MARTIE 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga ...(ultima duminicã din luna...

of 4 /4
ãlenii V de “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga) Munte NR. 59 MARTIE 2014 TELEFOANE UTILE: Pentru apã ºi canalizare: 0724.274.449 ing. ROMULUS MÃNCILÃ(orele 08.00- 16.00); Dispecerat: 0724 299 614 - (între orele 16.00 - 08.00) Pentru iluminatul public: 0752 132 453 ANGHELINA CORNELIU; Pentru serviciile de salubritate: 0722 547 484 CRISTEA GABRIELA; Pentru Poliþia Localã: 0752 132 454 – PETCU VASILE; Pentru gaze: 928 – DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD PL; Centrul Cultural: 0244 280 345 Vocea cetãþenilor În urma rezultatelor la simulãrile examenelor pentru clasele a VIII-a, a XI-a ºi a XII-a, profesorii au decis sã ofere meditaþii gratuite elevilor. Iatã câteva dintre comentariile asupra temei: Mioara Franculescu: Un dar preþios oferit de ,,DASCÃLII’’ ºcolilor din oraº! Alese mulþu- miri acestora ºi succes tuturor liceenilor! Ruxandra Burlacu Calinoiu: Pregãtirile acestea s-au desfãºurat ºi înainte, doar cã seriozitatea elevilor lasã de dorit. Poþi sã faci zeci de pregãtiri, dacã nu îºi este aminte sã înveþi sunt egale cu zero. Prezenþa fizicã a elevilor la pregãtiri nu le asigurã pro- movarea examenului. Violeta Iancu: Eu sunt de pãrere cã ar trebui mai multã severitate din partea profeso- rilor iar notele sã fie acordate în funcþie de capacitatea copiilor. Bineînþeles este nevoie ºi de implicarea mai mare a pãrinþilor! Referitor la începerea lucrãrilor de canalizare: Alina Gabriela: Vã adresez o întrebare: ce îmi puteþi spune despre canalizarea strãzii Mihail Kogãlniceanu? Din câte am auzit este în proiect. Vã mulþumesc! R: Referitor la solicitarea dvs., lucrãrile de canalizare încep la data de 15 martie, iar prioritãþile vor fi în funcþie de complexitatea lucrãrii (existenþa altor lucrãri în derulare pentru alte utilitãþi). Lucrãrile vor dura 18 luni (2014-2015)! Am fost binecuvântaþi de divinitate cu o zonã liniºtitã, verde ºi protejatã de mari intemperii. Zona „vãii dintre munþi”. Avem datoria sã repectãm ºi sã protejãm aceastã moºtenire preþioasã. Grija faþã de mediu înseamna respectul pentru un mod de viaþã sãnãtos, atât al generaþiilor prezente cât ºi al celor viitoare. O viziune modernã în ceea ce priveºte mediul trebuie construitã plecând de la realitatea cã sistemele socio-umane se pot dezvolta doar în condiþiile în care resursele regenerabile ºi neregenerabile ale planetei vor permite aceasta. Mediul reprezintã în primul rând un bazin de resurse ºi abia apoi un depozit al deºeurilor activitãþii umane, de aceea politica în domeniul mediului este în acelaºi timp o politicã suport pentru toate celelalte politici publice. Serviciul de salubrizare este parte com- ponentã a serviciilor publice, a serviciilor comunitare de utilitãþi publice ºi se desfã- ºoarã sub controlul, conducerea sau coor- donarea autoritãþilor administraþiei publice locale. Acesta are ca obiectiv principal pro- tecþia sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului îm- potriva efectelor dãunãtoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea ºi/sau depozitarea deºeurilor urbane. În exercitarea acestor atribuþii auto- ritãþile publice stabilesc modalitatea de gestiune ºi darea în administrare, sau dupã caz, concesionarea serviciilor. În anul 2002, primãria Vãlenii de Munte a concesionat serviciul de salubritate cãtre SC SALUB SA Ploieºti conform cotractului nr. 2630/04.03. 2002 pe o perioadã de 8 ani, prelungitã cu încã 4 ani prin actul adiþional nr.2/ 05.01.2010. Oraºul Vãlenii de Munte, prin HCL nr 45/31.07.2009 a aprobat actul constitutiv ºi statutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomu- nitarã pentru Serviciul de Salubrizare „Par- teneriatul pentru managementul deºe- urilor – Prahova”, cu semnarea acestora fiind împuternicit primarul oraºului Vãlenii de Munte. Totodatã prin HCL 31/29.04.2011, a fost aprobat documentul de poziþie privind modul de implementare a proiectu- lui “Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Prahova”. În urma dezbaterilor din cadrul ºedinþe- lor Consiliului Local Vãlenii de Munte din lunile decembrie 2013 ºi ianuarie 2014, refe- ritoare la încetarea în luna martie 2014 a contractului cu SC SALUB SA Ploieºti, consilierii locali ºi-au dat acordul de princi- piu pentru înfiinþarea unui serviciu sau a unei societãþi locale de salubrizare. Având în vedere cã prevederile proiectu- lui „Sistem de management integrat al de- ºeurilor în judeþul Prahova” privind selec- þionarea operatorilor (Art.7, al.6, din Anexa HCL 31/29.04.2011) nu au fost încã înde- plinite în totalitate, respectând legislaþia în vigoare, la Vãleni, Consiliul Local a decis în ºedinþa din 7 martie anul curent înfiinþarea unei noi societãþi de salubrizare. Astfel potrivit art.31, al.1 lit.b din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de uti- litãþi publice, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, s-a considerat opor- tunã înfiinþarea unei societãþi comerciale de salubritate, în subordinea Consiliului Local Vãlenii de Munte, prin reorganizarea ser- viciului de administrare a domeniului pu- blic ºi privat din cadrul aparatului de spe- cialitate al primarului, serviciu în prezent fãrã personalitate juridicã. În urma acestui demers a luat naºtere SC. SALUBRITATE - VÃLENII DE MUNTE S.R.L., societate ce urmãreºte extinderea numãrului de abonaþi, menþinerea unui cost al serviciului suportabil pentru cetãþeni, promovarea calitãþii ºi eficienþei activitãþii de salubrizare, dezvoltarea durabilã a ser- viciilor precum ºi protecþia mediului încon- jurãtor. Consilier local, Andrei Nicolae Curãþenie + Îngrijire = SÃNÃTATE Trecerea la ORA DE VARà Trecerea la ora de varã 2014 se face în noaptea dintre 29 ºi 30 martie 2014 (ultima duminicã din luna martie), schimbarea orei fãcându-se astfel încât ora 3:00 a dimineþii de 30 martie 2014 devine ora 4:00, acea ora fiind astfel “sãritã” iar ziua având doar 23 de ore, va fi cea mai scurtã zi din an. Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau cãtre primãrie transmise în mediul on-line (pe pagina de Facebook Constantin Florin sau pe e-mail [email protected]) ori în scris la sediul instituþiei se vor regãsi în rubrica “VOCEA CETÃÞENILOR”.

Embed Size (px)

Transcript of MARTIE 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga ...(ultima duminicã din luna...

Page 1: MARTIE 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga ...(ultima duminicã din luna martie), schimbarea orei fãcându-se astfel încât ora 3:00 a dimineþii de 30 martie

ãleniiVde“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Munte NR. 59 MARTIE 2014

TELEFOANE UTILE: Pentru apã ºi canalizare: 0724.274.449 – ing. ROMULUS MÃNCILÃ (orele 08.00- 16.00);

Dispecerat: 0724 299 614 - (între orele 16.00 - 08.00) Pentru iluminatul public: 0752 132 453 – ANGHELINA CORNELIU; Pentru serviciile de salubritate: 0722 547 484 –CRISTEA GABRIELA;Pentru Poliþia Localã: 0752 132 454 – PETCU VASILE;Pentru gaze: 928 –DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD PL; Centrul Cultural: 0244 280 345

Vocea cetãþenilor

În urma rezultatelor la simulãrile examenelor pentru clasele a VIII-a, a XI-a ºi a XII-a, profesoriiau decis sã ofere meditaþiigratuite elevilor.

Iatã câteva dintrecomentariile asupra temei:

Mioara Franculescu: Un

dar preþios oferit de ,,DASCÃLII’’

ºcolilor din oraº! Alese mulþu-

miri acestora ºi succes tuturor

liceenilor!Ruxandra Burlacu

Calinoiu: Pregãtirile acestea

s-au desfãºurat ºi înainte, doarcã seriozitatea elevilor lasã dedorit. Poþi sã faci zeci depregãtiri, dacã nu îºi este amintesã înveþi sunt egale cu zero.Prezenþa fizicã a elevilor lapregãtiri nu le asigurã pro-movarea examenului.

Violeta Iancu: Eu sunt depãrere cã ar trebui mai multãseveritate din partea profeso-rilor iar notele sã fie acordate înfuncþie de capacitatea copiilor.Bineînþeles este nevoie ºi deimplicarea mai mare apãrinþilor!

Referitor la începerea

lucrãrilor de canalizare: Alina Gabriela: Vã adresez

o întrebare: ce îmi puteþi spunedespre canalizarea strãzii MihailKogãlniceanu? Din câte am auziteste în proiect. Vã mulþumesc!

R: Referitor la solicitareadvs., lucrãrile de canalizareîncep la data de 15 martie, iarprioritãþile vor fi în funcþie decomplexitatea lucrãrii (existenþaaltor lucrãri în derulare pentrualte utilitãþi). Lucrãrile vor dura18 luni (2014-2015)!

Am fost binecuvântaþi de divinitate cu ozonã liniºtitã, verde ºi protejatã de mariintemperii. Zona „vãii dintre munþi”. Avemdatoria sã repectãm ºi sã protejãm aceastãmoºtenire preþioasã. Grija faþã de mediuînseamna respectul pentru un mod de viaþãsãnãtos, atât al generaþiilor prezente cât ºi alcelor viitoare.

O viziune modernã în ceea ce priveºtemediul trebuie construitã plecând de larealitatea cã sistemele socio-umane se potdezvolta doar în condiþiile în care resurseleregenerabile ºi neregenerabile ale planeteivor permite aceasta. Mediul reprezintã înprimul rând un bazin de resurse ºi abia apoiun depozit al deºeurilor activitãþii umane,de aceea politica în domeniul mediului esteîn acelaºi timp o politicã suport pentru toatecelelalte politici publice.

Serviciul de salubrizare este parte com-ponentã a serviciilor publice, a serviciilorcomunitare de utilitãþi publice ºi se desfã-ºoarã sub controlul, conducerea sau coor-donarea autoritãþilor administraþiei publicelocale. Acesta are ca obiectiv principal pro-tecþia sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului îm-potriva efectelor dãunãtoare generate decolectarea, transportul, tratarea, reciclareaºi/sau depozitarea deºeurilor urbane.

În exercitarea acestor atribuþii auto-ritãþile publice stabilesc modalitatea degestiune ºi darea în administrare, sau dupãcaz, concesionarea serviciilor. În anul 2002,primãria Vãlenii de Munte a concesionat

serviciul de salubritate cãtre SC SALUB SAPloieºti conform cotractului nr. 2630/04.03.2002 pe o perioadã de 8 ani, prelungitã cuîncã 4 ani prin actul adiþional nr.2/05.01.2010.

Oraºul Vãlenii de Munte, prin HCL nr45/31.07.2009 a aprobat actul constitutiv ºistatutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomu-nitarã pentru Serviciul de Salubrizare „Par-teneriatul pentru managementul deºe-urilor – Prahova”, cu semnarea acestorafiind împuternicit primarul oraºului Vãleniide Munte. Totodatã prin HCL 31/29.04.2011,a fost aprobat documentul de poziþieprivind modul de implementare a proiectu-lui “Sistem de management integrat aldeºeurilor în judeþul Prahova”.

În urma dezbaterilor din cadrul ºedinþe-lor Consiliului Local Vãlenii de Munte dinlunile decembrie 2013 ºi ianuarie 2014, refe-ritoare la încetarea în luna martie 2014 acontractului cu SC SALUB SA Ploieºti,consilierii locali ºi-au dat acordul de princi-piu pentru înfiinþarea unui serviciu sau aunei societãþi locale de salubrizare.

Având în vedere cã prevederile proiectu-lui „Sistem de management integrat al de-ºeurilor în judeþul Prahova” privind selec-þionarea operatorilor (Art.7, al.6, din AnexaHCL 31/29.04.2011) nu au fost încã înde-plinite în totalitate, respectând legislaþia învigoare, la Vãleni, Consiliul Local a decis înºedinþa din 7 martie anul curent înfiinþareaunei noi societãþi de salubrizare.

Astfel potrivit art.31, al.1 lit.b din Legeanr.51/2006, a serviciilor comunitare de uti-litãþi publice, republicatã, cu modificãrile ºicompletãrile ulterioare, s-a considerat opor-tunã înfiinþarea unei societãþi comerciale desalubritate, în subordinea Consiliului LocalVãlenii de Munte, prin reorganizarea ser-viciului de administrare a domeniului pu-blic ºi privat din cadrul aparatului de spe-cialitate al primarului, serviciu în prezentfãrã personalitate juridicã.

În urma acestui demers a luat naºtereSC. SALUBRITATE - VÃLENII DE MUNTES.R.L., societate ce urmãreºte extindereanumãrului de abonaþi, menþinerea unui costal serviciului suportabil pentru cetãþeni,promovarea calitãþii ºi eficienþei activitãþiide salubrizare, dezvoltarea durabilã a ser-viciilor precum ºi protecþia mediului încon-jurãtor.

Consilier local,Andrei Nicolae

Curãþenie + Îngrijire = SÃNÃTATE

Trecerea la ORA DE VARÃTrecerea la ora de varã 2014 se face în

noaptea dintre 29 ºi 30 martie 2014(ultima duminicã din luna martie), schimbarea orei fãcându-se astfel încât ora 3:00a dimineþii de 30 martie 2014devine ora 4:00, acea ora fiind astfel “sãritã” iar ziuaavând doar 23 de ore, va fi cea mai scurtã zi din an.

Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau cãtre primãrietransmise în mediul on-line (pe pagina de Facebook Constantin

Florin sau pe e-mail [email protected]) ori în scris la sediul instituþiei se vor regãsi în rubrica

“VOCEA CETÃÞENILOR”.

Page 2: MARTIE 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga ...(ultima duminicã din luna martie), schimbarea orei fãcându-se astfel încât ora 3:00 a dimineþii de 30 martie

2Vãlenii de Munte

HOTARÂRE privind aprobarea Programului de dezvoltare economicã, socialã ºi de mediu al oraºului

Vãlenii de Munte, pentru anul 2014

Cadastrul furnizeazã date realeprivitoare la bunurile imobile - pro-prietar, poziþie, folosinþã, suprafaþã.

Altfel spus, este documentul caredã siguranþa tranzacþiilor imobiliareºi este echivalentul unei cãrþi de iden-titate pentru o persoanã.

Documentaþia cadastralã estenecesarã pentru înstrãinarea imobilu-lui (vânzare, donaþie) sau se doreºteipotecarea imobilului, cât ºi pentru situ-aþia în care se doreºte o garanþie sigurãasupra dreptului de proprietate a imo-bilului.

Costurile necesare întocmiriiactelor cadastrale sunt împãrþite îndouã - onorariul perceput de firma careîntocmeºte documentaþia ºi taxa încasatãde Oficiul de Cadastru ºi PublicitateImobiliarã (care este 120 lei sau 600 lei,în regim de urgenþã) precum ºi o taxã de0,15% dupa caz din valoarea imobiluluiin cazul dobândirii prin instanþã(hotãrâre judecãtoreascã), succesiune(certificat moºtenitor) sau autorizaþie deconstruire. Preþul variazã în funcþie despecificul fiecãrei documentaþii în parte.

Actele necesarediferã în funcþie

de fiecare situaþieActele necesare întocmirii docu-

mentaþiei cadastrale variazã înfuncþie de fiecare caz în parte.

În toate situaþiile este nevoie de actelede identitate ale proprietarului (foto-copie), de certificatul fiscal de laAdministraþia Financiarã (Direcþia Taxeºi Impozite) pentru valoarea de impo-zitare. În cazul unui apartament, dacãdatele de achiziþie ale apartamentuluinu sunt ºtampilate de Registrul deTranscripþiuni ºi Inscripþiuni, estenecesarã o declaraþie notarialã, con-form cãreia apartamentul nu a fost înre-gistrat în acest Registru, cã nu a fostdonat, vândut sau ipotecat.

Acte de proprietate - act de vânza-re-cumpãrare, proces verbal de predareprimire (în cazul achiziþiei apartamentu-lui de la stat), act donaþie, hotãrârejudecãtoreascã definitivã sau certificatde moºtenitor (în funcþie de fiecare situ-aþie în parte);

Acte de identitate proprietar -carte de identitate sau paºaport (în cazulcetãþenilor strãini);Certificat fiscal de la biroul Taxe

ºi Impozite;Cerere tip, completatã ºi semnatã

de proprietar, furnizatã de persoanaautorizatã în lucrãri de cadastru;

Declaraþie privind limitele pro-prietãþii pentru care se executã mãsurã-torile, furnizatã de persoana autorizatã înlucrãri de cadastru.

Cerere de inscriere în CarteFunciarã.

Cadastrul trebuie sã furnizeze datereale cu privire la proprietarii bunu-rilor imobile ºi înscrierea acestora înregistrele cadastrale ºi cãrþile funcia-re. De asemenea, trebuie sã conþinãinformaþii despre întinderea, configuraþiaºi poziþia imobilului, precum ºi a folo-sinþei lui, raportatã la destinaþia iniþialã ºicategoria de folosinta a terenurilor.

Lucrãrile de cadastru se fac cu scopulde a furniza celor interesaþi date reale ºicomplete despre imobile. Acestea con-tribuie la reglementarea situaþiei juridice

a proprietãþilor ºi înscrierea lor în carteafunciarã. Cu ajutorul acestora se creeazão bazã pentru stabilirea impozitului fis-cal, pentru identificarea juridica aresurselor funciare.

De asemenea, astfel se furnizeazã ele-

mentele necesare pentru întocmirea

studiilor ºi proiectelor privind sistemati-

zarea teritoriului ºi a localitãþilor, pre-

cum ºi pentru alegerea diferitelor obiec-

tive industriale ºi social-culturale.

Tehnician topo,CRISTIAN STATE

31 MARTIE 2014 - TERMEN SCADENT PENTRU

IMPOZITE ªI TAXE SEMESTRUL I

Când ºi de ce este nevoie de acte cadastrale?

Consiliul Local al oraºului Vãlenii de Munte adoptã prezenta hotãrâre:

Art.1. Aprobã Programul de dezvoltare economicã, socialã ºi de mediu al oraºuluiVãlenii de Munte pentru anul 2014, conform anexei ce face parte integrantã dinprezenta hotãrâre.

Art.2. Hotãrârea se va afiºa la sediul Primãriei oraºului Vãlenii de Munte ºi se vapublica pe site-ul instituþiei.

PROGRAMUL de dezvoltare economico-socialã ºi de mediu a oraºului Vãlenii de Munte pe anul 2014

Primãria oraºului Vãlenii deMunte, prin Biroul Impozite ºi Taxe Locale,informeazã vãlenarii cã termenul scadent pentruplata impozitelorºi taxelor localeaferente primuluisemestru este 31martie 2014.

Dupã aceastãdatã vor fi calculatemajorãri deîntârziere de 2% dincuantumul obligaþiilor fiscale neachitate în termen,calculate pentru fiecare lunã sau fracþiune de lunã.Reamintim cã pentru plata integralã ºi cu anticipaþiea obligaþiilor fiscale datorate bugetului local pânã ladata de 31 martie 2014, persoanele fizice ºi juridicebeneficiazã de bonificaþie de 10% la impozitul peclãdiri, terenuri ºi mijloace de transport. Impozitulanual datorat aceluiaºi buget local de cãtre con-tribuabili, persoane fizice sau juridice, de pânã la 50lei inclusiv, se plãteºte integral pânã la primul ter-men de platã, 31 martie 2014.

În afarã de plata cash a obligaþiilor fiscale care sepoate face zilnic de luni pânã joi între orele 07.30- 16.00, vineri 07.30 -13.00 ºi sâmbãta 08.00-12.00,aducem la cunoºtinta contribuabililor cã plata impo-zitelor ºi taxelor locale se mai poate face ºi prinintermediul E.F.T.P.O.S., (cititor de carduri) careeste instalat la ghiºeul casieriei Primãriei oraºuluiVãlenii de Munte, str. Berevoieºti, nr.3A, precum ºionline fãrã autentificare, accesând site-ulwww.ghiseul.ro.

ªef Birou Impozite ºi Taxe,Alexandru ªtefãnescu

(CONTINUARE DIN EDIÞIA ANTERIOARÃ)

Page 3: MARTIE 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga ...(ultima duminicã din luna martie), schimbarea orei fãcându-se astfel încât ora 3:00 a dimineþii de 30 martie

3 Vãlenii de Munte

Cineva spunea cã istoriaeste fereastra prin care pri-vim ºi înþelegem trecutul.Istoria noastrã, din pãcate,are geamurile afumate, iartrecutul vãzut prin ea e dis-torsionat ºi trunchiat…

Prinºi undeva între ciocanºi nicovalã, basarabenii noº-tri, vorbesc uneori de parcãam avea o istorie diferitã, deparcã am vorbi de lucruri ºistãri diferite… Basarabia aobosit sã fie când „sorafuratã de români”, când„fiica rãpitã de ruºi” ea vreasã fie aºa cum a fost o datã,bucata asta de pãmânt vreasã aibã cãrþi de limbã ºiliteraturã românã cu un Ba-covia, Sadoveanu, Coºbucal nostru, nu doar al lor…,tinerii Basarabiei vor sã fieromâni la ei acasã, vor sã nu-i mai despartã Prutul…. Basa-rabia vrea sã retrãiascãemoþia ºi împlinirea anilor1918… acesta este visul Basa-rabiei… durerea ºi chinul ei…

Basarabia a fost primaprovincie care s-a unit cupatria-mamã. Unirea a sur-venit pe fondul dezmem-brãrii Imperiului Rus, odatãcu proclamarea principiuluiautodeterminãrii pânã ladespãrþirea de imperiulmultinaþional în care pro-vincia româneascã a fostînglobatã forþat în 1812…Lupta de eliberare naþionalãa luat amploare în aprilie1917 odatã cu constituireaPartidului Naþional Moldo-venesc, sub preºedinþia luiVasile Stroescu, printremembrii de frunte aflându-sePaul Gore, Vladimir Herþa,

Pantelimon Halippa ºi Oni-sifor Ghibu. Partidul avea caorgan de presã ziarul „Cu-vânt Moldovenesc”.

Cu prilejul Congresuluiostaºilor moldoveni de laChiºinãu, din 25 septem-brie/8 octombrie 1917, s-aconstituit ca organ legislativSfatul Þãrii. Au fost aleºi 44de deputaþi din rândurilesoldaþilor, 36 de deputaþidin partea þãranilor, 58 dedeputaþi fiind aleºi de co-misiile comunale ale þinu-turilor ºi de asociaþiile pro-fesionale. Din totalul de 156deputaþi, 105 erau români,15 ucraineni, 14 evrei, 7 ruºi,2 germani, 2 bulgari, 8 gãgã-uzi, 1 polonez, 1 armean ºi 1grec. Preºedinte al sãu a fostales lon Inculeþ.

În condiþiile primejdieireprezentate de pretenþiileUcrainei de a anexa terito-riul dintre Prut ºi Nistru ºifolosindu-se de prevederileDeclaraþiei drepturilor po-

poarelor din Rusia, în de-cembrie 1917 s-a proclamatRepublica Democraticã Mol-doveneascã.

Tulburãrile provocate debolºevici în condiþiile des-trãmãrii unitãþilor militareruse odatã cu lovitura destat bolºevicã din 25 octom-brie/7 noiembrie 1917, aucreat noi agitaþii în Basara-bia. Conducãtorii RepubliciiDemocratice Moldoveneºti

au cerut sprijinul armateiromâne, care a pãtruns, înaceste condiþii, în provincie.La 13/26 ianuarie 1918, gu-vernul Rusiei sovietice a în-trerupt relaþiile diplomaticecu România iar la 24 ia-nuarie 1918 Republica Mol-doveneascã ºi-a proclamatindependenþa.

La 27 martie 1918, SfatulÞãrii, care cuprindea repre-zentanþi ai tuturor naþionali-tãþilor, a votat în favoareaUnirii Republicii Democra-tice Moldoveneºti (Basara-biei) cu România, dupã cumurmeazã: din cei 135 dedeputaþi prezenþi, 86 au vo-tat în favoarea Unirii, 3 auvotat împotrivã, iar 33 s-auabþinut, 13 deputaþi fiindabsenþi. Citirea rezultatuluia fost însoþitã de aplauzefurtunoase ºi strigãte entu-ziaste „Trãiascã Unirea cuRomânia!”

„ Poporul român n-a ve-nit din afarã, aici s-a nãs-cut. Aici s-au fiert dife-ritele elemente din care s-a creat poporul român.Noi nu avem unde plecaºi nimeni nu are dreptulsã ne goneascã din þaranoastrã. Un veac întreg,supuºi ºi tãcuþi, am purtatjugul, de un veac întreglimba noastrã este opritã,un veac întreg cartea înlimba natalã a fost perse-cutatã ca o otravã revolu-þionarã...”. (Cuvinte rostitede Constantin Stere la des-chiderea ºedinþei Sfatuluiþãrii din 27 martie 1918)

Prof. Claudia Lupu

ªtiaþi cã la Vãlenii de Munte...

În anul 1823 s-a practicat bãtaia lafalangã?

În anul 1832 oraºul – comunã eraîmpãrþit în culori simbolistice, în care trã-iau 1829 suflete (433 familii ºi 441 case?).

Erau 16 „fabrici” (11 de piei, 5 desãpun, 10 poverne ºi câteva mori de apã.

În anul 1863 oraºul era luminat cu 60 de felinare?

În anul 1864 oraºul era condus de unconsiliu cu un primar ales prin vot secretdintre consilieri?

În 1865 oraºul avea telegraf? În anul 1895 când s-a înfiinþat Spita-

lul, bolile frecvente erau: febra tifoidã (19cazuri), tifosul (32), tuberculoza, pelagra(9), malaria (10), conjunctivitã etc.?

În anul 1900 mahalalele erau: Trãi-stari, Frângheºti, Boiangii, Tabaci, Cismari,Moara, Rotari, Povernei, Berceni, Lãbeºti?

În anul 1900 intrarea în oraº se fãceaprin bariere pãzite de cãpitani?

În anul 1900 preþurile pe piaþa dinVãleni erau: jimbla - 30 bani, pâinea albã -25 bani, carnea de vacã - 50 bani/kg, fãina-40 bani, fasolea- 20 bani, cartofii - 10 bani,lapte - 30 bani/litru, þuica- 80 bani, vinul -80 bani, ouã - 3 lei 100 de bucãþi, sare delãmâie 5lei/kg, pastrama - 1,50 lei/kg?

În anul 1912 erau 4 hoteluri: D. Dumi-trescu, Marghioala, Morcovescu, Gh.Mateescu, o farmacie, o librãrie ºi unmagazin cu gramofoane?

Pânã în 1932 iluminatul oraºului sefãcea cu gaz?

Cronicar, Ion Bocioacã

Tel./fax: 0344.119.001Email:[email protected]: 2.000 exemplare

Se distribuie gratuit

REDACÞIA

PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI

Vãlenii de Munte

Vãlenii de Munte

Misiunea Bisericii în contextul socie-tãþii contemporane presupune ºi slujireaîn afara locaºului de cult, la un alt altar,la care sunt chemaþi toþi cei prin careHristos în chip tainic ne întâmpinã clipãde clipã prin suferinþã sau neputinþa lor.

Misiunea Bisericii prin slujirea copi-ilor este o provocare pentru fiecaremembru al Bisericii - trupul tainic al luiHristos. Concursul naþional de pro-iecte „Sfânta Euharistie - lumina vie-þii creºtine“, organizat de Sectorul Teo-logic-educaþional al Patriarhiei Române,desfãºoarã în aceastã perioadã, împre-unã cu copiii ºi tinerii din grupele de ca-tehezã, activitãþi prevãzute în tematicaconcursului, aducând o notã specificãde originalitate ºi implementare perso-nalã a proiectelor parohiale.

Parohia “Mânastirea” în perioada 27februarie – 30 martie 2014 a desfãºuratproectul: “Sfintele Taine - împãcareanoastrã cu Dumnezeu ºi cu semenii”participând la Concursul naþional deproiecte duhovniceºti „Sfânta Euharis-tie - lumina vieþii creºtine“.

Obiectivul proiectului a fost spri-jinirea persoanelor în vârstã aflate îndificultate (persoane singure, fãrã veni-turi, bolnavi cronici, nedeplasabili) de abeneficia de participarea în comuniunecu ceilalþi credincioºi la Sfintele Slujbe.În acest sens Parohia noastrã a implicatîn acest proiect 35 copii (care participãsãptamanal la programul desfãºurat încadrul parohiei noastre “Hristos împãr-tãºit copiilor”), copiii beneficiari ai Cen-trului de îngrijire de zi ºi Centrul de pla-sament din cadrul Complexului de Ser-vicii Comunitare “Sfânta Maria” Vãleniide Munte ºi Autoritãþi Publice Locale(Primãria Oraºului Vãlenii de Munte ºiCompartimentul Poliþia de Proximitatedin cadrul Poliþiei Vãlenii de Munte).

Diacon, Rafael Tãnase

27 MARTIE 1918 - UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

“ Basarabia dintre Nistru ºi Prut este leagãnul autentic al civilizaþiei româneºti. Fãrã Basarabia, România nu are trecut, prezent ºi viitor.” (Dimitrie Cantemir)

Proiect: BISERICA ªI SOCIETATEA

Page 4: MARTIE 2014 “Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga ...(ultima duminicã din luna martie), schimbarea orei fãcându-se astfel încât ora 3:00 a dimineþii de 30 martie

Vãlenii de Munte 4 S P O R T F O T B A L S P O R T B A S C H E T S P O R T F O T B A L S P O R T B A S C H E T S P O R T F O T B A L

În primul meci al returului Ligii "A" pentru CSO"Teleajenul" Vãlenii De Munte disputat în compa-nia celor de la CS Pãuleºti, jucãtorii noºtri au avuto evoluþie meritorie, reuºind sã obþinã un rezultatde egalitate (0-0) pe terenul vecinilor de clasament.Dupã un joc intens, cu ocazii de ambele pãrþi, dis-putat pe un teren greu, din cauza ploilor cãzute înultima vreme, ºi cu o risipã mare de efort, remiza afost una mulþumitoare pentru ambele echipe.

În al doilea joc CSO "Teleajenul" Vãlenii deMunte, a disputat pe teren propriu meciul cu AFCBrebu, echipa care în perioada de iarnã a schimbatîn întregime lotul faþã de echipa din tur. Jucãtoriinoºtri, dupã un joc echilibrat, au remizat ºi deaceasta data cu scorul de 1-1.

CS TELEAJENUL SEVLAR VÃLENII DE MUNTE LA CUPA TRANSILVANIA DIN TÂRGU MUREª

START DE SEZON ÎN RETURUL LIGII "A" PENTRU CSO "TELEAJENUL"

VÃLENII DE MUNTE

LOCURI DE MUNCÃ - zona Vãlenii de Munte

În februarie 2014 CSSEVLAR a fost invitat laCupa Transilvania organi-zatã de Sport Life în TârguMureº alãturi de cele maibune echipe din þarã.

În acest turneu s-au evi-denþiat la categoriile baby-baschet si minibaschetpatru sportivi componenþiai CS TELEAJENULSEVLAR VÃLENII DEMUNTE: DumitrescuBogdan 2003, StanciuDan 2002, ManoleAndrei 2004 ºi DucaMihai 2004.

Deºi sunt mai mici cavârsta, DumitrescuBogdan ºi Stanciu Dan aureuºit sã-ºi câºtige locul detitulari în echipa de U13 aCS SEVLAR care luptapentru un loc fruntaº înCampionatul Naºional deBaschet în GVA (grupavalorica A) la U 13. Prinmuncã ºi determinaresperãm sã li se alãture încurând ºi elevii ColegiuluiNaþional Nicolae Iorga:Georgescu AlexandruGabriel ºi DumitracheIoan Alexandru nãscuþiîn 2000, care deja se antre-neazã cu lotul de perfor-manþã al clubului.

INFONoua secþie de tenis de masã

a Clubului Sportiv Orãºenesc"Teleajenul " a fost dotatã cu unnumãr de 7 mese profesionalepentru practicarea în cele maibune condiþii ale acestui sport.

De aceastã activitate se vaocupa domnul Valentin Soare,cel care va iniþia copiii dinoraºul nostru în tainele tenisuluide masã, atât în Sala de Sport"Stelian Manolescu", cât ºi însãlile de sport ale ºcolilor dinVãlenii de Munte.

Preºedinte C.S.O. "Teleajenul"Vãlenii de Munte,

Gheorghe Rãdulescu