Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

download Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

of 90

Embed Size (px)

Transcript of Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  1/90

  H

  Iunie 2009 Manual PCRO EEC 1

  U.S. PEACE CORPS

  2009

  Planuri de lecție

  pentru educațiaecologică

  Peace Corps Romania

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  2/90

  Manual-pilot întocmit de Grupul pentru educațieecologică din cadrul Peace Corps Romania

  De ce a fost alcătuită această programă pentru educaţia ecologică........................................................................................................................................4

  Ce trebuie să ştim la început..........................................................................................Planuri de lecţie............................................................Error! Bookmark not defined.!ecţia " # Mediul $ Cum suntem conectaţi%............................................................&!ecţia ' # D(ra de energie........................................................................................")!ecţia * # +n toată lumea..........................................................................................",!ecţia 4 # pecii aflate în pericol............................................................................."!ecţia # !asă-te dus de curent...............................................................................')!ecţia , # uma tuturor păr ților...............................................................................'!ecţia & # /runcarea gunoiului în natură.................................................................'0!ecţia # +n aer........................................................................................................*"!ecţia 0 # Ce facem acum% Ce am putea să facem în 1iitor%...................................*

  /ne2e............................................................................Error! Bookmark not defined. Fişe informative şi fişe de lucru...............................................................................39  Fişe şi materiale pentru Lecţia 1 - Mediul - Cum suntem conectaț i...................*0

   Fişe şi materiale pentru Lecţia 2 – Dra de ener!ie............................................4' Fişe şi materiale pentru lecţia 3 – "n toat# lumea...............................................40 Fişe şi materiale pentru Lecţia $ – %pecii aflate &n pericol .................................* Fise şi materiale pentru Lecţia ' – Las#-te dus de curent .................................., Fişa pentru Lecț ia ( – %uma tuturor p#r ț ilor .......................................................,& Fişa pentru lecț ia ) – *runcarea !unoiului &n natur#.........................................., Fişa şi materiale pentru Lecţia + – "n aer ............................................................, Fişa pentru lecț ia 9 – Ce facem, Ce putem face,................................................&"

  /lternati1e pentru planurile de lecţie.......................................................................&' *lternative pentru Lecţia 1 – Mediul şi cum suntem conectaţi la mediu.............&' *lternative pentru Lecţia 2 – raseul ener!iei.....................................................&* *ltenative pentru Lecţia $ - %pecii &n pericol .......................................................&4 *lternative pentru Lecţia ' – Las#-te dus de curent ............................................)

  /cti1ităţi suplimentare............................................................................................." Clasa a $-a –– lim/are &n natur# 0Lecţia 1....................................................) Clasa a $-a –– ţnţarul somonul ursul 0Lecţiile 1 şi 3....................................) Clasa a $-a –– Desenaţi pro!ramul ilei şi efectul acestuia asupra mediului0Lecţia 9..............................................................................................................) Clasa a $-a –– 4ealiarea afişului cu speciile &n pericol 0Lecţia $..................." Clasa a +-a –– %omnul de 155 de ani 0Lecţia 9................................................." Clasa a +-a –– 6unoierii naturii 0Lecţia 1 ......................................................." Clasa a +-a –– Clasific#ri naturale 0%e poate adapta la orice lecţie ..............." Clasa a +-a ––6raficul reiduurilor 0Lecţia + ..................................................' Clasa a +-a ––6#siţi perec7ea 0%e poate adapta la orice lecţie &n special lalectiile 13 şi '.....................................................................................................' Clasa a +-a –– %imularea unei erupţii vulcanice 0Lecţia +............................... ' Clasa a +-a – un!a pentru pun!i 0Lecţiile ) si 9............................................' Clasele -  -- 8/servarea micro-universului 0Lecţia 13...............................* Clasele - -- Ce s-a sc7im/at &n 1'5 de ani, 0Lecţia 9 se poate adapta pentru

  lecţiile  2 $ ( ) şi +...........................................................................................* Clasele -  arta ta topo!rafic# 0Lecţiile 3 şi '..........................................* Clasele - -- Construirea unui peisa: 3D din 7arta topo!rafic# 0Lecţiile 3 şi' ..........................................................................................................................*

  Iunie 2009 Manual PCRO EEC 2

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  3/90

   Clasele - -- 8 urm# pe #mnt   Lecţiile 2 şi 95..........................................* Clasele - --  4ul din cutie 0Lecţia '...........................................................4 Clasele - --  Durata de viaţ# a lucrurilor   Lecţia 2....................................4 Clasele - -- r#im &ntr-o comunitate 0;tica vieţii &n comun 0Lecţiile ( + şi9...........................................................................................................................4 Clasele - --  Mimnd natura 0 se poate adapta pentru toate lecţiile &n

   special 1 $ şi ) ..............................................................................................+$ Clasele - -- %crisoare ecolo!ic# c#tre tine &nsuţi  Lecţia 9 iniţialiat# &nlecț ia 1 .................................................................................................................4 Clasele - -- Cum s# tr#im f#r# s# l#s#m urme 0La &nceputul sau la finalul&ntre!ii serii de lecţii........................................................................................., Clasele - --  *pa din !ospod#ria noastr# 0Lecţia ( ................................... Clasele - --  oem pentru diversitate 0Lecţiile 1 3 şi $ .............................0

  De ce a fost alcatuită această programă pentrueducaţie ecologică? /ceste planuri de lecţie au drept scop pre6entarea conceptelor şi problemelorfundamentale ale mediului în cadrul orelor de limba engle6ă.

  Programa este formată din nouă lecţii alcătuite conform standardelor curriculare dinRom(nia. 7iecare lecţie conţine o acti1itate de ba6ă menită să lărgească e2perienţa

  ele1ilor. +n ane2ă sunt incluse acti1ităţi suplimentare sau alternati1e care pot fifolosite în cadrul lecţiilor.

  Iunie 2009 Manual PCRO EEC 3

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  4/90

  !ecţiile au fost proiectate pentru ciclul gimna6ial clasele 8 - 89995. Predate în bloc: planurile de lecţie şi acti1ităţile oferă o pre6entare a principalelor concepte şi probleme de mediu rele1ante pentru ele1ii din ciclul gimna6ial. !ecţiile suntconcepute astfel înc(t să fie predate în serie: alcătuind un tot unitar: dar pot fi folositecu succes şi separate.

  Programa începe cu conceptele ecologice cele mai simple: trec(nd apoi la marile pro1ocări legate de mediu: pentru a se opri în cele din urmă asupra unor subiectespecifice: cum sunt circulația apei: poluarea aerului și gunoiul.

  7iecare lecție conține acti1ități care demonstrea6ă conceptele și problemele de mediu:care încura;ea6ă în1ățarea acti1ă de către toți ele1ii și care îmbunătățesc abilitățile defolosire a limbii engle6e.

  !ecțiile sunt concepute pentru a fi folosite în mod fle2ibil. 7le2ibilitatea este de faptunul dintre conceptele de ba6ă ale alcătuirii programei: fiind permanent încura;ată. Potfi adaugate sau scoase informații pentru a a;usta lecțiile la abilitățile și cunoștințele

  anterioare ale ele1ilor. Prin urmare: acti1itățile pot fi adaptate pentru a fi simplificatesau: dimpotri1ă: redate mai comple2: alte elemente put(nd fi adăugate sau înlocuite.Deși este încura;at lucrul în grup: profesorul are libertatea de a sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  5/90

  +n plus: populaţia continuă să crească. Dacă în pre6ent trăiesc apro2imati1 ,:miliarde de oameni pe glob: se estimea6ă că în '),) populaţia 1a depăşi 0 miliarde deoameni. 8iitoarea creştere 1a a1ea loc în special în ţările în curs de de61oltareproporţia estimată este de 00A5: ceea ce 1a afecta şi mai mult resursele naturale.Modul în care factorul uman afectea6ă reursele naturale> Bn mare număr de resurse seaflă pe lista celor care sunt în pericol. 9ată c(te1a e2emple> Pădurile: /pa:

  Combustibilii fosili: olul și iodi1ersitatea. ste necesar să ținem cont de faptul că înurma consumului apar deșeurile: aruncarea acestora fiind una din marile probleme alemediului.

   #durile• ')A din emisiile de ga6e care produc efectul de seră au drept cau6ă

  despăduririle din 6ona tropicală.• 9ndone6ia este a treia pe lista marilor producători de ga6e care produc efectul

  de seră: cau6a fiind aproape în întregime despăduririle.Distrugerea pădurilor tropicale>• P(nă în "0&0: pădurile tropicale au fost reduse cu apro2imati1 )A din

  dimensiunile EpreistoriceF.• 7otografiile făcute din a1ion și de pe sateliți arată că se distrug anual circa "'

  milioane de • Bn

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  6/90

  • +n '))): o treime din populația lumii suferea din cau6a lipsei apei.• A )) milioane5 din populația lumii suferea din cau6a lipsei acute de apă.

  %olul '-4săptăm(ni@ Resturile de ţigări> '- ani@ ticla de plastic> *))-)) de ani.

  Iunie 2009 Manual PCRO EEC !

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  7/90

  lanuri de lecție

   Lecţia 1 — Mediul — Cum suntem conectaţi?

  itlul lecţieiMediul # Cum suntem conectaţi%

  "ubiectulDefinirea termenului Emediu încon;urătorFşi înţelegerea modului în care natura nueste dec(t o împletire a tuturor formelor de 1iaţă.

  #i$elul de $%rstăClasele -

  Durata lecției & "pațiul necesar') minute pregătire@ *'-4' minute desfăşurare@ ala de clasă

  'biecti$e operaţionale (re)ultate pe care ele$ii trebuie să le demonstre)e lasf%rșitul lecţiei*le1ii 1or fi capabili să>

  ". Definească termenul Emediu încon;urător.F'. 9dentifice cone2iunea dintre toate ființele.*. Jtie numele diferitelor plante şi animale care 1ieţuiesc în prea;ma lor.

  +etode folosite (descrierea sumară a conţinutului orei*

  le1ii se implică în discuţiile din clasă: un ;oc de grup de brainstorming şi un ;oc dereali6are a cone2iunii.

  "copul lecţiei ( ,ustificarea pe scurt*le1ii 1or cunoaşte definiţia cu1(ntului EmediuF şi apoi se 1a arăta interdependenţanoastră în cadrul mediului prin ceea ce ne leagă de natură.

  +ateriale şi mi,loace au-iliare (de ce a$em ne$oie pentru a susține această lecţie*Kablă şi cretă sau tablă albă şi marLere. le1ii 1or a1ea caiete şi pi2uri sau creioane.lastic şi pi2uri. Dicţionar engle6-rom(n pentru traducerea cu1intelor care denumesc

   plante şi animale.

  işa necesară: /ecţia 0 1 +ediul2ocabular 2ocabular de ba)ă:Mediu

   HaturăPlante/nimaleIrană/dăpost/pă/er Cone2iune

  8iaţa ca un întreg

  2ocabular a$ansat :Dependenţa9nterdependenţaiodi1ersitate=2igen/6otDio2id de Carbon

  Iunie 2009 Manual PCRO EEC "

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  8/90

  Desfăşurarea lecţiei

  Cadrul !eneral 

  Definiţia cu$%ntului 3+ediu.4 Mediul poate fi definit ca Etot ce e2istă în ;urul

  nostru:F at(t elemente 1ii c(t şi ne1ii. ste esenţial pentru noi toţi pentru că fără mediunoi nu am mai a1ea cele necesare traiului>

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  9/90

  referă5.= EreţeaF a 1ieţii " minute /lcătuiţi o reţea care să repre6inte 1iaţa. crieţi pe

  cartonaşe cu1intele din acti1ităţile precedente 1e6ifişa din secţiunea materialelor au2iliare5. le1ii seaşea6ă în cerc: ţin(nd c(te un cartonaş în m(nă şi

   primesc un g

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  10/90

   Lecţia 2 – Dâra de energie

  itlul lecţieiD(ra de energie energN trail5 $ Bn plan de lecție inspirat de pe site-ul Climate

  C

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  11/90

  nergiePetrolResurse reînnoibileResurse care nu se pot reînnoiKransport

  MaterialeConsumator ProdusePlasticc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  12/90

   produc efectul de seră a scă6ut este declinul industriei grele a Rom(niei dupăRe1oluție și înlocuirea acesteia cu industria ușoarăQQ. /ceastă e1oluție poate fiurmărită în multe țări din fostul bloc so1ietic.

  Dacă 1rem să nu contribuim la sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  13/90

  consumator. C(nd ga6ele sau petrolul sunt arse întermocentrale pentru a obține energia care pune înfuncțiune utila;ele: camioanele: 1apoarele: bio2idulde carbon: dega;at prin ardere: se împrăștie înatmosferă. /cest ga6 este unul din principalele

  ga6e care produc efectul de seră și sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  14/90

  carbon. /stfel: la fiecare etapă în drumul de lareurse la produsul finit: energia fiind folosită pentruscoaterea țițeiului din păm(nt: pentru funcționareami;loacelor de transport: a utila;elor din fabrici:

   pentru încăl6irea spațiilor de producție sau

  transportul lucrătorilor la ser1iciu: se eliberea6ă înatmosferă bio2id de carbon și prin urmare seacumulea6ă ga6e care produc efectul de seră șiclima se modifică continuu. e poate folosi unsimbol pentru emisiile de C=' .

  După completarea diagramei: este important să-ia;utați pe ele1i să facă legătura dintre folosireacombustibililor fosili și ga6ele care produc efectulde seră # în special bio2idul de carbon # eliberateîn atmosferă. /ceste emisii repre6intă cau6a

   principală a modificărilor climei.Conclu6ii șiînc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  15/90

   pot a1ea o durată de ")#" ani. Ce seînt(mplă cu un obiect după ce de1inenefolositor%

  ,. Cum se poate afla care este efectul puteriide cumpărare asupra emisiilor de ga6e în

  atmosferă%&. Brmăriți părerile ele1ilor despre>

  o Țările care consumă produse multeși contribuie astfel la emisiile dega6e din aer@

  o Care este impactul asupra 1iitoarelor generații@

  o /lte țări care nu sunt mariconsumatoare: dar sunt profundafectate de sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  16/90

   Lecţia 3 — Unde n lume?

  itlul lecțieiBnde în lume% -- /cest plan de lecție a fost adaptat după manualul de educaţieecologică şi frunele veri cresc de ristina 8agos

  "copul lecțieile1ii 1or identifica

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  17/90

  rocedura

   re!#tirea lecț iei

  2istă multe feluri de ecosisteme în lume. Koate ;oacă un rol important ca

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  18/90

  celelalte te2te urmate de c(te o pau6ă pentru întrebări și comentarii. minute pentrufiecare sesiune de întrebări și comentarii5*. le1ii primesc c(te o bucată de

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  19/90

  2ocabular pentru ni$el a$ansat:raconier racona;

  7iinţă2oticogăţ

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  20/90

  rocedura

   re!#tirea lecț iei/ceastă lecţie presupune completarea de către ele1i a fişei respecti1e.

   Desf#şurarea lecţiei Activitatea Durata Descrierea activit ăţii 

  Pre6entareaarticolului şidiscutareatitlului

  ") minute /nunţarea titlului articolului EComerţul pe internetameninţă animalele e2oticeF. Dacă este ne1oie: se scrietitlul pe tablă. le1ii sunt a;utaţi să complete6e fişa aleg(ndîntre /de1ărat şi 7als. !a clasele mai mici: citiţi mai înt(iarticolul şi apoi cereţi ele1ilor să complete6e coloana /7

   pentru a 1erifica înţelegerea.5Citirea si

  găsireasinonimelor 

  ") minute Citiţi articolul 7işa "5 împreună cu clasa şi cereţi ele1ilor

  să complete6e fişa cu sinonime.Citirea:discutarea şiefectuareae2erciţiilor 

  *) minute Citiţi articolul E+n apărarea caprei negreF 7işa '5 împreunăcu clasa şi discutaţi. /cest plan de lecţie are o mulţime deacti1ităţi suplimentare în secţiunea Planurilor alternati1e:

   pe care le puteţi adapta în funcţie de ni1elul clasei şi deinteresele ele1ilor.

  2erificarea ințelegerii&E$aluarea (modul în care ele$ii și5au însușit materialulpredat*Cereţi ele1ilor să numească animale ameninţate cu dispariţia: în pericol de dispariţie

  sau dispărute. Puneţi întrebări referitoare la cu1intele noi în1ăţate şi faceţi o listă cuidei pentru apărarea acestor animale.

  ;esurse pe internet/rticolul despre capra neagră rom(nească>OOO.1i1id.roinde2.p

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  21/90

   Lectia $ – Lasă%te dus de curent 

  itlul lecției

   Las#-te dus de curent   este un plan de lecție inspirat de site-ul Consiliului pentrueducație ecologică > OOO.montana.eduOOOOet;ourneN.

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  22/90

  PrecipitațiiKranspirație

  ublimare trecere din stare solidădirect în stare ga6oasă51aporareCondensare

  rocedură

   re!#tirea lecț ieiKoată 1iaţa de pe Păm(nt depinde de apă. Ploaia cade pe păm(nt şi

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  23/90

   Desfașurarea lecț iei

   Activitatea Durata Descrierea activitatii Discutareacircuitului apei in

  natură

  minute +ntrebaţi-i pe ele1i de ce apa este at(t de importantă. i artrebui să a;ungă la răspunsul că fără apă nu poate e2ista

  1iaţă pe Păm(nt.

  Desenați pe tablă diagrama tradițională a circuitului apei:folosind termenii de mai sus. le1ii 1or fi implicați înaceastă acti1itate. /poi: distribuiți fiecărui ele1 c(te o fișăcu Diagrama Circuitului /pei.

  2plicați că: de fapt: acest circuit este mult mai comple2dec(t în aceste digrame sc nori: plante: animale: r(uri: oceane: lacuri: apede suprafață: ape subterane și g

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  24/90

  sub formă de ploaie. /poi ele1ii se 1or alinia în spatele6arului la fiecare oprire. !a oprirea pentru nori: ei se 1oralinia pe un singur r(nd: iar la celelalte: în perec

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  25/90

   Lecț ia & — "uma tuturor #ărtilor

  itlul lecțieiuma tuturor păr ților # Plan de lecție adaptat după un plan de lecție din roiectul @et 

  "ubiectul lecțieiModul în care acti1itățile oamenilor contribuie la poluarea r(urilor și cum poate firedus acest tip de poluare.

  #i$elul de $%rsta a ele$ilorClasele -"'

  Durata lecției & "pațiu necesar) minute ala de clasă

  'biecti$ul lecției (ce trebuie să știe ele$ii la sf%rșitul lecției*le1ii 1or fi capabili să >

  ". 7acă diferența dintre sursele de poluare.'. Recunoască faptul că toată lumea contribuie și răspunde de calitatea apei unui

  r(u sau unui lac.*. 9dentifice etapele de reducere a poluării.

  +etoda (conținutul lecției*Pe o coală de

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  26/90

  rocedura

  Cadru !eneral Calitatea apei unui r(u sau lac depinde foarte mult de cei care folosesc terenul din ;urși factorii naturali e2istenți în ba6inul respecti1. 7actorii naturali includ terenul care seerodea6ă cu usurință și care produce sedimentarea și colmatarea r(ului sau lacului.Printre factorii umani se numară acti1ități ca aratul păm(ntului: tăierea pădurilor:minerit sau construcții. Koată lumea poartă responsabilitatea pentru sănătatea unui

   ba6in

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  27/90

  secțiunile de la st(nga la dreapta: at(t în partea de sus c(t și în partea de ;os. Decupațisecțiunile și apoi fiecare secțiune pe lungimea r(ului.

   Desf#șurarea lecț iei

   Activitatea Duratalecț iei 

   Descrierea activităț ii 

  +ncăl6irea minute /flați ce stiu ele1ii despre ba6inele

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  28/90

  le1ii 1or enunța tipul de poluant repre6entat deobiectele pe care le-au ales. =biectele se 1or deplasa îna1al: p(nă c(nd ultimul grup de ele1i deține toateobiectele.

  Discuții ") minute Discuții pe ba6a acti1ității anterioare. Cum s-au simțitele1ii care s-au aflat în sectoarele din a1al% /u obser1atmodul în care acțiunile din amonte au afectat secțiuniledin a1al% Pot utili6atorii din amonte să modificecalitatea apei folosite de cei din a1al%

  le1ii își cer obiectele înapoi. 2plicați că obiectelecare pot fi ușor identificate repre6intă surse de poluare

   punctiforme. /lte obiecte pot fi mai greu de cerutînapoi: deoarece aceste tipuri de substanțe poluante

   pro1in din mai multe surse. /ceste obiecte repre6intăsurse de poluare non-punctiforme.

  Conclu6ii și e1aluare minute le1ii 1or scrie un paragraf: arat(nd cum au contribuitla poluarea r(ului și în ce măsură contribuția lor repre6intă o sursă de poluare punctiformă sau unanepunctiformă. le1ii 1or gasi modalități de reducere acantității de substanțe poluante pe care le-au de1ersat înr(u.

  2erificarea înțelegerii&E$aluarea (măsura în care materialul predat a fost însușitde către ele$i*

  le1ii își spun părerea despre contribuția lor la îmbunătățirea calității apei și despree2emple reale din 6ona în care locuiesc: fac deosebirea între poluarea prin surse punctiforme și non-punctiforme și discută despre acțiunile care pot fi luate pentru aîmbunătăți calitatea apei.

  2ariante pentru clasele cu ni$el mai puțin a$ansat de engle)ă+n loc să reali6e6e descrierea ameliorării 6onei r(ului în scris: ele1ii 1or desena.

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  29/90

   Lecț ia ' – Aruncarea gunoiului n natură

  itlul lecției/runcarea gunoiului în natură

  Conținutul acti$itățiiDurata de timp în care tipurile de deșeuri se descompun și moti1ul pentru care nutrebuie să mai aruncăm gunoiul în natură.

  2%rsta ele$ilorClasele #

  Durata lecției & "pațiul necesar) minute ala de clasă

  'biecti$ele lecției (re)ultatul la care ele$ii trebuie să a,ungă la sf%rșitul lecției*". le1ii 1or în1ăța de c(t timp este ne1oie ca deșeurile să se descompună'. le1ii 1or lua o

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  30/90

  Desfășurarea lecției

   Desf#șurarea lecț iei Activităț i   Durata  Descrierea activităț ii 

  9ntroducere " minut !a inceputul acti1ității ele1ii sunt rugați să ridicem(na dacă 1reodată au aruncat deșeuri în natură.puneți-le să fie cinstiți și că nu e greșit dacărecunosc acest lucru. Profesorul recunoaște că șielea trebuie să ridice m(na. Koți ele1ii: c o bucată de ste bunăaruncarea deșeurilor în natură% Ce se poate face

   pentru a stopa acest fenomen% Hotă> Răspunsuri posibile> Hu e2istă suficientecoșuri de gunoi@ Dacă deșeurile răm(n așa demult în natură: generațiile următoare se potocupa de ele@ Hu e2istă reguli drastice pentru astopa acest fenomen@ Bn deșeu nu contea6ă

   pentru natură@=amenii nu cunosc aceste lucruri despredescompunerea deșeurilor.+ntrebări> Dar oare este acest lucru bun pentru

   păm(nt% 8oi ce puteți face%

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  31/90

  9nițierea acțiunii minute le1ii compun un anga;ament. După ce scriuacest anga;ament în caiet: ele1ii stau în picioarecu m(na dreaptă ridicată și îl rostesc în cor: dupăcare îl semnea6ă.

   Hotă> Bnele anga;amente pot fi destul desimple> Promit să nu mai arunc gunoi pe ;os.Promit să arunc toate deșeurile la coș. Bn ele1 adeclarat odată că își ia anga;amentul să adunegunoiul după cine1a o dată pe 6iS

  emă&E$aluare (măsura în care lecția a fost însușită*le1ii 1or arunca mai puțin gunoi în curtea școlii sau în școală. i 1or 1orbi cu ele1iimai mici despre cele în1ățate în această lecție.

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  32/90

   Lecț ia ( % )ste n aer 

  itlul lecțieiste în aer 

  "ubiectul lecțieiKipuri de poluare a aerului

  #i$elul de $%rsta a ele$ilorClasele --

  Durata lecției& "pațiul necesar) # minute ala de clasă

  'biecti$e (ceea ce trebuie să rețină ele$ii la sf%rșitul lecției*

  le1ii 1or identifica c(te1a din cau6ele poluării aerului: efectele acestei poluări şimodurile în care ei pot a;uta la reduceea acestei poluări

  +etode folosite ( conținutul lecției*

  e 1a face /rainstormin!  cu ele1ii întregii clase a1(nd ca subiect poluarea aerului.le1ii 1or participa prin desene la o acti1itate prin care 1or în1ăţa mai mult despre

   poluanţii aerului şi modurile de stopare a poluării. le1ii mai mari 1or alcatui un

  scenariu-radio.

  Cadrul general al lecției

  C(t este de important să poţi respira% /de1ărul este că speciile de plante şi animale de pe Păm(nt nu pot supra1ieţui fără un mod oarecare de a respira. Plantele au ne1oie deun ga6 numit dio2id de carbon pentru a-şi asigura

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  33/90

  2ocabular de ba)ă:Poluarea aeruluimog ceață amestecată cu fum5Particule de praf 

  Combustibil!emnCărbuneGa6Centrale electrice

  /er condiționatPolistiren

  2ocabular pentru ni$el a$ansat:Mono2id

  Dio2id/erosoltratul de o6onDispariția stratului de o6on

  rocedura

   re!#tirea lecț ieiPregatiți o copie a Kabelului cu substanțe poluante ecțiunea cu fișe5. Kăiați tabelulastfel înc(t fiecare substanță poluantă să se afle pe c(te o f(șie de &A a6ot: '"A o2igen: "A dio2id de carbon:argon şi alte ga6e şi 1apori de apă.

  Desenaţi pe tablă un cerc de mărime medie şi scrieţi încentrul lui Epoluarea aeruluiF. Rugaţi-i pe ele1i să seg(ndească la c(te1a cau6e ale poluării aerului.

  După ce toate cau6ele enumerate au fost scrise în e2teriorulcercului: conectaţi-le prin linii la cercul aerului poluat.Pentru a a1ea mai multe informaţii despre cau6ele poluării

  aerului: consultaţi tabelul despre descrierea poluanţilor fisaE Despre poluanţiF.

  /fiș ECăutat de polițieF și emisiunede știri

  ") minute +mpărţiţi ele1ii în & grupuri.

  Din cele f(şii cu descrierea poluanţilor: reţineţi poluantul"-mono2idul de carbon pentru că acest poluant 1a fi folositde către professor. Daţi fiecărui grup din cele şapte formate>descrierea unui poluant din tabelul E Despre poluanţiF: ocopie a tabelului ECe stiţi despre poluanţiF: c(te1a bucăţi de

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  34/90

  de polițieF pentru poluantul pe care l-au primit. /cest afiș 1aconține următoarele informații> nume: descriere: unde a fost1ă6ut ultima dată de unde pro1ine5 și măsuri de precauțiede ce este periculos5.

  7olosiți Mono2idul de Carbon ca e2emplu și creațiîmpreună cu ele1ii un afiș. le1ii folosesc informația pentrumono2idul de carbon pentru a completa fișele lor goale. 8orcompleta și secțiunea despre poluantul grupei lor. Hu 1ora1ea în acest moment informații despre cum se poate stopa

   poluarea cu mono2id de carbon. /ceasta informație o 1ore2trage din emisiunea de știri pe care profesorul o 1a reda încontinuare.

  Profesorul interpretea6ă știrea despre cum se poate stopa

  acest poluantși acest lucru le 1a arăta ele1ilor ce au de făcutîn grupurile lor. le1ii trebuie să scrie știrea pe care o 1or

  da: știre care 1a include toate informațiile pe care le audespre substanța respecti1ă care poluea6ă aerul. După citireaștirii de către profesor: ele1ii 1or a1ea toate informațiiledespre mono2idul de carbon în tabelele lor. ") minute

   pentru această acti1itate5

  le1ii reali6ea6a și pre6intă afișele șiemisiunile de știri.

  * minute Grupurile 1or lucra timp de ") min. la posterul EC#utat de oliţieSF şi la Atirea 4adio Bn poluant periculosF.După aceasta: fiecare grup 1a a1ea * minute ca să-şi

   pre6inte posterul şi să interprete6e ştirea radio. Grupurile

  care pri1esc 1or trebui să complete6e tabelul lor ECe ştiţidespre poluanţiF pe măsură ce informaţiile de1indisponibile.

  2erificarea înțelegerii&E$aluarea (cum se poate determina măsura în carematerialul predat a fost însușit*le1ii demonstrea6ă însușirea materialului predat prin reali6area afișului și aemisiunii de știri și prin completarea tabelului despre substanțe poluante.

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  35/90

   Lecț ia * — Ce +acem acum? Ce am #utea să +acem n viitor?

  itlul lecției

  Ce facem acum% Ce am putea să facem în 1iitor%

  "ubiectul9nfluența oamenilor asupra mediului și cum poate fi aceasta ameliorată.

  #i$elul de $%rsta a ele$ilorClasele -- Durata lectiei& "pațiul necesar) - minute@ ala de clasă

  'biecti$ele lecției (ce trebuie să știe ele$ii la sf%rșitul orei*le1ii 1or fi capabili să>". 9dentifice influența oamenilor asupra mediului.'. /lcătuiască o listă cu moduri în care ei ar putea micșora impactul negati1.

  +etoda (conținutul lectiei*le1ii 1or face o listă de acti1ități: 1or participa la un grup de discuţii: 1or completatabele şi 1or scrie un anga;ament pentru a;utorarea Păm(ntului.

  "copul lecșieiă-i în1ețe pe copii să aibă un stil de 1iață ecologic.

  +ateriale didactice și au-iliareucăți de

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  36/90

  rocedura

  Cadrul general

  7iecare lucru afectea6ă mediul. Bnele lucruri au un efect ma;or asupra mediului precum de1ersările de petrol: găurile din stratul de o6on şi fenomenele naturale. /ltelelasă doar urme uşoare. 7iecare afectea6ă mediul în diferite feluri.C(t de mult afectăm noi personal mediul%

  le1ii 1or discuta despre rutina lor 6ilnică şi 1or descoperi modurile în care eiafectea6ă mediul. După ce au identificat impactul personal: ele1ii 1or găsi metode dea micşora impactul propriu asupra mediului. Deşi la ni1el indi1idual ei 1or face paşimici: ca grup de persoane dedicate: pasionate şi dorind să a;ute: ei 1or putea a;utafoarte mult mediul. +mpreună: ei 1or putea face promisiunea de a continua să a;utePăm(ntul pentru o 1iaţă mai sănătoasă.

   Desf#șurarea lecț iei Activitate

  a Durata Descrierea activităț ii 

  !istaacti1ităților 6ilnice

  minute le1ii sunt organi6ați în grupuri de * sau 4. +n cadrul fiecărui grup:ele1ii 1or alcătui o listă cu acti1ităţile lor 6ilnice e. sp#lat pedinţi mic de:un &m/r#cat etc Pentru fiecare acti1itate: ele1ii 1ordescoperi modul în care aceasta afectea6ă mediul şi modul în careei pot face o sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  37/90

  înşişi asupra mediului: dacă ar promite să-şi sc OOO.6erofootprintLids.com .

  Promisiune cătrePăm(nt

  minute Daţi-le ele1ilor încă o bucată de

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  38/90

  ,./dunaţi ecusoanele făcute de ele1i: faceţi-le o gaură în partea de sus: prin caretreceţi un şnur pentru a putea fi purtate agăţate de g(t. !a următoarea oră: puneţi-ledupă gîtul fiecărui ele1: anunţ(nd că au fost primiţi în r(ndul X/părătorilor mediuluiF.

  &.Continuaţi această acti1itate cîte -")min într-o 6ipe săptăm(nă: pentru ca ele1ii să poată spune cum au a;utat ei mediul sau dacă au 1ă6ut pe alţii făc(nd ce1a în a;utorulmediului.

  ;esurse si /ink5uriOOO.6erofootprintLids.com  $ Calcularea amprentei de carbon și alte resurse pentruele1i și profesori.

  ......................................................

  .....

  ......................................................

  .

  UNC!"A

  APĂRĂTOR AL MEDIULUI

  http://www.zerofootprintkids.com/http://www.zerofootprintkids.com/

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  39/90

  8ne-e

  ie in+ormative i +ie de lucru

  /ceast+ secțiune conţine materialele şi fişele de lucru corespun6ătoare planurilor de lecţii. +n

  fiecare plan de lecţie se găsesc trimiteri la această secţiune. Pentru fiecare plan de lecţie autoriimanualului au pre1ă6ut cel puţin o fişă de lucru pentru acti1ităţi de scriere sau pentru de61oltareadeprinderilor de ascultat şi citit.

  ie #entru Lecţia 1 – Mediul – Cum suntem conectaţi

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  40/90

   

      I   e   p   u   r   e

      I   a   r    b    ă

      C   o   p   a   c

      V   a   c    ă

      I   n   s   e   c   t

      ă

      L   u   p

      S   e       !   n   ţ   e

      V    !   e   r   

     e

      "    !    !   n   ţ    ă   u      a   n    ă

      P   a   s    ă

     r   e

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  41/90

   Lectia 14 ia de lucru 1 – M)D.UL 5/C6/7U-06- 8. L)90U-A /6A"0- CU AC)"0A

  Definiţia cu$%ntului 3mediu4. Mediul poate fi definit că Etot ceea ce ne încon;oarăF. l esteesenţial pentru noi pentru ca fără el nu am a1ea

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  42/90

  Persoana bea lapte.!aptele pro1ine de la 1acă.8aca măn(ncă iarbă.9arba creşte mai bine datorită 1iermilor.

  ". Pasăre: săm(nţă: insectă: copac: apă

  '. !up: iepure: persoană: plantă: murdărie

  *. Maimuţă: copac: soare: banană: apă

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  43/90

  /ecţia 6 1 D%ra de energie 1 işe informati$e şi fişe de lucru

   Lecţia 2 ia 1: ;ovestea com

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  44/90

   Lecţia 2 ia 2: ;e urma energiei 

  Brmătoarele etape sunt parcurse de energie şi combustibilul fosil în procesul de fabricaţie al

  unui articol din material plastic pe care îl folosim cu toţii # computerul>

  e începe e2ercițiul prin desenarea unui computer la unul din capetele unei 1iitoare sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  45/90

  • e construiesc forme pentru materialele plastice• Muncitorii merg cu maşina la lucru• 7abricile sunt încăl6ite sau răcite• Btila;ele procesea6ă materia primă în componente finite. /ceste utila;e sunt

  alimentate cu curent electric produs în centrale cu cărbune sau alte surse cum

  ar fi cele care funcţionea6ă cu energia produsă de apă # Care sunt implicaț iileasupra !aelor de ser# produse de acestea din urm#,  # nergia apei este oresursă care se reînnoieşte şi care nu produce emisii periculoase5.

  • Componentele sunt ambulate pentru a fi transportate # Cu ce, # Plastic: alţi producători ai anumitor piese din

  calculator pot asambla componente la r(ndul lor # acest lucru se poate producefie cu consum de energie: fie fără5.

  0raseul com#uterului • Diferite componente ale computerului ar putea pro1eni de la diferiţi

   producători # fiecare componentă are traseul său specific de energie• Muncitorii din unităţile de asamblare se deplasea6ă la lucru cu maşinile• 7abrica de asamblare este încăl6ită sau răcita• Computerele sunt asamblate fie manual fie cu a;utorul utila;elor • Computerele configurate sunt ambalate• Computerele sunt distribuite angrosiştilor sau direct detailiştilor • Depo6itele angrosiştilor sunt încăl6ite sau răcite• /genţii de 1(n6ări se deplasea6ă la maga6in cu maşina• Cumpărătorii merg la maga6in cu maşina• Cumpărătorii transportă computerul acasă cu maşina• /casă: cumpărătorii aruncă ambala;ele: ce opţiuni e2istă pentru acest lucru% # 

  Cartonul şi

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  46/90

   Lecţia 2 ia 3: Lista de materiale

  +ateriale din care sunt fabricate obiecteledin ,urul $ostru

  De unde pro$in materialele (+ediu*

  Plastic

  Pro1ine din ţiţei şi ga6e naturale: care se găsesc

  în sol. unt necesare milioane de ani pentru ca prin descompunerea plantelor şi a animalelormoarte: să se forme6e ţiţeiul şi ga6ele naturale.Pentru e2tragerea lor din păm(nt se fac fora;e.

  ticlă

  ticla se fabrică dintr-un anumit tip de nisipsilicos5 care se găsește în sol şi care se combinăcu piatră de 1ar şi leşie şi se supun la temperaturifoarte ridicate

  !emn arboriI(rtie arbori: stuf  umbac Plante de bumbac!(nă oi

  Poliesternailon

  Produse din petrol şi ga6e naturale: care segăsesc în sol. unt necesare milioane de ani

   pentru ca prin descompunerea plantelor şi aanimalelor moarte: să se forme6e ţiţeiul şi ga6elenaturale. Pentru e2tragerea lor din păm(nt se facfora;e.

  Mătase 8iermi de mătase

  Metale> aluminiu: aur: argint: bron6: alamă: fier:cupru: 6inc: etc.

  lemente sau combinaţii de elemente care segăsesc în păm(nt şi sunt e2trase prin galerii şicariere.

  Piele Pielea animalelor  

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  47/90

   Lecţia 2 ia ! —;ovestea com

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  48/90

   Lecţia 2 ia de lucru

  Parcurgeţi te2tul din 7işa " - Brma de energie şi răspundeţi la următoarele întrebări folosind propo6iţiide61oltate.

  Ce culoare are ţiţeiul%

  De ce este considerat ţiţeiul o resursă care nu se reînnoieşte%

  Daţi patru e2emple de produse obţinute din ţiţei sau petrol.

  Care este

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  49/90

   Lecţia 3 — Unde n lume? — .n+ormaţii i ie de lucru

   Lecţia 3 %% .n+ormaţii des#re ecosistemele e>treme

  oinărind prin pădurile tropicale

  Pe glob sunt ' tipuri de păduri umede> păduri tropicale şi păduri temperate umede şi am(ndouă sunt în pericol. +n fiecare minut: sunt tăiaţi "**4, mp de pădure tropicală@ oamenii de ştiinţă aprecia6ă căecosistemele pădurilor tropicale 1or fi distruse în următorii *) de ani. +n tatele Bnite: a rămas doar*A din pădurea originară: cea mai mare parte a ei fiind în Pacul Haţional =limpic.Pădurile tropicale pot fi înt(lnite aproape de ecuator. & de procente sunt situate în /merica Centrală şide ud. Cele mai întinse păduri temperate se află în partea 1estică a /mericii de Hord. /m(ndouăecosistemele sunt 6one umede şi lu2uriante: foarte bogate în biodi1ersitate. Pădurea tropicală are oclimă caldă şi umedă cu un 1olum anual de precipitaţii de ")",cm: pe c(nd pădurile temperate suntreci şi au un 1olum mediu de precipitaţii de '4cm pe an./ceste ecosisteme foarte importante adăpostesc peste ;umătate din speciile de plante şi animale caretrăiesc pe glob: inclusi1 oameni.

  e crede că niciodată nu 1om putea descoperi toate speciile care e2istă în pădurea tropicală. Deşi esteat(t de multă 1iaţă în acest ecosistem: noi nu o 1om putea cunoaşte în totalitate fiindcă păduriletropicale dispar rapid.C(te1a din speciile care trăiesc în pădurile tropicale sunt cimpan6eii: gorilele: urangutanii: cobraindiană: bmbusul: trestia de 6a

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  50/90

  Cu deşertul nu te ,oci

  Deşertul este ţinutul e2tremelor: căldură e2tremă şi uscăciune e2tremă. +n timpul 6ilei: temperaturiledepăşesc *#C: ceea ce nu e neobişnuit pentru deşert. 2istă două tipuri de deşert: fierbinte şi rece.

  /ici plouă sau ninge foarte rar: 1olumul mediu anual de precipitaţii este mai puţin de ' cm. Din cau6auscăciunii din deşert: aici nu e2istă ume6eală în aer care să reţină căldura soarelui pe timpul 6ilei./stfel că: nopţile în deşert pot fi foarte reci: pe unde1a între şi ")#C.Cel mai mare deşert fierbinte de pe glob este a

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  51/90

   Lecţia 3 %% ia 2

  CF/F';E ># #EC7#'"C7 (clasele 0 5 *

  0undra

  Iaideţi copii să plecăm spre tundra arcticăS =are cum 1a fi acolo şi cum ne 1om pregăti pentrucălătorie% Krebuie să ne îmbrăcăm bine pentru că 1a fi foarte frig. Rareori temperaturile depăşesc aici)#C. Prote;aţi-1ă faţa: m(inile: oc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  52/90

   Lecţia 3 %% ia de lucru 

  /scultaţi descrierea diferitelor ecosisteme. crieţi la ce ecosistem se referă fiecare dintre cu1intele saue2presiile următoare.

  Ecosisteme 5 ădurea tropicalăG ţinuturile umedeG DeşertulG undra arctică

  Gorila $ e2.5 pădurea tropicală

  ţ(nţar $ 

  9nuit $ 

  Purificarea apei $ 

  şop(rla $ 

  Kropical $ 

  a

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  53/90

   Lecţia ! — "#ecii n #ericol de dis#ariţie — .n+ormaţii i ie de lucru

   Lecţia ! ia in+ormativă 1 — Articol @Comerţul #e .nternet ameninţă animalele e>otice #reluatde #e Breaing /es )nglis=Ecom

  peciile pe cale de dispariţie de pe glob sunt şi mai mult puse în pericol din cau6a 9nternetului.Cumpărătorii care fac comandă direct pe 9nternet cumpără foarte multe animale e2otice. /cest tip decomerţ este ca Eun ultim cui bătut în sicriulF nenumăratelor 1ietăţi de;a amenințate de dispariţie.raconierii: colecţionarii de capete împăiate de rinoceri şi cei care prepară 1estitele medicamentec

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  54/90

   Lecţia ! ia in+ormativă 2 — Articolul @;roteFarea Ca#rei /egre de "ilviu ;etrovan G,ividH

  Capra neagră din Rom(nia: o specie frumoasă: rară şi în pericol: 1a fi împinsă spre dispariţie dacă nuse iau măsuri de inter6icere a 1(nării ei.Bna dintre cele mai căutate şi apreciate 1(nători de trofee din uropa este un site de specialitate care

   pre6intă capra neagră 1(nătorilor de trofee din toată lumea. Pe 1remuri e2ist(nd în număr foarte mare pe culmile munţilor 7ăgăraş: ucegi şi Rete6at: numărul lor a scă6ut considerabil după cele douără6boaie mondiale: c(nd soldaţii întorşi la 1atră: de multe ori înarmaţi: au împuşcat caprele negre

   pentru

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  55/90

   Lecţia ! ia de lucru 

  0. 8DE2F;8 & 8/": Citiţi titlul articolului şi g

  a. 2istă oameni care cumpără capete împăiate de rinocer. / 7

   b. Cumpărătorii pe internet pun şi mai mult în pericol speciile pe cale de dispariţie. / 7c. Multe animale mor înc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  56/90

   Lecţia $ – Lasă%te dus de curent — .n+ormaţii i +ie de lucru

   Lecţia $ ia 1 — Circuitul a#ei 

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  57/90

   Lecţia $ ia 2 — Iarul ciclului a#ei 

  "olul

  Plan*+

  Rup+ -esupra(aț+5or

   5or

  6*ai pe loc76ol8

  ol-= parte Plantă /pa este

  absorbită de rădăcinile plantelor5-= parte R(u olul estesaturat şi apa se scurge înr(uri5-= parte /pă de suprafaţă/pa intră în sol sub forţagra1itaţiei5-Două părţi Hor nergiacalorică acţionea6ă asupraapei: apa se e1aporă şi

  formea6ă norii5.-= parte tai pe loc /parăm(ne pe sol poate într-o

   băltoacă sau ader(nd la o particulă de sol5

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  58/90

  Planta

  5or

   

  5or5or

    5or

   6*ai pe loc7plan*+8

  6*ai pe loc7plan*a8

  Planta>-Patru părţi Hor Printranspiraţie planta pierde apă5-Două părţi tai pe loc /paeste folosită de către planterăm(n(nd în celule5

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  59/90

  R(u

   ac

  p+ -esupra(aț+

    Ocean nimal

  5or

  6*ai pe loc7ru8

  R(u>-= parte !ac /pa se scurge înlac5-= parte /pă de suprafață /pase scurge în sol sub for țagra1itației: filtr(ndu-se5-= parte =cean /pa curge înocean5-= parte /nimal un animal beaapa din r(u5-= parte Hori /pa se e1aporăîncăl6ită de soare și se e1aporă

  form(nd norii5-= parte tai pe loc /pa răm(neîn r(u5

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  60/90

   Hori

  6ol

  :;eţar ac

  Ocean

   Ocean

  6*ai pe loc7nor8

   Hori-= parte ol /pa condensea6ă şicade pe sol5-= parte G

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  61/90

  =cean

  5or

  5or6*ai pe loc7ocean8

  6*ai pe loc7ocean8

  6*ai pe loc7ocean8

  6*ai pe loc7ocean8

  =cean-Două părţi Hor nergiacalorică acţionea6ă asupraapei: şi apa se e1aporăform(nd norii5-Patru părţi tai pe loc /parăm(ne în ocean5

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  62/90

  !ac

  pa -esupra(aț+

  nimal Ru5or

  6*ai pe loc  7lac8

  6*ai pe loc  7lac8

  !ac-= parte /pă de suprafațăGra1itaţia acționea6ă asupraapei care se filtrea6ă în sol5-= parte /nimal /nimalulbea apă5-= parte R(u /pa se scurgeîn r(u5-= parte Hori nergiacalorică acţionea6ă asupraapei: care se e1aporă form(nd

  norii5-Două părţi tai pe loc /parăm(ne în lac sau estuar5

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  63/90

  /nimal

    6ol

    6ol 

  5or

    5or  5or

  /nimal

  -Două părţi ol /pa esteeliminată prin fecale şi urina5-Krei părţi Hori /pa intră încorp prin respiraţie şieliminată prin transpiraţie5-= parte tai pe loc /parăm(ne în corp5

   6*ai pe loc

  7animal8

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  64/90

  G

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  65/90

  /pa de suprafaţă 

  /pă de suprafaţă-= parte R(u /pa se scurgeîn r(u5-Două părţi !ac /pa sescurge în lac5-Krei părţi tai pe loc /parăm(ne pe sol5

    Ru

    ac ac 6*ai pe loc7ap+ -e6upra(aţ+8

  6*ai pe loc7ap+ -e supra(aţ+8

  6*ai pe loc7ap+ -e supra(aţ+88

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  66/90

   Lectia $ ia de lucru

  Găsiţi definiţia fiecărui cu1(nt şi uniţi cu c(te o linie.

  Condensare/pa care curge în p(raie: r(uri sau pe păm(nt: după ploaie sau

  topirea 6ăpe6ii.

  1aporare

  Modul în care apa este eliberată de către plante: sub formă dega6: din nou în mediu. Plantele îşi e2trag apa: de care aune1oie pentru a supra1ietui: din sol: cu a;utorul rădăcinilor: iar 

   pe urmă o eliberea6ă sub formă de ga6 prin frun6e.

  PrecipitațiiModul în care se formea6ă norii pe cer. /pa se transformă dinga6: în lic

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  67/90

   Lecţia & — "uma tuturor #ărţilor %% ia de lucru

  /scultați cu atenție în timp ce te2tul este citit cu 1oce tare. Completați cu1intele lipsă.

  Calitatea apei unui r(u sau lac depinde foarte mult de cei care folosesc terenul din ;ur și factorii

  naturali e2istenți în ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ respecti1e. 7actorii naturali includ terenul care ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cu ușurință și care produce sedimentarea și colmatarea r(ului sau lacului.Printre factorii umani se numără acti1ități ca aratul păm(ntului: tăierea

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^: minerit sau construcții. Koată lumea poartă responsabilitatea pentru sănătatea unui ba6in

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  68/90

   Lecţia ' — Aruncarea gunoiului n natură — ia de lucru

  9ată c(te1a obiecte. /șe6ati-le în ordine în funcție de timpul în care acestea se descompun: încep(nd dela cel care se descompune cel mai repede p(nă la cele care se descompun mai încet: apoi încercați să

  g

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  69/90

  /ecția A 5 >n aer 5 nformații și fișe de lucru  Descrierea su

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  70/90

  unor specii.

  ($ Dio-id de sulf sau "'6 ga6 gălbui

  ardereacărbunelui şicombustibilul

   pt. motoarediesel

  îngreunea6ărespiraţia:

   produc ploiacide 1e6i

  mai sus5: fac plantele săcrească maiîncet

  -nu irosiţicurentul electric-încercaţi să nufolosiţicombustibildiesel-dacă puteţi:folosiţi altetipuri de energie

  )$ articule de materie  praf 

  -arderea ben6inei:motorinei:cărbunelui:lemnului şigunoaielor.

  -deasemenea:dinconstrucţii:agricultură:minerit

  usturime deoc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  71/90

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  72/90

  i șa de lucru #entru Lecț ia ( %% 0a

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  73/90

   Lecț ia * — Ce +acem acum? Ce #utem să +acem n viitor? % i șă de lucru

  Kot ce e2istă în ;urul nostru afectea6ă într-un fel mediul. Bnele lucruri influențea6ă mediul în modma;or - printre acestea se numără de1ersările de petrol: reducerea stratului de o6on și fenomene

  naturale. /ltele lasă urme mai mici. 7iecare lucru influențea6ă mediul în felul său. Care esteimpactul tău personal asupra mediului%

  Care este programul tău 6ilnic% Hotea6ă acti1itățile tale 6ilnice.

  Dimineața !a pr(n6 eara !a culcarepălat pe dinti de e2emplu5

  Pentru fiecare din acti1itățile tale 6ilnice: notea6ă ce ai putea să faci pentru a influența c(t mai puțin mediul. crie propo6iții întregi5

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  74/90

   Alternative #entru #lanurile de lecț ie

  Brmătoarele acti1ități repre6intă 1ariante pentru unele planuri de lecție și sunt str(ns legate delecțiile respecti1e: fiind special proiectate pentru acestea.

  ,ariante #entru Lecț ia 1 – Mediul și cum +acem #arte din el:

  8cti$itate alternati$ă 0+n clasă: se 1a purta o discuţie despre lucrurile de care a1em ne1oie noi: oamenii: pentru a trăi> fiecare ele1 1a trebui să ţina de m(nă alt ele1 de care depinde e2. iar/a ţine dem(nă cer/ul 5.

  • fa6a '> fiecare ele1 trebuie să aibă ambele m(ini prinse în legături cu alte m(ini4. /cum putem porni la drum. Bnul dintre ele1i 1a începe ;ocul lu(nd m(na altui ele1 care

  repre6intă un animal sau o plantă de care el are ne1oie pentru a supra1ieţui. De e2emplu> primul ele1 este EiarbaF şi poate lua de m(na ele1ul F1iermeF pentru că are ne1oie de el pentrua aerisi solul în care iarba creşte sau pe ele1ul FcerbF deoarece aceasta are ne1oie de iarbă

   pentru a se în prima fa6ă: fiecare ele1 are doar o m(nă ocupată. /bia după aceasta: se trece lacăutarea celei de-a doua legături. /cest ;oc contuinuă p(nă c(nd toţi ele1ii au m(inile legate.

  . Cereţi ele1ilor să pri1ească EîncurcăturaFdintre m(inile lor şi cereţi-le să încerce: fară să îşidea drumul la m(ini: să o descurce. Menţionaţi că această încurcătură este Enodul decone2iuniF /tenţionaţi-i să nu se rănească şi spuneţi-le că dacă lucrea6ă împreună: 1or puteasă se descurce.

  ,. =dată ce s-au întors la forma de cerc: încercaţi să obser1aţi împreuna cu ele1ii. Bnii dintre eis-ar putea să fie cu faţa în afara cercului. /cest cerc de legături cerc de cone2iuni5 a fost

  reali6at din nodul de legături nodul de cone2iuni5. C(teodată este greu să 1edem care sunt

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  75/90

  aceste cone2iuni de 6i cu 6i. Dar dacă una dintre ele 1a fi clară: încetul cu încetul şi celelalte1or de1eni clare.

   Alternative #entru Lecț ia 2 — Dâra de energie:

   Activitate alternativă 1

  ". puneți fiecărui ele1 să se g(ndească la un obiect preferat. Hu trebuie să fie o ființă. Himeni nu trebuie să știe despre ce obiect este 1orba: pentru că este important să fie secret pentru ;oc.

  '. le1ii își găsesc un loc în clasă astfel înc(t să poată lucra fără ca ceilalți să 1adă obiectele pe care ei le desenea6ă. i își pot face bariere de căr ți pentru a-și asigura secretul în timpce desenea6ă.

  *. După ce ele1ii au desenat obiectul lor: elaborea6ă o listă de materiale folosite pentru

  fabricarea acestui obiect: utili6(nd !ista de materiale din /ne2e.4. copul ;ocului este de a g

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  76/90

   Alternative #entru Lecț ia ! — "#ecii ameninț ate:

  8cti$ități alternati$e = 'rgani)ația nternațională pentru apărarea intereselor animalelor( nternational und for 8nimal Ielfare*". 9HKRHK> Căutați pe 9nternet informații suplimentare despre 9nternational 7und for /nimal

  elfare 97/5. +mpărtășiți aceste informații cu colegii în ora următoare.'. CR9=/R> crieți o scrisoare adresată directorului 97/. puneți-i ce credeți 1oi desprecomer țul pe 9nternet cu animale e2otice. Ce credeți 1oi că directorul ar putea face pentru a încercasă oprească acest trafic. +n lecția următoare citiți scrisorile în fața colegilor. -au g(ndit și colegii1oștri la aceleași lucruri ca și 1oi%

  8cti$ități alternati$e 1 "pecii amenințate". PR=DB> +n perec

  • Geantă din piele de crocodil• caun din picior de elefant• Iaină din blană de 1ulpe

  • !eacuri din corn de rinocer

  • rățări de fildeș • Cimpan6ei ca

  animale de companie• lefanți ca animale

  de companie

  • Carne de tigru

  '. /H9M/!> Kimp de un minut notați toate cu1intele care 1ă 1in în minte legate de cu1(ntulEanimal.F Citiți în perec +n perec

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  77/90

  e2ercițiul precedent. /u dat colegii 1oștri e2emple de cu1inte noi: interesante: care merită să fieîn1ățate etc.% ste 1reo legatură între cu1intele corecte și cele incorecte%

  ,. 8=C/B!/R> +ncercuiți cu1intele pe care nu le înțelegeți. +n grupul 1ostru de lucru: faceți olistă cu aceste cu1inte și căutați-le în dicționar.

  &. !899 R/!9W/WY BH =HD/V DPR /H9M/! ]=K9C> +n perec Citiți cu1intele din lista de mai ;os.+mpreună cu partenerul 1ostru: încercați să 1ă amintiți cum au fost folosite în te2t aceste cu1inte>

  /menințat

  Briaș Colecționarmedicamentraportcercetare

  1(rf

  înrăutățirenegrutraficatalimentatucidere

  0. GY9Ț9 PRCI/ BH9 ]PR99> Combinați grupurile de cu1inte pentru a găsi e2presiifolosite în articol uneori sunt posibile mai multe combinații5>

  a. peciile amenințate sunt în capete de rinocer   b. Cumpărătorii online cumpără ituația să se înrăutățeascăc. +ncă un cui un număr urias de animale e2oticed. +mpăiate de către cererea din partea

  consumatorilor e. Mii de animale pentru iceberguluif. Raportul este 1(rful 1a înceta și uciderea lor g. Rețeaua OOOO face ca 1(n6are

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  78/90

  Ce ai face dacă ai au6i că cine1a 1rea să aibă acasă un cap împăiat de rinocer%De ce 1or oamenii să cumpere obiecte obținute din animale e2otice%/r trebui să fie inter6ise produsele din piele și blană naturale%

  +HKRYR9! !8B!B9 le1ul / nu trebuie să 1adă aceste întrebări5

  Ți-a plăcut acest articol%Ce părere ai despre ceea ce ai citit%Cum ar trebui pedepsiți traficanții speciilor amenințate%Credeți că oamenii 1or înceta 1reodată să cumpere animale e2otice și produse obținute dinacestea%Credeți că e2istă anumite țări în care traficul de animale și produse e2otice este mai intens%MiLe KNson are acasă un tigru. Ce părere a1eți%Ce animal ați dori să prote;ați și de ce%Ce ar trebui să facă omenirea pentru a stopa traficul de animale amenințate%Credeți că animalele amenințate ar trebui să fie crescute în ferme pentru a ani 7ormați perec peciile ameninț ateEpericuloase de pe Glob sunt puse în pericol de 9nternet.Cump#r#toriitransportatorii online cumpără un număr uriaș  de animale e2otice. /cest lucrurepre6intă un cui în inim#Ecoșciu!   pentru multe ființe de;a amenințate de distincț ieEdispariț ie.Kraficanții: colecționarii care 1or capete împăiate de rinocer și medicamente c

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  79/90

  /cest ;oc de rol are scopul de a discuta dacă animalele e2otice ar trebui sau nu să fie crescute înferme pentru a descura;a piața neagră a animalelor și produselor fabricate din animale. /cest lucruar putea să prote;e6e animalele care trăiesc în natură. 7ormați ec

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  80/90

   Alternative #entru Lecţia $ Lasă%te dus de curent:

  8cti$itate alternati$ă 0:Cereţi ele1ilor să cercete6e cum este apa poluată şi cum este purificată pe parcursul ciclului apeiîn natură. De e2emplu: apa poate fi contaminată în timp ce pătrunde în sol: iar substanţele

  contaminante răm(n la suprafaţa păm(ntului în timp ce apa se e1aporă. /dresaţi ele1ilor pro1ocarea de a include aceste procese în ;oc. De e2emplu: niste f(şii de bandă i6olantă ar putearepre6enta substanţele poluante care se lipesc de ele1i c(nd aceştia se deplasea6ă spre XsolF. Bneledin aceste materiale ar putea fi filtrate c(nd apa este de1ersată în lac. Demonstraţi acest lucru

   pun(nd ele1ii să dea ;os o parte din bandă. Dacă se duc spre nori: ei îndepărtea6ă toată banda #c(nd apa se e1aporă: ea lasă toate substanţele poluante în urmă.

  8cti$itate alternati$ă 6:le1ii compară circuitul apei în diferite anotimpuri sau în diferite locuri de pe păm(nt. i pot săadapte6e ;ocul sc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  81/90

  c*i'i*+ţi suplimen*are/cti1ităţile care urmea6ă pot fi folosite în mod suplimentar pe parcursul lecţiilor: pentru acompleta: înlocui acti1ităţile de;a propuse sau c

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  82/90

  Clasa a !%a: ;lim

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  83/90

  Clasa a !%a – ;oster #entru lecț ia "#ecii Ameninț ate GLecț ia !H

  /lcătuiți un poster cu speciile cele mai amenințate din lume. 9ncludeți informații despre modul de1iață al animalelor și

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  84/90

  Clasa a (%a – ;lăcinta din gunoi GLecț ia (H

  Discutați despre lucrurile care se aruncă la groapa de gunoi și alcătuiți o diagramă în formă de plăcintă pe care ele1ii 1or lipi desene repre6ent(nd deșeurile respecti1e.

  Clasa a (%a – 9ăsi ț i #erec=ea Gse #oate ada#ta la toate lec ț iile4 n s#ecial #entrulecț iile 14 3 și $H

  /1eți ne1oie de )-")) de fotografii: c(te două din fiecare. e a șea6ă fotografiile cu fața în ;os pemasa în ;urul căreia se află participanții. 7iecare ;ucător întoarce ' fotografii: încerc(nd săgăsească o perec

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  85/90

  ". e taie o m(necă sau am(ndouă: dacă 1reți să faceți un cadou unui prieten5'. e îndoaie materialul din partea care era prinsă de cămașă și se coase un ti1.*. e prinde panglica de marginea cusută și punga este gata pentru a fi umplută cu pungi de

   plastic. e at(rnă și se trag pungile de la capătul cu manșetă. 

  Clasele $%( – 6

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  86/90

  Clasele $%( – -âul din cutie GLecț ia $H

  Copiii construiesc un r(u în cutie și demonstrea6ă în felul acesta curgerea apei și putereaero6iunii.Ittp>OOO.nps.go1arc

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  87/90

  ste foarte important să îi în1ățăm pe ele1i și adulți cum să con1iețuiască într-o 6onă: influenț(ndc(t mai puțin mediul natural. Principiile Krăiește 7ără a !ăsa Brme pot fi luate de pe site-ulOOO.lnt.org Proiectarea și pregătirea acti1ității

  /flați regulile și preocupările de ba6ă din 6ona pe care o 1eți 1i6ita.Pregătiți-1ă pentru condiții deosebite de 1reme: calamități sau situații de urgență.Programați e2cursia: e1it(nd perioada cea mai aglomerată.7ormați grupuri mici de 4-, ele1i.Reambalați alimentele pentru fiecare grup.7olosiți

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  88/90

  Kratați cu respect persoanele care trec prin 6onă.Respectați pe ceilalți turiști și tratați cu respect e2periențele pe care le redau.7iți atenți cu alte persoane care folosesc acelașii traseu.7aceți pau6ă și așe6ați-1ă tabăra la distanță de poteci sau tabăra altor e2cursioniști./scultați cu atenție sunetele naturii: e1it(nd să 1orbiți tare și să faceți 6gomot.

   

  Clasele $ %% (

   A#a din casele noastre  le1ii 1or afla: simul(nd procesul: ce se înt(mplă cu apa din casele lor. 8edeţi scenariul X *pa dincasele noastreF pentru părţile şi acţiunile corespun6ătoare.". Profesorul 1a atribui roluri fiecărui ele1. Bitaţi-1ă din nou la scenariul X *pa din caselenoastreF pentru a 1edea c(ţi ele1i 1or interpreta fiecare rol. puneţi fiecărui ele1 ce 1a trebui săfacă.. 7aceţi loc ele1ilor pentru a-şi reali6a rolurile.,. Repetaţi fiecare parte. /poi cereţi ele1ilor să se ridice. Plasaţi-i în locurile potri1ite pentru a-şi

   ;uca rolurile. De1ersările 1or intra în scenă primele: apoi ţe1ile: apoi urmaţi traseul ce se înc 4 ele1i #fac sunete foşnitoare şi se în1(rt în cercuri: spun(nd>

  X=rice puneţi în c X Hoi ducem apa la staţiile de

  epurare.F• "taţia de epurare:  * ele1i # se ţin de m(ini într-un cerc: spun(nd> Xu scot tot felul de

  lucruri din apă.F• ;%ul:  ele1i # stau în r(nd # ţin m(inile pe talia celui din faţă şi merg pe loc: spun(nd>

  Xu duc apa către mare.F• +area:  restul clasei # un cerc mare de ele1i # fac salturi # spun(nd> Xu colecte6 apa din

  r(uri şi tot ce e în eaF

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  89/90

  Cau)ele şi Efectele oluării 8pei

  '/78;E8 EKE+/E EECRe6iduuri

   biodegradabileRe6iduuri animale inclusi1 umane5şi resturi de m(ncare.

  /ceste re6iduuri

 • 8/17/2019 Manual PCRO Pentru Educatie Ecologica

  90/90

  *. Puneţi clasa să aleagă cea mai bună e2presiepropo6iţie pentru fiecare literă. Puteţisupune la 1ot.5 Atenţie> trebuie alese în aşa fel înc(t să se potri1ească unele cu altele.4. !a sf(rşit: intorcand foaia pe partea cealalta: scrieţi poemul alcătuit din propo6iţiile alese decopii

   ;oemul ar tre