MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... ·...

of 40 /40
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR FOND COMUNITATEA ARMENEASCĂ SUCEAVA (1764-1930) Fond nr. 729 Inventar nr. 475

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... ·...

Page 1: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE

INVENTAR

FOND COMUNITATEA ARMENEASCĂ SUCEAVA

(1764-1930) Fond nr. 729

Inventar nr. 475

Page 2: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

1

PREFAŢĂ

Descoperiri arheologice din vechiul cimitir al bisericii armeneşti „Sfânta

Treime”, dispărută din Suceava atestă faptul că în Suceava a vieţuit de-a lungul

secolelor o puternică comunitate armenească, având privilegii date de domnii

Moldovei, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, în oraş fiind reşedinţa episcopului

armean, iar unul dintre cei doi şoltuzi (voit pentru armeni) şi jumătate dintre cei

doisprezece pârgari erau armeni1.

Comunitatea armenească s-a distins prin spiritul gospodăresc,

comercial, negustoresc, aducându-şi contribuţii benefice la sporirea economică a

urbei. Existenţa armenilor în Moldova datează din sec. al XIV-lea, fiind atestaţi

înainte de formarea statului feudal la Suceava, Siret, Iaşi, Botoşani, Roman, până la

Focşani, având libertatea religiei.

Vechile biserici armeneşti din Suceava sunt monumente istorice

înscrise pe lista patrimoniului imobil naţional, veritabile capodopere de artă

medievală: Mănăstirea Zamca (Biserica Sfântul Auxentie, fostă mănăstire de călugări,

fostă reşedinţă a episcopului armean, ridicată, potrivit tradiţiei, de către Agopşa,

înainte de 1551), Biserica Sfântul Simion (Turnu Roşu; după o inscripţie mai nouă ar

fi fost zidită în 1513 de către armeanul Donig), Biserica Sfânta Cruce (ridicată de

Cristea Hanco, în armeană Hacih Hancoian, în 1521, şi capela Sfântul Ioan), iar în

afara oraşului, Mănăstirea Haci-Gadar (sau Hagiu-gadar = împlinirea tuturor

dorinţelor), ctitorită la 1512 de către Dragan Donovac). Alte două biserici armeneşti

din Suceava, Sfânta Treime şi una cu hramul necunoscut (amintită de tradiţia locală,

amplasată în apropierea Bisericii Sfânta Cruce, pe locul halei de carne din piaţa mare

a oraşului Suceava, unde, în sec. al XIX-lea, au fost găsite fundaţiile unei biserici şi

pietre tombale armene) nu mai sunt.

Datele referitoare la fosta Biserică Sfânta Treime sunt puţine, când şi de

cine a fost ctitorită aceasta rămânând fără răspuns. Locaşul exista în sec. al XVII-lea,

fiind dărâmat în sec. al XVIII-lea. Dintr-un raport întocmit la 9 martie 1768 de

1 Ion Mareş, Din istoria mai puţin cunoscută a oraşului Suceava, în „Crai Nou”, nr. 5412 din 06.08.2010.

Page 3: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

2

spătarul Iordache Cantacuzino, ispravnicul ţinutului Suceava, referitor la o pivniţă de

piatră amplasată pe Uliţa boierească din oraş, aflăm că Aşa numita Uliţă Boierească,

din contră, începe de la poarta bisericii Sfintei Treimi şi duce în sus pe lângă biserica

armenească, care se află în mijlocul oraşului [Biserica Sfânta Cruce, n.n.] până iarăşi

în cartierul armenesc, care uliţă a fost pavată cu piatră şi pe care uliţă se află casa

postelnicului Ţica. Pivniţa lui e mai sus de dughenele lui Ioan Capri2.

O descriere a Sucevei la 1693, consemnează că „Numărul armenilor din

Suceava, cu copii cu totul, este trei mii şi ei au aice patru biserici, dintre care 3 sunt

biserici parohiale şi anume:1) a s. Treimi, 2) a s. Cruci şi 3) a s. Simon. Fiecare dintre

cei 3 pa-rochi este susţinut de 150 de familie. Episcopul arman îşi are reşedinţa afară

de oraş [în Zamca]. Un pătrar de milă în sudul Sucevei se află o mănăstire [Hagiu-

gadar] de călugăriţe din ale cărei venit se susţin în timpuri de pace cam 40 de fecioare

sau de văduve. Toate vieţuiesc după vechiul uz fără de orişicari reguli mânăstireşti

obligatorii şi fără de vreun jurământ formal, însă cu evlavie şi căstetate”3.

Alte informaţii importante referitoare la Biserica armenească Sfânta

Treime şi cimitirul din jurul ei se află într-o notă din lucrarea academicianului

Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă în manuscris:

„Sânta Treime. Această Biserică a fost armenească. Ea s-a aflat în grădina actuală a

societăţii Şcoala română. În anul… s-au aflat în apropierea acestei biserici mai multe

petrii mormântale în limba armenească. Aceste petrii se mai păstrează şi astăzi. Tot

în această grădină s-au mai aflat şi o groapă plină de meiu. Apoi trei cărămizi pe care

se află nisce paseri gravate şi care se află în timpul de faţă în muzeul gimn. din

Suceava. La ocuparea Bucovinei exista încă o ruină. La rasipirea ei a omorât pe soţia

lui Capri, care era proprietarul grădinei în care se afla biserica. Din pietrile acestei

biserici, urmaşii lui Capri au zidit o capelă alături de biserica Sfintei Cruci. Hramul

acestei capele e Sf. Ioan Botezătorul. Hramul bisericei din grădina Şcoalei române a

fost Sf. Treime. În apropierea acestei biserici încă s-au aflat un ţinterim. Când s-a

făcut trenul local s-au desgropat mai multe morminte în cari se aflau oase de oameni.

Dl. cav. de Pruncul a pus să strângă toate oasele acestea, şi le-au îngropat preotul

armenesc lângă biserica Sf. Treimi. Când cu facerea trenului s-au aflat şi o alta groapă

de mei. Astfeliu de gropi se află de-altmintrelea şi-n alte părţi ale Sucevii”4 (Casa

2 Ibidem

3 Dimitrie Dan, Armenii orientali din Bucovina, în „Candela”, nr. 9/1891, p. 532

4 Ion Mareş, op. cit.

Page 4: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

3

memorială Simion Florea Marian, Caietul Manuscrise S. Fl. Marian, vol. II, fascicula

nr. 14, fila 15 / 318).

Biserica Sfânta Cruce din Suceava este inclusă pe lista monumentelor

istorice. Ea a fost ctitorită la 1521 de Cristea Hanco (în armeană Hacic Hancoian), pe

timpul domnului Ştefăniţă (1517-1527), pe locul uneia mai vechi de lemn. Locaşul de

cult se află pe Strada Armenească nr. 1, din Suceava, lângă el fiind adosată Capela

Sfântul Ioan. În curtea bisericii se află câteva pietre de mormânt aduse în secolul al

XIX-lea din vechiul cimitir al Bisericii armeneşti Sfânta Treime. Dimitrie Dan

consemnează: „În curtea bisericei se află câteva petre mormântale cu următoarele

înscripciuni: 1. Arhidiaconul Asvador Rertica il Giai, mort 997 (= 1528); 2. Preotul

Grigorie, mort 1026 (= 1577); 3. Matei vameşul, mort 1061 (= 1612); 4. Grigore

Nigora, baron von Capri 1731”5.

Fondul Comunitatea Armenească Suceava a fost constituit din donaţii

şi prin cumpărare de documente între 1954-1968, fiind luat în evidenţă la 3 aprilie

1989. Fondul cuprinde în fapt foarte multe documente şi câteva dosare care se referă

la diferite scutiri de dări acordate armenilor în sec. al XVIII-lea, delimitări şi

administrări de proprietăţi, alegeri de epitropi şi numiri de preoţi, activitatea şcolii

armeneşti, contribuţii ale comunităţii pentru construirea spitalului orăşenesc,

repararea străzilor şi construirea unei şcoli armeneşti, extrase de stare civilă, ordine,

instrucţiuni, corespondenţă privind epidemiile de ciumă şi holeră, probleme

administrative, cartografii, jubileul împăratului, inventarierea bunurilor comunităţii

armeneşti, etc. Dintre acestea menţionăm Catagrafia familiilor armeneşti din

Suceava din 25 aprilie 1831, Memoriul de protest din 1913 al Comunităţii Armene din

Suceava faţă de masacrarea armenilor din Turcia sau Telegramele din 1918 adresate

de Vartires Pruncul prin care exprimă adeziunea armenilor din Suceava la Unirea

Bucovinei.

Documentele sunt scrise în paleografie germană şi în limbile germană,

armeană, română, franceză şi rusă.

Fondul este în cantitate de 1,60 ml şi cuprinde 455 u.a.

10.02.2012

5 Dimitrie Dan, Armenii orientali din Bucovina, în „Candela”, nr. 7/1891, p. 400

Page 5: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

4

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1764

1 Hrisov prin care Grigore Ghica, domnul

Moldovei, acordă negustorilor armeni din

Suceava scutire de dări, desetină şi lei.

1764 septembrie 21

2 Copie germană autentificată de Judecătoria Suceava la 14 septembrie 1803

1768

1 Poruncă domnească prin care Grigore

Callimachi, domnul Moldovei, scuteşte pe

armenii din Suceava de desetină.

1768 septembrie 9

2 Copie germană autentificată de Judecătoria Suceava la 14 septembrie 1803

1782

1 Protocol întocmit de Comisia de delimitare a

Proprietăţilor din Bucovina pentru hotarnica

moşiei Zamca, cuprinzând în anexă documente

din anii 1597, 1677, 1754, 1768.

1782 7 Copie germană

1797

1 Adresă a administraţiei Ţinutale a Bucovinei

către baronul, din Suceava, prin care i se

comunică că la cererea sa Primăria Suceava îi

va acorda asistenţa necesară.

1797 mai 8 1 Original german

1800

1 Apelul orăşenilor armeni din Suceava adresat

guvernului Galiţiei, împotriva alegerilor ca

primar a lui Lewandowski.

1800 1 Concept german

1801

1 Comisarului Ţinutal Suceava face cunoscut

epitropului Comunităţii Armene din Suceava

numirea lui Mardiros Mathos ca preot.

1801 septembrie 15

1 Original german – armean

1802

1 Adrese ale Comisarului Ţinutal Suceava

referitoare la înfiinţarea unei cârciumi pe

moşia zamca a Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1802 2 Original german

1803

Page 6: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

5

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Contract încheiat între epitropul Comunităţii

Armene din Suceava şi Grigore Popovici

privind arendarea moşiei de pe pârâul Şcheia.

1803 ianuarie 30

2 Copie germană

1804

1 Chitanţe adeverind plata fasiei datorate de

dominiumul Zamca.

1804-1806 3 Original român

1806

1 Listă cuprinzând rezumatele documentelor

găsite în lada bisericii armene din Suceava

referitoare la Zamca, Mitoc şi Episcopia

Armeană din Suceava din perioada 1597-1802

1806 octombrie 26

3 Original german

2 Ordinul Comisariatului Ţinutal Suceava către

grimada armenilor din Suceava referitor la

alegerea epitropilor bisericii armeneşti

1806 octombrie 28

2 Original german – român

3 Ordinul Administraţiei Bunurilor Statului din

Sfântul Ilie adresat epitropilor comunităţii

armene referitor la marcarea obiectelor de aur

şi argint la Cernăuţi.

1806 noiembrie 25

3 Original german – român

4 Ordine ale Guberniului din Lemberg, rapoarte,

situaţii, protocoale referitoare la administrarea

moşiilor Mitoc şi Zamca aparţinătoare

Comunităţii Armeneşti din Suceava.

1806 17 Original germano – armenesc

1807

1 Ordonanţă Administraţiei Bucovinei

referitoare la măcelăriile din Suceava.

1807 2 Original german

1809

1 Situaţia referitoare la necesarul de materiale

pentru reconstrucţia şcolii armeneşti din

Suceava.

1809 1 Original german

2 Ordinul Primăriei Suceava către Comunitatea

armeană, chitanţe referitoare la întreţinerea

unor militari pe durata războiului.

1809 4 Original german

1810

1 Situaţie privind încasările şi plăţile făcute de

Comunitatea Armenească Suceava.

1810 1 Original german

1811

1 Notă a Administraţiei Bucovinei către baronul

Capri, epitropul Comunităţii Armene din

Suceava, referitoare la recursul făcut.

1811 decembrie 29

1 Original german

1812

Page 7: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

6

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Dispoziţia Curţii din Viena la recursul făcut de

epitropii Comunităţii Armene din Suceava

pentru moşiile Zamca şi Mitoc.

1812 ianuarie 14

2 Original german

1813

1 Ordinul Administraţiei Bucovinei către

epitropii Comunităţii Armene din Suceava de a

întocmi socoteala veniturilor comunităţii.

1813 ianuarie 29

1 Original german

2 Notă a Administraţiei Bucovina către epitropii

Comunităţii Armene din Suceava referitoare la

banii lăsaţi prin testament de Simion

Calcăntraur pentru repararea bisericilor

armene din Suceava.

1813 aprilie 7 1 Original german

3 Ordine ale Guvernământului Galiţiei către

Comunitatea Armeană din Suceava referitoare

la moşiile Mitoc şi Zamca şi la arendarea lor.

1813 4 Copie germană

1815

1 Protocolul licitaţiei publice a arendării

terenurilor de la Mitoc şi Zamca

1815 martie 9 5 Original german

1816

1 Memoriul Comunităţii Armene din Suceava

adresat Administraţiei Bucovina şi

Guberniului din Lemberg referitor la

încartiruirea trupelor austriece în casele

armenilor.

1816 februarie 16

1 German

2 Chitanţă prin care Ion Şangău vornic şi Gavril

Siliman fruntaş din Buniţi adeveresc primirea

a 20 de lei în sineturi, 4 demirlii de ovăz şi oca

vin, din partea Comunităţii armene pentru

construirea ceardacului şi a bordeiului de

graniţă pe moşia Poieni.

1816 martie 20 2 Român – armean

3 Ordinul Administraţiei Bucovina către

Comunitatea Armenească din Suceava

referitor la şcoala trivială armeană.

1816 iulie 18 1 German

4 Corespondenţă cu Comisariatul Ţinutal

Suceava referitoare la numirea unui

împuternicit pentru parohiile Zamca şi Mitoc.

1816 1 German

1817

1 Ordinul Administraţiei Bucovinei referitoare la

numirea unui preot.

1817 mai 16 1 German

Page 8: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

7

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

2 Adresa Primăriei Oraşului Suceava către

baronul Nicolaie Capri, epitropul Comunităţii

Armene din Suceava referitor la plata

impozitelor pe anii 1813-1817.

1817 iulie 2 1 German

3 Corespondenţă cu Administraţia Bucovinei

referitoare la moşiile Zamca şi Mitoc, protocol

de arendare prin licitaţie publicată a moşiei

Zamca.

1817 7 German

1818

1 Adresa Primăriei Oraşului Suceava referitoare

la desfacerea cărnii pe moşia Zamca.

1818 aprilie 7 2 German

2 Nota administraţiei Bucovina referitoare la

ridicarea interdicţiilor tranzitorii prin Galiţia a

vitelor din Moldova.

1818 decembrie 31

1 German

3 Corespondenţă cu Comisariatul Ţinutal

Suceava privind obligaţiile arendaşilor moşiei

Zamca şi Mitoc.

1818 4 German

1819

1 Protocol privind arendarea prin licitaţie

publică a moşiei Mitoc.

1819 mai 10 3 German

1820

1 Protocol privind arendarea prin licitaţie

publică a moşiei Mitoc.

1820 februarie 17

4 German

2 Dovezi privind depunerea de bani de argint şi

aur la Comunitatea Armenească din Suceava

pentru construirea spitalului orăşenesc.

1820 2 German

1821

1 Adresa epitropului Iosef Capri către consilierii

Epitropiei Armene din Suceava prin care face

cunoscut că le va prezenta situaţia banilor

epitropiei.

1821 august 3 2 German

2 Notă referitoare la argintul bisericilor

armeneşti din Suceava.

1821 decembrie 15

1 German

3 Corespondenţă cu Primăria Oraşului Suceava

referitoare la stabilirea impozitelor pentru

moşiile Zamca şi Mitoc.

1821 5 German

4 Adrese ale Administraţiei Bucovinei şi a

Primăriei Oraşului Suceava referitoare la

localul Şcolii Triviale Armeneşti din Suceava.

1821 4 German

Page 9: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

8

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

5 Note către Comisia Aulică a Impozitelor

Administraţia Bucovinei, referitoare la

stabilirea impozitelor pentru preoţi.

1821 2 German

1822

1 Consemnare referitoare la vinul dăruit

Spitalului Suceava de baronul Iosef Capri.

1822 august 1 German

2 Înştiinţare de deces. 1822 4 German – armeană

1823

1 Ordinul Primăriei Oraşului Suceava referitor la

numirea epitropului bisericilor armene din

Suceava.

1823 septembrie 3

1 German

2 Înştiinţare de deces. 1823 2 German

3 Note ale Primăriei Oraşului Suceava către

baronul Capri, epitropul Comunităţii armene

din Suceava referitoare la restituirea unei

datorii.

1823 2 German

1824

1 Corespondenţă cu Comisariatului Ţinutal

Suceava şi Comandamentul Batalionului 2

Infanterie cantonat la Suceava referitoare la

depozitul militar de la Zamca şi încartiruirea

trupei

1824 4 German

2 Corespondenţă cu Comisariatului Ţinutal

Suceava şi Administraţia Bucovinei referitoare

la epitropia baronului Capri şi la impozitele

datorate de Comunitatea Armenească din

Suceava.

1824 5 German

3 Ordinul Administraţiei Bucovinei către

Comunitatea Armenească din Suceava

referitoare la repararea străzilor din oraş.

1824 1 German

4 Contracte încheiate de epitropul Capri cu

diverşi furnizori, chitanţe referitoare la

furnizarea de materiale pentru construirea

localului şcolii armene.

1824 39 German

1825

1 Ordinul Primăriei Suceava referitoare la plata

banilor impuşi pentru prunduirea străzilor.

1825 noiembrie 25

1 German

Page 10: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

9

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

2 Corespondenţa cu Parohiatul romano – catolic

Suceava referitoare la eliberări de acte de stare

civilă.

1825 2 German

1826

1 Adrese ale Primăriei Suceava, înştiinţări

referitore la anunţarea naşterilor şi deceselor

înregistrate de parohia armeană.

1826 3 German

2 Ordine ale Administraţiei Bucovina referitore

la instituirea cordonului sanitar la graniţa cu

Moldova din cauza ciumei şi la măsurile de

pază ce se impun a fi luate.

1826 2 German

3 Circulară a Administraţiei Bucovina, adresată

a primăriei Suceava referitoare la probleme de

cult.

1826 2 German

4 Ordin al Administraţiei Bucovina, notă a

Primăriei Suceava referitoare la arendarea

băuturilor spirtoase pe cuprinsul oraşului

Suceava şi la combaterea contrabandei.

1826 2 German

5 Chitanţe referitoare la plata impozitelor

datorate de Comunitatea Armenească din

Suceava.

1826 1 German

1827

1 Ordinul Administraţiei Bucovinei referitor la

aprobarea înmormântării la Suceava a fostului

arhiepiscop armean al Basarabiei Grigorii

Zaharanov, decedat în Lemberg.

1827 august 27 1 German

2 Nota Comisariatului Ţinutal Suceava către

epitropul Cristian baron Capri de a prezenta

chitanţele de plată a impozitului pentru moşia

Zamca.

1827 decembrie 7

1 German

1828

1 Ordinul Comisariatului ţinutal Suceava

referitor la angajarea învăţătorilor pentru

şcoala armenească.

1828 aprilie 28

1 German

2 Contract încheiat de meşterul Samuel din

Oradea cu parohul armean Axinte Botoşan

pentru confecţionarea a două clopote.

1828 3 Maghiar – german

3 Adrese ale Primăriei Suceava către epitropul

Cristian Capri de a plăti contribuţia pentru

încălzirea şcolii şi contribuţia domestică.

1828 2 German

1829

Page 11: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

10

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Memoriul Comunităţii armene din Suceava

adresat Prezidiului Guvernământului Galiţiei

prin care solicită scutiere de impozit pentru

locul şcolii.

1829 martie 30

2 German

2 Nota Primăriei Suceava referitoare la

izbucnirea ciumei Botoşani şi la închisoarea

graniţei.

1829 iunie 4 1 German

3 Cererea epitropilor Comunităţii Armene din

Suceava către Administraţia Bucovinei

referitoare la administrarea moşiilor Mitoc şi

Zamca

1829 august 4 2 German

4 Corespondenţă referitoare la moştenirea

rămasă după Maria Capri şi la restituirea

documentelor şi banilor datoraţi de familia

Capri ca epitropi.

1829 9 German

5 Adrese Comisariatului Ţinutal Suceava, planul

inginerului Ioanelli, referitoare la construcţia

unui depozit de muniţii în locul eului amplasat

în mănăstirea Zamca.

1829 2 German

6 Contracte, devize de lucrări referitoare la

construirea turnului clopotniţei de la biserica

Sfântul Simion.

1829 8 German

1830

1 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la plata

contribuţiei de cuvine cartierului Zamca

pentru încălzirea şcolilor din oraş.

1830 martie 30

1 German

2 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la plata

unor taxe.

1830 octombrie 20

2 German

3 Adrese ale Primăriei Suceava, contract

referitor la construirea unui depozit de pulbere

pentru armată, în vederea evacuării pulbere

din mănăstirea Zamca.

1830 7 German

1831

1 Ordine, instrucţiuni, circulare referitoare la

luarea măsurilor împotriva holerei.

1931 ianuarie 1 37 Român – german

2 Ordinul Administraţiei Bucovinei referitoare la

desfăşurarea procesului de învăţământ.

1831 decembrie 30

1 German

3 Catagrafia familiilor armeneşti din Suceava. 1831 aprilie 25 3 German

Page 12: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

11

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

4 Adresa Primăriei Suceava referitoare la plata

contribuţiei datorată de cartierul Zamca

pentru încălzirea şcolilor din oraş.

1831 februarie 25

1 German

1832

1 Licenţă a Primăriei Suceava, extrase

referitoare la probleme de stare civilă.

1832-1833 6 German – armean

2 Adrese Primăriei Suceava, contract referitor la

arendare moşiei Zamca şi refacerea moşiei

armeneşti.

1832 6 German

3 Adrese Primăriei Suceava referitoare la plata

contribuţiei pentru repararea Şcolii Principale

din Suceava.

1832 septembrie 4

1 German

4 Contract de construcţie încheiat de maistrul

dulgher Martin Etz şi epitropii Comunităţii

Armene din Suceava referitor la refacerea

mănăstirii Zamca.

1832 iulie 4 2 German

1833

1 Adresă referitoare la împărţirea moştenirii

după defunctul Ştefan Botoşan.

1833 mai 10 3 German

2 Scrisoarea patriarhului Ierusalimului Capriel

prin care mulţumeşte preotului Botuşan

pentru plocoanele trimise şi îi trimite o cruce

de argint aurită.

1833 aprilie 2 1 Român

3 Înştiinţare asupra paragrafe din diferite legi

privind aplicarea pedepselor celor vinovaţi.

1833 decembrie 17

2 German – român

4 Corespondenţă cu Primăria Suceava,

Comisariatul Ţinutal Suceava referitoare la

plata unor impozite şi taxe

1833 12 German

5 Nota Primăriei Suceava referitoare la stabilirea

impozitelor pe clădirile parohiale.

1833 octombrie 10

2 German

6 Adresă Primăriei Suceava referitoare la plata

impozitelor pentru domeniul Zamca.

1833 iunie 28 1 German

7 Adresa Comisariatului Ţinutal Suceava

referitoare la construirea depozitului de

pulbere al armatei.

1833 iulie 2 1 German

8 Nota a Primăriei Suceava, a parohiei armene

din Suceava, referitoare la probleme de stare

civilă.

1833 5 German

1834

Page 13: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

12

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Adresa Primăriei Suceava, chitanţe referitoare

la plata contribuţiei ce revine domeniului

Zamca pentru încălzirea şcolilor din Suceava.

1834 aprilie 2 3 German

2 Licenţe de căsătorie eliberate de Primăria

Suceava.

1834 3 German

3 Chitanţa de plata diferitelor impozite datorate

de Comunitatea Armenească din Suceava.

1834 4 German

1835

1 Licenţe de căsătorie acordate de Primăria

Suceava.

1835 6 German

2 Chitanţe de achitare a diferitelor taxe. 1835 2 German

3 Adresa Primăriei Suceava referitoare la

acordarea permisiunii de şedere la Suceava

pentru episcopul de Iaşi.

1835 august 10 2 German

1836

1 Adrese Primăriei Suceava referitoare la plata

diferitelor impuneri pentru domeniul Zamca.

1836 5 German

2 Adresa Primăriei Suceava referitoare la

contribuţia impusă Comunităţii Armene

pentru procurarea unui ceas turn pentru

oraşul Suceava.

1836 mai 15 2 German

3 Corespondenţă cu Judecătoria Suceava,

contract referitor la arendarea moşiei de pe

pârâul Şcheia.

1836 6 German

4 Contract de arendare a dreptului de vânzare a

cărnii pe moşia Zamca.

1836 aprilie 18 2 German

5 Adresa Primăriei Suceava referitoare la

construirea unei cârciumi pe moşia Zamca

1836 septembrie 7

2 German

6 Adresa Primăriei Suceava referitoare la paza

de noapte în zona bisericii Sfântul Simion.

1836 noiembrie 28

1 German

1837

1 Contract de arendare a dreptului de producere

şi desfacere a băuturilor alcoolice pe moşia

Zamca

1837 decembrie 17

2 German

2 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la

construirea unui grajd de zid în jurul bisericii

armene.

1837 iulie 1 2 German

3 Înştiinţare de deces făcută de parohia

Armenească din Suceava.

1837 decembrie 17

1 German

1838

Page 14: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

13

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Înştiinţări de deces trimise de Parohia

armenească către Primăria Suceava.

1838 4 German

2 Adresa Primăriei Suceava referitoare la

stabilirea impozitului pentru moşia Zamca.

1838 iulie 19 4 German

1839

1 Cambie pentru 400 florini împrumutaţi de

epitropii armeni de la Iohann Hanek

1839 noiembrie 21

2 German

2 Corespondenţă cu Protopresbiteratul Sucevei,

Administraţia Bucovinei referitoare la

probleme de stare civilă

1839 10 German

3 Circulara Administraţiei Bucovinei referitoare

la aprobarea unor sărbători religioase.

1839 februarie 16

1 German

4 Nota Primăriei Suceava referitoare la

anunţarea vaccinării în oraşul Suceava.

1839 iulie 20 1 German

5 Nota Primăriei Suceava referitoare la plata

contribuţiei pentru ajutoarea locuitorilor

săraci.

1839 ianuarie 13

1 German

6 Nota Primăriei Suceava referitoare la ţinerea

unei slujbe oficiale pentru sănătatea

împăratului.

1939 aprilie 17 1 German

1840

1 Adresa Primăriei Suceava referitoare la plata

contribuţiei domeniului Zamca la repararea

clădiri Şcolii Principale din Suceava.

1840 februarie 28

1 German

2 Adresa Administraţiei Bucovinei referitoare la

întocmirea inventarelor bisericilor Sf. Cruce,

Sf. Simion, Zamca şi Mitoc.

1840 septembrie 24

1 German

3 Contract privitor la arendarea dreptului de

producere şi vânzare a băuturilor alcoolice pe

moşia Zamca.

1840 iunie 5 3 German

4 Protocoale ale Judecătoriei Suceava referitoare

la procesul cu Iacob Chiper din Zamca pentru

tulburare în posesie.

1840 5 German

1841

1 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la plata

impozitelor datorate pentru moşia Zamca.

1841 iunie 20 1 German

1842

1 Înştiinţări de botez trimise de parohia

armeană din Botoşani.

1842 5 German

Page 15: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

14

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

2 Contracte de arendare a moşiei Mitoc şi a

moşiei din jurul bisericii Sfântul Axenti.

1842 aprilie 17 4 German

1844

1 Înştiinţări ale diferitelor parohii armene din

Moldova, întărite de Stărostiile agenţiilor

consulare austriece din Botoşani şi roman,

referitoare la probleme de stare civilă.

1844 11 German

2 Protocol de arendare prin licitaţie publică a

dreptului de producere şi desfacere a

băuturilor pe moşia Zamca.

1844 2 German

1845

1 Înştiinţare de botez trimisă de Parohia

Armeană din Botoşani.

1845 noiembrie 30

2 German

2 Notă a Parohiei Catolice Suceava referitoare la

programul de funcţionare a cafenelelor

armeneşti.

1845 iunie 9 2 German

1846

1 Protocol de arendare prin licitaţie publică a

morii de pe pârâul Şcheia.

1846 iunie 4 3 German

2 Notă a Comandamentului Militar din Suceava

referitoare la magazia de pulbere a armatei.

1846 septembrie 29

2 German

3 Mărturie asupra familiei baronului Andreas

Capri din Negostina.

1846 mai 18 2 German

4 Devize referitoare la reparaţiile efectuate la

biserica armenească.

1846 5 German – armean

1847

1 Nota a Comandamentului Militar din Suceava

referitoare la depozitul de pulbere şi

armament.

1847 martie 23

1 German

2 Contract de arendare a moşiei Zamca. 1847 2 German

3 Înştiinţare de deces făcută de Parohia

Armeană Suceava.

1847 aprilie 8 1 German

1848

1 Adresă a administraţiei Bucovinei referitoare

la abdicarea împăratului Ferdinand I şi

numirea noului împărat Franz Ioseph.

1948 2 German

2 Adrese ale Administraţiei Bucovinei, a

Primăriei Suceava referitoare la anunţarea

cazurilor de deces survenite în cuprinsul

parohiei armeneşti.

1848 2 German

Page 16: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

15

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Notă a Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea locuitorilor.

1848 iunie 28 1 German

4 Notă a Primăriei Suceava referitoare la

deschiderea anului de învăţământ.

1848 septembrie 28

1 German

5 Notă Primăriei Suceava referitoare la măsurile

impuse de epidemia de holeră.

1848 iulie 30 1 German

6 Contract referitor la repararea morii de pe

pârâul Şcheia.

1848 septembrie 5

2 German

7 Contract de arendare a dreptului de producere

şi desfacere a băuturilor pe moşia Zamca.

1848 mai 3 2 German

1849

1 Contract de arendare a moşiilor armeneşti de

pe pârâul Şcheia.

1849-31 iulie/13 august

2 German

2 Notă a Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor din Suceava.

1849 martie 18 1 German

3 Note ale Comisariatului Ţinutal Suceava, ale

Primăriei Suceava, referitoare la ţinerea unor

servicii religioase cu ocazia zilelor împăratului,

a victoriei din Ungaria şi Italia.

1849 august 15 4 German

4 Notă ale Primăriei Suceava referitoare la

probleme de stare a evreilor.

1849 3 German

5 Adrese ale Capitanatului Ducatului Bucovinei,

Comisariatului Suceava, referitoare la numirea

preotului armean din Suceava de episcopul de

Varna.

1849 4 German

1850

1 Notă Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor din Suceava.

1850 mai 8 1 German

2 Adrese ale Administraţiei Bucovinei referitoare

la numirea unui preot armenesc la Suceava.

1850 2 German

3 Adrese ale Primăriei Suceava referitoare la

ţinerea unor servicii religioase festive în

cinstea împăratului.

1850 2 German

4 Invitaţie la examenele publice de sfârşit de an

şcolar la Şcoala Principală din Suceava.

1850 1 German

5 Contract de arendare a drepturilor de

producere şi desfacere a băuturilor pe moşia

Zamca.

1850 3 German

6 Protocol arendării prin licitaţie publică a

moşiei Mitoc.

1850 1 German

Page 17: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

16

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

7 Contract, note referitoare la lucrările de

refacere a bisericii Sfânta Cruce.

1850 5 German

8 Note ale Primăriei Suceava referitoare la

probleme de stare civilă.

1850 4 German

1851

1 Adresa administraţiei Bucovinei referitoare la

înscrierea deceselor din anii 1848-1850.

1851 ianuarie 28

1 German

2 Contract referitor la construirea a patru bolţi

pe pământul bisericii Sfânta Cruce.

1851 martie 8 2 German

3 Adresa Comisariatului Ţinutal Suceava

referitoare la alegerea unor noi epitropi.

1851 aprilie 4 1 German

4 Adresa Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor.

1851 mai 15 1 German

1852

1 Protocolul arendării prin licitaţie publică a

morii cu două vârtejuri de pe pârâul Şcheia.

1852 aprilie 29 2 German

2 Adresă a Guvernământului Galiţiei referitoare

la acordarea de ajutoare pentru îngrijirea

bolnavilor în spitale.

1852 decembrie 28

1 German

3 Contract, deviz referitor la repararea morii

armeneşti de pe pârâul Şcheia.

1852 septembrie 21

3 German

1853

1 Adresă a Comisariatului Ţinutal Suceava

referitoare la atentatul comis în Viena asupra

împăratului.

1853 februarie 21

2 German

2 Adresă a Prezidiului Ţării Bucovina prin care

face cunoscut că Congregaţia Mechitaristă din

Viena va edita o publicaţie dedicată

împăratului.

1853 aprilie 2 2 German

3 Obligaţiune de 700 florini în contul argintului

bisericii armene din Suceava predat statului în

1809.

1853 noiembrie 10

2 German

4 Înştiinţare de stare civilă trimise de Parohia

Armeană din Roman.

1853 6 German

5 Adrese ale Primăriei Suceava referitoare la

anunţarea decesurilor survenite în cuprinsul

parohiei armene.

1853 2 German

Page 18: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

17

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

6 Adrese, apeluri ale Prezidiului Ţării Bucovina

ale arhiducelui Ferdinand Max referitoare la

subscrierea de bani pentru construirea unei

biserici în Viena.

1853 8 German

7 Contract încheiat de maistrul zugrav Kazlowski

cu epitropii Comunităţii Armeneşti referitor la

pictarea bisericii armene, scrisoarea acestuia

către hangiul Beek.

1853 4 German

8 Adrese ale Prezidiului Ţării Bucovina

referitoare la subscrierea de bani în vederea

construirii unei biserici în Viena.

1853 3 German

1854

1 Contract de arendare prin licitaţie publică a

celor şase bolţi existente pe terenul bisericii

Sfânta Cruce.

1854 4 German

2 Contract de arendare prin licitaţie publică a

morii armeneşti de pe pârâul Şcheia.

1854 4 German

3 Note ale Administraţiei Financiare Solca, ale

Primăriei Suceava, referitoare la plata

impozitelor.

1854 3 German

4 Notă a Primăriei Suceava referitoare la

probleme de stare civilă.

1854 ianuarie 3

1 German

5 Notă Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor.

1854 iunie 26 1 German

1855

1 Note, adrese ale Prezidiului Ţării Bucovina, ale

Primăriei Suceava referitoare la probleme de

stare civilă.

1855 11 German

2 Circulare, adrese ale Prezidiului Ţării

Bucovinei, referitoare la porunca împăratului

de ajutoare a sărmanilor.

1855 6 German

3 Note ale Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor.

1855 2 German

4 Note ale Primăriei Suceava, ale Comisariatului

de Poliţiei Suceava, referitoare la plata

spitalizării unei persoane şi la un caz de deces.

1855 5 German

1856

1 Adresă a Comisariatului Ţinutal Suceava

referitoare la numirea unui preot.

1856 2 German

Page 19: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

18

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

2 Note ale Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor.

1856 3 German

3 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la plata

spitalizării unui bolnav în spitalul oraşului.

1856 1 German

4 Note ale Primăriei Suceava, ale Administraţiei

Districtuale Suceava, referitoare la statistica

mişcării populaţiei.

1856 3 German

5 Adresă a Administraţiei Districtului Suceava

protocol de licitaţie referitoare la arendare

prin licitaţie publică a dreptului de producere

şi vindere a băuturilor pe moşia Zamca.

1856 3 German

6 Adrese a Guvernului Bucovinei referitoare la

subscrierea de bani pentru institutele de

ajutoare a sărmanilor.

1856 1 German

7 Adrese ale Administraţiei Districtuale din

Suceava referitoare la ţinerea unor slujbe

festive dedicate încheierii păcii de la Paris şi

zilei împăratului.

1856 5 German

8 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

situaţie statistică referitoare la copii ce

frecventează şcoala Trivială Armenească

Suceava.

1856 6 German

1857

1 Situaţia statistică privind personale de sex

masculin născute în 1836.

1857 2 German

2 Înştiinţări prin care epitropii bisericii armene

din Bacău mulţumesc pentru subscrierea de

bani în folosul zidirii bisericii lor.

1857 8 Român – armean

3 Contract de arendare prin licitaţie publică a

moşiei Zamca aflată pe pârâul Şcheia.

1857 3 German

4 Contract de arendare prin licitaţie publică a

celor şase bolţi aflate pe terenul bisericii Sfânta

Cruce.

1857 2 German

5 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la ţinerea unor servicii religioase

festive.

1857 2 German

6 Adrese, note ale Administraţiei Districtuale

Suceava, ale Primăriei Suceava referitoare la

recensământul populaţiei.

1857 12 German

Page 20: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

19

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

7 Situaţie statistică referitoare la numărul

elevilor ce frecventează Şcoala Armenească din

Suceava, atestat gimnazial.

1857 5 German

8 Note ale Primăriei Suceava, ale Administraţiei

Districtului Suceava, referitoare la vaccinarea

copiilor.

1857 2 German

1858

1 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la alegerea epitropilor Comunităţii

Armene din Suceava.

1858 3 German

2 Adrese, note, informări ale Guvernământului

Bucovina, ale Primăriei Suceava, ale

Administraţiei Districtului Suceava etc.

referitoare la armenii care trăiesc în Moldova

şi la alte înştiinţării de stare civilă.

1858 97 German

3 Adresă a Şcolii poporale din Ţibeni, certificat

gimnazial, referitor la probleme de şcolarizare.

1858 3 German

4 Notă a Primăriei Suceava referitoare la

vaccinarea copiilor.

1858 1 German

5 Adresă, contract de arendare, referitor la

arendarea prin licitaţiei publică a veniturilor

epitropiei armene.

1858 4 German

6 Inventarul depozitului de pulbere al armatei

din Suceava.

1858 1 German

1859

1 Adresă a guvernământului Bucovina

referitoare la strângerea de fonduri pentru

ajutoare sărmanilor.

1859 2 German

2 Adresa Primăriei Suceava referitoare la plata

spitalizării unei bolnave în Spitalul oraşului

Suceava.

1859 1 German

3 Adrese Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la sentimentele patriotice dovedite

de epitropii bisericii Armene.

1859 2 German

4 Notă a Primăriei Suceava referitoare la plata

impozitelor.

1859 1 German

5 Contracte de arendare prin licitaţie publică a

veniturilor epitropiei armene.

1859 8 German

6 Certificate de şcolarizare. 1859 3 German

1860

Page 21: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

20

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Situaţie consemnând credincioşii de origine

armeană.

1860 2 German

2 Contract de arendare prin licitaţie publică a

celor şase bolţi existente pe pământul bisericii

Sfânta Cruce.

1860 2 German

3 Adresă a Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la funcţionarea unor cârciumi pe

moşia Zamca.

1860 2 German

4 Adresă a Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la plata cheltuielilor prilejuite de

măsurătorile cadastrale.

1860 1 German

5 Adrese ale Primăriei Suceava referitoare la

măsurile impuse de expoziţia de vite existenţă.

1860 3

1861

1 Adresă a Administraţiei Districtului Gura

Humorului, certificat referitor la eliberarea

unui act de stare civilă.

1861 3 German

2 Adresă a notarului Pruncului referitoare la

instituirea tutelei după Caterina Tăbăcar.

1861 2 German

3 Adrese ale Administraţiei Districtuale Suceava

referitoare la plata impozitelor.

1861 4 German

4 Adresă a Administraţiei Financiare referitoare

la obligaţiunea de 700 florini datoraţi de stat

pentru argintul bisericii armene.

1861 4 German

5 Telegrame referitoare la plecarea spre Suceava

a arhiepiscopului armean de Adrianopol.

1861 2 German

6 Certificat de şcolaritate. 1861 2 German

1862

1 Înştiinţare a Comisariatului Gărzii Financiare

din Vatra Dornei referitoare la un caz de deces.

1862 2 German

2 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la plata contribuţiei pentru

procurarea lemnelor necesare încălzirii şcolilor

din oraş.

1862 4 German

3 Certificat medical eliberat parohului Leon

Popovici.

1862 1 German

4 Contract de arendare prin licitaţie publică a

dreptului de producere şi desfacere a

băuturilor pe moşia Zamca.

1862 3 German

Page 22: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

21

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

5 Confirmări referitoare la plata unor

împrumuturi băneşti.

1862 2 German

1863

1 Telegrama patriarhului Ştefan din Pera

(Constantinopol) referitoare la suspendarea

din funcţie a preotului Iacob Focşenian,

corespondenţă cu Administraţia Districtului

Suceava pe această temă.

1863 7 German

2 Adresă a Epitropiei Armene din Suceava către

Administraţia Districtului Suceava referitoare

la alegerea epitropilor.

1863 1 German

3 Adrese a diferiţilor solicitanţi referitoare la

acordarea de ajutoare.

1863 4 German

4 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la probleme de stare civilă.

1863 3 German

5 Certificate de şcolaritate. 1863 2 German

6 Chitanţe referitoare la plata unor împrumuturi

băneşti.

1863 2 German

7 Adrese ale Comunităţii Armeneşti către

Administraţia Districtului Suceava referitoare

la arendarea celor şase bolţi existente pe

terenul bisericii Sfânta Cruce.

1863 4 German

1864

1 Adresă a Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la aprobarea reparaţiilor la Şcoala

Armenească din Suceava, certificat de

şcolaritate

1864 3 German

2 Extras din instrucţiunile referitoare la invalizii

patentari.

1864 3 German

3 Adresă a Comunităţii către Primăria Suceava

referitoare la arendarea moşiei Zamca.

1864 4 German

1865

1 Act de naştere înaintat Parohiei Armene din

Suceava de Parohia din Roman.

1865 2 Român

2 Adrese ale notarului Pruncul referitoare la

donaţiile testamentare făcute bisericii armene

din Suceava.

1865 4 German

Page 23: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

22

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Adresă a Camerei de Comerţ şi Industrie din

Cernăuţi prin care se solicită donarea

diferitelor obiecte textile vechi (brocaturi cu fir

de aur şi argint ş.a.) pentru Muzeul din Viena.

1865 2 German

4 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la plata impozitelor.

1865 4 German

5 Oferte, contracte referitoare la arendarea prin

licitaţie publică a veniturilor Comunităţii

Armene din Suceava.

1865 8 German

1866

1 Certificat de naştere pentru Vartires Pruncul. 1866 1 German

2 Protocol referitor la alegerea epitropilor

comunităţii armeneşti.

1866 2 German

3 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la plata

spitalizării unor bolnavi.

1866 1 German

4 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la plata impozitelor.

1866 13 German

5 Adrese ale Primăriei Suceava referitoare la

plata contribuţiei pentru încălzirea şcolilor din

oraş.

1866 6 German

6 Adrese către epitropii Comunităţii Armeneşti

referitoare la ajutoarea sărmanilor.

1866 7 German

7 Adrese ale Primăriei Suceava, protocoale

referitoare la arendarea prin licitaţie publică a

titlurilor de venituri aparţinând Comunităţii

Armeneşti.

1866 8 German

1867

1 Adrese ale Primăriei Suceava referitoare la

plata impozitelor, carte de bir pentru pământul

şi casele Comunităţii Armeneşti.

1867-1871 13 German

2 Chitanţă pentru 15 florini daţi maistrului

dulgher Tilbech pentru unele reparaţii.

1867 1 German

1868

1 Note referitoare la plata spitalizării unor

bolnavi în spitalul Oraşului Suceava.

1868 10 German

2 Protocoale de arendare prin licitaţie publică a

veniturilor Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1868 4 German

Page 24: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

23

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Ordine ale Guvernământului Bucovinei

referitoare la ducerea registrelor de stare civilă

de parohiile armene.

1868 4 German

4 Copii autentificate după acte de stare civilă. 1868 3 German

5 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la plata

contribuţiei pentru încălzirea şcolilor din oraş

şi a reparării lor.

1868 2 German

6 Invitaţie de a participa la examenele publice

susţinute de eleve Şcolii de Fete din Suceava.

1868 2 German

7 Adrese ale Administraţiei Districtului Suceava

referitoare la plata impozitelor.

1868 9 German

1869

1 Adresă a Capitanatului Districtului Suceava

referitoare la plata contribuţiei pentru

încălzirea şcolii din oraş.

1869 3 German

2 Adresă a Judecătoriei Districtuale Suceava

referitoare la testamentului Mariei Iacubeţ şi

al lui Iacob Andruşco.

1869 3 German

3 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la

sosirea episcopului de Constantinopol

Mighirdici Deranian.

1869 3 German

1870

1 Înştiinţări, extrase de publicare a căsătoriei,

situaţii referitoare la probleme de stare civilă.

1870 9 Român – german – armean

2 Protocol referitor la alegerea epitropilor

Comunităţii Armeneşti din Suceava.

1870 6 German – armean

3 Statutele Comunităţii Armeneşti din Suceava. 1870 1 German

4 Adresă a Capitanatului Districtual Suceava

referitoare la plata contribuţiei pentru

încălzitul şcolilor din oraş.

1870 1 German

5 Adrese ale Primăriei Suceava referitoare la

plata impozitelor.

1870 5 German

6 Înştiinţare, contracte, protocoale referitoare la

arendarea prin licitaţie publică a titlurilor de

venituri aparţinând Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1870 11 German

7 Adresă a Primăriei Suceava referitoare la

depozitul de aprovizionarea armatei.

1870 2 German

Page 25: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

24

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

8 Invitaţie şi programe lansate de marii

proprietari din Bucovina în problema

drepturilor naţionale.

1870 4 German

1871

1 Cereri, certificate de moralitate, contract

situaţie statistică referitoare la angajarea unui

învăţător la Şcoala Armenească din Suceava la

numărul şcolarilor ce frecventează şcoala ş.a.

1871 7 German

2 Cererea unui locuitor din Suceava referitoare

la aprobarea construirii unei case şi unui grajd

de zid pe o parcelă învecinată cu cea a

Comunităţii Armeneşti.

1871 2 German

3 Cerere adresată Judecătoriei Suceava

referitoare la plata unor datorii.

1871-1872 4 German

4 Înştiinţării, contracte referitoare la arendarea

prin licitaţie publică a titlurilor de venituri

aparţinând Comunităţii Armeneşti.

1871 4 German

5 Poliţa de asigurare a bunurilor aparţinând

Comunităţii Armeneşti din Suceava la

Societatea „Europa” din Viena.

1871 1 German

1872

1 Situaţia statistică referitoare la numărul şi

situaţia şcolară a elevilor de la Şcoala

Armenească din Suceava.

1872 1 German

2 Testamentul de botez pentru Carolina

Horodinsca trimis de parohia catolică din

Cernăuţi.

1872 1 German

3 Carte de bir pentru casa şi terenul Comunităţii

Armeneşti din Suceava.

1872-1873 8 German

4 Donaţie testamentară făcută bisericii de Maria

Tabacar.

1872 1 German

5 Statutele Comunităţii Armeneşti din Suceava. 1872 22 German

1873

1 Certificate de stare civilă trimise din România

de Parohia Armeană din Focşani şi de unele

parohii catolice din Galiţia.

1873 4 German – latin

2 Contract de închiriere a unei locuinţe a Comunităţii Armeneşti din Suceava învăţătoarei Tecla Ratinsca.

1873 2 German

Page 26: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

25

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Cererea farmacistului Iulian Fiebert de a i se

aproba folosirea apei fântânii din Zamca

pentru producerea de sifon şi medicamente

1873 2 German

4 Notă a Primăriei Suceava, cereri, chitanţe

referitoare la personalul Şcolii Armeneşti din

Suceava şi la plata acestuia.

1873 11 German

5 Telegrame din Cernăuţi, Focşani prin care

mitropolitul Repta mulţumeşte pentru

felicitările adresate cu ocazia alegerii sale în

funcţia de mitropolit al Bucovinei ş.a.

1873 3 German

1874

1 Cereri adresate Comunităţii Armeneşti, situaţii

referitoare la ocuparea posturilor de învăţători

la Şcoala Armenească din Suceava şi la

numărul elevilor.

1874 10 German – armean

2 Adresă a Capitanatului Districtului Suceava

referitoare la plata contribuţiei pentru

repararea localului Şcolii Principale din

Suceava.

1874 1 German

3 Cereri adresate Comunităţii Armeneşti

referitoare la întreţinerea în spital a unor

bolnavi şi ajutoarea persoanelor sărace.

1874 11 German – armean

4 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava

referitoare la plata impozitelor datorate de

comunitate, chitanţe, carte de bir.

1874-1879 16 German

5 Cereri adresate Comunităţii Armeneşti din

Suceava referitoare la arendarea cârciumii din

Zamca şi la starea ei.

1874 5 German

6 Invitaţie de a participa în Cernăuţi la alegerea

deputaţilor Corpului II electoral din rândul

marilor proprietari.

1874 2 German

1875

1 Oferte, cereri adresate Comunităţii Armeneşti

din Suceava referitoare la arendarea titlurilor

de venituri aparţinând comunităţii.

1875 8 German – armean

2 Cereri, situaţii referitoare la plata spitalizării

unei bolnave, la ajutorare armenilor înfometaţi

din Asia Mică ş.a.

1875 4 German

Page 27: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

26

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Situaţii, chitanţă, referitoare la plata

impozitelor datorate de Comunitatea

Armenească din Suceava.

1875 2 German

4 Plata primelor de asigurare pentru

Comunitatea Armenească Suceava la

Societatea „Reuniune Adriatica di Scurta” din

Triest.

1875 2 German

1876

1 Protocol, liste, referitoare la alegerea

epitropilor Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1876 16 German

2 Adresă a Capitanatului Districtului Suceava

înştiinţări referitoare la probleme de stare

civilă.

1876 3 German

3 Adrese ale Primăriei, situaţii referitoare la

ajutoarea sărmanilor şi a celor sinistraţi.

1876 4 German

4 Înştiinţare, protocoale referitoare la arendare

prin licitaţie publică a titlurilor de venituri

aparţinând Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1876 9 German

5 Adrese de la Judecătoria Suceava, situaţii

recipise, referitoare la diferite plăţi ale

comunităţii.

1876 13 German

6 Invitaţie de a participa la sfinţirea festivă a

noului steag al Societăţii Pompierilor Voluntari

din Suceava.

1876 2 German

7 Adresă a batalionului nr. 8 cantonat la Suceava

referitoare la repararea gardului depozitului de

pulbere.

1876 1 German

8 Cerere a unor locuitori referitoare la folosirea

fântânii din Zamca.

1876 2 German

1877

1 Adrese ale Prezidiului Ţării Bucovinei,

Primăriei Suceava referitoare la desfăşurarea

învăţământului la Şcoala Armenească.

1877 4 German

2 Contracte de închiriere şi de vânzare a unor

imobile aparţinând Comunităţii Armeneşti.

1877 2 German

3 Oferte referitoare la arendarea prin licitaţie

publică a titlurilor de venituri aparţinând

Comunităţii Armeneşti din Suceava.

1877 4 German

Page 28: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

27

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

4 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava,

chitanţe referitoare la plata impozitelor.

1877 8 German

1878

1 Certificate de stare civilă comunicate de unele

parohii din România şi din Galiţia.

1878 8 German

2 Adrese, devize, contracte, chitanţe referitoare

la repararea bisericii Sfânta Cruce şi la pictarea

ei.

1878 15 German

3 Cerere a lui Vasile Topa de a fi angajat ca

învăţător la Şcoala Armenească din Suceava.

1878 2 German

4 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava,

chitanţe referitoare la plata impozitelor

datorate de comunitate.

1878 13 German

5 Cerere referitoare la arendarea dreptului de

producere şi desfacere a băuturilor pe moşia

Zamca.

1878 2 German

1879

1 Protocoale referitoare la realegerea membrilor

epitropiei Comunităţii Armeneşti din Suceava.

1879 4 German

2 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava,

decrete, contracte referitoare la arendarea prin

licitaţie publică a titlurilor de venituri

aparţinând Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1879 7 German

3 Chitanţe referitoare la plata spitalizării unor

bolnavi în Spitalul oraşului Suceava.

1879 4 German

4 Adresă a fabricatului August Klein din Viena,

fracte referitoare la trimiterea contra cost a

mărfurilor cerute.

1879 3 German

5 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava,

cereri referitoare la arendarea cârciumilor din

Zamca.

1879 3 German

6 Adrese ale ziarului: „Czernowitzer Zeitung” din

Cernăuţi, referitor la plata publicării unor

anunţuri date de Comunitatea Armenească din

Suceava.

1879 4 German

7 Adrese, cereri referitoare la plata impozitelor

şi alte părţi datorate de Comunitatea

Armenească din Suceava.

1879 8 German

Page 29: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

28

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

8 Adresă a Judecătoriei Suceava, testament,

referitor la bunurile lăsate Comunităţii

Armeneşti de Antara Andruşcă.

1879 3 German

1880

1 Procesul verbal al adunării delegaţilor

armenilor în problema înfiinţării unui

episcopat şi a unei şcoli superioare armeneşti

din România.

1880 martie 14

2 Român

2 Şedinţe ale Judecătoriei Suceava, cereri,

chitanţe, fracte referitoare la încasările şi

plăţile efectuate de Comunitate Armenească.

1880 German – armean

3 Carte de bir pentru imobilele deţinute de

Comunitatea Armenească din Suceava.

1880 6 German

1881

1 Felicitare adresată de Societatea „Ani” din

Suceava mitropolitului Silvestru Morariu cu

ocazia jubileului de 50 de ani de preoţie.

1881 1 Român

2 Înştiinţări ale unor parohii armene din

România la probleme de stare civilă.

1881 6 Român – german

3 Adresa Direcţiei poştelor din Viena raport al

Comunităţi Armeneşti referitoare la numele şi

situaţia bisericilor armeneşti

1881 15 German

4 Cereri ale arendaşilor cafenelei armeneşti din

Suceava referitoare la repararea acesteia.

1881 5 German

5 Cerere, deviz, schiţă referitoare la ridicarea

unei locuinţe a arendaşului moşiei Mitoc

aparţinând Comunităţii Armeneşti.

1881 7 German

6 Înştiinţări de plată, chitanţe referitoare la

încasările şi plăţile efectuate de comunitatea

din Suceava.

1881 18 German

1882

1 Înştiinţări, protocoale, liste de delegaţi

împuterniciri etc. referitoare la alegerea

epitropilor Comunităţii Armeneşti din

Suceava.

1882 49 German

2 Înştiinţări trimise de parohia armeană din

Botoşani referitoare la probleme de stare

civilă.

1882 5 Român

Page 30: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

29

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Adrese, hotărâri judecătoreşti, chitanţe, note

de plată referitoare la încasările şi plăţile

efectuate de Comunitatea Armenească din

Suceava.

1882 35 German

4 Adrese, înştiinţări ale Tribunalului Ţării

Bucovina din Cernăuţi, ale Judecătoriei Gura

Humorului referitoare la plata impozitelor.

1882 5 German

5 Adrese ale unor epitropii armene din Moldova

referitoare la ajutoarea acestora.

1882 6 Român

1883

1 Extrase de stare civilă trimise de primăriile din

Botoşani şi Roman sper informare.

1883 2 Român

2 Rapoarte, situaţii referitoare la Şcoala

Armenească din Suceava.

1883 4 German

3 Adrese ale Căpitanatului Districtului Suceava,

înştiinţări, cereri referitoare la arendarea

moşiilor aparţinând Comunităţii Armeneşti.

1883 10 German

4 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava,

hotărâri ale Judecătoriei Gura Humorului

referitoare la plata impozitelor datorate.

1883 8 German

5 Adrese, note, situaţii referitoare la încasările şi

plăţile efectuate de Comunitatea Armenească

din Suceava.

1883 19 German

6 Adrese ale Capitanatului Districtului Suceava,

testamente referitoare la bunurile donate

bisericii armeneşti din Suceava pe cale

testamentară de locuitorii din Bucovina şi

Moldova.

1883 11 German – român

7 Adrese ale batalionului de infanterie cantonat

în Suceava referitoare la repararea depozitului

de muniţii.

1883 2 German

8 Cereri, certificate referitoare la acordarea de

ajutoare date sărmanilor.

1883 5 German

1884

1 Extrase de stare civilă trimise de diferite

primării din România spre informare.

1884 14 Român – german

2 Adresa Căpitanatului Suceava referitoare la

donarea unor bani pentru şcoala armenească.

1884 1 German

3 Oferte, protocoale, contracte, corespondenţă

referitoare la arendarea bunurilor comunităţii.

1884 59 German

Page 31: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

30

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

4 Acte privind încasările şi plăţile făcute de

Comunitatea Armenească.

1884 10 German

1885

1 Statutele societăţilor „Ani” din Suceava 1885 5 German

2 Extrase de stare civilă trimise spre informare

de primăriile din România.

1885 7 Român

3 Contracte de arendare a veniturilor

Comunităţii Armene din Suceava.

1885 9 German

4 Note, adrese, chitanţe referitoare la încasările

şi plăţile efectuate de comunitate.

1885 89 German

1886

1 Protocoale, împuterniciri, situaţii statistice

referitoare la alegerea epitropiei armene.

1886 67 German

2 Note, adrese, corespondenţă referitoare la

încasările şi plăţile efectuate de comunitate.

1886 52 German

1887

1 Note referitoare la banii lăsaţi prin testament

de Bogdan Pruncul pentru Şcoala Armeană din

Suceava.

1887 18 German

2 Extrase de stare civilă trimise spre informare

de primăriile din România.

1887 7 Român – german

3 Protocoale, adrese, note referitoare la arendare

veniturilor comunităţii armeneşti, la încasările

efectuate ş.a.

1887 33 German

1888

1 Apelul de Cruce Roşie privind înfiinţare unui

spital de companie pe teritoriul Mitocului.

1888 4 German

2 Contracte de arendare, corespondenţă

referitoare la arendarea veniturilor armeneşti.

1888 11 Român – german – armean

3 Protocoale, note, adrese, corespondenţă

referitoare la încasările şi plăţile comunităţii,

la probleme şcolare şi de cult.

1888 85 Român – german – armean

1889

1 Contracte de închiriere, încheieri judecătoreşti

referitoare la arendarea dobânzii de preparare

şi vindere a băuturilor.

1889 6 German

2 Note, adrese, chitanţe, situaţii statistice

referitoare la încasări şi plăţi, la situaţia şcolii

ş.a.

1889 55 German

1890

Page 32: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

31

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Biografia şi genealogia familiei Capri. 1890 15 German

2 Corespondenţă, situaţii statistice referitoare la

Şcoala Primară Armenească din Suceava.

1890 17 Român – german – armean

3 Scrisoare de mulţumire a comunităţii adresată

epitropului Mihai Pruncul.

1890 2 German

4 Extrase de stare civilă trimise spre informare

de primării din România.

1890 4 Francez – german – armean

5 Contract prin care mai mulţi pietrari se

angajează să repare biserica Sf. Cruce.

1890 2 Român

6 Protocoale, împuterniciri, situaţii statistice

referitoare la alegerea noilor epitropi.

1890 92 Armean – german

7 Contract de arendare a veniturilor comunităţii. 1890 4 Armean – german

8 Corespondenţă cu Căpitanatul Suceava

referitoare la funcţionarea şcolii armeneşti.

1890 2 German

9 Statutele Societăţii Armene de Binefacere din

Suceava.

1890 16 German

10 Adrese, note, tabele, cereri referitoare la

acordarea de ajutoare sărmanilor, la încasările

şi plăţile efectuate de comunitate ş.a.

1890 43 Român – german – armean

1891

1 Contracte, protocoale referitoare la acordarea

veniturilor comunităţii armeneşti.

1891 15 Armean – german

2 Note, adrese, cereri referitoare la acordarea de

ajutoare sărmanilor.

1891 12 Armean – german

3 Corespondenţă referitoare la înfiinţarea unor

burse pentru elevi din donaţia proprietarului

Ariton Pruncul.

1891 12 German

4 Adrese, cereri, situaţii referitoare la personalul

Şcolii Primare Armene din Suceava.

1891 14 Armean – german

1892

1 Adrese ale Epitropiei Bisericii Armeneşti din

Bucureşti, prospecte referitoare la participarea

la diferite sinoade ecumenice.

1892 24 Român – german – englez

2 Adrese, note, chitanţe referitoare la încasările

ţi plăţile efectuate de comunitate.

1892 58 Armean – german

1893

Page 33: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

32

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Adrese, note, cereri, chitanţe, protocoale

referitoare la acordarea de ajutoare

sărmanilor, la subvenţionarea şcolii armene la

încasările ţi plăţile comunităţii ş.a.

1893 209 Român – armean – german

1894

1 Note, adrese, cereri, chitanţe, devize, situaţii

referitoare la veniturile comunităţii, la situaţia

şcolii armene, la ajutoarea sărmanilor ş.a.

1894 255 Român – armean – german

1895

1 Scrisori patriarhale referitoare la cultul

armean.

1895 4 German

2 Apel pentru ajutoarea armenilor din Turcia

loviţi de foamete.

1895 56 German

3 Contracte, oferte referitoare la arendarea

veniturilor comunităţii.

1895 15 German

4 Adrese, note, chitanţe, cereri, facturi

referitoare la ajutoarea sărmanilor, la

subvenţionarea şcolii, la procurări de materiale

ş.a.

1895 301 Român – german – armean

1896

1 Adrese, rapoarte către Consiliul Şcolar

Districtual Suceava referitoare la Şcoala

Armeană din Suceava.

1896 37 German

2 Adrese, cereri, situaţii referitoare la ţinerea

unor servicii religioase, la zugrăvirea bisericii

Hagicadar, la întocmirea calendarului.

1896 13 German

3 Adrese, note, cereri referitoare la acordarea de

ajutoare sărmanilor.

1896 37 Român – german – armean

4 Telegrame, scrisori de felicitare adresate lui

Arcadie Ciupercovici cu ocazia alegerii sale ca

mitropolit.

1896 7 Român – german

5

Cererea coloniei armene din Viena de a se

construi ca filială a celei din Suceava.

1896 9 German

6 Note, cereri, chitanţe referitoare la veniturile

comunităţii, la procurarea diferitelor

materiale, la repararea unor biserici armene

din Suceava, la plăţile pentru întreţinerea unor

bolnavi din spitale ş.a.

1896 156 Român – german – armean

1897

Page 34: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

33

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Adrese, rapoarte către Consiliul Şcolar

Districtual Suceava referitoare la funcţionarea

Şcolii Armeneşti din Suceava.

1897 45 German

2 Adrese, note referitoare la ajutoarea

sărmanilor.

1897 30 Român – german – armean

3 Adrese, note referitoare la hramul bisericii

Hagicadar, la întocmirea calendarului ş. a.

1897 7 Român – armean – german

4 Protocoale, împuterniciri, tabele referitoare la

alegerile pentru epitropie.

1897 77 German

5 Cererea Comunităţii Armene din Viena de a se

construi ca filială a celei din Suceava.

1897 3 German

6 Testamentul lui Deodot ciuntul mort la

Constantinopol.

1897 4 Francez

7 Note, adrese, oferte, cereri, chitanţe, facturi

referitoare la repararea acoperişurilor la

bisericile armeneşti, la arendarea veniturilor

comunităţii şi la alte încasări şi plăţi.

1897 168 Român – armean – german

1898

1 Rapoarte, situaţii înaintate Consiliului Şcolar

Districtual Suceava referitoare la Şcoala

Armenească din Suceava.

1898 45 Român – armean – german

2 Ordine ale Căpitanatului Districtual Suceava,

situaţii referitoare la plata impozitelor

datorate.

1898 15 German

3 Scrisoare de felicitare adresată împăratului cu

ocazia jubileului a 50 de ani de domnie.

1898 5 German

4 Note, adrese, cereri, chitanţe, referitoare la

acordarea de ajutoare sărmanilor, la

procurarea unor materiale şi la alte plăţi făcute

de comunitate.

1898 131 Român – armean – german

1899

1 Ordine ale Capitanatului Districtual, cereri

note, adrese, chitanţe, fracte Referitoare la

arendarea veniturilor comunităţii la acordarea

de ajutoare sărmanilor, la plata impozitelor

datorate ş.a.

1899 219 Român – german – armean

1900

1 Extrase de stare civilă trimise sper informare,

calendarului armean ş.a.

1900 12 Român – german

Page 35: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

34

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

2 Înştiinţări, note, protocoale, oferte referitoare

la arendarea cafenelei armeneşti din Suceava.

1900 17 German

3 Protocoale, liste de alergători referitoare la

alegerea de epitropi.

1900 65 German

4 Ordine, rapoarte către Consiliul Şcolar

Districtual Suceava, situaţii referitoare la

şcoala primară armeană.

1900-1901 68 German

5 Ordine ale Căpitanatului Districtual Suceava,

note referitoare la acordarea de ajutoare

sărmanilor, la plata impozitelor, la veniturile

comunităţii ş. a.

1900 286 Român – german – armean

1901

1 Protocoale, tabele, liste electorale referitoare la

alegerea epitropiei armene.

1901 17 German – armean

2 Scrisoare de mulţumire adresată de Societatea

„Şcoala Română”.

1901 1 Român

3 Extrase de stare civilă trimise spre informare

de primării din România, statutele Societăţii

„Doamnelor armene” din Brăila, calendarul

armean.

1901 14 Român – armean

4 Ordine ale Capitanatului Districtual referitoare

la ţinerea unor servicii devine festive.

1901 1 German

5 Devize referitoare la reparaţiile făcute de

comunitate.

1901 10 German – armean

6 Contracte, protocoale referitoare la arendarea

veniturilor comunităţii.

1901 4 German

7 Ordine ale Capitanatului Districtual Suceava,

note, adrese, cereri, chitanţe, fracte referitoare

la acordarea de ajutoare sărmanilor, la

procurarea diferitelor materiale, la plata

poliţelor de asigurare ş.a.

1901 82 Român – german – armean

1902

1 Extrase de stare civilă trimise spre ştiinţă

parohiei armene din Suceava.

1902 8 Român – german – latin

2 Ordine ale Capitanatului Districtual Suceava,

extrase funduare, declaraţii referitoare la

moşia Bulaia şi la plata impozitelor pentru

acestea.

1902 42 German

Page 36: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

35

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Ordine ale Capitanatului Districtual Suceava,

note, cereri, chitanţe referitoare la acordarea

de ajutoare sărmanilor la plata unor materiale,

la întreţinerea şcolii ş.a.

1902 134 Român – german

1903

1 Extrase de stare civilă trimise din România

spre înştiinţare, calendarul armenesc ş.a.

1903 9 Român – armean – francez

2 Protocoale, contracte, oferte referitoare la

arendarea „Cafenelei armeneşti” din Suceava.

1903 21 Român – german

3 Note, adrese, oferte, cereri referitoare la plata

impozitelor datorate, la plata poliţelor de

asigurare pentru incendii şi a ajutoarelor

pentru sărmani ş.a.

1903 286 Român – german – armean

1904

1 Scrisori de felicitare adresate patriarhului

armean din Constantinopol.

1904 2 German

2 Calendarul armean pe 1904. 1904 2 Armean

3 Protocoale, liste electorale, referitoare la alegerea epitropiei armene.

1904 21 German

4 Note, adrese, cereri, chitanţe, fracte referitoare

la acordarea de ajutoare sărmanilor la plata

impozitelor datorate la ajutorarea şcolii ş.a.

1904 56 Român – german

1905

1 Scrisoare de mulţumire adresată de Societatea

„Şcoala Română”.

1905 2 Român – armean

2 Note ale parohiatului adresate din Negostina

referitoare la situaţia capelei armene de acolo.

1905 2 Român

3 Adrese, cereri, chitanţe, fracte referitoare la

ajutorarea sărmanilor şi a altor epitropii, la

subvenţionarea şcolii armene, la repararea

bisericii „Turnu Roşu” ş.a.

1905 37 German – armean

1906

1 Apelul Societăţii „Luceafărul Bucovinei”

pentru ajutorarea românilor din Bucovina.

1906 2 Român

2 Adrese, note, cereri, chitanţe, fracte referitoare

la ajutorarea sărmanilor, la plata impozitelor

datorate, la procurări de materiale, la plata

poliţelor ş.a.

1906 95 Român – german – armean

1907

Page 37: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

36

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Apel pentru subvenţionarea unor sume în

vederea construirii unei case a veteranilor

militari în Cernăuţi.

1907 2 German

2 Ordine ale Capitanatului Districtual Suceava,

rapoarte, note referitoare la jubileul

împăratului Franz Iosef la adunarea de

documente pentru arhiva ţării, la inventarierea

bunurilor comunităţii armene ş.a.

1907 110 Român – german – armean

1908

1 Ordine ale Capitanatului Districtual Suceava,

rapoarte, note, cereri, chitanţe, fracte

referitoare la sărbătorirea jubileului de 50 de

ani a împăratului Franz Iosef la plata

impozitelor datorate, la ajutorarea sărmanilor

ş.a.

1908 131 Român - german

2 Bugetul Comunităţii Armeneşti din Suceava pe

anul 1908.

1908 6 German

1909

1 Adresa Societăţii „Muzeul” din Suceava

referitoare la întreţinerea Zamcăi ca

monument istoric.

1909 1 Român

2 Cereri, adrese de stare civilă eliberate unor

solicitanţi sau trimise parohiei armene spre

ştiinţă.

1909 9 Român – german

3 Adrese, note, cereri referitoare la acordarea de

ajutoare sărmanilor la plata poliţelor de

asigurarea, a impozitelor ş.a.

1909 40 German

1910

1 Extrase de stare civilă, înştiinţări despre

ţinerea unor servicii divine festive.

1910 2 German – rusesc

2 Ordine ale Capitanatului Districtual Suceava,

rapoarte, note, chitanţe, fracte referitoare la

întreţinerea şcolii, la plata impozitelor la

aprovizionarea sărmanilor, la veniturile

comunităţii ş.a.

1910 53 German

1911

1 Apelul făcut de George Grigorovici către

intelectualii români în numele Partidului

Român Social – Democrat.

1911 1 Român

2 Înştiinţări referitoare la ţinerea unor serviciu

devine festive.

1911 2 German

Page 38: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

37

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

3 Corespondenţă cu Consilieratul Şcolar

Districtual Suceava referitoare la Şcoala

Armeană din Suceava.

1911 16 Român – german

4 Înştiinţări privind ţinerea şedinţelor epitropiei. 1911 9 German

5 Note, adrese, cereri, chitanţe, anunţuri

referitoare la ajutorarea sărmanilor, acordarea

de stipendii unor şcolari, plata impozitelor şi a

poliţelor de asigurare ş.a.

1911 60 Român – german

1912

1 Programul sărbătoririi a 400 de ani de la

zidirea bisericii Hagigadar.

1912 4 German

2 Adresă a ziarului „Czernowitzer Tagblatt” din

Cernăuţi referitoare la apariţia calendarului pe

anul 1913

1912 1 German

3 Înştiinţare privind ţinerea unui serviciu devin

festiv, calendarul armean pe anul 1912.

1912 2 German

4 Adrese, note, cereri, circulare, fracte

referitoare la plata impozitelor datorate la

ajutorarea sărmanilor, la inventarierea averii

comunităţii.

1912 174 Român – german

1913

1 Memoriul de protest al comunităţii armene din

Suceava faţă de masacrarea armenilor din

Turcia.

1913 3 German

2 Adrese, note, cereri, chitanţe, fracte referitoare

la plata poliţelor de asigurare a energiei

electrice furnizată de Uzina din Suceava ş.a.

1913 92 Român – german

1914

1 Note, adrese, cereri, fracte referitoare la plata

poliţelor de asigurare la subvenţionarea şcolii

la arendarea veniturilor comunităţii ş.a.

1914 92 Român – german

1915

1 Protocoale, note, oferte, înştiinţări referitoare

la arendarea veniturilor comunităţii, la plata

impozitelor, ajutorarea sărmanilor.

1915 65 Român –german

1916

1 Memorii, cereri, chitanţe referitoare la plata

impozitelor datorate, la plata acţiunilor

ipotecare, la fundamentarea dreptului de

posesiune asupra Zamcăi ş.a.

1916 19 German

Page 39: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

38

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1917

1 Ordin al Comandamentului Militar Rus din

Cernăuţi.

1917 1 Rusesc

2 Extras de stare civilă. 1917 1 Român

1918

1 Telegrame adresate de Vartires Pruncul prin

care exprimă adeziunea armenilor din Suceava

la Unirea Bucovinei.

1918 1 Român

2 Devize, membrii, corespondenţă referitoare la

prăbuşirea cupelei bisericii Sfânta Cruce şi la

repararea acesteia.

1918 36 German

1919

1 Apelul delegaţiei armene din Paris către

întreaga naţiune armeană.

1919 3 Român

2 Ordine ale Prefecturii Suceava, rapoarte,

extrase referitoare la probleme de stare civilă.

1919 18 Român – german

3 Note, adrese referitoare la plata poliţelor de

asigurare, la repararea turnului bisericii Sfânta

Cruce ş.a.

1919 36 Român – german

1920

1 Ordine ale Prefecturii Suceava referitoare la

probleme de stare civilă.

1920 7 Român

1921

1 Ordine ale Prefecturii Suceava referitoare la

probleme de stare civilă, la lămurirea

populaţiei asupra importanţei reforme ş.a.

1921 93 Român – german – armean – francez

1922

1 Adrese ale Administraţiei Financiare din

Dorna ale Primăriei Cernăuţi ş.a. referitoare la

date de stare civilă, la stabilirea taxelor ş.a.

1922 25 Român

1923

1 Extrase de stare civilă. 1923 17 Român

1924

1 Extrase de stare civilă. 1924 5 Român

1925

1 Corespondenţă, extrase privind probleme de

stare civilă.

1925 8 Român

1926

Page 40: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/... · 2017-11-13 · Simion Florea Marian, Dicţionar topografic, Sânta Treime, rămasă

39

Nr.

inv.

Nr.

vechi Cuprinsul unităţii arhivistice

Data

documentului

sau datele

extreme

Nr.

file Obs.

1 Corespondenţă referitoare la probleme de

stare civilă.

1926 14 Român

1928

1 Înştiinţări de stare civilă. 1928 3 Român

1 Corespondenţă, extrase de stare civilă. 1929 3 Român

1 Adresa Şcolii Primare de băieţi referitoare la

numărul de născuţi din raza parohiei armene.

1930 1 Român