Mecanisme Handra Luca

of 93 /93
Studiul structural al mecanismelor partea intii geometrico'cinematic I Structura mecanismelor r. r. Slegre+t cI qqttlgus,- cu!L{.-9XBgE!1g4' - lqnl cll3-qlsgllq' mecgryLwn 1 . 1. l. Plqgggte-gineuet{c 0rpA ",r* s_a v6aut ln..rntrodu*ere., orlce slete!0 necanlc este ::::,re dln unul gau mal nulte necanisme' In ctlnetmella unul necsnlm gt I:lneltensluneaunelmaginiintr6maimulteorgalredernaglnt.Unele r:.-ine de naglnl sint legate rlgld intre ele, altele ee pot rnl.gca rela- ; -r . organu1" d,e raa61n5 sau org&nsle de naglnl (reunlunea de organe ir i,91nl) care forueezd un rigld nobll ee muaegte elenent gllggma'[Lq ;e orl I ee mal zice element). Lrc exenplu coepul blelet 2 de la u:l notor cu combuetle intertl ::5.i.1), Lmpreuld cu capacul 4 al fuzu}ul manetos, cu gulrburlle ile ;::::ere 5, cu plulila 5 de gtringere a gunrburilor gl cu culele eplnte- : i€ ? fonngazb un eleroent claemotlc nuqlt bleld, Arborele cotlt I al a- :r-*:.5g1 notor fonneazl un alt etrement clnenatlc nu.nlt roanl-ve1ll. 5e oonetatE od toate or6anele de nagtnL ce compun elenentul cl- !r:il:.? nunit b1e16 fonneaz$ un alngur rlgld. In afara eleraeatelor clnenatlce rlglde nat erlstl elenente ol- :r:-i:t:e elastlcs g1 oleuente clneostlce flulde (I1chlde aau gazoaoe). In contlnuare se vor trata mecn.lsoel€ oaro a,u tn structurc lOr r-rsra!{ clnematlce rtglda. g $l t ,! frx i'

Embed Size (px)

description

Mecanisme Handra Luca CURS

Transcript of Mecanisme Handra Luca

 • Studiul structuralal mecanismelor

  partea intiigeometrico'cinematic

  IStructura mecanismelorr. r. Slegre+t cI qqttlgus,- cu!L{.-9XBgE!1g4' - lqnl cll3-qlsgllq'

  mecgryLwn

  1 . 1. l. Plqgggte-gineuet{c

  0rpA ",r*

  s_a v6aut ln..rntrodu*ere., orlce slete!0 necanlc este::::,re dln unul gau mal nulte necanisme' In ctlnetmella unul necsnlm gtI:lneltensluneaunelmaginiintr6maimulteorgalredernaglnt.Uneler:.-ine de naglnl sint legate rlgld intre ele, altele ee pot rnl.gca rela-; -r .

  organu1" d,e raa61n5 sau org&nsle de naglnl (reunlunea de organeir i,91nl) care forueezd un rigld nobll ee muaegte elenent gllggma'[Lq;e orl I ee mal zice element).

  Lrc exenplu coepul blelet 2 de la u:l notor cu combuetle intertl::5.i.1), Lmpreuld cu capacul 4 al fuzu}ul manetos, cu gulrburlle ile

  ;::::ere 5, cu plulila 5 de gtringere a gunrburilor gl cu culele eplnte-: i ? fonngazb un eleroent claemotlc nuqlt bleld, Arborele cotlt I al a-:r-*:.5g1 notor fonneazl un alt etrement clnenatlc nu.nlt roanl-ve1ll.

  5e oonetatE od toate or6anele de nagtnL ce compun elenentul cl-!r:il:.? nunit b1e16 fonneaz$ un alngur rlgld.

  In afara eleraeatelor clnenatlce rlglde nat erlstl elenente ol-:r:-i:t:e elastlcs g1 oleuente clneostlce flulde (I1chlde aau gazoaoe).

  In contlnuare se vor trata mecn.lsoel oaro a,u tn structurc lOrr-rsra!{ clnematlce rtglda. g

  $lt

  ,!

  frxi'

 • grclnrsxElvtnd tn veden

  vdrlatelo forrqe csa-atnrotl"ve el'e dlfe-rltelsr organ ilenaglnt gl eu ctttnat nult s slenente-Lor clnenatle* fu"vederea alnPllfl.o&-rlL rePresantErll.orr g faoo o gche-nattsare. Gonfom a-eestet cchenatlsdrlelementul olnenattooe reprezlntE (STiSL543-74) Prlntr-unsegpent de dreePtSBeu o flguri gcos,e-trlod Pollgonal$ rr,e-doforaebll[ ( fig. ] "3).

  Ftg.L.?

  1.1.2. G\lql6 elneaalllgE

  zona sau ronrle de contsct {lntrn dou& slasate clneustloe oorrdetczslnd poiilfffiBfls.c do untgcart aLe eelor ilgugl elsnrntt ee ad'n'ftoauot[ illsEstfeF (1 at nai' s!"oo ouol&]'

  .

  De ereaPlu ssna dP oostact dtnireaivtla] alt unul' rotor ou oonbustla tstamtlo

  b)

  b{cle gl. rrborl}e ootlt {nc-fortoarfi a ouPlt olururailo*'

  leeastl cupll clnenatlnvgre.

  D1n dcflnltlulgclrt relatlvs dlntla eoblnb, alte nlgcI

  Dacil se aotec!Pl{ ( gredul . do 11be( nurnlrul conetrl.ngerlt[ relatlar

  la vl.rtutea faptulul rpoate ave6 un el"ersentDu Ee et{nge

  -ste de ireloi unur li'litaa trt-,I oragl -erxs ;_fste--e lar-ilsu$at ou nualrul nlrtagc. 1

  DrpI nunErulcc se cles1f1cd La o1l

  Aatfel, cupktotoll cu al,unecare p0,ufl' o

  care poate fl pued gl sub forrnsr-2

  ro)-(Li+s).(KI,,

  .l

  (5.e6)

  (b.eT)

  tceaetd coadi!1e eete satiefEcutE lntotdeauna pentru * t o,deoarece s gl ro etnt pozltlve.

  oT

  Iaegalltatea (5.9?) ae poate scri*r{&. lfrt d2-Y, n /- F _. I , sau - 5i- g ts 4io. (t,.ra)

  Inegalltatee {5.98} trebule Bd fle satlefdcutI gl pent.r.u v*iLorlnegatlve

  "to tot d29.

  mn sraftf3i. "r,pl u, 1(q) ee ellnlnr varrabJ.ra qi obfilnradu-

  ae (f1g.5.17) graftcur $4 rs),'attt pentn. faza de lnaraters ctt gi pen-rru fese

 • --ilaitllel

  r Or

  (5.e4)

  rtul I 91J. atunolr=,lnt[ acc-itta alr.Dcl

  ( 5. e5)

  trte coustnrlt

  ( 5.e6)

  d2a

  ry

  ( i .9?)

  >0,lru

  ( 5.98)

  pcatru Yalor{

  !-l-*ito

  Xcanlsrne cu ca.mI

  9e duce d2etlvA a curbel :-* (e) sub.-a

  fl de Looaat! tangeatA lntersecteazd axa Boe ln prlndct-prlnctul o' .

  dr rotalle 0 al calrel ae poate alege pe dlrecfla Bos orlunde gubconetltul reza crcu1ul de baad a ca.nel. In a-lrtrala 0Bo - ro va

  ceet cat eate lndepllaltE condllla(5.98) 91 peotru partaa negetlvl atrt #

  gl tnpllclt este eatlsflsutlrelalla O.gj) tot tlnpul fuicllonl-r11 aecaalsrulul cu can6 cu culegltortelp6.

  . Deoarece canele ee nonteazd pe

  arborl gau fac corp eomua cu erborlltrebute avut ln vedere csr

  {tup,,2ds

  77

  0

  Fls' 5' 17

  I rrtr dlanetnrl. arborelulro)

  "e "" deternlnl( 5.99 )

  salculul de rezls-dltdln

  5.9. Prolectarea profllulul caqglhpt etablllrea rasel ro a cerculul de bag[ se poate trece la

  profllulul cnnei.rr cazul r"crtr1,+u1ut-cu qa+[ cu colerdtor de tr*nBlgjlq (flg.

  rhd graflcul- de varlalIe al epallulul e parcura de culeg{tor tr-

  uaghlul de rotetle (f al can91, se lmpart "ngblurlle de rota-

  nl. aferente fazelor de laalntat" tl Ul-U" laapolere {" fo_dr de plr!1 egale. CoreapuaaEtor unghiurilo, ,f f , 12,".. j {ro,ll rpet111e parcurse de culeg6tor a1ra2ro.rro1o Ofn Af"gred-stq)brFr.o pe dlrectla do nlgcare a culegdtsnrlul (cere se adoptd vJr*-

  urplu), taeeplnd d1a Bo aatfelrBoB, r e1r

  -.

  '/' Bor., - e"t ( 5;1oo)

  I [aeco puaotele Bor Blro.r; cu ceatrrrt o de rotells al canel.tr iotcrolaat

  ',rlvoo.clod se gtte ro gl crcratrlcltatea c, agadrt ta para8raful 5.8).I prearpuae cutogcut ccnsll cJ dG rotatle el canei (ta rfgura

  nal do Jot,13?

  raanl orar). Otad culcg[tonL ocupl porlgle creLotars ctt gt

 • l{BCl}lIsuE

  1i

  \

  pTf;l tnrcticgvchc (& twn,)

  &:oI1lt_- aufA cu{r ur

  In eoogl u-ngftut E:5,16ree oh$ln r

  sl*Vr f I0*

  eer.rrul" n*ef dla I,*eigetl uli, {sr se

  intr*uag. de pe profilu

  e rjel

  r-r si.a

  In*:c,ucSf; inigcerre a cuiegii2'o2B'

  hoaclld pe TI'Z care are dtreclla O'OA S1 pecularu pe o2B pe baza relallllor (5.127) se

  hraeadlculara dusd h Ita O" Tfie lntllaegte dlrectla IZ'IZS fu-LZ

  adled ln oentrul laetanteneu de rotalle al elementulul 3 fa-o.

  loptele llor3o ei ltala3 ge lntersecteazl ln puactul It, care3 ccntrul de curburE A al profllulut oanel gt dect P - AB.D obacrsl cC, pentm_U"t:T:"irea regel.de curburl_ i.,r""a: ""-I cunoagte ci, O1 9, adlcd legea de ulgoare a cule![tomlui.L carul necenlsrelor cu oan!, ou culegdtor taLpl raaa, de curhu[

  rI cu relatla.(5.96).-----....

  lll. Iecanlrme cu cane goatlale

  a-"-dU' t;6ba.-iipaltate ofer{ poslbllltatee obllnerlt la e--qt: cuiegBtomf , a celor nsi varlatc lagt ai Ug"are peql-l{, sI traneeltl nlgcerea ln opallu de le rleueatul aonducltor

  b, care egte un element profll.at speltal , poatc aves fotre oL-oclc[r globoldal.[ etc. gl eresut[ ntgcf,rl de rota!1a lar aulc-

  rqtl nlgclrl dc tranolallr (itc dutr-vlao) s6u dc rotatls (os-C 1rg1 dc nlgcare ale culcg[tonrlul pot fl adoptato ccle gtu-

  :cealaelc ou cape plnnerhd.derlnd cuaorcutl legoa d. nlfcere a oulcgrtonrlul gr prc!t!-lrror prollluhil oaee{;

  r+9

  r*D;r rrIadr

 • MEC{IJISHE

  latle 2r-r 61tocnalrotetle

  o'

  ll

  Des-orece ffa ll

  150

  Gone.1 derlnd arecenisrluL(rrg.5 .24,a) otr ;;;;u *r F6 urrrr:uruJ.ut profllul te$retlccamej" de pe ci11ndrul rle razH. needl_e ro reprezlntd (f,ig"5,?4.5, ?4, b)legea de mlgeare e{c1 ) a cu1eg6toru1u.i.2 ia funclle de unghtrul def al cane1.

  l-

  5.11"1.cqleeitor de trtq4elail-e

  31g.5. z4Scara k* de pe Fra abeelselor este

  I

  * -eft-+[#J. ( s. r:z)

  (l"r:+)

  rdl of r

  undt

  Rarbule sI gatdecl

  relatls ce rghlul dc treOdat

  t1.1 ( 5.u2)+a-qrarlqcun g-e ar6tr

  FroflfCAurfi toareleprofllul teor

  I,uagLrde h egte curr

  5. r1.2

  Sg coartart 2 (ttg.5.2retr relatlv al'& Dccanlel cuo Elgcara reotl

  la tlap oe culerrlrful g al lul

  DI

  se obeerv'rFr'o d.eafd,gurarea canel clr'adrlcerc6 ae ob!i.nenecaaisa ss gen' pianS ta care cama 1 executi{ o nlgcare reetlttnleaontarE cu viteza r'r e .*sud'v1 I (^).ro ( s. rl:)

  call au vlteze:JT: lr"*ll^t-unrorur' 3 erecut* 0 rnlscere rectllrale pe dlrectle vertl-"'-ff't"

  t-t ge poatg gcrl.etec

  -

  * i:.r::i

 • rl teol!( rl s.5.de uar-ltrl

  E obtlrrctl

  (l''recltr

  Iecgnlae cu can!rtg.df t ,,:..-qq/

  I

  (5.136)

  .' erte uag!'ul de transrltcre 91 0are, pentnr tranelterea forfo-lor ra buae condlllual de la ce,r,r 'a

  culegrtor, trQbtrrc gr aa-tlrfacl eondlllarn r 6a . ' .'.

  L! (5.135), tlnlad aea&a de (5.Ij7), re obflner':uEtsG, .

  t, r O1.to r ' (5.1/[o);ilT:ilt;:;:cuttr o rlecarc rrc oaouerlr ra Junr ru1 o2,

  ,i,;'rj

  r rtlafao' oondlfra (5.118) lacruslv .r""i1i";-*i': ,ffi"::"-"o, (ff)r"*.te 6", (5.139)

  ( 5.r38)

  r:t

  l Gr ao oongtltule rn coadl!'e de alegere a ragsl r^ agtfel Ga u!_fb rraamrtere efecttv q eI gattefa"n """r"i"ti"'ir.arrr.

  *HI" :iiiffH!;i*" i":::::::' ":;;: ;;- ;;;;;'re la-lIi;iG{tat ra cdmere ,ffi ?ti {o' ItG;'z4,b) areDrofllete practlce p _p el p, - p, al^e canei se oblla ca i,a-nrlc farrdllel de celcurl

  "rrUl "."5_trorctlc _T-T. "arolel 391 oeatreleprrr'r'es f ' e q*rer trebure sE setlgfear cond1fl" E r + 2r ua_r criaa earlnI a culegdto*r*. -_--t-'.?.

  g1 culerEtor ogcllatrt

  a:#::;e1Mc.5.25,e) 1a care uagblul U" or"%f'_i;"', * :l' :.*:.n. : 1 : 1"u* r r' I I [i ry" _ ; "ifi : ; lx l$r q caur plaar e!. oulcgrltor osorr.n;-;;;"#t;';l;inrotlllah orlzoatalE ou vltcrs