MINISTERUL TRANSPORTURILOR - FML · 2 capitolul i ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ art.1 ˛ ’˚*#ˆ *˛ ˝...

of 34 /34
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ”CFR“ S.A. PRIVIND LA LINIA DE CONTACT Nr. 355 2001 Uz intern

Transcript of MINISTERUL TRANSPORTURILOR - FML · 2 capitolul i ˘ ˇˆ˙ˆ˝˛˚ˆ art.1 ˛ ’˚*#ˆ *˛ ˝...

MINISTERUL������������������

TRANSPORTURILOR� �����������

������������������������������� ”CFR“ S.A.

������������

PRIVIND �������� ��������� �� �����������

LA LINIA DE CONTACT

Nr. 355

2001

Uz intern

1

CUPRINS Pag.

Capitolul I ����������������� ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 Capitolul II ��" ��#��$���#%����&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�!!!!!! 3 Capitolul III )�&�*+������#��#* ������+���(������$����+������

+�" ��#� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 Capitolul IV �, ������ ��������� * *��&����#%��� ��&����'��(�����

la linia de contact ........................................................... 9 Capitolul V ���* ��&�� *#�*�#*�+�#���*��'���* *��&����'��(�����

la linia de contact ........................................................... 10 Capitolul VI ��&* �&���#��*��� �� ocul accidentului sau eveni-

mentului feroviar ���#%�����&����'��(������ �� ���� de contact ....................................................................... 13

Capitolul VII �� ���� ��&�����(�#�*�� ��$�-* *���#%�����&����'��(����� la �����&��#��'�#'�$��� ��+�#�����* *�, cu personalul #� �� � '���*,*��'.���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14

Capitolul VIII ������ * ��#%��� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#' $���������������#'�(�'.���� ��+�" ��#� ��&����'��(����� la linia de contact ........................................................... 15

Capitolul IX ���'�*������������ * *��+�" ��#� ���&����'��(������ � linia de contact ............................................................... 16

Capitolul X �&+����'������$���(�&���� ��+�" ��#� ���&����'��(����� la linia de contact ........................................................... 17

Capitolul XI ��(�����$����������� ��#*���'�� ��+�#���*��&�� compunerea trenului d����'��(������ �� �����&��#��'�#'�!! 18

Capitolul XII ��+�*������+���+.���'���* *��&����'��(������!!!!!!!!!!!!!!! 19 Capitolul XIII �����������-��� ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20 Anexa 1 D�+�#� �* �'���*�� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�!! 22 Anexa 2 ��&* �&�����#�&����/��#��* �/��#��������� �#�'.�'���*

&����'��(������ �� �����&��#��'�#'����'�*�� '�� *#�.���!!!!!!! 23 Anexa 3 ��(��'��* ������� �&���#* ��$��&�����itive al mijloacelor

&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25

2

CAPITOLUL I ���������� ��������

Art.1 ���'�*#��*�� �� ��� �+��'���.� *'� ������� +�" ��#� ��� &�� ��'��(���������'�*�/� .'*������&����"�+��'� ��� �����'� ���� �� ������&��#��'�#' 25 kV, 50 Hz, oricare ar fi cauza acestora, inclusiv accidentele� $� evenimentele feroviare.

3

CAPITOLUL II ������ � !� � "��� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $

Art.2 ��'�*�/� .'*������&����"�+��'� ��� �� ���'� ���� �� ������&��#��'�#'�� ��*�+.�� ����##�&��'� ���$� evenimentelor feroviare care au afectat linia &��#��'�#'�$�����'�*���&��#%�&�����#��#* ����������*'� �����.�+�" ��#��&����'��(������ �&�#(�'�� &��� ���'�*���� �������� $�� �#%���� &�� ��'��(����� formate din personal specializat.

Art.3 ���#* �����+�" ��#� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'����&��-.$���.�în conformitate cu prevederile legale specifice� /�� (������� $�� #*����(�&��� ��������'� ������'�*#��*��!

Art.4 (1) ��" ��#� ��&����'��(������*'� izate la linia de contact sunt: a. drezine pantograf; b. '���*���&����'��(������ �� �����&��#��'�#', formate din macara Diesel &��01�'-��&��'��* ���2�3140���*�3145��$��#� ��*����&�*.�(������������'�*������� #*� �, �����/�� '��� #*� -�6�.��*'�+�'.�$��&��+6�.�� ���'�*����'�#����,���* *��+�#��� ���/���+,� ������*���&��#��#* ����7 (2) )�� �-���� &������ ��� ���'����-� $�� �� '���*�� ��� &�� ��'��(�������#��&*#������������ � ����������'��&���*���$��*'� �������� '���+�" ��#��&����'��(������-���(�������*��� �*'�+�#��� � ���&���&�'���a "CFR" – 8!�!�����#*+�$��a ���#.����altor +�" ��#��&������.!

Art.5 �#%��� �� &�� ��'��(������ �*�'� -��+�'�� &��� ������� * � #��'�� ��� &��electrificare.

Art.6 ��" ��#� �� &�� ��'��(������ $�� �#%��� �� &�� ��'��(������ -*�#�������.� /��*�+.'���� ��#��&����9 a. &������ �����'����-�$��'���*�� ��&����'��(������ �� �����&��#��'�#'����&�'���.�/��+�&�#�����*��.'��,����'�*���-����'���.�/� .'*����/��'�+�* �#� �+����#*�'��*�+.�� ��&����"�+��'� ��� �� �����&��#��'�#'�����#�������-��cauza acestora, inclusiv �##�&��'� ��$� evenimentele feroviare; b. #��#* �����&������ ������'����-�$����'���*�� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'��������������.�/���$��-� �/�#6'��#��'����.�������'.�&�� �������'�*� ��'��(������ �� �#* � &����"�+��'* *�, al accidentului sau evenimentului feroviar, în cel mai scurt timp posibil de la avizare; c. �#%��� ��&����'��(������'��,*����.�-���&�'�'��#*�*'� �"� ����#������ *#�.�� ���&�����'�,� ����$���.�������'.�&�� �����/��#� �+����#*�'�'�+��

4

posibil de la avizare, pentru a interveni la locul deranjamentului, al accidentului sau evenimentului feroviar.

Art.7 )���#'�(�'�'���+�" ��#� ���&����'��(������$�����#%��� ���&����'��(���������(��� �����#'�� ���'�*#��*�� �� &�� ���(�#�*�� ��&��� �� $�� ��� �+��'.�� �� /��(����������� �+��'.�� �� �����#�����&���'�'����'�*�#��'�� * �#����� ������#�����'� ��� �*,� �����*��� $�� ���'� ���� ��� &�� ��&�#�'�� ����#������ ��'�%��#�� � �� *'� �"� ���� � '�� ���+�� $�� &���������� ���#�-�#�� �+���� &���*'���'.�� ��&���'�'�în domeniul respectiv.

5

CAPITOLUL III &�#�'(����) �� '�����) (���%����� !� ��(������ (����� ���� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $

Art.8 În cazul producerii unui deranjament la linia de contact sau a unui accident sau eveniment feroviar care a afectat linia de contact, la �� �#�'������ ����� '� �-������+.�� �� &����#��* *�� ������'�#� -���(����������'��* � &�� �� ���* �'��* � &�� #��#* ������ &�� ��� -��* � �-�#'�'�� &.�&����������&��/�&�*+������&�������/drezinelor pantograf.

Art.9 La locul deranjame�'* *�����&�� �����.��#*�&����������'����-���#%����&�� ��'��(������ #��� +��� �������'.!� �-* � �#%����� &�� ��'��(�������'�,� �$'��� /�� -*�#���� &�� �+� ������ &����"�+��'* *��� &�#.� +��� �*�'���#������ � '�� +�" ��#�� $� alt� ������� � &�� ��'��(������� &*�.� #�����(�����.�&����#��* �������'�#�-���(������#��'��*�+6�&��� *��+.�*�� ����#������ #��-��+� ���(�&��� ��� :���'�*#��*�� ��� pentru comanda prin &����#���������'�#�-���(���������'� ���� ���&��� �#'��-�#���:���!5;<!

Art.10 )��#��* �/��#�����*�'���#������$��� '��+�'����le sau subansamble în �-���� #� ��� ���(.�*'�� /�� ���=�� 5�� �#��'��� (��� -�� *�'�� &��� �����(� ��centrelor de electrificare.

Art.11 În cazul avarierii stâlpilor, ancorelor sau traverselor rigide, sau în cazul în care acestea trebuie demontate pentru a crea front de lucru #� �� � '�� +�" ��#�� &�� ��'��(������� $�-* � �#%����� &�� ��'��(������ (���� �#�'��&����#��* *��������'�#�-���(����'���* �&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�� ��&�#6�&� �*+.�* � $�� '��* � �'6 �� ���� ��#��� ��� $�� '��(���� ���rigide care trebuie înlocuite. D����#��* � ������'�#� -���(���� �� �#�'.������� '� �-������+.�� �����'��* *�� ���* �'��* *�� &�� #��#* ������/�&�*+������ +������6�&� �#* �&����+��������'���* *��&����'��(��������*+� ��$���*+.�* ��*'����������+�#�����* *�!

Art.12 )��#��* �/��#������'����#����.�$���#��*����*����+�" ��#��&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�&������ '��������� ����#��'���(���-���� �#�'�'��&��#.'�����+���'�+��'* �&��8��*���������#* ������&���#�&�* �������� ������������� '� �-������+.�� �� ��+���'�+��'* � &�� 8��*������ ���#* ������ &���centralul “CFR”-SA, care va dispune îndrumarea mijlocului de ��'��(�������� �#�'�'!

Art.13 ������� �����'����-��&�����* .���*�'���+���'�� ����&�* �&��'��#'� ���&��

6

�����&��#��'�#'!�8'����� ���&��-*�#��������$�� �#* �*�&������- .��*�'�#*���#*'��/�����+�����.�&��&����#��* �������'�#�-���(����/����#.�*�����.�&���#'�(�'�'������- .!

Art.14 ����* � &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� (�� -�� ����'� ��� �� ����� &�����#��'��*��'.����&��&�+�#� �*�$���*�(��-���#�����'�&��� '��(�%�#* �!

Art.15 )�� #��* � /�&�*+.���� �� &����"�+��'�, accidente sau evenimente feroviare��&����������'����-�(����$��&���*��'�'���&��&�+�#� �*�/��'��+���de maximum 30 minute ziua, respectiv 45 minute noaptea, socotit de ���������+������(��.���!�)��#��* �/�&�*+.����'���* *��&����'��(������ ��linia de contact, aceste termene se socotesc de la sosirea locomotivei pentru remorcare.

Art.16 ����* �&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�(��-��/�����'�&��+�#�����*��#������'����������,� * �+�" �#* *��&����'��(�����!

Art.17 În scopul prevenirii��##�&��'� ���$i evenimentelor feroviare în timpul #��#* ������ '���*�� ��� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'�� /����'�� &�� ��� �#�� �� ��'��(������� +�#�����* � (���-�#.� &�#.� '��'�� ����+, � �� $���*,����+, � ��+�#��� ����*�'�,��������*��'��#��'�����'������&�#.�,���* ���'�� ����*��'� #��'��� ��&�#.���� $�� &�#.� +�'���� �� &�� &�� ������ �*�'�&�#*� �'�!�������+������(��(���-�#������*�������'6 �� ������#��� ���$����altor materiale aflate pe vagoane.

Art.18 )����'��&��/�&�*+�����'���* *��&����'��(������ �� �����&��#��'�#'����e va -�#�����,��-�6����#��-��+���� �+��'.�� ���/��(������!

Art.19 �6�&�'���* �&����'��(������ �� �����&��#��'�#'���-��'�/�&�*+�'����'�*�&�-���'�� *#�.���/���'�������*���� �������&*�'��� �, pe timp de noapte, se (��������#'��$��*�+.'���� �9 a. ��'����'�������. fie remizat pe linii industriale. b. ��'����'������#��+�#���*���.��.+6�.�#� �'.! c. /���'������'���* �&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�(��-����+���'����linii libere, pe cât posibil cu acces pe la ambele capete.

Art.20 �*�.� �������� �� &�+�#� �*� �� '���* *�� &�� ��'��(������� responsabilul acestuia – macaragiul – (��-�#������(������+.�*���'.���(�%�#* � ���&���#�+�*�����$��(�� *��+.�*���&����+�&����!�)��#��* �/��#�������#���'�'.������* �� �� ���'��� &�� �* ���� $�4��*� -�6�.�� ����� ��'��+�&�* �resp����,� * *��#*�+�" ��#� ��&����'��(������&�� �������&��� �#'��-�#�����(�� �� �#�'�� �"*'��* � #� ��� +��� �������'�� *��'.��� ���#�� ���'��� ���'�*�remedierea lor.

Art.21 (1) >�'����+�=�+.�&��#��#* �������'���*�� ���&����'��(������ �� �����&��contact este de 60 km4%���� �����&���#'��$��#*���'�,�$��&��51�?+4%�/��abatere. (2) În cazul în care�/��#�+�*������'���* *��&����'��(������ �� �����&��#��'�#'��=��'.�(�%�#* ����#.����(�'��.�&��#��#* �������'��+���+�#.�&�#6'�(�'����&��#��#* ����� indicat.�+����*��� $�-* �'���* *��&����'��(������ – macaragiul –�(��/�$'������/���#��������+�����'* �&��+�$#����� ��'������&��

7

îndrumare. Art.22 ��+���� &�� +���� ��� '���*�� ��� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� ���

�'�,� ��#�/�������'�#*�(�'��� ���&+����$�����'��#���le impuse. Art.23 ��#���*��#��#* .��*+���#*�,���* ������'�'���(��������* *��&��+����$��

(��-���*���(��%��'.�&��+�#�����*�&���#�,��������-a a locomotivei. Art.24 *������ �� &������������ �#�+�'�(������'�*���+��#�����'���*�� ���&��

��'��(������ �� ����� &�� #��'act, în caz de accident sau eveniment feroviar,� ��� -�#�� /�� #��-��+�'�'�� #*� #��(����� �� /�#%���'�� /�'�����+������������� .�&���.������'��@���A�8!�!�$��8�#��'�'���������� .�de Transport Feroviar &�� �. .'���� @���� �. .'���A� 8!�!�� �����#'�(�Socie'�'��� ������� .� &�� ��������'� ����(���� &�� ���-.�@���� ���-.A�8!�!���&*��'��&����'��(������ �� �#* accidentului sau evenimentului feroviar�� �#�+�'�(��(���.+6��� ��&����������$�-* *���#%�����&����'��(�����.

Art.25 )�� #��&����� +�'���� ���#�� &����bite, la solicitarea dispecerului energetic feroviar, pentru a se deplasa la deranjamente, accidente sau evenimente feroviare, drezinele pantograf vor fi remorcate de locomotive,�#����(���-���*��� ��&����������#��-��+���'!0B!

Art.26 �=�#*'����� �������� ��� &�� +���(�.�� #�+�*������ $�� &��#�+�*��rea, ���#*+� $�� ��+�� ������� '���* *�� &�� ��'��(�����, se fac de� #.'�� +�#�����* � #���� &����(�$'�� +�#���*�� '���* *��� #��-��+���� �+��'.�� ��� /�� (������!� ��#������� #���� &����(��#� +�#��� � ��'���*�� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�'��,*����.�-������'�*����$���*'��������/��-*�#����&��$�-�&��'���!

Art.27 ����*������#��&���� ���'�%��#��&�� *#�*�� ��+�#��� �����'��/�����#����macaragiului.

Art.28 ����(������ '���* *�� &�� ��'��(������ #*� +�#���� �*� ��� (�� -�#�� ���'��#�#��$��&��'������������/+,�6�#�����$���*����(����ri prin prindere la sabot.

Art.29 )����'��&��/�#������� *#�.�� ������ ������/���'�������*�/��%� '��&��+�$#�����$�-* ��#%�����&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�(��/��#����/�������'�* �&����(����������'� ���� ���8�� ���� ��#��'��,*���/�#%����/��(�&���������*�.���������* *��&�� *#�*���#�����+�#��� ���$��(��#�+*��#������ ���� ��#����trebuie scoase de sub tensiune.

Art.30 Nu se va începe lucrul pe linii traversate de linii electrice sau '� �-���#��� �6�.� #6�&� �*� ��� (�� ����*��� �����* � &�� *#�*� ��#�����macaralei.

Art.31 ��'����'�������.���� *#�������� ���� ��� �#'��-�#�'��/����'��&���#��'����� ������ &�� #��'�#'� &�� �*,� '����*���� ������� ��� �� �.+6�'� $�� *�����+.�*�� ��� #�����*��.'����� ���'�*� ����*������ �����* *�� &�� *#�*�necesar. Confirmarea scoaterii liniei de conta#'� &�� �*,� '����*��� $�� ���������� ���.+6�'����(��-�#��&��#.'���$�-* ��#%�����&����'��(������ ��linia de contact.

Art.32 �*�.���������'���* *��&����'��(��������� �����&�� *#�*�� �#�+�'�(��&�� ��

8

'���� ��� (�� &�'�$�� �*+��� �� �� �#�'����� +�#�����* *�, #*� ��*� -.�.�vagoane –� &*�.� #���� ����� �������� #������� �.��$'��+�#���*��� #6'�$�� ���� �� &��� ����� &�� �#��*��� �� �#��'����� ��� (��� /�#%�&�� $�� ��+�� �������'��(�'����(�&��� ���&������'�*#��*�� ��&����+�� �����!

Art.33 ����* � &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� (�� -�� +���inut pe loc cu -�6�� ��&��+6�.��'�6���������+�#���*��#*�-�6���&�����(�#�*!

Art.34 �*�.�'��+������� *#�.�������(��/� .'*���#� �"* �+�#��� �������(����(��*���'�����#.��� �� �#* �*�&����-��'�#� �'.�+�#���*���*�+.���&�&�#.��*��-au ���&*�� '��.��� &�� '����� #*� ��- *����� ����'�(�� ��*���� ���*�������#��#* �����!�)��#��* �����������*������'-� �&��'��.���&��'���������(���(����������� * �&��/�'��������� ����,����'�*��� *��+.�*���&����+�&����!

9

CAPITOLUL IV �*��������� ��������'�'� #�� � "����� #� ��$��%����� �� ����� #� contact

Art.35 �, ������ ��������� * *��&����#%��� ��&����'��(�����9 a. �.� ��� +.�*�� �� &�� ���'�#���� �� +*�#��� ��#������ �� �=�#*'����� *#�.�� ��� /�� ���'� ���� �� � �#'��#�� &��� ���� accidentului sau evenimentului feroviar; b. �.� ��� +.�*�� �� &�� ���'�#���� �� +*�#��� ��cesare pentru efectuarea *#�.�� ��� &�� ���'�,� ���� $�� /� .'*����� �� *�+.�� �� accidentelor sau evenimentelor feroviare la linia de contact; c. �.� �=�#*'�� *#�.�� �� &�� ��� ������ �� ��,���'* *�� ���'�*� �#'�(�'�'���+�#��� ���&����'��(������ ��accident sau eveniment feroviar; d. �.�#��������,���'* ���#������� *.����#��#* �����7 e. �.��=�#*'�� *#�.�� ��&�����&*#������ ������&��#��'�#'� ������+�'�������'�*#����� ������'�*��� *�����#��#* ������#*� �#�+�'�(��� �#'��#�7 f. �.�(���-�#������+�'�������+�'��#����� ������&��#��'�#'�&�� zona de ��#������ �-�#'�'.� $�� &��� ���� �� �&��#��'�� $�� �.� ��&��#%�&.�#��#* �����pentru locomotive electrice,�#*��(��������(��'*� � ������'��#���!

Art.36 �*�#��� ��$���*+.�* �&��������� ���#���������'�,� ��#�&��$�-* �������&��electrificare, în raport cu situ����� �#� .� $�� #*� �+� ������deranjamentului, accidentului sau evenimentului feroviar.

10

CAPITOLUL V Reguli de lucru cu macaraua trenului #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $

Art.37 �=� ��'�����+�#��� � ������(��-�#��/��#��-��+�'�'��#*���&�#���� ��&�'��în inst�*#��*�� ��&��-*�#��������$��*'� ��������+�#��� ��!�8��(����(���/��(�&���� $�� ��&�#���� �� &�'�� /�� ����#������ �� '�%��#�� �8���� $�� ���+� �����#�-�#��&�����'�#������+*�#��!

Art.38 ���-��+���&�#���� ���&���#.��� ��'�%��#��� ��*'� �"� ����+�#��� � ��'���EDK 80/2� $�� 3145� ��'� -*�#������ /�� ��'��(� * � &�� '�+����'*��� &�� ��minus 35 °C la plus 35 °C.

Art.39 (1) Înainte de începerea lucrului cu macaraua, macaragiul va stabili #���� &��'��� (�����'� �� &�� *#�*� ��� ���'���.� ���'�*� #��* � �����#'�(� – calat sau necalat – $��#�����*�'�+.�*�� ����#���������'�*�����.'���! Înainte de începerea lucrului cu macaraua, macaragiul va bloca suspensia acesteia. (2) �*�.�'��+������� *#�.�� ���&������.'�����+�#�����* �(���-�#.�/�#.���&�'.�(�����'��&�� *#�*�� ���.�������&����'������,���* *��$��&�#.��-au creat #��&���� ����#���������'�*��-�#'*����� *#�.�� ��! (3) )��#��* �/��#����+�#���*��'��,*����.� *#�����/�'�-un loc în care &��'����� /�'��� �=�� ������ ��� #���� ��� �- .� +�#���*�� $�� �=� �� ���� ���� .'*��'����'��+���+�#.�&��B;11�++��$�-* ��#%�����&����'��(������(��/��#���� /�� �����'�* � &�� ��(����� �� ���'� ���� ��� &�� ���*������ #��#* ������#��&���� ��/��#�������(��-�#��#��#* �������� ���� ��(�#���� *#�.���!�����(�� *�� ��#*��$'���.�#� ��/��#�����&��$�-* ��#%�����&����'��(�����. Liniile � .'*��'�����(����#������#*��������&�� ��#��'�* �&��� �#'��-�#�����&��#���$*� la 700 m� $��&��#��� ,��� la 1000 m�� #��-��+����'�*#��unilor de ��+�� �����!�����'* �&����+�� ������&�� ��&��#* ���$*�(��-��&otat cu ��#%���'��&����+�� ������$���'�����&����&������-��#(�����&��#��#* �����������#����(������� ��.'*���#*�����&����'���� ��(�#����$��#*�$�-* ��#%�����&����'��(�����!�)��#��* �/��#��������'* ���'���(���'�&��'��#�����*�*��'����� �#��'�� / � �(�����.� ��� $�-* � �#%����� &�� ��'��(�����!� �*�.� #�� �����+�'�#��-��+�����#.�+�#���*����-��'���'���.�&�����,���'������'* �(����'�� &��#* � ��$*� $��� �� ����������� '���* *��� (�� &�� ��+�� �� :/����'�:�dintr-�� �������� /�� #���� ���'�� -�� �,���(�'� &�� #.'��� ������� * � &��

11

�#�+�'�(.������&�#.��*�������+�$'��#��-��+������&��#* ��.+6���#*�-������$��� ����� '���� $��� �� ����������� '���* *��� ����'* � (�� &�� ��+�� �� &��:������:!�)����'��&����'�����+�#��� ����$�-* ��#%�����&����'��(������(�� *�� ��.'*���#*���������&����+�� ���������'�*��������#��-��+��#.��*�(��'��#����#��*��'����$��#.��#�$'����*��$���'�&��#* ���$*�#*�-������$��������'���!� )�� #��* � /�� #���� ��.'*�� �� ��&��� ��� /�'���*��� *#������ ��� (��continua numai cu liniile vecine închise.

Art.40 C��*'.�� �����#���� �����'����&�#��+�#���*�� ��&�-���'e deschideri ale ,���* *��– �����&���#��*�� – sunt indicate în tabloul puterilor de ridicat în variantele de lucru – calat sau necalat – pe linii în aliniament sau cu �*���/�. �����de 0 ÷ 50 mm sau 50 ÷ 100 mm, din cartea macaralei respective. Des#%�&�����,���* *��+�#��� ���������#'�(������&���#��*�������#����&��.�&��'�����/�'����=����(�'* *��#��'�� �$���=���� ���#6� ��* *���+.�*��'.����������'� .!

Art.41 (1) �*� ��� (�� &��.$�� ���#���� +�=�+.� �&+��.� &�� ��&�#�����#�����*��.'����� (�����'��� &�� *#�*� � ���� $�� &��#%�&����� ,���* *��+�#��� ��!�8��(����������+��&��-��'* �#.��/��'�+�* ���&�#.�������#������&��#%�&��� �� ,���* *�� ��� +.���#� &��� #�*��� &�-��+.�� ��� � ��'�#�� � ��*'� �"* *������#*+�$��&���#�*���#�+���+.������ * *���/��#��* �+�#��� ���calate. (2) În caz�&����#���'�'���,���* �+�#��� ������(����'����� ��&��#%�&������&+���,� .� ��&�#�'.� ��� �#� �� ���'�*+��'� ��� &�� ��&�#���� $��� &*�.�depunerea sarcinii, se va reface calajul macaralei.

Art.42 �*� ��� (�� &��.$�� &��#%�&����� +�=�+.� – ����� &�� �#��*��� +�=�+. – indica'.� ���'�*� -��#���� ���#��.� ��� #���� �� ���'�� ��&�#�� +�#���*���conform datelor din tabloul puterilor de ridicat, în variantele de lucru – calat sau necalat –, ��� �����/��� ����+��'���*�#*��*���/�. �����de 0 ÷ 50 mm sau 50 ÷ 100 mm, din cartea macaralei respective.

Art.43 )�� #��* � /�� #���� ��'�� ��#����.� #� ����� +�#��� ���� ���'�*� �� �(�'������#� * �&���.�'*���������� 6��.�, �#������*������������(���=�#*'��$��#� ����� ��� #� �� &�*.� �����+�� #*� #���� ��'�� ���(.�*'.� +�#���*�!� )��prealabil, ter��* ����#��������$���.���'* �&��'��(�����(��-����(� �'�$���&*�� ��������'� .!

Art.44 ��#��� � ��(��� *#���/����������������'� .���*��/����'*������=#������� ���/�# ���'.�/�� �+�'� ���&+����&��&�����+� ��&�����#��.�&���#��'���'�%��#.�a macaralei respective. ��'�*� �� ���(���� ����#� * � &�� �.�'*������ #��*�+������'��.����'����* *���*,������+��/��'�+�* � *#�* *���+�#�����* �(��#��'�� ����������+�#��� ��������(���-�#�����,* ���&����������(� ��!

Art.45 ��'����'�����.���&�#��������#.�������#����#.������*����-a determinat în prealabil greutatea.

Art.46 ��'����'�����.��+* ������#*�+�#���*�������#��� �����#���'������#*+�$���.�'*����������*'.�� �����&�, �#�'��$���� ���'��#�����*��.'��!

Art.47 ��#�����* �(���(�'��+�$#.�� ��&�����&* ����$����'���������#������ �����

12

+����* .���-����$��#��'��*��$�������&���"���������� ���#*�-*���! Art.48 ��#�����* � $�� ��.'����� &�� ���#���� (��� (���-�#�� ��'����'�'���

&������'�(� ��� &�� ������ $�� +�&* � &�� ������ �� ���#������ &�����#��&������&������#��'����&���#6� ������'��&*#�� ���.�'*�������+�#��� ��.

13

CAPITOLUL VI ��#'� #� � ��'�� �� �� '� accidentului sau evenimentului feroviar

� � "���� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $

Art.49 Stabilirea planului de lucru la locul accidentului sau evenimentului feroviar $�� #��&*#����� �������� ��� ��� �=�#*'.� #��-��+� ���'�*#��ei nr.632.

Art.50 �-* ��#%�����&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�������'�� ���'�,� �����planului de lucru la locul accidentului sau evenimentului feroviar.

Art.51 (1) �*�.� �'�,� ����� � ��* *�� &�� *#�*� ���'�*� /� .'*������ *�+.�� ���accidentului sau evenimentului feroviar��$�-* ��#%�����&����'��(������$��+�#�����* � '���* *�� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� (��� '��#�� ���=�#*���� *#�.�� ���#��-��+�� ��* *���#��&*#6�&� *#�.�� ��������������.��*�&���! (2) 8#%�+,������ ��* *��&�� *#�*��*�������'��-�#��&�#6'�&��#.'���#���care l-au întocmit.

Art.52 În timpul lucrului la locul accidentului sau evenimentului feroviar, echipa de ��'��(������ �� �����&��#��'�#' ���+�$'��&�����������*+���&�� ��$�-* ��#%�����&����'��(������ �� �����&��#��'�#'!

Art.53 ��#�����* � '���* *�� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� ���+�$'��&�����������*+���&�� ��$�-* ��#%�����&����'��(������ �� �����&��#��'�#'!�În caz de pericol, comenzile &�����������+�$#.�� ���+�#��� �� pot fi date de întregul personal aflat la locul accidentului sau evenimentului feroviar ��*�� � *#�.����$��(���-�� *�'���+�&��'�/��#����&������&��#.'���macaragiu.

14

CAPITOLUL VII ��������� #� ���%� �' ��� !�+'�'� � "���� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $ !� ��� (� �����'�'�, ' ��������'� �������$� �'*'��$,��

Art.54 �-* � �#%����� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� $�� +�#�����* � ����&������.�����'�*�'��'�����, �+� ���+���'��'��&�����(�#�*��#��&*#������*,*��'.����&��#�����������!

Art.55 �*�.� ��$����� &��� ��&�*� �� +�" ��#� ��� &�� ��'��(������ /�&�*+�'�� ��deranjamente la linia de contact sau la accidente sau evenimente feroviare��$�-* ��#%�����&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�$��+�#�����* �(��� �(��� �� ����� &�� ���(�#�*� &���#'�� #*� $�-��� �'���� ��� &�� #� �� -���'.�������'��* �&�� �����* �'��* �&��#��#* ������$�-���&��'��#'� ���&�� �����$��reviziilor de vagoane, pentru acele probleme curente de serviciu, în �'�6��.� ��.'*�.�#*��=� ��'�����+�" ��#� ���&����'��(������$��#����#��������� (����*����'.!

Art.56 8'���� ��&��#� ��-���'.�$�����* �'���� ��&��#��#* �����(���&��� ��#�������$�-* *�� �#%����� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� $�� +�#�����* *����-��+����� ��*���� �#* *�� *�&�� ��� �- .� +�" ��#� �� &�� ��'��(������îndrumate la accidente sau evenimente feroviare���*� ��� '�� *#�.��!

15

CAPITOLUL VIII -�������'� � "������ #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $ !�

����������� � $�%�$,��� �� (����� ��� #� ��$��%����� �� ����� #� contact

Art.57 (1) ��+,�����#%��� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�-�#����'��&���personalul districtelor de linie de contact. (2) ��#�������$�� ��.'�����&�����#��.�'��,*����.�-����*'���������!8!�!�!�! (3) ��#������� #���� &����(��#� +�#��� � �� '���*�� ��� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� '��,*��� �.� -��� ���'�*���� $�� �*'�������� $�� ���'�*�/�&�� �������-*�#�����&��$�-�&��'���!

Art.58 Macaragiul va fi dotat cu un mijloc de avizare: telefon CFR de ���(�#�*�� ���'� '� �-���#� /�� �����*�� �����'��* *�� ������� � &��'� �#�+*��#�������*�'� �-���+�,� �&�����(�#�*.

Art.59 ���+�" ��#� ��&����'��(������ �� �����&��#��'�#', serviciul se va presta /�� '*�.�� ��'��(�'� ��� �+��'.�� ��� -.#*'�� &�� ������� � �� �!F.R., cu �����#'���������+* *�� *����&��+*�#.!

Art.60 În cazul în care +�" �#* �&����'��(����������- .� ����&�*��������� * �(���-�#'*�� ��(��*����� $�� ��+�&������ &�-�#��*�� ��� �� +�" �#* � &����'��(������� �� �#* �� $�� &������'�(�� $�� (�� #�+� �'�� +�" �#* � &��int��(������#*�+�'���� ��$��������&���#%�+,!

Art.61 ���#���#%��.�&�� *#�*� �� �����&��#��'�#'�&�(�����/��#��* �/�&�*+.����&��#.'��� &����#��* � ������'�#� -���(���� �� ��+�&������ *�*�� &����"�+��'���#%��.�&����'��(�����!

Art.62 În afara programului normal de lucru���#%��� ��&����'��(������ �� �����&�� #��'�#'� ��� -��+���.� &��� ������� * � #���� ��'�� /�� '*�.� $�� ������� �chemat de la domiciliu.

16

CAPITOLUL IX ���$�'���� ��������'�'� (����� ���� #� ��$��%����� �� ����� #�

contact

Art.63 ������ * �+�" ��#� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�(��-�����'�*�'�$��examinat din punct de vedere profesional.

Art.64 (1) �=��#���� �� ���#'�#�� &�� ��'��(������ ��� �-�#'*���.� /�� #�&�* �programului de instruire, conform r�� �+��'.�� ���/��(�������$���*�#��scop instrui����������� * *����*���� *#�.�� �������'�*��������� ������#6'�+��� ,*�.� #� �,������ �� +�+,�� ��� �#%����� /�� #�&�* � �#��*�� ��� &����'��(�����! (2) �*��#��������'�*���������'������&����,�'.����(���#��&���������.��i lucru *��� /+�.������� �'��,*��� ��� $�� #�+���'.���� -��#.���� ��������� &����#%��.!

Art.65 �*�.�-��#����&����"�+��'� �� �����&��#��'�#', accident sau eveniment feroviar� #�������-�#'�'� �����&��#��'�#'�� /��'��+���&��'������ ��� $�-* �centrului de electrificare sau inginerul cu probleme de linie de contact (�� #��(�#�� /�'���* � ������� � ��'�����'� $�� (�� ��� ���� +�&* � &����'��(�����!� �*� �#���'.��#������ ���(��-�#����� �����#'�(�'.����-��#.�*��membru al echipei.

Art.66 Atât la instructajul teoretic, cât $�� �� #� � ���#'�#�� ��� (�� �#��&�� ��&����,�'.� �'������ ��� �+��'.�� ��� �8����� ���+� ��� &�� ���'�#���� ��+*�#���$��&�����(������$���'�����������#��&�� ��, care trebuie respectate întocmai.

Art.67 (1) ���&*#������*,*��'.����&����.'���� &��+�" ��#��&����'��(������ la �����&��#��'�#'� ������, ��������.� ��(���-�#���.�'.+6�� �$���.�/��#����cele constatate în registrul de bord al acestora. (2) �*��#���'.��#��������(��*�+.��9 a. +�&* � /�� #���� ��� &��-.$���.� ���'�*����� $�� ��(� * � &�� ����.'����'����'�#.�$�����#'�#.���������� * *��&����'��(�����7 b. �'�����'�%��#.���+�" ��#� ���&����'��(�����7 c. �-�#'*����� *#�.�� ��� &�� /�'��������� �� +�#����� �� (������ �� &���#�+�*������'���*�� ���&����'��(������$�� ��&������ �����'����-7 d. ������+�����$���=�#*'����� *#�.�� ��������&�#��&����(�����$������������ ��+�#����� ��(������ ��&���#�+�*������+�" �#* *��&����'��(������$�� ��

17

drezinele pantograf; e. �(�&���� ��#��������� ��+�" ��#� ��&����'��(�����!

18

CAPITOLUL X �#(����$����� !� �%�#������ (����� ���� #� ��$��%�����

la linia de contact

Art.68 Domicili* �'���*�� ���&����'��(��������'�����(.�*'�/�����=��D! Art.69 �����*�#'�&��(�&�����&+����'��'�(��'���*�� ��&����'��(������ �� �����&��

contact sunt în gestiunea districtului de linie de contact de domiciliu. Art.70 E��� ��&��� �#'��-�#����'��,*����.�-���&�'�'��#*�'���*���&����'��(������

���'�*� ����� &�� #��'�#'� $�� &������� ���'����-�� ��'-� � /�#6'� �.� �=��'������,� �'�'���&����'��(���������/�'���������.�&���#'�(�'�'�!

Art.71 .�'������&����� ���#*�&�'� ��'�%��#��� ��+�" ��#� ���&����'��(����� se face la zonele de electrificare.

Art.72 ��" ��#� ��&����'��(������(����(���#6'��*�������'�*�&��,��&�/��#���������'���.9 a. �*+.�* �&�����������&��#��������+�" �#* *��&����'��(�������&�'��$������primirii; b. &�'��$��������$�����&�����&�*����� �#.����&����'�����$������������ �� �#ul deranjamentului, accidentului sau evenimentului feroviar; c. ������� * �#������� �#�'�#*�+�" �#* �&����'��(�����7 d. &�'�� $�� ���� /�#������� *#�.����� �� '��+��.���� *#�.���� $�� �� �������� ��domiciliu; e. *#�.�� ���-�#'*�'�7 f. ��� ��&��-*�#����������+�#��� ����$�4��*�� drezinei pantograf; g. �,���(����!

Art.73 ��� &������ �� ���'����-�� �(�&���� �� #���� ��� ���� �*�'� #� �� &������'�*#��*�� ����!5;3!

Art.74 (1) ��#�����* �(�����������-��+* ��������,�'���*�+.'���� ���(�&����9 a. ��������� ��.'��� ���&�����#����&����*bordine; b. ��(��'��* �&���#* ��$��&������'�(�7 c. �(�&�����#�+,*�'�,� * *��$�� *,��-����� ������+����$��#���*+���7 d. registrul de predare-primire a serviciului; e. blocul cu rapoarte de eveniment; f. �(�&������'���.'���� ���$���'����� ���&��-*�#�������7 g. &�-�#��*���$��+odul de remediere. (2) ���'��� '�%��#.� �� +���#� ���� /+���*�.� #*� �*'����.�� �� �8����� ����.�'����.� ����&�* �&��'��#'* *��&�� �����&��#��'�#'!

19

CAPITOLUL XI ��%���� !� ����������� '���$� �� (� ���'� #�� �(�'�����

$���'�'� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $

Art.75 �*#�.�� ��&����(�����$������������#*���'������=�#*'.�&��#.'���+�#�����*��#��-��+� ���(�&��� ��� &��� #��'��� '�%��#.� �� +�#��� ���� #��!� �>�:)�'����������+�#��� ��:!

Art.76 ����������� ��&�+�#� �*���'���* *��&����'��(�������&*�.��=�#*'�����*���� *#�.���� +�#�����* � (�� ��(��*�� $�� �������� /�� -*�#���� &�� ����,� �'.���������'� ��&����&�#�'�$�����'* �&����(��'��!

Art.77 ��#�����* � (�� #���� /� �#*����� ��(��'��* *�� &����&�'� ��������,� � $��completarea materialelor consumate.

Art.78 �-* �#��'�* *��&��� �#'��-�#�����$�-* �&��'��#'* *��&�� �����&��#��'�#'�$��+�#�����* ��.��*�&�&��,*����'����&��-*�#����������+�#��� ��!

20

CAPITOLUL XII ��(�'����� (���(, � $���'�'� #� ��$��%�����

Art.79 (1) ��+�*������ +���+.� �� '���*�� ��� &�� ��'��(������ ���'�*� ����� &��contact este: a. &�*.�(������������'�*�������#*��, �����/�� '���-�6�.��*'�+�'.�$��&��+6�.�����'�*����'�#����,���* *�7 b. macaraua EDK de tip 80/2 sau 80/3. (2) ��#� ��&�*.�(����������&�����'���.��'6 ������#����$��� '��+�'���� ��pentru linia de contact.

21

CAPITOLUL XIII ���������i finale

Art.80 ���&*#.'�����+�" ��#� ���&����'��(������$��$�-����#%��� ���&����'��(������la linia de contact vor respecta normele����#�-�#��&�����'�#������+*�#������'�*� '�������'*��� ��� #� ��� -���'.� $�� &�� ���(������ $� stingere a ��#��&�� ���$��(��� *��+.�*���#���#��'����.�-��������#'�'��&��#.'���'������ ��������&����*,��&���!

Art.81 ���&*#��� ���*,*��'.�� ���&����.'�����(���/�'�#+�����'�*#��*�����������&�����'�#������+*�#���$��&�����(������$���'�����������#��&�� ����/� care ���(�&��� ��&����#'� �����+�'�(���.�-����&��'�'�� �����#�-�#* �&�� *#�*�� �+�" ��#� ���&����'��(�������#��'�� 6�&��� �#�����/�'�#+������#��'���!

Art.82 ��'�*� -*�#��������� /�� #��&����� &�� ���*����.� �� +�" ��#� ��� &����'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� �*�'� &���#'� �.��*��.'����� #��&*#��� ������ ���&��� �#'��-�#����#���� ���=� ��'���.!

Art.83 8�� (��� �����#'�� ��� �+��'.�� �� �8���� ���(��&� �*'��������� &��-*�#����������+�#��� � ������+�#�����* *��$���� ��.'��� ���&�����#���!

Art.84 Pentru aplicarea prevederilor d��� ����#������ �� '�%��#�� �D-ISCIR ���(��&����*������/��-*�#����������+�#��� � �������� ��&��� �#'��-�#����vor desemna personal tehnic. Acest personal va fi autorizat de �����#�������'�*�#���������#�����'���*,������*���$�����'� �����&����&�#�'!�Personalul a*'�����'� �.��*�&�,� /+���*�.� #*� #��&*#����� ������ &��electrificare,�&�� *�����+.�*�� ������'�*��� �#���������#������ ���'�%��#�����(��&����*������/��-*�#�����������#��'������'� ����!

Art.85 ��#�����* � '���* *�� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� ���������admi���'��'�(� &�� &��'��#'* � &�� ����� &�� #��'�#'� �� #���� ���� ��$�&�����macaraua. �#'�(�'�'���+�#�����* *��&�� ��'���* �&����'��(������ �� �����&��#��'�#', #6�&��#��'���*���'�� ����'��(�������(��-��#���&���'.�&��$�-* �&��&��'��#'!

Art.86 (1) ��� #������� ���'�'*��� ���� /�'������&��� ��� ��*� �� ��#��'.�� ���#�+��#�� ���'���*�� ��&����'��(������ �� �����&��#��'�#'���'�-��/�&�*+�'������'�*� *#�.��� ��� ���� �� /�'������&��� ��� ��*� /�� �'����� ���, pentru &��#.�#.���$��/�#.�#.���&����������� �! (2) Cererea se face de�#.'�� solicitant la regionala CFR pe teritoriul #.���������- .� �#* �*�&�����(���=�#*'�� *#���������������,��������&.�&��

22

#.'��� &���#'��* � ������� ,� #*� /�$'��������� ��+���'�+��'* *�� &��8��*���������#* ������&���������� .!� ��'�*� *#�.�� ���-�#'*�'�����(���percepe taxele legale. (3) ��&* �&�����#�&����/��#��* �/��#��������� �#�'.�'���* �&����'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� ���'�*� � '�� *#�.���� ���#*+� $�� �, ������ ��solicitantului,��*�'���.'�'��/�����=��0!

23

ANEXA 1

��(� ���'� $���'����� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$�ct

����*���&����'��(������#*�+�#����&���� �'��� ��2�3140���*�3145�� #*����#����+�=�+.�&����&�#����&��01�'-9

1. District LC Chitila ��0!����'��#'���� ���$'������" ��5!����'��#'������$���� ��B!����'��#'�����$� ���� 5. District LC Tg. Jiu 6. District LC �������,�$ ��F!����'��#'������+�$���� 8. District LC Deva 9. District LC Cluj 10. District LC Dej DD!����'��#'������$�(��. .'��� D0!����'��#'����.�.,��� D5!����'��#'�����$#��� 14. District LC Câmpulung Moldovenesc 15. District LC Tecuci 16. District LC Adjud DF!����'��#'������'�$'�

24

ANEXA 2

��#'� #� ��� �#��� .� ��'� .� ��� �� ���� �$, $���'� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $ ���$�' ��$� �' �,��

1. ��'�*��*������ ��&������������'���* *��&����'��(������/��(�&������=�#*'.����� '��� *#�.���&�#6'�#� �� a linia de contact, beneficiarul va solicita acest lucru în scris: a. �� �'����� *�&�� ��� (�� �=�#*'�� *#������� /�� #��* � /�� #���� �*� ��� �� �#�'.�închideri de linii; b. �� ������� �� �!�!�!�� /�� #��* � /�� #����� ���'�*� �-�#'*����� *#�.����� ��'��nevoie de închideri de linii;

2. ��������'��,*����.�#*����&.9 a. &��*+�������#��'�����#�+��#�� ����&�����$�� �#* �*�&������=�#*'.� *#�����7 b. &�'�����'�*�#��������� �#�'.�+�" �#* �&����'��(�����7 c. (� *+* � *#�.�������.'6�&����*'�'���+�=�+.���-��#.������������*���-��#.�*� utilaj care�*�+���.���-����&�#�'7 d. &��'�����+�=�+.�-��.�&���=* � �������� �#* *��&��*�&�������&�#.�����&��#��#.�����+��'���.���������*�*'� �"* ������#'�(7 e. /�. ��+���+�=�+.� ��#���������&�#.���������*�*'� �"* ������#'�(7 f. �#%��.��� �#* *��*�&��*�+���.�������=�#*'�� *#������&���#�����.����* '��&�'� ����.'�'��+����*�7 g. ����,�����&��/�#%�&������ �������&�#.������ �#�'���#���'�7 h. #6�&� *#����������=�#*'.���� ���� ����-���'�*#'*�������(�'���#�������(���(����(��* ��#����� ������* *��&�� ������&���#�����.����* '��#.�+�#���*�������##���$�����'���=�#*'�� *#��������� ����������#'�(.7 i. �*+� �� ��������,� * *�� &�� �� ,���-�#���� #���� �*���(��%���.� +�&* � &�� *#�*�#��-��+�� ��* *�!��#��'��(����&�#��������������.��*�&����+�&* �&������&���������������*�*'� �"* *�������#'�(�/��(�&�������&�#.��������6�&�#��'�&��#��'�* �&�����*'�'��� ��������$��&�������'����� �#* *��*�&�����-�#������&�����piesei.

3. Lucrarea nu se va începe: a. &�#.�,���-�#���* ��*����� ��-���� �#* *����������,� * ��'�,� �'�����#*+�$�� *#�.'����� ��#������ �=�#*'.���� &�-���'� ��� *#�.��� a macara: calare, decalare, ������$��&���"���������#����; b. &�#.����#���'�'.�����'��(����/�'���&�'� ��/��#�����/��#������$����'*����� ��-����locului, cum ar fi: ���*'.���+���+�����&��'�����+���+�������,���'�&�-���'��'#!; c. &�#.� ,���-�#���* � �*� �� �=�#*'�'� *�� �� *#�.��� &�� /+,*�.'.����� �� �#* *��unde se va cala macaraua,�&��#������ *�'�#*��$'���.� ��&�'��#6�&��-a solicitat macaraua.

25

4. )��#��* ���.'�'� ���*�#'* �5�����(��/�'�#+��&�(���/��#��'* �,���-�#���* *���#%����&�#.��*��-a executat lucrarea.

5. La prezenta����#��������,���-�#���* �'��,*����.���� ��#*��$'���.��, ������ ��#�-i revin conform prezentei anexe.

26

ANEXA 3

��%��$��'� ������� #� � '�� !� #������$�%� �� (����� ���� #� ��$��%����� �� ����� #� ��$� $

��" �#�&����'��(����� cu: Nr. crt. Denumirea obiectului

Macara ������.����'����- 0 1 2 3 1 Banc de lucru - 1 2 ��$��.�&���.*��'�&������'�� �#'��#. - 1 3 F��.�'�.*�#*�+�'���G&�*",.H - 1 4 F��.�'�.*�&��+6�.����'�*�+�'� � - 2 5 F��.�'�.*����'�*� �+� - 1 6 ����%��.�&��,��# - 1 7 Vinci de 8 t - 1 8 Vinci de 10 t - 1 9 8#��.�+�'� �#. - 1

10 �*����&��#6���.�I�0;�++��;1�+ 2 2 11 8#����'��&�-������� �D111�?� - 1 12 Aparat de tractat 1,5 t - 2 13 ��, *�&����� �Ø 15 mm, 50 m cu ochiuri 1 - 14 ���'*�.�&�����*����. 1 4 15 �* �'.�&��+.�*��'�01�– 50 m 1 1 16 ��*�.�&�����+��"*'�� 1 1 17 8�,�'�&��+6�. 2 2 18 Radiotelefon mobil 1 1 19 ��*�.�&��#%���#�+,���'��3�– 36 1 2 20 Palmare 5 10 21 �.�*$���*&�� 1 2 22 Ochelari sudor 1 2 23 �.�*$��� �#'����� ��'���� 1 4 24 ���'���. 1 4 25 C. ��'. 1 2 26 Burghie diferite diametre - 10 27 �. ���&�-���'� 2 5 28 Dornuri diferite 4 10 29 Ciocane 1 – 5 kg 2 5 30 Ciocan 10 kg - 1 31 J���.� - 1

27

32 Topor - 2 33 Pile diferite 2 10 34 �%������� �,� . 1 2 35 �.��� 1 2 36 ����'. 2 4 37 �6��.#�� 2 6 38 Traversa de stejar 2500×350×150 8 - 39 Chituci de stejar 500×250×150 8 4 40 ����� .�'�������'. 10 2 41 ����� .�#�+���+�'. 10 2 42 Izolatoare LC 30 10 43 Ac aerian - 2 44 ��&* ����+� ��$��� ��'�#� 20 10 45 Cabluri LC [m] 100 50 46 Cleme LC 100 50 47 Fixatoare $��portfixatoare 40 10 48 ��&���*���������$����-������� 4 2 49 Fier beton Ø 10 10 5 50 Buloane cârlig 10 10 51 Discuri pentru acoperirea zonei de lucru 4 4

MINISTERUL ���/���� -�0���) TRANSPORTURILOR 1� ��������

O R D I N U L

Nr. din

pentru aprobarea 2���$�' ��'����� privind utilizarea mijloacelor de

��$��%����� �� ����� #� ��$� $2 – 355

)��'�+��* ����(�&��� �����'!�D0� �'!�#H�$��&H�&�����&�������C*(���* *��nr.19/DKKF����(��&�'�������'*�� �������,�'.�#*�+�&�-�#.���$��#�+� �'.������� ������ ��!DKF4DKK3�� ���*, �#�'.�� � �� ��'!� F� � ��!� G5H� �'!� #H� $�� � ��!� G;H� &�����&�������&��*�����.���C*(���* *����!D04DKK3����(��&�'�������'* ����#.� ��-���'����+6���$����������������8�#��'.����������� �����.� �������'����+6��������,�'. #*� +�&�-�#.��� $�� #�+� �'.��� ����� ������ ��!3K4DKKK�� #*� +�&�-�#.�� �� $��#�+� �'.�� ��* '���������� ����'!�D�&�����&�������C*(���* *����!K;4DKK3����(��&�/�-���������*�������'�'*�����*, �#��/���*,��&����������'��* *����������'*�� ����� ����'!�D�&���L�'.�6����C*(���* *����!<0<4DKK3����(��&�������������$��-*�#����������*'���'.���� ����(����� ��+6��� –� ����� $�� � � ��'!� B� � ��� G5H� &��� L�'.�6����Guvernului nr.3/2001 ���(��&�������������$��-*�#��������������'��* *���*#�.�� ���Publice, Transporturilor�$��L�#*����i, Ministrul �' �,����� �'*�� �) transporturilor !� �� '����� emite *�+.'��*

O R D I N :

Art.1 – 8������,.�@���'�*#��*�� ��privind *'� �������+�" ��#� ���&����'��(������ ��linia de contact" – 5;;�� ���(.�*'�� /�� ���=�∗)� #���� -�#�� ���'�� ��'�����'.� &in prezentul ordin.

Art.2 – �'� �������+�" ��#� ���&����'��(������ �� �����&��#��'�#'�� �� *#�.�� ��&�����'�,� ���� �� ���'� ���� ��� &�� � �#'��-�#���� ��� (�� -�#�� #��-��+� ���(�&��� ������'�*#��*�� �������,�'�������������'* ���&��!

∗)����=��(��-���*�.� ��&����������#� �����'��������� ��#��������#��'���!

Art.3 (1) Prezentul ordin int�.�/��(�������/��'��+���&��K1�&���� ��&�� ��&�'���*, �#.������ �! (2) 6�.� ��&�'����'�.����/��(�����������(��-�#���&�'�����@���'�*#��*�� ���privind *'� ������� +�" ��#� ��� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#':�� ���#*+� $�����'�*�����$���=�+�������������� * *i interesat.

Art.4 –���+������������� .�&���.������'��@���A�8!�!�(��&*#�� ��/�&�� ������prevederile prezentului ordin.

Art.5 – �������#'����� ���(�&��� ��� ������'* *�� ��&��� �'����� &*�.� ������.��*�&����� +�'���� .�� #�(� .� ��*� ���� .�� &*�.� #���� /�� #��-��+�tate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6 – La &�'����'�.����/��(���������������'* *����&�������(�&��� ��@���'�*#��������'�*� -*�#��������� '���*�� ��� &�� ��'��(������ �� *#�.�� �� &�� ���'�,� ���� �����'� ���� ��� -�=�� &�� '��#��*��� � �#'��#.� – nr.355” el�,���'.� &�� #.'��������'�+��'* ��.� �������'����&�����DKF0�����#*+�$�����#��� '��&����������#��'�����/$��/�#�'���.��� �#�,� �'�'��!

Art.7 – �����'* ���&�������*, �#.�/��Monitorul Oficial al României – partea I.

M I N I S T R U

Miron Tudor Mitrea

*#*��$'��������martie 2001 Nr.1/

AUTORITATEA FEROVIAR���������– AFER

>.�/����'.+�� .'*��' �"���'�*#��*�� ��pentru utilizarea mijloacelor de ��'��(������ �� �����&�� #��'�#':�–���!5;;��/��&�*.� �=�+� ���� $������*���'�+����'�#��#�+� �'�'�� #*��,���(���� ���(!�� �*�6�&*-(.��.� le �(�������/��(�&����� ��'��&*#�����/��#��#*�'* �&���(������$������,����&��#.'��������'��* ��*#�.�� ���Publice, Transporturilor $����#*�����.

�*��'�+.�

DIRECTOR GENERAL

Mihai Necolaiciuc

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de Ordin al ministrului� *#�.�� ����*, �#�� transporturilor $��

�#*������ ���(��&� ����,����� @���'�*#��*�� ��� ���'�* utilizarea mijloacelor de

��'��(������ �� �����&��#��'�#'�– nr.355” c���'�'*������#'*� ����������� �+��'.�� ���

actuale, respectiv a @���'�*#��������'�*�-*�#��������� '���*�� ���&�� ��'��(������ ��

*#�.�� �� &�� ���'�,� ���� �� ���'� ���� ��� -�=�� &�� '��#��*��� � �#'��#.� – nr.355”

� �,���'.�&��#.'��������'�+��'* ��.� �������'����&��ia 1972.

�������.+� -��'* � #.� �#'*� ������� �� -��'� -.#*'.� /�� #��-��+�'�'�� #*�

������+* �����,�'� &�� #��&*#�����������'�*� ��* �0111�� ���� #�����*'* ���-��'�

��&�#'�'����6�&����+��&��#�&�* legislativ actual din domeniul feroviar.

���� �+�'����� ���'�*#��*�� ��� ��� ��� �����.� *�� #�&�*� *��'��� ���'�*�

/�&�*+������ #��#* ����� $�� *'� ������� +�" ��#� ��� $�� �#%��� ��� &�� ��'��(������ ��

/� .'*������&����"�+��'� ��� �� ���'� ���� �� ������ &�� #��'�#'�� ���#�������-�� #�*���

acestora�G�(���+��'��&��#� ��-���'.��#� �+�'.�����'*�� ��etc.).

���'�*#��*�� �� ����*��� (��� ����*��� ��'��(������ �����'�(�� ���'�*�

/� .'*������&����"�+��'� ��� �����'� ���� �� ������&��#��'�#'����'-� �/�#6'�#��#* �����

'���*�� ��� �.� ���'.� -�� �� *�'.� /�� '�+�* � #� � +��� �#*�'� ����,� �� /�� #��&����� &��

���*����.!

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) pct. 3 din anexa nr.1 la

L�'.�6���� C*(���* *�� ��+6����� ��!;3D4DKK3� ���(��&� /�-��������� ��+�������

������� ��&���.������'��“ CFR” –�8!�!��������������������8�#��'.����������� ����

�.� �������'����+6����(.�������'.+����� aprobare Ordinul +����'�* *�� *#�.�� ���

�*, �#��� '�������'*�� ��� $�� �#*������ $�� @���'�*#��*�� �� ���'�*� utilizarea

+�" ��#� ��� &�� ��'��(������ �� ����� &�� #��'�#'� –� ��!5;;A�� ���=.� �� �#��'��� #*�

���#�������#.������#'* ���-��'�/��*$�'�&��'����-�#'�������'�������!

*#*��$'��� martie 2001

Director General

Mihai Necolaiciuc

���� ��������

Director

Emanoil Culda

���� ���� ���DE

�����������

CALITATEA SERVICIILOR ÎN

TRANSPORTUL FEROVIAR

Director General

Vasile Olievschi

���� ���� ���

�����������������

Director General

SECRETAR DE STAT ���� � ��*

SECRETAR GENERAL Ioan Orbescu

���������C��������J�������� �����������8 DIRECTOR GENERAL

���������C�������������C��������� ������������8��>��������)������8����������>��R

DIRECTOR GENERAL Vasile Olievschi

����������������>��������M�� DIRECTOR GENERAL

Gheorghe C�.&���* ��8���������8���� ��

Virgil Preotu

������������������������������� “ CFR” S.A.

DIRECTOR GENERAL Mihai Necolaiciuc