Memorator de limba si literatura romana - Clasele 5-8 ... de limba si literatura romana... ...

download Memorator de limba si literatura romana - Clasele 5-8 ... de limba si literatura romana...  Sunt

of 8

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  336
 • download

  26

Embed Size (px)

Transcript of Memorator de limba si literatura romana - Clasele 5-8 ... de limba si literatura romana... ...

 • MrHRrn DRruIru Cinsrrn Lnunn RnlucR SuRucIu

  MEMORATOR DE LIMBA 9I ,\ .,

  LITERATURA ROMANA pentru clasele V-VIII

  Editia a III-a

  Editura Paralela 45

 • Redactare: Adriana Oprea, Daniel Mitran Tehnoredactare & pregitire de tipar; Marius Badea Design coperld: Mirona Pintilie

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romeniei CiRSTEA, MIHAELA DANIELA

  Memorator de limba $i literatura rom0ni pentru clasele V-VIII Mihaela Daniela Cirstea, Laura Raluca Surugiu. - Pitegti : Paralela 45, 2019

  Contine bibliografie rsBN 978-973-47-2960-9

  I. Surugiu, Laura

  8 1 1.1 35.1 821.13s.1.09

  COMENZI _ CARTEA PRIN PO$TA

  EDITURA PARALELA 45 Bulevardul Republicii, Nr. 148, Clldirea Cl, etaj 4, Pitesti, jud. Argq, cod I I 0l 77 Tel.:0248 633 130;0753 040 444:0721 247 918 Tel.lfx: 0248 214 533; 0248 631 439;'0248 631 492 E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro

  www.edituraparalela4S. ro Tiparul executat la tipografra Ediarii Paralela 45 E-mail : tipografi e@edituraparalela45.ro

  Copyright @ Editura Paralela 45, 2019 Prezenta lucrare folosegte denumiri ce constituie mirci inregistrate, iar conlinutul este protejat de legislaJia privind dreptul de proprietate intelectual[.

  CUPRIN S

 • . Imnu1............. .............45. Comedia .....................47

  . Opera SF..................... ..........................49 5. Specii nonliterare ......................50

  o Articolul de dicJionar, articolul de revisti/ziar, textele publicitare, reclama, mersul trenurilor.................................. 50

  III. PRACTICA RATIONALA $I T'UNCTIONALA A LTMBII .............54 I. Comunicarea orali........

  e Situaliaa".o-uri"ur"'ffi;;;;,;;;;;;;;;;j;;;;;, to

  cod, canal) .........................54 o Dialog/monolog (dialog form al/ dialo g informal) ................. 54 o Elemente nonverbale gi paraverbale ...........55 o Texful argumentativ ..........56 . Idee principal5/idee secundard........................ ......................57 r Comunicare oralblcomunicare scris[ ................ ....................5"/

  2. Comunicarea scrisi ............... .............................. 5g r P54ile compunerii....... ................................5g o Elementele auxiliare in scriere * paranteze gi sublinieri ......59 r Cererea, scrisoarea, anunful, invitaJia................................... 60 o Semne de punctuaJie gi de ortografie (punctul, virgula, doui

  puncte, linia de dialog, semnul exclamdrii, semnul intrebirii, linia de pauzd, cratima) ...............................64

  3. Contexte de realizare...... ...........67 o Transformarea textului dialogat in text narutiv..................... 67 r Rszumatul.. ........................69

  rv. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNrCARIt.........70 1. Nofiuni generale de sintaxi ................................70

  . Propozilia.. .........................70 e Clasificarea propozi1iilor..... ........................ 70 o Propozitiaregentd............... .........................71 o Termenul regent.................. ..,.....................VI

  4

  . Raporturi care se pot stabili in interiorul unei propozilii (coordonarea, subordonarea)'.. .......""""'""'71

  . Rapofuri care se pot stabili in interiorul unei fraze (coordonarea, subordonarea)... .......""""""'72

  2. Fonetica........ ......'.......... '..""""'72 o Alfabetul limbii romdne (vocale, semivocale, consoane) ....?2 o Grupurile de sunete (diftongul, triftongul, hiatul) '..........-....73 o Scriereaculiteramare.-........ ..........""""""73 o Scrierea $i pronunlarea numelor proprii strdine.......""""""' 73 o Desp64irea in silabe-......--... """"""""""""74

  3. Vocabularul. -....'...........'.""""""74 o Vocabularul fundamental.... ...'....................75 . Masa vocabularului ...........-. .....'...........'.""' 75 . Mrjloace de imbogdlire a vocabularului ...'.....'....'.""""" ""75

  . Miiloace inteme (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale sau conveniune4 familia lexicall)...".. 75

  . Mrjloace exteme (neologismele)......'.'.....' .................... "7

  6

  o Relalii semantice.'..----- -........"""""""""""'76 . Sinonimele.... .............76 . Atrtonimele... ..." """76 . Paronimele.... .............76 . Omonimele (omofone, omografe) ........................ ......'.. 7 6 ' Cuvintele polisemantice.......... """"""'77. Pleonasmul ... .............77

  4. Morfologia.. ...'..... ..'.... """"""'77 o Substantivul - definifie, clasificare, numdrul substantivelor,

  genul substantivelor, cazuri 9i func{ii sintactice, loculiunea substantivald ..... .... """""-'7'7

  r Articolul - definitie, clasificare (articol hotnrdt' articol nehot[rdt, articol posesiv-genitival, articol demonstrativ-adjectival) .'........'..... '80

  o Adjectivul - definilie, clasificare, grade de comparatie, funcJii sintactice, valoare sfilisticd.........'..'........'..'.....'......"' 8I

 • . Pronumele - defini1ie, clasificare, forme gi funclii sintactice, adjective pronominale ..................... ............82

  . Pronumele persona1.................. ...........82

  . Pronumelepersonaldepolitele. ...........83

  . Pronumele reflexiv............. ..................84

  . Pronumele posesiv .................. .............85

  . Pronumele demonstrativ..... .................86

  . Pronumele nehotdrdt ............. .............. 88

  . Pronumele relativ ................... ............. 89

  . Pronumele interogativ .........................90

  . Pronumele negativ............. ..................91

  . Pronumele de intdrire......... ........ .........92 o Verbul definilie,clasificare-verbepredicative/

  nepredicative (verbe copulative, verbe auxiliare), v erb e tr anzitiv e / intranzitive, verbe personale/impersonale/ unipersonale , conjugare, mod, timp, persoand, numar, diatezi, locutiuni verbale, funcJii sintactice, rol stilistic ......93

  o Numeralul - definitie, clasificare (numeral cardinal, numeral colectiv, numeral multiplicativ, numeral distributiv, numeral adverbial, numeral ordinal), functii sintactice .................... 102

  r Adverbul - definilie, clasificare, grade de comparaJie, loculiuni adverbiale, functii sintactice................................103

  r Interjectria - definifie, clasificare, funclii sintactice......:.... 105 . Conjuncfia - defini1ie, clasificare, loculiuni conjuncgionale..... 106 r Prepozitria-definitie, clasificare, rcgtmcazual,loculiuni

  prepozilionale .. ............... 1 06 5. Sintaxa ...........107

  o Subiectul - defini1ie, clasificare, acordul subiectului cu predicatul......... ...............107

  o Propozifia subordonatii subiectivd - definitrie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica gi punctualia ................ 109

  o Predicatul - defrni{ie, clasificare......................................... 1 10 . Propozitria subordonatii predicativb - definifie, elementul regent,

  elemente prin care se introducg topica qi punctuatia ................ 1 1 1

  6

  a

  a

  Atributul - definifie, clasificare -. ......... .."1I2 Propozilia subordonatd atributivi - defini1ie, elemente regente, elemente prin cme se introduce, topica gi punctualia ................ 113

  Complementul direct - defini{ie, pdrfi de vorbire prin care se

  "*pri.4............ ............"' 1 I 4

  Propozilia subordonati completivi directd - definilie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica qi

  punctualia ...............'...""'1I5 Complementul indirect - definilie, pd4i de vorbire prin care se exprim[........ ........... "' i 16 Propozilia subordonati completivd indirectd - defini{ie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica 9i punctuajia........ ..........""'ll7 Complementul de agent - definilie, p54i de vorbire prin care se exprime........ .......'.."" 117 Complementul circumstan{ia1 de loc defini}ie, pdr[i de vorbire prin care se exprimd. ...............""" 1 1 8 PropoziJia subordonatd circumstanfialS de 1oc - definilie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica 9i punctuatria........ .............'.1 19 Complementul circumstanfial de timp definilie, pA4i de vorbire prin care se exprim6......... .........."' 120 Propozi{ia subordonati circumstantiald de timp - definilie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica 9i punctualia '.....'.....'...'..... 120 Complementul circumstanlial de mod - defini{ie, pdrti de vorbire pdn care se exprimd, valori stilistice.. .................... 721

  Propozilia subordonat[ circumstan{iald de mod - definilie, eiemente regente, elemente prin care se introduce, topica 9i punctuatria ........ ....'.........'I22 Complementul circumstantial de cauz6 - definilie' pdrli de vorbire prin care se exprimi.......'. .... .'....'.t23

 • . Propozitria subordonatd circumstanfiald de cauzd - defini1ie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica $ipunctualia ...................... I23

  . Complementul circumstanfial de scop - definitie, pdr{i de vorbire prin care se expriml.-....... .............124

  . Propozilia subordonati circumstanfiald de scop - definitie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica $ipunctualia........ ...............125

  . Propozitia subordonatii circums1anliald consecutivd _ defini1ie, elemente regente, elemente prin care se introduce, topica gi punctuat1a..................... ...............125

  . Propozitria subordonatd circumstantial[ conditionald _ definilie, elemente rogente, elemente prin care se inffod.uce, topica gi punctuafia.............----........ ...........1