Marketing Note Curs

40
1 MARKETING Note de curs CAP.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definirea conceptului de marketing Marketingul este un termen de origine anglo-saxonă care înseamnă a face tranzacţii pe piaţă, a cumpăra şi a vinde, desemnând un proces de schimb în cadrul pieţei. Marketingul a fost privit iniţial drept o filozofie a desfacerii, cuprinzând strădaniile întreprinderii de a-şi promova şi vinde produsele ( acestea fiind realizate, de cele mai multe ori, fără a lua prea mult în considerare cerinţele reale ale consumatorilor), ulterior sporirea complexităţii mediului economic şi a nevoilor de consum au impus dezvoltarea domeniului de acţiune a marketingului şi transformarea sa într-o nouă filozofie a afacerilor. Privit drept o filozofie a afacerii marketingul se constituie în abilitateade a crea şi păstra o clientelă profitabilă (lucru posibil în măsura în care firma reuşeşte să satisfac ă cererile consumatorilor). Prin urmare, cheia succesului este privită drept abilitatea atragerii şi păstrării de clienţi profitabili. Marketingul produce o inversare a vechiului raport dinte firmă şi piaţă, în sensul că orientarea întregii activităţi a firmei se face pornind de la cerinţele cumpărătorilor, produsele şi serviciile oferite trebuind să corespundă în măsură cât mai mare nevoilor acestora. Astfel, marketingul urmăreşte cunoaşterea pieţei potenţiale, actuale şi viitoare, pentru adaptarea producţiei corespunzător satisfacerii consumatorilor în măsură cât mai mare şi realizării de profit de către agentul economic. Conţinutul concret al marketingului cuprinde potrivit specialiştilor 1 trei elemente principale, inseparabile: 1. Marketingul reprezintă o optică nouă, un mod nou de a gândi, o nouă concepţie asupra orientării, organizării şi desfăşurării activităţii firmei. 2. Marketingul reprezintă, în acelaşi timp, o activitate practic ă, concretă, ce cuprinde ansamblul operaţiunulor şi proceselor prin care firma îşi utilizează resursele de care dispune în scopul satisfacerii nevoilor concrete ale pieţei şi obţin de profit. 3. Marketingul reprezintă şi un set de tehnici moderne de gestionare a pieţei ( desfăţurarea activităţii firmei necesită utilizarea unui instrumenztar adecvat pentru investigarea nevoilor de consum, cercetarea pieţei, optimizarea acţiunilor firmei, fundamentarea ţtiinţ ifică a deciziilor de marketing etc.) 1.2 Managementul activităţii de marketing Managerii privesc desfăşurarea activităţ ilor de marketing în mod diferit, având în vedere numeroase elemente, dintre care putem enumera: natura pieţei pe care îşi desfac produsele, raportul dintre cerere şi ofertă, nivelul concurenţei, nivelul tehnic şi tehnologic al ramurii etc.. Cele mai întâlnite concepţii sunt: 1 C. FLORESCU Marheting, Grup academic de Marketing şi Management, Bucureşti, 1992, pag.21

description

Marketing

Transcript of Marketing Note Curs

1

MARKETING

Note de curs CAP.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definirea conceptului de marketing Marketingul este un termen de origine anglo-saxonă care înseamnă a face tranzacţii pe

piaţă, a cumpăra şi a vinde, desemnând un proces de schimb în cadrul pieţei. Marketingul a fost privit iniţial drept o filozofie a desfacerii, cuprinzând strădaniile

întreprinderii de a-şi promova şi vinde produsele ( acestea fiind realizate, de cele mai multe ori, fără a lua prea mult în considerare cerinţele reale ale consumatorilor), ulterior sporirea complexităţii mediului economic şi a nevoilor de consum au impus dezvoltarea domeniului de acţiune a marketingului şi transformarea sa într-o nouă filozofie a afacerilor.

Privit drept o filozofie a afacerii marketingul se constituie în abilitateade a crea şi

păstra o clientelă profitabilă (lucru posibil în măsura în care firma reuşeşte să satisfacă

cererile consumatorilor).

Prin urmare, cheia succesului este privită drept abilitatea atragerii şi păstrării de clienţi profitabili.

Marketingul produce o inversare a vechiului raport dinte firmă şi piaţă, în sensul că orientarea întregii activităţi a firmei se face pornind de la cerinţele cumpărătorilor, produsele şi serviciile oferite trebuind să corespundă în măsură cât mai mare nevoilor acestora. Astfel, marketingul urmăreşte cunoaşterea pieţei potenţiale, actuale şi viitoare, pentru adaptarea producţiei corespunzător satisfacerii consumatorilor în măsură cât mai mare şi realizării de profit de către agentul economic.

Conţinutul concret al marketingului cuprinde potrivit specialiştilor1 trei elemente principale, inseparabile:

1. Marketingul reprezintă o optică nouă, un mod nou de a gândi, o nouă concepţie asupra orientării, organizării şi desfăşurării activităţii firmei.

2. Marketingul reprezintă, în acelaşi timp, o activitate practică, concretă, ce cuprinde ansamblul operaţiunulor şi proceselor prin care firma îşi utilizează resursele de care dispune în scopul satisfacerii nevoilor concrete ale pieţei şi obţin de profit.

3. Marketingul reprezintă şi un set de tehnici moderne de gestionare a pieţei ( desfăţurarea activităţii firmei necesită utilizarea unui instrumenztar adecvat pentru investigarea nevoilor de consum, cercetarea pieţei, optimizarea acţiunilor firmei, fundamentarea ţtiinţifică a deciziilor de marketing etc.)

1.2 Managementul activităţii de marketing Managerii privesc desfăşurarea activităţilor de marketing în mod diferit, având în vedere

numeroase elemente, dintre care putem enumera: natura pieţei pe care îşi desfac produsele, raportul dintre cerere şi ofertă, nivelul concurenţei, nivelul tehnic şi tehnologic al ramurii etc..

Cele mai întâlnite concepţii sunt:

1 C. FLORESCU Marheting, Grup academic de Marketing şi Management, Bucureşti, 1992, pag.21

2

1.Concepţia de producţie, care este una din cele mai vechi modalităţi de orientare a activităţii producătorilor, aceştia, pornind de la premiza că produsele la preţuri scăzute sunt preferate de către cumpărători, îşi concentrează eforturile în vederea creşterii eficienţei producţiei şi distribuţiei.

Această concepţie poate fi încununată de succes în cazul în care: � cererea este mai mare decât oferta (situaţie în care se pot orienta

spre creşterea producţiei); � costurile de producţie şi desfacere sunt mari (situaţie în care se

pot orienta spre reducerea acestora ). 2.Concepţia de produs pune accentul pe îmbunătăţirea permanentă a produsului,

considerând că atrag astfel cumpărătorii prin caracteristicile calitative superioare ale acestuia. Atenţia se focalizează pe dobândirea unei superiorităţi tehnice, considerate cheia

succesului firmei, aspectele care vizează distribuţia, preţul, promovarea etc., fiind considerate mai puţin importante. În această situaţie ignorarea sau evaluarea greşită a cerinţelor consumatorilor poate să conducă la eşecuri.

3.Concepţia de vânzare îşi focalizează atenţia asupra rezultatelor pe termen scurt prin eforturi sporite de promovare şi vânzare, menite să aducă clienţi, să obţină profituri imediate, fără a conduce însă la avantaje financiare şi de piaţă pe termen lung.

Aplicabilă produselor care nu se caracterizează prin vânzări repetate ( mobilă, bunuri de folosinţă îndelungată) nu poate avea succes în cazul altor bunuri sau servicii care presupun o permanentizare a consumatorilor .

4.Concepţia de marketing este de dată mai recentă şi presupune identificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor, satisfacerea acestora într-o măsură cât mai mare şi mai eficient decât concurenţa pentru a putea realizarea obiectivele stabilite la nivel organizaţional.

5.Concepţia de marketing social apărută ca răspuns la gravele probleme ecologice, a crizei de materii prime, a evoluţiei economiei mondiale, doreşte o îmbinare a intereselor pe termen scurt şi lung, satisfacerea, în acelaşi timp, a intereselor producătorilor, consumatorilor, dar şi ale societăţii în general.

CAP.2 PIAŢA FIRMEI 2.1 Definirea pieţei şi clasificări În teoria economică, piaţa este o categorie economică complexă, exprimată prin

totalitatea actelor de vânzare-cumpărare privite în unitate cu relaţiile pe care le generează şi în strânsă legătură cu spaţiul în care acestea se desfăşoară.

Totodată, piaţa este locul în care producţia de bunuri şi servicii apare ca ofertă de mărfuri, iar nevoile de consum ca cerere de mărfuri.

Marketingul priveşte piaţa drept sfera de manifestare şi confruntare a ofertei şi a cererii şi a realizării lor prin intermediul vânzării-cumpărării.

Piaţa efectivă reprezintă dimensiunea atinsă la un moment dat, respectiv tranzacţiile de

piaţă efectiv desfăşurate. Piaţa potenţială exprimă dimensiunile posibile ale pieţei (limitele cele mai largi

posibile exprimate cu o anumită probabilitate de realizare). Marketingul priveşte piaţa potenţială drept totalitatea consumatorilor care îşi manifestă

dorinţa pentru produsul sau serviciul respectiv, dar au şi puterea de cumpărare şi acces la acesta ( firma are capacitatea de a trimite produsul sau serviciul în zona de reşedinţă sau de solicitare a cumpărătorului).

3

Piaţa disponibilă calificată se constituie din totalitatea consumatorilor care manifestă interes, dispun de venituri suficiente şi sunt pregătiţi pentru achiziţionarea şi utilizarea unui anumit produs sau serviciu.

Dacă firma respectivă nu are capacitatea de a acoperi întreaga piaţă disponibilă calificată, îşi va orienta oferta către un segment de piaţă care va alcătui piaţa deservită.

Piaţa firmei reprezintă spaţiul economic şi geografic în care aceasta este prezentă cu produsele sale. Prin oferta sa firma nu se adresează pieţei în general, ci unor categorii distincte şi caută să delimiteze anumite grupuri relativ omogene de consumatori (care pot fi: consumatori individuali, producători de bunuri economice, intermediari de schimburi de mărfuri, instituţii publice etc.).

Piaţa unei firme nu de defineşte numai prin segmentul pe care aceasta î-l deţine din piaţa globală, ci şi prin aria geografică pe care o acoperă prin vânzări, prin numărul şi categoriile de consumatori cărora le oferă produsele sale.

Având în vedere un anumit teritoriu, Piaţa totală este alcătuită din ansamblul pieţelor firmelor care acţionează în cadrul ei.

Piaţa firmei apare în cadrul pieţei globale prin intermediul produselor sale, care formează oferta de mărfuri.

Produsul, făcând abstracţie de producător îşi delimitează o piaţă proprie, ca subdiviziune a pieţei totale.

Dimensiunile pieţei firmei Principalele elemente care stau la baza dimensionării unei pieţe sunt: A. Capacitatea pieţei B. Dinamica pieţei C. Aria pieţei D. Structura pieţei A. Capacitatea pieţei, respectiv dimensiunile cantitative ale acesteia trebuie cunoscute,

fiind absolut necesare pentru a putea elabora o strategi de piaţă la nivelul firmei. La măsurarea capacităţii efective sau potenţiale a pieţei pe o perioadă determinată de

timp se calculează o serie de indicatori: � Volumul cererii reflectă puterea de absorbţie a pieţei. Acest indicator

este folosit în dimensionarea activităţii firmei în raport cu cererea. � Volumul ofertei se determină cu ajutorul datelor statistice. � Volumul vânzărilor este indicatorul cel mai frecvent utilizat pentru

exprimarea capacităţii pieţei, reprezintă totalul tranzacţiilor pe o anumită piaţă într-un anumit interval de timp. El nu arată însă măsura în care o anumită cerere a rămas neacoperită cu mărfuri sau dacă există ofertă fără desfacere.

� Gradul de saturaţie al pieţei se obţine din raportul dintre volumul vânzărilor la potenţialul pieţei(sau invers).

� Cota de piaţă exprimă ponderea deţinută de o firmă sau un produs în cadrul pieţei.

� Cota relativă de piaţă a firmei se determină raportând cota de piaţă proprie la cea a concurentului mai important.. Astfel firma poate fi în una din următoarele situaţii:

-lider unic, când deţine o cotă relativă egală sau superioară cu locul 2; -co-lider, când cota tinde spre locul 1; -challanger, firma ocupă locul 2;

4

-specialist, firma se plasează sub locul 2, ocupând însă în întregime o nişă particulară, datorită profilului său.

� Rata de creştere a pieţei se exprimă prin ritmul de evoluţie a vânzărilor. Corelând acest indicator cu cota de piaţă, firma poate evidenţia gradul de interes pe care-l reprezintă anumit produsul de pe piaţa respectivă.

Capacitatea efectivă a pieţei (Cpef) se poate stabili şi în funcţie de numărul cumpărătorilor produsului (N), mărimea medie a unei cumpărături(q) şi frecvenţa de cumpărare (fr).

Cpef = N x q x fr Capacitatea potenţială a pieţei este superioară celei efective, diferenţa fiind dată de

nonconsumatorii relativi (consumatorii potenţiali ai produsului care, în prezent, nu se manifestă drept cumpărători din diverse cauze cum ar fi: lipsa puterii de cumpărare, necunoaşterea produsului, cumpărarea de înlocuitori etc.).

B. Dinamica pieţei Piaţa firmei manifestă un dinamism accentuat datorită influenţei unui ansamblu de

factori economici, sociali şi de altă natură. Analiza acestor factori, determinarea şi cuantificarea influenţei pe care aceştia o exercită

asupra dinamicii pieţei este obligatorie în cadrul cercetării pieţei. În categoria de factori endogeni firmei includem, în principal, potenţialul uman, cel

material şi financiar, gradul de dezvoltare al firmei şi prestigiul dobândit pe piaţă. În categoria factorilor exogeni care influenţează evoluţia pieţei unei firme includem:

- natura bunurilor produse şi categoria de nevoi căreia acestea se adresează (nevoi permanente, cum sunt cele de hrană, imbrăcăminte etc., sau secundare;

- intensitatea consumului, - mărimea şi structura populaţiei pe vârste, sex, grad de urbanizare; - puterea de cumpărare a populaţiei, dată de veniturile băneşti; - gradul de accesibilitate a produsului, dat de nivelul preţului, calitate, gradul de

substituire; - factorii sociologici care determină comportamentul cumpărătorilor, - factorii conjuncturali-sezonieri, - vârsta produselor, faza ciclului de viaţă în care se găseşte acesta; - acţiunile de marketing ale firmei, calitatea activităţii de desfacere a acesteia; - elementele de ordin tehnologic, legislativ( reglementări privind piaţa, interdicţii de

vânzare a anumitor produse, restricţii de publicitate, reglementări privind preţurile şi tarifele etc.) şi instituţional

- politica economică a statului etc. În funcţie de intensitatea acţiunii lor în timp factorii pieţei pot fi:

� Factori de durată, care au, de regulă, un caracter permanent ( ex. progresul tehnic) influenţând considerabil evoluţia de ansamblu a pieţei.

� Factori cu acţiune ciclică, care îşi fac simţită prezenţa la anumite intervale de timp, producând modificări puternice atât în activitatea de producţie, cât şi în cele de repartiţie, schimb şi consum

� Factori sezonieri, care influenţează periodic, de cele mai multe ori anual, unele activităţi

5

� Factorii întâmplători sau imprevizibili (secetă, inundaţii, catastrofe şi accidente etc.).

Dezvoltarea pieţei firmei poate fi realizată pe cale intensivă sau extensivă 1.Calea extensivă presupune atragerea de noi cumpărători din rândul

nonconsumatorilor sau din rândul clienţilor concurenţilor. Extinderea pe piaţa internă se realizează prin abordarea de noi segmente de cumpărători, iar pe piaţa externă firma abordează noi zone geografice.

2.Calea intensivă presupune creşterea cantitativă sau valorică a cumpărăturii medii efectuate de un client sau mărirea frecvenţei de cumpărare. Această modalitate prezintă, în cazul bunurilor de consum, o serie de limite determinate de natura mărfurilor şi necesităţile fiziologice ale consumatorilor.

Cele două modalităţi de creştere a dimensiunii pieţei se pot utiliza separat sau împreună, în proporţii diferite de la un produs la altul şi de la o perioadă la alta.

C. Aria pieţei firmei Evaluarea dimensiunilor spaţiale ale pieţei este deosebit de importantă deoarece

structurarea ofertei, logistica mărfurilor, amploarea şi dispersarea spaţiilor de depozitare şi punctelor de desfacere, organizarea vânzărilor sunt legate de spaţiul economico-geografic unde se întâlneşte cererea cu oferta.

În funcţie de locul de desfăşurare a relaţiilor de vânzare-cumpărare piaţa poate fi internă sau externă.

La nivel global suma tuturor actelor de vânzare-cumpărare efectuate în interiorul şi exteriorul graniţelor naţionale formează piaţa mondială.

D. Structura pieţei Mărfurile care fac obiectul actelor de vânzare-cumpărare se prezintă într-o mare

diversitate, iar condiţiile de confruntare a cererii cu oferta sunt diferite în timp şi spaţiu, fapt de natură să divizeze piaţa într-o multitudine de subdiviziuni care, la rândul lor, pot fi descompuse, din treaptă în treaptă, în segmente de piaţă, având în vedere anumite criterii de delimitare a acestora.

Segmentarea pieţei constă în procesul de împărţire a pieţei pe grupuri de consumatori cu nevoi, caracteristici sau comportamente diverse, care necesită oferirea de produse distincte sau utilizarea unor mixuri de marketing diferite.

Un segment de piaţă este format din consumatori care reacţionează în mod similar la un anumit set de stimuli de marketing.

Firma delimitează segmentele de piaţă şi stabileşte aşa numita piaţă ţintă pe care urmează să pătrundă, în urma unei analize atente, a evaluării avantajelor pe care le are faţă de concurenţii săi (concretizate în o ofertă superioară valoric pe care o poate susţine în timp).

Segmentarea pieţei se poate face în funcţie de diferite variabile de segmentare luate individual sau în combinaţie. Astfel, în segmentarea pieţei bunurilor de consum se pot utiliza o serie de variabile cum sunt cele geografice, demografice (vârstă, sex, mărimea familiei, venit, ocupaţia, educaţia, religia, rasa, naţionalitatea), psihologice (clasa socială, stilul de viaţă, personalitatea) şi comportamentale (atitudine faţă de produs, ocaziile, statutul utilizatorului, rata de utilizare, fidelitatea).

Poziţionarea pe piată presupune crearea pentru un produs a unui loc bine definit, distinct şi dezirabil în mintea consumatorilor vizaţi, în raport cu produsele concurente (având în vedere avantajele competitive ale firmei).

Consumatorii, pentru a simplifica deciziile de cumpărare, împart produsele în categorii, adică „poziţionează” produsele, serviciile şi firmele. Poziţia unui produs este dată de

6

ansamblul percepţiilor, impresiilor şi sentimentelor pe care consumatorii şi le formează despre un produs în raport cu produsele concurenţilor. Această poziţionare este făcută cu sau fără ajutorul operatorilor de marketing, aceştia din urmă încercând să direcţioneze procesul conform propriilor interese prin intermediul mix-urilor de marketing.

Majoritatea firmelor la pătrunderea pe o piaţă servesc un singur segment al acesteia, ulterior urmând să pătrundă şi pe alte segmente, pe măsură ce se dezvoltă.

În funcţie de obiectul tranzacţiei se poate delimita piaţa bunurilor materiale şi cea a serviciilor.

În funcţie de destinaţia acestor bunuri şi servicii avem piaţa bunurilor de producţie şi piaţa bunurilor de consum şi respectiv piaţa serviciilor de producţie şi piaţa serviciilor de consum.

CAP 3. POLITICA DE MARKETING A FIRMEI Adaptarea firmei la cerinţele mediului economico-social, aflat în continuă schimbare, nu

este posibilă fără o viziune de perspectivă, deci fără o politică de marketing unitară şi coerentă care încorporează un ansamblu de strategii, tactici şi programe ce definesc calea de acţiune ce trebuie urmată pentru atingerea diverselor obiective vizate.

Strategia de marketing cunoaste diverse concretizări în funcţie de elementul vizat ( piaţa, produsul, preţul, distribuţia, promovarea), indicând cu exactitate obiectivul urmărit (ex.

Piaţa bunurilor materiale Piaţa serviciilor

Piaţa totală

Piaţa bunurilor de producţie

Piaţa bunurilor de consum

Piaţa serviciilor De producţie

Piaţa serviciilor de consum

Piaţa Prod. 1

Piaţa Prod. n

Piaţa Prod A

Piaţa Prod. B

Piaţa Serv.1

Piaţa Serv. p

Piaţa Serv. A

Piaţa servX

Seg

men

t de

piată

Pro

d.

7

cota de piaţă, volumul vânzărilor), iar modalitatea de punere în aplicare a acesteia constituie obiectul tacticii de marketing.

3.1 STRATEGIA DE PIAŢĂ Strategia de dezvoltare a firmei nu poate fi definită fără strategia de piaţă, aceasta fiind

cea care treebuie să stabilească relaţiile cu mediul înconjurător, locul pe care doreşte să-l ocupe şi direcţiile de acţiune în vederea ralizării obiectivelor propuse .

Prin urmare strategia de piaţă este considerată punctul central al activităţii de marketing, fiind elaborată în strânsă concordanţă cu strategia globală a firmei.

Principalele trăsăturile specifice pieţei, analizate în vederea stabilirii strategiei de piaţă a firmei, se referă la:

1.Dinamica potenţialului pieţei respectiv tendinţele înregistrate pe o piaţă, care pot fi de creştere, stagnare sau descreştere, acest lucru fiind sau nu în acord cu tendinţa pieţei globale.

2.Structura pieţei respectiv gradul de segmentare înregistrat la nivelul acesteia. 3.Ritmul schimbărilor pe piaţăeste dat de viteza de înnoire a produselor, de schimbarea

formelor de comercializare, de ritmul de modificare a preţurilor etc. 4.Exigenţele pieţei pot fi mai ridicate sau mai scăzute, tendinţa înregistrată este însă, pe

majoritatea pieţelor, de creştere a acestor exigenţe. 5.Nivelul competiţiei dat de numărul şi puterea competitorilor, de poziţiile deţinute de

aceştia, de instrumentele folosite pentru păstrarea, consolidarea sau lărgirea acestei poziţii. În funcţie de aceste caracteristicile ale pieţei, de poziţia, disponibilităţile şi obiectivele

firmei se pot adopta diverse variante de strategii. Tipuri de strategii de piaţă Astfel, având în vedere poziţia firmei faţă de trăsăturile specifice ale pieţei enumerate

anterior, putem clasifica strategiile de piaţă după cum urmează: A. În funcţie de dinamica pieţei: • Strategia creşterii, dezvoltării activităţii adoptată de firmele aflate în proces de

expansiune care acţionează pe pieţe dinamice. • Strategia menţinerii volumului activităţii de piaţă pentru situaţiile în care fie

piaţa este saturată, fie firma nu dispune de resursele necesare extinderii activităţii. • Strategia restrângerii activităţii de piaţă în condiţiile unei pieţe în regres

puternic, firma dorind să supravieţuiască sau în cazul reorientării profilului de activitate şi deplasarea activităţii către alte pieţe.

B. În funcţie de structura pieţei: • Strategie nediferenţiată este specifică firmelor mici, aflate la începutul

activităţii, sau firmelor care acţionează pe pieţe în care oferta este mai mică decât cererea. Nediferenţierea produselor şi formelor de comercializare presupune că firma nu va ţine seama de eventualele segmentări existente la nivelul pieţei, tratând-o în mod global. Oferta se concentrează pe ceea ce este comun în nevoile consumatorilor, adresându-se majorităţii. Economiile la nivelul costurilor provin din nivelul scăzut al cheltuielilor de producţie, depozitare, transport precum şi din publicitatea nediferenţiată, care este puţin costisitoare.

• Strategia diferenţiată presupune abordarea fiecărui segment de piaţă în mod distinct, firma oferind produse, preţuri, modalităţi de comercializare şi promovare specifice fiecăruia dintre aceste segmente. Această strategie este accesibilă, îndeosebi, firmelor mari, cu capacităţi sporite şi diversificate de producţie, sau în cazul pieţelor puţin segmentate (situaţie

8

în care şi firmele mai mici pot opta pentru diferenţiere). Creşterea vânzărilor este însoţită de fidelizarea clienţilor, întrucât oferta se potriveşte mai bine cu dorinţele acestora.

• Strategia concentrată presupune orientare firmei către un singur segment sau un număr restrâns de segmente de piaţă şi adaptarea cât mai bună la cerinţele acestora în vederea fructificării avantajelor competitive deţinute de firmă. Importante economii pot fi obţinute de firmă ca urmare a specializării în producţie, distribuţie şi promovare. Această strategie implică însă şi riscuri mari datorită faptului că firma este dependentă de un singur segment de piaţă, care se poate schimba rapid şi datorită vulnerabilităţii sporite în faţa intrării pe piaţă a unor concurenţi puternici.

C. În funcţie de poziţia firmei faţă de ritmul schimbările pieţei: • Strategie activă, adoptată de firmele puternice, preocupate permanent de

înnoire şi perfecţionare, care nu se mulţumesc să observe şi să anticipeze schimbările pieţei, ci intervin efectiv, în scopul provocării acelor schimbări care corespund intereselor lor.

• Strategia adaptivă prin care firma îşi propune modificarea activităţii din timp, pentru a ţine pasul cu schimbările pieţei şi a se adapta prompt noilor cerinţe manifestate pe aceasta.

• Strategia pasivă defineşte un comportament de aşteptare, modificările făcându-se cu întârziere, după efectuarea schimbărilor pe piaţă, fiind caracteristică acelor firmele mici care au un potenţial redus sau care nu manifestă preocupare pentru modernizare şi înnoire.

D. În funcţie de poziţia firmei faţă de exigenţele pieţei: • Strategia exigenţei ridicate presupune din partea firmei satisfacerea la un nivel

cât mai ridicat a cerinţelor pieţei, acordarea unei atenţii sporite calităţii produselor şi serviciilor, acordarea de asistenţă de specialitate utilizatorilor, oferirea de servicii suplimentare care să se adauge produsului sau serviciului de bază etc.

• Strategia exigenţei medii este specifică firmelor cu potenţial mai scăzut, care acţionează pe pieţe unde există diferenţieri între consumatori în ceea ce priveşte nivelul exigenţelor.

• Strategia exigenţei reduse se aplică în situaţii extreme de penurie sau a unei competiţii scăzute între ofertanţi.

E. În funcţie de poziţia firmei faţă de nivelul competiţiei: • Strategia ofensivă este specifică firmelor mari sau nou intrate în ramură care

dispun de avantaje competitive ce le permit să-şi crească cota de piaţă. • Strategia defensivă este specifică firmelor cu poziţie neconsolidată pe piaţă,

care urmăresc menţinerea cotei de piaţă deţinute la un moment dat. Strategia de piaţă a firmei va include strategiile alese ca răspuns la fiecare din aceste

aspecte, şi anume acele variante corespunzătoare caracteristicilor pieţei şi obiectivelor propuse la un moment dat, urmând ca aceasta să fie schimbată pe parcursul activităţii conform modificărilor apărute în realizarea obiectivelor strategice sau în condiţiile iniţiale de piaţă.

3.2. CONCEPTUL DE MARKETING MIX Firma are la dispoziţie numeroase modalităţi de realizare a legăturilor cu piaţa, în funcţie

de posibilităţile ei şi de factorii externi de influenţă, ea poate combina resursele disponibile în mod diferit, rezultând astfel mix-ul de marketing.

Mixul de marketing reprezintă combinarea resurselor firmei, umane, materiale, financiare în cadrul unor programede marketing care au în vedere realizarea obiectivelor propuse în cadrul pieţei.

9

După stabilirea de către firmă a strategiei de piaţă trebuie concepută o continuare a acesteia care se materializează în strategiile de produs, preţ, distribuţie şi promovare, respectiv în mixul de marketing. Conţinutul acestui mix de marketing este dat de instrumentele pe care firma le utilizează în contactul său cu piaţa, aceste instrumente variate fiind grupate în jurul celor patru piloni ai activităţii de marketing.

CAP. 4. POLITICA DE PRODUS 4.1 Definirea produsului total Produsul, în sens restrâns, este privit drept un rezultat al procesului de producţie, având

anumite caracteristici utile fizico-chimice, o formă uşor identificabilă şi o denumire general acceptată, fiind destinat satisfacerii nevoilor consumatorilor.

Alături de această substanţă materială a bunului, atactivitatea produsului este dată şi de o serie de elemente acorporale, menite să răspundă într-o măsură crescută diversificării cerinţelor consumatorilor. Valoarea intrinsecă a produsului nu mai este, de multe ori, suficientă pentru cumpărător, acesta fiind influenţat în intenţia sa şi de ambianţa în care acesta se realizează ca marfă şi de satisfacţiile oferite în procesul de consum sau utilizare.

În accepţiunea marketingului produsul total este defint drept un ansamblu de componente ce cuprinde:

• Componentele corporale- care se referă la însuşirile fizico-chimice, la performanţele tehnico-economice ale produsului, respectiv dimensiuni cantitative determinate de substanţa materială şi utilitatea funcţională (formă, gabarit, structură, greutate, ambalaj etc.).

• Componentele acorporale- care se referă la produs: nume, marcă, termen de garanţie, instrucţiuni de folosire, preţ, alte servicii acordate o dată cu produsul.

• Comunicaţiile privind produsul- reprezintă informaţiile transmise de la producător, distibuitor la consumatorul potenţial în vedrea facilitării prezentării produsului şi oferiirii de argumente suplimentare în vederea influenţarii acestuia

• Imaginea produsului- se concretizează în reprezentarea mentală a produsului în rândul cumpărătorilor şi exprimă modul cum acesta percepe produsul şi-i asociază la însuşirile obiective, funcţionale o anumită valoare simbolică ( în funcţie de care imaginea este pozitivă sau negativă).

4.2 Clasificarea produselor Una dintre cele mai uzuale clasificări a prduselor se face în funcţie de destinaţia

acestora: A. Bunuri de consum- respectiv produsele cumpărate pentru satisfacerea nevoilor de

consum personale şi familiale; În cadrul lor delimităm: 1.Bunuri de uz curent, cumpărate frecvent, cu implicare redusă a cumpărătorul, acestea

fiind: • produse de bază (de serie) cumpărate cu regularitate de consumatori (ex. pâine,

lapte, ulei, zahăr, pasta de dinţi etc.); • produse de „moment” sau aşa numite „impulsuri” care sunt cumpărate fără o

planificare prealabilă, în special fiind generate de stimuli vizuali (ex. dulciuri sau reviste amplasate lângă casele de plată);

10

• produsele de „urgenţă” cumpărate ca urmare a unei nevoi de moment (ex. umbrela în timpul ploii).

2. Bunuri comparabile sunt acele produse la care cumpărătorii simt nevoia de a le compara cu altele înainte de a face alegerea finală.

3. Bunuri speciale sunt cele pe care cumpărătorii le caută, alternativele fiind considerate nesatisfăcătoare.

4. Bunuri nedorite sunt acele bunuri pe care consumatorul nu simte nevoia de a le cumpăra, dar poate fi convins printr-o campanie promoţională activă (ex. produsele noi sau cele periferice pe care nu le caută).

B. Bunuri industriale- respectiv produse cumpărate pentru a fi consumate în procesul

de producţie a altor bunuri: • bunuri de proces, care devin parte componentă a produsului final realizat de

firmă (materii prime, materiale şi componente); • utilaje şi echipamente de producţie; • furniturile şi serviciile sunt produse consumate în procesul administrării firmei (

nu intră în componenţa produsului finit), serviciile de întreţinere, reparaţii, consultanţă etc.

4.3. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI Noţiunea de ciclu de viaţă al produsului este împrumutată din demografie şi analiza unui

asemenea ciclu este deosebit de utilă conducerii firmei în vederea luării celor mai bune decizii ce privesc gama de produse fabricate, performanţele acestora, activităţile din cadrul acesteia.

Observarea atentă a comportării produselor a condus la concluzia existenţei a cinci etape (faze) cu caracteristici distincte, mărimea indicatorilor economici aflându-se în corelaţie cu fazele ciclului de viaţă al produselor ( vezi fig.1 şi fig.2.).

Aceste etape pot fi grupate în două mari subcicluri: unul de inovare (cuprinzând dezvoltarea tehnica a produsului) şi unul de dezvoltare economică (cuprins între lansarea pe piaţă a produsului şi declinul său comercial).

1.Crearea produsului începe când firma identifică şi valorifică o idee de produs nou,

pune la punct, tehnic şi comercial, viitorul produs. Pe parcursul creerii produsului vânzările sunt egale cu zero, iar costurile sunt ridicate.

2.Introducerea (lansarea) este perioada în care noul produs este lansat pe piaţă, iar

ritmul de creştere a vânzărilor este lent. Profiturile sunt negative sau scăzute datorită vânzărilor reduse şi a cheltuielilor mari de distribuţie şi promovare. Introducerea unui produs nou pe piaţă presupune adoptarea celei mai bune strategii posibile de marketing în funcţie de: natura produsului, structura pieţii şi condiţiile concrete în care are loc lansarea.

Adoptarea unor preţuri înalte şi o promovare scăzută (deci cheltuieli mici) pot conduce la un profit ridicat, în cazul lipsei concurenţei de pe piaţă şi în condiţiile cunoaşterii produsului de către clienţii potenţiali, dispuşi să plătească un preţ ridicat (dacă aceştia nu au informaţii despre produs sunt necesare cheltuieli ridicate de promovare).

Introducerea noului produs la un preţ scăzut, cu o promovare puternică permite penetrarea rapida pe piaţă şi obţinerea unei cote de piaţă ridicate. Strategia este viabilă în cazul unei pieţe largi, puternic concurate, cu cumpărători sensibili la preţ şi care nu cunosc produsul, iar costurile unitare de producţie ale firmei scad o data cu cresterea producţiei şi a experienţei acumulate.

11

3. Cresterea este perioada acceptării masive de către piaţă şi a profiturilor în creştere. Dacă noul produs corespunde necesităţilor consumatorilor sau stimulează nevoi reale

nesatisfăcute, el va intra în etapa de creştere în care vânzarile încep să crească rapid. Atraşi de posibilitatea de a-şi spori profiturile, vor intra pe piaţă noi concurenţi, care vor

introduce produse cu caracteristici noi, vor aduce îmbunătăţiri produsului iniţial şi vor extinde piaţa produsului respectiv. În condiţiile unei concurenţe sporite preţurile rămân constante sau scad uşor, iar eforturile promoţionale cresc. Profiturile sunt în creştere datorită sporirii volumului vânzărilor, reducerii cheltuielilor unitare de promovare şi a costurilor de producţie. Firma este interesată să susţina creşterea rapidă a pieţei pe o perioadă cât mai mare şi în acest sens aduce îmbunătăţiri produsului, crează noi modele ale acestuia, penetrează noi segmente de piaţă şi încearcă să sporească volumul vânzărilor intrând pe noi canale de distribuţie sau făcând reduceri de preţuri la diverse momente optime.

În această fază se pune problema alegerii dintre o cotă ridicată de piaţă, cu profituri moderate, dar pe termen mai lung, şi o cotă mai scazută de piaţă, dar cu profituri mari pe termen scurt. Investiţiile în îmbunătăţirea produsului, promovarea sustinută şi distribuţia amplă pot conduce la cucerirea unei poziţii dominante pe piaţă, dar se fac în detrimentul profiturilor curente.

4.Maturitatea este perioada de încetinire a ritmului vânzărilor, deoarece produsul a fost

acceptat de majoritatea cumpărătorilor potenţiali. Cele mai multe produse se află în aceasta etapă a ciclului lor de viaţă. Nivelul profitului tinde să scadă din cauza creşterii cheltuielilor de marketing alocate pentru contracararea concurenţei, a scăderii preţurilor. Succesul produsului depinde de inovarea permanentă, care să conducă fie la dezvoltarea pieţei (găsirea de noi segmente de piaţă, repozitionarea mărcii etc.), dezvoltarea produsului (îmbunătăţirea calitaţii, a caracteristicilor acestuia şi implicit a atractivităţii lui), fie la noi strategii de marketing.

5. Declinul este perioada când vânzările şi profiturile scad într-un ritm rapid sau mai

lent (datorită progresului tehnic, schimbării preferinţelor consumatorilor, creşterea concurentei). În această etapă se pot face eforturi pentru menţinerea produsului (sau a mărcii) pe piaţă prin reducerea preţurilor în speranţa creşterii vânzărilor sau se renunţă la produs.

Nu toate produsele urmeaza curba in “S” a ciclului de viaţă, unele pot înregistra căderi rapide dupa faza de introducere, altele se menţin o perioadă îndelungată în faza de maturitate sau în faza de declin, pot cunoaşte o noua fază de creştere ca urmare a repoziţionării sale sau a unei promovări susţinute.

Conceptul de “ciclu de viaţă al produsului” se poate referi la o clasă de produse, un tip de produse sau o marcă de produs. În cazul unor clase de produse (ex: atomobile pe benzină) vânzările se pot menţine perioade îndelungate în faza de maturitate, iar tipurile de produse tind să aibă un ciclu de viaţă standard (ex. sapunul lichid). Ciclul de viaţă al unei mărci se poate schimba rapid ca urmare a acţiunii concurenţei.

Anterior lansării pe piaţă a unui nou produs se determina “speranţa de viată” a acestuia folosind o serie de metode de previziune (ex: metoda extrapolării fenomenologice care încadrează produsul într-o anumită clasă, categorie sau grupă a cărei evoluţie-determinată de ciclul de viaţă şi forma curbei acestuia- se cunoaşte din experienţele anterioare); se poate folosi metoda comparaţiilor, plecându-se de la premisa că evoluţia unui produs pe o piaţă nouă ar putea fi asemănătoare celei pe care acesta a avut-o pe o altă piaţă, unde a fost lansat prima oară, se pot folosi metode intuitive de previziune sau tehnicile simulării.

În cazul produselor deja lansate pe piaţă se pune problema de diagnoză-previziune (fiind necesar să se precizeze vârsta atinsă de produsul în cauză, faza din ciclul de viaţă în care se

12

afla şi să se evalueze cât mai are de parcurs pană la ieşirea de pe piaţă. Metoda cea mai des folosită o constituie analiza datelor statistice privind evoluţia vânzărilor şi a mişcării stocurilor la produsul respective. Astfel, ajustarea seriei temporale de date empirice referitoare la vânzări poate sugera tipul de curbă în care se afla produsul în momentul analizei. Apariţia punctelor de inflexiune în curba desfacerilor şi poziţia punctului de saturaţie în evoluţia pieţei pot fi sesizate doar după ce produsul a parcurs un anumit traseu din ciclul său de viaţă, când în ritmul de difuzare şi adoptare a acestuia în consum au început să apară modificări faţă de cel caracteristic primelor momente de după lansare. Problema poate fi rezolvată mai eficient prin culegerea de informaţii ca urmare a unor cercetări demografice care oferă explicaţii asupra succesului sau insuccesului produsului pe piaţă.

În cazul produselor cu pondere mare în activitatea firmei şi a celor care comportă riscuri ridicate, supravegherea traiectoriei ciclului de viaţă trebuie să fie permanentă, sau cel puţin în acele perioade considerate ca cele mai critice. Pentru aceasta există modalităţi diferite de înregistrare şi analiză a informaţiilor privitoare la vânzări şi la stocuri şi se utilizează diverse metode de studiere continuă a pieţei, mai ales prin intermediul unor eşantioane constante, de tip panel. În funcţie de informaţiile primite firma poate interveni rapid pentru sprijinirea produsului pe piaţă şi fructificarea eventualelor oportunităţi ce se pot ivi.

Determinarea etapei ciclului de viaţă în care se găseşte la un moment dat produsul şi mai ales estimarea evoluţiei sale viitoare pe piaţă constituie o problema destul de dificilă (datorită multitudinii de informaţii referitoare la evoluţia produselor pe piaţă, dificultăţii aprecierii corecte a simptomelor pe care le prezintă un anumit produs, lipsei unui sistem informational adaptat scopului urmărit etc.) şi în acest sens se pot folosi o serie de indicatori cum sunt: gradul de răspândire a produsului pe piaţă (determinat de numărul de consumatori ai acestuia); gradul de pătrundere a produsului în consum (exprimat de volumul cantitativ şi valoric al cumpărăturii specifice şi de frecvenţa cumpărarii); viteza de difuzare a produsului pe piaţă (determinat ca raport între aria geografică cuprinsă în distribuţia produsului şi intervalul de timp în care aceasta se realizeaza); numărul de firme care fabrica produsul respectiv.

În cercetarea vârstei ofertei şi diagnosticarea fazei din ciclul de viaţă în care se găseşte la un moment dat se pot folosi şi parametri de ordin calitativ precum imaginea pe care o are un anumit produs în rândul consumatorilor sau gradul de fidelitate manifestat de clientelă pentru acesta (pentru a cunoaste evoluţia în timp a acestor doi indicatori se poate apela la o cercetare de tip longitudinal utilizand un panel de consumatori sau un panel de magazine).

Anticiparea evoluţiei desfacerii la noul produs, estimarea duratei totale de viaţă reprezintă un element de bază în stabilirea cotelor de amortizare, al caror nivel se va răsfrânge în mod direct, asupra costurilor de producţie.

Conducerea firmei trebuie să analizeze în permanenţă situaţia produselor, fazele în care se găsesc acestea din ciclul lor de viaţă, având în vedere vânzările, cotele de piaţă, costurile şi profiturile.

vanzari si profituri vanzari profituri

13

O timp pierderi si investitii etapa introducere crestere maturitate declin creerii produsului Fig. 1. Evolutia vanzarilor si profiturilor pe parcursul vietii unui produs

beneficii (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ani

cheltuieli

(-)

Fig. 2 Evolutia nivelului anual al cheltuielilor si beneficiilor aferente unui produs nou 4.4. PRINCIPALELE STRATEGII ÎN POLITICA DE PRODUS 1. Strategia înnoirii şi diversificării este una din cele mai utilizate strategii datorită

tendinţelor înregistrate, în prezent, în oferta de mărfuri: creşterea rapidă a gradului de noutate a produselor, diversificarea nomenclatorului de produse, creşterea gradului de prelucrare şi pregătire pentru consum a produselor.

Consolidarea poziţiei pe piaţă, creşterea cotei de piaţă se poate realiza prin diversificarea gamei de produse (gama de produse este constituită din produse înrudite prin caracteristici

14

esenţiale similare- materie primă, tehnologie de fabricaţie- şi prin destinaţia lor relativ comună în consum, iar în cadrul unei game de disting mai multe linii de produse).

Această diversificare se poate realiza pe trei direcţii: • Diversificarea orizontală care se realizează prin creşterea numărului de

linii de produse (linia de produse cuprinde un grup omogen de produse sub aspectul materiei prime sau al tehnologiei de fabricaţie) în cadrul gamei.

• Diversificarea verticală care se realizează prin prelungirea în amonte sau în aval a unei linii de produse (astfel sunt incluse în nomenclatorul de fabricaţie şi unele produse care anterior erau achiziţionate ca materii prime sau altele care folosesc actualele produse ale firmei drept componente constructive).

• Diversificarea laterală care presupune dezvoltarea gamei de produse în direcţii conexe structurii de bază.

Strategia cea mai complexă este cea a înnoirii sortimentale, fără această modificare a nomenclatorului de fabricaţie pe baza unei inovări permanente nu este posibilă supravieţuirea firmei şi menţinerea ei în parametrii de competitivitate ceruţi de piaţă.

Conceptul de produs nou la nivelul firmei priveşte acele produse care sunt noi pentru ea, indiferent dacă sunt cu totul originale, reproduc produse aflate deja pe piaţă, aduc unele modificări substanţiale produselor existente sau sunt fabricate după o licenţă cumpărată.

2. Strategia calităţii presupune preocuparea permanentă a firmei pentru îmbunătăţirea performanţelor produselor şi ridicarea nivelului calitativ al acestora. Se recomandă în special în faza de maturitate a produsului pentru păstrarea clientelei deţinute şi mai puţin pentru atragerea de noi segmente de consumatori.

Calitatea are numeroase elemente de difernţiere care îşi au originea în îmbunătăţirea funcţionalităţii, creşterea domeniului de utilizare, simplificarea modalităţilor de utilizare, îmbunătăţirea esteticii, durabilităţii, fiabilităţii, ambalajului etc.

Firma poate opta pentru: 1. Dobândirea sau menţinerea unei poziţii fruntaşe pe piaţă în privinţa calităţii; 2. Păstrarea unui nivel calitativ al produselor apropiat de cel al concurenţei; 3. Realizarea produselor de o calitate minimală ce răspunde doar anumitor cerinţe.

În situaţia în care firma îşi desface produsele pe mai multe pieţe cu caracteristici distincte, ea poate păstra acelaşi nivel al calităţii pentru toate produsele, indiferent de destinaţie, sau poate diferenţia produsele calitativ în funcţie de piaţa de destinaţie.

Strategia diferenţierii are drept scop evidenţierea produsului în masa mare de produse similare existente pe piaţă, în vederea captării atenţiei potenţialilor consumatori.

Diferenţierea poate avea în vedere oricare din elementele corporale sau acorporale ale produsului.

Cea mai utilizată modalitate de diferenţiere o constituie diferenţierea prin marcă

(aceasta putând fi marca exclusivă a produsului, marca firmei sau marca firmei şi a produsului)

Strategia de marcă nu este adecvată tuturor produselor, ea implică eforturi financiare mari şi de durată.

CAP. 5. POLITICA DE PREŢ 5.1 Importanţa preţului Preţul reprezintă un mijloc de comunicare foarte important, el fiind unul dintre primele

elemente ale produsului cu care intră în contact cumpărătorii şi constituind o baza de comparaţie cu produsele similare ca valoare de întrebuinţare, aflate pe piaţă în momentul respectiv. Oferind o primă imagine a cea ce reprezintă produsul şi constituind un indiciu a

15

ceea ce trebuie să se aştepte conumatorul de la acesta, de multe ori, preţul este un element decisiv în luarea deciziei de cumpărare.

Consumatorul apreciază utilitatea produsului (respectiv gradul de satisfacţie obţinut în consum datorită calităţilor produsului) şi acceptă sau nu preţul (în funcţie de capacitatea de apreciere, gusturi, nevoi şi nu în ultimul rând de puterea de cumpărare).

Prin urmare, preţul intervine în relaţia dintre produs şi cumparător, constituind şi un mijloc de armonizare a cererei cu oferta în cazul unei pieţe libere.

Considerând că producatorii propun preţuri consumatorilor, iar aceştia atribuie o valoare produsului, putem considera preţul drept expresia financiară a valorii atribuite de

consumatori în procesul schimbului.

Producătorii încearcă tot mai mult să-şi diferenţieze produsele de ale concurenţei oferind o serie de servicii adiţionale şi caracteristici specifice, prin urmare clienţii trebuie să analizeze valoarea ofertei totale şi, mai rar, să compare produse identice. Valoarea percepută de aceştia este în funcţie de caracteristicile cerute pentru produs şi preţul plătit.

Constatăm deseori că preţul unui produs/serviciu poate varia semnificativ în funcţie de o serie de elemente cum ar fi: locul, momentul şi modalitatea de comercializare .

Vânzatorul produsului trebuie să analizeze atent conjunctura pieţei, să sesiseze oportunităţile apărute şi să se adapteze rapid la acestea, având o politica flexibilă de preţuri.

Decizia de preţ este considerată hotărâtoare în realizarea obiectivelor comerciale ale firmei datorită faptului că preţul influenţează volumul vânzărilor, profitul obţinut, cota de piaţă deţinută de firma, dar şi imaginea de marcă.

Teoretic se consideră că nivelul preţului este determinant pentru nivelul vânzărilor, reducerea preţului conducând la creşterea cererii şi deci a volumului vânzărilor. Această elasticitate a cererii faţă de preţ variază însă de la produs la produs şi de la o perioadă la alta..

Reducerea preţului la un produs/serviciu poate conduce la ceea ce specialiştii numesc cercul vicios al preţurilor(vezi fig. 3).

Un preţ scăzut nu asigură însă întotdeauna o vânzare crescută, consumatorii putând considera produsele de marcă (şi cu un preţ mai mare) mai bune decât cele cu preţ redus.

Preţul trebuie să se integreze în mixul de marketing. Preţ Redus Creşterea vânzărilor Scăderea vânzărilor Profit unitar scazut şi a profitului Reducerea promovării şi/sau reducerea cheltuielilor pentru sporirea sau menţinerea calităţii Reacţia concurenţei de reducere a preţului

16

Fig. 3.Cercul vicios al preţurilor 5.2 STRATEGII DE PREŢ Strategia de preţ reprezintă modalitatea prin care preţul este utilizat ca pârghie

economico-financiară în realizarea obiectivelor stabilite pe o anumită piaţă, într-un interval de timp.

În fundamentarea strategiilor de preţ, firma producătoare trebuie să ia în considerare o multitudine de elemente dintre care esenţiale sunt: costurile de producţie, obiectivele de marketing stabilite pe piaţa produsului respectiv (nivel al vănzărilor, cotă de piaţă, nivelul profitului etc.), poziţia firmei pe piaţă şi poziţionarea faţă de concurenţă, anticiparea evoluţiei cererii şi a ofertei, posibilitatea de influenţare a evoluţiei preţului etc.

În formarea preţului producătorului elementele principale luate în calcul sunt costurile de producţie, dimensiunea profitului, dar şi obiectivele stabilite prin strategia de piaţă ce vizează fie pătrunderea sau menţinerea pe o anumită piaţă, fie păstrarea prestigiului firmei.

Costurile de producţie reprezintă limita minimă a nivelului preţului sub care firma vinde în pierdere. În fixarea limitei superioare trebuie avute în vedere atât evoluţia cererii, cât şi preţurile concurenţei şi reacţia acesteia la modificările de preţ.

1.Stabilirea preţului, pe baza costului de producţie, prin metoda adaosului are loc prin adăugarea la costul de producţie a unui adaos standard (menit să acopere cheltuielile fixe şi să asigure un profit). Este o metodă larg utilizată datorită simplităţii ei, cu toate că are numeroase dezavantaje (ignoră preţurile concurenţei, cererea şi valoarea percepută de consumatori).

2. Metoda pragului de rentabilitate stabileşte preţul pornind de la analiza pragului de rentabilitate (stabilind cantităţile ce trebuie a fi văndute la un preţ stabilit pentru a putea obţine profitul dorit). Practic se stabilesc diverse alternative de preţuri de vânzare pentru care se estimează volumul desfacerilor corespunzător pragului de rentabilitate.

3. Orientarea preţurilor după concurenţă este o strategie curentă în ramurile puternic concurenţiale.

Raportarea la concurenţă se face pornind de la poziţia deţinută de firmă pe piaţă şi obiectivele vizate pe perioada de timp considerată. Astfel :

1. Folosirea preţurilor identice cu ale concurenţilor este posibilă în condiţiile unei oferte comparabile calitativ cu a acestora. Strategia de preţuri a firmelor mai slabe poate fi una imitativă (prin imitarea mişcărilor concurenţei sau ca reacţie la mişcările principalilor competitori) sau diferenţiată (care asigură şi ea o concordanţă cu orientarea concurenţei în materie de preţuri, însă operaţiunea nu constă într-o copiere fidelă, modificarea într-un sens sau altul al preţului va fi urmată în proporţii uşor diferite şi cu un decalaj în timp pentru a putea evalua corect efectele unei asemenea acţiuni).

2. Preţurile mai scăzute decât ale concurenţilor pot fi practicate în condiţiile unor costuri de producţie mai reduse sau pe perioade scurte de timp pentru penetrarea pe anumite pieţe.

Firmele puternice care au o cotă de piaţă ridicată şi forţă economică considerabilă sunt capabile să controleze de multe ori preţurile, fiind apoi imitate de către concurenţă.

4. În cazul produselor inovatoare firma producătoare poate stabili un preţ pentru fructificarea avantajului de piaţă (un preţ ridicat aşa numit de „smântânire”), atâta timp cât deţine monopolul asupra pieţei, o dată cu apariţia concurenţei urmând scăderea progresivă a preţului pentru menţinerea nivelului competitiv.

5.Strategia preţurilor de penetrare presupune introducerea pe piaţă a produsului la un preţ mai scăzut în vederea atragerii de cumpărători şi stabilirii unei poziţii pe o piaţă nouă.

17

După o perioadă de stabilizare a produsului are loc creşterea preţului şi apropierea de nivelul preţului pieţei. Strategia trebuie folosită cu precauţie deoarece este dificilă creşterea preţului fără o scădere puternică a volumului vănzărilor şi implicit a profitului.

Având în vedere dinamica pieţei, firmele îşi pot ajusta preţurile prin: 6.Acordarea de rabaturi şi bonificaţii pentru achiziţionarea de cantităţi mari de

mărfuri, pentru recompensarea clienţilor care achită la timp facturile etc.. 7.Modificarea preţurilor în funcţie de traiectoria cicluli de viaţă al produsului, de

oscilaţiile sezoniere, de modificarea condiţiilor de piaţă. Folosirea de preţuri diferenţiate pe categorii de consumatori, în funcţie de amplasament

sau momentul vânzării. 8.Folosirea de preţuri „psihologice” care se bazează pe starea emoţională a

cumpărătorilor: 1. Preţul Odd-Even care fructifică avantajul ordinului de mărime (astfel, vânzările la

un preţ de 99,9 $ sunt mai mari decât în cazul unui preţ de 100 $, deşi diferenţa de preţ este practic nesemnificativă);

2. Preţul de prestigiu, utilizat pentru păstrarea unei imagini deosebite a produsului sau mărcii respective;

3. Preţul liniei de produse care se sprijină pe apartenenţa produsului la o linie de produse cu preţuri apropiate.

Strategia de preţuri prin nivelul, diversitatea şi mobilitatea preţurilor propuse trebuie să

fie suficient de elastică, evaluarea sa periodică şi asigurarea corespondenţei cu condiţiie pieţei fiind absolut necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite.

CAP. 6. DISTRIBUŢIA PRODUSELOR 6.1 Importanţa distribuţiei şi formele ei Distribuţia este o componentă de bază a mixului de marketing şi are rolul de a pune la

dispoziţia consumatorilor bunurile şi serviciile realizate de agenţii economici producători. Ea nu se rezumă la o simplă vehiculare a mărfurilor, ci constă dintr-un ansamblu de mijloace şi operaţiuni care asigură încheierea ciclului economic al produselor.

Rolul distribuţiei este esenţial în realizarea legăturii dintre producţie şi consum, în finalizarea activităţii economice a firmelor, succesul acestora fiind dat în ultimă instanţă de comercializarea produselor sau serviciilor realizate.

Principalele funcţii ale distribuţiei: o Asigurarea legăturii dintre producţie şi consum. o Colectarea, respectiv achiziţionarea de produse similare de la diverse surse de

aprovizionare, repartizarea produselor conform cererii prin divizarea partizilor mari de mărfuri în loturi şi asortarea produselor conform cererii reţelei de distribuţie cu amănuntul.

o Culegerea de informaţii necesare fundamentării deciziilor şi strategiilor de marketing, menite să asigure satisfacerea, în cât mai mare măsură, a cerinţelor consumatorilor.

Importanţa distribuţiei este într-o continuă creştere o dată cu sporirea masei de produse şi servicii oferite de producători şi cu diversificarea exigenţelor cumpărătorilor, aceasta antrenînd resurse materiale şi umane apreciabile care influenţează considerabil preţul final al produselor.

18

În cadrul distribuţiei se evidenţiază atât circuitul fizic şi economic al mărfurilor, cât şi relaţiile ce iau naştere între diverşii agenţi de piaţă ce participă la ea.

Circuitul fizic (logistica mărfurilor) reprezintă traseul parcurs de marfă de la producător la consumatorii sau utilizatorii acesteia.

Operaţiunile economice însoţesc şi condiţionează acest circuit fizic şi presupun actele de vânzare-cumpărare, concesiune, consignaţie etc. care însoţesc trecerea succesivă a mărfurilor de la un agent de piaţă la altul, până la consumatorul final.

În funcţie de specificul produselor (care necesită condiţii specifice de păstrare, manipulare, transport, depozitare, etalare, comercializare etc.) se pot practica mai multe forme de distribuţie:

• Distribuţia extensivă aplicată produselor care nu necesită condiţii speciale de păstrare, etalare şi care pot fi comercializate printr-o gamă variată de unităţi.

• Distribuţia selectivă aplicată mărfurilor care necesită anumite condiţii de păstrare, etalare şi încercare a lor de către clienţi şi care sunt comercializate în magazine sau raioane specializate (ex. produsele alimentare perisabile, produsele electrocasnice, etc.).

• Distribuţia exclusivă se realizează în : � cazul produselor care prin însuşirile lor reclamă fie condiţii

tehnico-materiale speciale (ex. benzina), fie personal cu pregătire specifică ( ex. medicamentele );

� cazul unor raporturi speciale dintre producător şi distribuitor(acestuia din urmă acordândui-se exclusivitate în desfacerea produsului într-o anumită zonă).

6.2 Canalele de distribuţie Prin distribuţia produselor, o dată cu mişcarea efectivă a acestora, are loc şi schimbarea

proprietăţii asupra lor, având loc transferarea succesivă a dreptului de proprietate de la producător până la consumator. Acest itinerar parcurs de mărfuri în circuitul lor comercial alcătuieşte canalul de distribuţie.

Un canal de distribuţie cuprinde intermediarii de aceiaşi natură şi cu aceiaşi specializare care participă la fluxul unui produs de la producător la consumator.

Canalele de distribuţie sunt caracterizate prin trei dimensiuni: 1. Lungimea canalului care este dată de numărul verigilor intermediare

prin care trece produsul până la consumatorul final (şi nu de distanţa parcursă în spaţiu de produs).

2. Lăţimea canalului care este determinată de numărul unităţilor

participante la desfacerea produsului în cadrul fiecărei verigi a circuitului de distribuţie.

3. Adâncimea canalului exprimă măsura apropierii distribuţiei de locul efectiv de consum (dată de modul de amplasare a unităţilor de desfacere şi formele de comercializare practicate).

Distribuţia fizică sau logistica mărfurilor cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate

în cadrul producţiei şi comerţului în vederea vehiculării eficiente a produselor de la locul de producţie şi până la locul unde pot fi achiziţionat de consumatorul final (inclusiv aprovizionarea întreprinderilor producătoare cu materii prime şi materiale).

19

Logistica mărfurilor presupune deplasarea efectivă a acestora, prin diverse canale, de la sursa de provenienţă până la începutul liniei de fabricaţie (în cazul aprovizionării tehnico-materiale), sau de la capătul acesteia până la consumatorul sau utilizatorul final.

Principalele activităţi logistice sunt următoarele: 1. Proiectarea şi organizarea depozitelor 2. Depozitarea produselor 3. Transportul produselor 4. Stocarea 5. Manipularea 6. Sortarea 7. Preambalarea 8. Condiţionarea 9. Expedierea şi recepţia produselor 10. Activităţi informaţionale ce privesc logistica produselor. Ponderea deţinută de distribuţia fizică în preţul cu amănuntul al produsului poate varia

de la cca. 1/5 până la 1/3 în cazul produselor alimentare. 6.3 Distribuţia cu amănuntul Comerţul cu amănuntul cuprinde actele de vânzare-cumpărare de mărfuri în partizi

mici, efectuate între producători sau comercianţi şi consumatorii individuali în scopul satisfacerii nevoilor curente ale celor din urmă.

În cadrul comerţului cu amănuntul sunt cuprinse: � Vânzările de mărfuri alimentare, nealimentare şi alimentaţia publică

realizate în cadrul reţelei comerciale. � Vânzările de tipărituri pe bază de abonament. � Vânzările de bunuri efectuate prin magazinele de consignaţie. � Livrarea de energie electrică, termică prin unităţi specializate în

distribuţia acestor servicii. � Vânzările ocazionale către instituţii şi întreprinderi publice sau private

de produse alimentare destinate consumului social (ex. cantine, spitale, creşe) sau produse nealimentare pentru uz gospodăresc (ex.materiale de întreţinere, furnituri de birou etc.).

După varietatea produselor pe care le desfac unităţile de desfacere cu

amănuntul se împart în : • Magazine specializate care oferă la vânzare o gamă restrânsă de

produse, înrudite între ele (ex. articole sportive, bijuterii, florării, jucării etc.). Extinderea acestui tip de magazine se datorează procesului puternic de segmentare a pieţei şi specializării produselor.

• Magazine universale care comercializează, prin intermediul unor raioane specializate, o mare varietate de produse şi ocupă spaţii mari (cca. 20.000-25.000 m2), fiind situate, de obicei, în centrele comerciale ale oraşelor.

• Magazine generale (de mărunţişuri) care oferă la vânzare o gamă mai restrânsă de mărfuri decât cele universale, preţurile acestora fiind mai mici, apropiate de cele practicate în unităţile cu autoservire.

• Supermarketurile sunt magazine mari, care oferă la vânzare produse necostisitoare, într-o mare varietate sortimentală, fiind

20

organizate cel mai adesea după principiul autoservirii. Ele sunt situate pe principalele artere ale oraşelor şi au atras clienţii magazinelor mici şi a celor de la „colţul străzii”.

• Magazinele care oferă produse de strictă necesitate, sunt de dimensiuni mici şi desfac o gamă restrânsă de produse cu un grad ridicat de rulaj (produse alimentare, articole de toaletă, ţigări etc.), fiind amplasate în zone rezidenţiale şi funcţionând uneori cu un program prelungit de vânzare.

• Supermagazinele au dimensiuni foarte mari (2.000-4.000 m2) şi comercializează o gamă foarte largă de produse şi servicii (oferă servicii variate de genul: spălătoriilor, developări foto, retuşuri, staţii de benzină, service, poştă etc.), fiind amplasate la periferia oraşelor în parcurile de

vânzare cu amănuntul. • Hipermagazinele sunt mai mari decât supermagazinele (ocupând

aprox. 10.000 m2), desfac o gamă foarte variată de mărfuri şi operează asemănător depozitelor. Ele combină astfel facilităţile oferite de depozite cu cele ale magazinelor ce practică reduceri de preţuri.

Marketingul direct cuprinde comercializarea produselor prin intermediul poştei, al cataloagelor, internet, vânzări directe din uşă în uşă etc.

6.4 Comerţul cu ridicata cuprinde toate activităţile de comercializare de produse şi

servicii către diverse firme care le achiziţionează în scop productiv sau pentru a fi revândute. Angrosiştii pot fi clasificaţi în funcţie de modul în care preiau mărfurile şi de gama de

servicii oferite: Angrosişti independenţi care preiau pe cont propriu marfa ce urmează să o

comercializeze şi care pot oferi servicii limitate sau o gamă mai largă de servicii. Angrosistii cu servire completă oferă o gamă largă de servicii(ex. finanţarea

achiziţiilor, livrarea mărfii, asistenţă tehnică şi consultanţă de management) ei putând fi: comercianţi angrosişti (care vând marfă detailiştilor) sau distribuitori industriali (cei care vînd mărfuri producătorilor).

Comisionarii şi agenţii se deosebesc de angrosiştii comercianţi prin faptul că nu preiau dreptul de proprietate asupra bunurilor şi îndeplinesc un număr limitat de funcţii.

Ei se specializează pe produse sau categorii de clienţi şi pentru că ajută la vânzare şi cumpărarea de mărfuri primesc un comision calculat ca procent din preţul de vânzare.

Comisionarul face legătura între cumpărător şi vânzător şi participă la procesul de negociere, fiind angajat temporar şi plătit de partea care l-a angajat. El nu se implică în operaţiuni financiare şi nu preia nici un risc (ex. cei mai cunoscuţi comisionari sunt cei din sfera comerţului cu produse agroalimentare, afacerilor imobiliare, asigurări etc.).

Agentul poate reprezenta cumpărătorul sau vînzătorul pe o perioadă mai lungă de timp. Agenţii producătorilor reprezintă interesele comerciale ale unui număr de 2 sau mai

mulţi producători ai unor produse înrudite.

21

CAP. 7.

Comunicarea şi activitatea promoţională

În cadrul strategiei de marketing activitatea promoţională ocupa un loc extrem de important asigurând un flux permanent de mesaje şi informaţii între firmă şi mediul extern fără de care finalizarea rezultatelor activităţii economice a acesteia nu poate avea loc în bune condiţii.

Creşterea fără precedent a schimburilor economice interne şi internaţionale, fenomenul tot mai aceentuat al globalizării, sporirea şi diversificarea continuă a bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă ridică serioase probleme de comunicare între producători şi consumatori sau parteneri interni sau externi. La rândul lor, consumatorii sunt copleşiţi de multitudinea şi diversitatea de produse oferite spre comercializare şi se descurcă tot mai greu în alegerea celor care să le satisfacă cerinţele în mod corespunzător. De aceea, firmele producatoare îşi constituie sisteme de comunicare permanentă, atât cu consumatorii, cât şi cu intermediarii în vederea :

� difuzării unui spectru larg de informaţii cu privire la produsele lor, la activitatea pe care o desfăşoară;

� recepţionării modul în care acestea sunt primite de către consumatori; � adoptării unor modalităţi specifice de influenţare a comportamentului de

cumpărare şi de consum al cumpărătorilor ; � sprijinirii procesului de vâzare.

Prin urmare, comunicarea presupune mai mult decât un mesaj transmis către un receptor, este necesar totodată ca acest mesaj să fie înţeles în sensul în care s-a intenţionat şi emiţătorul să primească, la rândul său, o reacţie de răspuns (feedback-ul). Analizând răspunsul primit emiţătorul îşi poate adapta în mod corespunzător mesajul pentru ca acesta să fie bine înţeles de receptor. În concluzie, pentru a avea succes şi a deservi scopurilor de marketing, comunicarea trebuie să se realizeze în ambele sensuri şi să aibă continuitate, să se realizeze după un plan bine stabilit, conform unei strategii de marketing pe termen lung. Schematizând şi simplificând procesul de comunicare acesta poate fi prezentat ca în figura MESAJ codificare decodificare emit decodificare codificare

Emitator (firma)

Receptor (Comerciant, client)

Factori perturbatori

22

( FEEDBACK) MESAJ

Orice proces de comunicare presupune existenţa următoarelor elemente: � Emiţătorul - o persoană sau un grup de persoane care transmit un mesaj

(întreprinderea producătoare, comerciantul sau orice sponsor interesat). � Receptor - destinatarul mesajului- in cazul nostru publicul ţintă (clienţi efectivi

sau potenţiali, comercianţi, alt public interesat). � Mesajul reprezintă conţinutul informaţional ce va fi transmis. � Codificarea, respectiv transpunerea mesajului sau ideii ce urmeaza a fi

comunicata intr-o forma simbolica adaptata canalului care va fi utilizat in transmiterea sa. La receptor mesajul trece prin procesul de decodificare, respective de transformare a sa în idei, concepte.Dacă rezultatul decodificării nu este identic cu cel codificat de emiţător înseamnă că procesul de comunicare a fost afectat apărând factori perturbatori (numiţi şi zgomot) care au alterat conţinutul informaţional.

� Canalul de comunicare reprezintă mijlocul de transmitere a mesajului şi poate fi personal sau impersonal.

1.Canalele de comunicare personale implică elemente de contact personal între emiţător şi receptor. Contactul individualizat şi direct cu audienţa prezintă o serie de avantaje datorită faptului că se poate adapta rapid continutul mesajului la particularităţile receptorului, la reacţiile sale din momentul comunicării, crescând astfel şansele ca mesajul să fie auzit şi înţeles.

Ariile majore ale comunicării personale sunt : -comunicarea internă întreprinderii- între diverse compartimente, între angajaţi, între manageri şi subordonaţi toate acestea având un rol important în bunul mers al activităţii. De o importanţă deosebită este şi comunicarea prin intermediul canalelor sociale, astfel familia, prietenii, colegii de serviciu, cunoscuţii au deseori un impact puternic asupra indivizilor în efectuarea actului de cumpărare. - personalul de vânzare pentru a avea succes trebuie să clădească o relaţie de încredere cu clienţii lor să comunice cu aceştia, nu numai verbal ci şi prin gesturi, mimică şi atitudine. Descoperind nevoile clienţilor acesta trebuie să-i convingă că oferta lor este cea mai indicată pentru satisfacerea acestora. -marketingul personalizat-utilizarea telefonului drept canale de comunicare între întreprindere şi clienţii săi este destul de frecventă în cazul comenzilor regulate la o serie de produse industriale sau între producator şi comercianţi. -poşta directă- scrisorile personalizate, având drept ţintă un anumit client, stimulează interesul şi pot fi eficiente în procesul comunicării în masura în care costurile poştale nu sunt deosebit de mari. -Târgurile şi expoziţiile asigură întâlnirea dintre furnizori şi clienţi într-o atmosfera relaxată, noile produse pot fi nu numai văzute, dar şi testate şi comparate cu cele ale concurenţei. Personalul de vânzări oferă informaţii, explică şi încearcă să-şi vândă produsele.

2.Canalele de comunicare impersonale transmit mesaje fără a implica un contact direct cu receptorii: -mass-media-tipăriturile, televiziunea şi radioul, cinematograful, mijloacele de expunere exterioară etc. Aici putem aminti şi ambalajul produselor numit şi” vânzătorul tăcut” datorită rolului său foarte important în procesul de comunicare.Rolul şi importanţa sa s-a modificat foarte mult în ultimul timp, astfel funcţia sa iniţială de protecţie împotriva tuturor elementelor de mediu care

23

ar putea vătăma produsul, de uşurare a manipulării, depozitării şi comercializării, în prezent ambalajul are şi o importantă funcţie informaţională şi de creare şi păstrare a imaginii de marcă. Ambalajul ofera o serie întreagă de informaţii menite să atragă clienţii, dar şi ăa răspundă unor necesităţi legale.El trebuie să fie atractiv, să capteze atenţia clienţilor şi să se diferenţieze de concurenţă, dar trebuie în acelaşi timp să corespundă şi necesităţilor canalelor de distribuţie. Internetul a devenit unul dintre cele mai rapide şi facile canale de comunicare, având şi un cost foarte redus şi posibilităţi multiple de informare, de vânzare, de plăţi electronice etc. Prin urmare, procesul comunicării dintre organizaţie şi public este unul complex cu dublu sens, având un caracter planificat.Alegerea canalelor de comunicare şi utilizarea lor corectă este vitală în acest proces. Mediile cele mai indicate de comunicare depind foarte mult de natura produsului sau serviciului, de publicul ţintă, dar şi de resursele disponibile la nivelul organizaţiei. Obiectivele comunicarii in marketing sunt: -informarea respectiv transmiterea de informaţii cu privire la existenţa produselor şi serviciilor, la calităţile acestora, la modul de prezentare şi de obţinere a lor.; -convingerea respectiv crearea unei atitudini favorabile prin oferirea de argumente care să-i asigure superioritatea produsui sau serviciului faţă de altele similare; -reamintirea care vizează asigurarea sprijinului şi a loialităţii cumpărătorilor în vederea unui bun climat de vânzări viitoare.

PUBLICITATEA

Conţinutul şi formele publicităţii

Politica promoţională a întreprinderii are drept componenta esenţiala publicitatea- aceasta constituind mijlocul de comunicare cel mai des folosit în vederea informării publicului cu privire la activitatea, produsele, serviciile sau mărcile sale, determinării unei atitudini favorabile în randul acestuia şi fidelizării consumatorilor.

Mediul extern foarte dinamic şi concurenţa crescută necesită eforturi susţinute din partea producătorilor şi comercianţilor în vederea impunerii pe piaţă a produselor şi serviciilor lor. Drept urmare perioada actuală este marcată de politici promoţionale susţinute, ageresive şi costisitoare care pun în prim plan o serie variată de acţiuni publicitare menite să aducă beneficii atât pe termen scurt (prin influenţarea volumului şi structurii consumului), dar şi să modifice pe termen lung comportamentul consumatorilor şi să creeze fidelitatea acestora faţă de oferta întreprinderii.

Promovarea intereselor comerciale ale întreprinderii presupune utilizarea alături de publicitate şi a altor mijloace promoţionale, bine corelate şi integrate într-un mix promoţional adecvat scopului propus.

Publicitatea constituie orice forma de comunicare plătită, în legătură cu produsele,

activităţile sau serviciile unei firme, destinată influenţării clienţilor existenţi sau potenţiali, în scopul declanşării actului de achiziţie.

De real folos este şi- Publicitatea gratuită care presupune difuzarea de informaţii referitoare la produse , servicii, mărci prin intermediul unor conferinţe, reportaje interviuri, pornind de la surse neutre care nu sunt solicitate, iniţiate sau plătite de către firma ale cărei produse sau servicii au făcut obiectul informaţiilor în cauză.

Scopul publicităţii îl constituie o comunicare eficientă în vederea atragerea atenţiei, suscitarea interesului şi incitarea clientului în vederea achiziţionarii unui produs.

24

Publicitataea poate avea ţinte precise care vizează: susţinerea procesului de vânzare, crearea unei imagini favorabile faţă de întreprindere, produsele sau serviciile sale, marca sub care se comercializează acestea, pătrunderea pe o nouă piaţă sau atragerea de noi segmente de consumatori, lansarea pe piaţă a unui nou produs, modificări de preţuri sau tarife etc.

Acţiunile de prezentare indirectă a unui mesaj în legatură cu un produs, serviciu , marcă sau firmă de către orice susţinător reprezintă esenţa publicităţii. Datorită naturii sale psihologice, acţiunea publicităţii are loc pe termen lung şi efectele generate de ea sunt greu masurabile cantitativ.

Formele publicităţii

In functie de obiectul mesajului publicitar avem: Publicitatea de produs-care urmăreşte stimularea cererii de consum la un anumit produs sau serviciu, fiind cea mai uzitată formă de publicitate.În cadrul ei putem distinge, în funcţie de scopul urmărit şi de etapa din ciclul de viaţă în care se află produsul:

� Publicitate de informare- folosită de obicei la lansarea unui nou produs sau serviciu pe piaţă în vederea creerii cererii primare.

� Publicitatea de convingere- în vederea formării cererii selective şi pentru a face faţă concurenţei.

� Publicitatea comparativă-utilizată pentru compararea directă a unor produse sau servicii aflate în relaţii de concurenţă.

� Publicitatea de condiţionare-pune accent pe modul de prezentare a produsului în vederea unei rapide şi uşoare identificări a lui din marea masă de produse similare concurente sau substituibile.

� Publicitatea de reamintire- în cazul produselor aflate deja pe piaţă şi ajunse în etapa de maturitate a ciclului lor de viaţă în vederea păstrării interesului cumpărătorilor faţă de acesta.

Publicitatea de marcă care se axează pe sublinierea caracteristicilor şi superiorităţii unei mărci în situaţia existentei pe piaţă de produse sub diferite mărci care satisfac nevoi similare. Publicitatea de firma (institutională) urmăreşte realizarea unei imagini favorabile, a unei atitudini pozitive şi chiar a ataşamentului publicului faţă de aceasta şi implicit faţă de oferta sa de produse şi servicii. Dupa ţinta mesajului publicitar publicitatea se poate adresa consumatorilor finali sau intermediarilor, respectiv firmelor de comercializare, prescriptorilor sau consultanţilor. Dupa aria de difuzare a mesajului publicitar se poate diferenţia în : publicitate locală, regională, naţională sau internaţională.

Tehnici şi mijloace publicitare Pentru realizarea programelor promoţionale se apelază la o serie de componente ale

mass-media precum şi la alte modalităţi de transmitere a mesajelor publicitare. Varietatea acestor metode este în continuă creştere, creativitatea având un câmp larg de manifestare în îmbinarea unor elemente psihologice, economice, sociologice, în găsirea celor mai relevante mijloace şi tehnici promoţionale.

Mediile majore de transmitere a mesajelor publicitare: � Publicitatea prin presă este cea mai uzitată modalitate datorită accesibilităţii

acesteia, costului relativ scazut (comparativ cu alte mijloace audio-video) şi rezultatelor obtinute.Decizia de alegere a presei drept mediu de transmitere a mesajelor publicitare trebuie să ia în calcul natura şi particularităţile acestui

25

suport (începând de la aria de difuzare, tirajul, categoria socio-profesională a cititorilor, preţul inserării mesajului etc.). Alături de cotidiene există o serie largă de periodice, reviste de specialitate cu un anumit public ţintă, magazine, anuare, ghiduri etc. care corect selecţionate pot oferi un bun suport pentru mesajul promoţional. Alături de avantaje exista însă şi o serie de dezavantaje legate de durata scurtă de viaţă a mesajului, o selectivitate relativ scazută, în special în cazul cotidienelor, o receptivitate redusă din partea destinatarului în cazul abundenţei de mesaje publicitare, grupate de regulă în secţiuni speciale, sau aşezate în zone de interes scăzut, calitatea grafică sau sugestivitatea scăzută etc.

� Publicitatea prin radio asigură transmiterea de mesaje audio la preţuri moderate. Posturile coerciale de radio asigură o selectivitate a destinatarilor, flexibilitate şi accesibilitate sporită. Rezultatele acestei publicităţi sunt însă mai modeste comparativ cu alte mijloace de transmitere a mesajelor datorită, în special, limitării acestuia la componenta sonoră, care de multe ori nu este la fel de sugestivă ca cea vizuală şi are o prezentare de moment.

� Publicitatea prin televiziune este modalitatea cea mai eficientă de transmitere a mesajului publicitar datorită posibilităţii combinării sunetului şi imaginii într-un tot unic, cu mare putere de sugestie asupra destinatarului. Difuzarea mesajelor prin intermediul televiziunii, în special la orele de audienţă maximă, este însă costisitoare, are o selectivitate scazută a destinatarilor mesajelor. Extinderea rapidă a acestui gen de publicitate s-a datorat şi gradului ridicat de pătrundere a televiziunii în gospodării, timpului dedicat vizionării programelor TV., televiziunii prin cablu si teleshoping-ului.

� Publicitatea prin intermediul cinematografului a cunoscut o epoca de glorie care a apus însă pe masura extinderii altor forme de divertisment, în special televiziune, video, DVD, cablu. Este relativ costisitoare şi cu o slabă selectivitate a destinatarilor.

� Publicitatea exterioară foloseşte o gamă largă de suporturi pentru mesajele publicitare:panouri publicitare, afişe, însemne luminoase deosebit de eficiente în cazul unei bune amplasari (in marile aglomerari urbane, intersecţii, zone comerciale). Afişele utilizate în practica publicitară sunt de diverse tipuri în funcţie de modul de prezentare, locul de expunere, durata etc.

În aceiaşi categorie a suporturilor publicitare prin tipărituri se înscriu şi cataloagele (instrumente de prezentare a activităţii unei întreprinderi, zone sau staţiuni turistice), pliantele, prospectele şi brosurile.

Promovarea vânzărilor Prin promovarea vânzărilor se înţelege utilizarea, de obicei sau temporar, de mijloace

şi tehnici de marketing în vederea stimulării, impulsionării şi creşterii vânzărilor de bunuri sau servicii oferite pe piaţă de un agent economic.

Acordarea de stimulente pe termen scurt cu scopul încurajării achiziţionării de către consumatori a anumitor produse sau servicii se poate realiza şi în completarea acţiunilor publicitare sau a altor activităţi cu scop promoţional.

Promovarea vânzărilor a cunoscut o creştere în importanţă datorită costurilor în creştere ale publicităţii prin intermediul media, dar şi a faptului ca acţionează direct asupra consumatorului, rezultatele sale fiind vizibile şi comensurabile în scurt timp de la lansarea

26

campaniei .La rândul lor, consumatorii caută avantaje tot mai mari, iar concurenţa tot mai intensă apelează la variate actiuni promotionale.

O sarcină dificilă a marketingului este aceea de a găsi persoane dispuse să încerce noile produse pentru a putea evalua proprietăţile produsului, a-l compara cu produsul folosit în mod curent, şi a-şi face o primă impresie ce ar putea fi urmata de intenţia de cumpărare.

Se poate considera că banii reprezintă baza promovării consumului, plătind bani mai puţini cumpărătorul face astfel economii. Aceşti bani pot fi oferiţi fie direct prin reduceri de preţ, fie indirect drept cupoane pentru cumpărarea altor produse sau ca premii într-un concurs în care se cere dovada cumpărării produsului.

Scopul promovării vânzărilor diferă şi în funcţie de destinatarii acestor acţiuni, astfel: � In ceea ce priveste consumatorii se poate urmări: Creşterea vânzărilor pe termen scurt, câştigarea unei poziţii stabile pe piaţă, determinarea consumatorilor de a încerca un produs nou, îndepărtarea consumatorilor de produsele concurenţei, păstrarea şi recompensarea clienţilor fideli.

� In ceea cei priveste pe detailişti: motivarea detailiştilor de a pune în vânzare noi articole şi de a opera stocuri mai mari, stimularea lor să acorde un spaţiu mai mare pe rafturile magazinelor pentru anumite produse, convingerea lor pentru a cumpăra şi în viitor.

� In ceea ce priveşte forţele de vânzare: stimularea acestora pentru a acorda o mai mare atenţie produselor noi sau actuale, încurajarea pentru atragerea de noi clienţi.

Principalele acţiuni de promovare a vânzărilor sunt: a) Reducerea preţurilor sau tarifelor cu efect psihologic cert şi rezultate comerciale

comensurabile.Scopul acestor reduceri poate fi scăderea sau lichidarea stocurilor de produse greu vandabile sau cu vânzare lentă, lichidarea stocurilor la produsele care urmează a fi inlocuite cu altele noi.

Efectul psihologic al reducerii preţurilor este evident, eliminându-se o serie de reţineri de la actul cumpărării legate de nivelul preţului.

În practica comercială vânzările cu preţ redus sunt reglementate, fiind interzisă vânzarea în pierdere( la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie) cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege (vânzări de lichidare, vânzări de soldare, vânzări directe din magazine sau depozite de fabrică, vânzări promoţionale, vânzarea produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsul respectiv nu poate fi vândut în condiţii comerciale normale).

Vânzările de soldare se pot efectua în cursul a doua perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de soldări.

b)Vânzările grupate presupun vânzările la un preţ global de produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, precum şi pentru produse identice, preambalate, oferite într-un ambalaj colectiv, acest preţ global fiind mai redus decât cel rezultat prin însumarea preţurilor indviduale ale produselor sau serviciilor care fac obiectul ofertei. Fiecare produs sau serviciu poate fi achiziţionat şi separat, la preţul său obişnuit, în cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare.Cumpărătorul are astfel posibilitatea de a face economii, iar comerciantul işi poate vinde şi produsele sau serviciile care sunt mai puţin solicitate.

c)Concursurile publicitare organizate de comercianţi sau producători urmăresc stimularea interesului în rândul publicului, care să favorizeze creşterea vânzărilor.

d)Publicitatea la locul vânzării urmareşte atragerea şi orientarea interesului publicului către un anumit produs, serviciu, raion sau stand. Influenţarea cumpărătorului în

27

special în formele de comercializare în care clientul nu vine în contact direct cu comerciantul (autoserviri), sau în cazul târgurilor şi expoziţiilor.

e) Cadourile promoţionale constau din prime, obiecte sau anumite servicii pe care producătorul sau comerciantul le oferă cumpărătorilor, acestea fiind cuprinse în preţul de vânzare cu ocazia unor concursuri, jocuri sau loterii. Scopul este atragerea atenţiei asupra unui anumit produs, păstrarea fidelităţii consumatorilor.

Problemele majore ale promoţiilor se referă la faptul că: � Sunt costisitoare, conducând la reducerea veniturilor şi deci a profiturilor

producătorilor, la dereglarea programelor de producţie sau a nivelului stocurilor (datorită achiziţiilor masive făcute de detailişti în perioadele de discounturi şi reducerii achiziţiilor în perioadele dintre acestea).Alinierea la ofertele concurenţei implică de multe ori reducerea fondurilor alocate publicităţii, investiţiilor în inovare şi furnizării de servicii mai bune.

� Un număr semnificativ de clienţi sunt cumpărători de mărfuri cu preţ redus, ei cumpără doar pe perioada reducerii şi nu devin clienţi permanenţi.

� Reducera frecventă a preţului poate aduce prejudicii imaginii calităţii produsului sau companiei.

� Sunt uşor de copiat de concurenţă. f) Merchandisingul-ansamblu de tehnici utilizate în comercializarea produselor cu rol

promoţional care urmăresc prezentarea în cele mai bune condiţii a produselor şi serviciilor oferite spre comercializare (tehnici de etalarea produselor în spaţiile de vânzare, acordarea unei atenţii sporite factorilor vizuali şi gruparea produselor pentru ca acestea să se ajute reciproc în procesul vânzării, demonstraţii ale modului de funcţionare a acestora etc.).

Relaţiile publice Relaţiile publice cuprinde o gamă largă de acţiuni ce au drept scop stabilirea şi

întreţinerea de relaţii bune cu publicul, cu mass-media, cu alte organizaţii şi asociaţii. Crearea unei imagini de firmă corespunzatoare intereselor sale, preîntâmpinarea sau

dezminţirea zvonurilor şi a ştirilor nefavorabile necesită eforturi susţinute din partea întreprinderii. Pe termen lung, aceste eforturi sunt răsplătite, având un efect promoţional deosebit şi se materializează în ataşamentul şi simpatia publicului. Având caracter permanent aceste relaţii caută să cultive încrederea şi înţelegerea întregii opinii publice, nu numai a cumpărătorilor efectivi sau potenţiali. Aceste relaţii există de la sine însă, în avantajul organizaţiei, mesajele emise trebuie gestionate şi pus un accent deosebit pe dialogul cu publicul.

Publicul intern este format din angajaţii firmei care lucrează în interior sau reprezintă firma în afară, iar cel extern, numeros şi eterogen, cuprinde atât publicul aflat în relaţii comerciale, financiare sau administrative cu firma, cât şi public care nu are nici un fel de relaţii directe cu aceasta.

Relaţiile cu mass-media ocupă un loc important şi presupun utilizarea unor tehnici de stabilire şi întreţinere a comunicării cu mijloacele de comunicare în masă, precum şi elaborarea şi difuzarea materialelor informative (editoriale, ştiri, interviuri, conferinţe de presă etc).

Manifestările care facilitează schimbul de informaţii prin contactul direct: conferinţe, expoziţii, seminarii, colocvii, ca şi diverse evenimente speciale, promovează la rândul lor interesele şi prestigiul firmei.

28

Comunicaţiile controlate, respectiv zona materialelor publicitare pentru uzul firmei, includ rapoartele anuale, materialele educaţionale, prezentări audiovizuale sau orice material care poate susţine cu succes obiectivele organizaţionale.

Activităţile de lobby, respectiv influenţarea unor decizii din zona legislativă, costituie şi ele un set de instrumente folosite în relaţii publice de marketing.

Participarea la activităţi de interes social, sponsorizările şi orice alt mijloc de expunere în faţa publicului constituie modalităţi de promovare a imaginii de firmă, de atragere a simpatiei şi preferinţei consumatorilor.

Instrumente deosebit de importante de comunicare sunt la rândul lor şi documentele companiei, cărţile sale de vizită, broşurile, fabricile, birourile, camioanele companiei, codul de îmbrăcăminte a personalului etc.

Utilizarea mărcilor Necesitatea individualizării şi diferenţierii produselor sau serviciilor unui producător a

impus, tot mai frecvent, utilizarea mărcilor ca semne distinctive şi purtătoare de mesaje. Marca constutuie pentru cumpărător un ansamblu de referinţe care definesc produsul,

asigurând cunoaşterea şi recunoşterea acestuia, conducând în timp la o relaţie de încredere, care se poate transforma în intenţie de cumpărare.

Politica de promovare a unei mărci de produs sau de firmă constituie un efort susţinut, pe termen lung, imaginea de marcă clădindu-se puţin câte puţin, de aceea nu toate firmele îşi pot permite acest lucru sau realităţile pieţii dovedesc că imaginea nu corespunde produsului şi calităţii acestuia. Funcţiile mărcii nu se limitează la promovarea originii sau calităţii produsului, ci şi la ralierea la simboluri, la veritabile surse de recunoaştere pentru diverse categorii socio-profesionale.

Marca se detaşează de produsul în sine fiind persuasivă prin ea însăşi, din accesoriu al produsului devenind un bun independent cu valoare economica proprie.

Indiferent că este vorba de marca de fabrică sau comercială, de produse sau servicii, susţinerea şi impunerea ei pe piaţă necesită o strategie pe termen lung, integrată în strategia globală a întreprinderii şi conformă obiectivelor urmărite în domeniul comunicării.

Marca trebuie să fie clară, expresivă, concisă, să utilizeze o grafică descifrabilă şi sugestivă, să poată fi uşor memorată şi să evoce idei agreabile.

Forţele de vânzare Atingerea obiectivelor comerciale ale firmei este mult impulsionată de utilizarea unui

grup de specialişti investiţi cu anumite competenţe specifice şi cu dublu role: de creştere a cifrei de afaceri (distribuind produsele direct fără ajutorul reţelei comerciale) şi de întreţinere a unui dialog permanent cu piaţa.

În vederea efectuării actelor de vânzare aceste forţe trebuie să identifice clienţii potenţiali, să realizeze schimburi de informaţii cu aceştia, să-şi facă publicitate produselor în mod selectiv (adecvat receptorului şi reacţiei acestuia) să negocieze şi să încheie contracte, să asigure consultanţă tehnico-comercială pentru consumatori sau intermediari, să culeagă un volum impresionant de informaţii cu privire la cerinţele, tendinţele şi evoluţia pieţei, concurenţei.

Importanţa forţelor de vânzare derivă nu numai din actele de vânzare, ci şi din rolul lor de canale de comunicaţie în dublu sens. Rolul lor publicitar este evident, iar rezultatele obtinute le-au impus drept o componentă promoţională de bază pentru o serie întreagă de

29

producători sau comercianţi care se adresează, de exemplu, unei clientele specializate sau restrânse.

Forţele de vânzare pun în faţa întreprinderii o serie de probleme datorită situaţiilor complexe care apar o data cu recrutarea şi selectarea vânzătorilor, instruirea lor având în vedere că ei vor fi imaginea întreprinderii (o reprezintă, dialoghează cu clienţii, creează perspectiva unor relaţii durabile) şi pentru a-şi îndeplini cu succes misinunea trebuie să posede o serie de calităţi, abilităţi şi cunoştinţe care să-i transforme în buni comercianţi şi atenţi observatori ai fenomenelor pieţii.Rezultatele acestora sunt influenţate şi de modalităţile de motivare şi salarizare aplicate.

Dimensionarea acestor forţe de vânzare este strâns legată de obiectivele propuse şi resursele disponibile la nivelul fiecărei întreprinderi.

Folosirea telemarketingului sau a unor distribuitori specializaţi sunt alternative la folosirea unor forţe de vînzare mult prea costisitoare.

Manifestări promoţionale Având valenţe promoţionale deosebite, expoziţiile, târgurile şi saloanele au devenit

modalităţi consacrate de comunicare, cu frecvenţă sporită, cu calendare devenite tradiţionale în unele ramuri şi cu participări masive atât din partea expozanţilor, cât şi a publicului.

Participarea întreprinderilor cu produsele sau serviciile lor, la acest tip de manifestări, asigură contactul direct cu vizitatorii (potenţiali clienţi), ceea ce presupune oferirea de informaţii convingătoare, efectuarea de demonstraţii şi testarea calităţii produselor.

Aceste manifestări oferă şi cadrul ideal de desfăşurare şi a altor activităţi promoţionale (distribuirea de pliante, broşuri, difuzarea de clipuri publicitare, organizarea de mese rotunde, simpozioane, coctailuri etc.). Promovarea noilor produse, practicarea de preţuri promoţionale atrag un public numeros, conducând la largirea dialogului cu agenţii pieţei .

Totodată, constituie un prilej bun pentru o mai bună cunoaştere a firmelor concurente, putând fi culese informaţii despre produsele şi condiţiile oferite de acestea.

Datorită costurilor ridicate, implicate de participarea în calitate de expozant la asemenea manifestări, este necesară o selecţie în funcţie de posibilităţile materiale ale întreprinderii şi obiectivele de marketing propuse.

COMUNICAREA SI ACTIVITATEA PROMOŢIONALĂ În cadrul strategiei de marketing activitatea promoţională ocupă un loc extrem de

important, asigurând un flux permanent de mesaje şi informaţii între firmă şi mediul extern fără de care finalizarea rezultatelor activităţii economice a acesteia nu poate avea loc în bune condiţii.

Creşterea fără precedent a schimburilor economice interne şi internaţionale, fenomenul tot mai aceentuat al globalizării, sporirea şi diversificarea continuă a bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă ridică serioase probleme de comunicare între producători şi consumatori sau partenerii interni sau externi. La rândul lor, consumatorii sunt copleşiţi de multitudinea şi diversitatea de produse oferite spre comercializare şi se descurcă tot mai greu în alegerea celor care să le satisfacă cerinţele în mod corespunzător. De aceea, firmele producatoare îşi constituie sisteme de comunicare permanentă, atât cu comercianţii, cât şi cu consumatorii în vederea difuzării unui spectru larg de informaţii cu privire la produsele lor, la activitatea pe care o desfăşoară, dar şi pentru a recepţiona modul în care acestea sunt primite de către consumatori.

30

Prin urmare, comunicarea presupune mai mult decât un mesaj transmis către un receptor, este necesar totodată ca acest mesaj să fie înţeles în sensul în care s-a intenţionat şi emiţătorul să primească la rândul său o reacţie de răspuns (feedback-ul). Analizând răspunsul primit, emiţătorul îşi poate adapta în mod corespunzător mesajul pentru ca acesta să fie bine înţeles de receptor. În concluzie, pentru a avea succes şi a deservi scopurilor de marketing, comunicarea trebuie să se realizeaza în ambele sensuri şi să aibă continuitate, să aibă loc după un plan bine stabilit, conform unei strategii de marketing pe termen lung. Schematizând şi simplificând, procesul de comunicare acesta poate fi prezentat ca în figura 4.

MESAJ codificare decodificare emit decodificare codificare ( FEEDBACK) MESAJ Fig. 4. Procesul comunicării Obiectivele comunicării în marketing : -informarea respectiv transmiterea de informaţii cu privire la existenţa produselor şi

serviciilor, la calităţile acestora, la modul de prezentare şi de obţinere a lor; -convingerea respectiv crearea unei atitudini favorabile prin oferirea de argumente care

sa-i asigure superioritatea produsului sau serviciului faţă de altele similare; -reamintirea care vizează asigurarea sprijinului şi a loialităţii cumpărătorilor în vederea

unui bun climat de vânzări viitoare. Canalele de comunicare sunt personale sau impersonale în funcţie de modul de

transmitere a mesajelor. Canalele de comunicare personale implică elemente de contact personal între emiţător

şi receptor. Contactul individualizat şi direct cu audienţa prezintă o serie de avantaje datorită faptului că se poate adapta rapid conţinutul mesajului la particularităţile receptorului, la reacţiile sale din momentul comunicării, crescând astfel şansele ca mesajul să fie auzit şi înţeles.

Emiţător (firma)

Receptor (Comerciant, client)

Factori perturbatori

31

Ariile majore ale comunicarii personale : -Comunicarea internă firmei -între diverse compartimente, între angajaţi, între manageri

şi subordonaţi, toate acestea având un rol important în bunul mers al activităţii. De o importanţă deosebită este şi comunicarea prin intermediul canalelor sociale, astfel

familia prietenii, colegii de serviciu, cunoscuţii au deseori un impact puternic asupra indivizilor în efectuarea actului de cumpărare.

- Personalul de vânzare, pentru a avea susces, trebuie să clădească o relaţie de încredere cu clienţii lor, să comunice cu aceştia nu numai verbal ci şi prin gesturi, mimică şi atitudine. Descoperind nevoile clienţilor, acesta trebuie să-i convingă că oferta lor este cea mai indicată pentru satisfacerea acestora.

-Marketingul personalizat-utilizarea telefonului drept canal de comunicare între firmă şi clienţii săi este destul de frecventă în cazul comenzilor regulate, la o serie de produse industriale sau între producător şi comercianţi.

-Poşta directă- scrisorile personalizate, având drept ţintă un anumit client, stimulează interesul şi pot fi eficiente în procesul comunicării în măsura în care costurile poştale nu sunt deosebit de mari.

-Târgurile şi expoziţiile asigură întâlnirea dintre furnizori şi clienţi într-o atmosferă relaxată, noile produse pot fi nu numai văzute, dar şi testate şi comparate cu cele ale concurentei, iar personalul de vânzări oferă informaţii, explică şi încearcă să-şi vândă produsele.

Canalele de comunicare impersonale transmit mesaje fără a implica un contact direct cu receptorii:

-Mass-media - tipăriturile, televiziunea şi radioul, cinematograful, mijloacele de expunere exterioară etc.

Aici putem aminti si ambalajul produselor numit şi ”vânzătorul tăcut” datorită rolului său foarte important în procesul de comunicare. Rolul şi importanţa ambalajului s-a modificat foarte mult în ultimul timp, astfel funcţia sa iniţială a fost de protecţie împotriva tuturor elementelor de mediu care ar putea vătăma produsul, de uşurare a manipulării depozitării şi comercializării, pentru ca, în prezent, ambalajul să aibă şi o importantă funcţie informaţională, de creare şi păstrare a imaginii de marcă. Ambalajul ofera o serie întereagă de informaţii menite să atragă clienţii, dar şi să răspundă unor necesităţi legale. El trebuie să fie atractiv, să capteze atenţia clienţilor şi să se diferenţieze de concurenţă, dar trebuie, în acelaşi timp, să corespundă şi necesităţilor canalelor de distribuţie.

Internetul a devenit unul dintre cele mai rapide şi facile canale de comunicare, având şi un cost foarte redus, oferind posibilităţi multiple de informare, de vânzare, de plaţi electronice etc.

Prin urmare, procesul comunicării dintre organizaţie şi public este unul complex, cu dublu sens, având un caracter planificat. Alegerea canalelor de comunicare şi utilizarea lor corectă este vitală în acest proces. Mediile cele mai indicate de comunicare depind foarte mult de natura produsului sau serviciului, de publicul ţinta, dar şi de resursele disponibile la nivelul organizaţiei.

7.2 PUBLICITATEA Conţinutul şi formele publicităţii Politica promoţională a firmei are drept componentă esenţială publicitatea- aceasta

constituind mijlocul de comunicare cel mai des folosit în vederea: • informării publicului cu privire la activitatea, produsele, serviciile sau mărcile

sale;

32

• determinării unei atitudini favorabile în rândul acestuia şi fidelizării consumatorilor.

Mediul extern foarte dinamic şi concurenţa crescută necesită eforturi susţinute din partea producătorilor şi comercianţilor în vederea impunerii pe piaţă a produselor şi serviciilor lor. Drept urmare, perioada actuală este marcată de politici promovaţionale susţinute, ageresive şi costisitoare, care pun în prim plan o serie variată de acţiuni publicitare menite să aducă beneficii, atât pe termen scurt (prin influenţarea volumului şi structurii consumului), dar şi să modifice, pe termen lung, comportamentul consumatorilor şi să creeze fidelitatea acestora faţă de oferta firmei.

Promovarea intereselor comerciale ale firmei presupune utilizarea alături de publicitate şi a altor mijloace promoţionale, bine corelate şi integrate într-un mix promoţional adecvat scopului propus.

Publicitatea reprezintă orice formă de comunicare plătită, în legatură cu produsele,

activităţile sau serviciile unei firme, destinată influenţării clienţilor existenţi sau potenţiali, în scopul declanşării actului de achiziţie.

De real folos este şi publicitatea gratuită care presupune difuzarea de informaţii referitoare la produse, servicii, mărci prin intermediul unor conferinţe, reportaje interviuri, pornind de la surse neutre, care nu sunt solicitate, iniţiate sau plătite de către firma ale cărei produse sau servicii au făcut obiectul informaţiilor în cauză.

Scopul publicităţii îl constituie o comunicare eficientă în vederea atragerii atenţiei, suscitării interesului şi incitării clientului în vederea achiziţionării unui produs.

Publicitatea poate avea ţinte precise care vizează: susţinerea procesului de vânzare, crearea unei imagini favorabile faţă defirmă, produsele sau serviciile sale sau marca sub care se comercializează acestea, pătrunderea pe o noua piaţă sau atragerea de noi segmente de consumatori, lansarea pe piaţă a unui nou produs, modificări de preţuri sau tarife etc.

Acţiunile de prezentare indirectă a unui mesaj în legătură cu un produs, serviciu, marcă sau firmă, de către orice susţinător reprezintă esenţa publicităţii.

Datorită naturii sale psihologice acţiunea publicităţii are loc pe termen lung şi efectele generate de ea sunt greu măsurabile cantitativ.

Formele publicităţii În funcţie de obiectul mesajului publicitar avem: 1. Publicitatea de produs-care urmăreşte stimularea cererii de consum la un anumit

produs sau serviciu, fiind cea mai uzitată forma de publicitate. În cadrul ei putem distinge, în funcţie de scopul urmarit şi de etapa din ciclul de viaţă în care se afla produsul:

• Publicitate de informare - folosită de obicei la lansarea unui nou produs sau serviciu pe piaţă în vederea creerii cererii primare.

• Publicitatea de convingere - în vederea formării cererii selective şi pentru a face faţă concurenţei.

• Publicitatea comparativă -utilizată pentru compararea directă a unor produse sau servicii aflate în relaţii de concurenţă pe o anumită piaţă.

• Publicitatea de condiţionare - pune accent pe modul de prezentare a produsului în vederea unei rapide şi uşoare identificări a lui din marea masă de produse similare concurente sau substituibile.

• Publicitatea de reamintire - în cazul produselor aflate deja pe piaţă şi ajunse în etapa de maturitate a ciclului lor de viaţă în vederea păstrării interesului cumpărătorilor faţă de acesta.

33

2. Publicitatea de marcă care se axează pe sublinierea caracteristicilor şi superiorităţii unei mărci în situaţia existenţei pe piaţă de produse sub diferite mărci, care satisfac nevoi similare.

3. Publicitatea de firma (instituţională) urmăreşte realizarea unei imagini favorabile, a unei atitudini pozitive şi chiar a ataşamentului publicului faţă de de aceasta şi implicit faţă de oferta sa de produse şi servicii.

După ţinta mesajului publicitar putem distinge publicitatea adresată consumatorilor finali sau publicitatea destinată intermediarilor, respectiv firmelor de comercializare, prescriptorilor sau consultantilor.

După aria de difuzare a mesajului publicitar, în funcţie de mărimea pieţei de desfacere, de mărimea şi natura firmei producătoare sau comerciale, de obiectivele pe care si le propune cu privire la menţinerea sau extinderea pieţei există:

• publicitate locală; • regională, • naţională, • internaţională.

Tehnici şi mijloace publicitare Pentru realizarea programelor promoţionale se apelază la o serie de componente ale

mass-media, precum şi la alte modalităţi de transmitere a mesajelor publicitare. Varietatea acestor metode este în continuă creştere, creativitatea având un câmp larg de manifestare în îmbinarea unor elemente psihologice, economice, sociologice, în găsirea celor mai relevante modalităţi de promovare a produselor.

Mediile majore de transmitere a mesajelor publicitare: • Publicitatea prin presă este cea mai uzitată modalitate datorită

accesibilităţii acesteia, costului relativ scăzut (comparativ cu alte mijloace audio-video) şi rezultatelor obţinute. Decizia de alegere a presei, drept mediu de transmitere a mesajelor publicitare, trebuie să ia în calcul natura şi particularităţile acestui suport (începând de la aria de difuzare, tirajul, categoria socio-profesională a cititorilor, preţul inserării mesajului etc.). Alături de cotidiene există o serie largă de periodice, reviste de specialitate cu un anumit public ţintă, magazine, anuare, ghiduri etc., care corect selecţionate pot oferi un bun suport pentru mesajul promotional. Acest suport prezintă însa şi o serie de dezavantaje legate de durata scurtă de viaţă a mesajului, o selectivitate relativ scăzută în special în cazul cotidienelor, o receptivitate redusă din partea destinatarului în cazul abundenţei de mesaje publicitare, grupate de regulă în sectiuni speciale, sau aşezate în zone de interes scazut, calitatea grafică sau sugestivitatea scăzută etc..

• Publicitatea prin radio asigură transmiterea de mesaje audio la preţuri moderate. Posturile comerciale de radio au o selectivitate a destinatarilor, flexibilitate şi accesibilitate sporită. Rezultatele acestei publicităţi sunt însa mai modeste, comparativ cu alte mijloace de transmitere a mesajelor, datorită, în special, limitării mesajului la componenta sonoră (care de multe ori nu este la fel de sugestivă ca cea vizuală) şi prezentării de moment.

• Publicitatea prin televiziune este modalitatea cea mai eficientă de transmitere a mesajului publicitar datorită posibilităţii combinării sunetului şi imaginii într-un tot unic, cu mare putere de sugestie asupra destinatarului. Difuzarea mesajelor prin intermediul televiziunii, în special la orele de audienţă maximă, este însă costisitoare şi are o selectivitate scăzută a destinatarilor mesajelor. Extinderea rapidă a acestui gen de publicitate s-a datorat şi gradului

34

ridicat de pătrundere a televiziunii în gospodării, timpului dedicat vizionării programelor TV., televiziunea prin cablu si teleshoping-ul căpătând la rândul lor o dezvoltare accentuată.

• Publicitatea prin intermediul cinematografului a cunoscut o epoca de glorie, care a apus însă pe măsura extinderii altor forme de divertisment, în special televiziune, video, dvd-uri, etc. Este relativ costisitoare şi cu o slabă selectivitate a destinatarilor.

• Publicitatea exterioară foloseşte o gamă largă de suporturi pentru mesajele publicitare: panouri publicitare, afişe, însemne luminoase deosebit de eficiente în cazul unei bune amplasari (în marile aglomerări urbane, intersecţii, zone comerciale etc.).

Afişele utilizate în practica publicitară sunt de diverse tipuri, în funcţie de modul de prezentare, locul de expunere, durată etc.

În aceiaşi categorie a suporturilor publicitare prin tiparituri se înscriu şi cataloagele (instrumente de prezentare a activităţii unei firme, zone sau statiuni turistice), pliantele, prospectele şi broşurile.

7.3. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR Promovarea vânzărilor cuprinde mijloacele şi tehnicile de marketing care se utilizează,

de obicei sau temporar, în vederea stimulării, impulsionării şi creşterii vânzărilor de bunuri sau servicii oferite pe piaţă de un agent economic.

Acordarea de stimulente pe termen scurt, în scopul încurajării achiziţionării de către consumatori a anumitor produse sau servicii, se poate realiza şi în completarea acţiunilor publicitare sau a altor actvităţi cu scop promotional.

Promovarea vânzărilor a cunoscut o crestere în importanţă datorită costurilor în creştere ale publicităţii prin intermediul media, dar şi a faptului că acţionează direct asupra consumatorului, rezultatele sale fiind vizibile şi comensurabile în scurt timp de la lansarea campaniei. La rândul lor, consumatorii caută avantaje tot mai mari, iar concurenţa tot mai intensă apelează la variate actiuni promotionale.

O sarcină dificilă a marketingului este aceea de a găsi persoane dispuse să încerce noul produs, pentru a putea evalua proprietăţile acestuia şi a-l compara cu produsul său curent, a-şi face o primă impresie, ce ar putea fi urmată de intenţia de cumpărare.

Se poate considera că banii reprezintă baza promovării consumului, astfel dând bani mai puţini cumpărătorul face economii, iar banii pot fi oferiţi fie direct, prin reduceri de preţ, fie indirect, drept cupoane pentru cumpărarea altor produse sau ca premii într-un concurs în care se cere dovada cumpărării produsului.

Scopul promovării vânzărilor diferă şi în funcţie de destinatarii acestor actiuni, astfel: � În ceea ce priveşte consumatorii se poate urmări: creşterea vânzărilor pe

termen scurt, câştigarea unei poziţii stabile pe piaţă, determinarea consumatorilor să încerce un produs nou, îndepărtarea consumatorilor de produsele concurenţei, păstrarea şi recompensarea clienţilor fideli etc..

� În ceea cei priveşte pe detailişti: motivarea detailiştilor de a pune în vânzare noi articole şi de a opera stocuri mai mari, stimularea lor să-i acorde un spaţiu mai mare pe rafturile magazinelor, convingerea lor pentru a cumpăra şi în viitor.

� În ceea ce priveşte forţele de vânzare: stimularea acestora pentru a acorda o mai mare atenţie produselor noi sau actuale, încurajarea pentru atragerea de noi clienti.

Principalele acţiuni de promovare a vânzărilor sunt:

35

a) Reducerea preţurilor sau tarifelor care de cele mai multe ori au efect psihologic

cert, iar rezultate comerciale sunt comensurabile. Scopul acestor reduceri poate fi scăderea sau lichidarea stocurilor de produse greu vandabile sau cu vânzare lentă, lichidarea stocurilor la produsele care urmează a fi înlocuite cu altele noi.

Efectul psihologic al reducerii preţurilor este evident, eliminându-se astfel o serie de reţineri de la actul cumpărării, legate de nivelul pretului.

În practica comercială vânzările cu preţ redus sunt reglementate, fiind interzisă vânzarea în pierdere (la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie), cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege (vânzări de lichidare, vânzări de soldare, vânzări directe din magazine sau depozit de fabrică, vânzări promoţionale, vânzarea produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsul respectiv nu poate fi vândut în condiţii comerciale normale).

Vânzările de soldare se pot efectua în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă

de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel putin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de soldări.

Problemele majore ale promovării prin reduceri de preţuri sunt următoarele: • Este costisitoare, conducând la reducerea veniturilor şi deci a

profiturilor. • Un număr semnificativ de clienţi sunt cumpărători de mărfuri cu preţ

redus, ei cumpără doar pe perioada reducerii şi nu devin clienţi permanenţi. • Reducera frecventă a preţului poate aduce prejudicii imaginii calităţii

produsului sau companiei. • Este copiată uşor de concurenţă.

b) Vânzările grupate presupun vânzările la un preţ global de produse sau servicii

diferite, care constituie un ansamblu, sau de produse identice preambalate, oferite într-un ambalaj colectiv, acest pret global fiind mai redus decât cel rezultat prin însumarea preţurilor indviduale ale produselor sau serviciilor care fac obiectul ofertei. Fiecare produs sau serviciu poate fi achiziţionat şi separate, la preţul său obişnuit, în cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare. Cumpărătorul are astfel posibilitatea de a face economii, iar comerciantul îşi poate vinde şi produsele sau serviciile care sunt mai puţin solicitate.

c) Concursurile publicitare, organizate de comercianţi sau producători, urmăresc

stimularea interesului în rândul publicului şi astfel creşterea vânzărilor. d) Publicitatea la locul vânzării urmăreşte atragerea şi orientarea interesului publicului

către un anumit produs, serviciu, raion sau stand. Influenţarea cumpărătorului, în special în formele de comercializare în care clientul nu vine în contact direct cu comerciantul (autoserviri), sau în cazul târgurilor şi expoziţiilor.

e) Cadourile promoţionale constau din prime, obiecte sau anumite servicii pe care

producătorul sau comerciantul le oferă cumpărătorilor (acestea fiind cuprinse în preţul de vânzare), cu ocazia unor concursuri, jocuri sau loterii. Scopul este atragerea atenţiei asupra unui anumit produs, păstrarea fidelităţii consumatorilor.

36

f) Merchandisingul - ansamblu de tehnici utilizate în comercializarea produselor, cu rol promoţional, care urmăresc prezentarea în cele mai bune condiţii a produselor şi serviciilor oferite spre comercializare (se referă la: tehnici de etalare a produselor în spaţiile de vânzare, acordarea unei atenţii sporite factorilor vizuali şi gruparea produselor astfel încât acestea să se ajute reciproc în procesul vânzării, demonstraţii de funcţionare a anumitor produse etc.).

7.4. RELAŢIILE PUBLICE Relaţiile publice cuprind o gamă largă de acţiuni ce au drept scop stabilirea şi

întreţinerea de relaţii bune cu publicul, cu mass-media, cu alte organizaţii şi asociaţii. Crearea unei imagini de firmă corespunzătoare intereselor sale, preîntâmpinarea sau

dezminţirea zvonurilor şi a ştirilor nefavorabile necesită eforturi susţinute din partea firmei. Pe termen lung aceste eforturi sunt răsplătite, având un efect promoţional deosebit şi materializându-se în ataşamentul şi simpatia publicului. Având caracter permanent, aceste relaţii caută să cultive încrederea şi înţelegerea întregii opinii publice, nu numai a cumpărătorilor efectivi sau potenţiali. Relaţiile publice există de la sine, însă în avantajul organizatiei mesajele emise trebuie gestionate şi pus un accent deosebit pe dialogul cu publicul.

Publicul intern este format din angajaţii firmei care lucrează în interior sau reprezintă firma în afară, iar cel extern, numeros şi eterogen, cuprinde atât publicul aflat în relaţii comerciale, financiare sau administrative cu firma, cât şi public care nu are nici un fel de relaţii directe cu aceasta.

Relaţiile cu mass-media ocupă un loc important în activitatea promoţională şi presupun utilizarea unor tehnici specifice de stabilire şi întreţinere a comunicării cu mijloacele de comunicare în masă, precum şi elaborarea şi difuzarea materialelor informative (editoriale, ştiri, interviuri, conferinţe de presă etc).

Manifestările care facilitează schimbul de informaţii prin contactul direct sunt: conferinţele, expoziţiile, seminariile, colocviile ca şi diverse alte evenimente speciale care promovează, la rândul lor, interesele si prestigiul firmei.

Comunicaţiile controlate, respectiv zona materialelor publicitare pentru uzul firmei, include rapoartele anuale, materialele educaţionale, prezentări audiovizuale sau orice material care poate susţine cu succes obiectivele organizationale.

Participarea la activităţi de interes social, sponsorizările şi orice alt mijloc de expunere în faţa publicului constituie modalităţi de promovare a imaginii de firmă, de atragere a simpatiei şi preferinţei consumatorilor.

7.5. UTILIZAREA MĂRCILOR Necesitatea individualizării şi diferenţierii produselor sau serviciilor unui producator a

impus, tot mai frecvent, utilizarea mărcilor ca semne distinctive şi purtătoare de mesaje. Marca constituie pentru cumpărător un ansamblu de referinţe care definesc produsul,

asigurând cunoaşterea şi recunoaşterea acestuia, fapt ce conduce în timp la o relaţie de încredere, care se poate transforma în intenţie de cumpărare.

Politica de promovare a unei mărci de produs sau de firmă constituie un efort susţinut pe termen lung, imaginea de marcă clădindu-se puţin câte puţin, motiv pentru care nu toate firmele îşi pot permite acest lucru. Uneori, realităţile pieţei dovedesc că imaginea nu corespunde produsului şi calităţii acestuia, fapt de natură să zădărnicească toate eforturile depuse în decursul timpului pentru clădirea mărcii.

37

Funcţiile mărcii nu se limitează la promovarea originii sau calităţii produsului, ci ea presupune şi ralierea la simboluri, la veritabile surse de recunoaştere pentru diverse categorii socio-profesionale.

Marca se detaşează de produsul în sine, devenind persuasivă prin ea însăşi, din accesoriu al produsului devenind un bun independent, cu valoare economică proprie.

Indiferent că este vorba de marca de fabrică sau comercială, de produs sau serviciu, susţinerea şi impunerea ei pe piaţă necesită o strategie pe termen lung, integrată în strategia globală a firmei şi conformă obiectivelor urmărite în domeniul comunicării.

Marca trebuie să fie clară, expresivă, concisă, să utilizeze o grafică descifrabilă şi sugestivă, să poată fi uşor memorată şi să evoce idei agreabile.

7.6. FORŢELE DE VÂNZARE Atingerea obiectivelor comerciale ale firmei este mult impulsionată de utilizarea unui

grup de specialişti investiţi cu anumite competenţe specifice şi cu dublu rol: de creştere a cifrei de afaceri (distribuind produsele direct, fără ajutorul reţelei comerciale) şi întreţinerea unui dialog permanent cu piaţa.

În vederea efectuării actelor de vânzare aceste forţe trebuie să: • identifice clienţii potenţiali; • să realizeze schimburi de informaţii cu aceştia; • să-şi facă publicitate produselor în mod selectiv (adecvat receptorului şi

reacţiei acestuia); • să negocieze şi să încheie contracte; • să asigure consultanţa tehnico-comercială pentru consumatori sau

intermediari; • să culeagă un volum impresionant de informaţii cu privire la cerinţele,

tendinţele şi evoluţia pieţei şi a concurentei. Importanţa forţelor de vânzare derivă nu numai din actele de vânzare, ci şi din rolul lor

de canale de comunicaţie în dublu sens. Rolul lor publicitar este evident, iar rezultatele obţinute le-au impus drept o componentă promoţionala de bază pentru o serie întreagă de producători sau comercianţi care se adresează, de exemplu, unei clientele specializate sau restrânse.

Forţele de vânzare pun în faţa întreprinderii o serie de probleme datorită situaţiilor complexe care apar o data cu recrutarea şi selectarea vânzătorilor, instruirea lor având în vedere că ei vor fi imaginea firmei (o reprezintă, dialoghează cu clienţii, creează perspectiva unor relaţii durabile) şi pentru a-şi îndeplini cu succes misinunea acestea trebuie să posede o serie de calităţi, abilităţi şi cunoştinte care sa-i transforme în buni comercianţi şi observatori atenţi ai fenomenelor pieţii. Rezultatele obţinute de aceste forţe de vânzare sunt influenţate în mod evident şi de modalităţile de motivare şi salarizare aplicate la nivelul firmei.

Dimensionarea forţelor de vânzare în cadrul unei firme este corelată strâns cu obiectivele propuse prin politica de marketing şi cu resursele disponibile la nivelul acesteia pentru orizontul de timp considerat.

7.7.MANIFESTĂRILE PROMOŢIONALE Având valenţe promoţionale deosebite expoziţiile, târgurile şi saloanele au devenit

modalităţi consacrate de comunicare, cu frecvenţă sporită, cu calendare devenite tradiţionale în unele ramuri şi cu participări masive, atât din partea expozanţilor, cât şi a publicului.

38

Participarea firmelor cu produsele sau serviciile lor la acest tip de manifestări asigură contactul direct cu vizitatorii (potenţiali clienţi), ceea ce presupune oferirea de informaţii convingătoare, efectuarea de demonstraţii şi testarea calităţii produselor.

Aceste manifestări oferă cadrul ideal de desfăşurare şi a altor activităţi promoţionale (distribuirea de pliante, broşuri, difuzarea de clipuri publicitare, organizarea de mese rotunde, simpozioane, coctailuri etc.). Promovarea noilor produse, practicarea de preţuri promoţionale atrag un public numeros, conducând la lărgirea dialogului cu agenţii pieţei .

Totodată, constituie un prilej bun pentru o mai bună cunoaştere a firmelor concurente, putând fi culese informaţii despre produsele şi condiţiile oferite de acestea.

Datorită costurilor ridicate, implicate de participarea în calitate de expozant la asemenea manifestări, este necesară o selecţie riguroasă din partea firmelor a manifestărilor, în funcţie de posibilităţile materiale ale acesteia şi obiectivele şi bugetele de marketing propuse.

MARKETINGUL RELATIONAL

Marketingul relational, dezvoltat puternic dupa anii `90, face legatura între noul tip de consumator si societate, reda sensul actului de cumparare prin luarea în considerare a nevoilor si asteptarilor clientilor. El se aplica atât consumatorului intermediar, cât si celui final, si consta într-o schimbare de optica în care satisfactia clientului devine prioritara si conditioneaza existenta producatorului, dar si a vânzatorului, cu accent pe calitate si servire superioara. Obiectivul organizatiei devine orientarea spre diferite segmente de clienti, dezvoltarea corespunzatoare a canalelor de distributie, scaderea costurilor intermediare astfel încât sa se optimizeze performantele financiare. Marketingului relational pune în centrul atentiei consumatorul ca persoana individuala. Pathmarajah1 (1993) definea marketingul relational ca “un proces cu ajutorul caruia

vânzatorul sicumparatorul se unesc printr-o relatie profitabila, personala, profesionala si

reciproca, de lunga durata”.2 Stadiile1 parcurse de marketingul relational sunt: tranzactii � tranzactii repetate � relatii pe termen lung � relatii strategice (Cumparator - Vânzator) � Aliante strategice (Joint Ventures) �

Organizatii de tip retea. Ph. Kotler3 evidentiaza 5 niveluri ale evolutiei relatiei client-societate comerciala : Nivel Atitudine

1. ofensiv Acest produs este tot ce ai tu nevoie. 2. reactiv Suna-ma daca ai nevoie de mine. 3. explicativ Am sa te sun sa vad daca produsul este OK. 4. proactiv Pot sa sporesc gradul de utilizare a produsului. 5. parteneriat Doresc sa te ajut sa ai succes în orice mod.

2 Baker Michael J., Chan K. C., McDermott Michael C., MARKETING THEORY AND PRACTICE, Third Edit ion, Macmillan Business, 1997, p.392 3 Kotler Ph., WINNING THROUGH VALUE – ORIENTED MARKETING, Senior Managers`Seminar, Marketing Institute of Singapore (28.01.1994)

39

Marketingul relational vizeaza fidelizarea clientilor, deveniti din ce în ce mai volatili, cu asteptari mai mari si mai greu de satisfacut, precum si atragerea de clienti de pe noi piete. Orientat spre consumator, marketingul relational anunta sfârsitul erei macro-marketingului si începutul erei micromarketingului, prin înlocuirea strategiilor macro-segmentarii cu cele de nisa. În timp ce segmentele de clienti se defineau prin câteva criterii de baza (de exemplu venituri, vârsta), în prezent introducerea criteriilor comportamentale (mod de viata, idei, valori, preocupari etc.) permit identificarea niselor. În acest context marketingul de masa devine limitat, pentru ca trebuie sa oferi cel mai bun produs, la cel mai atractiv pret, prin canalul de distributie cel mai apropiat, acelei persoanei care este interesata. Activitatile de marketing eficiente trebuie sa aiba un impact pozitiv asupra relatiilor cu clientii. Marketingul relational1 se bazeaza pe retinerea loialitatii clientilorprin dezvoltarea si

sustinerea relatiilor generate de cerintele comercialeinterconectate. Aceasta definitie evidentiaza caracteristicile distinctive ale unei astfel de abordari: afaceri de lunga durata concentrate pe cerinte. Este mai mult decât simpla pastrare a relatiei cu clientul, mai mult decât trimiterea unor oferte prin posta si cu siguranta mai mult decât dezvoltarea unor produse personalizate pentru clientii institutiilor financiare. În principal, marketingul relational se refera la cunoasterea adevaratelor cerinte ale clientilor, economice, emotionale si morale si încercarea de satisfacere a acestora în conditii de profitabilitate. Elaborarea strategiilor de oferta personalizata creeaza o cultura a clientului, o calitate îmbunatatita a produselor si serviciilor si nu în ultimul rând o crestere a rentabilitatii. Cheia succesului în orice tip de marketing de relatie este reprezentata de sensibilitatea psihologica si o baza de date credibila despre client. Pe câta vreme marketingul direct se

concentreaza asupra caracteristicilor si beneficiilor produsului, marketingul relational pune

accent pe recompenseleemotionale care vor fi dobândite de client. Este mai degraba un concept axat pe client decât pe produs, care se bazeaza pe o sociabilitate ridicata din partea personalului bancar. Se refera la întelegerea necesitatilor clientului, precum si a circumstantelor care pot fi asociate produselor si serviciilor capabile sa fie adaptate unor situatii specifice ale clientului. Aceasta abordare are implicatii foarte importante pentru managementul bazei de date. CIBERMARKETINGUL Cibermarketing. Marketingul în lumea virtuală, utilizând Internet-ul, nu este conceptual diferit de cel clasic, dar cunoaşte modalităţi diferite de expresie şi o dinamică fără precedent. Evoluţia marketing-ului a cunoscut o serie de etape, de la cel clasic, la telemarketing (realizat prin telefon sau televiziune), e-marketing (realizat prin Internet) şi ajungând la cibermarketing (realizat prin utilizarea tuturor facilităţilor oferite de noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei).

În contextul virtual, marketingul devine indisolubil legat de activitatea de vânzare, de comerţul electronic şi de afacerile electronice. Activităţile de cibermarketing rezidă în intersecţia a trei domenii – marketing, economie şi tehnologie – şi are menirea de a trasa un nou trend şi de a identifica implicaţiile majore pentru afaceri şi viaţa socială. Etapele principale pe care trebuie să le parcurgă o organizaţie pentru a crea şi implementa marketingul online sunt următoarele: clarificarea elementelor majore ale noului tip de marketing în contextul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei; identificarea aspectelor cheie ale

40

tehnologiei, care activează capacităţile cibermarketingului; stabilirea exactă a caracteristicilor tehnice şi tehnologice care vor fuziona cu aspectele teoretice ale marketingului clasic; înţelegerea aspectelor economice care guvernează emergenţa noului stil de marketing în contextul utilizării Internet-ului.

Cibermarketingul trebuie privit ca o politică de informare online sau ca un marketing

online centrat pe consumator. Cel mai important element al politicii de marketing orientat pe client îl reprezintă membrii înregistraţi ca utilizatori. Forţa care guvernează cibermarketingul este clientul. Costul redus şi eficienţa ridicată ale lumii virtuale, precum şi răspândirea mondială a reţelelor de calculatoare conferă marketerilor oportunităţi fără precedent în ceea ce priveşte noi segmente ţintă ale acţiunilor de marketing, cu predilecţie orientate către clienţi. Ca urmare a creşterii interactivităţii, clienţii utilizează din ce în ce mai frecvent serviciile oferite, investesc timp pentru înţelegerea lor, rămân mai mult conectaţi online cu producătorii. Interactivitatea este un factor mai complicat, care depinde de comunicarea

directă (dialogul este posibil când există o comunicare directă între marketer şi client, fără filtre intermediare sau blocări ale feedback-ului), alegerea individuală (reţeaua nu este un mediu propriu-zis de comunicare, ci este mai degrabă un motor de transport al sortimentului, părerilor, alegerii şi tranzacţiilor) şi tehnologia prietenoasă (reţeaua poate fi un mediu dificil şi provocator pentru unii utilizatori).