Matricea Cadrului Logic

29
 Matricea cadru logic (Matricea logic ) ă

Transcript of Matricea Cadrului Logic

Page 1: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 1/29

Matricea cadru logic (Matricea

logic )ă

Page 2: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 2/29

Ce este matricea cadru logic?

Matricea cadru logic este o metod deăprezentare a con inutului unui proiect intr-ţun mod in care este posibil stabilireaălogic şi sistematic a obiectiveloră ă

proiectului.

Aceasta este reflectat în rela iile cauzaleă ţ între diferitele niveluri ale obiectivelor,

pentru a putea verifica dac acesteăobiective au fost îndeplinite şi pentru astabili ce ipoteze (factori), din afaracontrolului proiectului, pot influen aţ

succesul s u.ă

Page 3: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 3/29

Con inutul matricei cadru logic şi al cererii deţfinan are sunt strans legate, de aceea vţ ă

recomand s verifica i corela iile între acesteă ţ ţdocumente.

Page 4: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 4/29

Con inutţMatricea cadru logic se prezinta ca un tabel cu patru coloane şi patrurânduri, con inând principalele elemente ale unui proiect şi rela íileţ ţdintre ele:

Logica intervenţ iei Indicator iverificabil i în modobiectiv

Surse şimijloace deverificare

Ipoteze

Obiectiv(e)general(e)

Obiectiv specific( Scopulproiectului)

Rezultate

Activităţi Mij loace Costuri

Precondiţi i

Page 5: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 5/29

Definirea termenilor: - Obiective generale - explic de ce esteă

proiectul important pentru societate, în termeni debeneficii pe termen lung pentru beneficiarii finali şimai larg, beneficii pentru alte grupuri. Obiectivelegenerale deasemenea ajut s arate cum seă ă

 încadreaz proiectul în politicile regionale/ăsectoriale, ale guvernului/ organiza iilor implicate şiţale CE.

Prin urmare proiectul nostru nu va putea realiza

singur obiectivul(ele) general(e), ci numai vacontribui la realizarea acestuia(ora) împreuna cualte proiecte.

Page 6: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 6/29

- Obiectivele specifice (scopul proiectului):sunt obiectivele care trebuie atinse prinimplementarea proiectului. Scopul trebuie s fieărezolvarea unei probleme centrale care trebuiedefinit în termeni deă beneficii sustenabile pentru

grupurile intţ ă.

El defineşte ceea ce dorim sa realiz m prinăproiectul nostru pentru a rezolva nevoile grupuluiint . Scopul trebuie s exprime beneficii echitabileţ ă ă

pentru femei şi b rba i în cadrul grupurilor int .ă ţ ţ ă

 Trebuie s existeă un singur scop (obiectiv specific)al proiectului.

Page 7: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 7/29

- Rezultate: sunt “produse” ob inute caţurmare a desf ăşurarii activit ilor, a c rorăţ ăcombina ie va conduce la realizareaţscopului proiectului.

N.B. Referirea generală la “ Obiectivele proiectului ”  acoper ă  obiectivele generale,

scopul proiectului şi rezultatele.

Page 8: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 8/29

- Activit i:ăţ  Ac iunile specifice care trebuieţ întreprinse pentru a produce rezultate. Elesumarizeaz ce se va face în proiectă .

- Mijloace: Resurse (intrari) materiale si

nemateriale necesare pentru a desf şuraăactivit ile ( cum ar fi: personal, echipament şiăţmateriale).

- Costuri: Costurile reprezint traducerea înătermeni financiari a resurselor identificate(mijloacelor)

Page 9: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 9/29

- Indicatori verificabili în mod obiectiv: descrierea operatională aobiectivelor generale, scopului proiectuluişi a rezultatelor.

- Surse şi mijloace de verificare: arată unde şi sub ce formă pot fi găsiteinforma iile privind realizarea obiectivelorţ

generale, a scopului proiectului şi arezultatelor.

Page 10: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 10/29

- Ipoteze : sunt acei factori externi(condi ii ) care nu sunt influen a i deţ ţ ţproiect, dar care pot afecta implementareasa şi sustenbilitatea pe termen lung.

Aceste condi ii trebuie îndeplinite pentruţca proiectul s poat reuşi.ă ă

- Precondi ii :ţ  Condi ii care trebuieţ îndeplinite înainte ca proiectul s înceap .ă ă

Page 11: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 11/29

Cum functioneaza? I. Logica vertical ă (rela ia între coloanele I şi IV):ţ

- identific ce inten ioneaz proiectul s fac /ă ţ ă ă ăobiectivele ( col.I )

- clarific rela ia cauzal între diferitele niveluri aleă ţ ă

obiectivelor/ logica interven iei proiectului ( col.I )ţ

- specific ipotezele importante şi incertitudinileădincolo de controlul managerului de proiect ( col. IV

);

Page 12: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 12/29

II. Logica orizontal ă, care se refer laăm surarea efectelor proiectului şi resurselorăfolosite de proiect, prin:- specificarea indicatorilor cheie, (col. II)

- sursele de informare prin care aceştia vor fiverifica i (col.ţ III).

Page 13: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 13/29

Logica vertical :ăColoana I (logica interven iei)ţ : Stabileştestrategia proiectului - nivelul obiectivelor (ceinten ioneaz proiectul s fac ), rela ia şiţ ă ă ă ţ

ierarhia dintre ele

Page 14: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 14/29

Scopulproiectului

Rezultate

Activit iăţ Mijloace

Obiectiv specific

Mijloace tangibile si

intangibile necesare

pentru a desf ăşura

activit ileăţ

Obiectiv(e )general(e)

Page 15: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 15/29

Interven ia urmeaz logica de mai sus: prinţ ăfolosirea mijloacelor materiale şinemateriale, se pot implementaactivit ile, care vor genera rezultatele.ăţCombina ia acestor rezultate va duce laţ

atingerea scopului proiectului, care vacontribui la obiectivele generale.

Urmând aceast logic , atunci cândă ăpreg tim sau verific m matricea vomă ăputea identifica neajunsuri sau erori înconcep ia proiectului.ţ

Page 16: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 16/29

Coloana IV ( Ipoteze şi precondi ii):ţ Factorii externi au o influen important asupraţă ă

succesului proiectului şi este necesar identificareaăşi luarea lor în considera ie.ţ

La fiecare nivel al matricei /tabelului se vor include,

pe rândul corespunz tor din tabel, acele ipotezeăcare reprezint incertitudini, condi ii sau riscuriă ţpentru atingerea obiectivului proiectului de perândul corespunzator. În cazul în careprobabilitatea ca o condi ie s se îndeplineascţ ă ă

este mare ( sau riscul este mic), condi ia/riscul nuţse include în matrice deoarece nu va afectaimplementarea proiectului.

Page 17: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 17/29

 În cazul în care probabilitatea ca o condi ie s seţ ă

indeplineasc este redus ( sau riscul este ridicat),ă ăcondi ia/riscul nu se include, dar se impuneţrevizuirea proiectului sau chiar abandonarea lui( dup caz).ă

  Deci vor fi incluse în matricea cadrului logic numaiacele ipoteze/riscuri cu o probabilitate rezonabilă

de a se îndeplini.

Dac la un anumit nivel nu sunt identifica i factoriă ţ

care s influen eze proiectul, atunci nu va fi trecută ţnici un element în c su a corespunz toare.ă ţ ă

C l l i î l l I iă

Page 18: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 18/29

Corelarea logic între coloanele I şiăIV este urm toarea:ă

Logica interven ïeiţIpoteze

Ipoteze

RezultateIpoteze

Ipoteze

Obiectivegenerale

Scopul

proiectului

Activit iăţ

Precondi iiţ

+

+

+

Page 19: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 19/29

dac precondi iile sunt îndeplinite, atunciă ţactivit ile proiectului pot s inceap .ăţ ă ă

dac activit ile sunt desf şurate şi ipotezele de peă ăţ ălinia IV, coloana IV, sunt îndeplinite, atunci se potobtine rezultatele proiectului;

dac rezultatele proiectului sunt ob inute şiă ţipotezele de pe linia III , coloana IV sunt îndeplinite,atunci poate fi atins scopul proiectului;

dac scopul proiectului este atins şi ipotezele de peălinia II coloana IV sunt îndeplinite, proiectul poatecontribui la atingerea obiectivelor generale.

Page 20: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 20/29

Logica orizontal :ă

Coloana II : Indicatorii de realizare, verificabiliîn mod obiectiv.

Indicatorii permit verificarea şi m surarea graduluiă în care nivelul corespunz tor al logicii interven ieiă ţ(col.I) a fost sau va fi realizat.

Deci, în coloana II: primul rând va con ine indicatorii de impactţ

general

rândul doi va con ine indicatorii de impact specifici;ţ al treilea rând va con ine indicatori de rezultateţ

Page 21: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 21/29

Iata câteva criterii de selectare a indicatorilor:- Validitate: 

Reflect în mod direct obiectivul pe care inten ioneaz s îlă ţ ă ăm soare?ă

- Obiectivitate: 

Defineste precis şi f r ambiguit i obiectivul pe care vrea s îlă ă ăţ ăm soare?ă

- Credibilitate:

Sunt datele consecvente sau comparabile în timp ?

- Accesibilitate:

Pot fi datele colectate cu uşurin , la timp şi cu costuriţă

rezonabile?- Utilitate: 

Vor fi datele utile pentru luarea deciziilor sau pentru a înv aăţdin experien ?ţă

- Proprietate: 

Sunt de acord partenerii şi p r ile interesate c indicatorul areă ţ ă

sens şi utilitate pentru ei?

Page 22: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 22/29

Exemple de indicatori : Num r de persoane instruite ( sau % /din);ă Num r de persoane angajate ( sau % din)ă Num r de noi locuri de munc identificate ;ă ă

Rata şomajului ; Rata ocup rii; etc.ă

Page 23: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 23/29

Pentru a putea fi folosi i pentru verificare şi m surareţ ăindicatorii trebuie s fieă SMART

( acronym  de la termenii in limba engleza ) :

- Specific /specifici - în termeni de calitate, cantitate şi

termene;

- Measurable / m surabili la un cost acceptabil;ă

- Available / disponibili - din sursele existente;

- Relevant / relevan i - pentru ceea ce inten ioneaz sţ ţ ă ăm soare şi corespunzator cu nivelul obiectivelor dinăinterven ia logic ;ţ ă

- Timely / la timp - produşi în momentul când sunt necesari,

pentru a putea fi utili managementului de proiect.

Page 24: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 24/29

Exemple de indicatori SMART: 50 tâmplari din compania A. recalifica iţ

intr-o nou meserie pân la sfârşitulă ăproiectului;

num rul de someri femei peste 45 de aniădin Târgoviste redus cu 15% într-un an;

25% din şomerii asista i în cadrulţ

proiectului, angaja i pân la sfârşitulţ ăproiectului. ,etc.

Page 25: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 25/29

Pentru fiecare nivel al obiectivelor putemavea unul sau mai mul i indicatori care vorţdefini complet obiectivul corespunz tor.ă

 Totuşi, prea mul i indicatori pot creaţconfuzii.

Corelarea logic între coloanele I şi II:ăpentru fiecare nivel de obiective din

coloana I trebuie selecta i si prevazuti inţcoloana II indicatori potrivi i, m surabili şiţ ăcuantificabili.

Page 26: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 26/29

Pe rândul de jos a celei de a doua coloane, vatrebui s plas m mijloacele materiale siă ănemateriale ( intrarile) necesare pentru adesf şura activit ile planificate ( nu suntă ăţindicatori pentru activit i). Aceast c suăţ ă ă ţăcon ine o prezentare sintetic a resurselorţ ăestimate.

Page 27: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 27/29

- Coloana III: Surse şi mijloace deverificare. Aici trebuie specificat, unde, în ce form şi câtă

de des pot fi g site sau furnizate informa iileă ţ

privind gradul de realizare a obiectivelor( descris prin indicatorii verificabili în modobiectiv).

Page 28: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 28/29

Sursele pot fi surse interne ( produse în proiect) sau

externe. Pentru sursele interne activit ile şi costul pentruăţproducere lor trebuie inclus în activit ile şi costurileăţproiectului.

Sursele externe trebuie evaluate sub aspectul accesibilit ii,ăţcredibilit ii şi relevan ei, iar costurile pentru colectareaăţ ţ

informa iilor trebuie incluse deasemenea în proiect.ţ

Pe rândul de jos, coloana a treia, vom plasa costurile şisursele de finan are ( Comisia European , Guvern,ţ ăcontribu ia proprie , etc)ţ

Corelarea logic între coloanele II şi III: pentru fiecareăindicator din coloana II trebuie s existe surse şi mijloace deăverificare corespunz toare.ă

Verificare final a calit iiă ăţ

Page 29: Matricea Cadrului Logic

5/15/2018 Matricea Cadrului Logic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/matricea-cadrului-logic 29/29

Verificare final a calit iiă ăţmatricei cadru logicDup ce matricea cadru logic este completaă  

trebuie verificat din nou dac :ă logica vertical este complet şi corect ;ă ă ă indicatorii şi sursele de verificare sunt

accesibile si credibile; precondi iile sunt realiste;ţ ipotezele sunt realiste şi complete; riscurile sunt acceptabile; probabilitatea succesului este suficient de

mare; beneficiile justific costurileă .