Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

of 62 /62
Ghid utilizator Nokia 6700 slide Ediţia 2.1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Page 1: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Ghid utilizator Nokia 6700 slide

Ediţia 2.1

Page 2: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Cuprins

Siguranța 4Despre aparatul Dvs. 4Servicii de rețea 5

Găsirea informațiilor de ajutor 6Asistență 6Actualizări de programe prinInternet 6Actualizarea software-ului cu ajutorulPC-ului 7Ajutorul de pe aparat 7

Pregătirea pentru utilizare 8Introducerea cartelei SIM și aacumulatorului 8Introducerea cartelei de memorie 8Încărcarea acumulatorului 9Oprirea și pornirea aparatului 9Amplasarea antenelor 10Setări de configurare 10Asistent setări 10

Aparatul Dvs. 11Taste și componente 11Ecranul inițial 12Profilul deconectat 12Indicatoarele de pe afișaj 13Economizorul de energie 14Meniu 14Controlul volumului 14Blocarea tastaturii (protecțiatastaturii) 15Coduri de acces 15Blocarea la distanță 15Instalări 16Conectarea la un set compatibil cucască 16Conectarea unui cablu de date USB 16Curea de purtat la mână 16

Funcții de apelare 17Apeluri vocale 17Apeluri video 19Setări apel 20

Personalizare 22Teme 22Profiluri 22

Foto-video 23Realizarea unei fotografii 23Mod panoramă 24Înregistrarea videoclipurilor 24

Galerie 25Despre Galerie 25

Contacte 26Gestionare nume și numere 26Memorarea și editarea numelor șinumerelor 26Sunete de apel, imagini și text deapelare pentru contacte 26Copierea contactelor 27Păstrarea legăturii cu prieteniionline 27

Scrierea textului 28Modul tradițional de introducere atextului 28Modul de introducere a textului cufuncția de predicție 28Modificarea limbii de scriere 29Copierea și ștergerea textului 29

Mesagerie 29Scrierea și expedierea mesajelor 30E-mail 31

Internet 34Browser Web 34Partajare online 36Centrul video Nokia 37

2 Cuprins

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 3: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Căutare 38

Gestionarea timpului 39Agendă 39Ceas cu alarmă 40Setările pentru ceas 40

Muzica 41Redare muzică 41Radio FM 42

Setări 43Setările aplicației 43Siguranța aparatului și a carteleiSIM 43Setări comune accesorii 43Restabilirea setărilor originale 43

Gestionarea datelor 44Instalarea sau ștergerea aplicațiilor 44Manager fișiere 46Managerul de aparate 46

Conectivitate 48Transferul conținutului de pe altaparat 48Conexiuni la PC 49Bluetooth 49Cablul de date 52Sincronizare 53

Sugestii ecologice 53Economisiți energie 53Reciclați 53Economisiți hârtia 54Aflați mai multe 54

Informații de siguranță și despreprodus 54

Index 59

Cuprins 3

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 4: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple.Nerespectarea acestor instrucțiuni poatefi periculoasă sau ilegală. Pentruinformații suplimentare, citiți înîntregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DESIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacăfolosirea telefoanelor mobileeste interzisă sau dacă aceastapoate provoca interferențe saupericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DETOATE

Respectați toate legile locale.Păstrați-vă întotdeaunamâinile libere în timp ceconduceți un autovehicul.Prima grijă a Dvs. în timp ceconduceți un autovehicultrebuie să fie siguranțacirculației.

INTERFERENȚEToate aparatele mobile potintra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚIIRespectați toate restricțiile.Opriți aparatul în avioane, înapropierea aparatelormedicale sau în apropiereazonelor cu carburanți,substanțe chimice sau cupericol de explozie.

SERVICE CALIFICATInstalarea și repararea acestuiprodus este permisă numaipersonalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORIFolosiți numai accesoriiomologate și acumulatoriomologați. Nu conectați întreele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂAparatul Dvs. nu rezistă la apă.Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.Aparatul mobil descris în acest ghid esteomologat pentru a fi utilizat în rețelele(E)GSM 850, 900, 1800 și 1900 MHz,rețelele UMTS 900, 1900 și 2100 MHzHSDPA și rețelele HSUPA. Pentru informațiisuplimentare despre rețele, contactațifurnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe metodede conectivitate și, la fel ca în cazulcalculatoarelor, poate fi expus la virusuriși la alte tipuri dăunătoare de conținut. Fițiprecauți în cazul mesajelor, solicitărilor deconectare, navigării pe paginile internet șial descărcărilor. Instalați și utilizați numaiservicii și programe provenite din surse deîncredere, cum sunt aplicațiile SymbianSigned sau care au trecut testul deverificare Java Verified™, care oferă osiguranță și o protecție adecvată. Aveți învedere instalarea de aplicații antivirus și aaltor programe de siguranță pe aparatulDvs. și pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibăpreinstalate o serie de marcaje și linkuricătre site-uri Internet ale unor terțe părți

4 Siguranța

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 5: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iarNokia nu le sprijină și nu își asumărăspunderea pentru ele. Dacă accesațiastfel de site-uri, luați măsuri de precauțieîn ceea ce privește siguranța și conținutul.

Avertizare:Pentru a utiliza orice funcție a acestuiaparat, alta decât ceasul cu alarmă,aparatul trebuie să fie pornit. Nu pornițiaparatul dacă folosirea aparatelor mobilepoate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectațitoate legile, precum și obiceiurile locale,dreptul la viață privată și alte drepturilegitime ale celorlalte persoane, inclusivdrepturile de autor. Protecția drepturilorde autor ar putea împiedica copierea,modificarea sau transferul unor imagini,piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrațiînregistrări scrise ale tuturor informațiilorimportante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice altechipament, citiți manualul de utilizare alacestui echipament pentru instrucțiuniledetaliate de siguranță. Nu conectați întreele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de celede pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importantereferitoare la aparatul Dvs., consultațighidul utilizatorului.

Servicii de rețeaPentru a utiliza aparatul trebuie săbeneficiați de serviciile unui furnizor deservicii de comunicații mobile. Unelefuncții nu sunt disponibile în toate

rețelele; este posibil ca anumite funcții sănecesite încheierea de acorduri specificecu furnizorul Dvs. de servicii pentru puteautiliza respectivele funcții. Serviciile derețea implică transmiterea de date. Cerețifurnizorului Dvs. de servicii informațiireferitoare la taxele din rețeaua Dvs. dințară și când sunteți în roaming, din alterețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poateexplica ce tarife se vor aplica. Unele rețelear putea avea limitări ce influențeazămodul în care puteți utiliza unele funcțiiale acestui aparat și care necesită suportdin partea rețelei, cum ar fi suport pentrutehnologii specifice precum protocoaleWAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prinprotocoalele TCP/IP, precum și caracterelespecifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii săfi solicitat ca anumite funcții aleaparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nufie activate. În acest caz, funcțiilerespective nu vor fi prezente în meniulaparatului Dvs. Este posibil, de asemenea,ca aparatul Dvs. să aibă articolepersonalizate, cum ar fi nume de meniuri,ordinea acestora și pictogramele.

Siguranța 5

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 6: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Găsirea informațiilor de ajutor

AsistențăDacă doriți să aflați mai multe despreutilizarea produsului sau aveți nelămuririîn legătură că funcționarea corectă aaparatului, consultați paginile deasistență de la adresa www.nokia.com/support sau site-ul Web local Nokia,www.nokia.mobi/support (cu un aparatmobil), aplicația Ajutor de pe aparat saughidul utilizatorului.

Dacă aceasta nu rezolvă problema,efectuați una dintre următoarele operații:

• Reporniți aparatul: opriți-l și scoatețiacumulatorul. După aproximativ unminut, reintroduceți acumulatorul șiporniți aparatul.

• Restabiliți setările originale dinfabrică, conform indicațiilor dinghidul utilizatorului. Documentele șifișierele vor fi șterse la resetare, deaceea efectuați întâi copii desiguranță ale datelor.

• Actualizați regulat programeleaparatului pentru performanțăoptimă și pentru a beneficia deeventualele caracteristici noi,conform instrucțiunilor din ghidul deutilizare.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luațilegătura cu Nokia pentru a afla ce opțiunide reparații vă stau la dispoziție. Vizitațiwww.nokia.com/repair. Înainte de atrimite aparatul la reparat, creațiîntotdeauna copii de siguranță dupădatele de pe acesta.

Actualizări de programe prin InternetSelectați > Setări > Manag. date >Actual. soft.

Cu aplicația Actualizare programe(serviciu de rețea), puteți verifica dacăsunt disponibile actualizări pentruprogramele și aplicațiile apratului Dvs. șile puteți decărca pe propriul aparat.

Descărcarea actualizărilor de programepoate implica transmiterea unor cantitățimari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatuluiare suficientă energie sau conectațiîncărcătorul înainte de a începeactualizarea.

Avertizare:Dacă instalați o actualizare a unuiprogram, aparatul nu poate fi utilizat, nicichiar pentru a efectua apeluri de urgență,decât după terminarea instalării șirepornirea aparatului. Înainte de acceptainstalarea unei actualizări, efectuați copiide siguranță ale datelor.

După actualizarea software-uluiaparatului cu aplicația Actualizareprograme, este posibil ca instrucțiunile defuncționare care au legătură cu aplicațiileactualizate din ghidul utilizatorului și dinajutor să nu fie actualizate.

Selectați Opțiuni și una din următoareleopțiuni:

Start actualizare — Preluați actualizăriledisponibile. Pentru a deselecta anumiteactualizări pe care nu doriți să ledescărcați, selectați actualizările din listă.Actualizare prin PC — Pentru a văactualiza aparatul cu ajutorul unuicalculator. Această opțiune înlocuieșteopțiunea Start actualizare atunci cândexistă actualizări disponibile numai cuajutorul aplicației PC Nokia SoftwareUpdater.

6 Găsirea informațiilor de ajutor

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 7: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Vizualizare detalii — Vizualizațiinformațiile despre o actualizare.Vizual. istoric actualizări — Pentru avizualiza starea actualizărilor anterioare.Setări — Pentru a modifica setările, cumar fi cele ale punctului de acces implicitutilizat pentru descărcarea actualizărilor.Declinare răspundere — Pentru avizualiza contractul de licență Nokia.

Actualizarea software-ului cu ajutorulPC-uluiNokia Software Updater este o aplicațiePC, care vă permite să actualizațisoftware-ul de pe aparat. Pentru aactualiza software-ul de pe aparat, aveținevoie de un PC compatibil, acces Internetcu bandă largă și un cablu de date USBcompatibil, pentru a conecta aparatul laPC.

Pentru informații suplimentare și pentrupreluarea aplicației Nokia SoftwareUpdater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Ajutorul de pe aparatAparatul conține instrucțiuni de ajutor înutilizarea aplicațiilor instalate pe aparat.

Pentru a deschide texte de ajutor dinmeniul principal,selectați > Ajutor >Ajutor și aplicația pentru care doriți ăcitiți instrucțiunile.

Când există o aplicație deschisă, selectațiOpțiuni > Ajutor pentru a accesaaplicația de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiți instrucțiunile, puteți săschimbați dimensiunea textului de ajutorselectând Opțiuni > Micșorare font sauMărire font.

La sfârșitul textului de ajutor, găsițilegături către subiecte conexe.Dacă selectați un cuvânt subliniat, seafișează o scurtă explicație.

Ajutorul utilizează următorii indicatori:

afișează o legătură către unsubiect conexafișează o legătură către aplicațiaprezentată

În timp ce citiți instrucțiunile, puteți săcomutați între textul de ajutor și aplicațiadeschisă în fundal, apăsând și menținândapăsată tasta meniu sau selectând dinlista de aplicații deschise.

Găsirea informațiilor de ajutor 7

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 8: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pregătirea pentru utilizare

Introducerea cartelei SIM și aacumulatorului

1 Pentru a scoate capacul din spate alaparatului, deschideți capaculconectorului micro USB, apăsațibutonul de deblocare, apoi ridicațicapacul spate.

2 Glisați suportul cartelei SIM înapoipentru a-l debloca (1), ridicați-l (2) șiglisați cartela SIM în suport (3).

Asigurați-vă că zona contactelor de pecartelă este orientată în jos, spreaparat, iar colțul teșit este îndreptatîn jos, către suportul de cartelă SIM.

3 Coborâți suportul cartelei SIM (4) șiglisați-l înainte pentru a-l bloca (5).

4 Introduceți acumulatorul.

5 Pentru a pune la loc capacul spate,îndreptați dispozitivele de blocare dejos către locașurile corespunzătoare(1) și apăsați capacul până când seblochează în poziție (2).

Înainte de a scoate acumulatorul, oprițiîntotdeauna aparatul și deconectați-l dela încărcător.

Introducerea cartelei de memorieEste posibil ca împreună cu aparatul să fifost furnizată și o cartelă de memorie.Aceasta poate fi introdusă deja.

1 Scoateți capacul spate al aparatului.

8 Pregătirea pentru utilizare

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 9: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

2 Introduceți cartela în locaș, cucontactele în jos (1), apoi apăsați-oușor pentru a o fixa în locaș (2).

3 Puneți la loc capacul din spate.

Încărcarea acumulatoruluiAcumulatorul a fost parțial încărcat înfabrică. În cazul în care aparatul indică oîncărcare insuficientă, efectuațiurmătoarele:

1 Conectați încărcătorul la o priză deelectricitate.

2 Conectați încărcătorul la aparat.

3 După ce acumulatorul este completîncărcat, scoateți acumulatorul dinaparat și apoi din priza de alimentare.

Nu este necesar să încărcați acumulatorulo anumită perioadă de timp și putețiutiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacăacumulatorul este complet descărcat, esteposibil să dureze câteva minute până cândindicatorul de încărcare apare pe ecransau se pot efectua apeluri.

Indicaţie: Dacă aveți încărcătoare Nokiacompatibile mai vechi, le puteți utiliza cu

aparatul dvs. prin intermediul adaptoruluide încărcător CA-44. Adaptorul estedisponibil ca accesoriu separat.

Încărcarea prin USBPuteți utiliza încărcarea prin USB atuncicând nu este disponibilă o priză de perete.Încărcarea prin cablu de date USB dureazămai mult. Randamentul încărcării prin USBvariază semnificativ. În unele cazuri estenecesară o perioadă lungă de încărcarepentru a putea porni și utiliza aparatul.

De asemenea, încărcarea prin USB văpermite să transferați date prin cablu, întimp ce aparatul se încarcă.

1 Conectați un aparat USB compatibil lapropriul aparat, prin intermediul unuicablu de date USB compatibil.În funcție de tipul de aparat utilizatpentru încărcare, este posibil sădureze un timp până când încărcareaîncepe.

2 Dacă aparatul este pornit, putețiselecta dintre opțiunile disponibile demod USB de pe ecranul aparatului.

Oprirea și pornirea aparatului

Pregătirea pentru utilizare 9

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 10: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Apăsați și mențineți apăsată tasta depornire pentru a porni sau a opri aparatul.Apăsați scurt tasta de pornire pentru aînchide un apel sau o aplicație.

Dacă aparatul solicită un cod PIN,introduceți-l și selectați OK.

Dacă aparatul solicită un cod de blocare,introduceți-l și selectați OK. Codul deblocare setat din fabrică este 12345.

Pentru a seta corect fusul orar, ora și data,selectați țara în care vă aflați, apoiintroduceți ora și data locale.

Amplasarea antenelorEste posibil ca aparatul Dvs. să dispună deantene interioare și exterioare. Evitațiatingerea inutilă a zonei antenei în timpce aceasta transmite sau recepționeazăsemnale. Contactul cu antenele afecteazăcalitatea comunicării, poate provocacreșterea nivelului de consum în timpulfuncționării și poate reduce durata deviață a acumulatorului.

Setări de configurareÎnainte de a putea utiliza mesajelemultimedia, e-mail, sincronizarea,streamingul și browserul trebuie să avețisetările de configurare corespunzătoarepe aparat. Este posibil ca aparatul săconfigureze automat setările pentrubrowser, mesaje multimedia, punctul deacces și streaming în funcție de cartela SIM

utilizată. În caz contrar, puteți utilizaaplicația Asistent setări pentru a configurasetările. Este posibil să primiți setările subforma unui mesaj de configurare pe careîl puteți memora pe aparat. Pentru maimulte informații privind disponibilitatea,luați legătura cu furnizorul de servicii saucu cel mai apropiat distribuitor autorizatNokia.

Când primiți un mesaj de configurare șisetările nu sunt memorate și activateautomat, se afișează 1 mesaj nou. Pentrua memora setările, selectați Afișare >Opțiuni > Memorare. Este posibil să fienecesar să introduceți codul PIN oferit defurnizorul de servicii.

Asistent setăriSelectați > Setări > Asist. setări.

Utilizați Asistent setări pentru a definisetările de conexiune și e-mail. Articoleledisponibile în Asistent setări depind decaracteristicile aparatului, de cartela SIM,de furnizorul de servicii și de datele dinbaza de date a programului Asistentsetări.

Pentru a porni programul Asistent setări,selectați Start.

Pentru a obține cele mai bune rezultatecând utilizați asistentul de setări,mențineți cartela SIM în aparat. În cazul încare cartela SIM nu este introdusă, urmațiinstrucțiunile de pe ecran.

Selectați dintre următoarele opțiuni:Operator — Definiți setările specificeoperatorului, cum ar fi setările MMS,Internet, WAP și de streaming.Configur. e-mail — Configurați un contPOP, IMAP sau Mail for Exchange.

10 Pregătirea pentru utilizare

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 11: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Setările disponibile pentru editare potvaria.

Aparatul Dvs.

Taste și componente

1 Senzor de lumină2 Tasta de selecție din stânga3 Tasta pagină inițială4 Tasta Apelare5 Taste numerice6 Tasta Terminare/Pornire7 Tasta de ștergere C8 Tasta de selecție din dreapta9 Tastă Navi™ (tastă de parcurgere)10 Obiectivul aparatului foto-video

secundar11 Receptor

Aparatul Dvs. 11

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 12: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

12 Buclă a curelușei de purtat la mână13 Conector AV Nokia (2,5 mm)14 Conector micro USB15 Conector pentru încărcător16 Obiectivul aparatului foto-video

principal17 Bliț aparat foto-video18 Microfon19 Difuzor20 Tasta de captare

Suprafața acestui aparat nu conținenichel.

Ecranul inițialDupă ce ați pornit aparatul și acesta s-aînregistrat într-o rețea, aparatul afișeazăecranul inițial și este gata de utilizare.

Pentru a deschide lista numerelor formaterecent, apăsați tasta de apelare.

Pentru a utiliza comenzi vocale sauapelarea vocală, apăsați și menținețiapăsată tasta de selecție dreapta.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurttasta de pornire și selectați un profil.

Pentru a deschide o conexiune Web,apăsați și mențineți apăsată tasta 0.

Pentru a activa sau a dezactivaconectivitatea Bluetooth, apăsați șimențineți apăsată tasta *.

Pentru a modifica ecranul inițial, selectați > Setări > Setări, General >

Personalizare > Mod de așteptare șidintre opțiunile disponibile.

Profilul deconectatPentru a activa rapid profilul Deconectat,apăsați scurt tasta de pornire și selectațiDeconectat.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurttasta de pornire și selectați un profil.

Atunci când profilul Deconectat este activ,se închid toate conexiunile care utilizeazăradiofrecvențe. Cu toate acestea, puteți săvă utilizați aparatul fără cartelă SIM șiputeți asculta emisiuni radio sau muzică.Nu uitați să vă opriți aparatul în situațiileîn care utilizarea telefoanelor fără fir esteinterzisă.

Important: În profilul deconectat nuputeți efectua sau primi apeluri și nuputeți folosi nicio funcție care necesităacoperire în rețeaua mobilă. Este posibilsă puteți, totuși, efectua apeluri cătrenumerele de urgență programate înaparatul Dvs. Pentru a putea efectua

12 Aparatul Dvs.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 13: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

apeluri, trebuie să activați, mai întâi,funcțiile telefonului schimbândprofilurile. Dacă aparatul a fost blocat,introduceți codul de blocare.

Indicatoarele de pe afișajAparatul este utilizat într-o rețeaUMTS sau GSM (serviciu de rețea).Bara din dreptul pictogramei indicăputerea semnalului rețelei în loculîn care vă aflați. Cu cât bara este maiînaltă, cu atât semnalul este maiputernic.

Este activ HSDPA (high-speeddownlink packet access) / HSUPA(high-speed uplink packet access)(serviciu de rețea) în rețeaua UMTS.

Aparatul utilizează profilulDeconectat și nu este conectat la orețea celulară.

Nivelul de încărcare alacumulatorului. Cu cât bara estemai înaltă, cu atât este maiputernică încărcăturaacumulatorului.

Aveți mesaje necitite în dosarulCăsuță intrări din Mesaje.

Ați primit un nou mesaj e-mail încăsuța poștală de la distanță.

Există mesaje de trimis în dosarulCăsuță de ieșire din Mesaje.

Aveți apeluri nepreluate.

Tastele aparatului sunt blocate.

O alarmă este activă.

Ați activat profilul Silențios șiaparatul nu va suna la apeluri saumesaje recepționate.

Este activată conexiunea Bluetooth.

A fost stabilită o conexiuneBluetooth. Dacă indicatorul esteafișat cu intermitență, aparatulîncearcă să se conecteze la altaparat.

Este disponibilă o conexiune depachete de date GPRS (serviciu derețea). indică o conexiune activă,iar indică o conexiune înașteptare.

Este disponibilă o conexiune depachete de date EGPRS (serviciu derețea). indică o conexiune activă,iar indică o conexiune înașteptare.

Este disponibilă o conexiune depachete de date UMTS (serviciu derețea). indică o conexiune activă,iar indică o conexiune înașteptare.

HSDPA/HSUPA este acceptat șidisponibil (serviciu de rețea).Pictograma poate să difere înfuncție de regiune. indică oconexiune activă, iar indică oconexiune în așteptare.

Aparatul Dvs. 13

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 14: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Aparatul este conectat la uncomputer cu un cablu de date USB.

Este utilizată cea de-a doua linietelefonică (serviciu de rețea).

Toate apelurile sunt redirecționatela un alt număr. Dacă aveți două liniitelefonice, un număr indică liniaactivă.

La aparat este conectat un set cucască sau un dispozitiv inductiv.

La aparat este conectat un set demașină fără comenzi manuale.

La aparat este conectat un telefontext.

Aparatul este în curs desincronizare.

De asemenea, pot fi afișate și alteindicatoare.

Economizorul de energieSelectați > Setări > Setări.

Pentru a defini preferințele deeconomizor de ecran, selectațiGenerale > Personalizare > Afișaj șiuna din următoarele opțiuni:

Durată econ. energ. — Setați durata deinactivitate a aparatului după care seactivează economizorul de energie.Durată iluminare — Setați durata deinactivitate a aparatului după care seestompează lumina ecranului.

MeniuApăsați .

Prin intermediul meniului puteți accesafuncțiile aparatului.

Pentru a deschide o aplicație sau un dosar,selectați articolul.

Dacă modificați ordinea funcțiilor înmeniu, acestea pot apărea într-o ordinediferită de cea implicită descrisă în acestghid al utilizatorului.

Pentru a modifica vizualizarea meniului,selectați Opțiuni > Schimbare ecranmeniu.

Pentru a închide o aplicație sau un dosar,selectați Opțiuni > Ieșire.

Pentru a afișa și a comuta între aplicațiiledeschise, apăsați și mențineți apăsatătasta de ecran inițial, apoi selectați oaplicație.

Rularea aplicațiilor în fundal creșteconsumul de energie din acumulator șireduce durata de viață a acestuia.

Controlul volumuluiPentru a regla volumul când ascultați unfișier audio, parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a regla volumul în timpul unuiapel, parcurgeți spre stânga sau spredreapta.

Pentru a activa sau a dezactiva difuzorulîn timpul unei convorbiri, selectațiDifuzor sau Microrecep..

14 Aparatul Dvs.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 15: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Avertizare:Expunerea continuă la un volum sonorridicat vă poate afecta auzul. Ascultațimuzică la un volum sonor moderat și nuțineți aparatul la ureche atunci cândutilizați difuzorul.

Blocarea tastaturii (protecțiatastaturii)Pentru a debloca tastatura, deschidețicapacul glisant sau selectați Deblocare,apoi selectați repede OK.

Selectați > Setări > Setări șiGeneral.

Pentru a seta aparatul să blochezetastatura când închideți capacul glisant,selectați Comportament capac > Activ.protecție tastatură.

Pentru a seta aparatul să blochezeautomat tastatura după o anumităperioadă de timp, selectați Siguranță >Telefon și cartelă SIM > Per. autobloc.tastatură > Definită de utilizator șiperioada dorită.

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate,efectuarea de apeluri către număruloficial de urgență programat în aparatulDvs. poate fi posibilă.

Coduri de accesSelectați > Setări > Setări.

Pentru a defini modul în care aparatulutilizează codurile de acces și setările desiguranță, selectați General >Siguranță > Telefon și cartelă SIM șidintre următoarele:

• Codul PIN (UPIN), furnizat împreunăcu cartela SIM (USIM) ajută la protecțiaîmpotriva utilizării neautorizate.

• Codul PIN2 (UPIN2), furnizat cu unelecartele SIM (USIM), este necesarpentru accesul la anumite servicii.

• Codurile PUK (UPUK) și PUK2 (UPUK)pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM).Dacă de introduceți greșit codul PINde trei ori consecutiv, vi se va solicitacodul PUK. Dacă nu ați primit codurile,luați legătura cu furnizorul de servicii.

• Codul de siguranță vă ajută să văprotejați telefonul împotriva utilizăriineautorizate. Puteți crea și schimbacodul și puteți seta telefonul săsolicite acest cod. Păstrați codul secretși într-un loc sigur, separat de telefon.În cazul în care uitați codul și telefonuleste blocat, telefonul va avea nevoiede service și este posibil să se aplicetarife suplimentare. Pentru informațiisuplimentare, contactați furnizorulDvs. de servicii.

• Parola de restricționare este necesarăatunci când utilizați serviciul derestricționare a apelurilor pentru arestricționa apelurile recepționate șiefectuate de pe aparat (serviciu derețea).

Blocarea la distanțăVă puteți bloca aparatul de la un altaparat, prin intermediul unui mesaj text.Pentru a permite blocarea de la distanță aaparatului și pentru a defini mesajul deblocare ce se va utiliza, selectați >Setări > Setări > General > Siguranțăși Telefon și cartelă SIM > Blocaretelefon de la dist.. După ce introducețimesajul, selectați OK. Lungimea maximăa mesajului este de 20 de caractere.

Pentru a vă bloc aparatul, expediați unmesaj text cu mesajul de blocare, cătrenumărul Dvs. de telefon mobil. Pentru a

Aparatul Dvs. 15

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 16: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

debloca ulterior aparatul, selectațiDeblocare și introduceți codul de blocare.

InstalăriSelectați > Aplicații > Instalări.

Puteți găsi aplicații suplimentare și putețiprelua aplicații în acest dosar.

Important: Instalați și utilizați numaiaplicații și alte tipuri de programe oferitede surse de încredere, cum ar fi aplicațiicare sunt Symbian Signed sau au fosttestate cu Java Verified™.

Conectarea la un set compatibil cucascăNu conectați aparate care emit semnalede ieșire, deoarece acest fapt poate ducela defectarea aparatului. Nu conectaținicio sursă de tensiune la conectorul AVNokia.

Când conectați la conectorul AV Nokiaorice aparat sau set cu cască extern, alteledecât cele aprobate de Nokia spre a fiutilizate cu acest aparat, aveți o grijădeosebită la tastele de volum.

Conectarea unui cablu de date USBConectați un cablu de date USB compatibilla conectorul USB.

Pentru a selecta modul implicit deconexiune USB sau pentru a schimbamodul activ, selectați > Setări șiConectare > USB > Mod conectare USB,apoi selectați modul dorit.

Pentru a selecta dacă modul implicit esteactivat automat, selectați Solicitareconectare.

Curea de purtat la mânăTreceți curelușa de purtat la mână șistrângeți-o.

16 Aparatul Dvs.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 17: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Funcții de apelare

Apeluri vocaleEfectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, introduceținumărul de telefon, inclusiv prefixul, șiapăsați tasta de apelare.

Indicaţie: Pentru apeluri internaționale,adăugați caracterul + care înlocuieștecodul de acces internațional, apoiintroduceți codul țării, prefixul (omitețiprimul 0, dacă este cazul) și numărul detelefon.

Pentru a termina apelul sau a anulaîncercarea de apelare, apăsați tasta determinare.

Pentru a efectua un apel folosindcontactele memorate, deschideți aplicațiaContacte. Introduceți primele litere alenumelui, derulați până la nume și apăsațitasta de apelare.

Pentru a efectua un apel folosind jurnalul,apăsați tasta de apelare pentru a vizualizapână la 20 de numere apelate recent saupe care ați încercat să le apelați. Derulațipână la numărul sau numele dorit șiapăsați tasta de apelare.

Pentru a regla volumul unui apel activ,apăsați tasta de derulare stânga saudreapta.

Pentru a comuta dintr-un apel vocal într-un apel video, selectați Opțiuni >Comutare pe apel video. Aparatultermină apelul vocal și inițiază un apelvideo către destinatar.

Apelarea rapidăSelectați > Setări > Setări șiTelefon > Apel > Apelare rapidă.

Apelarea rapidă permite efectuarea unuiapel apăsând și menținând apăsată otastă numerică în ecranul inițial.

Pentru a activa apelarea rapidă, selectațiActivată.

Pentru a aloca o tastă numerică unuinumăr de telefon, selectați >Setări > Ap. rapidă.

Derulați până la tasta numerică (2 - 9) depe ecran, apoi selectați Opțiuni >Atribuire.

Selectați numărul dorit din lista decontacte.

Pentru a șterge un număr de telefonatribuit unei taste numerice, parcurgețipână la tasta de apelare rapidă și selectațiOpțiuni > Ștergere.

Pentru a modifica un număr de telefonatribuit unei taste numerice, parcurgețipână la tasta de apelare rapidă și selectațiOpțiuni > Modificare.

Mesageria vocală Selectați > Setări > Căs.poșt.apel.

Când deschideți aplicația Căsuță vocalăpentru prima dată, vi se solicită săintroduceți numărul căsuței vocale.

Pentru a apela căsuța vocală, parcurgețipână la Căsuță poștală vocală și selectațiOpțiuni > Apelare căsuță poșt. voc..

Funcții de apelare 17

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 18: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a apela căsuța poștală din ecranulinițial, apăsați și mențineți apăsată tasta1; sau apăsați tasta 1, apoi tasta deapelare. Selectați căsuța poștală pe caredoriți să o apelați.

Pentru a schimba numărul căsuțeipoștale, selectați-o și Opțiuni >Modificare număr.

Apelarea vocalăEfectuați un apel pronunțând numelememorat în lista de contacte.

Observaţie: Utilizarea indicativelorvocale s-ar putea dovedi dificilă în zonezgomotoase sau în cazul unor apeluri deurgență, astfel că nu trebuie să vă bazaținumai pe apelarea vocală în toateîmprejurările.

1 În ecranul de start, apăsați șimențineți apăsată tasta de selecție.Seemite un sunet scurt și se afișeazăVorbiți acum.

2 Rostiți numele contactului pe caredoriți să-l apelați. Dacă recunoaștereavocii s-a efectuat cu succes, seafișează o listă cu numelecorespunzătoare propuse. Telefonulredă comanda vocală pentru primapotrivire din listă. Dacă aceasta nueste comanda corectă, mergeți la oaltă înregistrare.

Efectuarea unui apel conferință1 Pentru a efectua un apel conferință,

introduceți numărul de telefon al unuiparticipant și apăsați tasta de apelare.

2 Când participantul răspunde, selectațiOpțiuni > Apel nou.

3 După ce ați efectuat un apel către toțiparticipanții, selectați Opțiuni >

Conferință pentru a reuni toateapelurile într-un apel conferință.

Pentru a dezactiva microfonul aparatuluiDvs. în timpul conferinței, selectațiOpțiuni > Dezactivare microfon.

Pentru a retrage un participant din apelulconferință, alegeți-l și selectați Opțiuni >Conferință > Deconectare participant.

Pentru a discuta în particular cu unparticipant la apelul conferință, alegeți-lși selectați Opțiuni > Conferință >Privat.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tastade apelare sau deschideți capacul glisant.

Pentru a seta aparatul să răspundă la apelatunci când deschideți capacul glisant,selectați > Setări > Setări șiGeneral > Comportament capac.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta determinare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în locde a prelua apelul, selectați Silențios.

Dacă aveți un apel activ și caracteristica deapel în așteptare (serviciu de rețea) esteactivată, apăsați tasta de apelare pentru arăspunde la apelul primit. Primul apel estetrecut în așteptare. Pentru a terminaapelul activ, apăsați tasta de terminare.

Înregistrări ale apelurilor și datelorSelectați > Jurnal.

18 Funcții de apelare

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 19: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a vizualiza apelurile recentenepreluate, recepționate și efectuate,selectați Apeluri recente.

Indicaţie: Pentru a vizualiza numereleapelate în ecranul inițial, apăsați tasta deapelare.

Pentru a vizualiza durata aproximativă aapelurilor primite și efectuate de peaparat, selectați Durată apel.

Pentru a vizualiza volumul datelortransferate pe parcursul conexiunilor depachete de date, selectați Date capachet..

Apeluri video

Efectuarea unui apel video

Pentru a efectua un apel video, introduceținumărul de telefon sau selectațidestinatarul din lista de contacte șiOpțiuni > Apelare > Apel video. Lainițierea apelului video, aparatul foto-video al aparatului este activat. În cazul încare aparatul foto-video este deja în uz,expedierea video este dezactivată. Dacădestinatarul apelului nu dorește să vătransmită o imagine video, în loculacesteia va fi afișată o imagine. Pentru adefini imaginea care se va expedia de peaparatul Dvs. în locul înregistrării video,selectați > Setări > Setări șiTelefon > Apel > Imagine în apelvideo.

Pentru a dezactiva expedierea sunetului,a înregistrării video sau a sunetului șiînregistrării video, selectați Opțiuni >Dezactivare > Exped. audio în curs,

Exped. video în curs sau Exp. aud.&vid.în curs.

Pentru a regla volumul unui apel videoactiv, parcurgeți spre stânga sau dreapta.

Pentru a activa din nou difuzorul, selectațiOpțiuni > Activare difuzor. Pentru adezactiva difuzorul și a utilizamicroreceptorul, selectați Opțiuni >Activare microreceptor.

Pentru a modifica locația imaginilor,selectați Opțiuni > Comutare imagini.

Pentru a mări imaginea pe ecran, selectațiOpțiuni > Zoom și parcurgeți în jos sauîn sus.

Pentru a termina un apel video și a efectuaun apel vocal către același destinatar,selectați Opțiuni > Comutare pe apelvocal.

Răspunsul la un apel video saurespingerea acestuiaCând primiți un apel video, se afișează

.

1 Pentru a răspunde la apelul video,apăsați tasta de apelare.

2 Pentru a iniția expedierea unuisemnal video în direct, selectați Da.

În cazul în care nu activați transmisiilevideo, veți auzi doar vocea apelantului.Imaginea video este înlocuită de un ecrangri. Pentru a activa transmisiile video,selectați Opțiuni > Activare > Exped.video în curs.Pentru a înlocui ecranul gri cu o fotografiefăcută cu aparatul foto-video alaparatului, selectați > Setări și

Funcții de apelare 19

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 20: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Telefonie > Apel > Imagine în apelvideo.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apelvideo, apăsați tasta de terminare.

Setări apelSetări apelSelectați > Setări > Setări șiTelefon > Apel.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Expediere număr propriu — Pentru aafișa numărul Dvs. de telefon persoanei pecare o apelați.Apel în așteptare — Pentru a setaaparatul să vă notifice în legătură cuapelurile primite în timpul unei convorbiri(serviciu de rețea).Respingere apel cu mesaj — Expediațiun mesaj text atunci când refuzați un apel,prin care să informați apelantul înlegătură cu motivul refuzului de arăspunde.Text mesaj — Scrieți mesajul textstandard care va fi trimis când respingețiun apel.Video propriu în apel. rec. — Pentru apermite sau a respinge transmisia videoîn timpul unui apel video de pe propriulaparat.Imagine în apel video — Dacă în timpulunui apel video nu se expediază unsemnal video, selectați imaginea care săse afișeze în locul semnalului video.Reapelare automată — Setați aparatulpentru a face maxim 10 încercări deapelare a unui număr, după o primăîncercare nereușită. Pentru a oprireapelarea automată, apăsați tasta determinare.

Afișare durată apel — Pentru a afișadurata unui apel în timpul convorbirii.Sumar după apel — Pentru a afișa durataunui apel după convorbire.Apelare rapidă — Activați formarearapidăRăspuns orice tastă — Activați funcțiade răspuns cu orice tastă.Linie în uz — Această setare (serviciu derețea) este disponibilă numai în cazul încare cartela SIM acceptă două numere deabonat, adică două linii telefonice.Selectați linia pe care doriți să o utilizațipentru efectuarea apelurilor și expediereamesajelor text. Puteți răspunde, însă, laapelurile sosite pe ambele linii, indiferentde linia selectată. În cazul în care selectațiLinia 2 și nu v-ați abonat la acest serviciude rețea, nu veți putea efectua apeluri.Dacă este selectată linia 2, indicatorul este afișat în ecranul de start.Schimbare linie — Pentru a împiedicaselectarea liniei telefonice (serviciu derețea), dacă această opțiune esteacceptată de cartela SIM. Pentru a schimbaaceastă setare, aveți nevoie de codul PIN2.Căutare contact — Activați căutareacontactelor în ecranul inițial.

Redirecționarea apelurilor Selectați > Setări > Setări șiTelefon > Redirecțion. apel.

Pentru a redirecționa apelurile primitecătre căsuța vocală sau către un alt numărde telefon. Pentru detalii, contactațifurnizorul de servicii.

Selectați tipul de apeluri pe care doriți săle redirecționați și una dintre următoareleopțiuni:Toate apelurile vocale, Toate apelurilede date și video sau Toate apelurile

20 Funcții de apelare

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 21: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

fax — Pentru a redirecționa toateapelurile vocale, de date, video sau faxprimite. Nu veți putea răspunde la apeluri,acestea fiind redirecționate către un altnumăr.Dacă este ocupat — Pentru aredirecționa apelurile primite în timpulunui apel în curs.Dacă nu răspunde — Pentru aredirecționa apelurile primite după cetelefonul sună pentru o perioadă de timpspecificată. Selectați perioada de timp încare aparatul va suna înainte de aredirecționa apelul.Dacă este în afara zonei de acoperire — Pentru a redirecționa apeluri cândaparatul este oprit sau se află în afara arieide acoperire a rețelei.Dacă nu este disponibil — Pentru aredirecționa apeluri în timpul unui apel încurs, dacă nu răspundeți sau dacă aparatuleste închis sau în afara ariei de acoperirea rețelei.

Pentru a redirecționa apeluri către căsuțapoștală vocală, selectați un tip de apel, oopțiune de redirecționare și Opțiuni >Activare > La căsuța poștală vocală.

Pentru a redirecționa apeluri către un altnumăr de telefon, selectați un tip de apel,o opțiune de redirecționare și Opțiuni >Activare > La alt număr. Introduceținumărul sau selectați Căutare pentru aprelua un număr memorat în Contacte.

Pentru a verifica starea redirecționăriicurente, parcurgeți până la opțiunea deredirecționare și selectați Opțiuni >Verificare stare.

Pentru a întrerupe redirecționareaapelurilor, parcurgeți până la opțiunea de

redirecționare și selectați Opțiuni >Dezactivare.

Restricționarea apelurilorSelectați > Setări > Setări șiTelefon > Restricțion. apel.

Puteți să restricționați apelurile care pot fiefectuate sau recepționate cu aparatul(serviciu de rețea). Pentru a modificasetările, trebuie să obțineți parola derestricționare de la furnizorul de servicii.Restricționarea apelurilor afectează toatetipurile de apeluri.

Selectați din următoarele configurări derestricționare a apelului vocal:Efectuare apeluri — Împiedicațiefectuarea apelurilor vocale cu aparatulDvs.Apeluri intrate — Nu permiteți primireade apeluri.Apeluri internaționale — Pentru aîmpiedica apelarea în alte țări sau regiuni.Apeluri primite prin roaming — Pentrua împiedica recepționarea apelurilor cândsunteți în afara țării de domiciliu.Apeluri internaționale except. țara dedomiciliu — Pentru a împiedica apeluricătre alte țări sau regiuni și a permiteapeluri către țara de domiciliu.

Pentru a verifica starea restricționăriiapelurilor vocale, selectați opțunea derestricționare și Opțiuni > Verificarestare.

Pentru a dezactiva toate restricțiilevocale, selectați o opțiune derestricționare și Opțiuni > Dezact. toaterestricțiile.

Funcții de apelare 21

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 22: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a schimba parola utilizată pentrurestricționarea apelurilor vocale, fax și dedate, selectați Opțiuni > Editare parolărestricț.. Introduceți codul curent, apoi dedouă ori codul nou. Parola derestricționare trebuie să aibă patru cifre.Pentru detalii, contactați furnizorul deservicii.

Setări de rețeaSelectați > Setări > Setări șiTelefon > Rețea.

Pentru a selecta modul de rețea, selectațiMod rețea și Mod dual, UMTS sau GSM. Înmodul dual, aparatul comută automatîntre rețele.

Indicaţie: Selectarea opțiunii UMTSpermite transferul rapid de date, darpoate crește consumul de energie șireduce durata de viață a acumulatorului.În regiunile din apropierea rețelelor GSMși UMTS, selectarea Mod dual poate ducela comutarea constantă între cele douărețele, ceea ce crește și consumul deenergie.

Pentru a selecta operatorul, selectațiSelectare operator și Manuală pentru aselecta dintre rețelele disponibile sauAutomată pentru a configura aparatul săselecteze rețeaua automat.

Pentru a seta aparatul să indice când esteutilizat într-o rețea microcelulară (MCN),selectați Afișare info celulă > Activată.

Personalizare

TemeModificarea temei afișajuluiSelectați > Setări > Teme.

Selectați din următoarele opțiuni:General — Modificați tema utilizată întoate aplicațiile.Ecran meniu — Modificați tema utilizatăîn meniul principal.Mod așteptare — Modificați temautilizată în ecranul inițial.Imagine fond — Modificați imaginea defundal din ecranul de start.Imagine apel — Schimbați imagineaafișată în timpul convorbirilor.

Pentru a activa sau a dezactiva efecteletemelor, selectați General > Opțiuni >Efecte temă.

Descărcarea unei temeSelectați > Setări > Teme.

Pentru a descărca o temă, selectațiGeneral > Descărcare teme >Opțiuni > Salt la > Pagină Internetnouă. Introduceți adresa Internet de lacare doriți să descărcați tema. După cetema a fost descărcată, puteți să oprevizualizați sau descărcați.

Pentru a previzualiza o temă, selectațiOpțiuni > Previzualizare.

Pentru a activa o temă, selectațiOpțiuni > Activare.

Profiluri Selectați > Setări > Profiluri.

22 Personalizare

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 23: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Puteți modifica și personaliza sunete deapel, tonuri de alertă și alte sunete pentrudiferite evenimente, medii sau grupuri deapelanți. Profilul activ este afișat în parteasuperioară a afișajului în ecranul inițial.Totuși, dacă profilul activ este General,este afișată numai data curentă.

Pentru a crea un nou profil, selectațiOpțiuni > Creare profil și definițisetările.

Pentru a personaliza un profil, selectați-lși Opțiuni > Personalizare.

Pentru a schimba un profil, selectați unprofil și Opțiuni > Activare.ProfilulOffline împiedică pornirea accidentală aaparatului, expedierea sau recepționareamesajelor sau utilizarea conectivitățiiBluetooth sau radioului FM; de asemenea,închide toate conexiunile Internet ce arputea fi active în momentul selectăriiprofilului. Profilul Offline nu vă împiedicăsă inițiați o conexiune Bluetooth maitârziu sau să reporniți radioul FM.Respectați toate cerințele de siguranțăaplicabile la inițierea și utilizarea acestorfuncții.

Pentru a seta profilul să fie activ până la oanumită oră în următoarele 24 de ore,mergeți la profil, selectați Opțiuni >Programare și setați ora. La expirareaperioadei, profilul revine la profilul fărătemporizare activ anterior. Când profiluleste temporizat, se afișează în ecranulinițial. Profilul Offline nu se poatetemporiza.

Pentru a șterge un profil pe care l-ați creat,selectați Opțiuni > Ștergere profil. Nuputeți șterge profilurile predefinite.

Foto-video

Aparatul are două aparate foto-videopentru fotografiere și înregistrarevideoclipuri. Un aparat foto-video derezoluție mare se află în partea din spatea aparatului și utilizează modul peisaj, iarîn partea din față a aparatului se află unaparat foto-video de rezoluție mai mică,în modul portret. Pentru a activa aparatulfoto-video secundar, când cel principaleste activat selectați Opțiuni > Utiliz.cameră secund..

Realizarea unei fotografiiLa captarea unei imagini, reținețiurmătoarele:

• Folosiți-vă ambele mâini pentru a țineaparatul nemișcat.

• Calitatea unei fotografii făcute cuzoom digital este mai slabă decât ceaa unei imagini făcute fără acesta.

• Aparatul intră în modul deeconomisire a bateriei dupăaproximativ un minut de inactivitate.

• Păstrați o distanță de siguranță atuncicând utilizați blițul. Nu utilizați blițulîndreptat asupra unor persoane sauanimale aflate aproape de aparat. Nuacoperiți blițul când faceți ofotografie.

1 Pentru a comuta din modul video înmodul imagine, selectați .

2 Pentru a fixa focalizarea pe un obiect,apăsați tasta de captare până lajumătatea cursei (opțiunea nu estedisponibilă pentru scenele peisaj sausport). Se afișează un indicator verdede focalizare fixată. Dacă focalizareanu a fost fixată, se afișează unindicator galben de focalizare.

Foto-video 23

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 24: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Eliberați tasta de captare și apăsați-odin nou până la jumătatea cursei.Imaginea se poate capta și fărăblocarea focalizării.

3 Apăsați tasta de captare. Nu mișcațiaparatul până la memorarea imaginiiși afișarea imaginii finale pe ecran.

Fotografierea cu aparatul foto-videosecundar1 Selectați Opțiuni > Utilizare cameră

secun..2 Pentru a capta o imagine, selectați

Fotograf.. Nu mișcați aparatul pânăla memorarea imaginii și afișareaimaginii finale pe ecran.

Apropiați și îndepărtați când captați oimagineUtilizați tastele de zoom.

Lăsați aparatul foto-video deschis înfundal și utilizați alte aplicațiiApăsați tasta de meniu. Pentru a reveni laaparatul foto-video, apăsați și menținețiapăsată tasta de captare.

Mod panoramăSelectați > Foto-video.

Selectați modul panoramă din bara deinstrumente.

1 Pentru a capta prima imagine înpanoramă, apăsați tasta de captare.

2 Întoarceți ușor aparatul spre dreaptasau stânga, după cum este indicat desăgeți.Se afișează o previzualizare apanoramei și aparatul foto-videorealizează fotografii pe măsură ce îlîntoarceți. O săgeată de culoare verdeindică faptul că puteți să începeți să

întoarceți aparatul. Semnul de pauzăroșu indică faptul că trebuie să staținemișcat până se afișează din nousăgeata de culoare verde. Putețianticipa momentul în care se vafotografia următorul cadru: atuncicând dreptunghiul de culoare roșie semută în centrul zonei deprevizualizare.

3 Pentru a finaliza fotografierea,selectați Stop. Fotografiereapanoramică se oprește automat cânda fost atinsă lățimea maximă afotografiei. Rețineți faptul că esteposibil să dureze un timp până cândaparatul procesează imagineacaptată.

Înregistrarea videoclipurilor1 Pentru a comuta din modul video în

modul imagine, dacă este necesar,selectați modul imagine din bara deinstrumente activă.

2 Pentru a pune înregistrarea video pepauză, selectați Pauză. Pentru acontinua înregistrarea, selectațiContinuare. Dacă trecețiînregistrarea în pauză și nu apăsaținicio tastă în decurs de un minut,înregistrarea se oprește.Pentru a apropria sau a depărtaimaginea, utilizați tastele de zoom.

3 Pentru a opri înregistrarea, apăsațitasta de captare. Videoclipul estememorat automat în Fotografii.

24 Foto-video

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 25: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Galerie

Selectați > Galerie.

Utilizați Galeria pentru a accesa diferitetipuri de media, cum ar fi imagini șivideoclipuri, melodii, clipuri audio,legături de streaming și prezentări. Toateimaginile și videoclipurile vizualizateprecum și melodiile și clipurile audioredate sunt memorate automat în Galerie.Clipurile audio și melodiile sunt redate înaplicația Music player, iar legăturile destreaming în Centrul video. Imaginile suntvizualizate și videoclipurile sunt redate înaplicația Fotografii.

Despre GalerieSelectați > Galerie > Imagini/videouri și una din următoarele opțiuni:

Captate — Pentru a vizualiza toateimaginile și videoclipurile captate.Luni — Pentru a vizualiza imaginile șivideoclipurile organizate după luna încare au fost înregistrate.Albume — Vizualizați albumele impliciteși pe cele pe care le-ați creat.Cuvinte cheie — Vizualizați etichetele pecare le-ați creat pentru fiecare articol.Preluări — Pentru a vizualiza articole șivideoclipuri preluate de pe Web saurecepționate ca mesaje multimedia sau e-mail.Part. online — Publicați imaginile peWeb.

Fișierele stocate pe cartela de memoriecompatibilă (dacă este introdusă) suntindicate prin .

Pentru a copia sau a muta fișierele într-oaltă locație de memorie, selectați un fișier,

Opțiuni > Mutare și copiere, apoiopțiunea corespunzătoare.

Galerie 25

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 26: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Contacte

Selectați > Contacte.

Cu aplicația Contacte puteți memora șiactualiza informații referitoare lacontacte, precum numerele de telefon,adresele de domiciliu sau adresele e-mail.Puteți adăuga un sunet de apel personalsau o imagine miniaturală la o fișă decontact. De asemenea, puteți crea grupuride contacte care vă permit să trimitețimesaje e-mail sau text la mai mulțidestinatari simultan.

Pentru mai multe informații despreContacte și contacte SIM, consultați ghiduldetaliat al utilizatorului de pe paginile deasistență ale www.nokia.com/support.

Gestionare nume și numere

Pentru a șterge o fișă de contact, selectațifișa și apăsați C.

Pentru a șterge simultan mai multe fișe decontact, selectați Opțiuni > Marcare/Anul. marcare pentru marcarea fișelor decontact dorite și apăsați C pentru ștergere.

Pentru a expedia informații de contact,selectați o fișă, Opțiuni > Exped. cartevizită și opțiunea dorită.

Pentru a asculta indicativul vocal atribuitcontactului, selectați o fișă de contact șiOpțiuni > Detalii indicative vocale >Opțiuni > Redare indicativ vocal.

Memorarea și editarea numelor șinumerelor1 Pentru a adăuga un contact nou la

lista de contacte, selectați Opțiuni >Contact nou.

2 Completați câmpurile dorite șiselectați Realizat.

Pentru a edita contacte, selectați uncontact și Opțiuni > Editare.

Sunete de apel, imagini și text deapelare pentru contactePuteți defini un sunet de apel pentru uncontact sau un grup și o imagine și un textde apel pentru un contact. Când contactulrespectiv vă apelează, aparatul redăsunetul de apel selectat și afișează textulsau imaginea de apel (în cazul în carenumărul de telefon al apelantului esteexpediat împreună cu apelul și aparatulrecunoaște numărul).

Pentru a defini un sunet de apel pentru uncontact sau un grup de contacte, selectațicontactul sau grupul de contacte șiOpțiuni > Sunet de apel și un sunet deapel.

Pentru a defini un text de apelare pentruun contact, selectați contactul șiOpțiuni > Adăug. text pentru apel.Introduceți un text de apelare și selectațiOK.

Pentru a adăuga o imagine pentru uncontact memorat în memoria aparatului,selectați contactul, Opțiuni > Adăugareimagine și o imagine din Galerie.

Pentru a șterge sunetul de apel, selectațiSunet implicit din lista cu sunete de apel.

Pentru a vizualiza, modifica sau ștergeimaginea unui contact, selectațicontactul, Opțiuni > Imagine și opțiuneadorită.

26 Contacte

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 27: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Copierea contactelor

Prima dată când deschideți lista decontacte, aparatul vă întreabă dacă dorițisă copiați numele și numerele de telefonde pe cartela SIM pe aparat.

Pentru a începe copierea, selectați OK.

Dacă nu doriți să copiați contactele de pecartela SIM pe aparat, selectați Anulare.Veți fi întrebat dacă doriți să vizualizațicontactele de pe cartela SIM în directorulde contacte. Pentru a vizualiza contactele,selectați OK. Se deschide lista de contacteși numele stocate pe cartela SIM suntmarcate cu .

Păstrarea legăturii cu prietenii onlinePuteți să sincronizați informațiile decontact de pe aparat cu contactele dinserviciile de rețele sociale. Dacă permitețisincronizarea, puteți să vizualizațiinformațiile de profil ale contactelor Dvs.,cum ar fi fotografia sau actualizările destare, în aplicația Contacte de pe aparat.

sincronizarea contactelor și preluareaactualizărilor de stare sunt servicii derețea. Este posibil să se aplice taxe detransfer. Dacă serviciul de rețea socială nueste disponibil sau dacă nu funcționeazăcorect, nu veți putea să efectuațisincronizarea și să preluați actualizări destare.

Pentru a începe sincronizarea contactelor,accesați setările aplicației de rețea socialăde pe aparat, selectați un punct de accesși stabiliți frecvența sincronizăriiautomate.

Pentru a dezactiva conexiunea dintreContacte și serviciul de rețea socială, în

setările aplicației serviciului de rețeasocială de pe aparat, debifați caseta deselectare Activare.

Este posibil ca această funcție să nu fiedisponibilă în anumite regiuni.

Contacte 27

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 28: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Scrierea textului

Modul tradițional de introducere atextului

indică modul tradițional deintroducere a textului.

și indică scrierea cu majusculesau cu litere mici. indică modul descriere a propoziției, adică, prima literă apropoziției este scrisă cu majusculă șitoate celelalte litere sunt scrise autmoatcu litere mici. indică modul descriere a cifrelor.

Pentru a scrie text cu tastatura, apăsați otastă numerotată, 2-9, în mod repetatpână la afișarea caracterului dorit. Pentruo tastă numerotată există mai multecaractere disponibile decât cele marcatepe aceasta. Dacă următoarea literă estealocată aceleiași taste, așteptați afișareacursorului și introduceți litera.

Pentru a introduce un număr, apăsați șimențineți apăsată tasta numerică.

Pentru a comuta între scrierea cumajuscule și scrierea cu litere mici șidiferite moduri, apăsați #.

Pentru a șterge un caracter, apăsați tastaclear. Apăsați și mențineți apăsată tastaclear pentru a șterge mai multe caractere.

Pentru a introduce cele mai frecventesemne de punctuație, apăsați 1 în modrepetat până la afișarea semnului depunctuație dorit.

Pentru a adăuga caractere speciale,apăsați și mențineți apăsată tasta *.

Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta0. Pentru a separa rândurile, apăsați tasta0 de trei ori.

Modul de introducere a textului cufuncția de predicție1 Pentru a activa sau dezactiva

introducerea textului cu funcția depredicție, apăsați rapid de două oritasta #. Acest lucru activează saudezactivează introducerea textului cufuncția de predicție pentru toateeditoarele de pe aparat. indicăfaptul că introducerea textului cufuncția de predicție este activată.

2 Pentru a scrie cuvântul dorit, apăsați2-9. Apăsați fiecare tastă o singurădată pentru fiecare literă.

3 După ce ați terminat de scris cuvântul,iar acesta este corect, parcurgeți spredreapta pentru a-l confirma sauapăsați 0 pentru a adăuga un spațiu.Dacă nu obțineți cuvântul corect,apăsați * de mai multe ori pentru avizualiza cuvintele care se potrivescdin dicționar.Dacă după cuvânt se afișeazăcaracterul ?, cuvântul pe careintenționați să-l scrieți nu este îndicționar. Pentru a adăuga un cuvântîn dicționar, selectați Scriere,introduceți cuvântul (maximum 32 delitere) folosind metoda tradițională ade introducere a textului și selectațiOK. Cuvântul este adăugat îndicționar. Dacă memoria dicționaruluieste plină, un nou cuvânt va înlocui celmai vechi cuvânt adăugat în dicționar.

Scrieți prima parte a cuvântului compus;pentru a-l confirma, parcurgeți spredreapta. Scrieți a doua parte a cuvântuluicompus. Pentru a finaliza cuvântul

28 Scrierea textului

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 29: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

compus, apăsați 0 pentru a adăuga unspațiu.

Modificarea limbii de scriereCând scrieți text, puteți să schimbați limbade scriere. De exemplu, dacă apăsați tasta6 pentru a selecta un anumit caracter,schimbarea limbii de scriere vă oferă accela caractere într-o altă ordine.

Dacă scrieți text cu un alfabet ne-latin șidoriți să scrieți cu caractere latine, deexemplu, adrese de e-mail sau Web, esteposibil să fie necesar să schimbați limbade scriere. Pentru a schimba limba descriere, selectați Opțiuni > Opțiuniscriere > Limba de scriere și o limba descriere care utilizează caractere latine.

Copierea și ștergerea textului1 Pentru a selecta litere și cuvinte,

apăsați și mențineți apăsat # și înacelași timp parcurgeți spre stângasau spre dreapta. Pentru a selectarânduri de text, apăsați și menținețiapăsat # și în același timp parcurgețiîn sus sau în jos.

2 Pentru a copia textul, apăsați șimențineți apăsat # și în același timpselectați Copiere.Pentru a șterge textul selectat,apăsați tasta de ștergere C.

3 Pentru a lipi textul, parcurgeți până lalocul dorit, apăsați și menținețiapăsat # și în același timp selectațiInserare.

Mesagerie

Selectați > Mesaje.

Prin aplicația Mesagerie (serviciu derețea), puteți expedia și primi mesaje text,multimedia, audio și e-mail. Puteți, deasemenea, recepționa mesaje de serviciide rețea, mesaje de transmisie celulară șimesaje speciale ce conțin date și putețiexpedia mesaje de serviciu.

Tipurile de mesaje disponibile poatevaria. Pentru informații suplimentare,luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru expedierea și recepționareamesajelor pot fi necesare următoareleacțiuni:

• Introduceți în aparat o cartelă SIMvalabilă și deplasați-vă într-o zonăacoperită de serviciile rețelei celulare.

• Verificați dacă rețeaua acceptăfuncțiile pentru mesaje pe care dorițisă le utilizați și dacă acestea suntactivate pe cartela Dvs. SIM.

• Definiți setările punctului de accesInternet din aparat.

• Definiți setările pentru conturile de e-mail din aparat.

• Definiți setările pentru mesaje textdin aparat.

• Definiți setările pentru mesajemultimedia din aparat.

Aparatul poate să recunoască furnizorulcartelei SIM și poate să configurezeautomat unele dintre setările pentrumesaje. În caz contrar, este posibil să fienecesar să definiți setările manual sau săcontactați furnizorul de servicii pentru aconfigura setările.

Mesagerie 29

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 30: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Aspectul unui mesaj imagine poate variaîn funcție de aparatul care îlrecepționează.

Numai aparatele care au caracteristicicompatibile pot recepționa și afișa mesajemultimedia. Aspectul unui mesaj poatevaria în funcție de aparatul care îlrecepționează.

Scrierea și expedierea mesajelorSelectați > Mesaje.

Important: Procedați cu precauție cânddeschideți mesaje. Mesajele pot conțineprograme de virusare sau pot fidăunătoare în alt mod aparatului saucalculatorului Dvs.

Înainte de a crea un mesaj multimedia saude a scrie un mesaj e-mail, trebuie să văasigurați că dispuneți de setările corecte.

Rețeaua mobilă poate limita mărimeamesajelor MMS. Dacă imaginea inseratădepășește această limită, s-ar putea caaparatul să o micșoreze pentru a o puteaexpedia prin MMS.

Verificați limita de dimensiune amesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu.Dacă încercați să trimiteți un mesaj de e-mail care depășește limita de dimensiunea serverului, mesajul rămâne în dosarulCăsuță ieșire, iar aparatul încercă periodicsă-l trimită. Trimiterea unui mesaj e-mailnecesită o conexiune de date. Încercărilepermanente de a expedia mesajul potcrește costurile cu transferurile de date.Aveți posibilitatea să ștergeți unasemenea mesaj din Căsuță ieșire sau să-l mutați în dosarul Ciorne.

1 Selectați Mesaj nou > Mesaj pentrua expedia un mesaj text saumultimedia (MMS), Mesaj audio

pentru a expedia un mesajmultimedia care include un clip audiosau E-mail pentru a expedia un mesaje-mail.

2 În câmpul Către, apăsați tasta deparcurgere pentru a selectadestinatari sau grupuri din lista deContacte sau pentru a introducenumărul de telefon sau adresa e-maila destinatarului. Pentru a adăuga uncaracter punct și virgulă (;) care săsepare destinatarii, apăsați *. Puteți,de asemenea, să copiați și să inseraținumărul sau adresa din clipboard.

3 În câmpul subiect, introducețisubiectul mesajului e-mail. Pentru aschimba câmpurile care sunt vizibile,selectați Opțiuni > Câmpuri titlurimesaje.

4 Scrieți mesajul în câmpul pentrumesaje. Pentru a insera un șablon sauo notă, selectați Opțiuni > Inserareconținut > Inserare text > Șablonsau Notă.

5 Pentru a adăuga un fișier media la unmesaj multimedia, selectațiOpțiuni > Inserare conținut, tipulde mesaj sau sursa și fișierul dorit.Pentru a insera o carte de vizită, uncadru, o notă sau un alt fișier la mesaj,selectați Opțiuni > Inserareconținut > Inserare alte fișiere.

6 Pentru a realiza o fotografie sau aînregistra un clip video sau audiopentru un mesaj multimedia, selectațiOpțiuni > Inserare conținut >Inserare imagine > Nou(ă),Inserare video clip > Nou sauInserare clip audio > Nou(ă).

7 Pentru a adăuga un fișier atașat la unmesaj e-mail, selectați Opțiuni și tipulfișierului atașat. Fișierele atașate lamesajele e-mail sunt indicate de .

30 Mesagerie

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 31: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

8 Pentru a expedia mesajul, selectațiOpțiuni > Expediere sau apăsațitasta de apelare.

Observaţie: Pictograma sau textul deexpediere a mesajului de pe ecranulaparatului Dvs. nu reprezintă o indicație afaptului că mesajul a fost recepționat decătre destinatar.

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text caredepășesc spațiul alocat pentru un singurmesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediatesub forma a două sau mai multe mesaje.S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii săvă taxeze în mod corespunzător.Caracterele ce folosesc accente, altesemne, precum și opțiunile unor limbi,ocupă mai mult spațiu, limitând astfelnumărul de caractere ce pot fi expediateprintr-un singur mesaj.

Este posibil să nu puteți expedia clipurivideo care sunt memorate în format defișier MP4 sau care depășesc dimensiuneamaximă a rețelei fără fir dintr-un mesajmultimedia.

E-mailConfigurarea contului e-mailCu Asistentul e-mail, puteți configuracontul e-mail de la companie, cum ar fiMicrosoft Outlook sau Mail for Exchange,precum și propriul cont de e-mail de peInternet.

La configurarea contului e-mail de lacompanie, este posibil să vă fie solicitatnumele serverului asociat adresei Dvs. dee-mail. Pentru detalii, luați legătura cudepartamentul de informatică alcompaniei.

1 Pentru a deschide asistentul, înecranul de start, selectațiConfigurare e-mail.

2 Introduceți adresa și parola Dvs. e-mail. Dacă asistentul nu poateconfigura automat setările de e-mail,trebuie să selectați tipul contului de e-mail și să introduceți setările aferentecontului.

Dacă instalați pe aparat și alți clienți e-mail, setările respective vă sunt furnizatela activarea asistentului e-mail.

ActiveSyncUtilizarea sistemului de Mail forExchange este limitată la sincronizareaprin radio a informațiilor PIM întreaparatul Nokia și serverul autorizatMicrosoft Exchange.

Expedierea unui mesaj e-mailSelectați > Mesaje.

1 Selectați căsuța poștală și Opțiuni >Creare e-mail.

2 Introduceți adresa e-mai ladestinatarului în câmpul Către. Dacăadresa e-mail a destinatarului segăsește în Contacte, începeți să tastaținumele destinatarului și selectați-ldin lista de potriviri propuse. Dacăadăugați mai mulți destinatari,separați adresele e-mail princaractere ;. Utilizați câmpul Cc pentrua trimite o copie unui alt destinatarsau câmpul Bcc pentru a trimite ocopie invizibilă destinatarilor. Dacănu este vizibil câmpul Bcc, selectațiOpțiuni > Mai multe > Afișare Cci.

3 În câmpul Subiect, introducețisubiectul e-mailului.

4 Introduceți mesajul în zona de text.5 Selectați Opțiuni și una din

următoarele opțiuni:

Mesagerie 31

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 32: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Adăugare fișier atașat — Pentru aadăuga un fișier atașat la mesaj.Prioritate — Pentru a stabiliprioritatea mesajului.Semnalizator — Pentru a marcamesajul în vederea urmăririiulterioare.Inserare șablon — Pentru aintroduce text dintr-un șablon.Adăugare destinatar — Pentru aadăuga destinatarii mesajului dinContacte.Opțiuni editare — Pentru a decupa,copia sau insera textul selectat.Limba de scriere: — Pentru aschimba limba de scriere.

6 Selectați Opțiuni > Expediere.

Adăugarea fișierelor atașateSelectați > Mesaje.

Pentru a scrie un mesaj e-mail, selectațicăsuța poștală și Opțiuni > Creare e-mail.

Pentru a adăuga un fișier atașat la mesajule-mail, selectați Opțiuni > Adăugarefișier atașat.

Pentru a șterge fișierul atașat ales,selectați Opțiuni > Eliminare fișieratașat.

Citirea mesajelor e-mailSelectați > Mesaje.

Important: Procedați cu precauție cânddeschideți mesaje. Mesajele pot conțineprograme de virusare sau pot fidăunătoare în alt mod aparatului saucalculatorului Dvs.

Pentru a citi un mesaj de e-mailrecepționat, selectați căsuța poștală șiselectați mesajul din listă.

Pentru a răspunde expeditoruluimesajului, selectați Opțiuni > Răspuns.Pentru a răspunde expeditorului și tuturorcelorlalți destinatari, selectați Opțiuni >Răspuns la toți.

Pentru a redirecționa mesajul, selectațiOpțiuni > Retransmitere.

Descărcarea fișierelor atașateSelectați > Mesaje și o căsuță poștală.

Pentru a vedea fișierele atașate mesajuluide e-mail recepționat, parcurgeți până lacâmpul fișierului atașat și selectațiOpțiuni > Acțiuni. Dacă mesajul are unfișier atașat, selectați Deschidere pentrua-l deschide. Dacă există mai multe fișiereatașate mesajului, selectați Afișare listăpentru a vedea ce fișiere au fost preluate.

Pentru a descărca fișierul atașat selectatsau toate fișierele atașate din listă peaparat, selectați Opțiuni > Acțiuni >Descărcare sau Descărcare toate. Fișiereatașate nu sunt memorate în aparat șisunt șterse la ștergerea mesajului.

Pentru a memora fișierul atașat selectatsau toate fișierele atașate descărcate înaparat, selectați Opțiuni > Acțiuni >Salvare sau Salvare toate.

Pentru a deschide fișierul atașat selectat,descărcat, selectați Opțiuni > Acțiuni >Deschidere.

32 Mesagerie

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 33: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Răspunsul la o solicitare de întâlnireSelectați > Mesaje și o căsuță poștală.

Selectați o solicitare de întâlnirerecepționată, Opțiuni și dintreurmătoarele opțiuni:Acceptare — Pentru a accepta solicitareade întâlnire.Refuzare — Pentru a respingețisolicitarea de întâlnire.Retransmitere — Pentru a redirecționasolicitarea de întâlnire către un altdestinatar.Ștergere din agendă — Pentru a eliminao întâlnire anulată din agendă.

Căutarea mesajelor e-mailSelectați > Mesaje și o căsuță poștală.

Pentru a căuta articole în listele dedestinatari, subiecte și în textelemesajelor e-mail din căsuța poștală,selectați Opțiuni > Căutare.

Pentru a opri căutarea, selectațiOpțiuni > Oprire căutare.

Pentru a iniția o nouă căutare, selectațiOpțiuni > Căutare nouă.

Ștergerea mesajelor e-mailSelectați > Mesaje și o căsuță poștală.

Pentru a șterge mesajul e-mail ales,selectați Opțiuni > Acțiuni > Ștergere.Mesajul este inclus în dosarul Articoleșterse, dacă este disponibil.

Pentru a goli dosarul Articole șterse,selectați dosarul și Opțiuni > Golireelem. șterse.

Comutarea între dosarele e-mailSelectați > Mesaje și o căsuță poștală.

Pentru a deschide un alt dosar e-mail sauo altă căsuță poștală, selectați Căsuțăintrare în partea de sus a ecranului.Selectați dosarul e-mail sau căsuța poștalădin listă.

Deconectarea de la căsuța poștalăSelectați > Mesaje și o căsuță poștală.

Pentru a anula sincronizarea dintre aparatși serverul e-mail și pentru a lucra cuaplicația e-mail fără o conexiune fără fir,selectați Opțiuni > Deconectare. În cazulîn care căsuța poștală nu are opțiuneaDeconectare, selectați Opțiuni > Ieșirepentru deconectarea de la căsuța poștală.

Pentru a reporni sincronizarea, selectațiOpțiuni > Conectare.

Setarea unui răspuns absent de labirouSelectați > Mesaje.

Pentru a seta un răspuns absent de labirou, dacă este disponibil, selectațicăsuța poștală și Opțiuni > Setări >Căsuță poștală > Absent de la birou >Activată sau Opțiuni > Setări > Setăricăsuță poștală > Absent de la birou >Activată.

Pentru a introduce textul mesajului derăspuns, selectați Răsp. Absent de labirou.

Setări generale e-mailSelectați > Mesaje.

Mesagerie 33

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 34: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Selectați o căsuță poștală, Opțiuni >Setări > Setări globale și una dintreurmătoarele opțiuni:Aspect listă mesaje — Pentru a selectadacă mesajele e-mail din Căsuță intrăriafișează unul sau două rânduri de text.Previz. text corp — Pentru a stabili dacăse previzualizează mesajele cândparcurgeți lista de mesaje e-mail dinCăsuță intrări.Separatoare titlu — Selectați Activatepentru a putea extinde și restrânge listade mesaje de e-mail.Descărcare notificări — Pentru a afișa onotificare la descărcarea fișierului atașatla e-mail.

Internet

Cu aparatul Dvs. puteți naviga pe Internetși pe rețeaua Intranet a companiei. Deasemenea, puteți prelua și instala aplicațiinoi pe aparat.

Browser WebCu ajutorul aplicației browser Web, putețisă vizualizați pe Internet pagini Web HTMLîn forma originală în care au fostproiectate. Puteți, de asemenea, săparcurgeți pagini Internet create specialpentru aparate mobile și să utilizați unlimbaj extensibil de marcare hipertext(XHTML) sau un limbaj de marcare fără fir(WML).

Pentru a naviga pe Internet, aveți nevoiede un punct de acces Internet configuratîn aparatul Dvs.

Navigarea pe WebSelectați > Internet.

Comandă rapidă:Pentru a pornibrowserul, apăsați și mențineți apăsatătasta 0 în ecranul de start.

Pentru a naviga pe Internet, în ecranulpentru marcaje selectați un marcaj sauintroduceți o adresă de Internet (câmpul

se deschide automat), după careselectați Salt la.

Este posibil ca unele pagini Web săconțină material, cum ar fi imaginile șisunetele, a căror vizualizare necesită unvolum mare de memorie. Dacă memoriaaparatului se umple în timpul încărcăriiunor asemenea pagini Web, imaginile dinpagină nu se vor afișa.

34 Internet

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 35: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a parcurge pagini de Internet cuimaginile dezactivate în vedereaeconomisirii spațiului de memorie și acreșterii vitezei de încărcare a paginilor,selectați Opțiuni > Setări > Pagină >Încărcare conținut > Numai text.

Pentru a introduce o adresă de Internet,selectați Opțiuni > Salt la > PaginăInternet nouă.

Pentru a reîmprospăta conținutul paginiiWeb, selectați Opțiuni > Opțiuni paginăInternet > Reîncărcare.

Pentru a memora ca marcaj pagina Webcurentă, selectați Opțiuni > Opțiunipagină Internet > Memorare camarcaj.

Pentru a vizualiza instantanee alepaginilor de Internet pe care le-ați vizitatîn timpul sesiunii curente de navigare,selectați Înapoi (disponibil dacă opțiuneaListă istoric este activată în setărilebrowserului și pagina curentă de Internetnu este prima pagină pe care o vizitați).

Pentru a împiedica sau a permitedeschiderea automată a mai multorferestre, selectați Opțiuni > Opțiunipagină Internet > Blocare ferestrederul. sau Permit. ferestre derul..

Pentru a vizualiza harta printr-o comandărapidă, selectați Opțiuni > Com. rapidetastatură. Pentru a edita o comandărapidă, selectați Editare.

Indicaţie: Pentru a minimiza fereastrabrowserului fără a părăsi aplicația sau fărăa întrerupe conexiunea, apăsați o singurădată tasta de terminare.

Fluxuri Web și jurnale Web (blog)Selectați > Internet.

Fluxurile Web sunt fișiere XML pe paginiWeb care sunt utilizate pentru a partaja,de exemplu, cele mai recente știri saubloguri. Este un lucru obișnuit să segăsească fluxuri Web pe paginile Web,blog sau wiki.

Aplicația browser detectează automatdacă o pagină Web conține fluxuri.

În cazul în care fluxurile Web suntdisponibile, pentru a vă abona la un flux,selectați Opțiuni > Abon. la prel.Internet.

Pentru a actualiza un flux Web, în ecranulfluxuri Web, selectați un flux și Opțiuni >Opțiuni flux Internet > Actualizare.

Pentru a defini dacă fluxurile Web suntactualizate automat, în ecranul fluxuriWeb, selectați Opțiuni > Editare >Editare. Această opțiune nu estedisponibilă dacă sunt marcate unul saumai multe fluxuri.

Golirea arhiveiInformațiile sau serviciile pe care le-ațiaccesat sunt memorate în memoria dearhivă a aparatului.

Arhiva este o locație de memorie utilizatăpentru stocarea temporară a datelor. Dacăați încercat să accesați sau ați accesatinformații confidențiale ce necesităintroducerea unor parole, goliți arhivadupă fiecare utilizare.

Internet 35

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 36: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a goli memoria cache, selectațiOpțiuni > Șterg. date personale >Arhivă.

Întreruperea conexiunii

Pentru a termina conexiunea și a închidebrowserul, selectați Opțiuni > Ieșire.

Pentru a șterge informațiile colectate deserverul de rețea despre diverse paginiWeb vizitate, selectați Opțiuni > Șterg.date personale > Cookies.

Siguranța conexiuniiDacă în timpul conexiunii se afișeazăindicatorul de siguranță ( ), transmisiilede date între aparat și gateway-ul sauserverul de Internet sunt criptate.

Pictograma de siguranță nu indică faptulcă transmisia de date între poarta de accesși serverul de conținut (locul unde se aflăstocate datele) este sigură. Asigurareatransmisiei de date între poarta de accesși serverul de conținut este realizată decătre furnizorul de servicii.

Certificatele de siguranță pot fi necesarepentru anumite servicii, cum ar fi celebancare. Dacă identitatea serverului nueste autentică sau nu aveți certificatul desiguranță corect pe aparat, veți primi onotificare. Pentru informațiisuplimentare, contactați furnizorul Dvs.de servicii.

Important: Chiar dacă utilizareacertificatelor reduce considerabil riscurileimplicate în conexiunile la distanță și îninstalarea aplicațiilor, aceste certificatetrebuie utilizate corect pentru a puteabeneficia de siguranță mărită. Existența

unui certificat nu oferă, în sine, niciun felde protecție; managerul de certificatetrebuie să conțină certificate corecte,autentice sau de încredere, pentru a puteabeneficia de siguranță mărită.Certificatele au o perioadă de valabilitatelimitată. Dacă este afișat mesajul„Certificat expirat” sau „Certificatul nueste încă valabil”, chiar dacă certificatul artrebui să fie valabil, verificați dacă ora șidata sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări alecertificatului, trebuie să vă asigurați căaveți încredere în proprietarulcertificatului respectiv și că certificatulaparține într-adevăr proprietaruluispecificat.

Partajare onlineDespre aplicația Partajare onlineSelectați > Partajare > Part. online.

Cu Partajare online, aveți posibilitatea săpublicați imagini, videoclipuri și clipuriaudio de pe aparat pe servicii de partajarecompatibile, cum ar fi albumele șiblogurile. De asemenea, avețiposibilitatea să vizualizați și să trimitețicomentarii publicărilor din aceste serviciiși să preluați conținut pe aparatul Nokiacompatibil.

Tipurile de conținut acceptate șidisponibilitatea serviciului Partajareonline pot să difere.

Abonarea la serviciiSelectați > Partajare > Part. online.

Pentru a vă abona la un serviciu departajare online, accesați site-ul Web alfurnizorului de servicii și verificați dacăaparatul Nokia este compatibil cu acelserviciu. Creați un cont urmând

36 Internet

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 37: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

instrucțiunile de pe site-ul Web. Primiținumele de utilizator și parola necesarepentru a vă configura aparatul cu acelcont.

1 Pentru a activa serviciul, deschidețiaplicația Partajare online pe aparat,selectați un serviciu și Opțiuni >Activare.

2 Pentru a permite aparatului să creezeo conexiune la rețea. Dacă vi se solicităun punct de acces la Internet, selectațiunul din listă.

3 Conectați-vă cu contul Dvs., conforminstrucțiunilor de pe site-ul Web alfurnizorului de servicii.

Serviciile Nokia de la serviciul de partajareonline sunt gratuite. Datele transferateprin rețea pot fi taxate de furnizorul deservicii. Pentru informații referitoare ladisponibilitatea și tarifele serviciilorterțelor părți și pentru tarifeletransferurilor e date, luați legătura cufurnizorul de servicii sau cu terța parte.

Crearea unei publicăriSelectați > Partajare > Part. online.

Pentru a publica fișiere multimedia la unserviciu, selectați un serviciu și Opțiuni >Publicare nouă. Dacă serviciul departajare oferă canale pentru publicareafișierelor, selectați canalul dorit.

Pentru a adăuga o imagine, un videoclipsau un clip audio la publicare, selectațiOpțiuni > Inserare.

Pentru a adăuga un titlu sau o descrierepublicării, introduceți textul direct încâmpuri, dacă sunt disponibile.

Pentru a adăuga cuvinte cheie lapublicare, selectați Cuvinte cheie:.

Pentru a stabili dacă permiteți publicareainformațiilor despre locație conținute înfișier, selectați Locație:.

Pentru a seta nivelul de confidențialitateal unui fișier, selectați Confid.:. Pentru apermite tuturor persoanelor să văvizualizeze fișierul, selectați Public.Pentru a restricționa alte persoane să văvizualizeze fișierele, selectați Privat. Avețiposibilitatea să definiți setarea Implicitpe site-ul Web al furnizorului de servicii.

Pentru a trimite publicarea către serviciu,selectați Opțiuni > Încărcare.

Centrul video NokiaCu Centru video Nokia (serviciu de rețea),puteți prelua și reda prin streamingvideoclipuri de la diferite servicii videoInternet compatibile, prin conexiune depachete de date. Puteți transferavideoclipuri de pe un PC compatibil peaparat și le puteți viziona în aplicațiaVideo Centre.

Utilizarea punctelor de acces pentrupachete de date pentru preluareavideoclipurilor poate implica transferulunui volum mare de date prin rețeauafurnizorului de servicii. Contactațifurnizorul de servicii pentru informațiireferitoare la tarifele aferente transmisieide date.

Este posibil ca aparatul să aibă serviciipredefinite.

Furnizorii de servicii pot oferi conținutulgratuit sau conta cost. Verificați tarifulprin serviciu sau la furnizorul de servicii.

Internet 37

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 38: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Vizualizarea și preluareavideoclipurilorConectarea la serviciile video1 Selectați > Aplicații > Centru

video.2 Pentru a vă conecta la un serviciu

pentru a instala servicii video,selectați Adăugare servicii noi șiserviciul video dorit din catalogul deservicii.

Vizualizarea unui videoclip

Pentru a parcurge conținutul serviciilorvideo instalate, selectați Fluxuri video.

Conținutul unor servicii video este împărțiîn categorii. Pentru a răsfoi videoclipurile,selectați o categorie.

Pentru a căuta un videoclipuri în serviciu,selectați Căutare video. Este posibil caopțiunea de căutare să nu fie disponibilăpentru toate serviciile.

Unele videoclipuri pot fi redate prinstreaming, dar altele trebuie să fie întâipreluate pe aparat. Pentru a prelua unvideoclip, selectați Opțiuni > Preluare.Dacă ieșiți din aplicație, preluărilecontinuă în fundal. Videoclipurile preluatese memorează în Videoclipurile mele.

Pentru a reda prin streaming un videoclipsau pentru a vizualiza un videoclippreluat, selectați Opțiuni > Redare.Pentru a comanda playerul în timpulredării videoclipului, utilizați tastele deselectare și tasta de parcurgere.

Avertizare:Expunerea continuă la un volum sonorridicat vă poate afecta auzul. Ascultațimuzică la un volum sonor moderat și nuțineți aparatul la ureche atunci cândutilizați difuzorul.

Selectați Opțiuni și una din următoareleopțiuni:Reluare preluare — Pentru a continua opreluare suspendată sau nereușităAnulare preluare — Pentru a anula opreluare.Previzualizare — Pentru a previzualizaun videoclip. Această opțiune estedisponibilă dacă este acceptată deserviciu.Detalii flux — Pentru a vizualizainformații despre videoclip.Reîmprospătare listă — Pentru areîmprospăta lista de videoclipuri.Desch. leg. în browser — Pentru adeschide o legătură într-un browser Web.

Programarea preluărilor

Pentru a programa preluarea automată avideoclipurilor de la un serviciu, selectațiOpțiuni > Programare preluări.Centrul video preia în fiecare zi în modautomat noile videoclipuri, la ora definită.

Pentru a anula preluările programate,selectați Preluare manuală ca metodă depreluare.

CăutareSelectați > Aplicații > Căutare.

Căutarea vă permite să utilizați diferiteservicii de căutare pe Internet pentru a

38 Internet

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 39: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

găsi și a vă conecta, de exemplu, la serviciilocale, site-uri Web și imagini. Conținutulși disponibilitatea serviciilor pot să difere.

Gestionarea timpului

AgendăDespre AgendăSelectați > Agendă.

Cu agendă, puteți să creați și să vizualizațievenimentele și întâlnirile programate șicomutați între diferitele ecrane aleagendei.

În ecranul lunar, înregistrările agendeisunt marcate cu un triunghi. Înregistrărilereferitoare la aniversări sunt, deasemenea, marcate printr-un semn alexclamării. Înregistrările din ziuaselectată sunt afișate într-o listă.

Pentru a deschide înregistrările deagendă, selectați un ecran de agendă șiadăugați o înregistrare.

Ori de câte ori se afișează pictograma ,parcurgeți spre dreapta pentru a accesa olistă de operații disponibile. Pentru aînchide lista, parcurgeți spre stânga.

Crearea înregistrărilor de agendăSelectați > Agendă.

Puteți crea următoarele tipuri deînregistrări în agendă:

• Înregistrările referitoare la întâlniri văreamintesc evenimentele care au odată și o oră specifice.

• Solicitările de întâlniri sunt invitații pecare le puteți expedia participanților.Înainte de a putea crea solicitări deîntâlnire, trebuie să aveți o căsuțăpoștală compatibilă instalată peaparatul Dvs.

• Notele se referă la întreaga zi, nu la oanumită oră.

Gestionarea timpului 39

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 40: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

• Înregistrările aniversărilor văamintesc de zilele de naștere și datelespeciale. Acestea se referă la oanumită zi, dar nu la o oră specificatădin zi. Înregistrările de aniversaresunt repetate în fiecare an.

• Înregistrările cu note de rezolvat văamintesc de o anumită problemăscadentă, dar nu de o oră specifică.

Pentru a crea o înregistrare de agendă,selectați o dată, Opțiuni > Notă nouă șitipul înregistrării.

Pentru a seta prioritatea înregistrărilorreferitoare la întâlniri, selectațiOpțiuni > Prioritate.

Pentru a defini modul de gestionare aînregistrării în timpul sincronizării,selectați Privat pentru a nu permitevizualizarea înregistrării, dacă agendaeste disponibilă online, Public pentru apermite vizualizarea, sau Nesincronizatpentru a nu copia înregistrarea încalculatorul Dvs.

Pentru a expedia înregistrarea către unaparat compatibil, selectați Opțiuni >Expediere.

Pentru a efectua o solicitare de întâlnirepentru o înregistrare referitoare la oîntâlnire, selectați Opțiuni > Adăugareparticipanți.

Ceas cu alarmăSelectați > Aplicații > Ceas.

Pentru a vizualiza alarmele active șiinactive, deschideți fila alarme. Pentru aseta o nouă alarmă, selectați Opțiuni >Alarmă nouă. Definiți repetiția, dacă este

necesar. Când o alarmă este activă, seafișează .

Pentru a dezactiva alarma care sună,selectați Stop. Pentru a opri alarmapentru o anumită perioadă de timp,selectați Amânare.Dacă aparatul este oprit la ora la caretrebuie să sune alarma, aparatul porneșteautomat și începe să emită semnalul dealarmă.

Indicaţie: Pentru a defini perioada detimp după care alarma sună din nouatunci când este amânată, selectațiOpțiuni > Setări > Durată amânarealarmă.

Pentru a anula alarma, selectațiOpțiuni > Ștergere alarmă.

Pentru a modifica ora și data și setăriletipului de ceas, selectați Opțiuni >Setări.

Setările pentru ceasSelectați Opțiuni > Setări.

Pentru a modifica ora sau data, selectațiOra sau Data.

Pentru a schimba ceasul afișat în ecranulinițial, selectați Tip ceas > Analogic sauDigital.

Pentru a permite rețelei de telefoniemobilă să actualizeze în aparatul Dvs.informațiile privind ora, data și fusul orar(serviciu de rețea), selectați Actualizareautomată oră > Activată.

40 Gestionarea timpului

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 41: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a schimba sunetul de alarmă,selectați Sunet alarmă ceas.

Muzica

Puteți asculta melodii și atunci cândprofilul Deconectat este activat. A se vedea„Profilul deconectat”, pag. 12.

Redare muzicăRedarea unei melodiiSelectați > Aplicații > Music player.

Pentru a adăuga toate melodiiledisponibile în biblioteca muzicală,selectați Opțiuni > Împrospăt.bibliotecă.

Pentru a reda o melodie, selectațicategoria dorită și melodia.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tastade parcurgere; pentru reluare, apăsați dinnou tasta de parcurgere.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi,apăsați și mențineți apăsată tasta deparcurgere la dreapta sau la stânga.

Pentru a trece la articolul următor,parcurgeți spre dreapta. Pentru a reveni laînceputul articolului, parcurgeți sprestânga. Pentru a sări la articolul anterior,parcurgeți din nou spre stânga în intervalde 2 secunde după ce a început o melodiesau un podcast.

Pentru a modifica tonalitatea redăriimuzicii, selectați Opțiuni > Egalizator.

Pentru a modifica balansul și imagineastereo, sau pentru a intensifica basul,selectați Opțiuni > Setări.

Muzica 41

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 42: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Pentru a reveni la ecranul inițial și a lăsaplayerul să ruleze în fundal, apăsați scurttasta de terminare.

Avertizare:Expunerea continuă la un volum sonorridicat vă poate afecta auzul. Ascultațimuzică la un volum sonor moderat și nuțineți aparatul la ureche atunci cândutilizați difuzorul.

Radio FM

Ascultarea aparatului de radioSelectați > Aplicații > Radio.

Calitatea difuziunii radio depinde deacoperirea postului de radio în zonarespectivă.

Aveți posibilitatea să efectuați sau săpreluați un apel în timp ce ascultați radio.Sonorul aparatului radio se oprește întimpul unui apel activ.

Pentru a începe căutarea posturilor,apăsați tasta de parcurgere spre stângasau spre dreapta și mențineți-o apăsată.

Dacă ați memorat posturi radio pe aparat,mergeți la postul memorat următor sauanterior, apăsați scurt tasta de parcurgerespre stânga sau spre dreapta.

Pentru a regla volumul, parcurgeți în sussau în jos.

Selectați Opțiuni și una din următoareleopțiuni:

Memorare post — Memorați postul deradio pe care îl ascultați momentan în listaposturilor de radio.Posturi — Deschideți lista posturilormemorate.Lista posturilor — Vizionați posturileposturile disponibile în funcție de locație(serviciu de rețea).Căutare manuală — Modificați manualfrecvența.Activare difuzor — Ascultați radioul îndifuzor.Redare în fundal — Reveniți la ecranulinițial în timp ce ascultați radio FM înfundal.

42 Muzica

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 43: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Setări

Setările aplicațieiSelectați > Setări > Setări șiAplicații.

Selectați o aplicație din listă pentru aconfigura setările acesteia.

Siguranța aparatului și a cartelei SIMSelectați > Setări > Setări >General > Siguranță.

Pentru a schimba codul PIN, selectațiTelefon și cartelă SIM > Cod PIN. Noulcod trebuie să aibă o lungime cuprinsăîntre 4 și 8 cifre. Codul PIN vă protejeazăcartela SIM împotriva utilizăriineautorizate și este furnizată de aceasta.După trei coduri PIN greșite introduseconsecutiv, codul se blochează și trebuiesă-l deblocați cu ajutorul codului PUKpentru a-l putea utiliza din nou.

Pentru a seta blocarea automată atastaturii după o perioadă definită,selectați Telefon și cartelă SIM > Per.autobloc. tastatură.

Pentru a seta o perioadă de expirare dupăcare aparatul se blochează automat și sepoate utiliza numai după introducereacodului de blocare corect, selectațiTelefon și cartelă SIM > Perioadăautoblocare. Introduceți durataperioadei de expirare în minute sauselectați Nu există pentru a dezactivacaracteristica de blocare automată. Atuncicând aparatul este blocat, avețiposibilitatea să preluați apelurile primite,iar apelurile la numerele de urgențăoficiale programate în aparat suntposibile.

Pentru a schimba codul de blocare,selectați Telefon și cartelă SIM > Cod deblocare. Codul de blocare implicit este12345. Introduceți codul curent și apoicodul nou de două ori. Noul cod trebuie săaibă lungimea cuprinsă între 4 și 255 decaractere. Se pot utiliza caracterelealfanumerice (litere mari și mici). Aparatulvă informează în cazul în care codul deblocare nu are formatul corespunzător.

Setări comune accesoriiSelectați > Setări > Setări șiGeneral > Accesoriu.

Cu majoritatea accesoriilor, puteți efectuaurmătoarele:

Pentru a defini profilul care se activeazăcând conectați un accesoriu la aparat,selectați accesoriul și Profil implicit.

Pentru a configura aparatul să răspundăautomat la apelurile telefonice după 5secunde atunci când este atașat unaccesoriu, selectați Răspuns automat >Activat. Dacă tipul de sunet este setat peUn bip sau Silențios în meniul profilulselectat, răspunsul automat estedezactivat.

Pentru iluminarea aparatului în timp ceeste conectat la un accesoriu, selectațiLumini > Aprinse.

Restabilirea setărilor originale

Pentru a restabili setările originale aleaparatului, selectați > Setări >Setări și General > Setări orig. telef..Pentru aceasta, aveți nevoie de codul deblocare al aparatului. După resetare, esteposibil ca deschiderea aparatului sădureze mai mult. Documentele,

Setări 43

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 44: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

informațiile de contact, înregistrările deagendă și fișierele nu sunt afectate.

Gestionarea datelor

Instalarea sau ștergerea aplicațiilorInstalarea aplicațiilorSelectați > Setări > Manag. date >Mngr. aplic..

Fișierele de instalare se pot transfera peaparat de pe un computer compatibil, sepot prelua în timpul navigării sau se potrecepționa într-un mesaj multimedia, caatașare de e-mail sau prin alte metode deconectare, cum ar fi Bluetooth. Putețiutiliza Nokia Application Installer dinNokia Ovi Suite pentru a instala o aplicațiepe aparat.

Pictogramele din Manager aplicații indicăurmătoarele:

Aplicație SIS sau SISXAplicație Java™

Important: Instalați și utilizați numaiaplicații și alte tipuri de programe oferitede surse de încredere, cum ar fi aplicațiicare sunt Symbian Signed sau au fosttestate cu Java Verified.

Înainte de instalare, rețineți următoarele:

• Pentru a vizualiza tipul aplicației,numărul versiunii și furnizorul sauproducătorul aplicației, selectațiOpțiuni > Vizualizare detalii.

Pentru a afișa detaliile certificatuluide siguranță al aplicației, selectațiDetalii: > Certificate: > Vizualizaredetalii.

• Dacă instalați un fișier care conține oactualizare sau o corecție a uneiaplicații existente, puteți doar sărestaurați aplicația originală dacăaveți fișierul de instalare original sau

44 Gestionarea datelor

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 45: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

o copie de siguranță completă apachetului software eliminat. Pentrua restaura aplicația originală,eliminați aplicația și instalați-o dinnou din fișierul de instalare originalsau din copia de siguranță.

Fișierul JAR este necesar pentruinstalarea aplicațiilor Java. Dacă acestfișier lipsește, este posibil ca aparatulsă solicite preluarea acestuia. Dacă nueste definit niciun punct de accespentru aplicație, vi se solicită săselectați unul. Când preluați fișierulJAR, este posibil să fie necesar săintroduceți un nume de utilizator și oparolă pentru a accesa serverul.Acestea informații se obțin de lafurnizorul sau de la producătorulaplicației.

Pentru a instala software sau o aplicație,efectuați operațiile de mai jos:

1 Pentru a localiza fișierul de instalare,selectați > Setări > Manag.date > Mngr. aplic.. Alternativă:căutați fișierele de instalare cuManager fișiere sau selectațiMesaje > Căsuță intrare șideschideți mesajul care conține unfișier de instalare.

2 În Manager aplicații, selectațiOpțiuni > Instalare. În alte aplicații,selectați fișierul de instalare pentru aporni instalarea.În timpul instalării, aparatul afișeazăinformații despre desfășurareainstalării. Dacă instalați o aplicațiefără semnătură digitală sau fărăcertificat, aparatul afișează unavertisment. Continuați instalareanumai dacă sunteți sigur de origineași de conținutul aplicației.

Pentru a porni o aplicație instalată, căutațiaplicația în meniu și selectați-o.

Pentru a vedea ce pachete software aufost instalate și eliminate (și când),selectați Opțiuni > Afișare jurnal.

Important: Aparatul Dvs. acceptăinstalarea unei singure aplicații antivirus.Instalarea mai multor aplicații cu funcțiiantivirus ar putea afecta performanțele șifuncționarea aparatului sau ar puteacauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă dememorie compatibilă, fișierele deinstalare (.sis, .sisx) rămân în memoriaaparatului. Fișierele ar putea ocupa unspațiu extins în memorie și ar putea să văîmpiedice să stocați alte fișiere. Pentru amenține un spațiu liber de memoriesuficient, utilizați Nokia Ovi Suite pentru aefectua copii de siguranță ale fișierelor deinstalare pe un calculator compatibil,după care utilizați aplicația Managerfișiere pentru a șterge fișierele deinstalare din memoria aparatului. Dacăfișierul .sis este atașat la un mesaj,ștergeți mesajul din căsuța de intrarepentru mesaje.

Ștergerea aplicațiilor și programelorSelectați > Setări > Manag. date >Mngr. aplic..

Mergeți la un pachet software și selectațiOpțiuni > Ștergere. Selectați Da pentrua confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-lreinstalați numai dacă aveți pachetuloriginal cu programul respectiv sau ocopie de siguranță integrală a pachetuluișters. Dacă ștergeți un pachet de

Gestionarea datelor 45

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 46: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

programe, nu veți mai putea să deschidețidocumentele create cu acele programe.

Dacă de pachetul de programe dezinstalatdepinde un alt pachet de programe, esteposibil ca acesta din urmă să nu maifuncționeze. Pentru mai multe informații,consultați documentația pachetului deprograme instalat.

Manager fișiereDespre Manager fișiereSelectați > Aplicații > Mngr. fișiere.

Cu Manager fișiere puteți parcurge,gestiona și deschide fișiere.

Opțiunile disponibile pot varia.

Pentru a face mapări de unități de disc saua defini setările pentru o unitate ladistanță conectată la aparat, selectațiOpțiuni > Unități disc la distanță.

Găsirea și organizarea fișierelorSelectați > Aplicații > Mngr. fișiere.

Pentru a găsi un fișier, selectațiOpțiuni > Căutare. Selectați locul în careveți căuta și introduceți un termen decăutare care se potrivește cu numelefișierului.

Pentru a muta sau a copia fișiere și dosaresau pentru a crea noi dosare, selectațiOpțiuni > Organizare.

Comandă rapidă:Pentru a efectuaacțiuni asupra mai multor articolesimultan, marcați articolele. Pentru amarca sau a anula marcajul articolelor,apăsați #.

Crearea copiilor de siguranță dupăfișiere pe o cartelă de memorieSelectați > Aplicații > Mngr. fișiere.

Pentru a crea copii de siguranță alefișierelor pe o cartelă de memorie,selectați tipurile de fișiere după care dorițisă creați copii de siguranță, apoiOpțiuni > Copie sig. mem. telefon.Asigurați-vă că memoria liberă de pecartelă este suficientă pentru fișierele pecare le-ați ales pentru a crea copii desiguranță.

Editarea cartelei de memorieSelectați > Aplicații > Mngr. fișiere.

Redenumirea sau formatarea carteleide memorie.Selectați Opțiuni > Opțiuni cartelămemor. și opțiunea dorită.

Protejarea prin parolă a cartelei dememorieSelectați Opțiuni > Parolă cartelămemor..

Aceste opțiuni sunt disponibile doar dacăse introduce în aparat o cartelă dememorie compatibilă.

Managerul de aparateConfigurare de la distanțăSelectați > Setări > Manag. date >Manager aparate.

Cu Manager aparat, puteți gestiona setări,date și aplicații pe aparatul Dvs., de ladistanță.

Vă puteți conecta la un server și putețiprimi setări de configurare pentruaparatul Dvs. Puteți primi profiluri de

46 Gestionarea datelor

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 47: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

server și diferite setări de configurare dela furnizorii Dvs. de servicii sau de ladepartamentul de informare alcompaniei. Setările de configurare potinclude setări de conectare și alte setăriutilizate de diferitele aplicații din aparatulDvs. Opțiunile disponibile pot fi diferite.

Conexiunea de configurare de la distanțăeste, de obicei inițiată de server, dacăsetările aparatului trebuie actualizate.

Pentru a crea un nou profil pentru server,selectați Opțiuni > Profiluri server >Opțiuni > Profil server nou.

Puteți primi aceste setări de la furnizorulDvs. de servicii, sub forma unui mesaj deconfigurare. Dacă nu, definițiurmătoarele:Nume server — Introduceți un numepentru serverul de configurare.Cod ID server — Introducețiidentificatorul unic pentru identificareaserverului de configurare.Parolă server — Introduceți o parolăpentru identificarea aparatului Dvs. decătre server.Punct de acces — Selectați punctul deacces de utilizat pentru conexiune saucreați un punct de acces nou. Deasemenea, puteți opta pentru a vi sesolicita punctul de acces la fiecare inițierea unei conexiuni. Această setare estedisponibilă numai dacă ați selectatInternet ca tip de purtător.Adresă gazdă — Introduceți adresaInternet a serverului de configurare.Port — Introduceți numărul portuluiserverului.

Nume utilizator și Parolă — IntroducețiID de utilizator și parola pentru serverulde configurare.Acceptare configurare — Selectați Dapentru a permite serverului să inițiezesesiunea de configurare.Acceptare autom. toate — Selectați Dadacă nu doriți ca serverul să vă soliciteconfirmare la inițierea sesiunii deconfigurare.Autentificare rețea — Alegeți dacăutilizați sau nu autentificarea http.Nume utilizator rețea și Parolărețea — Introduceți ID de utilizator șiparola pentru autentificarea http. Aceastăsetare este disponibilă numai dacă ațiselectat Autentificare rețea.

Pentru a vă conecta la server și a primisetări de configurare pentru aparatul Dvs.,selectați Opțiuni > Începereconfigurare.

Pentru a vizualiza jurnalul de configurareal articolului ales, selectați Opțiuni >Vizualizare jurnal.

Pentru a actualiza programul telefonuluiprin Internet, selectați Opțiuni > Căutareactualizări. Actualizarea nu ștergesetările dvs. La primirea unui pachet deactualizare pe aparatul Dvs., urmațiinstrucțiunile de pe ecran. Aparatul Dvs.este repornit la finalizarea instalării.

Descărcarea actualizărilor de programepoate implica transmiterea unor cantitățimari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatuluiare suficientă energie sau conectațiîncărcătorul înainte de a începeactualizarea.

Gestionarea datelor 47

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 48: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Avertizare:Dacă instalați o actualizare a unuiprogram, aparatul nu poate fi utilizat, nicichiar pentru a efectua apeluri de urgență,decât după terminarea instalării șirepornirea aparatului. Înainte de acceptainstalarea unei actualizări, efectuați copiide siguranță ale datelor.

Conectivitate

Transferul conținutului de pe altaparatSelectați > Setări > Conectare >Comutare.

Cu aplicația Comutare, puteți transferaconținut, cum ar fi contacte, între douăaparate Nokia compatibile.

Tipul de conținut ce poate fi transferatdepinde de modelul aparatului de pe caredoriți să transferați conținutul. Dacăcelălalt aparat acceptă sincronizarea,aveți, de asemenea, posibilitatea de asincroniza date între aparatul respectiv șicel propriu. Aparatul propriu vă anunțădacă celălalt aparat nu este compatibil.

În cazul în care celălalt aparat nu poate fipornit fără o cartelă SIM, puteți introducecartela SIM proprie în aparatul respectiv.Dacă aparatul este pornit fără o cartelăSIM, profilul deconectat se activeazăautomat.

Transferul conținutuluiPentru a prelua date de pe celălalt aparatpentru prima oară:

1 Selectați tipul conexiunii prin caredoriți să transferați date. Ambeleaparate trebuie să accepte tipul deconexiune selectat.

2 Selectați aparatul de pe care doriți sătransferați conținut. Vi se cere săintroduceți un cod în aparat.Introduceți un cod (1-16 cifre) șiselectați OK. Introduceți același cod încelălalt aparat și selectați OK.Aparatele sunt acum asociate.Pentru anumite modele de aparate,aplicația Comutare este transmisăcătre celălalt aparat sub forma unui

48 Conectivitate

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 49: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

mesaj. Pentru a instala aplicațiaComutare pe celălalt aparat,deschideți mesajul și urmațiinstrucțiunile.

3 Pe aparatul propriu, selectațiconținutul pe care doriți să-ltransferați de pe celălalt aparat.

Conținutul este transferat din memoriaceluilalt aparat în locul corespunzător depe aparatul dumneavoastră.

Durata transferului depinde de volumulde date transferat. Puteți să anulațitransferul și să continuați mai târziu.

Sincronizarea are loc în ambele sensuri șidatele de pe ambele aparate sunt aceleași.În cazul în care un articol este șters de peoricare dintre aparate, va fi șters și de pecelălalt la sincronizare. Datele șterse prinsincronizare nu pot fi restaurate.

Pentru a vizualiza jurnalul ultimuluitransfer, mergeți la comanda rapidă înecranul principal și selectați Opțiuni >Vizualizare jurnal.

Conexiuni la PCPuteți utiliza aparatul mobil cu o varietatede aplicații de conexiuni PC și comunicațiide date compatibile. De exemplu, cu NokiaOvi Suite puteți transfera fișiere și imaginiîntre aparat și un calculator compatibil.

Pentru informații suplimentare despre OviSuite și legătura de preluare, consultațiwww.ovi.com.

BluetoothDespre BluetoothTehnologia Bluetooth permite realizareade conexiuni radio între aparateelectronice aflate la o distanță de până la

10 metri. O conexiune Bluetooth poate fiutilizată pentru expediere de imagini,videoclipuri, texte, cărți de vizită, note deagendă sau pentru realizarea uneiconexiuni radio cu alte aparate careutilizează tehnologia Bluetooth.

Deoarece aparatele ce utilizeazătehnologia Bluetooth comunică prin underadio, aparatul Dvs. și celălalt aparat nutrebuie să se afle unul în raza vizuală aceluilalt. Cele două aparate trebuie numaisă se afle la o distanță de maxim 10 metriunul de celălalt, deși conexiunea poate fiinfluențată de interferențe cauzate depereți sau alte aparate electronice.

Pot fi active simultan mai multe conexiuniBluetooth. De exemplu, dacă aparatul esteconectat la un set cu cască, în același timp,puteți transfera fișiere către un alt aparatcompatibil.

Acest aparat este conform cu specificațiaBluetooth 2.0 + EDR, care acceptăurmătoarele profiluri: Advanced AudioDistribution, Audio/Video Remote Control,Basic Imaging, Basic Printing, Device ID,Dial-up Networking, File Transfer, GenericAudio/Video Distribution, Generic Access,Generic Object Exchange, Handsfree,Human Interface Device, Headset, ObjectPush, Phone Book Access, Serial Port și SIMAccess. Pentru a asigurainteroperabilitatea cu alte aparate cusistem Bluetooth, utilizați accesoriiomologate de Nokia pentru acest model.Consultați producătorii celorlalte aparatepentru a determina gradul decompatibilitate al acestora cu aparatulDvs.

Funcțiile care utilizează tehnologiaBluetooth măresc consumul de energie șireduc durata de viață a acumulatorului.

Conectivitate 49

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 50: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Indicații privind siguranțaCând nu utilizați sistemul Bluetooth,selectați Bluetooth > Oprit sau Vizibilit.telefonului meu > Ascuns.

Nu realizați asocieri cu aparatenecunoscute.

Expedierea și primirea de date prinBluetoothSelectați > Setări > Conectare >Bluetooth.

1 La prima activare a conexiuniiBluetooth, vi se va solicita să acordațiaparatului un nume. Dați aparatuluiun nume unic pentru a-l face ușor derecunoscut dacă există mai multeaparate Bluetooth în apropiere.

2 Selectați Bluetooth > Pornit.3 Selectați Vizibilit. telefonului

meu > Văzut de toți sau Definireperioadă. Dacă selectați Definireperioadă, va fi necesar să definițiintervalul de timp în care aparatulDvs. este vizibil celorlalți. AparatulDvs. și numele pe care l-ați introduspot fi vizualizate acum de ceilalțiutilizatori de aparate ce utilizeazătehnologia Bluetooth.

4 Deschideți aplicația în care estememorat articolul pe care doriți să îlexpediați.

5 Selectați aplicația și Opțiuni >Expediere > Prin Bluetooth.Aparatul caută alte dispozitive dinzonă utilizând tehnologia Bluetoothși le afișează.

Indicaţie: În cazul în care ați maitrimis date prin Bluetooth, se afișeazăo listă cu rezultatele căutăriloranterioare. Pentru a căuta mai multe

aparate Bluetooth, selectați Căutarealte aparate.

6 Selectați aparatul la care doriți să văconectați. Dacă celălalt aparatnecesită să fie asociat înainte de aputea transmite datele, vi se solicităsă introduceți un cod.

După stabilirea conexiunii, se afișeazămesajul Expediere date în curs.

Dosarul Mesaje expediate din aplicațiaMesaje nu stochează mesajele expediateprin Bluetooth.

Pentru a primi date prin conexiuneaBluetooth, selectați Bluetooth > PornitșiVizibilit. telefonului meu > Văzut detoți pentru a primi date de la un aparatneasociat sau Ascuns pentru a primi datenumai de la aparate asociate. Când primițidate prin intermediul conexiuniiBluetooth, în funcție de setările profiluluiactiv, se aude un sunet și vi se solicită săacceptați mesajul în care sunt inclusedatele. Dacă acceptați, mesajul sememorează în dosarul Căsuță intrare dinaplicația Mesaje.

Indicaţie: Puteți accesa fișierele dinaparat sau de pe cartela de memoriefolosing un accesoriu compatibil careacceptă serviciul Profil client transferfișiere (de exemplu, un laptop).

După expedierea sau recepționareadatelor, conexiunea Bluetooth sedeconectează automat. Numai Nokia OviSuite și câteva accesorii cum ar fi seturilecu cască, păstrează conexiunea chiar dacănu este utilizată activ.

50 Conectivitate

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 51: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Asocierea aparatelorSelectați > Setări > Conectare >Bluetooth.

Deschideți fereastra de asociere aaparatelor.

Înainte de asociere, creați propria parolănumerică (1-16 cifre) și conveniți cuutilizatorul celuilalt aparat să foloseascăaceeași parolă numerică. Aparatele carenu au o interfață utilizator, au o parolănumerică fixă. Aveți nevoie de parolanumerică numai atunci când conectațiaparatele pentru prima dată. Dupăasociere, aveți posibilitatea să autorizațiconexiunea. Asocierea și autorizareaconexiunii accelerează și ușureazăconectarea, deoarece nu mai este necesarsă acceptați conexiunea între aparateleasociate de fiecare dată când stabiliți oconexiune.

Parola pentru accesarea SIM de la distanțătrebuie să fie formată din 16 cifre.

1 Selectați Opțiuni > Aparat nouasociat. Aparatul începe să cauteaparate Bluetooth aflate în raza sa. Încazul în care ați mai trimis date prinBluetooth, se afișează o listă curezultatele căutărilor anterioare.Pentru a căuta mai multe aparateBluetooth, selectați Căutare alteaparate.

2 Selectați aparatul cu care doriți să văasociați și introduceți parolanumerică. Aceeași parolă numericătrebuie introdusă și la celălalt aparat.

3 Selectați Da pentru a transformaconexiunea dintre aparatul propriu șicelălalt aparat într-o conexiuneautomată sau Nu pentru a confirmamanual conexiunea de fiecare datăcând se efectuează o încercare de

conectare. După asociere, aparatuleste memorat pe pagina de aparateasociate.

Pentru a atribui un pseudonim aparatuluiasociat, selectați Opțiuni > Atribuirenume scurt. Pseudonimul este afișatnumai pe propriul aparat.

Pentru a șterge o asociere, selectațiaparatul a cărui asociere doriți să oștergeți și Opțiuni > Ștergere. Pentru așterge toate asocierile, selectațiOpțiuni > Ștergere toate. Dacă suntețiconectat la un aparat și anulați asociereacu acel aparat, asocierea se eliminăimediat, iar conexiunea se întrerupe.

Pentru a permite unui aparat asociat să seconecteze automat la aparatul Dvs.,selectați Setare ca autorizat. Conexiunileîntre aparatul propriu și celălalt aparat sepot stabili fără știrea Dvs. Nu este necesarăo confirmare sau o autorizare separată.Utilizați această stare pentru aparateleproprii, cum ar fi setul cu cască saucomputerul compatibil sau aparatele careaparțin unor persoane în care avețiîncredere. În cazul în care doriți săacceptați solicitări de conectare de la alteaparate separat de fiecare dată, selectațiSetare ca neautorizat.

Pentru a utiliza un accesoriu audio cutehnologie Bluetooth, cum ar fi undispozitiv fără comenzi manuale sau unset cu cască Bluetooth, trebuie să asociațiaparatul cu accesoriul. Pentru parolă șiinstrucțiuni suplimentare, consultațighidul utilizatorului pentru accesoriu.Pentru a conecta accesoriul audio, pornițiaccesoriul. Unele accesorii audio seconectează automat la aparat. În cazcontrar, deschideți fila aparate, selectați

Conectivitate 51

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 52: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

accesoriul și Opțiuni > Conect. la aparataudio.

Blocarea aparatelorSelectați > Setări > Conectare >Bluetooth.

Pentru a nu permite unui aparat săstabilească o conexiune Bluetooth cuaparatul Dvs., deschideți fila aparateasociate.

Selectați un aparat pe care doriți să îlblocați și Opțiuni > Blocare.

Pentru a debloca un aparat, deschideți filaaparate blocate și selectați Opțiuni >Ștergere.

Pentru a debloca toate aparatele blocate,selectați Opțiuni > Ștergere toate.

Dacă respingeți o solicitare de asociereprimită de la un alt aparat, vi se solicită săconfirmați dacă doriți să blocați toateconexiunile viitoare de la acel aparat. Încazul în care confirmați, aparatul de ladistanță va fi adăugat la lista aparatelorblocate.

Cablul de datePentru a evita deteriorarea cartelei dememorie sau deteriorarea datelor nudeconectați cablul de date USB în timpulunui transfer de date.

Transferul datelor între aparat și uncalculator1 Introduceți o cartelă de memorie în

aparat și conectați aparatul la uncalculator compatibil prin cablul dedate USB. Conectați întotdeauna

cablul de date întâi la propriul aparat,apoi la celălalt aparat sau lacalculator.

2 Când aparatul întreabă ce mod săutilizeze, selectați Memorie demasă. În acest mod, puteți vizualizaaparatul pe computer ca unitate harddisc amovibilă.

3 Transferați date între computer șiaparat.

4 Terminați conexiunea de la computer(de exemplu din asistentul Eliminarehardware din Windows) pentru aevita deteriorarea cartelei dememorie.

Pentru a transfera imagini de pe aparat peun PC compatibil sau pentru a imprimaimagini stocate pe aparat cu ajutorul uneiimprimante compatibile, conectați cablulde date USB la PC sau la imprimantă, apoiselectați Transfer imagine.

Pentru a modifica setările modului USB,selectați > Setări > Conectare >USB.

Pentru a modifica modul USB pe care îlutilizați în mod obișnuit cu cablul de dateUSB, selectați Mod conectare USB.

Pentru a seta aparatul să întrebe ce modva utiliza de fiecare dată când conectați uncablu USB la aparat, selectați Solicitareconectare > Da.

Pentru a utiliza Nokia Ovi Suite cuaparatul, instalați Nokia Ovi Suite pe PC,conectați cablul de date USB și selectați PCSuite.

52 Conectivitate

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 53: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

SincronizareSelectați > Setări > Conectare >Sincroniz..

Aplicația Sincronizare vă permite să văsincronizați notele, înregistrările înagendă, mesajele text și cele multimedia,marcajele de browser sau contactele cudiverse aplicații compatibile de pe uncalculator compatibil sau de pe Internet.

Puteți primi setările de sincronizare subforma unui mesaj, din partea furnizoruluide servicii.

Un profil de sincronizare conține setărilenecesare pentru sincronizare.

Când deschideți aplicația Sincronizare, seafișează profilul implicit sau cel utilizatanterior. Pentru a modifica profilul,parcurgeți până la un articol desincronizare și selectați Marcare pentru a-l include în profil sau Anul. marc. pentrua nu-l include.

Pentru gestionarea profilurilor desincronizare, selectați Opțiuni și opțiuneadorită.

Pentru a sincroniza datele, selectațiOpțiuni > Sincronizare.

Pentru a anula sincronizarea înainte definalizarea acesteia, selectați Anulare.

Sugestii ecologice

În cele ce urmează sunt descrise câtevasfaturi despre cum puteți contribui laprotejarea mediului înconjurător.

Economisiți energieDupă ce ați încărcat complet acumulatorulși ați deconectat încărcătorul de la aparat,nu uitați să deconectați și încărcătorul dela priza de alimentare.

Încărcătorul Dvs. nu va mai trebuireîncărcat atât de des dacă veți efectuaurmătoarele:

• Închideți și dezactivați aplicațiile,serviciile și conexiunile atunci când nule folosiți.

• Reduceți luminozitatea ecranului.• Setați aparatul astfel încât să treacă în

modul de economisire a energieidupă o perioadă minimă deinactivitate, dacă această opțiuneeste disponibilă.

• Dezactivați sunetele inutile, cum ar fisunetul tastelor. Reglați volumulaparatului la un nivel mediu.

ReciclațiV-ați reciclat vechiul aparat? 65-80%dintre materialele din care este alcătuit untelefon mobil Nokia pot fi reciclate.Returnați întotdeauna produsele electriceuzate, acumulatorii și ambalajele la uncentru specializat de colectare. Asftel,contribuiți la prevenirea evacuăriinecontrolate a deșeurilor și promovațirefolosirea resurselor materiale. Vedeți

Sugestii ecologice 53

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 54: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

cum puteți să reciclați produsele Dvs.Nokia pe www.nokia.com/werecycle sauwww.nokia.mobi/werecycle.

Ambalajele și ghidurile de utilizare pot fireciclate la centrul local de reciclare.

Economisiți hârtiaAcest ghid al utilizatorului vă ajută să văfamiliarizați cu aparatul Dvs. Pentruinstrucțiuni mai detaliate, accesați funcțiaajutor care este inclusă în aparatul Dvs.(pentru majoritatea aplicațiilor, selectațiOpțiuni > Ajutor). De asemenea, putețisă găsiți ghiduri de utilizare și altemateriale informative lawww.nokia.com/support.

Aflați mai multePentru informații suplimentare desprecaracteristicile de mediu ale aparatuluiDvs., vă rugăm să consultațiwww.nokia.com/ecodeclaration.

Informații de siguranță și despreprodus

AccesoriiPentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vădistribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare aloricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

AcumulatorInformații referitoare la acumulator și la încărcătorAparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil.Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la unacumulator BL-4CT. Nokia poate pune la dispoziție modelesuplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acestaparat este destinat spre a fi alimentat de la următoareletipuri de încărcătoare: AC-8. Numărul exact al modeluluiîncărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă.Varianta de mufă este identificată prin una dintreurmătoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A,C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, darîn cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbireși de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar finormal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori

omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cuîncărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fiutilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacăacumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungatăde timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoisă-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începeîncărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este completdescărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte caindicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de aputea efectua apeluri.

Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului.Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatulși deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de lapriza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați.Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat laîncărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta duratasa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator completîncărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna sădepozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata deviață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al căruiacumulator este fierbinte sau rece să nu funcționezetemporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate înmod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentalăpoate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, oagrafă sau un stilou, produce o legătură directă între bornapozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste bornesunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acestlucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați unacumulator de schimb în buzunar sau în geantă.Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deterioraacumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în focdeoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri aacumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilorlocale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă esteposibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți,nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii.În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator,evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși,acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundențăzonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nuîncercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați

54 Informații de siguranță și despre produs

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 55: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii potexploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numaiconform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare aacumulatorului poate provoca incendii, explozii sau altepericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau aacumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs.considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la uncentru de service pentru verificare înainte de a continua să-lutilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau unacumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemânacopiilor mici.

Verificarea autenticității acumulatorilor NokiaPentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatorioriginali Nokia. Pentru a vă asigura că achiziționați unacumulator original Nokia, cumpărați-l de la un centru servicesau de la un furnizor autorizat Nokia și verificați etichetaholografică parcurgând pașii următori:

Verificarea autenticității hologramei1 Privind eticheta holografică, trebuie să puteți observa,

atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cucele două mâini care se împreunează, iar când privițidintr-un alt unghi, emblema "Nokia OriginalEnhancements" (Accesorii originale Nokia).

2 Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, înjos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare partecâte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.

Parcurgerea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanțietotală a autenticității acumulatorului. Dacă nu putețiconfirma autenticitatea acumulatorului Dvs. Nokia sau dacăaveți motive să credeți că acumulatorul Nokia cu hologramape etichetă nu este un acumulator Nokia autentic, nu utilizațiacel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat centru deservice sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia,consultați www.nokia.com/battery.

Întreținerea aparatului Dvs.Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, caretrebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta sărespectați condițiile de acordare a garanției.

• Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile,umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități potconține substanțe care corodează circuiteleelectronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoatețiacumulatorul și lăsați aparatul să se usuce completînainte de a pune acumulatorul la loc.

• Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult prafsau murdărie. Părțile sale mobile și componenteleelectronice se pot deteriora.

• Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sauscăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viațadispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii șipot deforma sau topi anumite componente dinmaterial plastic. Când aparatul revine de la otemperatură scăzută la cea normală, umezeala poateforma condens în interiorul acestuia și poate deterioraplăcile cu circuite electronice.

• Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât celdescris în acest ghid.

• Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-lscuturați. Manipularea dură poate deteriora circuiteleelectronice interne și elementele de mecanică fină.

• Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produsechimice concentrate, solvenți de curățare saudetergenți puternici. Utilizați o lavetă moale, curată șiuscată pentru a curăța suprafața aparatului.

• Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca pieselemobile și poate împiedica funcționareacorespunzătoare.

• Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sauo antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate,modificările sau completările neautorizate, ar puteadeteriora aparatul și ar putea încălca reglementărilereferitoare la aparatele de radioemisie.

• Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Informații de siguranță și despre produs 55

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 56: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

• Efectuați copii de siguranță ale tuturor datelor pe caredoriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele deagendă.

• Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timpîn vederea optimizării performanțelor, opriți aparatulși scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentruaparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip deaccesoriu.

ReciclareDuceți întotdeauna produsele electronice, bateriile șiacumulatoarele, precum și ambalajele folosite la centrele decolectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminăriinecontrolate a deșeurilor și promovați reciclareamaterialelor. Consultați informațiile privind protejareamediului înconjurător și cele despre modalitățile de reciclarea produselor Dvs. Nokia, la www.nokia.com/werecycle sau lawww.nokia.mobi/werecycle.

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe bateriisau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indicăfaptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile șiacumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului deviață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nuaruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.Pentru informații suplimentare despre protejarea mediuluiînconjurător, consultați Declarația Eco a produsului lawww.nokia.com/environment.

Informații suplimentare referitoare la siguranțăCopii miciAparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acesteaar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați laîndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizareAcest aparat corespunde recomandărilor de expunere laradio frecvență dacă este folosit în poziție normală deutilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță decel puțin 1,5 centimetri (5/8 țoli)față de corp. Orice toc depurtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare aaparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie săasigure plasarea telefonului la distanța față de corpspecificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje estenecesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea defișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când oastfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile

referitoare la distanțele de separație menționate mai suspână la terminarea transmisiei.

Echipamente medicaleFolosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv atelefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unoraparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-văunui medic sau producătorului echipamentului medicalpentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător fațăde semnalele RF externe. Opriți aparatul în zonele în care suntafișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sauunitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile lasemnalele RF externe.

Echipamente medicale implantateProducătorii de aparate medicale recomandă o distanță decel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparatmedical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau undefibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilăinterferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele careau astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarelereguli:

• Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță maimare de 15,3 centimetri de aparatul medical.

• Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.• Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției

aparatului medical.• Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a

bănui prezența unei interferențe.• Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului

medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobilîn apropierea unui aparat medical implantat, consultațimedicul de familie.

Proteze auditiveUnele aparate mobile digitale pot interfera cu anumiteproteze auditive.

AutovehiculeSemnalele RF pot afecta sistemele electronice instalatenecorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule,cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant,sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemeleelectronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentruinformații suplimentare, interesați-vă la producătorulautovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instalaaparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanareaneadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatuluiDvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din

56 Informații de siguranță și despre produs

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 57: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat.Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze saumateriale explozive în același compartiment cu aparatul,componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurilese declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sauaccesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion.Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fipericuloasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozieÎnchideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie.Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone,scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce lavătămări corporale sau deces. Opriți aparatul în stațiile dealimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelorde carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilordin depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și dedistribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimicesau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei,marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone undese recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor,unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zoneîn care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum arfi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuiesă consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gazelichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabilidacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropiereaacestora.

Apeluri telefonice în caz de urgențăImportant: Acest aparat funcționează utilizând semnaleradio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programatede utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prinInternet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet câtși telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectuezeapeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prinintermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet,dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate întoate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv peun aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale,cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacănivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatulDvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar săefectuați următoarele operații:

• Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs.utilizează o astfel de cartelă.

• Dezactivați anumite restricționări de apeluri pecare le-ați activat în aparatul Dvs.

• Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sauavion pe un profil activ.

2 Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesarpentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentruapeluri.

3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zonaDvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcțiede zona în care vă aflați.

4 Apăsați tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toateinformațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs.mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la loculunui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permiteacest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cuprivire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Eleste conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la underadio prevăzute în recomandările internaționale. Acesterecomandări au fost elaborate de organizația științificăindependentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite aasigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă șistarea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatelemobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numelede Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sauSAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosindpozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim deemisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzilede frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit sepoate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul esteconceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentruaccesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori,de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valoriSAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințelenaționale de raportare și testare, precum și de banda derețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrulinformațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Drept de autor şi alte note

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Drept de autor şi alte note 57

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

utilizarea aparatului la ureche este de 0, W/kg.61

Page 58: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs

relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației deconformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI și sigla NokiaOriginal Enhancements sunt mărci comerciale sau mărciînregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă desunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firmemenționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comercialeaparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea șistocarea unor părți sau a întregului conținut al acestuimaterial în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă afirmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă.Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățirioricărui produs descris în acest document, fără notificareprealabilă.

Java and all Java-based marks are trademarks or registeredtrademarks of Sun Microsystems, Inc.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent PortfolioLicense (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cudate care au fost elaborate în conformitate cu standardulMPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-oactivitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fiutilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livratede un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nuse consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun felde altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informațiireferitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne șicomerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedeahttp://www.mpegla.com.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIOSITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NUVOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERIDE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNESPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CUEXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUNFEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DARFĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATEȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CUACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUIDOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACESTDOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICAREPREALABILĂ.

Copierea și prelucrarea oricăror programe din aparat esteinterzisă în limitele permise de legislația aplicabilă. Înmăsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprindelimitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirileși răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și încazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderiale licențiatorilor Nokia.Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor șiserviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune.Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii șiinformații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acestaparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce potface obiectul unor legi sau reglementări privind exportul dinSUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislațieirespective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADAAparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (deexemplu, la utilizarea unui telefon în apropiereaechipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau IndustryCanada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfelde interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie deasistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparateste în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC.Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1)Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoareși (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențelerecepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca ofuncționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificărineacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptulutilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

58 Drept de autor şi alte note

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

/Ediţia 2 RO.1

RM-576 respectă cerințele esențiale și alte prevederi

Page 59: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Index

Aaccesorii— setări 43actualizare automată oră/dată 40actualizări 7actualizări programe 7acumulator 8— încărcare 9— nivel încărcare 13afișaj— indicatoare 13agendă 39— crearea înregistrărilor 39antene 10aparat foto-video— mod imagine 23— mod video 24apelare rapidă 17apelare vocală 18apeluri— apelare rapidă 17— apel conferință 18— căsuță vocală 17— efectuare 17— răspuns 18— respingere 18— setări 20apeluri conferință 18apeluri video 19— comutarea în apel vocal 19— efectuarea unui apel 19aplicația ajutor 7asistent setări 10asociere— aparate 51— parolă 51

Bblocare— blocarea automată aaparatului 43— tastatură 43blocarea aparatului 15blocarea tastaturii 15blocare de la distanță 15blog 35Bluetooth— asociere 51— autorizarea aparatelor 51— expediere date 50— parolă 51— recepționare date 50— siguranță 50browser— memorie cache 35— navigare pagini 34— siguranță 36

Ccartelă de memorie 8, 46cartelă SIM 8căști 16căsuță poștală vocală— apelare 17căsuță vocală— modificare număr 17Căutare 38Ceas — setări 40ceas cu alarmă 40Centrul video 37centru video— preluare 38— vizualizare 38cod de blocare 43cod de siguranță 15cod PIN— schimbare 43

Index 59

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 60: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

cod UPIN— schimbare 43coduri de acces 15comandă volum 14conectori 11Conexiunea Bluetooth— blocarea aparatelor 52conexiune Internet 34

A se vedea şi browserconexiune prin cablu 52conexiune prin cablu USB 52conexiune Web 34conexiuni cu calculatorul 49

A se vedea şi conexiuni de dateconexiuni de date— Conexiune la PC 49— sincronizare 53configurare— e-mail 31configurarea de la distanță 46contacte 26— copiere 27— editare 26— expediere 26— imagini în 26— indicative vocale 26— în rețelele sociale 27— memorare 26— sincronizare 53— ștergere 26— sunete de apel 26

Ddata și ora 40deconectat 12

Eeconomizor de energie 14, 22ecranul inițial 12ecranul meniu 14efectuarea unui apel 17

e-mail— adăugare fișiere atașate 32— căutare 33— citire 32— conturi 33— deconectare 33— dosare 33— expediere 31— fișiere atașate 32— răspuns automat 33— setări 33— ștergere 33expediere date— prin Bluetooth 50

Ffluxuri, știri 35fluxuri știri 35foto-video— realizare fotografii 23

Ggestiunea fișierelor 46

Iidentitate apelant 20imagine fundal 22indicatoare 13Informații de asistență Nokia 6informații generale 6informații utile 6instalarea aplicațiilor 44instalări 16

Îîncărcare acumulator 9înregistrare— videoclipuri 24

Jjurnal 18jurnale Web 35

60 Index

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 61: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

Llimbă— schimbare 29limba de scriere 29

Mmanager de aparate 46media— radio 42memorie— cache Web 35memorie cache 35meniu 14mesaje audio 30mesaje multimedia 30mesaje text— expediere 30mesaj răspuns absent de la birou 33metode de conectare— Bluetooth 50MMS (serviciu de mesajemultimedia) 30mod tradițional de introducere atextului 28modul de introducere a textului cu funcțiade predicție 28modulul de siguranță 15music player 41

Ooperator— selectarea 22oprirea și pornirea aparatului 9ora și data 40

Pparolă de restricționare 15partajare online 36Partajare online— abonare 36— activarea serviciilor 36— creare publicări 37

perioadă de blocare automată 43PIN 15profiluri— creare 22— personalizarea 22program— actualizare 6protecția tastaturii 15PUK 15putere semnal 13

Rradio 42Radio FM 42redirecționare apeluri 20restabilirea setărilor originale 43restricționarea apelurilor 21resurse de asistență 6rețea — setări 22

Ssetări— accesorii 43— apel 20— aplicații 43— blocarea tastaturii 43— ceas 40— configurare 10— restabilire 43— rețea 22setări aplicație 43setări de configurare 10setări originale 43set cu cască 16siguranță— aparat și cartelă SIM 43— Bluetooth 50— browser Web 36sincronizarea datelor 53SMS (serviciu de mesaje scurte) 30

Index 61

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Page 62: Manual instructiuni-nokia-6700-slide-black

solicitări de întâlnire— recepționare 33

Ttastatură — setări de blocare 43taste și componente 11teme 22— descărcare 22text— metodă de introducere cu funcția depredicție 28— mod cifre 28— mod litere 28— mod tradițional de introducere 28

UUPIN 15

Vvideoclipuri 24

62 Index

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.