METODOLOGIA إں إں ؤƒإں i desf ؤƒإں urare a c. HG nr. 580/2014 – privind aprobarea...

download METODOLOGIA إں إں ؤƒإں i desf ؤƒإں urare a c. HG nr. 580/2014 – privind aprobarea Nomenclatorului

of 13

 • date post

  05-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of METODOLOGIA إں إں ؤƒإں i desf ؤƒإں urare a c. HG nr. 580/2014 – privind aprobarea...

 • de organizare ş ăş de admitere la ciclul de studii

  la Universitatea

  - sesiunea

  I. Cadrul general de organizare ş ăş Art. 1. Admiterea la ciclul de studii organizată în conformitate cu urmă ă

  a. Legea 1/2011 – legea educaţ ţ b. Legea nr. 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, c. HG nr. 580/2014 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ş ă

  programelor de studii universitare, d. Alte reglementări specifice.

  Art. 2. UPT organizează admitere la

  a. programe de studii cu durata de 3 română,

  b. programe de studii cu durata de 4 ani, învăţă ţă ă română,

  c. programe de studii cu durata de d. programe de studii cu durata de 3 ş ăţă

  şi germană. Programele de studii corespund unor specializă

  de ierarhizare şi domenii fundamentale de ierarhizare. Se precizează că diploma absolven

  angajabilitatea, salarizarea, accesul la studiile de nivel master studiilor . Art. 3. Admiterea la ciclul de studii licen Art. 4. Pentru studiile universitare organizate într obligatoriu o probă de competenţă ă ă

  Proba de competenţă lingvistică anterior certificate de competenţă ă ă legalizate după aceste documente Comisiei de admitere a Facultăţ Certificatele luate în considerare sunt prezentate

  Candidaţii la Facultatea de Ş comunicării, vor face dovada cunoa Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoa

  METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului

  de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea Politehnica Timişoara

  sesiunea septembrie 2014 -

  de organizare şi desfăşurare a concursului

  ciclul de studii licenţă în Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) este ă în conformitate cu următoarele reglementări legislative:

  legea educaţiei naţionale, privind organizarea studiilor universitare,

  privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializă programelor de studii universitare,

  cifice.

  ă admitere la ciclul de studii licenţă pentru: programe de studii cu durata de 3, 4 şi 6 ani, învăţământ cu frecvenţă

  e de studii cu durata de 4 ani, învăţământ cu frecvenţă redusă

  programe de studii cu durata de 3 şi 4 ani, învăţământ la distanţă, în limba română programe de studii cu durata de 3 şi 4 ani, învăţământ cu frecvenţă, în lim

  Programele de studii corespund unor specializări din diverse domenii de licenţă şi domenii fundamentale de ierarhizare.

  diploma absolventului de licenţă conferă aceleaşi drepturi angajabilitatea, salarizarea, accesul la studiile de nivel master) indiferent de durata

  Admiterea la ciclul de studii licenţă în UPT se defăşoară pe domenii de licenţă

  entru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţ ă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

  lingvistică nu trebuie susţinută de candidaţii care au dobândit anterior certificate de competenţă lingvistică corespunzătoare. Aceştia vor prezenta copii

  cumente Comisiei de admitere a Facultăţii/grupului de F Certificatele luate în considerare sunt prezentate la Art. 24.

  la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, domeniul de licenţă vor face dovada cunoaşterii unei limbi străine iar cei pentru domeniul

  vor face dovada cunoaşterii a două limbi străine, fie prin proba de

  enţă

  ş ăşurare a concursului

  şoara (UPT) este

  şi al specializărilor/

  cu frecvenţă, în limba

  ăţă ţă redusă, în limba

  ş ăţă ţă, în limba română, , în limbile engleză

  e licenţă, domenii

  ţă ă şi drepturi (privind ) indiferent de durata

  ţă ăş ă pe domenii de licenţă..

  ă ă ă, admiterea va conţine admis/respins.

  ţ ă ţii care au dobândit ştia vor prezenta copii ii/grupului de Facultăţi.

  de licenţă Ştiinţe ale ine iar cei pentru domeniul de licenţă

  ine, fie prin proba de

 • competenţă lingvistică fie prin copii legalizate ale certificatelor de competenţă ă corespunzătoare.

  Proba de competenţă lingvistică în clădirea Facultăţii de Ştiinţe ale Comunică Art. 5. Admiterea se organizează

  a. fără taxă, finanţate de la bugetul b. cu taxă, pentru învăţământ

  Art. 6. În UPT admiterea se face prin concurs.

  a. de dosare; b. cu probă de verificare a cunoş ţ ăţ Rezultatele finale ale concursului se exprimă

  admitere, care reprezintă, în primul caz baza notelor la probele de verificare a cunoş ţ 2).

  Probele de verificare, disciplinele care le corespund precum ş ă făcute publice, pe site-ul universităţ ţ ăş consursului. Bibliografia va putea fi ob Politehnica Timişoara şi sediile facultăţ Art. 7. Domeniile în care se organizează concurs (unde este cazul) şi formulele de calcul a programe de studii în cadrul UPT ANEXA 3. Art. 8. La proba de verificare a cunoş ţ numai rezultatele finale, ci întreg

  Art. 9. Participarea candidaţilor la concursul de admitere este condiţ ă acest concurs. Înscrierea se face sediile facultăţilor sau online, conform unei proceduri specifice. poate specifica participarea la concurs la mai multe secţ de domenii de ierarhizare şi/sau licenţă poate cuprinde un singur domeniu

  Secţiunea 1-Facultatea de Arhitectură cuprinzând:

  a. domeniul de licenţă Arhitectură taxă (AM), cu taxă (TM);

  Secţiunea 2-Facultatea de Construcţ cuprinzând:

  a. domeniul de licenţă Inginerie c b. domeniul de licenţă Ingineria instalaţ c. domeniul de licenţă Inginerie c

  taxă (TELD);

  ă fie prin copii legalizate ale certificatelor de competenţă ă

  ţă lingvistică va avea loc în ultima zi a perioadei de înscriere, Ş ţe ale Comunicării , str. Traian Lalescu nr.2A, etajul III.

  Admiterea se organizează pe locuri: ţate de la bugetul de stat, pentru învăţământ cu frecvenţă;

  ăţământ cu frecvenţă şi la distanţă.

  În UPT admiterea se face prin concurs. Concursul poate fi:

  de verificare a cunoştinţelor/abilit ăţilor . ezultatele finale ale concursului se exprimă printr-o medie ponderată, numită

  în primul caz, media la bacalaureat iar în al doilea caz baza notelor la probele de verificare a cunoştinţelor şi a mediei la bacalaureat (vezi ANEXA

  Probele de verificare, disciplinele care le corespund precum şi bibliografia aferentă ul universităţii, cu cel puţin 6 luni înaintea perioadei de desfăş

  consursului. Bibliografia va putea fi obţinută, şi în format tipărit, de la sediul Editurii ş şi sediile facultăţilor.

  Domeniile în care se organizează programe de studii, tipul concursului, probele de şi formulele de calcul a mediei de admitere precum ş

  programe de studii în cadrul UPT se prezintă în tabelele din ANEXA 1, ANEXA 2

  de verificare a cunoştinţelor aprecierea candidaţilor se face punctând întreg conţinutul lucr ării pe care ei o au de elaborat.

  ţilor la concursul de admitere este condiţionată de înscrierea lor la Înscrierea se face electronic, prin editarea unei fişe de înscriere

  , conform unei proceduri specifice. În fişa de înscriere poate specifica participarea la concurs la mai multe secţiuni. O secţiune reprezintă

  şi/sau licenţă cu un anumit grad de înrudire. La limită ţ un singur domeniu de ierarhizare şi/sau licenţă. Secţiunile sunt:

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism

  Arhitectură, specializarea Mobilier şi amenajări interioare ;

  acultatea de Construcţii

  Inginerie civil ă: fără taxă (LD), cu taxă (TD); Ingineria instalaţii lor: fără taxă (LI), cu taxă (TI); Inginerie civil ă, învăţământ în limba engleză: fără taxă

  ă fie prin copii legalizate ale certificatelor de competenţă lingvistică

  în ultima zi a perioadei de înscriere, ora 1400, , str. Traian Lalescu nr.2A, etajul III.

  ă, numită media de la bacalaureat iar în al doilea caz o formulă pe

  (vezi ANEXA

  şi bibliografia aferentă vor fi ăţ ţin 6 luni înaintea perioadei de desfăşurare a

  ţ ă ş ărit, de la sediul Editurii

  tipul concursului, probele de precum şi oferta de

  , ANEXA 2 respectiv

  ţilor se face punctând nu e care ei o au de elaborat.

  ţ ţ ă de înscrierea lor la şe de înscriere, local, la

  de înscriere candidatul ţiune reprezintă o grupare

  imită, secţiunea

  ş ări interioare: fără

  ă ă taxă (ELD), cu

 • d. domeniul de licenţă Inginerie c

  cu taxă (TGLD); e. domeniul de licenţă Inginerie g

  Secţiunea 3-Facultatea de Ş ţ ă cuprinzând:

  a. domeniul de licenţă Ştiinţe ale comunică Secţiunea 4-Facultatea de Chimie Industrială ş

  cuprinzând: a. domeniul de licenţă Inginerie c b. domeniul de licenţă Inginerie c

  cu taxă (TELB); c. domeniul de licenţă Ingineria m d. domeniul de licenţă Ingineria

  Secţiunea 5-Facultatea de Electrotehnică ş ă cuprinzând:

  a. domeniul de licenţă Inginerie e b. domeniul de licenţă Inginerie energetică ă ă ă

  Secţiunea 8-Facultatea de Mecanică cuprinzând:

  a. domeniul de licenţă Inginerie i b. domeniul de licenţă Inginerie industrială ăţă ţă ă