MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - scoala-magurele.ro · Tematica şi graficul şedinţelor...

of 38 /38
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE Page 1 RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAGURELE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 Sem I 1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ Realizarea documentelor de proiectare managerială. - Baza conceptuală În anul şcolar 2013-2014, la Şcoala Gimnazială Magurele activitatea managerială s-a desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul preuniversitar de stat. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a realizat în concordanţă cu: 1. Legea Învăţământului nr. 1/2011; 2. Planul managerial unic al ISJ Prahova; 3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (OMECT Nr.4925/ 2005); 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie; 6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie; 7. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Prahova; 8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învăţământul preuniversitar gimnazial de stat; 9. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 2013-2014; 10. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII- a 12. Planul operaţional al ISJ Prahova, privind măsurile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar; 13. ROI: Regulament de ordine interioară pentru anul şcolar 2013-2014; 14. Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar ; 15. Curriculum National ; 16. Metodologia mişcării personalului didactic; 17. Metodologia evaluării personalului didactic 18. Instructiuni ale ISJ Prahova; Au fost elaborate următoarele documente de bază:

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - scoala-magurele.ro · Tematica şi graficul şedinţelor...

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 1

  RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

  ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAGURELE

  ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

  Sem I

  1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

  Realizarea documentelor de proiectare managerială.

  - Baza conceptuală

  În anul şcolar 2013-2014, la Şcoala Gimnazială Magurele activitatea managerială s-a

  desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul preuniversitar de

  stat. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a realizat în

  concordanţă cu:

  1. Legea Învăţământului nr. 1/2011;

  2. Planul managerial unic al ISJ Prahova;

  3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

  4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar

  (OMECT Nr.4925/ 2005);

  5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie;

  6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie;

  7. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Prahova;

  8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învăţământul preuniversitar gimnazial de stat;

  9. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru

  anul 2013-2014;

  10. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-

  a

  12. Planul operaţional al ISJ Prahova, privind măsurile de prevenire şi combatere a violenţei în

  mediul şcolar;

  13. ROI: Regulament de ordine interioară pentru anul şcolar 2013-2014;

  14. Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar ;

  15. Curriculum National ;

  16. Metodologia mişcării personalului didactic;

  17. Metodologia evaluării personalului didactic

  18. Instructiuni ale ISJ Prahova;

  Au fost elaborate următoarele documente de bază:

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 2

  a) Documente de evidenţă

  Organigrama unităţii şcolare;

  Regulamentul de ordine interioară;

  Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.

  Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);

  Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe

  discipline / cadre didactice;

  Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu;

  Schema orară pe nivel de studiu;

  Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării

  calificativelor anuale – existenţa fişelor;

  Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2013-2014

  Planul operaţional pentru anul şcolar 2013-2014;

  Plan de îndrumare şi control;

  Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

  Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;

  Programe de parteneriat locale, naţionale;

  Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor din sălile de clasă.

  Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în anul şcolar-

  2013-2014;

  b) Documente ale Consiliului Profesoral

  Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu prezenţa,

  referate diverse, cereri, registre de procese verbale de la şedinţe etc.

  Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;

  Sesizări, referate, solicitări etc.

  c) Documente ale Consiliului de Administraţie

  Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru,

  convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate de necesitate etc.

  Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini;

  Registrul de procese verbale;

  Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie;

  Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a

  personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ

  acordat).

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 3

  d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  Componenţă, decizie de constituire;

  Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.

  e) Documente ale Compartimentului Contabilitate

  Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, Lapte-corn etc.

  Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform

  proiectării bugetului anual.

  Asigurarea combustibilului;

  Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.

  Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

  Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective,

  în condiţiile respectării legislaţiei şcolare şi a regulamentelor. De la începutul anului şcolar s-au

  organizat comisiile şi consiliile, s-au distribuit responsabilităţile, au fost numiţi responsabilii de

  comisii, în urma propunerilor făcute în şedinţa C.P, în şedinţa C.A dându-se deciziile

  corespunzătoare.

  - Conducerea unităţii şcolare este asigurată de

  1. Director

  2. Consiliul de Administraţie

  3. Consiliul Profesoral

  În şcoală există comisii cu caracter permanent şi comisii cu caracter temporar, după cum

  urmează:

  Comisia metodică a educatoarelor, responsabil: OPREA ILEANA

  Comisia metodică a învăţătorilor, responsabil: MORARU GEORGETA

  Comisia metodică Om si societate, Limba şi comunicare”, responsabil VLAD

  GABRIELA

  Comisia metodică Ştiinţe, tehnologii şi discipline vocaţionale, responsabil:

  MIHAILESCU MIHAELA

  Comisia diriginţilor, responsabil: MORARU MARILENA

  Comisia CEAC, responsabil: prof.PAHONTU ANA MARIA

  La nivel de şcoală mai există următoarele comisii de lucru şi responsabilităţi:

  Comisia pentru curriculum;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 4

  Comisia de admitere (de înscriere) la nivelul unităţii de învăţământ, pentru absolvenţii

  clasei a VIII-a;

  Consiliul reprezentativ al părinţilor

  Comisia pentru perfecţionarea şi formarea personalului didactic, responsabil: MORARU

  GEORGETA

  Comisia SSM, - responsabil ALDESCU PETRUTA

  Comisia pentru Situaţii de Urgenţă - responsabil: prof. CHIROBOCEA NICOLAE;

  Comisia de disciplină, prevenirea şi combaterea violenţei - responsabil: prof. POPA

  GABRIELA;

  Responsabilul BDNE responsabil MICU CONSTANTA;

  Administratorul reţelei AEL: prof. ILIE MARIAN;

  Responsabilul cu biblioteca şcolară, monitorizarea recuperării şi distribuirii manualelor:

  prof.PAHONTU ANA MARIA;

  Documente existente la nivelul comisiilor metodice

  Programe curriculum şi planuri cadru;

  scheme orare;

  situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;

  planuri manageriale;

  planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii;

  graficul şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-verbale ale şedinţelor;

  programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;

  programe de pregătire suplimentară a elevilor cu probleme la învăţătură şi a celor

  capabili de performanţă;

  programul activităţilor educative şi extraşcolare;

  situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare comisie

  metodică;

  orarul şi graficul tezelor semestriale;

  procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROI, PSI, PM etc.

  teste, rapoarte, analize, referate, diplome.

  Repartizarea responsabilităţilor

  Planurile comisiilor metodice au fost întocmite de responsabilii acestora, respectându-se

  Curriculumul Naţional şi ghidurile metodologice recente. Pentru toate categoriile de personal s-a

  elaborat, aprobat şi predat fişa postului, precizându-se responsabilităţile suplimentare.

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 5

  Activitatea de contabilitate este asigurată de administratorul financiar de patrimoniu, în

  conformitate cu atribuţiile ce îi revin în fişa postului, avizată şi aprobată de Consiliul de

  Administraţie.Activitatea de secretariat este asigurată de secretar MICU CONSTANTA. Aceasta

  se ocupă de: eliberarea adeverinţelor, a foilor matricole, a actelor de studii, de înregistrarea

  documentelor, de documentele de evidenţă a elevilor şi a personalului angajat, de verificarea

  condicii, de siguranţa cataloagelor, de arhivarea documentelor, de dosarele personale ale elevilor,

  cadrelor didactice, redactarea documentelor solicitate de ISJ Prahova şi MEN, statele de funcţii

  etc

  Repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la

  începutul anului şcolar, fiecăruia fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa

  postului, avându-se în vedere principiul continuităţii. Fiecărui responsabil de comisie sau de

  compartiment i-a revenit atribuţia de a prezenta un raport semestrial în faţa Consiliului

  Profesoral.

  Activitatea bibliotecii este asigurată de profesorul PAHONTU ANA MARIA, la plata cu

  ora, existând 0,25 dintr-o norma. Bibliotecarul s-a ocupat de activităţi precum: înregistrarea

  cărţilor, evidenţa împrumuturilor, evidenţa- distribuirea şi recuperarea manualelor, îndrumarea

  lecturii.

  Organizarea timpului

  Programul zilnic s-a desfăşurat in 2 schimburi:

  - între orele 8.00 şi 12.30 invatamantul prescolar si primar

  - între orele 12.30 si 18.45 invatamantul gimnazial

  S-au exploatat eficient resursele de timp, prin respectarea programelor si pregatirea

  suplimentara a elevilor.

  Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare

  Întreaga activitate a fost monitorizată permanent de conducerea şcolii, pe baza Planului

  de monitorizare a activităţii şcolii, prin observaţii, asistenţe la clasă, prin comunicarea cu

  responsabilii de comisii şi cu întregul personal al şcolii, analize periodice în C.P şi C.A şi prin

  organizarea unor şedinţe de lucru. S-a urmărit: implicarea întregului personal şi a partenerilor

  sociali în activităţile şcolii, conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de

  opinii, valorizarea iniţiativelor, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, creşterea

  performanţei şcolare etc. Multe dintre disfuncţiile identificate au fost remediate. Concret, s-au

  verificat şi completat toate documentele şcolare, s-au completat contracte individuale de muncă

  pentru tot personalul angajat, s-au verificat, completat şi actualizat dosarele personale ale

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 6

  cadrelor didactice, s-au întocmit dosare de protecţia muncii, dosare medicale, documente de

  instructaj pentru protecţie civilă şi P.S.I., s-au întocmit portofolii ale personalului didactic; au

  fost realizate mape ale comisiilor metodice, conform cerinţelor. Registrele matricole şi

  cataloagele au fost verificate amănunţit, fiind completate corespunzător. Şcoala deţine autorizaţie

  sanitară de funcţionare.

  În acest an şcolar s-au făcut progrese în ceea ce priveşte disciplina şi frecvenţa elevilor,

  prin implicarea lor (în număr din ce în ce mai mare) în activităţi educative, prin impunere de

  reguli noi şi prin preluarea de diriginţi, pe bază de proces verbal, a sălilor de clasă, cu evidenţa şi

  funcţionalitatea bunurilor de inventar. ROI este accesibil personalului didactic, părinţilor şi

  elevilor, existând aviziere în acest sens în cancelarie, coridoare, în sălile de clasă.

  Autoevaluarea activităţii manageriale.

  Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în activitatea de conducere.

  Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional.

  Conducerea şcolii a întocmit documentele de proiectare: Proiectul de dezvoltare

  instituţională, planuri manageriale, planuri operaţionale, graficul de îndrumare şi control, oferta

  şcolii, Regulamentul de Ordine Interioară, proiectul planului de şcolarizare, planul de încadrare,

  grafice de asistenţă, etc. S-au distribuit pentru fiecare categorie de personal fişa postului, fişa de

  evaluare şi s-au dat decizii. Au fost întocmite şi respectate graficul de desfăşurare a tezelor

  semestriale şi planul de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la evaluarea naţională a elevilor

  clasei a VIII-a, au fost monitorizate activitatea extracurriculară, activitatea de secretariat,

  contabilitate, precum şi cea a personalului de îngrijire. S-au întocmit dosare cu documentele

  Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie. În activitatea managerială, am acordat

  o atenţie deosebită proiectării, corelând obiectivele stabilite la nivel judeţean cu cele specifice

  şcolii noastre. Ne-am propus ţinte strategice realizabile prin planul managerial

  Punctele tari în activitatea manageriala:

  susţinerea şi promovarea lucrului în echipă, prin implicarea cadrelor didactice si a

  elevilor în rezolvarea problemelor şcolii şi responzabilizarea acestora;

  contribuţie la promovarea imaginii şcolii prin interviuri la TV, prin publicarea de articole

  in presa locala si revista scolii;

  incurajarea participarii tuturor cadrelor didactice la activitati de perfectionare;

  preocuparea pentru realizarea unor parteneriate reale cu părinţii, împreună cu Primăria şi

  Consiliul Local Magurele, pentru conştientizarea acestora cu privire la importanţa

  colaborării în educaţia copiilor;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 7

  eliminarea abandonului şi reducerea absenteismului prin colaborarea cu părinţii şi cu

  instituţiile abilitate privind consilierea şi protecţia minorilor cu probleme de

  comportament;

  cresterea semnificativa a procentului de promovabilitate la Evaluarile Nationale

  comparativ cu anii anteriori;

  preocuparea pentru ordine, disciplină şi siguranţă civică;

  menţinerea si dezvoltarea bazei didactico-materiale;

  dezvoltarea unor parteneriate cu ISJ Ph, Asoc. Cultul eroilor, precum si numeroase scoli

  din judetul Prahova

  reamenajarea unor spatii ale scolii pentru cabinet de informatica si o sala de sport;

  valorificarea eficientă a resurselor financiare.

  Punctele slabe

  neimplicarea elevilor şi a cadrelor didactice în cat mai multe proiecte şi campanii de

  voluntariat;

  neimplicarea unui numar mai mare de parinti in activitati de mentinere, reparatii,

  amenajari ale scolii si imprejurimilor

  participarea redusa a elevilor la competitii importante

  nerealizarea unei baze sportive in curtea scolii

  neatragerea de resurse extrabugetare pentru reparatii si investitii

  Analiza S.W.O.T.

  Puncte tari:

  Existenta celor 33 de cadre didactice titulare;

  Derularea programelor de dezvoltare / formare profesională;

  Activitatea C.C.D. în calitate de furnizor de programe acreditate de formare continuă;

  Diversitatea proiectelor şi concursurilor în care elevii şi cadrele didactice se pot remarca;

  Starea generală bună a clădirii ca urmare a reparaţiilor efectuate;

  Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere;

  Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;

  Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale;

  Accesul la internet şi existenţa laboratorului de informatică;

  Puncte slabe:

  Comunicare insuficientă între catedrele didactice;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 8

  Insuficientă susţinere din partea anumitor catedre didactice a activităţilor extracuriculare;

  Slabă diseminare a activităţilor desfăşurate la nivelul şcolii;

  Volumul mare de activităţi desfăşurate în compartimentele secretariat şi administrativ în

  raport cu personalul existent;

  Nerespectarea ROI

  Supraîncărcarea fişei postului a personalului de conducere si a unor cadre didactice;

  Comunicare deficitara intre unele cadre didactice si parinti

  Nerespectarea termenelor proiectelor si a lucrarilor de catre unele cadre didactice

  Nerespectarea fisei postului de catre unele cadre didactice

  Alimentarea unor situatii conflictuale in mod nejustificat de catre unele cadre didactice

  Dezinteres in ceea ce priveste completarea documentelor scolare

  Dezinteres fata de pastrarea bazei materiale

  Oportunităţi:

  Aplicarea înţeleaptă a legii privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

  Implicarea Primăriei pentru susţinerea bazei materiale;

  Relaţii foarte bune cu Inspectoratul Şcolar Judetean Prahova

  Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin programele oferite de C.C.D. şi

  universităţi;

  Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Biserica;

  Preocuparea continuă pentru susţinerea bazei materiale;

  Participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice;

  Ameninţări:

  Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii mai bine

  retribuite;

  Lipsa de interes a unor cadre didactice în urmărirea modificărilor legislative noi apărute;

  Inerţia şi slaba motivare a cadrelor didactice;

  Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii

  procesului de educaţie (elevi, părinţi);

  Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea

  standardului profesional;

  Lipsa de interes a cadrelor didactice în cunoaşterea aspectelor noi legate de calitatea

  actului educaţional, a descentralizării învăţământului;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 9

  RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

  Baza materială: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia

  statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei /

  stării, disfuncţii, cauze.

  Spaţii pentru învăţământ

  Şcoala dispune de un local cu 10 săli de clasă pentru ciclul primar şi gimnazial, un

  laborator de fizică-chimie, cabinet de informatică, cabinet multimedia, bibliotecă. Sălile de clasă

  sunt specializate şi dotate cu material didactic modern. Şcoala dispune de iluminat, incalzire cu

  centrale termice, telefonie, internet, alimentare cu apa si gaze, grupuri sanitare interioare.

  Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi)

  Biblioteca funcţionează într-o incapere spaţioasă, dotată cu mobilier modern. Aceasta

  deţine un fond de carte de 5214 volume. Pentru a avea o evidenţă permanentă a titlurilor de carte,

  a numărului de volume, a numărului de cititori, biblioteca beneficiaza de o baza de date

  informatizata. Bibliotecarul, profesor PAHONTU ANA MARIA, a colaborat cu cadre didactice

  de diverse specialităţi pentru asigurarea materialului bibliografic necesar şi a manualelor şcolare

  pentru elevi. A fost realizată o îndrumare a lecturii, în funcţie de vârstă şi de cerinţele

  programelor şcolare. Exista o evidenţă a cărţilor, a cititorilor, a vizitatorilor, a manualelor

  şcolare, se acorda atentie nu numai pentru administrarea fondului de carte, ci şi pentru

  recuperarea cărţilor împrumutate si achizitionarea de carte.

  Baza sportivă

  Şcoala deţine materiale sportive, însă nu are o bază sportivă adecvată. Scoala beneficiaza

  de o sala de sport amenajata in cladirea atelier a scolii.

  RESURSE UMANE

  Încadrarea cu personal didactic

  Cadre

  didactice

  Debutanti/

  suplinitori

  Grad didactic

  definitiv

  Grad didactic

  II

  Grad didactic

  I

  Pensionari

  Educatori - 5 - 1 3 1 -

  Invatatori- 10 - 2 4 3 1

  Profesori- 16 2 4 4 6 -

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 10

  In anul scolar 2013-2014, Şcoala Gimnaziala Magurele a functionat cu un numar de

  norme didactice 34,42 didactic auxiliar1,75 si nedidactic 3,5, comparativ cu anul scolar 2012-

  2013, cand la nivelul scolii a existat un numar de norme diactice de 34,02

  Gradatii de merit: 3 cadre diactice: Iliescu Claudia, Pahontu Ana Maria, Moraru

  Georgeta si 1 secretar – Micu Constanta

  Sanctiuni disciplinare: 1 cadru didactic: Popa Chiva Gabriela

  Încadrarea cu personal didactic auxiliar

  In Şcoala Gimnaziala Magurele există 1 normă de secretariat, 0.5 norma contabil si 0.25

  norma de bibliotecar.

  3.4. Încadrarea cu personal nedidactic

  In Şcoala Gimnaziala Magurele există 3.5 posturi de îngrijitor.

  Elevi

  Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară / zonă

  Proiectul planului de şcolarizare se realizează anual, în funcţie de rezultatele

  recensământului, dar şi de numărul de posturi existente în şcoală pentru toate categoriile de

  personal, în baza unei note de fundamentare argumentate, precum şi a metodologiilor actuale

  privind realizarea planului de şcolarizare.

  In anul scolar 2013-2014 am avut un număr de 490 de elevi, din care 118 la

  invatamantul prescolar, 212 la invatamantul primar, iar160 la invatamantul gimnazial.

  Numar clase Numar elevi

  prescolar primar gimnazial prescolar primar gimnazial

  5 10 8 118 212 160

  Total clase: 23 Total elevi: 490

  Mişcarea elevilor

  Prescolar Primar Gimnazial

  Inscrisi la inceput de

  an scolar

  116 212 160

  Plecati - 2 -

  Veniti - - -

  Ramasi 116 210 160

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 11

  Situaţia rezultatelor obtinute la Evaluarea nationala, an scolar 2012-2013:

  Clasa Discilpina An scolar Nr.elevi Nr.

  absenti

  Procent

  promovabilitate

  VIII Matematica 2012-2013 27 - 80,77%

  VIII Romana 2012-2013 27 - 100%

  Nu s-au inregistrat note foarte mari, desi au existat si note peste 9, dar putine,

  incomparatie cu multe alte scoli din mediul rural. Se impune o intensificare a activitatii

  suplimentare de pregatire a evaluarii nationale, de crestere a calitatii actului didactic, de

  responsabilizare a elevilor si parintilor. Corectitudinea desfășurării examenelor a avut un impact

  pozitiv asupra conștientizării elevilor, acest fapt determinându-i deopotrivă pe elevi, pe profesori

  si pe parinti să fie mai implicați în procesl intructiv-educativ.

  Rezultate la concursuri si olimpiade scolare

  Nivel de

  invatamant

  Olimpiade scolare Concursuri scolare

  Invatamant

  primar

  Cangurul

  matemat.

  Cangurul

  lingv.

  Voinicel Campionii

  stiintei

  63 8 58 64

  Invatamant

  gimnazial

  Faza judeteana Matem. Romana

  Lb.

  engl.

  Lb. franc.

  Matem. Romana

  Istorie

  1

  MENT

  IUNE

  1

  premiu

  III

  1

  Mentiune 1 - - -

  Starea disciplinară

  În anul școlar 2012-2013 au fost sancționați cu avertismente ( mustrări scrise) pentru

  numărul de absențe sau pentru disciplină un număr de 16 elevi de la ciclul gimnazial. Elevii au

  fost sanctionaţi prin scăderea notei la purtare: note la purtare sub 7: nu sunt

  În ceea ce priveşte direcţiile şi acţiunile care trebuie să fie întreprinse pentru eliminarea

  abandonului şcolar în unitatea noastră de învăţământ, în special la copiii proveniţi din medii

  dezavantajate şi defavorizate, putem menţiona următoarele măsuri, pe care le considerăm ca fiind

  prioritare:

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 12

  - iniţierea în mod organizat a unor acţiuni comune scoala-familie, pentru intercunoaştere, în

  scopul formării respectului reciproc;

  - iniţierea la nivel de şcoală a unor proiecte în parteneriat educaţional cu părinţii, în principal, şi

  cu alţi parteneri educaţionali pentru valorizarea capacităţilor intelectuale ale elevilor;

  - susţinerea morală a părinţilor şi accesul la informaţie pentru prevenirea şi eliminarea

  abandonului şcolar;

  - eficientizarea parteneriatului cu instituţiile implicate în problematica copilului, promovându-se

  dialogul între conducerea şcolii şi profesorii diriginţi, profesorii clasei, elevi, părinţii elevilor,

  comunitatea locală , Poliţie, CJRAE.

  Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.

  În şcoală s-a desfăşurat un program de pregătire suplimentară la mai multe discipline, la

  ciclurile primar şi gimnazial, în vederea eficientizării demersului didactic şi pregătirii elevilor.

  Din păcate, nu există preocupare de pregătire a elevilor pentru participarea elevilor la cat mai

  multe discipline la olimpiadele scolare, indiferent de potentialul copiilor. Se constata insa o

  crestere a numarului de elevi care au participat la concursuri scolare în acest an cu predilectie in

  invatamantul primar. Disciplinele de concurs la care au participat elevii au fost: matematica,

  romana, franceza, engleza, istorie.

  Program de pregătire suplimentară.

  Pentru elevii cu probleme în achiziţia de cunoştinţe a fost prevăzut un program de

  consultaţii în cadrul fiecărei comisii metodice, în scopul completării lacunelor. Programul a fost

  desfăşurat conform solicitării elevilor şi părinţilor. Pentru clasa a VIII-a, încă de la începutul

  anului şcolar a fost afişat un program de pregătire suplimentară la matematică si la limba

  romana, program care, în mare parte, a fost respectat. Au existat şi cazuri de nerespectare a

  graficului de pregătire, din cauza indiferenţei elevilor, care nu au realizat importanţa și

  necesitatea unei pregătiri suplimentare gratuite pentru examene, bizuindu-se pe evaluarea

  internă, și implicit, pe media de absolvire.

  COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

  NR TINTE ACTIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE REALIZARE

  1

  Imbunatatirea

  Utilizarea in activitatea

  Comisiile metodice

  100 %

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 13

  serviciilor educationale

  didactica a metodelor active si invatarea centrata pe elev

  2

  Imbunatatirea bazei

  materiale

  Renovarea laboratorului

  de informatica

  Director

  100 %

  3

  Cresterea

  promovabilitatii

  Analiza situatiei scolare la

  sfarsitul anului scolar

  Comisii metodice

  4

  Asigurarea implicarii

  beneficiarilor in stabilirea ofertei CDS

  Popularizarea ofertei

  educationale

  Director

  Invatatori Diriginti

  100 %

  COMISIA DE FORMARE CONTINUA

  Obiective urmărite:

  Proiectarea si organizarea activitatilor de formare continua a cadrelor didactice

  Monitorizarea activitatilor de formare continua

  Motivarea cadrelor didactice in vederea (auto)perfectionarii

  Asigurarea fluxului informational.

  Initierea de noi proiecte/colaborari educationale.

  Activitati realizate :

  1. Intocmirea graficelor activitatilor de formare. Astfel, in acest an scolar:

  au fost sustinute 1 activitate de cerc pedagogic : invatamant gimnazial

  16 cadre didactice au sustinut activitati metodice demonstrative dupa cum

  urmeaza:

  - 5 activitati in Comisia Educatoarelor si 5 referate

  - 3 activitati in Comisia Invatatorilor si 4 referate

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 14

  - 5 activitati in Comisia Umanista si 2 referate

  - 3 activitati in Comisia Matematica si stiinte si 3 referate

  Au fost sustinute 1 lectii la comisia dirigintilor si 1 referat

  2. Realizarea bazei de date a comisiei, inclusiv cadrele didactice din invatamantul

  prescolar : fiecare cadru didactic a depus cópii ale actelor de studii, respectiv ale

  certificatelor/ atestatelor/ adeverintelor obtinute in urma parcurgerii programelor de

  formare. Astfel, in anul scolar 2014-2015, personalul didactic al scolii a numarat 31 de

  cadre didactice, dupa cum urmeaza :

  - 5 educatoare ( 1 debutant, 3 gr. did. II, 1 gr. did. I )

  - 10 invatatori ( 2 def., 4 gr. did. II, 3 gr. did. I,I pensionar )

  - 16 profesori ( 4 def., 4 gr. did. II, 6 gr. did. I, 2 suplinitori inscrisi la

  definitivat ).

  3. Transmiterea catre CCD Prahova a situatiei formarii continue a cadrelor didactice din

  scoala, cuprinzand cursurile de formare parcurse de fiecare cadru didactic in ultimii 5 ani

  – denumire, furnizor, nr. credite, nr. ore .

  4. Participarea la Sedinta pentru instruirea responsabililor cu formarea continua din judet (

  11 sept. 2013 .

  5. Mediatizarea in scoala a ofertei de formare a CCD Prahova.

  6. Depunerea la ISJ Prahova a dosarelor de inscriere si preinscriere la gradele didactice.

  Astfel, in acest an scolar, s-au inscris la

  Gradul didactic I : - s-au preinscris la gradul did. I :

  Ed. Paraschiv Mihaela inv. Dobre Aurelia

  Inv. Cuculeanu Adriana inv. Nicolae Madalina

  Gradul II : - s-au preinscris la gradul did.

  Inv. Vadan Mirela

  Prof. Chirobocea Nicolae. Inv. Gogot Gabriela

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 15

  7. Monitorizarea activitatilor de formare continua derulate si a participarii la programe

  /cursuri:

  ● sustinerea inspectiilor de grad ( inv. Vadan Mirela, inv. Dobre Georgeta, inv. Nicolae

  Madalina, Aldescu Petruta, Cojocaru Mariana, Avadanii Lavinia, Vlad Gabriela,Chirobocea

  Nicolae si a colocviilor pentru gradul did. I

  ● participarea cadrelor didactice la consfătuiri si cercuri pedagogice.

  ● participarea cadrelor didactice la programe de formare continua, dupa cum urmeaza :

  Nicolae Madlina si Cuculeanu Adriana – Organizarea interdisciplinara a

  ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii mici (aug.-

  dec. 2012)

  ● participarea la cursuri de formare de specialitate :

  8. Aplicarea de chestionare pentru identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice,

  datele centralizate fiind transmise catre CCD Prahova, in vederea fundamentarii ofertei

  de formare viitoare.

  9. Centralizarea nr. de credite si a nr. de ore acumulate in ultimii 5 ani de fiecare cadru

  didactic.

  10. Intocmirea rapoartelor de analiza ale activitatii comisiei.

  Analiza Swot a domeniului formare continua si dezvoltare profesionala in Scoala

  Gimnaziala Magurele

  Puncte tari :

  Majoritatea cadrelor didactice au cumulat minimul de 90 de credite/ 5 ani.

  Numarul mare de activitati demostrative la nivelul scolii.

  Puncte slabe :

  Activitatea stiintifica a cadrelor didactice :

  – slaba participare la simpozioane sau in diverse publicatii cu lucrari stiintifice in

  domeniul didacticii sau specialitatii .

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 16

  – performante scazute in inovarea didactica ( reviste scolare de specialitate sau

  metodice, auxiliare didactice, soft-uri educationale etc ).

  Valorizarea /diseminarea noilor cunostinte, competente de catre cei care participa la

  cursuri de formare profesionala (lectii demonstrative , referate, redactarea unor articole

  metodico-stiintifice in reviste/publicatii de specialitate).

  Popularizarea rezultatelor activitatilor metodice desfasurate in scoala ( expozitie cu

  produse, rapoarte, articole, fotografii etc).

  Amenintari:

  Rezultate scolare slabe la anumite clase / discipline din cauza slabei preocupari a unor

  cadre didactice pentru propria perfectionare profesionala

  Oportunitati:

  Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice pe baza analizei rezultatelor

  activitatii acestora

  Implicarea in proiecte si programe educationale, in beneficiul cadrelor didactice cat si al

  elevilor

  Identificarea unor oportunitati de formare continua, inclusiv abonarea la publicatii de

  specialitate sau finantarea participarii unor cadre didactice la programe de formare, in

  functie de nevoile de formare identificate cat si a prioritatilor institutionale.

  COMISIA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

  Idealul educaţional al şcolii vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a

  individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Finalităţile ce au orientat

  activităţile educaţionale la nivelul şcolii noastre au fost:

  ■ formarea personalităţii elevilor prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;

  ■ educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii

  şi al toleranţei;

  ■ cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile moral- civice;

  ■ formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin

  asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 17

  ■ asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi;

  ■ dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igieno-sanitară şi practicarea sportului.

  Întocmirea documentelor, proiectarea activităţii educative a fost realizată conform

  ghidului metodologic Repere privind activitatea educativă. Activităţile educative desfăşurate la

  nivelul şcolii, structurate pe domenii concrete (consiliere / dirigenţie, munca cu familia,

  activitatea extracurriculară, parteneriate, disciplină şi siguranţă civică) la nivelul şcolii noastre au

  constat în:

  Proiectarea şi organizarea orelor de dirigenţie, prelucrarea regulamentului intern, a

  normelor de igienă, protecţia muncii şi P.S.I., monitorizarea acivităţilor Comisiei

  diriginţilor, realizarea parteneriatului cu alţi factori educativi, precum: Poliţia,

  Dispensarul Medical, C.J.R.A.E., Direcţia Judeţeană de Asistenţă Psihopedagogică şi

  Protecţia Copilului etc.

  Organizarea C.R.P., a activităţilor educative şi extracurriculare la nivel de şcoală;

  Reactualizarea bazei de date privind participarea elevilor la concursuri, parteneriatele,

  situaţia disciplinară, absenteismul, delincvenţa, problemele social etc.

  Prevederile Regulamentului intern sunt cunoscute de elevi și părinți. În școală se

  realizează monitorizarea disciplinei, dar și a absenteismului. Elevii sunt conștientizați cu

  privire la avantajele respectării regulamentului, dar și cu privire la consecințele

  nerespectării legii, cum ar fi sancțiunile, pierderea alocaţiei complementare din cauza

  numărului mare de absențe etc. Zilnic se face serviciul pe şcoală şi se verifică prezenţa la

  clasă. Diriginții și învățătorii au implicat elevii în activităţi extracurriculare, mergând cu

  aceștia la muzee și organizând excursii tematice. Toate aceste măsuri au condus la

  îmbunătăţirea frecvenţei și eliminarea abandonului școlar.

  Dirigentia reprezintă una dintre disciplinele de bază în formarea atitudinală şi

  comportamentală a fiecărui elev. Abordarea unei tematici interesante, variate, în functie de

  necesitătile clasei, constituie principalul punct de plecare în derularea unor ore de dirigentie

  interactive, în cadrul cărora elevul, în egală măsură să îşi argumenteze punctul de vedere şi să

  dobândească o imagine de ansamblu a situatiilor sociale. Orele de dirigentie, sustinute sub forma

  unor dezbateri deschise şi a unor mese rotunde, au oferit prilejul cadrelor didactice de-a lungul

  semetrului să declanşeze, să mentină şi să îmbunătătească colaborarea cu părintii şi respectiv

  institutiile publice, în calitate de parteneri educationali viabili şi fermi.

  În acest context, monitorizarea orelor de dirigentie prin observări directe ale relatiei

  profesor diriginte - elev, analiza rapoartelor privind situatia şcolară şi disciplinară, a reprezentat

  principalul feed-back obtinut în relatie cu modernizarea treptată a metodelor de interactiune cu

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 18

  elevii, cu gradul de implicare permanentă sau sporadică a acestora în activitatea şcolii, precum şi

  cu modalitătile de responsabilizare socială a tinerilor.

  Obiective generale urmarite:

  1. Asigurarea calităţii ofertei educaţionale şi a proceselor instrucţionale;

  2. Îmbunătăţirea comunicării dintre diriginţi elevi şi profesori;

  3. Formarea continuă a dirigintilor.

  Obiectivele de referinţă:

  - Cunoaşterea particularităţilor psiho-anatomo- fiziologice ale adolescentului;

  - Formarea unor deprinderi de viaţă;

  - Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunitatea şcolii ;

  - Pregătirea elevului pentru cunoaşterea de sine ;

  - Stimularea interesului pentru formare continuă atât pentru elevi cât şi pentru diriginţi.

  Desfăşurarea activităţii educative a implicat doua categorii de demersuri, care s-au

  exploatat la maximum şi în scoala noastra:

  - prima categorie este reprezentată prin demersurile special orientate: Orele de consiliere si

  orientare scolara, educaţie civică, activităţile extracurriculare etc.;

  - a doua categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate în cadrul

  Consiliului Consultativ al Elevilor;

  Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul ca pe parcursul

  întregului an temele adoptate în cadrul orelor de consiliere şi orientare şcolara au fost conform

  noilor programe. Toţi dirigintii si-au întocmit, încă de la începutul anului scolar, planificarea orei

  de consiliere conform noilor norme.

  Activitatile desfasurate in semestrul I sunt urmatoarele:

  În anul şcolar 2012-2013, profesorii diriginţi ai Şcolii Gimnaziale Magurele au urmarit

  ca, prin activitatea desfasurată, să materializeze trasaturile şi principiile consilierii şcolare, vazute

  ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu

  şcoala, profesorii şi colegii.

  In luna septembrie si octombrie, responsabilul acestei comisii, profesor Moraru

  Marilena, a comunicat membrilor comisiei metodice temele activitatilor propuse, programul

  orelor de asistenta, precum si continutul caietului dirigintelui;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 19

  In luna noiembrie s-a desfasurat activitatea cu tema: ,, Spune nu violentei fizice si

  verbale”, in cadrul careia prof. Ilie Marian, a prezentat elevilor din clasele V-VIII, un material pe

  suport electronic, in urma caruia a avut loc o dezbatere pe aceasta tema.

  In luna decembrie a avut loc o lectie deschisa la clasa a V-a A sustinuta de prof.-

  diriginte Popa Gabriela cu tema ,, Traditii si obiceiuri de iarna la romani”. Tot in spiritul

  sarbatorilor de Craciun clasele a V-a B, prof.-diriginte Moraru Marilena si clasele a VII-a A si a

  VIII-a A, prof.-diriginte Dumitrascu Alexandru, au prezentat un program artistic de colinde si

  scenete de iarna.

  Puncte tari:

  - completarea documentelor scolare;

  - distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educatie între

  şcoală, elev şi părinte.

  - şedintele comisiei metodice a dirigintilor

  - şedintele comisiei metodice a dirigintilor s-au desfasurat lunar, pe baza unei tematici stabilite la

  începutul semestrului;

  - s-au folosit modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;

  - portofoliile dirigintilor contin informatii relevante referitoare la organizarea clasei si informatii

  precum profesorii clasei, responsabilitatile elevilor, fisele psihopedagogice ale elevilor,

  componenta comitetului de parinti al clasei, caracterizarea psihosociala a clasei, planificarea

  lucrarilor scrise semestriale, orarul clasei;

  Puncte slabe:

  - foarte putini elevi au avut notele trecute în carnetele de note;

  - slaba comunicare intre unele cadrele didactice, elevi si parinti.

  - insuficienta colaborare intre diriginte-invatator-elevi pentru mentinerea si pastrarea claselor in

  conditii bune de functionare coform acordului de parteneriat.

  Detaliind a doua categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul

  întregului an s-a stimulat şi valorizat potenţialul elevilor prin îndrumarea şi sprijinirea acestora în

  organizarea activităţilor în cadrul Cosiliului Consultativ al Elevilor– alegeri, comisii de lucru.

  De fiecare data au fost rezolvate rapid, transparent şi eficient conflictele apărute între elevi şi

  cadrele didactice şi nedidactice;

  Activitatile desfasurate de Consiliul Elevilor pe semestrul I:

  In luna septembrie a avut loc alegerea presedintelui, vicepresedintelui si secretarului si s-

  au stabilit comisiile de lucru.

  In luna octombrie s-au desfasurat competitii sportive de fotbal si handbal, responsabil

  Bugoi Mihai (cls. aVIII-a B).

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 20

  In luna noiembrie a avut loc activitatea de Hallowen- Concurs de costume si dovleci-

  responsabil Manole Malina (cls. aVII-a A).

  In luna decembrie s-au desfasurat activitati dedicate sarbatorilor de Craciun la clasele

  V-VIII, responsabil Radulescu Bianca (cls. aV-a B).

  Puncte tari:

  - implicarea permanentă a elevilor în proiecte de dezvoltare personală şi şcolară;

  - stimularea continuă a creativitătii elevilor în abordarea diverselor teme.

  - colaborarea curentă cu autoritătile locale (Politie, Jandarmi, Sănătate, Primarie).

  Puncte slabe:

  - o colaborare mai stransa intre elevii claselor paralele in vederea realizarii mai multor

  activitati;

  - o campanie mai ampla de promovare a activitatilor propuse.

  COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR

  PUNCTE TARI:

  -proiectarea a respectat cerintele programelor scolare;

  -buna colaborare cu diverse institutii si factori de decizie ( politie, medic familie, biserica, scoala,

  consiliul local, s.a );

  -comunicare si colaborare eficienta cu parintii si prescolarii;

  -realizarea de activitati artistice periodic;

  -realizarea de parteneriate cu diverse reviste si trupe de teatru pentru copii;

  -sustinerea de activitati demonstrative si referate de catre fiecare educatoare in parte;

  -crearea unui mediu educational propice educatiei copiilor de varsta prescolara;

  -utilizarea eficienta a bazei materiale din dotarea fiecarei unitati.

  PUNCTE SLABE:

  -numar mare de prescolari la grupa;

  -putine surse de finantare;

  -baza materiala informatica deficitara;

  -programul incarcat al comisiei metodice prin sustinerea de lectii demonstrative de catre fiecare

  educatoare. S-a hotarat in acest sens sa se realizeze decat o singura lectie demonstrativa pe

  semestru.

  A. Managementul ariei curriculare

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 21

  1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare

  Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus

  următoarele obiective:

  • asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi

  semestriale;

  • parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

  participative;

  • folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup

  • susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;

  • organizarea de activităţi extracurriculare;

  • participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului

  la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;

  • perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

  • conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;

  • colaborarea gradinita-familie.

  Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de

  competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a

  conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate

  de MECT, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.

  Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi

  procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor

  calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a

  realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale,

  conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de

  competenţă conform nivelului de vârstă.

  Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform

  planificărilor calendaristice.

  S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la

  domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 22

  curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de

  învăţare şi adaptare.

  Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea

  optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare şi

  dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului în direcţia

  flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,

  algoritmice, modelatoare, problematice.

  În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală

  sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea

  efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de

  cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de

  respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

  Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor

  s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de

  receptivitate.

  ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a

  centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi

  comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin

  utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea

  problematicii la experienţele copiilor.

  Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:

  Naşterea Domnului,fiecare unitate organizand activitati în maniera proprie. De asemenea s-au

  organizat excursii cu preşcolarii atât în interiorul comunei, cât şi în afara acesteia. Pentru

  eficienţa muncii educative cu copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali ca de exemplu:

  SCOALA – Şcoala Gimnaziala, comuna Magurele a organizat Ziua Portilor Deschise in

  luna februarie pentru a familiariza prescolarii de grupa mare cu mediul scolar.

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 23

  MEDIC DE FAMILIE Oprescu Ileana a desfasurat cu copiii activitati de educatie

  sanitara in care copiii au luat la cunostinta despre regulile de igiena si de alimentatie sanatoasa.

  REVISTE – Am colaborat cu revista pentru copii LUMINITA.

  TEATRUL DE PAPUSI TRILBY- Aproape lunar teatrul de copii ne-a oferit spectacole

  diferite si antrenante, apreciate de copii si parinti. („Croitorasul cel istet”, „Printul fermecat”,

  „Ursitoarele”, „Palarioara fermecata”, „Coliba iepurasului”).

  TEATRUL DE PAPUSI DRUMI DUM- spectacolul „Alba ca zapada”

  TRUPA ROTHINI cu un spectacol de magie si acrobatie

  Activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Să stii mai multe, să fii mai bun”au constituit o

  nouă experienţă atât pentru copii cât şi pentru părinţi şi copiii şcolari. S-au derulat conform

  programului intocmit de fiecare educatoare impreuna cu parintii, activitati care s-au bucurat de

  un succes deosebit.

  În decembrie 2013 cu ocazia sărbatorilor de iarnă, s-a organizat de catre fiecare

  educatoare serbarea de Moş Crăciun.

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a

  centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi

  comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin

  utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea

  problematicii la experienţele copiilor.

  Sedinţele comisiei metodice organizate în scopul formării şi autoformării membrilor

  comisiei s-au desfasurat conform graficului stabilit la inceputul anului scolar:

  1. 12.12.2013 ed. Chipaila Coralia: activitate demonstrativa cu tema „ Sunete, silabe,

  cuvinte, propozitii” si referatul „ Jocul didactic – modalitate de educare a limbajului

  copilului prescolar”

  In luna noiembrie toti membrii comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice

  desfasurate la Gradinita Starchiojd si Gradinita Nr 2 Maneciu Pamanteni.

  2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia

  educatoare-educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială,

  comunicarea din cadrul catedrei).

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 24

  Relaţiile cadru didactic- preşcolar:

  -relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi

  înţelegere,afectivitate

  -preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate.

  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie

  permanentă între părinţi şi educatoare.

  În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă,

  împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.

  A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o

  comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.

  3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor

  curriculare

  S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la

  resursele de joc şi învăţare. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale pe domenii

  de activitate. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare. Membrii comisiei

  întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

  B. Eficacitatea educaţională

  1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)

  În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia

  planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi

  procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de opţionalele

  derulate pe parcursul întregului an şcolar.

  2. Sistemul de evaluare

  a. Strategii/criterii de evaluare utilizate

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe

  a conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de

  evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o

  calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în

  achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele prescolarilor. S-a folosit o

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 25

  gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor familiarizarea cu diferite

  activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de

  învăţământ.

  Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică

  asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile

  evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Evaluarea

  sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu progresul

  realizat.

  C. Managementul calităţii

  1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a

  cadrelor didactice, întâlniri de lucru)

  In perioada septembrie-octombrie 2013, educatoarele Oprea Ileana Veronica si Paraschiv Mihaela au participat la cursurile de formare continua POSDRU « Gradinita o

  pedagogie a relatiilor » ;

  Am valorificat competentele dobandite la cursurile de formare in redactarea documentelor si desfasurarii demersului didactic.

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă,

  este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea

  comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate

  pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social.

  Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.

  -s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un

  climat favorabil învăţării;

  -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în

  sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă;

  -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de

  învăţământ;

  -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă,

  sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 26

  2. Optimizarea strategiilor de evaluare

  -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari;

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor;

  S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate,

  că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale

  grupelor, demersul didactic fiind bine conceput.

  COMISIA METODICA A ÎNVĂŢĂTORILOR

  A. Managementul comisiei metodice

  Comisia metodica a invatatorilor este formata din 10 cadre didactice, 8 titulari, un

  pensionar si un suplinitor. Din acestia 3 sunt cu gradul I, 4 cu gradul II, 3 cu gradul definitiv. Pe

  parcursul anului şcolar 2014/2015, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele

  obiective:

  -Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);

  -Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-

  participative;

  -Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;

  -Organizarea de activităţi extracurriculare;

  -Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului la

  informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;

  -Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

  -Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;

  -Colaborarea şcoală-familie.

  Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s -au facut tinandu-se cont de precizarile

  facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele scolare.

  Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de elevi cu c are se

  lucreaza si reflectand nevoile clasei. In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru

  fiecare unitate de invatare in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de

  timp si stabilirea unui plan remedial daca este cazul.

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 27

  Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu –se

  cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi.

  Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au planificat,

  aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform

  planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul

  fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între

  obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare

  precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi

  interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ

  pentru ca activitatea de instruire şi autoin struire să fie centrată pe elev.

  Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă

  a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul didactic astfel

  incat cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dir ijare a gândirii, strategii ce oferă

  condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii,

  inventivităţii, conducând la formarea un ei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,

  problematice. Trebuie folosita la intreaga capacitate baza de mijloace didactice existente in

  scoala.

  Analizand activitatile desfasurate la clasa în cadrul comisiei metodice si in urma

  observatiilor facute in cadrul celor 14 ore de asistenta effectuate de responsabilul comisiei , se

  constata urmatoarele aspecte:

  -Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate

  -Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea

  calendaristica si in proiectarea unitatii de invatare

  -In cele mai mulate cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si

  strategii didactice folosite

  -In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand elevilor sa aplice in

  contexte cat mai variate ceea ce elevii au invatat

  -Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa

  -Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu -se preocupare pentru exersarea

  depinderilor de munca independenta .

  -Preocupare pentru realizarea feet -back-ului si autoregalarea activitatii in functie de informatiile

  primite

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 28

  -Se folosesc forme diferite de organiza re a colectivului (in special la clasel e a III a si a IV a),

  insistandu-se pe activitatea in echipa si exersarea depinderilor de comunicare in situatii diverse

  -Pe tot parcursul activitatii se folose sc instrumente diferite de evaluare: observarea

  comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, evaluare

  scrisa la tabla, analiza produselor activitatii elevilor, portofoliul etc.

  -Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar si material didactic din scoala

  -Unele colege, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în

  grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a

  tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de co operare, de sprijin şi

  colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli

  stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

  -Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei

  nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s -a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de

  programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte

  învăţarea.

  Elevii claselor a II-a si a Iv-a au sustinut probele examenului de Evaluare Nationala in

  care au fost implicati toti invatatorii ,atat in calitate de administatori de test cat si ca evaluatori

  sau supraveghetori.Rezultatele obtinute in urma evaluarii sunt bune , putini elevi nu au indeplinit

  standardele minime de performanta. La şedinţele cu părinţii fiecare invatator a prezentat oferta

  disciplinelor opţionale părinţilor şi elevilor, acestia optand pentru disciplina ce corespunde

  aspiraţiilor lor.Toti invatatorii si-au ales disciplinele optionale in functie de propunerea

  parintilor, dar si de necesesitatile copiilor si au respectat planificarea calendaristica.

  În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :

  -Programe artistice-serbări şcolare 1Decembrie,Craciun,

  - Excursii scolare la Ploiesti- vizite la muzee-clasele a II-a, vizionare de spectacole de teatru de

  papusi si de film,Carnavalul Eco.

  Expozitii tematice: “Bogatiile toamnei” “Halowen” “Felicitari de Craciun

  -Participarea la Concursul Naţional “Cangurasul matematician”

  -Participarea la Concursul judetean ”Campionii stiintei”

  -Participare la Concursul national de matematica :”Voinicel”

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 29

  -Participare la Concursul judetean de matematica“Sa stiiu, sa aplic matematica”-

  -Participarea la Concursul Naţional de creatie plastica si literar artistica“Magia

  Craciunului”

  - Organizarea si desfasurarea Concursului de creatie plastica si literara

  “Romania ,te iubesc!”

  -Participarea elevilor de clasa aII-a A –inv Moraru Georgeta la : Concursurile de creatie literara

  si plastica nationale:“Natura in culori si versuri” “Toamna prin ochi de copil””Jurnal-O zi din

  viata mea” “Bradul in spiritul copilariei” “Il asteptam pe Mos craciun””Primavara-magia

  culorilor” “Mama- minunea mea”

  Din randul elevilor participanti multi elevi au luat premiul I, II, III si mentiuni,atat la

  concursurile pe discipline cat si la concursurile de creatie artistico-plastica din tara.

  Comisia metodica a invatatorilor s-a implicat in organizarea Concursului national de

  creatie plastica si literara ”Magia Craciunului”In acest scop am incheiat parteneriate cu un

  numar de 68 de scoli din 35 de judete ale tarii.Concursul s-a bucurat de o larga participare in

  randul elevilor si cadrelor didactice din scolile din tara.

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s –

  a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi

  comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea

  preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea

  problematicii la experienţele copiilor.S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de

  actualitate, care facilitează optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ:

  Referate:

  “Violenta in mediul scolar”- inv. Moraru Georgeta

  “Lectia-unitate didactica fundamentala”- inv. Moraru Georgeta

  “Stimularea creativitatii elevilor prin activitatile matematice” -inv. Nicolae Madalina

  “Impactul concursurilor scolare asupra factorilor educationali”- inv. Suciu Lorena

  “Jocul didactic in predare citit-scrisului”- inv. Manole Silvia

  “Activitatile integrate si eficienta lor in actul didactic”- inv. Cuculeanu Adriana

  S-au desfasurat un numar de 3 lectii demonstrative la clasele I a-inv Vadan Mirela., clasa

  aIVa B- inv Gogot Gabriela, clasa aIV-a A-inv.Suciu Tatiana. Toti invatatorii au participat la

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 30

  activitatile Cercurilor pedagogice din care fac parte. Fiecare cadru didactic are o mapă a

  învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare,

  schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste

  de evaluare predictivă, sumativă şi formative. Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la

  învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între

  cadre didactice şi echipa managerială. În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală

  colaborarea a fost eficientă, impărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de

  exemple de buna practica,interasistente, activitati demonstrative).

  B. Eficacitatea educaţională

  Majoritatea cadrelor didactice au avut la clasa curriculum extins la limba si literatura

  romana si matematica. Disciplina optionala a fost stabilita impreuna cu parintii si aprobata in

  Consiliu l de Administratie al scolii. Discipline optionale studiate in anul scolar anterior:

  - Intre mit si realitate –clasa aIII-a B

  - Literatura ptr. Copii- clasa aIV-a a

  -Matematica distractivă-clasa a III-a A;

  -Invata sa descoperi-clasa a IIV-a B

  Pentru disciplinele optionale s -au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite de

  fisa de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii si de inspectorul de

  specialitate. În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s -a constatat că

  materia planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându -se

  metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de

  opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar. S-a folosit o gamă de strategii adecvate

  stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare.

  încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.

  Evaluarea a fost gândită într -o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai

  autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Si la

  inceputul anului scolar s-au dat evaluarile initiale ,apoi la sfarsitul semestrului I ,evaluarile

  sumative si apoi cele finale Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis

  informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

  C. Managementul calităţii

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 31

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , aceasta trebuie să fie mai mult centrată

  pe instruire -formare şi curriculum. Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată

  pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în

  conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive,

  formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii

  şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi

  comportamentele elevilor.

  Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor

  didactice.In multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a

  creat un climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s –au

  stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul

  elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele cazuri

  modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor-s-a accentuat respectul

  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă

  S-a creat un climat favorabil învăţării ,elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul

  lor; stimularea elevilor pentru a reuşi ,s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească

  interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală. Sălile de clasă au fost

  transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi, sprijin şi acceptarea opiniei

  celuilalt, s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare.Din pacate putine cadre didactice din

  comisie s-au inscris sa urmeze cursuri de perfectionare in acest an scolar.

  ANALIZA SWOT

  Puncte tari

  - participare activă la viaţa şcolii şi creşterea prestigiului scolii

  - CDŞ – elaborat in conformitate cu cerintele si aspiratiile elevilor;

  - alegerea unor forme plăcute şi flexibile de desfăşurare a activităţilor;

  - colaborarea în întocmirea documentelor şcolare, a demersurilor didactice;

  - existenţa a bibliotecii şcolii, a cabinetelor multimedia / informatică;

  - emulaţie şi competiţie în pregătirea elevilor pentru concursuri de creaţie şi cunoaştere;

  - relaţiile interumane bazate pe respect;

  - coeziune afectivă între colegi;

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 32

  - plăcerea de a colabora cu părinţii elevilor, profesorii;

  - autoperfecţionarea;

  - creaţia liberă, neîngrădită de bariere.

  Puncte slabe

  - costurile mari ale unor concursuri;

  - aspecte sporadice de absenteism şi comportament violent verbal, fizic al elevilor;

  - lipsa interesului fata de frecventa la cursuri de perfectionare la CCD

  -lipsa participarii la simpozioane pe teme didactice;

  -interes scazut pentru publicarea de articole in revistele de specialitate sau pe site-urile cadrelor

  didactice;

  -inconsecventa in mentinerea actualizat a portofoliului invatatorului;

  -nerespectarea termenelor de intocmire si predare a unor documente scolare de care cateva cadre

  didactice;

  -relatie deficitara intre elevi-invatator si invatator –parinti la unele clase

  COMISIEI “MATEMATICA SI STIINTE”

  În anul şcolar 2013-20124 activitatea membrilor comisiei metodice “ Matematica si

  Stiinte” s-a proiectat şi desfăşurat pe trei coordonate:

  - Activităţi curriculare

  - Concursuri şi olimpiade şcolare

  - Formare profesională continuă / perfecţionare

  Activitatea curriculară a urmărit câteva obiective:

  - Comunicarea elev-profesor - s-a practicat comunicarea de tip partenerial, complexă şi

  multivalentă, centrată pe achiziţii, pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor.

  - Formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi. De aceea s-a pus accent

  deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încat elevii să dobândească

  deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi chiar în viaţa de zi cu zi

  - Cresterea numarului de elevi participanti la Olimpiada de Matematica si la alte concursuri

  scolare ( Lumina Math, Cangurul, Cangurul Mathematician);

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 33

  Activităţi derulate:

  - Testarea iniţială

  - Proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate de elevi în anii precedenţi - toate

  clasele, toţi profesorii de matematica

  - Metoda de invatare centrata pe elev , ca ca beneficiar direct al actului didactic se regaseste in

  continuturile unitatilor de invatare asistate de calculator, fie utilizand programul AeL.

  - Elaborarea şi aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor V-VIII;realizarea matricelor de

  specificație, septembrie/octombrie 2011, la matematica,fizica,chimie.

  - Analiza rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale în cadrul ședințelor de catedră,

  octombrie 2013 şi întocmirea planurilor de recuperare, acolo unde a fost cazul.

  Activitati metodice

  - Participarea la Consfatuirile cadrelor didactice pe discipline;

  - Participarea la Cercurile Pedagogice pe discipline;

  - Referat sustinut de doamna profesor Moraru Marilena in cadrul Cercului Pedagogic al

  profesorilor de educatie fizica cu tema: ”Testarile initiale, factor important in cunoasterea

  elevilor, cu rol si in stabilirea progresului individual pe un ciclu de invatamant al

  acestora”;

  - Sustinerea inspectiei finale si a lucrarii cu tema:”Tehnologii de conservarea

  fructelor”pentru obtinerea gradului didactic I a doamnei profesoare Filotti Mihaela la

  Scoala Zamfira;

  - Lectii demonstrative la matematica sustinute de domnul profesor Ilie Marian;

  - Lectie demonstrative la educatie tehnologica sustinuta de doamna profesoara Filotti

  Mihaela;

  Olimpiade si concursuri scolare:

  *faza locala concursul”Cangurul Mathematician”-35 elevi;

  - Participarea elevilor la competitii sportive de handball, fotbal si cros(prof.Moraru Marilena)

  unde s-au obtinut urmatoarele rezultate:

  * cros: locurile I, II,III(fete) si locul III(baieti);

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 34

  * fotbal: locul III (baieti);

  * handball : locul II (fete).

  - Participarea profesorilor de matematica si fizica/chimie in comisiile de organizare si evaluare

  aOlimpiadei de Matematica- faza locala-

  COMISIA METODICA UMANISTA

  Activitatea Comisiei metodice umaniste “Limbă şi comunicare/Om şi societate/Arte” a

  urmarit obiectivele descrise in Planul managerial al comisiei:

  - cresterea performantelor elevilor ;

  - imbunatatirea calitatii activitatii didactice ;

  - utilizarea metodelor si mijloacelor de invatamant moderne, centrate pe elev ;

  - dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.

  Pentru atingerea acestor obiective au fost sustinute urmatoarele activităţi la nivelul

  comisiei :

  Testarea initiala a elevilor la disciplinele limba si literatura romana, limba engleza, limba franceza, istorie ; interpretarea si centralizarea rezultatelor.

  Realizarea de lecţii demonstrative. - Libertate si responsabilitate- cultura civica, prof. Visan Silvia - Where were you? – lb. engleza, prof. Vlad Gabriela - Zonele umede – Delta Dunarii, geografie, prof. Anghel Constantin - Ziua mondiala a apei, geografie, prof. Oprea Adriana - Europa secolelor XIX – XX, prof. Iliescu Claudia

  Interasistente primar- gimnazial la limba şi literatura romana – - Organizarea textului scris, cl. aV-a , prof. Popa Gabriela - Mostenirea culturala a Orientului antic, prof. Iliescu Claudia

  Referate : - Libertate si responsabilitate – prof. cultura civica Visan Silvia

  - Valentine’s day versus Dragobete - prof. engleza Vlad Gabriela

  Marcarea unor evenimente culturale, literare si istorice : o Ziua Europeana a Limbilor si Carnavalul Hallowen – prof. lb. engleza Vlad

  Gabriela si Ionescu Roxana

  o Holocaust- crima la adresa umanitatii - prof. Iliescu Claudia o Ziua Postei romane - prof. Iliescu Claudia o Noi suntem romani/Ziua nationala - prof. Iliescu Claudia o Unirea natiunea a facut-o – prof. Iliescu Claudia o Ziua culturii nationale, Traditii si obiceiuri de iarna, Toamna in pictura si

  literatura – prof. lb. romana Avadani Lavinia, Popa Gabriela.

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 35

  o Parteneriat educational Ziditori de tara in spatiul romanesc - prof. Iliescu Claudia

  Pregatirea suplimentara a elevilor si participarea la concursurile scolare : o Limba engleza – Concursul national Cangurul lingvist si concursul regional Once

  upon a time, cu urmatoarele rezultate : eleva Manole Malina (VIII A), premiul I

  creatie literara in lb.engleza, eleva Jica Maria(VII A), premiul I sectiunea desen,

  eleva Nae Elena (VIII A), mentiune sectiunea desen.

  o La Olimpiada de Limba Engleza, s-au calificat la faza judeteana elevele Jica Carmen (VII A), Manole Malina (VIII A), pregatite de prof. Ionescu Roxana si

  Stan Corina (VII B), pregatita de prof. Vlad Gabriela.

  o Limba franceza - Concursul national Cangurul lingvist si concursul regional La Francophonie chez nous.

  o La Olimpiada de istorie etapa locala, eleva Gurgu Maria (VIII B), mentiune, pregatita de prof. Claudia Iliescu, etapa judeteana.

  organizarea de simulări pentru Examenul de Evaluare Nationala la limba si literatura romana, la sfarsitul cl. a VIII-a. Analiza rezultatelor.

  PARTENERIATUL CU PĂRINŢII ŞI CU CONSILIUL ELEVILOR

  În fiecare clasă a fost organizat Comitetul de părinţi, din care s-au desemnat cei care au

  facut parte din Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală. Consiliul Reprezentativ al

  Părinţilor a contribuit la desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare prin participarea activă

  la şedinţele C.A.,şedințe cu parintii, lectorate pe teme care îi preocupă deopotrivă pe elevi,

  părinţi şi cadre didactice.

  Şedinţele cu părinţii s-au desfăşurat în anul şcolar 2013 - 2014 conform graficului stabilit

  de fiecare profesor diriginte. Prin tematica acestor şedinţe părinţii au fost informaţi despre

  nivelul de participare la ore, nivelul de implicare şi participare activă în cadrul activităţilor de la

  clasă. Pe parcursul anului scolar s-a realizat în permanenţă semnalarea de către şcoală a

  cazurilor de elevi cu un comportament violent faţă de alţi copii şi implicarea în rezolvarea

  acestora. Se remarcă importanța acordată menţinerii relaţiei cu şcoala dovedită prin frecvența

  participării la şedinţele cu părinţii, frecvența vizitelor la şcoală în vederea cunoaşterii situaţiei

  şcolare a copilului etc. De asemenea se remarca organizarea de dezbateri şi lectorate cu părinţii.

  Exemple de teme dezbătute:

  - Regulamentul şcolar şi adaptarea acestuia la specificul şcolii (cu implicarea directă a părinţilor

  în elaborarea regulamentului de ordine interioară al şcolii)

  - Familia – sursa potenţială a violenţei copiilor

  - Cazuri de copii cu conduite violente.

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

  SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE

  Page 36

  Prin front comun al tuturor profesorilor din şcoală, indiferent de disciplină de predare s-a

  urmărit: prezenţă la ore; ore atractive şi realizarea transferului noţional în cadrul orelor de curs;

  aplicarea evaluărilor iniţiale şi interpretarea rezultatelor; elaborare planuri de măsuri remediale la

  nivelul claselor; optimizarea volumului sarcinilor de muncă independentă după ore , pregătiri

  suplimentare pentru elevii claselor terminale; verificarea aspectelor parcurgerii materiei şi

  evaluării ritmice; responsabilitate şi motivare, prin activităţi extraşcolare. Părinţii elevilor de

  clasa a VIII-a au fost informaţi permanent cu privire la Metodologia şigraficul desfăşurării

  Evaluării Naţionale, a precizărilor metodologice privind admiterea înînvăţământul liceal. Scoala

  a colaborat cu toate instituţiile abilitate pentru soluţionarea fiecărui caz în parte, pentru a nu

  altera mentalitatea, disciplina şi atitudinea faţă de procesul de învăţare în rândul celorlalţi elevi.

  PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ

  Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe

  şcolare crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a

  copiilor cât şi a adulţilor implica�