Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

18
1 UNIVERSITATEA DIN P UNIVERSITATEA DIN PITE ITEŞTI TI FACULTATEA DE FACULTATEA DE ŞTIIN TIINłE DEPARTAMENTUL ASISTEN DEPARTAMENTUL ASISTENłĂ MEDICALĂ Ă MEDICALĂ şi KINETOTERAPIE i KINETOTERAPIE ANATOMIE CURS 4 ANATOMIE CURS 4 Lect. Uni Lect. Uni v. v. dr. T dr. TRĂILĂ HORIA RĂILĂ HORIA PITE PITEŞTI TI - 2012 2012- STRUCTURA ANATOMICĂ A STRUCTURA ANATOMICĂ A : BAZINULUI, A REGIUNII : BAZINULUI, A REGIUNII Ş Ş OLDULUI OLDULUI ş ş i A COAPSEI, A GAMBEI i A COAPSEI, A GAMBEI ş ş i i GENUNCHIULUI, A GLEZNEI GENUNCHIULUI, A GLEZNEI Ş Ş I A PICIORULUI I A PICIORULUI ELEMENTELE OSOASE IMPLICATE ELEMENTELE OSOASE IMPLICATE ELEMENTELE ARTICULARE , UNGHIURILE DE ELEMENTELE ARTICULARE , UNGHIURILE DE MI MI Ş Ş CARE CARE Ş Ş I GRADELE DE LIBERTATE ALE FIECĂREI I GRADELE DE LIBERTATE ALE FIECĂREI ARTICULA ARTICULA ł ł II II MU MU Ş Ş CHII DE LA NIVELUL FIECĂRUI SEGMENT CHII DE LA NIVELUL FIECĂRUI SEGMENT Ş Ş I I AC AC ł ł IUNEA LOR IUNEA LOR VASCULARIZA VASCULARIZA ł ł IA IA Ş Ş I INERVA I INERVA ł ł IA STRUCTURILOR IA STRUCTURILOR MEMBRULUI INFERIOR MEMBRULUI INFERIOR STRUCTURA ANATOMICA A STRUCTURA ANATOMICA A MEMBRULUI INFERIOR MEMBRULUI INFERIOR

Transcript of Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

Page 1: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

1

UNIVERSITATEA DIN PUNIVERSITATEA DIN PITEITEŞŞTITIFACULTATEA DE FACULTATEA DE ŞŞTIINTIINłłEE

DEPARTAMENTUL ASISTENDEPARTAMENTUL ASISTENłłĂ MEDICALĂ Ă MEDICALĂ şşi KINETOTERAPIEi KINETOTERAPIE

ANATOMIE CURS 4ANATOMIE CURS 4

Lect. UniLect. Univ. v. dr. Tdr. TRĂILĂ HORIARĂILĂ HORIA

PITEPITEŞŞTITI--20122012--

STRUCTURA ANATOMICĂ A STRUCTURA ANATOMICĂ A : BAZINULUI, A REGIUNII : BAZINULUI, A REGIUNII ŞŞOLDULUI OLDULUI şşi A COAPSEI, A GAMBEI i A COAPSEI, A GAMBEI şşi i

GENUNCHIULUI, A GLEZNEI GENUNCHIULUI, A GLEZNEI ŞŞI A PICIORULUII A PICIORULUIELEMENTELE OSOASE IMPLICATEELEMENTELE OSOASE IMPLICATE

ELEMENTELE ARTICULARE , UNGHIURILE DE ELEMENTELE ARTICULARE , UNGHIURILE DE MIMIŞŞCARE CARE ŞŞI GRADELE DE LIBERTATE ALE FIECĂREI I GRADELE DE LIBERTATE ALE FIECĂREI

ARTICULAARTICULAłłIIIIMUMUŞŞCHII DE LA NIVELUL FIECĂRUI SEGMENT CHII DE LA NIVELUL FIECĂRUI SEGMENT ŞŞI I

ACACłłIUNEA LORIUNEA LORVASCULARIZAVASCULARIZAłłIA IA ŞŞI INERVAI INERVAłłIA STRUCTURILOR IA STRUCTURILOR

MEMBRULUI INFERIORMEMBRULUI INFERIOR

STRUCTURA ANATOMICA A STRUCTURA ANATOMICA A MEMBRULUI INFERIORMEMBRULUI INFERIOR

Page 2: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

2

ELEM OSASE M. INELEM OSASE M. INFERIOR; VEDERFERIOR; VEDERE GLOBALĂE GLOBALĂ

Factori osoşiScheletul bazinului: format din cele 2 oase coxale, sacrul şi coccigele. Scheletul membrului inferior propriu-zis este format din: - scheletul coapsei: - femur, patelǎ; - scheletul gambei: - tibie, fibulǎ; - scheletul piciorului: - tarsul (7); metatarsul (5);falange (14)

Topografic, membrului inferior i se descriu 6 segmente: - regiunea glutealǎ(fesierǎ) - coapsa- genunchiul- gamba- gâtul piciorului- piciorulKinesiologic, e de preferat folosirea impărŃirea în regiunea bazinului, şoldului şi coapsei, genunchiului şi gambei, gleznei şi piciorului, deoarece e o împărŃire centrată pe articulaŃiile în care se execută mişcarea, cu o mai bună corelare clinico-recuperatorie.

ELEM OSASE M. INELEM OSASE M. INFERIOR; VEDERFERIOR; VEDERE GLOBALĂE GLOBALĂ

Page 3: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

3

CENTURA PELVINĂ BAZINUL OSOSCENTURA PELVINĂ BAZINUL OSOS

OSUL COXAL OSUL COXAL x2 + SACRUM x2 + SACRUM

==BAZINBAZIN

OSUL COXALOSUL COXAL

Page 4: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

4

ELEMEMTELE ARTICULARE ALE C.P.ELEMEMTELE ARTICULARE ALE C.P.ArticulaŃiile centurii membrului inferior realizeazǎ o unitate osteofibroasǎrealizatǎ: - anterior şi median prin simfiza pubianǎ- posterior şi median prin articulaŃiile sacroiliace- prin ligg. iliolombare - fixeazǎ oasele coxale de coloana lombarǎ- prin ligg. sacroischiadice - fixeazǎ oasele coxale de pǎrŃile laterale ale sacrului şi coccigelui-prin membrana obturatoare - acoperǎ gaura obturatǎ.ArticulaŃia sacroiliacǎ( sinovialǎ, planǎ).

Componente: 1) SuprafeŃe articulare :- feŃele auriculare ale sacrului şi osului coxalacoperite cu cartilaj hialin. 2) Mijloace de unire: - capsula articularǎ, înlocuitǎ posterior prin ligamente sacroiliace interosoase- ligamente:- sacroiliace ventrale între aripioara/faŃa pelvianǎ a osului sacru şi

vecinǎtatea liniei arcuate- sacroiliace dorsale între spina iliacǎ posterosuperioarǎ. şi

creasta sacralǎ lateralǎ. - sacroiliac interosos - uneşte tuberozitatea iliacǎ cu cea sacratǎ- iliolombar între procesele transverse L4, L5 şi creasta iliacǎ.

ELEMEMTELE ARTICULARE ALE C.P.ELEMEMTELE ARTICULARE ALE C.P.Simfiza pubianǎ ( cartilaginoasǎ, semimobilǎ).

Componente: 1) SuprafeŃe articulare : ovalare, la nivelul osului pubian, sub unghiul

pubelui, acoperite de cartilaj hialin. 2) Mijloace de unire: - discul interpubian - umple spaŃiul dintre cele 2 suprafeŃe articulare- ligamentul pubian superior între cei doi tuberculi pubieni. - ligamentul pubian arcuat ce aderǎ la ramurile descendente pubiene şidiscul interpubian. Marginea inferioarǎ formeazǎ ″arcada pubianǎ″ .

Ligamentele sacroischiadice- ligamentul sacrotuberal - dreptunghiular cu baza pe sacru şi vârful petuberozitatea ischiadicǎ- ligamentul sacrospinos este situat anterior de precedentul. Se inserǎ pemarginile laterale ale sacrului şi coccigelui şi prin vârf pe spina ischiadicǎ .

Aceste ligamente completeazǎ peretele lateral al pelvisului osos.

Page 5: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

5

ELEMEMTELE ARTICULARE ALE C.P.ELEMEMTELE ARTICULARE ALE C.P.

MIMIŞŞCĂRILE IN ARTIC SCĂRILE IN ARTIC S.I. .I. şşi C.F.i C.F.In artic SI = nutaŃie şi contranutaŃie, cu importanŃǎ majorǎ în naştere - modifică diametrelebazinului.

Mişcarea de nutaŃie duce baza sacruluiînainte şi în jos şi vârful sus şi înapoi; estelimitatǎ de ligamentele sacroischiadice (exemplu: susŃinerea unei greutǎŃi pe umeri; greutatea se transmite prin intermediul coloanei vertebrale sprebaza sacrului). In naştere reduce diametrulanteroposterior al strâmtorii superioare şi mǎreştediametrul omonim al strâmtorii inferioare.

In mişcarea de contranutaŃie baza sacruluise îndreaptǎ înapoi şi în sus. Exemplu: repaosul unei persoane pe regiunealombarǎ, sprijinit pe o bancǎ, în mişcarea de hiperextensie a trunchiului sau în poziŃia culcat.

Ambele mişcǎri sunt mişcǎri de basculareale bazinului în jurul unui ax transversal care trec prin ligamentele sacroiliace dorsale sauprin cel interosos. Sunt mai ample la nivelulvârfului.

Page 6: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

6

MIMIŞŞCĂRILE IN ARTIC SCĂRILE IN ARTIC S.I. .I. şşi C.F.i C.F.

Rolul de balanŃă de echilibrare în statică şi in timpul mersului, realizat de către bazin, ca element de legătură între MI şi trunchi, prin înclinare laterală şi anterioară/posterioară şi rotaŃie anterioară şi posterioară, cu implicarea articulaŃiei SI şi reliefând importanŃa menŃinerii echilibrelor musculare între mm. antagonişti stabilizatori

Varus Varus şşi valgusi valgusAceste Aceste adjectiveadjective descriu aliniamentul dintre două segmente descriu aliniamentul dintre două segmente anatomice. Pentru a vizualiza anatomice. Pentru a vizualiza alinimentulalinimentul, s, se desenează o e desenează o linie linie îîn axul lung al segmentului n axul lung al segmentului proximalproximal şşi una i una îîn axul lung n axul lung al segmentului al segmentului distaldistal. S. Se compară cele e compară cele 2 linii, verificând 2 linii, verificând aliniamentul segmentului aliniamentul segmentului distaldistal fafaŃŃă de cel ă de cel proximalproximal. .

În aliniament în valgus segmentul distal deviază lateral faŃă de segmentul proximal.

În aliniament în varus, segmentul distal deviază medial faŃă de segmentul proximal.

Page 7: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

7

Unghiul de Unghiul de îînclinanclinaŃŃieie•• Unghi Unghi îîn plan frontal, format de cn plan frontal, format de colul olul femural femural cu cu axul diafizeiaxul diafizei femurului femurului

•• esteeste de circa 12de circa 1255oo (120(120oo la femeie la femeie şşi 130i 130oo la la bărbatbărbat, l, la nou născut fiind de circa a nou născut fiind de circa 140140°° -- 150150oo))

•• deformări deformări îîn plan frontal:n plan frontal:-- coxa vara = coxa vara = = = unghi unghi << 121200ºº((asociatasociat cu cu genuugenuu valgumvalgum))-- coxacoxa valgavalga = = = = unghiunghi > 135> 135ºº((asociatasociat cu cu genuugenuu vaarumvaarum))

Unghiul de Unghiul de dedeclinaclinaŃŃieie//anteversieanteversie•• Unghi Unghi îîn plan n plan transverstransversal, format de axul diafizeial, format de axul diafizeifemurului cu o linie trecfemurului cu o linie trecâând nd tangent la fatangent la faŃŃa a posterioară a condililor femuraliposterioară a condililor femurali

•• esteeste de circa 12de circa 12°° -- 1515oo (12(12oo la femeie la femeie şşi 1i 155oo la la bărbatbărbat, l, la nou născut fiind de circa a nou născut fiind de circa 3030°° -- 4040oo))

•• deformări deformări îîn plan n plan transverstransvers::-- anteversieanteversie = = = = unghi unghi >> 1515ºº((inin--toeingtoeing))-- retroversieretroversie = = = = unghiunghi < 12< 12ºº(out(out--toeing)toeing)

Page 8: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

8

Origini Origini şşi inseri inserŃŃii musculare la nivel coxo ii musculare la nivel coxo –– femural femural şşi 1/3 i 1/3 supsup. . tibiotibio--fibularfibular

MUSCULATURA BAZINULUI MUSCULATURA BAZINULUI -- PELVITROHANTERIENIPELVITROHANTERIENI

Page 9: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

9

MUSCULATURA BAZINULUI MUSCULATURA BAZINULUI -- PELVITROHANTERIENIPELVITROHANTERIENI

MUSCULATURA BAZINULUI MUSCULATURA BAZINULUI -- PELVITROHANTERIENIPELVITROHANTERIENI

Page 10: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

10

MUSCULATURA COAPSEI MUSCULATURA COAPSEI -- REG. ANTE REG. ANTERIOARĂRIOARĂ

FLEXIAFLEXIA/EXTENSIA COAPSEI /EXTENSIA COAPSEI = = 00oo -- 112200oo

MUSCULATURA COAPSEI MUSCULATURA COAPSEI -- REG. MEDI REG. MEDIALĂALĂ

ABDUCABDUCłłIA COAPSEI IA COAPSEI = = 00°° -- 4455°°

HIPERADDUCHIPERADDUCłłIA IA COAPSEI COAPSEI = =

00°° -- 2525°°

Page 11: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

11

MUSCULATURA COAPSEI MUSCULATURA COAPSEI -- REG. POST REG. POSTERIOARĂ ISCHIOGAMBIERIERIOARĂ ISCHIOGAMBIERI

HIPERHIPEREXTENSIAEXTENSIA COAPSEI COAPSEI = = 00°° -- 4040°°

ROTAROTAłłIE EXT. IE EXT. AA COAPSEI COAPSEI = 0= 0°° -- 4545°°

ROTAROTAłłIE INT. IE INT. AA COAPSEI COAPSEI = 0= 0°° -- 4400°°

Complexul articular al genunchiuluiComplexul articular al genunchiului•• Realizat de femur, Realizat de femur, tibietibie şşi i patellapatella•• CondilCondilulul femural medial femural medial esteeste mai mai

voluminos voluminos şşi mai coborât decât i mai coborât decât cel lateralcel lateral,, formândformând cu tibia un cu tibia un unghi deschis lateral de 170unghi deschis lateral de 170--175175oo. C. Când unghiul scade până ând unghiul scade până la 145la 145oo apare deformarea apare deformarea îînngenugenuuu valgumvalgum,, când când unghiul unghiul crecreşştete, apare deforma, apare deformarre e îînngenugenuuu vavaaarumrum

•• ÎÎn afară de n afară de flexieflexie şşi extensie,i extensie, la la nivelul genunchiului mai se nivelul genunchiului mai se execută pe ultimele execută pe ultimele 20 de 20 de grade de extensie pe grade de extensie pe lanlanşşcunematiccunematic îînchis nchis şşi un rulaj,i un rulaj, alunecare posterioară alunecare posterioară şşi rotai rotaŃŃie ie medialămedială

Page 12: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

12

•• ÎÎntre femur ntre femur şşi i tibietibie există un unghi Q de există un unghi Q de 1313oo –– 1919oo

•• Capsula articulară este incompletăCapsula articulară este incompletă, fiind , fiind îîntărită de ligamente colaterale ntărită de ligamente colaterale ce asigură stabilitatea medioce asigură stabilitatea medio--laterală laterală şşi i liggligg. . ÎÎncrucincrucişşate situate ate situate intracapsularintracapsular, dar , dar extrasinovialextrasinovial, c, ce asigură stabilitatea anteroposterioarăe asigură stabilitatea anteroposterioară

•• 13 burse 13 burse îîn jurul genunchiuluin jurul genunchiului

Complexul articular al genunchiuluiComplexul articular al genunchiului

Origini Origini şşi inseri inserŃŃii ii musculare musculare la nivel la nivel

tibiotibio--fibularfibular şşi i dorsodorso--plantarplantar

Page 13: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

13

MuMuşşchii gambei chii gambei –– regreg. a. anterioarănterioară

MuMuşşchii gambei chii gambei –– regreg. l. lateralăaterală

Page 14: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

14

MuMuşşchii gambei chii gambei –– regreg. p. posterioarăosterioară

MuMuşşchii gambei chii gambei –– regreg. p. posterioarăosterioară

Page 15: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

15

MuMuşşchii gambei chii gambei –– regreg. p. posterioarăosterioară

Cinematica la nivelul labei picioruluiCinematica la nivelul labei piciorului· pronation: 8-10º· supination: 16-20º

Page 16: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

16

Cinematica la nivelul labei picioruluiCinematica la nivelul labei piciorului· 0-20º flexie dorsală · 0-55º flexie plantară· 10º flexie plantară în repaos · 10º flexie dorsală necesară ptr mers

MuMuşşchii picioruluichii piciorului

Page 17: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

17

MuMuşşchii picioruluichii piciorului

MuMuşşchii picioruluichii piciorului

Page 18: Microsoft PowerPoint - Curs anat 4.pdf

18

Plexul Plexul lombolombo--sacratsacrat şşi nervii periferici terminalii nervii periferici terminali