Matematica cls 7. Caiet pentru vacanta de vara ed. 2018 ... cls 7... Caiet pentru vacanta de vara...

Click here to load reader

 • date post

  12-Jul-2021
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Matematica cls 7. Caiet pentru vacanta de vara ed. 2018 ... cls 7... Caiet pentru vacanta de vara...

Matematica cls 7. Caiet pentru vacanta de vara ed. 2018 - Marius Perianu, Ioan Balicaclasa a VII-a
prof. gr. l. Nicolae Bivoi
Tehnoredactare.' Comel Drdghiq l
PERIANU,MARIUS ', , r
, Matematicd: caiet pentru vacanfa de varS: claSa a V-II:a / Mari Ioan Balica; Liviu Stroie. - Bucureqti: Alt Educa{ional, 2018
I. II.
Balica. Ioan Stroie, Liviu Adrian
Pentru conrerizi vd putefi adresa; :
Departamentului Difuzare C.P: 12, O.P.t63; sectof 1, Bucureqti .
Telefoane: 021.7 96.7 3.83; 021.796.7 3.80; Fax: 02 I .369.3 1.99
I
Toate dreptwile asupra acestei lucriri srud rezervale Editurii:Art Educa{ional. Nicio parte a acestei lucrdri nu poate fi reprodusd, stocata ori transmisd, sub nicio fofrnA (electronic, mecanic, fotogopiere, inregisfrarg sau altfel), ftrd acordul prealabil scris al Editurii ArtEducalional. , ,
tl O Art Educational, nn imtririt al Art Kleti SRt, 2018
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educa{iei Na{ionale prin Ordinul nr.3022 din 08.01.2018 gi se regdsepte \apozilianr.278 din anexa Ordinului..
Aceasti lucrare a lost realizard in conlormitate cu programa gcolarl in vigoare, aprobata prin Ordinul Ministrului Educaliei. Cercetarii gi lnovarii nr. 50s7/09.09.2009.
Lucrarea poate fi utilizata eficient impreundL cu oricare dintre manualele gcolare aprobate.
us Perianu,
:::::: r,l : t::l ::::
I Calculalgebric t::::
4 Patrii1ateie.........r........... .......................1....:.......,.......
i; Relatii rrietiiCE in tiiunghiul dreptunghic ............:...;....:....:..... ...:... 13.
,r' Cercu1................,................;...'..................... ............. 155' i
1r Probleme pentru pregdtirea .:
examenului de Evaluare NalionalS
Probleme 6rr .:.. probleine .:."Bentiu'a djunge in top ...:...i.......
tB2'.
187
l94''
, Matematici distractivi ... sau probleme serioase 2,06
Irlcrrti llcarea unqr date gi relatrii matematice qi corelarea lor in func{ie de contextul in care au fost rlelirrilc I'r'elrrcrarea datelor de tip canlitativ, calitativ. structural. contextual cuprinse in enunluri il rrlcrnitt ice iiiiiir,,r.r rf g"ritmilor qi a conceptelor matematice pentru caracterizarea localh sau globald a Lrnei
siturrlii concrete I xplirnarea caracJeristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii Cql1pf-elg Ci A ,rll,oritnrilor de prelucrare a acestora A rrirl iza $i interpfetztea caracterilticilol matematice aie unei situalii-problgmi Motlclarea matematicd a unor contexte problematice variate" prin integrarea cuno$tintelor din rlilL'r'itc domenii
: , Valori qi atitudini : ,,
I )czvoltarea unei g6ndiri dischise qi creative; dezvoitarlea !ni{!a1!vgi, independen{ei in gdndire gi
rrr irc[iune penlru i avea disponibilitatea de a aborda Sarcini variate i
N4irrril-estarea GnaCitalii, i lierseverentei, a capacitilii de conCeritrare $i a atentiei distributive | )c/vollarea spiritului de observalie I \.,/voltarea simqului esretic $i critic, a capacitalii de a aprecia rigoarea. ordinea gi eleganla in rrllritcctura rezolrdrii unei probleme sau a construirii unei teorii I rrrnrarea obignuinlei de a recurge la concepte qi metode matematice in abordarea unor siruaqii r'otitliene sau pentru rezolvarea unor probleme practice Iolrnarea moiivaliei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant penru viala sociald gi
l,rol'csionald
l. l. Identificalea carapteristicilor nurherdlor lalionale qi a , A.S. Anafizarea unorsihialiilpractice cu,ajutpru! lormelor de scriere a acestora in contexte variate de organizare a datelorrruutlLs^Lrvdlalr I r (rcorgiltfzilgaualel0ll I I l
12: Aplic{realregulilor di dlcu} cu'- mmr# raliorial,v; a--- t;:-ir*6!t;- eil relatii ldintr.o lfonni-in'afta-
partiqulare
: .2.3.. . U-ti:.Ii2..waa-,.. propiiel4llqi - ooesl.i ilor-.-.in. 9f9ctu4r-€a-..r.
' lcaliuleior iu numere r€ale: I I , '
2.4. Caracterizarea mullimilor de numere gi a relaliilor dinhe ac€stea utilizdnd limbajul logicii matematice tri reoria
; r*ultie!]-o1 . . 1 I : . . . ' :....,., 12.5; Deierririnarea regrtliloi delcalcul eficientd in efectuaiea' ioperatiilorcuriumerefeald : : : i I . ] ,
-Z.e tntsrp&tari..a rnatenatlea.i unor piobl€md.practirle piin l
utilizarea operalii)or cu numere reale 5i a ordi;ii eFectuarii operali ilor 3. Calcul algebric. Ecuafli gi inecuatii 3. l. ldentificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric penmr simplificarea unor calcule :3.2. tJtihzrrea operaJiilor cu nirmere reale qi a proprietiliior acestora in rezolvarea unor ecualii qi a unor inecualii
. 3.3' Aplieaiea regulilor de.caloul qi folosirea parantezeloriin I
;efectuarea opep{iilor cu nqmete reale: . : , ' '3.4: Redactared rezolvarii ecuziliilor Ei'a inbcuiliilor sludiite, ln multlmea nuTerelor reale 3.5. Oblinerea unor inegaliali echivalente prin operare in ambii membri:
i
?"
"^i--t'"i--|-'i itt,
tl
/ t r\I, I , \q .'.
I i* o, et:*ll:0,2:tA at
:
ll 'l::::rl lll,i + -Lt {.?------:-tL.J.z
0,16
lr::lril
t- Calculafi:'u[au. : i.. i i.i -i---:.'-..-:-.-...--.-a-.-'l'....'--..'.--:'---'i...-.: ,
.-.'..,-.,,-i...,-'.-.1.-.-:..... ,1,,-,;-----}-,-::----------t-.''---.
6. I 'rl ;t-tl-ll-l lil
N
", |.'fl= nl-zJil= e 16-rl= ,l+l= EI tt E 3
.G4- irrcadrafi flecare.dintreiruinerele Ur4dtoare intre.-dou"ilmlunere intregi con- i \r
-2.55 1.4+:'1 /J