MEF partea1

download MEF partea1

of 43

Embed Size (px)

Transcript of MEF partea1

 • 8/2/2019 MEF partea1

  1/43

  1 Curs MEF A. Pascu

  MetodaMetoda elementului finitelementului finit (MEF)(MEF)

  Prof.dr. ing. Adrian PASCU

  Catedra Organe de maini i Tribologie

  2 ore curs + 2 ore laborator

 • 8/2/2019 MEF partea1

  2/43

  Curs MEF A. Pascu

  Formarea notei:

  Lucrri laborator: 40% Test final laborator: 20% Bonificaie prez. curs 20%

  Test final curs : 20%

 • 8/2/2019 MEF partea1

  3/43

  Curs MEF A. Pascu

  Although the finite element methodcan make a good engineer better, it

  can make a poor engineer moredangerous.

  {n timp ce metoda elementului finitpoate face ca un inginer bun s` devin`

  mai bun, ea poate face ca un inginerslab s` devin` mai periculos.

 • 8/2/2019 MEF partea1

  4/43Curs MEF A. Pascu

  BibliografieBibliografie

  Bathe, K.-J.:Finite-Elemente-Methoden.Berlin, Heidelberg,NewYork: Springer 1986

  Zienkiewicz, O.C.:

  The Finite Element Method.McGraw-Hill 1977

  Huebner, H. K. :The Finite Element Methodfor Engineers

  John Willey & Sons 1975

  Blumenfeld, MIntroducere [n metoda elementelorfiniteEd. Tehnica, 1995

  G@rbea , D.Analiz` cu elemente finiteEd. Tehnic`, 1990

  Gafi\anu, M. ].a.Elemente finite ]i de frontier` cuaplica\ii la calculul organelor de

  ma]iniEd. tehnic` , 1987 Pascariu, I.

  Elemente finite Concepte-Aplica\iiEd. Militar` , 1985

 • 8/2/2019 MEF partea1

  5/43Curs MEF A. Pascu

  Scurt istoricScurt istoric

  1940: Utilizarea metodelor matriciale [n calculul structurilor(Hrennicoff -1941 ]i formulare varia\ional` R.Courant- 1943) 1950: Introducerea procedurilor de calcul bazate pe metoda

  deplas`rilor ]i respectiv a rigidit`\ilor pentru calculul

  structurilor complexe din avia\ie - formularea energetic` -Argyris-1954)

  1980: Metoda c@]tig` teren ]i [n alte domenii: mecanicafluidelor, electromagnetism etc.

  1970: Utilizarea efectiv` ]i eficient` a MEF pentru calculul

  structurilor [n industria aerospa\ial` (NASA) ]i apoi [n ceaconstructoare de automobile ( NASA->NASTRAN)

  1960: Impunerea termenului de element finit FiniteElement- R.Clough-1960

  1990: FEM se impune ca unealt` standard (numeric`)pentru calculele inginere]ti

 • 8/2/2019 MEF partea1

  6/43Curs MEF A. Pascu

  Organigrama etapelor la realizarea unei piese mecanice

  Studiul comportamentului mecanic

  Experimentare Simulare numeric`

  Optimizare

  Concep\ie

  Prototip Modelare

  Validare

  Produc\ie Modific`ri

 • 8/2/2019 MEF partea1

  7/43Curs MEF A. Pascu

  Proiectarea modern` trebuie s` fac` fa\` multor cerin\e

  O sarcin` major` este determinarea comport`rii uneistructuri mecanice sau a unor elemente structurale sub

  efectul ac\iunilor exterioare

  SistemAc\iuni R`spuns

  Concret, intrebarea esen\ial` este : care este r`spunsulstructurii atunci c@nd este supus` ac\iunilor exterioare(varia\ii de for\e, de temperaturi etc.)

 • 8/2/2019 MEF partea1

  8/43Curs MEF A. Pascu

  STAREA GLOBAL~ STAREA LOCAL~A STRUCTURII (macro) A MATERIALULUI (micro)

  AC|IUNI MECANICE(for\e, momente)

  TENSIUNI(normale , tangen\iale)

  DEPLAS~RI(lineare, unghiulare)

  DEFORMA|II(specifice lineare, unghiulare)

  3 1

  4

  2

 • 8/2/2019 MEF partea1

  9/43Curs MEF A. Pascu

  l {} = [D] * {} l* = E *

  2 {} = [B ] * {} 2* = (1/ L) l

  3 { Fi} = [ K] * {i} 3* F = (E*A/ L) l

  4 { } = [ D] * [B ] *{i} 4*

  = F / A

  Rela\ii generale Particularizare pentru obar` simpl` solicitat` axial

  ([n condi\iile accept`rii unei discretiz`ri]i a unei func\ii predefinite pentru deplas`ri )

  ([n condi\iile accept`rii unei discretiz`ri ]i aunei func\ii predefinite pentru deplas`ri )

  F = k u

 • 8/2/2019 MEF partea1

  10/43Curs MEF A. Pascu

  Direc\ia de ac\iune

  x

  y

  z

  Direc\ia normalei la planul [ncare ac\ioneaz`

  zy

  zxzy

  z

  Tensorul tensiunilor

  x xy xz

  yx y yz

  zx zy z

  yz

  xz

  xy

  z

  y

  x

 • 8/2/2019 MEF partea1

  11/43Curs MEF A. Pascu

  Rela\ia deforma\ii specifice-deplas`ri

  z

  v

  y

  w

  z

  w

  x

  w

  z

  u

  y

  v

  x

  v

  y

  u

  x

  u

  yzz

  xzy

  xyx

  +==

  +==

  +==

  u, v, w , sunt componentele deplas`rii dup`direc\iile x, y ]i z.

 • 8/2/2019 MEF partea1

  12/43

  Curs MEF A. Pascu

  { }

  =

  =

  ),,(

  ),,(

  ),,(

  0

  0

  0

  00

  00

  00

  zyx

  zyx

  zyx

  yz

  xz

  xy

  z

  y

  x

  w

  v

  u

  yz

  xz

  xy

  z

  y

  x

  { } [ ]{ }),,( zyx B=

  Sub form` matricial`:

  Rela\ia deforma\ii specifice-deplas`ri

 • 8/2/2019 MEF partea1

  13/43

  Curs MEF A. Pascu

  Rela\ia tensiuni-deforma\ii specifice(legea lui Hooke generalizat`)

  =

  yz

  xz

  xy

  z

  y

  x

  yz

  xz

  xy

  z

  y

  x

  d

  ddsim

  ddd

  ddddddddd

  dddddd

  66

  5655

  464544

  36353433

  2625242322

  161514131211

  { } [ ]{ } D=

  Sub form` matricial`:

 • 8/2/2019 MEF partea1

  14/43

  Curs MEF A. Pascu

  Pentru materiale omogene, izotrope, cucomportare linear`:

  )1(2 = EGNot`:

  ( ) ( )

  1

  1 0 0 01 0 0 0

  1 2

  0 0 0 0 021 1 21 2

  0 0 0 0 02

  1 20 0 0 0 02

  x x

  y y

  z z

  xy xy

  yz yz

  zx zx

  E

  =

 • 8/2/2019 MEF partea1

  15/43

  Curs MEF A. Pascu

  neglijeazase

  E

  yxzz +== )(0

  rezult`:

  2

  1 0

  1 0

  (1 ) 10 0

  2

  x x

  y y

  xy xy

  E

  =

  Pentru starea plan` de tensiuni:

 • 8/2/2019 MEF partea1

  16/43

  Curs MEF A. Pascu

  [ ]neglijeazase

  E

  yxzz

  +

  +== )1(

  )21()1(0

  +=

  xy

  y

  x

  xy

  y

  x

  E

  2

  2100

  01

  01

  )21()1(

  Pentru starea plan` de deforma\ii:

 • 8/2/2019 MEF partea1

  17/43

  Curs MEF A. Pascu

  - Rela\ii analitice directe se pot ob\ine numai pentru cazuri

  particulare simple, cum sunt structurile tip bar` supuse lasolicit`ri simple. Cel mai simplu exemplu este bara solicitat`axial:

  F

  u

  E, AL L + LA

  F=L = u

  uLL

  L 1==

  =E

  uL

  AE

  F

  = uF = k

 • 8/2/2019 MEF partea1

  18/43

  Curs MEF A. Pascu

  Metode de calcul numericMetode de calcul numeric

  Programe speciale care prelucreaz` ]i adapteaz`formulele de calcul de ex. metodologii de calcul standardizate, nomograme

  Programe matematice generale: Mathcad, Mathematica,Maple, Matlab

  Metode numerice

  Metoda diferen\elor finite Metoda elementelor de frontier`

  Metoda elementelor finite (MEF) (FEM)

  P i i i l d b ` l d ilPrincipiul de baz` al procedurilor

 • 8/2/2019 MEF partea1

  19/43

  Curs MEF A. Pascu

  Principiul de baz` al procedurilorPrincipiul de baz` al procedurilor

  numericenumerice Ecua\iile diferen\iale descriu comportarea structurii la nivelulunei particule infinitezimale

  pt. probleme de rezisten\` > Teoria elasticit`\ii pt. mecanica fluidelor > Ecua\iile Navier-Stokes pt. c@mpuri magnetice > Ecua\iile Maxwell

  pt. transfer de c`ldur` [n solide > Ecua\ia Fourier

  Func\ia pe care o descrie ecua\ia diferen\ial` este o m`rimecaracteristic`: pt. probleme de rezisten\` > deplasarea pt. mecanica fluidelor > viteza, presiunea pt. c@mpuri magnetice > poten\ialul magnetic pt. transfer de c`ldur` > temperatura

  P i i i l d b ` l d ilP i i i l d b ` l d il

 • 8/2/2019 MEF partea1

  20/43

  Curs MEF A. Pascu

  Principiul de baz` al procedurilorPrincipiul de baz` al procedurilor

  numericenumerice Scopul este s` ob\in` solu\ia pentru aceast` func\ie.Celelalte m`rimi rezult` din prelucrarea func\iei

  Prin procedurile specifice metodelor de rezolvare

  numeric` (Utilizarea diferen\elor, a dezvolt`rilor [n serieetc.- care implic` discretizarea) problema descris` deecua\ia diferen\ial` se transform` [ntr-un sistem de

  ecua\ii algebrice.

  Pentru solu\ionarea ecua\iilor diferen\iale se stabile]te oreprezentare aproximativ` pentru func\ia necunoscut`.

  Prin solu\ionarea sistemului de ecua\ii se determin`valorile m`rimii caracteristice[ntr-un num`r finit de

  puncte ]i respectiv coeficien\ii care permit definireaconcret` a func\iei de aproximare.

 • 8/2/2019 MEF partea1

  21/43

  Curs MEF A. Pascu

  Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

  Discretizarea - Func\ia de define]te numai pentru domeniimici. Aceasta permite ca pentru descrierea comport`rii ei

  [n interiorul domeniului s` se poat` alege func\ii de form`

  simple, de ordin inferior. Func\ia de aproximare pentru [ntreaga structur` rezult` dinasamblarea func\iilor domeniilor individuale, par\iale, mici.

  1 2 1 2+ =

  Aceste domenii individuale sunt denumite elemente.Punctele [n care se realizeaz` leg`tura dintre elemente suntdenumite noduri.

 • 8/2/2019 MEF partea1

  22/43

  Curs MEF A. Pascu

  O analogie: determinarea ariei unui cerc, consider@nd c`se cunoa]te numai formula de calcul a ariei unui triunghi:

  Atr

  = b h/2 Acerc =

  de re\inut:- utilizarea unei aproxim`ri bazat` pe folosirea deelemente mai simple, pentru care avem la dispozi\ie osolu\ie;

  - sporirea exactit`\ii calculului prin rafinarea discretiz`rii

  =

  n

  i

  itrA

  1

  Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

  M d El l i Fi i (MEF)M d El l i Fi i (MEF)

 • 8/2/2019 MEF partea1

  23/43

  Curs MEF A. Pascu

  Se pot analiza astfel structruri cu forme mai complexe

  Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

  Entit`\ile cu care opereaz` Metoda elementului

 • 8/2/2019 MEF partea1

  24/43

  Curs MEF A. Pascu

  Entit`\ile cu care opereaz` Metoda elementuluifinit sunt nodurilenodurile ]i elementeleelementele

  Exemplu:

  F

  u

  Pentru nodul unui element destructur` solicitat uniaxial,singura deplasare ce intervineeste u

  Pentru un nod, ca ]i pentru un corp exist`6 deplas`ri posibile, denumite ]i grade delibertate (DOF): trei transla\ii, notate u,v,w]i trei rotiri, notate rx,ry,rz. Pentru cazuriparticulare num`rul acestor deplas`ri estemai redus.

  M`rimea fizic` urm`rit` pentru calculul structurilor mecaniceeste deplasarea. - [n urma discretiz`rii : deplasareanodurilor.

  Pentru noduri care intervin [n condi\iile de frontier`:

 • 8/2/2019 MEF partea1

  25/43

  Curs MEF A. Pascu

  \

  {n plan preia for\e Fy, nupreia momente ]i Fx

  X

  Y

  v=0Sunt permise rz ]i transla\ia u

  Rezemarea simpl` (2D)

  Preia [n plan for\eFx ]i Fy, nu preia

  momenteu=0; v=0 Este permis rz

  Articula\ia (2D)

  X

  Y

  z

 • 8/2/2019 MEF partea1

  26/43

  Curs MEF A. Pascu

  {n plan preia for\e Fy ]iprecum ]i momente Mz

  Ghidarea

  X

  Y

  z

  v=0; rz =0 Permite numai transla\ia u

  Nu permite nici o deplasare

  X

  Y

  u=0; v=0; rz =0

  {ncastrarea

  {n plan preia for\e Fx ]i

  Fy precum ]i momente

 • 8/2/2019 MEF partea1

  27/43

  Curs MEF A. Pascu

  Sprijinirea plan`

  v=0; rx =0;ry =0X

  Y

  z Permite deplasarile u ]i vprecum ]i rota\ia ry

  Preia for\e verticaleFy ]i momente Mx,Mz

  Articula\ia sferic`

  X

  Y

  z

  u=0; v=0; w=0Permite toate rota\iile, nupermite nici o deplasare

  Preia for\e dup`toate direc\iile, nu

  preia momente

  ElementeleElementele se diferen\iaz`:

 • 8/2/2019 MEF partea1

  28/43

  Curs MEF A. Pascu

  ElementeleElementele se diferen\iaz`:- dup` geometrie

  - dup` tipul de [nc`rcare suportat- legea de comportare a materialului

  Mas` concentrat` (se abstractizeaz` cu un punct )

  Exemple Modelare element finit

  Element cu 1

  nod - mass

  Structur` din bare articulate( sunt abstractizate ca linii)

  Element bar` cu 2 noduri(tip linie) - truss

 • 8/2/2019 MEF partea1

  29/43

  Curs MEF A. Pascu

  Structur` din profile sudate ( se modeleaz`

  cu grinzi, abstractizate ca linii)

  y

  x

  z

  Element grind` cu 2noduri (tip linie) - beam

  Structur` plan` sub\ire, solicitat` [nplanul ei (se modeleaz` ca o suprafa\`)

  Element de stare plan`de tensiuni cu trei noduri

  (tip suprafa\` ) - triang

 • 8/2/2019 MEF partea1

  30/43

  Curs MEF A. Pascu

  Element de stare plan` dedeforma\ii cu 4 noduri (tipsuprafa\` ) - quad -Plane2D

  p

  Structur` cu l`\ime mare, pentru care se poate considerac` deforma\ia ]i solicitarea este identic` [n toatesec\iunile transversale (stare plan` de deforma\ii)

  Element de solid de revolu\iecu [nc`rcare axial-simetric`Element cu 4 noduri (tipsuprafa\` ) - quad -Plane2D

  Solid de revolu\ie cu [nc`rcare simetric`

  p

 • 8/2/2019 MEF partea1

  31/43

  Curs MEF A. Pascu

  Pies` din tabl` ( se modeleaz` ca osuprafa\`)

  Element de [nveli] -shell (tip suprafa\`)cu 3 noduri

  Pies` masiv` (se modeleaz` 3D)

  Element de solid -tetra (tip volum) cu

  4 noduri

  Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

 • 8/2/2019 MEF partea1

  32/43

  Curs MEF A. Pascu

  Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

  {Fi} = [K] * {i}

  Sistem de ecua\ii cu n necunoscute[K] = Matricea de rigiditate a structurii{i } = Vectorul deplas`rilor [n nodurile

  structurii

  {Fi } = Vectorul [nc`rc`rilor structurii( aplicate [n noduri)

  ContinuumDiscretizare

  Material

  Geometriaelementului

  Condi\ii defrontier`

  {nc`rc`ri

  Grind` [ncastrat`, solicitat` de o for\` transversal` concentrat`

 • 8/2/2019 MEF partea1

  33/43

  Curs MEF A. Pascu

  \bxhxL = 20x10x100 [mm]; E= 2,1105 [MPa]; F = 100 [N]

  Variante de abstractizare]i discretizare

  Elemente de plac` cu grosimea h

  - shell 120 elemente 147 noduri

  Elemente de stare plan` de deforma\ii

  Plane2D- 100 elemente 127 noduri

  Elemente tip linie, de grind` solicitat`

  la [ncovoiere, (caracterizat` de I = bh3/12)beam - 20 elemente 21 noduri

  Elemente paralelipipedice de volum

  solid- 600 elemente 1175 noduri

  Grind` [ncastrat`, solicitat` de o for\` transversal` concentrat`

 • 8/2/2019 MEF partea1

  34/43

  Curs MEF A. Pascu

  Solu\ia analitic` corespunz`toareteoriei de bar`:

  [ ]mm

  EI3FL

  3

  0952,0

  1020101,23

  1210010035

  3

  max

  =

  =

  ==f

  Rezultate pentru deplas`ri

  Grind` [ncastrat`, solicitat` de o for\` transversal` concentrat`

 • 8/2/2019 MEF partea1

  35/43

  Curs MEF A. Pascu

  Rezultate pentru

  tensiunile x

  Solu\ia analitic` corespunz`toareteoriei de bar`:

  [ ]MPa

  /6bhLF2

  301020

  6100100

  2

  max

  =

  =

  ===WM

 • 8/2/2019 MEF partea1

  36/43

  Curs MEF A. Pascu

  Simularea [nc`rc`rii]asiului pe un banc de

  prob` (50.000 nodes)

  * FE-Kongress Baden-Baden, 1998

 • 8/2/2019 MEF partea1

  37/43

  Curs MEF A. Pascu

  Static Load Transfer

  Limit`ri: de exemplu la analiza tensiunilor

 • 8/2/2019 MEF partea1

  38/43

  Curs MEF A. Pascu

  Persist` probleme pentruanaliza modelelelor de tip

  solid: un exemplu concret -arborele cotit

  m`rimeamodelului : chiar ]i

  1.000.000 noduri se dovedesc afi o discretizare prea grosier`pentru zonele cu concentratoride tensiuni - de exemplu zonaracord`rii marcat` [n medalion

  Limit`ri: de exemplu la analiza tensiunilor

  Astfel de aspecte pot fi tratate eficient pentru p`r\i ale modelului

 • 8/2/2019 MEF partea1

  39/43

  Curs MEF A. Pascu

 • 8/2/2019 MEF partea1

  40/43

  Curs MEF A. Pascu

  Modelul original PATRAN/NASTRANpentru aceasta caroserie a fost citit

 • 8/2/2019 MEF partea1

  41/43

  Curs MEF A. Pascu

  pentru aceasta caroserie a fost cititde translatorul de date NASTRAN -ADINA ]i convertit [n modelulprezentat [n figur`.

 • 8/2/2019 MEF partea1

  42/43

  Curs MEF A. Pascu

  Compara\ie a rezultatelor experimentale cu datelefurnizate de ADINA pentru modelul analizat

 • 8/2/2019 MEF partea1

  43/43

  Curs MEF A. Pascu

  furnizate de ADINA, pentru modelul analizat