MHT*NTCA FRMMANXX ]IATE]IATICII - cdn4. predarii matematicii la... · PDF fileMetodica...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of MHT*NTCA FRMMANXX ]IATE]IATICII - cdn4. predarii matematicii la... · PDF fileMetodica...

 • llumitru Ana tlaria Luiza Ana

  llumitru Logel Elena Stroescu-logel

  MHT*NTCA FRMMANXX

  ]IATE]IATICII pentru invflfilmilntul prim ar

  CP.TU

  @rfiitura CARMINIS

 • cuPRlNS

  cuvANT-[NArNTE.,...,,,,,.. .'.......'...... 3 cAprroLUL 1. PRoBLEME GENERALE ALE PREDARI-iNvATAnII MATEMATrcllltt colrexruL NouLUl cuRRlcuLUM NATIoNAL ......'.', 5 1,1. Orientari gi experiente cu privire la predarea-invatarea matematicii la clasele CP-IV...,...,... '.......""""""" 5 1.2. Obiectul gi importanta matematicii: motivarea invitdrii matematicii... ........ 6 1,3, Fundamente isihop6dagogice ale lnvd[drii matematicii """"""""""""""'7 1.4, Planul cadru..,.......,. ...,.,..'...."...'r' """"""""""'7 t.S. Obiectivele preddrii-tnvdldrii matematicii la clasele CP-IV.'......... """""""'8 1.5.1. Competenie generale -,.'.,'..',",.,. """""""""9 1.5.2, Comileten[e Specifice 9i confinuturile invS!5rii """"""""""9 r,s.s. ooieltive 6peia1iona1e.,..,.,.,...,...'. """"""" 20 1.5.4. Standarde iurririulare de performante .".'...,....'.'. """""" 21 CAPITOLUL 2. CORELAREA STUDIULUI MATEMATICII CU CELELALTE oaieciE DE iNvATArraAruT gl cu AcrlvlrAILE E1TRAS66LARE'..............."""""" 22 cAPrroLUL 3. PRINCIPII, STRATEGII DIDACTICE 9l rrrrJrorCp DE iNVATAMAnI.............. ."'.,""""' 24 S.t. erincipii didactice-- criterii de respectare eficientd """"""' 24 3.2. Strategii didactice """"""""""' 25 S.i. tvli.ibaiefe de invd[dmant,,..'..'.,....' """""""" 26 CAPITbLUL 4. PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC ".......,.".",,.".... 28 CAPITOLUL 5. FORMAREA CONCEPTULUI DE NUMAR NATURAL, STUDIUL NUMERELOR NATURALE gIAL OPERATIILOR MATEMATICE cu ACESTEA,.,..,,....,..,... ...........".. 32 5.i. Prezentare generald """"""""' 32 5,2, No[iuni, rela]ii, algoritmi, metode necesare in predarea matematicii in invS!5ni6ntulpririrar......,... """""""' 33 s.z.i. frlluftimii relalii, bijeclie, cardinale..:,...:...,..,',,.'. """""""" 33 5.2.2. Muliimea nuiner6toinaturale, relalia de ordine pe N, axioma lui Peano, axioma lui Arhimede """""""""" 34 S.Z,S. Operatiicu mullimi """"""""' 35 5.2.4. Logici matematicd - propozilii, valoare de adevdr, obtinerea de noipr6po2itii.,,.........,...,, """"""' 35 5.2.5. Notiunei de operatie internd,........, """"""' 36 s.g. formarea noliuriiidanumdr natural....',.,,, ..:........"""""""""""""""""" 36 5.3.1.Cunogtin!ehecesarepreddrii-1nvd[5riinumdruluinatural...'''.... 5,3,2. Formirei congtienti a no{iunii de numdr prin conlinutul gi fundamentarea sa-....,.,. """""""" 38 S.a,S. Compararea numerelor' lntroducerea semnelor ,,+', ,l',,,=u""""""""""""""""""" 39 5.3.4. Cunoagterea numerelor de la 10 la 20....,.'. """"""""""' 40 S.g.S. preOarla-invdfarea numerelor scrise cu trei sau mai multe cifre..........'.,......'........'.. 42

  S.4. Operaliiin mullirirea numerelor naturale......., """"""""""' 43 5.4.1. Adunarea numerelor naturale """"""""""' 43 5.4.2. Scdderea numerelor naturale """"""""""' 45 s.+.5. inrJrtirea numerelor naturale,,,.. """""""" 49 s.+.+. i*patiirei numerelor naturale...,', """""""' 51 cAprolui 6. MoDA[rATt qE F-o-.FglFE A LltrilBAJULUlMArEMArlc Sl EE A DEPRINDERILOR DE CALCUL MINTAL """" oo 6.1. Limbajulmatematic..,. """""""' 55 6.2. Calcuful mintal ....,....., """""""' 57 CAPITOLUL 7, METODE DE REZOLVARE A EXERCITIILOR 9I A PROBLEMELOR DE MATEMATICA ................. .....".""""" 60 7.1, Rezolvarea exerci(iilor de matematice.......','........ """""""'60

 • 7.1.1. Ordinea efectudrii opera!iilor..... ...................60 7 .1 .2. Elecluarea parantezelor ................ ..............6'1 7.1.3. Utilizarea probei operatiilor matematice.. ..........................62 7.1 .4. Aflarea unui numdr necunoscut ...................62 7.2. Rezolvarea problemelor de matematice ................ ..............63 7.2.1 .Rezolvarea problemelorsimple ...................66 7.2.2. Rezolvarea problemelor compuse ...............67 7.2.3.Rezolvarea problemelortip.......... ................69 7.2.4. Probleme nonstandard ...........76 7.2,5. Compunerea de probleme ...........................76 GAPTTOLUL 8. PREDAREAjNVATAREA ELEMENTELOR DE GEOMETR|E..................78 8.1.ContinutulstudiuluigeometrieiinclaselecP-lV.,.....'.'. 8.2. Cerinle metodice in predarea-invilarea elementelor de geometrie ..........79 8.3. Predarea no[iunilor de geometrie. Formarea conceptelor cu confinut geometric..... ................81 8.3.1. Fazele procesului de inv6tare-formare a no(iunilor de geometrie ..........81 8.3.2. Metode gi procedee de |ucru........ ................81 8.3.3. Formarea nogunilor de suprafa[d gi arie ........... ................82 CAPITOLUL 9. NUXERE CONCRETE, MARIMI, UNIATI DE M4SURA..........................84 9.1. Predarea unitiililor de misurd.... .....................85 9.2. Multiplii 9i submuttiplii uniti[ilor de misur5...a.....u...u.... ..........................87 GAPITOLUL T 0. TETODOLOG rA PREDARIT $r'rNVATARrr. NUMERE RATTONALE .,..................89 10.1. Fradii ordinare........ .................89 10.1.1. lntroducerea noguniide frac(ie ordinard ............,............89 10.1.2. Operatii cu fracfii care au acelagi numitor......... .....,........91 10.1.3. Aflarea unei fractii dintr-un num6r,.......... ........................91 GAPITOLUL 11. STSTEME DE NUMERATIE NEPOZITIONALE. STSTEMUL ROMAN ..............,..........93 CAPITOLUL 12. EVALUAREA 12.1. Locul gi rolul evaludrii in procesul instructiv-educativ..........,.. ....,...........95 12.2. Structura actului eva1uativ................. ....,.......95 12.3. Rolul proceselor evaluate in actul didactic......... ................96 12.4. Forme de evaluare a rezultatelor gcolare la matematicd .......................,97 1 2.5. Metode de evaluare a rezultatelor gcolare la matematic6 ... .. .................. 98 12.6. Educarea capacitdlii de autoevaluare la elevi... ...............100 12.7. Aprecierea rezultatelor gcolare ...................101 ANEXA I Exemplu de abordarc intsgrati la clasa pregititoare ...............102 ANEXA ll Exemplu de abordare inbgrata la clasa 1.................... ..............104 ANEXA lll Exemplu de abordare integrati la clasa a ll-a............. .............107 ANEXA lV Matematici - Planificare anuali......... ...............,.109 ANEXA V Matematici - Ptranificarea unitifilor de continuUinvdlare....,......,..,...,.........110 ANEXA Vl Proiec{ de tecfie ..........111 ANEXA Vll Proiec{ de le{ie .........114 ANEXA Vlll Proiec{ de leclie ........117 ANEXA lX Proiect de lecfie ..........120 ANEXA X Proiect de lectie ...........123 ANEXA XI Proiect de lecJie ..........127 ANEXA XII Cunoagterea numerelor de la 0 la 20. Obiective 9l tipuri de antrenamentel3l ANEXA Xlll Cunoagterea numerelor de la 0 ta 100. Obiective 9i tipuri de antrenamente

  ..............138 ANEXA X1V.............. ......................142 ANEXA XV............... ......................144 ANEXA XVt .............. ......................151 ANEXAXVII............. ....................,.1s5 BIBLIOGRAFIE................. .............158

 • Caprrout I PRCBLEI|E GETERA1E Al"E pnEDIilHWtflml

  ]IATEIIAIIil il CCIIilT[l ICru, cuRRrculuil rATrcrAr

  l.l. Crlcntirl gl crperlenfc cu prlvlre la predarca.invitarea matcmaficll la clasclc tp.lV

  in contextul preocupirilor permanente pentru modernizarea Tnvdldm6ntului, pentru racordarea lui la cerintele societdlii contemporane 9i viitoare, s-a trecut la elabo- rarea unui nou curriculum care ocupi un loc central ?n procesul de reformi. Noul Curriculum National se adreseazd unor elevi care vor intra in viala sociald gi profesio- nald intr-o etapi in care se vor produce schimbiri majore in sistemul macroeconomic gisocial.

  Matematicii ii revine, in continuare, un rol esenlial in formarea 9i dezvoltarea intelectuald a elevului, preludndu-se intreaga bazi de date din domeniu,

  -atat din punct

  de vedere al continutului, cdt gi al experienlei metodice. Metodica este un cuvint vechi de provenienli greceascd (,,metod" = drum).

  Metodica preddrii matematicii gi, Tn special, a aritmeticii, este o trecere in revistd a celor mai bune drumuri de comunicare a ei, o punte de legdturi intre matematica propriu-zisd gi pedagogie, gi nu in ultimul rAnd, un studiu sistematic al legitSlilor invd[5rii matematicii. Se gtie ci nu e ugor de gisit linia justd intre matematica gcolard gi gtiinla matematicd, iar practicarea meseriei de invdtdtor/profesor pentru invi!5m6nt primar are multe puncte de tangentd cu logica, psihologia gi arta. in cadrul metodicii se pot da unele rispunsuri, oricum parliale, la intrebdri de tipul: ,,Ce?", ,,Cet?" gi mai ales,,Cum7sd fle predate conlinuturile curriculare (notiunile, lecliile, capitolele).

  Cercetiri axate pe domeniul predirii-Tnvd!5rii matematicii au ajuns, printre altele, la concluzia ci cele trei structuri fundamentale ale gtiin[ei matemaiice (algebrice, de 91!ine_, topologice) corespund structurilor elementare ale inteligenlei gi, in consecinld, didactica TnvdtimAntului matematic trebuie sd se bazeze tocmai' pe organizarea progresivd a acestor structuri operatorii.

  Aceasti exersare, in func[ie de v6rsta elevului gi a structurilor logice, se va face astfel inc6t, in aceste operatii sd se reflecte punctele de vedere actuale cu privire la formarea notiunilor de numir, de operalie cu numere, de unitili de mdsurl etc., utilizdndu-se gi un limbaj structuralist simplu, dar adecvat.

  Experienlele ficute in lara noastrd de o serie de cercetitori, metodigti gi pedagogi au condus la conturarea unui sistem modern de predare-invdlaie -a matematicii in ciclul primar, care tine seama atdt de particularitilile logice ale gtiinlei matematicii, c6t gi de particularititile psihologice privind actulinvdldrii la copiii de vArsti gcolard mici.

  $i pe plan mondial au existat gi existi preocupdri majore in acest sens. putem evidentia pe J. Piagetin conceptul de numdr natural,