gheorghe, gi drumegii mai umblati nu maiziceau cI o si faci popas la Moara cu noroc, ci ci se vor

Page 5: Moara cu noroc (Carte pentru toti. Vol. 4) cu noroc...Moara cu noroc t7 Ana gi Ghigi ii slrutau mina, ea mai siruta o dati copilagii, apoi zicea:,,GAnd bun si ne dea Dumnezeu!", igi

Ioan Slauici

t6

opri la Ghigi, si toatl lumea gtia cine e Ghigi 9i undee Ghigi, iar acolo, in vale, intre pripor ;i locurile cele

rele, nu mai era Moara cu noroc, ci cArciuma lui Ghi;5.IarI pentru Ghigi cArciuma era cu noroc.Patru zile pe siptimAni, de margi seari pAnI sAm-

bItI, era mereu plina, gi rogi se opreau la cArciuma luiGhigI, 9i togi luau cAte ceva, gi togi pliteau cinstit.

SAmbAti de cu seari locul se degerta, 9i Ghigi, ajun-gAnd si mai ri.sufle, se punea cu Ana si cu bitrina sinumere banii, 9i atunci el privea la Ana, Ana privea la el,

amAndoi priveau la cei doi copilagi, cici doi erau acum,iarl birAna privea la citegipatru gi se simgea intineritS.,clci avea un ginere harnic, o fat5. norocoasi, doi nepogisprinteni, iari sporul era dat de la Dumnezeu, dintr-uncAgtig flcut cu bine.

Duminicl dimineaga Ghigi punea calul la teleagl gi

bitrAna se ducea la biserici, filndcl bitrXnul, fie iertat,fusese cojocar gi cAntireg de strani, gi aga, mergind labisericl, ea se ducea parci s5-l vadi pe el.

CAnd bitrina pleca la biserici, toate trebuiau sifie puse bine la cale, clci altfel ea odati cu capul nuar fi plecat. inci sAmbiti dupl-amiazdzi shtga trebuiasI rineascl grajdul, curtea gi locul de dinaintea cArciu-mii, in vreme ce bitrAna gi Ana glteau cArciuma pentruzilta de duminicl. Duminici in zori biuina primeneacopiii, se gitea de slrbitoare, mai dldea o raiti prinimprejur, ca si vadi daci in adevlr roate sunt bine, apoise urca in teleagi.

Moara cu noroc

t7

Ana gi Ghigi ii slrutau mina, ea mai siruta o daticopilagii, apoi zicea:,,GAnd bun si ne dea Dumnezeu!",

igi ficea cruce 9i didea semn de plecare.

Dar ea pleca totdeauna cu inima grea, clci trebuia siplece singuri gi si-i lase pe dAngii singuri la pustietatea

aceea de cArciumi.DacI aruncai privirea imprejur, la dreapta gi la stAnga,

vedeai drumul de gari gerpuind spre culme, iari la vale,

de-a lungul rAule gului, cit strlbate ochiul, pAnI la cAmpia

nesfArgiti, a{ari de cAgiva arini ce stiteau grimadl dinjos pe podul de piatrl, n:uzfueai decit iarbi 9i mirlcini.La deal valea se strAmteazl din ce in ce mai mult; dar

aici vederile sunt multe gi deosebite: de-a lungul rAule-

gului se intind doui giruri de sllcii gi de rlchite, care se

indeasl mereu, pini se pierd in cringul din fundul viii;pe culmea dealului de la stAnga, despre Ineu, se ivegte pe

ici, pe colo marginea unei plduri de stejar, iari pe dea-

lul de la dreapta stau rizleqe rimigigele incl nestArpite

ale unei alte piduri, cioate, rldicini iegite din pimAntgi, tocmai sus la culme, un trunchi inalt, pe jumitatears, cu crengile uscate, loc de poPas Pentru corbii ce se

lasi cronclnind de la deal inspre cAmpie; fundul vlii, insfirgit, se intuneci, 9i din dosul crAngului depirtat iese

turnul guguiat al bisericii din Fundureni, invelit cu tini-chea, daripierdut oarecum in umbra dealurilor acoperite

cu piduri posomorAte, ce se ridicl 9i se grlmidesc unulpeste altul, pAni la muntele Bihorului, de pe ale ciruiculmi troienite se risfrAngrazele soarelui de dimineag5.