MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI...

of 45 /45
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT DEPARTAMENTUL DE COMERȚ EXTERIOR ROMÂNIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL B B u u l l e e t t i i n n i i n n f f o o r r m m a a t t i i v v l l u u n n a a r r Nr. 11/2017 Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. –30.11.2017 - date operative, EURO - Februarie 2018

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI...

Page 1: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

DEPARTAMENTUL DE COMERȚ EXTERIOR

ROMÂNIA

COMERŢUL INTERNAŢIONAL

BBuu

ll eett ii

nn ii

nnff oo

rr mmaa

tt iivv

lluu

nnaa

rr

Nr. 11/2017

Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. –30.11.2017

- date operative, EURO -

Februarie 2018

Page 2: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior

Autor:

Aurelia Mihaela Simion

© Departamentul de Comerț Exterior, 2018

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, înregistrată într-un sistem

de redare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, electrostatice, bandă magnetică,

mecanică, fotocopiere sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă în scris din partea Departamentului de

Comerț Exterior.

Buletinul informativ lunar România - Comerţul Internaţional se realizează prin

prelucrarea datelor statistice de comerţ având ca sursă Institutul Naţional de

Statistică, după cum au fost disponibile la momentul editării acestei publicaţii.

Departamentul de Comerț Exterior nu îşi asumă răspunderea pentru nici o

modificare a datelor care ar putea apărea ulterior editării acestui material sau

pentru rezultatele ce decurg din utilizarea informaţiilor prezentate în această

publicaţie.

Nici o informaţie cuprinsă în această publicaţie nu implică o recomandare din

partea Departamentului de Comerț Exterior.

Colecţia de buletine informative lunare România - Comerţul Internaţional poate

fi vizualizată, cu acces liber, pe web site-ul www.dce.gov.ro – Evoluţia

comerţului exterior.

Page 3: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

C U P R I N S

I COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

în perioada 01.01 – 30.11.2017 1

1 Evoluţia şi structura pe grupe de produse 1

2 Orientarea geografică 3

II ANEXE 5

1 Comerţul internaţional al României la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 5

2 Comerţul internaţional al României la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

(serii lunare) 6

3 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe

grupe principale de produse la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 7

4 Lista principalelor produse exportate la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 8

5 Lista principalelor produse importate la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 14

6 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe

secţiuni SA la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 22

7 Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geografice

la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 24

8 Topul la export al ţărilor de destinaţie la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 28

9 Topul la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri

extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare)

la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

32

10 Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 30.11.2017

comparativ cu 30.11.2016 35

11 Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 30.11.2017

comparativ cu 30.11.2016 37

12 Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 30.11.2017

comparativ cu 30.11.2016 40

Page 4: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 1

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI în perioada 01.01 – 30.11.2017

1. Evoluţia şi structura pe grupe de produse

Valoarea totală a comerţului internaţional

al României, în primele unsprezece luni ale

anului 2017, a fost de 127.640,8 mil. euro, în

creştere cu 11,1% faţă de primele

unsprezece luni ale anului 2016, exportul

înregistrând o creştere la 58.147,6 mil. euro

(+9,5%), iar importul o creştere la 69.493,2

mil. euro (+12,4%).

În aceste condiţii, deficitul balanţei

comerciale a României a crescut cu 29,3%,

de la nivelul de -8.774,5 mil. euro (la 30

noiembrie 2016), la -11.345,6 mil. euro (la

30 noiembrie 2017).

Comerţul total intracomunitar al

României s-a majorat cu 10,3%, la 96.891,7

mil. euro, din care exportul a cunoscut o

creştere cu 10,4%, fiind de 44.169,0 mil.

euro, iar importul o creştere cu 10,3%,

cifrându-se la 52.722,7 mil. euro.

Soldul negativ al balanţei comerciale

România în relaţia cu partenerii din

Uniunea Europeană (UE) a crescut cu

9,9% în primele unsprezece luni ale anului

2017 faţă de primele unsprezece luni ale

anului 2016, de la -7.785,3 mil. euro, la

-8.553,7 mil. euro.

Pe ansamblul relaţiilor comerciale din

afara spaţiului comunitar a fost înregistrată

o evoluţie crescătoare, datorată, atât

creșterii exportului, cât mai ales a

importului. Comerţul total extracomunitar

a însumat 30.749,1 mil. euro, cu 13,5% mai

mult în primele unsprezece luni ale anului

2017 faţă de primele unsprezece luni ale

anului anterior, din care export 13.978,6

mil. euro (+7,1%), iar import 16.770,5 mil.

euro (+19,4%).

Pentru aceleaşi două perioade de analiză,

deficitul balanţei comerciale România - ţări

non-UE a crescut de la -989,2 mil. euro, la

-2.791,9 mil. Euro (+182,2%).

53079.0

58147.661853.5

69493.2

-8774.5 -11345.6-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2016 2017m

ilio

an

e e

uro

Comerţul internaţional al României

în perioada 01.01-30.11.2017, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2016

Export Import Sold

40023.444169.0

47808.752722.7

-7785.3 -8553.7-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2016 2017

mil

ioa

ne e

uro

Comerţul intracomunitar al României

în perioada 01.01-30.11.2017, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2016

Export Import Sold

13055.613978.614044.8

16770.5

-989.2-2791.9

-6000

-3000

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

2016 2017

mil

ioan

e eu

ro

Comerţul extracomunitar al României

în perioada 01.01-30.11.2017, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2016

Export Import Sold

Page 5: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 2

Pe fondul creşterii mai mari a volumului comerţului pe relaţia extracomunitară față de relația

intracomunitară, ponderea schimburilor comerciale totale cu ţările UE în comerţul internaţional

românesc a scăzut de la 76,4% în primele unsprezece luni ale anului 2016, la 75,9% în primele

unsprezece luni ale anului 2017.

Analiza exporturilor pe grupe de mărfuri pune în evidenţă faptul că principalele categorii de

produse au înregistrat, în totalitate, creșteri ale livrărilor pe piaţa internaţională şi, în funcţie de

ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului

realizat în primele unsprezece luni ale anului 2017, comparativ cu primele unsprezece luni ale

anului anterior.

După mărimea creşterii absolute înregistrată de livrările la export în perioadele de timp de

comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

▪ produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+2.781,2 mil. euro (+10,6%);

▪ metale comune şi articole din acestea

+820,3 mil. euro (+19,8%);

▪ produse ale industriei chimice şi mase plastice

+520,4 mil. euro (+11,0%);

▪ produse minerale

+324,6 mil. euro (+17,1%);

▪ produse agroalimentare

+291,1 mil. euro (+5,2%);

▪ produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilă)

+169,2 mil. euro (+3,9%);

▪ produse ale industriei textile şi pielăriei

+75,7 mil. euro (+1,4%);

▪ articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+28,1 mil. euro (+8,7%).

În structura principalelor grupe de produse, importurile româneşti au înregistrat, în totalitate,

creşteri în primele unsprezece luni ale anului 2017 faţă de aceeași perioadă a anului anterior.

Astfel, creşteri absolute s-au înregistrat la:

▪ produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+2.758,7 mil. euro (+11,1%);

▪ produse ale industriei chimice şi mase plastice

+1.233,0 mil. euro (+11,5%);

▪ produse minerale

+1.194,2 mil. euro (+32,4%);

▪ metale comune şi articole din acestea

+1.128,2 mil. euro (+18,0%);

▪ produse agroalimentare

+601,4 mil. euro (+9,8%);

▪ produse ale industriei textile şi pielăriei

+389,5 mil. euro (+6,6%);

▪ produse ale industriei lemnului şi hârtiei (inclusiv mobilă)

+204,2 mil. euro (+6,6%);

▪ articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+101,0 mil. euro (+12,2%).

Page 6: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 3

2. Orientarea geografică

Exportul şi importul României se desfăşoară, cu precădere, cu statele europene (86,7% din total

export şi, respectiv, 88,7% din total import). Comerţul intracomunitar (cu cele 27 ţări membre ale

UE) reprezintă o pondere de 76,0% la export şi de 75,9% la import.

În primele unsprezece luni ale anului 2017, primele 10 ţări de destinaţie pentru exporturile

româneşti au fost: Germania (cu o pondere în totalul exportului României de 23,2%), Italia

(11,2%), Franţa (6,8%), Ungaria (4,7%), Marea Britanie (4,1%), Bulgaria (3,3%), Turcia (3,3%),

Polonia (3,1%), Spania (3,0%) şi Cehia (2,8%), ponderea cumulată a acestor ţări fiind de 65,5% în

total export.

La import primele 10 ţări partenere ale României (ţări de origine pentru importuri

extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) deţin o pondere de 67,8% din

total import realizat în primele unsprezece luni ale anului 2017, respectiv: Germania (20,0%),

Italia (10,1%), Ungaria (7,5%), Polonia (5,4%), Franţa (5,3%), China (5,1%), Olanda (4,0%), Turcia

(4,0%), Austria (3,3%) şi Federația Rusă (3,1%).

Balanţa comercială a României a înregistrat la nivelul principalilor 10 parteneri comerciali la

export şi, respectiv, la import, următoarele tendinţe în primele unsprezece luni ale anului 2017:

▪ deficit comercial în creştere pe relaţiile: China (-2.835,8 mil. Euro, nivelul soldului la 30

noiembrie 2017), Ungaria (-2.483,1 mil. euro), Polonia (-1.967,4 mil. euro), Olanda (-1.293,9

mil. Euro), Federația Rusă (-1.143,8 mil. euro), Austria (-952,1 mil. Euro), Turcia (-844,0 mil.

euro), Italia (-476,5 mil. euro) și Spania (-142,6 mil. euro);

40.3

9.6

6.0

17.4

10.0

10.1

5.0

1.3

39.8

9.1

7.0

17.3

9.7

10.6

4.7

1.3

0 10 20 30 40 50

Produse ale industriei constructoare de

mașini (inclusiv electrotehnică)

Produse ale industriei textile și pielăriei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice și mase

plastice

Produse agroalimentare

Metale comune și articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv

mobilă)

Articole din piatră, ispos, ciment, sticlă și

ceramică

Structura importului CIF (%) pe principalele grupe de

produse în perioada 01.01-30.11.2017, comparativ c u

perioada corespunzătoare din anul 2016

Import 2017 Import 2016

49.5

10.2

3.6

8.9

10.6

7.8

8.1

0.6

49.9

9.4

3.8

9.1

10.2

8.5

7.7

0.6

0 10 20 30 40 50 60

Produse ale industriei constructoare de

mașini (inclusiv electrotehnică)

Produse ale industriei textile și pielăriei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice și mase

plastice

Produse agroalimentare

Metale comune și articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv

mobilă)

Articole din piatră, ispos, ciment, sticlă și

ceramică

Structura exportului FOB (%) pe principalele grupe de

produse în perioada 01.01-30.11.2017, comparativ cu

perioada corespunzătoare din anul 2016

Export 2017 Export 2016

Page 7: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 4

▪ deficit comercial în scădere pe relaţiile: Germania (-435,9 mil. euro), Cehia (-352,3 mil. euro)

și Bulgaria (-78,1 mil. euro);

▪ excedent comercial în creştere pe nici o relaţie;

▪ excedent comercial în scădere pe relaţiile: Marea Britanie (+821,4 mil. euro) și Franţa (+254,3

mil. euro).

Niveluri semnificative ale deficitului balanţei comerciale a României pe ţări partenere s-au mai

înregistrat pentru: Kazahstan (-983,4 mil. euro), Slovacia (-668,0 mil. euro), Belgia (-453,0 mil.

euro), Ucraina (-298,1 mil. euro), Azerbaidjan (-250,2 mil. euro), Irlanda (-211,4 mil. euro), Coreea

de Sud (-164,3 mil. euro), Taiwan (-141,9 mil. Euro), Brazilia (-106,7 mil. euro) și Japonia (-104,3

mil. Euro).

Contribuţii importante de compensare parţială a deficitului balanţei comerciale a României au

avut şi excedentele comerciale pe relaţiile: Maroc (+373,4 mil. euro), Iran (+351,7 mil. euro),

Moldova (+320,4 mil. euro), Egipt (+307,1 mil. euro), Algeria (+306,2 mil. euro), Insulele Marshall

(+303,3 mil. euro), Arabia Saudită (+256,9 mil. euro), Liban (+240,4 mil. euro), Emiratele Arabe

Unite (+219,4 mil. euro) și Iordania (+207,5 mil. euro).

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Germania

Italia

Franța

Ungaria

Marea Britanie

Bulgaria

Turcia

Polonia

Spania

Cehia

- milioane euro -

Top 10 ţări partenere la export în perioada

01.01-30.11.2017, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2016

2017 2016

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Germania

Italia

Ungaria

Polonia

Franța

China

Olanda

Turcia

Austria

Fed.Rusă

- milioane euro -

Top 10 ţări partenere la import în perioada

01.01-30.11.2017, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2016

2017 2016

Page 8: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 5

Anexa 1 Comertul internaţional al României la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

1.01-30.11. Noiembrie Realizări Creşteri Realizări Creşteri 2016 2017 2017 faţă de 2016 2016 2017 2017 faţă de 2016 - milioane EURO - mil EURO % - milioane EURO - mil EURO %

Export 53079,08 58147,59 5068,52 9,55 5311,41 5785,64 474,23 8,93 Total

Import 61853,53 69493,17 7639,64 12,35 6176,88 6908,70 731,82 11,85 Total

Sold -8774,45 -11345,58 -865,48 -1123,06 Total

Export 40023,45 44168,95 4145,51 10,36 4069,65 4450,32 380,67 9,35 Intra UE

Import 47808,71 52722,68 4913,98 10,28 4746,95 5237,32 490,37 10,33 Intra UE

Sold -7785,26 -8553,73 -677,29 -787,00 Intra UE

Export 13055,63 13978,64 923,01 7,07 1241,76 1335,31 93,56 7,53 Extra UE

Import 14044,83 16770,49 2725,66 19,41 1429,94 1671,38 241,44 16,88 Extra UE

Sold -989,20 -2791,85 -188,18 -336,07 Extra UE

Page 9: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 6

Anexa 2

Comerţul internaţional al României (serii lunare) la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- milioane EURO –

EXPORT IMPORT SOLD 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ianuarie 4118,56 4678,89 4498,33 5284,14 -379,78 -605,24

Februarie 4813,23 5070,28 5425,08 5724,32 -611,86 -654,04

Martie 4929,56 5727,75 5895,05 6767,74 -965,49 -1039,99

Aprilie 4704,65 4773,44 5547,90 5821,75 -843,25 -1048,32

Mai 4675,17 5578,85 5663,64 6684,45 -988,47 -1105,60

Iunie 4941,79 5065,40 5637,62 6433,56 -695,83 -1368,16

Iulie 4811,01 5226,24 5450,48 6215,00 -639,47 -988,76

August 4445,93 4921,04 5470,44 5982,66 -1024,51 -1061,62

Septembrie 5241,11 5557,58 6023,60 6583,68 -782,49 -1026,10

Octombrie 5086,67 5762,50 6064,49 7087,18 -977,82 -1324,68

Noiembrie 5311,41 5785,64 6176,88 6908,70 -865,48 -1123,06

Page 10: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 7

Anexa 3 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe grupe principale de produse la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

Total, din care: 53079,08 58147,59 9,55 61853,53 69493,17 12,35 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 Produse ale industriei constructoare 26263,18 29044,39 10,59 24932,10 27690,79 11,06 de masini (inclusiv electrotehnica) 49,48% 49,95% 40,31% 39,85% 2 Produse ale industriei textile si 5393,41 5469,11 1,40 5935,33 6324,87 6,56 pielariei 10,16% 9,41% 9,60% 9,10% 3 Produse minerale 1895,86 2220,43 17,12 3688,33 4882,56 32,38 3,57% 3,82% 5,96% 7,03%

4 Produse ale industriei chimice si 4748,75 5269,19 10,96 10765,33 11998,33 11,45 mase plastice 8,95% 9,06% 17,40% 17,27% 5 Produse agroalimentare 5629,77 5920,88 5,17 6165,20 6766,57 9,75 10,61% 10,18% 9,97% 9,74%

6 Metale comune si articole din acestea 4149,83 4970,16 19,77 6265,16 7393,38 18,01 7,82% 8,55% 10,13% 10,64%

7 Produse ale industriei lemnului, 4290,89 4460,09 3,94 3073,00 3277,25 6,65 hartiei (inclusiv mobila) 8,08% 7,67% 4,97% 4,72% 8 Articole din piatra, ipsos, ciment, 324,00 352,09 8,67 828,21 929,19 12,19 sticla si ceramica 0,61% 0,61% 1,34% 1,34% 9 Alte 383,39 441,26 15,09 200,87 230,24 14,62 0,72% 0,76% 0,32% 0,33%

Page 11: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 8

Anexa 4 LISTA principalelor produse exportate la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală 1 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 548538,98 5030618,29 9,48 676579,00 6195720,95 10,66 1165102,65 23,16 2 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 314045,60 3564937,74 6,72 299233,96 3644052,95 6,27 79115,21 2,22 3 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate transp.persoane 386076,27 2711407,05 5,11 390036,04 2735645,49 4,70 24238,44 0,89 4 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 3651819,45 1426068,88 2,69 3478429,42 1654638,58 2,85 228569,70 16,03 (benzine, motorine)

5 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 23831,44 1558908,05 2,94 22441,90 1499458,98 2,58 -59449,07 -3,81 6 94010000 Scaune transformabile 290791,07 1358984,58 2,56 294245,21 1362199,21 2,34 3214,62 0,24 7 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 321610,77 1229598,20 2,32 331621,94 1280677,17 2,20 51078,97 4,15 8 10010000 Grau si meslin(amestec de grau cu secara in proportie 2-1) 6293579,43 1043043,49 1,97 5662194,48 979456,92 1,68 -63586,58 -6,10 9 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 14240,12 991459,07 1,87 12473,50 944239,47 1,62 -47219,60 -4,76 10 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau gaze 41160,07 906577,28 1,71 42422,41 881522,42 1,52 -25054,87 -2,76 11 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 23506,41 662992,01 1,25 33205,25 749454,03 1,29 86462,02 13,04 12 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 75463,18 636302,62 1,20 89349,27 693218,02 1,19 56915,41 8,94 13 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 18361,74 615902,85 1,16 21401,42 665477,43 1,14 49574,58 8,05 14 10050000 Porumb 3004349,17 632629,86 1,19 3237534,49 644022,80 1,11 11392,94 1,80 15 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 44453,58 707327,86 1,33 45408,09 632455,53 1,09 -74872,33 -10,59 16 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 270991,83 598542,48 1,13 271148,49 607514,67 1,04 8972,19 1,50 17 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scanteie 45103,20 494490,20 0,93 56095,74 601332,66 1,03 106842,46 21,61 18 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 30302,14 447671,13 0,84 43633,72 590772,62 1,02 143101,49 31,97 19 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 26881,70 602996,36 1,14 25558,81 580067,31 1,00 -22929,05 -3,80 20 12050000 Seminte de rapita, chiar sfarimate 1403061,60 534235,51 1,01 1489636,09 574429,93 0,99 40194,42 7,52 21 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 23254,23 343898,06 0,65 16721,37 567543,85 0,98 223645,78 65,03 22 90290000 Alte contoare,indicatoare de viteza si tahimetre 2169,32 161573,45 0,30 5986,11 551734,78 0,95 390161,33 241,48

Page 12: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 9

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 23 89010000 Pacheboturi,nave de croaziera,de excursii,marfuri,feribot 258377,47 608130,28 1,15 196991,33 544694,52 0,94 -63435,76 -10,43 24 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 52179,77 470008,63 0,89 60248,19 540024,51 0,93 70015,87 14,90 25 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 16428,88 584763,77 1,10 14065,75 527157,24 0,91 -57606,53 -9,85 26 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni 11954,08 548033,43 1,03 11030,56 520996,60 0,90 -27036,83 -4,93 27 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 32665,96 476284,44 0,90 25141,20 517182,04 0,89 40897,61 8,59 28 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate 1011644,72 431983,49 0,81 1113359,89 458390,88 0,79 26407,40 6,11 29 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 962005,63 348296,63 0,66 896873,48 450127,26 0,77 101830,63 29,24 30 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 1158326,99 458849,48 0,86 1047305,36 444574,33 0,76 -14275,14 -3,11 31 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 330570,50 352583,79 0,66 398973,60 426090,05 0,73 73506,26 20,85 32 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 17607,41 379911,21 0,72 17150,97 396855,12 0,68 16943,92 4,46 33 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 1163442,55 359097,93 0,68 1089020,61 390667,27 0,67 31569,34 8,79 34 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 104370,76 334805,68 0,63 121019,31 374868,06 0,64 40062,38 11,97 35 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 13061,65 330812,50 0,62 12985,08 349952,40 0,60 19139,90 5,79 36 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 13959,39 311117,03 0,59 17445,70 332417,01 0,57 21299,98 6,85 37 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit 39059,42 297395,55 0,56 43588,18 317325,46 0,55 19929,91 6,70 38 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 32273,83 253404,02 0,48 37338,50 303147,59 0,52 49743,56 19,63 39 99990000 Alte nespecificate 3998,11 272787,67 0,51 7440,75 295808,70 0,51 23021,03 8,44 40 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 92691,66 288211,26 0,54 96822,87 295317,93 0,51 7106,67 2,47 41 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 26541,47 218338,05 0,41 31075,96 281519,77 0,48 63181,71 28,94 42 27160000 Energie electrica 0,00 260792,01 0,49 0,00 247461,74 0,43 -13330,27 -5,11 43 73080000 Structuri si parti de structuri 131409,68 250958,03 0,47 125625,76 246810,94 0,42 -4147,09 -1,65 44 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 10120,74 203953,92 0,38 12472,24 241613,71 0,42 37659,79 18,46 45 62060000 Bluze si camasi pentru femei si fete 9349,17 261078,83 0,49 8107,77 239349,84 0,41 -21728,98 -8,32 46 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 1459,73 190678,98 0,36 6320,95 234334,84 0,40 43655,86 22,89 47 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 12934,70 221194,43 0,42 11472,40 230693,04 0,40 9498,61 4,29 48 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 21627,96 173802,03 0,33 26487,88 224604,12 0,39 50802,09 29,23 49 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 33111,98 168442,72 0,32 41641,87 222352,38 0,38 53909,66 32,00 50 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 74302,96 186557,61 0,35 81649,13 217326,63 0,37 30769,01 16,49 51 10030000 Orz 1268263,52 185668,38 0,35 1429513,56 213918,45 0,37 28250,07 15,22

Page 13: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 10

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 52 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 66549,55 179649,42 0,34 72257,22 212092,40 0,36 32442,99 18,06 53 84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 28700,87 194134,13 0,37 26613,16 209694,13 0,36 15560,01 8,02 54 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plastic 10608,76 173652,10 0,33 12196,51 206094,03 0,35 32441,93 18,68 55 72200000 Produse laminate inoxidabile sub 60mm latime 58833,49 164796,94 0,31 65306,96 201138,24 0,35 36341,30 22,05 56 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 15828,30 185842,36 0,35 17034,95 200135,44 0,34 14293,09 7,69 57 76040000 Bare si profile din aluminiu 75978,83 191727,19 0,36 67318,25 197632,05 0,34 5904,86 3,08 58 90280000 Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate 2627,85 82465,12 0,16 6150,86 195342,21 0,34 112877,08 136,88 59 1020000 Animale vii din specia bovina 58544,19 147270,07 0,28 70963,94 190428,00 0,33 43157,92 29,31 60 72040000 Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel 627036,36 131146,37 0,25 741627,21 187083,88 0,32 55937,51 42,65 61 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 9889,23 116213,14 0,22 12462,75 179107,78 0,31 62894,64 54,12 62 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 5546,83 180520,35 0,34 5078,69 178834,38 0,31 -1685,97 -0,93 63 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 140869,71 168297,20 0,32 133300,83 176347,29 0,30 8050,09 4,78 64 76010000 Aluminiu sub forma bruta 94276,98 165668,95 0,31 98030,21 175135,20 0,30 9466,25 5,71 65 1040000 Animale vii din specia ovina sau caprina 79183,00 166667,72 0,31 76834,20 171863,30 0,30 5195,58 3,12 66 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 11097,71 136783,63 0,26 12227,31 164715,07 0,28 27931,45 20,42 67 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 40121,58 144242,52 0,27 42978,34 161084,84 0,28 16842,32 11,68 68 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor neelec.,pt.fol.man. 9072,98 119210,70 0,22 12233,20 159377,68 0,27 40166,98 33,69 69 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 18431,88 100158,22 0,19 27291,24 154168,34 0,27 54010,12 53,92 70 85340000 Circuite imprimate 1351,01 135941,79 0,26 1414,72 152089,87 0,26 16148,09 11,88 71 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 15070,32 129095,26 0,24 14950,84 151926,80 0,26 22831,54 17,69 72 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 8640,29 217771,45 0,41 5708,12 150446,78 0,26 -67324,67 -30,92 73 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 40938,54 168206,63 0,32 36822,42 143441,32 0,25 -24765,30 -14,72 74 99300000 Livrari de marfuri pentru nave si aeronave 246534,54 108133,52 0,20 266344,10 143189,31 0,25 35055,78 32,42 75 62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane 2464,36 150024,92 0,28 2265,36 143178,61 0,25 -6846,31 -4,56 76 42020000 Cufere, valize si geamantane 3617,80 131531,44 0,25 4164,22 141998,35 0,24 10466,91 7,96 77 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele imbracaminte 10803,18 115443,69 0,22 11479,30 139047,39 0,24 23603,70 20,45 78 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 71068,49 133070,74 0,25 69625,00 138652,41 0,24 5581,67 4,19 79 62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane 2083,19 139500,46 0,26 1894,80 135907,17 0,23 -3593,29 -2,58 80 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 12892,27 98021,96 0,18 15740,06 132227,16 0,23 34205,20 34,90

Page 14: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 11

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 81 63040000 Alte articole pentru mobilier 5685,60 72193,84 0,14 8601,17 132090,11 0,23 59896,27 82,97 82 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 7729,35 136976,26 0,26 7737,16 129603,62 0,22 -7372,64 -5,38 83 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice 39528,83 120034,76 0,23 39703,02 128744,81 0,22 8710,05 7,26 84 74040000 Deseuri si resturi de cupru 28640,94 103791,19 0,20 29823,06 128450,41 0,22 24659,22 23,76 85 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 4513,23 113348,56 0,21 3991,64 125664,32 0,22 12315,76 10,87 86 62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti 2650,01 128286,10 0,24 2496,28 122588,81 0,21 -5697,29 -4,44 87 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte 20125,48 107749,26 0,20 20256,36 122425,17 0,21 14675,91 13,62 88 76050000 Sarme din aluminiu 47570,70 86513,86 0,16 59099,93 121567,66 0,21 35053,80 40,52 89 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 68892,71 95386,67 0,18 79473,64 120367,57 0,21 24980,90 26,19 90 34020000 Agenti organici de suprafata 141798,36 129726,86 0,24 119929,34 119047,15 0,20 -10679,72 -8,23 91 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase 251807,78 65056,75 0,12 302013,41 118409,04 0,20 53352,29 82,01 92 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 53862,56 106158,78 0,20 52649,58 118069,60 0,20 11910,82 11,22 93 87140000 Parti si accesorii de vehicule 2999,85 131187,89 0,25 2853,62 117988,89 0,20 -13198,99 -10,06 94 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 112592,34 92442,98 0,17 150182,79 116337,91 0,20 23894,93 25,85 95 76160000 Alte articole din aluminiu 17545,14 110606,65 0,21 18598,28 114466,72 0,20 3860,07 3,49 96 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 1901,70 90912,18 0,17 1982,94 113366,37 0,19 22454,19 24,70 97 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 6821,14 91356,25 0,17 10943,35 111999,59 0,19 20643,34 22,60 98 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 3446,55 117550,90 0,22 3178,53 111416,87 0,19 -6134,03 -5,22 99 44210000 Alte articole din lemn 67877,05 125974,84 0,24 54256,69 110836,20 0,19 -15138,65 -12,02 100 90300000 Osciloscoape, analizoare de spectru si alte instrum 1505,18 95156,81 0,18 2029,48 109531,11 0,19 14374,30 15,11 101 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate 188628,69 85603,56 0,16 212437,13 109324,02 0,19 23720,46 27,71 102 2070000 Carne si organe comestibile de pasare(poz nr.01.05) 52602,39 111537,78 0,21 54168,31 108767,45 0,19 -2770,33 -2,48 103 84730000 Parti si accesorii 1921,40 129363,07 0,24 1100,91 105062,81 0,18 -24300,26 -18,78 104 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 1479,63 76778,62 0,14 1479,71 104544,69 0,18 27766,07 36,16 105 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 4478,03 112622,96 0,21 1872,14 104283,74 0,18 -8339,23 -7,40 106 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide 7382,98 85429,88 0,16 7618,80 102546,84 0,18 17116,96 20,04 107 94040000 Somiere; articole de pat si articole similare 17587,76 73535,27 0,14 23501,23 101517,73 0,17 27982,46 38,05 108 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 27736,24 52336,44 0,10 52685,39 99973,14 0,17 47636,70 91,02 109 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn 292213,06 95885,82 0,18 283573,13 98444,56 0,17 2558,74 2,67

Page 15: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 12

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 110 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 126798,84 73463,75 0,14 140246,91 97660,08 0,17 24196,33 32,94 111 51070000 Fire de lana pieptanata 6013,79 93836,71 0,18 5903,12 97450,86 0,17 3614,15 3,85 112 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 19244,47 97917,03 0,18 19207,99 96938,65 0,17 -978,37 -1,00 113 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate 60426,11 32320,61 0,06 200491,54 94884,47 0,16 62563,86 193,57 114 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame 4020,27 65880,35 0,12 9516,60 94545,37 0,16 28665,02 43,51 115 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 130013,55 52156,10 0,10 172752,00 93625,72 0,16 41469,62 79,51 116 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcanizat 7855,76 85522,99 0,16 11375,18 93538,80 0,16 8015,81 9,37 117 44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj 49799,90 83295,69 0,16 49021,95 93047,19 0,16 9751,50 11,71 118 85080000 Unelte electromecanice cu motor electric incorporat 11885,24 47045,59 0,09 19355,31 92640,84 0,16 45595,25 96,92 119 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 6845,81 65818,85 0,12 8199,46 92578,63 0,16 26759,79 40,66 120 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 2817,36 104367,53 0,20 2423,24 92268,20 0,16 -12099,33 -11,59 121 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 22838,05 71912,20 0,14 27484,86 91158,65 0,16 19246,45 26,76 122 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 20956,26 98156,32 0,18 22112,07 88278,36 0,15 -9877,96 -10,06 123 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 2020,48 65385,43 0,12 3298,06 87653,30 0,15 22267,87 34,06 124 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hartie 54050,51 79467,93 0,15 56670,68 86347,74 0,15 6879,81 8,66 125 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici 37250,19 71504,64 0,13 41276,20 85312,39 0,15 13807,75 19,31 126 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate 3653,13 83609,27 0,16 3607,24 82760,92 0,14 -848,35 -1,01 127 90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte 871,90 67158,85 0,13 881,71 82451,52 0,14 15292,67 22,77 128 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 30859,77 87399,90 0,16 27714,57 82399,14 0,14 -5000,76 -5,72 129 12010000 Boabe de soia, chiar sfarimate 93157,82 38010,70 0,07 218753,61 82367,69 0,14 44356,99 116,70 130 72150000 Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate 55054,27 69097,01 0,13 58649,11 80272,65 0,14 11175,64 16,17 131 23060000 Turte si alte reziduuri din extractia grasimilor 377099,95 78198,69 0,15 427964,78 78621,01 0,14 422,32 0,54 132 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 363664,81 44869,36 0,08 468864,63 78100,07 0,13 33230,71 74,06 133 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 3963,72 132693,80 0,25 2589,26 77291,89 0,13 -55401,91 -41,75 134 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 3472,51 68347,15 0,13 3363,00 75943,87 0,13 7596,73 11,11 135 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 522,12 45929,06 0,09 701,23 75895,86 0,13 29966,81 65,25 136 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 11686,08 65802,04 0,12 16366,65 75302,06 0,13 9500,02 14,44 137 86060000 Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale ferata 31435,19 122283,29 0,23 23303,07 74778,79 0,13 -47504,49 -38,85 138 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane 14981,41 63393,05 0,12 16931,44 73426,12 0,13 10033,07 15,83

Page 16: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 13

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 139 87120000 Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor 6592,30 55841,06 0,11 8685,92 73027,93 0,13 17186,87 30,78 140 16020000 Alte preparate sau conserve din carne,organe sau sange 20505,34 70840,48 0,13 21680,11 72888,15 0,13 2047,67 2,89 141 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 17577,14 73007,84 0,14 16390,11 72273,37 0,12 -734,47 -1,01 142 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 7368,38 62044,25 0,12 8829,62 71351,95 0,12 9307,70 15,00 143 85090000 Aparate electromecanice casnice cu motor electric 2830,30 47826,81 0,09 4846,42 69761,28 0,12 21934,47 45,86 144 89060000 Alte nave, inclusiv nave de razboi si nave de salvare 21040,58 102579,95 0,19 20962,05 69674,85 0,12 -32905,11 -32,08 145 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate 87008,30 50611,10 0,10 103622,07 69024,06 0,12 18412,95 36,38 146 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 84994,28 51974,78 0,10 93016,58 68961,00 0,12 16986,22 32,68 147 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 960,92 51386,99 0,10 959,77 68838,68 0,12 17451,69 33,96 148 44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar. 72342,12 72258,63 0,14 65078,22 66293,46 0,11 -5965,17 -8,26 149 48050000 Alte hartii si cartoane, nestratificate si neacoperite 81619,67 33551,45 0,06 148343,50 65495,21 0,11 31943,76 95,21 150 28990000 Alte 289813,25 55195,97 0,10 343698,14 64415,49 0,11 9219,52 16,70 151 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare 25907,79 57678,16 0,11 24847,98 64302,24 0,11 6624,08 11,48 152 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 2396,48 63161,39 0,12 3550,24 64056,84 0,11 895,45 1,42 153 22020000 Ape,inclusiv ape minerale si ape gazoase, care au zahar 120663,23 50856,36 0,10 162365,20 62203,48 0,11 11347,12 22,31 154 72050000 Granule si pulberi, de fonta bruta 40996,66 47512,00 0,09 48681,12 61913,59 0,11 14401,59 30,31 155 50040000 Fire de matase 958,27 54494,02 0,10 1023,81 61134,83 0,11 6640,81 12,19 156 63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 6969,81 64764,97 0,12 6970,16 60704,94 0,10 -4060,03 -6,27 157 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 21776,42 50953,44 0,10 25161,59 60344,83 0,10 9391,39 18,43 158 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei fertilizari 139295,68 49669,12 0,09 189480,20 58884,63 0,10 9215,51 18,55 159 94060000 Constructii prefabricate 33172,52 53141,98 0,10 34260,63 58379,30 0,10 5237,32 9,86 160 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 1204,79 60366,61 0,11 1256,49 57797,42 0,10 -2569,19 -4,26 161 7130000 Legume uscate cu pastai,curatate de pastai,decorticate 60049,55 16845,14 0,03 267169,24 57793,72 0,10 40948,58 243,09 162 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 55421,56 47495,32 0,09 67799,92 57288,26 0,10 9792,94 20,62 163 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme primare 58669,17 55274,10 0,10 54875,41 57125,86 0,10 1851,75 3,35 164 87110000 Motociclete si biciclete echipate cu motor auxiliar 2596,97 45519,03 0,09 3078,27 56877,84 0,10 11358,81 24,95 165 73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel 21220,70 49810,38 0,09 24639,72 56408,54 0,10 6598,16 13,25 166 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 5040,18 54328,01 0,10 5042,62 56397,36 0,10 2069,35 3,81 167 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti 1998,07 56606,35 0,11 2033,34 55817,18 0,10 -789,18 -1,39 168 48030000 Hartii pentru toaleta si servetele 53963,09 50332,56 0,09 55726,74 55243,59 0,10 4911,03 9,76

Page 17: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 14

Anexa 5 LISTA principalelor produse importate la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală 1 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 383327,99 2568162,66 4,15 432586,55 2782321,73 4,00 214159,08 8,34 2 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 6800432,07 1853516,85 3,00 7030287,88 2414279,07 3,47 560762,22 30,25 3 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 38174,12 2155636,25 3,49 41454,02 2255953,58 3,25 100317,33 4,65 4 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate transp.persoane 137209,60 1595747,26 2,58 158866,88 1863115,81 2,68 267368,55 16,76 5 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 160497,29 1417318,06 2,29 171668,77 1613479,23 2,32 196161,17 13,84 6 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 12471,13 1396865,25 2,26 10020,26 1442586,08 2,08 45720,83 3,27 7 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 1823641,48 853628,28 1,38 2258493,60 1203905,33 1,73 350277,05 41,03 (benzine, motorine) 8 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 42270,18 1013983,11 1,64 45157,11 1124664,30 1,62 110681,19 10,92 9 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 4824,74 855239,72 1,38 5548,83 991504,20 1,43 136264,49 15,93 10 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 105994,91 748574,92 1,21 99578,62 825222,28 1,19 76647,36 10,24 11 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 191810,06 559450,73 0,90 203308,23 634219,30 0,91 74768,57 13,36 12 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 73963,10 696769,72 1,13 65174,61 634104,84 0,91 -62664,88 -8,99 13 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 27761,39 527156,15 0,85 29855,00 582882,26 0,84 55726,11 10,57 14 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 6203,35 545086,00 0,88 6748,20 580641,16 0,84 35555,16 6,52 15 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau gaze 47569,20 481364,56 0,78 52199,69 518087,47 0,75 36722,90 7,63 16 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 67204,85 505386,18 0,82 57629,05 476713,12 0,69 -28673,06 -5,67 17 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 23206,20 382580,47 0,62 28169,41 442289,70 0,64 59709,24 15,61 18 2030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata 180400,80 324415,83 0,52 209555,11 440843,03 0,63 116427,20 35,89 19 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 29715,01 363617,86 0,59 37356,16 434747,90 0,63 71130,04 19,56 20 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 14993,46 400538,87 0,65 14742,71 427390,18 0,62 26851,31 6,70 21 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide 51874,35 347433,28 0,56 46718,91 413843,04 0,60 66409,76 19,11 22 85340000 Circuite imprimate 7825,52 367082,05 0,59 10384,41 411289,12 0,59 44207,07 12,04

Page 18: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 15

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 23 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 464210,52 325742,71 0,53 459710,40 399794,80 0,58 74052,09 22,73 24 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 46790,71 296340,25 0,48 65073,42 382339,95 0,55 85999,70 29,02 25 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 26129,95 367128,24 0,59 24717,38 378891,21 0,55 11762,96 3,20 26 30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap. 921,28 282921,43 0,46 1210,66 377515,72 0,54 94594,28 33,43 27 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 20984,52 351045,08 0,57 19924,97 375466,57 0,54 24421,49 6,96 28 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane 75672,20 301627,13 0,49 89839,43 366690,01 0,53 65062,88 21,57 29 74080000 Sarma de cupru 78979,66 367500,10 0,59 65927,56 366268,73 0,53 -1231,37 -0,34 30 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 77405,34 305329,75 0,49 84249,50 363077,76 0,52 57748,01 18,91 31 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 92917,91 328731,87 0,53 101675,34 357981,52 0,52 29249,65 8,90 32 41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale 13250,36 344240,12 0,56 13613,90 354837,26 0,51 10597,14 3,08 33 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 209625,67 302539,14 0,49 221502,54 353174,17 0,51 50635,02 16,74 34 84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 27946,15 341835,55 0,55 27184,10 333615,10 0,48 -8220,45 -2,40 35 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 129788,14 290840,67 0,47 148240,93 329395,28 0,47 38554,61 13,26 36 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 18466,12 313956,56 0,51 21454,22 328969,81 0,47 15013,25 4,78 37 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 22543,68 317985,56 0,51 21804,46 328622,46 0,47 10636,90 3,35 38 54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice 32090,34 333950,58 0,54 30872,73 317218,15 0,46 -16732,43 -5,01 39 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 25374,35 354007,86 0,57 22649,62 315988,83 0,45 -38019,03 -10,74 40 84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 38659,67 278179,92 0,45 43426,27 313469,28 0,45 35289,36 12,69 41 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 20001,75 290289,65 0,47 20080,80 313297,76 0,45 23008,11 7,93 42 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 26442,94 314230,70 0,51 29260,51 308717,16 0,44 -5513,54 -1,75 43 85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare 4886,22 279135,95 0,45 4702,98 304440,88 0,44 25304,93 9,07 44 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 6219,83 264799,65 0,43 6835,97 304429,94 0,44 39630,29 14,97 45 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 34260,46 250359,81 0,40 41176,12 303817,69 0,44 53457,88 21,35 46 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 3580,85 227446,84 0,37 5330,92 303435,14 0,44 75988,30 33,41 47 85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante 13484,71 247204,74 0,40 13987,78 283858,88 0,41 36654,14 14,83 48 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice 118399,63 268396,86 0,43 112821,02 283105,19 0,41 14708,33 5,48 49 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici 92306,92 245851,58 0,40 97517,63 280558,43 0,40 34706,85 14,12 50 88020000 Alte vehicule aeriene 225,82 69106,00 0,11 325,19 271697,71 0,39 202591,71 293,16 51 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 116090,35 238182,22 0,39 128393,44 270254,89 0,39 32072,67 13,47 52 84330000 Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat 20472,92 213481,43 0,35 26951,63 251082,02 0,36 37600,60 17,61

Page 19: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 16

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 53 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit 27776,96 230487,02 0,37 30554,69 247934,29 0,36 17447,27 7,57 54 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare 191508,86 252916,82 0,41 183787,32 247582,91 0,36 -5333,91 -2,11 55 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 15512,93 222006,53 0,36 18351,04 246623,38 0,35 24616,85 11,09 56 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei fertilizari 502095,63 191020,60 0,31 688817,76 246558,45 0,35 55537,85 29,07 57 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte 56182,67 212905,95 0,34 61398,58 241347,81 0,35 28441,86 13,36 58 34020000 Agenti organici de suprafata 211797,56 218062,32 0,35 228250,80 236252,67 0,34 18190,35 8,34 59 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase 927396,06 232330,65 0,38 788599,69 230231,12 0,33 -2099,53 -0,90 60 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 57297,68 212149,04 0,34 66272,68 228070,39 0,33 15921,35 7,50 61 99990000 Alte nespecificate 2219,79 197903,65 0,32 3155,76 227600,55 0,33 29696,90 15,01 62 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 8386,48 269340,71 0,44 6627,93 224838,48 0,32 -44502,23 -16,52 63 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 54139,28 215003,91 0,35 53940,19 224025,09 0,32 9021,17 4,20 64 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 63262,19 175985,18 0,28 34470,09 220109,61 0,32 44124,43 25,07 65 23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor 287032,05 183838,56 0,30 310980,05 215111,80 0,31 31273,24 17,01 66 40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei 101914,75 161485,54 0,26 108104,32 214684,38 0,31 53198,84 32,94 67 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 447953,32 165364,30 0,27 466843,79 214434,02 0,31 49069,72 29,67 68 27040000 Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba 721570,48 118979,24 0,19 698969,28 213819,01 0,31 94839,77 79,71 69 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 370317,55 168626,53 0,27 371830,53 213510,99 0,31 44884,47 26,62 70 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 47937,25 212434,90 0,34 38057,51 212352,69 0,31 -82,21 -0,04 71 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 7251,55 201233,11 0,33 8191,71 212319,98 0,31 11086,87 5,51 72 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 11179,55 184670,02 0,30 13654,47 211695,73 0,30 27025,71 14,63 73 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 5807,26 147866,17 0,24 7106,82 209050,34 0,30 61184,17 41,38 74 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 3735,98 157911,09 0,26 4053,68 208120,47 0,30 50209,37 31,80 75 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 42419,61 194807,43 0,31 43430,24 207851,11 0,30 13043,68 6,70 76 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 229236,25 155887,25 0,25 273801,99 205699,58 0,30 49812,33 31,95 77 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 54612,89 192328,43 0,31 56801,58 204129,84 0,29 11801,41 6,14 78 4060000 Branzeturi si casuri 57979,95 165187,67 0,27 66846,90 203473,28 0,29 38285,60 23,18 79 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 9276,97 202852,59 0,33 9596,11 203187,77 0,29 335,18 0,17 80 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm lat. 82847,20 155482,33 0,25 89887,83 202931,87 0,29 47449,53 30,52 81 10010000 Grau si meslin(amestec de grau cu secara in proportie 2-1) 2006103,08 312311,58 0,50 1195793,46 202632,31 0,29 -109679,27 -35,12 82 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni 7983,89 175069,02 0,28 8384,14 200878,44 0,29 25809,42 14,74

Page 20: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 17

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 83 84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole 22195,22 153752,45 0,25 27515,23 200400,76 0,29 46648,31 30,34 84 94010000 Scaune transformabile 46080,33 202886,03 0,33 48489,90 197881,19 0,28 -5004,84 -2,47 85 72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate 179834,82 105991,37 0,17 289917,41 197485,05 0,28 91493,69 86,32 86 39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare 118693,06 158683,17 0,26 125165,62 196600,77 0,28 37917,60 23,90 87 9010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata 46759,59 187436,58 0,30 46197,42 196428,61 0,28 8992,02 4,80 88 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 2380892,76 117842,78 0,19 2511659,70 194009,76 0,28 76166,97 64,63 89 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 19907,01 184660,87 0,30 17971,18 193927,01 0,28 9266,14 5,02 90 39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune 69806,46 159758,81 0,26 74464,83 191071,81 0,27 31312,99 19,60 91 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase 888669,11 199564,50 0,32 848983,18 190753,32 0,27 -8811,18 -4,42 92 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 332762,21 138787,34 0,22 405723,51 189952,66 0,27 51165,32 36,87 93 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 2194,54 154851,69 0,25 2233,38 187559,05 0,27 32707,36 21,12 94 27160000 Energie electrica 0,00 107253,59 0,17 0,00 185303,28 0,27 78049,69 72,77 95 73080000 Structuri si parti de structuri 88898,03 161202,52 0,26 90980,45 175791,31 0,25 14588,79 9,05 96 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 1636,09 114095,35 0,18 1363,97 174060,37 0,25 59965,02 52,56 97 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 18440,55 165003,46 0,27 17887,63 173135,19 0,25 8131,73 4,93 98 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme primare 112958,66 145507,45 0,24 125595,74 173006,47 0,25 27499,02 18,90 99 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hartie 77154,98 167143,81 0,27 83112,78 172898,64 0,25 5754,83 3,44 100 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame 10415,86 117775,36 0,19 17428,29 169946,68 0,24 52171,32 44,30 101 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate 150620,83 152379,78 0,25 160870,86 169908,56 0,24 17528,78 11,50 102 33020000 Amestecuri de substante odorizante 13458,08 133439,82 0,22 20499,27 167345,91 0,24 33906,09 25,41 103 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 17993,39 154058,70 0,25 19337,72 165153,91 0,24 11095,21 7,20 104 2070000 Carne si organe comestibile de pasare(poz nr.01.05) 127924,60 161449,69 0,26 132956,88 164309,45 0,24 2859,77 1,77 105 24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 34594,56 165947,16 0,27 30325,39 164027,76 0,24 -1919,40 -1,16 106 54020000 Fire din filamente sintetice 44582,34 146299,79 0,24 48932,85 163992,60 0,24 17692,82 12,09 107 76040000 Bare si profile din aluminiu 32526,51 135257,49 0,22 40645,45 163614,70 0,24 28357,20 20,97 108 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 411546,73 164874,92 0,27 350751,82 162758,14 0,23 -2116,78 -1,28 109 76160000 Alte articole din aluminiu 22744,17 147792,52 0,24 25394,33 162225,97 0,23 14433,45 9,77 110 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 51371,16 132205,82 0,21 62315,22 160996,87 0,23 28791,06 21,78 111 85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili 6529,26 136992,59 0,22 4719,14 155475,79 0,22 18483,19 13,49 112 33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj 14344,37 132046,98 0,21 16453,03 155198,63 0,22 23151,65 17,53

Page 21: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 18

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 113 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 23437,98 119409,17 0,19 26357,55 154115,66 0,22 34706,49 29,07 114 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 7944,13 100311,98 0,16 11230,49 153877,14 0,22 53565,15 53,40 115 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 5029,89 125167,19 0,20 5857,74 150085,24 0,22 24918,05 19,91 116 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 7307,66 111074,50 0,18 8719,32 148182,86 0,21 37108,36 33,41 117 40010000 Cauciuc natural,balata,gutaperca,guayule,chicle,gume natur. 66200,11 89785,20 0,15 80743,56 146710,92 0,21 56925,73 63,40 118 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),telev. 610,12 55243,39 0,09 912,43 146065,56 0,21 90822,18 164,40 119 23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia 341064,68 117899,26 0,19 440603,54 145701,54 0,21 27802,28 23,58 120 69070000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj sau acoperit 58488,49 21390,02 0,03 442608,63 145104,17 0,21 123714,15 578,37 121 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate 165655,74 116962,28 0,19 232350,58 143776,67 0,21 26814,39 22,93 122 56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu 27214,92 126137,72 0,20 36047,27 143480,62 0,21 17342,91 13,75 123 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 177300,32 93098,24 0,15 217802,17 140595,35 0,20 47497,10 51,02 124 76020000 Deseuri si resturi de aluminiu 82922,64 112017,74 0,18 97322,21 139770,05 0,20 27752,31 24,77 125 8050000 Citrice, proaspete sau uscate 209169,02 138054,03 0,22 199415,34 137327,24 0,20 -726,79 -0,53 126 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn 229824,55 130194,19 0,21 241997,34 136557,80 0,20 6363,62 4,89 127 38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie 155647,49 163488,96 0,26 131887,02 136408,14 0,20 -27080,82 -16,56 128 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 22834,70 112098,86 0,18 29462,64 136385,77 0,20 24286,90 21,67 129 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 56357,19 96646,49 0,16 68603,77 135937,62 0,20 39291,12 40,65 130 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor neelec.,pt.fol.man. 10417,10 108355,24 0,18 12815,52 135814,27 0,20 27459,03 25,34 131 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plastic 8826,29 107032,15 0,17 10763,14 135756,11 0,20 28723,96 26,84 132 8030000 Banane, proaspete sau uscate 160464,18 117499,11 0,19 185281,67 133810,79 0,19 16311,68 13,88 133 76010000 Aluminiu sub forma bruta 64099,61 112574,52 0,18 67021,78 132757,29 0,19 20182,77 17,93 134 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate 7347,03 118648,77 0,19 7778,86 131752,02 0,19 13103,26 11,04 135 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare 25406,05 107082,07 0,17 28626,28 131610,52 0,19 24528,45 22,91 136 52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc 10894,72 141092,38 0,23 10083,85 130547,00 0,19 -10545,37 -7,47 137 60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate 17955,64 137876,07 0,22 17904,84 128995,08 0,19 -8880,99 -6,44 138 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scanteie 15197,20 142629,48 0,23 11204,81 128692,31 0,19 -13937,17 -9,77 139 48110000 Hartii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza 59157,60 115965,17 0,19 62150,23 128478,29 0,18 12513,12 10,79 140 32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici 28466,87 119578,35 0,19 28193,12 127158,12 0,18 7579,77 6,34 141 42020000 Cufere, valize si geamantane 10435,21 105148,56 0,17 11874,71 126314,05 0,18 21165,49 20,13 142 96190000 Tampoane igienice si tampoanele interne, servetele si 38406,87 110954,27 0,18 33589,42 125401,73 0,18 14447,46 13,02 scutece pentru copii, si articole similare, din orice material

Page 22: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 19

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 143 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 3728,43 104802,27 0,17 6215,31 125207,21 0,18 20404,94 19,47 144 87140000 Parti si accesorii de vehicule 10135,40 105631,17 0,17 14911,73 123818,23 0,18 18187,06 17,22 145 10050000 Porumb 489457,52 128138,94 0,21 454454,65 123299,00 0,18 -4839,94 -3,78 146 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 67081,34 109420,49 0,18 69385,44 121482,32 0,17 12061,83 11,02 147 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 5079,51 118829,60 0,19 3435,65 121244,26 0,17 2414,66 2,03 148 90280000 Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate 1820,67 42502,50 0,07 3427,53 120846,02 0,17 78343,52 184,33 149 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 2117,87 118625,64 0,19 2161,31 120268,37 0,17 1642,72 1,38 150 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 708444,90 118519,75 0,19 560448,42 118481,39 0,17 -38,36 -0,03 151 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 1362,08 110312,21 0,18 1131,48 116951,06 0,17 6638,85 6,02 152 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 16231,93 89331,23 0,14 15523,57 116723,08 0,17 27391,85 30,66 153 90260000 Instrumente si aparate pentru masurare,control debit 1615,62 108484,75 0,18 1973,42 116507,32 0,17 8022,57 7,40 154 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 8573,54 103337,52 0,17 19456,00 115792,37 0,17 12454,86 12,05 155 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 5827,05 104650,43 0,17 6108,70 115764,37 0,17 11113,94 10,62 156 48020000 Hartii si cartoane, nestratificate, neacoperite 157695,13 115337,30 0,19 157283,96 113537,20 0,16 -1800,10 -1,56 157 82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale 4290,67 100080,91 0,16 4782,87 112784,52 0,16 12703,61 12,69 158 51050000 Lana, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat 9685,43 104088,79 0,17 9323,86 111801,84 0,16 7713,04 7,41 159 39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 26575,28 106504,30 0,17 19500,20 111675,61 0,16 5171,31 4,86 160 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 13635,94 99414,37 0,16 10604,67 111121,24 0,16 11706,87 11,78 161 84500000 Masini de spalat,si cele cu dispozitiv de uscare 41167,73 109775,49 0,18 41483,66 108140,31 0,16 -1635,19 -1,49 162 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate 182672,90 103132,16 0,17 165600,69 107676,14 0,15 4543,97 4,41 163 84730000 Parti si accesorii 3030,26 114465,72 0,19 3391,45 106806,64 0,15 -7659,08 -6,69 164 73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel 23688,01 95806,19 0,15 26042,51 106367,66 0,15 10561,46 11,02 165 84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut 6723,05 127202,72 0,21 6521,82 105766,76 0,15 -21435,96 -16,85 166 95040000 Articole pentru jocuri de societate 3066,85 124330,91 0,20 3378,08 105680,46 0,15 -18650,45 -15,00 167 72170000 Sarme din fier sau din oteluri nealiate 160357,96 120716,86 0,20 104006,55 104007,47 0,15 -16709,39 -13,84 168 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 30542,88 97810,19 0,16 30280,63 102380,84 0,15 4570,65 4,67 169 33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras 28201,64 98194,02 0,16 27817,49 100553,75 0,14 2359,73 2,40 170 33030000 Parfumuri si ape de toaleta. 7315,29 88499,96 0,14 5965,56 98646,10 0,14 10146,14 11,46 171 1030000 Animale vii din specia porcina 33751,82 90315,01 0,15 30078,24 97234,55 0,14 6919,54 7,66 172 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 11606,98 94975,49 0,15 11188,95 96562,42 0,14 1586,93 1,67

Page 23: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 20

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 173 84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat 10551,87 80416,86 0,13 11672,92 94398,49 0,14 13981,64 17,39 174 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 86585,97 86740,47 0,14 81466,88 94057,60 0,14 7317,13 8,44 175 55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue 12159,38 97474,76 0,16 12047,18 92641,80 0,13 -4832,96 -4,96 176 85330000 Rezistente electrice altele decit cele pentru incalzit. 3613,72 84978,53 0,14 3100,39 91766,28 0,13 6787,75 7,99 177 58060000 Panglici 10181,18 90495,29 0,15 10395,59 91450,85 0,13 955,56 1,06 178 22080000 Alcool etilic nedenat.pina la 80% alcool;prep.alcool.mixte 18233,42 71718,35 0,12 23757,51 91328,54 0,13 19610,19 27,34 179 85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat 6013,94 87461,59 0,14 5878,24 90773,87 0,13 3312,28 3,79 180 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 57311,31 83914,96 0,14 61706,06 90031,82 0,13 6116,86 7,29 181 4010000 Lapte si smantana,neconcentrate,fara adaos de zahar 171598,30 67723,68 0,11 186040,77 89947,54 0,13 22223,86 32,82 182 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 16227,52 69873,16 0,11 21121,95 89914,74 0,13 20041,58 28,68 183 52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp 10001,27 102035,55 0,16 8243,18 89797,49 0,13 -12238,06 -11,99 184 70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif. 41109,70 79520,31 0,13 50718,66 89430,99 0,13 9910,68 12,46 185 39080000 Poliamide sub forme primare 25769,78 71117,35 0,11 29238,70 88943,42 0,13 17826,07 25,07 186 85090000 Aparate electromecanice casnice cu motor electric 9232,94 78456,72 0,13 12645,07 88232,35 0,13 9775,64 12,46 187 48100000 Hartii si cartoane acoperite cu caolin 104977,54 86533,94 0,14 107972,94 88026,28 0,13 1492,34 1,72 188 24030000 Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun 11941,91 65646,23 0,11 14435,52 87863,27 0,13 22217,04 33,84 189 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 209744,67 71653,79 0,12 221143,14 87673,35 0,13 16019,56 22,36 190 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 756060,79 61685,59 0,10 835866,38 87528,30 0,13 25842,70 41,89 191 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 4777,73 68153,33 0,11 6222,98 87090,69 0,13 18937,36 27,79 192 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 21248,63 75454,87 0,12 23655,43 86873,19 0,13 11418,32 15,13 193 38220000 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe suport sau prep. 1695,36 75369,37 0,12 1738,62 86573,68 0,12 11204,31 14,87 194 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 16220,61 84968,91 0,14 18083,18 86513,83 0,12 1544,92 1,82 195 84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti 19922,32 102349,52 0,17 17310,57 84992,53 0,12 -17356,99 -16,96 196 19010000 Extracte de malt;preparate alimentare din fainuri,gris,amid 32338,85 75443,82 0,12 55400,52 84444,82 0,12 9000,99 11,93 197 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 27565,86 78985,67 0,13 28884,12 83982,67 0,12 4996,99 6,33 198 59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta 19589,69 77680,10 0,13 20932,51 83632,58 0,12 5952,48 7,66 199 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 844,79 77229,67 0,12 1499,39 83465,15 0,12 6235,49 8,07 200 48050000 Alte hartii si cartoane, nestratificate si neacoperite 189112,99 85570,03 0,14 183768,40 82852,64 0,12 -2717,39 -3,18 201 38260000 Biodiesel si amestecuri de biodiesel, care nu contin sau care 106286,03 86557,73 0,14 96211,64 82180,40 0,12 -4377,32 -5,06 contin sub 70 % in greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase

Page 24: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 21

2016 2017 Creştere 2017/2016 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 202 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 3595,67 69994,23 0,11 4528,28 82063,53 0,12 12069,30 17,24 203 84270000 Carucioare-stivuitoare 16478,61 77279,57 0,12 16356,16 81279,69 0,12 4000,12 5,18 204 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 6060,47 75537,39 0,12 12500,17 80069,48 0,12 4532,09 6,00 205 85390000 Lampi si tuburi electrice cu incandescenta,cu descarcare 5311,02 62671,87 0,10 6936,89 79517,55 0,11 16845,68 26,88 206 90210000 Art si ap de ortopedie,centurile,bandaje medicochirurgicale 576,72 72638,82 0,12 528,55 79327,45 0,11 6688,63 9,21 207 29010000 Hidrocarburi aciclice 89307,56 73851,29 0,12 88161,77 78612,25 0,11 4760,97 6,45 208 85050000 Electromagneti,magneti permanenti 4170,17 62888,68 0,10 5381,59 78328,19 0,11 15439,51 24,55 209 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit 1398278,03 101555,93 0,16 987377,01 78012,61 0,11 -23543,32 -23,18 210 85260000 Aparate de radiodetectie si de radiosondaj (radar) 310,82 32460,92 0,05 400,28 77906,59 0,11 45445,67 140,00 211 51120000 Tesaturi din lana pieptanata sau din par fin de animale 2048,00 83364,21 0,13 1838,89 77307,97 0,11 -6056,24 -7,26 212 85180000 Microfoane si suporturile acestora; difuzoare 4257,39 64873,66 0,10 4215,11 77057,45 0,11 12183,79 18,78 213 7020000 Tomate, in stare proaspata sau refrigerate 68765,40 64939,98 0,10 69488,37 77017,32 0,11 12077,34 18,60 214 72020000 Fero-aliaje 35905,78 37490,36 0,06 50062,50 76964,31 0,11 39473,95 105,29 215 85270000 Aparate de receptie pentru radiotelefonie, etc 1706,91 61256,51 0,10 2260,95 76727,07 0,11 15470,55 25,26 216 47030000 Pasta chimica de lemn, tratata cu soda sau sulfat 149081,57 70808,57 0,11 138077,85 76652,74 0,11 5844,16 8,25 217 22020000 Ape,inclusiv ape minerale si ape gazoase, care au zahar 120124,95 74282,79 0,12 109851,81 76440,27 0,11 2157,48 2,90 218 87020000 Autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau mai multe 9443,60 65246,32 0,11 9782,26 75312,52 0,11 10066,19 15,43 219 54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale 3475,52 72920,92 0,12 3278,89 73840,88 0,11 919,97 1,26 220 32090000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri in mediu apos 46752,55 67047,94 0,11 38558,86 72719,62 0,10 5671,68 8,46 221 35060000 Cleiuri si alte adezive nedenumite si neincl.in alta parte 26169,53 72441,19 0,12 24420,78 72711,74 0,10 270,54 0,37 222 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele imbracaminte 6385,07 66264,33 0,11 7821,14 72369,17 0,10 6104,84 9,21 223 73220000 Radiatoare pentru incalzire centrala, neelectrice 47047,64 59516,28 0,10 53249,19 71298,33 0,10 11782,05 19,80 224 29050000 Alcooli aciclici si derivatii lor halogenati 160669,60 46577,46 0,08 174119,57 70538,67 0,10 23961,21 51,44 225 34010000 Sapunuri; produse si preparate organice 40593,95 65900,41 0,11 42231,93 70396,73 0,10 4496,32 6,82 226 6020000 Alte plante vii,butasi si altoi,spori de ciuperci 72385,89 60899,03 0,10 75774,66 69954,30 0,10 9055,28 14,87 227 70190000 Fibre de sticla (inclusiv vata de sticla) siart.din aceste mat. 38219,78 60977,91 0,10 43855,90 69688,67 0,10 8710,76 14,29 228 8080000 Mere, pere si gutui, proaspete 132200,11 58915,56 0,10 130978,97 69512,32 0,10 10596,76 17,99 229 7090000 Alte legume in stare proaspata sau refrigerate. 43553,67 57870,15 0,09 50614,34 69504,70 0,10 11634,54 20,10 230 94040000 Somiere; articole de pat si articole similare 9310,27 57960,79 0,09 11574,75 68102,44 0,10 10141,65 17,50 231 39240000 Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic 17081,40 61025,01 0,10 18789,74 67079,30 0,10 6054,29 9,92 232 85080000 Unelte electromecanice cu motor electric incorporat 5630,30 42925,99 0,07 10208,79 66624,50 0,10 23698,51 55,21

Page 25: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 22

Anexa 6

Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe secţiuni Nomenclator Combinat (NC) la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

Total, din care: 53079,08 58147,59 9,55 61853,53 69493,17 12,35 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

I Animale vii si produse ale regnului animal 753,01 876,21 16,36 1306,12 1545,94 18,36 1,42% 1,51% 2,11% 2,22%

II Produse ale regnului vegetal 3103,99 3245,08 4,55 2103,25 2173,74 3,35 5,85% 5,58% 3,40% 3,13%

III Grasimi si uleiuri de origine animala sau 175,97 191,98 9,10 174,64 177,33 1,54 vegetala; produse ale disocierii lor; grasimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala 0,33% 0,33% 0,28% 0,26%

IV Produse alimentare; bauturi,lichide 1596,80 1607,62 0,68 2581,18 2869,55 11,17 alcoolice si otet; tutun si inlocuitori de tutun prelucrati 3,01% 2,76% 4,17% 4,13%

V Produse minerale 1895,86 2220,43 17,12 3688,33 4882,56 32,38 3,57% 3,82% 5,96% 7,03%

VI Produse ale industriei chimice si ale 1705,00 1917,82 12,48 6199,09 6841,23 10,36 industriilor conexe 3,21% 3,30% 10,02% 9,84%

VII Materiale plastice si articole din material 3043,74 3351,38 10,11 4566,25 5157,10 12,94 plastic; cauciuc si articole din cauciuc 5,73% 5,76% 7,38% 7,42%

VIII Piei brute, piei tabacite, blanuri si prod.din 352,55 389,41 10,46 848,43 940,63 10,87 acestea; articole de curelarie si de selarie; artic.de voiaj;bagaje de mana, sacose si artic.similare, artic.obtinute prin prelucrarea intest.de animale 0,66% 0,67% 1,37% 1,35%

Page 26: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 23

EXPORT IMPORT 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

IX Lemn, carbune de lemn si artic.din 1528,01 1542,28 0,93 592,40 645,80 9,01 lemn;pluta si lucrari din pluta; lucrari din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele 2,88% 2,65% 0,96% 0,93%

X Pasta de lemn sau din alte mat.fibroase 392,36 452,69 15,37 1057,87 1089,58 3,00 celulozice; deseuri de hartie sau de carton; hartie si carton si artic. din acestea 0,74% 0,78% 1,71% 1,57%

XI Materiale textile si artic.din aceste mat. 3791,12 3778,20 -0,34 4342,98 4491,57 3,42 7,14% 6,50% 7,02% 6,46%

XII Incaltaminte, palarii, umbrele, umbrele de 1249,74 1301,50 4,14 743,92 892,67 20,00 soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora; pene si fulgi preparati si artic.din acestea; flori artif.; artic.din par uman 2,35% 2,24% 1,20% 1,28%

XIII Artic.din piatra, ipsos, ciment, azbest, 324,00 352,09 8,67 828,21 929,19 12,19 mica si din mat.similare; prod.ceramice;sticla si artic.din sticla 0,61% 0,61% 1,34% 1,34%

XV Metale comune si artic. din metale 4149,83 4970,16 19,77 6265,16 7393,38 18,01 7,82% 8,55% 10,13% 10,64%

XVI Masini si aparate, echipamente elec.si parti 15695,85 16558,58 5,50 17375,53 19244,37 10,76 ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul; ap.de inregistrat sau de reprodus imag.si sunet de televiziune si parti si accesorii ale acestora 29,57% 28,48% 28,09% 27,69%

XVII Vehicule, aeronave, vase si echipamente 9398,09 10486,83 11,58 6246,18 6894,59 10,38 auxiliare de transport 17,71% 18,03% 10,10% 9,92%

XVIII Instrumente si ap.optice, fotografice sau 1169,24 1998,97 70,96 1310,39 1551,82 18,42 cinematografice, de masura, de control sau de precizie; instr.si ap.medico- chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; parti si accesorii ale acestora 2,20% 3,44% 2,12% 2,23%

XX Marfuri si produse diverse 2370,52 2465,13 3,99 1422,73 1541,87 8,37 4,47% 4,24% 2,30% 2,22%

99 Alte 383,39 441,26 15,09 200,87 230,24 14,62 0,72% 0,76% 0,32% 0,33%

Page 27: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 24

Anexa 7 Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geografice la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 - 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT Ţara 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

TOTAL, din care: 53079,08 58147,59 9,55 61853,53 69493,17 12,35 1 EUROPA , din care: 45416,31 50388,30 10,95 55015,37 61658,05 12,07 1.1 UE, din care: 40023,45 44168,95 10,36 47808,71 52722,68 10,28 AUSTRIA 1279,61 1359,04 6,21 2198,71 2311,14 5,11 BELGIA 1036,63 1174,46 13,30 1449,46 1627,42 12,28 BULGARIA 1682,65 1932,28 14,84 1949,38 2010,36 3,13 CEHIA 1400,02 1650,02 17,86 1761,60 2002,32 13,66 CIPRU 59,81 53,03 -11,33 39,12 33,79 -13,64 CROATIA 146,69 180,48 23,04 99,09 129,88 31,08 DANEMARCA 225,87 244,06 8,05 237,84 303,43 27,58 ESTONIA 64,34 56,01 -12,95 99,13 98,21 -0,92 FINLANDA 139,37 182,96 31,28 125,07 153,86 23,02 FRANTA 3818,96 3921,33 2,68 3442,71 3667,03 6,52 GERMANIA 11480,53 13453,34 17,18 12734,27 13889,24 9,07 GRECIA 679,20 812,17 19,58 726,97 796,42 9,55 IRLANDA 134,43 120,14 -10,63 288,50 331,57 14,93 ITALIA 6222,35 6514,70 4,70 6354,26 6991,24 10,02 LETONIA 16,91 21,62 27,86 17,94 21,24 18,38 LITUANIA 58,99 72,80 23,42 74,62 83,62 12,06 LUXEMBURG 14,98 14,61 -2,49 100,48 107,35 6,83 MALTA 15,32 15,29 -0,19 58,69 34,76 -40,77 MAREA BRITANIE 2334,23 2381,86 2,04 1423,90 1560,50 9,59 OLANDA 1352,04 1497,27 10,74 2551,50 2791,15 9,39 POLONIA 1535,09 1821,23 18,64 3174,12 3788,68 19,36 PORTUGALIA 192,99 279,85 45,01 327,27 351,76 7,48 SLOVACIA 931,62 1003,90 7,76 1461,62 1671,94 14,39 SLOVENIA 282,53 400,28 41,68 418,84 456,21 8,92 SPANIA 1613,10 1747,94 8,36 1696,92 1890,56 11,41 SUEDIA 509,57 507,32 -0,44 351,69 392,45 11,59 TARI SI TER.NEDET -INTRASTAT 8,60 10,18 18,38 3,26 2,64 -18,92 UNGARIA 2787,02 2740,77 -1,66 4641,73 5223,91 12,54 1.2 AELS, din care: 510,46 578,53 13,34 425,13 481,55 13,27 ELVETIA 323,18 373,72 15,64 380,16 429,73 13,04 ISLANDA 7,48 7,59 1,50 3,34 1,53 -54,02 LIECHTENSTEIN 4,37 2,51 -42,57 3,38 3,64 7,85 NORVEGIA 175,43 194,71 10,99 38,25 46,65 21,95 1.3 Europa de Est și foste state CSI, din care: 2261,33 2623,10 16,00 3806,61 4922,27 29,31 ARMENIA 2,14 2,14 -0,09 0,05 0,10 106,95 AZERBAIDJAN 37,30 38,86 4,18 97,54 289,04 196,33 BIELORUSIA 18,24 37,35 104,75 67,45 92,11 36,57 FEDERATIA RUSA 909,98 1038,03 14,07 1729,51 2181,83 26,15 GRUZIA 156,15 148,27 -5,04 8,44 7,44 -11,84 KAZAHSTAN 54,05 27,35 -49,40 737,70 1010,80 37,02 KIRGIZSTAN 2,86 2,64 -7,75 0,31 0,37 18,70 MOLDOVA 681,58 867,66 27,30 450,84 547,25 21,39 TADJIKISTAN 0,31 0,22 -28,44 0,18 0,08 -57,44 TURKMENISTAN 23,35 3,84 -83,55 74,10 45,71 -38,31 UCRAINA 359,65 448,22 24,63 639,40 746,27 16,71 UZBEKISTAN 15,72 8,51 -45,86 1,08 1,27 17,04

Page 28: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 25

EXPORT IMPORT Ţara 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

1.4 Balcanii de Vest, din care: 919,79 1067,59 16,07 616,04 767,11 24,52 ALBANIA 52,76 75,78 43,62 23,27 33,46 43,76 BOSNIA-HERTEGOVINA 70,96 71,16 0,27 47,56 58,53 23,05 KOSOVO 26,11 30,67 17,47 1,13 1,31 15,54 MACEDONIA 172,12 179,07 4,04 113,37 152,71 34,70 MUNTENEGRU 18,40 25,34 37,75 0,46 0,80 72,66 SERBIA 579,43 685,56 18,32 430,24 520,31 20,93

1.5 Turcia 1648,53 1909,40 15,82 2346,04 2753,42 17,36 1.6 Ministate europene, din care: 52,75 40,74 -22,77 12,85 11,02 -14,25 ANDORRA 0,23 0,21 -8,27 0,04 0,05 36,06 GIBRALTAR 30,35 22,84 -24,75 0,20 0,00 -99,86 INSULELE FAROE 0,06 0,44 676,34 0,09 0,00 -98,48 SAN MARINO 22,11 17,25 -21,99 12,52 10,97 -12,37

2 AFRICA SI ORIENTUL APROPIAT , din care: 3836,66 3903,67 1,75 854,52 860,18 0,66 2.1 AFRICA , din care: 1530,49 1577,96 3,10 405,31 396,00 -2,30 AFRICA DE SUD 144,94 193,48 33,49 32,67 34,06 4,27 ALGERIA 324,55 313,75 -3,33 4,05 7,55 86,27 ANGOLA 1,34 3,36 150,59 0,05 0,10 93,14 BENIN 0,75 2,45 226,50 0,00 0,00 -100,00 BOTSWANA 0,04 0,04 -11,55 0,00 0,00 -100,00 BOURKINA FASSO 0,89 0,97 10,03 0,00 0,00 BURUNDI 0,15 0,11 -26,89 0,10 0,10 6,87 CAMERUN 3,85 3,50 -9,19 0,65 1,18 81,30 CAPE VERDE 0,41 0,68 68,51 0,17 0,17 -1,63 CIAD 0,09 1,46 1440,6 0,00 0,00 -100,00 COASTA DE FILDES 10,48 6,91 -34,09 6,87 12,83 86,89 CONGO 11,29 5,24 -53,63 0,51 0,20 -61,71 DJIBOUTI 44,31 29,99 -32,31 0,00 0,00 112,67 ERITREEA 1,81 0,00 -100,00 0,00 0,00 ETIOPIA 72,08 33,94 -52,92 1,42 0,51 -64,27 GABON 2,95 4,01 35,90 0,03 0,58 1782,92 GAMBIA 0,61 0,01 -98,22 0,00 0,03 GHANA 6,24 5,26 -15,66 0,11 0,14 26,56 GUINEEA 1,17 5,82 396,86 0,44 0,51 15,64 GUINEEA BISAU 0,63 0,12 -80,52 0,00 0,00 GUINEEA ECUATORIALA 0,19 0,10 -47,67 0,03 0,00 -100,00 INS.COMORE 0,95 0,03 -97,28 0,00 0,00 KENYA 4,48 3,69 -17,44 4,18 2,14 -48,80 LIBERIA 0,29 115,11 39939, 0,00 0,00 LIBIA 173,76 138,39 -20,35 1,59 4,29 169,52 MADAGASCAR 3,59 2,57 -28,32 1,95 1,30 -33,03 MALAWI 0,00 0,03 2035,8 2,18 1,87 -14,23 MALI 3,19 1,96 -38,49 0,00 0,01 MAROC 464,51 517,08 11,32 133,41 143,67 7,69 MAURITANIA 1,80 11,85 557,22 0,00 0,00 MAURITIUS 1,36 2,25 65,27 1,23 1,02 -16,67 MOZAMBIC 1,17 0,08 -93,44 23,76 4,99 -79,01 NAMIBIA 0,19 0,01 -96,83 0,02 0,04 71,59 NIGER 0,14 0,64 353,22 0,02 0,00 -92,60 NIGERIA 30,18 26,01 -13,84 1,08 1,75 61,55 R. CENTRAFRICANA 0,12 0,00 -100,00 0,00 0,00 REP.D.CONGO 4,36 6,05 38,64 0,84 0,47 -43,81 RWANDA 0,00 0,35 63717, 0,23 0,21 -8,38 SAHARA OCCIDENTALA 0,09 0,00 -100,00 0,00 0,00 SENEGAL 3,69 4,16 12,57 0,00 0,00 SEYCHELLES 0,40 0,26 -34,30 0,00 0,00 SIERRA LEONE 0,29 0,98 240,46 46,86 48,84 4,22 SOMALIA 3,47 4,23 22,12 0,00 0,00 -100,00 SUDAN 49,29 67,97 37,89 8,38 16,00 91,03 SWAZILAND 0,00 0,00 8,21 0,00 -99,99

Page 29: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 26

EXPORT IMPORT Ţara 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%) TANZANIA 1,38 2,69 94,83 7,58 8,87 17,07 TOGO 11,24 0,54 -95,23 0,00 0,00 TUNISIA 138,49 59,10 -57,33 94,89 92,87 -2,12 UGANDA 1,81 0,57 -68,63 6,54 7,06 7,98 ZAMBIA 0,03 0,16 447,24 0,02 0,35 1537,15 ZIMBABWE 1,43 0,00 -100,00 15,23 2,28 -85,05

2.2 ORIENTUL APROPIAT, din care: 2306,17 2325,71 0,85 449,21 464,18 3,33 ARABIA SAUDITA 262,66 267,89 1,99 11,66 10,98 -5,81 BAHREIN 3,62 8,88 145,44 0,81 0,15 -80,80 EGIPT 454,96 410,69 -9,73 83,53 103,63 24,06 EMIRATELE ARABE UNITE 361,70 264,94 -26,75 27,38 45,58 66,48 IORDANIA 264,41 208,96 -20,97 4,80 1,42 -70,33 IRAK 50,66 60,50 19,42 60,14 121,56 102,14 IRAN 290,40 394,73 35,93 101,23 43,00 -57,52 ISRAEL 331,63 332,59 0,29 104,52 125,32 19,90 KUWEIT 35,85 42,22 17,75 2,46 0,03 -98,72 LIBAN 163,59 242,58 48,28 2,62 2,21 -15,85 OMAN 20,39 26,32 29,10 42,82 6,75 -84,24 QATAR 22,94 20,05 -12,59 6,59 2,90 -55,91 R.ARABA SIRIANA 29,24 28,29 -3,27 0,66 0,63 -4,92 REP.YEMEN 10,83 14,63 35,12 0,00 0,00 -87,27 TERITORIU PALESTINIAN 3,27 2,42 -25,94 0,01 0,01 107,03

3 ASIA SI OCEANIA, din care: 2259,13 2070,61 -8,34 4838,76 5311,14 9,76 AFGANISTAN 3,00 6,60 119,62 0,14 0,09 -32,78 AUSTRALIA 54,94 66,31 20,70 29,58 31,91 7,90 BANGLADESH 2,96 2,56 -13,45 21,48 27,33 27,21 BHUTAN 0,04 0,00 -100,00 0,00 0,00 BRUNEI 0,17 0,34 101,44 0,00 0,00 CAMBODGIA 0,36 0,91 153,55 5,89 3,88 -34,11 CHINA 559,14 675,48 20,81 3148,44 3511,25 11,52 COREEA NORD 0,00 0,04 0,00 0,00 67,72 COREEA SUD 276,78 228,73 -17,36 478,70 393,05 -17,89 FILIPINE 7,03 6,33 -9,97 17,12 20,07 17,23 GUAM 0,06 0,00 -93,36 0,00 0,00 -100,00 HONG-KONG 38,49 52,51 36,44 13,59 12,92 -4,95 INDIA 188,25 250,87 33,26 226,71 274,52 21,09 INDONEZIA 31,60 20,54 -34,99 88,36 120,88 36,80 INS.MARSHALL 517,56 303,26 -41,41 0,00 0,00 INSULELE FIJI 0,02 0,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 INSULELE MALDIVE 0,03 0,02 -43,97 0,00 0,00 JAPONIA 197,57 214,13 8,38 304,38 318,42 4,61 LAOS 0,00 1,15 2,66 0,00 -100,00 MACAO 0,14 0,22 60,75 0,00 0,03 3912,64 MALAIEZIA 19,38 13,29 -31,44 80,10 78,90 -1,50 MONGOLIA 1,68 0,47 -72,10 0,00 0,05 1656,78 MYANMAR 3,87 1,31 -66,21 0,40 2,76 582,94 NEPAL 0,07 0,50 592,50 0,10 0,12 11,11 NOUA CALEDONIE 5,95 5,41 -9,13 0,00 0,01 10316,98 NOUA ZEELANDA 2,11 9,16 333,52 3,69 3,55 -3,89 PAKISTAN 58,60 27,71 -52,72 17,94 19,77 10,16 PALAU 0,04 0,01 -86,89 0,00 0,00 PAPUA-NOUA GUINEE 0,01 0,04 294,00 0,00 0,00 POLINEZIA FRANCEZA 2,69 4,26 58,79 0,00 0,00 -100,00 SAMOA AMERICANA 0,45 0,07 -84,31 0,00 0,00 SAMOA DE VEST 0,00 0,02 0,00 0,00 SINGAPORE 33,64 32,38 -3,75 15,80 19,83 25,47 SRI LANKA 1,85 4,27 131,02 8,39 9,85 17,43 TAIWAN 38,01 42,19 10,98 162,18 184,11 13,52 THAILANDA 41,90 51,16 22,10 122,28 137,76 12,66 VANUATU 0,47 0,23 -50,78 0,00 0,00 VIETNAM 170,25 48,16 -71,71 90,79 140,07 54,28

Page 30: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 27

EXPORT IMPORT Ţara 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

4 AMERICA , din care: 1498,33 1705,44 13,82 1130,64 1647,84 45,74 4.1 AMERICA DE NORD , din care: 984,34 1191,94 21,09 649,60 1110,53 70,96 CANADA 99,39 186,08 87,23 65,63 102,40 56,02 S.U.A. 884,96 1005,86 13,66 583,96 1008,13 72,64 4.2 AMERICA DE SUD , din care: 360,37 342,45 -4,97 331,98 380,05 14,48 ARGENTINA 22,22 23,08 3,86 55,84 81,57 46,07 BOLIVIA 0,47 2,01 324,75 7,70 0,10 -98,70 BRAZILIA 180,73 167,51 -7,31 238,59 274,23 14,94 CHILE 34,07 37,51 10,10 3,36 3,64 8,21 COLUMBIA 99,73 91,90 -7,85 11,93 9,10 -23,74 ECUADOR 3,23 8,49 162,84 3,16 4,27 35,00 GUYANA 10,18 0,02 -99,77 0,00 0,00 -100,00 INS.FALKLAND 0,00 0,00 0,04 0,00 -100,00 PARAGUAY 0,26 0,39 52,14 0,39 0,25 -36,89 PERU 4,03 5,75 42,61 1,62 2,02 24,56 SURINAM 0,03 0,02 -27,43 0,00 0,00 URUGUAY 3,18 5,19 63,10 8,92 4,84 -45,74 VENEZUELA 2,24 0,58 -74,16 0,41 0,03 -93,17 4.3 AMERICA , din care: 153,62 171,05 11,34 149,06 157,25 5,50 CENTRALA SI CARAIBE ANTIGUA SI BARBUDA 0,04 0,05 20,27 0,01 0,01 -13,87 ARUBA 0,00 0,00 -80,64 0,00 0,00 -100,00 BAHAMAS 0,05 0,01 -80,90 0,00 0,00 -48,82 BARBADOS 0,00 0,00 0,08 0,13 64,03 BELIZE 0,01 0,04 482,38 0,00 4,30 COSTA RICA 1,25 0,89 -29,18 1,08 1,49 37,14 CUBA 5,42 1,47 -72,87 17,18 23,64 37,57 CURACAO 0,02 0,00 -89,36 0,00 0,00 48271,88 DOMINICA 0,01 0,00 -100,00 0,00 0,00 557,26 GRENADA 0,00 0,00 81,33 0,00 0,00 GUATEMALA 2,01 1,80 -10,56 3,08 2,92 -4,98 HAITI 0,04 0,06 63,33 0,01 0,00 -49,14 HONDURAS 0,04 0,17 326,65 0,74 1,32 78,14 I.TURKS/CAICOS 0,01 0,00 -93,47 0,00 0,00 I.VIRGINE BRIT. 0,03 0,00 -98,31 0,00 0,00 308,38 INS.BERMUDE 0,01 0,01 -0,46 0,00 0,00 INS.MARIANE DE NORD 0,01 0,01 -55,00 0,00 0,00 INS.VIRGINE AMR. 0,00 0,02 7231,3 0,00 0,00 -100,00 JAMAICA 0,08 0,01 -92,75 0,00 0,00 MEXIC 136,81 152,95 11,80 126,22 107,07 -15,17 NICARAGUA 0,08 0,14 71,30 0,13 0,13 2,02 PANAMA 3,46 11,34 227,43 0,16 0,03 -83,55 R. DOMINICANA 1,43 1,29 -9,67 0,20 0,27 33,28 SALVADOR 0,26 0,02 -93,86 0,02 15,91 96982,48 SF.VICENTIU SI GR 0,08 0,01 -81,90 0,00 0,00 SINT MAARTEN 0,01 0,00 -91,21 0,10 0,02 -78,11 ST.KITTS-NEVIS 0,01 0,03 544,00 0,00 0,00 TRINIDAD TOBAGO 2,43 0,70 -71,16 0,06 0,01 -90,61

Page 31: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 28

Anexa 8 Topul (ponderea) la export al ţărilor de destinaţie la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 - 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

GERMANIA 11480,53 21,63 13453,34 23,14 ITALIA 6222,35 11,72 6514,70 11,20 FRANTA 3818,96 7,20 3921,33 6,74 UNGARIA 2787,02 5,25 2740,77 4,71 MAREA BRITANIE 2334,23 4,40 2381,86 4,10 BULGARIA 1682,65 3,17 1932,28 3,32 TURCIA 1648,53 3,11 1909,40 3,28 POLONIA 1535,09 2,89 1821,23 3,13 SPANIA 1613,10 3,04 1747,94 3,01 CEHIA 1400,02 2,64 1650,02 2,84 OLANDA 1352,04 2,55 1497,27 2,57 AUSTRIA 1279,61 2,41 1359,04 2,34 BELGIA 1036,63 1,95 1174,46 2,02 FEDERATIA RUSA 909,98 1,71 1038,03 1,79 S.U.A. 884,96 1,67 1005,86 1,73 SLOVACIA 931,62 1,76 1003,90 1,73 MOLDOVA 681,58 1,28 867,66 1,49 GRECIA 679,20 1,28 812,17 1,40 SERBIA 579,43 1,09 685,56 1,18 CHINA 559,14 1,05 675,48 1,16 MAROC 464,51 0,88 517,08 0,89 SUEDIA 509,57 0,96 507,32 0,87 UCRAINA 359,65 0,68 448,22 0,77 EGIPT 454,96 0,86 410,69 0,71 SLOVENIA 282,53 0,53 400,28 0,69 IRAN 290,40 0,55 394,73 0,68 ELVETIA 323,18 0,61 373,72 0,64 ISRAEL 331,63 0,62 332,59 0,57 ALGERIA 324,55 0,61 313,75 0,54 INS.MARSHALL 517,56 0,98 303,26 0,52 PORTUGALIA 192,99 0,36 279,85 0,48 ARABIA SAUDITA 262,66 0,49 267,89 0,46 EMIRATELE ARABE UNITE 361,70 0,68 264,94 0,46 INDIA 188,25 0,35 250,87 0,43 DANEMARCA 225,87 0,43 244,06 0,42 LIBAN 163,59 0,31 242,58 0,42 COREEA SUD 276,78 0,52 228,73 0,39 JAPONIA 197,57 0,37 214,13 0,37 IORDANIA 264,41 0,50 208,96 0,36 NORVEGIA 175,43 0,33 194,71 0,33 AFRICA DE SUD 144,94 0,27 193,48 0,33 CANADA 99,39 0,19 186,08 0,32 FINLANDA 139,37 0,26 182,96 0,31 CROATIA 146,69 0,28 180,48 0,31 MACEDONIA 172,12 0,32 179,07 0,31

Page 32: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 29

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

BRAZILIA 180,73 0,34 167,51 0,29 MEXIC 136,81 0,26 152,95 0,26 GRUZIA 156,15 0,29 148,27 0,25 LIBIA 173,76 0,33 138,39 0,24 IRLANDA 134,43 0,25 120,14 0,21 LIBERIA 0,29 0,00 115,11 0,20 COLUMBIA 99,73 0,19 91,90 0,16 ALBANIA 52,76 0,10 75,78 0,13 LITUANIA 58,99 0,11 72,80 0,13 BOSNIA-HERTEGOVINA 70,96 0,13 71,16 0,12 SUDAN 49,29 0,09 67,97 0,12 AUSTRALIA 54,94 0,10 66,31 0,11 IRAK 50,66 0,10 60,50 0,10 TUNISIA 138,49 0,26 59,10 0,10 ESTONIA 64,34 0,12 56,01 0,10 CIPRU 59,81 0,11 53,03 0,09 HONG-KONG 38,49 0,07 52,51 0,09 THAILANDA 41,90 0,08 51,16 0,09 VIETNAM 170,25 0,32 48,16 0,08 KUWEIT 35,85 0,07 42,22 0,07 TAIWAN 38,01 0,07 42,19 0,07 AZERBAIDJAN 37,30 0,07 38,86 0,07 CHILE 34,07 0,06 37,51 0,06 BIELORUSIA 18,24 0,03 37,35 0,06 ETIOPIA 72,08 0,14 33,94 0,06 SINGAPORE 33,64 0,06 32,38 0,06 KOSOVO 26,11 0,05 30,67 0,05 DJIBOUTI 44,31 0,08 29,99 0,05 R.ARABA SIRIANA 29,24 0,06 28,29 0,05 PAKISTAN 58,60 0,11 27,71 0,05 KAZAHSTAN 54,05 0,10 27,35 0,05 OMAN 20,39 0,04 26,32 0,05 NIGERIA 30,18 0,06 26,01 0,04 MUNTENEGRU 18,40 0,03 25,34 0,04 ARGENTINA 22,22 0,04 23,08 0,04 GIBRALTAR 30,35 0,06 22,84 0,04 LETONIA 16,91 0,03 21,62 0,04 INDONEZIA 31,60 0,06 20,54 0,04 QATAR 22,94 0,04 20,05 0,03 SAN MARINO 22,11 0,04 17,25 0,03 MALTA 15,32 0,03 15,29 0,03 REP.YEMEN 10,83 0,02 14,63 0,03 LUXEMBURG 14,98 0,03 14,61 0,03 MALAIEZIA 19,38 0,04 13,29 0,02 MAURITANIA 1,80 0,00 11,85 0,02 PANAMA 3,46 0,01 11,34 0,02 NOUA ZEELANDA 2,11 0,00 9,16 0,02 BAHREIN 3,62 0,01 8,88 0,02 UZBEKISTAN 15,72 0,03 8,51 0,01

Page 33: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 30

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

ECUADOR 3,23 0,01 8,49 0,01 ISLANDA 7,48 0,01 7,59 0,01 COASTA DE FILDES 10,48 0,02 6,91 0,01 AFGANISTAN 3,00 0,01 6,60 0,01 FILIPINE 7,03 0,01 6,33 0,01 REP.D.CONGO 4,36 0,01 6,05 0,01 GUINEEA 1,17 0,00 5,82 0,01 PERU 4,03 0,01 5,75 0,01 NOUA CALEDONIE 5,95 0,01 5,41 0,01 GHANA 6,24 0,01 5,26 0,01 CONGO 11,29 0,02 5,24 0,01 URUGUAY 3,18 0,01 5,19 0,01 SRI LANKA 1,85 0,00 4,27 0,01 POLINEZIA FRANCEZA 2,69 0,01 4,26 0,01 SOMALIA 3,47 0,01 4,23 0,01 SENEGAL 3,69 0,01 4,16 0,01 GABON 2,95 0,01 4,01 0,01 TURKMENISTAN 23,35 0,04 3,84 0,01 KENYA 4,48 0,01 3,69 0,01 CAMERUN 3,85 0,01 3,50 0,01 ANGOLA 1,34 0,00 3,36 0,01 TANZANIA 1,38 0,00 2,69 0,00 KIRGIZSTAN 2,86 0,01 2,64 0,00 MADAGASCAR 3,59 0,01 2,57 0,00 BANGLADESH 2,96 0,01 2,56 0,00 LIECHTENSTEIN 4,37 0,01 2,51 0,00 BENIN 0,75 0,00 2,45 0,00 TERITORIU PALESTINIAN 3,27 0,01 2,42 0,00 MAURITIUS 1,36 0,00 2,25 0,00 ARMENIA 2,14 0,00 2,14 0,00 BOLIVIA 0,47 0,00 2,01 0,00 MALI 3,19 0,01 1,96 0,00 GUATEMALA 2,01 0,00 1,80 0,00 CUBA 5,42 0,01 1,47 0,00 CIAD 0,09 0,00 1,46 0,00 MYANMAR 3,87 0,01 1,31 0,00 R. DOMINICANA 1,43 0,00 1,29 0,00 LAOS 0,00 0,00 1,15 0,00 SIERRA LEONE 0,29 0,00 0,98 0,00 BOURKINA FASSO 0,89 0,00 0,97 0,00 CAMBODGIA 0,36 0,00 0,91 0,00 COSTA RICA 1,25 0,00 0,89 0,00 TRINIDAD TOBAGO 2,43 0,00 0,70 0,00 CAPE VERDE 0,41 0,00 0,68 0,00 NIGER 0,14 0,00 0,64 0,00 VENEZUELA 2,24 0,00 0,58 0,00 UGANDA 1,81 0,00 0,57 0,00 TOGO 11,24 0,02 0,54 0,00 NEPAL 0,07 0,00 0,50 0,00 MONGOLIA 1,68 0,00 0,47 0,00 INSULELE FAROE 0,06 0,00 0,44 0,00 PARAGUAY 0,26 0,00 0,39 0,00 RWANDA 0,00 0,00 0,35 0,00

Page 34: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 31

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

BRUNEI 0,17 0,00 0,34 0,00 SEYCHELLES 0,40 0,00 0,26 0,00 VANUATU 0,47 0,00 0,23 0,00 TADJIKISTAN 0,31 0,00 0,22 0,00 MACAO 0,14 0,00 0,22 0,00 ANDORRA 0,23 0,00 0,21 0,00 HONDURAS 0,04 0,00 0,17 0,00 ZAMBIA 0,03 0,00 0,16 0,00 NICARAGUA 0,08 0,00 0,14 0,00 GUINEEA BISAU 0,63 0,00 0,12 0,00 BURUNDI 0,15 0,00 0,11 0,00 GUINEEA ECUATORIALA 0,19 0,00 0,10 0,00 ST.PIERRE/MIQUELO 0,06 0,00 0,09 0,00 MOZAMBIC 1,17 0,00 0,08 0,00 SAMOA AMERICANA 0,45 0,00 0,07 0,00 HAITI 0,04 0,00 0,06 0,00 ANTIGUA SI BARBUDA 0,04 0,00 0,05 0,00 PAPUA-NOUA GUINEE 0,01 0,00 0,04 0,00 BELIZE 0,01 0,00 0,04 0,00 BOTSWANA 0,04 0,00 0,04 0,00 COREEA NORD 0,00 0,00 0,04 0,00 ST.KITTS-NEVIS 0,01 0,00 0,03 0,00 GROENLANDA 0,00 0,00 0,03 0,00 MALAWI 0,00 0,00 0,03 0,00 INS.COMORE 0,95 0,00 0,03 0,00 GUYANA 10,18 0,02 0,02 0,00 INS.VIRGINE AMR. 0,00 0,00 0,02 0,00 SURINAM 0,03 0,00 0,02 0,00 SAMOA DE VEST 0,00 0,00 0,02 0,00 INSULELE MALDIVE 0,03 0,00 0,02 0,00 SALVADOR 0,26 0,00 0,02 0,00 SF.VICENTIU SI GR 0,08 0,00 0,01 0,00 GAMBIA 0,61 0,00 0,01 0,00 BAHAMAS 0,05 0,00 0,01 0,00 INS.MARIANE DE NORD 0,01 0,00 0,01 0,00 INS.BERMUDE 0,01 0,00 0,01 0,00 NAMIBIA 0,19 0,00 0,01 0,00 PALAU 0,04 0,00 0,01 0,00 JAMAICA 0,08 0,00 0,01 0,00 GUAM 0,06 0,00 0,00 0,00 INSULELE COOK 0,00 0,00 0,00 0,00 ANGUILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 CURACAO 0,02 0,00 0,00 0,00 GRENADA 0,00 0,00 0,00 0,00 ST.LUCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 SINT MAARTEN 0,01 0,00 0,00 0,00 I.VIRGINE BRIT. 0,03 0,00 0,00 0,00 SAINT-BARTHELEMY 0,00 0,00 0,00 0,00 I.TURKS/CAICOS 0,01 0,00 0,00 0,00 ARUBA 0,00 0,00 0,00 0,00 BARBADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 NAURU 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 35: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 32

Anexa 9 Topul (ponderea) la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016

- 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total import Euro total import

GERMANIA 12734,27 20,59 13889,24 19,99 ITALIA 6354,26 10,27 6991,24 10,06 UNGARIA 4641,73 7,50 5223,91 7,52 POLONIA 3174,12 5,13 3788,68 5,45 FRANTA 3442,71 5,57 3667,03 5,28 CHINA 3148,44 5,09 3511,25 5,05 OLANDA 2551,50 4,13 2791,15 4,02 TURCIA 2346,04 3,79 2753,42 3,96 AUSTRIA 2198,71 3,55 2311,14 3,33 FEDERATIA RUSA 1729,51 2,80 2181,83 3,14 BULGARIA 1949,38 3,15 2010,36 2,89 CEHIA 1761,60 2,85 2002,32 2,88 SPANIA 1696,92 2,74 1890,56 2,72 SLOVACIA 1461,62 2,36 1671,94 2,41 BELGIA 1449,46 2,34 1627,42 2,34 MAREA BRITANIE 1423,90 2,30 1560,50 2,25 KAZAHSTAN 737,70 1,19 1010,80 1,45 S.U.A. 583,96 0,94 1008,13 1,45 GRECIA 726,97 1,18 796,42 1,15 UCRAINA 639,40 1,03 746,27 1,07 MOLDOVA 450,84 0,73 547,25 0,79 SERBIA 430,24 0,70 520,31 0,75 SLOVENIA 418,84 0,68 456,21 0,66 ELVETIA 380,16 0,61 429,73 0,62 COREEA SUD 478,70 0,77 393,05 0,57 SUEDIA 351,69 0,57 392,45 0,56 PORTUGALIA 327,27 0,53 351,76 0,51 IRLANDA 288,50 0,47 331,57 0,48 JAPONIA 304,38 0,49 318,42 0,46 DANEMARCA 237,84 0,38 303,43 0,44 AZERBAIDJAN 97,54 0,16 289,04 0,42 INDIA 226,71 0,37 274,52 0,40 BRAZILIA 238,59 0,39 274,23 0,39 TAIWAN 162,18 0,26 184,11 0,26 FINLANDA 125,07 0,20 153,86 0,22 MACEDONIA 113,37 0,18 152,71 0,22 MAROC 133,41 0,22 143,67 0,21 VIETNAM 90,79 0,15 140,07 0,20 THAILANDA 122,28 0,20 137,76 0,20 CROATIA 99,09 0,16 129,88 0,19 ISRAEL 104,52 0,17 125,32 0,18 IRAK 60,14 0,10 121,56 0,17 INDONEZIA 88,36 0,14 120,88 0,17 LUXEMBURG 100,48 0,16 107,35 0,15 MEXIC 126,22 0,20 107,07 0,15 EGIPT 83,53 0,14 103,63 0,15 CANADA 65,63 0,11 102,40 0,15 ESTONIA 99,13 0,16 98,21 0,14 TUNISIA 94,89 0,15 92,87 0,13

Page 36: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 33

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total import Euro total import BIELORUSIA 67,45 0,11 92,11 0,13 LITUANIA 74,62 0,12 83,62 0,12 ARGENTINA 55,84 0,09 81,57 0,12 MALAIEZIA 80,10 0,13 78,90 0,11 BOSNIA-HERTEGOVINA 47,56 0,08 58,53 0,08 SIERRA LEONE 46,86 0,08 48,84 0,07 NORVEGIA 38,25 0,06 46,65 0,07 TURKMENISTAN 74,10 0,12 45,71 0,07 EMIRATELE ARABE UNITE 27,38 0,04 45,58 0,07 IRAN 101,23 0,16 43,00 0,06 MALTA 58,69 0,09 34,76 0,05 AFRICA DE SUD 32,67 0,05 34,06 0,05 CIPRU 39,12 0,06 33,79 0,05 ALBANIA 23,27 0,04 33,46 0,05 AUSTRALIA 29,58 0,05 31,91 0,05 BANGLADESH 21,48 0,03 27,33 0,04 CUBA 17,18 0,03 23,64 0,03 LETONIA 17,94 0,03 21,24 0,03 FILIPINE 17,12 0,03 20,07 0,03 SINGAPORE 15,80 0,03 19,83 0,03 PAKISTAN 17,94 0,03 19,77 0,03 SUDAN 8,38 0,01 16,00 0,02 SALVADOR 0,02 0,00 15,91 0,02 HONG-KONG 13,59 0,02 12,92 0,02 COASTA DE FILDES 6,87 0,01 12,83 0,02 ARABIA SAUDITA 11,66 0,02 10,98 0,02 SAN MARINO 12,52 0,02 10,97 0,02 SRI LANKA 8,39 0,01 9,85 0,01 COLUMBIA 11,93 0,02 9,10 0,01 TANZANIA 7,58 0,01 8,87 0,01 ALGERIA 4,05 0,01 7,55 0,01 GRUZIA 8,44 0,01 7,44 0,01 UGANDA 6,54 0,01 7,06 0,01 OMAN 42,82 0,07 6,75 0,01 MOZAMBIC 23,76 0,04 4,99 0,01 URUGUAY 8,92 0,01 4,84 0,01 BELIZE 0,00 0,00 4,30 0,01 LIBIA 1,59 0,00 4,29 0,01 ECUADOR 3,16 0,01 4,27 0,01 CAMBODGIA 5,89 0,01 3,88 0,01 LIECHTENSTEIN 3,38 0,01 3,64 0,01 CHILE 3,36 0,01 3,64 0,01 NOUA ZEELANDA 3,69 0,01 3,55 0,01 GUATEMALA 3,08 0,00 2,92 0,00 QATAR 6,59 0,01 2,90 0,00 MYANMAR 0,40 0,00 2,76 0,00 ZIMBABWE 15,23 0,02 2,28 0,00 LIBAN 2,62 0,00 2,21 0,00 KENYA 4,18 0,01 2,14 0,00 PERU 1,62 0,00 2,02 0,00 MALAWI 2,18 0,00 1,87 0,00 NIGERIA 1,08 0,00 1,75 0,00 ISLANDA 3,34 0,01 1,53 0,00 COSTA RICA 1,08 0,00 1,49 0,00 IORDANIA 4,80 0,01 1,42 0,00 HONDURAS 0,74 0,00 1,32 0,00 KOSOVO 1,13 0,00 1,31 0,00 MADAGASCAR 1,95 0,00 1,30 0,00 UZBEKISTAN 1,08 0,00 1,27 0,00 CAMERUN 0,65 0,00 1,18 0,00 MAURITIUS 1,23 0,00 1,02 0,00 MUNTENEGRU 0,46 0,00 0,80 0,00

Page 37: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 34

2016 2017 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total import Euro total import R.ARABA SIRIANA 0,66 0,00 0,63 0,00 GABON 0,03 0,00 0,58 0,00 GUINEEA 0,44 0,00 0,51 0,00 ETIOPIA 1,42 0,00 0,51 0,00 REP.D.CONGO 0,84 0,00 0,47 0,00 KIRGIZSTAN 0,31 0,00 0,37 0,00 ZAMBIA 0,02 0,00 0,35 0,00 R. DOMINICANA 0,20 0,00 0,27 0,00 PARAGUAY 0,39 0,00 0,25 0,00 RWANDA 0,23 0,00 0,21 0,00 CONGO 0,51 0,00 0,20 0,00 CAPE VERDE 0,17 0,00 0,17 0,00 BAHREIN 0,81 0,00 0,15 0,00 GHANA 0,11 0,00 0,14 0,00 NICARAGUA 0,13 0,00 0,13 0,00 BARBADOS 0,08 0,00 0,13 0,00 NEPAL 0,10 0,00 0,12 0,00 ARMENIA 0,05 0,00 0,10 0,00 BURUNDI 0,10 0,00 0,10 0,00 BOLIVIA 7,70 0,01 0,10 0,00 ANGOLA 0,05 0,00 0,10 0,00 AFGANISTAN 0,14 0,00 0,09 0,00 TADJIKISTAN 0,18 0,00 0,08 0,00 MONGOLIA 0,00 0,00 0,05 0,00 ANDORRA 0,04 0,00 0,05 0,00 NAMIBIA 0,02 0,00 0,04 0,00 MACAO 0,00 0,00 0,03 0,00 KUWEIT 2,46 0,00 0,03 0,00 VENEZUELA 0,41 0,00 0,03 0,00 GAMBIA 0,00 0,00 0,03 0,00 PANAMA 0,16 0,00 0,03 0,00 SINT MAARTEN 0,10 0,00 0,02 0,00 MALI 0,00 0,00 0,01 0,00 TERITORIU PALESTINIAN 0,01 0,00 0,01 0,00 ANTIGUA SI BARBUDA 0,01 0,00 0,01 0,00 NOUA CALEDONIE 0,00 0,00 0,01 0,00 TRINIDAD TOBAGO 0,06 0,00 0,01 0,00 HAITI 0,01 0,00 0,00 0,00 DOMINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 BAHAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTSERRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 BRUNEI 0,00 0,00 0,00 0,00 ST.LUCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 NIGER 0,02 0,00 0,00 0,00 INSULELE FAROE 0,09 0,00 0,00 0,00 I.VIRGINE BRIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 SENEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TUVALU 0,00 0,00 0,00 0,00 CURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 SWAZILAND 8,21 0,01 0,00 0,00 R. CENTRAFRICANA 0,00 0,00 0,00 0,00 COREEA NORD 0,00 0,00 0,00 0,00 GIBRALTAR 0,20 0,00 0,00 0,00 VATICAN 0,00 0,00 0,00 0,00 INSULELE CAYMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 INS.SF.ELENA 0,00 0,00 0,00 0,00 INS. SOLOMON 0,00 0,00 0,00 0,00 REP.YEMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 DJIBOUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 NIUE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOGO 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 38: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 35

Anexa 10

Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 - 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- mii EURO -

Ţara SOLD 2016 SOLD 2017 Creşteri

CHINA -2589298,04 -2835773,96 -246475,92 UNGARIA -1854707,86 -2483135,14 -628427,28 POLONIA -1639031,08 -1967442,09 -328411,01 OLANDA -1199455,42 -1293878,45 -94423,03 FEDERATIA RUSA -819528,85 -1143798,56 -324269,72 KAZAHSTAN -683658,00 -983449,94 -299791,94 AUSTRIA -919097,02 -952106,44 -33009,42 TURCIA -697505,49 -844020,70 -146515,21 SLOVACIA -529999,87 -668044,52 -138044,65 ITALIA -131908,23 -476542,34 -344634,11 BELGIA -412822,55 -452957,77 -40135,22 GERMANIA -1253740,74 -435903,17 817837,57 CEHIA -361583,83 -352298,27 9285,56 UCRAINA -279755,75 -298051,84 -18296,09 AZERBAIDJAN -60244,41 -250187,21 -189942,80 IRLANDA -154073,60 -211426,34 -57352,74 COREEA SUD -201923,64 -164322,71 37600,93 SPANIA -83821,90 -142622,52 -58800,63 TAIWAN -124166,60 -141918,61 -17752,01 BRAZILIA -57860,72 -106721,80 -48861,08 JAPONIA -106808,79 -104293,19 2515,60 INDONEZIA -56761,03 -100336,34 -43575,30 LUXEMBURG -85504,74 -92741,20 -7236,46 VIETNAM 79455,25 -91910,62 -171365,87 THAILANDA -80386,36 -86605,25 -6218,89 BULGARIA -266733,45 -78081,51 188651,95 PORTUGALIA -134279,45 -71911,70 62367,75 MALAIEZIA -60721,92 -65613,05 -4891,13 IRAK -9475,77 -61062,07 -51586,29 DANEMARCA -11965,68 -59368,85 -47403,17 ARGENTINA -33626,06 -58495,57 -24869,51 ELVETIA -56985,89 -56007,84 978,05

Page 39: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 36

Ţara SOLD 2016 SOLD 2017 Creşteri

SLOVENIA -136307,15 -55928,97 80378,18 BIELORUSIA -49203,39 -54760,84 -5557,45 SIERRA LEONE -46575,88 -47864,78 -1288,90 ESTONIA -34792,63 -42206,39 -7413,76 TURKMENISTAN -50749,97 -41866,80 8883,17 TUNISIA 43603,12 -33777,12 -77380,23 BANGLADESH -18518,27 -24761,94 -6243,67 INDIA -38456,83 -23646,79 14810,04 CUBA -11756,12 -22163,74 -10407,62 MALTA -43368,88 -19467,61 23901,27 SALVADOR 240,16 -15894,28 -16134,43 FILIPINE -10084,29 -13735,02 -3650,73 LITUANIA -15631,05 -10817,60 4813,44 UGANDA -4729,00 -6492,62 -1763,62 TANZANIA -6197,44 -6180,20 17,25 COASTA DE FILDES 3618,24 -5922,31 -9540,55 SRI LANKA -6539,54 -5577,93 961,60 MOZAMBIC -22585,72 -4910,27 17675,44 BELIZE 6,55 -4264,74 -4271,29 CAMBODGIA -5535,17 -2974,88 2560,29 ZIMBABWE -13800,46 -2277,53 11522,93 S.U.A. 300994,67 -2266,89 -303261,56 MALAWI -2178,70 -1843,39 335,31 MYANMAR 3468,10 -1456,24 -4924,33 HONDURAS -699,57 -1144,87 -445,30 LIECHTENSTEIN 997,09 -1129,44 -2126,54 GUATEMALA -1062,05 -1121,60 -59,55 COSTA RICA 169,88 -597,95 -767,84 ZAMBIA 8,03 -189,14 -197,17 BARBADOS -76,52 -125,23 -48,71 NAMIBIA 171,35 -30,40 -201,75 SINT MAARTEN -87,01 -20,14 66,87 GAMBIA 606,19 -15,18 -621,37 DOMINICA 4,60 -3,17 -7,78 MONTSERRAT 19,91 -2,20 -22,11 ST.LUCIA 0,00 -0,93 -0,93 I.VIRGINE BRIT. 25,08 -0,78 -25,86 TUVALU 0,00 -0,75 -0,75 SWAZILAND -8207,15 -0,52 8206,63 R. CENTRAFRICANA 118,87 -0,46 -119,32 VATICAN 0,00 -0,28 -0,28 INSULELE CAYMAN 1,18 -0,22 -1,40 INS.SF.ELENA 0,00 -0,18 -0,18 INS. SOLOMON 0,00 -0,14 -0,14 INS.CHRISTMAS 0,00 -0,03 -0,03 NIUE 0,00 -0,01 -0,01

Page 40: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 37

Anexa 11 Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 - 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- mii EURO -

Ţara SOLD 2016 SOLD 2017 Creşteri

MAREA BRITANIE 910325,68 821356,87 -88968,80 MAROC 331098,56 373406,70 42308,14 IRAN 189166,68 351729,11 162562,42 MOLDOVA 230743,82 320409,86 89666,04 EGIPT 371432,17 307066,53 -64365,64 ALGERIA 320501,96 306203,16 -14298,80 INS.MARSHALL 517559,22 303258,72 -214300,50 ARABIA SAUDITA 251008,55 256913,81 5905,26 FRANTA 376250,17 254299,63 -121950,54 LIBAN 160971,17 240367,54 79396,37 EMIRATELE ARABE UNITE 334317,00 219365,14 -114951,86 IORDANIA 259612,87 207541,32 -52071,56 ISRAEL 227109,76 207269,81 -19839,95 SERBIA 149189,88 165252,95 16063,07 AFRICA DE SUD 112273,42 159422,98 47149,55 NORVEGIA 137173,49 148056,79 10883,30 GRUZIA 147712,83 140835,45 -6877,38 LIBIA 172165,31 134102,84 -38062,47 LIBERIA 287,49 115109,52 114822,03 SUEDIA 157879,06 114879,10 -42999,96 CANADA 33750,67 83677,53 49926,86 COLUMBIA 87795,53 82798,19 -4997,34 SUDAN 40918,23 51970,21 11051,97 CROATIA 47601,78 50597,60 2995,82 MEXIC 10593,91 45880,41 35286,50 ALBANIA 29492,37 42323,04 12830,67 KUWEIT 33395,91 42185,98 8790,07 HONG-KONG 24894,99 39591,97 14696,98 AUSTRALIA 25360,25 34395,46 9035,21 CHILE 30707,29 33872,58 3165,29 ETIOPIA 70658,06 33428,70 -37229,36 DJIBOUTI 44307,68 29991,85 -14315,83 KOSOVO 24979,48 29365,97 4386,49 FINLANDA 14296,68 29105,83 14809,14 R.ARABA SIRIANA 28582,60 27657,64 -924,96 MACEDONIA 58754,40 26364,95 -32389,45 MUNTENEGRU 17933,57 24542,59 6609,03 NIGERIA 29097,60 24254,22 -4843,38 GIBRALTAR 30148,68 22841,03 -7307,65 OMAN -22432,54 19572,70 42005,24 CIPRU 20687,02 19247,70 -1439,31

Page 41: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 38

Ţara SOLD 2016 SOLD 2017 Creşteri

QATAR 16356,13 17150,48 794,36 GRECIA -47775,96 15751,95 63527,91 REP.YEMEN 10829,17 14632,53 3803,36 BOSNIA-HERTEGOVINA 23399,60 12628,22 -10771,38 SINGAPORE 17834,17 12548,41 -5285,76 MAURITANIA 1803,77 11854,76 10050,99 PANAMA 3307,18 11318,99 8011,81 BAHREIN 2812,41 8726,97 5914,56 PAKISTAN 40660,03 7938,81 -32721,22 UZBEKISTAN 14631,31 7239,31 -7391,99 AFGANISTAN 2863,18 6501,43 3638,25 SAN MARINO 9593,09 6279,68 -3313,41 ISLANDA 4145,53 6060,70 1915,16 NOUA ZEELANDA -1579,43 5614,74 7194,17 REP.D.CONGO 3520,56 5575,60 2055,03 NOUA CALEDONIE 5949,96 5400,02 -549,95 GUINEEA 728,89 5310,55 4581,66 GHANA 6123,42 5116,01 -1007,41 CONGO 10782,28 5041,08 -5741,20 POLINEZIA FRANCEZA 2685,15 4263,93 1578,78 SOMALIA 3465,34 4234,31 768,97 ECUADOR 67,34 4221,56 4154,23 SENEGAL 3694,79 4158,20 463,41 PERU 2408,99 3728,46 1319,47 GABON 2919,13 3429,16 510,03 ANGOLA 1292,16 3267,07 1974,91 BENIN 748,52 2446,97 1698,45 TERITORIU PALESTINIAN 3267,77 2412,54 -855,22 CAMERUN 3199,63 2314,80 -884,83 KIRGIZSTAN 2553,75 2273,50 -280,25 ARMENIA 2093,72 2038,21 -55,51 MALI 3192,70 1949,82 -1242,88 BOLIVIA -7227,78 1905,34 9133,12 KENYA 299,98 1556,89 1256,90 CIAD 94,30 1460,58 1366,29 MADAGASCAR 1640,81 1267,76 -373,05 MAURITIUS 133,02 1227,24 1094,22 LAOS -2659,27 1148,79 3808,06 R. DOMINICANA 1227,64 1021,03 -206,61 BOURKINA FASSO 885,46 974,31 88,85 TRINIDAD TOBAGO 2369,45 694,39 -1675,07 NIGER 118,50 636,36 517,86 VENEZUELA 1827,96 550,32 -1277,63 TOGO 11240,23 536,57 -10703,66 CAPE VERDE 236,58 517,28 280,69 INSULELE FAROE -36,48 436,15 472,63 MONGOLIA 1679,98 414,97 -1265,00 NEPAL -32,48 381,16 413,64

Page 42: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 39

Ţara SOLD 2016 SOLD 2017 Creşteri

LETONIA -1037,82 373,94 1411,76 URUGUAY -5732,32 356,10 6088,42 BRUNEI 166,91 334,23 167,32 SEYCHELLES 401,15 263,56 -137,59 VANUATU 467,46 230,09 -237,37 MACAO 135,71 187,68 51,97 ANDORRA 194,12 162,35 -31,77 RWANDA -229,81 143,64 373,44 PARAGUAY -136,30 142,03 278,33 TADJIKISTAN 124,37 141,96 17,59 GUINEEA BISAU 627,65 122,26 -505,39 GUINEEA ECUATORIALA 154,99 97,85 -57,14 ST.PIERRE/MIQUELO 57,71 85,90 28,19 SAMOA AMERICANA 452,94 71,07 -381,87 HAITI 31,09 60,51 29,42 ANTIGUA SI BARBUDA 35,16 45,43 10,27 PAPUA-NOUA GUINEE 10,46 41,22 30,76 BOTSWANA 42,61 37,70 -4,91 COREEA NORD -0,18 35,49 35,67 ST.KITTS-NEVIS 5,17 33,27 28,11 GROENLANDA -98,24 28,93 127,17 INS.COMORE 954,68 25,93 -928,75 GUYANA 10176,90 23,55 -10153,35 INS.VIRGINE AMR. -0,38 22,32 22,70 SURINAM 29,11 21,12 -7,98 SAMOA DE VEST 0,00 17,78 17,78 INSULELE MALDIVE 28,18 15,79 -12,39 SF.VICENTIU SI GR 82,28 14,90 -67,39 NICARAGUA -47,77 8,56 56,34 BURUNDI 53,32 6,49 -46,83 BAHAMAS 41,08 6,33 -34,75 INS.MARIANE DE NORD 13,71 6,17 -7,54 INS.BERMUDE 6,17 6,14 -0,03 PALAU 44,40 5,82 -38,58 JAMAICA 78,12 5,66 -72,46 GUAM 60,31 4,02 -56,29 INSULELE COOK 1,00 3,73 2,73 ANGUILLA 0,00 2,85 2,85 CURACAO 16,00 1,08 -14,92 GRENADA 0,59 1,07 0,48 TER. SUA DIN DEP 0,00 0,47 0,47 SAINT-BARTHELEMY 0,00 0,41 0,41 I.TURKS/CAICOS 5,89 0,38 -5,51 ARUBA 1,64 0,35 -1,28 NAURU 0,00 0,16 0,16

Page 43: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 40

Anexa 12 Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 30.11.2017 comparativ cu 30.11.2016 - 2017 date provizorii / 2016 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT Ţara 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

TOTAL, din care: 53079,08 58147,59 9,55 61853,53 69493,17 12,35

Total OECD, din care: 42207,36 46602,01 10,41 50034,45 55731,21 11,39 AUSTRALIA 54,94 66,31 20,70 29,58 31,91 7,90 AUSTRIA 1279,61 1359,04 6,21 2198,71 2311,14 5,11 BELGIA 1036,63 1174,46 13,30 1449,46 1627,42 12,28 CANADA 99,39 186,08 87,23 65,63 102,40 56,02 CEHIA 1400,02 1650,02 17,86 1761,60 2002,32 13,66 CHILE 34,07 37,51 10,10 3,36 3,64 8,21 COREEA SUD 276,78 228,73 -17,36 478,70 393,05 -17,89 DANEMARCA 225,87 244,06 8,05 237,84 303,43 27,58 ELVETIA 323,18 373,72 15,64 380,16 429,73 13,04 ESTONIA 64,34 56,01 -12,95 99,13 98,21 -0,92 FINLANDA 139,37 182,96 31,28 125,07 153,86 23,02 FRANTA 3818,96 3921,33 2,68 3442,71 3667,03 6,52 GERMANIA 11480,53 13453,34 17,18 12734,27 13889,24 9,07 GRECIA 679,20 812,17 19,58 726,97 796,42 9,55 IRLANDA 134,43 120,14 -10,63 288,50 331,57 14,93 ISLANDA 7,48 7,59 1,50 3,34 1,53 -54,02 ISRAEL 331,63 332,59 0,29 104,52 125,32 19,90 ITALIA 6222,35 6514,70 4,70 6354,26 6991,24 10,02 JAPONIA 197,57 214,13 8,38 304,38 318,42 4,61 LUXEMBURG 14,98 14,61 -2,49 100,48 107,35 6,83 MAREA BRITANIE 2334,23 2381,86 2,04 1423,90 1560,50 9,59 MEXIC 136,81 152,95 11,80 126,22 107,07 -15,17 NORVEGIA 175,43 194,71 10,99 38,25 46,65 21,95 NOUA ZEELANDA 2,11 9,16 333,52 3,69 3,55 -3,89 OLANDA 1352,04 1497,27 10,74 2551,50 2791,15 9,39 POLONIA 1535,09 1821,23 18,64 3174,12 3788,68 19,36 PORTUGALIA 192,99 279,85 45,01 327,27 351,76 7,48 S.U.A. 884,96 1005,86 13,66 583,96 1008,13 72,64 SLOVACIA 931,62 1003,90 7,76 1461,62 1671,94 14,39 SLOVENIA 282,53 400,28 41,68 418,84 456,21 8,92 SPANIA 1613,10 1747,94 8,36 1696,92 1890,56 11,41 SUEDIA 509,57 507,32 -0,44 351,69 392,45 11,59 TURCIA 1648,53 1909,40 15,82 2346,04 2753,42 17,36 UNGARIA 2787,02 2740,77 -1,66 4641,73 5223,91 12,54

Total OCEMN, din care: 6789,38 7958,37 17,22 8401,69 9885,90 17,67 ALBANIA 52,76 75,78 43,62 23,27 33,46 43,76 ARMENIA 2,14 2,14 -0,09 0,05 0,10 106,95 AZERBAIDJAN 37,30 38,86 4,18 97,54 289,04 196,33 BULGARIA 1682,65 1932,28 14,84 1949,38 2010,36 3,13 FEDERATIA RUSA 909,98 1038,03 14,07 1729,51 2181,83 26,15 GRECIA 679,20 812,17 19,58 726,97 796,42 9,55 GRUZIA 156,15 148,27 -5,04 8,44 7,44 -11,84 MOLDOVA 681,58 867,66 27,30 450,84 547,25 21,39 SERBIA 579,43 685,56 18,32 430,24 520,31 20,93 TURCIA 1648,53 1909,40 15,82 2346,04 2753,42 17,36 UCRAINA 359,65 448,22 24,63 639,40 746,27 16,71

Page 44: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Departamentul de Comerţ Exterior 41

EXPORT IMPORT Ţara 2016 2017 Creştere 2016 2017 Creştere (%) (%)

Total CCG, din care: 707,16 630,31 -10,87 91,71 66,40 -27,60 ARABIA SAUDITA 262,66 267,89 1,99 11,66 10,98 -5,81 BAHREIN 3,62 8,88 145,44 0,81 0,15 -80,80 EMIRATELE ARABE UNITE 361,70 264,94 -26,75 27,38 45,58 66,48 KUWEIT 35,85 42,22 17,75 2,46 0,03 -98,72 OMAN 20,39 26,32 29,10 42,82 6,75 -84,24 QATAR 22,94 20,05 -12,59 6,59 2,90 -55,91

Total OPEC, din care: 1587,89 1552,97 -2,20 305,00 358,65 17,59 ALGERIA 324,55 313,75 -3,33 4,05 7,55 86,27 ANGOLA 1,34 3,36 150,59 0,05 0,10 93,14 ARABIA SAUDITA 262,66 267,89 1,99 11,66 10,98 -5,81 EMIRATELE ARABE UNITE 361,70 264,94 -26,75 27,38 45,58 66,48 INDONEZIA 31,60 20,54 -34,99 88,36 120,88 36,80 IRAK 50,66 60,50 19,42 60,14 121,56 102,14 IRAN 290,40 394,73 35,93 101,23 43,00 -57,52 KUWEIT 35,85 42,22 17,75 2,46 0,03 -98,72 LIBIA 173,76 138,39 -20,35 1,59 4,29 169,52 NIGERIA 30,18 26,01 -13,84 1,08 1,75 61,55 QATAR 22,94 20,05 -12,59 6,59 2,90 -55,91 VENEZUELA 2,24 0,58 -74,16 0,41 0,03 -93,17

Total ASEAN, din care: 308,20 175,56 -43,04 423,42 524,16 23,79 BRUNEI 0,17 0,34 101,44 0,00 0,00 CAMBODGIA 0,36 0,91 153,55 5,89 3,88 -34,11 FILIPINE 7,03 6,33 -9,97 17,12 20,07 17,23 INDONEZIA 31,60 20,54 -34,99 88,36 120,88 36,80 LAOS 0,00 1,15 2,66 0,00 -100,00 MALAIEZIA 19,38 13,29 -31,44 80,10 78,90 -1,50 MYANMAR 3,87 1,31 -66,21 0,40 2,76 582,94 SINGAPORE 33,64 32,38 -3,75 15,80 19,83 25,47 THAILANDA 41,90 51,16 22,10 122,28 137,76 12,66 VIETNAM 170,25 48,16 -71,71 90,79 140,07 54,28

Total APEC, din care: 3540,27 3886,92 9,79 7065,35 8377,81 18,58 AUSTRALIA 54,94 66,31 20,70 29,58 31,91 7,90 BRUNEI 0,17 0,34 101,44 0,00 0,00 CANADA 99,39 186,08 87,23 65,63 102,40 56,02 CHILE 34,07 37,51 10,10 3,36 3,64 8,21 CHINA 559,14 675,48 20,81 3148,44 3511,25 11,52 COREEA SUD 276,78 228,73 -17,36 478,70 393,05 -17,89 FEDERATIA RUSA 909,98 1038,03 14,07 1729,51 2181,83 26,15 FILIPINE 7,03 6,33 -9,97 17,12 20,07 17,23 HONG-KONG 38,49 52,51 36,44 13,59 12,92 -4,95 INDONEZIA 31,60 20,54 -34,99 88,36 120,88 36,80 JAPONIA 197,57 214,13 8,38 304,38 318,42 4,61 MALAIEZIA 19,38 13,29 -31,44 80,10 78,90 -1,50 MEXIC 136,81 152,95 11,80 126,22 107,07 -15,17 NOUA ZEELANDA 2,11 9,16 333,52 3,69 3,55 -3,89 PAPUA-NOUA GUINEE 0,01 0,04 294,00 0,00 0,00 PERU 4,03 5,75 42,61 1,62 2,02 24,56 S.U.A. 884,96 1005,86 13,66 583,96 1008,13 72,64 SINGAPORE 33,64 32,38 -3,75 15,80 19,83 25,47 TAIWAN 38,01 42,19 10,98 162,18 184,11 13,52 THAILANDA 41,90 51,16 22,10 122,28 137,76 12,66 VIETNAM 170,25 48,16 -71,71 90,79 140,07 54,28

Page 45: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI …imm.gov.ro/.../2018/11/RO-Comert-international-11-2017.pdf · 2018-11-29 · MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI,

COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

DEPARTAMENTUL DE COMERȚ EXTERIOR

Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti

Tel: 021-4010504, Fax: 021-4010594, E-mail: [email protected]