Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

109
OPEL AstroClossic a OPELAstroClossic ,n v NUMAI EURO DIESEL EN 590 !* Motorul d i6el ol ouiovehiculllu i dldnedvoostr6 o fost creot in conformitqt;cu ultiheLedBcoperiri ge cercet6riidin domeniul outomobilelor ti reprezintd un vdrf ol tehnologiei tl complexitEil din punctde vede.e tehnologic, ol compoiibilit6lii ecologice ti ai economiei. Pentu o ii mentine fu.clionoreo odecvord, motorultebuiesdfunclioneze numoi.u combustibil deinolt6colitote co€sdcorespundd reglement6rilor eurcpene DIN EN590- EURO DIESEL. vezi copitolul ,,Conslmul de comb!stibil, Combustibil, Reolimentore". Utilizore oiuitip de .onbustibil pooie qfecto funqlondr& outovehlc! ului 9i involido goronliol Monuol de utilizore

Transcript of Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Page 1: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

OPEL Astro Clossic

a

OPEL Astro Clossic

,nv

NUMAI EURO DIESEL EN 590 !*

Motorul d i6el ol ouiovehiculllu i dldnedvoostr6o fost creot in conformitqt;cu ultiheLe dBcoperirige cercet6rii din domeniul outomobilelor tireprezintd un vdrf ol tehnologiei tl complexitEildin punctde vede.e tehnologic, ol compoiibilit6liiecologice ti ai economiei.

Pentu o ii mentine fu.clionoreo odecvord, motorultebuie sdfunclionezenumoi.u combustibil deinolt6 colitote co€sdcorespundd reglement6riloreurcpene DIN EN 590- EURO DIESEL. vezi copitolul ,,Conslmul decomb!stibil, Combustibil, Reolimentore".

Utilizore oiuitip de .onbustibil pooie qfecto funqlondr&outovehlc! ului 9i involido goronliol

Monuol de utilizore

Page 2: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Dote spe(if ice ourovehiculului dumneovoost16Vd ruqdm sd nototi oici dotel€ oltovehiculului ddmneovoastrd pentu occesoreo molugoord o ocestoro pe v||tor.Aceste into/motiisunt disponibile i. codrul copitolului "Ddtetehnice", precum I pe pldcllo de dennfcqre o outovehicltu ui

D*'-r-l- -- l

c"rit"eo f l

va".o'itot"of

M6rimeoPheunror

Pn.u.ia""o,af-----'l

. pn"u,ia"ioruf-----'l

Moed moximd iotdt6 odmildoutovehi.ulului I l

- mo"o piop,i. o f-------loutovehicululli (cE) 1 |

= i""6'...""1- l

.u p6nd la 3 persoone

F.r6l=' l seot.f:] F"Fl=__l sp"t"f]

F.r6f ] sc",.f ]

Autovehiculul dumneovostrd Op€t Astro

:":'i""i:f;"?,:ili''''"- tescoperni in dome.iu indlstriei automobiristice, o.est ourovehicur v6 orer6 oc.es ro tehnorosid sorisncor ri un

Autovehicuiul d!mn€ovoostrd Opet Asfuo reorezintdmedru/ inconjur6tor 5i un ptus deecononie.

I sintezo irteligentd intretehnologlo ovonsatd, siguronlo d&sebiid, compotibititoteo cuAcumvd revne rdspund€req de o conduce Drevennvautovehicutu side o osiguro fu.cfiono.eo so ireprosobitb.a.esimonlo de utitizore vd ofer6 roore informoliite necesafe n ocesrscop.

ffi:i:il::ffi:.*-*'-"r con5tenn de posib,r€re rkcur de occidentdre rireziunicore por rezurto din utiizoreo necorespunzdtoore o

Mo.Lo ulde uriiizore ireblie pdsrror in qltovehiclt: toindemond, in torpedo.

Utilizoti cu incr€dere ocest monuot:I Cop.rou 5",r d p-rro? /o o.c a, o D,ezer rorp r it.odrhdiceolobp' ,o,ooi-ro.doo! l , i r rornot, ,eoo,re.r vo vorom orizo cu tehnoloaro sofrstr.ordr vo .o \oor: .o. . rqt ,o rotd o1"-ro,er. . , , ,oun"eo..or.o uper a51o.I l6 .o or--o \d r l i , , /o l oLro,ent - L ' to n\e e.pe,Monuoillde Ltilzore o fost proje.tot pentru o I cori usor de inle es.Acest simbol sennif i.d:> Co.tinuoJi lecilro pe poqtno lrm6roore.tt Aderiscll semnificd: echipomenrcore nu tigureozdin dotareo turu.or outovehiculetor

{vo,io.re de hodeie, opruijde mororr,ore mode/e ,pftiic;;;;i;;";;;;, il;;"r oprionor, piese I acceson one,nore op€r).Texfele evidenijore pe fond solben indicd evenfuotete perico/e de occidentore eu teziuni.|:'esp"lore"

o<€"d i.l(ctiu' poo rp cou/o oc.,oer rdri so" pur " i. per i o. , io;olPosogenr rebuie i.torhoi corespunzdto..

56geliegobenede pe i usrrorii desemneoz6 punde de refei.l6 sou indicd o ocliu.e @.e trebuie efectuotd.Sdgelile negre de pe ilunroii ndicd o €oclie sou o douo ocliune cor€ trebuje efectlqtd.

v6 do,r rdre de dp, rdJ, Fre 09 .ob rd ro \o on,r oLro/ .n c,r- u dLTneo,oosr,d

Page 3: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

5o.t6 prezentorc -...-..........., -...,,..,.,,.,,.,.'_. 2rnsirumentele de bord -..-.-......-..--.......... 24Cheile, portierele, copoto mototului ...,. ,12S.ounele, hobi toc|u1.. . . , , . , . . . . . . . . . . . . - . . . . . - . . . . 5-4sistemele de siguronld .......-...-.-.....-...... 66Sinemul de i luminore - . . . , . . , , , , . . . . . , . . - . . . . . . . . . 81Geomune, t ropo.. . . . . . . . . . . . . - . . . . . , , , , , ._, . , . ,_. . . 85Cl imot izoreo . , , . . . - . . . . . - . . . . - . . . . . . . , , . . , . . , , , , , . . , . ._ 90Tronsmisio outomotd .............,,.,,.,.,,,.. 104Sugestii referitoore lo conducereo

outovehiculului . - . . . . . - - . . . . . . . . , . . . , , . , . . . , , . . . 110Econofr isireo colburontului,

protejoreomediului . . . . . . . . . . . . . ._.__.. . ._- . . 112consumul de colburont,

corburo|tu , reo imentoreo ,.,,..,...... 1 1 4

gozele de esopoment . . . . , . . . . . , . , . , . . . . ._. 1 16Sistemelede osinore o conducerii ..... 120Fr6nee . , . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . , , , , , . , , . . . . . - . . . - 124Rol i leqi pneur i le . . . . . . . . . . . - . . . . , , . , . . . , , . . . . . . . . . . 127Portbogajul s!perior,

troctoreo uneirulote sou remorci ...Stoiur i proct ice . . . . . . . . . . . . - . . . . , , , . , . , , . . . . . . . . . . . .Opel Service . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131136

veriticdrile tehnice periodice,..,._...... 17 1In94teo outovehiculului .-..............._... 182Dote tehnice, , . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , . , , . . . , . . 188lndiceol fobet ic. . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . , . . . , , . . . . . . . . . . 21O

Deblocoreo copotei portbogojului:Rotiti cheio spre dreopra in pozilie

Pentru deschider€, opdsoti butonul

> Portbogojul - pogino 48,l.cuietorile portierelor - poglno 42.

Deblocoreo occesului ?n portbqgojcdnd po.tierele *sunt blocote prininter;ediul sisremului de inchiderecentuolizot6:Rotiticheio spre dr€dpto dincolode pozilio orizontold,Pentru deschidere, opdsoti butonulde sub m6ner,Penttu evltore blocdriiin exterior, cheio nupoote ff <oosd din incuietoorePozilio fontei pentru cheie in butucul

- orizonrold hoyonul ede blocoiti debl@ot prin internedillsistemului de inchiderecentrolizotd,

- verticold hoyonul este blocqtpermo.enr.

>Te ecomondo rodio *-pogino 44,lnchide€ocentrolizot6 pogino.46,sistemul de olomd ontitun * pqgino 50,Portbogojul - pogino .18,

Regldreo scounelor din fot6:troseti manerul, slisoti scounul,eliberoli m6nerulNu regloli niciodoid scounul tofetului lntimpul conducerii outovehiculului. Acedo sepoote deploso in mod n*ontrclobillo

>Pozilio<ounu ui pogind 54-

Page 4: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Scurtd prezentore

lndepqrtqii numerele de pe chei.

Num6rul cheii este specifcotin documenteleouiovehicululli ti pe corlelo Cor Poss:8.jo.re din olioj ulor*: Noiolicoduritede ideniifico.e o e cheii.

Shtehul ontidemorcj, sistemur.fotoinmedrh Nuhe.ele de cod sunt ,speciiicote in cortelo cof Poss ti respediv

Nu pdsiroli .otelo CorPossin outovehicul.> intomaiii suplimenioE pog ni e 42, 43,repunereo ii tuncliun€ o outovehiculului

Deblocoreq portlerei pferuluiti o tut'rror porti€relor {rRotili cheio in incuietooreo portiereitof.ruluispre porteo din fotao outovehiculului sou opdsoti tosto >de p€ teleco'mondd *,Pentru d*chider€, trogeti mdne.ul.> lncuietorile portierelor- pogino 42,Telecomondo rodiorF-pqg no 44,Inchider< centrclizotd- poqino 46,Sidemul de blcore ontifurt {. - pqgino 46,sistemul d€ qlqrmd ontitu^*-pogino 50,Dispozitivele de blocore penttu sigurontqcopiilor- poginq 42,Sistemul e Ktronic qntidemoroj vezipoginq43.

Reglor.o lp{ttorului scaunclor dln fotd:Rolili rozctoRegk i spdtorul scounului Pentru o oblj'eo pozili. .onfo.toblld

Nu vd sp Jinlt de spdtor in trmpul .esl6ii-

> Poziio rcounului- Pogino s4

R€gloreo indhlmii pcntiu scoun€ledin fotn t+Aclionoti moneto din portco loterol-exl.rioord o saounelorsensul de dePlos€ o monerel

> Pozilo <ou.ul!i poglno 54

Rmlorcq suportului lombor olscounului din fot6 ,iRotili .or€toRegloli iuportul lombor Potnvl .€.inleld

Nu v6 spdjinti de sPdtor in tlmpul rcgldrii

> Pozilio s.aunului- Posino 54

- ' '

Page 5: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Autoutilitor6:Pliered scdunului posogeru'uidin fdtd *Ridicoii moneto d€ deblocdre, pliotisp6torul scounului 9i fixofi-l ln pozitie,glisoti scounul spre inointe.Pentru reoducereo scounului in pozifiainitiold, slisoti-l in pozitio dorit6,ddicoti moneto de deblocore,feoduc€ti sp6tarul in pozilie v€rticold.

> Po2ilio scolnu u posin;54.

Regloreo lndliimi; t€tierelor pentruscounele din fotd riscounele loterole

lnclinofi spre inointe pentru deblocore,mentineti in pozitieinclinotd 9i reslotiindltimeo, eliberoti.> Pozilio tetiere poqino 55,informolii 5up lmentore, demontore

teiiero ce.trold dln spote * - pqgina 55.

Regloreo oglinzii interioore:rotili corcoso oglinziiRouli pdrghio din pqr€o irferl@rdo corcosei oglinzli pe.tru o reduce efetulde orbire pe timp de noopte,

Reglo.eo volonului {::Oeplosofi moneto in jos, reglotiindltimeo i distonta, deplaioti monetoin sust fixati volonulRegloli volonul nunoi c6nd qutovehicutulnoioneoz6 ti coldho de direlie este

> Sistem€le onboq*-pasino 72.

Fixoreo centurli de siguron!6:Troseti uniform centuro din rctroctor,tre€eti-o p€ste umft ti introducelicqto.omo in dispozitivul de fixare

Ce.turc nu t€buie sd ie r6sdi6 in nici unpunci. Porteo din jurul bozinuiui trebuie sd *muleze confo.lobiJ- spdtorele s.ounelo' nutrcbuie in€linote excesiv (unghiul de idind.e€comondoi 6te de op.orimotiv 25').Penrru o d*uplo.enluio opdsoti bdonul

> centu le de egLrrc.ld - poqinile

sisierele oirbog f - pogino 72,poz4io sccunelor - pogino 54,

Deblo<ores coloonei d€ directie:Pentru deblocore, deplosali u;orvolonul J rotili cheio in pozitio 1o comutotoruiui de contdct

I . Coloon6 de dlrccie eliberctd,contoct oprii

>Pornirco - pogino 18.Sistemul electtunic ontideftoroj- posino 43.scooteli cheio libldolircldnul- posina 19.

Page 6: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Oglindd interioo16 cu octionoredoutomotd onti-orbire *rolili corcoso oglinziiEtectul de odire doiorot reflectdrii loruiloroLtovehiculelor din spote in o9/indoretroviz@re pe timpul noplii este redus

Oglindo nu este oclionotd pentru redlcereefectului de olbirc ii cozulin corelI contoctulnu este pornjt,

I este sel<tot6 rreopto morFriersou mon€to *himbdtorului estein pozilio R,

I o fost pornjtd iluminoreo hobitoclului.

Regloreo oglin:ilor exterioor€:Rotitjin directio doritd prin intermediulm6ne.uluidin inte.ior> Iniornotii suplimentore, oglirzi eneriooreosterice r!- paqino 79,

oslinzi extedoor€ reglobile etectric r.qComutator bos.ulont cu potru oozitiiPe ponoul po.tierei $oferliuiAclionoli comlroroful spe srdngo 5ou sp€d€oPfo: comutotorul cu potru pozjliideploseozd oqlindo coEspunzdtooe,> Inlomotii suplimentore, oqtinzi erleriereosfedce + poginq 79,ogli.zi extenmre incdlzite * - pogino 15.

L

l l' t0

(

-- ' . r: I -:. ' -::

.-: .a '::ial i--airj.t:::r'r':ii-ii!l-r!11!r''_13

Page 7: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

poginoll!minore insirumentede bord ......... 82

Forur de ceof6 n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 lReqlo.eforui ,g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Comutotor d€ l !mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, A1

Orili.il de ventilotie oterole ... ....-...... 93

semna izore direcJe, cloion optic,fozo scurtd gi fozo ungd . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Tempomoi+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Coxon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .14

nstr lmentedebord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sterqdtoore de porbrizgislsten de sp6lore o porbrizu ui,snem de spd ore a foru or;F9lsstem de spdlore o lneiei f .. .. . .... l4

co culoTorde bord E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .36

Orf c i devent i lo le.ertrdl€. . . . . . . . 93

Semnolzorcovor le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pogno10 Afitoj {3 pentr! ord, dor6,

temPeroturo exterioa16,

s stem! devedficdreq<,

Pogi.ot9 Teecomordd pentru rodiorecepror ...23

20 Comuiotor d€ contoct cu sistemde blocore o volonllui ........ .... ... ........ 7

2l Pedold de occe erol ie . . . . . . . . . . . . . 110, 111

22 Reglore voian:&.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

23 Pedold de fr6nd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1rc,124

24 Pedold de onbfeloj . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

25 Comporument de depo2ito.e,pono!des9!ronle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ss

26 Monetd de debiocoreo copote motorulu . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 53

2

312

15

col .u lotoru de bord * . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Rodloreceptor*. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 40

Anboq posoger*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Torpedo . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

s nem! deco.di lonoreo oeru ! i ,Sistem! outomot de condijlonoreo oeru ! i+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

sstemu de recncubreo oerului* . 92sstem! de condi lonoreo oerulu t r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t2Incd zire 1une16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 9?

l6 Przd pentru occesoriiBr ichetd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 63

17 Comportimentdedepo2itore

18 scr!mier6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 63

5

6

7

8

Siltemul de conditionore o o€rului *ll ventiloiio,

vezipogiai le 91, 100.

Distibuiio oerului,vezi poginile 91, 100.

tt sp€ porbrlzt geomurile loterd e dln

]9 5p€ polbiz, geonu leloteroledinfofd t 2ono infeioor6 o hobitoclului,

, Sp.ezono inferiood d hobhociului,rii spre zono superlooro o habitoclului,

prn orificii e de ventilotie reglqbile,i spre zono infeh@r6 o hobitdclului,

, spre zono supeioord o hobitoclulli,prin orificiile de ventilolie reglobie.

@ incdlzk€o lunetel,vezipoginile 92,

6 Si*emqld€ recirculorc ooerutuitvezipoginlle 92, 101

# shtemuld. derconditionot *,\e2i pogitro 92.

AUrO Modulqutomottl,vezipogino 98.

Eco Fun.tiobore f6d rdcire Evezipogi .o 100

M in.atri-or"o,r"tor*,vezipoginile93.

E rropo *de$hidere/coborde,vezipoginl leSS

inchidereridrcoe,reu ipoginlle 88,

Stergtttoorele de porbrizPoziliile monetei,vezi pogino 14 ,

O oprii,

-- Sterqere temporizotd squ ttergereoutomotd cu senzor de plooie *

Dotd, 016, info.noiii ref.it@reld rodiord.ptor *,vezipogino 31.

O Tosto de o.tivqre pentru dotd { ord,O Tostele de selore o doiei ii orei.

Tele.omondo pe volon tr,vezipogino 23.

: Sistemul d. inchidere centrqlizotd tblocore vezipdgino.46.

> si5temul d.lnchid€,e cent.olizot,i 1.,deb 6ore - vezi pogino 46.

veziPogino 14.

5 Copoto motorului,vezipagino 53.

{F Prosrcmuldeiomd,Trqnrmi.io outomot6 {.,vezipoglnq 106,

@ rruso de pim ojltor *,rruso d! p.in ojlrd (perno) Evez paginl1e 141, 142.

tA Tiu.shiul de overti2or. {<,\ezi poglnile 111 , 142.

i '

Page 8: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ldmpile de controlff sistemebonbog*,

Pretensionotoorele de centuri,vezl pogirlle 75.

* centurc de sjsurontd *,rezi pogi.a 24

(O) sistemurde fdnorc,sistemul de omb.eioj,\ezi paglno 24.

d Rdcheo motorului .ontrolotd

Q rmisiit ae noxe +:,vez pogin le 26, I18.

it Presiuned uleiului,vezipog no 26.

,D Foruile de ceotd *,vezipogin e 27, 81.

iD rozo lung,n,vez pogi.lle 12, 27 ,

sistemulde iluminore

TO Bujiile incondescente *,

sistemul electrcni< ol motorului,sjstemul ontidemorcj *,Trcnsmi5io outonotd *,

vezi poginile 25,,13, 106, 1 18.

Lompo de cedt6 spote,

vezipogini le 13,27.

Tronsmisio outomotd {r,progrom de conduce.e sponiv6,

sistemul de ;ont.ol ql trqcfiunii(TC) *,@z pogirt)e 120,121,

5kt€mul de fr6nore cu ontibl;core *,vezipogino 126.

Nivelul cofbu.ontului,vezipoginie 27, 30, 136.

semnolizore dnecti€ rcmorcd +,

cohutotorul de lumiii,

Fozo scurid I iozo lungd

rompo de ceol6 spote,

lluminor€o instrumentelor de bord,

semnoliu qtooreie de ovoie,

oi

4

@

o}G2D

*0

0+

s)1D

A

l.r

l -

Cornutotorul de lumini:o = oprit

'€ = Ldmpile d. porcore

tD = Foro scurt6 sou fozo lungd

iii lrcsere = Plofoniero

0i imping€e ' Lompo de ceo16 spole

+O Ap65ore . Forurile de ceold *

> Informolii suplime.lore - poginile 31,oyen izore 5onord foruri - pogiro 21Reglor< loruiilor- poqino 82ilumino€o inslrumentelor de bord

;o;ile opinse pemonent* posind 81

Pentru €omutoreo intrefozo scurtn ti fozo lungd:Fozo lung6 = D€Plosoiimoneto

spre InornleFozo scu*d . Deplosotimoneto

sprevolonPrin oclionoreo monetei dincolo de punc.Llde €zistenld se qctiveoz6 cloionul opt.

Lompo de control olboskd rc se oprinde

Cloxon optic:Deplosoli mon€to spre volon

c6nd este optins bzo lung6

Page 9: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

s€mnolizoreo directiei:moneto ih pozitie de repousdreoptd = deplosoti mdneto in susst6ngo = deplosali moneto in josCdnd volonuieste reodusin poztio iniliol6,monetq revine outomot in pozitiq iniliol6. Focexcepfie monewele de vnore minore, cum ori schimboEo berzii de fiof ic.

Lo schimbore benzii de trofic, deplosolimoneto pan6io puncfulde rezistenl6. Odotdelibe@td, monetovo reveniin pozitio intiol6.

Utilizo.€o tempomotului *rApdsoti tostq de pe monetdActivore: opdsoJi scurt tosto LDe2octivore: qpdsoi *urt tosto ORevenireo lq viiezo de heG memorordVitez6: opdsoli rcurt tosio R,

> Tempomotul :F - pogino 122.

Utililor€o gergdtorului ti o sirtemululdc sodlar. o lunctei r*:

. Deplosoli monelo

- Deplosdli moneto

, Dcplasatl monetoi nentineli-o inpoziiio respc€tivd

Semnolizotodrele de ovode:Pornne - Apdsoti.A.Op.ire = Ap&oti/&din nouPentru o locilito gdslreo butonului,lomFErote de.o.lrol intesrotd e oprinde qpornireo contoc.ului, Doc6 bLro.ul esteopdsot, lompo de controi oeciotdlumin@26 intemiteni simultoncu semnolizot@rele de oYorie.

incdlzire lunetd,lncdlzire oglinzi.xterioor€ :LPomirc . AFnsoti @Oprire = Apdsoti @din noulncdlzireo hnetei 9i o oglinzilor exterioore seop€tte ln mod outomot d!p6 opdinotiv

> Intomolil suplimentde - poginib 92,

Utilizoreo ristcmelor de spdlor.o forurilor t a po'bdzului'hDcplotoli mon.ta spre volon$te€dt@rcle vor elcctuo c6t h c!e.Sistemul de sp6lare o forudlor * poote fiuii{izot numoi cAnd forurile su.t oqinse.Pentu outo€hiculele cu *.2oi de pl@ie *,pdst@li zono szo.ului cuEtd.

> lnfomolii slplhentore - poginib 179, 183,

ttergftor

Oprirett€.96tot

Spdbre

5terc6tool de luet6 funcliored26iempoizot Spdloreo 6re lnsolitd

> lnforholii supljnentoe - poginile 1 79, 183.

l5

Page 10: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ufilizoreo cloxonului:

> Sidemele oi.bog tlr pogi.o 72,

pentru rodior{eptof ti sistemulIniotqinmentt- pogi.o 23.

$tersntoorele de porbriz:Depldroti monelo in su!O = Oprit-- = ltergere temporizotd

5t€rgdtor dutomotcu senzor de plooie r.cD€plosoti moneto in sus-- ' Stergdtor outomot

cu senzor de plooieStersereo outomot6 -- Senzorulde p ooiedetecteozd contitoteo de op6 de pe porbriz9i reg eozd outomot sterq6toorele

lhping€Ti moneto in jos pentru oprne.

af iioj p.ntru info.motii:Afi$rco informotiilor referlioore lo

i€mperdt!ro €nenoord,- .odior<eptor,F t dotd,- sistemul de ve ficorct- colculotorulde bod*,

> Afirdj penrru infdmolii- pogino 31

L

Pentru uscoreo geomurilor oburjte

Rotiti ;bltoorcle pentru t€mPerdtur6ri fluxul de der spre dteopto, distribullaqerului lo poritio W,Sinefi ul de o€r cofl ditio@t lFAp6soti in plus butonulq *inchidei onficiile de !€ntilotie centrore;deschideli oriliciile de v€'rflotle lotercle9i dircclionoli fluxul de oer 5p€ geomuile

> Portbogojul - pogino 90,sistemul outomot de condilionorco o4lui*- pagino 97.

setored controlului €l.clronic olclimdtizdrii pentru sistetnul outomotde conditionore o oerului*Apisdti tolto AUTO,stobiliti tempercturo doritd prinintermediul s€lectorului tototivDe*hideli toote o ffciile de ve.iilotie

> Sistemul oltomot de .ondliionoreo oerului*- Pogino 97.

E@

'-. . :r- :r ri;-.1{rr1,:IEll*tT,q4k-6:ii| rffl

Page 11: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Gozel€ de etapom€nt lunt toxiceGdzele d..eFpohenr conih m6noxidde corb6n, corc es€ enrem de toxic. dor

Nlciodot6 n! inhololiqozele de etdpo;e.t,ti nu /6soti niciodotd motorul pomitintFunsPoliu inchis.

Evtoli conducerco cu po.tbogojul deschis.In coz contror, gozele de etopomern potpitrunde in hobitoc u.

Trdnsrnisio monuoldlMqryorier: C6nd outovehicu ul stolioneo26,deplosoli inelul in sus lo 3 seclndedupdopdsore pedolei de ombreioj ticuploliinmorsorier.

Docd lreopto respecuvd nu est€ clplotd,oduceli moneto lo punctul neutru, €libercligiopd&lidin nou pedolo de ohbrcioj;se edol din nou t€opto deYitez6.

Tronsmisio outomotd i.

N - Pozitio neutrdD - t r€prele 1-4,3 =tr€ptel€1-32 - treptelel ti2

5 = Progrom d€ conducer€ sportivdPorn linumoi.u moneto schimbdtorulli inpozilo P sou N, pentruselectoreo ureioltepozilii dec6t P pomticonrodul, oclionolif.onode seryici! tiopdsd! bubnulu de pe

Pentru se ectoreo poziliei P5ou R, opdsotibutonulde pe mo.eto khimbdiorului.

P. Numoi cdnd oltovehiculul stotioneo26,troqetino inr6i h6no de mdn6

R:Numo <dndoutovehcuulsroironeo26.

> Tronsmisio outomot6 - pogino i04

Semnole sonore de ave'tizore

I docd c.nturc de siquront6 nu este fixatd :F

CAnd outovehicllul este potot li podieroSofetului este deschisd:t c6nd cheio este ln cornutoiorul de contact,

I c6nd ldmpile de porcare 5ou fozo scurt6

Elib€roreo {rdn€i de m6nd:Ridicoti uror l€vierul,Apdsoti butonul d. deblocore,Cobordti complct levicrulcu ocest€o, vd udm'Cdl6torie pl6<ut6l"

Conducen cu ofentie, in mod 4onomiclrecologic, in timpul cdduceriioutovehiculului, evitoll ociivitdtile corc vi pot

Porcoreo outovehiculului:A€tionoli ferm fr.&na de mdn6' oprili

scootetl chelo dln comutotoruld. conioct, blocoti coloono de dhecti€,

Pentru blocore, opdsol' tosto -

sou rotilicheio sp.e dreapto in incuieioore. Penhuoctivo.eo sistemulur de bl6oc ontifuri !Frio si5temului de olonn6 ontifun*, opnsoi

> hfomolii suplim6tore - pdqinile 43, 1 10,Tele.omondo rcdio *- pogim 44,lrchidereo centrolizotd - pogino 46,skiemll de olom6 ontltun )F - pogino 50.

19

Page 12: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

inoint€ de pornire, verificotirI Storeo pnelrilor iipreslu.eoin pneur

vezi pogi . e 128,201

I Nlve ulu e u ! l9 io i ludeordincomportimentul motof! u vezi

I Do.6 toote geomurile, 09lnzile, sistemuldei lLminorei p l6cuieedelnmotr iculoresunt curqte Si in store de tunclionore

I Nu p osoli obiecte in ioF unetei. peponoulcle bord, in zono ile ocluned onbogur orsou Pe copoc!

I Scou.ee, cenlur ie i ioql i .z etrebulereg ote corespunzdtor. Pornireo, motor P€ benzin6:

T.onsmisio monuoldin punctul neutru,cu pedolo de ombreioj opdsotd,Tronsmisio outomotain pozitio P sou N,.u opdsolipedolo de occ€l€rolie,rofiticheio in Pozitio lll

Tlrolio inllioi dicotd vo scddeo oltomotcu cre9lereo lemperorunL moror! u

ino nte de o repeto pornneo moioru ui,reoducelichelo in poziio ai. comutotoruld€ contoct, scootef'o s i.troduceJ -o din'nou. Dupd oceosto, repetoli proceduro

> S stemul e ectronic ontidemorol

nformotii sup imeniore poginile 110,111 r36.

Pomireo, motor diesel:T.onsmisio monuoldin punctul neutru,cu pedolo de ombreioi op6sotd,Tronsmisio outomotain pozitio P sou N,nu opdso!i pedolo de occelerolie'ro l i t icheio in pozi l io l l ;cond lompo de cont.ol trdserrstinse,.otiiicheid in pozilio lllinainte de o repeto por.neo motorulul,reodu.eliche o in poz I o oin comdotorude contoct, scooteli'o i introduceli-o dLnnou. Ddp6 oceosto repetol proceduro

> sistemu electron c oniidemoroj-pog no 43,ihformoli sup imentore poginie 110,111, 136

1] S stemu de preincd zne se d.tveozd nLmdido.6 lemperoiura exte oa.a e*e s.dzuld

Recomonddri r€f€riloore lo porcoreo

aintotdeound o(ionol frino de mon6energic. in coz! Pofcdriiin Po.l6,o4ionolilo moimlm fisno de m6na'

I in .ozul tronsm sie monudle, cuploti i.treoplo de vltezd 1 squin mortor er, i.cozu cli el outomote :k, odL.eli moneroschimb6torului in poz lo P

I Lo outolehl.ulele c! tron5misieoutomot6 *, cheio pooie 115.oos6 nlmoic6nd moneto schimbdtorului se 0116 in

I in.hdereo geomurilort a iroPel*

I RotilivolonU pond Lo bo.oreo colooneide dnecle (proteclie ontifurt)

I Venu otorll de rdc re o motorulur pool€luncliono iidupb oprireo nolorll!

I Nu porcoli outovehiculul pe suproteleinflomob e Tempe.oturo I d cot6o sisiemuuide evo.uore Poorc couzooprindered 5uproreler.

> nformolii s! pllmenlore pogin e 180,181

vd recomonddm s6 incredl.loli tootelucdrile porteneru ui dumneovoostf6 Opel,deoorece vd poote furnlzo servlclide colitot€

tiin conlormitole c! specificolrile

> OpelSetuice - poqi.o 169.

Page 13: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

sistemul oirbag opel Full SizeSistemlloirbog OpelFul/ s,ze include cotevo

Sistemulokbdg fiontolSistemul onbog frontol vo fi dcrivot ineventuolitoteq unli impoct fronrot arjos,tormand o pem6 de siguronlo pentru goferti pososerur din fot6. Deplosoreo speinointe opfetullii o posogeruluidin folde5te osttel ohoriizotd 5i riscul occidenrdriiinzono bustulli$ o coplluise edu.e

sistemul oirbos lqterol *Anbogul loterol se dectonteozd tn cozut uneicoliziuni lqiercle fomand o bori€rd inrr.prer 9i/sou posoger ti zono por.ierei foldrespective. Asttel 5e €dke consjdercbil isculoccidentdrii bustului ir co2ulLnui impoct

> hJormoii suplimentore - pogino 72.

Tele.omond6 pentru rodioreceptor*Funcjiile rodio€cepio.utui por fi uljtizdte prininterhediui tostelor de pe vo{on,Pentfu Infomofii suptimeniqre, conslttotiinsiruciunile de utili2ore oferente.

L

Piesel€ ti occesoriile orisinole Opelvb recomonddm utilizqr& pielor

tiqccesoriior origino e Opel('Genui.e OpePorts ond Accesodes,) 5io componenreloroprobote in mod exPres pentru tipude outovehlcul del nut de dumneovooetrdAcene pie* ou iost iestote in condijiispecio e pent u stobiiireo fobiitdlil,s guronlei 5i compctibilltdliicu outovehi.ulele Ope . in pofidomonitorizdril conUnue o pielei, nu puiemcertiUco oceste otriblte pentru o te produse,chior doc6 ocested ou oprobareo unoroutoritdfi relevonte in domeniu sou o o tor

Piesele t occesorii e origino e Opeii componenrele oprobote destinoteconversiei sunt disponibiie lo Porteneruldlhneovostrd Ope, core vd poote otericonsulionl6spec olizot6 osupro modificdri o.tehnice permlse givd poote os guroindo oreo corectd o d verselor produse.

P€ntru sisuronto dumn€ovoostr6Ef<tuoli lo timp ve.ificdrile recomondatein f ecore seqiune o ocestuiMonuol

Asigurof i eteduoeo operoJiunilofde seryice pentru outovehicul confomspecilicoliilor din cornetul de edice.Vd recomonddm sd opelofilo Podeneru

Remedioii defecfiunile fdrd int6u iere!Consultoli un ervice. Vd recomo.d6m sdopeloli lo Porienerul dumneovostrd Opel.Doc6 este necesor, intrerupeli c6 6todo.

>intret inered pog ni le 171- 181.

A.esto o fost un scurt rezumdtolcelor moi importont€informotii pentru primodumneovoostrd cdldto e cuoutovehiculul Opel Astro.

R€stul poginilor o(estui copitolcontin d€scdereo c6torvo functiiinteresonte din dof dred

Restul copitolelor Monuolu luide utilizore contin informotiiimportonte despre explootoreo,sisuronto ti lntrelinereooutovehiculului, precum si un

21

Page 14: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

lnstrumentele de bord

LSmplle de controlLdmpilede control$ lbmpile morto. descdsein continuore nu sunt prezente in doto.eotu.iuror duiovehiculelor, Descriereo estevolobild pentru toote versiuniie de dotore Tnprivinlo ln5trlmentelor de bord.

,t

Pretensionotodr€le de.enturivezlpoginie 69,75.

4C.ntqrq de siguronld*Lompo de overtizor€ se oprinde {insotitdde un semnol sonor de overrizore) loporhireo contoctllui: Fitoreo cenilriide siguronlii - vezl poqlno 70,

@)

Lompa de controlse op ndelo pomireoconto.tu ui doc6 fr6no de mdn6 este frosdso! doc,i nivelul ichidului de frond/ombreiojeste preo sc6zut. Informofii suPlimentore -rezi wginile 125,177.

Docd lompode conrol se opinde cAndfr6no de m6nd nu est€ trqsdr opilioutovehiculul; intrerup€ti imedioi

'cdldtorio. Apeloti lo un oteiier de service.vd recomonddh Porteneruldumneovostr6 Opel.

Utilizoreo ofirojului pentruinformdtii*,Tqstele de pe mon.td *ersdtoruluis Apelore/Resetore/confirmoreR Resetore/Confnmore

Colculotorulde bord :&' Cocu dtoru d€ bord furnizedzddore despre

oltovehicu, core s!nt continuu inregistrotetievo dote e e.tronic,

I Distonto porcLrsd,

r cbnomeiru {.{.umo pentru ofilojul

> lnformotii suplimertore pogino 36.

Sistemul de verificore {:Sistemul de v€r f icore monitorizeozd niv€t!lunoro dinte tuide e din cohpqrrimentulmotorului, grosimea gqrnituri or d scurilord€ lrdnd I ldmpie exterioore lmporto.re,inclusiv cobudle ii siguronlele ocestoro.> Iniormotii supl mentore - pog no 34.

Page 15: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Defecliune lo sistemul ele.tronk ol motorullisou oltronsmisiei. Sistemu electronic vocomuto pe un prcsrqm de tunclionore in cozde u€e.ld, cohsumul de corblront pooiecre$e li hoievrobilitoieo ouiovehicul!l!ipoote ii ofectot6 negotiv - vezi poqino 118.Vd recomond6m s6 opelolilo Portenerul

Docd luminedzd intermitentcdnd este pornit

Detucliune lo sGtehul elecironico.ildemorcjt motoru nu moi poote li pornit

"00Prein.6llre rF p.ntru motoorele die*lLompo de .ontrol lumineozd pe porcurlll

Sisternll de peincdlzire € ociivezd nlmoid temperoiuri exte.ioore <dzute.

1D

Lompode conftol se opnnde odotd

!D

Ldmpo de control se opri.de odatd cu lazdlung6 sou in cozul uiillz6rii cloxonulul opuc.

rddpile d. ceotd spoteLohpo de control * oprinde odot6.u lompo de ceold spole,

semnolizotoorele de direclielompo de control lumin.oz6 intermitentdoc6 semnqlizotooele de ovorie sunt iifuncfiui€. Docd ciclul de inremitenli esteropid: becul unui s€m.ollzotd de diEcJie

sPmgrome d. 3.himborc o vitezelorcontrolote .lftfronic ,t p€nltu tEtumisid

Lompo de controlse oprinde cdndprcgronul lponiv de schimbore o vitezelof

hformqii supliheniore - ve2i pogino 105.

,$Sistlmll de control ol toqiunii (TC) tdvezi poginile 120, 121.

@Sist muld. franoro cu ontiblcore (ABs) *

fl)

Docd l,rhpo de cont ol lumineotir Rezervode coburont este scdzutd, indicatorul.ivelu uise of6 in zono de rezervd.

Lumineoz6 inrermnent Rezevorulde corburont este gol. R6limentoli imedjot,

Nu l6rli niciodotd rezervorul s6 e golesc6

Motoorele pe ben:in6: olime.toreoneuniform6 cu corburont poote couzqsupruincdlzireo convedotului cotolitic - vezi

Moroo€lediesel: Evocuorco oerului dinsistemul de ollmentorc este dtficil de rcolizqtdoc6 re2ervdul s{ qolit complet - vezipogino 136, V6 recomonddm Portenerul

Semnolizot@Glc de dir<tie p€ntru

ln coiul troctd.ii unei rslote 50u rercrci,lompo de conhol lumineozd interftitetcu oceoti ireryenf6 co 9i semnolizdt@relede dneqie. Nu lumineazd intemitent doc6semnolizored dne<iei pentru remorcdsou ou4onobilll core tro.te26 esle defect6,

Page 16: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

l '

Lompq de controlse opri.de la pornireoco.toctului. Se stinge lo scurttimp dup6

Dqcd esie oprinsd in timoul fundio.6riimrd;rui --

opriliiiiovehiculul qi oprilt motoru/. aoterionu este inc6r.otd. In co2ul motoorelorZ 12 XE reste posibild intrerupereo rdcniimotorului. Apeloli lo un otelierdeervice.v6 recomond6m sd opelolilo Podenerul

r) De^umire .omerciotd, vezi pogini€ 190,19j

cozele de etoponentLohpo de control F oprinde lo pornireocontoctului. 5e stinge lo scurt timp dupd

Doc6 este opri.sd in rimoul functiondriirctmrL,i-oefei[im to slstemut ae co.tro qtemisiirorpouante. Esie posibilco imitee permisepentru emls i sd fifost depdiiie. Contodoliimediot un otelier de serviceVd recomond6m s6 opeloti o Porreneru

Doc6 lumi.eozd ntefmiienirn timoulf uncJion6ril motoru ui:Deiecl une ce poote .ouzo disrrugereoconvertoruluicotoitic,vezipogino 118,Contoctoli imediot u. otelje. de setuic€,Vd recomonddm sd opelolilo Portenerul

Lompo de control se oprtnde lo pomireocontoctului. Se stinge lo scurftifrp dup6pornrco motorului. Poote umi.o idermirentld rc ontidocd hotor!/uieste fiedinte;trebuie,sd se stingd lo creFtereo tu.ofiei

Doc6 esie op.rnso in timoul iunclrondri

Unsi-motoru ui poote ftirrreruprd. Acesrrucru poote deterioro notorutsi/squ bloco

1. Apdsdliombre ojul.2. Deplosoli moneto schihbdtorului in

pozilio nelrrd, sou,in cozu rronsniseioltomote, dePlosoli moneroschimbdtorului ii pozilio N.

3. Pdr6sllr troficul c6i moi roptd posibit, f616o stdnjeni ci.culotio oltor olrovehicute.

Cand coitoctul ene opft, ocJionoeovolonului ti o fd.elo. n<6i16 o for16considerobil hoi morc.Nu *ooteti cheio din conioctinoinl€de siolionoreo completd o outovehicutut,olifel volonule poote bloco peneasteptote.

Apeloi lo un otelierse&ice. Vd re.omonddmPortenerul dumneqvostrd Opet.

C6tor de porcu6 porliolPentru esetore lo zeroi opdtolitonoEetore c6nd contoctll ene pornit 5i ofiPjulcontotului de porc!6 Po4iol este octiv.

Afitoreq interyolulur fdmos p6n6 ldum6too@ venficore iehnicd vezipogino29-

Autovehicule cu @s inreqrot in contorul

F;iilu ,esrtorc lo zerc, opdsotr butonulde res€torc timp de opoxihotiv ? secundecond contoctule5t€ pornlt i contorulde porcuE po4ioleste octivst-

Comutoli intre ofrrore contorului de parcu6po4iolr, ofitoreo orei:F pin opdso€openttu *un imp o buionului de res€torc -vezi pogjno umdtoare.Indicd turolio moiorulu'.

Zona de ovedizore: lurotio moxiridodmBibild o mtorului o t6t depd$tdipeicol de deieriorcre o motorului.

Indic6 vitezo vehiculului.

Contorul cle porcurslnregistreoz6 distonlo totol6 porcurs6 in

C6nd contoctul este opdt, distqnlo porcu66poote fi ofitot6 timp de oproximdtiv15 saundep n oposrco s{u.td o butonlluide etde.

|nrrtrn itcL d. bord drn dor@odutovehkululuidumnemos$npotdifeidecele

Page 17: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

c6nd eite offFt6 orc, opdsoli butonulde resdore de pe instrument:

Apbsoli linp de oproximotiv 2 kundeOro en. oii9otd intermitenr,

Ap6soli timp de oproximotiv 2 secunde,Minutele sunt ofiFte intermitent,

Apd<li timp de oproximotiv 2 secunde,Ceosul pomefte lo 0 suide.

Afiioreq orei in contorul de porcuE *Pentru cohuto intre qfitor& contoruluide Porcua ti oiqoreo orcr {., op6soli <urt pe

C6nd luhini e qutovehiculului suntopiiae,luminozitoteo ofisdjului poote fi reglot6 prinintemediul rozetei de rcgloj din deopto A,situotd sub .omutotorul de l!mini-vezi

Afitoreo intervolului rdmos pdn6lq urmdtooreo v€rificore tehnicdDocd p€ ofigojulcontorliuide porcuG po4ioloporc indicoJiq tnSP cdnd contoctulestepomit se opropie doto umdtoorei verificditehnice, core trebuie efectuotd tn intetuolde o s6pt6m6nd sou inointe de porcurgereoo 500 km. Vd recomonddm Portenetul

Lo otitore intervolului rdmos p6nd lourm6tooreo veriticore teh.icd, fu esG luotdin colculp€ oodo c6hd odovehiculllnuruleozd li boterio ocestuio este deconectotd-Dir ocest motiv, intevolele intre verifcdriletehnice speciticote in cornetul de seryice ouprioritote ti trebuie espectote - vezl

Af iro.i pentru informolilAfitoj Fnttu tr.i tipurj de informalii *Afitqreo o€i, q lemperoturii exte.iooreti o intodrotijlor desp€ rodioreceptor

Oro t tnpeEturo e(enoord sont ofitotecond contoctul este pornjt, Doto este ofiloidc6nd rcdioEeproirl !F esG opitCand contoctu{este op.it, o.o, dolo9itemperoturo exieri@r6 pot fi vizuolizotetimp de 15 secunde pin opdsofeo 4urtdo uneio dirtre cele doud toste de sub oliioj.

AfiroJ nlltitunclionol *AtiloEo oiei, o infonhdliilor desp€rodioEeptor *, q dctei, o tenpedtuiiexteri@re, o ddtelor fumizoie de shtehutde vdifco€ d o celd {umizotede cqlculotorul de bod.Afitojul tuncti@&zd c6nd contoctul 6tepornit Orc este ofi9ot6 permnent lor dotoeste offiotd c6nd rodioreceptorul en€ oprir.C6nd conlfttll este oprtt, oro, doaoi tempeGtum etenoo.d pot fi ofiFte timpde 15 s€.unde prin opdsore scurtd o uneiadintre cele dou6 toste ntuote slb ofigojsou o tostei de pe monero ferg6toruiui,

int.rup.r.ooll'lHtnrircu.mrgi.cleckic6Dupd lntrcrupeeo olimentddi cu ene.giesou in cozul subtensiu.ii de olimentorc,dlspozitivul elechonic de dezoclivoco rodioreceprorului *, doio ti oro tebuie

Consultdli insttuclieile de utitirare obrdremdDreceptoruhi penrru inf omolji.eteritoore lo reseror.adispozitivuluielectronic de d€zodivdre. seroreo doteiii o orei- vezi pogino 33.Lo primned lnui semnol de nmp de tq unemit6tor RDS r, doto Sioro suni *roteoutomoi * - rezi pogino 33.Afitqr€o d€f eciiu.ilorAthoeo unei dintE secvenlete -.-

.C, F so!Sof€ indicd o defecliune. RemediolicouzoderectiuDii. Vd re.omondam Podenerul

31

rr RDs . Rddio Doro systEfr (Sistm rodio de

Page 18: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Dln motive fizi.E, indicotorul temperoi!riimotorului orotd iemperoturo lichidu ui.umordo.6 nivelul ocest!io €ste corespunzdtor.

inlimpu luicjiona,ri slstemulde r6cne se0116 sub presiune. Din ocestmoriv,lemperoturo poote depdtlpenir! sclrt timp100 .c

if scopul econom sir I .orboront! L,temperoturo chidulu de fdc re e5teconi.olatd e ectroni. :!. D n ocen moiiv, su.rpos b e flu.tuoji olevo oriorafiot€ penrtut€mperoturo lchidul! .le fdc re.

Indicotorul temp€roturii li€hidulu;

Acu indicotorin = T€mperoiuro normo6zono din siofgo d€ iuncllonore

o motorulu inc6 nu esteot nsd

Acu indicotorin . Temperoiuro normolt,zonomedond deiunct io.or€

lnsnumentee de b.rd d n dotdrea dutovehcu ul!dunneovoo*rn poi difa decele tustroieoi.i

mediotnivelql ichdllul

Indicotorul nivelului corburontulu;r)

lou llesteoprinsit . Nive derezee6

so! ll umneozd - R€olm€.toreyez pog no 1j5.

Nu r6solln c odotd rezervorulsd s€9oleosc6

Motoore e d ese r .1.c6 rezervoru s ogot,est€ n€cesard o procedurd compl.otdde evocuare a oeru uidin sistehulde ol imentore veu ipogino 136.

Df couzo colburont! uiinc6 prez€.rifrezefror, conltoteo de corburo.t ne.esordpenftu umpereo rezeryo.ulll poote li moimc6 dec6t cdpocltoieo nomino ij

Temperoturo exterioordS.ddereo temperoiurii este indicoi6 rfrediolcrettereo temperoturlii d!p6 o scudd

simboluLl! este oftot doc6 ienperoturocoboord pan6lo 3 "Ccooverrisment referitotlo drum cu po ei. l.d icoto/ll temperotur iexterioore umineoz6 lntermite.t in .ozu!ofitolului pen$! rrel iipuri de intormoliisou ol ofirojului mu iilun.l onol * odot6cu creiier€o temperoiuri, slmbo ul llrdm6ne olitol in cozuloliSoruluipentru treitpuri de informotii p6nd cdnd temperoturo

Aterlie: Supbfolo dtumului poote fi dejoinshqdr6 chior doc6 ofqojurindicdo temperotufd exterioord puJln peste 0 'c

Utilizoreo ofi iojului multif un.fionol *F!nqllle sistemu ui de yerificore !iolecolculotoru !ide bofd su.tut izote prinintermedlul tosteLor de pe maneio

Funcjiie individlo e sunt seiectqie pnintermedill tostei S. Anumite {un4li pot lires€lote pin opdsoreo tostei R

Doc6 sistemul de veriicgre genereozd unmesaj de ovenizore, oii9oiulesie blo.otpenrru olte fun.li. coni rmoli me5ojulpri.dp6soreo loster 5 sou R de Pe henld

itergdtorului. Doc6 sunt moimulte mesqje,

Page 19: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Sctorca dotci ti o orelOro 9i ddto pot li eioie monuol eu pot ficoredote outomt pnn intermediul unuisemnol de timp RDSrr *.Setore outomotd o orel este indicotdde simbolulOpe of'toj.

r RDS = Rodio Doro System (sistefr rodio derronsmlre.€ q do1€lor).

AfiFjul pentru treitipuri d.lnfomdtii suofi tojul fr ultifuncfidol :S

opriti rcaloreceptorol. Apdsoli tostele O g O,

Apdsoti tqsto O timp de op.oxinotiv

Ziuo este ofiFtd lntermiient

Luno este oiiFt6 intemitenl,

Anul este oiitot irlternitent

Oro este ofiFt6 intermitent

Minuiele sunt ofigote intermitent

Dezocrivoreo si octivofeo ser6rii outomote :folp6s-lt contmuu tosto fimp

de oproximotiv 2 secunde; ofitojulceosului este ocum in hodul reglore.

O Apdsoli tosto de dou6 oi (pdnd c6ndonul .ste oliqot intemitent).

O Ap6eli to+o contlnuu thpde 3 fcunde p6n6 lo ofigoreintemiient6 o simbolului I ti opo4ioterturui "RDS TIME" (onul este ofilotintemiteni in ocest intetuoll.

O Apdsoli tosto; Afitojul indic6:RDSTIMEo = DezodivoiRDSTIME 1 = Activot

O Ap6sqlitosto de trei ori.

o

o

ooo

o

Mesdje de overtlzore (conitnuorc,

tl.odliqht {Fo.)lotlfisht(Lonri6-& Pozltle gote)

Dei€cJihe o unul tor Penttu ioz6 5cud6rdu o uncl l6mpl de pozif€ sPot lnlocuieobe.unbr, ve, Poglm 159.

Woth Fluld

{Nivel lichid de 5p6lorc)

Nivelul lkhidulul de spdlore d polbtizul(li 6tepie s.dzut. Adnugotl lichid de spdloc _vezi

confn Ef resojul de overnzore contormindicotiei de io pogino 32. DUP6 conrirmore'oflorco me*iului vo rnceto

'Me5olrl. de overtizote

intre peft ollmdtndi cs.n rgi.el4ldcdSistemul de verilicore vo vedtlco o|nolnottoote tun4iile dup6 Gonecto@su rclncoEo.eo he'iei lrleeFlede a\€.tizorc memorc€ vor fi ofi$tesuGest,&ok Lisht

F!r. (Sisutqtt lonpd d. fr6nn)

96k Light (lmpd d. ftdn6)

fiHcodllsl't {Fqr)Toililght(Lompd de Pozrlie sPorel

sunt ofhote din rcu lo interyolde 15 mhute

oupt opdR $i Ponireo ctrtoctului'nesoi.le de ov€rtizorc memorote sunt

Odoto rcmedjotedef€qiunil€, melaj€lede dertizore sunt $ese outonEt.

Page 20: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

sistemul de vedficore *Sistemul de verificorc mo.itorizeozd nivelulfluldelof din compo.timentul moiotu ui,qrosim6 gqrniturilor discuriklr de f r6n6i storeo ldmpilor exteri@re importonte,inclusiv o cobllrilor ti a siguronteloi Fuicliode monitorizore o l6mpilor indicdo defecliune numoi ln cozul inchideriicircuitului de o imentore oferent,

Lo pornneo contoctului, toote funcliilede veriticore sunt octivote in mod ouiomot.

Avertismeniui

Aroke Light

(ve ficqrc lomp,6 de f.ond)

este otilot. Disp.re dup6 oopdsore

Mesojele de qveriizore in pdvinlodefecliuni o. opor pe ofiqoj. Docb eiistd moimulte hesqje de qvertizore, ocesteo vor fi

Unere meie de overtizqrc pot opieo sub

Coniimoti meejul de overtizo€ conicmindicotiei de lo pqsino 32.

Meejele de overtizor< generotede sistemul de v€.ifico€ ou prioritote.

Mesoje de oved izore referiioore lo detucliunl:

(v.dficor. nivel dl uleiului)

Nivelul uleiu ui moioreste pEo scdzut.verificofi imedlqt nivelulti completoti cu uleidoc6 este necesor - vezi pogino 173.

(Niv.lul lichidului d. r6cir.) '

Nivelll lichidllui de dciredi. €zewor estepreo scdzlt. Addugoli ichid de rdci€ vezipogino 176. Remedioli couzo detuctiunii.V6 €comond6m Portenerll

Broke Pdd. (Pldcufd de fr6n6)

Pldculeledefdn6 de lo rotiledin fold s,ouuzot ptnd lo gosimeo hinimd. Adresoli-vdunul otelierd€ service pent.u inlocuireopl6culelor de fr6nd. v6 ecohonddm sdopeloli o Porteierul dumneovonrd Op€|.

Broke Lisht

isiqurcnlq ldmpii de fl6i6 este defectd.)In ocuili siguronio tuzibild numoi dlpd€mediereo couzei deiecfiu nil. 5 glronlele

Brake Light

(Defecliune omp6 defr6nn) in @uireob€curiior, vezi pqgino 163.

31

Instontdn.ous ca.smPtion

Voloile ofigoi€ r schimb6 in fun4ie

Afipein l/h lo viteze sub 13 km/h,

alirq€ii l/100km lo titeze peste 13 knvh

Av.roge <ontumption {Cdssmul mediu)Colculoreo consumului m.diu p@t'e tiGpomitd o c6nd -v€zipogino 32.

colculotonrl d€ bord *Colculotorutde bord tumizeozd dote despreoutovehlcul, core sunt continuu inregistrote

Unel€ funcliisunr ofilste sub iomd

I Cronometru,

Page 21: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

lff.ctiye consumpiion {consumul rcol)Afit€oz6 contilote de corburont.onsumot6. M6surcreo poote fi repornil6oncdnd vezipoqino 32.

Av.rog. sp.ed (vitezo medie)Colculore viiezei medii pete fi repornit6oric6nd ve2ipogino 32.

Opridle in timpul cdldbnei insot'te de opnrcocontoclului nu sunt incluein colcul.

Distdn<e trdvelled (Distonto porcuFd)Indic6 nuhdruide kilomet i porcu.5i.Mdsuroreo pooie ti €pornitd oricdnd-vezi

Retelored infomoliilddlnokllotoruld€ bord

Umdtoorele infmotil din colculotorulde bod iFt f rcsetote seporot prln oodsorcorcstei R (rcpomirc mdsurdto ):I Autonomio (numoi cond o{rtovehlcutul

Umitoocle infonofii din colculotoruld€ bod pot ff .eefote simuhon numi loop6soeo toejei R timp de minimum2 Kunde:

intErup€tu oli;.nr6di .u .nergi. .l*tn:dDoc6 suEo de olim.ntore este decon€ctottsou tensiuneo bqt€.iei este preo sc6zutd,Elodle stocote in colculdtoalde bord *

39

Page 22: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

(Autonomi€ de p6te s0 km)Altonomio este cqlcu ot6 pe bozdconJinutului curent ol rczervoruluiti o consunului mediu.Dup6 olimentoreo oltovehi.ulului,outonomio ste reco culotd outodot lo scurttjmp. Este posibild ti corecto€o monudl6;

(Autonomie d€ sub 50 lm)Docd in rezeRor st€ codcuront insuficientpe.tru porcufqer< distonleide 50 km, peofigoj oparc overtismeniul "Ronge"

Colclloeo timpllui de porcuE: Cronometrlleste dezoctivot lo oprir< contoctuiuit reoctivoi lo reporni€o motorului.Cronometru poote ti repornit oric6nd - vezipagino 32.

38

I

Rodioreceptorul *Sistemul lnfotoinment se utiliz@zd contominstrucllun d fumjzote.

hfomotiile refentoor€ lo rodlo.ec.pTor oPorpe ofrtojul p.mru infomolii.

R*epllonoreo Progrcmelor.u rodlo€ceptorul din odovehicul difer6de rccepJionarea cu un rodioreceptor de uz

Avand in vedee cd qdeno outovehicululuie.r. B,otiv opr@pe d€ Pdmani, poliudlede rodio nu pot soro.to dceeod colitoteo reeptiei co in.o2ul ltilizdii

'rnLrirodiorcceptor de ur coshk, Prev6zd

Achizit'io electronicd o d;aiorld slatemel€ de toxdre *Peniru outovehjcllele cu polbizt nnorcflecto.t')*, montoti co.teld chip *penttu ochizilie de dote ii pldli elechonice p€.ono lntunecotd a poll.rizului, in sfonqosou h d@pto oglinzii rerrovrzoore lntenoore

*zitlgurc in cozuiin core corielo chip estemontot6 in.oforo otestei zoe, pot opdreodilfunclionolitdli in ochizitio de dot€.

Page 23: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

, .'t.::: .. rt.r :1,

Telefoone{e mobile si oporct€le rcdio (cB)e vorfolosi numdi cu onteno omplosot6 ln

sistemul electronic ontidemorojSistemll verificd doci €ste permis6 porni€ooulovehiculului prin intermedi!l cheiiintrodue in comutororul conroct. in cozul in.ore cheio o lost rftuno*ut6 co fiind uno"o uton zotd ", oltove h i.ulo I poote fi pornit.Verificoreo este efectuord prin intermedjulunui tronsponder integroi in cheie - vezi

Sistemul electro.ic ontidemoroj ene octivotoutodot lo scooteco cheiidln comutotorul

Lonpo de <ontrolpentru sist mul

Lo pornireo cntdctului, lompo de control<l>se oprinde pentru 5curt timp.in cozulin coE lompodeco|trc se qprindeinternitent c6nd contoctul €ste pornit,oc.dstd lndicd existenlo u.ei defediuni losisiemul electrofic oniidemoroj. Motorul nu

2. Reinn oduceli cheio ii comuioio.ul

3. Repetoli pr*edud de po.nne.

Docd lompo de contrcl 4 continud sdlumineze intemiienr, incercoli sd pornilimotorul pnn intermediul cheii de rezefl6giopeioli lo !n oteiierde seryice.V6 r<omonddm sd opeloli lo Po'tenerul

Docd lompode contrcldb se opindedupdpornirco motorului, exi5t6 o det<liune losistemul electrcnic ol motorului sou oltrcnsmisieifr- vezi poginile T08, 118.

sGtemul ontidemoroj nu blocheozdportierele. Oin ocen motiv, est€ n<eor s6blocoli r"ntotdeouno occesul in outryehiculinointe de ol pdr6sifdr6 suprcveghere ti 56octivoii sistemul de dlorhd onufun {. - vezi

Cortela Cor Poss conTine t@te inlomoliiledespre oulovehiculli, in consednld, nutrebLie pdstrotd ln outovehicui.

Vd ru96m sd orell lo iidem6nd.odeloCor Poss otunci cand v6 od€sofi Porteneruldunneovostrd Opd.

Page 24: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

sbte'nul de h<hid.E centrclizoti ,E

si.temul mdonic de btocore onilfurt t ,

Sittefrul de olotmo o.titurt !F,

Tclccomando rodio *Telecomondo rodio ene in€9rdt6 in cheie

A.eosto este iolosit Penlru o odivo:r sistemul de ln hiderc cenlrclizot6 *,t si5t€hul meconic dc b1ocorc ontiturt :|.'t sistemul de olomd ontifu( tr,

Telecomndo dE o rozd de o4!!nede oprcxirnonv 3 m. Rozo de ocJiunedepind€ de innuenJe extem€. rndreptotiteleconondo spre outowhi€ul otunci cond

Pentru o utilizore moi confortobild, vdrecomqnddm oclaonqreo srnemuluide in.hiderc c€nirclizotd Pin iniem'€diul

Unlizofi telecomo.do rodio cu otenlie,p.oteiofi-o de umezeold i temp€mtunndicote t eviioi unlizoreo ei docd nu 6te

S€mmlizotoo€le de ovone s opnnd scurtpeniru o indico functro.orco teletorenzii

Page 25: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

in cozulin cor€ sist€mu deinchiderecentrolizoid nu poote li octivot p.inntemed ultelecomenzi couzele pot fi

I Rozo deocllune o le ecomenzii rodio

I Tensiuneo furnizotd de boteriotelecomenzieste preo scdzutb. nloc! liboterio vez cooono urmdtoore,

I Doc6leecomondo este uti zotd irecve.tdi icoo de mltee rozeide o4iune (deexemp u, o distonld prea morecle outovehic!1, ceeo ce determi.6nerec!noo$ereo ie ecomenzl j),

sincronizoli te ecomondo, v€zi.oloono

I Docd sistemu deinchdere centro zot6este suprosoicitotco urmore o uti zorirepeioie o intefrore s.urte, o imentoreocu energie ene intreruptd timpde oproximotiv 30 d€ s€.unde.

I l.terierenl€ cu lnde rdd o de plter€ moimore.ore Prov n de lo olE slrse

V6 recomonddm Porten€ru dumneovoslrdOpel pentru remediereo .ouzei deJe.lr!nliPentru ulllizoreo prin intermedi! .heio ssiemu !lde in.h dere centro izotir, vezi .

I

inlocuireo boteiei telecodenziinlocurliboterio mediot cloc6 rozo

deocli!ne otelecomenz scode.

Iniroducel o ilrubel. t6 de dlfre.s uilreduse i. cresldluro copoc! uigldeschidelcopocul. Delotoli te ecomo.do de che o

Tro.spo.deru pe.tru sistemu ontdemorojseoJldin porteofro.tol6 o cheii Asiguroliv6.6 ocesto.u este deleriorotsou desprins

Desch del i teecomondo. . ocui t botero.osiqurdndu vd c6 oceAsto este ntrodusdcor€cl(vez pogi.o 204 pentr! tipu boierei).nchidel t€e.omando iiototoj o o.h€ia

meconi.6, osig!16nd!-v6 de iiror€o

.loclired boter eltrebuie eieciuotd inintetuolde 3 mi.ule,ln cou controrvo 1lneceso16 resi.croni20reo te ecomenzii.

Vd rugdn s6vdosig!rol iboter i ie lzot€ s l f ti.dep6rlote conforfr reglefrentdrilor pr vindproteclio ded u u i.conjur6tor.

Sincronizor€o telecomenzii rodioIn coz de lunctionore defectuoosd,sincronizoti le ecomo.do

1 . Porr li conto.tu ; s stemu vo r6m6n€ innod si.cro.lzdreiimp de 30 de secunde

2. Apdsotiscurl tosio: sou >de petelecomond6 c6nd .he o se of d incomutotoru de co.toct.

3. Sistehulde ]n.h derecertro izoidb ocheozd s debo.heoz6 occesurinolioveh cuipe.tru o .d co sncron zoreo

Itqt! rl

45

I Pentu o prevenl blocofeo occidentoldo goferuluiin exieriorul outovehic! u !i,butonulde blocorede pe portiero tolerul!inu pooie fldpdsotcond portierd este

ain cozllin core porrie.o goferulu nu esielnchisd in mod corespunzdtor, sistemuL

' de inchrdere .entfolizotd * vo deblocoporii€rele medlot dupd blocoreo ocestoro.

I Penlru bloco€ portierelordin interior (deexemplu, pertru o imp edl.o occesulnedorit din en€rior) dpdsoli buionude blocdre o portiereigoierului.

I Portierele b ocote se debo.heozdoutomdt E in cozui unul occidentdEodnumit6 groviiote {pentru o pemiteocordoreo os stenlei d n exterior).Contoctul.u trebule s61ie oprt.

inchidereo geomuilor g o rrcpei*ceomurle octionote elecr.ic :Ft trapo ;trpotfi inch se ii din exterlor: menfineli cheio inpozilio de b ocore in lncuetooreo portierel

Fote'uluj pond lo ifch dereo tuturor

trtlizofeo geomlnlor o4ioiqie e ectric S:qi o tropei ,i. qclionote el<tric i.ebuieetuctuotd cu otentie, Existd ris.ulde occidentore, mqiqles pentru copii,so! p€ficolul de prindere o unorobiecte

Posogerii t.ebuie sd fie informoli

suprovegheoli pemdnent zonode inchidere o ferestrei ii tuopei in timpuinchiderii. Asigurof,-vd cd nu su.tprinseobie.te in timpul deplqsd.ii ocesioro.

Doc6 sistemul de i.chlde.e ceniroli.oid estesuproso lclrot cq urmore o utilizdriirepetoielo lntefrole scude, olimentoreo cu energleesre i^nirerupt6 timp de oproximotiv 30

Sistemu este pbiejdt de o si9uron16 situoidpe ponoulcle sgu.onle vez poginq 154.

Defecioreo o tele€omenzii *9i o sistemului de inchidere

A= Deblocdred portierei pfetuluiRotiliche o spreinointe p0n6lo copdtllcursei in incuietoore. Reodu.eli cheio inpozllie vertico 6 tlscetei-o

B= Blocor.o poriierei pferuluiCAnd porriero goferllui esle inchisdrolili ch€io spre porieo posterioordo outovehic!lului p6nd lo cop6tul cursel.Reoduceli cheio in pozilie vedlco 6

Celelolie poriiere pot fideschise tiinchiseprn oclonoreo buio.u !i de b ocore dini.te.lor (ocest lucru n! esie posibllin cozuloctiv6riiin p.eolob lo sistemului d€ olorm6qntifurt). RemedioJ couzo detu4runi.Vd recomond6m Ponener!l

Page 26: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Sist€mul de ?nchide.e centrolizot6 *Pentru blocoreq portieretor, o copoteipodbogojul!l/hoyon!lui ti o ircpei buionul!ide o imentore cu corbumnt.

rotili cheio in in.uietooreo portierei ioturutuispE porteo.po5teri@rd o outovehicututui,opoi rdduceji-o in pozilie verticotd

Apdkfi tosto : de pe tetecomond6 *.Blocoeo occesului dir inteno4 opdsotibutonul de blocore oluneio diniE porrie€tedin fcf6 cu portierele inchis..

Brocoreo occeiului pdn 'ntemediulsistenului m.coni. d. blocqre ontifurt,

Toote portieele t ebuie sd fie inchise,podiero tofetului trebuie sd fi fod deschcdo dotd onterio.. Roiilicheio in incuiet@reaportie€i pturului spre port< posterioor6o outovehiculului in inteeolde t0 secundedupd blocoEo occesulli, [email protected] oinpozitie vedicoJd ii scooteti-o.

op65ofi tosto = de pe rel<omondd * di.nou in intetuolde 10 secundedupd btoco€o

aubonele de blocore de pe roote porrieretesunt pozdiondte ostul i.cAr este imoosjbitddeschidereo podie€lor.

Nu folosili sisiemulin corulin coE *;6 .per5oore in ourovehicul. Podierelenu potfi deblocore din inteior

rotili cheio in incuietoord portierei tofetuiuispre porre ftontdtd a outovehicuhlui, opoireoducello in pozilie verri.old i scoor€ti-o.

apdsoli iosto > de pe tulecomondd *.Sloco€o dccesu/ui din inte.ior. trooetiburonul de blocore o porhere, ededive.

. cheii in incujetoo€o podie.si pturului.Acedstd pozil,e aebuie selectdtd in iozol i1corc dccesuiin portbdgqj trctmie s6 ldmdBdbJocot. Rotiticheio rpre st66go pan6 bcqp6tulculrei.

ddc6 @es!lin o;torehicul este deblocatprr.r i.item€diuftel€$m€nzii su prin roiirco

. . ' ' ' . . . ' . '

Page 27: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

';:l'i r. .,-, ..1'

Dupd primele 10*cundedelo octivor€qist mului de olormi oniiturt:

I LED-ul luminezdintermitent ' Sistemulesieoct lvor '

timP de oprorirotivl seund6 = Dezociivo€.

in cozul oporiliel unei defecliuniin sistem'vd tuodm s6 <@sultoti un ote'ier de erylceduto.-V6 eomonddm sd oPeloli loPodenerul dumneovoslrd OPel

Compo€nto de outodiognosticor€ointeq.ot6 in sistem permiG re'nedEreoGpld6 o delecliunilor'

Diodo .mif6toqr€ d. luhind (light €mlttingdiode - LEO)inp mele 10 secunde de lo ocworcosistemului de olorm6 onliturt:

I LEO-uls€ opdnde = Test, htauer€Pomire contoct

lntermitent ' uno dinlre portiere'hoyonul' copotomoiotului suntdeschisesqu defe4ilnede sistem

rotiti cheio in incuietooreo portirei pfetuluispr€ porteo frontolo o outovehiculului' oPoireoduceti-o in poziiie veiricol6 ti scooteti-o.

aPdsoi tosto > de p€ telecomond6.

Page 28: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

4. Activoti slstenul d€ oiormd ontifurt.LED ulse oprinde. Dupd oproximotiv10 secunde, sistefrul se octiveozd, fdrdmonitorizo€o hobitoc u uisou o inclin6routovehicu u ui. LED-u vo lumnoi.termiient pdn6 lo dezoctvoreo

Sistemuld€ olormd ontifurt *

r podierele, portbogoj!|, copoto motorului,

I inclinoreo oltovehiculu ui, cum qrficozll

I comutotorul de .ontoct.

Tooie portierele irebr ie ed f e irchise *,po.t e.o 9oierlluitrebuie sd fifost derhisdo dotd onterior. Rotii chelo in inclietooreoportierei ioferu uisp€ porteq posterioordo outovehicu ului in intetoolde l0secundedupd blocorea qccesului, opoi reoducefi-o inpozilie verticold f i scoatEi o.

opdsolitosio: de p€ telecomond6 di. .ouin intervolde 10 secunde dupd blocoreo

D.s.hidereo t inchider.q portbogojului.6nd shlemulde oldn6 oniiturr est

1 . Pentru deblocore: rotili cheio spre dreoptopan6 b cop6ill cuEel. Portbogojli estedeblocol iimonitorizoreo hob toc lluiSi o inclindrii dutorehicululul este

2. Deschideli portbogojul.

3. lnchideli portbogojul.

4. Pentru blocorerrotlicheio in po2ilioir tioid. Monitorl2oreo hobitoclulul,o portbogojului $ o inclindriioutovehicu uui esie ocUvot6 d!p6oproximouv l0 seclnde.

comutoreo sistemului in modul excludereo monitori26rii hdbito.lului ti o i.clindrii

de erempu, in cozu in coreslnt dsoteonimo e i. outovehicul.

1 . lnchideti copoto por.bogoiului/hoyonu9icopoto motoru ui.

2. Apdsol simuton ombe e toste pe.tr!o ocliono l6mp le de l€ctlrd dii fold cdndcontoctul este op.it. LED-ulvo lum nontermitentiimp de mox mum 10 *cunde,

Se permlte declonSoreo dooro lnuinuhdrlimltot de olorme doc6 5istem!l oniiefroclieeste octivot (ocest num6rest€ stobilii prin

Alqrmo se mdni{estd sub foimor unui sem.olocustic (cloxo.) rir o unui semnol vizuol (semnolizotoorele

Dlroto semnolelor de olorm6 este limitoi6dotor t6 reglement6rilor legole.

Alqrmo podte lionllotd prinop6soreo lnelto5te de pe lel(omond6. Sistemulde olorm6 ontifurr'este dezoctivot simutonprin opdsore tostei ::,

Sirend de olormd <u surside olimentor€ inlegrot8 *Sireno de olorm6 cu 5urs6 de olimenioreintegfotd msitorl?eo26 surso de olimentorecu energie eleclricd o outovehicululuigideclonieozd oltomot o dlormd i. cozuldetect6rii monipul6ni boteriei (de exemplu,intferupereo olinent6rii cu energie dotorit6deconect6ni neoltofizote o boteriei).Sneno de alormd ore su6d deolimentoreoutonom6 i, prin !rmore, ene independenr6de boterio outovehlculului.

Pon ii ti oplti inediot contociul.Dezodivdrco runttiei de dlomore(de exemplu, in cozui deconectdrii boterieipe.tru lucrdrl de i.trelinere); Pohil riopfiliimediot contoct!|, deconectoTi boterio inintervolde 15 secunde.

Page 29: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Penttu deschidereo copotei, to94i monetodedeblftoe-, oflor6 sub pdnoulde bord,pe pdrte loferliu. Copoio vo fidebidotd

ii se vo deschide po4iol. Reodlcelim6ierul

Penft! deschidereo completd, locolizolizdvoru de siguronld, 5ituoiin porteod€optd cAnd outovehiculul este vdzut dinfold: idicoli-l ii deschideti copoio.

Prolulsou zdpodo de pe copot6 potolurecolo deschidereo ocesteio ilpoibloco orificiu

Onficiie de odmlsie o oerului, ve2i

Penrru o menline copoto notoru uiin pozlliedeschid6, intrcduceii njo de suqineresituqtdin lighidreptdeosupro gdlei rodidtorului inlonto cu bordurd de plostic ln porteolnterioord o copoiei moiorllli.

lnointe de lnchidere copote motorului,fixoli fem tio de susinerei. dispozinvulde refinere. Cobor6lit eptdt copotomotoru uit opoipenit4l-isd se tixeze prin

z6vorulde sigwonlddii gilo rodiotorulu .utrebuie s6 molios6 in ofor6. Verificoliinchide€o copoteitrg6nd de porteo din foldq ocesteio. Dqco nu este blocotd, repetoli

Poritio teti.r.lorMilocul tetierclor trebuie s6 se ofle lo nivelul€hilor dupontului scounului. Docd ocestluctu nu 6te posibil, otunci, tetie€le vor fireglote lo in6llim@ moximd pentru.peBoonele foorte inolie, t lo indllillkmi,ind penttu per@nele foqrte sclnde.

lgnorore celo. de moi sus po6te duce looccidente fdtole. Posogeii trcbure sa fieinfo.hdli coespu.z6tor,

Reglo@, vezi pogjno 5 ticoloonele

TetiereleScoun.lc din fati ti .counel. lot rcl. din

P€itru suplimntorcd cdpdcit6liiPodbqgojllui (yezi poginil€ 56, 57),demontoti teiiercle scounelor lotercle dinspote tB. Oeblocolr orcuile de relinee pdnop6$re, opoi scooteti tetieEle.

S<ounul ccntrdl 5potcPenku pliereo spdto€lor scouftlor din sporesou pentru omdiorcrco vizibilitdlii docdscounul centoldin spote nu €ste ocupot,terierd poote fi lmprnsd in io5 pdnd lo copdtllcursei. Elibercli dmbele orcuri pdn op6src.Docd scounul certrol din spate ene dupoi,€qloli in6ltimeo tetieei io p mo sou o douoteoptd, in funclie de lndtim@ poeg€rului-

Page 30: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Scounele, hobitoclul Resloreo scounelor din folnvezi Pogino 3.

Suplimentoreo copocirdfi iportbogdjului prin pliereo scounelor '

Scounul conducdtorului trebuie reglot in o:ofel inc6t conducdtorulstand oiezot drept sdpootd line cu m6inile usor indoite vo onuiinzonq spitelor supenoo€.

Glieliscou.u pqsogeruiulin spote c6r mdi

Sp6toele scounelor n! aebuie inclinoreexcesiv (lnqhlul de lnc inore recomondoieste de oproximqtiv 25').

lgnorc.e ceor de moi sus poote duce looccidente fatole. Poegeni t€buie sd fieinfomoli coespunz6tor.

I

ilhrco spdtcf.lor *d|In.br ;in spotcCobordti tetieele scounelor lote.ole dinspote {r- pdn opdsoreq arcurilor de leinee- v€zl pogina 55: Cobol.lr Hje6 scdurului

Copocul tEbuie 5d s€ fieze cu un :gomotlreciilc in srdtele cotierei cand esie ddicot.

cedrql din spote ,Fln poz4ic ce lnoi Ioosd -ffh optt o@ orcunb de €line€ - wzipoglno55.

Elib€E i unul sou onbele spdtore alesou.elbrdin.spote prin iitermediulbutoonelor coespon:&looE g plidfisp6lorel. pe <oune.

Cehturo de si9urcnl6 cu 6xore in i.ei punctep..tru s.orn'rl centrol din lpote ,F poote fitrcrd ofol6 dln retio€tof dciar daci spdtocles.lunelor din spote sunt ixotcort!punzdtoi

t .

l

Page 31: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Suplirnentq.eq ;apocitdtiiponbogoiului, ver5iuneo Estat€Robototi .opocql din sporele @tie.eiin josRobotqli .otie/o ir jos pe per@ scou.ului,t/trgeli hoieio li incliioti .opocu spre

kosee loterole potfi utiLizoieincontinuoreoe core posogen.

Cop..!lteblie s6 se flxeze cu un zgohotgpEcific in spotele corierei cdnd esre ridicor.

Pliereo sp6toeloreounelordin rpoteDocd este necesor, demontoli cdpoculportbogojului - vez pogino 59.

cobor6li tetierele scounelor loterole dinspote *- prin opqsorco orcuilorde refinere

vezi pogino 55. Cobo|6litetiero scounlhi.entro din spote *in pozifio ceo hoijoosdpi. opdso.eo orcuiiorde relinere, vezi

Prind4i coto.qmele centuri or de siguronl6de sp6torele scounelor di. spote tB.

E iberoliunulsou ombele sp6tore olescdunelor dln spqte pri. ntermedillbutoone or corespunzdtoore 9l plioli

57

Copocul portbogo.iului *, versiuneaEstqte

Troseti copacul poftogqjului lo moximumcdrre in spoie in drcptul ni:elor loteroleii firoli-l in dispozitivele de rqinere lotercle

Nu plosfi obiecte grele sou obiectecu muchii t6ioos p. copocul podbogojului

scooteli copocll din dispo2itivele ile fixore5i impingeti I cdte sp6torul s.ounulli.

lhpinsefi copocll poribogojului in fold sprc

Troseli copocul pliot spre inopoi in cele dou6ghidoie pdn6 lo cop6tul .u6ei,

Apdsdli copocul co ohbde m6inii ftogelilfo4qt spre inopoi. RotiJi copocul cu cele doudghidoje in sus riindep6rioli.l pin ihpinge€

Montoreo se reolizeozd prin inveGoreoord nii operoliilor presupuE de demonroe,osigurdndu'vd c6 ghidojele se ixez6cor6punzdtor pe tine.

5t

Page 32: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Centurc qe sigurcnl6 cu lixore in tEi plnctepentru {aunul centrol din spote * p@re fitrosd ofor6 din retroctor door docd sp6tqrelescoune or din spote sunt firote

Note refeiteie lo in.ircoreir

Ridi.oeo ruprcfefelo.*ounelor din spoteDocd este n<esor, demontoli copoculportbdgoju ui vezipogino 59.

Coborafi tetierele scounelor lotercle di.spote t prln opdsorco orcunbr de rctinere- vezi pogino 55. Coborolitetiero scounu uicent oldin spoie *i. poziJjo ceo moijoos6prln dpdsoreo orclilor de relinere - vezi

Pnndeli cotoromele centurllor de sisurcnf6de spdiorele scounelor din spoie:8.Ridicoliuno $u dmbele perne ole*oune orpdn intemediul cu€lelo.Eliberoli unul sou ombele sp6tore olescounelor din spote prin i.tem€diubutoqnelor cor6pu.z6toorc ti plioli

58

Pentru depliereo spdtorelor scounelor di.spote, trogelicentlro de slguronld spre infold pe.tr! o prcvenipnndeeo ocesteio.

Fixoreo in pozilie o spdtorului *ounulli di.spote trebuie sd lie insolitd de ur swet

L

Copocul portbogoiuft.r; *,

Plo$ de prct€ct € pooie fi hontotE inspoiele scounekt din spcne sou, docdsp6torele r.ounelor din spota sunt €batoteoiu ontol, ln spoiele scounelor din fol6.

Nu este permisd tronsportoEo poegerilor insporele Pi6ei de slgurcnt6.

b(istd do!6 orilicii de montore ln codrulplqfonuloir D6chideti copocele. Afogoiiverg6uo plosei inttso Porte 9i tjxolio,exti^ddi ve€eolo, oto9oti .el6lolt .opdt inpofto ceolaltd ti fixoli-l corcspun2dtor.

trtonroio in spot t. s.qnictor dln foliRidrcofr ombele pffi ole scounelor dinspote, prlndeli turclele fonl€le pemeloroflote ln pozitie verficol6 ri stdngeTile Pliotispdtorele rcounelor din spate in pouqie

Deplosoliln sus dispoziiirel€ de rh6ng€.€o €ur€lelor ri desfoc4i curel€le. Demontqiivdseoueplosel, inchideli copo<ele.

Page 33: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

fnelele de oncorore tkAcesteo permlt f&qreo incdr6twii lnportbogoj cu ojutoru unof aure e db lixore :8sou ol Lriei plGe pqdru bdgdje *!ou oluneiplose de proteclie *. Ploso de protecJie .vezi pdgi/lo 60.

Comportiment€le de depozitor€ dinportbosoiDepozitoreo triunshiului teflectorizont l& *tio ttuseide prih ojutor@*-vezipogino 14i. Depozitoreo rolii de rezerdvezi pogino 142. Depo2itoreo cricuiuiiio sculelorpenttu outovehicu vezi

Note r€f€ritoore lo inc6rcoreo

r oblectele grele din por.bogoj t.ebuierezenotede spdtorelescoLnelordin spotesou, docd ocete su.t pliote in pozifleorizontol6, de spdiorele scou.elor dinfot6. Docd obiectele umeozd s6 fiedepozitote suproplse, obiectele moi greletebuie osezote dedeslbt. obi€ctelenefixote in podbogoj pot fi proiecioteinolnie cu o fo4d considerobil6,de erefrplu, in cozul unei tr6nd.ii bruqte.

I Fixoli obi<te e srele cu cu€le + oroFtede inelele de oncorore !8- v€zipogina 61.Alunecoeo obiecteloi grele lo frOnqrcobruscd so! o etuctuo€o unuivircj pooteontreno *himboreo comportomentului

I1

,

!

Bricheto*Sflcheto ene sitlot6 pe coneio centrold, in

Apdkli bdchero cdnd contoctul e$e pornit.5e decupleozo outomot c6nd elerenillde oprindere €ste incins lo ro . S.ooteii

Prizo pentru G.e@rii *P'izo brichetel poote fi util'zord pent/uconectoreo o.cesoriilqeletrie, Prizotunclioneozd c6nd conioctul este pornit.iototi, doc6 mototul este oprit, existd i*ulde descdrcore o boteriei-Nu de&norofi prizo folosind file

tutereo moxim6 conslmotd de occeenibelectrice nu trcbuie s6 depnteoscd 120 Wsou 50 W in cozulin coe este pornitdinc6kteo scounelor *.Nu conectoli occesorii core turniz@zdcleni, de exempl!, in.6r.6tmre de boier'i

Accesoriile elecMce conectote lo pdzdtrebuie s6 se @nform€ze nomeiorde compotibilitote el<iromogneric6spftiiicote in DIN stondord VDE 40 839, incoz cont o/ putOnd op6re defecliuniinrunclionoeo outovehiculului.

Inelele de oncorore *lrebuie folositb excl!5iv pentru slm ti nupentru depozitole deleu.ilof inflomobite.

lgno.oreo c€lor de moi sus pooie duce tooccidente fdtole. Posdgeiii trcbuie sd fiei.tonnofi corespunz6tor.

Ap6so1j cqpocll *tuhierd penrtu

63

Page 34: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

r rill2

I Ve6 uneo Sqloon: Obiectele co€ se potdeploso iber ii podbogoj rrebute fixoteimpotrivo olunecdrii cu ojutorul unei plosepentru bogqje Z.-vezi pogiio 61.

a Ve6iureo E+ore: Montoii intotdeoundpioso de sisuronfd :F.ond tonsportdliobiecte in portbogoj - vezi poqino 60.

I Docd sunr tronsportote obiede inportbogoj, spdto€ie scounelor din spoiei€buie s6 fie fixote in pozilie , vezipoginile56,58.

I Nu permiteliinc6rc6turii sd depdteosc6i.6llimeo spdtorelor *ounelor din spotesou ii6lJiheo 5pdtorelor kounelor dinfql6 cio.d sp6tqrele scouneordin spdte

a liu.ghiul €fledorizont *titruso de primojutor * trebuie sd fie intotdeuno

I Nu depoz toli obiecte in folo lunereisou pe ponollde bord. Aceste * €flectdi. 9eom, obsrrucllondnd cdmpulde vizibilitote o co.ducdto.ulli li vor fiproiectote in interiorui oLtovehiculu ui,de exemplu, i. cozul u.ei frdn6ri brlite.

r Nu depozitoli obiecte in zonode exponsiune o onboglrilor deooreceocesteo potcouzo occidente in cozuld<lonqdrii qi&ogurilor.

I Obiectele voluminoo* nu trebuietronsportote cu podbogojul deschis. ln co2contrcr, 6te posibild pdt.undere oozelor

'" deE qpoment toxice in hobitoctu. in ptus,pl6cuid de inmot.iculore o oLtovehicutuluiene vizibi 6 clor 9i corect llminoid numoidoc6 portbosoi!l este inchis.

I Mosele, sorcino Ltild iisorcino peocopedt

I Utilizore u.ui portbogoj 5uperior- vezipogini le 110, 113, 131, mdreireFnsibi itoteo outovehiculului in cozde vdnt otero i ofedeozd negoiivmorevrob liioteo outovehi.ltutu prinrdicoreo cenftuluide g€urote q ocestu o.

Nerespector< ocedor instru4iuni pootecquzo ocodenrored sou pune in pericolvioF. Posogerii trebuie sd ile informoti

' -L : ] . .1

' Pentru gollrc, pindEioabeh Pn4i oles.rumierei ti trogeli in sus,

Scrumi.ro din .pote *Pentru deschidere, rcMaticopoculin ss.

Pennu de*hidere, ddhid4i po(iolcopo.ul. Trogetl srumi.rc in sus de copo.,r6tind.o utor spre inointe.

Penrtu des.hid€re, trcgeli m6ftrul.

Bqzo tolsd * dl tonedoului este dGtotobil:eiibellti pdn fosereo bordu.li frcntole.

Loreiriroducarcobozeifol*,impingeli{pdn conolele de qhidoj loterole p6nd lofxdreo pe pereiele post€.ior.

Pe porte stahgi o topedouluj exj5r6 unsuport p€ntru stilouri.

Page 35: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

centurile de sigurortd

Purtoti h p€monentd cenrurcde e9uonl6, chior g tn rloticlt ulbon,p@qm $ in situdfio in core Gupoti lnuldin l@udle din spote. vd pon€ soio

Femeile hsdrcinote treblie s6 poorreintoidduno centuro de sigurontd , wzi

ln eventuolltot6 unuj occident, peeoneleco@ n! poorr'i centurc de si9lront6Periclileoz6 ordr integ.tor@ fzic6 5iviotocerodohi ocupanf, c& ,, <eo prcpri;lompo de overrie€ * penrru ceniuitede 5'guronld _ Ezi posirc 2.a,Centuile de sisuEnl6 sunt deninote ltjtizdriide cdtre o singurd peMon6, Acest& nu suniooecvore peniru pe.soone cu v6cto sub12 oni sou lndlfimeo slb 150.m.Penhu copiic! v66to sub 12 onj, vdreomondm sisiemul Opet de reline.epefiru coPij - vezt pogino z.

^C.r*uri d€ siguronld cu tixore

Aurovehiculul este doiot .u cemlride ngu@nld cu fixo.e in rrci punctecu Etrcgere olromotd si ltocoE core ofedribertote de m4care, tn ciudo toptului cdcentlrlle sunt i€nsionote prin intermediulunui orc $ sunt pemonent stro.se pe corp,Penlru pozitio scounetor , ve2i pogino s4.Cetrturo ore.un sistem rctroctor sensibi, lomhconle ourovehicutului, cofE qE Kr.inode o se blocq in cozut occeter6rii$u deceterdrii puternicei i.djfurent

,.

!i

lf i

ir

Page 36: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

" . '1! . ' ] : ' ] ' .1! ! . ! : 'JL:ra&]d!] j ] l | : i

Sistemele de sigurontd Sistem de prot€cfe cu 3 niveturicore include:I centuri de siguronld cu fixore in tr€i

I pretensionotoo€ de ceniun penlru

I sistemeonbog penrru toier s pasooeruldnrot6*

Cele 3 nivelurtole sistemului sunt octivoresuccesiv, i. funqie de grovitote

I Mecanismele de b/ocore ouromoi6o ce.runtorde siguront6 impiedj.dsmu gereo ceniurii, qsigu.andin ocesr no.lretnereo ocuponlitor ouiovehicututui pe

I cotorome e centurilor de sigurontd de toscounete din fotd sunftrcse in jos. Asrtut.centurile de siguronld sunt outomorteneonote, iorocupontii suntoverliroti dinrmp osupro deceter6rji ourovehiculut!i.Asttet, se hicpreozd fo4o ce ocfioneqz6

I sjstemele qirbog se declonseord in cqzJ/unui occide.t grov, form6nd o pern6de e9uronld pentru ocupontii

Sistemdle qirbog * suptihenteozd tuncfiooe prcteclie o centudlorde sjouronr6tu Rro€ in 3 puncteti o pretensionotooretor de centuri.De ocee, .enrlrile de sigurontd trebuiepurtote in pemonenF. NeJuoeo inconlderoe o innrucfjunjlor poote ducelo rdnnisou pericolde moorte. posooeriitrcbuie sd fie infolmolicoespunzad

Citt insxucliunite iurnizote impEunoc! srsrehurde el nere peniru.opiil

Pr€tentionotoof ele d€ c€nturiceniunlede tigudnidpentru locuilelinfol6sunt prrydnne cu preteneonorcdre rneveniuolitoteo unei colrzilni frontole squ diispote de o onumiri groviro€ cororom€recentunbr suntrrose r. jos, +r0.96nd osnel

DG6 centuile de sisurcnl6 nu ou fostdeteriorote, tunclionoeo ocofectotd, chior doc6 pretensionot&rcle ou

In{ormotii 3uplinentore- vezi pogino 71.

De.lonfor.o prct nsionqt@rclor de ..'luriesle indicot6 prin opnndereo l6mPiide control , - vezi pogino urmdtooreO<lonroreo esre indr016 d€ elementelede clloore qolbend * Pe cotoro mere

Petensionotoorele detenturi tiebuieinlocuite d!p6 declonFre, Vd recomond6mPo.tenerul dlmieovosil6 OP€l

Page 37: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ldmpo de conkol It pentrup.et.nrionqtoorele de centuriPretenslonotoore e de centurisuntsuproveqheote e ectronic impreundcu sistem!l onbog ti funclionoreo ocestorovo iiindcot6 pe ponou de bord prinjntermediu l6mpllor de controlP. Lopor.neo conto.tuiui, ompq de contro seopri.de timp de oproximotiv I secunde.Doc6lompo.u * op.indesou nu se stingedupd 4 secunde, so! se dprindein timpuconducerl outovehiculu ul, in*omnd existdo defecliune lo sistemu de p.etensionoresou lo sstemulolrbog vezipoglno 75. Esteposibll co,in cozul unui occident,pretenslonotoarele so! oirbogurie s6 nu se

Remedioli imediot detecliuneo.Vd eomonddm sd opeloTilo Podenetuldumneovostr6 Opd.

Componento de outodiognosiicore i.tegrotdin sistem permlte €mediereo ropld6o deie4iunilor, Vd rugdm s6 ov€ft loinden6nd cortelo CorPoss c6nd opelot loPorle.erul dumneqvostr6 Opel.

I Accesoriilesou olt€ obiecte core nu ou fostoprobote ln mod specio peniruoutoveh culul duhneovoostrd nu trebulesd ne fixore sou plosotein zono de oqiuneo pretensionotoorelor d€ centli (l6rgdinch zdtoorele centlri or de slgurontd),intruc6t oceosto pooreduce lo occidenreotuncicdnd pretensio.otoor€ e de centuri

r Nu efeciuot modificdrilo componenteepretensionotoorelor de cent!ri, intrucdtocesteo pot o.tre.o onuloreo cenif icotului

Mo.ipuloreo imprcprie (de exemplu,demonto.eo sou insto o€o) pot couzod<lonioreo pretensionotoorelor.

I Sistemulelectronic de contro dlepreiensionotoorelo. de centuri ti ols siemuluioituog se ofld in coisolocentrold. Pentru evitoreo def€liunilor, n!plosoliobiectemogneticei. oceasto zond.

I V6 ecomonddm Porienerudum.eovostrd Opel.

I Pretensionotoore de ce.turisedeclonteozd o singur6 odot6.Vd rug6msd inlocliti pretensionoterel€ de centuricore ou fostdecon5ote. vd recomonddmPo'"€neru dumneovosird Opel.

I Norme e de siglro.ld i. vigoore trebuieespectqte intotdelno Jn cozu in coreoutovehiculul este cosot Cosoreo trebuieetectuoid de cdtre o firm6 oliorizotide re.icore. Vd recomonddm Porteneruldum.eovostrd Opel.

' - r1: ' :-?=i r. !r1---.

Tesioreo centuritorVd rugdm s6 verilicoli p€rioclc toorecomponenrek cerrurilor pe.tru o ved&oo.o nu sunf delenorore 5idocdruncf

'oneo26 corespunzdror lntft ur!r Donr/€dererorote. incoz!tunuioccrdenr. i ; t ;n, ; icentLrile co€ ou fost suprosolicitoresrpf erensionoloorete de cenrufl dft lonsote.vo re.omonddm s6 op€lol io porienerut

N! mo.l fKoi ce.tur e In.hrz6ioorete,erro.ioorele oufomoie sou cororome e

asiquroli-vd.d cenrurile.u slntdereriorotesou pnnse de obi€de t6ioose

Decuplortu centurii de siguronldPenrrd odeclplo c€nturo, opoet, buto.ulrotu de pe inchizdror; centuro se vo rerroqe

Podlneo pentru bozin o c€nturij*Pe s.ounut centroi din spote: penir!qJ!srqreo rungimii, opdsoli porreo supertoord

centuro de sigurontd .u firore in 3 puncte {<pent u r.ounut cenftot din $oteCentlro poore iie,tro5o din rerrodor nuhoic!.d spdiorete s.ounelordr. spoie s!.t

Page 38: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ulilizoreo cenrurtor de siguroni6utirizor.o (enrudtor de siguronldr.rogelr c€nturo din mecon smul de ,elrocore

Inrrcd!.eti cororomo in dEpo2rtivuoerr\o.e Spdrorele s(ounetor nu heblie,hchore *esiv {unghiut de inctinorerccmondor ene de opro:rmonv 25o)rorrruntu pentr! bozrn rEbuie sd se muiezeconrorrobir pe corp st,6n9el frecvenrcenrurc ii hmpulco.ducerj, olroveh cutliuipnn rrcqer€o po4iunii dioqonote a centdri,

ln speciolln cqzlt lemeito. insdrcinole.po4iuneo inferioor6 o centurii trebuiepoziTionot6 cdr moi jos c! purinl6, pestep€rvrs, penrru o nu pfeso pe obdomen.

Hoinele voluminoose impiedicd fixoeocorespu.zdioore o.enrurjr. Cent!ro nunebuie hecuid pesre.biecte dure sou t oorteororern buzunore (deer., pr.,,i, r"t*oon.mob'te,, deoor*e ocesteo pot couzodccdenre. Nuptosoli niciun obKr(code er

ieJ;;ld:ebone mobire) inft e centur6

punctllui supenor de lixore ocenfurii

1. Trcgei uFrde centurd.2. apdsoh buronul sou qlisoli ghidojul

3. Reqloji in64imeo do.itd.L Firoreo cenruniin nouo poziiro rrebuesd

ne rnsotrrd de un slnefspeciicN! reglofi indtlimeo centuriiin timo ce

Regioi indli,meo osnet incdr centu,o rlireco pesre uhbrut plddtorulu, sie se.spnrne pe umdrutocesruio. Nulrebu,e s6veoco pesre g6tso! b@l-ve2ipoarno 67nqlro 13t65 T

i, l

I- "*.. +. i 'l!r

Exemple de evenimenie core pot declonfosistemul ai6o9 frcntoll

I lmpoct cu un ob5tocol ligid: oibogurilefsld se de.lonFozd lo o vitezd edusd

I lmpo€t c! un obstocol core nu este rigid(cirm d. f un qlt outovehkul): oirbogurilefol6 * ddlonseozd lo o vitez6 rciidicotd o outovehl.ululuL .

Sistcmul oirbog Op.l FullSize

Airbogorlle ftontole slnt identifcote pincuvadd ATRBAG morcot pe volqnt deosupro top€doului *.

Sistemul oilbog frontol include:

a un olrbog cu dispozitiv de umflore plosotin volon si un oltul oflot in Plonld de bord,

t dispozitive electonlce de cdirolcu senzori de inpoct,

I lompa de <ontrolpentru .istemeleoirbog *, situot6 p€ Ponoulde bord,

slstmuloilbog fontole vo declonF:

r in flnclje de grovnoteo occidentulul,

I in funclie de npd impoctului,

I ln rczo de o.liune indicold rn imosine,

t independ€nt de srstemol oi6o9 frcntol ,F.

Page 39: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

ln co2ul d*lonsorii, oirbogu lefrontoeseuntl6 intrun intetuol de ordinulmili*cundelor ri fo/meo26 o pehdprore oore penir! tofer ii posooerut drnfol6 oeplosor€o spreinoinie o ifetut!,tr o posogeruluidii fold esre osrfelomortizotd i riscut occidentdrii in zonobustului !io copuluise rcduce *mnitcoUv.Nu vor apdfeo prob eme cu vjzibititoteo,deooreeoirbogurile se umf6 tj sedezumidot6i de rep€de i.c6r odeseo nici n! slntobsepote in ev.ntuotitoteo unui occidenr

SGtehui oi6o9 frontot fumizezdp.orecie optimd cand scounut, spdroruttitetiero sunr reglore corecr Reglohecolnuttorerutui in funqre d€ in6tiidlbooce+uio, osdelrncar, srond rn poziiedreptd, s6 poatd line voionultu zonosp.leror supeioore cu brclete usor fexore.kounul posoqerului trebuie s6 iiepozitionor Io disronTd movm6 de p/onsode bord, cu spdiotutin poztie vedicot6 -vezr pogjnile 3,54. Nu ljneli coput, corpulso{r rembrele in zono copoceloroirbogudlor,

Nu plosoli nicj un obiect tn zonode exponsiune q oirboguritol pentruinromof,i importonre, vezi pqqino 76.ceniuro de sigurcnld cu fixore rn 3 DuncleiEbuie sd ffe cored fixot6 - vezi

Shiemulonbog fionrolnu vd it dectonsot

I cootoctul este opdr,I coliziuneo fronrot6 esre mi.or6.I outovehiculul se rdstoomd,I coliziuneo ihpticd un ihpocl loterol

oe€ qnp€o nu oroduce nici un beneficiu

Din ocer horiv, (e.turile de eguronldreDure punore permoneht. sistemut oirboohotoJ supltnenreoz6 Ilncjro de prorecieo centuriorde siquEntd cu tjxore in3 punde. 00.6 n! pu.rol cenrurcde 5r9!ro.t6 in coz de o.( idenf, vo erpu.eljunurrsc oe occidentore grovd, purdnd fich or pbiectoliii oforc ouioyehicutltui.|n coz de occident, .eniuro yd fixezd inpo24io coKtd in scoun, peftignd ostfel5isl?mulli oi|bog sd functioneze effcient

Nu plosoli obiecie in zono de exponsiune .o qirbogurnor {u in zono dintrc .pdrore$ cdro*ie. Nu punet mainitesou brcietepe copqcele sisternetor de oilbog. peniruintormofii importonte, €zi pogim 76,Centuo de dguronlb c! fixorc tn 3 punderrebuie s6 lie mereu punotd corccT - vezi

Airbogu {e iotercle nu vor fi detonFie docda conto€tu| n! este pornit,

I coliziune este lioniotd,I outovehicllul se rdsioohd,I coliziuneo este posrerioqrd,

I .oliziuneo loterold oe t6 in ofoe zonel

Remedioli imedior defecriuneq.V6 romonddm polten;tui

Componenlode outodiognosncoretnregrot6r. srsrem permiie rehedie€o ropiddo dereciunito.Vd rugdm sd oveti toindemAn6 cortelo Cor Poss c6nd opeloiloPortenerul dumn&vostr6 Opet.

tompo d. control ? p.ntru si5tem.t.

Sjsterele oirbog sunt rcnitodzore electronicimP€und.u pret€nrionotodrete.Funclionolitord este indicord de tompod€ control ? de pe ponoll d€ bord. LoPUnerc .ontetului, mortorul se opdndepentru oPoximonv 4 qunde. Doc6.u seoPnndel nu se stinge dup6 4 scunde&u seqprinde in timpul conducedi outovehiculutui,indic6 o detucf,une lo stsremele orboa squ 10pretssionotoorele de centu.i vezipogino 69. Sistenulpoore sd nu sedeclo.teze i. co2ul unui occident.

Page 40: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Sstemlloirbog oiero esre idenrlicor prtncuvdntulAiRBAG fro.cot pe pd4te oreroteole spdtore or scaurelor d n fold

Sistemu o rbag loterol ncllde:

I !n o rbog cu dispozitiv de umflore ofor inspdtoru scounu ulgolero ui, respedivinspdto.ur scounului pentru posoger,

I e emente eectronlcede control,

a senzoride impoct atero ,a lompo de co.trolsstem! uionbog Zr,

s tlotd in poroulde bord.

I Accesoriile $ olte oblecte.u trebuiemontote $u plosoie in zonode exponsiune o oirbog!rilor, deoore.epot cq!zo occidente in coz!ideclonti.ii

I Nu plosoli obiecte intre sinem€le oirbogtj cupanTii outovehicululuii pericol

I C6diqele de pe plofon sevorfolosiinexclusivitote penlru orticole uiooredeimbrdcdninte sou umeroie. Nu l6soliobiecte in blzu.orele hoinelor og6lole -p€rcolde occidenrore.

I Dispozitivel€ electronice ole sisiehelo.oirbog 9 ole pretensionotoorelofde cenlurlsunt siruotein <onsolo cenirold.Pentru eviloreo detecliunilor, nu plosotiobiecte moqnet ce in oceosto zond.

I Nu lipili obiecte pe volon, plongo de bordsou sp6iorele scounelordln fold inzoioo rboguilortl nu ocoperili niciuno dintreoceste zone cu olte moterioie.

i Peniru c!.dloreo volonllui, ponoulllde bord, spdlorelor scoune or dln {oid,ploionului 9i pernei scounulul posoger!l!idi. fo16, uulizdlio lovet6 uscotd sou unogentde.urdtore penttu nterlodre Nuutirizoli ogenli de curdlore ogrcsiv . '

Sistem!lo rbog lor€rolse vo declonto

l intuncledegroviroteoocctdeni ! tu i ,

I in funclie de tipul impocill! ,I in rozo ndi.otiin figLrd pe portiero

9oterululsou o posoger! uidin fold,

I independeni de slstemulotbog fronrat.

Lo decon5dre. onbog!r e oreroe se umfninir u. intervolde ordi.ulm isecufdetorpentru o forno o pernd protectoore pentrLiorer ! penrru posogerutdin ford in zo.opornerer respedive. Aceosto redu.esubsto.l ol rscu d.cide.tiriiin poireosuperioord o colpllliin ev€.ruoitoleo unei

i

I Hlsele de proie<lle penlru scolneledinfold treblie sb fie oprobote pentruoutovehicu !l dumneovoostfd Opel Anrodotot cu sidem oirbog oterol*.lomontoreo huselor, osiguroii-vd cd unitol leoirbog din lotero ele 5paio€lor scoun€lord n fdld nu slnlocope.ite.

I Sisremele oirbag sunt o4ionotei.depeideni !n!l de .el6iolr ii lunct ede groviioteo occidentllu 9ide tipll

I Fiecore onbog poote ti ocJionot o singurddotd. Odoid o4ionot, oirbogu trebuiein o.uittdrtintdrzlere. V6 pcomonddmsdopeldll lo Pdrlene.ul dumneovostrd Opel.

l e2o, dnecJio de mers tl proprleidlilede deformore o vehi.ulului, precum

9i proprietdfile obstocolu !i intolniidetermin6 grovitolft occidentuluig.leclontoreo oibosurilor. Grodude ovodere ol outovehiculu uidumneovoostrd tl cost!rile reporoliilor insine nu indicd in mod necesorindeplinireocrireriilor pentru declonioreo oilb09uhlor.

a Nu modificoli cohponeniele sisr€mu1uiairbog, deooree oceosto pete ontrenoonuloreo certili.otului de inmotriculore

Sislemeie se potdElonlo b.!sc tipotcquzo occidente docd nu slntmonipllote

a V6 recomond6m s6 inciedinlotiPartenerului dumneovostf b Opelinlocuireovo onujli, porculuide bord, o tuturorelementelor de copitonoj, o izololieiportierelor, m6nerelor t scounelor.

I Normele de in vigoore lrebuie respectoteintoldeouno In cozul cosdiiouiovehic!lulU. Cosr& lrebuie eleciuot6de cdne o fln6 outori2otd de.eciclore.Vd recomond6m PodeneiuldumneoYo5t d Opel.

a Este recomondotco persoonele corecdntdresc moipulin de 35 k9 sdc6ldrorescd numoi pe scounele din spote.

Este iiierzis6 p;doreo i; bmF de c6nepdsoqeri o sisiemelor de elinere penr.u .copiisou o oltor obiectei per'col

Page 41: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Nq- '>"

posooersifdrd onboq otero : Potfimoniote scolne de Proteclie pentru cop iorientote in sensu de deplosoresou controrocestulo (s.oun€ de protecliepentru cotegorii e de g€utote 0, 0+, l, llg i l l r ) pe {ounulpososeru uid n fo ldnumo cu resp4toreo instrucliu.ilorde insto ore. Regloti scounul posogeruluiti spdtdtu o.enulo ostfel incOi po(iuneopentru bozin o.enturiide siguronl6sd fie

Utirizqreo sjstem€lor de retinere pentrucopii*pe scqunele pentru posogei. Autovehiculele cu olrbqo frontol oentru

p6oqea* rtfdd;t6dlorercIiperm sd omplosord scouneiorde protecl epentru copiio entote .ontror sensuluide deplosore {cotegor ile de sreliare 0, 0+rir) pe<ounu posogetu u dlnfoti;riscde occidentfotol. Este perm sd omplasoreoscoune or de proteclie pentru cop io €ntoieii sensul de deploso€ ol outovehiculu u(cotegor i i ledegreutote, t r r l )pescounulposogeturuldin fotd, c! condlio co sco!.ulso fe realot o d sio.td no^imo de o o.soae uoraj spororu scc'unuluiso tie ieqtoiosn€ inc6tpo4iuneo pent.u bdzin o centuriide siglronl6 s6 iie tirol6 str6ns pecorp.

Versiunie dotote cu oirbog frontolpe.truposoger pot ti identificote prln cuv6nruAIRBAG i'1scr plionot deosupro iorpedou!iI prin oltocolo.tulde overlizorede peporteo lotefo d o plonieide bord, vizib/cdnd podiero posogerului este desch s6.

t Nu lipill nimlc pe 5istemulde relnerepentru copi i i inu le qcoPeri l ic ! ote

t Pernliel coplilor sd cir.ure numo! pnn '-'portiero oltovehic!lului siiuola' spremorqineo corosobilu ui

a sistemele de relinere pentr! coptr coreou

tusi suprosolicilote ]n cozul wui occidenl

a R6p<toll, deosemeneo' lnstructiunlle,de monto€ ii utilizore iurnlzote lmpeuno

.u s stemllde relinere pentru coptr

Autovehlcule e cu oirboo frontol Dentrup.'"qtEliqtboqE€;fS E;einterzis6 hontoreo sistemelor de relinerepe.tru copii pe scolnul posogerului dinfofd;rGc de occident fotol.

Auiovehiculele dotote.u o |bog lotero pot firecunoscute dupd nscriplo AIRSAG situotdpe p64ile oterole exierioore ole spdiore or

Sistemele d€ retinere pentru copii*Sistemee Opelde reiinere pentr! coplisuntproiectote special peniru outovehicu uldumneovoostrd Ope , iiofer6 sigurontomoiimd pe.tru copilu dumneovoostr6 i.cozulunu occldent. Docdseuti zeozd unolttip de sistem de relirer€ pentru copii, urmofilnstrucliu.ile producdtoru ui pentru montore

5electoreo sistehului potrivitCopilul dum.eovoostri irebule ironspo.lot inlsieme de reTinere o.ientote controrsensu uide dep osore c6t mo muttimp posibll.S stemu de retinefe irebuieinlocuit cdndcopu copiullinu mo be.eficiozdde o slstinere.oresphz6toore lo niveluochilor. Cooono v€rtebroid o copiuluiesteincd ioorte s ob6 ti, in coz de occident, tocllsuportot esre mult hoihic p€niru copiluofotln poziie sehl-cu cot6 decAt pentr! ce

oglinzile exteioore t3

Pentru slguronlo pietonilof, ogllnz e

exter oore se vor p io docd slnt rovile

c! su{ cientd forld Repozitionol oglinzile

opds6nd utor pe cdrcqso oglinzi

oglindo ext€rioord odenc6Osllnzile exterioore tFm6reste c6mpu vizudl Acuroteied estimdrii

disronFifol6 de outovehi.ulele din spoteledumneovoostrd este llmltotd din couzo

:r-':.:41-.r9iaijfiarril+r-I

t Copii sub J2 o ni sou .u in6llimeo sub

1 50 cm vor fi tronsportai numo rn scdu'epenttu relnereo copilor odecvote

ti. cozulin core lronsporloli copii' ulilizoli

sisteme de reiinere pentru copilodecYote

a Asiguroll vd cd sistemulde refnerepe'tru

copli €ste montor corecr.

I cooitonojul 1eo96n!lu de slg!rcnl' 5r or

5colnlluide prote4ie pot fi cur6tote pn'

Page 42: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

pentru hontdreo unui scoun pentru relinereo copiitol)

Pescounul Pe scounele pes<ounul

. posoqe.uluidin fald loreroledin spqte centrotdin spote

0:

Br

15luni

B'

9-18t9 Br

15-25k9 Br

lr:22-36kg

B

D - o-u. ' dc, oJ,o 16,d 4. or o o.r ro " o.nete de 06 - . t ip penr.- .op, .o re rorb "

vd re.omond6m uurizdrco .omplerd o scr€metor p.nrru zono superioord d.o€9or tor d€ q€urd€.

. , . . . , . " ! . - . , . ; : r . , . , - :Lu: ; !__

Br = cu conditio co ortovehicululsd nu fiedotot cu oirbog p€ntru posogergionbog loterol, ohplosoreo esiepermisa cL orientore in sensude deplosdre iicu orientqre conrrorsensului de deplosoret i. cozuloutovehiculelor dotote cu oirbog f ronrodor tdrd oirbog lotero , omplosofeo estepermis6 nlmoicu orientor€ in sensude deplosore ol ourovehi.Llu ui9icu sco!nuipososer! uidin foF enereglot o disto.td moxim6 de ptantode bord iorce.tlra de sigurant6esiereg otd loindllihe minim6iin coz!]outovehicu e or dotote cu onbog lorerotnu este permisd ohp osoreo .ici unuisistem de relrefe pentru copiijv€zinotele de pe pogino pr4edentdjrespectoli instrucliu.i ede insrolofecoreinsolesc sinemul de .€lnere peniru

U - lniversal vo obile impreu.d c! centur lede siglrontd c! fixqre in treipuncte.Respectoli intotdeouno instrucliuni e

Nu onplosdlinici un obie.t pe telierecu excepfio celor ouiorizote in ocest scopexpres pentru outovehiculul dud.eovoosn6Opel Asto. Astlel de obiecle diminueozdprcpriet6lile gotectoore ole ietierei ti pot tip.oiectore spre ircinie in hobitoclu in cozultOndrii brutte squ dl unui occident.

Accesorii de sisuronlA *Gdfro 10196 de occesodiOpelv6 permiteechipor6 outovehicululuj dumnevoosir6OpelAstro in conformitote cu propriiledointe Pe ldigd occesoiile de sislrdnla,,puteli aleqe orticole pentru sporneoconfo.tuluitio gomd complet6 de produ*de ingrijke o outovehicululul, core edovedesc o fideosebit de volorcose in coz

Accee ile ti piesele de schimb originoleOp€l ('Genuine Opel Parts ond Acce$oies")gqrqntezd colitoteo superioord9l compotibilitoteo pertectd,

Porienerul dumneovostr6 Opd vd st6 1odispoziiie cu recomonddriin legdturd cu:I Slstemele Opdde rqinere peniru copii,I Coblurile de rcmorcore,t Borcle de rcmorcore,I Coblurik peniiu pornne ds stot6,l5etulde becun de rezervd,t Seiul de slguronle de rczetud,I Fqfuile de ceold .u hologen,I Ap6rdt9orele de.oroi,

I Triunghiul reflectorizont de overtildre,I Truso de prim-ojutor,I Truso de pdm oiutor(pemo).

In cozul lnui impqct din spote, tetiereleoctive seirclind outodot ln fo1d, Copuiestesprijinlt moi eficient de tetierd 9i se reducepericolul hipeextensiei in zono verteb€lor

ieuerele octive pot i recunoscltedupdlnsciplio ACTIYE morcoi6 pe blcte ede ghidore ole tetierelor.

Page 43: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Sistemul de iluminore

Luminik eneriooreRotili cohutotorul de lumini:

O = opritt< = L6mpilede porcoretD. Fqzq scurtd sou fozo luns6Fozo scurid, iozo lungd licoxonuloptic-

ln poziio t€lilq bmpile de pozilje spqted iluminoreo pldculei de inmotriculore suntde oseme.e oprinse.Vedune cu forun qpdne permonent * In.ozulln core contoctultesie porn t9i comltotorul de umini este in poziJio O,esie oprinst fozo sclrt6 fdrd iluminoreoinstrumentelor de bord.conducer;d ourovehicul!lui in oforo tdrli

s€mnolizotoor€le de dhectie,semnolizotoorele de ovorie,

Forurile d€ ceot6*0*Aprlnde€ - opdsfi tq lompo de control tD

se opinde pe panoul de bord.stinsere = opdsoti #0 din nou squ opiti

contoctu eu snns4i uminile

Lonpo d€ ceold spote 0lApindere = op6soli o+,lompo de conircl

0+ llmineoz6 pe poioulde bord.

Stingefe = op6sdjio*din no! $u oprilicontoct!l sou iluminoreo

Ldmpile de ceold spote qle outovehi.ulullislnt dezoctivote cdnd troctoli o tu otd/

Ldmpile de morgorierSe oprind cdnd ste electotd teoptomoriorier 9i contqctul ene pomit.

Plofoniero *se opinde 16 deschide@ unei po.t'erc-Odotd inchisd portiero, plofonlero se slingeimediot sou dupd un onumit intetuol c.,5ou lo pordi€d contoctulul *.

Pentru o menline plofoniero oPdne, iEselicomutotorul de lumini.

Regloreo outomctd o ilumln6rii

spot luminos integot in corcolo ogiinzii

lllmino€ odoptivd, dependenid de luminoombientql6, rcglot6 outomot cdnd .ontoctul

Ldmpile de l€cturA din fotd *L6mpibde de lectud n0n9o:id€opto suntutilizobile sepotdt- C6nd contqctul este

Apnndere - Apdsqlitostostinge€ ' Apdeti tosto din iou

Plofoniero tildmpile de l.ctur6 din

Apindere = oeplo<li butonui spre inopoi

Stinqerc = Oeplosofi buronulin pozitiecentrob

Luminjle * oprind lo deschide.eo ureiportlere din sp.r€ . Deplosoii butonul sprc

inointe

Page 44: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ve6i!nile Soloon/Hdtch, EsroteI scoun€le di. fold ocupote

Regloreo forurilor$Reglolrloruile penttu por'u ifeptede incdrcoreo outovehicul! uicu fozo s.rrr6opriisdr roiTi rozeio de regtoj in pozilio

ln f unclie de conf igurdliq o!tovehicutului,dileenlo de .egiore inir€ trepte e2si3 pooreti extrem de rcdusd pentru rozero de .egto€

Regloreo corect6 o foruritorreduce efectulde orbirepentruceilotliporticiponli o rrdficul

I Ioote scoune e oclpore - 1I toote scoune e ocupore t

portbosojll incdr.ot = 2I Scqu.ul toferulli oclpdt

ti port bogojul incdrcot = 3

#ffi5f!."!.t!<==r&.

-EiE-ioi,n.

e oc,p"te9 portbogojul incdrcor - 1

I toote cele olte situoliiIoore ceielalre .ive urideincdrcore = O

Autouti tdr6I Scouneleocupote = OI Toote scounele ocupote

si portbogojut incdrcoipejumdtote = 2

I Toote scou.ele ocupote9i portbogojul i.cdrcotcohper

- 3

llumino.eo instrumentetor d€ bord eSe qprinde odoi6 cu i6mpi e exterioore,Lum no2itoteo poote ft regtot6 prinintermedill rozetei de req ai*.

lluminorca-ofi rojului penrru

Se aprinde lo pornire contoctLlui. C6ndsinem! de iluminore oloutovehicutu uifuncloneoz6,llmjnoz toreo poote fi req otdprin lntermediul rozetei de regloj rF.

i

Plofoni€ro ii ldmpile de lecturd din

PoTiliq cent old a comutotordlui: Plofonieodin spote se oprindelmpreun6 cu ced dinJotd lo de*hlderco unei portiere.

Ldmpil€ de lectur6din spoie slnt utilizobieseporct, C6nd contoctul €ste po..lt:

Pornit - Comutoiorllio poziiio IOprii = Comutotorulin pozil'o 0

lluminof eo torpedouluiTorpEdoul esie iluhinot c6.d .opocul estedeschis ti .ontoctul este pornit.

lluminsreo brichetei ti o s.rumierei *Se oprinde lo porni€o contoctului.

lluminoreo portbdqojului *Se oprlnde la deschidereo copoteipodbogojului/hoyonului.

Protejoreo boterieieFo porte dlntfeconsumotori, cudorfi ldmpilepent.u iluminore hobltoclulu, se silngoutomotdup6 30 de minlte de o opnreqcontoctului pentu prctejore boteriei.

Forurile cdnd conduceliin oforo t6diFozo scudd osimeidc6 m6rege c6dpulde vedere pe bdndo din porteo po$ge.ului.

Aceostq poote provoco etuct de orbtepentru conducdtorli outo core sedeploseo26din conftosens in cozul ir coc conduceli inldriin core trotidJl se desfdgoor6 pe porteo

Penfru o preveni efectuld€-oAi€, omplosolibenzide mosco€ pe ombele fotun.vd recorcnddm Pqrtenerul

Page 45: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Geomurile,Tropo

Utilizo€o g6mudd ocJi,onote el€tdc ttrti o trop€i o4ionote electdc )f trebuie€teciuqtd cu otenlia Exist6 d<ulde dccidentarc, mol oles pentru copii,su pei@lulde piit'dere d-unor oblecte.Posogeril trebule sd ffe lnforrnalicoGpuddtor h ocest s€ns.Docd p€ boncheto din spdle cdldtoresccopll, ocni/oli sinemul cle ltgurontd peuhucoplr !tr pentru geomudle elechice.

Suprovegheoli p€monent 26ode inchideE o turcst€i ti trcpei in timpulinchlde i. Aiisuoti-vd cd nu sunt FinEoblecte Tn ihpd d.plosdril ocestoro.lnoint€ de p6dj@ outovehiculului,scooteli cheio din comutdtorul de conto<tpentru o preveni utilizqrco neutorizotdo g6murlor 9i o trdpei.

Geamurile lot rol.Geomu le loterole pot il ocfiomte pdnintemediul unei monivele.

i.tr.rup.r.o olin ntiL cu €o€.glc ei€.trlcaActionoBo oulomoti * o g€omunb. nu estepo.ibil6 dup6 htr€dperco olhent6il<u scdderea idsiuniide alknentore.Activalr slst€mul el€chonic perttu oclionor€ogeomurilor in ntodl]l urm6tot:

3. iq.hideti gaomul $ opdsoticotnnu!'cornutotorul bo$ulollt mlnlmum

4. Repetotr Geit prccdeu p€nt u fi€.ore

inchi&no s.omurllq din di.rior *.Menlineli chelo tn poziiid d€ blocoe lninculetoor€ poda.r€i tof.rului p6nd krlnchideeo nnus geanu.!ro..

Do<6 5istemul €'te eprcolicitot,olamenioreo cu *rgie 6te lnteruPt6

sistemul e5te prctejqt d€ slsurcnle dtlote peponoll dc sburonle - v.rr Posino 15-1.

Page 46: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Fun.ti. de proi.ciie *Docn gelnul int6mpind Ezislenld in o douojumdtote o cuei ln tinpul tnchideriioutomote, s opreSte imedior t se

Ddcd geomul nu se deploseo26 cu usu nt6(de exemplu, din couzo d€puneitorde theol6), opdsofi comutototu| s<mdujr6pectiv de moi muhe ori, p6n6 cond ocesto

ceomuri octionate electric *A4iono@ cend contoctll este op.itDoud ku pot u comutotoore ba*ulontesituote pe monerul podieei Fferului;comutotgorcle supeidrc pentu geomuriteloiercle din fqt6, comltotoorele intuioore *pent u genunle bterole din spote.comutot@p bosculonte suplimentoe pemonerur porrierei posogerulli din tdf6 i i.

L6mpile de control in€grcte incomutdt@Eie bosculonte indicd storeotunclionold.

Per'tru q oclionq geomuri/e in erope, op6sfirun.ohutotorul corcspunzdtor, Pentrude$hidere sou lnchidec in mod outomdt,opq$fi conti.uu conutotorul un Interyot moilungi penttu d opri cue geqmulli, op65oti

Siltem de siguronfd p€ntru .opii pentrugdmuri|.lot.rol. din spot. *Buton situot lntre comutotooe{e bo*ulon€de pe manerul podierei totutuJui.I sprc stongo (indjcotorul de contrcl

de culooe rcte este vizibil): gedmuileloterole din spote nu pot fi qctionote prininte.med'ul [email protected] de p€portiercle din spqte,

r Sprc drmpto (indicototul de controlde culooe vede este vizibil): ceomurileldtercle din spote poi fi oclionoie p ninterhediul comutot@re/or de pe

36

Tropo ocllonotd .Lctdc *AclionoK cand contoctul 6te opitTqstele E ti t, situote lntrc porosolore.

Apdsoti tond El Trcpo * deschlde inpoziljo de confort. C6nd tropo se ofl6 inoceostd pozitie, zgorctur p.odus de ved vo

Penhu des.hidere dln.olo d? poziliade contort:opdsoli tosto E din nou-

Apdloii tostd t. pAnA b ifthider€c tropei.

Me4inqi cheio in poziljo de blocdrc inincuietoorco po{tidei $ferulul pand b

j

:3A

Page 47: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Glisl .lporul sisremului de oclimde sp.e ]ihopoi. lmping.li in hteridr pod.o cen@6 Io qboielui lnotd pnn

'nr€mediul lnei I

ruubelnile ri rot4i olborele rDtt pon6 lo I

iTHlle;.Hfl .'1.,.r" Te eo

Sistemel. de incdlzir. $ venlilotics.l.<torul rotath din port6 lt6nqd:

s.!.€torul rotdtiv c.ntrolr Fluxul d. c.r

t Opdt4 oebil moxkn de oer

D.bitul o€ru,uideplnde & lentiktur. Dinoc€st motiv, ene recornanclot co ventildtorulsd fe poFit i pe tlmpul .6Etiod.i-

S€l€.torul rototlv din dRptd:

I sprc porbriz t qemutle bteiate di.

i:l spre polbdz, geomwil. loteNte dintofd tj zono irtturioord a hobit4luliJi

t spre eno inferloord o hobltqclului,t:, sprc zono supeiood o t|ottlt|ctulli,

deosuprc odicrilor de ventiloiereglob€ i spre zono hferioo.d

, spre zono sup.rloort o hdbito.lulul,p n dificii,e de y.r{ilolie cglobtle,

Odchid€li odficiile de ventildlie condsel€ctoru{ este ln pozqio E sou rt

91

Page 48: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Climotizoreo

in tunclie de niveutde dotoreo outovehic!hlui, controlut climorizdrii esteefectuot o de cdtre sistemut de incdtzneti ventilolie cu sisrem oplionot de oerco.ditionot *, ori de c6tfe sisremut eiectronic

sidem outomot de conditiono.€o oerului*Acest sistem ofer6 confort horimindependent de vreme, iemperorlrd

Peniru o osigqro un ctimotconstonti comfoftohl ln ouiovehicut, rehperoruro,vollmul ti dist bltio oetului sunt conrbtoreoutomotin funclie de condiliile heieo din

sisiemul electo.ic de ./imotizore vezi

Sistem de incdlzire eiventilotie cusistem optionol de oercondiiionor {.Componentele de venrilotje, incdtzireti rdcire * comph o lnirore functionotddesiinotd osiqu|brii confodutui mdxim ihtoote sezoqnele, indife€nr de condiiiiteoe vreme $ temperoiuro exterioo.d.cand sisiemul de condifionore o qeruiuiteste pomit, oetul este rdcit i dashidrotoi,Unitoteo de incdlzire i.cdlzegie qerut in tooremoduile de functionoe conform 'neesitdtilor, in funclie de poziliocomutotorului de reglore o tefrp€rcturii,Contitoieo:i di€4io oeruluipoote fi reqlot6cu ojutorul on'fi.iilor de v€nritolie, conf;m

Sistemul de cl'motizore fdrd componentide condilionorco o qe.ulli.u este prevdzltcu butoone pentu sistemulde €cncubre '6 ri dcne *.

90

incdlzirco oglinzilor exterioor€ C.inc6lzireo tunclioneoz6 numoi cond moiorul

opd.e = opdsoli @ djn nou

tompo de coutrcl est€ integrotd ln butsul

in€6lzi@ este opatd r"n m<'d outomoi dup6oproximotiv 1 5 mlnute.

Sistemul d€ condltlonore o oerului*,sistemul d€ recirculdre o ocruluieComutotorul pentru re.irculord oerului €comui6 sistemul de .ondilionoE o oeruluiinmodul reirculore {indicoi de lompo

Docd intrd din oford fum su miros nepl6cutloctivoti temporo. sbtemul de redrculore

Sistemul de recirculore o oeruJui scode lominimlm conritot@ de oer odmis dinexterior. Umiditoteo oeBlui din intenor crciteiigdmunle se pot obu'i, Colitot6 deruluidin inienor se debnoreoz6, ceeo ce podteprovoco snnolenT6 o.upa4lor.

Rori! e|8to.ul pentru'disbibutio oerului inpoziiio 9; sistemulde reck€ulo.e o oetullieste dezoctivot outomot penlru oc.elerored€2oburi.il geomunbr,

Sistemul d€ conditionor€ o oerului *,Rdcireo Scomponento de rdcire (comp@ru|)o sistemului de .ondilionore o oerului6teoctjvotd (monito.izore prin intemediulbutonului) pin intem€diul butonului *.Componenio de dcne o sistemuluide condtionoe o oerului€ste tuncllonol6nuhoi cond miotu| 6te.pornit.

C6nd r6cir6 este octivoi6, oerul este .6.tti deshidrotot. ln scopul econ@isidicorburontuJui, dezoctivoli dcirco doi6r6.keo $! deshidrotor6 oetului nu sunt

Lo ternperoturi etterioore s.6zute, slstemulde rdcire se vo opri ouiomot.

92

Page 49: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

incdlzir€o s<ounelor*Do!6 rozete de reg oj d4 situote sub

Setoli tredpio de i.c6lzn€ doritd pr nintemediul rozereide reg oj

Lompo decontro situot6 6ng6 rozeio

. cozulpersoanelor cu piele sensibild, nur4omonddm utilizoreo ireptel moximedeincdlzire pentru un timp moiindelungot.

Pentru dezoctivore, roiili rozeto de reg oj dy

ncdlzire c6nd contoctuleste porn i.

Orificiile d€ ventilolie centroleri lot€fol€ (1)Veniiolie p 6cui6 in zono copuluicontro otiprin pozilio con utotorulul de iempe.oturd.Deschidel orifciile de ventilolie pri.intermediu rozeteide regloj. Docd rozetode regloj se of6 ii pozilio O, oific ede venti oJle suni inchise.

Fluxul oerului pooie fi d joti. zonodorit6p.in i.c inoreo tiroiireo lomele or

Pentr! cregereo debtuluide oer, regloliv€ntiiotorullo o treopt6 de v tez6

Duzele pentru dezghetoreopolbr izului2Se ectoru dedistribulieo oeruuiln pozifio

Flux! de oer e$e dned ofot spre porbriz

Orificii de ventilati€ suplimentoresunt prevdzute in folo porbrizul!,o geomurilor loterole I in zono nferioo.d

9l

Utilizoreo sistemului de €onditionoreDezobur;reo 9l derghelar€o

isnoMeo ;gldj.lor pezentdte pootedlce lo obuiEo gemuilor core, lo rdnduls6u, prin diminuoGo vizibllitdfii, pooie

I seledorul de temperoilr6 in zono rcte,

I Regloli ventilorord lo trepto de viJez6 3

I Aduceli selectorul pentru distribullooeruluiin pozilio s7,

I De<hideli orlfciile de ventilolie lorerole inmdsuro dorit6 5i odentoti-le c6tre geomun,

r rnchidef oificiile de venrilolie centrole,

I Pornili i.cblzneo lunelei.

I Pentru i.cdlzi@ sidllton6 o zoreiinferi@rc o hobitoclu ui, mutoli seletorulpentiu distribulia oeruluiin pozilio f-r.

Reglore pentru confo.t

r Regloi r6cteq * in lunqie de nftesitote,

| sistemulde recirculoe o oerului@oprit,

I Regloreo tedperoluni: contorh

r Vennlobtulr contom neceritdlilor,

r sebctorul de distdbutie o oetului in pozilio

r oekhideli o'ifciile de vedildtie in funclie

Seleciorul temperoturii in zono din miloc:flurulde oer cold sprc zono intudoof6o hobitoclulli ior fluxu deoermoirecesp€zono suped@r6, flux de oercold pinoriliciile loterol€ t oer moi ne p.in oriliciile

(Moximum Ancond(ioning - Conditionore

Dehideji geomurib t t opo * pentruo scurii perioodd, p€ntru co oetul€old s6 fie

I sislemulde €ctculo€ o qerulul 6

I Roni selectorul de iemp€rotud in zonoolbastrd p6n6 lo copdtul cu6ei (r{e),

f Regloli ventilotorul lo tr@pto de vitezd 4,I Aduceli s"lectorul p€ntru distribulio

I Dechideli t@te oificiile de ventilolie.

95

Page 50: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

incdlzireoCopocitoteq de inc6lzne depindede temperotu.o lichiduJuide dcne, couhore rc.domentul moxim vo f otinsnumoi

I Regloli temperoiuro confo.m necesirdlitor,r Ve.tilototulr confom n<esit6lrlor,I Pentru venUlolie hoximd in zono

superierd o hobtoclllui:set otdistribution swirch to t ii deschideiitooteorif icii e de venrilotie,

r D. ireclionoEo fluxuluide oerspre tocudtedrn spoier orjenloli oificijle de veniilofieceffrore convergent t usor in sus,

I Pentru ventilolie in zono inturioo.dd hobitoclului: Aduceli setectorut penirudistribulio oeruluiin pozilio ,

I Pentru vennloie simultond in zonosuper 0016 $l in ceo inferioordo hobiiocluiui: oduceJi se ectotu| penrrudidribltio oeruluiin poziJio r:r.

cdnd motoruleste cold.Pentru incdlzirco rcpidd o hobitocluluilI Selectorul de temperotu.d in zo.o rolie,a Regloii ventilqtorul ld treqpro de vitezd 3.I Aduceli selectorui pentru distribltio

oeruluiin pouilio dorid vezipoqino 91.comfortul ti dispozilio gene@16ol posqgerilor depind i. hore mdsurdde req oreo odecvotd o venrilotiei

Pentru o oblineo stroriftcore a temperoruriiin dutovehicllc! scopul *nzotiei de confor."rdcoore pentru cop gicdldurd pentrupicioorer', oduceli slectotu| penirudlnribulio oeruluiin pozilio lj sou rliii selectofu de temperorurd in pozttiemediond, iidesch delr ortficii e certrote

incdllireo zonei inferiooreo hobitocluluiI selectorul de temperorurd in zo.o ro9ie,

a Aduceli selecioru peniru disrrbulio

a lnchideli.drif iciile de ve.rilotie cenirole.

D.zoburireo sdmurilo'in cozul obuftii geamuild, deexemplu, Peweme umed6 sou c6nd imbdc6mlnteoocupontilor este uned6:

t Reglord temperorurii: .onform

t Veni,loiod: confom.e€esii6lilor,

I Sele.torul pennu dktribulio oerululinpoz4io W, sistemul de recircuroreo oetului & ene dezoctivol outomot,

d@6 umeueqlo pe6in6 dupd ut'1i2oreo inp€olobil o sistemului de co.dilionoeo oetului, qeodurile € pot obuii Penrruo prclenioc6tturcmen,reglolidistnbqiooetului lo , inoinie de pornireo motoruluiti ld \fit lo oprcimotiY 5 s€unde duP6

Dezgh4of€o 9@durirdr Rdcireo * opnt6,

I Regloreo temp€roturiir conrorm

! Ventilotorul:.onfom ne.esit6lilor,

I Seldtotul pentru distuibufio oeruluiinpozrtio 9, sistemul de Eirculorco oerului &este dezoctivot outonot,

r orientol,o ficiile de vem otier]otede spreg@hur e loteroie-

Sistemulde cdditiomre o oerului(comp.esotulde r6cne) n! pot li ltilizote lotemperoturi exteriodreprco scduule.

Page 51: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Schimbdril€ de temperotur6 dotoroteinf le.lelor enerne, clm or de exemplurozele so ore, suntcompensote outomot.

C6nd r6cireo esie octivotd, oe.uleste r6cit

c6nd *l<toli modul tunctionore outomotd,sistemul electronic de climotizore *lecteozdsetdrile optime pentru oprcope tootecondifiile. Doc6 este neceer, sistemu poote

SGtemul e ectronic de condijionore o oeruluiesie comp et iunclionol numoi c6nd moiorul

Lo lemperoturi enerioo.e s.dzute,componento de rdcie (compresorulde rdcire) vo fi oprit outomot.

li onunite condilji (de dnplu,ln cozuinshetddi sou obuiirii geomudlor),tunqionoGq sistemuluj el4tro.icde climolizdE poote ff modificotd notuol.

RegloFh monlole vor fr Morcte lo oprneo

Reolizqti setddl€ monuole r. tuncliede .ecentoJi, dupo cum lrmeozdl

Delobu.k@ tid.zgh.foreo gcomudlor

lgnororeo regiojelo. p.ezedotc poot€duce lo oburir.o seomu,il€r corc, lo dndulsdu, prn dimlnlo@ vlz,bi,ltdtii, poale

Apdtoi butonulgt. EstE ofitoto

Temperdturc, disnlbulio oerului9i ventiloiorul runt eglote oddot,geomurile slnr dezobunte i derghelne

Pentru o rcveni lo modul outomot op6solibutonul q7 $u AUTO.

lnc6lzireo ogllnzilo. €xt riod. :BAp6sij butonul@ Pe ofqoj opo€simbolul@.

Lun€to ti oglinzile dterioorc Yor fdezobudfe sou dezghelote rapld.

lncdlzireo funclioneozd numol cdnd motorul

lncdlzi€o este opritd in mod outomdt dupooproximotiv 15 flinut€. Pe.ttu deroctirceoocestero tnointe de expkoi€q Inlervolulul:opdsali butonllFdh rcu.

99

Page 52: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

OriJiciile de ventilotie su.r regtoie outomoilnmodu ouiomotde f!nclionore Di. ocesimotiv, oriiciie de venriolie tfeblie sd fieintotdeouno deschise, vezipog no 93

in luncle de ie.e5tdi, iemperoruro poote 1stobi l i l6 o voloi mat morisou moim c.D€zocl vofeo compresorulL de rdcne(oiigojul ndicd ECO )pooie otectd.onfodult iv iz ib i i toteo vezipogi .o 100.

Temperoturile prestobiliteTemperoilro presele.rord poote f siob /it6o volorl.intre 16 4C

5 28 "C prin nlerhedi!selectoru !iroioi v dir st6.qo.

Dn rol uni deconlo'1 esre.ecomo.dotdmodiicoreoin trepte mic o t€mperoturttor

Docd tempefoturo esle reg qi6lo vo orisub16 'C, pe ofitojopore Lo: sistemul ele.tronicde cond4ionore o oeru u lunclioneozdpermoneniln re9im de i6cie moxifrd.Temperotlro nu este co.irotord.

Docd temperoturo este reg o16lo vo orp€ste 28 'C, peoflior opore Hi:sistemueectronic decondiliono.e o oeru uiuncTioneoz6 permo.entin reg dde inc6lznemoximd. Temperqiuro nu este controtor6.

T€mperot!rc presel<rord este memordt6 a

i- - .ir.:-, .::.:i:,... -:.a.:ai:: t;:-; a

Setdr le de boz6 pentru confort mox m:

a ApdsoJi buronul AUTO.

I Deschldelitooie orifciie de venriofie.

I Pornireo compresoruluide r6cne, vezi

I Slobilii tehperoturo 1o 22 !C pri.intemediul se ector!lui foiotiv

98

IT@

Pornireo tioprireo compresot!lui de rdcireAp6soli butonu €CO Pe otiioj opore

Acnvoi ocest mod penfiu econofisreocorbu;otulu ii ocesi modde funcfionorc,racireo (conp€soru ) este dezoctivofd.

Aefllodn s nu este rbcit tl.lcideshid.dtotDin ocest roliv, nivelulde conforl dlninteriorofe.it de s sremul elecironic de climotizorescode. Acesi lLcru poole couzo, de exemp !

Peni.u o reverr o nod! delunclonore.u rdctre: opdsoli b!ronul ECO. 5lmbolul ECO

Ap6soi unu sou mo multedinlre bliooneleurndtoore. E5te ol tot simbolul

, Aetulesle dnecionot spre porbrz

i geom!rile olerole d n {old

,: Direcio.oreo oerllui.6tre ocuponlioutovehicu u U Pr n o.ticlilede ve.tiiolie'egloblle.

lj spre zo.o inf€rioord o hoblioclul!

Fenrru o reve.i lo modlloutomo| opdsotidin nou blloo.e e .orespurzalooresd! opdsol bltonulAUTO.

Regloli f uxll de oer pr n intermedlulselectorllu rorot v dln d.eopto. vtezoseleciord pentru venri otor este l.dicoid prini.iermed'! unui indi.otor tip bord

Penrru dezoctivoreo veniilotorulu

iio sistemu !ie ectroni.de climoti2ore:Rol lisele.torul rorotivrpre st6ngo pand bdisporilio indcolie de pe otiioj.

Acl vore:rotiiise ecloru rotot vspredreopto

Peftru o.even lo moduloriomot: op6sol

Page 53: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Apdsoli buton! AUTO carnd.ont.ctll esteopr t. Esteofi5oid iemperoturo piesee.totd.Temperat!ro poote fi r€9 otd prnntermed u selectoru uirotoiivcln st6n9o.

Sistemulde co.dllionor€ o oerulu vot!ncliono pentru o perioodd limlrotd

Penir! o cle2octivo cond4onoreo oerului,op6sol buionulAUTO.

Sistemulde recnculore o deruluiSistemu de ckculore o oer! u previneirtroreo oetulu di. e:teror 5 rec r.u 6 oeru

AP6soliburonu 6. Pe of4oj opore

Cont ioreodeoerodmisin hobi loc!estedlminlota in modu rec rcu ore. Cd toteooer!luidin interiorse deterioreoz6, ceea cepoate couzd somro€nl6 posoger of.Llhiditoteo deru uid n i.teror creFtet geomur ese potoblr i . Drr o.estmoi iv,este reconondotco i!.cto de re.n.! oreo qeru uls6 fe oct voi6 numoi pentr!

Pe.ttu dezoctivoreo tLncteide rec r.u oreApdsol buton! 6din nou

condilioioreo oerulu' cand motorul

Cdnd ouiovehjculul este opritt motoru n!tunclo.eaz6. copocitoleo de rdc resou incd z re rdmosiiin sstem pootetut izolii penlru a menti.e temperoturoreglot6 in compori mentul cle posogerj,.le eremp !in limpu stoiion6rii o irecereo

t0 l

NoteDocd porbrizulseobu€ti€ pevreme umed6,setoli sistehui de climtizore conformndicotiilor dii Fcjiuiao "De2obudreoti dezghelored geomurilor' - vezi pogina.

Fln<lio de rdcire q. esie hqi eficoce docdgeomurile 9iiropo i< 5un nchise. Doc6hobiiqclul ro i..6lzit considercbil dup6o stolono€ mollurqd loso€, deschideligeomurjle t tropo rt pentr! o periood6s.urtd, Pentru o evo.uorc ropidd o oeruldi

Docd iunclio de rnci€ (cohp€sotulJ * esreoctivd, condensll opdrut vo fievoclor prinpo.teo inlerioord o outovehtcllului.

Docd funclio de dcire (compresorul) * esreo.iv6, hif imum unul dinrre orili.iitede odmisie o oetuluitr€buie td Jie deschisepentru o pTevenl iordoreo depunedlorde 9heot6 pe evoporcto. dotoitd tipsei

Pentru o rlnclionore fd|b probleneo sistehuluielectronic de clinatizore, nuocoperili sen zorul d intr€ orificiile de ventilo riedin lolo pqrb zului.

Pent,u o osigu.o funclionoreocorcspunzdtooE o sisl€muluide rdcne *,ocestotrebuieqciivottimpde catevo hinuiio dotd pe lun6, indifereni de sezont condiliiJe meteo. shlemulde rdcne r. nueste lunclionol lo temperoturi errertoore

ri cozulopor4iej unejdel4iuni opelatito !notelier de service. Vd recomond6m s6 vdod€soti Porienerul dumneovosrrd Opet.

Page 54: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Filtrul p€ntru o.rul odmisFilttul penTru oerul odmis c!|6ld oerul odmisdin exteior qr ffltr@zd porticulele de prcf,tuningine, polen fi spo din@ruldinhobitoclu docd este octivot sistemul

Filtrul de polen trebuie inlocuit lo intetuolelesp<iiicote ln cornetut de service-

Admisio oeruluiOdficiilede odnisiedinfoto podjrizuluiti dinportd d@ptd ti *4n96o <omportimentrlui motor trebuie menlinutecurote in P€fnon€ntd.

Nu obturcf' orificiil€ de evo.uoE o o€ruluicdnd depozitof diveGe obiecte ln portbogoj.

102

Dupd PoftlK motorului tilhqintede cuploreo uner trepte de vitez6 octionollrdno de sePiciui do<6 fr6node*ryrciu nr€elibero$ cAnd este cuplotd o trdpt6de vitez6, outoEhiciu{se vo deploso lentNu octionoli niciodotd occelerciia tifdno

N.tuorco ln €onsld€ror. o insttuctlunrlordesis€ mol 5u5 p@re du@ lo occid€nto.esou Poore Pure in Psicol violo.

Dupd selectorco poziiiel D, intd in t$4iuneorooromul Ronomic de s.himbo.eo; viiezelor. Pozi{jo D este ln 9ene6l ideol6

Doc6 pedolo de occ€le(,lie esie oPOsol6ulor i uniforn, tronsmisio vo comuto moidevrehe in treptele de vilez6 superi@repentru functionoE e.onomica. Treptelede vitezd necesit6 schimbo€o monuo{6numoi in cozui excepfionole. selectoligom€le 3, 2 ri 1 numoi c6nd dorlli td evitoti{himboreo outomotd lntrc treopt6suped@r6 sou dodli t6 beneficioli de frdnode hotor,

Selectot poz4io O din nou condcondiliilede conducere pedlt ocedstd octiune.

,llqneto cchimb,Atoruluiin pozitiile P, R ti NP Po4io de porcorc' Rotile din fof6

Nirmoic6nd outovehiculll stotionezd9i frOno de m6n6 ste iros6.

R Moqonef- Cupldllin molfoder n'rmoidotd outovehiculul nqioneoz6

N Poz4io neutr6,

Page 55: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Mo n€ta schimbdtor!l!i poote fl deplosot6di. pozilio P numoicd.d contoctu esrepornit ii pedo o de tr6n6 esre opdsdid(blocoreo mo.eiei schimb6toru ui).

Pentru o se ecio pozilio P sou R, op6solibutonulde pe moneto schimbdto.u ui.

Motoruipoot€ f pornit nunolcond monetoschimbdtorulu est€ in poz to P so! N.Docd esie selectotd pozilo N, opdsolipedolo de nd.d so! oclionolifr6.ode m6nd i.ointed pornirli outovehlcu ulu

Nu occeierol in timpul procedurii

Gomele de vi iez€ D,3,2,1D Poz lio pentr!.ondlcerein condilii

nornole in treprele I 43,2,1 ironsmsio nu vo conuto irtr-o

tfeoptd slperioor6 celei se e.iote.Pentru o seedo pozilio Psau R opdsofibuior! de pe moneto schimbdioru !.

DuPd Pohneo motoru uigise ecto.eopozil eiD, progrom! e.onomlcde sch mboreo o vitezeloreste octivot

Pros.omele de schimbore o treptelorde vitezd controlote electronicI Progromul sporuv, lro.snisio comul6i.ire

lrepie lo turoliiinolte ole moioruluiAp6soj scurr butonuls ( ompd gse

I Progromuleco.om c, konsmisio comut6intre trepte oturotiijoose o e motoru uiApdsol scu.. bltonulS din nou.

I Progronulde iorn6: Apdsoti buto. ul tF -vezipogino urmdloore.

I Fun.lio de schimbore ouiomord.eutrdcomut6 outomot tronsmisia in poztlio Npentru o reduce consumulde combustibl,de ex. lo sehofoore.

Funcl ode selectoreoutomotdo plndu uneurr! esre octivot6 docd:

frdneto schimbdtoru ui estein pozi l io D,3,2 so! 1

pedo o de tr6no esteopdsot6

- outoveh culll este oprit

- pedoo deoc.ererolie.! esie op6sord.

lmed ot ce pedolo de frdno €ste e ibe.ord5 pedo o de oc.elerolie op6sotd,outovehlcu ulporne'te in modu norma.

I Prin schihboreo i.tdrziotd o treptelor(o iuroli moi mor ole frororulli) dupdporn reo o rece, progro mur de controlor temperotlrii aduce ouiohdt 5i rop dconvertorul cotolitic lo tehperoturonecesor0 Pentr! reducereo optimb

I Progrone e odopiive hodif .6 schimboreotreptelor devitezd in funclie decondiliiede conducere, .um ort icozulc6ndoutovehlc!lul trocteozd o ru ot6/.emorcd,rLleozd cu grod mor€ deincdrcoresou rL eozd in po.td.

105

:'-i+ :l1: T.Eliiarr.itrl l$rj11:j{-,t*:-: i,J.n!i' rir: :1 1L

Bdlonsoreo outovehicul'rl'rlDocd est necesoE bolonsor@outovehiculului penttu ellberoEo din nisip,noroi, z6pod6 sou Pentru o depdtio odonciturd in teren, dep{osoJi olternoiivmonetd schimbdtorului intre pozjliile D ii R,simulton cu opbsoreo utoor6 o pedoleide occelerclie. Nu suprct!rcti mototurti evitdli occelerceo bru<d.

Aceostd procedurd se folo**e numol incncumsionlele exceptionole me.fioidte

Mdnevroreo outovehicululuiPeniru efectloreo monevelor pe disionlemic!lnoird€ giinopoiin timpul porc6riisou ointfor€o in gorcj, deplqsoreo leni6outovehiculului.u motorui lo robnn poote tiutilizoid pnn eliberc€o ugood o pedqlei

Nu oclionoli niciodotd pedolo de occelerqlje

9! ce deft6n65inulton,

oprireo autov€hicululuiMqneto selectoiului pooie fi l6st6 i. troptode vitezd sele.totd ti cu motorulpornit.

C6nd opriti in pont6, oclionotitr6.ode mano sou spd$li pedolo de f''eno.Pentr! o preveni suprcincdlzire tronsmisieih timpul sioliond.ii outovehic!luluicu o treoptd de vilet6 s1€ctdt6, nu turolimotorulpenku o osiguro tunclionorco

Op(i motorul doc6 stolronoli Penrruo periood6 moi Lungd de timp, de exemplu,in bLocdje de trofic sou lo irecei de nivel.

inointe deo pdrdsi outovehiculul, ociionolifraho de mdn6, oducelimoneto selectorululir poztioP ii scooteli cheio din comutotorul

Docd cheio nu este sc@s6 din comutotorurde conioct, boterio se poqte d.sc6rco dupdo stolionore indelu.gold.

chelo poote fl {oos6 din comulotorulde contoct nlmoi dacd moneto sel{torului

Page 56: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Pertru o utilizo efectul de fdnoreol motorului lo cobor6r< lnei ponte,seedoligomo de viteze 3,2 so!, dqc6 este

Frdnoreo cd froi eficqce este oblinut6ingomo 1 . Docd treopto 1 este se ectot6 loo viie26 preo more,tronsmisio rdm6ne intrepto o douo p6nd cdnd este otins6 turofiode <hlmbore in t.eopto 1 , co rezultot

Programul de iornd {iin eventuolitoreo oporiliei d ficulrdilor opunereo if mitcofe o outovehiculllui pecolosobil ollnecos, op6solj tosto {9, co€poote fiutilizot6 in poziliile P, R, N, Dii3Gimbolul {B lumineozd pe ofirojultrcnsmisiei). Altovehic!l!l pomette i^n

Proqrdmul de iorn6 este dezoctivdt prin:I op6sreo tostei!Bdin nou,| <himbore monuold in t€opto de vitez6

I intrerupeeo contodului.

Penku o preveni odce defeciu.e, progromulde iorn6 este dezdctivot outomot in .dzu incoie temperoturo lleiu ui iro.smis ei devine

(omplificoreo putedi motorului)cdnd pedolo de dccelerclie este opdsotddincolo de plnctulde rezistenld subonumitevteze, trc.smisio comutd int.o teoptdi.ferioor6. Este dispo.ibild putere moximd

tronsmisio outomotd nu moischimbdveptele outomot, Co.duceF outovehicululuipoote ficontinuotd. Trcoplo de vrtez6 ? nu;oi este disponjbild. Selactoli monuoltreopto i,3 so! 4 pnn intefmediui mdnet€i$hlmbdtorului,

1 = t€oPto 12 - treopto 33,D' t reopto4

Remedioii couzo deleqiunilVd reomondbm Por€neru{

DetectiuniLonpo de controld> lumineozd dupdDornlre contoctului. Dqc6 nu se siinqe dupa;omirco molorului<u * opnnde in timpolrul6rii, existd o def€qiure lo t.onsmisioolromot6 sou lo sisiemul €leclronic

intrerupereo olimentirii cu energi€

Doc6 boiedo outovehiculului e5tedescdrcotb, moneto seletorului nu pooie 1ldeplosotd din pozilio P.

Doc6 botna este desc6.cod, Pohifioutovehicuiul pin intemdiul coblorilorpentru pornne osistor6 - v€zi poglno 1 37

Docd nu bqteno aste coua defecJiunii,eliberoli mq^eio shimbdtorulul:

1 Trcgeti fdno de m6nd-

2. se@tqi montoau monetei schimb6totululde peconsolo centrcld 9i plioli-lin sus.

108

Page 57: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

;'. ']

'.-.1

selectoreo ulter oord o pozilreipvo bleodinnou moneto setedorutui. Remedtoli couzoinl.eruper I alimentdrii cu e.erqie.Vd recomdnddh Porte.erul

3 ihpingeli piedico spre inointec! o 5!r!beli4b I deptosoli monetosch hb6toru uidin poz iio p.

4. Montoli din nou monson ut monet€i pe

Economisireo energiei- moi multitilometriV6 r!q6m respectdli recomon.ldrile dinpdglno onteri@rd r€feritmre lo perioodode rodoj o outovehiculului, precum

ii sugesilile din poglnile urmdtodre,r€teritoore o eohomi5ireo energlei.

Co.ducere economicd Sicored6 din p!n.tde vedere tehnic osiglr6 o durobilitote? perfomonl6 hox md o outovehicuhlui

Pompo de comb!stibil este outomotopitd intimpul tunctiondrii frdnei de moior,de exemplu, lo .obordreo po.lelof lungi !i lok6noreo indelungotd. Pentru d permitetlncJionorecfrdnei de motor, n! occelerctiintifipll ir6.ei de moior ti nu opdsoli pedoloile omb€ioj. Pentru o preveni defectdreoconvertorulul cotolltic, fr6no de motor enetamporof dezoctivot6 docd temperoturoconvertorului esle preo ridicotd,

Autovehicul. cu hotoor€ iurboDocd ellberoli brus{ p€dolo de occeleroJie sevo ouziun sunet dotordt nuxulli de oer centr6 i. sistemul de olimeniore turbo.

Cond!.el ic6thoimultcuiurol i iscdzuteolemotoiuruiin iie.ore treoprd de vitezd.

Permiiell hoiorului sd seincdl2eoscd intimpu conducerri outovehiculului. Nu incdlzilimototul l6sOndu-l s6 tunclioneze in regimije rolonti Nu occeleroli o moximlminointeco mototul s6 tiotins temperotlro normol6

Dup6 o por.ire lo re.e, cltio de virezeouiomotd + nu .omutd int.o treopidsupen@rd de vitezi p6n6 cdnd turolio nuotifge o voloore suficlentd. Acest lucrupermite conv€rtorului cololjtic si oting6ropid temperoturo <erut6 penttu o reducere

Selectoreo corectd o treptelor

N! turoli moiorul c6nd trcnsmisio se ofld inpo2iljo neuird so! intr-o treopt6 inferioor6de vitez6, Vitezo excasivd in trepte nfer oorede vitez6, precum li conducereo cu opriritecvente in trofic oglomerotomplific6 uzuromotorului Si consumul de corburcnt.

Schimboreo ih t.eoptd inf.riooric6nd vitezo de deplosore scode, {himbofi l.teopto de vitez6 inferioord ihedidturmbtooR. Nu ldsoli ombrelojul s6 alunececa'nd motorul funclioneozd lo turoliimor-Ac6t lucru este foorte idpodqnt moi oles lo

Utilizoreo ombreiojuluihtotd4uno oposai pedolo de omb€idj tomoxih pentru o preveni dificult6tilede serectore ole rrepteide viezdti deteriororeo cltieide viteze.

in timpul conducerii n! folosilip€dotode ombreioj pentr! o vd odihnipi.iorutloceosr ucru poote provoca uzuropremorlrd

Nu plo5ofiin zono inferioord o hobitoclliuobiecte core potollneco sub pedote gipor

Pentru o osiguo clrso nestingherirdo pedorei, n! ohplosoli covorofe in zono

lntr.li.€reo boterieiC6nd condu(ei cu vilezd redls6squ outovehicul!l stoJioneoz6, in trof ic urbon|ent 5o u omblteioie, oprilidacd esre polibiltoi consumotorii electrici d c6qfunclionocnu este neceso.d (de exemplu, incdlzirelunetd, inc6lzte scdune).

Apdsoli pedoli: de ombeiojloporni.e penrruo m cao.d slprc$licitoreo demorolului

Page 58: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Sugestii referitoqreIo conducereooutovehiculului

Primii 1000 kmCo.duceli oltovehi.ul!l dumneovoostdcu d ve6e viteze de deposore. Evtrolioc.ererareo ro moxihum. Nu folositimororll

Util zoll eJlcient toore trepre e de vtez6..apnsoli pedolo cle occeleroiie mox muh rreist€dur di. curso totold o pedole in toore

N! conduceTi outoveh.ulu cu mai mulide tre sierturldin viiezo so moxim6.

N! trdnotlexcesiv docd nu este neceso.in

Evitoti intotdeouno cobo16reo po ntetor

Multe lnitdli sunt .efuncliono e in oceosr6srtuolie (.le exemplu se&otr6no,se&odlre.fioelectro hdroulcd).Cond!cereor oceostai monierd reprezinrd !n pericotpenlru dlmneovoosrrd i penir! ce oTi

sistemul de osistore o frdn6riiCand motorul este oprir, dupd uno so! doudopdsdrlole pedo eide frdn6, osistoreolrdniriinu moienefunclionotd. Efed!de trdnore n! vo fidiminuor, doreste.e.eso.d o to4n de opdsore nojmore p€

Dqcd dlreclio oscrord nu f!nclioneozd,de exempr!, carnd ourovehicltu este rfd.t.rcu mororu oprir, olrovehi.u !tpodte fimonevrot, insd este necesor un efortconsiderobi mo mare.

Condu<e.€o pe t€ren muntos soukoctoreo unei rulote/remor.iVentilatorulde rdcne esie ocJ onot e ectrtc.Co otore, puterea so de rdcire esreIndependenid d€ turol o moioruiL.

Avdnd i. vedere contitote considerobi dde cdldur6 produsd intimpu urcdriioonte orn! schimbol irtr o rreopt6 nlero.r,i docdvehicu ulpoote ur.a fdrd probteme ponionrro lreopto supe.ioord.

Moioore Diese:Lo urcoreo unor pontec! incli.oTie de 10 % sou moimL t, n!conducelicu o virezd moimorede 30 kr/h intreopto I d€ vitez6 so! 50 km/hinteopto2de vitezdi i. cozul lronsm stei outomore :9,nu depd$tivliezo de40 km/h in pozilio L

Condu.ereo cu portbogdj superior

Nu depd5if sorcino moximd odmisd peocoper i t -vezipogini le I31, 197. Co mdsurdde sigurorfd, disrribu lisorc.o un foh5i oncoroli-o coresp!nzdtor prir interh€dj!cure e/or de prindere Reglol piesiuneojnpnelr /ovolooreo specitjcotd pentr! sor.nbmoxrm6. N! depdg !ivitezo t2O km/hverf icol icureleefrecvent i i ,docdenenecesor, strorgeli e Respedafireglem€nidrie if v qoore.

Cdnd oprilihotorul, ventilororu de rdcirepooie.oftinuo sd iu..lioneze pentru untmp, pdn6lo rd.ireo hotorut!

Do.6 temperoiuro hotorulli esie foorremore, deexehpu, dupa conducereo perere. honron: perm tel moro.a u s6tuncl oneze in regimulde rotonricOtevo hinute pentru o preveniocumu oreo

AutoYehicule.u motodr€ turboDup6 ru or€o cu turolitiidicate sou.u sor.inidoir, merTineli mororul /o tlrotjmicisou ofolont timp de oproiimativ 30 de se.undeino nteo opr rii conrocru ui pe.tru o prorejos stemulde olimentore turbo

110 j

_.. :_ . . . j .

Economisireocorburontului,protejoreo mediului

Technologie ovonsotaLo oroiectoreo 5i lobrico.eo outovehicur!luidumneovoostr6, Opel f oloseste materioleecoloqi.e, in g€nerol, moteriole reciclobireMetodele de fobricqlie utilizote pentruprociucef eo outovehi.ulului duhneovoostrdslnt de oseme.eq ecoloqte.

Pri. reclc oreo restdrilor doteriol€ dinfobricole se inchide buclo de ulllizoe. mdteridleor. Reducer€o cons!muruLde energie $ de op6 in timpulproduci ei neoluid sd proiejdm resuBere noturore

Proiectoreo dvonsot6 lo gordnteoz6 cd, losfbriituI durotei de vlol6 o outovehic! ului,ocesto pooie f ugor dezmembrotcl mote.iolele ndviduole se poiseporo

Moteriole.o ozbest ticodmLum nu sunrlolosite agenrll frigorific di. sstemulde climotizofe * nu conJine cFc

Noileteh.ooqi de vops re utlrueozo opo co

Recicloreo outovehiculuiuilnformotii referltoore lo cent.e e de reciclore

dezmembrdri, recuperofe puteli gdsi in

codf!! s te-ului web rw.opd.com

conducereo dutovehicululu i intFomonierd economicd 5i ecologi€d

I Nive ulde zqomot rd cot 9iemisiiLeidicore degoze su.tde mllte onconsecinlele conducerii outovehl.ul!1!if6rd o o.ordo otenlie economlsirir energ eL

I protejdril mediulu

I Din ocest motiv, estelndicotsd vd thidoliin condlcereo oulovehicu ul!i dupd devi2amoi mllli kilometri cu moj Puiin

Reducelinlve u de zgomoi gienisiile

de noxe prin odopto€o lnulsiide conducere.dre tine cont de hediui.conjur6tor Esre un lucr! foodevoloros

ii imbundFteSte colnoteo vielii

co.sumul de co6urcni d€pinde in ceo moimore po.te de rtilll peGonol de conduceie.Urmdtoorele sugestii suni destjnote sd v6

ojlte in menlinereoconsumu uide corburontc6t miopr@pede nve urile spe.iticote -

verif cot consumu de.corbufonldefrecoredord c6;d oLimentoli. Acesi lucrufocilteozddetecbreo din timp oo cdrein€regulicorepol dlce o c€Fter@ consumllu

I A.celeroreo brusc6 Sii.cdlzneo moioruluiloro dnlim6rcsc consumu , emlsio de gozede e9opom€.t, propofto noxeror drngoze ede etopomentti nivelulde zgomot

I Punetl outoveh culul in mi9core ro scufttimp dupd punereo in iuncliunea motorul!]. incdlzili motorul conducond oo turolie moderot6 o mqtotului.

t conducereo mpllsivd mdre?tesem.if icotiv conswu de corburont,emlsio d€ goze, voluhu noxe or din gozeiede egopoment 5i nivelll de zgonot

I Nuoccelerufit fr6nolr bruscdo.d nu este.desor. Conducelip.eventrv, c! o vilezar

Ev toli pornnile de Pe ld tiopri.ile bo$iefrecvente, de exehplu lo semoloore,inkofic de scurt6 diston16, sou.oziin trdfi.,prin plonlficoreinte lgentd. Alegel! drumurc! o .irculolle tluenid.

Functionoreo motorului in golt Motorulconsum6 corblroni i lo mersul

I Docd trebuie sd ogtePiotimoi mutde u. minut, meritd sd opriJl motorul. Dinpunct de ve.leie ol consumu !ide corburonl, cin.iminute de tunclpnoEo motoru !iin regim de ro onticorespundoproximotiv u.ui ki ometru porcur5

112

Page 59: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

I Alimentoreo cu corblronr esre inrrerupt6ouiomotin coz!t ocion6rii t6nelde motor, de exempt! to.obordredpantelor ungisoulofr6norei.deunga16

I Pentr! o perhite funcliororeo frdneide motor, intrerupereo consum!luide.drburonr ii, in consecinid,etonomBtreooc€srlio, nuocceterolist n!debre oli j. timpututilzdiilr6ne

Selectoreo corectd o treotetorde vitez6a Turolio nore pooie couzo uzoreo

motoru ui ii cretrereo consuhutui

a NuturoTi motorut. Ev tolituroliit€ moriole

rltilizorec rohomerrutu oj!t6 oeconom&eo corburonru ui. Conduceli c6imdr mur o tlroliiscizlre oi€ mororuluiinne.oretreoprd de vfezd, pe cdtposibil,c! v tez6 uritormd Corducericdt moi mlttn fteopro moxh6 devile26, s€tecioticdr

moi cu16 nd posibit treopro:uperioordrheoior urmdroore, 5i (h hboti irtroireopio inferoord nlmo docd moiorut nuriol runclioneo:d uiifo.m.

I Cu.6tv l tezo esie moi id icot6j . ! ot6tcresc consumul de corbLront ,t nret!ldezgomot. Oeplosoreo cu vitezd mar frdcretre drostic consum!i de corbufontpreclht nrve u emisilorde noxesinive !l

a Eiberoreo uioordo pedoteide occeteroieor€ co rezuttoiu. conslm moimic f6r6scddereo semnift.oitvd de vitez6.Conducereo cu oprorimotiv rrei sfe(uri dinvrrezo moximd nomi.old onrr€.eozdo reducerecL 50% o conshuluid€ corblronr, fdrd o pierderesemnificouvd de imp.

Repdrotii ;i intrelinereI ReporoTiile, regt6rile ti inrrelinereo

necoresp ! nz dioore por co uzo c regtereocohsumu !ide corburont. Nu ef€ctuotipeefol llcrdri io motor.

Prin i.ldturoreo necorespunz6tooreo motertotetor, €sie posibit sd inc6lcoiilegislolio referitoore td proie.io fredi! !i.Piese e demoniote in nodnecorespunzdror.u porfi reciclore.Conlociulcu unele haterioe v6 poore

I Vd recomond6m co inireljnereosr reooroliire sd e incredinloti pdtrenerutuiouhneovoastrd ope .

Condif ii extreme de conducereI Urco'eo ponreo, vtroree, conducereo pe

drumLr o c6ror siore esre ihpropne5i condlcereo in condiliide iorn6onfi eneqzd crettereo consumutui

Consumul de corburo nt cresre dromoric introficullrbon tilo temperqrurite de iornd.hoio es lo distonie mici,.dndt-amperoruro nomdid de lundionoreoormororu ur nu esie otinr6

I Urmof insrruclilnile prezenrore pentr!

n v€r c6t moi s.dz!r, chior tiin cond liiienehvorobrte menionoie moi sus

t13

I Presilneo necorespunz6roore in pneuri,pin iorlo de rrecore ridicot6 in rinpulru onr, onrreneoz6 mojororeo cosrurjlorde erpbotore o ourovehiculutui in dou6moour i consumul moi ridicot d€ corb!ronttiuzoreo moi ropidd o pneuritor.

I Verificdrle periodice (to liecore douds6ptdm6.i) sunr recomondore.

consumotori elecrriciI Energio co.sLmord de echipom€nrll

e ecvrc cresre consumllde corbur..lI Oprili consLmotorii electrici olxilioi (de

exehpl! c imorizofeo *, incdtzireolnetello cdrorfunclionore nu este

Portbagojul sup€rio?, suportul

F Dotoritd .e2isrenlei lo inainroresuprrmentore opuse de oer, incdrc6turode pe portbogojul 5uperior poore couzo.retrereo contumu ui de corb!ronrcu oprotinoriv 1 t/l00 km.

r Demonrqli portbogojut superior doc6ocesto n! este uiiizot

. 'i-,I.rlir',ir,

!ir: tr 1 ''r,-

Alimentor€o cu corbuf ont

Monipuloli cu oienlie coburcntul.

inointe de reolimentore, op.ili motorult oporctele de inc6lzte exiernecu cdmere de cornbstie iPoore lirecunoscut prin encheto olfoodezivd pecopocul butonuloi de olimentore, vezi{iguro 15829T). Opili telef@nele nDbib.

lenziio est inllomobilb si explozkn. Dinocest motiv, evitoli p€zento fldcdriides.hise su o sc6nteilor lo monipulo€ocorburdntului, chiordoc6 v6 ofloli doorindpropiee. Nu fumonl Aceste regulislnroplicobile $in locurile unde remo(otiprezerlo ben2lnei dotoriid mirosuluicorocteristi.. Docd simlili micde colbllont in outovehicul, co!2ooc€tuio trebuie emedioid imedior.V6 r<omonddm Po.teneruldumnevostrd Op€|,

Butonul de olimentare cu combustibil se afldPe Po.teo lotercl6 dreopto spote

Pentru deschidereo butonului de olimentore,deblocoli <opocul prin inleimedill cheii *ti del4uboli-l. Prindeti copocul buionlluide qlimentore.u coburoni de iropo

Rezervorul este prey6zui cu un sistemde limltore core ihpledicq umplereoexceeiv6

Aiimento.e corectd depinde in moremdsudde moduide foloste o pompei

1. nrrcduceli complei duzo pompeit incepeli olimentoreo.

2. Dup6 d<uploreq ouiomotdo pompei,ufrprereo ro copocltoteo nominold epoote obtine p n compleroreo cu incddo!6 doze de corburcnt. r'6i9u.dfi-vd cdpompo esie i.trodusd complerin teovode olimentore o relervorului.

Peniru inchidere, plosoli copocut bulonutulti jiSuruboli,l p6n6 lo fixoreo *mnot zolO

Blocoi din no! copqcli butonuluide ollmeniore prin intemediul cheii {..inchideli iropo buronu ui de otimenioe.

5ierg€li mediot lrmele de corbu.onrscuein oforo rezervoru ui in timpui oliment6rii.

Page 60: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Consumul de corburont,corburontul.reolimentoreo

consumul de .orbu.onfConsumu de corburontesre stobilit pe.tr!condiiii specifi.e de conduc€re vez

Mortored echipamentetor specio e vomodDco moso outovehiculutui. Acest footdeterni.d creStereo cons!m!luide corburont Stdim nuoreo perlornonteloroutovehicuul!i

Frecoreo lntrecomponenrete mororllu ai otelro.smis ei este moi occentuot6 pe porcuGupnmilormilde kiometri. Aceosro du.e ocr€sre€o co.sumutui de coio!ront.

Corbu.ont pent.u motoorete pe

Corb!ronjii de colirote superioord djsponibilllh come4 suit odecvofj lco.verrorlt corolir.

vezipogino 116, cifre octo.ice vezipoginile 190, 191). Co itateo coburcntuioreo iniluenli declsivd osupfo puterii, uzuriitr durot€ide viold a motorulli.in ocestsens,oditivi d n corburontou w rotimporiont. Courmore, este recomondot sd uttizolidoorcorblront de cotitoie sup€rioor6 cu oditivi.corburoniul.u o cif.d odonicd preo micdpoore provoco runclonoreo.u micideto.ofi Ope nu iipooteosumorospundereo perrru deleciuni e provocote.o urmore o untizdrii corburontutli c! cifr6

Be.z na cu cfr6 octonicd ridicard poore fi

Duza pompeide olimentare pentru benzi.6c! pumb nu poote fii.trodusd jn busonulde oliment'ore ol outovehicule or coreiu.cloneozd cu benzind f,ird ptlnb.

Aprindereo este sincro.izot6 ouiomot infun.tie d€ riputco'buroniut! totosr (.ifroroctdn c6) - vezi poqinite t90. j 9t.Uririzoreo benzineicu cifra octonicd 95 vootguro o conduc€re economicd

Corburant pentru moroorete dieselMotooreled ese trebuie uiiizotecu moiorin6drn .ome4 core corespunde soe.ificoriilorDIN EN 590. Nu uUtizott mororiid de;orind.motorind penrru incdlz re, motori.6 oinero i(bio diese ), Aqu.zo e sou emu siidp6

V6scozitotea ,si filtrobi itoreq motorinei suntoep€rde.re de t€mperatu16.

VAscoz toteo ii filrrobiliroteo horo netscodo vo o.iinsuticente la temperoturiscdzute

.o urmore o crisroiizdrii o conitor.De o.eeo, in timpll sezonului rece, o sroliileoe oheniorese gdse9re motorinb ,€zhte.idb remperor!ri e scdzute Asigura,n{doe ohenroreo rezervo.qlui c! corburonrspe-clol pe.tru temperoiL,i scdz!te inointede rncepereo sezonutut re.e

Ad tivli goronroli de fobriconr por ft folosili tomoronno penrru Temperor ur scozute, oyondihru de hotorin6 cu incbkre r. flncl/eoe remperctlro exter 0016

copocul buionului de otjmenroreLo inlocuneo copocul!i buionu uide orrmentarecu corburont, urijzoi uncopocde bu9o. orig natOpe pentru modetlloumn€o\oosrrd p€.rru o oveo qoront o u.eiru.4ion6ri repro5obile Auroveh.!ieteo notordi€selsunr prevdzute c, ,n Uusonoe rezervor specio.

II

. t

Convertorul cotolitic,gozele de eFopoment

cotolizototql penou motoorele Pe

€enz nd c! plumbvo deierioro <orveriorul.oioliuc iipdrlile sistemuu electronic, cor€oslfel devin neiunclionole.

Utilizdreo oltor tipuri de corburontde col tote superioord decat ceie menlionotelo poqi .o 114 (deexempu, LRPr)pootecouzo deleriororeo convertorllu cotdlinc.

Lo autovehicule e c!.onvenorcotolincbuso.u de olihe.tore o rezervoruiur orediometru moi nic, ositel incoi duzo unelpompe d€ olimentate pemr! benzlnncu plumbsd nu pootd ilintrodus6.

Nerespectoreo urm6toorelor lnstrucliuripoote duce lo deteriororeo converloruluicotdlitc so! o outovehiculu ui:

I ln cozul rolelrilor, tlncJion6ril n€unifo.meo motoruluidlpd pornireo lo .ece,ied!.eri considerobiie o putedimotoru uisou olotor detuclilni funcfio.ole ce poiindi.o o defecliure lo sistemulde opdndere, opelolilo un qtelierde service, cum oriiPoiteneruldumneovosird opel. Docd este .eesor,conduce/ed poote fi.onlinuotd pentruo periooddscund lovitezeii turolii reduse

Funclionoreo neunltorh6 o hototuluisou pierdereo de pute.e lo introreo lnluncliune o sistemullide contrclo trocliunii + sunt fenomene d€t€mindted€ condiliiede tunclionqreSi, prin urmore,.u sunt semnilicotive - vezipoqlni le 120, 121.

tr Pdku.dereo corblrontu lli neo6 inconvertorul corolitic poote condqce !osupfoinc6 z reo t deteriororeoi ecuperob ld q convertorului cotolitic

Dln o.;st motiv este recomdndotdevltoreopornilor o receJr€cvenie, o utili2driinelustlicoi de i.delu.9oie o demororuLuib pornne, goiireo complerd o rezeruorlluilaLrnentoreo neuniiorm6 cu coro!ronl.duzeozd suproinc6lzireq convertoru ui)

iio pornkii moiorului pnr ifrpingereoso! prin troctof eo outovehiculului.

LRP " l-eod Rep o.em..r Pellor (senzind cu

ii

Page 61: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

a Docd lohpo de controlpertru emisii€de noxeClum neozd intermire.r, redu.eTivitezo p6nd cdnd lompo decontroluhineoz6 continuu. Apeoi o un oteierseeice. Vd recomond6h Podenerlldumneovostrd Opel. Lompo de .ont.olpentru emisi iC-vezipog no 118.

Ddcd se opnnde pentru scurfiimp iiopoisestinge d,n .oui nu indicd nimic.

Inco2!lin core lompo de conr@lse opindeintermltenf .ond corrodul este pohit,oceosro indicd existeilo unei defecliuni Iosistemll electro.ic oniidedd.oj , vezi

Conve{on l cotolitic pentrumotoorele diesel*Nerespectoreo urmdtoorelor instrucli!nipoote duce lo dete.iorareo convertorll!cotoritic sou o outovehiculului:

I in cozulroteurior, ruldrii neun formeo motoru uidup6 porrireo o rece,redLceti cons derobi e o puieri motorullisou o o tor defecliun f!nctionoecore.di.d o defectilne lo sisiemu

de oprindere, opeloliin.e moiscurt timplo un otelierde sefl ce, .!m or fi Porteneruidum.edvoetrd ope. Docd esre necesorlcondLcereo poote ii connn!oid penrruo perioodds.Lrt6lov leze ii turolii reduse.

Funclionorea neu. forh6 o mororuluiso! pierdereo de pulere o introrea intuncl u.e o sstemulu decontrcrol trocliunii E sunt fenomene dererminotede cord tiiede flnclionoregi, prin lrmofe.nu s!ni sehniticouve vezipog nie 120, 121.

Controlu I emisiilo. de gazeP . metodele de proie.tare oplicoie-moiolesindomen! l in ject i€ icorburont l lu iFiosisteme orde oprindere-co.titateo d€ noxed n goze e evocuote, cum arlimonoxid!de corboi {co), hidrocdrburie (cH) iioxizildeozot (No:), este redusn io mininum.

117

Gozelc de etopoment

Gozele de etdpqment conlin moioxidde corbon, un 9or roxjc jnodor,

'ncotor,o cdrui inhoro€ pere fifqrol6.00.6 sozel€ de etoponed ojung inhobitoclu, deschideti gehurileti contoctofi im€diot un orelier de servjceoutonuot. V6 recomonddm Porteneruldumneovoshd opel.

Lo conducere peniru primo dotdd outovehicuiului, ceoro ti uleiul prezente insistenulde evocuore se pot evopofo,produc6ncl emisii sub fom6 defum. Dup6conduce@ pentru primo dot6q oulovehjcuului, porcoll-lin oerlibe.. Evitotiinhoiores gqzelor d.qojote.

loote lu.fdnk de inrrelinere trebuieektuote lo intevolele specificote de Op€I.vd reohqnd6m s6 incredintdli ocestelu.16ri Porte.er!lui dumn@ost 6 Opei, ca€deli.e echipohenrul Si peEonolut instuitrecesore. Slstemul elechonic de testqrepermitediognosticoreo$i remediereo ropiddo dete.liunilor. Astfel, ovelj .eriitudineo c6toote componenlele din sistemut etectric,sisiemul de injeclie 9i sctemul de opindereiuncfioieozd corect ti <d nivelut emisiitorporuonte este *dzut, ior convertorul cdtotili.vo oveo o duroid de fuoctiomre

Prin urmore, contuibuili emniflconv bmenln€reo oerutli curol t respeciolinormereleqolereleritoore lq emislilede noi.

Verifi cdrile tl reql6rile sisiemutui d. qprindeeiide injeclie fG porte din {opu veificd.iiIthnice periodice. Oin ocesr monv, efectuolitete ve.iticdnb periodice conf orm cometulul

I

, ' l ]

Page 62: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ooc6lompo uminezd inremitenr c6ndootoruleste in tu..Jiune, oc@sro indicdo derecliune core poote dete.ioroconvertorul cotolitic. Puteti continlocdldtorio f6rd o provoco deteriorbride propofii redu.6nd virezo p6nd c6.dlompd de conirol llmineozd continuuApelolilo !n otelerservtce. Vd recomonddmPoftenerul dumneovostrd Ope .

lompo de.ontrol O penrru emisjit.

Se oprlnde lo pomi.eo contoclutuiir rumineoz6 ln timpul pornirii motorutui. sestnge |o scudtimp dupd pornneo moto.utu .Docd lompo de coniro lumineozd in timpuliuncliondrii motorului, tndicd o defeclilne tosrstemulde controlol emisiilor. Este posjbi corihiteie pemjse pentru emisii s6 fifosrdepdtie. Apeloli lo u. oretiersetuice.V6 re.omond6n Porienenil'

rompo de.ontrol<I; penrru 5Gtemulelectronic ol hotoruluise opri.de timp de c6revo kunde o

Docd se oprlnde in timp! tunciiondriimotorllui, exisid o defequne t; skiemulerectronic ol motorului eo! ot tronsfr isieSistemu elec.ronic vo comlro in moduldetu.clio.orein coz d€ urgenld, conslmllde corburont poote creite9 _monevrobilitot€o outoveh cutuiui poote fiorectotd negot v - vezi poqino .rn unele cozurl, deleclu.eo se poore remedioprn oprneo 9lpomi€o din nou o moLrutui.Docd lompo de control se opri.de din nou iitimpll iu.cfion6rii motoru ui, opeoi o unorekr de seerce pentru rem€diereodereclunli. Vd recomonddm sd v6 odfesotiPorte.eru dumneavostrd Opet.

Sistemele de osistore oconducerii

sistemul de control ol troctiunii *Sistemul de conibl ol troc$unii previ.epotinored rolilor molrlce, indite€nt de stdreodrumuiui ti oderenlo pneudlor'

Sistemul moniiorizeozd vitezo de forolreotuturorrcJilor Docd o rootd lncepe s6pqtineze, putereo motorului ene redusdGlnetul motorllui * modifico) ri rooto corepoiinezd este fr6not6. Astfel, controluldirecliei oltovehiculului ii tr(ti!neo suntomelio.ore, mo oles pe zbpodd sou gheoldso! p€ cofosobil!d so! olune.os

5 stemuL de controi ol troclllnii estef un.lionol d!p6 pornireo contocturuit siingefeo L6mpi de control4

ntroreo infun.tiu.eo sistemulu de controlo trocllun I este indlcoi6 deoprinde.eointermitentd o l6mp i de control .]l'.

Autovehi.ulu se ofl6 intto sitloiie Initdsistemul de co.trol ol trocl unii pernitemenlinereo conrroL!lur osuProouiovehicllu ui ii vd overuzeozd osupronecesit6li coreldril vltezei de deplosore

Prezento ocestui sistem de siguronld nutrebuie s6 vd lenteze s6 odoptoljo monierd risconti de .onducere

sisuronloh trcfc pooie lioblinuidexcl!5iv prin odoptoreo unei moniereresponsobile de conducere

5e oprindetimp de cdtevo ecunde ropornireo contoctului. Sistemul e$e

5e oprinde in thpu conducerli

oeteqiunl in sistem. conduc*eoulovehicu ului p@le n contifuoid.StobiLltoteo ftoctiun i poote fi o{ectotd inobsento odopi6ii nrlulul de conducere, inf !ncl iedeoccelerol iegl t ipuldecoro50bi ld ln

Remedioli couzo det<liunii.v6 raombnd6m Portenerul dum.eovostrdOpel. Componento de outodiognosncoredintegrotd in sistem Permite remediereo

f.

rnaicoln[.fulntunqr,neo sislemu]ui.Esteposibild reducereo puterii motorliu (slnetulocestlio se *himbn) gifranoreo ouiomotdo outovehiculu ui, intr-o mcd miisurd

124

Page 63: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

sistemul de controlore o niv€tutui *Sistemul de controlore o nive u !imenfineddicot6 porteo posterioord o outovehicututojincdrcot lo sorcind moximd, ometior6ndosttel mo.evrobilitote.

Autovehlculll este indllot prin intermediu!.eipompe disponibilein come4squ de toun compresor ol Lnei stolii de otim€ntore,so! prin irtemediul compesorutuiqutovehlcululli (Piese de schimb iioccesorii

Supopo de presiLne este situord inportbogqj, pe pdrre dreoptd, slb un copo..Pe.tru deschidere, rotili drspozrivetede tixore depecopoc lo 90., Slpopade presiune este similor6 uneisupope Co mdslrb desigurontd, nu conduceii

oltovehiculul.einc6rcotcu pneu.ite Jmfl orePentru sorcind hoxim6.Nu idsolip€silne s6 sod6 sub O,s bor.Verif icoli f rdent presiuneo.

R.venirco lo yit zo da rn.E n.mrardaPdsoli scurt tocto I c6.d vit€zode deplosorc depdF*e 30 knvh: 5e vo €venivitezo d€ @rs memo.otd tnointeo oprtrli

ViiezeL memorote sunt *€rs€ lo opiEo

Porcoli outovehicutul neincdrcor peo suprof ot6 ori2onroto. presudzoti si5temut to0,8 bof. Mdsuro! gofdo lo sot o pororocutuispote (mohgneo superioort ),scdd4i4 cmdin oceost6 voloorc ginorolinouo vqlooreintomulorul din sectiune inrroductivdo ma.uolului de utilizofe_ Docd godo to so/scode sub ocest njvel in timpul incdrcdriioutovehiculu ui, creiteli presjuneo pdndniyeul e5te otihs din nou. presiune nui€buie sd dep6Foscd 5 bor.Inointe de o conduce qurovehicutulde<drcot, rcducefi intordeuno peiune to

121

cdnd tempomorul 6te octivot, opdsticontlnuu tosto R sou op6sli-o scurt9i repetot vitezo este rdusd continuu sou in

\.rtezd <ucntd est Dercrard dupd

Apo3oil scort tosto Or tempomotu enedezoctirct. AutovehicuLl aeebdzdl..rPstru continuarco cdldtori€,, p€dolod. occereoll. trebuie o<lionotdln modul

oi^ motlve de liigu@nF, t mpomdtulestedezdctivdt in mod outomotin onumitecondifii de .onduc€r€ o outovehlcululli.De exoplur

I vltezo outovehicul'-dui s.ade subopro)anrstiv 30 km/h sos

I p€dol'r de fidnd estE op63drd.oqr pedolo de omb.€idj est dpdsotd so!r Moneio s.iriftb&orululeste odusd h

poziio N in cou ul tronsmlsi€i outomqre *.

Page 64: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

122

Tempohotll ofer6 posibilitoteo hemof6ritr o menlinerii oric6rei viteze iicepdnd de ominimum 30 km/h p6nd oproope de vitezohoxim6.ohrnold o outovehiculu ui.

Co m6sur'i desiguronfd, iempohotu pootefioctivot numoidupd o oclionoreopreolobi6 o frdnei de serviciu.

Tempohotul esie utilizot prin intermediultoste or r, n ii o de pe monerdde sefrnqlizore o direcfiet.

Nu foloslli tempomotul docd deposo.eocu vaiezd constont6 este neindicoid (deexehplui in situolii pencubose pentrudumneovoostrd ti olli porticiponli lo trofic,precum ii in troiic foone dens, pe drlmlriinserPenti.d, pe drumuri ollnecoose

in cozul ironsmlsiei ouiomote, enerecomondobil sd odivoTi rempomotll n umoicdnd este selectot6 gohq de vteze D,

h cq2u octivbrii tempomotului, timpulde reoclie p@tefimoilunq din couzopoz4jei difedte o picioorelor.

Nellor@ in considerore d insirucfiunilorde*rise moi sus poore couzd occidentdnso! pune ii pedcol viofo.

F16nele

Apdsoli sclri tosto l: vitezo oduo d esrememorotd ti menlinutd. Pedolode occelerclie poote fii eliberotd.

Vitezo outovehicllu lui poore fi m6nt6 prinopdsofeo pedolei de qcceleroTie. Dup6e iberoreo p€do ei de occelercfie, utiimovitez6 memorotd vo fircluotd.

C6nd tehpomotul este octivot, opdsoliconrinlu iosto lsou opdsoli-o scurt9r .ep€tot vitezo crette continLu squ i. treprede 2 km/h f6rd utii2oreo pedolei

Viiezo curentd esie hemoroid dup6

I

Iif

ISistemulde frdndreFrdneie conslitule !nto.tor importont pe.tru

P€ntru omellororeo elico.it6lli sislem!lude lrdnafe, evitqi ir6noreo plten'lc6 doc6oceoelo.u este reces.6 in pflm 2o0 kmdlpi insto or€o pldculelornolde hdn6.

lrzlro pldculelorde tr6nd n! trebuie sddep6teoscd llmito speil colar. veiicair leperiodice specljicote in cornet!lde setlcesunt neceso.e din Punctde vedefe

inloc! lipldcuJele de lr6nd uzorev6 re.omdnddm sd op€roliio Poftenetuldumneovostrir opel, core vo no.lo pld(4eno testare t oprobote de ope, Sicoregofonteozd .dpocitoteo de trinore opt m6

Pldculele de fraind Lzoie o grosimea mi.ionproduc un s.drl6lt specific. Condu.er€outoveh cullllipoote i coniinuot6 inlo.uiiipldculele defr6n6 cdl mo c!rond pos biApelofilo!noiellerseoice.V6 recononddmPorrener!l dumneovosird OpeL

Fr6no de serviciu .onjlne dou6 circuitede tronore indepe.dente.

Do.d unlldintr€ cr.uite se defecteozd,outovehicu u pooteJifrdnot pri. nlernediuc€lui lotcrcui t . Inocesicoz,efectulde fronore se monifestd ilmoidupn cepedolo deii6n6 eledueo26 o cu66cofsiderdb moi more. Esre necesorbde osmeneo o to4d muliompliucotdde oclionore o p€dolel. Distonio de iranorevo 1 moimor€. Consultoli unseryiceoutorizot ino nte de o continlo c6l6loroVd recononcldtr Ponenerrldum.eovostrd Opd.

Pentru d oslguro clrso totold o pedoleide frAn6, mol oles in cozul defecl6rii unuiod nlre c rcuit€, nu omplosot covodre inpreojmo pedole de. tr6n6 - vezi pogino 111

Page 65: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

C6nd noioruleste oprt, oshioreo frdndriivolhcetodupd opdsoreo de hoximum dou6 orio pedoreide fr6n6. Efecrutde tr6nore nuvofidimin!ot, dor esre recesor6 o fo(doeoposore noimor€ pe pedolo de fr6n6AcordaliLn pus de orenfie in cozutin coreoutovehicul! este remorcoi.

Verificoli luncjtonoreo corectd o ldmpitorde trdnd inointe deo porniin cdl6rorieLo oltovehicuele dorore cu sisrehde veriUcore *' ldhptte de frdn6 sunrverificote o utonot - vezi pogino 3.4verficoliefcociroreo fronetor la sclrt timpdupd pornteo in cdldrorie, to virezd,edu;6tdrd s6 ncomodoli troficut, hoioes c6.d

dup6 spdtoreo

Nivelu lichidllui de frdnd rreblie verificotperiodc Docd ichidltdet6nd esre sub. v€rul prevdzut 9t lr6no de marnd n! esretrosn ompo de conrrot@ dt. ponould€ bord s€ oprinde- vezipoqino 177.

hrodeduno trageTiierm lr6no de fr6nd. Loporcoreoin ponr6, trogeTifr6no de hAnd c6r

Fr6.o de h6|d meconicd oreefectosuDrorolilordin spote. Se blocheozd outomotcdnd

Pentiu q eliberofr6no de m6nd. rroaeride m6rerir sus, opdsoli buronulde debiocore din mdner 5i impingeri .ompletIn los

Lompo de controt d sistemutui

Lonpo de co.trol se opri.de o pohireoconrocturui do.d frd no de mdndesie tros6sou doc6 nive !l/ichidliuide fr6nd/ohbreioiesre preo scdzut. Ntvetut tichidulu defr6n,1-

Doc6ldmpo de control se oprinde sifr6nade mo.6 n! e*e rroe. Opni lnft;rloerlimediot c6i6roro. consu ioli !n oreIeroe seryice V6 recomonddhs6 vdod.esoiiPofteneru dumneovosrro opel.

F -: l-*.rqFr'" r!".-.-l.+ ..q-r,Ea..\r:3,.:T:E-:1..T1ry'in.i_.._Ti : _r. _.. . T. .'

L

125

Rotile pneurileVe2ipogind 201 peniru informolii de5prepnelrie odecvote ti restri.lilie opicobile.

Pneurie ho.tote din tobricd sut odoptote10 ;osl! ti osigurd ontortul ii siguronlo

schimboreo tipului de pn€urj/roliInd nte de schimboreo tipulul de pneuriso! de roi, sorlcitol consultonld reieitof loposibilitdiile tehnice in qceq$6 pnvinld.Vd recomo.ddm Porienerul dumdeavostrdOpe,.ore cunootte eventlolele modilicdritehnice ne.eso/e. Docd suntuulizote pneurlcu dimensluni dlferite deceleole pn€urilormontote din lobricolie, este posibildnecesiroteo reprogrcmdni yitezometrul!idigitolp€nrru o osiguro ofitoreo corecid

Folosireo onvelopelor necorespunz6too€poote duce lo occjdente sou lo onuloreoce|t fcolului de inndhiculore.

Montdreo pneurilor noiinioc! li p.eurlle noi in perechisoupreferobil ln set intreg. Asigurol -vd cdpneurile de pe oceeoilplnte sunt

a de oceeogifob.colie,I Fi ou oceloi mdel ol suprofetei de tulore.

Montoli pnelrile dnecionole ostfel inc6t s6se roteosc6 in di€clio de deplosore. Dne4iode rotol e este indicoid de un simbol(deexemplu, o s69€otd) pe porteo loterol6

Pneur ecoreo! losi montqre in sens nve6dire4leide rulorc {de exehplu, loinlocui€ounu singur p.eu)vor fiebui nontote cordt.6t moiclrAnd posibil.In ocestfel, se potlrilizo lo hoximum propriet6lile cofe decurg

Vd recomonddm co inlocui€o pneuiilors6{ie etuctudt6 de Pqrtenerul dumneovostrdOpel, coe *te fodlliqrizotcu romeleeqole €leftoore d cosoreo pneurjloruzote ti poote ojulo osttel lo proiejd@mediulli irconjur6tor ii o 5dn6tdlii

sl

Page 66: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

ABs @ jnSistemul de frdnore cu ontiblocore (ABS)montorzeozd continuu si5temul de fr6noreo outovehicu ului ii impiedici blocoreoroTilor in funcji€ de storeo drlmlluiii dderenlo onvelope or.

Incepesd regleze pres u.edde Jranore.dndo rootd prezintd tend nld de b o.are.Autovehiculu poote fii conrroiot 5i in cozulunei f rdndr ibrLste,deexemplL, inrrocurb6sou lo evitoreo !n!iobstoco/. Charin cozuluneifr6ndr vio ente, sstemulABS faceposib16 evitoreo lnuiobstoco fdrd o fndekrd el beroreo pedolei de frdni.

C6.d sistemul ABS efectueozd r€gloreofr6ndrl, se s mte o vibrole o pedoieide tr6nd i se oud€ un zgohotspecific

Penttu frdnore opiihd, qpdsoli co.tinuupedolo de fr6nd pe intreogo durotdo procesllui de fr6nore, neludndincois derore vlbrolio pedolei. Nu reduceljto4o exer.itoid osuprc pedoleide frdn6.

Prezeilo ocestlisisrem de sigwonld nuhebuie s6 vd ienfe2e sd qdoptojio monierd riscqntd de conducereo outovehi.uiu ui.

sisuronto in ircfic poore fi obfi.ut6exclusiv pnn odopioreo unei moniereresponsobi e de conducere

Docd existd o defeqiune lo sistehulAs5,.oli edin spotetiid s6seblochezein cozulfrdndni .eobiinuit de putemice.Avontojele oferite de sistemulABS nu su.rdispo. bi e. Autovehicuiul nu moipooreicontrolot 9ip@te intuo in deropaj.

Putelicont nuo.d itoro, dor esie necesorsd

Remedioli couzo defecliuni.V6 recomonddm Poneneruldumneovostrdopel. componento de outodiognon co reoftegroid in sistem permte remecliereo

Lompo de control @pentru si3temul ABSSe oprlnd€timpde cdtevo se.unde dupdpor.neo contoctu ui, simulto. cu efeduoreooutoverilicdii s st€mllui (oceosto poote fiinsolltd de un slnetspecific). Sistemu dev nefunclionol ld ninsereo 6mpii de control.

Docd ompo de controlnu se stingedupdcotevo secunde sou se oprlndein timpulme6ului, o.eosto indicd o defecliune losisiemu ABS. Sist€mu de fr6.ore vofunctiono i. continlore, darfdrd o beneiiciode regloreo oferitd de sistenu AB5.

verificoli presiuneo in pneuri, lncluslv in pneulroiiiderezevd, celputin io fiecore 1'l zile

5r inoinie de fiecore c6ldtorie froilunqdiDneurile trcbule verificote lo rece Nu urtoll;erif icoreo pneului.oii de rczed6

ltjlizoii cheio de slPopd Penrrudesuruboreo moi u9oord o copoce|orsu;opelor. Cheio 5e ofld pe poneo inte'ioordo tropel butonllui .ezeeorului de corburont

Presiuneoin pneuri vezipogino 201

$ eiicheto odeziv6 pe interioful iroper€zervorului. Dup6 inlocuireo Pneurror.u oirele de mdrlme dif eritd, inlocuiii elicheto

C.ettereo de presiune rezultot6 in urmoincdlzirli pneu ui nu trebuie compensotd ln.d2 contfo. existdnd rlsclico presiuneo sdcoboore sub voloi e odmise

O!p6 verificoeo presiunil in Pneuri, str6nqeli

copocul supopelor .u ojuloru ch€ri

Presiu neo neco res pun zdtoo re va otecto

siguronlo tl sonev.dbilitoleodurovehicuiului. conf ori!l li consunulde corburoni i vq duce lo uzoreo premolurd

in cqzllin co€ presluneoii penui este

scdzutd, oceosto poote duce loiincdEireopneurilor i dercriororeo internd o.cesroro

core poote couzo 1o r6nduls6u sepororeosuprofelei de tulore ti chior exploziopneurilor Lo vileze ridicote

Deleriororeo nedete.tobll6 o pneuriror nu

este eliminotd pin corectoreo presiunll

Presiuneo incorectd in pnelri Poote couzo

J

Storeo pneurilor, storeo rolilorCondu.4icu vite2d redlsi Pestepr@mineniele c! muchii dln corosobi lipe.6tposibil, ln unghi dfepttoio de o.esteoConducereo oliovehicululli peste muchirosc{te pooie prov€o oPorlio unor defecteoscunselo pe.u ! roli, corevordevenrobseryobile obio ulterior.

Lo porcor€o ordovehicllului, osgurol-vd capneurilenu slnt presore de borduro koiuorului

Verifi.dliperiodlc pneunle pentru o descopenevenluoleLe deteior6i (corpuri str6l.e, gduri

. td eturi, lis!.i, protuberoile in pereili lotero i)

Verif coJi roli e penlru dePistodereio.6 .ln cozutderedordrii sou lzurinejusriii.ole, opeloiilo un otelier de serylc€olto V6 retonond6msd vd odrelolrPortenerul dumneovostrt OPel

Deierierqreo pneutilor Poote duce lo

124

Page 67: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

L -- c1!9 ! l

addn.imeo profilului suprofel€i de rutoreVertcol p€rodic oddncimeo prof lutui

in cozul in corepneur i iedtn fo ld suntmdilzote dec6t cele dln spore, schimbal te inrreele osttel incdi p.eurie.u qrodulde uzurdo slprofeJeide tulore celmoiredus s6 Jie

Dn motive de sig!ronld, pneuriteftebujein ocuite c6.d od6nciheo piofi!l!isuprdleTeide rllore o ocestoro o sc62ura 2 3.mm (pent.u onvelopeede iorn6:

I Ndmonlot .rcrodoT6 p.euo coror comporiore Sigrod de !z! o.L

I Pentru o n! inp€d(o ro.reo hon€orrobs4inlmo copo.e de rot ioprobar.pentr! ouiovehiculut dumneo!oostrd

de exemplu: l75tO R 1488 H175 - Ldlimeo pneuluti. mm70 = Foportul ino lme/la i me r.1

(ii6hrhe p.e! / dlrme pner . %rR = Tipll brdului: Rod ol14 = Dometru jonteiin lo l88 = Indicele d€ incdr.ore

de exemplu vo ooreo g8 corespundemoseide 567 kq

T = Codulde virezd

Litere codulli de virezd:

Ado.c meo h nimd odmsibitd o prohllt!l l 6 mm)o lostotnsd cond onveopetes ouuzorpond lo oport 'o prm! u indcororrlw ). ln .terio ut prohl! uisuprofeleld€ ruroreo pneul ! ' lo i . reeoteegole, seoi tardrcorori de !zur6 oipneltu poz t,o loresteindlcoid prn morcoje pe pefeiete lorero

I In cdzulpn€urilor uzore, p€rcoiude ocvoplorore esre moimore.

t Pneuri/e s€ lzeozdi; r mp, chiordoc6 sunttolositefoorte pultn sou chiordeloc. Orootd de rezee6 core nu o fost uiitzatdtimp de 6 onipoore lifotositd numoiin cozdeurgenld; conducelicuvitezd redusdc! o ostfel de rootd

r Twl . Treod Weor Indicoror (rnd cd,ior de uzrr6

ssr

129

Portbogojul superior,troctoreo unei rulotesou remorci

Nerespe.td€o ocestor insiruclluni poorecouzo occidentoreo sou punein pericolviofo. Posogeii trebu ie sd fie infomoli

Portbosdjul superior *Din motivede sigwonld 9i pernru d prevenideler ororeo ocoperiiu u, v6 fecohdnd6ms6 tolos{islstemu por.bogoj slperior Opeloprobot pentru oltovehiculuiuldumneovoostrd. Apeloli lo Podenerurd!mneovostrb Opel.

Sugestiireieritoore oconducere vez

Echipomentul de trdctdre*Utillzol nlhoi echipqment de trdctoreoprobot pentr! oltovehicululdumneovoostrd. Vd recomonddm sdincredinlof i nontoreo echlpomentu uide troctore Portenerulul duhneovostrd Opel,core v6 vo consilioin privinlo dentuolelor.retteri dle sqrc nii troctote, Porteneruldunneovosti: Opel deline instrucfiu.ireteritodfe lo montor& echipomentu uide troctofe tilq eventlolele modificdrinecesqre lq oltovehicul core ofeleo26s stemu def6cire i olle echlpomente.

ln caz!l utillzdrii outovehicul!l!i fdrdremorc6/rulotd, cuplojul sferlcde remorcore trebuie inl6turot.

Montoreo ii uulizoreo .uplojului stericde troctofe trebule efe.tuote conlofminstruclluniioi turnizqte.

Veripoginile 207,208, 209 penirudimensiun le de mo.rore ole echipomentului

Page 68: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Peniru note releritoore lo monloreo pne! ri orCopocele de roli pot irtro ln contoctcu onllrite 5 pot Ii deteriorole. in ostfede cozuri, i.depdrlol copocee rolior vezi

Lqntlrile ontideroponte pot fi folosite po.do vit€zo d€ 50 km/h, pedrumur fdrd zdpod6tlnumoipenttu timp sc!.t, deoorece pesuprofoto durd o corosobillluite uzeozdr€pede, ceeo ce poote provoca rupereo lor.

Rootq de uz temporor *Lonlurile antideropante nu potfiutlizote perooto de rezevd de uztemporor Ddcb estenecesor6 uti zoreo onlurioro.tideroponteI unuldntre pneuile rotilor di.lold esteperforot, montol roata de rezeNd in ftulunelodintreroliledin spote il rooto din spore

ii ocuire rolior vezipog nd r4s.

Storeo pn€urilo.ti presluneoin pnelri, vezi

V€zipogi.o 201 pentru limltdrle oplicobie

PneLrie de lornd (pentru norol5izdpod6)omelioreozd slglronloidin oc€st motiv, esterecohondotd montoreo dcestoro pe ioote

Desgnulpneur orde vord impici l imi tdr l inconducereo pe timp de lomo

. cozuli. coreytezo mox ih6 odmisd pentrupneurie de ornd este moimic6 decdtceoo virezo moxim6 nomino 6 o oltovehicu ul!,un overtisment reteritor o viiezo mox mdadmisd pentru pneur trebu e omplqsotincdmpl l vzuo ol 5oferului ' r .

Docd uillizolio rootd de rezetod prevdzutdc! pneu devdrd, monevrdbi toteooutovehic! llu poote fiofectotd, i. sp<iope supofelele o u.ecooe. P.euldefeciireblie inloclii, or rooto respftiivd trebueechi brot6ii mo.tot6 ooutovehicu cdtmoi

Lonturile ontideroponteVezipogino 201 pe.tru imitdr € oplicoble.

Montoreo onluri or ontideroponte estepermcd numoipe rclle din lold.

Ut i izdl inumd lonjui cu zolef i .e, core n!odoug6 moi hult de 15 mm lo diometrurolilorsou o grosimeo ocestoro (nclusv

Vd recomond6fr Portenerul dumneovostrdOpe pentr!.o.sultonl6.

" vddoz6 de lo Frd lo tord in lu.ct e de l€qls oJio

130

Depozitoreo cuploiului sferic

,Atogoli cuplojul sturic d. troctore de trusode scule o ourovehiculllui, slb rooto

5orcino rulotei/remorciil)Sorci.o moxim6 odmisibild o rulot€isou remorcii depi.de de outovehicul

tide motor, dep6sireo oceslei volorl neilindpermisd. Sor.lno ruloteirefrorcii estedii€rento cl ntfe mqs. btut6 o rulotei/rehor.ii

t volooreo sorcinlipe cuploj in timpultroddrii rulotei/remorcli. Lo veriUcoreo mqteiruloiei/remorcli, numoi rolilef ulote/rehorcli -nu iio rooto dlspozitjvlluide cuplore-trebuie s6 steo pe opdrolll de cantdrne.

Moso perhis6 o rulotei/remorcii peniruoutovehicu ul duoneovoostr6 estemenlionotd in ddumentele outdehic!lUuiExceptdnd cozu.ile c6nd se speciicd ol11el,pot li urcote ponte .u inclinqlie

Troctoreo rulotelor/renorcilor ov6nd hosonoxim6 odmisd esle recomondotd ndmol

tofeilor cu expeienlo odecvotd in ocest

Moso moximd ddmisd o rliolei/remorciiest€volobl!6 p€ntr! ponte c! inclindlilin llmileiespecillcote 9l oltiiudini de p6nd o 1000 metrlpeste nivelll hdrii. Av6ndin vedere c6putereo motoru !l scode odotd cu crettereoo iitudinildin co!:o roretierii oerliur, mssomoxih6 ddmisd pentr! rehor.o.evo trebuiredusd cu 10 % penfuu tiecore 1000 metrolritldinein plus. Moso troctot6 n! trebuieredusd lo conducereo pe dtumuflcuinclinolie redusd {moiputi. de 8%,de exempl!, ouiostrdzi).

Moso rulotei/.emorcii plus moso brurdo outovehicu llul nu Jrebuie sd depaFoscdmoso moxih6 ourorizot6 peniru onsombllloutovehicu jemorc6. De exemplu, docnmoso brutd odmisd o outovehicu uluiesteutilizotd lo moxim, ruloto/remorco poote tiinc6rcotd numal p6n6lo moso moximdrotold odmisd pentru onsomb!ul ouiovehiculremorc6. Moso totold moximd odmis6pentru onsomb ul outovehlcrl-remorc6 esieindicold pe pl6cuJo de identificore v€zi

Ir RespectoJinormaleinvigoorc o nive noiiondl

Page 69: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

sorcino pe cuplojul de t.octoresorci.o pe cuplojul de trodore este fo(o pecore o exercird rlloto/remorco pe cuptojusferlc, Aceost6 fodd poote fi modificotd pr ndistribulio i.cdrcdt!rii din tulotdremorcd

sorci.o moximd pecup olu sterk (75 ks) esresp{iticot6 pe pldcuto de identifcoreo {hlpomentului de iro.tore ti indocuhenieie outovehiculutui. lncercoti sdobtineli 5orcino mqximd, in speciot c6ndtfqctoli ruloie/rehorci cu greurdte more.sorci.o pe cuplojul de rrdciqre n! trebuiesdfie moimicd de 25 kg.

Lo mdsuroreo sorcinii p€ cuplojulde rro.tore,osigurofi-vd cd boro der.ocliune o rutorei/€morcij incdrcote esie lo oceeotiin6limecu cuplojulsferic montot lo ourovehicu ulincdrcoi. Acest lucru este foqrte ihpo.tontpentru rehorci e/rulotele cu osiiro.dem.

Sorcino pe punteodin spote in timDultroct6diLo trodor@ u.ei rulore/remorcicu ouiovehicu ul in.drcor comptei (inctusivposogeriij, este posibit6 dep6tireo sorci.iimoxiheodnisepe puntedin spotecu 75 ko(vezi pldcuto de identif icoresou documenteie outovehiculut!i). in cozuidepdiirii sorcinii pe punteo spote, se impunerihitoreo vitezei mdxime /o tOO km/h. ii cozulexistenlei unor limite tegdtedeviiezd pentruoutovehi.uleie core irocteoz6 ruloresou remor., ocesteo rreblle respedore.

in cozll conducerii !n!i outovehicll coretrcctedz6, cregieli presi!neo in pneLri ovo ooreo odftvoid pentru so/cind moxim6,vezipoginile 20t. Veriftcoli de qsemeneopresiun< in p.eulroliide rezee6 tiinpneurile roli or rulotei/remorcii.

I

in cozul outovehlculelof c! fronsmiseoliomotd ,.. este suticient6 occeleroreo

inqiniede pomireo d€ pe locin condililextreme (incdrco€ more iiteren muntoscu lnclindJie more), op4i toli consumotoriieleciricio c6rcriunclionore n! este necesord(incdlzireo lunetei, sstemul de oe.condijlonot :*, inc6lzkeo scouielor {i).

Autovehicule cu lronsmisie mo.uold :

ilrdlio recomondor6 lo pohi.eo in pontde+e 2500 - 3000 rpm in coz! I moioorelor pebenzlnd 91 2000 2200rpmincqzllmotoorerordiesel. Menlineli turotioconstont6, eliberoTi treptot pedolode ombreioj (pi. olun€co'e), eliberoli{r6noI occeleroli. Doc6 esre posibll, tlroliqmototulli nu tebuie sd scodd in nmpul

Page 70: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Co.octeristicile conducerii, suoestiireferitoore lo troctoreIn cozll rcmorcilor/ rulotelor dororcu tu6ne

'3, oiogoJicoblu de fr6nd deroiobil

inointe de ototore rulote/rehorcti, ungelist€ro cuplojului de troctore. Nu ungelicuplojul sferic doc6 este utili2otunstobilizotor ce oclionezd osupro spereiclp oju ui de hocore p€ntru ote.uoreomitc6riide |erpuire.Monevrobilitoieo este in more mdsurdintlue.lotd de incdrcoeo ru otei/remorc|.ln consecinld incdrc6turo treb!ie osigufotbbine impoirivo olune6ri Sitrebuie posoid,do.d este posibil, in centrul ruloiei/remorcii

Este interzis6 depdiireo vitezeide 80 km/hc6nd troctoli remorcl c! srobilitoie llobdii este recomqndqi6 ufli2oreoqmoftzoorelor p€ bozb de frecore.

Verifi.oli sistemll de iiuminore ol ru otei/remorci i.ointede por. re. Ldmpiede ceotdd. spote sunt d€zoctivote outomot 1otrqctoreo une rulote sou o uneiremorci.

Eviiolidepdtireo viiezeide 80 km/h do.deste posibil, chiordocdlnToro unde cncu olieste permisd oviiezd de deposore no

Asigurolivd c6 oveli suiicient spoli! lqluoreo .urbe or ii evitoli monevrele brugre.

Docd rulotorehorco incepe s6 terpuiosc6condlcell moi incet, nuincercolisd coredolidnecio, doo r f.6noii u5or doc6 esre necesor

Ventiotoru de rdcire este oclionqt eledric.Co oiore, puiereo so de r6cn€ esteindepe.dentd de turolio motoruh.

Av6.d in vedere contilote cons derobi6de c6ldufd produsdi.timp!l ufcdrii ponte or,nu schifrboliintrc teoptd i.fe.ioor6 docdvehiculuipoote urco f6rd probleme po.tointr o treopto sup€rioor6

MotooreDieseli Lo llrcoreq unor pontecui .c l inol ie de 10% sou moimult , nuconducel cu o vitezdmoimorcde 30 kmlhintreopto 1 de vitezd sou 50 kh,/h in treopto 2de vit€zdj in cozul tronsmisiei outomote, nudepdfiiviiezo de40 km/h in gomo L

n cozu troctdril unei ru ote sou.emorci,outovehicu ulnecesiid efort de lr6noresup imentorlo coborofeo pontelor ungi, decse ectoli oceeoii treopti co in.ozul urc6riiponte Ficonducel oproximoriv cu oceedivitezd.In cozu tronsmisie outomqre *,se ectoTitreopto 3,2 sau chior 1.

see.toTipozlio D din nou c6nd coidtlilede conducefe permit oceostd ociune.

Docd este n€ceard frdnoreode urgentd,opdsoji pedolo de fr6nd o moxmufr.

vd.eomintim cd d stonlq defr6nore o unuioutovehicu core trocteozd o rulota/remorcdeste i.totdeq!no mdimore de.6t distanjode tr6nore d ouioveh cule or..rp n,

lI'J

134

Sfoturi proctice sistemul de dlimentore cu motorind,

N! lisollniciodotd rezervorul s6 segoldscd.odpleu Reoiidentol imedict cdi moicur6nd doc6 ompo de control $ lumineozdconnnuu i reollmentot, imedioi do.d rdflpode control lumineozd intermite.t.

€steposibil6 reporni.eo mororului do<6 ^rezedorul de combusiibil 5-o qolit complet, 1n

ocesi coz, este de o$epiot o pofntreint6rziot6 o rloto.ului. Tentolivele de pornneo motorului treb,lie sn durez€ moxrDum60 de seclnde. Doc6 motorul nu po.nelte,otteptoli cotryo minlte, opol repetoli

Nu pomili motorul prin inrermediulinc6rcitorului ropidastfel, prryenijl deteiorceo componenielor

Nu porniti motorul prin impingere sou

Deoorece outovehiculul dumneovoostrd estedotot cu !n convertor cotolint, ocesto nutrebuie pomit prin impjngere sou troctore.

NeEpecto€o ftestorinstru4iuni pootecoua occidenlc€o sou Punein Pe colvjoto. Posogeii kebule s6 fie iniomli

Page 71: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Pornh€a dsLtotd *Un oltovehiculc! boreno desc6rcor6 p&ten pomir pdn inrerm€diul .obturito. pentruPornire osistot6 ti ot boteriei unui ott

Pohieo osisrot6 se vo etuctuo cu otentiedeo*bit6. Orice obotere de to

'nstruci'rnile uhdroore poore duce to

o<ldenrore *u dererior6ri p,in e^Dloziobdreriitor, prelm 9i lo detenorcieoinsfoJofiilor eled.ice ote ombetor

a Utilzolio bdterte ou{tior6 c! oceeos,rensiune nomjnotd (12 v). copocirolenomlnot6! o.esreio {ah) nurebuE s6ficconedercbil moi mic6 dec& cs o borericrdesc6rcote. Tensilneo t copacttot dnominotd sunr indicare pe boterie.

! Utiljzoli coblud penrru pohirc osisrordcu rerhinote izotcte 5i diometruldeminimum t6 mm, (25 mm, p€ntnj

I Boterio de<drcotd .u trebuie deonedoi6

r Opdli tofi consumdroil de energie o cdrorruncpnore n! este n*esor6.

I Nu vd opl<ofi deosupro botedei pe ror

I Eviioli neopdror conrocful ctemetor unu,cobru cu cremele ceJuitolr

I Nu otingeli ouf ovehj.uiete in timpul pornkjl

r Trcgelifdno de m6nd. Aducetis.himbdtorului in pozilio neutdtironsnisio oL'romotd: deplosotischimb6rotuluj i. pozitro p),

Boterio este situotd in pqdeo frontotdq cofipon'mentutui motorului pe po/teodrcopt'i, cond motorut este pdvit dii fol6.

I Borer o nu rfebuie expus6 njcrodord116c6rii des.hi* sou sconterio/

t O bote e desc6rcoid poote inghelo tor€mperol! in jur de 0.C. DezshercfiDoreno ihoinfe de conectoreo cobiuritorpeniru pornire osisrot6.

r Evitoli contoctut li.hidltui din botedecu ochii, pieleo, moteriotete to.rjtesou suprofeFte vopsire. lichidul confineocid sulturic, core prov@cd o.surii deterior6n in cqzut contoctutli dkeci.

I ln rucul honiputdrii boredei, punoirochetori ti hoine de proi<lie.

Troctoreo oltovehicululuioekhideli cdpoculde mo$orc o locotuluipenltu inelvlde rcmor.ore Gituot rn po.reotomob-d.eopio o ofovehiculului): eliberotiporteo lnturioor6 o copocului t detotoii-|.

Inelui de remorco€ * ofl6ln comportimenrulde depozitoe o cfculli $i o sculelo.outorehicululul, 3iluor sub @to de rezerv6,in podbogoj.

Rolile de €zepd. wzi pogino 142.

intu.ubofi inelul de rcnorcore spe sr6ngsp6.6 lo cop6tul cuEi ti utiti2oli chejode rcoto (Truso de scule o ourowhiculutli-vezi pogino 144) pentrud-loduein pozifi€

Atotolicoblul de rcmorcorc *- su,Gomandqbil, borc de remor.oe :&, toinelul d€ remorcore,

r39

Page 72: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

I Cobiu nu se vo conecto lo borno neqotivdol ocumulqtorului des.6r.drl

I Punctllde conectorerrebuie s6 fecdt moideport€ posibil de borertd descdrcotd

I Coblur le sevoroge2oin oto fel,inc6ts6 nupootd lioti.se dec6tre pieselein nitcdredn compo.t mentul motor.

I Pentrq evitoreo slprarensilnitorinhsto olio electricd, inotnreo deco.*idriicoblurlor, se vo porniLn co.swoiore eciric (de ex.: iuninot!l,inc6 zirelu.ete) in outovehicu u careprimegre

I Cobl! rile rreblie deconedoie in ord nei.versd celeid€conedore

I Pornili motorll outovehicu ului furnizo.de energie penrru po.nireo osistat6

I Dup6 5 minute, pornili motorui ce d oti.Te.totiveede Porfire o morofu !ioutovehic! ului.u boterio descdr.oi6trebue efectuote o inrervol€ de un mi.ut+ nu trebuie sd dureze moimuti

I Dupd pornire, moioore e ombeto.outovehculevorfi dsore sd fu.ctioneze lorolontitimp de aproximotiv 3 mirltecu cob ur /e pentru por. € oshrotd

Cob/urile sevorconedoin ordineo indicor6in

1. Se vq coiecia u..ob u to borno pozitiv6 1o boterie turnizodre decurent (morcotdpnn sem.ul,+! pe corcoso boterieisou pe

2. Copdtul celd olt ot oce uiogi cob ! se voconecto pe borno po2trivd 2 o boteriedescdrcote (semnul'a'1.

3 Primul copdt ol cellt de-ot doi eo cobtu sevo cone.to lo borno negqtivd 3 o bore eirurnlzoore de curert Gemnulai,)

4. Copdlul cel6lolt ol celli de,ot doiteo cobl!4 * vo conecto ojmpdmd.to.eaoutovehicululu i dum.eovoostrd -de€xemplu,lo bl@! mororsou oiurubuile de fixore o motoruui.

133

Porniti contd.tul pentu q deblo.o cobonode dnecleti penlru d pemite turcliondeol6npilor de fr6n6, o coxonuru!9l o $erg6toorelor de Porcnz

Adlceti mnetoschimb6toruluiin pozilioneutrd. sou. in cozul trcnsmlsi€i ollomote'oduc4i mo.eto schimbdtorului I'n pozllio N

conducdi cu viiezd €dusd. Evitolimonevrcle brlie Foriele de ircctoreexcesire pot deterioro outovehiculut

Pentru fr6norc este necesod o fo4d molmore: Sistemulde osistore o fr6n6ni estetuncional numoi cdnd motorur

Conducerco oltovehicLrlului nE€sltdo fo.t6 considercbii moi more oe$oreodirecl,lei tun.lio.eozd numoi c6nd motorul

Pentru o p'eveni pdtrundereo go2elord€ esooomtnr de lo ourovehlculul <oretocte;zd in hobirc.lul ouroveh(ul! uitfocror, octivolifunclia de rcctculorco oe.ului 9i inchideti geomuflB

Autovehicul€le c! t.onsmis e outomotd:Ftf€buie iroctote numoiin dteclio rcrmd6

de deDlosore,65rd o depniivitezo de

80 km/h, pe o distonld de moximurn 100 km

Docd tronsmqo esre delect6, so! doc6

L'm,tode {t€:6 5ou dedsronF udeozdo n

depdfit6, punteo fold trebuie susPeidold

Apeloli lo un otelier de seryjce -Vd recorndnd66 Portenerul dumneovotrro

Ooel, Acesio vo .eolizo replnere in

luncliun€ o ouaovehiculului inlr-o monierd

ropidd qi Plofesionoln.

S€rviciul de remorcoteincrediiloi cmo(orco ouiotehiculuruinumolunui*rviciu de €morcore coreprezlnl6 incredere t solicltoi o estimo'ed.osturilo. o{etente inoinle de o comonooremorcoreo. asrtui ei €v ro costurile inulire.sL eventuolele probleme cu inhode os'guroi

;e pdrcuBul Prdesddi eolicit6rii

Remorcoreo oltui outovehitulalo:on cdblutde emorcore,t , sou,,€comondob,l bofo de rcmorcore t'

de inelul de temorcore p6terior sjtuot Pepodeo dreqpi6 o losiulul, niciodotd

Conduceli cu vitez6 rcdusn Evitotimdn$de bru$e. Fo4€le de [email protected]

ex€esive pot deterioro outovehicurul

Page 73: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

TJiunghiul de overtizo.€ A*si t.usode prim o.iuror@*v.6iun.d Soloon/Hot h cu 5 porrier.Atototi triunghiul de overtizare,j irusooe pnh oluro. p€ porteo st6ngdo portbogoiuluipnn intermediul unei ben2ioe coucruc, .ontom indicoliei din f|auid.

VeEluneo SotoorvHorch cu 4 portier.Atotoli triunghiul de overrizare sitrusode pr'm ojutor pe porteo n6ng6o ponoogojului prjn inrermediul unor benzide couciuc, conform indicolieidjn ffqur6,

T unghjul de overtizore gi true de primoiutor suni depozitote tn copitonoiul de EporGo st0.g6.

141

v.Biun.q lolooi/Horch cu 4 porthrcRooto de .ezeryd €sre depoziidte inpo.tbog€i nxdi cu o piutifd flurlle. Ridicsti.opocul din podeo p.in inremediul cureter.iixoli cureouo ln dtsporirivut din foio tdmoiide iluminor€ o portboqa;utul

vcciuneo tsrot€, Autoutirrar6R@to de rezeNd 6re d€pozitdrd tnponbogdj, sub copoc1lt dh podeo. Rid'corimcheto {. prin scoorereq .l€.hetor 5i ole;osp.e inoin1e. Pe porteo nOngd esreprddzutd o cur€o pemru ridicorea

Rldicqli copocul confom indicotieidi. fiourdti [email protected] spe inopoi,Rooto de rezeryd elre ljxdtd pdn intermedtul_uneipiulil€ fluture - !e., pogino 144,hguo 11398 T.Dupd montor6 rcir de .ezcry6. epunelleopocu drn pocteo, inchidtli-l ,i tiroti.t pdniniermedlul inelului de fi,oE. ReDundimocheto tl.ir po2ilio inrliold_in co2ulin corc rooto de rezetud nu 6re ccoo/rginot6, piultia fluruE nu trcbuie ditirordp€nrru flxoe Vd rRomond6m porrenerul

Page 74: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Pentru deschidere, rctili dtspozitivete AuioufilitdriTnunghiul de ove.Uzore ti truso de primojutor surt depoziiote in nigo de subscounuioierului, conforn indicotiei din fiqu16.

Note referitooe lo inc6rcoreo

veGiuneo Sotoon/Hotch <u s Do.tiereRooto de rezetod se ofl6 in podboqor, subcopocur din podeo, fi: o rd c! o p !ttd ftutureRidicqli copqcul din podeo iifixoti-lprincrestdturile de pe moGinib toiero e.

I

lN functie de tip, rcoto de rruen6 se pooteprezento sub foffio uner roli de !ztemporor :F. Respectoli inst.ucliunile de lopogini le 130, 149,201.

in cozul outovehiculelor <hiPote cu roct6de rezewd de uz temporor *, inl6turolidistonlierul pentru o pemite omplosdreo

La outovehlculele cu jonte din olioj utor d.,.ooto de rc2erv6 p@ie oved jont6 de olel.

Utjlizorco pneuilor de iom6 r(mp.eundcu o rcotd de rezery6 cu Pneu de vor6:Utilizo..a rotaide €2ery6 p@ie influenloconportomentul outovehiculului. lnlocutipneul detuct imediot ce 6ie Posibil,echilibroli rooto ti monto{j-o lo outovehkul

Rooto de rezew6 poote poote oveo jonro

ti pneul de dim€nsiuni mol redu*: utilizorcorclii de €2ery6 Poote modifi.ocompodorentul outovehiculului. Inlocuilipneul detuct imedior .e esle posibil,echilibroli rodto iim.toii-o lo ouiovehicul

in functie de vedune, r€ato de ru2€ff6pete fi p€zentd slb fqmo unei @lide rezeryd de uz temporof, R@to de rezerv6de uz t€mpoor p@te fi identificotd piiouiocolontul da pa jdnta.

Note refett@re lo rooto de relefvd de uz

I Urilizoreo roli' de rezed6 poote modiiicocomportonentul outovehiculul!i, moi o14in.ozui utilizdni pneurilor de iohd tr.Ll@41 pieuld.fect im€diot ce esteposibil, echilibroli .ooto ri montoli o lo

I Montolio singur6 r@id de uz temporor.

I Nu depdtili vitezo de 80 krvh.

I Efectuofr viroi.le ( vitezd rcdusd.

r Nu utilizolipdtru penoode lndelungote.

t Rodto de uz tedPorcr tebuie inlocuit6 c6tnoi repede posibil.u o root6 normold.

a Nu moitolilonlud ontidercponte- Docdede r6esord utillzo.eo lonludlorontidercponte dlpi dezumflo€o pneuulunei rol din iot6, ho.tdlr rootode uqenld rn l@ul urei rcli dln spote,ti montofi rooto din spote ln l@ul rollic! pneu dezumflqt. Vedficoli Predun€o inpneuri t coretoli{ docd e*e necetor -vezipoqinle20l - 203.

r Umoti inntu4iunile rcreltdre ro rcotode rezewd delo poginile 130,149,201

Criculfi truso de sculeCriquli tuso de sculeo dutovehiculului 5untproi€ctoie Peniru outovehicuruldumM@stfd qi tebu'e utilizote nuftoipeninr ocesio. Utilizo! cncul numoi Peniru

Cricul ti ttus de {ule o outorehiculului suntdepozitol€ intr-un soc situot sub rootode €2etu6, in parlbogoj-

Page 75: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

lnlocunea unei rotiPenrru siguronF dufi neovoosrrd, eteduotilmqoore|e pre96rni ,i Esp<roli prqeduro

I Po/.otj ourovehicutul pe o suprofotdplond, ferm6 ti neotunecoosd.

rAp ndeli lemnotj2otoorete de ovo e9itroseli irdno de h6nd. in cozultrcnsmisier monuote, cup/oli in ireoptode vite26 1su in moqon€r, iortn cozul.diei outonote, oduceti moneloschimbitorului in pozilio p.

r Amplosdlj corespunzdtor tdunoh j!lde dverrizoE. Triunqhiuj de ov;dizdre -

r s.oatefj r@ro de rezetui din porrbogoj.I inoint€o ridKorir ouiovehicututui, indreoiori

blite din foi6r N! inlcuifi niciodord moimutte rofj odor6.

BleoI rooto diogonotoousd rotiide inlduitcu ojurorut unor.ote sou olunorobiecie echivolenre omplo*re in ioto sirnsporere rclii.

I Lrtilizoli cric ul numoi penttu intocuireo

I ln.ozulcozuti. cdre te€nutde subourovehicui este m@ie, omptosoh o tolDdstobir6,groosd de mo\imum I cm. subcr'c. l,,rilizo€o tdtpitor moi g.oose pooteduce b deterioroEo cricu,uif o dutovehicutuiur.

r Nu este pemisd prezenfo peEoo.etore! o onrrcretortn oltovehicutc6t tihpocesto este rdicot pe cric,

r Nu vd oqezoli g nu v6 deptosoti suboutovehiculul ridi.ot pe cric.

I N, pohifi hoiorut in rimp ce otuovehicutul

1 Derfoceli copocut bLtucuiul cu orltotuIuner turubetnite. ptosdnd ,urubetn]to rncresraiuro copocutui butucutuj

I

t45

lfF-riTt3:Tr!iT?T]:?.ry.',".ii"ja-f]@-i.-.. .-i. - .- -- -l

Jonte din olioj uloi +: Desfo.eti coPoculbutocului cu ojutorul unei tutubelnife,plo36nd rwubelniF ln cre.t6turo

1.dcp6*oli copocele * *rubu lor rcfii.

lonte de olioj cu dlspozmv de blocoreontifuft rh Elibelo! copdul bltucurui prinincrmediul cheii in lu*ln ituse d€ s.uleo ooiovehiculului $ $@ieti copocul

2. Sl6biti wrubudle rotir <u cheio tubulodde ret6 , fixdnd cheid cat.ndiad6rc pecopulflEorui$rub.

147

Page 76: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

oetoroli copocul rotii* cu ojutorulc6iigulu oflot ii truso de sculeo outovehicu ului. Truso de *uleo outovehiculului - vezi pogino 144.

Copo.ulde rootd cu dispozitivde blocoreontitufttF: Deblocqli copocul pnnintermedill cheii inclu* in truso de scu eo outovehicu ului prin introducereoocedeio in dispozitivulde b ftore.Docd nu puiefi elibero monuo copocul,int oducelio iurubelnil6in cestdturo cheil

Detotofi copdcul roli c! ojutorul c6r isuluiqflot in rruso de scule o outovehicu !lui.Truso de scule o outovehiculllui , vezi

3. Lq onumite outovehicule, punctelede lixo€ o cri.ului 3uln dosotede copoce. Robdtoli coPocele in exteior

4.l.ointede omdoseo cricului, regloli-lmonuol lo indllimeo n<eso6 Fixotibrclulci.ului ostfel incat sh€oto cricului(r6qeoro d,n fisur6) sd inconjoot€morqineo verncol6 tis6lnrre in crest6tlrd

Lo retireo nonivelei, o5igurdli-v6 cd bozocricului esle fixold fdm, v€.ticol, exoct subpunctul de oplicorco cn.uLi

in cozuli. co/e cricul nu este Pozitionotvedicol sub suProfolo de oFzore,cobodti rmedlot outovehlcllul cu otenlie

ti €pozilionoli.ricul.

Ridicoti outovehiculul pdn roti€omdnivelei.

5. Desfoceli turubuile rclii lin cozulcopocelor cu blocdre ontiturt *,indepdftoi odoPtorul) 9i omplosolireint.un loc siqur p€ritru d dito murdorireofiletelor.

6. inlduiii rcqto. Pentru note rctedodre roroolo de .ezery6 ti footo de uz temporqr -

Page 77: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

7. Flxoliturlburle rolii (in .azul cqpo.e orcu brocdre ortiilr1 *, montoliin preotobiiodoproru titixoti-t prin idermedills l rublr io ' ) f r rond.hero cormor oddnc oecopul t iec6ruisur!b

I Cobordlioutovehiculutde pe cr c.9i 5tr6n9el ilrubudte rolijin diogonod,

ntroducdnd pdnd o copdrche o de foor6

l0.Potr iv i l i t i i ixol icopoc! lbut !cut ! iso! copocllde root6 *Sicopocete

lnoi . reo monrdr i copocu ur,olr , curolol irooro rn zono clemetorde pnndereo copo.u ui . Stmbotu desupdpd*dtnnterioru copocului irebuie sd s€ ot.in

CopocL de root6 cu dispoziiivde blocoreori f!rt :!:Moniolidispozirivulde btocore tirotiliferm cheio penrru

loite din o taj utor *:ApdsoTig fxaicopocu b!tucului, introduc6nd sp/iniutoe pe spatere copo.u/uiin oriliciucor€spunzdror dtn roat6

Joniede olioj cu blocore oitluri*lMontoli copocul b!rucut! j, lntrodu.eriI strdngel dispozitivutde blocore *:

. veritnai prestuneo in pneutroit roumo.rore ir core.loti-o doc6 esrefecesor

12. P rot copo.utzoneide oplicore o cricu uiIn poz/lio inilolo Depoz ron rooroinlocultd sculee,r tuiunghrulreuectorizont de overl izore in porrbogaj.

13 Ve.ificofj cuptul de sftdngereo iurubun or rolii nou hontote c! prihoocozre,cua/utorutchet ide dinomomerrjce, 9i, in coz de nevoie.corftrqti. auplul de nrdngere vezi

1 4. ii ocut pneut defecr ot rof i demonrore.15. lnlocuili rooto derezerv6 de u2

remporor {.cu o roqr6 rorho d imedior

l l

3. scdreil coblulde cone.tore elect cds' furtunul de oer din compodlmentelede depoiito€o de sub compreer'

4. inturuboli fudunul cmpcsorului orocordll re.iPientulul cu og€nt

5. Flxolibulelio cu ogent de etonloG indispozitivul de lixqre ol compresorului.

Ahplosoli comPresorul in oproprereopreului ostfelinc6t butelio cu ogentde eton$re sb steo In Poziiie verticolo

6. Deturuboli copocul suPopel pneului

7. Jngutuboli turtunul pent'u umfloreo

8. Comuioiorul comPresorului i€buie 3i ne inpoz4ioO

9.Conecioiifqo de olimentorc lo pri2oouxiliod sou lo prizo brichetei Pentrupizele pentru occesni, vezi pogino 63

Page 78: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

T.uso de reporore o pneurilorlFDeterlor6ile minor€ ole suprofeleide ruioreo pneului, deexemplu, cele dotorotecorpuri o. sirdine, poi tiremediote prnnt€rmediul trusei de reporore o pneurilor

Nu indepd.loll corpurile strdinedi. pneu.

Ariile deteriorote cu diometru moimor€de 4 mm qideterordrlie perel or lotero dipneuluinu pot ti reporote <u olutorlltrusei.

Conducereo cu presjune preo sc6zut6 inpneuri pete couzo d€teiiororeo invizlbil6,o ocestoro. Deteriororeo nu poote iremediotd prin intermediul truseide rePorcrc. Porcoli ourovehiculultiopeloTilo un otelierde se&ice.Vd rft omonddm Porte.erul

Pentru informolii imporionte, vez

ii cozul dezumflir unui pneu:r Apri.deli semnolizotoo rele de ovdrie

t l togel i t ra.o de mdn6.In cozultronemlslei monuo e, cuploliin treoptode vitezd 1 so! in morgorier, iorin cqzulcuiiei outomote, aducef i monetoschimbdtotuluiin pozilo P.

I Amplosoli corespunzdtor triLnghtude overtizare. Trunghiu de overtizore

Trusa de feporore o pneuriloreste siiuotd in

1. s.ooteJi taculc! kuso di. portbogor'cu oienfie. Scoqteli cohponentele di. soc.

2. Scooteli compresoru.

l

11. Aduceli comutototul bosculo.tol .ompresorului in pozii d I ii pneu estelmprui cu ogeni oe €ronF€

12. Monometrll compresoruiui indicdmoximum 6 bor Pe Porcu6ulgolrirecipienlulli cu ogent d€ etonFre(oproximotiv 30 de secunde). APoipresiuneo incepe sd scdcid

13. nrreogo contfote de ogenrde etontoreeste pompoi6 in Pneu apo Pneulette

14.voloo.eo specificot6 o presiunliin pneun

lvezipogrno 201) rrebuie ori.56 inIntepolde I0 m nute Opril compresorul€drd pieslu.eo este otins6.

Docd vol@reo specillcotd o pre5luniilnpneu nu este ot nsd in ntcryolde 10 minute, pneulesie preo detenorotPorcoJi outovehiculul 9i opeloli lo unoteler de servlce. V6 recomo.domPonenerLl dumneovosir6 OPel

Eliberoli presiuneo excesivddin pneu pnnintermediul butonului siluot deq5upro

Nu uiilizoli .ompresorlltimp de moimultde 1O minute - vezl 'Llnformoliiimportonte" de lo pogino 153

15. DetoidJltoeo de.eporore o pneurilor'intu.uboi fudunuide umloe o pneululo rocordul liber ol recipienlllul de ogentde elon$re. Astlel pr*enili scurgeteoogentului de etonto.e Depozitoli tfu5opent.! reporof€o pneu.llorin portbogci

16. indepdrrol oseniulde eronFre l. ex.es

1 7. Pliofl triunghiul rellectorizonlii depozitoli-l in componimentulcorespunzdtof din ponboqoj, vez

r8. Aloloi outocolontul incjus pentruindicoreo limreide vitezd ln cdmp!vlz!oiol loferului .

19. Coniinuoli imediot .61610 a penirlro permite disirlbuned uniiormdo ogentuluide etontdrein pneu Oprlrduod oprorimotiv 1okm (.u mo multde 1o minute) ti veriflcol Presiuneoinpner. i.su.uboli l!rtunul!i compresorululd re.tlo supopo pneuluiin ocest scoprezi tiguto 13644 | .

Page 79: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Docd presiuneo depdseEte 1,3 bor,corectoli lo votoqreo r<omondor6Repeiofi prcceduro pqnd to incetoreopierderiide presiune.

Docd presiuneo* situeoz6 to sub.1,3 bor, dili2oreo ouiovehicrlutui rrebuieintrerupid,Apelolilq un dtetierde service.Vd Bohonddm poneneruldLmnevosfud opei.

20. Depozitoli iruso pentru repororeopneurilor in poriboqoj.

Nu d€pdtifi virezo de sO km/h.Nu utilizofi penrru peioode indelungote.Monevrcbilitoteo podre ti ofecfoid.

Confortul este ofedot considerobil de pneulreporor, din ocest motiv oceno teblieinbcuit c6t mot cu|6ndDo.d ouzili u. sunet neobi uirsou compresorur se infieadnrd, oprilicompfeerut timp de minimum 30 de minur€supapo de sisurontd inresrord * deschide

Protejoli compresorut de !hez&t6

P€n@do mo(imd de depozrroreo oqenruluioe eronFre *re de 4 on,; to e\otror,o.esrei perioode, copociloiede eronso.e numor esre gorontor6. Fespedoli nsiruct unrleoe posr.ore inkrise pe recip,enrutcL ooentde eton'dre.

Burelio c! ogenrde eronso.e poore fiutilizot6 o singurd dor6 lilo.uiti recioientuluzot

Compr€sorul ti ogenrut de eronsofe oor hutirizoie pdnd lo lemperoturoeoproximotiv 30.cCoslitruso u2oid de rcpo.ore o pneuilorconrorm regtementdritor tegote in viqoore.

153

L

Pe.tru lnlduireo unei siguronte, troqetide m6ner pentru eliberore ponouluide sisurcnle 9i rctil sp€ inoinie.

Est. r<omdndot6 ochizilionoreo !n!i selco.nplet de sisurcnte de rezeed de loPorieerul dumneovosrrd opel. Depozitotisiguronlele de rczeNd rn leul rczerwt lnponoulde siquronle (morcot cu gq{ben infigud).

Pentru facilitor< inlocunli tigurcntelof,exi6t6 o cheie speciold in porteo dreptdo panoului de sigu.onte.

inointeo inlo.unii !nei slgurcnle fuzibile,deconedoli comutotorul epecnv ti oprili

lndep6.toli sigwonlo d.fectd .u ojutorul

Montoli numoi sigurqnle fuzibile ode.voiecurentului specifcot. Curentul nominol esteinsc plionot pe fiecore si9urcnt6 fuzibild t,in plus, este morcoi tl printhrn cod

fi 2A5A

20A30A

Page 80: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

sistemul electric

Sistemele d€t@nice de opdnde€geneEo26 tensiuni foorte mori. Nuqtinseti sistemul de qpindere, peico

si9',rontel€ tuzibileo sisurcnl6 defectd poore fi re.uioscutddup6 conductorul iopit. inlocuili sigurqnlofuzibiLd numoi dupd remediereo couzei

ExGt6 doud ponoud de stguronle flzibileinoutoveh cul: Unuleste sltuot in hobiiqc u,dnqd coloono de di€cie in spotelecomportimentuluide depozitoE, I unulinPortea frontol6-n6n9o o comporiime.tu uimotorului, sub !n copo..

Ponoul de siguronfe din hobitoclu.Ponollde siglronle este situot in hobitoclu,l6ns6 coloono de dneqie subcomponimentul de depo2itore.

Deshldeli compod mentul, op6soli pd4ileloteroie, rcn! comporumentul ln jos

Rotili guruburile de fixoe lo 90'cu ojdtorllrnei monede ti demo.toli locotulcomportimentul de depozltore,

schemo de corespondenld o sigurdnfeo.este doi6 pe spotele copocdlui.

:: "

.

I

i ' i

si9.

11

qrcuitul .

15A

30A

Unele circuife elechice Pot n protejote de noamuhe 3i9urcnle f uzibile.

$g. ct@itul liteEitot.o

l -

5i9.

9

1213

11

17

18

19

20

104

10A

30A

154

3

30A

Jncdlzireo lunetei 40A

L6mPi de ceotd sPote 104

Geomud octionote 30 A

Ldmpile pl(uiei 54.

Rodiorcieptor, 10 A

Acilonore geomui 30 A

156

t0

Page 81: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

33

34

35

36

Fotudoprin* 1OA

204

204

t0A

15A204

Bomo 30

Tronsmisio outoinota 5 A

Rdcie fioiqului, 5 A

in.nlzifeooslinzilor 10A

39

10

2627

,12 Plofoniercle 5 A13-41 -/t5 lncdlzire scounetor 5A116 Sinemul de oprindere 15A47 Sistemulde incdlzire 20 A18-19-50 Rdcirc motorului 10 A

157

Sistelnul d. foruri cu hologen,fozo scurtd ti fozo lun965ist mulde foturi.u bduri seporcl€ pentrufozo scurti (etteriod ti fozo lungd (if,teiior).

r. Dehideli copoto motorului ti ffxol i,o

2. Pnndeli slul bsului, rotifi sp€ 5t6ngo

3. scooteli e€lulbecului din refdtor 4. Scooteli b€cll din sclu-

5. Intoduc€i b€.ul mu ln *lu, f6r6 s6oijng€li port@ de nicld.

6. IntroduceJi b€cll qstfelindt urciide fixo€ oi so.lului b€.ulul sd intre incest6turile corespunu 6t@rc ole

7. Rotllisodulspre dr.apto pdnd lo flxo€o

159

Page 82: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

siguronfele din compdrtiDentul motoruluisi9urontele pentru sistemul de preincdtzneii incdlzireo iltului (motor dieset) tcetetotterelee dependente de dotoe sunisirlote peponoulde sigLronle ti relee din porreost6ngd o compadimenrllut de motor

Sistemul elechi. este de osemeneo protejotprin ntermediulo moximum I siguronlesituote pe ponoul principol de sigwonle, intu.cfie de nivelllde doto€.Eliberoti copocll ponoulli i indepdrroli- .Doc6 uno dintre ocesie srguronle estedetect6, po4ile pincipole qle ststemutuielectric nu vortuncliono. Apelofi lo !n oielterde service. V6 r<omonddm Porr€r.ni

inlocuireo becurilorl.ointeq inlocunii unui bec, oprili conroctuii inchidelr comltotorul afeenr.

Ap!.oti b<d .ou numoi de bozo ocenliq1Nu opucotiporte din sticl6 cu mairite goo e,iiindc6 omprentele de pesricli se evopord.Re2idulrile se depun pe reflector Sireduccopociioteo de refelxie o ocestuio.Eventlolele urme rezultate io urmamonip!l6rii becul!i se i.dep6rreo26cu o ovei6 idrd scome 5i olcool sou thinner.

Becu de schimb trebuie sd corespunddspecin.oiilorde pe soclul be.ului detud_Putereo nomino 6 specificord in woli nu

Regloreo direqiei fosciculului forurilo.vd r4omond6m sd ihcredinfoli Podenerutuidumn&vostrd opel regloEo direclieifo<iculului forurilor, core detjneechipomentul speciol .ecesor.

158

L

3. scootefi soclul b€cului din €flector 4. Ridicoi umritulde fixoe t detatolico.ectorul d€ to<lul becului.

5. Intrcduceli becul de e.hlmb in suport' 16|6s6 stingel Po.teo de sticld

6. l.troduc4i becul qstfel inc6t ume ide fixo€ oi soclului becului sd Intrc in.restfi unb coresPunz6toorc ole

7. Rotti soclul sp€ dcorits P6n6 lo fforeo

1. Des.hideli coPoto motorulul ti fixoli tijo

2. Prindqi sociul becului, rctiii sPre stongo

' i

160

Page 83: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

161

,rtsL,irl.:TtfTe,q

Sisf€muld€ forur; cu hologen,

1. Deschideti copoto moiorutui lifixotftijo

2. Ronti soclul spre d6ngo F€ntru decuplo.e,

rompo dc Poziti. sPot., lompdde fr€n6, 3.mnalizotorul d. dir.cii.'lonpo dc mortcrier, iomPo de ceoid

Versiun.o sdloor/tloich <u 5 Porthr.

1 . Deblcof, coPGul pdn dpdsoreo umei orde fixoR si scooteij_|.

3. scoqteli becul din soclu.a. Inhoduc€li becul de schimb, fdd o orinse

2. Deuploli tiF de conectorc dc lo eclll

3. Prindeti corcos b€.ului din exterior, sldbiiruburile cu cqp rcletot Prin i.termediul

cheii de rcoid gideturuboli-h monuol

4. Scoon4i co(os becllui.

5. Intbduceii sclll nn rettedor ti ,orili 3pEdeopro pentru fixore.

5- apdwli cele doud piedici de pe poneoexteioor6 o qlulLri b<ului tit @tel'

ordineo becudlor, de sus rn jotlLdmpo de ceol6 spotesemnoli:atotuI de dnecieLompo de nhQori€rLompo de ponfie/fdnd{be. cu doud filomente)

5. S.ooieli becul din eciu.

7. Iniroduceti b6ulde schintb, fdlt o otingeporreo di sticld- Fixoli so'clul b€cului tn.orcqso ldmpli. Repuneli corcoso rncoro*ie. ftangei mo.uol piulilel€de nxore pe tijele fl€tote. Intoduc4jconectorul coblulul. Repozilionoli cqpoculde proteclie olfotulli ti inchideti-l

163

Page 84: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Sistemul de foruri cu hologen,s.mnolizotorul de directi€ fatd1. Deschideli copoto mororului li Jixoli tio

2. Rotilisoclu sp€ stdnso pentru decuplofe.

versiuneo solooi/Hot h cu 4 porlt.rc

1. DeblocoJi copocul pdn opdsoEo umenbrde lixoc 9i scoot4rr'

3. Apd5oli usor bsul in soclu, rotlispre

2. DecuPloti fito de conecto€ de lo eclul

3. Prind.tl corcoso becllui dii extedor' sldbilisurubJrile cu cop moletot prin intenrediuleheiide rcotd tide ruboli"le monuol

4. sc@telj coroso becllul.

4. lntroduceli becul de schinb, fdrd o oti.ge

5. Iniroduceti s@lulin reflec.or Fj rotiti sped€opto Pentru iixore.

V6 recomondbm cq inlocui€o b€curilor sd f ieeiectuotd de c6tre Porteneru

5. ap6eii cele doud Pledici de Pe pon€o€xt€riood o soclqlui bsului J r4ooteli

ordineo becuilor, de swrn jos:Lompo de ceotd sPoteSemnolizotorul de dn€qELomPo d. mortonerLompo de poz4le/fdnd(bec c! doud tllom$te)

6. kooteti bftuldin sdlu

7 Intrcducell becul de schimb, f6r6 o orinseporteo de siicl6. Fi/oti sdlul becului incorcqso l6mpii. RePun.li eorcoso incorcseie- stdng€li monlol piuliielede ixore pe tliele filetdte lntrcdlcefi.onedorul coblului. Repozitionoli copocul

Page 85: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Ver5iuneo Estdte, Autoutiliaod1. oeschid4i copocul pin roiiEo

dispo2itivelor de fixore.Lo ve.siuneo Altoutitito 16, indepdrtoti

2. PrindeJi corcoso becului din exteior, stdb4iturlburie cu cop noleiot prin iniermediulcheii d€ r@t6 ti de$uruboti-le monuot.

3. Detof ofi corcoso blocul!i optic spreinopoi.4. Apdsofi umerii de ixore oi soclului becului

spre exterior ti scooteli soclul.

Ordineo b<uilo., de sus in jos:Lompo de ceof6 spoteSemnol zororul de dire4ieLdmpo de mortorierLompo de poz(ielfrdnd{bec cu doud filomenre)

5. Scoateli beculdi. soclu.6. Introduceli b<ul de schihb, f6r6 q otinse

porteddest icd.Fixol isocl l l becutui incorcoso rdmpii. Repuneti corcoso incoroserie. Stdngeli monuol piuliletede iixore pe tiele filerote. Introduceticoneciorul cob ului. ihchideti copoculrobdtobi ti firofi-l pin intehediulburonului. Repuneli copocut t inchideli(nundi lo ve6iuneo ouroutilito16).

Ve6iune Estot€, Autoutilitord

1 . Deschidell podbogoiui.

2. Desfo€eiiomb€|. turubud de pe p€deointuriood o ndnerlhi hoyonului. 5coot4i

3. Apdsoli utq becu' cdt e clemo cu orc

1. inrrod!.4i b€culde schimb, f6rd o onnge

5. Relntroducel aolpui idmPlr tl flxoilcu ojuiorul unei *rub€lnile.

l6mpile d€ lecturd din spate tlluminoreo torpedoului,iluminqreo portbogojuluilnointe de indepdrtorc, inchideli tooteporrier€le ti op6soli continuu butonulde conroct pentru ltrt€ruperd oliment6ni,

1 . kodteti lompa din nh6 cu oiulorul lnei

2. Ap6soli uior becul{6tre ciemo cu orc

rn @zull6mpiide lectuld, sc@teli becul

3. rntoduceli becul de schimb, l6d o atinge

4. qeinttuduceli ti fixofi lompo.

Page 86: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

lluminoreo pldcutei de lnmorri<ulore

1. Deschidei podbogojul.

2. rntrcduc4l rurubelnilo vedicolii soclul6mpli confofr indicotiei din figurd,op6soli speinoi.ie i d€toroti orcul.

3. Ap6soli $clul ldmpii pe porteo dreopt6tiridicoiiporleo stdng6. Scooteli ven col

4. Apdsofilimbo de ftore t deshidel

5. Scooieli becul din soclu.6.litrodlceti becuide schimb, fdd o otirge

7.Inchideli ompo pldculei d€ inmotuiculore,iitroduceti-o in l6coi i nxoi-o

Plofoniera din fot6 tlnointe de indep6rtote, inchiddi rooteportidelepernru ittreruP€€o olinentdni.

1 . scooteti lompd din .h6 cu oiutorul unei

turubelnile, vezi figu.o 8418 7

2. Rot(i soclul lo stdngo pentru d€cuplore

3. scooteli beulclin soclu.

.1. Intrcduc4i b6ul de xhlmb, lird q otinse

5. Intrcduc4i *lul 9i rciili sp€ dr&pto

6. Reintrcducelj iifixofi lompo

Plofoniero d ldmpilede lectutd dinfo$ rrlnointe de indepdrtoE, inchideli iooteporiierele pentru intrerupereo ollhed6ni.

1 - sc@teti l€ntilo l6mpii din corcqtd

' 2. scodn4i becul din ectu.

3. Intoduc€T b€.ul de *himb, f6r6 o dtinse

4. Montofi ti ixoli lentilo i6mpii.

lluminqrco ponoulul d€ bord,iluminorco ofi torului p€ntruinfornoiii *VO recomonddn co inlocuireo be.uilor 5d {ieefectuotd de cdtre PortererulI

Page 87: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

id, de incedere

Meco.rc c! e\eprienlo, rnnrud de ntul

iu:r;;:i @.ldm,nsiruqru. ro ilrn --

Or.e Podener Ope vd oterd, o so crrdpno!hneovoosi6,

piese Ji o.cesori on9 note Opet (,Genuheupe Pods ond A..essoriet )

Fi comporente pentru modificore oproboreexpres penvu a lioveh i.uiut dumfeovoostrijToote piesele ou lost fosi supuse to rcstespecro e penrru coniroloreo colir6lilF o preczer pe.rr! srobitireo fiobilit6iit.o siguronleiFia odecvdri pentru

Ope Setuice are lo bozd experienlo wuiodlnrre cer mo moriproducdiorde outovehicu e din une

Filioele D€porromenr! u de sery ce Adomope AG 5r GenerolMoio6 d. rootd udeovd slou lo dispozifie pentru inforhoti

Penn! Lux€mburg conro.roti Opet S€niceueporhentd n ro.rich AelqroIn Albonio, Bosnio-H€rzegovino, Buloorio.c.oolio, Mocedonio, Romdnio, stove;iotilugoslovio, v6 ruqdm conro.lolluepodohenrltde setuic€ Opeld n Budoors

Ie). A0 36 23 446 100

Ln cozui outoveh culelor !rili:ote rarso! uulizote frecvent.u porni€ o rece,unlizole predomi.oniir trolic urbon lent,este recomonclotd eiectuoreo de schimb!ide uleiil flltre d€ ulei suplimenrore

Inforhoii s!plimentdre despre inrreTinereSiveriiicdr e tehnice perlodice sunrdGpon bilelr cornetuld€ seryi.e, core eegbseiie r'n cLtia de m6nuii.

V6 recohdnddm sd i.credtnloii Ucr6rilede intr4i.e.e, prftud ii.eporofiile locoroseriq t sistehele ourovehicululut, unorpe600ne speciolirote in dome.iu.Vd recofronddm s6 dpelli lo Po.teneruld!mneovostrd Opel, cdre eete fomiltorizorcu o!iovehi.ulele Opeli del neechipomentul speciol zot necesortiinstrucliln o.tuolrzote pe.hdneni de loOpel. Pentru evitoreo involid6ril drepturilorprev6zute in contractul de go.dnfie, esredeosebit de ihportont s6 inc.edinrclluc16.ile de seN.e Porten.arl!idumneovosl.d Op€ in perioodo de gofo.1iePentru idormoli supLrmentore, co.sutioli

Service sepordt onti<oroziunelncredintolj oceste lucr6ri de setoicePortenerului dum.eovostrd Opel cel putino doi6 pe on, lie co porte o v€riftcdriirehniceperiodice, tie seporoi vezi co.netude lqronli€ Penrru evitoreo i.voliddriiqoronl el imPotrivo coroziun i, vdrecomonddm Porlener!l dumnevosrrd

Opel Service

intretineieo,

obiectivul nosiru: sdtisfoclio dumieov@strdpermonentd in privinlo outovehicul!tu Opet.Aporiiio unei defecTiuni rehnice looutovehiculul dumneovoostrd nu trebuie s6r€p.ezinre un nolv de,.9,rtorore deoorecere^ c utde asirrenid Opet/Aie erutMob,lde Serv(e Ope (Opel Assrsro nce/OpeMobile seryice)vd sio! lo drspoz ne i.Germonrot ino rep€sie 30de tdr e! .oDene.Toofe i.formot e de core ovel ie,orererentoore to Serv ciul de Asistenld Opet/Aielierul Mobil de SeNice Opel vd srou todispozille in broFlro 'Aretierut Mobil

ToTi Po rt€neii Opel oferd seeicii de tnotidco late ro preturirezonob e.

verificdrile tehniceperiodice

lentru a goronroo utilizdieo e.onomlcaiisigu.d o outoveh cululuii pentr!o fre.line volooreo ocestuio, estede imporionF vitold co lucrdfiledeiiheinefe s6 fte ef<ruoie lo i.ieryoleiecorespun.dtoqre, specificole de Opel.

lnietualul rdmos pd.6 lo urmdtoor€averiJico.e tehnicd este ofiFtin lnii6Jideiimp so!in kilometl, i. flncjiede intervolllo cbruilimitd o fosiotinsbprimo

Lo ofitoreo inteftolllui r6dos pdn6 lolrm6ioo.eo veriJi.ore tehnicd,.u este luotdin colculperioddo cond outovehicu ulnuruleoz6 ti boiero o.estuio e5ie deconectot6

Intetoole e inrre verifcdrie tehnicespecliicoteincorn€tulde seeiceauprioriloteI trebuie respectote. Aiiioreo lntervol!luir6mos pan6 o urmdtoofeo verificore lehnic6

I

Page 88: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Prins soudewtnloon 302550 Kontich - BelqioTeelor03450631l

GenerolMotors Danmork

2920Chorlottenlund Donemorco

65423RUsselsheim Germoniofe elon O 61 42 77 5A OA \or O 61 42-7 7O

Gr ffin House, Osbohe RoadLuton, Bedfordshire, LU, 3yT AnglidIe eton A 15 82 42 7) aa

GenerolMoto6 FlnlondOy

00320Helsinki FinlandoTeieion Helsink 61 58 81

Ge.erolMotors Fronce1 9 ovenle du Moro sAng e Quoide Bezo.s95101 Argenteuil Cedex F.dntoTelelon 1 -34 26 30 00

Generol Motors Hellos S.As6 Kiisios Avenue 5 De fo. srr.

151 25 Ateno crecio

GenerolMotors lnd o

Mehrouli Gurgoon RoodGurgoon 122 022, Horyono,IndioTeleion 0091 124 280 3333

OpelHouse, Unit 60, Heother Roodsondfiord, Dublin t8 klondo

Piozzoledel lndustrio.40

4822 Nk Bredo - OlondoTeleiono 76 544 88 00

GenerolMotors Norge AS

2027 Kjeller- Noryesio

opel Austro Vertriebs 6mbHGroB E.zersdorier Str. 59

Ielelon 01 2aA71 444sdrA1-2AA77 O

Genero Motors Po ond Sp zo.o.

06-672Vortovio Polonio-te ela. A 22-6A6 17 OA

Generd Moto6 PortLgo

Editicio Femo Mogolhes pso 22780'190 Poqo d'Arcos Portugotio

Teefo. -632 97 85 00

Generol Moto6 Helos S.A.

2501 Biel/Bienne - Elve!ioTeelon 0848 810 820soL 0 32 3 2t 51 i lOp€lEspono d€ Automoviles SAPoseo cle lo Cone ono,9128046 Modrid - SponioIelelon 9A2 25 2s AA

14000Prdgo4 Republ icoC€h67e efa. 02-61 21 Aa 21

35861 Torboli/lzmn - Turciolelefa. 02 32 A 53-14 53Opel Soltheost Elrope Ltd

2040 Budoatrs- UngorioIeleton 06 23,146 t00

Notd privlnd sigurontoPemru o evita occidentoreo ddtorotdcoblurilo. sistemului de opindere !i pieelor

in mitcore, ef*tuoli venfi.drile in

conporiimentul hotor {de exemplu,veiJicoreo nivelului lichidulLri de t6nd

50! o nivelul uleiullii de motor) numoi

Ventilotorll de dcire 6te controiot de un

te.modot !l de oced poote Porni brus'chiordoc6 mototul este oprit. Pericol

Sistemul de opindeE ele{ircnjcdtunciionezd lo tensiuni foode inolteN! oiinqeli sistemul de oprindere, pencol

Nu efeduoJi percnol repordlii, fesloiesou l*rdri de intreliiere Io outovehi.uLAcest l!.ru este volobilin speciolpentruporteo de moto/ tosiu 9i sislemelede siguronl6. Puiel incdlco feintenlionoilesile in visoore i, pdn nereoli.oreo corectoo luci6filor, plnel periclito propridpersoond

tipe d oltor porticiponli lo trcfic

V.riticar€a ti corector€o nive'uluilichidelorPentru d focilito identillcoreo, copocelepentru completoreo uleiului moto( Iichiduluid€ rdcke si d lichidul!ide spdloe, precum

9i jojo de ulel suit .6lorote in golben

l

Page 89: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

uItMAX

MIN

Pentru infonoli suplimentoe, co.sUroli

Nivelul ul€iului din moior ti consuout d. uteiEsfe rormolco oricetipde motor sd consumeo onumitd contitote de ulei., Consumllde ulei poote fi nobilirigurcs numoidup6porcu€eeo unei distonte considerobitecu ouiorehiculul. Pe duroro rodojut'ioutovehiculului, consumul de ulei pooredep69i nivelll sp€.ificoi. Rltor< to turoliiinolte Poqte p.ovoco crestereo conslmutui

Din ocest moiiv, ste necesord verificoreonivelului uleilluilq fi€ore LOOO km porcu.sisdu i.ointeo cdldtoriiior de durotd.

Aceosi6 recomondore este votobit6 5i incozul outovehiculelor dotote c! sisr€mde ve.ificore tl., lo core nive ut uteiutuide motor *te monitorizot dltomdt - vezipogino l4 Doc6 este ofitoi mesotut"EnoineOil Level" (Nivelul !lei!lui de moror), verif;dinivelur cu ojuiorut jojei 9i comptetoli dq€6

v€rificred nivelului uleiutui de moror,fl <ompbtqred ocestqioFigurile prezintd verificoreo tj comptetoreonivelului uleiului pertru diveEetipuride motoore pe b€nzind $i dieset.Nivelui uleiului de moror rfebuie vedficorcu ouioiuismul in pozilie odzonrold$ cu motorui oprir (mororutrrebuie s6 fie loiemperc,turc nonol6 de funclionore).afeptoti minimun 5 miilte inoinr€de veriticoreo nivelutui pentru o permiteocumuro€o normold o uleiuluide mor6,Si curgereo i.opoi tn boio de ulei.

Lo necore schimbore de ulei, veificoli doc6

litrrul de corbu@nt nu .onfine opo reziduor6Vd ecomonddm sd oPeloi ld Porlenerul

Veriticoli fihrll lo intetuole moi *urte de timp

in .oz!l cond4iilo. de utilizo€ e*rede<u condiiiide umiditote cres.utd (noi ol€sin zone de c@sl6), rcmperdturi extemefoo.te ridicote sou f@rte r62ule,4u vo.jolji mon ob i€hperdturii intE :i

Uchidul de rdtn.ln timpul funcfiondii, sistemulde

'6.ne se

ofl6 sub pr€siune. Din den rbtiv,tempeeturo poole depdti pentru sclrr timp100 t .

Lichidul de r6cire pe boz6 de glicol oturdp,otecfi€dnti.orcziv6 excetentd pentrusistemulde dcire ti de (limotizore, pr€.umti proteclie ontigel p6nd lo tempeioturj.exterioore de pdn6lo -28'C. Lichidulde r6cne rdm6ne in sistemul de .6cire pe lotpor.u6ul onului ti nu necesitd schimborc.

AnumilEontigelun potdeieriorc motorul. Dinoceost6 cou.d vd rccomond6m s6 folositi'odig.luri oprobote de opel.

Antigelul 6ie d,nundtor s6ndiniiide oce4 ircbuie p6strct in reipientulorlginol li nu tr.buie ldsdt lo indemono

Prcte.fio ontigel i onticobzivdinointe de incepered sezonului r*e, verincoficorcennoio lichidul'ri de l6circ ar ojdorulu.ui hidromettu colibrot. V6 €conond6n sdopeloti lo Ponenerul dumneovoss opel.Concentrolio de onngel t ebuies6gorontezeproteclio impotrivo ingheiului p6n6 lot hperotun de dprcximotiv -28 "C- Oconcentrolie inslficientd vo edlce prctedioimpotrivo inghetul!i ti d corc2lunii.adnugotiontigel docd este h*er.

Docd onrigelul€ste coftpletol cu op6,verificoti concenrrcllo ti od6usoli onliget

Page 90: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

174

Pentf u veriflcoreo nivelulu uleiu ui, scooielijoio, ferceti o ii € niroduc4i-o cdt de hultpos bi . Comp etoli cu ulei docd .ivelululeiulu o sc6zut pon6 io morcoju MlN.

Nivelu ule ului nu tr€bLie sd depdteoscdlimito superied MAx de pe jojd. Excesllde ul€i trebuie drenot sdu extros prinobsorbfie. Docd nivelul ule ulli depdiett€morcojulMAx, existd peicolulde ovor ereo moiorului sou o convertorliui cotolitic.

Nivelul uleiuluidin motortrebuie sd seincodreze intre morcoje e MIN ii MAX vezlpogni le205.

Nivelut lichldului dG dcnePierd€ile de lichid de r6clre su't nesruoDre

doloritd eronSdrii sistemului de r6cnede oceeo rcreori ene ne'@rd compEroreo

Nivelul lichidului de rdcire din rcsul.l€ €toonsiune tr€buie sa depdteo*d pulin

morc;ul KALT/CoLD cdnd sislemul este.r{e. NPelulcre$e pe m6sr6 ce motorure'

incdlzeite ii <ode c6nd ocedo se rdce$€

Dd6 scode sub morcoi oc'dorreourecompletot P6n6 lo dep6ireo rnorcolurur'

L6et molotul sd se r6c@scd lnohteo

s.ooreni copocului de ld bulonulde umdde scoordi copo'ul cu orenTre

Pent u o Pemite dePresuuqreoiistemuluide dcne' in coz codrcrexlst6nd il3cul de orgun'

Lo compl€rore,folosiliocelor upde lieico outimul schimb ti respectoli.u n.icteleinst.Lcliunle din cor.eiu de *frice.

Copqcitdli - vezi pogino 205

Comgleioli cu ortigel Docd nuovelronngel

comoletol cu opd <urc16 de lo rotnnet Doco

nu oveli lo diipoz\ie oprdr d€ ld rcbinei' plreTl

tolosi op6 distrldtd-

Dupo compleloreo .u opd de lo tobiner

sdu 006 disribrd, verificoli co.cenrrcfo

ontioelului, 5, odddgo! onrlg'ldocd esle

ne<e;or. Remedioli couzo pierdenide rich'o

de r6cne, V6 recomonddm Po'tenerul

dumneovostrt opel

schimbuldeulei i in locuircof i l t ru lu ideuleischlmboti !lei!l lo intervolele indicoie.V6 re.omonddm sd folosilifitre de ule

Filtrele de ulei uzqte g recipientele de uleigoole nu t€blie indepdrioteimp€un6cu resturire menojere. Vd rccomonddm sdincedinloli ucr6 le de schimborco uleiului li flttului de uleiPorteneruluidumneovostrd opel, co.e esie fqmilioizotcu normele legole returitoo€ loindepddoreo ulelului uzot, 9i poote qstf€lconiibui o prctejoreo mediuluiinco.judtor ti q sdndtdlii dumneovoostd.

t.

.:

Ld inchiderc, stronseli complet copocut

Temp.roturo lichidukli dc r6cir'Din monve irzice, indicoiorul remp€rdunlrcrotului odt6 remPeoturd lkhidutur numol

doc6 nlvelul q.estuio ene corspunzoror'

in llmpul funclrondrir' n+emulde nlcirek

olld sub presiune Tmp.rcturo pooie so

depd$eds.d un€ori 10o"c

Docd indrotorul iempercrurii inlr6 in uonoroie, venfi coli im.dot nivalul li<hiduluide rdcire.

I Nivelul lichidulur de r6clre 6ie *d2ui:adduqdlilchid de r6cne verficotinive u

lich'dulu' de r6cne Remediol' couzooiedeil de lichid de rdcirc' Apelofi lo !n

otelierseryi.e V6 recomond6m Portererul- dumneovostr6 opel.

r Nivelul lichidului de dcirc este normol:Remedioli detuqiune core Prcvoo'd .crester@ remperoturi Apeloll lo un.oierers.wice. V6 recomonddm Porteneruldumneovoski OPel-

Page 91: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Lichiduld€frdndNivelul lichidului de fr6n6

Atenlie li.hidul de fr6nd ene otrdvirorti corcziv. Eviioli confocrl cu ochii. oiel&.slprdfelele vopsire sou tes6rui. co;6ci!idtrect poote provoco leziuni ti deterior6ri.

Nivelu lichiduluidtn rezetoorrreblie s6 sesitue2eintre horcojeleMAx I MtN qte

Utilizoreo onumiror tip! rj de tichtd de frandpoore cou2o dereriororeo $u funclionoreoderectuoosd o sisremltut de fr6norelnto.hoTi-vd corespunzdtorin oceostdpfivi.ld. Vo r&omond6m sd totosTr .uhoilichid de fro.o de col,rore superiooro,

C!ralen'o impecob l6 esle toorre rmpo.ronld,d6or<e p.ezenlo ihpurr6ilor in tichidude h6n6 poote pro,oco detedorensrstehului de fr6nore.

Dupd corectoreo nivelut!i tichjduiui de fr6i6,lmedol icouzo p€rdeni de t r .hd derr6nd.vo recomo.ddm Portenerul

schihbdreq tichidqtut de n6n6Ljchidulde fr6n6 este higroscopic, odicdoDserbe opo. Docd franele seincdzesc,dee,empu to coborore uneipo4iun l lnon po.td descende.rd, o po.redrn o@prezentd in jchidutde fr6.ore se pootevopor zo, ored6nd negonv ef icooroieol.oneror (i. fuiclie propot o oper in tchicl)Respedoi Inie^otete specfcoie in cornerude sep(e inrre s<hihbuite de /Kh d

V'i recomonddh co s.himboreo lichidutuidetrd.6 sd fie efeduotd de !n porreneruper,.ore esre fomitiorizor cu cennteleegole referitoo€ lo ind€p6rtdre tichidLluiuzol, protej6nd osrlet hediut inconru16rorli sdn6toteo dumnevoosrrd

tters,ntoorcl€ de porbrizBurc tzibititoie esre esenliotd pentru

Verf/coti period c irergdroofete de po.briz5 irergoroorere de forun *penrru o !oosrquro cd surt tuncfio.eozb coreci.vd recomonddhin oclireo tonetortteAdioorelorlo inreNotde moxih!m ur on.Doc6 porb.izul esie murdor, por.iiispdldtorul de po.briz inointeo ooh jriisierg6torului sou selecrdrti m;! uiruncl onore ouronor6 cu s€nzo..t€ ptooie *.Asner se vo evito uzoreo tometor

Nu porniliitergdroorele tinu e setdlipe

moourouromot.u se.zor de piooie *docdporbrizu este inghelor, deoorece ocest iucrupoate deteioro lomete Stergdioo relorso! sistemul de oclionore,

- l - - - - : - - .a".1

sistemulde spdloreo porbr:uluir o iorurilornu vo lnghelo pe Umpuliernii:

- 10.c

30'c

Lo inchldereo rezetuorului lichidululde sp6 ore, opdsoliterm copoculpesiemorsif e de jur impf ejur.

Lond ttergdt@luide luretd rFRidlcoli brctul stersdtorului Elibetoti ldmo$€€dtorului coniom irdicoliei din ti9ur6ti detotofio de brofll ttersdrorului.

Sistem'rl de spdlore d porbrizului,sistemulde spdlore o forurllor*Buionllde otimentore o rczetuorulul peniruslstehele d.5p6lore a porbrizulut o torurilor :f slnt sii@te in porteo fronlold-stongo o comportimentllui mototulli, l6n9d

Umplelinlddi ru opd clroid pent&o p.eve'ri infundoren dlzelor. Pentruq imblndtdfii encienlo cur6id.ir, vd.ecomonddm s6oddugolio contildteredusdde elvent d€ curdlore Si ontigel Ope .

Page 92: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Doci lonel€ su.tinghelote pe porbrz, vdrecomandbm sd le dezshelolic! ojlrorulsProyul!i de dezqhelore Opel.

Lomeleu.slroasepoificur6lot€c! o overdhoolei cu sovenrde curdlore 5iontigel

Lonele intdrlte, fisurote sdu ocoperitede siicon tfebuiein ocute. Aceste fefomenepot apdreo co rezultot ol ingheldrii,o trotomentuluicu sore sou din couzoc6ld!riiso! o fo osiniincore.ie o ogenlior

Opil iterqdtoruide porbriz sou modlllunclio.ore outomotd.u senzor de plooie *in spdl6toriie outo - vez pogin e 11, 183

lngrijneo ome or iiergdtoo€lor veziLomele ttergdtoorelor de porbrizRld .oli brolul ttergdtoru !i Deplosolp6rghio de el bero.e ti detatoli lomo

Pentru o oslgurq funclonoreo coreddo senzoruhlde p ooie *, sup.ofolosenzorulul nu trebuie sd obturotd de orof,murddie iigheold. in ocestscop, sistemude spdlore o porbrizuluitrebuie pornitlointefrole regu ote deiimp, orzonosenzor!l!i trebuie dezghelot6,Auiovehicllele cu senzor de plooie * poi fidentiiicote prin zono sen?oru uistuoi6oproope de morgin< superioord

BoterioSoterlo nu neceslid intrellnere.

V6 recomond6m .o schimboreo boteneiK fie e{eduord de un Pqdener OPel, core6te fornilioizoicu ce nlele leqole.etuntoqrc lo indepdrtorco bdtel]lioruzate, prctej6nd ostfet mediul inconjurororii sdn6toteo dwnevoo:tr6.

Accesoriile e ectrice tlelfttronice montotesuplimentor poti.semno o sorcin6suplirenior6 pentru boterie so! potchiordererminq des.6rcoreo ocsteio,v6 r<omonddm s6 vd odresoiiPorte.eruldumnevonrd opel rcfeiior lo posibilft6liletehni.e, cum orf mo.tdeo uneiboteriimoi

Por.oreo outovehicululuipentru o per ood6.e depdiette 4 sdddmani Poote couzodescdrcoreo boteriei. Aceosta poote couzode osemen€o scurtor< d!rcteide viol6o bot€riei De.onectoti bqterio de losisiemulelectric prin deconetoreo bornei n€otive.(in oc6t coz, sktemul de olorm6 qniifurl *

Lo conectoreo boterlei, contoctul trebuie s6fieopii. Procedoli in modul urmdtor

r indep6dotib 6ulrcdio€ceptorului {., veziinsirucJiunile de utilizore ole

a Setoli oro iidoto pe oU9ojulpenrruinformolii vezi poqino 33.

I ociivoli o.llonore electiicd d geomurilor rn

Pentru o preveni dsc6rcoreo boteriei, unil.onsumolori, cw orfi plofoniero, suntdeconectoli outomot dupd oprotimtiv 30

Protejoreo compon€ntelor elertronic€Pentru o preveni cleteriororeo componentelor€lectronice ti o sisiemului electric,iu deconectolr {u conectoli boJeria cdndmotoru sou conioctul suntpornite. Nu pornilmoloru cu boterio deconetot6, de exemp u.in cozul pornn i osistote.

Pentru o evito deteioro€o outovehiculului,nu electuoli mod ficdri lo sistemul electric,de erehp u pin conectof& deconsumotoisuplimentoi sou modificore uniidlilorelectroiice de comondd (chip iuning).

sisiemul de oprindec el€cirohic6 lucredzdcu tensiuni fooft inohe. Nu oti^g4isistemul de oprindere, pedcolde moorte.

D.cone.toreo ti reconectoreo bote,iei

Bote.io outovehic!lului tr€buie d{oneciotdde io sistemulelectricinqinte de o tiTnc6rcoi6: moi idai decon<toli coblulnegotiv, orcipe cel pozitiv, Nu inveGolipoloriioteo boteriei, odic6 nu inve6dlicoblurile de conecto.e ld sistemu elecirlcintre ele. Lo reconectore, .on€.toli moiini6icoblul cor€spunz6tor bornei pozitive, opoi pecel.orespu.z6tor bofnei neqorive.

Page 93: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

scooterea din functiune

Respectoli reglehenr6rile i. vigoore.Docd oliovehicu u esrescos din runclunepenrru corevo tuni este.ecesor6 efectuofedurnotoorelor operotii p€nrru o prevenioeienororeo dutov€hiculu !i:Vd recodonddm s6 opeotito portenerul

r Sp6/oli ti consetuqi orrovehtcutui vezi

I Verificoli protejqreo comportmentu !imotor5iotosiutui i i remediol tdoc6e5te

r curdloti ri consetuofi etehenteteoe eion9ore din couciuc o e copotelmotorutui ti ote portiereio.

! SchimbdTiuleiu de moior vezi

r Veificoli proiecJiq o.riget i onri.oroziune

I Venficoli nivelul I chidutui de rdcne,compierolr cu ontigeldqc6 esre nevoie,

r coliJi sistemul de spdtore o pobrizulr

I M6rili presiu.eq din pneurito vdlooreospec iicotd pentru sarci.d moxim6 _ ve7l

Depo2itoreo outovehicututuiI Porcolr outovehicllulin tocuri uscoi€

ti bine ventilore. in cou utrronshisieimonloie, cuploliif teopro de vitez6 1sou In noitoner, in cozutcutieioutomoie {<, oducefi moneto<hlmbdtofulli in pozilio p. Arezoti colede @atd sou obiecte echivolenteslb roipenrru o Preveni dep osorea

r Nu hgeTifrdno de m6nd.a Oeconedoli boterio, pri. decone.toreo

Dorne! negdtive de o sjstemuletectricol outovehiculului - vezt poqino t80

Repunefeo in funcfiune

Respectoli reglementdrite i. vtgooreEieduoti urm6toorete operoliuni inointeoe epunereo oLtovehicuiuiui in circuolie.I Conectofi bdterio - vezi pogjno 1BO.I Stofeo pneun orir pres,uneo in pne! I vc,,poqino 207

I Completoli tichid ut penrru s nemllde spdlore q porbdzltui_ vezipoaino 179

I verili<oi nivetlt uteru ui de moro, _ vc?ipoqrno r73

I Veif coli nivelu tichjduiui de r6cire,compEtofi cu ontiqet docd esre nevoie

a Monioli ptdculo de inhor.i.utore.

t3 l

i : " - .1ry:R9'

Sfiotul de vopseo ol outovehicululLidumneovoostrd est. expus lnfluenlelorftdiului, de exemplu, schimb6rle co.tinueole v€mii, nor(ele indusifioJe tiproful, soreofolositi iorno lo dezghejore drumurilor;dinocesi motiv vd Pcomonddm sp6loreot ceruireo periodicdo outovehicululul. Cdndllilizoli o spdl6torie out'rmotb, se'e.iofi unprogrom core include ti ceruireo,

, Ercrementele de pd5drl, ineclele moorte,|6sinile, polenul ti reziduurile similore trebuiecur6tote imcdiot, d6oid€ conl nc o nsntuenli 09 resivi ce pot dererido strcrui

vb rugdm respectoli lnstruclilnilelob.icontllui sistemului de sp6lqre lout lizoreo ocestlio. 9teqdt@rcle de polb z/lie€dtorul outomot c! senzorde plooie *,pecum ti liergdtorll de {unetd * trebuieoprite, v€zi pogino 14 Delurubolitijo

. ontenei tFriportbogojulsupeiorltr,st6ndpeprogul uii penttu vd focilito efectuoreo

Docd vd sp6loti outwehiculul hoiuol,osiguiollvd c6 interdll oripild€ste .l6tit

Cu1610li mdrginile i hrchiile po(ierelartlcopotelor, precum ll u onele ocoperite ld

Cldtili iemein,c outovehiculul ti gergeticu ojuroiul unei bucbti de pi€le. ci6tilitre.veht bucotq de piele utilizotd penirutteigeto outovehicslului. Folosili bucdTide piele seporote p€ntru gergereogeomuribr rio supfofetelor vopsite. Urmelede cea.6 pe geomuri pot impiedico

Tiieli cont de reslementdrile 1n vigoore.

cetuiti vehiculul in iod rcqulot, moiolesdup6 ce o tosisp6lotcu iqmpon li inointe coopo s6 seevopore, penhu o evlia uscoreo

Deosemeneo, ceruili ii morgi.ile $ huchill€portie€lor il copotelor, precum tizoneleocoperit? 1o in.hider€o ocenoro

Lustruteo esie n<dscrd c6ndvopseoloq devenlt mot6 sou lo ocumuloreode depuneriso ide pe oceosto.Lustruireo cu silicon formeoud u.liimprotector, fdcind ceruireo inulili.Pd4ile dh plosti. n! tfebute irctore.u ogent

Folosili cmr6 peniru vop*o merollzordpentru oulovehiculele ocoperne cu vopseo

Page 94: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

ingrijireooutovehiculului

So ctoli.onsiliere din poneo Portenerululdumneovostrd Ope .eierito. lo produselede clrdtore core ou to( testoteii r€comqndote de Opel.

Lo eteciuoreo operoliunilor de ingrineo outoveh culu ui, respectoli reqlementdrilei. vigoore cu privire lo proteclio mediului,inspeciol a spdloreo outovehicululu.

Executotd in mod regulot ii temei.lc,ingriireo outovehicu uluiojltd loihbundtdlieo ospectuiui qcesruio 9i lomentinereo volodi sole de-o iungul o.ilor.A.eosto reprezlni6 deosemeneo o condiTiene.esord pentru o puteo emite pretenTiide despdgubirein temeiul controctu uide go.onfiein cozu deteriordrli strotululde vopseo ol oltoveh culu ui sou o coroddrilcofrponente or qcestu o. Urfrdtoore e pog niconlin slgestiimeniie o vo oruto locombotereo efectelor ddundtoore osupromediului inconjlrdtor co reu u totol operoli!nilor de insrijire o outovehiculu ni.

Mijloocede ingriiire o outovehi<ulului *spdiareo9utovehiculului:

I Burete pentru i.depdrioreo resru or

I Piele pentu gersgicurblot

insrineo outovehiculu ui:I Agent de curdforeo vopselei,a Agenide lustruire o vopselei,I Cer6 pentr! vopseo metolizord,

I Vop*o d€ retui Ope ,I vopseouo d€ retuy'oeroso Ope,r Solulie de intrqinere o jo.re or,! Soluto decurdlore a peteo.de smood,I solllie pe.iru indepdrloreo resturilor

r Solulie pentru spdlor& geomurior,I Solvent de cu.6lore I ontige Op€,I U elsiliconic pentru elementele

d€ etonlore di. couciuc

RolileUiillzoliogeot de cur6lore cu pH neur.upentru clrdloreo dlilor.

Jontelesunivopsiietl potJitrototec! oceiotiogenlide protecl e co ti vopeouooutovehiculului. Peniru hnte de olioj, utiliroJierllie de intrelinere o jontelor de olioj.

Deteriororeo strotului de vopseoRepofoJi imediot deienororeo pe suproteJemici o strotuluid€ vopse doto.ot6 bvnilor,zgdrieturilo. etc, uti!iz6nd oplicotorulde vop*o de rciu9 Opel su vopeo d€ retutoerco Opel, inoi.te de formo.eo rlglnii.oocd rugino o opdtutdejo, remedioliimediot storeo suproJ4ei. V6 rccomdnd6ms6 opeloJi lo Portenerul dumneovosird Opel.vd tug6m s6 ocofdoli oienJie 9i suprcteterorde sub outovehicul, unde rugim se pootefdmo fdrd sd fie observoid.

Petele de smoold nu trebuiei.depdrtotecu obiecte d!e, ci clrdloie lmediotc! solulio de curdlore o petelorde smool6.Nu liilizoli solulio pentru lndepdnoreopetelor de sheld ld curdlqreo s@muilorloruilor sou ocelodoli€ l6mpiene oore.

Luminil€ exteriooreGeomlrile foflrilor d dlecelorldlte l6mpiexterioore sunt confeclionote din plostic.Docd esie iecesord cu rdtor& lorsop imentod dup6 sp6lorco oltovehiculului,cur6loli]ecu rompon outo. N! utilizoliogenli coust{ci sou obrozivi, cuditoorede 9heof6, ti evitoli*efsereq ocestorq cond

Pie*le din plostic fi couciucPentru cur6foreo pieseror de pbsncri colciuc folosiii oqentur d€ curdlore.Nu fo osili olte sollfiide cudlorc, in speciol

Nu utillzoli dporote de spdlotc! jet de ino tdpresiune pentru roli ti pne!.i.

Rotile li pne'.rril€Nu urilizoli oparote de sp6lot cu jei de ino tdpresilne pentru roli ti Pneuri.

Page 95: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Interiorul ti tapiledocu,,,loii inreiorul vehicul!ir , inctusiv bordut.Lrnzond o sotulie decurdforeo IntenoruluiCu6iolr ropfsrc cu mGptrororsio pene.fe.ru ndepdrtoreo petetor, urilizotr un

ilffi n' con'"it c""t"o'.nor.'". t't"

Nu loiosili ogenlj de cur6Tore precumoceton6, terrocloru16 de carbo., dituodoevop*o, sotvenF, p!d.d de cu.drorso! indtbhon penrru curoloreo moierioreor.ewe, o cov@reor, o ptonseide bordsou sou o.opironoillur din pieledin hierorLourovehic!lului +. Benzno esteoe osemeneo .epoirjvitd in ocest scop.

c€nturil€ de siguronfdMenlrneli inrordeou.a centlrite uscote

Curaloli-le nlmor cu op6 cold6,r ooentde(ufdlore

GeomurileCond.urdloli lunero c! incdlzire, osrouron-vo co n! derer oroti etemenru/ de hc;D,;Fol6il'o loveid ce nu tosdscome sou o pieteoe copn@rd impreun6 cu stlTre decLrdror9eomurire sou soluhe de hdepdrrore

Lomete trergdtooretor d€ porbdzreoro, cLm orti ceo !fli2ot6 in 6Ar^r^",.,-

;ff ;:',"Tfi :'.",I'J::#:'.:"djg;;;;:Stergdtoorele co,e losd urme rbi fi c!r6r^i-

nffi ,,rr,l;T:3:;::l::::"..,inc',ietoritelncu ietorite su nt gresote djn fq bric6c! voqrjn6 speciold vosel,no oe.hI

;*;'J:::',i#'fl::.;:?ff i:":".".ff ;:i', j:LT:,'..*:i:13:,:1.:j:j.T;::RT:l ;:$Ti.tH:i:ffi:.*-oe dezghelore, hgei din.o;,ncuieioilevo recomond6m ponener!l

so ut@ de cudtore opelso! sorutode dezshelo.€ o geom!.itor pool; fioeoos€meneo totosir6 pentru o de2ghefa

p-entru o curdlo meconk gheolo, iotositiunrozutror de gheoid drn come4 Apdsorriermp-e o.eno osnelincdr inrre rozutor 5iqeomsonu poor6 pdrrunde p.oi co€ s6 296ie

Page 96: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Comportim€ntul moto.uluiSuprolete e din conportime.tu motorlllivopsite lo c! ooreo cq rose riei pot fi trototesimiore c! olie suprotele vops te. Esterecomandobild spdloreo ti ceruireocomportimentului fr otorului inoinredeincepereosezo.ul l i rcceSidup6sfd6i t !ocestulo nointedesp6loreocomport meniului motor, ocoperiJiolier.otor! I rezeNorulc! chid de frdndcu otoiede moterio plostic.

Lo spdlqreo notoru ui prin ntermedlul unuidi5poziiiv cujetde obur nu direct onoli j€tllde obur spre componentele sistemuluiABS,ole slsiemulu de oercondilionot, oles stem! uide c imouzore 5ou sprecureouo

Ceoro de protectie oplicord poote fiinldturotd in tmpulspd driimotorului. D nocest motiv proiejotl temeii c cu ceordhoiorul, componente e sistemu !id€ fronoredin comportimentu moior, componenteledkectei, pd4ie de coroserie licovitdli e.Vd r<omond6m Por.enerul

Dote tehnice

PuteTi eie.tuo o spdiore o motoruuiprimdvoro pentr! o indep6rto hufddro corepoore conlne sore, ocumulotd incomportimentu dotoru ui. Veritcoti stroiulprotedor de.eor6 t, dqcd este.e.esor,remed oll impede4luni e.

Nu to oslioporote de spdloi cu jet d€ inolidPfes une Pentru roTi 5i jenli.

Zono de sub coroserieAuiovehlculu dumneovoostr6 este protejorprin oplcdreo din fobric6 o u.uistrotde ontiton tip PVC sub coroserie, in oripileinteroore, core olerd proteclie permonenrd5i.u necesltd int eTinere. Suprofele eneocoperitecu ontton tip PVC sunt dcopefte.! un strot proiectordlrobi din ceor6

Lo ouioveh cu e e spdlote frecvent insp6ldtorii outomote cu foc itoteo de spblorcslb coroserie strotu protector de ceor6poote ii i. 6turqt podioi de so ventiide spdlore, prin urmore este n€cesqrdve ticoreo pd4 ide subcoroserieiiretocereo strotliuide ceor6 docd estenecesor l.oint€o sezonul!i de iorn4veriticoli storeo strotuluide protecJie PVCiio strotuuide ceo.d proiectooreqi, docdeste necesor, remedioli.

Atenlie moteriole e dispontbile in come4detip o.tifon biium sou cou.iucotpoideterioro strotulde ontifo. tip PVCVd re.omonddh sd incredi.lofi Poitenerudumneovostr6 Opel ucrdr e in zono de subcoroserio outovehiculu !i. Ponenerudumneovostrd Op" cunooire moierid eierecomondoie il ore exp€. ento necesord in

Porteo de subcoroserierrebu espd atd dupdsi6rF tu sezonu ui .ece pen1tu d jndepddoreziduurl e depuse, deoo€ce ocesteq potcontine i sore. V€rificoti strotul protectorde.eord S, docd €ste.ecesor, remediofPenir! o tiin store p€rfectd

i l

Docum€nt€le outovehi€ulului, pldcuto

Dorele tehnLce su.i detefmi.ofe inconcordorld cu stondordele ComunitdliEwope.e. Ne rczervim dfeptuldeo €fectuomodif c6a speclflcollllein docwentelequtovehicuiului ou inrotdeouno p.ioiloteosupro .elor din ocest monuol.

Pldculo de ideitificore este fixotd pe rohoportierei io16 dreopta.

rnfoholii pe pl6cuto deidenllticore:

2 Numdru de omologofe lip3 Num6rulde idennficore ol olioveh cululu!4 Moso b.uid moxim6 odmisibild

5 Moe brdid moximd odmisibil6o onsombiului c! remorcd

6 Moso moxim6 odmkibil6 pe plnteo10167 Moso mox mi odm sibild pe punteo spole8 Date specifice outoveh cliulu sou l6ri

Lo olte veEiuni de design, pldculode identilicore pooteJiomplosorb pe porleodreoptd, in idlo rodiotorllu

188

Page 97: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

l.6 IW|NPORT 1.8z16xa? zlSxEz16XE

1.7 COTIz 17 D.lL

ium6rulde cjlindi79,O 80,5 79,0

81,5 88,2 86,081,5

r 598 1598 1796 1686

turee rcxim6 fu4izotd kw)6000

92s600

766000

59

1503600

1473600

1743400

1701800 - 2800cuplul(Nm)

10,5 10,5 18,410,5

6,in1" ir'a ".toni.t

taozl

5du fdr6 Plumbie.inte cif.6 cetonicd (CN) "

95 (P)r_. e5(PP^,

91 (R)2'

e5(PP^.98{PP)'91(R)2)3)

,^,^'ol

rurotio mox,mn odnie tunqionote.o;i.u6 (minr)

"d@e oPtoiimotiv6

6400 520064000,60,6 0,6

consum deulei (V1000 km)

il cdlburonr rtdndord de lnoh6 colitote, de ex!frplu DlN EN 223l6rd plumb oi*lDlN [N 59Oi N ' Nomol S ' sup4r sP ' Surd Pl!r' o'Die*li6ktib

I iiHr##i#r*SLf},'}:,'ik",m"gmm*!'1ffi *oo' o"''-'"" 2'r cro"knc6)

Page 98: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

1.2z 12XE z t l xE z 11XEP

]I

il:

73,172,5

80,672,6 73,4Copocitote cili.d cd {cm3) 1199 1389 1364Putere moimd tuhizqid lkw)

lo turclio (mp) ' 56006000555600

cupl ! l {Nm) 1104000

1254000

1254000

10,1 10,5 10,5Cerinle cifri ocronicd (Roz)'

e5 (PFle8 (PPFr91{R)43)

9s {PPi_.98 (PPrr91 (R)2)3)

95 (P)a-.

91 (R)2)3)TurcJio moximd odmisd, tunclionoe

coitiiud (min r) voloo.e oproxtnorivd 6100'consum de ulei (l/1000 km)

l: :ftii;f *:g:'"'.tj d* sup€/i6on6 deexemp u orN EN 22s rdrd prumb, R'Resuror, P - P.e.r,.,pe = r,..',. er,,,

"oi-* iip6nr cu ritere drdine:

i iiHl""d;f::."i.1:::3i,*itr5e.-".i,,inT.;Tff"i?ffiH.1iil,!,1;11"*'",'*...",o.,d''a,({roftr,.6)

190

0,6

'192

Page 99: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

i r.ii l.ri.i.i

l

consumuldccsrburont(oprcximonv'Vlookm)'emisiodeco'1(opoximotiv'e&m''"?lTit" '*. , .". 'Motor"

z11XEP

i-.nr.i'i".on,"tn,on'-'.'"o'to'oto 7 8t-

coz216 \E z16XEP zlaxE 217 01L

fi ns-l-riercnuoff r,ons-'sie"'to-ot6 9,5/10,4

7,O17,51571179

10,7111,75,8/6,37,q 4,31A21199

6,U-

12416,61158/-

ir D.numtG (ffi.r6 - v.!r pogl.il€.1c0, l9 T1i volooE n.dlspdtbito to doro neonal

195

Page 100: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

consumulde corbursnt,Emisio de cO,incepand din 1996, se oplic6 DkecUvoS0/1268/CEE {!ltimo modif icorc 1 999 | 1OA/CE)pentru m6suEre conslmu uide corburcnt

Directivo este orientotd cdtre procticilecL.ent€ de condlcere: Pondere conduceriin reqih u.bon este oproxlmotd lo ri! ioro conduceriiin regim extrouibon esteoproximotd lo t1(consum ulbongiextrourbo.). Pornireo lo rece i fqzelede occelercre sunt luqtein considerore.

Speciticolio pe.tru emisio de CO2 intrdde osene.eo in componenld ocestei

Ciirele ddte n! potfi uote dreptgorontiepe.tru co.sumul de carburont ol unuioltovehicul ndividuol.

colcu oreo consumului de colburdnt.onlohdirectivei 1999/i00/EC ioin considero€mosoproprle o outovehiculului{inc usiv corburqntrilubrifioifl), evo uor6 in concordonldc! oceste regiementdri. Dotdrile opfionolePot ontreno o utoor6 depft reo sp€cif icoliilor in privinlo consum!luide corb!fantilo emisieide CO2.

Economisireo.d.burdntului vezi

. , . : . -n l :a . - , , .

Consumul d€ corburont (opioxinoriv U1fiJ km), emisio de COr(oproxinotiv' q/km)r v€rsiuneo Coupe

z t2xl z 11XE z !4 XEP

iiifiG!fi .uoon'o"-o' outo'o't

1701-

CozZ 16XEP z 18XE .71707L

z16xE

ili!fi f, ililioto/r''on'mi'i' o'to*ott5,7149

17Al 182 16al-

10,8111,7

r 84/ 201 127t-

Cou

Consumul de corburont(volo'i opoximote ln l/lo0 km)'emisio de cO,(vobn oprcxircte in g/km)' V€rsiuneo Autoutilitqr6

216x1 217 ofL

'

i[ifr fi iliiJo,T,on'^isi" o'to'"td5,715,9

17Al 142 129t-

cou

Ll.ri,!.

gil'JJ:::,:;"fi lcil i."itrJi,xhr' "'

Page 101: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Mose, sorcino utild lisorcind pe

Sorcino uiild este dif€renlo dinrr€ mosomoxim6 odmisd (vezi pldculode denrificore,Pogino i88)Simosopropr ieo outovehiculuiui conform specificolii or CE.P€ntru o.olculo moso proprieo outovehiculLlui, introd uceli doteteoutovehiculu ui in cdmpurie de moiios:I Moso propre din Tobelul 1,

Pogini le 198,259 + , . . . . . . . . . . . . k9

I Moso supiimentor6 o versiuntorde dotore dn Iobelul2,pogino2oo + . . . . . . . . . . k9

dn Iobelu 3, pogi .o200 +. . . . . . . . . , kg' rotol =. . . . . . . . . . . k9

reprezintd moso proprie o outovehicululuj

Ech pomenteleoplono e giacceso.iile pormdr moso proprjeo outovehicululu, decsorcino !t16 poote scddeo utor.

Tineli co nt de mose le spe.ificote indocLmente e oltoveh culu ni.

Mose (ks):Tobelul 1, MosaModel Motdlr

Totolul combinot ol sorcin lor pe punreo fol69 pe plnreo spore {vezidcufrent€leoutovehiculului sou pl6cuTo de idenulicof e)nu trebuesd depdFosc6 hosq moximdodmis6 o outovehl.!lului, odi.6 incdrcoreolo sorci.6 maximd o punliifold ontreneoz6.€cesitoteo dimin!drii sorcinii pe punteospote, ostieiincdt moso mox md odm s6o dutovehiculu ui s6 n! Iiedep69it6.

Sorcino moximd pe plnteo spote (ve2idocume.tele ourovehic!lu ui sou pldculode identficor€) pooie fidepditidcu moxmum 75 k9lotroctofeo uneiremorcicu outovehi.u ul incdrcot comptet, inclusivocuponiri ocesiuid. ln cozul depdinii sorc niipe punteo spote, se impune iimiroreo virezeimoxih€ lo l0o knvh. in cozu €xtstenletunorlimite lego e de vilezd peniru ouiovehi.uteecore troci€ozd rulote sou remorci, ocesteo

Ve2i pldculo de idenitf icoreo outovehicul!tuisou documentele ocesiuio p€ntru sorcino

*i*tff .fl :,:,11'.,i;:'::;::t:fl1.€sre de 100 19 so,. no pe o.;pe;;;." "comp!so dn moso porrbogolu uisuoer.rPlus moso in.drc6t! i konsportote

sLqestiireieritoqreloconduc€re vezi

Tro.smisie Tronsmislemonuol6 0utomot6

z 12Xa 1165 1165 I183

1215 1255z 14 XE 1215

z 14 XEP 1165 1165 1183

1225 1245 126511205 1285z 16Xa 12151225

1225 1265z 16 XEP 1225

Z18XE 1255 1275 1255 1275 t 295 1294

r 300 1300 1340/1280z 17 Drt

Tncomodoni6cudirc.nvoc!''nclu.'mrele6'molep€ntlu'ofer(6sk9)'bdqoie{7k9)ticorbudnr(rezworu|901gp|in)'Dmuntre cdi€(iol6, v.zipdq'nile 190 lel

Page 102: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

lrosc (kgl; Tobelul 1, Mqsc proprier)Mod.l ttotoa 4 porri.r.

Tronsmisiemonuotd

z 12 XE 1145 1145 1163z14XE 11rs 1195 1235z 1lXEP 1115 1145 1163z16XE 1205 145 '1205 1215t11a5 126511m5z 16 XEP 1205 1205 1245zlaxE 1235 1255 1235 1275z 17 01L 1280 1280 1320/126A

jl b":fiif:#;,.1i$;,""::t{..r!';,mqhdi-oie F.hL 1016 {68,s,, boeo€,z ̂sr },.o,.,u,or,,Ga-rurco a prn).

Masc (kg); Tob.lul 3, Accesodi glele

18 L

r) D.numie coffiiold, wziFginl. 190, 191

Page 103: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Presiuneoln pneuri (suprapresiun')

Presiuneo din pnelri Pr6iune din pneun

cu iicdrcore de p6nd cu sorcind moxih6

spote Fold spote

z1?xE 175170 R 14,105/70 R 14,185/65 R 15,r 95/60 R 15

2.O 1,8

z 14XE,z 14 XEP

175170R 14.185/65 R 14,r85/70R 14,185/65 R 15,195/60R 15,205/50 R 16

2,0

z 16 XE,z 16XEP

185/65 R 14,18516s R 15,1 75U0 R 1.{ M+s,195/60 R 15,205/s0 R 16

2,2

195/60R 15,18s/65 R 15 M+s,205/50 R 16

2,2z 18 Xf

z17DIL 175170R14,185/65 R 14,185/70 R 1rl,195/60 R 15.205/50 R 16

r) oe.umie corercl,old, rezi posihile 190, 191'

3,4

203

Page 104: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Presiun.o in pn.un ($propr€lune)?n bari

cu lnc6rco€ de pOn6

z 12XE 175nOR M,165170 R 11,18t65 R 15,195/60 R 15

1,9

z 14XE,z 14 XEP

't7sl70 R 11,185/65 R 14,185/65 R 15,19s/60 R 15,205/50 R

'6z 16 XE,z 16 XEP

185/65 R 14,185/65 R 15,195/60 R 15,205/50 R 16

z 18 XE 19t60 R 15,185/65 R 15M+s,205/50 R 16

z 17 Drt 175170 R 11,1A5165R t4,185/65 R 15,195/60 R 1s,20150 R 16

r) D.nomie commbld, vezi poginile 1tO, 191.

Sisiemul el.cvk

12 Voli

44 Ah/ 55 ahtr /66Ah*/70 A.h *

Eoterio pertru tiel€{omondo rcdio cR 20 32

Page 105: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Copocit6li (oprorimorii, in tirri)

z t2xE z 14 XE,z tlxEP

Z io XE Z 16XEp zlaxE Z ITDTLJsenu'de16 iF ouotr i ,L,e.L ,o1._, , ;

" ; ; ;roro srsrem de clmoti2orecu sistem de climotizore 5,2

66 6,8s.r"-ura.,ri,q *tou"r,iJlallRiiliinrclEc! sistem de ctihoiizore 6,2

Rezetuorul de corburonr {cop..".r. "*hdd) 52 52 52utei ae

-oto,., s.limOoErttruru- 52 52

N'"elul!e'!i,' inr,e h..."jet. ^,rNG;A

\425

1,0 t ,0 1,0 IOR.-.o, d" |.hid p".r- ,c;;;i;;pd;;;;;;; 2,3 2,3 2,32,32,32,3

t l l

t1

I,1

' - \1 i

) - l

I 'h l i , 'i l l \ ll ' l \ t , '1,..1!lll I

D'mensiunit€ de montoi oleechipomeniu lui de t'octore Penrruremofc6/rulotd, cu cuploj srenc

$![i,1".'*lr..r**.n * u o"n"*

E

c

v6 ecomond6m si lncredinloliPortenerului dumneovostrd OP€lmontoEo e.hlponeniulli de frodoe

283

210

12

50

512

4n7

r Denuore.oner.io6,vezip.ginite jgO, l9j.

I

247

Page 106: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

5 portierc 4 porti€rc. VeBiune V.Biun€o

soloon Sol6n

4110 4252 4288 42481749 1709 1709 1709

Ldime cu oglinzile exienoo€ 1967 1967 19671425 1425 1465h5101 14751152Ot)2606 2606 2611 261111,00 11,00 41,0011,00

206

Z

210130

517

487

Vn recomndtm sd in<rcdinlolt ,Pdrtenetllul dumneovosiro ep€l

rcntord.<hipomentuIuide t@rcrc'

Page 107: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

l . , : i i '

Chei. . . . . . - . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .2,42Blocoreo portie€lor.......-...-.............12, 44, 46comutotor de co.tocl.-..-.........-...,.,,..,,,., 7, 18Pohiie.........,.....-..........-.........,,...,,..,,,.,,,,..,,,, 18S.ootere............-..........-..,,.....,.,.-,. -...,,.,....,... 1 I

Cheile de €2ery6.....-....................................... 42Cifro octon]c6.. . . . . . . . . , . . , . . . . . . , , . . . . . . . , , , 114, 190, 191Closiiicoreo ollovehic!luluiin funcie d€ moe brutd .............................197

Cloxon optic................--......................-............. l2Climotizore......,............,..........-..........,...,.,..,... 90Cod moto. . . . . . , . . . . . . . , . . . . , . , . . . , . - . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . - ,189Conpori nente de depoziiore .-................61 , 64Componente e|ecltonice...... ...........,..,.,..,,,., 180Comutoiordecontoc1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .7, 1BComuiotor de potnie.............-....-.... ........,..,.,,,, 7Comutoiorul de lumini......,-...,................,,...-,,. 12comutotorul 10tu lor . ....... ... ....-....-........ 12, 81conducer@ out@ehiculuiuirnofofo16r i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . i l4Forur i le. . , , , . . , , . . . , , . . , , , , . . . . , , , , . . . . , . . . . , . . . . . . . - . . . . . . . . . .s4Sisteme de ioxore,,,,,..,,,.,.,,.,, ....-........,...,.-.40

condlcerc (onomic6.. . , . . , . , . . . , , . , . . . , , , , ,1 10, 1 12Con5umul de coli1uroni.....,.......... 1 12, 1 14, 194Cansuhul de ulei ............................... .....-.... . 1 73Comordepo.c!6 podl . . . . . . . . . . . - - . . . - . . . . . . . . . . . .29Contorul de porcu6 t To1........ , .................,....,24Conver iorulcolol i i ic , , , . . . , . . . . . . . . 116, 119, 136Cncr l . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - , .144Cuplul destrongere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149,101

Cut o de mdnui ...................... ................... ....64Culio de viteze ou1omoi6,,,,,.....,,.,.,.,..........,. I 0!

0efe4 un]. ...,.... ............. ............... ........... 1 08l.treruperm alime.tnrilcuenergie ele.hicn. . . . . . . . , . , . . . . . . , . . . . . . . . . - . . . . . 103

Kickdown.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Monetoschimbdtoru|ur..,..,..,,,..,.......... ....,"7Prog/ome de conducerc............................ 105

D

Doto.. . . , , . - - . - - - - - . . , . , , , . . , , , . . , . . . . . . . . , . . . . , , , , , .33Dot€, , . . , , - . - . - - , - _ ' . . - , , . . . . . . . , . . . . . . . . .43, 188Dotetehnice. . , , . . . . . . . . . . . , . . . , . . , . , . . . . . . . , . . . . . . . . , . 188Deteriororeo strotului de vopseo.....,........,. 184Delonolii,............,.,..,...,..., ,... , .,,. ....... ,...... 1 14Dezobwt& ti d*sh4ofeo

c! sistem electonic de dimoiizore............. 99cu sistemul de aer eonditjomt ..... -...........96Gemudle loterole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .95

Oezoemre, sislemul de olimentor€<!moto id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . , , , , , , . , . , . 136

Dimensiuni..,................-,....-....... ..........,..-,.....296Direc$oosisrc ib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , , . , . . . j iCoispozrtive de bl@o€o utllor,,..,.. .,..,..,,,...,42

pentru sigurcnto copi lor ......... ................42, 86

Echipomentdetroctore. . . . , . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . 131lchipomentul rodio (cB)...........

-.. -- - -.... 41

Emisi i |edeCO2.. , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . , , , . . . . . . . . . . . . . . 193ESP (Progom elesirqnicde .onro ol rtobilirdlii)........ .. ........ .........._ 121

Foru. ioprnsepemonent. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . .81Fdturi de ceold .. .... ..... .... ............... ............ I i

in locuteo becui1or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Forlr i1e. . , . . . , , , . . , , . , . , , , . , , . . . , . , , , . , , . . , , , , , , . . . . . . . . . . . . . .12

Conducereo outovehiculuLui1n ofo@ jdii....... ........................ ........... ... 84

Dispozitiv de ovenjzare ,....,....,,.... ...........,. 1 9Foruri oprinse permonent . .,.... .,........ ...., . 8 7Foir . iCec&16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Ldmpile de ma$oder.......... .....---- -'.... 8l

Fozqlung6., . . . . . . . . . . . . . . , - . . , . . , , . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 81ldo.unm b*ur i lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Lonp6 de contol .......- .,.,,....,.....,.....-....... . 27

Inlocuireqbecu.1or, . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Fozd 1un9d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i2Fozdsc! id, . , , , , , , . . . . , , . . . . , . . . . . , , . , . , , . . . . . , - . . . . . . '12,A1Fl l l tu de Dolen,, . , . . , . . . , . , , . , , , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 1,2Fi l tu lde.qrbu@ni. . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Fi l l tu ldefrotor ind, , . , . . , . , . . . , . . , , . , , , . , , , , , , , .13a,1i5Filttul pe.ftu oetul odmi3 ..... ..... ... ..... ..... 1 02Fi l t ru lu le lu l ! idemolor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ' .74FrAnode mo.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . 19, J2aFrdno de moi.r . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . I 1 1, 113

Page 108: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

ae qdze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lampd de conrrcl

ABs (Aiti-lock Bioke sysien)..................Airboq . , . . . . . . . . - . . ._ - ._ _ ' . ' ' . ' ' ' . _._._.

deconrro o s iobi i r6 i i i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lofrpodecontrolo motoru/ui . . . . . . . . . . . . . . , , . . j18Lampo de controt penrr! em isjite

Moso b.ui6 o ouiovehicu!tui. . . ...... .......... j97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Mdswo.eoiehperoturtiexterioore......... ....32Mesojedeoverr izore. . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Mesoje de overtizore releftoorelo defe4iuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -__ ' . . . . . .3, !

N

Niveiul corburofrulu . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .30Niveul l ichiduuiderncre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .176Nivelu ! le iu lu i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 173Nivelul ! eillui de moror..... ... ,.... .... ..... ... 173Numdruldeident icoreo outovehic l luur . -_, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$9

Numerele che i . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Nuherele de cod.. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2oOgl indo inter imrd ' . ' - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Og lnda l.teroofd cu octio.dreouronordont i -orbire. . . . . . . ' . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

09r inzr |e . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .5,79Og inzi le e(er oore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j9,92Ogllnzi retrovizoofe exrertoore ....... ........ AOpeSetoce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2c. ,169

' - . ' ' ' . ' ' ' ' . ' ' ' ' , , ' . ' ' !3Of i f c i l de venr lot ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Porc$tr . . . . . ' ' - - - . . . . . . . . , . . 88:" ' -* . - - - - ' ' - - - ' '19Porcoreoveh.utuu, . . . . . .Pedolodefrond _. _- ._. . . . . . 124: "" : * _. _ . . _ _._. . . l | rfendmdF........ ..... ...... ... ... . .. .. ....... 1e3

.,.........21 , 80, 169pres€5roccero' i ior ignoteope/. . . . .2r .80 t .e

Potonierele. . . . _ _ _. . ._. . . . . . .83In ocu reo beclrlor t6Z, t6B

Proso de proie. l ie. . . . . . . _ . . . . . . . .60Prdcuio de ideitifi.ore.............-................... t8sPneu dezlmf lor . . ' ' ._ _- ' . . . ' . . . . . . . . . . . . , . . . . jsopneur ide or.a . . . . . . . . . . . . t lo, 2OtPn€unMrs.. . . . . . _. . . . . . . . . .2OlPneLr ipentr !noroi5izdpodd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 130Porn reo lo rece.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . t j1Pm reo motoru u. . ... .7, l8 .43 6

>rotur prod ce __. ..... ... Ita,

.118

.. .10

.126..75

121Gozele de etopdmenr .. . ......... .. . ........... | 8Pretensionotoore e de centuri ........... .. ..69SGtemu onrtdemoroj . . . . . . . . , , . . . . . . . , . . . . . . .435isieh!l eletronic at hoiotul!i .. ...........118Tronsmiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i05

Lonlur i leont ideroponte. . . . . , . . . . . . . . . . . . . .3A,20jLdmpi dec&F spore _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g1

rnlocuteo becurto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i63Ldmp deconirot . . ._- - , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ,24Ldmplede ect ! rd. . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . .83, 84Lompile de mor5orier....... .... ....... . .....,. ........ g 1

Inocureobecurtor. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .163L6mp le de porcofe. , . . .

- , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 12lnhuneo b€cur i lor . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Ldnpie de pozilie sporein ocuneo becur/or, . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . j 63

Ldmpile de sehnolizore o direcliei.. ....,.. ...... j3L6hpie nuh6ru ui de inhotrjcu ore

Inocuneq becur i tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Ldhp ie spor€ (pozi l e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Lichidul derdcr€. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Lubr l j ionl i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173, f t9Lucrd. i de sery ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,171

8iocdreo . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . .44, 48

!"i9" :_ _ - .............................57, 5e. . . . . . . . . . , .61

. . . . . . . , , . . .61, 132, 197lnbcuneobecur i lor . - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Sisiemu de i uminore. .... ,.... ......... ..... .... . 84slplihentoreo cdpoctdfii. .. ............ 56

Portbogoju 5uper ior . . . . , . . . . . . . .62,110, 113, j9/

213

Copo.rtdJi ... ..... , ... .. 105Corbu.anr. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .114,191Pre5iuneo i . pneuf i . . . - . - - - . . . . . . . 201

corburont. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Ch€io de co.tocr , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2Dotele outovehi .u lu lu i . . . . . . . . . . . . . . .189Niveiu ulelul l i de motof . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Presi lneoln pneur i . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .113

Sniemulde spdoreo porb. l ru lu i . . . . . l79

sugesti eielhoore lo condlcereooutovehicululu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5upoa( ofrbor . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

9Srerg6tooreiedeporb 7. . . . . . . . . . . . . . 14, 177

Stergerec ouiordotd.......... ..... '-. '-. -. l!

T

Tohomet! | , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 28Trp le e drn piele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1e5

Sisremlldeinchide'€.entrolizoid.. .. . l4Va dn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . .23

' i€ le.ononnooe pevolon . . . . , , . . . . . . . . . . . 2: iTe ecodanod iod oIe. foru mobl l . , ' . . - - 4 lI€eterotrro defuncl lc.ore . , . . .11J

Temponoiu . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . .122l€.mofret . l l ichidulul de.dcire . . . . . . . . . . . . .30Terefee.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,80Tipulmororulli .. ... ... ... .. ... 194 191Toctorea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . , . . . . . .139Troctore femorcdr!016.. . . . . . . . . . . . . . . 110, 131' l ronsmGieoutomoi6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

B oco/e monetei 9chi f rb6toru u . . . . . . . , . . l7Lonp6decontro . - , . . . . . . . . . . . . . , . . . 105Moneto schimb6ioru u .......... ......... .. 1 7, 104Progromul de iornd ..,. ,,,....... ........ ... .. 1 06

Tonsmisiemdnuold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'rropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Acl ionore mo.!od., . . . . . . . . . . . . . . . . . .8tlr€pte de vitezd .. .. .. .. . .... 17Tr lngh de overt iuore. . . . . . . . . . . . , . . . . , .80, 141lruso de prim-ojulor . .... .... ..... .,..... ,.. 80, 1 4lI ruso derepororeo pn€ur i lor . . . . . . . , . . .150

U el d€ notor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Ueiu uzoi . . . . , . . , . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .174,Jt I zoreo ombreiojuiU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l r ll-rrilizore pe timp de lornd

Dezoburireo t dezgheToreoqeofrur lor . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . .95,96

Lonlurile dnllderoponte .. ... ....... .. .l.l0

venr iororul . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .91, 172veni io lo- . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 90, 9,4, 100Ve. i l icdr tehniceper iod.e. . . . . . , . . . . . . . .29, 171Vi lezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,113

Consumul decorburq. t . . . . . . . . . . . . . . . . 1T2, 113Vitezomerru ... ... .^, -., .. 2A

215

Page 109: Manualul Utilizatorului Opel Astra G_RO

Postulde condlcere o oLtoveh culu ui.....,,.... .9Pozlo nedrd, rronshisie.,. ,,.. .... ........ ......... T7Pfeincd12ire. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,25P8iuneo in p.euri ...... ......... , ,...... ......12A,2A1Pretensionotooreledecentur i . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68P mi 1000km.. . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .110P. lz6 pentru qccesor i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Progfom el€.ironic de contfolol stdbi il6lii ...... ...... ......... ............ ... ... 121

Progrofru de lornd .... .... .. . ... .... ............. I 06Proteclio impotrivo ingh€lu u..............175, 179Proiecf iomed! lu . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,174, 1a2Pote4eoir iefrocie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Prote4ie impolrivo uii izdrilneoutorzoie. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .2,7,20,42,43

R

Rodioreceptoru. . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 4AReg oreo lorurilor . ...... ..... .. .............. .... .... s2

cei tur i |edesigwoi id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 7CS.oqne|e. . . . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3vo|on' ' ' ' ' ' ' ' ' , , , ' ' ' , . . ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , ' ' ' ' ' ' , . ' ' ' ' ' ' ' ' '7

Reg ora temperoturii ,,.,.. .... .... ..... ............. . 91Regloreovolo.ulLl . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .7Relee.. . . . , , , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . , ,a4

Repuner€o in fuiciune o oltovehicLlu !i....181Rezetoor ich C sp6 ore pentru s siemu despd dre c porbrzu ! i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 179

Reziste.io coic!rontLlu o detonolieChoodonicd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19A, 191

Rezisrenio lo deio.olie o carb!ronr!1u.. ...1j4Rootqderezervd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i t2, 145Rooto deuztemporof. . . . . . . . . . . . . . . . . .130, 144

Rodoj. . - . ' - . ' - ' . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10F16ne.. . . . . . . . . . . . , ._, . . . . ' ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Roi i le. . . . . . . . . . . . . , ' ' - ' . ' . - - - . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 127Rol iS pneu/. . . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . .121

sSdrcina pecupoju detroctore. . . . . . . . . . . . . . . . . .133

incdE ie. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93scor.efoldinc6lz l te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935.o!ne1e.. . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4

Mdrieo .dpocitdtii portboqoju ui ..... ....,56Suplimentorea copocitdlii podbogojulu .. 57

Schimbo@ { i t ru uide ulei . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 174Schimboreo tipu ui de poeuroaft .... ...... ... 127S.himboreo ulerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Schimbored u eiu ul de moior . .. ,.... ..... ..... 174Scootereo din funcfiune o altovehicliu ui,..181scooieredinfuncl iune.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .1815crunierq. , . . . . . . . . . . . . . . . , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . .a,a4Scule . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . 141semnoi izotoofeedeovor ie. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .13sem.dl zqioorele d€ direclie

r . roc! i reobecui lor . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . i62 1e3Senzof de p ooie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 177, 1A3Se&ceoni i -coro2iune.. , , . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . , . . . .1715{otur practce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T36

aihojoe informoii.. .. .... .... .... ..... ...... 31Cut iodevtezedutomord.. . . . . . . . . . . . .10€Geomlri elecklce ... ..... . .... ... ...... .. ...85Setoreo ore t o dotet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :13Ielec.mondo fodo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

squron16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . a6srglronleeluzlbie. . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . , . , . iE4

Sisieh ouiomot de condtionore o oerului .... 97Sistemed€rel inerepentrucopt i . . . . . . . . . . . . . .79,80slstemedetoxore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .40Sisiemelede siguoi ld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . ._. . . 66Sinemulontdemarol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .43Sisiemu deoercond1ofor. . . . . . . . . . . , , . , , . . . . . . . . . .90Sistemul de o omd ontifu................ ,,... ........ 5OSinemulde d imentore cu mororini..,,......... 1365is i€mu deopr indere. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .112, 1AOSistemuide conto ore o niveulu. . . . . , . . . . . . . . . 1215stemu deevoc!ore. . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . j19sisiemu de foruri.u hologen

inocuneo bec!dlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159Sstemu defr6nore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . 124Sistemuldeiumino.e. . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,81

Conducereo outovehiculu uiinoldro tdr i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Sisted!ldeinchiderecenrroltzot6....... ..44,46Sistem!lde r<ncu ore o de.u ui.............92,101Sjstemu de sehno izare ..........,.,.......... .,...,,... j 2Sistemul de spd ore o foruri or............... 15, 179S siemul de sp6lofe o unete . , . . . . . . .15,179,183Slstemu de spdidre o polbizulu .... ... ., 1 5, 1 79

Copocitdli . .. .. .... ..... ......... .. .. ........... _- 205Protecio impotrivo 1n9heiu]ui...............,,. 1 Z9Rezervoru l ichidu u despdore. . . . . . . . . . . .179

Sir .em!ldever i f core, . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . .22,34Snemu e/ectr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l5-4, leOSstemul electroniconrdehdroi , . . . . . . . . . . . . . ,43Sistehul Infoioiin€ni .... .... ............. ..... .....40spd oreo motcrului . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 196Spdtdre e scounelor drn spore. . . , , . . . . . . . . 55,58

214

Opel. ldei noi - molini moi bune.

Copyright by ADAM OPEL,AG, Rnssesheim, Germonv

l . lormot esi us 'o l iedi_p'Pzenr- lMo'uolo"ur ihzo'e\"-r \o lobr leLodoroirc i ' ionoio<Adom ODel iG s rpzefto drepiLl oe o ete(r"o nodrlio' ole spec'i olrilor !eh_ " ' tiilor

si desion;lui outovehiculelo/ fotd de informdliile iiirustroliile cuprinsein o<e5t Mo'uor precum

:i 6;-i{i.6ri dle orezentuh,i Mqnlorul de ulili2ore.

Edl o S"plembri .2OOa AOAMOoILAG ej<sel 'hem

lmprimoi pe h6rtie inolb'td fdrd clor'

KTA-1964/20-RO 09/2004