Matematica - Clasa 4 - Exercitii si probleme pentru ... Cls 4 Exercitii si...¢  CUPR'NS...

Click here to load reader

 • date post

  19-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  192
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of Matematica - Clasa 4 - Exercitii si probleme pentru ... Cls 4 Exercitii si...¢  CUPR'NS...

 • CUPR'NS

  Test de evaluare ini;iald (vezi Portofoliul elevului - p. 3)

  I. NUMERELE NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU l OOO OOO l-. Formarea, scrierea si citirea numerelor naturale pini la 1 000 000 2. Compararea si ordonarea numerelor naturale pAni la 1- 000 000 3. Rotunjirea numerelor naturale

  4. Cifue romane

  5. Recapitulare 6. Test deevaluare sumativd 1- (vezi Portofoliul elevului - p. 5) 7 . Ameliorare/D ezvobare

  II. ADUNAREA $I SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000 . . 1. Adunarea si scidereafaratrecere peste ordin. 2. Adunarea gi sciderea cu trecere peste ordin 3. Aflarea numirului necunoscut dintr-o egalitate. 4. Aflarea numerelor necunoscute dintr-o inegalitate

  5. Recapintlare 6. Test de evaluare sumativd 2 (vezi Portofoliul elevului - p.7) 7 . Ameliorare/Dezvoltare

  6

  7

  9

  11

  12

  t+

  15

  16

  17

  1_9

  23

  24

  26

  27

  Irr. INMULTTREA NUMERELOR NATURALE iN CONCENTRUL 0 - 1 000 000 . . 28 f . inmulgirea cAnd unul dintre factori este o sumi sau o diferente. . 29 2. inmulgirea cu un numir de o cifri 30 3. inmulqirea in concentrul 0 - 1 000 000. . 32

  4. Recapitulare . 35 5. Test de evaluare sumativd 3 (vezi Portofoliul elevului - p. 9) 6. Ameliorare/D ezv oltare 37

  38

  39

  40

  4t 42

  43

  44

  45

  - 1 000 000

  2. Impirlirea unui numir natural de trei cifre, cu restul 0 3. impirfirea unui numir natural de doui cifre, cu restul diferit de 0 4. Impirlirea unui numir natural de trei cifre, cu restul diferit de 0 5. impirlirea la un numir natural de doui cifre, cu restul 0 6. impirfirea la un num5.r natural de doui cifre, cu restul diferit de 0

  IV. IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE iN CONCENTRUL O 1. lmpirlirea unui numir natural de doul cifre, cu restul 0.

  7 . Aflarea numirului necunoscut dintr-o egalitate.

 • 8. Aflarea numerelor necunoscute dintr-o inegalitate 47 9. Recapitulare . 49

  10. Test de evaluare sumativd 4 (vezi Portofoliul elevului - p. 11) !1* Ameliorare/Dezvoltare . 51-

  V. REZOLVAREA DE PROBLEME. ORDINEA EFECTUARII OPERATIILOR

  1. Probleme cu operalii diferite. 52 2. Ordinea efectuirii operafiilor 55

  3. Recapitulare . 60 4. Test de evaluare sumativd 5 (vezi Portofoliul elevului - p. 13) 5. Ameliorare/Dezvoltare... 61

  VI. PROBLEME 1. Probleme cu operalii diferite.

  2. Metoda figurativi 3. Probleme de organizare adatelor

  4. Probleme care se rezolviprin incerciri. . . 5. Metoda comparafiei . . . . .

  6. Metoda drumului invers

  7. Recapitulare . 8. Test de evaluare sumativa 6 (vezi Portofoliul elevului - p. 15) 9. Ameliorare/Dezvokare . . .

  VII. FRACTII . . 1. Scrierea gi citirea fracfiilor. Scrierea procentuale. . . .

  2.Fruc\iiegale .

  3. Compararea fracliilor. . . . 4. Aflareaunei fraclii dintr-un intreg 5. Adunarea fractiilor cu acelasi numitor. 6. Sciderea fractiilor cu acelasi numitor 7. Probleme de aflare a unei fracqii dintr-un numi.r.

  8. Probleme de aflare a unui numir cind se cunoagte o fracfie 89 9. Recapitulare . 90

  1-0. Test de evaluare sumativd 7 (vezi Portofoliul elevului - p. 17) 11-. Ameliorare/Dezvoltare . 91

  VIII. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE 1. Drepte paralele. Drepte perpendiculare. . .

  2. Triunghiul. Dreptunghiul. Pitratul

  62

  65

  70

  72

  73

  74

  75

  77

  78

  79

  81

  82

  83

  84

  86

  88

  92

  93

  94

  3. Rombul. Paralelogramul*. Trapezul* . 95

 • 4. Simetria 96 5. Perimetrul. Ariax gT 6. Corpuri geometrice 98

  7. Recapitulare . 100 8. Test de evaluare sumativd I (vezi Portofoliul elevului - p. 19) 9. Ameliorare/Dezvoltare... 101

  Ix. MASURARE $r MASURA . L02 1. Unit5li de misurat lungimea. Metrul. Multiplii si submultiplii. . 103 2. Unitifi de misurat capacitatea. Litrul. Multiplii gi submultiplii . . 1,04 3. Unitili de misurat masa. Kilogramul. Multiplii gi submultiplii. . 105 4. UnitSli de misuri pentru timp. 106 5. Monede si bancnote L07

  6. Recapitulare . 108 7. Test de evaluare sumativd g (vezi Portofoliul elevului - p.21) 8. Ameliorare/Dezvoltare... 109

  Teste de evaluare finald - dupd modelul evaludrilor na{ionale gi internalionale (vezi Portofoliul elevului - p.23)

  Lucrarea este realizatd in conformitate cu programa Scolari in vigoare.

  Coordonator editorial: Roxana Jeler DTP:Cornel Drdghia

  CopertS: Alexandru Dag llustrafii: Alexandra Gabor

  lsBN 978-606 -8948-93-5

  Tel.: 0756. 1 6 6.77 O, 07 44.634.7 1 9

  Toate drepturile asupra acestei lucrdri sunt rezervate Editurii Art Educalional. Nicio parte a acestei lucrdri nu poate fi reprodusd, stocatd ori transmisd, sub nicio

  formd (electronic, mecanic, fotocopiere, inregistrare sau altfel), fird acordul prealabil scris al Editurii Art Educalional.

  @ Art Educafional, un imprint al Art Klett SRL, 2017

 • Codu{ secret

  Afld codul secret gi folosegte-l pentru a cov^pleta spa{iile punctate cu datele "-ale codificate.

  Exeunplu: bzi * , , o,rg ' S80 , ', 92 , -**----* ALINA Fd, schivnb de caiete cu un coleg/o colegd,, fdrd sd, Stii cuiti apar{ine, 5i desci-

  *eazd datele proprietarului.

  t] 3-} t !$ [Jlr f. G E,St- -* I J

  23x 4

  4000- 1_48

  248+ 156

  39:3 28x 7

  *

  300+ 792

  456+ 787

  2074'- 985

  78:2

  CODUL SECRET

  NUME . PRENUME LOCALITATEA

  a?it t &4 N # P e ffi q*J 5* 37x

  4 ntr 8020-123 423+157 4Bx3 468:9 & 36x5 2000-1942 328+ 497

  1- I T t3

  5F V W \rJ3- Y

  24x 6

  105:5 3000- 2453 G

  54x 9

  6004- 843

  138:6 245+ 729

  STRADA ...... ' e-mail Numele animalului preferat: Artistul preferat:

  Culoareapreferati Eroulpreferat

  TEST DE EVALUARE INIIALA vezi Portofaliul elevului (P.z)

 • V w

  NUMERELE NATURALE MAI MICI SAU EqALE CU L OOO OOO

  Citirea numerelor naturale se face de la stinga la dreapta:

  Exemplu:789 564 237 = gapte sute optzeci gi noui de milioane,

  cinci sute gaizeci gi patru de mii, doui sute treizeci si unu

  Cawtpara,rea Rotunjirea

  SrsrEMUL POZTTTONAL

  Clasa unitifilor ffi s,r

  : i i ,1:0101 -i i l Ordinul sutelor

  ffi ;+ft&$

  O suti este formati din 10 zeci sau 100 de unititi.

  10- Ordinul zectlor

  3 O zece este formati

  din 10 unititi.

  Clasa miilor sffizsr

  100 000 Ordinul sutelor de mii

  5 O suti de mii

  este formati din: 10 zeci de mii

  100 de mii L 000 de sute 10 000 de zeci

  1-00 000 de unitifi.

  r -:rid-. i0.Oi0-i. .- Ordinul zecilor de mii

  ffiffi ffi ffi

  O zece de mii este formatd din:

  10 mii 100 de sute

  1 000 de zeci 10 000 de unititi.

  , . ..1. -.0",0r0-, .-i Ordinul miilor

  ffi

  Clasa milioanelor

  Gs,ffi s64 2B:,

  -1,i 0 : 0 ; :L0L0i 0-l: lo Uiol Or&nul sutelor

  de milioane

  ffi

  r- l1l0-i -i0,o.io-i ro_i.oo Ordinul zecrlot

  de milioane

  8

  1 000 000 Ordinul

  milioanelor

  ffi

  . Dintre doui numere naturale, mai mare este acel numer scris cu mai multe cifre. Exemplu:7345 > 999

  . Daci numerele naturale au acelasi numer de cifre, comparem valorile cifrelor de acelasi ordin, incepAnd cu cel mai mare. Exemplu:63 598 > 61845

  . prin lipsi (Iazeci de mii) 64F 856 (3 < 5) = 640 000

  . prin adaos (a zeci de mii) 64? 856 (7 > 5) = 650 000

 • S Co*pleteazispafiile punctate cu ordinele gi clasele reprezentate de fiecare cift5::

  1- 743 562

  ordinul ........ clasa ordinul clasa ........ ordinul ........ clasa ordinul c1asa........

  Scrie cu litere numerul reprezentat la exercifiul nr. 1:

  V Y

  I

  [.

  Completeazi tabelul:

  Predecesor Numir Succesor 199 999

  401 999

  509 899

  989 999

  Observi regula gi completeazd,girul cu inci trei numere:

  Scrie cel mai mic qi cel mai mare numir natural de Ease cifre distincte de forma:

  7xy 262

  @ Scrie: . cel mai mare numir natural par de

  cinci cifre diferite; i - ' ; i- l- . i-: -

  . cel mai mic numir natural impar de

  . cel mai mare numir*nal"t4 iffet_aS gase cifre diferite. i .i . i .- .:

  Vv

  V w

  celmaimic

  mnO 31p

  celmaimare

 • @ D"r.ompune numerele ca in model:

  -. :--__ ,_ _ i , ', : i I r i 't ; , : I i i i ; I I r I i r ,

  lr :iil lil: t: l:''.iill

  . Cel

  il

  . --_- _-_.-t,.-,._. | ...-t .l ]., _.i. I

  25 !4O=i =-- ;...=..--: _: . *: ". .:- . i. ._ I i ,. ::

  @ Scrie A (adevirat) saul F i(fals): . NumirulS2T 642 arela ordinul miilor o cifri parA. . Predecesorul numirului 800 100 este 80 099. 'in numirul T03 425, ordinul zecilor de mii este indicat de cifra 0. . intre numerele 703 g77 gi 103 979 existi un numir par. . Cel mai mare numir de 6 cifre este 987 654. . Succesorul numirului 99 999 este 100 000.

  mai mare numir de forma 3;64 este 3 987.

 • C o vrnPt aril,tle, O rdo nare

  S Compari numerele gi scrie semnul corespunzdtot: 7 435, 74843

  27 439' 72932 25 300 ,25 800 4g rs6': ',48 sr6

  ffi Ordoreazi crescitor numerele: 435 184,784 435, 43 577,34 841,26 506;

  72 637,27 621, !2 702, L 204,204 703.

  $ Rd",rgi numirului 362 cifrele 7 qi9, o singuri dati, astfel incAt si