Metodologie pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unit. de inv....

download Metodologie pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unit. de inv. preuniversitar de stat_2011-2012

of 24

 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  293
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Metodologie pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unit. de inv....

Anex la O.M.E.C.T.S. nr.5618 /11.11.2010

METODOLOGIEpentru fundamentarea cifrei de colarizare i stabilirea re elei unit ilor de nv mnt preuniversitar de stat pentru anul colar 2011-2012 CAPITOLUL I ASPECTE CU CARACTER GENERAL Art.1. Potrivit prevederilor Legii nv mntului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului organizeaz re eaua nv mntului preuniversitar de stat i propune Guvernului, spre aprobare, cifrele de colarizare. Art.2. Pentru anul colar 2011-2012, propunerile pentru proiectul planului de colarizare i al re elei unit ilor de nv mnt preuniversitar se vor elabora de inspectoratele colare. Fiecare inspectorat colar va realiza un studiu de specialitate prin care va fundamenta planul de colarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice i economice. La elaborarea acestuia vor fi implica i profesorii consilieri din centrele i cabinetele colare, speciali ti din centrele jude ene/ale municipiului Bucure ti de resurse i asisten educa ional , din cadrul centrului jude ean/al municipiului Bucure ti de asisten psihopedagogic , cadre didactice de la toate nivelurile de nv mnt, sindicatele din nv mnt, reprezentan ii organiza iilor jude ene/ ale municipiului Bucure ti ale p rin ilor, autorit ile locale (prefecturi, consilii jude ene, consilii locale etc.) i Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Componentele acestui studiu vor viza: 1. analiza cuprinderii absolven ilor cls. a VIII-a pentru continuarea

1

studiilor prin ciclul inferior al liceului, precum i oferta educa ional structurat pe rute educa ionale prin tipurile de coli din cadrul re elei din zon sau zonele apropiate; 2. analiza op iunilor elevilor cls. a VIII-a; 3. analiza op iunilor absolven ilor colilor de arte i meserii din nv mntul special , promo ia 2011, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), nv mnt de zi, n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continu rii studiilor dup finalizarea nv mntului obligatoriu, n domeniul care r spunde tendin elor de dezvoltare economic a zonei; 4. analiza op iunilor absolven ilor colilor de arte i meserii din promo iile anterioare i ai programului A doua ans / nv mnt secundar inferior, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), nv mnt seral, n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continu rii studiilor dup finalizarea nv mntului obligatoriu, n domeniul care r spunde tendin elor de dezvoltare economic a zonei; 5. analiza op iunilor absolven ilor anului de completare, pentru clasa a XII-a nv mnt liceal de zi/seral (ciclul superior) prin ruta progresiv ; 6. analiza op iunilor absolven ilor ciclului inferior al liceului, filiera tehnologic pentru clasa a XI-a, nv mnt liceal de zi/seral (ciclul superior) sau pentru stagiile de preg tire practic ; 7. identificarea calific rilor profesionale pentru care se va organiza colarizarea prin unitatea de nv mnt, pe baza tendin elor de dezvoltare social , economic i a prognozei ocup rii for ei de munc n conformitate cu PLAI i PRAI, n vederea orient rii i consilierii pentru carier a elevilor din cls. a VIII-a, a absolven ilor colilor de arte si meserii din serii anterioare, a absolven ilor ciclului inferior al liceului, a absolven ilor anului de completare i a elevilor cuprin i n programul a doua ans ; 8. identificarea unit ilor de nv mnt din mediul rural care pot organiza clase de nv mnt liceal-filiera tehnologic (ciclul inferior i, dup caz, ciclul superior al liceului), precum i nv mnt postliceal; Art.3. Planul Regional de Ac iune pentru nv mnt (PRAI), Planul Local de Ac iune pentru nv mnt (PLAI) i Planul de Ac iune al colii (PAS) sunt documente de planificare elaborate n parteneriat, care stabilesc (prognozeaz ) nevoia de calificare pe termen mediu i scurt, i sunt documentele care stau la baza procesului de fundamentare a cifrei de colarizare i de stabilire a re elei unit ilor de nv mnt preuniversitar de stat pentru anul colar 2011-2012.

2

CAPITOLUL II CRITERII PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI DE COLARIZARE Art.4. Criteriile pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educa ional . Art.5. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare n cadrul criteriului legislativ se va urm ri: 1. respectarea condi iilor impuse prin Legea nv mntului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 2. respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modific rile si complet rile ulterioare; 3. respectarea prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, aprobat cu complet ri i modific ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific rile ulterioare; 4. respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de func ionare provizorie a unit ilor de nv mnt preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic a unit ilor de nv mnt preuniversitar; 5. respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institu ional n vederea autoriz rii, acredit rii i evalu rii periodice a organiza iilor furnizoare de educa ie; 6. respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele i tarifele pentru autorizarea i controlul activit ilor nucleare i pentru modificarea unor acte normative privind taxe i tarife percepute pentru unele prest ri de servicii; 7. respectarea num rului de norme/posturi aprobate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului fiec rui inspectorat scolar; 8. respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 866 /13.08.2008 pentru modificarea Hot rrii Guvernului nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calific rilor profesionale pentru care se asigur preg tirea prin nv mntul preuniversitar, precum i durata de colarizare i a OMECTS nr. 3081/27.01.2010, OMECTS nr.3331/25.02.2010.3

9. respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr.1555 din 9 decembrie 2009 pentru completarea Hot rrii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calific rilor profesionale pentru care se asigur preg tirea prin nv mntul preuniversitar, precum i durata de colarizare; 10. respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de nv mnt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare; 11. respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instruc iunilor i notific rilor emise de minister cu privire la modul de fundamentare a planului de colarizare pentru fiecare nivel de preg tire, form de nv mnt, profil, specializare, domeniu, calificare profesional , de la toate unit ile de nv mnt care func ioneaz pe raza teritorial a inspectoratului; 12. asigurarea resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de nv mnt; 13. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elabor rii propunerii planului de colarizare prin nv mnt profesional i tehnic - Planul Regional de Ac iune pentru nv mnt (PRAI) i Planul Local de Ac iune pentru nv mnt (PLAI). Art.6. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare n cadrul criteriului economic se va ine seama de : 1. analiza situa iei claselor paralele, care la sfr itul anului colar au efective sub limita minim admis i a c ror comasare se impune, fie la nivelul fiec rei coli, fie la nivelul localit ii/unit ii teritorialadministrative, n vederea respect rii prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de nv mnt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare; 2. ncadrarea strict n num rul de posturi stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, pentru fiecare inspectorat colar; 3. analiza situa iei claselor care au func ionat cu efective sub limita admis i comasarea acestora la nivelul unit ii de nv mnt sau a localit ii/unit ii teritorial-administrative, astfel nct n anul colar 2011-2012 s fie respectate prevederile art. 158 alin. 1 privind4

efectivele admise conform Legii nv mntului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 4. diminuarea analfabetismului, nregistrat n special n rndul etnicilor rromi i a copiilor/tinerilor din zonele izolate sau defavorizate prin cuprinderea acestora n programul a doua ans ; 5. reducerea abandonului colar, prin asigurarea unui set de facilit i elevilor proveni i din familii s race, grupuri dezavantajate i zone izolate (programe, proiecte, atragerea de sponsori, burse speciale, ajutoare); 6. asigurarea condi iilor pentru promovarea nv mntului pentru minorit i. Art.7. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare n cadrul criteriului demografic se va ine seama de : 1. analiza evolu iei demografice a popula iei colare n interval de 3-5 ani, a densit ii acesteia, a componen ei etnice, n vederea organiz rii n profil teritorial a re elei colare n baza caietelor statistice elaborate de Institutul Na ional de Statistic . Pentru nivelurile de studii specifice VET analiza evolu iei demografice se va face conform PRAI i PLAI; 2. analiza fenomenului de migrare intern a popula iei de vrst colar n zone apropiate i corelarea cu repartizarea planului de colarizare folosind expertiza C.J.R.A.E /C.J.A.P.P./C.M.A.P.P.; 3. asigurarea cuprinderii popula iei de vrst pre colar i de vrst colar ntr-o form organizat de nv mnt, respectiv n grupa mare, preg titoare pentru coal , n nv mntul primar, n nv mntul gimnazial i n nv mntul liceal. Art.8. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare n cadrul criteriului geografic