Manual Utilizare Fiat Doblo Cargo[1]

download Manual Utilizare Fiat Doblo Cargo[1]

of 206

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  183
 • download

  36

Embed Size (px)

Transcript of Manual Utilizare Fiat Doblo Cargo[1]

 • Stimate cclient,V mul]umim pentru c a]i ales marca FIAT [i v felicitm pentru alegerea unui Fiat Doblo.Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amnun]it [i o exploatare optim a noului Fiat Doblo.V recomandm citirea sa n ntregime nainte de a porni pentru prima oar la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel nct s pute]i beneficiala maxim de calit]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la condi]iile de siguran] ntrafic, ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului nconjurtor.Carnetul de Garan]ie anexat prezint lista serviciilor pe care FIAT le ofer clien]ilor si:- Certificatul de Garan]ie cu termenii si condi]iile de pstrarea a garan]iei;- gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.Lectur plcut [i sigur la volanul ma[inii dvs. !

  nn aacceesstt MMaannuuaall ddee UUttiilliizzaarree ssuunntt ddeessccrriissee ttooaattee mmooddeelleellee FFiiaatt DDoobblloo.. nn ccoonnsseecciinn]]qq vvqq rruuggaamm ssqq lluuaattii nn ccoonnssiiddeerraarree nnuummaaii vvaarriiaannttaa aacchhiizziittiioonnaattqq ddee dduummnneeaavvooaassttrrqq..

  11

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 1

 • FFOOAARRTTEE IIMMPPOORRTTAANNTT!!COMBUSTIBIL

  Motoare ppe bbenzin: folosi]i doar benzin fr plumb cu cifra octanic mai mare de 95.Motoare ddiesel: folosi]i doar combustibil Diesel care ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

  PORNIREA MMOTORULUIAsigura]i-v c frna de mn este tras. Pune]i schimbtorul de viteze n pozi]ie neutr; apsa]i pn la capt pedalade ambreiaj, fr s atinge]i accelera]ia, din acest moment:Motoare ppe bbenzin: roti]i cheia de contact la AVV [i elibera]i-o de ndat ce porne[te motorul. Motoare ddiesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i a[tepta]i stingerea martorilor lumino[i [i ; roti]i cheia la AVV [ielibera]i-o de ndat ce porne[te motorul.

  PARCAREA DDEASUPRA MMATERIALELOR IINFLAMABILEn condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarb, frunzeuscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

  PROTEC}IA MMEDIULUI NCONJURTORVehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continu a componentelor sistemului de e[apament asi-gurnd n acest fel o protec]ie mai eficient a mediului nconjurtor.

  22

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 2

 • ACCESORII EELECTRICEDac dup cumprarea vehiculului hotr]i s aduga]i accesorii electrice (care implic riscul descrcrii treptate abateriei), vizita]i o Reprezentan] FFiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i pentru a verifica dac sistemulelectric existent l poate suporta.

  CARDUL CCODEPstra]i acest card ntr-un loc sigur, nu n interiorul vehiculului. V recomandm s ave]i ntotdeauna asupra dvs. codulelectronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen].

  PLANUL DDE NTRE}INEREntre]inerea corect a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stri bune de func]ionare, pstrarea efi-cacit]ii mijloacelor de siguran], protejarea mediului nconjurtor [i reducerea cheltuielilor de ntre]inere de-a lungul tim-pului.

  MANUALUL DDE UUTILIZARE CCON}INE...... informa]ii, sfaturi [i avertismente importante n ceea ce prive[te conducerea sigur [i corect a ma[inii dvs. [intre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebit simbolurilor (siguran]a pasagerilor), (protec]ia mediului \nconjurqtor),

  (integritatea vehiculului).

  33

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 3

 • BINE AA}I VVENIT LLA BBORDUL FFiat-uului DDobloFFiat Doblo este un vehicul compact, cu o caroserie original, conceput s ofere satisfac]ie maxim n timpul condusului [i s asi-gure siguran]a pasagerilor, fiind n acela[i timp extrem de prietenos cu mediul nconjurtor.Totul, ncepnd de la noile tipuri de motoare pn la dispozitivele de siguran], de la condi]iile ameliorate de confort ale [oferului[i pasagerilor [i pn la solu]iile practice oferite, i confer vehiculului Fiat Doblo o personalitate extrem de agreabil.DDe aceasta v ve]i da seama o dat cu descoperirea faptului c stilul de condus, alturi de noile procedee de fabrica]ie, contribuiemajor la reducerea costurilor de ntre]inere.MMai mult, fiecare component a Fiat Doblo este complet reciclabil. Dup o durat de via] lung [i lipsit de probleme a ma[iniidvs., orice Reprezentan] Fiat va face cu plcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmtoarele consecin]ebenefice: lipsa polurii n urma aruncrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie prim.

  44

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 4

 • Siguran]a ppasagerilor.Important : ignorarea total saupar]ial a acestor instruc]iuni poatepune [oferul, pasagerii sau alte per-soane n pericol.

  Protec]ia mmediului nconjurtor.Acest semn arat procedurile corectede urmat pentru a v asigura c auto-turismul dvs. nu polueaz mediul.

  Integritatea vvehiculului.Important : ignorarea total saupar]ial a acestor instruc]iuni poateduce la defec]iuni mari ale autoturis-mului [i poate conduce la anulareagaran]iei.

  SSEEMMNNEELLEE CCEE VV AAJJUUTT SS CCOONNDDUUCCEE}}II CCOORREECCTT

  SSemnele din aceast pagin sunt foarte importante. Ele semnalizeaz acele pr]i din manual care trebuie citite cu aten]ie sporit.Dup cum vede]i, fiecare semn are un simbol [i o culoare diferit, astfel nct acestea s poat fi rapid [i u[or identificate n cadruldiverselor sec]iuni.

  55

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 5

 • SIMBOLURIVe]i gsi etichete specifice, colorate,lng sau chiar pe suprafa]a unorcomponente Fiat Doblo. Ele poartsimboluri pentru a v reaminti msurilecare trebuie luate cu privire la pieselerespective.Plcu]a din fig. 11 reprezint o legendpentru simbolurile care pot fi gsitesub capot.

  SISTEMUL FFIAT CCODEPentru a proteja vehiculul mpotrivafurturilor, acesta a fost dotat cu un sis-tem electronic de blocare a motorului(sistemul FIAT CODE) care seactiveaz automat, atunci cnd cheiaeste scoas din contact.n fiecare portcheie a cheii de contactse gse[te un dispozitiv electronic.Cnd motorul este pornit, acestatransmite un semnal de frecven]radio unei antene speciale montat ncontact. Semnalul modulat, care seschimb ori de cte ori este pornitmotorul, constituie parola prin careunitatea de control recunoa[te cheia[i permite pornirea motorului.

  CHEI ffig. 22Urmtoarele chei sunt oferite mpre-un cu vehiculul:- 2 chei A dac vehiculul nu este dotatcu telecomand.- o cheie A [i o cheie B dac vehicululeste dotat cu telecomand denchidere/deschidere portiere.Cheia A este cea folosit n modcurent. Se va folosi la :- contactul pentru pornire; - nchiderea/deschiderea portiereloranterioare;

  66 CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

  CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 6

 • - deschiderea/nchiderea u[ilor batan-te posterioare sau a hayonului; - deschiderea/nchiderea u[ilor lat-erale (doar versiunea Cargo); - dezactivare airbag pasager. Cheia B, cu telecomand ncorporat,are acelea[i func]ii ca [i cheia A la unautovehicul cu nchidere/deschiderecentralizat a u[ilor.Cardul FIAT CODE fig. 33 este livrat odat cu cheile [i con]ine urmtoareledate :A - codul electronic pentru pornirea deurgen] (vezi " Pornire de urgen] nsec]iunea " n caz de urgen] ").

  B - codul cheii mecanice ce va fifurnizat Reprezentan]ei FFiat atuncicnd comanda]i un duplicat de cheie.Pstra]i cardul CODE ntr-un loc sigur.Este bine s ave]i numrul de codelectronic scris pe cardul CODE neventualitatea n care va trebui sefectua]i o pornire de urgen].

  OPERAREDe fiecare dat cnd cheia de contacteste n pozi]ia STOP sau PARK, sis-temul de protec]ie va imobilizaautomat motorul.Pentru a porni motorul cnd cheia esten pozi]ia MAR:1. dac este recunoscut codul, mar-torul de avertizare ( ) de petabloul de bord va clipi scurt : nseam-n c sistemulde protec]ie a recunoscut codul cheii [ia dezactivat imobilizarea motorului.Rsuci]i cheia n pozi]ia AVV pentru aporni.2. dac martorul de avertizare ( )rmne aprins, codul nu a fostrecunoscut. n acest caz, ntoarce]icheia la STOP [i apoi la MAR. Dacmotorul rmne imobilizat, ncerca]i [icu celelalte chei primite.

  Dac totu[i nu pute]i porni motorulfolosi]i procedura de pornire deurgen] (consulta]i "n caz deurgen]") [i contacta]i urgent oReprezentan] FFiat.Cnd vehiculul se deplaseaz [i cheiaeste n pozi]ia MAR:1. dac martorul ( ) se aprinde ntimp ce vehiculul se deplaseaz,aceasta nseamn c sistemul face unautotest. (ex. datorit unei cderi detensiune).2. dac martorul ( ) clipe[tenseamn c vehiculul nu este protejatde ctre imobilizatorul de motor.Contacta]i imediat o Reprezentan]Fiat pentru memorarea codurilorcheilor n memorie.IMPORTANT Componetele electron-ice ale cheii pot fi afectate dac cheiasufer lovituri puternice.

  IMPORTANT Fiecare cheie are propri-ul ei cod care trebuie introdus nmemoria unit]ii de control a sistemu-lui.

  fig. 3

  b3000A0F

  CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 77

  1.qxd 11/23/2006 12:50 PM Page 7

 • CHEI DDUPLICATECnd este nevoie de chei adi]ionalemerge]i la o Reprezentan] FFiat,avnd asupra dvs. toate cheile primite[i cardul CODE. Acolo vi se vor mem-ora vechile [i noile chei (pn la 8) nsistem. Este posibil s vi se cear sdemonstra]i c vehiculul v apar]ine.

  Codurile oricror chei care nu suntdisponibile la noua procedur dememorare, vor fi [terse din memoriepentru a mpiedica folosirea cheilorpierdute sau furate la pornirea motoru-lui.

  Toate cheile [i cardul CODE trebuies fie nmnate noului proprietar lavnzarea vehiculului.

  TTEELLEECCOOMMAANNDDAA DDEENNCCHHIIDDEERREECCEENNTTRRAALLIIZZAATT AA UU{{IILLOORR

  Telecomanda este ncorporat ncheia de contact. Apsa]i butonul A -fig. 44 pentru a nchide [i deschideu[ile. Apsa]i butonul A pentru a ac]iona sis-temul. Ledul BB va clipi n timp ce trans-mi]torul trimite codul la