Misiunea Class IT

of 10 /10
Misiunea continuă a Class IT

Embed Size (px)

Transcript of Misiunea Class IT

Page 1: Misiunea Class IT

Misiuneacontinuă a

Class IT

Page 2: Misiunea Class IT

Ce este misiunea continuă?

Misiunea continuă este suma motivelor pentru care compania noastră există în piață, de ce este apreciată de clienți și definește modul în care adaugă valoare celor cu care interacționează.

Page 3: Misiunea Class IT

Care este misiunea noastră?

Misiunea noastră continuă este susținerea succesului clienților noștri, prin asigurarea unei fundații IT solide a afacerilor acestora și prin oferirea de soluții și servicii de suport pentru infrastructura IT.

Page 4: Misiunea Class IT

Prin misiunea noastră continuă, evoluăm în fiecare zi i aducem ș

rezultate vizibile clien ilor no tri: suport ț șIT performant, eficien ă, ț

control i securitate a șsistemelor de inute.ț

Page 5: Misiunea Class IT

    1. Asigurarea disponibilită ii țcontinue a func ionării țsistemelor critice pentru o afacere (servere de aplica ii, solu ii ț țde colaborare sau email, solu ii de țcomunicare).

Page 6: Misiunea Class IT

2. Asigurarea securită ii ținforma iilor criticeț , prin implementarea de solu ii de țprotec ie din exterior i  din ț șinterior sau de backup a

datelor proprii.

Page 7: Misiunea Class IT

3.  Sus inerea productivită ii ț țangaja ilorț , prin solu ii de țîmbunătă ire a ț vitezei de lucru a sistemelor IT, datorită  uneltelor moderne i ș proactive de suport IT, care reduc cu 80% numărul de întreruperi în activitatea de zi cu zi, prin identificarea poten ialelor țsitua ii de avarie înainte de țapari ia acestora sau țprin interven ii rapide pentru țremedierea acestora, atunci când apar situa ii neprevț ăzute.

Page 8: Misiunea Class IT

4.  Eficientizarea costurilor, prin consultan a țîn rela ia cu furnizorii de țservicii IT&C sau prin implementarea de solu ii inovativeț , care oferă control asupra activită ii de țimprimare, salvează consumul de energie  i îmbunătă esc ș țperforman a la birouț a angaja ilorț .

Page 9: Misiunea Class IT

5. Sus inerea țmanagementului, prin în elegerea unicită ii fiecărei ț țafaceri pentru oferirea de solu ii țIT relevante  i supervizarea școntinuă a livrării, cu ajutorul managerilor IT externaliza i i ț șprin rapoarte de performan ă ț

i control a sistemelor ITș .

Page 10: Misiunea Class IT

Prezentare servicii de suport IT, pe

www.classit.ro

Mai multe detalii despre cultura organiza ionalăț

Star Team, pe

www.starteam.ro