Metode Moderne de Detectare a Defectelor

of 83 /83
Metode moderne de detectare a defectelor Metode moderne de detectare a defectelor Gh. Amza A. Mihai V. Popovici G. Jiga A. Raduta V. Goanta FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în OAMENI Proiect “Reţea Naţională de Formare P Pr ro oi e c t “R R e ţ e a N N N a i o n n a ă ă d e F o or rm m ma ar e CON C C CO O ON N N tinuă a t tin n u ă a a C C C adrel a ad dr dre el l OR D O OR R R D D D ce c e idactice id ida dac acti tic ce ce din Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic - d din n Î În nv ăţ ă m m â n t u l P P e u un n iv ve er rs it ta ar r P P ro o fe es si o on na al şi şi T T Te eh hn nic ic c - RD R D D CORD C O O R RD D D ORD CONCOR O O N N C C O O R CONC C C O O N N C NCOR CONC 61397 1 3 9 7 /1.3./S/61397 1 3 . / S / 6 1 3 9 7 Cod POSDRU/87/1.3./S/613 C C o d P O O S D D R RU U / 8 7 / 1 3 3 / S / 6 1 61397 7/1.3./S/613 reşti ti i Bucureşti cu ur re şt ti CA Bucureş A B B u c u HNICA Buc N I C CA A B B OLITEHNICA T TE E H HN N NI C C A iversitatea POLITEHN te a P P O OL L IT T E H H N Publicaţie editată de Universitatea POLIT P P u b i c a i e e d i a t ă d e U n i v er s it a t ea a P O O L I Publicaţie e P u b reşti Bucureş CA Bucu HNICA OLITEHN Publicaţie editată de Universitatea POLIT licaţie editată de Universitate i d i a t ă d e U n i i blicaţie editată de Universitate August 2011 u g u t 2 0 1 1 August 2011 A A u g u st 2 0 1 A A August 2011 A ia ofic fici cială o fic cia ială ală ficială oziţia ofic ia ao riu poziţia p po oz zi ţi igatoriu poz to or iu u p od obligatoriu o b ig ga at o ntă în mod obliga n m m o d o b li Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod o C Co on in nu ut u l a e s u r p r e zi n ă n m d Conţi C onţinutul acestui material nu reprezintă în u t u a e s u i m m at e ri a n u r ep r e z n ă l ţia ofic poziţia riu poz igatoriu od obligat Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod o Conţinutul acestui material nu reprezintă în i il âniei ie i României m ân ni ei nului Români l ui R Ro om m â u a Guvernului Ro uv e rn nu ul u i R a Uniunii Europene sau a Guvernul a U n i u i E u o p e n a u a G G u ve r a Uniunii Europene sau a G a U n i u i E u o p e n e s âniei Români rnului Rom u a Guvernul a Uniunii Europene sau a Gu Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 20 rogramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 201 P lO i lS i lD l R l U 2007 2013 013 013 r o r am m ul O Op e r ţ o n al S e t o i l D e zv o lt ar e a R Re es ur se elo or U Um man ne 2 00 07 20 01 3 013 – 201 007 – ne 200 Umane elor Um Resurselo Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Res Programul Operaţional Sectorial Dezvolt voltarea Resurselor Um U U t t t t t t ţ ţ ţ R R R P P 1 1 1 1 1 r r r r r r r r r r r r r r r r r r 2 2 2 Um m m l l l l l l l l l i i i l l l i i l l m m m n n ltarea Resursel l n n n ul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2 O P P p p R R ţional Sectorial Dezvolt r 36 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI MINISTERUL OIPOSDRU EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Embed Size (px)

Transcript of Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Page 1: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne dedetectare a defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor

Gh. Amza A. Mihai V. Popovici G. Jiga A. Raduta V. Goanta

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

Proiect “Reţea Naţională de Formare PPrrooiect ““RReţea NNNa ionna ăă de Foorrmmmaare CONCCCOOONNNtinuă a ttinnuuăă aa CCCadrelaaddrdreellOR DOORRR DDD ceceidacticeididadacactiticcecedin Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic - ddinn ÎÎnnvvăăţămmântul PP euunnivveerrsittaarr PProofeessioonnaal şişi TTTeehhnnicic c - RDRDDCORDCOORRDDDORDCONCOROONNCCOORCONCCCOONNCNCORCONC ”””””

613971397/1.3./S/61397/1 3./S/61397Cod POSDRU/87/1.3./S/613CCod POOSDDRRUU/87/1 33 /S/61613977/1.3./S/613reştieştiiBucureşticuurreşttiCA BucureşA BBucuHNICA BucNICCAA BBOLITEHNICATTEEHHNNNICCAiversitatea POLITEHNtea PPOOLLITTEHHNPublicaţie editată de Universitatea POLITPPub ica ie edi ată de Universitateaa POOLIPublicaţie ePub reştiBucureşCA BucuHNICA OLITEHNPublicaţie editată de Universitatea POLITlicaţie editată de Universitatei di ată de Uni iblicaţie editată de Universitate

August 2011ugu t 2011August 2011AAugust 201AA 0August 2011Aia oficficicialăoficciaialălăalăficialăoziţia oficiţiaa ofifiriu poziţia ppoozziţiigatoriu pozg tooriuu pod obligatoriuob iggaatontă în mod obligan mmod obliConţinutul acestui material nu reprezintă în mod oCCoonnţinnuutul a es u r prezintăă n m dConţiCConţinutul acestui material nu reprezintă înutu a es ui mmateria nu reprez n ăl ţia oficpoziţia riu pozigatoriuod obligatConţinutul acestui material nu reprezintă în mod oConţinutul acestui material nu reprezintă îni i l

ânieiieiRomânieimmâânnieinului Românilui RRoommâu a Guvernului RoGuvernnuului Ra Uniunii Europene sau a Guvernula Uniu i Eu open au a GGuvera Uniunii Europene sau a Ga Uniu i Eu opene s ânieiRomânirnului Romu a Guvernula Uniunii Europene sau a Gu

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 20rogramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 201P l O i l S i l D l R l U 2007 2013013013rogrammul OOper ţ onal Se to ial Dezvoltarea RReesurseeloor UUmmanne 20007 – 20013013– 201007 –ne 200Umaneelor UmResurseloProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea ResProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltvoltarea Resurselor UmUUttttttţţţ RRRPP 11111rrrrrrrrrrrrrrrrrr 222Ummmllllllllliiillliillmmm nnltarea Resursellnnnul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2OPP pp ––RRţional Sectorial Dezvoltr

36UNIVERSITATEA

POLITEHNICABUCUREŞTI

MINISTERUL

OIPOSDRU

EDUCAŢIEICERCETĂRIITINERETULUIŞI SPORTULUI

Page 2: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Gheorghe Amza Alexandrina Mihai

Victor Popovici Gabriel Jiga

Aurel Raduta Viorel Goanta

Metode moderne de detectare a defectelor

Bucureşti 2011

Page 3: Metode Moderne de Detectare a Defectelor
Page 4: Metode Moderne de Detectare a Defectelor
Page 5: Metode Moderne de Detectare a Defectelor
Page 6: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Cuprins

CAPITOLUL 1 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR 7

1.1. Defecte, neconformităţi, imperfecţiuni.................................................................. 7 1.2. Incercări nedistructive............................................................................................ 19

1.2.1. Aspecte generale........................................................................................... 19 1.2.2. Scurt istoric................................................................................................... 20 1.2.3. Organizaţii în domeniul END...................................................................... 23 1.2.4. Standarde şi norme....................................................................................... 24 1.2.5. Terminologie generală.................................................................................. 25 1.2.6. Clasificarea metodelor END........................................................................ 28

1.3. Metode de examinare nedistructivă........................................................................ 32 1.3.1. Examinarea vizuală...................................................................................... 32 1.3.2. Pulberi magnetice......................................................................................... 36 1.3.3. Lichide penetrante........................................................................................ 40 1.3.4. Curenti turbionari......................................................................................... 44 1.3.5. Radiaţii penetrante........................................................................................ 48 1.3.6. Ultrasunete.................................................................................................... 52 1.3.7. Etanşeitate.................................................................................................... 55 1.3.8. Emisie acustica............................................................................................. 59 1.3.9. Termografie.................................................................................................. 64 1.3.10. Metode speciale.......................................................................................... 67 CAPITOLUL 2 METODE DE EVALUARE A STĂRII DE TENSIUNE ŞI DEFORMAŢIE 73

2.1 Noţiuni introductive 73 2.2 Principiile tensometriei electrice 74

2.2.1 Traductoarele electrorezistive 74 2.2.2 Caracteristicile traductoarelor rezistive 76

2.3 Principiul fotoelasticităţii 77 2.3.1 Polariscopul plan 77 2.3.2. Constanta fotoelastică 79 2.3.3 Etalonarea fotoelastică 80 Bibliografie 83

Page 7: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

CAPITOLUL 1. METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR

1.1. Defecte, neconformităţi, imperfecţiuni

Produsele reale nu sunt perfecte. Pentru imperfecţiunile produselor sau materialelor se folosesc diverse denumiri cum ar fi: defect, neconformitate, discontinuitate şi, mai recent, chiar imperfecţiune. Standardul SR EN ISO 9000 - 2006 recomandă utilizarea noţiunii de neconformitate, standardul nou pentru defecte în piese sudate, recomandă folosirea noţiunii de imperfecţiune.

Conformitate - îndeplinirea unei cerinţe. Neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe. Defect - neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare specificată. Imperfecţiune - abateri ale caracteristicilor faţă de valori prescrise. Discontinuitate - lipsă de continuitate, gol sau incluziune. O altă variantă folosită de specialişti pentru definirea noţiunii de defect este:

"nesatisfacerea unei cerinţe sau a unei aşteptări rezonabile privind utilizarea prevăzută, inclusiv ale celor referitoare la securitate". Această definiţie, cu un caracter foarte general, permite repartizarea răspunderilor din punct de vedere juridic în raport cu disfuncţiile sau neajunsurile generate de un produs cu defecte. Acelaşi standard defineşte şi o noţiune ceva mai cuprinzătoare, folosită uneori ca sinonim pentru cea de defect, şi anume "neconformitatea".

Noţiunea de neconformitate este definită ca fiind abaterea sau absenţa uneia sau mai multor caracteristici de calitate sau a elementelor sistemului calităţii, în raport cu cerinţele specificate, fiind vizate caracteristicile de calitate ale produselor.

Întrucât defectele unui produs, material sau ale unei piese determină în mare măsura nivelul de calitate al acestora, cunoaşterea, identificarea şi/sau măsurarea şi descrierea cât mai exactă a defectelor constituie o premisă esenţială pentru estimarea cât mai corectă a nivelului de calitate. Cunoaşterea defectelor poate de asemenea conduce şi la îmbunătăţirea nivelului de calitate, deoarece permite analiza cauzelor care le-au determinat apariţia ceea ce asigură informaţiile necesare privind aplicarea unor măsuri corective în procesul de fabricaţie.

În limbajul curent noţiunea de defect are un caracter profund subiectiv, o aceeaşi caracteristică a unui produs poate fi considerată, în funcţie de educaţia şi cultura celui care o apreciază, o calitate sau un defect. În tehnică este imperios necesar ca limbajul folosit, să aibă aproximativ aceeaşi semnificaţie pentru toti cei implicaţi în proces.

La fel ca şi alte noţiuni utilizate în domeniul tehnic sau în alte domenii

Page 8: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

8 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

neartistice, noţiunea de defect a fost standardizată. Defectele existente în materiale, produse sau piese au diverse provenienţe, iar cauzele care le determină pot fi adeseori diminuate dar nu eliminate complet.

Calitatea unui produs este determinată de un număr atât de mare de caracteristici, iar acestea, la rândul lor, sunt afectate de un număr atât de mare de factori încât estimarea calităţii unui produs în faza de proiectare a acestuia are un anumit grad de aproximare.

Produsul real conţine diverse imperfecţiuni care sunt mai mult sau mai puţin grave. Din motive obiective, defectele au fost împărţite în două mari categorii: defecte acceptabile si defecte inacceptabile.

Deci, doar o parte dintre ele sunt inacceptabile. Încadrarea în una sau alta din categoriile de mai sus se face în funcţie de destinaţia produsului, de rolul funcţional, de importanţa acestuia într-un ansamblu, de cost, de exigenţele impuse de norme sau convenţii între beneficiar şi furnizor etc. În oricare dintre situaţiile de mai sus însă, este evident faptul că defectele trebuie cunoscute, identificate, descrise şi măsurate. Pentru a facilita procesul de identificarea a acestora, având în vedere faptul că în realitate există o infinitate de posibilităţi de materializare a defectelor, standardele au fost concepute în aşa fel încât orice defect real să poată fi încadrat într-o categorie, să "poată fi judecat şi condamnat sau nu". Cunoaşterea defectelor presupune parcurgerea următoarelor etape:

- cunoaşterea tipurilor de defecte care pot apărea într-un produs în funcţie de natura materialului, de modul de proiectare şi de procesul tehnologic de prelucrare (nu căutăm delaminări într-o piesă turnată!);

- detectarea defectelor, semnalarea prezenţei acestora (existenţa unor goluri poate fi semnalată, de exemplu, prin cântărire);

- localizarea în raport cu un sistem de referinţă convenabil ales (stabilirea poziţiei unde este amplasat defectul în raport cu suprafeţele exterioare ale piesei);

- măsurarea şi estimarea formei şi volumului (adeseori se aproximează mărimea defectului prin mărimea unei figuri geometrice în care poate fi înscris: sferă, paralelipiped sau prin proiecţia acestuia pe o suprafaţă sau prin luarea în considerare a dimensiunii celei mai mari, denumită dimensiune caracteristică);

- estimarea tendinţei de a evolua în timp, de propagare (defectele bidimensionale, cum ar fi fisurile, au tendinţa de propagare mai mare decât cele tridimensionale);

- compararea caracteristicilor reale ale produsului afectat de prezenţa defectelor detectate cu valorile stabilite la proiectare sau prescrise pentru acele caracteristici;

- luarea unei decizii privind acceptabilitatea defectelor detectate în conformitate cu o normă sau, în absenţa normelor, pe baza negocierilor dintre beneficiar si furnizor;

- analiza produsului declarat neconform – în vederea stabilirii “traseului” lui specific: declasare, derogare, reprelucrare şi reciclare.

În literatura de specialitate şi în standarde există numeroase clasificări bazate pe diverse criterii de selecţie, cele mai importante fiind prezentate în cele ce

Page 9: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 9

urmează. Clasificarea generală a defectelor produselor, pieselor sau materialelor Principalele criterii de clasificare, selectate pe criterii practice, sunt:

- clasificarea defectelor după importanţa acestora şi după gradul de periculozitate în raport cu funcţionarea produsului;

- după gradul de grupare; - după caracteristica pe care o afectează; - după frecvenţa de apariţie; - după gradul de accesibilitate la detectare; - după evoluţia în timp.

Clasificarea defectelor după importanţa acestora şi după gradul de periculozitate în raport cu funcţionarea produsului

După acest criteriu defectele pot fi: critice, majore sau minore. - Defectul critic este considerat acea neconformitate a unui produs care

determină lipsa de securitate sau poate conduce la accidentarea utilizatorilor sau a acelora ce depind de utilizarea produsul respectiv.

- Defectul major este considerat cel care, fără să fie critic, reduce în mod substanţial posibilităţile de utilizare a produsului respectiv sau poate provoca o defectare care să împiedice funcţionarea acestuia.

- Defectul minor este o neconformitate care reduce confortul, afectează caracteristicile estetice sau diminuează nesemnificativ funcţionalitatea produsului.

Dacă luăm ca exemplu un autoturism, disfuncţiile sistemului de frânare sau ale sistemului de direcţie se încadrează în categoria defectelor critice, întrucât afectează grav funcţionalitatea produsului, poate pune in pericol viaţa utilizatorului sau a celor din jurul lui, inclusiv viaţa produsului. În cadrul aceluiaşi exemplu, disfuncţia carburatorului sau a blocului de contact este considerată majoră deoarece împiedică funcţionarea produsului fără însă (de regulă) a pune în pericol viaţa cuiva. Deteriorarea sistemului de iluminare din habitaclu sau a brichetei de bord pot fi încadrate în categoria defectelor minore întrucât produc doar un anumit disconfort sau incomodităţi lipsite de importanţă in raport cu funcţionalitatea generală a produsului.

Este interesant faptul că un acelaşi defect, în funcţie de destinaţia produsului, poate fi încadrat în una sau alta din categoriile de mai sus.

De exemplu o fisură într-o conductă de gaze este un defect critic în timp ce aceeaşi fisură într-o greutate de cântar este un defect minor atât timp cât greutatea are valoare înscrisă şi cântărirea se poate face corect.

Clasificarea defectelor după caracteristica pe care o afectează Principalele caracteristici ale unei piese sau ale unui material sunt:

- compoziţia chimică şi puritatea; - rezistenţa la solicitări mecanice statice sau dinamice; - rezistenţa la solicitări termice sau la alţi factori externi; - structura internă; -omogenitatea; -dimensiunile şi forma;

Page 10: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

10 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

-poziţia reciprocă a suprafeţelor; - calitatea suprafeţelor; - continuitatea; - etanşeitatea; - capacitatea de a se magnetiza şi de a păstra magnetizarea etc.

Clasificarea defectelor după acest criteriu conduce la următoarea grupare: 1. defecte sau abateri dimensionale; 2. defecte de formă şi poziţie reciprocă a suprafeţelor; 3. abateri de la calitatea suprafeţelor; 4. defecte de structură; 5. abateri de la compoziţia chimică şi gradul de puritate; 6. abateri de la caracteristicile mecanice; 7. discontinuităţi; 8. defecte de etanşeitate; 9. alte abateri.

De regulă, în special în România, primele trei grupe sunt detectabile în cadrul compartimentului de control dimensional, grupele 4 şi 5 în compartimentul de încercări metalurgice şi analiză chimică, grupa a 6-a prin încercări distructive, grupele a 7-a şi a 8-a în principal prin control nedistructiv şi ultima prin metode speciale sau combinate.

Clasificarea defectelor după gradul de accesibilitate la detectare Acest criteriu de clasificare are o importanţa practică deosebită, întrucât

determină atât tehnologia de examinare cât şi echipamentul necesar în vederea detectării. În funcţie de poziţia în raport cu suprafeţele pieselor şi cu gradul de accesibilitate se poate face următoarea grupare:

1. Defecte exterioare - în general, uşor accesibile, sunt defecte de suprafaţă, situate pe suprafeţe exterioare;

2. Defecte interioare - în general, mai greu accesibile: - situate pe suprafeţe interioare (ex.: peretele interior al unei ţevi,

carcase); - situate în interiorul pereţilor pieselor:

- în apropierea suprafeţei: - care comunică cu exteriorul; - care nu comunică cu exteriorul.

- în interiorul pereţilor piesei la o adâncime, depărtare mai mare de suprafaţa accesibilă (sufluri, incluziuni solide, fisuri etc.).

Alte defecte sunt greu detectabile din diverse motive: - din cauza pericolului pe care-l prezintă în raport cu sănătatea unui

operator uman; - în medii toxice (incintă cu gaze: clor, oxid de carbon); - în medii radioactive (surse de radiaţii gamma); - la temperaturi ridicate (lingouri, cuptoare, reactoare în industria

chimică) etc. - din cauza distanţei:

Page 11: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 11

- la înalţime mare (poduri rulante, cabluri de teleferic); - la distanţe mari (furnale, conductori de transport al curentului

electric); - adâncimi mari (baraje, turbine).

- din cauza amplasării produsului vizat în interiorul unui ansamblu: - incintă vidată (tub Röntgen, diode fotomultiplicatoare); - sub presiune mare (rezervoare de gaz, butelii); - produs capsulat (tub cinescopic, componente electronice).

O clasificare utilă în defectoscopia nedistructivă este prezentată în Figura 1.1

defecte de suprafatadefecte in apropierea

suprafetei

defecte de interior

Suprafata de examinare,

,

, ,

Figura 1.1: Clasificarea defectelor după poziţia lor în raport cu suprafaţă

accesibilă examinării.

Clasificarea defectelor după frecvenţa de apariţie raportată la un lot de piese sau la o singură piesă

Într-un lot de piese sau de-a lungul unei piese, un anumit tip de defect poate să apară sistematic, având la bază o eroare sistematică, sau apariţia lui poate fi accidentală, determinată de cauze accidentale. După gradul de grupare, defectele pot fi: singulare, grupate sau răspândite, împrăştiate (Figura 1.2).

Figura 1.2: Clasificarea defectelor după frecvenţa de apariţie.

Clasificarea defectelor după evoluţia în timp sau după tendinţa de propagare

sub acţiunea solicitărilor exterioare sau a tensiunilor interne remanente După acest criteriu gruparea defectelor poate fi făcută în două categorii:

- defecte fără tendinţă de propagare, "cuminţi", care stau pe loc şi nu se dezvoltă în timpul exploatării produsului; acestea sunt de regulă tridimensionale şi au contururi rotunjite (sufluri, goluri);

Page 12: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

12 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

- cu tendinţă de propagare până la ruperea produsului; de regulă, bidimensionale sau tridimensionale cu contururi ascuţite (fisuri, crăpături, reprize, delaminări).

Este evident că mai periculoase sunt cele din a două categorie, pentru că prezintă efect de crestare, astfel că tehnicile de detectare le vizează în primul rând pe acestea. Localizarea şi măsurarea defectelor se face în raport cu un sistem de referinţă convenabil ales (Figura 1.3).

z

y

x

Figura 1.3: Dimensiunile defectului raportate la un sistem de axe.

Alegerea sistemului de referinţă depinde de forma produsului examinat şi de modul în care acesta ar putea fi reprelucrat în cazul detectării unor defecte inacceptabile ce pot fi remediate.

Standardizarea defectelor Întrucât apariţia unor defecte generează relaţii de comunicare specifice, între

diferitele compartimente ale fabricaţiei şi, în special, între furnizor şi beneficiar, a apărut necesitatea standardizării acestora. Astfel, au apărut standarde referitoare la defectele pieselor turnate, laminate sau obţinute prin alte procedee de deformare plastică, referitoare la imperfecţiunile îmbinărilor sudate, lipite ş.a. În ţara noastră sunt în vigoare standarde de defecte grupate pe categorii de produse, în funcţie de modul de obţinere al acestora, după cum urmează:

STAS 782-79 Defectele pieselor turnate. Clasificare şi terminologie STAS 6656-80 Defectele pieselor laminate, extrudate şi trase din oţel.

Clasificare şi terminologie STAS 6092/1-83 Piese forjate din oţel. Clasificarea şi terminologia defectelor STAS 6092/2-84 Piese forjate din materiale metalice neferoase. Clasificarea

şi terminologia defectelor SR EN ISO 6520-1 Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările

sudate ale materialelor metalice. Partea 1: sudare prin topire SR EN ISO 6520-2 Clasificarea imperfecţiunilor geometrice ale îmbinărilor

sudate ale materialelor metalice. Partea a 2-a: Sudarea prin presiune STAS 8299-78 Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin

topire pe baza radiografiilor

Page 13: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 13

STAS 12077-82 Defectele îmbinărilor lipite. Clasificare şi terminologie STAS 10354-81 Defectele suprafeţelor tăiate termic. Clasificare şi

terminologie În general, un standard referitor la defecte oferă toate datele generale

necesare identificării defectului, denumirii şi simbolizării lui. Pentru exemplificare, în Figura 1.4 este redată o rubrică din ISO 6520 care se

referă la imperfecţiunile îmbinărilor sudate.

Figura 1.4: Exemplu de reprezentare în standard a imperfecţiunilor îmbinărilor

sudate.

Utilizarea simbolurilor este utilă pentru redactarea rapoartului de examinare, care conţine o rubrică în care se precizează defectele identificate în timpul examinării nedistructive, într-o manieră cât mai succintă şi sintetică.

Defectele pieselor turnate Prin defect al unei piese turnate se înţelege orice abatere de la formă,

dimensiuni, masă, aspect exterior, compactitate, structură, compoziţie chimică sau proprietăţi mecanice şi fizice prescrise în standardele respective sau în alte documente tehnice normative. (STAS 782-79 Defectele pieselor turnate. Clasificare şi terminologie)

La fel ca pentru orice alt produs, noţiunea de defect al unei piese turnate este relativă şi convenţională. În funcţie de destinaţie, în standarde sau în alte documente tehnice normative de produs, aceeaşi abatere poate fi considerată sau nu ca defect inadmisibil, defect admisibil sau remediabil. În standard, pentru fiecare tip de defect s-a stabilit termenul ce trebuie să fie utilizat de către toti cei implicaţi, folosirea sinonimelor nefiind, de regulă, acceptată.

Referitor la cauzele posibile, trebuie remarcat faptul că în standard sunt precizate doar cauzele cele mai probabile la nivelul unei anumite tehnologii de turnare. Este imposibil de precizat o singură cauză pentru fiecare defect. Cu excepţia câtorva defecte care sunt rezultatul unei tehnologii de turnare evident greşite, imperfecţiunile se datoresc de cele mai multe ori unui concurs de împrejurări şi nu unei cauze bine determinate. S-au stabilit 8 categorii de bază, fiecare fiind identificată printr-o literă:

A - Excrescenţe metalice B - Goluri (cavităţi) C - Discontinuităţi - crăpături D - Defecte de suprafaţă

Page 14: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

14 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

E - Piesă turnată incomplet F - Dimensiuni sau configuraţii necorespunzătoare G - Incluziuni şi defecte de structură H Compoziţie chimică, proprietăţi fizice şi mecanice necorespunză-toare.

Fiecare categorie este împărţită în grupe şi subgrupe, notate prin cifre. În cadrul fiecarei subgrupe, se precizează printr-o a treia cifră fiecare defect în parte. Deci, un simbol cuprinde o literă şi trei cifre. Anumite defecte se pot încadra logic în mai multe categorii. Crustele, de exemplu, sunt excrescenţe metalice (categoria A), dar cu toate acestea sunt clasificate ca subgrupa (D230) la defecte de suprafaţă.

Deşi cauzele care determină apariţia defectelor nu constituie în standard un criteriu de clasificare, cunoaşterea acestora facilitează identificarea defectelor, încadrarea exactă într-o categorie sau alta precum şi posibilitatea comunicării personalului din compartimentul de control cu toate persoanele implicate în fabricarea unui produs. Cauzele apariţiei defectelor în piesele turnate pot fi grupate în următoarele categorii:

- defecte de material, determinate de materialul turnat, de puritatea acestuia şi de particularităţile pe care le are la turnare: fluiditatea, contracţia, tendinţa de a dizolva gaze, tendinţa de segregare etc.;

- defecte de proiectare, determinate de forma şi dimensiunile produsului, stabilite prin proiectare: grosimi de pereţi neuniformi, intersecţii de pereţi în cruce, pereţi prea subţiri etc.;

- defecte tehnologice, determinate atât de procesul tehnologic stabilit cât şi de gradul de acurateţe a respectării regulilor de realizare a fiecărei operaţii şi a fiecărei faze.

Defectele produselor laminate, extrudate şi trase Prin defect de laminare se înţelege orice abatere de la dimensiunile, forma,

masa, aspectul exterior, ministructura sau proprietăţile funcţionale prevăzute de standarde, norme tehnice sau condiţii contractuale. (STAS 6656-80 Defectele pieselor laminate, extrudate şi trase din oţel. Clasificare şi terminologie.)

Defectele produselor laminate pot avea diverse provenienţe: - lingourile turnate folosite apoi la laminare; - nerespectarea tehnologiei de laminare.

Defectele provenite din tehnologia de laminare pot avea următoarele cauze: - încălzirea incorectă a lingourilor; - reglarea necorespunzătoare a cilindrilor laminorului; - calitatea inferioară a ghidajelor şi instalarea necorespunzătoare a lor; - uzura pronunţată a calibrelor; - regim termic de încălzire şi de răcire necorespunzător după laminare.

Terminologia, clasificarea şi simbolizarea defectelor privind produsele laminate şi trase din oţel au fost standardizate, ele fiind cuprinse în STAS 6656 - 80, în şase grupe:

DL1: defecte de suprafaţă (ex. DL111 scoarţe); DL2: abateri geometrice (defecte de formă, abateri dimensionale şi de masă, ex. DL211 sectiuni transversale deformate);

Page 15: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 15

DL3: defecte de compactitate (ex. DL313 sufluri); DL4: abateri ale compoziţiei şi purităţii (ex. DL411 compozitie chimică necorespunzatoare, DL412 segregatii); DL5: abateri ale caracteristicilor fizice şi mecanice (ex. DL511 abateri ale caracteristicilor mecanice); DL6: defecte de structură (ex. DL61 defecte de macrostructură).

Defectele lingourilor din oţel destinate laminării (Figura 1.5). Crăpăturile care apar în domeniul plastic şi în cel elastic sunt intercristaline,

provocate de tensiunile termice sau fazice, ele formând crăpăturile la rece. Tensiunile interne se compun din: tensiuni de contracţie, tensiuni termice, tensiuni fazice. Tipurile principale de crăpături ce apar în lingouri sunt crăpăturile la cald şi la rece.

Crăpăturile la cald apar în cursul turnării lingoului. Oţelul care se găseşte în contact cu lingotiera se modifică rapid, formând o coajă care apoi, sub acţiunea contracţiei, se desprinde de pereţi. Se formează astfel un sac relativ subţire şi fragil, care conţine tot oţelul rămas lichid. Acest sac se poate rupe prin crăparea coajei solidificate iniţial la turnare, din cauza presiunii miezului încă lichid al lingoului. Pentru evitarea crăpăturilor la cald este avantajoasă turnarea rapidă şi rece. Turnarea înceată prezintă multe pericole, iar turnarea caldă este însoţită de riscul formării crăpăturilor.

Crăpăturile la rece se formează în timpul răcirii finale a lingoului. Riscul formării crăpăturilor va depinde de calitatea oţelului, deosebit de sensibile fiind oţelurile semi-dure.

crapatura la rece

crapatura la cald din agatare sub imbinarea cu maselota

intrerupere de turnare (repriza)

crapatura la cald longitudinala (de colt)

bavura la picior

,, ,, , , ,

, , , ,,

,

,

,

Figura 1.5: Defecte tipice lingourilor. Defectele produselor forjate Principalele cauze ale apariţiei defectele pieselor forjate sunt: - defectele existente în semifabricatul folosit, provenite din prelucrările

anterioare: abateri de la compoziţia chimică, defecte de turnare, când semifabricatul este un lingou turnat sau defecte de turnare plus laminare, când semifabricatul este un produs laminat etc.;

Page 16: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

16 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

- fenomenele care însoţesc prelucarea prin deformare plastică: apariţia fibrajului, reducerea plasticităţii, ecruisarea, curgerea plastică etc. atunci când acestea nu sunt corect prevăzute sau luate în consideraţie la proiectarea tehnologiei de prelucrare;

- nerespectarea regimului de tratament termic sau încălziri/răciri neuniforme; - dimensionarea sau debitarea greşită a semifabricatului; - erorile de proiectare a tehnologiei de prelucrare; - uzura sculelor sau a maşinilor folosite pentru realizarea deformării: matriţe,

prese, ciocane etc.; - neîndepărtarea unor resturi metalice din matriţă sau de pe nicovală, ceea ce

conduce la formarea unor incluziuni de suprafaţă prin imprimare. Terminologia, clasificarea şi simbolizarea defectelor din produsele forjate au

fost standardizate, ele fiind cuprinse în STAS 6092/1– 83, pentru produse din oţel şi STAS 6092/2-84, pentru produse din aliaje neferoase.

DF1: Forme, dimensiuni şi mase necorespunzătoare DF2: Defecte de suprafaţă DF3: Discontinuităţi, goluri DF4: Incluziuni DF5: Defecte de structură DF6: Compoziţie chimică, caracteristici mecanice şi fizice necore-

spunzătoare . Imperfecţiunile îmbinărilor sudate În general, procedeele de sudare utilizate în prezent pot fi incluse în una dintre

cele două categorii de procedee de sudare – prin topire sau prin presiune. Unele dintre defectele îmbinărilor realizate prin procedee speciale de sudare se încadrează mai greu în prevederile acestor standarde.

Prin imperfecţiune (defect) se întelege abaterea de la forma, dimensiunea, aspectul, continuitatea, structura etc., prescrise pentru sudura sau îmbinarea respectivă în documentaţia tehnică a produsului sau în standarde.

Defectele pot avea mai multe provenienţe: din materialele care se îmbină; de la pregatirea pieselor şi asamblarea pieselor înaintea operaţiei de sudare; utilizarea unor materiale incompatibile; erori tehnologice sau fenomene care însoţesc sudarea propriu-zisă. Zonele influenţate termic din jurul sudurii pot de asemenea conţine diverse tipuri de defecte din cauza a transformărilor, tensiunilor şi altor fenomene care apar ca urmare a regimului termic la care sunt supuse.

Standardul SR EN ISO 6520-1 “Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: sudare prin topire”

SR EN ISO 6520-2 “Clasificarea imperfecţiunilor geometrice ale îmbinărilor sudate ale materialelor metalice. Partea a 2-a: Sudarea prin presiune” şi definiţia defectelor îmbinărilor sudate; clasificarea defectelor; simbolizarea defectului conform SR EN ISO 6520-1 şi simbolul defectului evidenţiat cu ajutorul radiografiilor, conform STAS 8299-78; reprezentarea grafică, schematică, a

Page 17: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 17

defectelor conform STAS 735-79. Exemple de simbolizare sunt prezentate în Figura 1.6.

1013 fisura in zonainfluentata termic

1014 fisura in materialulde baza

1012 fisurain zona de trecere

1011 fisurain cusatura sudata

,,

,

,,

,, ,

,

Figura 1.6: Fisuri longitudinale (101).

În conformitate cu standardele amintite, defectele (imperfecţiunile) îmbinărilor sudate sunt împărţite în 6 grupe caracteristice, precizate în Tabelul 1.1.

Tabelul 1.1

Grupa Defectele îmbinărilor sudate prin topire

Defectele îmbinărilor sudate prin presiune

1 Fisuri Fisuri 2 Goluri Goluri 3 Incluziuni solide Incluziuni solide 4 Lipsă de topire şi de pătrundere Defecte de legătură 5 Defecte de formă Defecte de formă 6 Alte defecte Alte defecte

Standardele referitoare la defectele îmbinărilor sudate şi a celor lipite nu sunt

limitative. Constatarea unor defecte care nu se găsesc în standarde – mai ales la îmbinările sudate prin procedee speciale de sudare – se va semnala prin descrierea acestor defecte şi a amplasării lor.

Defecte specifice materialelor compozite şi altor materiale Defectele specifice compozitelor metalice sunt:

- microcavităţi de contracţie, specifice compozitelor turnate: în aliajele obişnuite, având un coeficient de contracţie la solidificare de 3...6%, prezenţa particulelor sau fibrelor în matrice frânează procesul de compensare a golurilor de contracţie cu material lichid din zonele adiacente; - sufluri, caracteristice compozitelor obţinute prin procedeul „Vortex” de înglobare a materialului complementar, cand, o dată cu acesta sunt antrenate în baia metalică şi gaze din mediul înconjurător; - aglomerări de particule sau fibre discontinue, care apar la o dispersare insuficientă a materialului complementar, fiind specifice la aplicarea procedeului „Compocasting” (cu matricea metalică în stare semisolidă); - segregaţii ale materialului dispersat, produse în urma flotării sau sedimentării particulelor sau fibrelor discontinue cu densităţi diferite de cele ale matricelor sau în timpul procesului de solidificare, în urma rejecţiei în faţa frontului de fază solidă;

Page 18: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

18 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

- deteriorarea materialului complementar prin procese de dizolvare şi topire sau în urma unor reacţii chimice intense la interfaţă; - fragmentarea fibrelor în timpul infiltrării sau al amestecării cu matricea în stare semisolidă; - fisuri, crăpături la cald, din cauza tensiunilor interne apărute la răcirea aliajelor turnate, respectiv frânării contracţiei; - porozitatea, specifică materialelor compozite obţinute prin tehnica metalurgiei pulberilor. În cazul compozitelor nemetalice, cele mai întâlnite defecte sunt: - discontinuităţi de tipul fisurilor şi crăpăturilor (defecte bidimensionale periculoase, cu tendinţă de propagare până la ruperea materialului); - întreruperi ale fibrelor; - lipsa de legătură dintre fibre şi matrice sau o legătură prea rigidă între cele două componente; - goluri, porozităţi, specifice compozitelor obţinute prin depunerea matricei din stare de vapori (compozite carbon-carbon) sau a celor realizate prin sinterizare; prelucrarea ulterioară prin deformare plastică reduce, dar nu elimină în totalitate această porozitate; - dezlipiri sau lipsă de legătură, apărute în cazul compozitelor stratificate realizate prin lipire cu adezivi (structuri sandviş cu miez fagure ş.a.); - distrugeri parţiale ale structurii fibroase în cursul operaţiilor de obţinere a produselor finite prin prelucrarea semifabricatelor; - abateri de la forma prescrisă, ca urmare a deformării prin torsionare a produselor realizate pe cale manuală; - delaminări - lipsă de legătură între straturile consolidate prin laminare.

În Figura 1.7 sunt prezentate schematic principalele tipuri de defecte specifice materialelor compozite polimerice.

Figura 1.7: Defecte specifice materialelor compozite polimerice.

În Figura 1.8 sunt prezentate schematic defectele specifice structurilor

obţinute prin lipire: lipsa de legătură între aliajul de lipit şi materialul suport, lipsa de adeziv, porozitate în stratul de aliaj de lipit sau adeziv, fisuri, desprindere coezivă, strat de adeziv sau aliaj de lipit neuniform.

Page 19: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 19

Defectele materialelor lipite sunt standardizate. În STAS 12077-82 Defectele îmbinărilor lipite. Clasificare şi terminologie sunt prezentate, asemănător defectelor îmbinărilor sudate prin presiune, grupele de defecte, simbolurile şi schiţele acestora.

Figura 1.8: Defecte specifice structurilor lipite.

1.2. Incercări nedistructive

1.2.1. Aspecte generale

Încercările materialelor au ca scop determinarea proprietăţilor acestora, în corelaţie cu diverse tipuri de solicitări la care ele pot fi supuse. În mod uzual, încercările sunt clasificate în funcţie de grupa de proprietăţi la care se referă:

- încercări mecanice, pentru a determina sau a verifica: duritatea, rezistenţa la tracţiune, la compresiune, rezilienţa, fluajul, rezistenţa la oboseală etc.;

- încercări tehnologice, pentru a determina sudabilitatea, capacitatea de a se deforma, turnabilitatea, aşchiabilitatea etc.;

- încercări fizice, pentru a determina diverse proprietăţi fizice, cum ar fi: conductivitatea termică, difuzivitatea, conductibilitatea electrică, capacitatea de a se magnetiza, higroscopicitatea etc.;

- încercări chimice, pentru a determina rezistenţa la coroziune, la atacul unor acizi şi alte proprietăţi chimice.

La aceste încercări se adaugă analizele chimice, precum şi examinările de structură – examinările metalografice – asociate încercărilor care au ca scop determinarea proprietătilor materialelor. După modul în care afectează integritatea produsului examinat, încercările materialelor sunt grupate în: încercări distructive şi nedistructive.

Încercările distructive sunt considerate acele metode care afectează, parţial sau total, integritatea produsului examinat sau a probei analizate pentru a caracteriza produsul respectiv.

Page 20: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

20 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Încercările nedistructive sunt acele metode care nu afectează produsul analizat, examinările fiind denumite şi non-invazive.

În practica industrială şi în laboratoarele de cercetări se aplică un număr foarte mare de metode de încercate nedistructivă. Numărul acestora depăşeşte lejer cifra de 200. Dintre acestea circa 150 sunt standardizate. Totuşi, o răspândire mare o au un număr redus dintre ele, circa 8…10. De altfel, certificarea personalului operator pentru examinări nedistructive se aplică numai pentru 8 metode în Europa.

1.2.2. Scurt istoric

Cele mai vechi încercări nedistructive sau examinări nedistructive (END) sunt cele optico-vizuale. Din cele mai vechi timpuri omul a verificat execuţia unui obiect prin examinare atentă cu ochiul liber sau, mai târziu, cu un instrument.

În afara examinărilor optico-vizuale folosite dintotdeauna, se consideră că primele încercări nedistructive au fost aplicate pentru detectarea fisurilor de suprafaţă ale şinelor de cale ferată sau ale unor componente de tren. Părţile suspecte erau unse sau introduse în ulei, după care se curăţau şi se acopereau cu o pudră. În locurile în care existau fisuri, pudra absorbea uleiul intrat în acestea şi, pe suprafaţa examinată, se întindea o pată de ulei cu o mărime dependentă de mărimea fisurii. Această metodă a stat la baza dezvoltării inspecţiei, cunoscută astăzi, sub denumirea de “examinare cu lichide penetrante”.

Radiaţia X a fost descoperită în 1895 de către fizicianul Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) care a fost profesor la “Würzburg Universität” din Germania. La scurt timp după această descoperire, Röntgen a realizat prima radiografie industrială. Alte metode de examinare, bazate pe proprietăţile ultrasunetelor sau pe proprietăţile curenţilor turbionari au fost create şi aplicate în timpul celui de–al doilea razboi mondial.

La început, aplicarea acestora viza doar detectarea defectelor, după care a urmat etapa în care detectarea defectelor s-a asociat cu verificarea acceptabilităţii acestora şi luarea deciziei admis/respins. Din punct de vedere cronologic, specialiştii apreciază că începuturile Examinărilor nedistructive pot fi situate după cum urmează:

1850 – Lichide penetrante 1860 – Verificarea etanşeităţii 1879 – Curenţi turbionari 1895 – Radiaţii penetrante 1930 – Ultrasunete 1948 – Holografie 1950 – Emisie acustică

Începând cu anul deceniul şapte al secolului al XX-lea, optica specialiştilor privind inspecţia calităţii prin metode nedistructive s-a schimbat esenţial.

În primul rând, dezvoltarea tehnicilor de detectare a permis semnalarea defectelor din ce în ce mai mici, ceea ce însemna respingerea unui număr tot mai

Page 21: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 21

mare de produse în controlul automat. În al doilea rând, a apărut şi s-a extins rapid disciplina intitulată mecanica ruperii care permite predicţia comportării produselor cu defecte în exploatare. Prin instrumentele oferite de mecanica ruperii se poate estima, cu oarecare aproximaţie, momentul în care un produs cu defect se va rupe, în funcţie de forma şi poziţia acestuia, solicitarea la care urma să fie supus obiectul şi caracteristicile sale.

Mecanica ruperii a dezvoltat o serie de metode de estimare a modului de propagare a fisurilor sau a altor tipuri de defecte şi sub acţiunea unor solicitări ciclice, (rupere la oboseală). Cu ajutorul acestor instrumente a devenit posibilă acceptarea unor structuri care conţineau defecte dacă dimensiunile, forma şi modul de evoluţie a acestora erau cunoscute.

Aceste elemente au stat la baza noii filosofii de proiectare denumite "damage tolerant design”. Piesele care au defecte pot fi utilizate atât timp cât se poate stabili că defectele respective nu se vor dezvolta în timpul utilizării până la o dimensiune critică, adică suficient de mare încât să conducă la ruperea sau distrugerea pieselor. Pentru comunitatea specialiştilor în încercările nedistructive s-a deschis o nouă perspectivă.

Simpla detectare - calitativă - a defectelor nu mai era suficientă. A devenit necesară analiza cantitativă a defectelor, obţinerea de informaţii

referitoare la mărimea şi forma defectelor, informaţii care să constituie date de intrare în calculele de mecanica ruperii, astfel încât să se poată estima durata de viaţa a produsului. Analiza cantitativă a fost strict impusă în domenii de vârf cum ar fi cel militar şi nuclear. În aceste domenii s-au dezvoltat numeroase programe de cercetare pentru predicţia duratei de viaţă a produselor, ceea ce a condus la apariţia unei noi discipline: “evaluarea nedistructivă”.

Încercările (examinările) nedistructive (Nondestructive Testing – NDT) joacă un rol deosebit de important în ceea ce priveşte siguranţa că piesele unei structuri îşi vor îndeplini funcţiile un interval de timp predeterminat.

Specialiştii din domeniul încercărilor nedistructive au creat şi implementează încercări prin care caracterizează materialele sau detectează, localizează şi măsoară defectele, defecte care pot determina prăbuşiri de avioane, explozii de centrale nucleare, deraieri de trenuri, incendii şi o întreagă gamă de alte evenimente mai puţin vizibile, dar la fel de periculoase. Întrucât încercările nedistructive nu afectează în niciun fel integritatea produsului testat, utilizarea lor este foarte utilă în controlul calitătii produsului care urmează a fi utilizat. În general, încercările nedistructive sunt asemănătoare celor aplicate în medicină pentru examinarea “nedistructivă” a omului sau animalelor.

Evaluarea nedistructivă (Nondestructive Evaluation - NDE). Deşi uneori noţiunile de evaluare şi încercare sunt utilizate ca sinonime, din punct de vedere tehnic, prin evaluare nedistructivă se înţelege, în primul rând, măsurarea şi descrierea unui defect, stabilirea formei şi poziţiei acestuia, determinarea caracteristicilor unui material, proprietăţilor fizice sau magnetice etc.

În Figura 1.9 este prezentată comparativ evoluţia principalelor metode de examinare nedistructivă.

Page 22: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

22 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Evoluţia principalelor metode de examinare nedistructivă a fost strict determinată de dezvoltarea mijloacelor de investigare, dar şi de exigenţele impuse de domeniile de vârf ale tehnicii, cum ar fi: industria nucleară, industria aeronautică, căi ferate, electronică, tehnică militară şi medicală etc. Unele metode, considerate tradiţionale, cum ar fi radiaţiile penetrante, pulberile magnetice şi lichidele penetrante au o evoluţie lentă, chiar uşor descendentă (radiaţiile), în ceea ce priveşte aplicabilitatea, în timp ce alte metode cunosc în ultimele decenii o dezvoltare explozivă.

Figura 1.9: Evoluţie şi tendinţe actuale în dezvoltarea metodelor de examinare

nedistructivă.

Factorii care determină dezvoltarea metodelor de examinare nedistructivă şi motivează cercetarea pentru îmbunătăţirea performanţelor actuale sunt:

- evoluţia tehnologiilor de vârf din construcţiile aerospaţiale, echipamentele pentru centrale electrice nucleare, utilajele chimice speciale etc.;

- intensificarea preocupărilor pentru realizarea unor produse şi construcţii de dimensiuni mari şi/sau deosebit de complexe, cum sunt: petrolierele şi mineralierele, platformele de foraj marin, instalaţiile termoenergetice, vase sub presiune pentru centrale nucleare, aeronave, nave spaţiale, instalaţii pentru industria de utilaj chimic, poduri ş.a.;

- extinderea procedeelor de sudare şi a domeniului de aplicare a construcţiilor sudate;

- necesitatea asigurării protecţiei individuale, sociale şi a mediului, prin ameliorarea calităţii produselor şi obligativitatea garantării fiabilităţii şi duratei de viaţă a acestora;

- aspecte tehnico - economice care vizează reducerea greutăţii specifice, folosirea unor materiale noi care să înlocuiască materialele deficitare;

Page 23: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 23

- necesitatea admiterii defectelor în limite acceptabile, ca rezultat inerent al aplicării tehnologiilor de prelucrare a semifabricatelor într-o nouă concepţie de proiectare constructiv - tehnologică cunoscută sub denumirea de fitness for purpose, în care toate etapele de la concepţie şi până la realizarea produsului sunt subordonate calităţii şi eficienţei acesteia;

- necesitatea optimizării volumului controlului, astfel încât cheltuielile generate de control să fie minime; aplicarea unor metode ultrasensibile necorelate cu nivelul de execuţie şi cu posibilităţile mijloacelor mai simple şi mai puţin costisitoare, conduce la mărirea nejustificată a preţului.

Încercările nedistructive moderne sunt folosite în prezent pentru: - asigurarea integrităţii produselor şi, implicit, a fiabilităţii acestora; - evitarea defectărilor, prevenirea accidentelor care pun în pericol viaţa şi

integritatea oamenilor şi altor fiinţe, evitarea accidentelor ecologice; - asigurarea obţinerii unui profit de către cel care le foloseşte; - asigurarea satisfacţiei clientului şi menţinerea reputaţiei producătorului; - îmbunătăţrirea permanentă a proiectului produsului; - controlul proceselor de prelucrare; - reducerea costurilor de fabricare; - menţinerea unui nivel de calitate constant; - asigurarea eficienţei operaţionale.

1.2.3. Organizaţii în domeniul END

EFNT - The European Federation for Non-Destructive Testing – Federaţia Europeană pentru Încercări Nedistructive – fondată în mai 1998 la Copenhaga, la cea de-a 7-a Conferinţă Europeană pentru Încercări Nedistructive (ECNDT - The 7th European Conference for Non-Destructive Testing), unde 27 de societăţi naţionale şi-au unit forţele pentru crearea unei organizaţii la nivel european. Principalul obiectiv al acestei federaţii a fost stabilirea unui sistem european de calificare a personalului. Certificarea persoalului se face conform normei europene EN 473.

NDTMA – Nondestructive Testing Management Association - Asociaţia managerială pentru examinări nedistructive.

În aproape fiecare ţară a lumii există organizaţii, societăţi sau asociaţii profesionale pentru Examinări Nedistructive. Câteva dintre cele mai cunoscute societăţi naţionale sunt:

ARoENd – Asociaţia Română de Examinări Nedistructive, înfiinţată în anul 1990, ca asociaţie profesională, ştiinţifică, neguvernamentală şi independentă, având ca scop principal promovarea şi protecţia activităţii de END în România. Începând cu anul 1994, când a fost organizat primul Simpozion Naţional, cu participare internaţională, ARoENd a ajuns anul acesta (2008) la cea de a 15-a ediţia a simpozionului, organizată în ultimii ani la Mamaia, în luna iunie a fiecărui an.

Page 24: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

24 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

ASNT - American Society for Nondestructive Testing – Societatea Americană pentru Încercări Nedistructive, cea mai mare societate tehnică pentru NDT, a fost înfiinţată în anul 1941 sub denumirea iniţială de „The American Industrial Radium and X-Ray Sociaty”. ASNT este lider mondial în organizarea conferinţelor şi întâlnirilor internaţionale a specialiştilor din domeniu.

CINDE – Canadian Institute for NDE – Institutul Canadian pentru Încercări Nedistructive.

COFREND - COnfederation FRancaise pour les Essais Non Destructifs – Confederaţia Franceză pentru Încercări Nedistructive.

BINDT – The British Institute of Non Destructive Testing – Instutul Britanic pentru Încercări Nedistructive.

DGZfP - Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung – Societatea Germană pentru Încercări Nedistructive.

JSNDI – Japanise Society for Non Destructive Inspection– Societatea Japoneză pentru Inspecţia Nedistructivă.

RSNTTD – Russian Society for Non Destructive Testing and Technical Diag-nostics – Societatea Rusă pentru Încercări Nedistructive şi Diagnostice Tehnice.

ISND – Indian Society for Nondestructive Testing - Societatea Indiană pentru Încercări Nedistructive.

1.2.4. Standarde şi norme

Comitetul European pentru Standardizare (European Committee for Standardization – CEN) în colaborare cu Organizaţia Internaţională de Standardizare (International Organization for Standardization – ISO) lucrează în prezent la armonizarea standardelor existente în domeniul examinărilor nedistructive. Membrii CEN sunt: Austria (ON), Belgia (IBN/BIN), Republica Cehă (COSMT), Danemarca (DS), Finlanda (SFS), Franţa (AFNOR), Germania (DIN), Grecia (ELOT), Islanda (STR), Irlanda (NSAI), Italia (UNI), Luxemburg (SEE), Olanda (NNI), Norvegia (NSF), Portugalia (IPQ), Spania (AENOR), Suedia (SIS), Elveţia (SNV) şi Marea Britanie (BSI).

Organizaţii afiliate sunt: Albania (DSC); Bulgaria (CSM); Croatia (DZNM); Cipru (CYS); Estonia (EVS); Ungaria (MSZH); Letonia (DQMSD); Lituania (LST); Malta (MSA); Polonia (PKN); România (ASRO); Slovacia (UNMS); Slovenia (SMIS); şi Turcia (TSE). În plus, CEN are următoarele organizaţii corespondente: EOS (Egyptian Organization for Standardization and Quality Control); SABS (South African Bureau of Standards); DSTU (State Committee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification) şi SZS (Yugoslavian Federal Institution for Standardization).

În domeniul certificării personalului Societatea Americană pentru Încercări Nedistructive a elaborat o normă cu recomandări practice privind calificarea personalului operator pentru domeniul NDT. Norma are indicativul SNT-TC-1A şi

Page 25: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 25

este cunoscută în întreaga lume. În Europa, organizaţiile care efectuează încercări nedistructive se acreditează după norma EN 45004, EN 45001 şi EN 17025.

Calificarea şi certificarea personalului din domeniul NDT se face, la nivel european, după norma EN 473.

În România calificarea şi certificarea personalului se efectuează conform normei europene EN 473, pentru toate domeniile, cu excepţia celor care cad sub incidenţa unor organisme româneşti de reglementare cum ar fi ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor şi Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat), AFER (Autoritatea Feroviară Română), CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) ş.a.

1.2.5. Terminologie generală

Defectoscopie – ştiinţă care se ocupă cu definirea, caracterizarea, măsurarea şi detectarea defectelor (discontinuităţilor) materialelor .

Produs, cerinţă, caracteristică Produs – rezultatul unui proces (ex.: materiale procesate, hardware,

software, servicii). Caracteristică – trăsătură distinctivă (a unui produs, piesă, material etc.). Cerinţă – nevoie sau aşteptare care este declarată, implicită sau obligatorie. Conformitate – îndeplinirea unei cerinţe.

Examinare, inspecţie, control Examinare – acţiunea de a observa, a cerceta, a judeca, a privi atent ceva (un

obiect, un produs, o persoană etc.). Dovadă obiectivă – date care susţin că ceva există sau este adevărat. Inspecţie – evaluare a conformităţii prin observare şi judecare, însoţite - după

caz - de măsurare, încercare sau comparare cu un calibru. Încercare – determinarea uneia sau mai multor caracteristici în conformitate

cu o procedură. Verificare – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost

îndeplinite cerinţele specificate. Validare – confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost

îndeplinite cerinţele pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenţionată. Observaţii - Termenii „tradiţionali” folosiţi în domeniu şi cei noi, introduşi prin alinierea standardelor româneşti la cele internaţionale (EN, ISO), sunt adeseori contradictorii şi pot genera confuzie. De aceea, sunt necesare precizările care urmează. - Inspecţia calităţii trebuie înţeleasă ca fiind, „activitatea de măsurare, examinare, încercare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs şi compararea acestora cu cerinţele specificate, în vederea determinării conformităţii lor”. - Controlul nu este definit în standardele noi şi este folosit în mod obişnuit ca sinonim al termenului examinare şi include tehnicile şi activităţile cu caracter operaţional, utilizate pentru stabilirea caracteristicilor produsului.

Page 26: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

26 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

- Putem spune deci „control cu radiaţii penetrante”, dar, mai corect, şi „examinare cu radiaţii penetrante” pentru a denumi metoda de lucru şi „inspecţie cu radiaţii penetrante” când ne referim la decizia privind obiectul controlat luată pe baza aplicării metodei respective.

Notă: În multe standarde, ce derivă din normele ISO sau EN, termenul „control” are sensul de „stăpânire” sau ţinere sub control (a unui proces, produs, situaţie. De exemplu: „controlul produsului neconform”).

Control nedistructiv, control distructiv Metodă de examinare nedistructivă – metodă de examinare şi/sau încercare,

care permite obţinerea unor informaţii cifrice sau de altă natură asupra defectelor, anomaliilor, deformaţiilor geometrice sau a stării fizice ale obiectului controlat (materiale, componente, ansambluri) prin mijloace care nu alterează aptitudinea de întrebuinţare a acestuia (STAS 12 509-86). Pe scurt: controlul nedistructiv nu afectează integritatea obiectului controlat. Prescurtare: END.

Metodă de examinare distructivă – metodă de examinare şi/sau încercare, însoţită de distrugerea parţială sau totală a obiectului examinat.

Defectoscopie nedistructivă – ştiinţă care se ocupă cu descrierea, caracterizarea, detectarea şi măsurarea defectelor (imperfecţiunilor, discontinuităţilor) materialelor, prin folosirea unor metode de examinare nedistructivă. Neconformitate, defect, imperfecţiune

Neconformitate – neîndeplinirea unei cerinţe. Defect – neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau

specificată (SR EN ISO 9000). Discontinuitate – perturbare a ordinii, continuităţii, omogenităţii sau valorii

presupuse sau impuse unei caracteristici a materialului obiectului controlat (STAS 10042-90). Exemple: fisuri, goluri, neomogenităţi ale structurii, diferenţe de grosimi neimpuse prin proiect etc.

Observaţii - Deşi noţiunile „neconformitate” şi „defect” par a fi sinonime, standardele în

vigoare introduc o oarecare confuzie, deoarece: SR EN ISO 9000 recoman-dă folosirea cu extremă prudenţă a termenului ”defect” din cauza implicaţiilor juridice ale acestuia (de exemplu, „produs defect”).

- Standardele vechi, folosite în examinările nedistructive folosesc termenul „defect” desemnând o discontinuitate, fie o discontinuitate neacceptată de specificaţia tehnică, standard, caiet de sarcini, prevederi contractuale etc.) a obiectului examinat (de ex. STAS 10042-90).

- În consecinţă, recomandăm folosirea cu precădere a termenului „discontinuitate” în special pentru neconformităţile legate de continuitatea macrostructurală a materialelor şi a termenului „defect” pentru o discontinuitate (în general, neconformitate) neacceptată. Standardele recente recomandă în acelaşi scop, termenul „imperfecţiune”

Page 27: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 27

Criteriu de acceptare/respingere Criteriu de Acceptare/Respingere (A/R) – normă sau standard la care se fac

referiri pentru luarea deciziei de acceptare sau respingere a produselor cu neconformităţi.

Trasabilitate – abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în considerare (de exemplu, originea materialelor şi componentelor, procesarea şi distribuirea lor, examinarea sau inspecţia produselor etc.).

Produs neconform Produs neconform – produsul care nu îndeplineşte cel puţin una din cerinţele

specificate. Produs neconform recuperabil – produsul neconform asupra căruia se poate

acţiona pentru a elimina o neconformitate constatată, în vederea utilizării lui în scopul iniţial (ex.: reprelucrare, redresare, reparare).

Produs neconform nerecuperabil – produs neconform care nu mai poate fi utilizat în scopul iniţial (sinonim: rebut).

Rebutare – acţiune întreprinsă asupra unui produs neconform pentru a împiedica utilizarea acestuia în scopul iniţial. (reciclare sau distrugere).

Indicaţie Indicaţie – informaţie oferită de o metodă de examinare nedistructivă într-o

formă accesibilă simţurilor şi înţelegerii operatorului (cifre afişate, bucle într-o oscilogramă, o pată de culoare sau o deviaţie a unui ac indicator).

În funcţie de cât de concludentă este informaţia, indicaţiile pot fi: - relevante – care pot fi asociate cu existenţa unei discontinuităţi; - nerelevante – provocate de alte cauze decât existenţa unei discontinuităţi, de

obicei, din cauza aplicării necorespunzătoare a metodei de examinare (sinonim: indicaţie falsă);

- neconcludente – indicaţii pe baza cărora nu se poate stabili existenţa unei discontinuităţi sau nu se poate determina natura acesteia.

Înregistrare Înregistrare – document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale activităţilor realizate. Raport de examinare – înregistrare întocmită în urma aplicării unei metode de control, inspecţie, încercare, prin care se declară condiţiile tehnice folosite, rezultatele obţinute cu dovezile necesare şi responsabilităţile personalului operator.

Sensibilitate, rezoluţie Sensibilitatea metodei – valoarea minimă a parametrului sau caracteristicii obiectului controlat, care mai poate fi evidenţiată în condiţii de control date. Putere separatoare – distanţa minimă dintre două indicaţii de discontinuităţi, care mai pot fi evidenţiate distinct în condiţii de examinare date.

Page 28: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

28 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Sistem de examinare, tehnică de examinare Sistem de examinare – totalitatea elementelor (factorilor) care contribuie la

reuşita aplicării unei metode de examinare. Un sistem de examinare cuprinde:

- materiale folosite (ex.: lichide penetrante, pulberi magnetice, cuplanţi acustici, filme radiografice etc.);

- agentul de investigare (ex.: lumină albă, radiaţii ultraviolete, ultrasunete, radiaţii ionizante, câmp magnetic etc.);

- aparatura utilizată (ex.: defectoscop, monitor, etaloane, palpatoare etc.); - operatorul (ex.: însuşiri fiziologice, calificare, procedura de lucru etc.).

Tehnică de examinare - mijloacele şi procedeele şi folosite pentru aplicarea practică a unei metode de examinare.

De exemplu, examinarea cu ultrasunete – metodă; examinarea cu unde longitudinale – tehnică.

1.2.6. Clasificarea metodelor END

Încercările nedistructive sunt un domeniu al ştiinţei materialelor care se ocupă cu toate aspectele care vizează calitatea, continuitatea şi îndeplinirea rolului funcţional al materialelor, pieselor şi structurilor. Acest domeniu include toate tehnologiile de detectare şi măsurare a proprietăţilor importante ale materialelor şi produselor, începând cu eşantioane dedicate cercetării şi terminând cu produse finite sau structuri aflate deja în exploatare. Informaţiile cu caracter general privind obiectivele metodelor de examinare de bază sunt destul de dificil de sintetizat, având in vedere multitudinea de criterii care ar putea sta la baza unei astfel de prezentări. În Tabelul 1.2 sunt prezentate principalele metode de examinare nedistructivă, împreună cu posibilităţile de investigare asigurate de fiecare.

Termenul de metodă este folosit aici pentru a indica un ansamblu de proceduri specifice, tehnici şi instrumente asociate cu fiecare categorie de încercări nedistructive. Uzual, există mai multe tehnici şi proceduri asociate fiecărei metode. Societatea Americană pentru Încercări Nedistructive (The American Society for Nondestructive Testing – ASNT) clasifică metodele de examinare nedistructivă în şase categorii de bază: metode mecanice şi optice, metode bazate pe proprietăţile radiaţiilor penetrante, metode electromagnetice şi electronie, sonice şi ultrasonice, termice şi bazate pe radiaţii infraroşii, chimice şi analitice. Fiecare metodă poate fi complet caracterizată prin definirea următorilor factori principali:

- sursa de energie sau mediul utilizat pentru investigarea obiectului încercat (cum ar fi: radiaţia X, undele ultrasonore sau radiaţia termică);

- natura semnalului, imaginea sau signatura rezultată ca urmare interacţiunii cu obiectul testat (atenuarea radiaţiei X sau reflexia ultrasunetelor);

- mijloacele prin care se detectează semnalele rezultate (emulsie fotografică, cristal piezoelectric sau bobină de inducţie);

Page 29: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 29

- metode de prezentare sau înregistrare a semnalelor (imagine pe osciloscop sau radiografie);

- modul de interpretare a rezultatelor (pe baza indicaţiilor directe sau indirecte, calitative sau cantitative şi a dependenţelor pertinente).

De aici rezultă că schema de principiu a oricărei metode de END se poate încadra în schema generală din Figura 1.10.

Tabelul 1.2.

Nr.crt.

Categoria de metode NDT

Caracteristici sau defecte semnalate sau analizate

1 Mecanice şi optice

Culoare, dimensiuni, forme, calitatea suprafeţei, defecte de suprafaţă, defecte străpunse, distribuţia şi mărimea tensiunilor, fisuri

2 Radiaţii penetrante

Fisuri, densitate şi variaţii ale caracteristicilor chimice, distribuţii ale unor componente elementare, incluziuni, segregaţii, porozitate şi microporozitate, lipsă de aliniere, părţi lipsă, degradări în funcţionare, contracţie, grosimi, goluri

3 Electromag-netice şi electronice

Elemente de aliere, anizotropie, cavităţi, fisuri la rece, tensiuni locale, duritate, compoziţie chimică, contaminare, coroziune, fisuri, structură cristalină, conductivitatea electrică sau termică, fulgi, tratament termic, rupturi la cald, incluziuni, concentrări de ioni, suprapuneri (încreţire la laminare), deformări ale structurii reticulare, grosimea straturilor, gradul de umiditate, polarizaţia, bavuri, segregaţie, contracţie, nivel de ecruisare, rezistenţa la rupere, grosimi, dezlipiri

4 Sonice şi ultrasonice

Iniţierea şi propagarea fisurilor, fisuri, goluri, grad de ecruisare, factor de amortizare, gradul de sinterizare, delaminări, densitate, dimensiuni, modul de elasticitate, dimensiuni de grăunţi cristalini, incluziuni, de-gradare mecanică, nealiniere, porozitate, degradare din cauza radiaţiei, structura materialelor compozite, tensiuni, rezistenţa la tracţiune, forfecare şi compresiune, dezlipiri, uzură

5 Termice şi radiaţii infraroşii

Calitatea lipirii, compoziţie chimică, emisivitate, zone calde, grosimi de plăci, porozitate, reflectivitate, tensiuni, conductivitate termică, grosimi, goluri

6 Chimice şi analitice

Identificarea aliajelor, compoziţie chimică, fisuri, analiza elementelor structurale şi distribuţia acestora, dimensiuni de grăunţi cristalini, incluziuni, macrostructură, porozitate, segregaţie, anomalii de suprafaţă

Categorii auxiliare 7 Generarea

imaginilor Variaţii dimensionale, performanţe dinamice, anomalii de caracterizare şi definire, configuraţii ale câmpului magnetic

8 Analiza semnalului de imagine

Selectarea datelor, procesare şi afişare, anomalii de prezentare, corelaţii şi identificări, îmbunătăţirea imaginii, separarea variabilelor multiple

O sursă emite un agent de investigare care interacţionează cu obiectul supus

controlului. În urma acestei interacţiuni, agentul de investigare poartă cu el

Page 30: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

30 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

informaţii privind obiectul controlat (signatura obiectului). Aceasta este descifrată de către un detector, rezultatul investigaţiei fiind prezentat operatorului, într-un mod convenabil, accesibil simţurilor acestuia. Agenţii de investigare sunt numeroşi. Dintre aceştia, se pot enumera: radiaţiile ionizante, ultrasunetele, radiaţiile infraroşii, undele radio, lumina vizibilă, aerul comprimat, gazele trasoare, câmpul magnetic etc. Scopul sau obiectivele fiecărei metode este de a furniza informaţii privind următoarele caracteristici ale materialului:

Figura 1.10: Schema de principiu a unei metode de examinare nedistructiv.

- discontinuităţi (cum ar fi: fisuri, goluri, incluziuni, delaminări); - structuri sau defecte de structură (incluzând structura cristalină,

dimensiuni de grăunţi, segregaţii, nealinieri); - dimensiuni şi alte caracteristici metrologice (grosime, diametru,

dimensiuni ale golurilor, dimensiuni ale discontinuităţilor); - caracteristici fizice şi mecanice (reflectivitate, conductivitate, modul de

elasticitate, viteze de propagare a sunetelor); - compoziţii şi analize chimice (identificarea aliajelor, impurităţi,

distribuţia constituenţilor); - starea de tensiuni sau răspunsul dinamic (tensiuni reziduale, creşterea

fisurilor, uzură, vibraţii); - analiza signaturii (conţinutul imaginii, spectrul de frecvenţe, configuraţia

câmpului). Termenii utilizaţi pentru definirea diverselor caracteristici evidenţiate cu

ajutorul încercărilor nedistructive sunt explicaţi în Tabelul 1.3.

Tabelul 1.3 Caracteristici măsurate sau detectate

Obiectivele NDT Caracteristici măsurate sau detectate Discontinuităţi

Defecte de suprafaţă rugozitate, zgârieturi, scobituri, coroziune, microfisurare, incluziuni şi materiale străine întrepătrunse sau aderenţe

Defecte în apropierea suprafeţei fisuri, pori, carii, încreţituri, bavuri, ondulaţii, incluziuni, cute Defecte interne fisuri, separaţii, rupturi la cald, crăpături la rece, goluri de

contracţie, sufluri, lipsă de topire, pori, cavităţi, delaminări, dezlipiri, lipsă de aderenţă, incluziuni, segregaţii

Structură

Page 31: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 31

Microstructură structură moleculară, structură cristalină şi/sau deformare, structura, structură reticulară, dislocaţii, tensiuni, cvacanţe, deformări

Structură structura grăunţi cristalini, dimensiuni, orientare şi poziţie, aglomerare şi porozitate, impregnare, umplutură şi/sau distribuţia unui material de ranforsare, anizotropie, eterogenitate, segregaţii

Tabelul 1.3 Continuare

Mici anomalii de structură

lipsă de etanşeitate sau defecte străpunse, contact slab, legături slabe, părţi lipsă, particule lipsă, impurităţi.

Anomalii mari de structură

erori de asamblare, lipsă de aliniere, erori de distanţare şi de ordonare, deformaţii, malformaţii, părţi lipsă.

Dimensiuni şi caracteristici metrologice Deplasări, poziţii dimensiuni liniare, separări, dimensiuni ale cavităţilor, dimensiuni ale

discontinuităţilor, adâncimi, localizare, poziţie şi orientare Dimensiuni variabile neuniformitate, denivelare, excentricitate, variaţii de formă şi contur,

variaţii de mărime şi masă Grosime, densitate grosimi de film, înveliş, strat, placă, tablă, perete, variaţii de densitate

sau grosime Proprietăţi fizice şi mecanice

Proprietăţi electrice rezistivitate, conductivitate, constantă dielectrică, factor de pierderi Proprietăţi magnetice polarizaţie, permeabilitate, feromagnetism, forţă coezivă Proprietăţi termice conductivitate, constantă termică de timp, potenţialul termodinamic Proprietăţi mecanice rezistenţă la tracţiune, compresiune şi forfecare (şi modulele de

elasticitate) coeficientul lui Poisson, viteză sonică, duritate, tenacitate şi fragilitate, presiune

Proprietăţi ale suprafeţei culoare, reflectivitatea, indicele de refracţie, emisivitatea Compoziţie chimică şi analiza acesteia

Analiza elementelor componente

detecţie, identificare şi distribuţie sau profilul elementelor componente, mărimea şi compoziţia scurgerilor

Concentraţia de impurităţi

contaminare, sărăcire, dopare şi elemente difuzate

Conţinut metalurgic variaţie, identificarea aliajelor, verificare sortare Starea fizico-chimică Conţinutul de umiditate, gradul de întărire, solidificare, concentraţia de

ioni şi de produse rezultate în urma reacţiilor de coroziune Tensiuni şi răspuns dinamic

Tensiuni, eforturi, oboseală

Tratament termic, maleabilizare şi efecte rezultate în urma deformării la rece, tensiuni reziduale, deteriorări determina-te de oboseală şi îmbătrânire

Deteriorări mecanice uzură, eroziune, exfoliere, efecte rezultate în urma fricţiunii Degradări chimice coroziune, tensiuni de coroziune, transformări de fază. Alte degradări deteriorări din cauza radiaţiilor şi scurtcircuitelor de înaltă tensiune Perfornanţe dinamice iniţiere şi propagare de fisuri, deformare plastică, fluaj, alunecare

excesivă, vibrare, atenuare, durata evenimentelor şi intervalul de timp la care se succed, orice comportare anormală

Analiza signaturii Câmp electromagnetic potenţial electric, tensiune, distribuţia şi paternul câmpului

electromagnetic Câmp termic izoterme, zone calde, temperaturi, flux de căldură, distribuţie de

temperaturi, pierderi de căldură, spoturi calde Signatură acustică zgomot, caracteristici ale vibraţiei, frecvenţe, amplitudini, analiza

spectrului armonic, emisia sonică şi/sau ultrasonică Signatură radioactivă distribuţie şi difuzia izotopilor şi trasorilor, variaţia intensităţii

Page 32: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

32 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Analiză de semnal sau de imagine

Îmbunătăţirea imaginii şi cuantificarea, recunoaşterea paternului, densitometrie, clasificarea semnalelor, separarea şi corelaţia, identificarea discontinuităţilor, definirea (mărime şi formă) şi analiza distribuţiei, afişarea (prezentarea)

1.3. Metode de examinare nedistructivă

În acest subcapitol sunt prezentate sumar principalele metode de examinare nedistructivă, după o schemă unică în 12 puncte, care evidenţiază principiul fizic, modul de aplicare, domeniul de utilizare, indicaţii de defect, materiale ce pot fi examinate, scheme de principiu, echipamente şi observaţii, precum şi recomandări specifice fiecărei metode.

Prezentarea succintă care urmează are ca scop crearea unei imagini generale asupra celor mai răspândite metode de examinare nedistructivă, utilă atât persoanelor care se specializează într-o singură metodă, pentru a cunoaşte particularităţile celorlalte metode, unele dintre ele complementare, cât şi celor care au doar tangenţă cu domeniul END, pentru a putea exprima exigenţe realiste sau pentru a facilita comunicarea cu personalul certificat END.

1.3.1. Examinarea vizuală

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA VIZUALĂ (VT - Vizual testing) 2. Tipul de examinare: optic; în examinarea vizuală instrumentul optic de

mare complexitate, este ochiul omenesc, iar în examinarea optico-vizuală se folosesc accesorii optice, pentru prelungirea funcţiei vizuale şi creşterea sensibilităţii metodei sau pentru accesul în zone inaccesibile vizual.

3. Agentul de investigare: lumina vizibilă - radiaţia electromagnetică, în spectrul vizibil, cu lungimi de undă cuprinse între 380 nm şi 740 nm, obţinută de la o sursă de lumină.

4. Fenomenul fizic de bază: reflexia luminii provenită de la sursă pe suprafaţa obiectului examinat.

5. Modul de aplicare: obţinerea unor informaţii prin iluminarea obiectului controlat şi receptarea imaginilor de către ochiul omenesc prin observare directă (examinarea vizuală) sau ajutat de aparate optice (examinare optică).

6. Domeniul de utilizare: orice obiect, semifabricate, piese finite, asamblări, statice sau în mişcare. Depistarea deformaţiilor, rupturilor, fisurilor, porilor şi inclu-ziunilor de suprafaţă, defectelor de formă în general.

7. Indicaţia de defect: imagini virtuale receptate sau reale, înregistrate pe fotografie sau pe bandă video.

8. Materialul obiectului controlat: oricare. 9. Particularităţi:

Page 33: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 33

Principala caracteristică a unui operator care lucrează în examinarea optico- vizuală este acuitatea vizuală - capacitatea ochiului de a remarca detaliile cele mai mici sau de a le diferenţia forma. Pentru ochiul normal, în condiţii optime, acuitatea vizuală este de 1’. Acuitatea vizuală medie este de 2 - 4’. La acuitatea vizuală de 2’ la distanţa de vedere bună (250 mm) ochiul poate deosebi detalii cu dimensiuni mai mici de 0,15 mm. Cea mai înaltă acuitate vizuală se obţine la un diametru al pupilei de 3-4 mm, ceea ce corespunde unei iluminari de la 100 până la 1000 lucsi. Se consideră că acuitatea vizuală a unui om este în limite normale (cu sau fără ochelari sau alte corecţii medicale), dacă ochiul distinge defecte de tip fisuri cu deschideri de 0,07...0,15 mm, de la o distanţă de 250 de mm şi în condiţiile unei iluminări corespunzătoare.

10. Scheme de principiu - pentru efectuarea examinării directe, accesul trebuie să fie suficient pentru amplasarea ochiului la cel mult 600 mm de suprafaţa de examinat şi la un unghi nu mai mic de aproximativ 300. În figura 1.11 este prezentată schema de principiu a examinării vizuale, cu evidenţierea domeniului unghiular de observare, câmpul vizual util.

Figura 1.11: Schema de examinare vizuală.

11. Echipament de bază – în examinarea optico-vizuală se folosesc instrumente optice, dintre care, cele mai uzuale, sunt: lupe (fig. 1.12), microscoape, endoscoape periscoape, binocluri, telescoape.

D

f

Observator obiect imagine

Fig. 1.12. Schema de principiu a unei lupe.

Lupa formează imaginea virtuală, dreaptă şi mărită a obiectelor plasate între focar, situat la distanţa f, şi planul principal al obiectului. Grosismentul lupei sau puterea de mărire se defineşte ca raport între mărimea aparentă a imaginii şi mărimea aparentă naturală (mărimi ale imaginii formate pe retină, atunci când ochiul priveşte obiectul prin aparat, respectiv liber, de la distanţa minimă a vederii clare). În figura 1.13, este prezentată o imagine preluată în timpul examinării optico-vizuale a unei cusături sudate, cu o lupă cu mărire 2x.

Page 34: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

34 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Grosismentul lupelor utilizate în domeniul examinărilor nedistructive variază între 2 şi 8x. Mărirea maximă la utilizarea unui microscop este de 40x. Pentru examinarea suprafeţelor interioare sau a unor componente incluse în structuri, care împiedică examinarea directă, se folosesc diverse instrumente care deviază şi transmit lumina reflectată de suprafaţa analizată. Adesea aceste instrumente sunt asociate cu aparate fotografice sau camere de luat vederi. Principalele instrumente optice folosite în acest scop sunt endoscoapele, în diverse soluţii constructive.

Fig. 1.13. Examinarea cu lupa a unei cusături sudate.

Schemele de principiu ale unor endoscoape fixe sunt prezentate în Figura 1.14 şi Figura 1.15.

prismacondensatoareoptice

lentilabiconvexa

Observator

,

,

,

sursade lumina

obiectexaminat

,

,

Figura 1.14: Schema de principiu a unui endoscop.

Page 35: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 35

Figura 1.15: Schema şi fotografia unui endoscop (boroscop):

1 - mâner (suport baterii); 2 – întrerupător; 3 - tijă schimbabilă; 4 - oglindă; 5 - lampă cu halogen; 6 - lentilă schimbabilă; 7 – ochi.

C ă t5. Iluminar

e6. Oglin

Tevi sudate cap la cap. Examinare pentru verificarea pătrunderii

Lumina reflectată de rădăcina unei cusături sudate este deviată de o prismă,

care schimbă direcţie de propagare a razelor de lumină din plan vertical, în plan orizontal. Razele deviate trec apoi succesiv printr-un ansamblu de elemente optice (condensatoare, filtre etc.), care au rolul de a împiedica împrăştierea fasciculului de lumină reflectat de obiectul de examinat, ajungând la observator.

12. Observaţii şi recomandări Normele actuale consideră că iluminarea este corespunzătoare atunci când are

valori între 500 şi 1000 lx. O iluminare sub 350 lx este nesatisfăcătoare, dar şi o iluminare prea puternică, peste 2000 lx, conduce la rezultate slabe.Practic, iluminarea necesară se realizează prin amplasarea unei lămpi cu incandescenţă de 100 W la o distanţă de 0,2 m, respectiv un tub fluorescent de 80 W la o distanţă de 1 m de suprafaţa iluminată. În acest fel se asigură o iluminare de 500…600 lx.

Pentru a examina optico-vizual o suprafaţă a unui obiect, este necesar să se ia următoarele măsuri:

- asigurarea accesului liber la suprafaţă prin îndepărtarea tuturor obiectelor care deranjează observarea; folosirea unei oglinzi poate ajuta la observarea unor zone greu accesibile;

- îndepărtarea materialelor care pot masca discontinuităţile: murdărie, rugină, zgură, cruste, arsură, stropi, urme de vopsea etc.

Din punct de vedere istoric, se poate afirma cu certitudine că prima metodă de examinare nedistructivă folosită de om a fost cea vizuală.

Examinarea vizuală se poate regăsi în aproape toate celelalte metode de examinare cum ar fi, de exemplu: examinarea radiografiilor în examinarea cu radiaţii penetrante, examinarea imaginilor date de pulberile magnetice sau a indicaţiilor de defect oferite de lichidele penetrante. Examinarea vizuală directă se caracterizează prin simplitate, cost relativ scăzut, uşurinţă în aplicare, dar necesită un nivel înalt de competenţa din partea operatorului, cunoştinţe interdisciplinare care să permită interpretarea corectă a informătiilor vizuale. Cauzele care au

Page 36: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

36 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

determinat un anumit grad de neglijare a acestei metode ar putea fi explicate prin câteva aspecte care, uneori au diminuat încrederea în rezultatele obţinute, şi anume:

- dependenţa rezultatelor, în mod adesea subiectiv, de operator şi de nivelul de conştiinciozitate şi de competenţă ale acestuia;

- o anumită modă a aparatelor; - depedenţa deciziilor de acuitatea vizuală a operatorului, care variază de

la o persoană la alta şi la aceeaşi persoană, în funcţie de vârstă; - necesitatea unei curăţări prealabile corespunzătoare a suprafeţei

obiectului care este supus examinarii, suprafaţă ce trebuie, concomitent, să fie iluminată adecvat, în domeniul spectrului vizibil şi să fie situată la o anumită distanţă care să permită examinarea.

1.3.2. Pulberi magnetice

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA CU PULBERI MAGNETICE (MT - magnetig testing) 2. Tipul de examinare: magnetic. 3. Agentul de investigare: câmpul magnetic. 4. Fenomenul fizic de bază: producerea câmpurilor de scăpări (de dispersie)

atunci când liniile câmpului magnetic întâlnesc o discontinuitate a materialului. 5. Modul de aplicare: se magnetizează obiectul controlat. Se împrăştie

pulbere magnetică pe suprafaţa obiectului. Se produc aglomerări de pulbere în dreptul discontinuităţilor, marcându-le astfel prezenţa.

6. Domeniul de utilizare: detectarea discontinuităţilor de suprafaţă sau situate în preajma acesteia.

7. Indicaţia de defect: pete colorate (roşu, albastru, verde, galben) pe fondul suprafeţei (în lumină albă) sau pete luminoase (galben, galben - verzui) pe fondul luminos albastru - violet (în lumină ultravioletă).

8. Materialul obiectului controlat: numai feromagnetice (oţel carbon, fontă, oţel slab aliat, nichel, cobalt şi unele aliaje ale acestora).

9. Particularităţi: prin aceasta metodă, pot fi controlate doar piese şi semifabricate confecţionate din materiale care se magnetizează, cum ar fi: oţel carbon şi slab aliat, fontă, unele oţeluri aliate, cobalt, nichel şi unele aliaje ale lor. Materialele feromagnetice sunt materiale metalice cu permeabilitatea magnetică relativă μr mult mai mare decât 1. Aceste materiale sunt atrase foarte puternic de un câmp magnetic. Exemple: fier, nichel, cobalt, magnetită – Fe3O4-.

Câmpul magnetic de dispersie este neomogen şi are energie mare. Tendinţa câmpului de a-şi micşora energia până la o valoare minimă posibilă este satisfăcută prin atragerea unor particule feromagnetice depuse sub formă de pulbere pe suprafaţa piesei controlate; se formează astfel aglomerări de pulbere pe suprafaţa piesei, marcând prezenţa defectelor. Mărimea câmpului magnetic de scăpări depinde în mod direct de orientarea discontinuităţii în raport cu liniile de forţă ale câmpului magnetizant şi de adâncimea la care se găseşte discontinuitatea.

Page 37: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 37

10. Scheme de principiu - pulberea magnetică depusă pe obiectul magnetizat, se orientează după liniile de câmp. Defectele de tip 1 şi 2 (fig. 1.16) produc câmpuri de dispersie (scăpări) sesizabile prin faptul că determină aglomerări de pulbere. Metoda asigură şi detectarea defectelor din apropierea suprafeţei, chiar dacă acestea nu comunică cu exteriorul, dacă pertubaţiile produse se manifestă la suprafaţă. Magnetizarea se poate face prin introducerea piesei într-un câmp magnetic generat de magneţi permanenţi, electrozi de contact, bobine, sau prin trecerea curentului electric prin piesă.

1 – discontinuitate de suprafaţă, orientată perpendicular pe liniile de câmp;

2 - discontinuitate în apropierea suprafeţei, orientată perpendicular pe liniile de câmp; 3 - discontinuitate de profunzime, orientată înclinat faţă de liniile de câmp; 4 - discontinuitate în apropierea suprafeţei, orientată paralel cu liniile de câmp. Figura 1.16: Perturbarea liniilor de câmp de către discontinuităţi.

La alegerea tipului de magnetizare este necesar să se stabilească o corelaţie între defectele posibile şi traseul liniilor de câmp (Figura 1.17).

Figura 1.17: Tipuri de magnetizare:

a – longitudinală; b – circulară; 1 – indicaţie sigură; 2 – nu se obţine indicaţie; de defect; 3 – indicaţie sigură; 4 – indicaţie parţial sigură.

11. Echipament de bază: Echipamentul necesar la examinarea cu pulberi magnetice constă, în principal

din: sursă de curent, dispozitiv de magnetizare, dispozitiv de împrăştiat pulberea pe suprafaţa piesei, lămpi de iluminare în domeniul vizibil sau în domeniul ultraviolet, pentru pulberea fluorescentă, sonde de verificare, consumabile: pulberi uscate sau lichide magnetice şi blocuri etalon. Un exemplu de dispozitiv de magnetizare frecvent utilizat în practică este prezentat în Figura 1.18 şi anume magnetizarea cu jug magnetic.

Page 38: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

38 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Figura 1.18: Jug magnetic.

Verificarea magnetizării şi a calităţii pulberii magnetice se face cu ajutorul

unor mici dispozitive special construite denumite indicatoare de flux magnetic (Figura 1.19, a).

Figura 1.19: Verificarea magnetizării:

a - indicator de flux magnetic, 1 - segmente din oţel carbon brazate (8 buc.); 2 – mâner din material nemagnetic; 3 – articulaţii; 4 – suprafaţă de observare (0,20...0,25 mm)

din cupru sau alamă; b – indicaţie caracteristică.

Indicatorul de flux magnetic se aşează pe suprafaţa piesei cu suprafaţa de observare spre operator. Se magnetizează piesa şi se aplică concomitent suspensia magnetică pe indicator, după care se observă formarea indicaţiei (indicaţia caracteristică are aspectul literei X, tăiată de o linie transversală, Figura 1.19, b).

În Figura 1.20 sunt prezentate câteva componente uzuale ale unui stand de examinare cu pulberi magnetice.

Jug magnetic

Gaussmetru

Lichid magnetic Lampă UV

Figura 1.20: Componente uzuale ale unui post de lucru cu pulberi magnetice.

Page 39: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 39

Consumabile Pulbere magnetică fluorescentă – pulbere magnetică ale cărei granule sunt

acoperite cu o peliculă fluorescentă. Contrastul faţă de fond se obţine prin diferenţa de strălucire la iluminarea cu radiaţii ultraviolete (UV).

Pulbere magnetică colorată – pulbere magnetică ale cărei granule sunt colorate prin depunere de pelicule sau prin atacare chimică. Contrastul faţă de fond se obţine prin diferenţa de culoare.

Suspensie magnetică – suspensie de pulbere magnetică într-un mediu de dispersie (aer, apă, petrol, ulei). Sinonim: lichid magnetic, dacă mediul de dispersie de dispersie este lichid.

12. Observaţii şi recomandări - În funcţie de modul de utilizare a pulberii, tehnicile de examinare pot fi: - tehnici uscate, când pulberea este folosită în suspensie cu aer; - tehnici umede, când pulberea amestecată cu un lichid magnetic. - Intensitatea curentului electric trebuie să fie suficient de mare pentru ca

inducţia magnetică din piesa magnetizată (în vecinătatea suprafeţei), indiferent de metoda de magnetizare utilizată, să fie de minimum 0,72 T.

- Curentul electric folosit la alimentarea dispozitivelor de magnetizare poate fi: continuu, alternativ sau pulsant.

Curentul continuu – asigură o mai bună sensibilitate de detectare a discontinuităţilor în profunzime (de circa 7-8 ori mai bună decât la curentul alternativ), dar prezintă inconveniente legate de obţinerea lui.

Curentul alternativ – asigură o bună sensibilitate de detectare a discontinuităţilor fine de suprafaţă (din cauza vibrării granulelor pulberii), se obţine uşor, dar are o mică sensibilitate de detectare în profunzime (din cauza efectului pelicular).

Curentul pulsant – întruneşte avantajele metodelor precedente dar se obţine destul de dificil.

- Jugul magnetic îndeplineşte condiţia impusă de standard dacă asigură ridicarea numai cu ajutorul forţei magnetice a unei piese din material feritic, având o masă de 18 kg, pentru alimentarea în curent continuu, respectiv 4,5 kg pentru alimentarea în curent alternativ.

Magnetizarea trebuie astfel realizată încât liniile de forţă ale câmpului magnetic să cadă perpendicular pe discontinuităţile căutate.

- Sensibilitatea de detecţie scade apreciabil dacă orientarea discontinuităţilor este deviată cu mai mult de 450 faţă de direcţia optimă.

- La sfârşitul examină cu pulberi magnetice, trebuie inclusă o operaţie de demagnetizare a pieselor controlate, deoarece există situaţii în care magnetismul remanent apărut în urma controlului magnetic dăunează bunei funcţionări a pieselor în exploatare sau la prelucrarea în continuare (sudare cu arc electric, vopsire în câmp electrostatic, montaj etc.).

- La examinarea cu pulberi magnetice discontinuităţile sunt semnalate prin aglomerări de pulbere, denumite indicaţii. Indicaţia este o aglomerare evidentă de pulbere magnetică. Prin indicaţie relevantă se înţelege o indicaţie care poate fi

Page 40: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

40 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

asociată cu existenţa unei discontinuităţi. O indicaţie nerelevantă este o indicaţie provocată de o altă cauză decât existenţa unei discontinuităţi. De obicei, se datorează unei tehnici de magnetizare incorecte sau configuraţiei geometrice a piesei. Prin indicaţie neconcludentă se înţelege o indicaţie pe baza căreia nu se poate stabili existenţa unui defect sau nu se poate determina natura acestuia.

- Caracteristicile indicaţiei formate pe dispozitivul de verificare oferă indicii referitoare la calitatea, magnetizării şi a pulberii sau lichidului magnetic.

- Dispozitivul de verificare vizualizează orientarea liniilor de câmp ceea ce permite cunoaşterea direcţiei în care dacă ar exista defecte acestea ar fi nedectabile (cele orientate paralel cu liniile de câmp).

1.3.3. Lichide penetrante

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA CU LICHIDE PENETRANTE (PT - penetrant testing) 2. Tipul de examinare: cu substanţe penetrante. 3. Agentul de investigare: lichide cu putere mare de umectare a suprafeţelor

(penetranţi coloranţi sau/şi fluorescenţi). 4. Fenomenul fizic de bază: pătrunderea lichidelor în spaţii capilare. 5. Modul de aplicare: se depune penetrant pe suprafaţa controlată, se

îndepărtează excesul de penetrant, apoi se extrage penetrantul rămas în discontinuităţi cu ajutorul unei substanţe puternic absorbante (developant).

6. Domeniul de utilizare: obiecte cu dimensiuni relativ mici, semifabricate, suduri. Detectarea defectelor de suprafaţă deschise (fisuri, pori, nepătrunderi sau statificări). Detectarea neetanşeităţilor.

7. Indicaţia de defect: pete colorate în roşu pe fondul alb al developantului (în lumină albă) sau pete luminoase galben, galben - verzui pe fondul indigo - violet al developantului (în lumină ultravioletă).

8. Materialul obiectului controlat: orice material cu excepţia celor poroase. 9. Particularităţi - principala proprietate a lichidelor valorificată în

examinarea cu lichide penetrante este capilaritatea (capacitatea unor lichide de a pătrunde în cavităţi mici). Discontinuităţile ce pot fi puse în evidenţă prin aceste metode de examinare pot fi împărţite în următoarele grupe: discontinutăţi mici, la care dimensiunile după trei direcţii sunt de acelaşi ordin de mărime (deci de dimensiuni capilare); tubulare, care au dimensiunile de mărime capilară după două direcţii, iar cea de-a treia dimensiune este mult mai mare; de tipul fisurilor, crăpăturilor, rupturilor la care una dintre dimensiuni este capilară, iar celelalte două sunt mult mai mari.

Pentru a putea pătrunde în discontinuităţi trebuie ca lichidele utilizate la examinare să ude materialul piesei examinate (θ < 900 unde, θ este unghi de contact sau de umectare, unghiul format între suprafaţa solidului şi tangenta la suprafaţa lichidului, într-un punct situat pe linia de contact. Impurităţile, corpurile străine (de exemplu, murdăria), prezente sau adăugate unui lichid, pot

Page 41: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 41

modifica în mod considerabil unghiul de contact. Agenţii de umectare sau detergenţii modifică unghiul de umectare de la o valoare mare, care poate depăşi 90o, la o valoare mult mai mică, sub acest unghi.

10. Scheme de principiu: Examinarea cu lichide penetrante (PT) constă într-o succesiune de operaţii în

care se foloseşte un set de lichide penetrante, într-o anumită ordine, în vederea detectării discontinuităţilor superficiale deschise (Figura 1.21). Dintre produsele utilizate, un rol deosebit îl are lichidul, denumit penetrant care trebuie să pătrundă în discontinuităţile materialului.

Curăţirea suprafeţei

Penetrarea

Îndepărtarea excesului de

penetrant

Uscarea suprafeţei

Developarea

Examinarea (observarea) Interpretarea

Curăţirea finală

Figura 1.21: Schema de principiu a examinării cu lichide penetrante.

Prin îndepărtarea excesului de penetrant şi extragerea penetrantului rămas în discontinuităţi de către un developant, se pun în evidenţă locurile în care se află discontinuităţile. Metoda se poate aplica oricăror materiale, metalice sau neme-talice, cu condiţia ca acestea să nu fie poroase. Prezenţa unei cantităţi evidente de penetrant pe fondul developantului se numeşte indicaţie. Ea poate fi: o pată de culoare roşie pe fond alb - la metoda colorării; o pată luminoasă (de obicei galben, galben-verzui) pe fondul închis al developantului (de obicei de culoare indigo, ca urmare a folosirii unui filtru indigo-violet la lampa de radiaţii ultraviolete).

În Figura 1.22 sunt prezentate tipurile de indicaţii obţinute la examinarea cu lichide penetrante.

Tipul

indicaţiei Aspect Exemple

Liniară - continuă - întreruptă sau

punctată

Fisuri, lipsă de topire, reprize, exfolieri, suprapuneri ş.a. Fisuri foarte înguste, fisuri sau alte discontinuităţi parţial stră-punse la suprafaţă sau închise parţial la prelucrare

Page 42: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

42 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Neliniare (rotunjite)

Sufluri, pori, porozităţi cu diferite grade de fineţe, inclu-ziuni nemetalice poroase ş.a.

Figura 1.22: Indicaţii de defect.

11. Echipament de bază: Compartimentul de examinare cu lichide penetrante al unui laborator END

trebuie să aibă următoarele dotări minimale: un stand (sau o platformă pentru examinarea pieselor cu gabarit mare), prevăzut cu stative pentru piese diverse, sursă de apă şi de aer comprimat, colector de reziduuri şi apă de spălare, sistem de iluminare cu lumină albă, fix şi portativ, lămpi UV fixe sau mobile, cu fascicul divergent sau cu spot, sistem de ventilaţie, sisteme de transport şi manipulare a pieselor şi, în funcţie de volumul de lucru, şi alte accesorii. În Figura 1.23 sunt prezentate seturi de lichide penetrante aşezate pe un stand (Figura 1.23, a) şi un etalon Miller (Figura 1.23, b). Etalonul Miller este un dispozitiv care imită o discontinuitate plană prin alăturarea a doi cilindri prelucraţi îngrijit (Figura 1.24).

a b Figura 1.23: Lichide penetrante (a) şi etalonul Miller (b).

Etalonul poate fi folosit pentru aprecierea sensibilităţii materialelor folosite la

examinarea cu lichide penetrante sau verificarea etapelor examinării.

discontinuitate plana

piulita

saiba

surub

bucsa

, ,

,

,

,

saiba

, ,

bucsa, , , ,

,

Figura 1.24: Etalonul Miller.

În funcţie de metoda utilizată, mai sunt necesare: o cabină de examinare –

cameră obscură – cu toate utilităţile (apă, aer comprimat rece/cald, curent electric,

Page 43: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 43

iluminare lumină albă/UV), stative, colector de reziduuri, instalaţie de ventilaţie; un spaţiu închis, cu dotări minime specifice unui laborator chimic, pentru efectuarea testelor de verificare a materialelor de examinare şi aparatură adecvată (fluxmetre pentru lumină albă şi lumină UV, microscop de măsurare, balanţă, blocuri de comparare etc.).

8. Observaţii şi recomandări: - Suprafeţele controlate cu penetranţi coloraţi se examinează la lumină

naturală sau artificială cu un flux de minimum 500 lx. Acest flux luminos poate fi asigurat de o lampă cu incandescenţă de 100 W la o distanţă de 0,2 m sau un tub fluorescent de 80 W la o distanţă de 1 m.

- Suprafeţele controlate cu penetranţi fluorescenţi se examinează în incinte întunecate folosind lămpi ce emit radiaţii ultraviolete în domeniul de 330-390 nm lungime de undă. Suprafeţele se iluminează astfel încât să nu se producă umbre sau reflexii.

- Cantitatea şi viteza cu care penetrantul pătrunde în discontinuităţi depind de tensiunea superficială, coeziunea, adeziunea şi viscozitatea sa, precum şi de temperatura şi starea suprafeţei materialului şi a interiorului discontinuităţii.

- Reuşita examinării cu lichide penetrante depinde de valoarea tensiunii superficiale, puternic influenţate de temperatură şi starea de curăţenie a suprafeţei.

- Produsele de examinare ale unui sistem trebuie să fie compatibile între ele. De aici rezultă că este interzisă amestecarea diverselor substanţe de examinare, provenind de la producători diferiţi.

- Produsele de examinare trebuie să fie compatibile şi cu piesa examinată. Ele nu trebuie să provoace coroziunea acestora, fapt pentru care vor fi supuse unor teste. O atenţie deosebită se acordă compatibilităţii, la examinarea pieselor din materiale nemetalice, care sunt uşor atacate de diversele substanţe chimice. Restricţii severe există şi la examinarea pieselor asociate cu combustibili de rachetă cu peroxid, a celor din depozite de explozibili, echipamentelor pentru oxigen sau în aplicaţii nucleare.

Exemple : Oţelurile inoxidabile austenitice şi titanul sunt atacate de halogenii Cl şi F; oţelurile cu conţinut ridicat de nichel sunt atacate de sulfuri; materialele plastice pot fi atacate de solvenţi aromatici, solvenţi halogenaţi, esteri şi unele fracţiuni petroliere uşoare; materialele din cauciuc, în funcţie de compoziţie, pot fi atacate de solvenţi aromatici, solvenţi halogenaţi, esteri şi cetone.

- Pentru a decela indicaţiile care se pot contopi datorită difuziei excesive a penetrantului în developant, se recomandă ca examinarea să se facă din momentul aplicării developantului, continuându-se apoi la diferite intervale de timp, înainte şi după scurgerea timpului minim de developare.

- Suprafaţa examinată se curăţă de developant şi penetrant prin spălare cu apă sau ştergere cu solvent, imediat ce s-a terminat procesul de examinare. Necesitatea curăţării finale se justifică deoarece produsele penetrante pot interfera cu procesul ulterior sau pot schimba condiţiile de utilizare.

- Materialele folosite la examinarea cu lichide penetrante pot fi volatile, toxice şi/sau inflamabile. Se vor respecta măsurile de protecţie corespunzătoare şi,

Page 44: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

44 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

în mod deosebit, cele indicate de producător. O atenţie deosebită se va acorda protecţiei ochilor.

1.3.4. Curen�i turbionari

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA CU CURENŢI TURBIONARI (ET - Eddy currents testing) 2. Tipul de examinare: electromagnetic. 3. Agentul de investigare: câmpul magnetic produs de o bobină. 4. Fenomenul fizic de bază: inducţia electromagnetică. 5. Modul de aplicare: inducerea de curenţi turbionari în materialul controlat şi

perturbarea acestora de către discontinuităţi; perturbarea este înregistrată de aceeaşi bobină care a făcut şi excitarea sau de o bobină separată.

6. Domeniul de utilizare: defecte de suprafaţă, în special fisuri în piese sudate, turnate, matriţate, prelucrate prin aşchiere, ţevi, bare, fire etc.; sortarea materialelor, măsurarea grosimilor.

7. Indicaţia de defect: deviaţia unui ac indicator al unui milivoltmetru, o buclă pe ecranul unui osciloscop, o linie pe un ecran cu cristale lichide.

8. Materialul obiectului controlat: oricare material metalic. 9. Particularităţi − distribuţia curenţilor turbionari în profunzime este condi-

ţionată de către sursa de excitaţie, de frecvenţa câmpului electromagnetic, de conductibilitatea electrică şi permeabilitatea magnetică ale materialului, de forma şi dimensiunile obiectului controlat. Curenţii turbionari au densitatea maximă la suprafaţă. Această densitate scade, de la suprafaţă spre interior, după o lege exponenţială, fenomen care poartă denumirea de efectul pelicular. Datorită acestui fenomen, defectele detectabile sunt situate la o adâncime mică, de maximum câtiva milimetri faţă de suprafaţa de examinare. Efectul de suprafaţă este cu atât mai accentuat, cu cât sunt mai mari frecvenţa, conductibilitatea electrică şi permeabilitatea magnetică ale materialului. Pentru aprecierea calitativă a diminuării densităţii curenţilor turbionari în profunzime se foloseşte noţiunea de adâncime convenţională de pătrundere, zo, reprezentând distanţa de la suprafaţă la care densitatea curenţilor turbionari este de "e" ori mai mică decât la suprafaţă.

10. Scheme de principiu – examinarea materialelor cu ajutorul curenţilor turbionari este o metodă de examinare bazată pe studiul curenţilor turbionari induşi în materialul de examinat cu ajutorul unei bobine alimentate în curent alternativ, care sunt influenţaţi de diverşi factori. Traiectoria curenţilor turbionari este influenţată de discontinuităţile materialului. Într-o bobină fără miez, străbătută de curent alternativ (Figura 1.25), curentul produce un câmp magnetic alternativ al cărui flux magnetic este notat uzual cu Φ0. Conform legii inducţiei electromagnetice, într-o piesă metalică aşezată în acest câmp, se va induce o forţă electromotoare şi vor apărea, pe un contur închis, curenţi induşi, notaţi CT. Aceşti curenţi poartă denumirea de curenţi turbionari.

Page 45: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 45

Figura 1.25: Schema de principiu a examinării cu curenţi turbionari.

Curenţii turbionari variabili generează la rândul lor un câmp magnetic,

al cărui flux magnetic, notat cu ΦCT, este orientat în sens invers. Acest câmp va interacţiona cu câmpul de excitaţie, obţinându-se un câmp rezultant, care poartă în sine toate informaţiile legate de provenienţa celor două câmpuri componente: proprietăţile electromagnetice ale materialului, caracterul discontinuităţilor, distanţa faţă de obiectul controlat, variaţia dimensiunilor şi formei obiectului controlat, caracteristicile bobinelor etc.

Dacă, de exemplu, în material, în dreptul bobinei, se găseşte o fisură, atunci aceasta împarte conturul curenţilor turbionari în două părţi (Figura 1.26).

În general, existenţa unei fisuri în calea curenţilor turbionari face ca aceştia să circule prin mai multe trasee, o parte ocolind fisura, alta traversând-o, trecând pe sub fisură sau separându-se în două contururi, în jurul fisurii.

Fisurile lungi nu permit ocolirea, în timp ce fisurile mai largi nu permit traversarea.

Figura 1.26: Detectarea unei fisuri.

11. Echipament de bază – defectoscoapele folosite în examinările cu curenţi

turbionari sunt portabile şi din ce în ce mai miniaturizate. În Figura 1.27 sunt prezentate căteva exemple de aparate folosite în END. În prezent, în funcţie de

Page 46: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

46 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

aplicabilitatea metodei, aparatele existente se pot grupa în trei categorii, bazate pe aceiaşi schemă de principiu generală, prezentată în Figura 1.25:

Figura 1.27: Defectoscoape cu curenţi turbionari şi traductoare (sonde).

− defectoscoape, care detectează prezenţa discontinuităţilor macrostruc-

turale ale materialelor (în special fisuri, dar şi nepătrunderi şi lipsă de topire pentru suduri);

− structuroscoape, care pot detecta abaterea de la structură, duritate, compoziţie chimică sau corectitudinea unui tratament termic;

− grosimetre, care pot detecta abaterea de la o anumită dimensiune (grosime pentru table şi benzi, diametru pentru fire, supraînălţarea sudurii), grosimea unui strat de acoperire metalic sau nemetalic, grosimea unor folii nemetalice etc.

Traductoarele, denumite uzual şi sonde, sunt de fapt bobine de diferite tipuri, ca formă şi dimensiuni, şi variate soluţii constructive. Traductoarele folosite în defectoscopia cu curenţi turbionari se împart în patru categorii, conform Figurii 1.28.

12. Observaţii şi recomandări: - Caracteristicile obiectelor studiate şi prezenţa defectelor se apreciază după

schimbarea amplitudinii şi fazei curenţilor de excitaţie sau a curenţilor dintr-o bobină secundară.

- Efectul de apropiere − depărtare, sinonim: lift – off effect constă în modifi-carea semnalului de ieşire al sistemului de control ori de câte ori este variată distanţa dintre materialului controlat şi sonde.

- Efectul de margine, sinonim: edge effect constă în schimbarea distribuţiei curenţilor turbionari din cauza unei schimbări bruşte în secţiunea materialului controlat, ca de exemplu: muchia unei piese plane, capetele barelor şi ţevilor etc. Distorsiunea rezultată a câmpului magnetic anulează posibilitatea de evidenţiere a discontinuităţilor în aceste porţiuni şi în zonele adiacente.

Page 47: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 47

Tip bobină aplicată Tip bobină de trecere

Figura 1.28: Tipuri de bobine folosite la examinarea cu curenţi turbionari.

para

met

rice

trans

form

atoa

re

- Operatorul care efectuează examinarea trebuie să ţină cont şi de faptul că

factorii geometrici ai bobinei afectează rezultatul examinării. Astfel, printre aceşti factori, mai importanţi sunt:

- dimensiunile, forma şi poziţia bobinei; - relaţia geometrică care există între bobină şi discontinuităţi; - schimbarea produsă de lift-off; - adâncimea de pătrundere; - schimbarea produsă de efectul de margine (edge-effect). - Problema care stă în faţa operatorului constă în aceea că el trebuie să

discearnă care din factorii geometrici a cauzat schimbarea impedanţei şi să elimine factorii care nu interesează. Rezolvarea acestei probleme este posibilă prin folosirea unei aparaturi performante, dar rezultatele depind în cea mai mare măsură de priceperea şi cunoştinţele operatorului.

- Determinarea grosimii unor straturi de vopsea depuse pe suport metalic se realizează prin înregistrările efectuate în urma a minimum trei măsurători, luându-se în consideraţie valoarea cea mai mică obţinută. Măsurătorile nu trebuie efectuate în apropierea unor denivelări, orificii, colţuri sau pe suprafeţe cu rază de curbură mai mică de 30 mm.

- Dacă suprafaţa de examinat este mare, se execută examinarea în mai multe puncte, cu trei măsurători pe punct, conform unui plan ataşat raportului de examinare.

- Examinarea propriu-zisă necesită o mişcare relativă între sondă şi piesă pe suprafaţa analizată şi presupune o comparaţie între semnalul obţinut de la un defect cu un semnal provenit de la materialul sănătos, pentru care se reglează aparatul. Din punct de vedere practic, pe ecranul aparatului de măsură defectul este semnalat printr-o deviaţie a acului indicator. Această deviaţie constituie indicaţia de defect.

Page 48: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

48 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

1.3.5. Radiaţii penetrante

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA CU RADIAŢII PENETRANTE (RT – Radiation Testing) 2. Tipul de examinare: cu radiaţii penetrante. 3. Agentul de investigare: radiaţiile X sau γ (penetrante, ionizante). 4. Fenomenul fizic de bază: atenuarea radiaţiilor la străbaterea unui mediu;

impresionarea peliculelor radiografice de către radiaţiile penetrante sau modificarea gradului de strălucire pe ecrane.

5. Modul de aplicare: peliculele (filmele) fotosensibile sunt impresionate de către radiaţiile penetrante care poartă signatura obiectului pe care l-au străbătut; discontinuităţile atenuează diferit radiaţiile, ceea ce se vede pe film, după developarea acestuia sau pe ecrane fluorescente speciale se produc pete cu strălucire variabilă în funcţie de intensitatea radiaţiei.

6. Domeniul de utilizare: fisuri, goluri, incluziuni metalice sau nemetalice, defecte de formă, corectitudinea asamblării; piese turnate, forjate şi sudate.

7. Indicaţia de defect (relevantă): zone cu înnegrire diferită în raport cu cea a fondului filmului (la examinarea radiografică), de obicei mai negru sau pete mai mult sau mai puţin strălucitoare la examinare prin radioscopie.

8. Materialul obiectului controlat: oricare. 9. Particularităţi - termenul general de radiatii penetrante sau ionizante se

referă la radiaţiile X, γ, β, α şi neutroni. Aceste radiaţii de naturi diferite, iau naştere în atomii materialului - sursă şi ionizează mediile materiale pe care le traversează, adică smulg electronii atomilor din mediul respectiv. Principalele avantaje ale metodei radiologice, faţă de alte metode defectoscopice, constau în următoarele: permite determinarea formei şi naturii defectului, oferă posibilitatea existenţei unui document de examinare – radiografia, detectarea defectelor interne cu o sensibilitate satisfăcătoare în diverse materiale; se pot examina piese cu grosimi variabile, uzual, cu radiaţii X, până la grosimi de (oţel) 200 mm şi grosimi de 500-600 mm, cu acceleratoare liniare sau radiaţii gama; instalaţiile gama nu necesită surse de curent ş.a. Principalele dezavantaje sunt: măsurile speciale de protecţie care trebuie adoptate, întrucât radiaţia penetrantă este dăunătoare organismrelor vii, costul ridicat al examinărilor şi al echipamentelor, în general, timpul necesar pentru examinare mai lung (în cazul radiografiilor).

10. Scheme de principiu – intensitatea radiaţiei penetrante care străbate obiectul examinat este atenuată în funcţie de natura, grosimea şi structura materialului obiectului. Variaţiile de intensitate sunt vizualizate cu ajutorul unor pelicule asemănătoare celor fotografice (filme radiografice), ecrane fuorescente sau aparate de măsură (Figura 1.29). În prezent, cea mai răspândită, în prezent, în lume, este variantă denumită radiografică, la care detectorul este un film radiografic.

Page 49: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 49

Radiatiidetector

film radiograficecran fluorescentaparat de m asura

,,

O biectexam inat radianta

im agine ,

Figura 1.29: Schema de principiu a examinării cu radiaţii penetrante.

11. Echipament de bază – în domeniul examinărilor cu radiaţii penetrante principala componentă a sistemului este sursa de radiaţii, care poate fi un aparat Röntgen (Figura 1.30), un betatron, accelerator sau o sursă de radiaţie gama. Instalaţiile mai conţin în afară de sursă şi o serie de alte componente, cum ar fi: pupitru de comandă, cabluri de legătură, dipozitiv de ridicare şi manevrare etc. (Figura 1.31). Utilizarea unei instalaţii de examinare cu radiaţii penetrante necesită spaţii adecvate: cameră de lucru, cameră de comandă, cameră obscură pentru prelucrarea filmelor, cameră pentru analiza, citirea şi interpretarea filmelor.

Figura 1.30: Aparate Röntgen.

Figura 1.31: Instalaţie de gamagrafiere.

Page 50: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

50 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Pentru analiza filmelor sunt utilizate negatoscoape - ecrane luminoase pentru examinarea prin transparenţă a negativelor radiografice (Figura 1.32) şi pentru verificarea calităţii examinării se folosesc indicatoare de calitate a imaginii, mici dispozitive cu elemente cu grosime variabilă (Figura 1.33).

Figura 1.32: Negatoscoape.

Figura 1.33: Indicatoare de calitate a imaginii:

a – indicator cu fire; b – imaginea indicatoarelor pe radiografie

Filmele radiografice, ca principale tipuri de detectoare în examinarea cu radiaţii penetrante, livrate într-o gamă dimensională, sunt alcătuite dintr-un suport de celuloid pe care există o depunere de halogenură de argint. Filmul este aşezat, de regulă între două ecrane intensificatoare, care îmbunătăţesc contrastul pe film şi un înveliş exterior de protecţie (Figura 1.34).

Echipamentul necesar pentru examinarea cu radiaţii penetrante mai cuprinde: dozimetre – aparate pentru măsurarea dozei de radiaţie; densitometru – aparat pentru măsurarea densităţii de înnegrire pe film; standuri şi dispozitive pentru prelucrarea filmelor; dulapuri sau alte dispozitive pentru uscarea filmelor; dispozitive pentru fixarea filmelor pe diverse piese, cu gabarit mare, conducte, rezervoare etc.

Page 51: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 51

Figura 1.34: Filme radiografice:

a - poziţionare în raport cu sursa, b – învelişuri.

12. Observaţii şi recomandări – examinarea cu radiaţii penetrante este cea mai complexă şi costisitoare metodă de examinare nedistructivă. În ultimii ani au apărut soluţii tehnice interesante care vizează înlocuirea filmelor cu dispozitive de detecţie reutilizabile. Din cauza costurilor ridicate, aceste dispozitive încă nu sunt utilizate decât în domenii foarte restrânse, în special în cercetare. Indicaţiile de defect vizibile pe film reprezintă imaginea, uşor mărită, a proiecţiei defectului pe film (Figura 1.35).

Figura 1.35: Indicaţii de defect pe filme radiografice.

Page 52: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

52 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Pentru identificarea radiografiilor, pe fiecare porţiune a piesei care se radiografiază se amplasează semne (simboluri) din Pb ale căror imagini apar pe radiografie. Ele se amplasează în afara zonei de interes şi trebuie să asigure identificarea fără echivoc a radiografiei.

1.3.6. Ultrasunete

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA ULTRASONICĂ (UT – Ultrasound Testing) 2. Tipul de examinare: acustic. 3. Agentul de investigare: ultrasunete emise de traductoare piezoelectrice. 4. Fenomenul fizic de bază: reflexia şi refracţia undelor ultrasonore. 5. Modul de aplicare: introducerea undelor ultrasonore în materialul

controlat, cu ajutorul unui traductor piezoelectric şi reflexia acestora pe suprafaţa discontinuităţilor; reflexiile sunt înregistrate de acelaşi traductor sau de un altul, amplificate şi redate pe ecranul unui osciloscop.

6. Domeniul de utilizare: fisuri, goluri, incluziuni, nepătrunderi, delaminări, măsurări de grosimi etc.

7. Indicaţia de defect: semnale luminoase pe ecranul osciloscopului. 8. Materialul obiectului controlat: metale şi aliaje (aluminiu şi aliajele lui,

zirconiu, oţel carbon sau slab aliat; mai greu oţel inoxidabil, alame, bronzuri), materiale plastice, materiale compozite, betoane (în prezent, cu tehnici speciale, aproape orice material folosit în domeniul tehnic.

9. Particularităţi - ultrasunetele (US) sunt vibraţii mecanice care se transmit în diverse medii, sub formă de unde elastice (sinonim unde ultrasonore), cu frecvenţe cuprinse între 16 kHz şi 104 MHz. În domeniul examinărilor nedistructive, sunt folosite uzual frecvenţele cuprinse între 0,5 şi 30 MHz. În funcţie de modul în care se propagă, undele ultrasonore pot fi: longitudinale, transversale şi de suprafaţă. Atunci când un fascicul de unde ultrasonore trece dintr-un mediu în altul, cu proprietăţi acustice diferite, se produc fenomene de reflexie şi refracţie, asemănătoare celor cunoscute din domeniul opticii, pentru care este valabilă legea Snell – Descartes. Ultrasunetele utilizate în defectoscopie sunt produse în exclusivitate prin efect piezoelectric. Dintre materialele naturale (cristalul de cuarţ) sau sintetice, care prezintă acest efect, cel mai folosit este titanatul de bariu, material sintetic presat sub formă de pastile de diferite forme, denumite impropriu, dar uzual, "cristale". O particularitate importantă a examinării cu ultrasunete este aceea ca se pot examina produse cu grosime sau lungime foarte mare (şi peste 10 m), ceea ce nici o altă metodă nu permite.

10. Scheme de principiu – principalele scheme de examinare aunt prezentate în Figurile 1.36, 1.37, 1.38 şi 1.39. Dispozitivele folosite pentru producerea undelor ultrasonore poartă denumirea de traductoare ultrasonore. Întrucât la cele mai răspândite tehnici de examinare traductorul vine în contact cu suprafaţa obiectului examinat – o palpează – s-a răspândit denumirea comună de palpator

Page 53: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 53

ultrasonic. Rezultatele examinării sunt, de regulă, prezentate pe un ecran.

E R

E R

E R

ER

1

2

3

4 4

3

2

1 A1

2A A1<

<3 1AA

D1

D2

- oscilogramă de referinţă - dispariţia semnalului de recepţie (defectul D1) - diminuarea amplitudinii semnalului de recepţie (defectul D2) - diminuarea amplitudinii semnalului de recepţie (poziţionare greşită)

Figura 1.36 : Metoda impulsului transmis (a umbrei) - palpatoare normale.

1 1A

E R1 2

E R

2

3E R

< 1AA23

Figura 1.37 : Metoda impulsului transmis – palpatoare înclinate.

31 2

21E /R

3RE / E /R a

ka

4

4

a

b

k(a+b)

RE /

Figura 1.38: Metoda impulsului reflectat – palpatoare înclinate.

Page 54: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

54 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

sE/R

1

1

E/R2

ks

ecouinitial,

ecoude fund

a

de defectecou2

ka

repetate

3 ecouri

E/R3

b

kb = = = =

s

ks

4 5 6

E/R E/RE/R4 5 6

c

kcks

kd

kd = = = =

Figura 1.39: Metoda impulsului reflectat (a ecoului) – palpatoare normale.

Pentru a produce unde transversale, cristalul palpatorului trebuie să fie astfel

înclinat încât unda longitudinală incidentă produsă de acesta să formeze cu normala un unghi mai mare decât primul unghi critic – unghiul pentru care unda longitudinală din mediul al doilea se aşterne pe suprafaţa piesei examinate. Valorile acestui unghi, pentru palpatoarele înclinate şi pentru unde transversale sunt:

cele mai folosite fiind palpatoarele cu β = 45o şi 70o. Unghiurile precizate sunt valabile numai pentru examinarea oţelului.

,80;70;60;45;35β ooooo=

11. Echipament de bază: defectoscop, traductoare, cabluri de legătură, cuplant, etaloane, blocuri de calibrare. Aparatul electronic care permite examinarea cu ajutorul ultrasunetelor se numeşte defectoscop ultrasonic (Figura 1.40 şi Figura 1.41).

Figura 1.40: Defectoscoape ultrasonice clasice.

La defectoscop se cuplează unul sau mai multe palpatoare, care lucrează ca emitor/receptor E/R, ca emitor E, iar celălalt ca receptor R sau un palpator dublu cristal E - R.

Page 55: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 55

Figura 1.41: Defectoscoape ultrasonice moderne (digitale, phased array).

9. Observaţii şi recomandări: - În mediile lichide sau gazoase se pot propaga numai unde longitudinale, în

timp ce în cele solide se pot propaga toate tipurile de unde. - Prin cuplare se înţelege asigurarea unei transmisii acustice corespun-

zătoare între palpator şi piesa de examinat. Lipsa unei cuplări corecte poate compromite rezultatul examinării.

- Principalele cauze care produc atenuarea sunt: absorbţia cauzată de viscozitatea mediului şi conductivitatea sa termică (pentru toate mediile); difuzia cauzată de pierderile prin reflexie pe suprafeţele grăunţilor cristalini, porilor, incluziunilor etc. (pentru mediile solide). Cu cât atenuarea este mai mică, cu atât materialul respectiv este mai uşor controlabil cu ultrasunete.

- Rezultatele examinării cu ultrasunete sunt condiţionate de reglarea şi verificarea aparaturii de examinare. Înaintea începerii examinării sistemul se etalonează.

- Etalonarea constă în reglarea optimă a parametrilor defectoscoapelor ultrasonice, astfel încât indicaţiile obţinute să fie corect localizate, folosind pentru aceasta suprafeţe reflectante şi defecte etalon cu caracteristici cunoscute, dispuse pe blocuri de calibrare sau de referinţă.

- Etalonarea se efectuează şi pe parcursul examinării, pentru a se verifica dacă sensibilitatea rămâne constantă, indiferent de modificarea caracte-risticilor componentelor electronice ca urmare a variaţiilor de temperatură.

- Ansamblul format din defectoscopul ultrasonic şi palpator se consideră că are sensibilitate de evidenţiere mare, atunci când ecourile reflectoarelor mici apar clar pe ecran. De menţionat faptul că defectele minim detectabile, au dimensiuni caracteristice de ordinul de mărime a câtorva lungimi e undă (lungimea de undă = viteza de propagare a undelor US raportată la frecvenţă).

1.3.7. Etanşeitate

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA ETANŞEITĂŢII (LT – Leak testing) 2. Tipul de examinare: diferit, în funcţie de metodă. 3. Agentul de investigare: apă, gaz (aer, heliu etc.), diverse substanţe

chimice, lichide penetrante ş.a.

Page 56: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

56 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

4. Fenomenul fizic de bază: diferit, funcţie de metodă 5. Modul de aplicare: agentul de investigare străbate neetanşeităţile

pereţilor, îmbinărilor, asamblărilor şi este detectat pe partea opusă 6. Domeniul de utilizare: discontinuităţi străpunse în piese turnate, sudate,

matriţate, ţevi, cazane, sisteme de conducte, fitinguri, îmbinări , asamblări 7. Indicaţia de defect: diferită, în funcţie de metoda aplicată: variaţie de

presiune, formarea de bule, gaze trasoare detectate cu spectrometre etc. 8. Materialul obiectului controlat: metale şi aliaje, materiale plastice, sticlă,

cauciuc, materiale compozite; nu materiale poroase sau lemn. 9. Particularităţi – verificarea etanşeităţii se realizează practic prin mai

multe metode, care se grupează, uzual, în următoarele categorii: metode prin variaţie de presiune, cu suprapresiune sau cu vid: proba hidraulică, pneumatică, retenţia vidului, metoda vasului compensator, cu bule de gaz în lichid, cu film lichid şi bule de gaz, cu gaze trasoare, cu heliu, cu halogeni, cu freon şi flacără de gaz, cu hidrogen; metode locale, prin care se pune în evidenţă locul prin care se produce scurgerea; metode globale, prin care se pune în evidenţă doar existenţa scurgerilor şi, eventual, mărimea acestora.

10. Scheme de principiu – având în vedere faptul că există un număr foarte mare de metode de verificare a etanşeităţii, este evident faptul că pentru fiecare metodă se poate prezenta o schemă de principiu. În Figura 1.42 este prezentată schema cea mai generală.

Figura 1.42: Schema de principiu a verificării etanşeităţii (Sc – scăpări).

Detectorul poate evidenţia prezenţa scăpărilor prin: simţurile omului (miros,

auz, pipăit); variaţia presiunii; formarea bulelor; o reacţie chimică; detectarea ionilor; detectarea radiaţiilor; detectarea ultrasunetelor etc. Dintre metodele de verificare a etanşeităţii, cea mai răspândită este proba hidraulică, urmată de proba pneumatică, probă care oferă o detectabilitate mai ridicată decât cea hidraulică (Figura 1.43).

Incinta verificată se umple cu gaz sub presiune, urmărindu-se variaţia presiunii în timp (este o metodă din categoria celor cu suprapresiune, globală). Neetanşeităţile sunt puse în evidenţă prin: scăderea presiunii în timp; deformarea pereţilor; uneori este necesară combinarea cu alte metode (cu bule de gaz, cu gaze trasoare).

Page 57: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 57

C

M

aip > pR 2

S

R 1scQ

- robinet de golire

incintarobinet de umplere

compresor

- supapa de siguranta

manometru

, ,,

,

Figura 1.43: Schema de principiu a probei pneumatice.

Metoda bulelor de gaz în lichid face parte din categoria metodelor de

verificare a etanşeităţii prin variaţia presiunii. Metoda prezintă două variante de bază (Figura 1.44): verificarea cu film lichid (Figura 1.44, a) şi verificarea prin imersie (Figura 1.44, b).

Figura 1.44: Schema verificării etanşeităţii prin metoda bulelor de gaz în lichid.

Diferenţa de presiune dintre interiorul şi exteriorul produsului examinat

determină apariţia scăpărilor prin neetanşeităţi, care, prin stratul de apă mai subţire sau mai gros, formează nişte bule de gaz, sesizabile, cel mai adesea, cu ochiul liber. În cazul in care gazul utilizat ca agent de investigare este un gaz special, şi detecţia se bazează pe evaluarea cantităţii de gaz scăpate prin neetanşeităţi, metoda de verificare se numeşte cu gaze trasoare. Gazul trasor este detectat cu un detector de gaz special după ce a străbătut neetanşeitatea (un exemplu în acest sens este detecţia cu spectrometru de masă).

Page 58: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

58 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

11. Echipament de bază – este adecvat metodei şi este extrem de variat în funcţie de aceasta. În Figura 1.45, este prezentată imaginea unui compresor ca sursă de presiune la utilizarea probei pneumatice. Compresorul de aer se asociază cu o unitate de comandă cu pupitru şi computer, aparate de măsurare a presiunii (manometre), conducte flexibile şi elemente de legătură (fitinguri), pompă de vid.

Figura 1.45: Compresor de aer. Figura 1.46: Detector de Heliu. Detectorul de heliu (Figura 1.46 - heliul este cel mai utilizat gaz trasor) este,

de regulă, un spectrometru de masă cu mare sensibilitate (5 ppm în aer). Spectrometrele moderne oferă un semnal optic şi sonor, reglabil în funcţie de cantitatea de heliu detectat (debit minim de scăpări detectabil 5 x 10–6 mbar l/s), posiblitatea de comandă de la distanţă şi înregistrarea rezultatelor. În Figura 1.47 este prezentat schematic spectrometrul de masă.

+

+

++

++

+ + + + ++

++

+

+

++

++

colector

R rezistenta

electrometru

diafragma

,

,(+)(-) (-)

diafragma

,

anodfilament catod

camp magnetic,

,

M 3

M 1

M 2 He

ioni grei

ioni usori,

M >M >M3 2 1

Figura 1.47: Spectrometrul de masă.

Gazul scăpat prin neetanşeităţi ajunge în camera de ionizare, între un anod şi

un catod, de unde iese printr-o diafragmă legată la borna negativă a unei surse de curent. Câmpul magnetic deviază traseul ionilor amestecaţi (heliu cu gaze din atmosfera înconjurătoare) în funcţie de masa acestora. Astfel, ionii cu mase M1 si M3 nu trec de diafragma verticală. Ionii de heliu cu mase M2 ajung într-un colector de ioni, unde generează un curent electric măsurabil.

12. Observaţii şi recomandări: - Etanşeitatea este o noţiune relativă! NU EXISTĂ produse perfect etanşe,

ci produse cu un anumit grad de etanşeitate

Page 59: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 59

- Prin sensibilitatea unei metode de verificare a etanşeităţii se înţelege cel mai mic debit al scăpărilor, sesizabil prin metoda respectivă. Ea se exprimă în unităţi de debit al scăpărilor (Pa.m3/s).

- La estimarea sensibilităţii de detectare, în cazul metodelor bazate pe evidenţierea variaţiilor de presiune, este necesar să se ţină cont şi de sensibilitatea aparatului cu ajutorul căruia de măsoară presiunea (manometrul cu element elastic, cel mai folosit, este caracterizat din acest punct de vedere prin clasa de exactitate, inscripţionată pe cadranul acestuia prin cifre, reprezintă erorile de măsurare ±, în procente din limita superioară de măsurare. Cu cât cifrele sunt mai mici, cu atât precizia de măsurare este mai mare).

- La metodele de verificare bazate pe măsurarea variaţiei de presiune, presiunea de lucru ar trebui să fie cât mai mare pentru ca să se pună în evidenţă neetanşeităţile foarte mici. Din motive de securitate, presiunea se limitează însă la anumite valori.

- În cazul în care presiunea scade repede, după începerea testului, acest fenomen arată existenţa unor scăpări mari, deci a unor defecte grosolane. Testul se întrerupe şi se procedează la găsirea neetanşeităţilor, folosind o metodă locală adecvată, se remediază defectele şi se reia testul.

- Pentru stabilirea condiţiilor tehnice de efectuare a testului, se folosesc, de regulă norme tehnice specifice produsului verificat. În aceste norme există uneori precizarea că “în timpul verificării nu se admit pierderi de presiune“ ca o condiţie de acceptare. Considerăm discutabilă această precizare, atâta timp cât aparatul de măsură introduce o eroare de măsurare. Corect este să se considere că există o pierdere egală cu eroarea de măsurare, dată de clasa manometrului folosit, ceea ce este acoperitor.

- Un gaz, pentru a putea fi folosit ca gaz trasor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să nu existe în cantităţi mari în atmosferă; să nu fie toxic, inflamabil sau exploziv; să aibă proprietăţi fizice (viscozitate, masă moleculară mică) care să-i permită trecerea prin orificii foarte mici; să există o metodă care să permită detectarea prezenţei gazului în cantităţi foarte mici. Gazul care îndeplineşte toate aceste condiţii este heliul (He). El are cea mai mică moleculă (aproximativ 1,9 Å), iar concentraţia în atmosferă este foarte mică (7 . 10-5% în greutate, 5,2 . 10-4% în volum). Se mai pot folosi şi alte gaze: argonul (0,93%); hidrogenul (5 . 10-5%) şi freonul.

1.3.8. Emisie acustică

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA PRIN EMISIE ACUSTICE (AET – Accustic Emission Testing) 2. Tipul de examinare: acustic 3. Agentul de investigare: obiectul examinat este supus unei solicitări din

exterior care provoacă o emisie acustică specifică obiectului

Page 60: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

60 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

4. Fenomenul fizic de bază: solicitarea obiectului testat (compresiune, dilatare termică, tracţiune etc.) determină mici deplasări în zona defectelor, care generează vibraţii, ce se propagă prin piesă sub formă de unde sferice.

5. Modul de aplicare: obiectul examinat este supus unei solicitări mecanice sau de altă natură după care se captează emisia acustică produsă de defectele existente sau de alte fenomene care se manifestă sub solicitare. Metoda se aplică şi produselor supuse unor solicitări ciclice în timpul funcţionării sau se monitorizează pe termen lung funcţionarea.

6. Domeniul de utilizare: discontinuităţi străpunse în piese turnate, sudate, matriţate, ţevi, cazane, sisteme de conducte, fitinguri, îmbinări, asamblări

7. Indicaţia de defect: diferită, în funcţie de metodă. 8. Materialul obiectului controlat: metale şi aliaje, materiale plastice, sticlă,

cauciuc, materiale compozite; nu materiale poroase sau lemn. 9. Particularităţi: examinarea prin analiza emisiei acustice este o metodă

nedistructivă, care constă în înregistrarea emisiei acustice produse într-un material, ca urmare a stimulării acestuia într-un anumit mod (presare, îndoire, lovire, încălzire, răcire, rupere etc.). Emisia acustică este un fenomen care constă în eliberarea rapidă a energiei, sub formă de unde elastice, care se propagă într-un material şi pot fi detectate la suprafaţa acestuia. Zona materialului în care se generează evenimente care se manifestă sub formă de vibraţii se numeşte sursă de EA. Exemple de fenomene care generează surse de EA: mişcări structurale de dislocare, în domeniul deformaţiilor elastice; transformări de fază; apariţia şi propagarea fisurilor; scurgerea fluidelor prin interstiţii; spargerea peliculelor de oxizi, zgură, acoperiri de protecţie; desprinderea aşchiilor şi ruperea muchiilor sculelor aşchietoare; fenomenul de cavitaţie etc.

10. Scheme de principiu – sistemul care captează, amplifică şi analizează emisia unui produs aflat sub o solicitare cu scopul identificării unor defecte sau disfuncţionalităţi cuprinde un ansamblu de componente prezentate sintetic în Figura 1.48. Produsul examinat este supus unei solicitări (în figură - o solicitare la tracţiune). Fisura existentă în interiorul produsului este o sursă de emisie acustică, fie datorită microfrecărilor care se produc între suprafeţele acesteia, fie din cauza creşterii sau propagării fisurii. Semnalul acustic produs ca urmare a eliberării rapide de energie se propagă prin materialul controlat sub formă de unde elastice ce pot fi detectate la suprafaţa produsului cu ajutorul unor senzori denumiţi captori. Un captor conţine, în principal, un traductor care transformă oscilaţia mecanică în oscilaţie electrică. Semnalul electric este transmis defectoscopului, unde este amplificat şi prelucrat în diverse moduri, astfel încât informaţiile să poată fi analizate şi interpretate.

Page 61: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 61

Figura 1.48: Schema de principiu a examinării prin analiza emisiei acustice.

Examinarea prin această metodă presupune eliminarea emisiei surselor parazite (surse parazite – surse de emisie acustică cauzate de acţiunea altor fenomene decât cel studiat. Exemple: zgomotul produs de instalaţiile mecanice, angrenaje, motoare electrice, surse de curent pentru sudare, curgere de fluide, valuri etc.).

Emisia acustică, asociată diverselor fenomene, care se analizează pentru identificarea defectelor sau a unor posibile disfuncţii este diferită în funcţie evenimentul care o generează (prin eveniment de EA se înţelege apariţia unei microdeplasări, angajând unde elastice tranzitorii). Astfel, emisia acustică discretă este emisia pentru care intervalul de timp între impulsuri este mai mare sau egal cu durata de creştere sau descreştere a lor. Este specifică apariţiei şi creşterii fisurilor, emisia acustică continuă este emisia pentru care intervalul de timp între impulsuri este mai mic decât durata de creştere sau de atenuare a lor. Este specifică producerii deformaţiilor.

11. Echipament de bază – un sistem folosit în examinarea nedistructivă prin analiza emisiei acustice conţine un ansamblu de componente care asigură recepţia (captarea), separarea, înregistrarea şi analiza semnalelor de emisie acustică. În principal, sistemul cuprinde un aparat denumit defectoscop (Figura 1.49), unul sau mai mulţi captori (traductori) şi cabluri de legătură.

Traductorii (Figura 1.50) sunt dispozitive folosite pentru captarea semnalelor de emisie acustică şi poartă denumirea de captori sau senzori. Ei convertesc undele elastice receptate, în semnale electrice, care se pot prelucra şi înregistra. Cei mai folosiţi captori sunt cei piezoelectrici care, constructiv, sunt foarte asemănători palpatoarelor normale, folosite în examinarea cu ultrasunete. Dintre caracteristicile lor, două sunt mai importante în practică: frecvenţa (între 30 kHz şi 1 MHz, uzual, între 100 şi 300 kHz) şi temperatura de lucru (- 40…600 oC).

Page 62: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

62 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Figura 1.49: Defectoscoape pentru examinarea in sistem unicanal.

Sistemul unicanal presupune utilizarea unui singur captor şi un singur lanţ (canal) de prelucrare şi înregistrare a datelor. Un sistem unicanal permite o serie de aplicaţii din domeniul defectoscopiei nedistructive, ca de exemplu: înregistrarea momentului apariţiei fisurilor şi a evoluţiei lor, detectarea scurgerilor la verificarea etanşeităţii produselor; monitorizarea proceselor de prelucrare, cu sesizarea apariţiei defectelor şi modificarea accidentală a regimului de lucru (la sudare, prelucrarea prin aşchiere, prelucrarea cu scântei electrice etc.).

Figura 1.50: Captori piezoeletrici.

Pentru localizarea surselor de emisie acustică sunt necesari mai mulţi captori. Un astfel de sistem se numeşte multicanal (Figura 1.51). Aceste sisteme se utilizează în următoarele situaţii: pentru localizarea surselor de emisie acustică, pe baza diferenţei dintre timpul de sosire a undelor la fiecare traductor în parte, deoarece sursele nu sunt poziţionate la distanţe egale faţã de traductori şi pentru tratarea în mod diferit a aceluiaşi semnal, în scopul de a obţine noi informaţii despre sursa care l-a produs. Un soft adecvat permite interconectarea cu un PC prin care toate comenzile pot fi transferate ordinatorului, iar datele înregistrate pot fi, de asemenea, transferate acestuia, în vederea prelucrării lor.

Page 63: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 63

Figura 1.51: Sistemul multicanal.

Uneori traductorii nu pot fi montaţi direct pe piesa sau materialul de controlat

(piesa prelucratã se poate afla într-un mediu neizolat electric, activ din punct de vedere chimic sau la temperaturi foarte mari), între piesă şi traductor se interpune o piesă sau un ansamblu care poartă numele de ghid de undă şi care are rolul de a conduce undele de emisie acustică de la piesă la traductor, izolând în acelaşi timp traductorul.

12. Observaţii şi recomandări: În ultimii ani, examinarea prin analiza emisiei acustice a căpătat o dezvoltare

uimitoare ca urmare a progreselor spectaculoase înregistrate în electronică şi în tehnica de calcul. În momentul de faţă, controlul prin emisie acustică se aplică în următoarele situaţii:

- ca metodă nedistructivă, la stabilirea nivelului calităţii unor produse, şi anume: caracterizarea comportamentului materialelor metalice şi nemetalice în cazul unor solicitări mecanice, termice, chimice; caracterizarea materialelor compozite; caracterizarea îmbinărilor lipite; stabilirea nivelului de calitate al cusăturilor sudate;

- la supravegherea proceselor de fabricare sau prelucrare a materialelor; - la supravegherea proceselor de exploatare, ca de exemplu: controlul

construcţiilor sudate; controlul recipientelor sub presiune; controlul aeronavelor spaţiale.

Principalul dezavantaj al examinării prin emisie acustică este acela că semnalul este alcătuit dintr-un număr foarte mare de componente de frecvenţe diferite, fiecare având amplitudini şi faze iniţiale diferite. Din aceste motive, decodificarea, în scopul identificării surselor care au produs emisia este extrem de dificilă. Din punct de vedere teoretic, există posibilitatea descrierii matematice a propagării undelor sonore şi a stabilirii unor modele prin care să se decodifice semnalele recepţionate. Pentru evitarea situaţiilor confuze este necesară studierea atentă a unor produse cu defecte cunoscute şi alcătuirea unei bănci de date cu tipurile de semnale provenite de la sursele cele mai frecvente posibile într-un anumit context (de exemplu, semnalul provenit de la amorsarea corectă a unui arc electric, sau semnalul provenit de la apariţia unei fisuri longitudinale într-o cusătură sudată).

Page 64: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

64 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

1.3.9. Termografie

1. Denumirea metodei: EXAMINAREA PRIN TERMOGRAFIERE (IRT – Infrared Thermography) 2. Tipul de examinare: termic. 3. Agentul de investigare: căldura emanată de un corp sau emisă în urma

încăzirii artificiale. 4. Fenomenul fizic de bază: radiaţia termică emisă de un corp este purtătoare

de informaţie privind omogenitatea şi structura corpului respectiv 5. Modul de aplicare: se detectează căldura emisă în mod natural de obiectul

examinat sau se asociază sistemului de examinare cu o sursă de cădură care încălzeşte obiectul examinat, după care se analizează fluxul termic radiat. Propagarea căldurii în obiect depinde de structura acestuia.

6. Domeniul de utilizare: mentenanţa instalaţiilor de transport şi transformare a energiei electrice, verificarea pierderilor de căldură în clădiri, examinarea unor materiale nemetalice (compozite), supravegherea proceselor exoterme sau endoterme, monitorizarea proceselor de prelucrare la cald etc

7. Indicaţia de defect: imagini codificate în culori sau în nuanţe de gri, privind distribuţia câmpului termic pe suprafaţa obiectului examinat.

8. Materialul obiectului controlat: materiale compozite, structuri lipite, stratificate sau acoperite, metale şi aliaje (nelucioase sau acoperite cu vopsea mată), materiale plastice, materiale pentru construcţii (beton, ciment etc.) .

9. Particularităţi: caracterizarea unui material cu ajutorul undelor termice se bazează pe corelaţia dintre modul de distribuţie a acestor unde şi proprietăţile analizate. Prezenţa unei discontinuităţi determină o anomalie de distribuţie a fluxului termic şi deci de temperatură în materialul examinat. Punerea în evidenţă a acestor anomalii furnizează informaţii utile privind discontinuităţile.

Termografierea în infraroşu este o tehnică ce permite obţinerea, cu ajutorul unei aparaturi adecvate, a imaginii termice, a unei scene termice observate într-un domeniu spectral din infraroşu. Înţelegând prin imagine termică – o repartiţie structurată a datelor reprezentative ale radiaţiei infraroşii provenind de la o scenă termică şi prin scenă termică – parte a spaţiului-obiect care se observă cu o aparatură de termografiere. Domeniul spectral denumit infraroşu (IR) este o bandă din spectrul radiaţiei electromagnetice, situată între domeniul vizibil şi cel al undelor radio, cu lungimi de undă cuprinse între 0,75 şi 30 μm, din care, în defectoscopie, sunt folosite uzual doar intervalele 3,5 ... 5 μm şi 8 ... 12 μm.

Marele avantaj, al examinării prin termografiere îl constituie posibilitatea de a prelua imagini termice de la mare distanţă (uneori km) a unor suprafeţe mari într-un timp foarte scurt, comparabil cu fotografierea sau filmarea în domeniu vizibil.

10. Scheme de principiu - din punct de vedere principial metodele de termogra-fiere pot fi grupate în două mari grupe: metodele de examinare care necesită o sursă de căldură ca anexă a echipamentului de examinare, denumite metode active (Figura 1.52) şi metodele de control care constau în analiza sau măsurarea fluxului termic furnizat de produsul examinat (căldura există sau este

Page 65: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 65

produsă independent de procesul de examinare), denumite metode pasive (Figura 1.53).

Figura 1.52: Schema de principiu a termografierii active.

Metodele active se folosesc pentru: detectarea defectelor în materiale lipite,

stratificate, acoperite, compozite (metalice sau nemetalice); măsurarea grosimilor straturilor de acoperire sau învelişurilor; caracterizarea materialelor din punct de vedere al comportamentului termic; evaluarea structurii materialelor compozite polimerice.

Figura 1.53: Schema de principiu a termografierii pasive.

Metodele pasive au o aplicabilitatea extrem de largă: evidenţierea traseelor pe

unde se produc pierderi de căldură în construcţii; verificarea izolaţiilor; măsurarea umidităţii sau igrasiei; detectarea fisurilor şi crăpăturilor. Cea mai răspândită aplicaţie este în domeniul mentenanţei instalaţiilor electrice. Imaginea termică a componentelor instalaţiilor electrice conţine informaţii globale privind, pe de o parte, funcţionarea normală şi, pe de altă parte, informaţii privind disfuncţiile sau imperfecţiunile materialelor sau asamblărilor. Majoritatea componentelor electrice în funcţiune sunt calde, chiar fără a avea defecte. Ceea ce deosebeşte un defect de o zonă normală este o supraîncălzire a componentei cu defect faţă de cea fără defect.

Page 66: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

66 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

În cazul în care examinarea se face în varianta activă, încălzirea se poate face pe aceeaşi parte cu detecţia sau pe fată opusă a obiectului examinat (Figura 1.54).

Figura 1.54: Defectul – barieră termică:

a – examinarea pe aceeaşi faţă; b – examinarea pe faţa opusă.

11. Echipament de bază – un sistem de examinare termografică, care poate fi utilizat atât în varianta activă (Figura 1.55, a) cât şi în varianta pasivă (Figura 1.55, b) cuprinde, de regulă, următoarele componente: cameră radiometru, sistem de încălzire, masă pentru deplasarea după trei axe de coordonate, sursă de curent electric pentru alimentarea sistemului de încălzire şi acţionarea motoarelor care asigură deplasarea componentelor pe masa-suport, corp negru pentru etalonarea sistemului, soft specializat şi computer adecvat.

Figura 1.55: Sistem de examinare prin termografiere: a – încălzire în impulsuri, cu blitzuri de radiaţie infraroşie; b – cameră radiometru.

Există o gamă largă de aparate de preluat imagini în infraroşu. Cele mai

moderne au un detector cu elemente sensibile multiple denumit FPA - Focal Plan Array.

12. Observaţii şi recomandări:

a b

Page 67: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 67

- Termografierea în infraroşu, ca metodă de examinare nedistructivă, prezintă o serie de avantaje care au condus la dezvoltarea unui ansamblu extrem de amplu de aplicaţii, dar şi o serie de limite: cost ridicat al instalaţiei (de ordinul zecilor sau sutelor de mii de dolari), calificare superioară a personalului operator (de regulă, personalul are studii superioare de fizică sau inginerie), deoarece interpetarea rezultatelor necesită cunoştinţe complexe, adeseori interdisciplinare; posibilităţi de detectare doar a defectelor situate în apropierea suprafeţei; produsele cu suprafeţe lucioase nu pot fi examinate fără o pregătire prealabilă a suprafeţei materialele cu o conductivitate termică foarte mare sau foarte mică nu pot fi examinate în mod obişnuit. Toate aceste limitări pot fi mai mult sau mai puţin depăşite cu unele accesorii sau cu o tehnologie specială de examinare.

- Nici una dintre metodele clasice de examinare nedistructivă nu permite examinarea unor suprafeţe atât de mari. Imaginile termice preluate de camere de luat vederi în infraroşu sunt comparabile cu imaginile preluate de o cameră de filmat în domeniul vizibil sau cu cele înregistrate fotografic. Echipamentul, dotat cu o parte optică adecvată, portabil şi uşor de manevrat pe teren, asigură înregistrarea unor imagini din avion sau elicopter a unor ape sau terenuri minate.

- În condiţii de laborator, principala diferenţă între inspecţia termografică şi alte metode de control, cum ar fi cele cu ultrasunete, cu pulberi magnetice sau curenţi turbionari constă în posibilitatea de a detecta defecte intr-o gamă largă de materiale metalice sau nemetalice.

- Pentru caracterizarea unui sistem termografic este necesar să fie luate în considerare toate componentele lanţului radiometric. Fiecare compo-nentă a acestuia este caracterizată de o serie de mărimi care afectează direct sau indirect capabilitatea globală a sistemului. De exemplu, dacă detectorul prezintă sensibilitate în domeniul spectral 3…5 μm, se poate spune despre sistemul termografic, care include acest detector, că este caracterizat de un răspuns spectral în intervalul 3…5 μm, chiar dacă filtrul optic admite o bandă spectrală mai largă.

- Evaluarea capabilităţii sistemului se poate face fie prin luarea în considerare a mărimilor caracteristice ale componentelor în mod separat, fie prin combinarea unor mărimi, reprezentative pentru sistem.

- Sistemele de termografiere pot fi destinate unei analize pur calitative sau unei analize cantitative combinate cu una calitativă. Analiza calitativă se face prin simpla vizualizare a distribuţiei temperaturii în cadrul unei scenei termice, nesesizabilă direct, prin observare cu ochiul liber. În acest caz, sistemul furnizează o imagine cu un contrast, în domeniul vizibil, proporţional cu contrastul termic al obiectului examinat în raport cu mediul înconjurător.

1.3.10. Metode speciale

Metodele de examinare nedistructive mai puţin răspândite sau apărute mai recent, din punct de vedere istoric, sunt denumite metode speciale. În Tabelul 1.4 sunt prezentate o parte din metodele considerate, în prezent, speciale.

Page 68: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

68 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Metodele considerate clasice, au fost dezvoltate în primul rând pentru detectarea discontinuităţilor din materiale şi piese.

Metodele speciale sunt mai frecvent folosite în caracterizarea şi măsurarea proprietăţilor materialelor cum ar fi: deformaţii, comportarea la tensiuni şi solicitări, în cazul materialelor identificate deja sau pentru caracterizarea unui material prin comparaţie cu alte materiale, în scopul identificării compoziţiei chimice a unui material incomplet sau deloc cunoscut. Nu toate metodele speciale sunt şi noi, ca situare în timp. Unele, cum ar fi cele pentru determinarea tensiunilor, au fost aplicate în industrie încă din 1950.

Ceea ce au în comun metodele speciale este modul în care industria le include în tehnologii, uneori în domenii mai restrânse, cel mai adesea pentru caracterizarea materialelor şi/sau pentru monitorizarea proceselor şi mai puţin pentru detectarea discontinuităţilor.

Tensiunile sunt evaluate frecvent prin metode optice, incluzând imagistica Moiré, holografia şi alte forme de interferometrie, comparabile prin rezultate cu metodele fotoelastice sau examinarea prin difracţia cu neutroni. Tensiunile existente în material pot conduce la oboseală, fisurare sau chiar ruperi. Când materialele sunt supuse acţiunii unor forţe exterioare, în interiorul acestuia se produc fie deplasări, ca răspuns la acţiunea forţei, fie modificări ale formei.

Tabelul 1.4

Metode

Scopul testării Identifi-

carea aliajelor

Detectarea disconti-nuităţilor

Caracteri-zarea ma-terialului

Măsurarea tensiunilor şi deformaţiilor

Acustice

Holografie acustică nu da1 nu nu Acustografie nu da nu nu Tehnici acusto-ultrasonice nu nu da da2

Tehnici fotoacustice nu da da nu Analiza vibraţiilor nu da3 nu da3

Electrice şi magnetice

Metoda Barkhausen nu nu nu da2

Magneto-optică nu nu nu da2

Rezonanţă magnetică nu da nu nu Înveliş fotoelastic nu nu nu da Măsurarea rezistivităţii da nu 4a4 nu Măsurarea anizotropiei magnetice nu nu da da2

Termoelectricitate da nu nu nu Tribo-electricitate da nu nu nu

Optice

Interferometrie holografică nu da nu da

LASER nu nu nu da Interferometria Moire nu da nu da Imagistica Moire nu nu nu da

Radiaţii Spectroscopia emisiei optice da nu nu nu

Analiza undelor termice da da da2,5 nu

Page 69: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 69

Spectroscopie prin fluorescenţă cu raze X da nu nu nu

Altele Analiza chimică da nu nu nu Difracţia neutronilor nu nu nu da

1 – precizează mărimea şi poziţia defectelor; 2 – măsoară tensiunile; 3 – poate ajuta la determinarea stării materialului, dar în plus examinarea trebuie să confirme prezenţa defectelor şi deformaţiilor; 4 – de exemplu, duritatea; 5 – rezistenţa termică, conductivitatea, difuzia termică, emisia, absorbţia.

Deformaţiile limită se referă la modificările relative ale dimensiunilor sau

formei corpului tensionat. În cazul în care corpul are o secţiune mai complicată, deoarece deformaţiile sunt în mai multe direcţii, tensiunile sunt definite ca o măsură a deformaţiilor. Dacă aceste modificări dimensionale sunt împiedicate din diverse motive, răspunsul la aplicarea forţelor exterioare este apariţia tensiunilor reziduale în material.

Identificarea aliajelor este şi ea o ramură a încercărilor nedistructive deşi nu se urmăreşte detectarea unor discontinuităţi sau defecte, în sensul uzual al termenului. Identificarea aliajelor necesită un ansamblu de metode, incluzând metode electronice, magnetice, chimice şi cu radiaţii. Unele metode de identificare a aliajelor includ degradări minore ale suprafetei, cum ar fi coroziune sau polizare. Cu toate că identificarea şi clasificarea nedistructivă a aliajelor este folosită de mai bine de 50 de ani, caracterizarea metalelor a început să primească o atenţie deosebită în anii 1980.

Determinarea compoziţiei chimice şi a caracteristicilor unui material sunt deosebit de importante. De cele mai multe ori, compoziţia chimică a unui material afectează durata de funcţionare a pieselor confecţionate din acel material mai mult decât o fisurare puternică.

Detectarea unor «viitoare» discontinuităţi, defecte mai subtile, care într-o anumită etapa a fabricaţiei sau chiar a funcţionării nu se manifestă ca discontinuităţi clasic detectabile. Discontinuităţile existente într-un material nu sunt reprezentate numai de lipsa de material sau goluri clare, cum ar fi porii şi fisurile. Adeseori, interfaţa dintre două materiale diferite sau dintre două straturi ale aceluiaşi material nedectabilă prin metode clasice, poate deveni locul unde se produce o rupere. La solicitarea la presiune şi temperatură, un material stratificat se poate contracta sau alungi în mod diferit, în straturi diferite Se creează în acest mod spaţii între straturi, ceea ce poate determina exfolierea. Acest fenomen este frecvent întâlnit, de exemplu, la plăcile din materiale compozite care învelesc navele spaţiale. Acelaşi mecanism poate produce desprinderi de straturi şi chiar fisuri. Măsurarea microdeplasărilor poate ajuta la detectarea precoce sau predicţia ruperii materialului.

Este dificilă o trecere în revistă completă a aplicaţiilor metodelor speciale în diverse domenii ale industriei. În literatura de specialitate sunt descrise metode de examinare speciale pentru domeniile: textile, hârtie, conservarea lucrărilor de arta, inginerie civilă şi arhitectură, utilizări neelectrice, preparare alimente, bunuri de consum şi fabrici de asamblare a produselor electronice.

Page 70: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

70 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEDEFECTELOR

Proprietăţile materialelor din aliaje metalice (duritatea, rezilienţa, structura, deformabilitatea etc.) sunt strict determinate de compoziţia chimică (elementele de aliere) şi de combinarea diferitelor structuri cristaline prin tratamente termice specifice. În industria oţelului metodele speciale de încercări nedistructive sunt frecvent folosite pentru studiul şi monitorizarea modificărilor proprietăţilor chimico-structurale. Termografierea în infraroşu este folosită adesea pentru monitorizarea operaţiilor de prelucrare la cald: laminare, roluire, forjare şi turnare sau pentru monitorizarea tratamentelor termice.

Metodele de identificare a aliajelor, utilizate la determinarea compoziţiei chimice a materialelor şi diferenţele cantitative ale componentelor de aliere sunt determinate prin fluorescenţa cu raze X, analiza spectrografică sau analiză chimică. Multe dintre aceste metode sunt aplicate şi în inspecţia nedistructivă a calităţii. Proprietăţile feromagnetice ale oţelurilor aliate pot fi evaluate electromagnetic, un exemplu în acest sens este metoda care se bazează pe efectul Barkhausen. Efect Barkhausen este denumirea dată zgomotului care apare într-un material feromagnetic, când forţa de magnetizare aplicată pe acesta se modifică. Descoperit de fizicianul german Heinrich Barkhausen în 1919 acest efect este cauzat de schimbările rapide ale mărimii domeniilor magnetice – atomi orientaţi magnetic la fel – în materiale feromagnetice.

Metodele fotoacustice prezintă importantul avantaj că nu necesită contact cu produsul şi nu este nevoie de nici un element de cuplare.

Metodele fotoacustice se bazează pe modificările de presiune sau de densitate ale probei ca urmare a absorbţiei luminii sau a radiaţiei infraroşii. În mod obişnuit, se foloseşte ca sursă de excitare un fascicul laser. Semnalul fotoacustic, într-o primă aproximaţie, este proporţional cu creşterea de temperatură a probei, deci depinde de energia absorbită. Modulaţia în frecvenţă a impulsurilor radiaţiei laser incidente este reglată în aşa fel încât să se încadreze în domeniul acustic, ceea ce permite utilizarea unor metode de amplificare specifice semnalelor acustice.

Schimbând compoziţia chimică a unui material prin varierea cantitativă a unor elemente de aliere sau doar unele variabile de proces, proprietăţile aliajelor pot fi, la rândul lor, variate într-o gamă largă ceea ce permite utilizarea lor într-un spectru larg de aplicaţii inginereşti.

Metodele speciale de examinare nedistructivă oferă informaţii despre materiale în diverse stadii ale fabricaţiei lor, ceea ce are o importanta deosebita în industriile de vârf. Importanţa lor este amplificată în prezent deoarece eficienţa operaţiilor şi calitatea iau tot mai mult locul producţiei cantitative.

Întrucât nu există o metodă ideală de examinare nedistructivă, în practică, verificarea unui produs se realizează prin combinarea mai multor metode, obţinându-se un aşa numit “ansamblu de metode de examinare”.

Acesta cuprinde, în mod obişnuit, examinările: - optico-vizual (obligatoriu!), completat adesea cu verificarea

formei; prin forma piesei se înţelege configuraţia suprafeţelor, întinderea acestora (dimensiunile), precizia geometrică (toleranţe, abateri de formă,

Page 71: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode moderne de detectare a defectelor 71

abateri de poziţie), rugozitatea suprafeţelor, însuşirile stratului superficial (durificat, vopsit, metalizat etc.).

- cel puţin o metodă pentru detectarea defectelor de suprafaţă; - cel puţin o metodă pentru detectarea defectelor de profunzime.

De exemplu, pentru controlul final al unui recipient chimic sudat, din oţel, care lucrează la presiuni înalte, complexul de metode poate cuprinde:

- optico-vizual şi verificarea formei; - pulberi magnetice; - radiaţii penetrante; - ultrasunete; - verificarea etanşeităţii.

Page 72: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

5. Calclul de rezistenţă al preîncălzitorului

CAPITOLUL 2. METODE DE EVALUARE A STĂRII DE TENSIUNE ŞI DEFORMAŢIE

2.1. Noţiuni introductive

Cea mai mare parte a materialelor din care sunt confecţionate elementele maşinilor şi construcţiilor posedă proprietatea de elasticitate, adică revin la forma şi dimensiunile iniţiale după îndepărtarea forţelor exterioare care le deformează. Deformaţiile solidelor sunt mici şi reversibile atât timp cât solicitările nu depăşesc anumite limite. Pe parcursul creşterii solicitărilor se ajunge la un moment dat la apariţia deformaţiilor ireversibile conducând în final la ruperea solidului.

Pentru a se putea stabili – pentru organele de maşini şi elementele de construcţie – forma şi dimensiunile optime care să le permită să suporte, în bune condiţii, solicitările la care sunt supuse în timpul exploatării lor, este necesar să se calculeze în prealabil, deformaţiile care survin.

Acestea pot fi determinate – în cazul deformaţiilor reversibile – cu ajutorul relaţiilor de calcul cunoscute din rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii. Cu ajutorul teoriei plasticităţii se caută a se evalua mărimea deformaţiilor permanente (ireversibile).

Dar, chiar şi în cazul deformaţiilor liniare şi reversibile, în afara unor cazuri deosebit de simple şi limitate ca număr, teoria elasticităţii poate conduce la relaţii de calcul complexe, care nu pot forma o soluţie analitică destul de convenabilă.

Dacă se consideră că atât teoria elasticităţii cât şi cea a plasticităţii au la bază o serie de ipoteze simplificatoare cum are fi:

- omogenitatea perfectă a materialului; - continuitatea materiei; - izotropia materialului; - elasticitatea perfectă,

rezultă că, chiar şi în cazurile simple, valoarea deformaţiei stabilită prin calcul, diferă, mai mult sau mai puţin de situaţia reală. Datorita acestei situaţii se recurge la determinarea pe cale numerică – cu ajutorul Metodei Elementelor Finite, sau experimentală a deformaţiilor, utilizând în acest scop, diferite proprietăţi fizice ale materialelor. Metodele experimentale permit măsurarea deformaţiilor pe piese reale, sau pe modele fizice. Cunoscând deformaţiile şi folosindu-se relaţiile dintre tensiuni şi deformaţii – cunoscute din teoria elasticităţii – se pot determina valorile tensiunilor produse de către forţele exterioare. Deformaţia este un fenomen fizic, accesibil direct

Page 73: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

74 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR

măsurării, în timp ce tensiunea este o mărime abstractă, care, în general nu poate fi măsurată direct. Printre mijloacele cele mai utilizate în analiza experimentală a stării de tensiune se numără tensometria electro-rezistivă şi fotoelasticitatea.

2.2. Principiile tensometriei electrice

Tensometria electrică este metoda de măsurarea deformaţiilor şi a lungirilor unui corp solicitat, prin intermediul unor traductoare care au rolul de a transforma variaţiile deformaţiilor mecanice în variaţii ale unor mărimi electrice.

Ca metodă, tensometria electrică face parte din metodele generale de măsurare pe cale electrică a mărimilor ne-electrice.

Metoda este nedistructivă, deci nu sunt modificate nici forma şi nici dimensiunile piesei sau structurii care este măsurată. Avantajul acestei metode este acela că permite executarea unor măsurători în condiţii reale de funcţionare a acestora. De asemenea, această metodă asigură, prin folosirea aparatajului electronic, o sensibilitate şi o precizie mult mai mare decât metodele mecanice, optice, acustice sau pneumatice.

Traductoarele utilizate în tensometrie pot fi clasificate în funcţie de mărimea electrică în care este tradusă mărimea mecanică în:

- traductoare rezistive; - traductoare capacitive; - traductoare inductive. O a doua clasificare a traductoarelor este în funcţie de marimea măsurată. Se întâlnesc aici: - traductoare de deplasare; - traductoare de deformaţie specifică - traductoare de viteză sau de acceleraţie. Aceste criterii de clasificare nu se exclud între ele. Astfel, pentru măsurarea

unor deformaţii pot fi utilizate atât traductoare inductive cât şi capacitive, iar cu un traductor inductiv se pot măsura fie deplasări, fie acceleraţii.

2.2.1 Traductoarele electrorezistive

Traductorul rezistiv folosit în tensometrie este un rezistor constituit din unul sau mai mulţi conductori – în majoritatea cazurilor metalici, legaţi în serie, de diametru foarte mic (0,015…0,02) mm., având o rezistenţă electrică ale cărei valori sunt cuprinse de regulă între (50…1000) Ω.

Acest rezistor este lipit pe un suport sau înglobat în suport de hârtie sau de material sintetic.

Page 74: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode de evaluare a stării de tensiune şi deformaţie 75

Aceste traductoare au cea mai largă utilizare în tensometrie datorită simplităţii lor şi a uşurinţei de aplicare pe piesa de măsurat, respectiv datorită costului redus al lucrărilor, precum şi al preciziei şi marilor posibilităţi pe care le oferă în realizarea măsurătorilor în cele mai complicate şi dificile condiţii de lucru şi de încărcare.

În Figura 2.1 este prezentat schematic un traductor electro-tensometric rezistiv.

l0

b

Figura 2.1: Traductorul electro-tensometric rezistiv Traductorul, lipit pe piesa supusă cercetării, suferă, prin deformare, o variaţie

a rezistenţei sale electrice. S-a constatat că variaţia specifică a rezistenţei traductorului este, între anumite limite, practic proporţională cu deformaţia specifică suferită de acesta odată cu piesa pe care este aplicat. Acest fenomen de variaţie a rezistenţei electrice a unui conductor prin deformaţia sa mecanică stă la baza utilizării traductoarelor electro-rezistive.

Se ştie că rezistenţa electrică R a unui fir de secţiune constantă este:

SR ρ=

l , (2-1)

în care: R este rezistenţa electrică [Ω]; ρ – rezistivitatea materialului firului [Ωm]; l – lungimea firului [mm]; S – aria secţiunii transversale a firului [mm2]; Raportul dintre variaţia specifică a rezistenţei şi deformaţia specifică (notată cu ε) se notează în mod uzual cu k şi este denumit coeficient de tensosensibilitate al firului, având valoarea:

E211RRk πν

εΔ

++=⋅= , (2-2)

în care π este coeficientul de piezorezistivitate, iar E – modulul de elasticitate longitudinal şi ν - coeficientul de contracţie transversală al materialului. Pentru anumite materiale, ca de exemplu constantan sau nichel-crom, la care ν = 0,3 şi πE ≈ 0,4 rezultă o valoare a constantei traductorului k = 2. În Tabelul 2.1 sunt date proprietăţile unor materiale utilizate la confecţionarea traductoarelor electro-rezistive.

Page 75: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

76 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR

Tabelul 2.1 Caracteristicile materialelor folosite la confecţionarea traductoarelor tensometrice

rezistive

Materialul Compoziţia [%] Constanta k Rezistenţa specifică

[Ωmm2/m] Constantan 60 Cu, 40 Ni 2…2,1 0,45…0,51

Advans copel 55 Cu, 45 Ni 2,1…2,4 0,476 Crom-Nichel 80 Ni, 20 Cr 2,1…2,3 1…1,1

Nichel 100 Ni -12,1 0,115

Materialele utilizate pentru confecţionarea traductoarelor tensometrice trebuie să aibă:

- o relaţie liniară între variaţia rezistenţei şi a deformaţiei mecanice, într-un domeniu cât mai mare;

- coeficient de tensosensibilitate cât mai ridicat; - histerezis nul; - rezistenţă specifică mare; - coeficient de variaţie a rezistenţei cu temperatura cât mai mic; - coeficient de dilatare liniară cât mai aproape de cel al materialului din care

este confecţionată piesa sau structura supusă cercetării; - limită de elasticitate cât mai ridicată. Pentru condiţii normale de lucru, ca temperatură şi umiditate, se utilizează traductoare tensometrice din sârmă sau folie de constantan, pe suport de hârtie sau de material sintetic.

2.2.2 Caracteristicile traductoarelor rezistive

Principalele caracteristici ale traductoarelor tensometrice sunt: - Tipul reţelei: fir sau folie; - Dimensiunile reţelei; interesează în acest caz lungimea activă l0

reprezentând baza de măsurare (l0 ∈ 0,2…200 mm); - Materialul suportului: hârtie, răşină epoxidică, acrilică, fenolică etc. De

natura acestui material depinde tipul de adeziv care se poate utiliza la aplicarea traductorului pe piesă;

- Dimensiunile suportului sunt de obicei de 1,5…2 ori mai mari decât ale reţelei;

Page 76: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode de evaluare a stării de tensiune şi deformaţie 77

- Rezistenţa electrică a traductorului, care de regulă este cuprinsă între 50 şi 1000 Ω, valorile uzuale fiind de 120, 300 respectiv 600 Ω;

- Constanta k a traductoarelor poate avea valori cuprinse între 1,6 şi 3,6. În mod uzual k ≈ 2;

- Domeniul de temperatură în care se poate utiliza traductorul; acest domeniu depinde atât de adeziv cât şi de materialul suportului, cât şi de tipul solicitării (constantă sau variabilă în timp).

2.3. Principiul fotoelasticităţii

Printre mijloacele folosite în analiza experimentală a stării de tensiune se numără şi fotoelasticitatea. Această metodă se bazează pe interpretarea datelor rezultate din măsurarea birefringenţei accidentale. Spre deosebire de alte metode tensometrice (mecanice, optice sau electrice), care oferă informaţii în puncte discrete, fotoelasticitatea permite obţinerea unui tablou complet al câmpului de tensiune, oferind astfel posibilitatea determinării stării de tensiune (în mărime şi direcţie) în orice punct.

Fenomenul de birefringenţă a fost observat de către Brewster (1816) la unele materiale izotrope cum ar fi celuloidul, sticla, plexiglasul etc., atunci când sunt supuse unei stări de tensiune. Birefringenţa, sau refracţia dublă, este un fenomen optic care se produce la trecerea razei de lumină dintr-un mediu în altul, constând în descompunerea razei în două. Spre deosebire de alte metode experimentale care furnizează informaţii în puncte discrete, fotoelasticitatea oferă un tablou complet al stării de tensiune din toată structura analizată, sub o varietate de condiţii:

- Bidimensional şi tridimensional; - Static şi dinamic; - Elastic şi neelastic; - Izotrop şi anizotrop

2.3.1 Polariscopul plan

Page 77: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

78 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR

Polariscopul plan este cel mai simplu dispozitiv optic care utilizează lumina polarizată plan. Un polariscop plan se compune dintr-o sursă de lumină albă monocromatică şi două lame polarizoare (Figura 2.2).

Figura 2.2: Polariscopul plan

Lama polarizoare care este aşezată în apropierea sursei de lumină poartă numele de polarizor, iar cealaltă, de analizor. Axele optice ale polarizorului şi analizorului sunt orientate pe direcţii perpendiculare. Ca urmare, lumina polarizată de polarizor nu va traversa analizorul, observându-se un câmp întunecat.

Pentru studiul stării de tensiune pe cale fotoelastică, modelul, confecţionat dintr-un material optic activ este introdus în stare tensionată între polarizor şi analizor. Efectul fotoelastic produs în acest caz se urmăreşte prin analizor.

Lumina monocromatică emisă de sursa de lumină Q, este alcătuită din componente care vibrează în toate direcţiile. Polarizorul P, aşezat pe direcţia de propagare a luminii, va lăsa să treacă numai proiecţiile componentelor vectorului luminos pe axa de polarizare, astfel că, la ieşirea din polarizor lumina este polarizată plan, având componentele:

0S;ptsinaS yx =⋅= , (2-3)

unde a = amplitudinea, p – pulsaţia şi t – timpul. La intrarea în modelul M (care fiind tensionat prezintă fenomenul de birefringenţă) componenta Sx este descompusă pe două direcţii perpendiculare care coincid cu direcţiile tensiunilor principale:

Page 78: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode de evaluare a stării de tensiune şi deformaţie 79

ptsinsinaSptsincosaS

2

1

⋅⋅=⋅⋅=

αα

(2-4)

în care α este unghiul pe care îl face planul de propagare a undei luminoase cu direcţia tensiunii principale σ1

.

Cele două componente S1 şi S2 se propagă prin model cu viteze diferite, aşa că la ieşire nu vor mai fi în fază.

)tt(psinsinaS

)tt(psincosaS

2'2

1'1

−⋅⋅=

−⋅⋅=

α

α (2-5)

în care t1 şi t2 sunt timpii de propagare prin model ai celor două componente, având

valorile: 1

1 vht = şi

22 v

ht = , h fiind grosimea modelului iar v1 şi v2 – vitezele de

propagare pe cele două direcţii. Analizorul A, fiind aşezat cu axa optică perpendiculară pe cea a polarizorului,

va face ca, la ieşirea din polariscop, lumina să aibă următoarele componente:

αα cosSsinSS

0S'2

'1y

x

−=

= (2-6)

Înlocuind relaţiile (5.5) în relaţia (5-6), rezultă:

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +−=

2tttpcosAS 21

y (2-7)

Intensitatea luminii se va calcula cu relaţia:

2

12

2ttpsin2sina2I ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

⋅⋅= α (2-8)

Extincţia totală apare potrivit relaţiei (5-7) pentru una din următoarele condiţii:

a) sin 2α = 0, sau α = nπ/2;

b) πk2

ttp 12 =− , k = 0, 1, 2…

Aşadar, pentru α = 0o sau 90o , axele de polarizare ale polarizorului şi analizorului sunt paralele cu direcţiile tensiunilor principale din model. În acest caz, pe suprafaţa modelului vor fi observate o serie de franje care reprezintă locul geometric al punctelor în care tensiunile principale sunt paralele cu axele polarizorului şi analizorului. Aceste franje se numesc izocline.

Pentru identificarea izoclinelor obţinute în polariscopul plan, este necesar să se ţină seama de următoarele proprietăţi pe care acestea le prezintă:

a) izoclinele nu se intersectează între ele decât cu excepţia punctelor izotrope. Prin puncte izotrope (singulare) se înţeleg punctele în care

Page 79: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

80 METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR

diferenţa tensiunilor principale σ1 - σ2 = 0. In aceste puncte toate direcţiile sunt direcţii principale;

b) o izoclină de un parametru oarecare α intersectează un contur neîncărcat într-un punct în care tangenta la curbă face cu axa x acelaşi unghi α;

c) dacă modelul prezintă axe de simetrie aceste axe trebuie să coincidă cu izoclina de un anumit parametru;

d) dacă modelul prezintă puncte izotrope, toate izoclinele trec prin aceste puncte.

Izocromatele pot fi definite ca locul geometric al punctelor în care diferenţa tensiunilor principale este constantă.

Acestea se mai pot interpreta şi ca fiind locul geometric al punctelor în care tensiunea tangenţială maximă este constantă.

In polariscopul plan cele două familii de curbe (izocline şi izocromate) se suprapun şi sunt greu de separat.

Pentru separarea acestora se utilizează polariscopul cu lumină polarizată circular. În acest polariscop se obţin numai izocromatele.

Izoclinele se deosebesc de izocromate prin următoarele: - izoclinele depind de înclinarea axelor polaroizilor, în timp ce

izocromatele depind de natura materialului fotoelastic, de natura luminii şi de grosimea modelului;

- când polaroizii se rotesc, izocromatele rămân fixe, iar izoclinele îşi schimbă poziţia;

- când încărcarea variază se modifică numărul izocromatelor; - în lumină albă, izoclinele sunt negre iar izocromatele sunt colorate.

2.3.2. Constanta fotoelastică

Constanta fotoelastică a unui model σ0 se obţine cu ajutorul relaţiei:

021 khC

k σλσσσ

==− (2-9)

şi se exprimă în [N/mm2·franjă], k reprezentând ordinul de bandă al franjei, iar Cσ - coeficient de efort optic relativ.

Constanta fotoelastică a unui model măsoară sensibilitatea unui model fotoelastic de grosime h, reprezentând tensiunea necesară pentru a modifica ordinul de bandă dintr-un punct cu o unitate.

2.3.3 Etalonarea fotoelastică

Page 80: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Metode de evaluare a stării de tensiune şi deformaţie 81

Determinarea cantitativă a stării de tensiune dintr-un model fotoelastic este legată de cunoaşterea constantei fotoelastice a modelului σ0, care se determină experimental printr-o operaţie simplă de etalonare.

Etalonarea la încovoiere pură este metoda cea mai utilizată pentru etalonarea materialelor fotoelastice cu sensibilitate optică medie şi ridicată. Forma epruvetei cât şi dispozitivul sunt prezentate în Figura 2.3.

Figura 2.3: Dispozitivul folosit pentru etalonarea fotoelastică

Tensiunea maximă din epruvetă se calculează cu relaţia:

2y

imax bh

Fe3WM

==σ (2-10)

Deoarece în cazul încovoierii pure σ2 = 0 rezultă că:

200max1 kbhFe3k =⇒== σσσσ (2-11)

Încărcarea epruvetei trebuie să se facă în acest caz astfel încât izocromata de un anumit ordin k să fie tangentă la contur.

Page 81: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

BIBLIOGRAFIE

1. ASTM E 1316 - 1992 Terminology for Nondestructive Examination. 2. xxx Nondestructive Testing Handbook, second edition: Vol.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10, American Society for Nondestructive Testing, USA, 1996 3. xxx Annual Book of ASTM Standards, Metals Test Methods and Analytical Procedures, Vol.3 Nondestructive Testing, ASTM, USA, 1997. 4. MOCANU, D. R., Încercarea Materialelor, vol. 3, E.T., 1986. 5. SAFTA, V.I., Defectoscopie nedistructivă industrială, E.T., Bucureşti 2001. 6. URSU, D., Defectoscopia prin curenţi turbionari, E.T., Bucureşti 1990. 7. BRĂNZAN, C., Rodica RADU, Controlul nedistr. al mater. prin metode radiogr., E.T., Bucureşti 1990. 8. POPA, V., Probleme practice ale radiografiei nedistructive cu radiaţii, E.T., Bucureşt, 2008; 9. MIHAI, Alexandrina, Termografia în infraroşu, E.T., Buc., 2005. 10. MIHAI, A., s.a, Introducere in defectoscopia nedistructiva, Ed. Printech, Buc. 2008 11. VOICU, M., MIHAI, A., s.a. Examinarea cu lichide penetrante, Ed. Printech, Buc. 2008 12. www.ndt.net 13. www.iscir.ro 14. www.asnt.org 15. www.asnt.org 16. www.ntiac.com 17. www.pruftechnik.com/ndt 18. www.cofrend.com 19. www.aroend.ro 20. www.ukta.org 21. STAS 12509 - 86 Metode de control nedistructiv. Clasificare şi terminologie. 22. ASTM E 1316 – 1992 Terminology for Nedistructive Examination. 23. SR EN ISO 6520-1 si 2 /99 Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate de materiale metalice prin topire si prin presiune. Clasificare şi terminologie. 24. STAS 6656 – 80 Defectele produselor laminate, extrudate şi trase din oţel. Clasificare şi terminologie. 25. STAS 6092/1–83 Defectele pieselor forjate din oţel. Clasificare şi terminologie. 26. STAS 6092/2 – 83 Defectele pieselor forjate din materiale metalice neferoase. Clasificare şi terminologie.

Page 82: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR 84

27. STAS 782 – 79 Defectele pieselor turnate. Clasificare şi terminologie. 28. STAS 12077 - 82 Defectele pieselor lipite. Clasificare şi terminologie. 29. STAS 10354 – 81 Defectele suprafeţelor tăiate termic. Clasificare şi terminologie. 30. SR EN 1330-4 Examinri nedistructive. Terminologie. Termeni utilizai la examinarea cu ultrasunete. 31. SR EN 1713: 2000 END ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri. 32. SR EN 1714: 2000 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. 33. SR EN 27963 (ISO 7963) : 1995 Îmbinările sudate din oţel. Bloc de calibrare Nr.2 pentru examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. 34. STAS 7802/1-5 1979 Blocuri de calibr. pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. A1, A2, A3, A4. 35. STAS 8866 - 82 Controlul ultrasonic al laminatelor din oţel. 36. STAS 12377 - 85 Controlul ultrasonic al placărilor prin sudare, laminare şi explozie. 37. STAS R 12500/2 - 87 Defect. ultrasonică. Etalonarea şi reglarea defectoscoapelor. 38. STAS 12506 - 86 Defect. ultrasonică. Metode de apreciere a mărimii discontinuităţilor. 39. STAS 12671-91 Defectoscopie ultrasonică. Controlul ultrasonic al ţevilor de oţel. 40. STAS 12798/1-90 Defect. ultrasonică. Examinarea pieselor turnate din oţel 41. STAS 12798/2-90 Defect. ultrasonică. Examinarea pieselor forjate din oţel. 42. SR EN 444:1996 Examinări nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice. 43. SR EN 584 – 1: 1996 Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 1: Clasificarea sistemelor de filme pentru radiografiere industrială. 44. SR EN 584 –2 : 1996 SR EN 584 – 1: 1996 Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea II: Controlul prelucrării filmului cu ajutorul valorilor de referinţă. 45. SR EN 462 – 1: 1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip fire). Det. indicelului de calitate a imaginii. 46. SR EN 462 – 2: 1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu trepte şi găuri). Det. Ind. de calit. a imaginii. 47. SR EN 462 – 3: 1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 3: Clase de calitate a imaginii pentru metale feroase. 48. SR EN 462 – 4: 1996 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 4: Evaluarea experimentală a indicilor de calitate a imaginii şi a tabelelor de calitate a imaginii.

Page 83: Metode Moderne de Detectare a Defectelor

Bibliografie 85

49. STAS 6606/2–86 Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Ex. radiografică a îmbinărilor sudate prin topire. 50. STAS 6606/3–86 Defect. cu radiaţii penetr. Ex. radiografică a pieselor turnate din materiale feroase. 51. SR EN 1330 -3 Examinări nedist.. Terminologie. Termeni utilizaţi la examinarea radiologică industrială. 52. SR EN 473: 1994 Calificarea şi certificarea pers. pentru examinări nedistructive. Principii generale. 53. STAS 10867 – 77 Defectoscopie cu radiaţii penetrante 54. SR CR 12459: 2001 Examinări nedistr. Calificarea personalului pentru END (CR 12459:1996). 55. SR EN 571 1:1999 Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. 56. SR ISO 9916:1995 Piese turnate din aliaje de aluminiu şi de magneziu. Examinarea cu lichide penetrante. 57. STAS 10214 – 84 Defectoscopie cu lichide penetrante. 58. EN ISO 12706 Examinarea nedistr. Terminologie. Termeni utilizaţi la examinarea cu lichide penetrante. 59. SR ISO 3057: 1993 Examinări nedistr. Mijloace de examinare vizuală. Alegerea lupelor cu grosisment mic 60. SR EN 970: 1999 Ex. nedistr. ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală. 61. SR ISO 10049: 1995 Piese turnate din aliaje de aluminiu. Metodă vizuală de evaluare a porozităţii. 62. SR ISO 3057:1993 Tehnicile replicii metalografice pentru Examinarea suprafeţelor. 63. SR EN 1330-10 Examinări nedistr. Terminologie. Termeni utilizaţi la examinarea în examinarea vizuală. 64. SR EN 1330-7 Examinări nedistr. Terminologie. Termeni utilizaţi în examinarea cu pulberi magnetice. 65. STAS 8539 – 85 Defectoscopie cu pulberi magnetice. 66. STAS 10785 – 79 Defectoscopie cu curenţi turbionari. Terminologie. 67. STAS 12514 – 85 Feritometrie magnetică. Clasificare şi terminologie. 68. SR EN 1330-5 Examinări nedistr. Terminologie. Termeni utilizaţi în examinarea cu curenţi turbionari. 69. SR 13340:1996 Examinări nedistructive Termografiere in infraroşu. Vocabular. 70. SR EN 1330-9 Examinări nedistructive. Terminologie. Termeni utilizaţi la examinarea la emisia sonică.