manual-frizerie

246
a) b) c) in final intoarcegi peria Ei lovigi cu perii inu-un qeryet. d) Lasagi peria si se usuce bine. 4.2.3. Curitarea bigudiurilor 9l a pleptenilor Lua;i o perie de unghii. Frecagi energic cu ea bigudiul ori pieptenul (v'ft9.5)' 4.3. Misurl de intrelinere 4,3.1. lntrelinerea foarfecelor Deschidegi fsarfeca gi pune$ o picaturA de ulei special la nitul (gurubul) de imbinare. Apoi inchidegi 9i deschide$ de mai multe ori foarfeca. 43.2 lntre$nerea maglnil de tuns a) Cu o perie speciala indeparta$ p6rul din spaEiile plecuFi Hietoare a maEinii. b) Tumali o picaturi de ulei tntre plncugele dietoare. Punegi apoi in funcgiune motorul maEinii, pentru a drfuza uleiul {ufi9.6}. c) Proteja$ virfurile ascu$te ale aparatelor sensibile cu porturile oferite de produciitor, ori gine!. aparatele in pornrri speciale. S" Gr*g*?i *ers frsh*iie *€$ffiq* a) Instrumentele sunt intii curagte qi apoi dezinfectate: r ve puteti infecta singuri cu agenti patogeni. b)' Instrumentarul nu este deainfectat conform prescripgiilor: f incalcagi prevederile legale qi este posibile transmiterea de boli. in timpul Etergerii briciului, gervetul este trecut prin ascugigul lamei: I rezulti un mare pericol de rAnhe. Uleiul utilDat nu este potrivit penuu intreginere: I instrumentarul devine lipicios ori rdqinos. S. *'aci€n*$q.il a) Agi luat roarc misurile de dezinfedie pentru a evita transmiterea agengilor patogenr ? flaa lnu b) Este inueg instrumentarul curetat de par Ei murdirie vizibil5 ? loa []nu c) Foarfeca poate fi deschisi li inchisn cu u$urintg ? Ida lnu Plicufele Hietoare ale maginii de nrns aluneci usor una pe alta? c) d) 20 E d) laa !nu

Transcript of manual-frizerie

a)

b)

c) in final intoarcegi peria Ei lovigi cu perii inu-un

qeryet.

d) Lasagi peria si se usuce bine.

4.2.3. Curitarea bigudiurilor 9l a pleptenilor

Lua;i o perie de unghii. Frecagi energic cu ea

bigudiul ori pieptenul (v'ft9.5)'

4.3. Misurl de intrelinere

4,3.1. lntrelinerea foarfecelor

Deschidegi fsarfeca gi pune$ o picaturA de ulei

special la nitul (gurubul) de imbinare.

Apoi inchidegi 9i deschide$ de mai multe ori

foarfeca.

43.2 lntre$nerea maglnil de tuns

a) Cu o perie speciala indeparta$ p6rul din spaEiile

plecuFi Hietoare a maEinii.

b) Tumali o picaturi de ulei tntre plncugele

dietoare. Punegi apoi in funcgiune motorul

maEinii, pentru a drfuza uleiul {ufi9.6}.c) Proteja$ virfurile ascu$te ale aparatelor sensibile

cu porturile oferite de produciitor, ori gine!.

aparatele in pornrri speciale.

S" Gr*g*?i *ers frsh*iie *€$ffiq*

a) Instrumentele sunt intii curagte qi apoi

dezinfectate:

r ve puteti infecta singuri cu agenti patogeni.

b)' Instrumentarul nu este deainfectat conformprescripgiilor:

f incalcagi prevederile legale qi este posibile

transmiterea de boli.

in timpul Etergerii briciului, gervetul este trecutprin ascugigul lamei:

I rezulti un mare pericol de rAnhe.

Uleiul utilDat nu este potrivit penuu intreginere:

I instrumentarul devine lipicios ori rdqinos.

S. *'aci€n*$q.il

a) Agi luat roarc misurile de dezinfedie pentru a

evita transmiterea agengilor patogenr ?

flaa lnu

b) Este inueg instrumentarul curetat de par Ei

murdirie vizibil5 ?

loa []nu

c) Foarfeca poate fi deschisi li inchisn cu u$urintg ?

Ida lnu

Plicufele Hietoare ale maginii de nrns aluneci

usor una pe alta?

c)

d)

20E

d)

laa !nu

-r-:

I

l$. *e i:"rst*"t"r*1?€nt6 e[ rt'r$"$ima** m,]*tiit**re*ti*l ***e*gr* ?

ts Peleiina de protecgie

e Prosop plugat

E .Guler pentru gat

r rii:lfene de frizerie

t Aparat de misurare a go,simii parului

5 Plan de diagnozi {v.anexa)

E Creion

E Eventual fiEd de cartotecd,

4= ffie**nleree Bas 6*i pas e prsssdelrll d*[rluru

4.1. Pregitirea

a) Pregdtili-vd tsate obiectele de care ave$ nevoie;

b) Puneti clientului pelerina de protecgie.

4.2. Observarca gi pipeirea perulul

a) Ordonagi parul Ei stabiliEi densitats gi aspecrul .

cu ajutorul criteriilor dio partea intdi a planului

de diiagnozi.

b) insciegi concluziile dv. tn plan (concluziile pot ffinscrise alternativ qi pe figa de cartoteci).

c) Stabiliti structura panrlui conform parp a doua a

planului de diagnozi, rasucind intre degete mai

multe ffre pi bAgend mina in intreg parul.

d) inscrieti constatirile dv. in plan.

e) Piepanagi pdrul 6i stabilili daca el revine sau nu

Ia forma inigiala.

D Apreciali capacitatea de revenire gi nota$

constatarea tn partea a treia a planului de

diagnozi.

g) Verifica;i daci existi veumari vizibile ale panrlui

gi recegi concluziile in panea a patra a planului.

rItL G

Fl*. $esBr* cG este vst'.ba ?

I Privirea gi pipniiea parului peatru a-i putea

aprecia structura Ei nivelul de ingdiire.

I Misurarea grosimii gi determinarea secgiunii

firului de per.

I Evaluarea sistematicil, inbaz"a unui plan de

diagnozd.

?. Cs *u?'?c6t*nle glr*!$ffi?imar€ $$nt****sar*?

a) Cunogtin;e privind:

t conginutul instruqiunilor privind aranjarea

pirului pentru prelucrare ulterioard;

! structura Ei proprieUgile P{rului;r felurile Ei cauzele vitimirii pirului, de ex.

despicalea Ei ruperea;

n importanla strucrurii de moment a pnrului Ei a

stirii lui de ingrijire, pentru traamentele

ulterioare;

f indicii de recunoastere ale atacului de

piduche.

b) Pentru realizarea coafurii qi stabilirea

posibilitdglor de traare, alituri de desirnea Ei

Iungimea firelor de pir, zunt importante mai ales

secfiunea, calitatea qi nivelul de ingriiire al

acestofa;

c) Firul de pef poate avea seqiune rotundd, ovali

ori in formn de bandi, flind subgire, mediu origfos.

d) Prin sbservare Si prpaire se floate stabili cum

e$e perul, de ex.:

s rnoale, pini la dur

E destins, pinil la vilvoiE neted, pind la poros

I suplu, pnnd h c:$ant

E strtrlucitor, plnela rnat etc.

e) Multitudinea secre$ilor pielii capului Ei starea

pdrului sunt decisive pentru ingrijirea gi celelalte

acgiuni asupra ptrului.

D Vattmeri ale tiiei p{rului, ca despicarea, ruperea,

strivirea, nu se pot nrepara". Tofu$i, modul de

prezentare al pnrului poate fi ameliorat printr-o

tratare corespunzetoare.

T

ii

I 4.3. Misurarea groslmii 9i a secliunii ftrulul de

per

a) Luafi in mane un aPaEt de rnisurat glosimea

firului de per Si cu cealalte mind ridicagi un fir'

b) Cu aiutod rot{ei migcali cele doui Palpatoare

ale aParatului'

c) InaoduceEi firul de par intre cele doutr

p.alpatoare ale aparatului tv'fig'f )'

d) Eliberagi incet rotila, in aEa fel incnt firul de pdr

sd rirnini fixat inue PalPatoare'

e) Citili valoarea Si uecEi-o in partea a cincea'

qpalnrl intii, a diagnozei'

O Scoate$ firul de p{r din aparatsi faceli cu el o

tuada (v.flg.2).

g) Mazuragi seqiunea fin-rlui tn fundn'

h) inscrieti noua naloare in gpalnrl doi'

i) Repeta$ actastt proceduri de misurare la toate

punctele indicate in planul de diagnoza'

i) Socoti$ valoarea medie conforsr tabelei'

k) tncercali, conparativ, se testa$ grosimea 9i cu

degetele, pentru a vi dezvolta in acest mod

propriul sim! de apreciere (v'ffg'3)'

l) Cu ajutorul pe4ii a Sas€a din planul de diagnoz{'

stabiliEi grosimea qi seqiunea perului' Ia firu1

oval, ori ?n formd de banda, diametd 1 este mai

mic declt diametnrl 2, Penuu stsbilirea grosimii

. firului se alege diametd il. Re$neli co"cluziiL

dvs. Deseori, la acelagi clier-rt,'grosimea firului 9i

seqiunea lui sunt foarte diferite' Fig'4 rede o

Euvip de pir a unei cliente, in secgiune'

Secgiune - locul in care diameuul firuiui de pnr

este cel mai mare.

;::::.ii

*#'

24G

IGIHNA

1.. Protecfiaimbrlcamingiicliennrlui.. '. ..pag. 15

2. Mdsuri de igieni Ei intreginerea instrumentarului. . . pag' 18

-a::.

ffiUFRIN$

ffirefr=

*k'- Pasina 209:t: ;'""$l]-

ww

'Is*_

IgienaPagina 13

Evaluarsa Ei consiliereaPagna 2l

Curilarea gi ingrijireaPzginaS3

Rasul Ei aiustatul birbiiPagina 97

Coafatul Ei aranjarea pAruluiPagna 1.13

Ondulagii p€rmanentePagina 189

-- '--./ Manipularea preparatelor

Pagina 235

Cosmetica

Pagna 243

ingrijirea unghiilorPagina 275

Prtunul aiutorPagina295

rc Eqgonomia

Pagina 303

tl

E8I'88d""""" Irnro]'02LLr8Bd""""" """rzo)-urunaldru! '6t

tLl'6ed""""" """""r?rsn lnlrupdB er?.sluu ap alrpecls lJruqal'8I

69 I'8ud"" "" " "'( cttuo.i u! EareJrot ll ealedut;

II IrrnJBos arezllPuu ep !JluI{aJ'4I99I'Eed"""""".'"""""(lnlBupda;d 1s 1rur4radl

J ltlnJ€or E srBzrl?urJ ap IrJuqaJ'9tgg1'8vd""""" 'lEupug lruoleruroJ

n) ParruaoJ lS alap8ap nt rn;rupd

sarElapoar/?arsuiloJ) AI e.r8ueoJ ap I]luqeJ'gI691'Eud"""""""q.tn1nder rya1d earaldorde urp

pnlnrgd eer?uaoJ) III arsuaoJ ep ppqat'FI

991'Eed"""'g.rolFrgrg e rS auJ8unl ug Jn1rugd

BarEuaoJ) Il aruuaoJ ap lJluqal'€I791'8r.d""""""""11n1rupd E eruuaoJ u! aurnlo^

gS FgcSFul I erruaoJ ep pluqal 'ZI

gtt'Eed"""""""""""""'artfuure ap If,luqal ap

qlzulqtuo.3 'unJ"oJ taun earnfue.ry '11

yy1'$e.d"" " """""""""""tlrnpir ap rm1pn81c1 nr

1$ apr8rr pn.rpn81q nt Eareltng '0I

171'Er.d""""atuau1uao;d rolslrnq earutlrroJ'6

6E1'8ud""""" Jrg^ 8l aP

pugdarul ateld ro;a1lnq Eeruttuoc '8

gg1'?e'd""""" """"""""'3u!3?p?.t

u1 ap pu3dacul ateld rolapuq earlituroJ '/

791'Eed""1nuao3 nr arEnpuo ep lJltlqel '9

gZt'Eed"""""'nlilerexa ap lndec ed nmnJax3

1n1rupd E EPaurR Ba.rcFPuO 'g

?ft'8ud""""" "gFatu ad '1enuetu

?1e41€er PPrgd e Fpatun ",anBInPuO

'v

tzt'8ed".'""" """"""""""tun1o^aP ro1Pn1Pn81q carezc$Y 'E

4it'Bed""""" """""""""1n1rupd

ea4fugdsaP !3 lIJFrPf, Bares?-rJ 'Z

g11'End""""" """""ro1tfuarua1ut

gradarul eatulcu! prluy.d r',aru[uay 'tmnufd

vJwn'l\/uvl$rnrvrvoc 9ln-lolldw

691'8ed""""" ........1qr?q lnrrrnfy .g

?0t'8ed" """""""'."" ""'."'..'....'..'..'paurn lnseg .Z

66'6ed"""""""""'psutu! alagd ap agunfl;od ed

rnln-rauls e lS rnlnlcpq u;4nuE4 :lItcuYElruVrsnfvFmsvu glmoudvc

g'8ed"""""""""""sndord pporu pdnp 1nsunJ'IIpg'Eud"""""' """""""""rnJnrgd e

ara$an ap e{uII q rnlruruuor lru€1El'0I6L'3edt""""" ""'prlqrq nr InsunJ '6

tt8ed"""""""""'EUIEI nc atwedr nf, lnruld 'g

14'8ed"""""""""""'sunl ap ueag?oJ rc FrrI4 '1.

g9'8ed""""""1!U ap Ef,e#eoJ nr Jnlrugd Intrlld '9

E9'Eud""' """"""?""'leze{tppuadald n) rollrosunr BarrnpaJg 'E

g9'8ed"""' : "" " " " " "'!otn .roliln rruuoJ EeJepunl''

€S'8pd"""""' """',,tnpra1d,, lnsunl 'tgg'8rd"""""""'reugru ug,, yS,,alaSap ad,, 1nsun1 '7

7V'8ed"""""" """""'suru ap laJsypoJ Eerlnug1 'IlnsNru tlmorldvc

17'Eed"""1n1nder gald y aulnEuus p$ep::.t1t

reJellrcrns l3 earuxe.ler uuad 1nfesr,prJ 'E

gg'8ed""""""""""4uo1 mpord lnun ea.rn11dg '7

Ef'6ed"lnpdyr r1ald r $ ;n1rupd ear"lprnS 't

'd:tu|IT{guFwwlwnc e.lnlordvS

gz'8ri"""""' """""'aratlFuof, ep

qlncslp 13 lua11r rultred ea:edn)oard '€

9Z'E8d"""""' """""'lnpdar J1p1d

.ropunflrurg ti rtrg$ ?arEnlB^A 'Z

gg'8ed"""""' ""'1n1rupd e a4[t8u1

eP lppls e 13 JPnrcnls Bar"nl?.^A 'I\EuifilsNo36\':Iuvllw/\r Z]fiorldw

g1'ted"""""' """lnlnrgluerurltlsul

e,araqlaau;1$ guapl aP lrns?nl 'Z

g1'Ezd""""1nlnrua!p larulurrHqu{ edlatol.1'1

vN!il€il l lmorldvc

$NHdn3

T

Ci,"IPR.:N$

CAPTOLUL 1 IGIENA

1. Protecgia imbrec{mintei dientului-...'...pag.15

2. M{suri de igiena Ei inrqinereainstrumentarului..........................'.........--.pa8.18

GAPToLUL 2 E\'ALUAREA $l CONSIIIEREA

1. Elaluarea structurii 5i a stirii de

ingrijire a pdrului........ ......--pag'23

2. Evaluarea stirii Ui funcgiunilor

pielii c'apului Pag.26

3, Preocuparea pentru client Ei cliscugia

de consiliere. .............'.....'.pag.28

cAPfroLuL3 CURATAREA$htCRtREA1. Cureprea pedui Ei a pielii capului...pag.35

2. Aplicarea unui produs tonic....................pag.38

3. Masajul penmr relaxarea gi stimularea

circula$ei sanguine a pielii capului.......pag.41

cAPrrot-uL4 TUt{suL

1. Milnuirea foarfecei de tuns.......... ..........,..pag.47

2. Tunsul "pe degelen Qi'tn mina"...,.,.,...,,..pa9.50

3. Tunsul "pierdutn.............. ....pag.53

4. Tunrderea contururilor rnoi..,...,.,......'.......pa9.58

5. Efectuarea tunsorilor cu pieptenul

de frezat.....". prg.63

6. nilatul pdrului cu foarfeca de filat...........pag.68

7. Filatul cu foarfeca de tuns.......................pag.71

8. Filatul cu aparate cu lami................,..pag.75

9. Tunsul cu briciul....... ........pa9.79

10. Taiarul conrurului la linrira de cregtere

a pirului........ .....................pag.84

l. 1. Tunsul dup* model propus......................pa9.8

CAPIOLUL 5 RASUL $t AJUSliATt L BAREI1:'Minuirca briciului gi a sifter-ului

pe po4iunile de piele intinsi...................pag.99

2. Rasul urned...........................:.................pag.104

3. Ajustatul berbii............. ....pag.109

CAPTOLUL6 COAFAruL$IARANJAREAPARULUI

1. Aruniarea paln:lui inaintea inceperii

intervengiilor.. ..................pag.111

2. Trasarea cAr{rii qi desp:itlirea

paruIui........... ..................pag,117

3. A$ezaree bigudiurilor de

volum............ ..................pag.121

4. Onclularsa umedi a pdrului realizatd

manual, p€ me$e........ ...pag.124'*5. Onclularea umeda a parului

execuEte pe capul de exercigiu...........pag. 128

6. Tehnici de ondulare cu foenul....pag.132

7. Form:rrea buclelor plate incepind de Ia

radacine...,.... ....................pag.135

8. Fonnarea buclelor plate incepindde la virf .pag.139

9. Fomrarea buclelor proeminente........pag.141

10. Buclarea cu bigudiuri rigide i;icu lrigudiuri de volum....... .....................pa9.144

11. Aranjarea unei coafuri. Conrbina$a

de tehnici de aranjare.... pag.148

12. Tehnici de foenare I tn{Ec*ri gi

volume in foenare a parului )................pag. 152

13. Tehnici de foenare II (foenarea

pdrului in lungime Ei a virfi.rrilod.......gag.L56

14. Tehnici de foenare III (foenarea p{ruluidin apropierea pielii capului)..............pa9. 1 59

15. Tehnici de foenare lV (formarea/rnodelarea

pirului cu degetele gi foenarea cu

fcrrmatorul Swing)........... pag.l63

16. Tehnici de finalizare a coafurii I(periatul qi pieptdnatul).......................,pag.166

lT.Tehnici de finalizare coafurii II( taparea gi coafarea in lbrma).....,.......pag. 169

18. Telrnici speciale de finisare a

pirului uscat.............. ......pag.173

19. impletiturl-co2i.............. ..p*g.I7720. Cocuri ......pag.183

1" "''^"r'

CAPITOLUL ? ONDUI.ATII PERMANENTE

1. ()ndularea Pertrlanenta a pdrului"""pag'191

2, AEezarea bigucliurilor pc cimput'i

'*u rme$ecar ............,..pa9.195

-1. t)tiliz:rt'ea tehnicilor speciale de

onclulnre Permanentii'. . pag't9?

.1. Aplicarc-a preprratului pentru

onrlulare 5i supmvegherea procesului

cie ondulare... ...".."'.'...-pa9.201

5. Fixrrer orrclularii perm'Jnente...,.....'. "pag'205

CAPITOLUL 8 VOPSIREA

l. Aplicarea prePar.rtelor setnigrr:rnr:tnente

{.nuantrlore)... ..-...... ' " " 'pag'211

2. Aplicarea preparatelor cle lrrodificarc

a culorii. cu sticla de aplicare..""""""'pag'2i+

3. Aplicarea preparatelor la r;ldilcin"l" " " "'pag'218

4. Aplicarea preparatelor pe lunginrea

gi pe virfurile firelor de p:ir.'.......-"....'pag'221

5. Aplic':r rea color:rngilor vegetali'. " " " " " "plg' 224

6. Tehnici cle guvil:rre.....' .-.'pag.228

7. Apr'ecierea culorii parului.'.....'...." ""'pag'333

CAPITOLULg MANIPUI-AREAPREPARATELOR

1. Ivlanipulare mltedalelor....'.. -.... " "" """p4g'J37

2. Arnestecat'ea,qi d iluarea pr eparateior" " " pag' 2+ I

GAPITOLULlO COSMENCA

1. Evaluarea pielii $ dcteilrirlaren

tipului de Piele....'........--' "'ptg'2+5

2. Curnprel pieB fetei...'.".'. ""pr8'2+9

J. Tehnici de aplicare a Prepamtelor

cocrnetice 5i utilizrrva cr)mPres:lor'.""""""'fidg'2ii

'i. lvlasairrl Facia1.........'....'.." ""-"pag'359

5. Tehnici nle cr:sctreticii decqatire""""""""""ptg'2f*

6. \bp;ira lgnelor gi 3 splinlrncl()r"""""p19'27i)

7. Fornux*r sprlrrenelor prin slulgere"""""'pag'273

CAPITOLUL 1T NGRUIREA UNGHIILOR

I . Scurtarea gi fornrarea trnglriilor..... -.'.'...'pag'27i

2. Tranmentu I pielilei u nghiilor'.'...'..'....'..plg-?S I3. Aplicarea lacului de unghii..... "..'.'.."'...pa9.285i. \Iontarea unghiilor artificiale.."-..'.....'...pag.288

CAFNOLUL12 PRIMULAJUTOR

l. Primul triutor irr salonul de

coahrr3........... ............-'.'.pa9.297

CAPITOLUL 13 ERGONOMIA

1. Ergonomir activiteli.................'......'-..pag. 305

.t.

$uu*on* ** *st* wclrhm ?

N : fi*"t"a unui guler cle proteclie care sa $ea

, lejer pe gitul clientului.

C\: o"tfr"erea unei pelerine de protecgie, fdra a

o nanevl? prin faP clientului.

dt-: Acoperirea imbrdcdminlii clientului, astfel

incit st nu se Pateze sau sd se ude.

I lntreprinclerea altor misuri de protectie.

k. *e *e.l**gtin$e Sr*lE{ttEi:,".ti'* sei*nt

1:::**.]*rit*?

a) Alegerea unei pelerine in funcgie de tratamentul

ceLrffneazdafifacut:E tuns

E ras

! spdlat

b) Gulerul trebuie s{ previni contactul direct al

pelerinei cu g6tul clientului, Pentru ca pelerina

se poatA fi refolositi.c) Aten$e la culoarea pelerinei: aceasta trebuie sd

placa clienrului.

S" ffie 6m*trur**slt* $$ S#t*ri s*FEEi1'le*t*resai$"lt $ng**sere?

I Pelerintr de protecgie

I Gulere de proteqieE Tampoane de vatir $ervefele de haftie (v.4.4.2)

a Prosop

,4'" ffi*scrter&s p*s B$ Fes * *e€!vif*!il

4.1 Punerea gulerului

a) Inviuli clientul sd ia loc.

b) Alegere.'a gulenrlui se face dupd lungimea lui,

asdel ?ncit incheiat la spate sd stea leier.

c) A$ezali-vd in spatele clientului'

cl) Luali cu o mind marginea gulerului Pe czlre se

aflil incheietoarea.e) Luagi cu cealaki mlnri celalalt c?Pet al gulerului.

0 incheiagi gulerul prin presare (v.fig.1)Daci gulerul sta prea sEdns, repetali operalia.in timpul lucrului avegi grijd si nu acoperigi faga

ciientului.

4.2 Agiezarea pelerinei

4-2.1 Agezarea pelerinel stind ln spatale cllentului

a) Luagi inu-o mind ambele colguri de sus alepelerinei.

Ducegi rnina in jurul gitului clienrului .

Luagi cu cealalta mdni un colg al pelednei(v.fig.2)AEezati colgurile pelerinei in jurul gatului Si

intindeli pelerina deasupra hainelor clientului

!:/

b)c)

d)

\/

i

15

-

a)

b)

c)

e) inchide$ pelerina la ceafi, astfel inc€t aceash sa

stea rnai leier dec1t gulerul' iar rnarginea

superioari se stea pe mijtocul guledui'

4.2.2 I'gazarea pelerlnei stind in fata clientului

Luatri cu fiecare nrind cite un colg din partea de

sus a pelerinei.

Duceli colgurile pelerinei spre spate {v'fi9'3} Si

agezagi-o Pe umerii clientului'

Trecegi in spatele clientului gi incheiali pelerina

in modul descris anterior'

4.3 Risfringere€ gulerulu i

intoarcegi iumatatea superioard a gulenrlui peste

marginea de sus a Pelerinei'

4.4 Misuri suplimentare de protectie

Este fioarte important ca Prin asemenea misuri si nu

se creeze clientului o stare de disconfort'

4.4.1 Agezarea tampoanelor de vati

AceastA misuri se reconnandi in special tnaintea

tunsului la o piele sensibila.

a) Alege$ o cantitate suficient{ de tampoaoe de

vata.

b) IntroduceU cu gnie tampoanele ?ntre guler Si

ceafa (v.fi9.5).

4.4.2 liontarea gewelelalor de hlrtie

inainte de inceperea lucrului trebuie avute in vedere

urmiitoarele mdsuri:

a) Luatr un Eewegel de hirtie Ei ?ndoiti-l la un coll.

b) Introduceli colgul, cu gnie, intre guler qi ceafi.

c) IntroduceEi, dacit este necesar: mai multe

gerveEele unul llnga altul.

4.4-3 Agezarea prosopului

lnaintea spalarii pdrului este absolut necesari

apz*.rea unui prosop, astfel inclt apa se nu se

scurg, pe sub pelerina.

I

i

rila

l6ru

ET

Prosopul trebuie sd fie de grosine medie astfel incitsd asigure absorhlia toak a apei.

a) intinde$ prosopul pe spatele clientului.

b) Introduceti cu griji partea de sus a prosopului

intre guler Qi ceaft {v.fig,7}.

5. Gisci*{i s# it'*i}rJrr. *rlls}t*

a) S-a ales o pelerinrl necorEspunzdtoare:

I ?mbrdcdmintea clienrultri,nu t" fi suficient

proteiat{.

b) Marginile pelerinei stau direct pe pielea gitului

clienrului:

t dup{ mai multe utiliztri, pelerina devine

neigienici.

c) Materialul gulerului este prea extensibil:

n gulerul nu se inchide corespunzator.

d) Pelerina este inchisa prea srans:

E clientul are o senza{ie de sufocare'

e) Pelerina este inchisi Prea larg :

I scopul proteqiei nu este atins.

0 Dacn misurile de Protectie suplirnentarA sunt

scapate din vedere:

I ceafa clientului nu va fi suficient proteiata;

I deservirea va fi necoresPunzetoare'

fi. **fitv#n{,ir€

a) A1i ales pelerina corespunzatqare ?

f,aa lnu

Ati ales gulerul potrivit scopului d-voastri ?

-laa lnu

Este imbrAcamintea clientului proteiad suficient ?

-laa Inu

Ali utilizat mijloacele suplimentare de prote4ie

astfel incit cliennrl sd fie mulgumit ?

laa -lnu

ilril '

b)

c)

II

cl)

l7tr

\I' t\ p***u* se esta usrba ?

\-/I Dezinfectarea instrurnengdui gi a prosoapelor

pentru a evita transmiterea agenliior patogeni'

rCuraFreainstrurnentelor'PenEulndepartareamurderiei vizibile'

r intreginerca in$rumentarului' in scoeul

men$neriiluiinstaredefun4ionaresialusurlriimuncii.

a) Cunoginge Privind:

: imPortanta dezinfectrei;

I metode fizice qi chimice de dezinfec$e;

l categoriile de dezinfecunEi (pentru m?ini'

aParate 9i Pentru suPrafege);

r efectele 9i pericolete folosirii agengilor de

dezinfectare;

r preveaerile legale privind epidemiile' diversele

mdloace folosite la cure$rea instrumentanrlui'

respecliv la in&gararea murdlriei vizibile'

Aceste cunostinle preliminare vi le insugiEi cu

aiutorul literaturii de specialitate'

b) Yor fi dezinfectate toate obiectele care prin

folosire fac posibiln Eansniter€a & agen$

patogelu.

c) Maiintdi se face dezinfectarea, apoi curtr$rea' in

scopul evitdrii autoinfectarii;

d) AveEi in vedere instru4iunile de folosire ale

substantelor utile la dezinfectare induse in acest

material.

t1,2 ,t$-*C*rc sffiilt lns€ru$ientcie 9i mij$eae*teI t-'

ffic*esa*'c"c

I Foarfeci

I Piepteni

I Briciul de ras

r Perii :

I MaEini de tuns

r Bigudiuri

r Prcsspe Plugate

r Prosoap€ de celofibri

r sticle spirt

r Perii de unghii

I Manu$lde Proteclie

r Vatt P€ntru dezinfeclie

r Sub*a4e dezinfectante

I Cronornetru

r Cutii ori pornrri pentru in$rumente

(v.cap.4.3.?-)

4" *eserierea $:es se: pas e dcsf66*r6*"it

aetiwit6$il

4.1. Mlsuri de dezinfeclie

a.1.1. Dednfsciarsa Instsumantarulul in bais

a) Puneli-vi mnnuEile de Prote4ie;

b) Tumati tn baie apa Ei cantitarca prescrisi de

solugie dezinfectantil ;

c) A$ezali instrumentele destinate dezinfectnrii psita bdii de dezinfeqie (v'fig'1)'

'k"eu eul'tegtirt$e

-$Pertante ?

prcB!r*!nen* s*nnt

18

-

@

.''.:i''., i

d) inchidegi capacul vanei de dezinfecgie gi pouivigi

. ceasul cu stop la ora corespunzetoare.

e) Punelivi din nou mdnugile. Ia epuizarea

timpuiui prescris scoateti instrumentele cu sita osi

clnt{i-le temeinic sub jet de apa.

O Luali o perie gi o substanga de curdlat. in cazul

existenlei murdiriei vizibile pe obiect, curdp$J.

Dacd murdaria este abundenti, dupd curelare

mai facegi o dezinfecgie

g) Uscati instrumentele qi realizagi misurile de

inreginere a lor.

4.1.2. Dezinfu c'tarea prcsoapelor

Pentnr a asigura o dezinfeqie eficienti, prosoapele

se spala la magind la o temperatura ce nu tr€buie se

fie sub 95 grade Celsius.

4.2. Misuri de curilire

4.2.1. Guritarea briciului gi a foarfecelor

a) Luali in mini un briqi Ei deschideliJ.

b) Tineg-l bine de miner gi cu cealalti mind punegi

un prosop de celofibne pe spatele Lrriciului;.

c) Apasind uEor, trageli briciul prin prosopul

impeturit, incepind cu virful (v.fi9.2).

d) in acelaqi mod procedagi cu foarfeca. Doar ca

aici ve$ cur*fa cele dou{ brale unul dupe altul

(v.fig 3).

4.2.2. Curnlarca perillor

a) Luali in m?nd peria cu perii in sus. Trece$ prin

perie un piepten cu din$i rari, p?ni cind pndrelinut este indepirtat (v.fi9.4).

b) Luagi o perie de unghii, sau o perie

asemanatoare Si curafali peria de frizerie cu o

substanp curaEitoare, dace murdaria este vizibild'

lv

-

e

psds,*,

4.4. Stabil irea tratarnentelor ant€rioare aplicatepirului gi a solicitirilor deosebite la care a fostsupus

a) Urmarind criteriile planului de diagnozi nr.L- 4,

subilig ce tratamente au fost probabil aplicate

pirului gi la ce solicitiri deosebite a putut fisupus acesra.

b) inscriegi conduziile dv. in panea a Sapteil a

planului de diagnozd.

c) InterogaBi clientul asupra traamentelor anterioae

gi mentionali in scris gi aceste date.

d) Comparagi concluziile dv. cu declaraliile

clientului Ei stabildi diferenlele. O parte dintre

ele ar putea necesita o darificare mai amanungitA

gi ar putea fi impottante pe.nEu tratamentul

ulterior.

ln aEa fel, de ex., ar putea fi limitate posibilitx$le

de tratare ulterioard in ceea ce privegte vopsitul

cu silruri metalice sau cu unele produse nanrrale.

e) intrebali clienrul dacd are probleme cu pnnrl gi

inregistragi datele.

4.5. Concluzii pentru tratarea ulterioarl

Plecind de la concluziile dv., stabil{i:

I ce katamente vor fi aplicate

I ce prcpante vor fi folosite.

inregistragi concluziile in planul de diagnozi,

partea a opta.

S. &regell cs trskiule svlgs**

a) Examinarea perului s-a facut intr:un singur loc:

I nu se poate tnge nici o concluzie as'upra

intregului p2r;

b) Aprecierea s-a realizat doar asupra virfurilor

firelor, asupra lungimii, ori asupra ridicinii:I nu se pot fac€ generaliziri;

I tratamentele ulterioare nu vor corespunde

complet;

c) Fxaminarea pArului nu s-a realizat deplin

corespunzitor planuhi de diagnozi:

I la un tratarnent cu aplicare ulterioara nu vor

putea fi avute in vedere toate punctele esen$ale;

d) Nu *a realiz:;t chestionarea clientului, sau a fos-t

o chesticnare incomple9:

I clientul se simte ignorat;

I elemente imporlante reman neluate in seami;

I rezultanrl Eatamentului ulterior nu va ff

multumitor

S. **ntrmlsc*

a) A$ verificat toate indiciile existente in ca&ul

examinerii pirului ?

traa ilnu :.

b) Suntegi in stare se dagi informagii despre toate

caracteristicile diagnozei pedui ?

n aa i--l nu

c) Oferiti celui care \ri instruieste diagnoza asupra

pirului tealizatA de dvs.

;r' r

.i,i.

.iJ:!": 'l

s-'$

a)

25

-

| '€.t-. Fe *ftq

b)

d

F p,,

t. ***pne ee este s*sb* ?

I Interogarea dienrului.r E:<aminarea vizuali a pielii capului, penru a

putea stabili modifictrile.I Examinarea tactilt a pielii capului, pentru a

stabili cantitatea Ei tipul secre$ilor pielii capului,

ca $i existenta mffregii.

I Evaluarea sistematici pe bazd de plan de

diagnozd.

*. fie *c*itog$imte prellmim*re *a*ntcleeecane?

a) CunoEtinge despre:

I confinutul indrumfrilor anterioare gi trasarea

cararii fu.pag.l17);I formarea naturald gi maladivn a mitre$i;r modific{ri ale pielii caputui, de ex dristurigressase, negi, alunile, cicatrici, chelii locale,

inflama$i, ciuperci etc.;

r importanta modifictrilor pielii capului in ce

privegte tratamennrl ulcerior;

r folosirea Eampoanelor uzuale Ei a zubsta4elorpentru tratamentul pielii capului;

b) Pentru disan;ia de consiliere gi pentru tratament

conex este imporant si deoseb{i modificerile

pielii capului Ei sn le putegi aprecia in perspectiva

tratamentului ulterior:.

I denivelilrile, alunigele, zonele lipsite de ptu nu

vor ff luate in consideragi'e pentru uatamentele

ulterioare;

I pielea grilsoasi a capului, mitreata, iritafiile'mici etc. necesid aplicarea de preparate speciale

Ei a unor metode de traament;I piduchii, ciupercile gi alte imbolnaviricontagioaset inflamaliile puternice etc. excludun traament ulterior.

c) ln loc de alunile gi pete hepatice, poate fi vorba

despre melanoame maligne (cancer al pieliD. De

aceea trebuie sd fitri foarte atent. Eventual

ateniionagi clientul Si sHtuitil si se adreseze unuidermatolog.

d) in cazul mntregii nu este vorba despre ceva

molipsitor Clienlii respectivi vor fi intrebati,

inainte de a incepe tratamentele, daca sunt inposesia unor indicagii medicale. Oricum, pielea

trebuie protejati.

S" Se {ns{r*e$*!?€e gi n*Bjfoaee ajut*tsar*$uftt t?eseses'e ?

Pelerinn de proteqie

Prosop plugat

Guler pentru gltPieptene cu coadiCreion

Plan de diagnozd (v.anexa)

Eventual figa de cartotecd

4-" Sesq*ere& pes *u pe$ R astivlt*gii

4.1. Pregdtirea

a) Agezagi-i clientului pelerina protectoare.

b) Cureta$-va miinile.c) Lua$ planul de dlagnozi gi creionul.

d) A,lezati-vn in faEtJateral fali de client.

4.2. Interogarea cllentului

a) Punegi clientului ?ntrebarile din partea intii a

planului de diagnoz,il gi scriegi concluziile dvs.

(concluziile pot fi trecute alternativ €i pe o figi de

cartoteci).

b) Lasagi deoparte planul de diagnozd, dupi ce agi

aruncat o prMre asupra pd4ii privitoare la

modificdrile pielii capului, menlionate in partea a

doua a planului.

II!IT

II

26

-

4.3. Stablllrea modlftcirllor plelii capului

a) ACezati-vd in spatele clientului gi eraminali mai

?ntii daci pe contur sunt modificiri ale pielii.'

b) Faceli sistematic ctrrare la cite 2-3 cm. Ei

examinagi rnodul in care se prezinti pielea

capului.

c) Consemnagi concluziile dvs. in planul de

diagnozi.

d) hsagi de o parte planul de diagnozd, dup{ ce agi

aruncat o privire asupra criteriilor de evaluare din

partea a treia a planului, Pentru a aprecia

abundenp pidui.

4.4. Stablllrea abundentei pirului ln zonamodiftcarii pielli capulu

a) Examinagi abundenla perului in zona modificdrij

pielii capului Ei daca este cazul, relinegi

particularirdgile.

b) Consemnag concluziile dvs. in parta a treia a

planului de diagnoz{.

4.5. Stabilirtn stirii ln care se afli pielea capului

a) Faceli o sJrare, frecagi ugorpielea capului cu

degetul gi examinagi secre$ile grisoase gi de

transpiraFe.

b) Cu aiutod unor cArjtri in zona superioari a

capului gi ?n zona din spatele acestuia, verifie;i

existenta mttretii Ei felul ei.

c) Consemnali concluziile dvs. in panea a para a

planului de diagnozi.

4.6. Stabilirea stirii tensionale a pielii capului

a) Pune$ doud degete de la o mane pe pielea

capului gi iocercagi se o incre$ti. Daci pielea este

destinsi, se,misci foarte u$or pe oasele capului.

b) Repeag procedura ln dihrite zone ale cabdui;

c) Consemnagi constatirile dv. ia pn4ile cinci Ei pase

ale planului de diagnozn.

4.7. Gonsecinte pentru tratamentale ulterloarc

a) Plecind de la consatirile dv., stabilig:

- ce tatanente se recomandl;

- ce preparate trebuie folosite;

b) Consemnagi concluziile dv. in Wfie' a $aprea a

planului de diagnoz{.

5. Gr*g*li *e tsePruie evit*t*

a) Examinarea pielii capului Hcutit intr-un singur

loc:

I nu se poate face o apreciere asqpn ?ntresu

suprafege a pielii capului.

Sunt trecute cu vederea ori uitate unele

caracteristici:

I va fi sgbilit un tratament gregit.

Interogarea dientului nu se hce, ori steincompledl:

I cliennrl se simte igno'rat.

I elemente imporante, neremarrate, nu vor filuate in considerare.

$" *ontrolul .

a) Ali Hcut evaluarea pielii capului sistemadc gi lnbaza planului de diagnoze ?

laa fl nu

Sunteg in stare si oferili informalii aqupn

caracteristicilor diagnozei pielii capului ?

tl aa fl nu

Discutati cu cel care ve instnriege conduzide

dvs. Ei cons€cintele lor pentru tratanenrul

ulterior.

b)

c)

b)

c)

27r

&ff ''r-,,

ffi. ..-

{. Sespr* *e e*te vorfu* ?

Peruru simplificarea fertului, cele doud noliuni deeclientn gi scoafod' C'frized') v.or desemna persoane

atit de sex feminin cAt Ei birbatesc.

Preocuparea individuali pentru client, de la sostea

hi pnnn h pbcare, prin:

r o"disculie politicoasi, cu folosirea diferitelor

tehnici de investigare;

r eviden$erea situaliei inigiale ca gi a eventualelor

probleme gi doringe ale clientuluiiI o consiliere cu caracter individualizat, cu luarea

tn considerare a dorinlelor, pentru:

- a satisface necesitatea de informare a dientului;- a oferi servicii Ei produse carc sa acopere

nec€sftegle clientulu!- evidengerea posibiliUglor ulterioare de

ratament,

I o servire a clienRrlui, care g contribuie la

sarisfacerea lui gi la formarea unei impresii

pozitive.

E. *e sune$tinfe pralisninare s$ntnecesare ?

a) Fiecare client trebuie sfaruit $i servit individual,

plecind de la premisa individualftngi lui ca

aspect, intlgime, var$d, tsbr{ceminte, prezerip

fizicn.

b) Prin modelarea coafurii, fenotipul'clientului

poate fi influenlat $i modificat putemic. Acest

lucru este tabbil qi ?n legaturd cu:

I forma capului, a fegei, a corpului;I dimerniunile corporale.

c) Conditiile purt*rii unei discugii de consiliere:

f st fig capabil si evaluagi profesional ptrul 9i

pielea capului;

t si posedag cunogtinfe despre subsangele

componente ese4iale gi efectele preparatelo4

I si ave{i o privire generali asupra posibitita$lor

de modelare;

f se fiti la curent cu moda.

d) Este necesara cucerirea increderii cliennrlui prin

imaginea oferitd de coafor:

I o [inuri exterioari ?ngrijiH;

I un comportasrent politicos, receptiv;

l.atentie gi interes fa$ de problemele gi dorinlele

clientului;

I competeng concretizati in sfaturi profesionale

detaliate, creative Ei individualizate;

I capacir,?tea profesionali de a atinge scopul

proptrs;

I capaciratea de utjlizare corectil a produselor.

e) Comunicarea (schimbul Ei prelucrarea

informagiei) se ta.kzeazl. in cadrul preocupiriipentru client atit pe cale vorbiti ctt gi prinlimbaiul corpului (mimice, gestici).

O Discugiile de consiliere se pot face:

I inaintea, in timpul sau ia incheierea unui

u?tame1tt;

a fat5 intenlie de tratament, ca simpld informare.

g) Pentru ilustrare se vor folosi gi elemente

ajutiitoare, ca material ilusrrat, cd4i despre

coafuri, imagini pe monitoarele computerelor,

tipirituri color etc.

h) Diferitele tehnici de interogare au o lnare

importanp ln consiliere:

I rlntrebirile de informare" vit ajuta sd descoperi$

doringe gi motive, indicd interese Si creaza

leg[turi. Este vorba despre 'Tntrebiri liberet'.

Aceasla este cea mai importanti tehnicd de

interogare pentru coafor. Numai asdel putEi sa

aflagi nmotivagan dientului. Ex. nCe pot s4 fac

astizi pentru dvs.?'Tn locul nepotrivitei nSd fie ca

de obicei ?r';

t

I

28E

I "lntrebirile cle confirmare" nu lasa spaliu

rnspunsului. Este vorba despre "intrebiri inchise",

ce au ca posibilitate de rdspuns doar "da" ori{nur'. AceastA tehnicd de investigare ar trebui

aplicata numai in faza flu:ala a unei disculii, in

faza de confirmare, avdnd ca scop inlarurarea

neinplegerilor.

Exemplu: nCuloarea pdrului sd fie aceea

pe c?re noi am stabilit-o pe baza quvigelor

ardtate ?'r;

I "intrebdrile alternafive" conduc la un anurnit

rezultat, prin oferta lin'ritati de altemative. Sunt

tot un gen de "intrebdri inchise".

Exemplu: "Dorigi acelagi pr€parat, ori prefecagi

noul preparat XY care conferi pirului mai multd

strilucire ?". Clientul va avea posibilitatea sialeagi doal unul din cele doui produse.

i) Discugiile de consiliere se impan in urmitoarele

patru faze:

J Yaza de inthmpinare gi contact;

J Fzza de informare;

J Feza de consiliere;

J Faza de incheiere qi de confirmare.

Existd foarte multe posibilitxgi de puflare a

discugiei. Prin ac'este indrunriri facem incercarea

de a reduce la esengial domeniul dificil 9i

complex al preocupirii pentru client gi al

discugiei de consiliere.

3, Ce instrurcle*te gi rcijlcaea ajutdtearesunt r}eeesare ?

t Docurnentare de coafura

r Haftie, creion

I Pieptene, perie, oglind:t de mina.

4. *eserier€a p&$ cu pa$ a a*iivitatii

4.1.Faza de intimpinare gi contac{

Plecim de la premisa ci, clientul doreste deja siurtneze un tfatament.

a) Salutagi cu arnabilitate clientul,

f indreptagi-v"i spre el,

r zambigi,

r vorbili clar gi raE

I striduigi-vi sA avegi cu el o discugie cle

aproape, de ex. stringeti-i m?na, apoi spunegi-i:

"Vd conduc la locul dvs." gi ii indicali cu m2na

direqia.

b) Strriduigi-va cd inca din momenful salutului, sd

"citili'r clientul:

I aspectul exterioq de ex. vlrsta, dimensiunile,

figura, ?mbracamintea, accesoriile, ochelarii,

frizur.r etc.:

I modul de a se miqca;

I mdul de exprimare gi limbaiul folosit;

r dispoziga $ indicii de personalitate.

c) Luagi-i clientului piesele de imbrdcdminte pe care

acesta le scoate.

d) insoEili clientul spre locul unde rz fi servit. De

obicei va exista un timp de agteptare, care ii vegi

oferi materiale de informare.

4.2.Faa de informare

a) AEezagi-vi lateral in faEa clientului, pentru a nu-ivorbi sde susfl.

b) Funegi o intrebare clara, penuu a afla doriqaclientului gi evenrualele sale probleme, de ex.

"Ce pot face astdzi pentru dvs.?r

c) A5teptagi litstit respunsul gi conduceli dvs.

discugia, punind intrebdri, pdna va veli forma o

imagine clard asupra dorinlelor gi problernelor

c[enrului.

d) Confirmagi-i ce l-agi ascuhat cu inreres Ei l-a1i

ingeles, spuniod de ex. fDa, r-am inteles. Deci

dvs. a$ dori....n.

e) Explicati cliennrlui ce e$e impo$ant ca mai intiisi examinagi shrea in czre sc C5se$te pnrul Ei

pielea capului.

D Realizati examinarea Ei inr-un mom€nt

favorabil, intrebali-l pe client dace nu ar fiinteresat de rezultanrl obtinut-

29T

g) Se i se prezinte 6i alte posibilitdti indicate pentru

ratament. Pane ?n acest moment dvs' rebuia si

rrA fi ficut o idee asupm alternativelor posibile'

4.3. Faza de consiliere

a) Alegeli materialele demonstrative' ca planse

color, quvile de par, fotografii ori schige proprii'

car€ sd ilusfteze ideile dvs.:

I pentru a reprczenta doringele 6i problemele

clienrului. recunoscllte de dvs.

r pentru a consilia clienrul in legaturd cu

posibilitagile de realizare a doringelor sale'

t pentru a ocaziana propuneri de noi tratan'lente

in legarurd cu tehnica, proclusele ori fomra' in

sfaturile date de dvs' introducegi gi elemente de

modd.

b) Evidengia$ avantaiarea clienrului Ei oferiEi-i

altemative, claca aveEi senzalia ci el este incd

nehot4rit.

c) Prin formularile dvs. aramli clar clienrului ci nu

precupegi$ efornrl de a-l irrgelege gi a-l

sfenri.

4.4.Fazade lncheiere gi de confirmare

a) Rezurnati posibiliEgile luate in discuEie in sazul

dat.

b) Limitagi-ve la acea propunere de tratament spre

care credegi cn inclinn clientul,

c) Analizagi aceastd soluEie'cit rnai aminunlit,

folosind material docurnentar sau mimind clirect

pe client.

d) Prin repetarea de intlebari, convingegi-vii ciclientul a tngeles corect torul Si cd este de acord

cu tratamentul propus.

in final, laudali clientul Ei confirmati-i ci a ales

bine solugia.

Facegi inuoducererl in faza de tratament oferind

clientului un ziar, o cafea etc.

Realizali tnttatnentul pentru a ob$ne confirmarea

finala. Din cind in clnd unniriti daci clienrul

rna rrifesa sarisfacgie.

b) I)upa tntarnent, intrebagi clientul daci este

r:rulgumit. Utilizagi toate posibiliEtile pentru a

ariita clar clientului reztrlutul.

i) Oferili clientuluitrsecrete. de coafure (frizerie)'

recomanclagi-i procluse Ei dagi-i sfaturi pentn-t

ingriiirea panrlui acas?i.

S, G*eg*li sr! e*"€huie *iritate

a) Nu a1i reaiizat faza de intimpinare gi de contact:

E clienrul este nesigur;

E cliennrl pleacd din start cu o impresie

negadvA.

b) Nu a$ identificat caracteristicile individuale ale

pdrului qi pielii capului:

E sunt trecute cu vederea elemente esenliale;

tr nu este posibila o consiliere cu un scop

concret.

c) Clientul este "convins" si accepte un anumit

tratament:

r clientul se simtetrco$'ins";

B se pierde increclerea in tratamente.

d) Consilierea are loc fara documentarea aferenta,

coaftira nu este prefiguratA:

3 clientul nu igi poate forma o imagine asupra

viitoarei sale coafuri;

E se poate aiunge la neingelegeri Ei la

nernulgumirea dientului.

e) Nu se discutd temerile, obiecgiile sau intrebarile

clientului:E clientul se simte insuficient consiliat gi neluat

in serios.

f) Se uiti indrumarea.si recomandarea de produse

pentru ac?sAi

E clientul poate avea greutali la toaleta zilnici a

pirului;E clienrul se simte insuficient consiliat;

E clienrul este nenulgumit gi nu mai revine.

e)

g)

30E

6. eoc'its+lsif

a) Ali ascultat clientul $i i-ati inleles dorinlele Ei

intreb{rile ?

.laa -lnu

b) Aii sesizat paniculariugile clientului ?

I aa -l n,.,

c) Au fost apreciate caracteristicile pirului clientului

gi ale pielii capului ?

lda -lnu

d) Ali realizat consilierga cu tact, inruitiv $i

inteligibil?:lda lnu

e) Agi sesizat temerile 9i obiecgiile clientului Si i-ati

oferit evennlale altemative ?

laa iJnu

O Nu agi depdEit un anumit punct al consilierii ?

lcla lnu

DacJ nu l-a1i deparsig de ce ?

g) Prezenta$ la control, celui care vi indrumi,

moclul in care s-a desfigurat intreaga consiliere !

Folosili gansele ce t'i se oferi de a vd perfectiona

pe sceasm tema.

31

-

cu RATAREA gl INGRIJIREA

1. Curl[area pirului 9i a pielii capului pag.35

2. Aplicarea unui Produs tonic ' .,.pag.38

3. Masaiul pentru reJaxarea Ei stimularea circula$ei

sanguine a Pielii caPului 'Wg' l

t. Sespr* ee este vorba ?

r Cure[arc:a sistemadce, temeinice $i cu griie apirului gi a pielii capului cu qampoane

adecvate.I Masaiul sistematic pentru curtrtare, cu efect de

destindere Ei de stimulare a circula$ei sanguine.

*. fr* r:*giuni prelirninare s$$t irmp*rta:lte ?

Cunogtinge privind:a) Determinarea stirii p4rului 9i a pielii capului.b) Felurile, scopurile speciale, modalitigile de

a$oaare Ei forma comerciale a Eampo:aneloruzuale.

c) Aplicarea preparatelor gaa de folosire ori care

trebuie diluate (respectali instrucEiunile defolosire).

d) Mnsuri de igieni necesare.

e) Protecfia propriilor miini.

3. fi* *ns*rurnes?t€ gi dot*rt si.ip8*rvt*fiter**s€}t ffi€s*s#re ?

I Pelerini impermeabilitr Guler de gitI Prosop de fagn

I Prossape pluEate

I $ampon pentru pdr gi pentru pielea capuluiI Piepten mare de frizerief MinuEi de proteqie

4" *eeevieree pas {:$ pss a *stitit&tli:

4.1. Lucriri pregititoare

a) Ldsa$ clienta se s€ a$eze.

b) Puneli-i pelerina.

c) Pieptena$ sau peria$ paml.d) Apreciali starea pirului Ei a pielii capului.e) Consiliali dienta gi conveni$ impreun! asupra

alegerii Eamponului.O ?unegi-vi mdnuqile.

4.2. RealizarcE spilirtl pirulul

4.2.1. Pozifia de lucru pentru spllarca "pe spate'

a) Orienag in aEa fel scaunul sau bazinul pentruspdlat, inclt marginea bazinului si fie laindlgimea cefei.

b) Dagi clientei un prosop de fa1i.c) Aplecati ugor capul clientei pe spate, in aqa fel

incSt ceafa si vind peste marginea bazinului(v.fig.1).

d) intrebag clienta daci sti comod.e) fuezag-v{ in spatele bazinului.

4.2.2. Potrivirea temparaturii apei 9i udarea pirulul

a) Deschideti cu grija robinerul gi reglatitemperatum apei, incep?nd cu apn rece, pe czreo amestecagi ulterior cu apa caldi.

b) Aparagi cu mlna faga clientei de api, lineti du+rlaproape de par, evi:ind ieturile putemice(v.fis.2).

35rc

c) inuebagi clienta daci temperanrra apei este

plecutd qi dace e$e necesa! modifica$-o. lnacest ultim caz, ietul se lndepdrteazA de ap.

d) Udati temeinic pdnrl.

4.2.3..Prespilarea

a) Repartizafi uniform pe pnrul ud cam iumdtate dincantitatea totali necesard de gampon.

b) Realiza$ un masaj scufi de curilare cu vdrfuriledegetelor uqor flexate:I incepeli cu zona frungii. Masagi, dinspre fruntespre ceafe, cu miEcdri circular-fricgionare Ei

presind mai mulr sau mai pupn - ftrrA a smuci oria vage;: incepeli din nou cu fruntea, alunecind spretimple cu miEceri circular- friqionante, pini spreceafi;f intreba$ clienta daci receptioneazd tn modplicut masajul Zona timplelor, foarte sensibile,

masa$-o apisnnd mai pufin. Succesiunea zonelormasate poate varia.

4.2.4. Clttlrea

Dace este necesar, potrivigi din nou temperatura apei

Ei d{tigi gamponul. Procedag ca la umezirea pirului.

4.2.5. Spilarea principali

Procedagi ca la prespilare. Efecn:agi masajul decurdlare pXnd cind ptrrul este bine spurnat.

4.2.6. Clitirea flnal5

ln timpul clitirii rnvigigi rnereu pdrul cu mina,pinn cind se duce toati spuna.

$tergegi apa rtunase pe par (v.fig.3).

4.2.7. Actlvlt{l ulterioare

a) Aqeza$ cu grijtr prosopul pluEat pe contururilepdrului, in aEa fel ca la ridicarea capului sa nu se

scurga apa pe fap clientei (v.fig.a).

,1:.

a)

b)

b) Lesagi clienta sd se aSeze ?ntr-o pozitie comodi.

c) Presa$ cu prosopul aFa ramase, de la rddicindphndla vArf, pine cind gtergegi complet glrul.

d) infeguragl capul cu un prosop pluEat uscat.

e) Pieptinagi pdrul incepind cu zona din spate,

quvili cu suvita.O Dacl clienta trebuie sd a$tePte continuarea

tratamentului, infitgura{i prosopul in furulcapului 6i legagi-l in aga fel inc"Xt se nu cadi'

g) FaceEi curat la locul de munce (bazinul,

oglinda etc.).

Spilarea "in fati'se deosebegte de spSlareaope spate" prln urmitoarele

a) t/i, aeezzlt aHturi de clienri.b) Rugali clienta si se aplece in fa[i. Atengie:

E capul s{ nu fie aplecat prca adlrrc in bazin,

pentru ci ar fi o pozigie incomodi;I capul sd nu fie $nut prea sus: apa ar stropi

impieiur.c) Efecnra$ masajul de curlgare incep2nd de la

ceafa spre frunte.

5" Sregeli se trebuie evitate

a) Pelerina a fost pusi incorect:I se va uda imbricimintea dientei.

b) Ag uitat de prosopul pentnr fatt:I dienta nu se poate Proteia de eventuala

apd scursA.

c) Pnd nu a fost pieptitnaq sau a fost insuficientpiepdnat tnainte de spllare:I firele de pnr se tncurc{ 5i vor fi greu depiepgnat dupd spilare.

d) Nu v-a$ pus nnitnugile:I nu s-a raJizat propria protecgie a pielii.

e) Marginea bazinului nu inconioari completceafa la spalarea npe spateo:

I apa se va scurge. de-a lungul cefei, indusivpe haine.r p,kul de la ceaft ra fi insuficient currtat.

0 La umezire, fafa nu a fost protejati cu mlnaf se scurge apa ia urechi St pe ochi, eventualchiar pe imbrAcdmintea clientei.

g) Paflrl a fost insuficient umezit laprespilare:

r gamponul va fi repartizat cu greutate..

h) Duqul a fost finut prea departe de cap:a

^W strope€te.

i) Degetele au fost tinute prea vertical la masaiul

de curitare:r masaiul produce dureri, unghiile potproduce riniri ale pielei capului clientei.

p Presiunea degetelor a fost Prea puternici, inspecial la tlmple:I masajul va ff resimgit neplecut.

k) gamponul a fost insuficient cldtit:r dupn uscitre, pid are a$p€ct cenugiu, firistrilucire Si ee ingreunat.

l) Prosopul plugat ud nu a fo.stinlocuit cu unuluscilt:I prosopul ud va fi neplicut resim$t.

$. **mtr*$a.E€

a) Pentru clientif Pozi{ia a fost incomodi?

laa nnuI Temperahrra apei a fost plicutn ?

!aa lnur Masaiul de curtrlare a fost pl?lcut ?

trda n nu

b) Fap gi imbrecamintea dientei au rdmas uscate?

laa flnu

c) Curngarea s-a realizat temeinic ?

troa Ll nu

d) tocut de muncd a €mas curat Ei ordonat ?

laa nnu

37

-

-TII

-1-

I

'rI

I

IIT

t. f3mspre *s es** "**rha ?

I Capul trebuie udat uniform cu produsul tonic'

La acest lucru se va ayea in vedere ca:

- produsul tonic sd aiungi tn maioritate la pielea

capului;- produsul si nu aiungi la nasul ori la gura

clientului;

P" Se n*flatmi sr*{fis*fi:#!'# stJnt !n:9:::*ar:t* i

Cunogtinge plivind:a) Felurile, modalit4[ile speciale de acgiune qi

denumirile comerciale ale produselor tonice

uzuale.b) Starea pielii capului.

3. ** inmt*''*r.**ttte. .9i t$*t*r4 sui]ri{'ipliqffl't!

st$nt $s**sere ?

t Piepten de frizerier Api de plrI Protec[ie pentru mnini

4. S**crf*rem p6s *r! Fe$ # e*elvgt$EiF.

4.1. Lucriri pregititoare

a) inainte de aplicarea produsului, pielea capului Ei

pirul trebuie curalate &.pag.35 9i urm.).

b) Piepana$ bine pirul umed.c) Prin trasarea unei cidri in cruce, impirfii parul

?n 4 ctrnpuri aproximativ egale (v.pag.118).

4,2. |inerea stlclei cu api de pir

Luagi sticla cu produs in mini, in aEa fel incitorificiul ei si poat{ fi asrupat qi destupat cu

ardtitorul (v.ffg.l).

4.3. Pozilia de lucru

a) AEezagi-vd inapoia clientului, spre stinga orispre dreapta Ei incepe$ cu cimpulcorespunzator din zona posteriryad

w'.M

b) Aplecali uEor capul clientului tn fa$, Pentru a nu

se prelinge pe ceafa.

4.4. Prinderea perului pentru tratare

a) Cu ajutorul degetului mic separali din partea de

sus a cirnpului o po4iune de cca. 1-2 cm'

{v.fig.2).b) Luali quviga separatd intre ard6tor Ei degetul

mijiociu aie celeilalte miini Ei ginegi-o sus

(v.fig.3).

38G

!

'#e a)

b)

4.5. Aplicarea apeide pir

Aplicafi cantitatea necesare de produs tonic pe

cerarea tosnai creata.Friqionali cu buricele degetelor pielea capului

dupd ce a$ lnsat jos quvila {v.fig.4}

4.6. Continuarea activitilii

a) in acelagi mod separa{i urmdtoarea Euvigd aflatasub prima. Lucragi la fel tn continuale, pin{ cindpielea capului este uatatt pdnri Ia ceafi.

b) Procedagi la fel cu urmitorul cimp.c) Pentru prelucrarea cimpului din faga-dreapta

pozi[ionati-vi lateraldreapta fap de client.d) Ruggi-l pe client sd lase ugor capul pe spate-

st6nga, pentru a evita scurgerea produsului pe

frunte.

Aplicali produsul tonic {v.flg.s}.Procedagi similar gi Ia ultimul cimp.

4,7. itlasatul capului

Dupi apliearea unui produs tonic, de cele mai multeori urmeazi un, masaj, al carui fel g a ctrnri realizarese decide de la caz la caz (v.pag.41 gi urm.).

5. Gn*6e{r *e trehe$** euit*g*

a) A fost ales un produs neadecvat:I poate creea arsuri pe pielea capului.

b) $uvitele separate au fost prea mari:r in acest caz pielea capului va fi neuniformumeziti, ori chiar neumezita.

c) $uvitele au fost prea subgiri:I pe pielea capului ajunge prea mult lichid, carese scurge.

d) 5-a folosit prea muit tonic:J rpa se sctllge pe fatA gi pe ceafi.

e) inclinarea capului a fost insuficienti:tse prelinge produsul pe cap;

D Pielea capului se iarogeEte:I s-a utilizat un produs tonic neadecvat.

e)n

I

-T-

i

ii

'1*tI

rII

rl_

39I

i.r fi+*fu''*i*i

a) irrtreLagi clientul dacA solugia a fostrcpaniz-.A unifomr pe cap!

laa lnu

b) A curs pe faga ori pe ceafe?

:l da rl nu

c) Text-test da completat

La aplicarea produsului, pArul a fost separat in1)

campuri. Aceasu ?mpri4ire se realizeaza print-\

Sticla cu tonic este ginute astfel ?ncit oric2nd orificiulei sa poata fi3)

Ia aplicarea solugiei pe cnrnpurile din zonaposterioad a capului se apleacd ugor capulclientului spret)penrru a nu se scurge pe6)Dupd fiecare aplicare trebuie fricuonat imediat cu/)_pentru a evita8)

eala8uus -'grolan8ep olarpnq (/

pJBas (9vluJ ts

lednrsap (itednlsz 69

aJruf, ur sJutpJ (7nnud 11:er:nlos

40

-

q!

l_

a-

':i' #*g*g* :,,€ s€,s'+gsl*.* ?

I Pielea capului trebuie str fte rela:rati, destinsd.I Circulagia sanguind nebuie stimulaB.

*. G+ =:::,.:ri pl*iil*lr:*re surit imp*r**rrl*

CunoEtinle despre:

a) Metode de rnasaj, ca de ex.:I masajul pentru relaxare gi pentru circulagiasanguind.;f masaiul de netez|e gi de friclionare.

b) Rolul masajulul.

3 *e inetr:rfi!*i1ts gi rs-*.t#ri $+Jptis?rsskfl*,6.tJa3i :.e4g54Yg ;

r Subsange de tngfiiir ptrulr Protectie pentru maini.

Dacd nu dispunegi de model, primele exercigi leputefi hce pe capul de exercigiu.

S ****r!*r#ffi p*s *ii sffis a **tiwi*&g*

Masarea se e:recuH dupe curAprea prului g a pieliicapului 9i dupa aplicarea apet de pilr.

4.{. ilasaful efrduat cu scop p}epondot€nt dcrelex|nE e pl€lll capuluf

a) Aqezati-vn ln otAnga-spate fap de clienrit gl

aplecagt-i epul ugor pe spate.b) lncepeit masajul de Ia llnia de conrur dln etAnga

frungii, unde puneg degetele ftrtlnse. V8rfiriledegetelor celor doua rnllnl rebule sn alba lntreele o dlstanp de ccs. 2 ctn, (v.f,g.l|. Ridicagicoatele asdel ca ele sa fie ?n linie dreapa,aproape orlzontal, cu braSele,

c) Relaxa$ ptela capului prin citerra migri dr:s-lntors. La tmpingere, pielea trebuie sil se cutezetntr,e deg*e. Degetele nu au voie str dunece pepielea captilui ?n timpul masaiului {v.fig.2}.

41

-

a)

b)

c)

d)

e)

d) ASeza[i degetele cca. 3 cm. mai spre spatele

cafului (v. sensul sngegr din fig.3) gi repetagi

masajul.

e) incheiagi masarea in partea dreapH a frunlii,dupi ce ati aclionat treptat, ca in fig.3.

4.2. Masaiul ficut in scopul acceleririicirculatiei sanguine

A$ezati-v{ in spatele clientei Ei incepeli masaiul

la inse4ia pdrului pe frunte.PuneEi virfrrrile degetelor ambelor miini pe

pielea capului. Degerele nu vor mai fi atit de

intinse ca [a metoda anterior descrisi, ci uEor

arcuite,

indepirtagi pu$n degetele intre ele, pentru aputea cuprinde o suprafaga mai intinsd din pielea

capului.Masali circular pielea capului de cca. 5 ori insensul indicat de sdgeli, filra a Lua degetele de pe

piele {v.fig.4).Ridicagi degetele unei mXini Ei reaEezali-le pulinmai incolo. Trag4i intr-acolo qi mina cealalte.

Procedind asfel, una din maini vi riminepennanent in contact cu clienta. Masaiul se va

rea\na mai cursiv decXt daci agi ridica ambele

mlini simultan. ; '

Pentru a cuprinde bine gi pa4ile laterale, atezaF-

va clnd in stdnga, cind in dreapa clientei.

Realizagi pe fiecare parte masajul aga cum am

areut (v.fi9.5).g) Aeezati-vn lnapoia Clientei pentru a efectua

masajul pe4ii posterioare a capului. Punegi

degenrl mare de la fiecare mini pe ceafa, inspatele urechii gi frecEionagi circular din nou, cu

degetele.

4.3. Finalul maserii

Fiecare masaj al capului se incheie cu o fazE de

lini5tife. Degetele ambelor mdini vor fi. aEezate pe

timple, leier, printr-o apdsare firia, alunecind uSor

de la arcul urechii spre ceafe (v.fi9.6-9). Acolomiinile se intorc, asdel ci spatele degetelor se

tndepdrteazd pe Cat spre umeri, cu o uqoari apdsare.

AceasfE miqcare findi trebuie si aibi un efect

liniqtitor Si poate fi repetati de mai multe ori.

j

I

t

r

iI

t

'r,',.,'

JJ,Lt

42G

$, Srag*5i ** griebr;:e e"*tf*t.*

5.1. Masajul cu a{iune preponderent rclaxantii

a) Degetele s-au aflat Ia distanii prea mare ori prea

micd intre ele:

I pielea capului nu se cuteaza la impins.

b) Miqcarea degetelor este prea rimidi:E pielea, res.pectiv nrusculatura nu sunt suficibnt

relaxate.

C) V?rfurile degetelor aluneci pe pielea capului:

x nu are loc relaxarea, se trag firele de pir,masajul este dureros.

5.2. Masajul cu efect de stimulare a circulalieisanguine

a) Degetele aclioneazi prea moale:lr presiunea pe pielea capului este prea mici.

b) Degetele au avut o pozigie prea verticald:r clienta resimte nepldcut rnasajul.

c) Unghiile sunt prea lungi:x masajul este dureros (eventual se produc rdniri

ale pielii capului).

d) Degetele aluneci pe pielea capului:x se trag fue de par, masajul este dureros.

43rc

.t tt:';,:ii':r-r'l|:

,t,.i.i.ii

,:,':,i

,.'i'

S, Ss;ttr€lul

@ lnueUag clienta dacd masajul a fost plicut:r masajul de relaxare

tlaa lnut masaiul pentru cirarl4ia sanguind

tlda lnu

b) Solicitali dientei propuneri de irnbunit5lire, de

la cazla caz.

@ Verificagi starea irigirii sanguine a pielii:

[J patid

f3 rozugori--l roz a(agerat

44I

t*

.il|_-

TUTSUt

L. M2nuirea foarfecei de tuns . . .pag. 47

2. Tunsul 'pe degeteu €i "in mina" . . . . pag. 50

3. Tunsul "pierdut!' pag.53

4. Tunderea conrururilor moi . pag. 5g

5. Efectuarea tunsorilor cu pieprenul he frezat . . . .pag. 53

6. Filarul parului cu foarfeca de filat . pag. 6g

7. Filatul cu foarfeca de tuns . . . . pag.71,

B. Filatul cu apar?te cu lami . . . . pag. T5

9. Tunsul cu briciul pag.79

10. Tdiatul conturului la lirnita de cregtere a pirului - pag. g4

11. Tunsul dupi model propus . pag. g9

.1. Despre ce este Vorba ?

I minuirea sigurn a foarfecei de tunsr mlnuirea corecte a foarfecei de runs inrpreune

cu pieptenul

2. Ce nofiuni preliminare sunt '

importante?

Cunoginge despre:a) Alcnnrirea foarfeoei (vfig.{};b) cureg€a gi intreginerea foarfecei;

Curnprea gi intr,e$nerea foarfecei;Mnzuri contra acdder*nriir pozi$marea foarfeaei asdel incit sdl nu seproduci acciderrttrri;r nu incefcag s,I prindEi o foarfecn aflag incidete, pericolul de rtrnire este mult prsr fiure.

3" Ce instrumente gl dotilri suplimentaresilnt nec€sare ?

I Cap de exerciguI Foarfeca.de nrnsI Piepten

4, Diseriarea pas cu pas a aetiviteiii

4.1. ]inerea foarfecei

a) Aqezagi foarfeca cu virfill spre stinga. Capulqurubului trebuie se $ea in jos. Reginegi acestelucruri, pentru ca pe viitor st fokrsigi foarfeca?n acelagi fel.

b) Introduceli vaftl dege$lui rnare al mainii&epte in lrcaqul de ios d manerului foadecei,iar inelarul ln celilalt lacag, pdni la a doua

falang{ (v.ff9.2).

Funegi degerul aretztor g miilociu pe orificiulzuperior.ApnsaEi cu vZrfurile degetelor (aretetor, miilociu,inelar) pe orificiul superior in aga fel incarfoarfeca si fie ginutit fix Ei sA poate ff condusasigur.

b)c)

'T

c)

d)

47

--*

4.2. M6nuirea foarfiecei

a) ta primul exercifiu punefi foarfeca ]rchisi, cucantul in ios, pe arA6torul mdinii stingi.

b) Deschideli gi inchidegi conrinuu cu oeletut marefoarfeca asdel sprijiniU (v.fig.3); trebuie sa semige doar lama acgionatAde degerul mare.c) Dupa mai multe exercigii, ruageg de mai multeori degetul arttAtor suslinitoq in timp cecontinuagi si inchidegi gi sri descfudegi foarfeca.

Ii

:

4.3. fifdnuirea foarfecei gi a pieptenului*mpreunA

Numai dup.i ce sgpiniti bine minuirea foarfeceiputegi exersa mi.nuirea foarfecei gi a pieptenuluiimpreuni. Acest exertehnicire de tuns..#:fl:HH*, peffru

a) Introduce$ inelarul mainii drepte in orificiulzuperior al foarfec

roarreca ?n mana,H::*ffirn 1os Ei sineEi

b) impinge$ foarfeca

si pieprenur ,.,," ffiTfff ;ffi l"r""odegetul mare $i cu ar{tdtorul (ufig.s}.

c) Cu ajutorul pieptenului separafi pe capul de

- _ -r::t"Or-o guvigi de pir de cca. 5 crn. lagime Ei 2cm. grosime.

C) Prindegi guviqa intreridicari-o o* o. ..o.*titor

$i degetul mijlociu $

:) Treceli pieptenul din mtna dreaptd ?n cea st2ngigi ffxagi-l intre degeml mare gi mijlocul mainii.Acum putegi fue din nou foarfeca cu vfrfuldegetelor Ei putegi trece Ia runs (v.fig.6).

' Separa$ in continuare suv{e de piir gi exersalitrecerea pieprenului dintr_o min4 in ala; insubcapitolul urmetor,,pe degergo u, ,t" -a"J?,*

trara amanungit tunsul

't

fa

c.)

r)

e)

48rrr

5, Gregali ce trebuie evita'te

a) Foarfeca nu este condus6, ca in instrucgiuni, cudegetul mare S cu inelarul (ci de ex., cu degenrl

mare gi cu cel miilociu):I ea se restoama ugor gi deviazd pentru cd nu

este condusi sigur.

b) Foarfeca este condusa cu toate clegetele la

deschidere Ei inchidere, in loc si acgioneze doar

degetul mare:

I se miqci ambele lame, foarfec-.r nupoate fi condusA uniform 9i linigtit.

S. eentrelul

Luali in mlni foarfeca, aga cum s-a descris la

pct.4.1. *finerea foarfecei":

a) Foarfeca ste fix in mina dvs., chiar cdnd rnigcali

ugor vdrful ei cu stinga ?

faa lnu

b) Deschideg gi inchideEi foarfeca. Verificali caredintre cele uei afirma$i corespunde:

1. n hrna de jos sti nemiEcatd numai c?ndeste spriiinitl pe aritdroq

Z. iJ h unsul liber, ftri spriiin, lama de iosrimine nem\cad numai scurt timp inpoz4ta ei orizontali;

3. tI hma de ios a foarfecei rimine nemigcatiin timpul hrnsului.

Daci sunt corecte afirma$ile L Ei Z, trebuie sA

repetagi exercigiul pine cnnd conducerea foarfecei se

face ca in instmcgiuni Ei pe timp mai ?ndelungat.

c) ReuEigi fdr:i efort si linegi intr-o mini, impreuni,foarfeca Ei pieptenul ?

I da lnu

d) Putegi trece fird probleme pieptenul dintr-omana in cealalta ?

traa llnu

e) Cere$ instructodui si verifice exercitiul efectr-rat

de dvs. :

49

-

1. Sespre ce este verba ?

3 Tunsul pierdut precis al lungimii firelor de par.

1. e* nofiuni preliminare sunt necesare ?

Cunogtinge despre: ,a) Con$nutul subcapitolului anterior;b) Pozigia m6.inii la tuns:

r Suvitele de pir care au fosf pieptinate in sus,pentru teiere, se tund,'pe degete,,(v.fig.i);f po4iunile alihrate vor fi nrnse ,nn manao(v.fig.2), pentru ci "pe degete,,pot fi tunse cloarincomod gi imprecis;

c) Inportanla liniei conduc{toare ta ruru.

3.Ce instrumente gi dotdri suplirnentaresunt nscesa!.e ?

f Cap de exercigiu sau modelI FoarfecidetunsI piepten de frizerie! Clame

4 Deserierea pas eu pas a activiHfii

'4.1. Tunsul .pe degete..

4.1.1. Determinarea liniei conducitoarc

Prin determinarea lungimii p{mlui din guvip cesi fie runsi prima, sabiligi linia

conducetoare. De ea depinde lungimea pnnrluicoairii intenSonate. tinia conduciltoare este baz,de plbcare a celorlalte linil

a) tualr in rrrerrl, pieptenul 9i foarfeca gi separagi r

Suvip inguste de par.b) Pieptenag guvip perpendicular pe cap gi aEez

degetele arjl&itor A miilociu acoto de unae

. trebuie scurat penil Oinia conducitoare).c) Cu degetele ariEtorEi miilociu "t ,nairrli rUol

trnegr E$ia intinse uniform.

4.1.2. finema lnstrumsnietor 9t tilerea

a) Intrcducegi pieptenul inrre degetul mare gi Zonmediaira a miinii stangi. Tineg_l i.,

"8" fej nn"a

s{ nu stinjeneascd tlierea pnruhi.b) Apucagi foarfeca ln aga fel tn€t sn puegi Uia c

ea.

c) Teiag perul aflat deasupra degetelor, €t maiaproape de ele. Acest lucru se realizeazi prinmai multe sieri (v.fig.3-4)

4.1.3. Contnuarea lucrulul

Separag urrnat@rea quvigi in timp ce ateturatipafie a Suvrgei tocmrd scunat€; putEi fi:ra liniaconducitoare a urmetoarei tdieturi.Taiagi perul de-a lungul liniei conducitoare.

i)

50

-i

b)

c) Continuagi tunzul in modul descris.

Verificagi rcperat daca perul esre egal ca lungime

de ambele pa4i ale capului- Lucrul acesta il faceli,

de ex., prin ridicarea sub aceiagi unghi a

po4iunilor de pir corespunzitoare din ambele

pa4i ale capului (v.fi9.5).

4.2. Tunsul "in min5"

a) Pieptdnali lins po4iunea de p* cea maijoasi dinzona cefei.

b) Luagi po4iunea intre aretercr gi mijlociu in aga fel

incit v2rfurile frelor sd se inalge ,tn minin.c) Altrnecaii cu degetele pdnala linia conducitoare

ce determind lungimea p4rului.

d) Teia{i ptrul din imediata apropiere a pdrtii

inteme a degetelor (v.fig.6); atengie ca gi aici

degetele sd fie bine intinse.

e) PiepElnag pdrul in direcgia de cedere gi examinagr

rezultatul.

4.3. Controlul final

Dupi ce ati teminat de tiiat pdrul, mai verificagi

?nci o data rezultatul Ei facegi eyentual corecturi:

r impe4ind pdrul perpendicular pe linia

separirilot anterioare gi

r scu$and prin tiliere ',pe degete" ori 'In mdnerr

virfurile ris{rite izolat (v.fi9.7}

lilE

51T

(

S. &r*g*!i *e tseh*l* ev$t*{*

' a) $uvilele de par au fost prea late:

I apare o linie de tiiere imprecisi;

r pad va avea lungimi inegale.

. b) La separirile ulterioare nu se includ fre de pdr

provenite din po4iunile anterior reiate:

r lirria de taiere nu \ra corespunde liniei

conducatoare.

c) Lungimile firelor de pir nu vor corespunde exact

cu cele ale guvilei anterior tunse:

I vor apare iltreptex deraniante.

r d) panrt nu a fosr Einut la tiiere in unghi corect fagde czp:

I apar ohepte" nedorite.

e) Degetele nu au stat suficient intinse:

I nu apare o linie de uiiere drenpti;

I apare pericolul renirii.

f) Nu a fost verificata lungimea parului pe lateralele

capului:

I t4ietura perului va avea aspect asimehic.

g) La determinarea liniei conducito'are nu s-a luat

?n considerare exact lungimea planificati a

pdrului:

f perd va fi prea scurt ori prea lung penau

execularea coafurii ulterioare.

{i" Sontreriui

a) Dupe pieptnnare examinagi vizual daci apar

"trepte'r ori goluri in tiierura pnrului.i--l da ! nu

b) ControlaEi, in locuri diferite ale capului, prinpieptinatul ridicat al quvigelor, daca lu4gimile lorsunt comparabile.

lda, lnu

52I

'i. $espr* ce es{e vorba ?

I Sabilirea liniei conducitoare.t Pierdutul fin prin ti.iere orizontali.f Pierdut grosier prin Eiere verticale.

*. Ge m*giunipre8i:*inar* sr-lnt ir*portante ?a) CunoStinte despre:

E ambele subcapitole anterioare;f tipuri fundamentale de coafuri;

r posibilit{gle de tmpa4ire a pdmlui;b) Tiietura depinde de dorinla exprimatit de

coafrre, o"plctiv de gradul de pierdut:I pierdut nn $.fig.{} = taietura orizonrald

Qraduale). Po4iunile sunt tunse perpendicular. pe direcgia de cidere;

r pierdut grosier (ufig.z) * tdietura verticali.Po4iunile sunt despd4ite prin direri trasate pedirec[ia de cidere a pirului.

S. *e Ensir l.t333*!.1ts gi d*ESr'$ sugsii&tsilt*re sunt;.1*****g'* ?

I Foarfecil de tuns, pieptenI Perucd sau cap de exercigiuI Clame

I Sticld cu pulverizarorI Trese

4- *esarleree pes €u pe# i. **t$v{t$g$i ?

4,1. Plerdutul prin tiiere orizontali

4.1.1. Lucriri pregititoare

a) Finali o perucd pe un cap de exercigiu;b) Umezig panrl Ei pieptnnagl bine;

53

-

4.1.2. Realizarea ac'tlviti$i

a) Ia o distan$ de cca. 2 gur..de redacine efectuaEi

o separare a pdrului ?n iurul capului {v.ff9.3} qi

prinde$ sus parul retnas.

b) Stabilili linia conducdtoare (lungimea parului)

prin tiierea "pe degete" ori "in mdni'

c) Pentru determinarea liniei conducatoare laterzle

luagi ca reper po4iunile de ptu de la capetele

cdmpului de pe ceafn deja scurtat.

d) Paralel cu prima po4iune de par separa[i o a

doua, groasi de cca. 1/2 cm. gi pieptdnagi-o in

jos. Ate4ie ca linia conduc4toare sa ramaoa

posibil de recunoscut.

e) Aduce$ la acelaEi nivel po4iunea de pdr cu linia

orienativi (v.fig.4).

O Continua;i lucnrl pinn in creEtet. Atenge c:t toate

po4iunile de pnr si fie tiiate inr-un unglri egal

fag de pielea capului.

Jine$ tot parul:

I apropiat de cap, dace dorili un pierdut fin

(v.fig.5);

r ?ndepirtat de cap, daci doriEi un pierdut mai

grosier (v.fig.6).

g) Verificagi rezultatul separind vertical tot perul,

pieptinindu-l in unghi drept fagn dq cap Ei

lulndu-l ?are degete. Nu trebuie sil rdsard v2rfuri

inlate (v.fi9.7).

4.2. Pledutul ptn tilere pe verticali

lmpatgtr perul pe verticali. Pozilia depilratn de

pielea capului a po4iunii de pir gi direqia liniei de

tiliere detemrinA Sradul de pierdere.

42.1. Exercitiul pe Fuvile ttreEe) .

a) Executag pe Suvte tdiertle indicate in fig. &ftln fiecare caz obgine$ po4iuni pierdute putemic

grosiere.

b) Dupd ftecare uiieturti, lisaEi po4iunea de pir sicada liber, rrivngi[i-o cu vXrfurile degetelor indirecga de cidere qi stabiligi nivelul pierdutului.

54@

55

-

tlllt'

t:4.2.2. Tunsul pe cap

a) In aegtetul unei peruci separagi vertical opo4iune de pnr (v.fi9.12).

b) Deteminati nivelul pierdurului prin alinierea

intre aratetor Ei degetul miilociu - in acest caz -

pentnJ un pierdut relativ Putemic' paralel cu

pielea capului (v.fi9.{3}.c) Trrndeli po4iunea rrpe degeterr Ei continua$ tiiatul

in jurul cA.mpului din cregtet.

d) Parcurge$ etapele de lucru din prelungirea

po4iunilor [unse, spre contur {v.ff9.{4-15)' fatrecerea de la o etape la ala preluagi cite o parte

din perul deia runs, pentru a putea respecta linia

orientativa.e) Veriftcali rezuhatele ob$nute pieptilnlnd pnrul in

sensuri difcrite (v.fi g.1 6).

56

-

5. Srog*ll ce trebuie eyitqte

a) Po4iunile de par separat€ au fost prea groas€:

f rczulbtul tundedi apale imprecis.

b) Po4iunile de per nu au fos toate egal ridicate depe elp:

I apar treptef.

c) 9a ales gregit unghiul porfunii de gr gi Eietura:I pierdutul este prea ftn ori prea grosier.

O Po4iunile de pAr au se conformeztr linieiconduciltoare:

I se pietde sistematizarsa tunsului;I se pierde controlul asupra lungimii tilieturii.

S. *mffitrof*$

a) Tunsul este pierduttn toate locurile a$a cum s-a- dorit ?

traa [nuDaci rnutr, stabili$ cauzele gregelilor:

b) Disnra$ conduziile cu instnrctoml d.rn.

57

-T

t. 53 sg:r"* *m *ste vmrha ?

t Tunsul exact de-a lungul unui contur stabilit-

3" *e n*!ia;e"tfi p:r*Efr*Fnae"* sc.!n{: nc**s*re ?

a) Aceasta tehnici este recomandabil{umitoarelor tipuri de coafuri debaz6:I Bob, respectiv dubla linie de tundere pe

fiunte, tiietura uCarr6u (v.fi g.{ };I rd.ierura rorundd (v.fig.2).

b) Pentru intreaga tunsoaJe are importsn[A numai olinie de aieatrl de-a lungul unui contur stabilit,

in aga fel cil toate portiunile de par vor fi taiate

rnereu pe aceeagi linie orientativtr (excepgie:

fiietura ncarrgu).

c) Tiietura vine in principal perpendicular pe

direcgia de cidere a pirului.d) Taierura trebuie si fie ireprogabile, deoarece

. chiar Ei micile grqeli sar imediat in ochi Ei

corecturile ulterioare nu mai sunt posibile. De

aceea este foarte importantd pozigia de lucru(v.pa9.342).

e) Sensul de separare Ei senzul tdierii trebuie si fieparalele.

D Ptrul trebuie impl4it ?n porgiuni foarte subgiri,

pentru ca pennanent sd se vadi clar liniaorientativ4.

3. *e lnstrurnen{e 6i ctct&ri slspgEffienger€s$me fls*es&re ?

r Cap de exercigiu sau modelI Foarfeca de tunsI Pieptenr Clame

4. $e**rier** pes su Fl*s * a*eivit&{i

4,1. Tiieturile Bob gi Gan€l

Ia un Bob veritabil, cimpul pentru breton rlminelung !

4.1.1. Tiierea llniei orientatlve {conducitoare} laceaf{

a) Pieptinag pnrul in direcgia lui de cddere, dupi ce

acesta a fost qpalat gi gters cu prosopul.b) lmpreunii cu cliena stabiliti lungimea doriti,

mimhnd cu pieptenul gi cu mlna (v.fi9.3).c) Trasagi o carare mediane prin zona posterioard a

capului, pdni.la ceafa. Pjepttnagi pdnrl in faEe Ei

daci este necesar, ftragi-I.

d) Ia ceafn separagi o porgiune zubgire de pir.. PiepBnagi ped in ios (v.fi9.4).

e) Apesagi po4nrnea de par cu mnna, pentru aob$ae o linie de orientare e:ractn. Tniagi

portiunea lipita de ptele. (v,fi9.5).

58

-

1

1.,,.'t:.

,:.' .l:: :,'.

tr -:.,::..

.l::-.".:.

:

i..

i',,i,li,::

I _' l

4.1.2. Continuarea activitatii la ceafd

a) Separati urmatoarea po4iuoe 9t p1t * !:

suUgire incat linia orientativd (conducdtoare)

ofl"ta d"d.r,,bt se fie clar vizibili' Potrivili

po4iunea cu linia orientativd {v'fi9'6)'

trl procedati in acelaqi mod cu urnrdtoarele O:It""tO. pa, pana p.rgl,' deasupra urechii (*t'1

+.t-ff;r'il r

{,:e/!+. 1.,rs::i.-<1.: ::..",:*"Ei

#* ---: #,:::_- -&-.#; ,ffr-:r -:; *l'

l1

I

I

,S i:i

_-"ffi4-{.3. Tdierea cimpurilor laterale 9i dln virful capului

a) in prelungirea ultimei po4iuni de pe ceafi''

..p"t^ti ii ,onu laterale o po4iune subgire'

b) in prelungirea liniei orientative a cefei tiiaqi-'

i"**f Pa;lin linie clreaptd (v'fts'8)'

59

c) Separali noi po4iuni dela ci;ratr.a mediani la

conturul fegei gi parcurgegi etapele de lucnr p2ni

cind alungeli la cdrare. intinzind ugor, tlia$

po4iunile de-a lungul liniei conducitoare' ftn

mann" (v-fi9.9).

d) Prelucragi identic Ei cealalti parte'

e) in tncheiere controlali lungimile ptu$or laterale'

gintnd cu ambele miini parul in ios (v'fig"|0)'

4.1.4. Continuarea spne tiietura Gans/n

Aspectnl CarrC (din frat<rrJL pttrat) se obgine prin

tiierea dreaptd a po4iunii frontale:

a) Separaii perul pregatit pentru breton'

b) Piepdnagi pirul pe frunte' De comun acord cu

clienta gi simuliod cu foarfeca, stabifiti lungimea

Si formatul bretonului {v.fig'f 1}'

c) Din pirul de pe frunte separa$ o por{iune

subgire.

O Tn4irtn mlnii po4iunea, tregand ugor qi

stabilind asdel Unla conductrtciare (v'fl9'{ 2)'

e) Urmitoarea guvip separali-o atAt de subgire tncit

linia conducitoare str fievtziblld" Punegi de acord

Po4iunea cu lini:a orientatirid'

f) ContinuaEi etapele pina cnnd tot pilrul p€ntru

breton se Pune de acord cu contud fruntl'

4.2. Tiietura rotundi

a) Trasali o cirare mediana din virful capului spre

eafa. Daca este necesar' prindegi pdrut'

b) Din parta cealalt3, separagi o po4iune de par

care incepe deasupra frungii qi merge oblic spre

ceaId.

c) Pieptana$ po4iunea cu gnjn in sensul cnderii

naturale a Pndui (v.fi9.13).

60*@

O De comun acord cu clienta, ardrdnd cupieptenul, stabiliti forma de baz6 acoafuriilareral gi la spate (v.ffg,i4).

e) Luagi fozrteu in mnnd. punegi-o cam in zonapometelui pe po4iunea de pir gi t4iagi-o pini lamijlocul cefei (v.fig.lS). Avegi acum liniaorientativ4 pentru toate celelake gietud.

6l

O Separa$ urmftoarea porFune paralel cu prima gi

pieptina;i-o in ios. Po4iunea trebuie si fie a6t de

sub[ire, incat fnia canducltoare sn fie bine

vizibiln. Amrdali po$unee cu linia orienadr"i(v.fis.{6).

g) Continua$ cu separarea qi tlierea pane lla cerare

(v.pag.17).

D frocedai identic p€ partea drcapf.

i) Puneti de acord porgunea de pe fnrnte cu pa4ile

laterale lucrate. Etapele zunt aceleaqi ca la reiatul

bretonului pentnr linia Car6 (v.4.1.4-).

5. Gregeli ce trebuie avitat€

a) Phnificarea coafirii a fct insrrficient avuttr invedere la titiene:

f parul va fi taiat prea mult ori prea pu1in.

b) Lungimea plnrlui nu a fost conrveniti erract cu

dienta:

r cE€nrr ar put€a fi nemulgumit4 de rezultat.

c) Realizarea teieturii pentru sbilirea liniei

orienadve decurge imprecis:

: nu este posibili o acordare eracti a porgiunii

ufm{toare.

d) Sensul separerii nu corespunde cu sensul tiiierii:

I li4ia tunsorii nu este exacti;

I apar goluri in coafuri, ce nu mai pot ficorecEtte.

e) Po4iunile de pnr c€ tnebuie puse de acord cu

linia odentati\d sunt prea gros separate:

f hnie ori6tati\,"tr nu mai poate fi recunoscutii;

I tl.ierea devine necontrolabili.g Nu toate firele de per au fost tdiate pe aceeagi

linie orientatM:

I nu apar conunrri omoin .

g) Po4iunile de prlr sunt inegal ?ntinse cu rnina la

tlliere:

I apar ntlepbn nedorite.

6. Gentrolul

a) Pn4ile laterale au fost acordate exact cu zona

cefei ?

[da I nu

b) Po4iunea fronalt a fost armonios integra6 intlienrra gererald ?

traa lnuc) T\msoarea planificedi din punct de

vedere al tungimii g al formei ? '.

traa lnud) Succesiunea connrrurilor

planificerii ?

qda [nue) Discrtati cu instmctorul dvs. reanltatele obginute.

62

-

t. F*spfe ee **** v+rli* ?

I Executarea unei treceri continue (filrd utrepten) de

la p{rul rnai scurt la p{ml mai lung;

I Manevrarea corecta a pieptenului.

? {ie l-:.*t!g.rr:i $r-sftrrlic-}l$n* $llrt? i{?}F}*r€xs*€* ?

a) Foarfeca de tuns trebuie stdpAnitn cu exactitate

(v.pag. t qi urm.).

b) Tunsul (pasajul) poate fi executat cu:

r foarfeca de tuns tv.fig.l)r foarfeca de modelat

t magina de tuns {v.fi9,2)sau prin acgiunea combinatd a acestort!.

c) Manevrarea pieptenului este hotiritoare pentru

gradatea pasajului.

d) Lungimea de tiiere a maEinii de tuns depiirde de

reglarea capului de tundere {v.ft9.3} sau de

degerea capului de tundere, respectiv a unei

piese aoori.

3. Se instrur$*mte Si d*€&ri $*plin{emtsr€saf$g r?**cs*r* ?

f Cap pentru masai sau cap din lemn pentru

peruct, model-barbat

f Foarfeci de tuns

f Magini de tuns

I Pieptene de tuns

t PensuH peffiu ceafa

4, **s*.r!et'*# g';*s *is $*s a *$fivitii*ii

4.1. Tunsul (pasaiul) exacutat cu pieptenul 9ifoarfeca.

4.1.1. Primul exerciliu praliminal gira cap ieexerci$u):

a) Luali foarfeca de tuns in mind;

b) in mina cealaka lqagi pieptenul, pe care il Fnett

cu din$ in sus. ln funcgie de necesititgi, sunt

posiUite mai multe prize ale pieptenului:

{v.fts.4-6}

63

-

c) Pune$ foarfeca la nivelul di4ilor pieptenului(v.fig.7).

d) Conduce[i pieptenul Ei foarfeca in sus, simultan.

ln acest timp deschidegi qi hchideg permanenr

foarfeca. Lama inferioari a foarfecei trebuie sirim2ni permanent paraleld cu linia spateluipieptenului.

e) lndepanag foarfeca de piepten Qi inroarcetipieptenul cu da*ura ?n ios. Exeanag cupieptenul o mi;care de pieptdnare in jos. Rotigi

pieptenuJ Sr repetati acest exerc{iu pane oftinegilegarea fireasce a tuturor acestor mi€c5ri.

4.1.2. Al doilea exErcifiu preliminar (pe capul deexercltiu fnrn pdr)

a) Fixati un cap de exerciliu (de masaj Fau penruperuci) la inalgmea de lucru.

b) A";eza1i pieptenul culcat, in cel mai indepdrtat

punct al cefei {v.Sg,8}.c) Aluneca$ cu dosul pieptenului, pe ceafi, cca. 1

cm. in sus. Apoi rotigi pieptenul cu dantr:ra,

reptat, tot mai departe de cap (v.fi9.9).

d) Pe masura ce urcaEi, conducegi pieptenul mai

oblic faga de cap {v.fig.lOhe) Pune$ iard$i pieptenul la ceafi Si executati acurn

exercitiul m2nuind concomitent foarfeca.

4.1.3. Exelcigii pe rnodel

a) A,gezagi-va fuupoia modelului Ei aplecali capul

acestuia, uEor, in fagi.

b) Puneli pieptenul Ei foarfeca pe contuml cefei.

c) La ceafa qi h lateralele ei procedali ca la

exercigiile anterioare:

- punegi pieptenul pe cel mai inferior punct ai

cefei gi tnia$ pirul ridicat (v.ffg.l1);- alunecag cu dosul pieptenului cca. 1.. cm. insus, pe ceafi, risucind treptat dantura de la cap

gi teind in continuare {v.fi9.12};- conducegi piepteirul oblic in sus, tdind simultan

parul (v.fig.l3).d) Connrrul poate fi prelucrat ulterior folosind

partea cu dintr degi a pieptenului. Pieptenul se

va ridica de pe cap mai devreme qi mai abrupt !

64

-

4.2. Eiecutarea pasajului cu magina de tuns

Ia executarea pasaiului cu maqina de tuns se

procedeazi in doua faze. Pentnr ca pid sZ nu fie

prea mult scurtat, trebuie ca mai in€i sd fie prelucrat

cu un cap de tdiere cu lungimea t{ierurii intre

1-3 mm. Apoi se va prelucra conturul. Pentru asta

alegegi un cap de tiiiere de 1/2 - 1/10 mm.

4.2.f . Exedubrea pasaJulul cu lunglme de tlleremare

a)- Fregttiti ma{ina de tuns. Folosigi un cap de tiierecu lungimea de tiiere de 1-3 mm.

b) Apucali pieptenul de partea cu dingii'deEi.

c) AEezati pieptenul cu pa$a cu dinp mri pe

ceafa qi aga cum am adtat, conducegi-l in sus,

rnsucindu-l ugor. ln acelagi dmp, conduceli capul

de rniere de-a lungul danturii rnari a pieptenului,

in aga fel c4 parul reserit printre ding se fie tiiat.

65

itl

il

I

illi,

ljli

li.i,

l;li

i.l)lii,ll

itlr

riri

l1

'-li'it

ii

d) Procedagi la fel in stinga gi ?n dreapta cefei

{v.fig,14 -15} si lateral.

4.22, Prelucrarea ulterioarl a contururilor p&rulul culunglme mici de tiiere

a) Luagi maEina de funs Ei pune$'i cap' de tiiere de

L/2,7/10 mm.

b) Pune$ ?nafara conturului spatele po4iunii cu

91ntr fini a pieptenului. Conduceli pieptenul

intr-o poz{ie mai abrupti fap de cap, ?n timp ce

tii:agi pArul cu maEina.

c) ProcedaEi la fel in stinga, in dreapta cefei Oi

lateral (v.fig.16).

d) indepara6i perigorii fini de pe ceafa finri piepten.

in acest scop punegi capul de'tundere plat 5i

hdepnragi numai perii cei mai de jos, ferl se

distrugegi pasajul deja format (v.fi9.17),

5', &eg*ti ce treh*i* *vi€ate

5.1, Gregell la pasaiul cu pieptenul glfoarftca

a) Foarfeca nu stil pe piepten:

I tiiere este nesigure;

f pasaiulva fi neregulat.

b) PIrul nu a fost pieptinat tn jos dup{ fiecare

Uiierb:

f lipsegte controlul asupra tilieturii deja

eEeclltate.

c) Pieptenul nu a fost ridicat la timp de pe cap:

r Eas{iul va fi prea lung.

d) Pieptenul nu a fost ridicat uniform de pe ftecare

porliune a capului:

f ?n pnr apai crestituri Ei trepte nedorite.

5.2. Gregeli la pasajul executat cu magina de

tuns '

a) Pieptenul nu a fost ginut la inceput zub capul de

tdiere, ori a fost linut oblic:

I maqina nu va fi controhte gi este posibil sd ia

prea mult din lungimea p{rului.

66I

b) Dannrra pieptenului a fost prea rartr ori prea

deasn pentnr zona lucrati:r parul nu va putea fi cuprins Ei ridicatsuficient.

c) Dantura capului de tundere nu a fost ridicati de

pe cap corespunzator pasaiului, in timpultunderii:I apar trepte in pasaj.

d) Ia prelucrarea ulterioari a connrrului, capul de

tiiere a fost folosit in pozilie prea abrupti:I pot apare goluri;I se va inrogi pielea;I apare pericolul nnnirii.

6. **rrtr*.tu$

a) Execuurea pasajului decurge neinuerupt ?

Iaa lnu

b) Parcurnrl mntunrlui este la fel pe ambele laturiale capului ?

laa nnu

c) Pasajul conturului este uniform peste tot ?

laa fl nu

d) Corespunde pasajul cu frizura doritd ?

Daa flnu

e) Pielsa din zona contunrlui exe inrogitit sau chiarvatemaE ?

il da f] nu

D Instructorul este mulgumit de cesa ce a$ realizat ?

Uda [nu.

67I

'X. $.)*spr:-* ** *:si..c E'dlvb€ "e'

I Rdrirea cliriiatn ori unifomrd a pnrului cu foarfeca

de filat, 'astfel ca:

- s:i apar; rnulte lungirni diferite ale pddui;- si nu fie vizibile trepte in par.

?" C* lr:<+iiue"ei pt-*iilx*lrer'ts jtir'Iti Ii:tfi*.il;;i';:rr,: I

Cunogtinge privind:a) Foarfecele de runs dingate (v.fig.l), gi

posibilitalile de fiolosire a lor;I foarfeca de filat din[ati fin pe doui pi4i:- recornanclabih in special pentru filareapirului uscat;

- foarfeca pentru filare taie, la o inchidere, c-am

o treime din nunlirul firelor de pdr;

I foarfeca de nrodelat dinlati pe o parte:- recomanclabiln in special pentru tunsorile tippasaj;

- Ia o inchidere taie cam iumetarc din par;

b) Gradul de ririre al foarfecei cle filat si al celei der:rodelat:

in afartr de tiput foarfecei, gradul de r5.rire este

dependent de:

- numirul $i nririmea dindlor,- starea de uzuri a foarfecei.

F\.'tJ.,k9

Imn

c) Posibilitalile cle impa4ire a parului in cfu"npud

(v.pa9.119).

Filarea cu foarfec'ii de tuns, ca 5i cu aparateLe cll

lamd. rra fi clescrisd in urmdtoarele doud subcapitole.

3. {:* i rr:s l:.' s"anr*nis $s dst$F"i sq.ipiiffi entarei:.liiflt lle!;iJSS{* 'i

I Pemci pentru tuns, cu cap de exerci$r-r

I Pelerini

I Foarfeci de filat

I Perie de pirI Pieptene de frizerie, piepten cu dinli cleEi

t Clarne.

,+, *,;$c;iel'*s $i*s e€i p,** .a **t!\it't,u,igii

4.1. Lucriri prcgetibare

a) Punegi pelerina.

b) Pieptina[i sau peria{i perul (v.pag.l15).

4.2. lmpirlirea parului

irnpargigi pdrul in mai multe cimpuri. Vom pleca

explicagiile noa$tre de la urmitoarele cirnpuri:

I frontal

a 2mnit superioard

I partea laterah dreaptzr/ stanga

I paltea posterioari drcapta/ stinga

I ceafa

(v.fis.2).

4.3. Pozifia de lucru

a) Aqezali-vi in spatele capului cle exercitiu.

h) Aplecagi-ve u$or in fagi.

68I

4.4. Separarea primei portiuni

a) [a marginea de jos a ctmpului cefei separag o

po4iune de par de cca. 5.cm. legime g 1,5 crn.

grosime.

b) Piept{nag guvila ridicind-o de pe pielea capului;

c) {inegi quvila cu arittrtorul gi cu degetul miilociu,

tensionare uniform (v.fi9.3).

4.5. linerea instrumentelor

a) in m2na c?re line Euviga puneli pieptenul inrre

degetul mare gi arititorul.b) LuaF foarfeca de filat in cealala mana.

4.6. Agezarca foariecei de filat gl tilerc

Puneti foarfeca desctrisd pe porliunea d" pat,

oblic pe cararea despl4itoare. Sunt posibile

ambele feluri de ginere a foarfecei (v.fig.4.5).

inchideg Ei deschidegi foarfeca numai o datn gi

hsagi foarfeca in po4iirnea de p{r , fdr|amodifica unghiul foarfecei fa1il de cirarea

despd4iroare.

Mutagi foarfeca, pentru a doua teieture, paralel cu

prima tiieturi, spre vdrful firelor de par (v.fig.6).

lnchided gi deschideg foarfeca din nou.

Continuati rnrirea spre virfirri, la aceleagi

disange.

a)

b)

c)

d)

e)

69

-

4.7. Pieptinarea porliunii de $rfilate

a) Tragegi degetr.rl mare din foarfecn Ei Fne!foarfeca in mena flexatit.

b) Luati Ei pieptenul in mane 9i pieptanali Porpunea- de Eir.

4.E. Gontinuatea ehPelor

a) Proceda$ in acelaSi mod cu urmiltmrele porSuni

de pdr de pe cimPul cefei.

b) Ririti restul dmpurilor in urmltoarea

succesiune:

r po4iunea cefei

I lateralele pi4ii posterioare a capului

I c2mpurile lateraleI partea suPerioari a caPului 'I partea frontali

4.9. Pieptinatul Pirului tuns

a) Pieptdna$ ori periali pirul arns-

b) lndepnrag resnrrile firelor de per ttiate, cu un

piepten cu dingi deqi.

a) Separarea unor po4iuni prea groase:

! efecnrl filirii nu este uniform.

b) Separarea de po4iuni prea late:

I lungimea tiietoare tlanei foarfecei este

irisufitientd. Aceasttr greEeali lndeamnf, sipozigionagi foarteca nu oblic, ci in unghi drept

cu direcgia lungimn porliunii & p.tt

c) Teierea in unghi drept cu direclia luagimiiporliunii:I toate firele de pnr de la o tiienri vor

avea aceeagi lungime {v.ftg.{.Accst lucru afertezan ngativ aspectul finat al

csafurii.

inchideree repeutit a foarfecei in acelaEi loc:

I pId m fi prea muft ririqx aparpauzehpdr.

Folmirea unei foarfece de modelarein locttl

uneia de filat:! p{d va fi prea Putemic ririt.

Au apdrut pauze nedorite in Ptu?

ilda lnu

Vara$ inapoi pnrul filat din unele portiuni. Este

bun gradul de ririre ?

Dda Dnu

A$ indepnrtat tot pnrul6iaq cu aiutorul unui

piepten cu din$ deEi ?

troa flnu

d) Instructod dv. este de acord'cu rezultatul ?

fl aa fl nu

Dacd ttnun, de ce ?

#s,

tr

'1'1**:ry€'*f

*. -tt':

ii

d)

e)

a)

b)

c)

70@

It

7_

,$

" cSessre ce este vorba ?

Rerirea pdrului prin aqiunea de rdzuire a

foarfecei de tuns de-a lungul porgunii de pnr, de

la virf pina la radndni;

Determinarea gradului de rxrire prin puterea

apasarii pe lamele fsarfecei la trecerea de-a

lungul po4iunii de per.

3. fie **{?c*sti Sr*i!*ig$sre s€"{ltf iftTp$l€snte ?

CunoEtinte asupnl efecnrlui filirii cu foarfeca de

filat (v.subcapitolul anterior);

Filarea cu foarfecs de tuns se executii

preponderent pe pdrul uscat;

Migcerile de rizuire de-a lungul porgunii de par

au loc de la virf spre redfcina fuelor;

Lunginnea miEc:rii de riizuire-tiiere a foadecei

deterfldna cantitatea gi zona filati;Prin inchiderea mai ugmrn ori r.nai tare a

foarfecei se produce o presiune pe po4iunea de

pdr, care determini gradul dg rlrire.

3. Ce ins€r*rn*mte gi dat*rl $$pf;ffierxtareseJftt Ft*ses*F* ?

I Capp€ruce sau capstFopor cu zuport gi

materiale de fixare (stifturi de montare ori cuie)

r MeEi-pilrde exercifu

I Foarfecn de runs

I Pieptene de runs/ pieptene de frizerie

4. *escrierea pas ci.! pas e astlwit5gi$

4.1. Fllatul pirulul ffrt a.l scurb mult

4.1.t. Lucriri pregttit'oare

a) Consolida$ po4iunea cu gir pe partea

supedsard a capului-styropor gi pieptenag-o

. bine.

b) impa4{i parul kr doun ctmpuri egale prin

trasarea unei cilriri mediane (v.fig.{}.

4.1.2. Filarea

a) A5ezagi-vn pe partea sfeogd a capului de

orercigiu.

b) in cimpul dia stinga al megei separagi la capetul

de sus d cerrrii medii o po4iune de per de cca.

3/1cr:rr. Pieptdnag po4iunea dinspre cap spre

dv.

d Jinegi po4iunea cu degetele artrutror Si mijlociu,rcspectiv cu arittiitorul gi degenrl mare al miiniis6ngt intinse de €rfuri {v.fig.2€}.

a)

b)

c)

d)

e)

7L

-

i

da,h

iI

.i

II

j

I

rlTIE

d) Pune$ foarfeca semidesdrisn p lateralzportiunii

de ptq vnrirl foarfecei indict fruntea (v.fig.a)-

e) lncepind de la degerele care gin $uvip $ pnnlla

cap, de;a lungul portrunii, conduce$ lamele

fqarfecei cu migceri de t?iiere-rizuire; in timpul

acestei aqiuni int lriti p4in apnsarea pe lamele

foarfecei. Firele de pdr scurtate vor'fi impinse

spre niddcint gi se umfltr calz tayx (v.fi9.5).

O RepetaEi migcarea de rilzrrire a foarfecei, pdni

cand in m6na s$ngi avegi numai pnrul tniat

{v.fi9.6}.

72il

g) PiepBna$ temeinic po4iunea de pdr sub$atil qi

proceeg corespunztrtor or po4iunile din

dreapu gi de ios. Atenlie, sn nu fila$ in mod

diferit fiecare portiune.

4,2. Filarea scurti a vlrfurilor

Ia acest exerci$u parul tr,ebuie se fie scurtat prin

fflare cu cca.5 cm. Plnrl nu na fi filat pe po4iunea

dintre varf Si redecinn.

Puneg foarteca semideschist la disenEa doritn

{v.fi9.7} gi filati cu migcari scurte, accentulnd

totodag apasarea pe lamele foarfecei.

@

Repea$ migcede scurte de ttriere - rlzuire pin{cind parul este la lungimea dorig.Pieptnnali po4iunea. Face$ o compara$e cu

portiunea deturaH pentru a vedea daca parul a

fost scurtat 5 cm prin filare.

ProcedaEi similar la ftlarea scurti a celodalte

po4iuni de pdr.

4.3. Filarea p5rului tapatlnapoi

fehnica acs$ta iEi gesegte aplicare cind avegi de-a

face cu o po4iune prea tare subgiate (v.fig.S).-:

a) gfletr po4iunea in modul dela atdtztin znna

lungimii.dorite;

Apucagi bine po4iunea gr apap, incepind de la

degetg pilrul rurtArapoi (v.fi9.9).

Pdnrl gnut in manf va fi filat cu miscad scune de

tiiere - rearire (v.fig,fo).

Pieptenaf porFunea; p{ml anterior tapat inapoi

se integreaz{ h Amegul porFunii impreurd cu

pdml filat.

b)

c)

d)

b)

c)

d)

g-

*fff r*.

73

-

iilr

l' g. &r*g*ii ** *r*'l'*rii* ccuitel* 6.2. Filatul scurt al virftrrilor

a) Po4iunile de pnr separate au fost prea mari: Au fost toate firele de pir de !e iumatatea filaF de

I nu este posibil fflatul uniform. par scurtate cu cel pugin 5 cm., fdni ca pdrul si fiesubgiat in lungimea lui ?

b) Po4iunea de pir nu a fost'linuti suficient de I Oa Ll nu

intinse:

r pnrul nu poate fi filat. 6.3. Fila*ul pirului tapatinapoi

c) Foarfeca nu a fost suficient 4eschise, a) Virfurile prea mult subqiate au fosr tapate inapoi

r ea nu poate cuprinde bine po4iunea de par; corect, iar virfurile $nute in mini au fost filate

I po4iunea pe lamete-pnrghii nu poate fi precis uniform ?

reglat{. nda nnu

d) presiunea pe lamele foarfecei nu a fost rntuiti in b) Supunegi rezultatul activiti[ii dr'. controlului

timpul migcdrilor de tiiere-rizuire instructorului, in privinga cdror aqiuni aces'ta nu

r parul nu va fi suficieat subfiat. a fost mulpmit ?

e) Presiunea pe lamele foarfecei este prea mare:

r pdrul va fi prea putemic subliaq

a aW goluri.

O La filatul de scurtare f<rafeca nu a fost puse la

lungimea doritd a pimluirf perul va fi prea lung sau prea scurt.

$ Ia filanrl de scurtare foarfeca a fost dusd cu

mi€ceri ample de rgzuire de.a lungul po4iunii de

pdrt

r plrul va fi nu numai sortat gi filat la virfuri, ci

va fi Ei puternic subiiat.

#, **ntrsftxi

6.1. Fllatul pirului firi a-l scuila mult

a) Separa$ o Euvili lngusti 9i piepEnati-o u5or.

Repartizarea varfurilor gi subgierea progresivi

spre vArf au efecnrl de filare uniformt ?

traa [nu

b) Pieptina{i parul filat ca la tapat, spre cap. A fost

parul subgat uniform ?

nda' Dnu

c) Din ce motiv rezultatul nu este satisfdcitor ?

74I

w** ?

E linerea gi nrinuirea corecti a diferitelor aparatecu lan:i.

E DeJerminarea gradului de subgiere prin presiuneaexercitate de aparat pe pir.

?" ** **1ir-rf;t ,-;.:';'i;1.r1.,1-rir'i:, ::ii.:r],i: :r::**::.1:li-rI* ?

a) Aparatele cu larnd destinate sub[ierii p{rului suntdenumite $i aparare de filat.

b) CunogtinEe despre aparatele uzuale de filat:t apararele simple au pe ambele pirti plate alelamei de ras o pldcugi dingau ca pieptenul;E aparatele de modelare au dantura numai pe oparre {v.ft9.1}.Pentru filat trebuie ca pa$ea dinptd sd fiea$ezatd pe pdr {v.fig.Z}.Pentru scurrarea pdrului se foloseqte partea platia aparatului de rnodelare.f cugitele cu lami, denumite qi sifter, auconstruclia briciurilor de ras.La filatul cu ele poate fi folosit un piepten, ca Eicum s-ar lucra cu un modelator (v.fig.3).La filatul cu aparatele cu lami, pdrul aebuie s6fie ud.

Pentru lucd cu aparafele cu lamd sunt necesarerame ascu$te:

I pentru a se evita srnulgerea fuelor;I raierura sd fie curati.

e) Ia filarul cu aparatele cu lami existd posibilitareade a influenla ciderea p{rului.

3. fi * il* g**_cylt* l1{& * i r{r;J,* _r1 * :.1 ;;9i*.rrjr lrarr*sf,3}?g t?#*#s*t-g ?

I Cap de exerciliu

I Meqe de exercigiu de cca. 3/j c:ln.I Aparat de ftlat, aici modelatorI Piepten de frizerie, piepten de coafat.

c)

d)

l

TII

r

a)

4. Descriefea pas $i ;es : ';:;:! 'iia-i';

4.1, Fllatul lunglmii firelor de pir

4.'1.{. Luerlri plegititoare

Consolidali o mese de exerciliu pe partea

dreaptt a capului de exerc$iu.

Umezifi parul $ pieptitnagi-l bine.

Separali o $uvilt subgire de per ln partea de jos a

megei.

4.2.1. ilanevrarea modelato,rulul

a) Pieptana$ Suvita incepind dinspre cap $ $ne1i-o

lntre degetul mare gi ardUttonrl mainii sting.b) Puneli aparanrl de modelat la cca. 5 crn de

pielea capului. Aparatul trebuie sd ffe crr Vartea

dinpta orientau spre pir (v.fig.a).

c) Trage$ aparatul, au mi$ceri scurte, de-a lungul

pirului, spre vnrfurl (v.ff9.5).

d) Separali Suvita uff itoare. Proced4i identic la

filaftl suvilelor urmittoare. Apoi mai piepeinali odatd tot parul Ei bsag-l aga crxn cade el.

4.2. Filatul ln zona ridicinii

Scopul ac€stui fflat esre formarea po4lunilor de

coafure care trebuie sit se ridice pe cap.

4.2.1. Luerirl pregittoare

Fixagi o altn megi de exerciliu pe partea stiingn a

capului de eercigiu.

Urnezi$ perul, pieptnnali-l bine Oi tupa4i$ pa$ea

de ios.

4.22. llanevratoa modslatorului

Pieptenag porgunea dinspre cap gi linEi-o ctr

degetul mare qi cu ardEttonrl mainii s6ngi;

Pune$ modelatorul cu paftea dinFg inapropierea pielii capului, pentru a obgne pilr de

spiiin cat mai scurq

b)

c)

a)

b)

t)

76

-

b)

ffi

c) Rot$ u$or tdi$ul spre per qi presind ugor filaEi

numai 3 pXnl la 5 crn. spre mijloCul lungimii

pirului;

d) incetali presarea Ei ridicali aparatul de filat;

e) Piepunati parul Ei filaEi urm?itoarele po4iuni de

pir in acelaqi mod (v.fig.6);

0 in final, pieptanati toatd po4iunea de exerci{iu Ei

ldsa{i pdrul si cadd normal;

g) Comparagi modul in qare cade pirul la cele doud

piese de exerciliu (v.fi9.7).

4.2.3. Filatul din apropierea ridicinilor spre pieleacapului

Pentru ttrierea pdrului de sprijin este posibili

urm.atoarea modificare:

a) Pieptnna$ po4iunea de pdr depdrtata de cap Ei

aEezagi aparatul de filat cu partea dingatn la cca.

45 crrt. de pielea capului, pe partea de jos a

po4iunii (v.fig.8).

b) Cu miEciri de tdiere scurte Ei u;oare filali p2nn

aproape de pielea capului^

4.3. Scurtarea perului in zona virfurilor

a) Pieptinafi quviga oblic in jos Ei gneg-o dep{rratd

de cap.

b) Jinegi aparatul de filat in aEa fel inclt placa

dintaH si fie in sus.

c) Punegi aparatul oblic deazupra degetelor Ei Uiati

firele cu o miqcare scurti oblic pe €uvi[i(v.fig.9),

Pentru aceast t eape este foarte indicat gi sifter-ul,

ftrd anexa-piepten.

4.4. Filatul in zona vdrfurilor

Pentru acea$e lucrare in zona vdrfurilor alegegi

aceeagi tehnicd aplicati Ei la filarea in lungul firelor(v.pct. 4.1.).

rfi,$;i., E\1: l

r:,SPPt.-' Jrffi.*.),

::/.:l ' '

ffi

.i,: { l

1! iii' :l:.::l '

j l:| :

:..

:&'t-i-r: -:::-*;

ffi

S. Gregellse ire&:uie evitat*

a) Modelatoml a fost condus pe Euvile presind prea

putemic:

r panrl va fi prea mult subgiat.

b) Aparanrl modelator a fost folosit la filat cu pattea

netedi:

I va fi tiiat prea mult par (in unele situalii

chiar ror pirul).

c) Tdiatul pnrului de sprijin a fost flcut prea

aprsape de contururi, de cirare ori creEtet:

I mai tirziu pdrul de sprijin va iegi din coafura;

d) La scurtasa pirului in zona vlrfirrilor, aparatul

modelator a fost ledreput spre mesa cu partea

dintard:

I €rfurile nu por fi tiiate oblic pe meEn.

e) La filatul de la adncine pe lungimea firului,

aparatuI modelator a fost utilizat cu partea

netedd:

. a va ff prea rnult ptu prea scurq

I ?ntreaga Suvite poate fi tniatA.

6. Ss*'trsiul

Pdrul a fost suficient de ud pentru a permite o

tiiere dirijati ?

i---I ,'J Cla LJ nU

lanna a fost suficient de ascugri i,

laa llnu

Lungimile Ei virfurile po4iunii de p{r au fost

uniform filate ?

fl aa rI nu

Comparagi rezultatele activitigilor de la pct. 4.L. gi

4.2. PdruI de sprijin ocupe un volum sensibil

mai mare in zona ridncinilor ?

laa Inu

e) Repartizarea pin:lui de spriiin este uniformi ?

ll ca fl nu

a)

b)

c)

d)

Ia scurtarea pimlui tn zona v2rfi.rrilor a fost

zuplimentar prea mult pir?

ll aa tl nu

Rlat

78

-

'!, S*spre ee ests v*rba ?

I Tbnsul gi formarea cu briciul

- pentru a ob$ne contururi moi gi line;

- perfnr a aduce o undi de lejeritate in ptu

{v.ftg.1-2}.

2. Ge no$iun6 pneliltrlnac'e sunt imp*rt*nte ?

Cunogtinge despre:

a) constnrc$a gi mAnuirea briciului (v.pqg.75);

b) tehnicile de filare gi nrndere cu aparatele cu larni(v.fig.76);

filaul pe lungime: firele de pir vor fi filate de la

ridicini sau de la L-2 cm. de ea, pdni la virfiui.?n esenp, pdd poate sa remtnd la lungimea lui

anterioari, dar poate fi gi scurtat, mai mult sau

mai pugn;

filatul vdrfurilor: aici se fileazA numai ln zona

virfrrrilor pdrului, farit sa fie subgate lungimile

firelor. $i aici se poate sctrrta mai mult sau mai

Putin;

filatul pierdut: la a5ezarea briciului p€ o parte a

passe-ului se ob$ne o filare pierduti, ftri o

subgiere insemnati.

Tunsul cu briciul este indicat p€ntru hnsorileh&bitqti gi de damn. Pentnr a nu subgia piea

putemic pild, la dame se efecnreaztr mei pulin un

filat al lungimilo4 mult mai des se executit un filat al

vlrfurilor, mai ales la peflrl de acoperire. in acest

zubcapitol va fi descris un scarrtat cu briciul pertruun Hrbat.

$" Ce irrstr&cne$t* gi d*t*rl suplirne*ltar*sril?c &ecegaF€ ?

I Brici

I Foarfeca de tuns (dacd trrebuie hiatecorecturiminore ale lungimilor, ori daci trebuie finisat

" cootud la ureche ori la ceafr)

I Pieptene deftiz,(y/ie/ pieptene de hrns

I Clame

c)

d)

e)

79

-

t*

rj

:,iI.t:li

I Iiilil

. t::,

, llLII

4" Descrierea pas Gu pas a aetivite$i

4.1. Lucr{d pregetitoarc

Pirul modelului trebuie sn fie spnlat gi ud.

a) Trasali o cerare in cnrce;

b) Daci este necesar, fixaEi zus c?mpurile din fale-

dreapa Ei s€ng.

4.2. Formarea pirului de la ceaf?i gi din zonaposterloar5 a capului din clmpul stiingposterior

+) in paaea stanCe a cefei, paralel cu conturul

inferior aI parului, sePara$ o porliune de pdr de

cca. 2 crn. grosime. Restul pidui piepHnagi-l

lateral (v.fi9.3).

b) tuali po4iunea pieptdnati neted intre degetele

aretetor gi miilociu ale miinii sdngi, care steu

garalel cu linia de separare.

c) Lua-gi in mann briciul, a€a cum ati invdtat la ras

(v.pag. 100) (v.fi9.4).

d) Punegi briciul pe partea dreapt4 a por[iunii gi

Aiagi pErul cu migctri scurte in directia urechii,

de care vi apropiali (v.fig,s).

e) Paralel cu prima po4iune, segarali a doua

po4iune. Scurta$ aceastt porliune in acelagi

mod, avXnd in vedere lungimea pe care

intenlionagi sd o Lisagi pnrului.

O Formali po4iunile unnttoare prin filarut

vhrh.rrilor. La determinarea tungimii p?trului, luagi

totdeauna ct reper po4iunea anterior tiiati(v,flg.61.

80

-

ffi

^)

b)

c)

d)

4.3. Formarea cimpului din dreapta.spate

La acest clmp procedalr ca Ei la cel clin parteastlngn, cu deosebirea ei briciul va fi pus acum pepartea stingi a por{iunii, in aEa fel ca aceasta si fiefonnaH pornind spre ureche.

4.4. Formarea pArului din zona laterali gi dinvdrful capului, pe partea dreapti

Trasati o cirare orizontala czm la 2 cm. deasupraurechii (v.fi9.7).Stabilig lungimea firului pentru prima po4iune in(v.fig.8).Continua$ pe umrdtoarele po4iuni ale pa4iidrepte.Continua[i apoi cu separaful Si taiatul porliunilorde pir ale zonei zuperioare a capului. AccentuaEi

insd filatul pe rnisuri ce vd apropiagi de creEter(v.fig.9).

4.5. Formarea pirului din zona laterali gisuperioard a capului, in partea stingi

Procedagi ca qi la formarea pe partea dreaptd.

4.6. Filatul pirlilor tiliate anterior

a) Pieptdnagi bine p:nruI.

b) Punegi briciul pe zona superioard a po4iuniilaterale gi cu migcdri lungi purtali-l plat pestepo4iunile tiiate. Peruru netezirea p{rului pute[iconduce cu cealalti mind pieptenul pentru tunsaproape culcat pe pir, la mici distang{ in fapbriciului (v.fig.{ 0}. Atengie:

:r-l:':'i. .:i:::. ':'''l:' :l '_::'

t:a

:

81M

,'1,.r

.t

4.7. Formarea cimpului frontal

Pini acum direclia de tiiere a briciului a coresPuns

totdeauna cu sensul de coafate a pnrului. Pentru a

obline po4iuni voluminoase p€ zona frontali, acum

se va tiia catre fa!e, deci impouiva sensului coafurii(valabil atit la tunsorile berbetesti dt gi la cele de

da{nt).

a) Separagi pe conturul frun$i o po4iune de pir de

cca. 2 cm. (v.fig.l{}. Atengie aceastt. portrune

trebuie se sb intindf la stinga 9i la dreapta pAne

la cimpurile laterale.

b) Fila$ porgiunea cu mi€cEri lungi (v.ftg.i2).c) Filag ln mgdul arltat celelalte po4iuni pXni la

zona superioari a capului. Tiiehrra si fie ca un

evantai (v.fig.l3).

48. Contrclultiieturli

a) Pieptinagi o cirare mediane din vatful capului

gtne la ceafi. Controlagi, cu ambele maini, daciIungimile firelor cimpurilor posterioare sunt

egale (v.flg.l4).b) PieptilnaEi ambele cimpuri posterioare impreuni

Ei controlag lungimile Ei acolo unde cimpurileau fost sepamte prin cZrarea mediani (v.f,g.f 5).

c) separa$ po4uni pgtistg pe laterale s pe pa$qa

superioartr a capului qi tineli-le oblic fa$ de cap.

Controlafi lungimea firelor.

d) Tot pentru control, impe4i$ parul tran*ersal gi

verifica$ din nou lungimea firelor.e) NivelaF cu foarfeca de nrns varfurile rebele.

5. Gregeli ce trebuie evitate

a) Plnrl nu a fostimp{4itin clmpuri:f va ff ingreunatl trasarea cilririlor pentru

celelalte porfuni.b) Cu encep[ia po4iunii fronalg de pdr

nu s-au flcut conform direcdei de cidere a

coafirii planificate:

I epar hepte putemic vizibile;

.l nr se ob$ne forma planifrcatl.

82

-

c)

d)

e)

Briciul nu a fost sunevrat in unghi corect pe

po4iunea de pdr (itrea venical, prea aplecat)r

r pad va fi. teiat prea drept snu va fi filat prea

putemic.

La filat briciul a fost manevrat prea aprcape de

ridicini:f pirul va fi prea tare subEiat.

Po4iunile de acoperire nu au fost, la riiere,

ridicate fre cap:

I nu agare nici ogradare.

Nu s-a intreprins nici un cor$rol Ei nici o

corecturd a lungimi pirului:

I rezultazul va fi o Aie$ra imprecig, care va

influen{a negativ aspectul coafurii.

1": "r,fclriisl

Sunt vizibile trepte nedorite ?

laa flnu

Taie$ra corespunde cu csafura planifica9 ?

nda flnu

Instruaod &- este mulpmit de rezultat?

fl da fl nu

&.

a)

b)

c)

83

-

!tiIrltlliri

"!. Despre ce este vorba ?

r $abilirea gi tdierea aontururild friadi la limit''

nan$alt a cre€tsii Padui'

2. Ce netiuni preliminare sunt importante ?

a) Umia de cre$ere a piinrluitr zona fetei Ei la

spate va fi denumig contur'

b) Stabiltuea Si Bierea connrrului frianrii se

ralizazA:- lz gartr.a de ios a Perciunelui (A)'

- la aranl urechii (B),

- pe lini:r ce rxle$te arcut ue{hii cu ceafa (C) Er

ln condi$ile date gi transversl spre ceaf[ (D)

- ?n tuaqie de modn (v.frg.{}.

Se taie nurnai pitd care creEe dincolo de linia

de crestere, sau care nu o depi5egte ln lungime'

Se poate tilia:

crr foarfeca de nrns

cu magina de nrns

zuplimenar cu briciul.

Conducer-ea foarfecei Ei a briciului trebuie

executaa in prizele cu palma spre fup Ei cu

dosul palmei sPre faP.

r) Dh cauza pericolului de rinire, regulile de

igieni vor fi respectate cu strictege.

3. Cs instrumente 9i detiri suplirnentare -

sunt necegare ?

r Foarfed de ans (lidini CUt)

I Ldz€irin de ansr Bdci (Sifter)

I Pieptene de frizerie, pieptene de tuns

I Pelerinn de nrs cu guler de proteclie

r vatil

4. Descrierea pas eu pas a activi€*ti!

4.1. Lucriri t**T

d Pi@nali pdnrt ln foma ftiaxii dodte'

b) :ntlebaod diarul gi arattndu-t cu degenrl {nare,

statlili$ lungM doridl a peniundui'

c) lntrebati cliennrl dacl linia de ios a perciunelui

va fr t[iatf orizonal Yau oblic.

4.2. Lucrul cu foarfeca

4"2.1. $tablth€a lunglmll ptrtrlut la perclunele drcpt

a) Puneli foarfeca pe lJmia de ttiere intenlionatil din

rrrfirr.,de jos a d*Pq ttt aga fel incat

' foadeca st se Iipeascl complet de piele' Sptiiiniti

foafieacu artrtiltorul mainii *angi (v'fig'2!'

b) Execua$ 6iettra.

4.22 Formarea oonturulul p€ arcul dttpt al urechii---

Puneli ariltitrtonrl meinii stingi sub perciune' Fobraanl clierrtului 9i ageali v?rfrrl foarfecei ln

dLec$a arculuiurecltil Pe artrUitor.

Ttia$ numai cu virfrrl foarfecei" fttaa o

desctride mult. Spriiinigi foarfieca pe ar{Etor(v.ftg,31.

a)

c)

b)

84r

d)III

c)

d)

Mergeli cu virful foarfecei, tdind, pina lamiilocul arcului urechii.

Dupi aceastd tdiere, pieptinagi pdrul, penrru a

identifica virfurile ce depigesc t5ietura. Repetali

teierura de cite ori va fi necesar.

e) indepertagi de cap pavilionul urectrii, cu

araBtorul m2inii stingi Ei finalizagi formarea

conturului pe arcul urechii (v.fi9.4).

4.2.3. Formarea liniei care merge de la arcul urechiidrepte, la ceafti

d Puneg aratafod cu spatele pe partea de ios a

cefei.

b) Punegi foarfeca dea-supra gi taia$ in sus, spre

arcul urechii {v.fig,5}.

4.2.4.Tiierea conturului pe partca stilngi a frizurii

a) A€ezati-vi l2ngd client, in stAnga Ei ginegi foarfeca

in priza cu dosui palmei spre fap (v.fig.6).b) in resq procedagi ca Ei pe pafiea dreapti.

4.3. Lucrul cu magina de tuns

Pentru potrivirea contururilor, rna6ina de tuns se

rcgleaza la cea mai mica {eiere.

4.3.1. Stabilirea perciunelui drept

a) A{ezafr maqina de tuns oblic fagn de cap, pe liniade tdiere intengonatd Ei conducefi-o in jos(v.fig.7).

in ,$'iI

;

EF"'r

-#

14.

ffiL- I

ri

I

Iffi

85re

b) intoarcegi apoi magina Ei conduce$-o in pozitie

uzual4 pdrdla linia de ttrierc dep stabilita'

d3.2. Formarea conturulul la arcul urechii drepte

al lndoili Pavilionul urechii.

b) Conduceli magina de tuns ln pozi$e oblictr de

tiiere in unghi, cu partea tiiietoare stingl in judarcului urechii {v.fi 9.8)'

4.3.3. Formarea llnlei de la arcul urechii la ceafi

a) ASezaF maqina de ams cu capul tiiietor oblic pe

linia lateralt a cefei.

b) Prin ridicare gi reagezare repetatl formati tiietura

pAnnla arcul urechii (v'fi9'9).

cl lndepartagi pen€odi fini din exteriorul contudui,

conduc€nd cu atenfie maEina, in pozigia

obignuittr, frnA la contunri {v.ff9.10}.

d)' Proceda$ la fel pe V rteu.stinge a capului.

4.4. Raderea contururilor cu briclul

r Raderea connrrurilor are loc dupi forrnare qi aste

folositn h curelarea lucrtrrii.

r Suprafelele de piele pe que se lucreazi vor fi

umezite cu agi, cu un tamPon devatt.

4.,{.1, Partea dreape

Umezi$ pielea. Puneli degetele miilociu Ei inelar,

uSor, pe zona zuperioarl a capului, iar cu

degenrl mare trage$ in sus pielea timplei-

PuneEi briciul direct zub conturul anterior

prelucrat Ei rade$ po4iunea de piele de

dedezubt (v.ft9.1{}.

Ttag"tr cu degenrl mare gi cu arititorul de pielea

de deasupra urechii (v.fig,f 2) gi rade$ cu atenti€

arcul urechii cu vZrful briciului.

i

:€

b)

86

-

IEd

d) Pentru raderea liniei care coboari de la arculurechii la ceafd, puneli mina stinge, ugor, pe

Fartea posterioani a capului. intindegi pielea, inacelagi timp apns2nd cu degetul mare stdng

urechea spre fap. {v.fig.i3).e) A$ezag briciul asfel ca taiqd sn corespunde cu

linia conturului qi radeg reshrl perigorilor.

4.4.2. Partea stingt

a) La raderea perciunelui stnng, procedali ca laperciunele drept. Conduceg briciul in prizri cuspatele palmei spre fap (vfig.{a).

b) Conrurul de la arcul urechii s€ngi il putegi raclea€t in prizd cu palma spre fap car gi in prizn cudosul palrnei spre fa!d. probagi singur, eventualpe capul de masaj, cu ce prizi puteli lucra maibine (v.pag.101).

c) Pentru raderqa pielii de sub arcul urechii punelimnna stingi la inelFmea urechii gi rrageli pielea?n jos. Cu degerul marc [ineti irrechea intr_oparte, pentru ca Ia folosirea briciului si nu seproduci rEniri.

d) Radeg in gize cu dosul palmei spre h1e, cuv2rful briciului, de-a lungul conturului, in jos

(v.fig.1S).

Stabilirea gi formarea finalului frezatului se afli instranse bgnturd cu tdierea pasaielor (v.pag.54) 9idup{ un ant.me exerciEiu ar trebui sl ffe rgalizatecurent.

Elr

87I

.d

6" *regeti *e trehuie evitate

Lungimea parului 9i traseul liniei la perciuni nu

au fost discutate cu ctentul:

I clientul poate fi nemulgumit'

Arcurile urechilor au fost prea sus taiate:

I conturul pare nenaturai.

Foarfeca nu a fost sus$nuu de arititorul st?ng

pe traseul ei de la arcul urechii:

I apare pericolul de a se Hia goluri in contur.

Lungimea unuia dintre perciuni este mai mare

decit a celuilalt:

r linia frizurii va fi srimbf.

De pe linia care uneste curbura urechii cu ceafa

s-a luat prea mult par:

I in scun timp pnrul cregte la loc qi face

conhrrul apareot murdar.

P{ml nu a fost in mod repetat pieptinat in timpul

formrnrii contururdor:

I traseul-connrr va ff imbicsit, apar goluri.

Contururile nu au fost umezite cu un tampon din

vati in timput rasului:

r se pot produce furoOiri ale pielii.

Pielea nu a fost intinsa la ras:

I pericolul de rdnire este mafe.

La razul perciunelui sting, briciul nu a fost

condus in prizd cu spatele palmei spre FaE:

I se pot produce raniri ale uredrii clienului.

$sl"c$stiil

Cei doi perciuni sunt egali ?

laa llnu

b) Contururile cefei sunt simetrice ?

ilaa lnu

Linia de Biere corespunde granilei naturzle decreqtere a parului ?

laa lnu

Direcgionarea liniei este ireproEabili ?

laa Inu

S-au produs reniri in zona contururilor '/

il aa ll nu

Instructorul dv. este multumit de rezultate ?

l& flnu

s,

a)e)

b)

c)

d)

e)

s)

h)

c)

d)

e')

88

-

':....: -.. i i :try: ;: +r:*',

E Realizarea de tunsori complete pentru

urmitoarele tipuri fundamentale de coafurir

- coatura tip pai F.fi9.1)- coafura scurtd pind la mediu, cu par de acoperire

mai lung (v.fi9.2)

- coafua in trepte (v.fi9.3).

;'2.'\a 7-- .. -

Acest subcapitol se bazeazi pe subcapitoleleanterioare. De aceea ar trebui se treceti la punerea

in practic{ a conginun:lui sau, dupd ee veli stnptnicunogtinfele Ei ve[i dispune de indeminareanecesara, incerugi tehnicile de rundere descrise

anterior. Exersa$ tunsorile mai intii pe o perus;.

':: {:.. ; r'. € : .-' . ., c: +'', "; i. ::, 2 1,7,/Lr.,, €..{i:j j l i:'} * i:r} :a.9

. -. t. -

E Perucl pentru tuns sau modelI Instrumentar de tunsI Pieptene, pieptene cu coadd

ll Clame.

.1. Stabilirea stirii de fapt

a) Stabilili czracteristicile prezentate de client, decare depinde tunsul, de ex.:

I lungimea piruluiE densitatea

E forma Ei parcursul contururilor6 forma capului, respectiv a fe{eiI ciderea naturald a pdruluilE existenta virtejurilor (pir crescut in respAr)

b) in baza ace.stor coostateri, verificagi daci este

realizabila una din cele trei propuneri de coafuraprezentate fur csntinuare. Apoi intrebagi clientadaci este de acord cu coafura propusi.

4.2. Succesiunea etapelor

a) Ef'ectuafi tunderea {v.cap.4.3.).b) Verificagi iinia de tundere.c) Executagi corecturile, daca ege necesar.

89

-

=s

3=l:. - ,..

'Fffi .ru - ;-

Li

S" *rcg*ii e* $rqbax6e eryi€*ts

4.3. Tipurile fundamentale de coafuri 9i linii debazt a) Nu aufostrcsp€car condigile de plecare pentru

4.-8.i. coatura dp pal 0n acelagi dmp baza pentnr ru nmderii nu se poare exec*ura confornco*td cu Flung) phnificirii.

I est€ posibil ca linia de tundere sd nu i se

potrhrc-asci dientei.

b) Schema de irnpn4ire a fost greSiti:

r hnb tunsului va fi imprecisi.

c) Linia orienativ{ nu corespunde lungimii dorite a

pirului:

I dietura va fii prea scudi ori prea luag{.

{!" {i**tr*i*i

6.{. Exerci$ul pe peruca de funs

a) Tiietura pfn{ui a fost exefirati confomr

sdremei preexistente de inpe4ire gi de titieref

tlaa Enu

b) Rezulurul corespunde cu modelul di1 irnrgine ?

, ''1., :' n aa fl nu

/ "*./ "..- ; '\ 0.2. Teierca ptrului clientei

a) ln cadrul discugiei de consiliere ag abordat

r€aliza;ra liniei de mndere in funcgie de

Eeenp acecfui tip de coaftrd propunerea de nradere prezenad ?

trda flnur Printr-o gradare rnzi 62rs ori mai mici se obgin

coaftri diferite dp paj. b) Agi inmdus aici lungimea pirului, densitarea, r

r Tal*uxa deaaztesteinacelaqitirybazade tt;-caPHd;feFrdientei?pomire la toate csfurile cu plr lung.

c) Ati coordonat dorinp clientei cu tipul de bazt alPropunerc de executat trzr.rrii corecre ?

traa fl nuf Efectueti tunsul h caztrl coafurii din imagine,

corespuazdtor instrucliunilor ce urrneazi. d) Dorinp clienrei a putut fi satisfdcuti ?

tloa lnu \

{,{: q, _#.f%* 4ry,;: t,

,.'&"' t"t$'

90

-r

Faza 1. de tundere

r Stabilirea Ei tiierea liniei orientative

la ceaft gi dacl este necesar, pe

po4iunea frontali.

t Separarea urmitsarelor cimpuri de

p{r gi punerea lor de acord cu linia

de orientare.

I Piepgnarea tnuegului p,er pe linia

de cidere, titierea gi controlul

conform liniei orientative.

Faga2. detunderer Prin pozigonarea oblicit a

po4iunilor de pir Si prin tunderea

in unghi oblic orientat tn sus se

decide gradul de pierdere.

I Printr-o gradare mai mare sau mai

mici, aprar forme foarte diferite de

coafuri.

I

91

-

4.3. Tipuri fundamenhle de coafuri gl de linii de

bazil

4.32 Coafrni scurb pArd la nediu, ctr pirdeacoperirc mai lung

Esor$a acestui ffp de coafudr P& bteral gi pe ceafa gndaL Finalul coafurii

poate fi foarte diferit

Propunere de execuftrtI Execuagi firnsul, in cazul coafurii din irnagine,

corespunzalor instnrcliunilor ce ufineaze.

5. Gregeli ce trebui€ evitate

a) Nu au fost respecs[e condigile ini$ale ale

tunsului:

r linia de tiiere nu se poate executa conform

planificirii;

f Unia de tiliere poate str nu i potriveasci

dientei.

b) Schema de separare a fost gregitn:

3 linia de tundere va fi imprecisa.

c) Linia orientativi nu corespunde lungimii dorite a

parului;.

I rnietura va fi ori pfea scrrfia, ori prea lungi.

S, Controlul

6.1. Exerci$ul pe peruca de tuns

a) Taienrra pnrdui a fost execuatl conforrr

schemei prcedstente de impf4ire gi tiiae ?

tlaa []nu

b) Rezularul corespunde cu mdelul din imagine ?

l--laa Dnu

6-2. Tiielea pirului cllentei

a) l-a cadnrl discugiei de consilise eg abordat

realizarea lioiei de nnderc in funqie de

propunerea de tundere prezenta6 ?

ilaa lnu t

b) Ati inclus aici lungimea perului, densitarea, ca gi

forma capului gi a se1ei clierrtei ?

trda fl nu

c) Ag coodornt dorin5a dientd cu tipul de baz,t al

cmfurii aorecte ?

Iaa flnu

d) Doringa clientei a punrt fi satisfilcutl ?.

fl aa tl nu

92

-

4.3. Tipuri tundamenhle de coaftrri 9i de linll de

baze

/$.3.3. Coafurl tn tr€pte. (ptr da acoperlre mai scurt)

,*.!

EsenF acestui.tip de coafu ri

I Prin prelucrareafu trePte a pd4ii zuperioarea

capului qi prin rrarierea luagimilor po4imilor

laterale, este p&ibile cr..tea celor mai diferite

forme de coafuii.

Propunere de execubt

r Efectuali tunsul in cazul csafurii din imagine,

corespund,tor instruct'unilor ce vtrue, zi.

a) Nu au fost respectate condigiile de plecare Pentnr

nuls:

f [nia nrnderii nu se poate execua corrform

planificIrii;

I este posibil ca linia de tundere si nu ise potriveasci clientei.

b) Schema dairnpn4ire a fost gregiti:

I linia tunsului va fi imprecisd;

c) l,inia orientativ5 nu corespunde lungimii dorite a

pirului:r tiietura va fi prea scurtii ori prea lungd;

-.;

6.1. Exerci$ul pe peruca de tuns

a) Titietura plmlui a fost execuati conform

schemei preexistente de impt4ire gi tiiere ?

-,u clzl LJ nu

b) Rezulatul corespunde cu modelul itin imagine ?

laa lnu

6.?- Tiliera pirului cillentel

a) in cadrul disculiei de consiliere agi abordat

tr:riizrrra,liniei de tundere Ar functie de

propunerea de tundere prez*rrrafi?

fl aa fl nu

b) Ati inclus aici lungimea plrului Ei densitate4 ca

Si fornra capului d fetei dientei ?

tlaa nnu

c) Agi crrordonat dorinta dientei or tipul defuz| al

coafurii corecte ?

tlaa lnu

d) Dorinp dientei a putut fi satisftcutit ?

tlaa [cu

i;,.'. -,.:

;: --i.i:.::i.i =.'

94

-

1. Separarea contururilor la crca. 2 crn.

'de radecina p{dui pentnr tiiierea

liniei de orientare.

2. Stabilirea contururilor prin tiiierea

liniei orienative corespunzaror

formei coafurii, pe piele, ori inrnane.

3. Stabiliea lungimilorin partea

superioari a caprului. Trnep paml

deprirtat in unghi drept de pielea

capului, ln po4iuni tnguste $i t4iati.

Ya apare o nouit linie orienutivtr.

Faceg legitura lntre linia orientativia contunrlui gi cea a po4iuniisuperioare a capului. in acest timppo4iunile de p{r sunr finure tnunghi drept cu pielea capului.

PiepEnag pdrul impotriva directiei

de separare de panf acum, ?n unghidrept cu pielea capului.

Verifica$ rezultatul tunderii $i

eventual corectaF-I.

I

'. I

95Irt

ou;

RASUT $$ AJUSTATUL BARBil

l-. Mlnuirea briciului gi a sifter-ului pe po4iunile de piele intinsa p^g.gg

2. Rasul umed. pag. 104

3. Ajusrarul berbii . . pag. 10g

..ii

'j, l6*Sl:j,f* l:r:: **t* !:_\:.t:.i,:, '':

B intinderea pielii, pentru ca briciul s, poata

aluneca far:i pericol pe ea.

Bi Manipularea sigud a briciului pi a sifter-ului.

i: '.-* ar J:jilr',- t:::rli:.:i:.,i:.:tr::; $:::i11: :i:-l;geriag.!q* ,,

a) Batba poate fi rasi temeinic Ei f{ri durere numaidacd:

tr briciul luqeazd. intr-un anumit unghi cu pielea;tr pielea este ?ntinse uniform, ?n sens invers celuide creEtere a firelor de par.

b) Pielea uebuie intinsi pentru ca:g se se realneze o suprafald de alunecarenetedi, continue, pentru brici;El pericolul de rdnire sd scadi si rasul sd se

efectueze nedureros;El firele btubii sd fie orientate pentru un ras

temeinic (v.fi9.1).

cu ?ntinderea pielii

ferA iffinderea pielii

Pentru ras este intrebuingat briciul ori sifter-ul (cu

lama iaterschimbabila) (v.fig.Z).Exisg o diversitate mare de sifter-uri.

il5culls

.: r;i -,FcF{;:-. 1- ..8.:;..;.."i,r: ;o*ri*,:

: '.1 :'r: i.

El Cap de masal cu rpielen interschimbabil{, orimodel

E Scaun profesional cu tetiera (cu innltimereglabili)

EI Sifter ori briciEl ServetSl Foaie de hdrtie sau balon cu aer.

4. *:+**#*il*G f;c= *a: tras a ae€ivitr{?il

4.1. Pregitirea

Fentru exerci$u utilizali un sifrer firi lami

a) Consolidagi capul <le exercigiu sau 1asa6i modelulsd ia loc pe scaun. Aveli grije sd regiagi oinel$me a scaunului care si fac{ lucrul cornod(v.pag.341).

Capul va fi ugor lasat pe spate. AEezagi tetiera inaEa fel incir modelul sE stea comod.Punefi clienn:lui un $ervelA€ezati-va in dreapa - fag, fa1e de client,

, . ".l*ilTl6l '

.ffiiu ,i $prte, ! :,

:._: I ! r-:. t.

. rtmsr sar.rs&t

b)

c)

d)

c)

d)

99

cirlig .sllu pintcn

jji

j

4.2. lntinderea pietii

4.2.1.' lntinderea intr-o dlreclie

a) intinderea in sus a obrazului:punegi degetul mare pe t6.mph gi cu o miEcareuEoari tragegi pielea in sus (v.fi9.3).

b) intinclerea obrazului intr-o parte:aqezali doue degere in fap urechii Ei uagefipielea in diagonala spre inapoi (v.fig.4).

c) lntinderea pielii girului in josr

puneg un deget intins pe gat $i rrage$ pielea injos {v.fig.5).

4.2.2. lntinderca tn doud dhe{li

a) intinderea pielii de pe maxilarul inferior:puneg degetul mare la cca, 5 crn. de degetulmijlociu, pe maxilarul inferior gi intindegi pieleapfin apasarc qi tragere u$oare spre errerior(v.ftg.6).

b) intinderea pielii b'Irbiei: aplicagi la Mrbieprocedura de la puncul a) (v.fig.fl.

4.3. Manevralea sifter-ului

43.1.. Desc*riderea

Pentru stingaci manevrele se executii cu cealaltlrnin{:

a) Lua$ tn mina $anCa sifter-ul inchis (v.fig.g).

,',.%

rcL-_'....*- fe*r

I

I

Ei

\

SFHF

\I

d

iIIII

IIIJ

k-GEfl

100IN

a,)

b)

b) Deschideli sifter-ul cu degeful mare gi celardtitor de la mdna dreapta. Degetul mijlociusprijine deschiderea prin uEoara aplsareacirtigului {v.fig.9).

4.3.2. Miscarea siftsr-ului spre stilnga {priza cupalma spre fati)

Jineli sifter-ul cu degetul rure pe o parte a sa Eicu ardtdtorul, mijlociul gi inelarul pe cealaltiparte" Degetul mic sti pe pinten 6i sprijinemdnerul (v.fi9.{0 -11}.

Execuaqi cu sifter-ul, din lncheietura miinii, omigcare semicircularx sprc stnnga {v,fig.12).Daci se ml$cn $i antebraEul, Fnetd cu cealaltimane-

4.3.3. Mlgcarea spe dreapta {pria cu dosul miiniispre faF)

a) Ritsucigi (rotigi) sifter-ul intre degetul mare gicelelalte degete, in aga fel ?nclt triiErrl si ffeorientat in sus. Acum ginegf sifter_ul in prizri cudosul miinii spre fagd.

b) intoarcegi mina pentm ca tdiEul si fie indreptatSpre partea cealalte in jos.

c) nxecuta$, din incheierura mdini! migcdricirculare spre dreapta (v.fig.i3).

Aten$e ! Toate migcerile destinate rasului se vorface din incheietura mijnii, fani a se migcaantebragul I Rugagi-l pe instructorul dvs. sd. vdzupravegheze exercigiu L

101FEE

{

Ii .,:

r

tfi[:E

ij

$q

j

43.4. Unghlut brlclulul fati de suprafafa de ras

a) Punef o foaie de hlrtie Ix rnarBinea unei mese

€i fneg hirtia cu mina s$ngi.b) Lua$ un brici sau ua sifter dechis, finut cu rr6na

dreaptil in priza cu palma spre fap.c) ConduceEi lama, in unghi ascugiq dea lungul foii

de Mrtie. ?ncercaE se gtsif unghiul in care larna

alunece pe zuprafap hirtiei lin g rjlzuitof ftrjl attla hirtia. (ln acelaEi scop poate fi" utiliat g unbalon bine umflat).

i E*-ElIm;qIn

Pentru exercigiile urmebare folosigi tot un sifter fhra

lamn-

4.4. lntinderea pielii gi manevrarca sifier-uluilinut in prizi cu palma sprc fale

a) Punelr degerul mare al mainii $angi, intins, pe

€mpla dreaptn.

b) Trageg pielea in sus.

c) PuneF sifter-ul ginut in prizd cu palma spre fagn,

dar nu complet culcat.

d) Conducegi sifter-ul, din incheietura rnAinii, uqor

peste piele, in jos (v.fi9.14).

e) Cu doui degete asezate in fap urechii trageF

pielea diagonal spre spate Ei conducEi sifter-ul,

a$a ctrm am areBt, spre birbie.

4.5. lntindelea pielll gi rnanevralea stfter-ului lnjos, cu dosul palmei spre fati

a) PusEi degetul rnare aI mainn sti.ngi, intins, pe

6mpla $aagi.b) Tragegpieleatnsus.

c) Agezagi sifter-ul ginut in prizi cu dosul palmei

spre fap, dar nu culcat complet.

d) Conduce$ sifter-ul, din indteietura mainii, fin,peste piele, Ar ios {v.fi9.15}.

i02r

4.6. lntinderea plelii gi manewarea sifter.uluitinut ln prizi cu dosul palmei spre fafi, in sus

a) intindeg pielea gitului diagonal, in ios.

b) A€ezaF sifter-ul, ginut cu dosul palmei spre piele,

deasupra degetului qi conducqiJ pe piele pinnla iumetarca gitului (v.fi9.16).

Repetati exercigful p2nd ajungeli se sHpaniF $i sa

coordonagi migcarea simultani a ambelor miini (omint intinde pielea, cealalte maneweazA sifter-ul)-

5. Gregeli ce trehui€ evitate

a) Tnna cu barbd nu se giseqte la ?nelgimea corecre

de lucnr:g veti lucra tncordat gi nu vef putea mnnui uEor

si.fter-ul;

H pozigia gregitd de lucn"r duce la un efort fizicridicat.

b) Capul nu a fost aplecat suficient spre spate:Ei zona pielii gdtului nu este liberi.;e pielea gdtului nu poate fi zuficient intinsi.

Pielea nu a fost iatinsa zuficient:&l nu se va creea o suprafagi neteda de ras;Et briciul nu va putea aluneca pe piele;g nu sunt exduse rdnirile.

Briciul este poziliotat prea vertical:E nu aluneci de-a lungul pielii.

Briciul nu este condus leier din indreieturamninii:E presiunea pe piele va fi prea mare;E rasul devine dureros.

Controlul

Zona bnrbii se ges€Ste la o indlgimecorespunzitoarc de lucru ?

i-] oa I-J nu

Zona pielii gitului poare fi bine prelucrag prininclinarea capului pe spate ?

Iaa flnu

Prin intinderea pielii obginegi o suprafagicorespunzetoare rasului ?

i-l aa fl nu

d) Aplicap briciul uEor gi nu prea vertical ?

n aa lnu

e) Conducegi briciul din incheietura srniniiIaa lnu

O intrebag modelul daca a resimgit nepldcut: intinderea oielii.

c)

d)

e)

6.

a)

b)

c)

103E

;

ll

it

ii

t

rx

1. **eyerc *e **te vc":rhg ?

r Prcgetira rasului umed, prin sipunirea cu sepun

de ras.

r Intinderca pielii gi 12s{ sislglran.

r Conducerea siguri a briciului in aga fel ca firele

de barb{ si ffe indepdrtate lin $ fera pericole.

f Luarea in considerare, la ras, a direcliei de

crregtere a p4dui bnrbii.

R. *e *cgie:*i srseFfti**r* $*fi€ stsF**s*ts -':i

a) Conginuhrl capitolului anterior.

b) Prin sdpuoire:

- pedi bArbii sunt umeziEi gi inmuiaqi.

- se lmbundti;egte alunecarea briciului p piele;

c) Ia diferite articole destinate rasului se vor

rcspecta instnrctiunile respective de folosire,

deoarece urilizarea lor este diver$.

d) Briciul trebuie si dispuni de o suprafali de

t{iere irepropbili (de ex. la sifter se pune lamtr

nou{).

e) Ia rasul urned vor fi resFctate intoqnai normele

de igieni existente.

3. *e in*tr***er?t* gr S*t'*rl 3;qt:r*sef#ieg;ll" rrlegggr;'-* ":

I $€rvete

r Scaun profesional cu tetieri

I Va$ de ras, sipun gi pnmin-rf de ras

I Brici, api de ras

4.1. Pregitiri

a) Potrivili tetiera in aEa fel indt clienarl se-$i poatt

aqeza cornod capul, lisat pe spate. ln acest fel,

ve(i putea rade mai bine zona gitului.

b) Varagi un !€rvet sub gulerul cemn$ii, ca si creagi

o delimiare de zona gitului.

4.2. Stabilirea direcliei de cre4tere a birbii

Privigi barba clientului. Memoragi sensurile de

cre$tere ale perilor bdtbii. Comparali-le cu sensurile

normale ilustrate in fi9.1 qi stabil{i abaterile.

4.3. Sipunirca

a) Lua;i tn marla vasul pentru ras.

b) Umple$-t cagl pini la iuffitate cu ap{ fierbinte

Ei bega$ pamttuful de ras in api pentru putin

timp.

c) Rotili pemeilful pe snpunul de ras (v.fi9.2).

d) treluag cu degetele spuma rezultau.

e) incepeli sipunirea cu berbia. Plimba$ pe obraii,

dra-rlar, parfs interioara a degetelor, pe glt Ei in

final deasupra buzei superioare a dientului. Luati

pennanent spuma, asdel ca supralbple de ras sifie acoperite abundent gi uniform de dibuc.

g

4.4. Degajarea limitelor rasului

Curitagi cu dosul briciului clibucul de pe margineazonei de ras, in aga fel incit sd se poati recunoaqte

de unde str se ac[ioneze cu briciul (v.fig.3]. .

4.5. lndep{rtarea spumei

indepartag crl tur Servet spurna preluatd pe brici(v.ftg.4).

la timpul rasului repeali lndepilrtarea spumei de pebrici de clte ori este nevoie.

4.6.. lntinderea ptelll gi rasul

4,6.{. Intinderea pielil gl rusul ln prizi cu palma spresuprafafia de ras

a) Puneg dqeul rnare al mainii stingi, intins, petnmpla dreapti.

b) Tragegi pielea ?n sus.

c) Punegi briciul ginut in prizi cu palma sprezuprafap de ras. lvlanevragiJ ugor, din lncheienuamainii, pe suprafap pielii, tn jos (v.fig.S).

lntreba$ clientul dacd resimte neplicut gi dacieste cazul, sdrimba$-ve modalitatea de lucnr.

O Continuali lucnrl pdnd ajungeg la hirbie,infinzand fiecare po4iune de piele gi riiznnd-o.Acordag atengie mare bdtrbiei, indeosebi lahtinsul pielii, care de cele mai muhe ori sepoate face doar prin impingere Si tragere ceredegenrl mare gi degenrl mijlociu.

105

-

I,

4.6.2. lntinderea pielll 9l rasul in prizi cu dosul palmei

spre suprafafa da ras

a) intindeti pielea obraiilor cu degetul mate' ori cu

degetul miilociu, ?n dire4ia urechii'

b) in prize cu dozul palmei spre suprafap de ras

efecnragi rasul, din tncheietura mainii, pinllavArfirl barbiei {v.fi 9'6).

4.6.3. Contlnuarea activitdfii

a) Rasul pa4ii drepte a glnrlui. in funqie de sensul

de creqtere, efectuagi rasul gitului:

E pa4ial ?n jos, cu palma spre piele (v'ftg'?);

e pa4ial in sus, cu dosul palmei spre piele

(v.fi9.8).

Rasul iumnti$i din stinga a fegei: radegi obrazul

tn priza cu dosul palmei spre piele (v'fig.9) Si

apoi lucraEi cu dosul palmei spre piele, in

direcgia bxrbiei (v.{ig.{ 0}.

Rasul pa4ii stingi a gitului: radegi partea lateralt

a gitului" cu dosul palrnei spre piele, de la v?'rfrul

bdrbiei spre git. Imediat ce sensul de cnegtere al

birbii o cere, trecEi la pnz.z cu palma spre piele.

Nu uitagi niciodatd sn intindeti corect pielea,

pentru a ou ai'ea probleme [a ras' Eventual mai

executati un post-ras.

d) nasul buzei superioare Ei al buzei inferioare:

Rade$ attt buza superioari €t qi buza inferioarn

tn prize cu dosut palmei sPre Piele.

Acorda$ atengie ?n specid intinderii pielii, care se

face mai greu Ia buze {v.fig-'11-t2).

+-aEF-

4, -

r---_-

i6.

:ti#-

b)

I

I

:I

I

Ij

III

!.I

I

L

E . a

105E

--.

a)

b)

c)

4.7. Tratarea ulterioari a pielii

a) indepArtagi resturile de sptrmi cu un Eervet ud gi

aplicag, eventual, o compresa (v.pag.256).

b) Aplicagi o apd de ras sau o crema adecvata'

: {€r*s*lt ir::* ir''.-t.l::!s q1 :f:l :',

Tetiera a fost montati prea sus:

El zona gitului nu este eliberatE;

& pieJea girului nu va putea fi intinsd suficient.

Sensul de cregtere al bnrbii nu a fost luat in

considerare:

Eil rasul va fi dureros.

in timpul sipunitului, spuma a intrat in gura Ei in

nasul dientului:l8dientul va fi nemulPmit.

d) Spuma nu a fost aspindita uniform, sau a fost

aplicati in cantitate insuficienti:

e perii birbii vor fi inegal inmuia$;

I rasul va fi neplacut pentru client, ori chiar

dureros.

e) Spuma nu a fost preluat{ de pe limitele zonei de

ras:

E limita rasului nu va fi vizibila.

Briciul a fost minuit prea venical pe piele:

E rasul va fi dureros resimtit;

E creEte pericolul de rinire.

Briciul nu a fqst minuit din incheienra odinii:E briciul nu va fi maoevrat leier pe piele, asdel

ci se pot produce rdniri sau $e pot provoca

dureri.

h) Pielea nu a fost lntinsa in sens invers direcliei de

cregtere a bdrbii:

ts briciul poate cu ugurinta provoca reniri.

i) Clabucul nu a fost indep{rtat la timp de pe brici:

€ nu vegi putea sesiza poz{ra exacti a briciului,. 6 briciul nu va putea fi manevrat cu

sigurangn.

ffiT

c)..#-... ,#

wsgfl%P'*

107G

!i.,

t,:i)

l S, **rrtr'olutt'.

;' a) catU clientului se afle la vedere ?

, f da i-l nu

b) Pielea gin:lui a fost bine intinsi ?

[] aa fl nu

c) A$ sapunit intrcagabarbd?Uaa lnu

d) Sunt gura, nasul 6i urechile neacoperite cuspumi ?

flda Inu

,, e) .Ia intinderea pielii agi ginut seama de seruul de

., Stere al bidrfi ?

' Eda trnu

I 0 Ati intins pielea uniform ?

h) lntrebali clienrul dzrc5 a resimgt pldcut rasul.

108

-r

a)

b)

'! . ffies*rg :.€ nisit l'::r; i

Barba este scnrtag gi aranjaB cu pieptenul,

foarfeca qi maqina de tuns;

Cu foarfeca, maqina sau cu briciul se prelucreaza

conh:rul birbii.

#e r,: 1i';' : :) s'p, I i r,T i ft m ].1 r.: ;;t ",t irr:$ mrt**t#',i

Conginutul capitolelor precedente privind rasul gi

pasajul (v.pag.63 Ei urm.);

Felurile de barbn:

r mustap (1)

r favorigi (2)

I barbigonul (3)

I barba care acoperd tot obrazul(uft9.1)

c) Etape:

t nmsul perilorba$nI tiierea contumrilor buzelor

I rasul

S. Ge i*strcrrnente gi dot*ri suplim€ntareslgr$t n*G€sare ?

I Cap barbatesc de exercigu cu barba, ori modelf Maginn de runs cu anexa

I Foarfeci de tuns

I Pieptene fiure'I Brici

I Guler de proteclie

r Pelerini impermeabild

I $ervete

4 .*es*r3srs* $&s *{.s p*s * c*tivit&gac

Vom descrie tunsul unei birbi complet scurte.

4.1. Pregatirea

Fixa$ capul de erercigiu, sau invitag modelul siia loc comod pe scaunul profesional. Atengie la

nrffea unei ini[imi de lucru comode (v.pag.341

gi urm.);

Puneg-i dientului un guler de protecge, opelerina de protecgie gi un Eervet;

inainaEi-l uEor cepul pe spare. potrivigi tetiera inaEa fel ca clentul sa stea cornod.

4.2. Scurtarea cu magina de tuns

Fixag magina de runs pe cea mai mare lungime

de tiiere, sau folosigi o ane)d penau mirirsalungimii ieierii (v,ff9.2).

Punegi maEina de runs pe piele, sub barba.

Spniinif rnaEina din lateral, ctl aritdtorul, pentru

a o putea manevm lejer (v.fi9.3).

a)

b)

c)

a)

b)

109I

c) Conducegi ma6ina pe piele, alunednd uEoq p2ni

la limita superioard a bnrbii- in acest fel scuragi

batba la lungirnea anterior stabilita'

d) Repetali procedura in stdnga qi in dreapta

po4iunii Prelucrate'

e) in zona timplelor ridica$ uEor maEina, rdune€nd

dinspre cap. Asfei preg4tili trecerea spre pirul

mai lung al capului.

D Continuali in zona bdrbiei gi a gurii, scurtind

intreaga ba$e'

4.3 Scurtarea Si araniarea cu foarfece 5ipieptene

A,leza$ piepterlrl la limita inferioart a bdrbii'

Roti$ pieptenul ?n aga fel incit marginea sa si nu

stea pe piele iar dingii pieptenul si nu atingi

pielea.

Agezagi foarfeca Ei tiiaF pdrul care depagegte

dingii pieptenului (v'fig.4).

c) Conducegi pieptenul incet qi egal spre partea

superioani gi ridicali-l de pe piele conforrn cu

lungimea dorti a berbii.

d) Taiagi qi restul barbii in aceeagi manierS.

Pieptnnali barba de mai multe ori pentru a

verifica scurtarea. Prelucmgi atent contururile

berbii acolo unde trecerea spre pa{ea fi$a a

fe;ei au prezintd o delimiare neli de barba.

a)

b)

t:

110@

ii$:i.iil:i:tr.!:li,t .r

:

:ii:;i:il.ifl

*$

*n,t#

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

4.4. Tiiatul conturului gi rasul

Tiiali cu foarfeca barba de pe buza superioar{.,

corespunzator conturului dorit. in acest scop,

conduceli bragl inferior al foarfecei cu ardtitorul

miinii stingi. Fjgi atenli la precizia taierurii.

E\.ira!i ranilile (v.fig.s).

Aplicali spuma de ras in afara contururilor.

lntindeli pielea Ei ractegi in sensul de cre$tere a

berbii parul care nu apa4ine bdrbii.

c) Pasajele prelucragiJe cu pieptenul Ei foarfeca.

S. ft;"+t+:i .::1. ':;itr.irs? . " . '.1

Tetiera nu a fost bine potriviti:

I clientul sti incomod;

f gitul clientului nu poare

fi bine prelucrat.

S-a lucrat cu maEina reglatd pe tuns prea scurt(sau prea lung) sau anexa aplicatit nu a fost

corecta:

f barba va fi prea scurt (iund tunse.

Magina de tuns nu a fost spriiinita cu degerul:

I ea nu poate fi manevratd lejer;

I lungimea birbii va fi inegala;

r clientul resimte neplacut prelucrarea.

Pieptenul nu a fost manevrat la distanti coreda

de piele:

r [psegte zona de trecere (pasajul) Ei barba va

fi prea lunga ori prea snuta.

Briciul a fost manevrat impotriva sensului de

creSterc a birbii:I rasul este durer<x;

I pielea va fi rdniti.

6. eentr'c}$u.ri

a) AEi ob$nut forma clorit{ a barbii'/laa nnu

b) lntrebagi clienrul clac{ este mul;umir de pr.estagie.

c) Rugn$-l pe insuuctor si vjl controleze nunca.

tlt

-

.-

*sAFAYiiL Ss ARANJAREA PARIJLU!

1. Araniarea piruluiirainteairrceperii interventiilor ... i. j. . . pag. 11!

T.Trasarea cdrdrli gi despirlirea pdrului .. pag. 117

3. Aqezarea bigudiurilor de volum . pag. 121

4. ondularea umed{ a pinrlui realizati manual, pe meEi. . . pag. lz4

5. ondularea umede a padui executare pe capul de exercigiu . . . . . pag. 12g

6. Tehnici de onclulare cu foenul . . . . . . pag. 132

7. Formarea buclelor plate incepffnd de la rid{cind . . pag. 135

8. Formarea buclelor plate incepind de la virf . pag. 139

9.Formareabuclelorproeminenre... ...pag. 141

10. Buclarea cu bigudiuri rigide qi cu bigudiuri de volum. . . . . pag.144

11. Aranjarea unei coafuri. Combinagia de tehnici de araniare pag. L48

12. Tehnici de foenare I- (rniEcd*i6i-nolurne ?n foenarea pdrului) . . ... . pag. L52

13. Tehnici de foenare II(foenarea pdrului ?n lungime gi a vdrfurilor) . . pag.156

14. Tehnici de foenare III(foenarea parului din apropierea pielii capului) . . . . pag. 159

15. Tehnici de foenare IV

(formarea/modelarea pirului cu degetele qi foenarea

cu formatorul Swing) . pag. t53

16. Tehnici de finalizare a coafurii I

(periatulpipieptinatul).. ..pag. 155

17. Tehnici de finalizare a coafurii II(uparea Ei coafarea in fomra) . . . . pag. 169

18. Tehnici speciale de finisare a parului uscat. . . pag. 173

19. impletituri-cozi . pag.I77

?0, Cocuri . pag. 183

,:i

d)

e)

i

T

l..)*srpr* *e .*ste,r..qtt*fo,f, ?

Aranjarea sistematicd a pdrului cu peria gi

pieptenul adecvat, fara a provoca clientei durerisau disconfort.

!. *e *ul*':gti*{e l.}1isq!*?cr**c'€ sliriiq:**eser*?

Cunogtinle despre:

a) Diferite forme de piepteni gi perii, clomenii deutilizare;

b) Starea p{rului, efectele aparii gi ale abuzului demijloace din domeniul coafurii;

c) Aplicarea Ei efectele cremelor de coafar Ei ate

spraprrilor pentru s$alucire;d) Diferengele structurale ale firclor de pnr Ei

caracteristicile pielii capului, pentru a le pune deacord cu tratamentul.

i{,. L.-l *. i n ctra i*+} Bi:** g ! :'r;Ei i e,;* e* ;€ i r :t$t** i'+r*r.r*t n**e*st'** ?

I Pieptene cu dingi rariI Perii

I Spray pentru strdlucire ori creme de coafureI Pelerin{ de protecgie qi guler Fntru gat

.t'. i:::::s*t:*fles p** r:.:.; S!$g; rt t**ttr.:tge$ii

4.1. Activitii$ pr€gititoar?

a) Pune$-chenrei pelerina pfotectoare.b) A*ezati-ve la lndemnni instrumentarul Si

mUloacele ajutiroarc.

4.2. Aranjarea p5rului

4.2.1. Pirul scurt

a) Atezati-vd in spatele clientei.b) tncepegi pieptAnind temeinic parrea posrerioare

a capului.c) Apdsind u6or, pune$ o minn pe zona ce

urmeaza sd. fie pieptinara sau periata.

PiepUnagVperiagi pnrul ?ncepind cu virfulfireloq ?naintali rreptar pAne la redacine {v,fig.1}.Procedagi in continuare sistematic: pe4ilelaterale, paftea superioad, ir firal parteafi-orrtala. Avegi griji ca sa nu creagi disconfortclientei.

4.2.2. PZr mai lung

a) Poziga de lucru gi succesiunea operatiilor esteaceeaqica la pdrul scurt,

b) La piepAnat/periat gnegi guviEele de pdr intredegetele artteror gi mijlociu (v.fig.2).

115

-

P4nrl lung uebuie aPucat cu degetul mare,

asEtorul qi degetul miilociu {v'fig'3}'

c) Aclionati $ aicl treptat, parie la inse4ie'

i1.2.3. Ptrul incutcat ori llpit

a) Aplicagi cu sPray pentru strilucire pe pinrl uscat,

pe o por-ftune, ori da$ cu crema de coafat-

b) Descalciti cu atengie pirul cu degetele.

c) Pieptena;i/periatt pe sectoare mici-

4.3. Retugarea

Pieptnnagi/periali ?ntreg pnrul in succesiune

descrisi:

- ori doar cu pieptenul

- ori cu ambele mAini, cu pieptenul $i Peria

- ori cu ambele rnXini, cu doua perii.

4.4. Proceduri finale

lndepartag pnn-rl periat de pe pelerina de protecgie.

Deziafectagi Ei curdg4li instnrnentele.

S. Gregeli €e greb{"iie svit*t*

a) Alegerea unui piepten * O*rii prea degi:

r pad nu va putea fi Pieptenat.

b) Alegerea uaei perii tari:

I este posibilX vetafrraren parului 6i a pielii

capului.

c) Nu este respectatjl succesiunea descris{:

f apare disconfomrl ori durerea la clienti.

MiEcarea capului:

I tratanenill va fi perc€put nephcut'

Dinlii pieptenului, respectiv perii periei apasd

prea tare pielea caPului:

E este posibila rinirea pielii ori crearea de .

mincirime.

,.:::;' ir;i;i::i

A[i a$ezat la ?ndemina toate insfitrtnentele Ei

miiloacele aiutiitoare ?

[]oa lnu

Ati fecut retugul ?

fl aa tl nu

Clienta a perceput neplacut tratamentul ?

naa fnu

Cirarea se poate realiza uSor ?

tlda nnu

Pielea capului a fost iriate ori rdniti ?

nda flnu

A$ dezinfectat qi crrnlat instrumentele ?

laa lnu

d)

e)

a)

b)

c)

J

I

:

I

I

I

I

I

d)

e)

I

iJ

i

ll6

-

a)

b)

'{. !i*s$s'e ce e$te vsrba :}

Trasarea cJr{rii Ei impe4irea pdrului ?n cimpuri,pentru ca s{ se creeze zone de lucru clare gi

subzone mai mici pentru procedurile ulterioare.

3, {l*'*l: n*$einge $}y*f iru inft r*},$i: *,'r

iet:p*r***fe ?

Cirnpurile de lucnr apar datorita impa4iriiadecvate a pirului prin mai multe ciriri, de ex.

cirAri in cruce, ori cnniri in formd de 'lI*.Despe4bea subzonelor din cimpuri se realizeaziprin trasarea de edrnri drepte ori in zig-zag.

3" Ge le?*€ra:ffi*ngs gi rx$&*ace e*iut&t*xresLsnt FT**S*afe ?

F Piepten de frieerie

3 Piepten cu coadtE Clame, clipsuriE MdauEi pentru spelat

ri. *eg*li,i*r*e Elms e::i Bfrs a s*$:ir.r-it*gii

4.1. Trasarea cirarii

4.1.1. Prcg6tirca

a) Piepgna6i temeinic perd spalar.

b) AEezagi-vi in spatele clientei.c) Aplecag capul clienrei ugot pe spate gi

impingeg-l in acelagi timp in fagA,in aga fel incitprivirea dientei sil fie vizibili.

d) Pieptanag parul in direcgia prerdzuti de cdrare.

4.1.2.Poziga pieptenului gi a dagetelor

a) Puneli virfirl pieptenului de frizerie deasupra

ochiului, la redecha pirului Ei aEezaEi degerulmijlociu ori arAt{tor al mtinii stAngi pe capntulpieptenului. Rezulti o manipulare ugoaril a

pieptenului {v.fig.l ).

b) Tmsagi o cirare de aproximativ 10 cm. in timp cedegetul se sprijini pe vicful pieptenului intr-ununghi ascu$t pentru a-l conduce in direcfiadoritl pe pielea capului.

c) AEezag vErful degerului pe pielea capului lingivirfirl pieptenuiui gi dag de-o parte pirul cupieptenul.

d) Piepanali parul de ambele pery $i formatilimitele cnrerii (v.fi 9.2).

e) incercagi trasarea cirnrii pinn cincl aceastadeviae rectilinie Ei ?n directia doriti.

t-

*l:

:a

I+!

tI1

:l

i*iItIII

Jat

n'7eF&!

4.2. Trasarea ciririi medii

a) AqezaEi virful pieptenului la rniilocul radncinii

frunlii. Gisi;i acest punct luind ca direcgie baza

nasului (v'fig'3).

b) in continuare procedagi in acelaqi mod ca la

trasarea cararii lateraie. ConEolali rh oglrndii

parcursul ci$rii. Aqezagi-vri in faia clientei sr

rrerifi cali corectitudinea operatriei executate

(v.fig.a)

43.lmpirtirea pirutui in clmpuri de lueru

Pentru a fixa cimpurile, la pdrul mai lung gi la

recalcitrant utilizagi clame sau clipsuri.

4.3.1. Cirarea in cruce

a) Trasagi, ala curn s-a aratar, o cerare medie piniin creEtetul capului.

b) Aqezagiva in siinga clientei 5i tras:r1i o ciir;re din

cregtet (capitul cdrJrii rnedii), pin:i la urechea

stinga. Astfel aparc cimpul stdnga-t'ap {v.fig'$}.

c) Revenigi:ii prelungili crrimrea medie din cre$tet

plni 1a ceafh. Apare cimptrl stinga-spate

(v.fig.6).

d) Trasagi cararea qi pe partea cealaltd, pina' urechea dreaptd, oblinand asdel, in final,

qamrea in cruce {v.fig.7).

118&

cel

4.3.2. Cirarea in formi de "T"

a) in modul deja aritat, rrdsaEi o c{rare medie piniaproximativ in creqret.

b) Agezaqi-vi in stinga clienrci Ei plec?nd de la

cararea medie obginuta, trasali o altt carare,

vertical, pind la urechea sdnga.

c) Apoi rnutalir,,f, in dreapta clien:ei gi in ace\imod trasagi o cirare pine la urechea stingd.

Dac6 ati procedat corect, ve$ obgine o cirarec?re uncste cele douil rrrechi. impreuni cu

caarea medie deja ftasati. a alcanrieqte o egrdt€.

in'T" {v,fi9.8}.

4.4. Departajarea de zone mai micidincimpurile de lucru

in acest scop se folosegre un pieptene cu coadi.

4.4.1. Departajarea cu cirare dreapti

a) Separalr o quvi[l de par, cam de lungi-rnea r-rnui

bigudiu, introducind vdrful cozii pieptenuluiprintr-o parte $i trechnd-o prin par pina inpartea opusi.

h) Oprig r€rful cozii pieptenului cu degetulmijlociu, ori cu ardtitorul gi ridicaqi po4iunea depar astfel separara (v.fig.9).

4.4.2. 9epartaJarea cu cirare in zig-zag

a) Agezagi gi aici in lateral pieptenul cu virful cozii.b) Conducegi vXrful cozii, peste pielea capului, spre

panea opuse, cu scttfie miEcari ?n strs gi lateral.

Va apare o linie cu forma mai mult sau mai pu$nin zig-zag. {v.fi9.10 9i f 1).

l

j

i

ll9

-

e)

cl) Se traseazi cerarca nredie. fi$evizatea redacinii

nasului:

I sirarea nu va fi pe centrir.

Trasarea car{rii nu este conrolati in oglindd:

E cirarea va fi gregit trasata.

Cdrarea in ng-ag nu e$te conforme planului:

5 cararea nu va c'orespunde preluc€rilor

ultenoare.

S*c?*r*{{.6f

a) Trasarea cirarii a fast neplicuta pentru clienti ?

I rta -J nu

Corespunde traseul ciririi cu planificarea ?

Iaa lnu

Cfu'ar€a nredie se situeaza in continuarea

rldi.cinii nasului ?

Ll da ll nu

C?mpurile frontale stinga-dreapta ale cicirii ?n

formi de ilTn sunt de aceeasi dimensiune?

Ll aa fl nu

Realizarea cerarii in ag-zag corespuncle

planificarii ?

laa llnu

Disctnagi cu cel care va instruie$re rezultatele

exerc{iilor pe care le-aEi fncut.

c?,

b)

c)

d)

f)S. Gregeii se tr€hsie *vi]:'ia..::

a) inainte de tra-sarsa cgrtrilor pirul nu este

pieptanat tn sensul c,irdrii:

I este ingreunat mersul pieptenului in procesul

traserii cerarii.

Pieptenul este apasat prea tare:

I poate fi dureros pentru clienti; poate fi ranita

pielea capului.

Pieptenul nu este sprilinit cu arJt{torul ori cu

degetul mrjlocitr al celeilalte miini:I se ingreuneazA trasarea dreapta a ciririi.

b)

120E

:. {*espr'* ** *ste .rc;'ba ?

C inlaqurarea pdrului pe bigudiurile de volum,

avind ?n veclere:

- lagimea gi grosimea corecte a Euvifei de pir;- unghiul corect dintre guvi;a de pdr gi pielea

caprrlui.

3 Fixarea brgr"rditrlui.

.i. i-l*,;:.r :' r ;'qt! ilir+ i; :'* i { m i.*: a i'*,-. .t i: : :,,:#{:*$fiF* ?

a) Diametrul bigucliului de volum determina

elasticitatea buclelor gi onduleurilor:

F diarnetru mic = elasticitate mare;

E diarnetru mare = elasticitate redusd.

Unghiul quvigei de par cu pielea capulni

determina volumul coafu rii ulterioare:

El unghi drept cu pielea c.apului se potrive5te

coafurilor la care se dore$te volum la

rnddcina tv.ffg.{).si unghi ohruz cu pielea capului - ofeni un

volum prea mare la radacina (v.fig.z).

Et unghi ascutit cu pielea capului - nu oferivolum la rddncind tv.fig.3).

Coordonarea Ei orientarea bigudiurilor esre

decisivd pentru coafrrr:i.

Trasarea unei cirdri poate fi evitata printr-o

tehnica de ondulare combinata c1t o trasare a

cdririi in ag-zag (v.explicagiile anrerioare).

-t

b)

c)

d)

t2lffi

J, {}e in*trur?lent€ g{ n'iijioace ajut€taar*suftt necesare ?

Ei

bi

F

Gg

gt

til

Capul de exercigiu

Pieptene cu coade

Pieptene mare de c-oafurt

Brguditui de volum

Ac de consolidare

Sticli cu pulverizator de api

'4. ****crierea pa$ *u pa$ a aetivitdtil*r'

Aceste instrucgiuni descriu a\ezarca bigudiului inunghi drept cu pielea capului.

4.1. Aetivltiti pregititoare

a) Umezi$ abundent parul9i pieptdnagi-I.

b) Pregndgi bigudiurile pentru folosire.

4.2. Agezarea bigudiurilor

a) Separagi o $uvild de pir de lungimea Ei grosimea

bigudiului.

b) fine$ SuviF in unghi drept fagi de pielea capului

{v.fig.4).c) Pieptdnafi SuvrF, prisMnd unghiul, de la inse4ie

pin:i la r.irf.

d) Apucali guviga inre degetul mare gi araEtor,

tdlgdnd uEor.

e) Cu cealaltd mane luagi un bigudiu qi puneli

vir'furile quvr[ei pe direcgia bigudiului, pe toate

laEimea lui.

O linefi Euviga cu bigudiul sub tensiune (v.fr9.5].

g) Presagi vnrfurile Euvigei pe bigudiu, cu ajutorul

degetului mare ori al aratatorului.

h) incepegi sa dsucifi.

i) Trage$ uEor de quv{d qi rAzucigi-o pe bigudiu

pane h pielea capului (v.ft9.6).

p Tinetr bine bigudiul gi blocagi-l cu un ac a$ezat

oblic pe piele prin bigudiu. Nu punegi acul prea

vertical, pentru a nu zgiria pielea capului

(v.fis.7).

k) infagurali a doua guvigi-

l) Fixa$ cu acul qi al doilea bigudiu.

I

I

rzzre

rn) Scoategi acul din primul bigudiu Ei introducegi-lin direcgie inversi celui de al doilea bigudiu. Astrele\ritati tensiunea pe trunte.

5" {?regeli ee tr€bi"ri€ *r'itate

a) Par insuficient pieptanatI perul se separi $i se &isucegte cu dificultate.

b) guvigele sunt prea late:

r pe parple laterale rimin fire de parneondulat.

c) $uvigele sunt prsa inguste:I se obgine un volum prea redus;I apar'tgiuri" in coafura.

d) $uvigele sunt prea subgri gi inguste:! rezulti greutigi la impd4ire qi la plasar€acorecti a celollalte bigudiuri.

e) $uvilele nu sunt ;inute in unghi drepr cu pielea

capuluirI rezulH volum prea mare ori prea mic.

D $uvigele sunt deplasate lateral:I apar fire neondulate.

g) Virfurile firelor de par nu se pun exact pebigudiu:I dupi coafare r.isar izolat v3rfuri de par.

h) Tensiunea este inegalt la rulare:I aDarfire leondulate.

i) Acele de Sxarc suat gresit puse:

f bigudiurile sunt fie prea destinse gi piml nuare tensiune suficientdr bigudiurile sunr prea striase gi apare otensionare anormala.

6. eontrolul

a) Corespunde modul de impa4ire cu mirimieahuclelor 7

tl aa ll nu

b) Sta bigudiul din miiloc pe guviEa sepamta ?

laa fnu

c) Exisfi fire neondulate?

Iaa lnu

d) Apar izolat virfuri de pir?foa lnu

Acele de fixare au ldsat urme pe piele ?

ilaa lnu

Acele de fixare au fost asfel puse inc?tbigudiurile si nu fie nici prea slabe, nici preatensionate ?

laa lnu

e)

123n

1. $e*grn-e e* **ie v*cb* ?

I Forftarea oncluhgiilor unrecle cr.r piepterrirl gi

clegetele.

r Realizarea de c.rnruri oncltrlate in unghi drept ctt

linia de pieptiinare.

r Fonnarea mai nrultor onduleuri cle aceea$i

mririme.

I Continuitatea latemla a ondtlleltdlor.

*. *e notiuni pr*iirninars ${"{r'Et iinp*;"{e:lt* ?

r) La oncltrlarea urnecl:i sunt imp()rtxnte unrdtoilfele

cuno;:inge de specixlrtste {v-fi9.1 }:Ondulad orientate spre stinga: ondulagii curbate

spre -stinga, prirrite dinSpre executatt.

Ondulagii orientate spre dreaptir : ondr.rlagii

curbate spre clreapta. prilrte dinspre execuftrnr.

Canrurile onclulatiei : zona ridicarll prin ciue un

onduleu trece ?n alt onduleu al rttrr':at.

Valea ondulaliei : partea in fomri de arc clintre

cantunle onclulatiei.

l

Valea ondulaliei

-

Canturile ondul:rdei.+

Ondulatiiofientate spre

stinga

L'.rlirnel ondtrieultri clts-t:Ifl tit rhntre clottl r:tntttri

irle unur oncluleu

Lirrr:t pieptlin*rii : clireqia cle l>:tzli e cumttltti

oncluleultri.

Onclulagiile umde realizate manual rlau coafuri

cu volume mici 5i irnagine foane regulata a

ondulilii.Pentru pdr ftrarte scurt qi crct nu se recomand:I

ondulagia urnedit manuali.

OnduL'rrile nu pot fi facute plrti:ll. cle-rr ltrngr"rl ".i

cu ltlime mille $i pe cllrrrl pelrtnr sxelcitiu.

3" *e instrurnes?te gi miiioae* aiut&t*arescir'l* n€eesa!"e ?

E Perini de exercigiu

E $uvile de pir (rnege) pentru exercitiu, cca. 10-15

cm. Ltlme

E Ace de ti'care

E Pieptene curbat pentru onduleri urnede, ori

piepte'ne cle frizerie

! Sticli cu puh'enzttor-apii

4. **ssrfer€a p&s *$ pes a aetivit&gi$*r.

4. 1. Ac{ivitiifi pregititoare

a) Periagi;uvi{a Ei urnezigi-c.

tr) LasaEi Suv{a pe mijlocul perinei de exercitiu.

c) Flxagi-o cl rnai multe ace de fixare pe perini

{v.fig.2}d) Pieptanali parul, ca el s{ stea nerecl pe perind.

e) Separagi in gartea stangii o 6uviga <le ccr.5 on.lagime 9i indepartagi resrul cu pieptenul.

b)

c)

clt

-Tl,itirneilonduleului

{

t?4re

guvita

:a1l1

igei de

rijlociu,

rata spre

*L

aEa fel

Formati

. puneli

in lucru.

,n€nd

f.

lui

rclii

r25T

0 Mutaii degetul mijlociu spre st?nga Ei repeta$

papii expuEi in sdnga, alaturi de prima Partea a

onduleului {v.fi9'8}.g) Relua$ zuccesiunea eapelor pe intreaga lagime a

quvilei.

h) Contiauali munc? pini cind ajungegi la virfulperului (v.fig.9).

-a -

t '

1.;:.'.."::::,':.. '

4.3. Realizarea de bucle pe lntrega latime aguvitei

4.3.1. Gsntinuarea laterali a unui onduleu

Unezili tot pad Ei pieptana$-l pini la netezire'

Pe partea s€ttga a suvilei face$ din nou un

onduleu orientat spre stinga (v.nr'4'2', a-O;

Mutagi degetul mijlociu spre dreapta qi repetagi

eapele cleia expuse, la dreapta, liaga prima

parte a ondulerrluiArcul onduleului trebuie sd se

conexeze exact cu arcul anterior Ei sd

corespundi laEimii onduleului. Nu trebuie sirezulre nici o neregularitate in construqia

onduleurilor, cl sa nu se obsenre loctrl lor de

unire.d) Succesiunea procedurilot aratate trebuie

continuati pina cind intreaga le$nre a Euvifei

este onduhta.

4.32. Continuarea tiecarui pas at procadurii

a) Puneli degenrl miilociu in faga ultimei

p44i {llreapta) a cantului onduleului in lucru'

b) AWzalr pieptenul la degenrl miilociu 5i formali

arcul orientat sPrc sfanga.

c) Puneti aregtorul din nou in fap can'ului

onduleului in fonnare.

d) Stringeli clegetul mijlociu 9i arititorul, asdel

apare al doilea cant al onduleului'

e) Pieptanagi pad in ios-uqor dreapta'

a)

b)

c)

t-- --Iil

126

-

.

- '

'?. ffiesgr,re se este v*rba ?

Efectuarea unei coafuri ttmecle prin oadulare

nrneda nanuala {v.fig.t'}.Luarea in considerare a lnodultri cun: cade

naturirl pirul la realizarea prinrultli oncluleu.

Continuarea laterala a ondulirii, firi aparigia de

neregulariti{i pe parcurs.

inrbricarea arnronioasd a conrururilor laterale pe

parcursul ondularii.

3. Ge no$itsr?i F]relii$€sx&c'e s{.trit imp*rtant* ?

a) Cor4inutul capitolului anterior.b) La fomiarea ondulerii umede. direcqia primului

onduleu rrebuie si corespr.rndd modului deciclere nahrrala, respectiv direcgiei de cregtere a

pdrului, spre dreapta ori spre stinga,La capul de exerciliu nu existd cddere naturali a

pnrului spre dreapta ori spre stinga. Tbtugi, cu

ajutorul acestor instructiuni, trebuie sd se

exerseze detetminarea dirccgiei onduleului ini$al.c) Daca trebuie sA se onduleze toi parui de pe cap,

ondularea se va face dintr.o parte in cealalti,inainte se se pomeasca in direcgie contrara cu

umritorul onduleu.d) Piepenii pentm onclulare umedA sunt piepteni

convexi, elastici. Ei vor fi folosigi cAnd exjstd

pericolul ca fomra onduleurilor create sa se

piarda qi c2nd cantutile onduleurilor trebuiereliefate mai pu:ernic.

3" *e instrument* gi an$3ieaee ajut6t*ar*sa"*fit !?ecesare ?

I Cap pentru exerriliu cu suportI Pieptene curbat pentru orrdulare umedd, ori

pieptene de fiizerief Sticla cu pulverizaror-apar Pieptene rnic pentru ondulare umede sau ciipsuri.

4. Seeenisrea pas s{J pas a aetivitd{dlmr

4.1. Pregitirea

: fixali capul de exercitiu

F periali perut qi umezigi-l

4.2. Stabilirea direcfiei primului onduleu

Agezagi-v{ inapoia capului de exercigiu. Puneli

pabna la cca. 5 cm. cle frr.rnte, apasir-rd u5or

parul.

impingegi puqin parul in faga. Astfel recunoagtegi

direcqia de cldere a pirului - ?n cazul nostrtr,

spre stinga {v.fig.2}.

a)

b)g

1::.n'.:,

128

-

4.3. Formarea snduleurilor

4.3.1. Formarea primului onduleu

a) Fonnali primul onduieu cu pieptenul.

b) Deasupra ochiului drept puneli degetul mijlociu

intins pe onduleul inigial.

c) Foltagi cantul onduieului ca de obicei {v.fig.3}.d) l'lutali clegetul raijlociu spre stAnga qi continuali

onduleul (v.fig.a). Arcul onduleului trebuie sd se

c:onexeze e-tact la arcul fecut intli, sa nu se rada

nici o tranzi{ie de la trnr.rl la altul.

4.3.2 Formarea celei de a doui onduliri, orientatispre dreapta

a) Punegi clegetul mijlociu pe paflea stinga inainrea

cantului onduleului qi fonlaqi onduleul orientar

cu canrul spre dreapta

b) Continuagi onduleul spre dreapta {v.fig.S}.c) Terminali pe panea dreapra a frunlii ocluleul

orjentat spre dreapta Ei pieptanagi in regir-rnea

t6mplei arcul onduleului orienut spre sringa

{v.fig.6}.

129

-

a)

b)

c)

4.3.3; Formarea celei de a treia onduliri' orientataspre stiinga

Agezatr degetul mijlociu pe partea dreapta a

arcului onduleului format anterior, orientat spre

stanga.

Formagi onduleul 5i realizagi urmltorul cant de

onduleu.

Realizali onduleul pdn{ la timpla st2ngn

(v.fig.7).

4.3.4. Fornrarea onduleului in dreptul urechii

a) incepegi cu timpla stingd sd formali onduleul

orientat spre dreapta gi si creati cantul noului

ongulc-u. Acest onduleu trebuie si debuteze rre

partea stingJ cera mai ingust {v.fi9.8} Ei u.

continue ceva mai lat pe partea dreaptd, peste

ureche, ca onduieu drept al urechii (v.fig.9).

b) incepeli acum din partea dreap6, in spatele

urechii, fonnind onduleul spre stSnga, in

conexiune cu canlul alaturat al onduleului

(v.fig.9). Acest onduleu trebuie sf debuteze pe

partea dreapte ceva r:rai ingust 5i sd devini ceva

mai lat ?n partea stingi, ca onduleu sting al

urechii. Oaduleurile peste ureclri (onduleurile

urechilor)'ar trebui si fie, pe cit posibit, egale in

ambele parg Si indreptare spre partea din spate a

capului {v.fig.10}.

i

Ij

!J

l

t

i.r.'.

i.i:rt:'

i;r '

ii

P6

EIE

130I

4.3.5. Fsrmarea restului onduleurilor

Continuagi formarea onduleurilor, cu aproxirnativ

aceeagi lagime, ?rr direcgie alterlrativi.

4.6. Consolidarea onduleurilor

titilizxtl eventual pieptenul mic pentnr oncluleuri ori

clipsul, pentru consoliclarea onduleurilor {v.fi g.I 1 }.

Grege!! e* treb$le eviteg€

a) Ciderea naturale a pdrului nu esre luag in calcul

la oncluleul inidal:

E onduleul nu !ine,b) La continrnrea laterali a onduleurilor sunt

vizibile trecerile:

E aspec:tul onduleurilor nu va fi regulat.

c) Ordonarea onduleurilor uree:lrilor este

nesimetric:l:

G coafura apare strambi.

d) Virfirrile din{ilor pieptenului nu sunt manevrate

pe suprzrfata capului de exerriliu:

B nu se obgin onduieuri;

S dupd uscare Si piepfnnare, cc"afura lra avea

aspect clezorclonat.

Canturile onduleurilor sunt rreunifonne:

I aspectul onduleului va fi dezordonat.

La introducerea micilor piepteni, respectiv a

clipsurilor, ondulerrrile au fost deranjate:

R nu va ti obtinur asp€ctul dorit al onduleurilor.

-$. **a:tr**a:l

a) S-a $nur cont de cidetea naturale a piruluipdmul oncluleu ?

il aa fnu

b) Onduleurile au fost orienrare in dir-ecgii

altemative ?

Jaa ilnu

c) Onduleurile de la urechi au fost orclonate

simeric ?

:-l Oa t J nu

cl) S-a acliotrat cu pieptenul asupra pdrului cloar

superficial ?

f cta lnu

e) Locudle de unire ale onclulagiilor sunt vizibile ?

'Ll aa l-l nu

f) Cartturile ondulariilor sunt uniforme ?

fl da lnu

Agezarea piepteniior mici a preiudiciat aspectul

onduleurilor Ilaa lnu

Discutati cn cel care r,i indnrmi rezultatul

obginut.

e)

n

L

5.g)

h)

t3l

--T

t, tr*sFr'* +* *s'a* v<lr'ba ?

Manevrarea cor€cta a pieptenului de ondulat cu

foenul, p€ntru a obgine o coafuri cu ondulaEii

pronunEate.

Manevrarea corecta a foenuh.ri cu duza plati

montati. pentru a ob$ne o ondulalie in4iala

rnoale.

Formarea qi uscarea onduleurilor intr-un cidu.

fr. G*:'r*{i**i pr#irsifrtare s*it€ iaxp*****e ?

a) Con$nun-rl instrucgiunilor anterioate privind

ondularea umedi manuala; s$panirea acestei

tehnici este condi$e a onduldrii cu foenul.

b) Conginutul instruqiunilor privind foenul.

c) Ia ondulaEiile cu foenul volumul este rnai anare

deeit la cele umede realizate tnanual.

d) Precizia cantului ondulagiei valiazd.

li. *s lxs*rc^r*3er*fe gf miif**** aiut*t**r*sn** *e**s*f* ?

t Capul de exercigiu cu supofI Pieptene de frizerie

t Sticll cu pulverizator-api

I Pieptene de ondulat pentru foen

t Foen cu duz{ plat4.

4" Sesctlerea {iars s?i pas a a*tlvitagir

4.1. Formarea;i uscarea onduleurilor cupieptenul de foen

4.1.1. Pregdtirea

a) l,'ixa1i capul de exercigiu.

b) Pieptnnali pirul gi umezigiJ.

c) Separaii o Quv4t de pir de cca. 8 cm. lagime

(v.fig.1).

4.1.2. Formati o ondula$e orlentatl sprc drcapta

a) Cu aiutoml pieptenului fblna$ la inse4ie un arc

de onduleu spre drerapta, pAna clnd se profileaza

un cant de ondulalie.

b) Fixagi cantul cu pieptenul (v.fi9,2).

I

*-I .-. :i'"::

d)

Pieptanagi afc-Lrl de onduleu deia profilat, cu

pieptenul de fben, pili la cantul onduleului.impinged pieptenul de foen din faga Ei pieptenul

din sprrte, cu dingii aproximativ paralel cu capul,

spre carrtul onduleului {v.fig.3)i cu cit mai tare

se inrping irnul spre altr"rl pieptenul de foen sipieptemrl, cu atar rnai pronllnlate \,-or fi canturile

cxrch"rleulilor.

e) Repetngi acrrvitdgle p6nn cAncl se usuc{ pirul.il lnclepirta{i fbenul qi ltsagi p*rul sfl se rdceasci.

4.'1.$, Formerea unul onduleu lndreptat spra s$nga

a) Cu ajurorul pieptenului de foen fixag andulagiaabia fomraet, introducind dingii pieptenului defoen din cealal6 pane in canrul onduleului dejaformat (v.fig,4).

b) Cu ajutorul pieptenului fcrrmagi un :re de<lnduleu spre stenga.

c) Fixati cu pieptenul canrul onduleului format.cl) Rotili pieptenul rle faen din prirnul canr de

onduleu, orientind dingii din nou spre piepten gi'

sprc canrul nou crear {v.flg.s}.e) Uscag oncluleul orientat spre stinga ,si ldsagi,l s{

se usuce.

fl Formagi Ei uscagi unnitoarele onduleuri a$a cums-a a$tat;tnterior.

4.2. Fonnarea gl uccarca unei ondulatii cufoenul

tM.l. Pragdflrea

a) Flxali un cap de exerciliu 9i pregttig un foen cuduza plata rnontare,

b) Umezigi perut gi pieptdnafi-l bine.c') Asezait-vn mai intAi lateratstinga in fap capului

de exerci$u, iar la urnrdtorul exercitiu lateral-dreapta.

t33

-

4.2.2. Formati un onduleu orientat spre dreapta

a) Folma;i cu pieptenul un arc de onduleu spre

dreapta.

b) finegi pieptenul - cu dingii in dire4ia vaii

onduleului - in spatele cantului abia creat gi

ridica$-l uqor; ilr funcgie de pozilia pieptenului

putegi fomra onduletrri mai putemic ori mai slab

evrdentrtate {v.li9.6}.c) Orienta{i curennrl de aer cald al foenului cu duza

apezati orizontal, de la stinga spre dreapta, de-a

Iungul vdii onduleului (v.fig.7).

d) Ridicagi t'oenul qi repetati foenarea pin{ cindpirul se usuci.

gj.

3drt.

.:::}*€*#g! iF:

e) Lisatr pu$n perul sa se usuce.

O Continuagi ondularea pe umatoat'ea po4iune.

4.2.3. Formarea unui onduleu orientat spre stinga

a) Umezili din nou parul qi fonnagi cu pieptenul un

arc de onduleu spre st?nga.

b) Tineti cu pieptenul cantul nou format qi riclicalilu$or.

c) Uscagi pirul cu un curent de aer orientat de la

dreapta spre stAnga (v.fig.8).

S. Si"egeli *€ trebuis svitate

a) P'lrul este prea'ud:I uscarea dureazi prea mult;I este ingreunati fonnarea onduleului.

Pdd este prea uscat:

I onduleurile foenate nu vor fi evidente.

Ciderca nafurals a pirului nu este luati inconsidemrelI ondularca ini$ale nu !ine.

Curennrl de aer al foenului e$te prea fierbinte:I plrul pote fi vfumat;I clienta va resin$ neplacut foenare*.

Pdrul nu este suficient uscat:

I onduleurile nu gin.

f) OndulEuriie nu se rtcesc inainfe de prelucrarea

ulterioara:I cnduleurile sunt prca pugin tensionate.

S* eanturile onduleurilor sunt ridieate prea pu{in ;

I canrudle devin prea pl*te.

S. Contrskc!

Pirul este uscat ?

laa Inu

Onduleurile au putut fi rdcite sufleient, in ega fel

inc€t ca fre bine fomrate i*aa *nu

, ".i,..r! -,, .-.-,!,,!..r.,,.i1-.,

b)

c)

d)

e)

A)

b)

. l,l

a.,.

r,il

',:. ,

.::

"*:11

.<! ,:.. .. :

---'IElffi

1" DesPne ee e*t* vorba ?

s Rularea panrlui umed pe cleget, incep2nd de la

inse4ie (rEdicinA), pentru fonnarea buclelor

plate.

B Consolidarea buclekrr formate cu clipsul'

€ Fonnarea mai multor bucle de acelaEi dianretru'

2. C* noliunr prellrniaar€ slint irnp*;tante ?

a) Aceastd buclare nu se preteaze la parul foane

crq qi foarte lung'

b) Coafura cu onduleuri se obEine atunci cind

buclele plate sunt ordonate la rind, in direcgii

altemative (v.fi9.1a Si 1b).

Direclia bu. clelor determina direclia onduleului'

Direcga primului rind de bucle trebuie sd

corespunda cu dire4ia onduleului ini$al'

cl) Diametrul buclelor deternrina:

- elasticitatea;

- lngirnea onduleului;

- grosimea guv{elor de pir separlte (v'fi9'2)'

e) Buclele plate cu ?ncepere de la rddicind, descrise

in instrucgiunile acestea, se potrivesc coafurilor

lipite pe cap, sau pentru porfiunea de coafurd

respedive. Pentru acestea merg gi buclele plate

lncepind clinspre virf (v- urmetoarcle

instrucliuni)' Daca parul trebuie se ramana

neted in zona inse4iei, sunt prelucrate nurnai

vnrfurile.

3. Ge instrumente 9i mijloace alut*icaresunt necesare ?

E Cap de exerciliu cu suPort

E Sdcle cu Pulverizator-aPdE Piepbo de frizerie, piepten cu coadj

E Clipsuri.

r)I

tIa

-:ttI

i1I

aI

135ril

:l

i

"l:

4. Seserierea p6s eu pes a aeti'rit*iileir

4.1. Bucle plate de la ridicini, formate spredreapta

a) Umezi$ perul Ei pieptala3iJ.

b) Separali o guvili de pdr de cca. 7 p.3 qn., pe

partea st2rrgi a capului de exerciliu.

c) Pieprinaqi guviga incep2nd cu inse4ia, lipite de

cap, spre dreapa. Formali un rotocol {v.fig.3}.

d) Luagi vlrful pdrului in nfna stinga Si dnetiariitdtorul mXinii drepte oblic, sub inse4ia

suvigei (v.fig. ).e; infaqurag $uvita de par pe adgtorul drepq ca o

bandi, dar nu prea sr2ns. Atentie sa nu se

incurce parul (ufg,S).

O ltuneg vi.rfui degetului sub gitul buclei.

g) Scoateg de pe arititorul mainii drepte bucla

formati, cu aiutorul ardtitorului gi al degetului

mare al rlainii s6ngi. gi lineg-o bine.

h) Lua$ un clips qi corxolidag bucla pe girul buclei,

cun arita fi9.6. Atengie ca la fixarea cu clipsul,

si nu fie deteriorati forma ronrnde a buclei.

i) Dupi acest prim exercigiu, pieptinagi din nou

bine pdnrl Ei faceqi o carare ca in figJ.j) De-a lungul liniei canarii formaqi un rnnd de bucle

orientate spre dreapta.

rll

t.

I

I

lrlf,.

,l

136

-

,!$1

L,"GE: ]

-:l'*r... : lEF.' i

_@k) in cachul etiercitirtlui ul.r1liitor r."e!i pleca cle lx

acest Eir de Llucle, pentru il executil br-rclele in

directrii alternatilie ale coafurii ondulale'

4.2. Bucle plate, plec€nd de la inserlie, orientatespre stanga

a) Separdli o quviga de pAr de cca.2 pe 3 cm.'

incepind de la paltea dreapti a capului de

exercitiu, sub primul r?nd {v.fig-8}.

b) Pieptanali Strviga lipit Pe cap, de la srirrga la

dreapu gi formaqi rotocolul buclei.

c) Luali in m2na dreapu virfurile firelor de pir Ei

gine$ nramtorul miinii st2ngi oblic srrbr inse4ia

qu\'iqei {v.fi9.9}.

;::{f::l':

cl) l*isucip $r*ila in iurul arat{torului nriinii stingi'

ca o banth. creind o buclr orieaute spre

srlnga.

e) A.sezaqi degerul Ei cu lnina dreapti scoateti

bucla.

fl Consolidagi bucla cu un cliPs'

g) Formagi alte ltucle, pin:l aiungeqi din nou pe

pafiea $angil a capului.

5. *regeii se t!"eb*ie *\ii*,tt*

a) $uvigele de par au fost s€paftte inegltl:

3 prelucrarea trlterioari va fi impiedicati;

s aspect dezordonat al coafurii.

b) La prinrul rfurr.1 de bucle nu s-a avut in vedere

ciderea naturala a P'.lrului:

r primtrl onduleu nu !ine.

.) $.tl-* cle pir nu este qinu6 lipita cle cap ia

rulare:

a la coafare, t?clicina pin:lui apare

voluminoasi, dezordonata'

$uviga de per nu este linllti in direclia lxrclei:

s primul onduleu nu este pe in-se4ia parului,

ci este prea aclinc.

$uviga de par este resucite le nrlare ca sfoara:

g nu se ob{iae forma doriti.

d)

el

137F

g) Consolidarea cu clipsul este defecnroasi:

r dupa coafare ramane vizibil locul de presare-

i:

:

;.

i- O Firete de par sgnt $raase prea puternic in jurul h) Rtndurile cu bude atr fost ordonate ?n direcgii

ardtitomlui; alternative ?

r bucla se va desprinde cu greu de deget Ei iEi Il aa ':l nu

pierde fcrrma.

h) Buclele au diametre diferite:

r la$mile onduleurilor l'or va5ia.

i) Buclele nu au fost mufate ordonat:

I cinirile vor fi in final vizibile'

:4$.;''l6;1 +e'IsLl1'r

a) Departaiarea s-a ficut ordonat Ei uniform ?

n aa i-l nu

b) $uvita de pdr a fost ginuti lipita de cap ?

I aa r]l nu

c) $uviga a fost ginuri in direqia buclei ?

i-l da tr nu

d) $uvita a fost ingpurate pe aratator fArd a se

risuci ?

Xaa ll nu

e) Bucla a putut ft uEor desprinsa de pe deget ?

r-J aa I nu

Il_

, O Budele au fost corect scoase ?

[]da lnu

i) Buclele au acelagi diametru ?

Iaa ,lmr

j) Buclele au fosc ordonate corect una sub alta ?

Iaa ijnu

k) Prezenragi rezul:arul muncii dv. spre I'erificare

celui care vri indrumA.

g) Clipsul a fos.t corect fixat ?

laa 'Jnu

138

-

;;.,t..1: .o'.'..t: ,:lir:"' '.$!'i..,i.l'ri'

E

G

tt

J" Flesr:r's r,:i* *et* Frlrtr? ?

Forrnrrea l:uclelor plate in fofllil spinllatll, cu

degetele, incepfincl cu virt'urile p:inrlui umed.

Consolidarea cu clipsuri l br.rclelor formate.

Fomrarea buclelor cu inse4ii cle lungimi diferite.

.:1. {le ii'*tiii{! l:ii'€iir}iiriir:.* stilri ilt,p*rt*;:€r; ?

Cuno,stinge privifoare la fonnarea br.rclelor plate

pornind cle la radacirr:i (r'. instnlcliunile

anterioare).

Rularea buclelor inc.epAncl cu vAfurile este

compatibild indeosebi cu:

H buclele cu diametru relativ mare:

a inser{ii lungi;

S bucle volutlinoase {v. instructiuoile

urmitoare).

i*" fr* ir:i:tr;ui*ei;r*:* g! :rii!ie*** xjr.*t5fe..xr*q!!i li. *+-1f€rsfltrc* ?

C;rp de exercigiu cu suport

Sticla cu pulverizntor de apd

Pieptene de frizerie, pieptene cr-l coadzi

Clipsuri

ji. frr*s+rie.r€e i,:€€ sr-i !*a$ * **ririi',Hi;ierr

4.'1. Fsrmarea buclelor plate incepind de la virf

4.1.1, Forrnarea buclelor orientate spre dreapta

a) Umezig parul qi pieptenaEil.

b) Departajagi paml din partea superioar.i a capului

de cel de pe pi4de superioare latemle gi

prindeqi-l la un loc.

c) incep2ncl cll partea srang:i, pe conturul capului

cle exercigiu, separagi o guviqd cle prir de 2 pe Jcm.

tl) Pieptanagi'Euvip incepind de la inse4ie, lipit cle

c-ap, spre clreapar.

e) Cu ajutorul clegetului rnare .si rrl Err:ititorului, insensul acelor de ceasornic, formati cu varfulfirelor de per un rotocol la diarnetrul dont allruclei {v.fig.t}.

f) Rori! cu ambele miini *ryrta. alternativ, intreclegetul urare si arataror, pina la nirhcina,lbnnind o br.rcli {fig2.}

a)

b)

IE

6*

139@

g) Puneli bucla temrinata sub gitul buclei.

h) Consolida;i bucla cu un clips (v.fig.6, pag.136).

i) Exersati formarea de ia v?rful pddui a buclelororientate spre dreapta, Pe o noua ;uvi1:i, sub

linia caririi, p2ai la panea din dreapla a

conturului.

4.1.2. Buclele orieniate spre stanga

a) Pe partea dreaptd, pe conhrrul capului deexerciEiu, separali o Quvila cle pd.r de 2 pe 3 crn.

(v.fig.3).b) Formaqi bucla a6a curn am amtat anterior, dar ?n

direcEie inr.et:d.c) Formali alte bucle. p2na cXnd ajungeli din nou

pe partea $angi a r:apului.

Eln

4.2. Bucle cu inse{ia prelungiti

Ia rularea buclelor cr.r inse4ia prelungitd, procedagi

ca la 4.1. cu deosebirea ce nu se ruleaza Suviga pane

la pielea capului, ci se lasd gitul buclei, dupidoringa, mai scurt ori mai lung {v.fig.4}.

+" G,"*g*!! e* t$ek'i,:i* e?ii:::t$;

aJ $uvilele sunt inegal sepacrte:

tr aspectr-rl coafurii va fi dezordonat.

b) .Suvi(ele de par, la rulare, nu au fost lipite de cap:

I la raclicina parul va fi dezoldonat, volrtminos,

c) $uvi[a de par nu este rulati sub tensiune ugoard:

I aparc pir nebuclat (gen laEe).

d) Clipsul nu este corect prins:I in coafur{ se va distinge locul presat.

e) Buclele au diametre difedte:tr rezulrA un aspect neregulat arl coafurii.

*,r*:'ttt"*tilt

Departaiarea a fost corecta ?

traa lnu

b) $uvitele au fost ginute strans pe cap ?

fda ll nu

c) Exis:a late ?

*laa lnu

d) Buclele au fost corect asezate ?

fl aa ll nu

e) Clipsurile au lesat urme de presare ?

naa Iau

Buclele au acelagi diametru ?

fda lnu

'ei:

ta)

f)

140T

a)

b)

l. ruesg?r* *q *sfe i"'*rli;t"?

I Fonn'area buclelor proeminente, cu degetele, din

pr{ml umed.

r Crearea buclelor ridicate.

I Crearea buclelor lipite.

I Consolidarea Lruclelor cu cliosuri.

R" #e n*€ius:i $r*ti*xliiafl* s,us?t i*ip*r€ei1t*

Cunostinqe despre formarea buclelor lipite,

incepXnd de la virf (v. instrucgiunile anterioare)

gi agezrrea bigudiurilor de volum.

Buclele proeminente rldicate sunt indicate pentru

coafurile voluminoase, pline, respectiv pentru

p 4ile de cnafur5 cu aceste camcterisrici.

Buclele proeminente lipite se recomande pentru

coafi.ri, respectiv po4iuni de coafurA cu vArfurl

explozive.

Diametrul buclelor aste der-isiv pentru vr:ltunul

coafurii, cd $i pentru elasticitatea pirului gi

detemlna marimea sectoarelor.

$. ffie instrg.€*?e*l* Si ritijlr:s*s *.gr"rt*{*er*srJ*t f}**ei$fi!e ?

I Capul cle exerciliu cu suport

f Sticla cu puh.erizatot aplt

I Pieptene de frizerie, pieptene cu coada

t Clipsuri

4, S*s*r!er+* &:s€ *u $!s* * **tt?lt$€ii

4.'1. Formarea buclelor proeminte ridicate

a) Umezigi parul gi piepunagi-I.

b) Separali in partea frontala o guvigi de cca. Z pe 4

cm. {v.fig.1)-c) Pieptinagi Euvita de la ridacini in unghi de 90

grade cu capul, in sus (v.fi9.2).

c)

d)

141

-

f3irl

d) Cu degetul mare Ei arititorul formagi cu vfuful

$uvigei un rotocol care sa corespunde

diametrului dorit al buclei {v.fl9.3).

e) Rrsuctr bucla pfurn h redncina. Atenlie ca padsn fie $nut sub tensiune {v.fig.a Si 5}.

O Consolidati bucla cu un clips {v.fi9.6}.

g) Pieptinali din nou pid qi, incepind din panea

frontale stinga a capului, rulagi un qir de bucle

proemintente.

h) Faceti bucle gi pe unndtorul rind (v.fig.7)-

ffiffi.'.:,,:Jt,;t:.:::,;

: :',1

-lrr"l]:'il':

Ft ..

:: -:-: i]r-:.,i..:

.,.:i::;'trit:: ::.

4.2. Formarea buclelor proeminente lipite {buclearlechin)

lu) Separali intr-una clin pdrfile laterale o 6uvi1d de 2

pe q cm.

b) Pieptrinagi guviga lipit de-a lungul pielii capului.

c) Formaqi la r.irfi"rl 5uvilei rotocolul buclei {v.fig.8);

d) Rulaqi bucla aga cllr1l s-a ar;rat, Pana h ridacini,

la lurrginrea cloriti.

e) Consolidag trucla pe ridicina, acum mai lunga

(v.fig.s).

f) Formagi alte bucle. Exersagi lisarea ridriciniior in

lungimi diferite.

:

@

5. Gregeli ce trebiiie evit.s.t*

a) $uvilele cle pfr sunt inegal cleparraiate:

I la coafare zrpare o coafura cu aspect

clezordonzrt.

b) $uvitr pentru buclele rirlicate este linut:l lu

nrlare, in unghi a.scugit:

E coafura nu va primi volr-mul dorit;

c) $uviga de par nu este ruhtar sub uso.lni tensiune:

I se creazi lale;

E buclele r.or li inegale.

d) Clipsrrrile nu iunt aplicate corecr:

r r.imin vizibile unnele de presare lasrre cle

ace$ea.

e) Buclele au din-rensiuni diferite:

E volurnul coafurii va fi ineg:rl;

I clrlion$i lor ayea nr:irirni diferite.

il Btrclele nu sunt ordonate amest€cat:

r cArarile separatoare vor deveni vizibile dupa

coafare.

S" esntrsis*{

a) Departaiarea s-:l fiicut corect ?

IJ aa -l nu

b.) $uvilele de pdr au fost ginute in unghi corect ?

laa ]lnu

c) Edsti late'l'-l aa -l nu

d) Clipsurile au tbst corecr fixate ?

-Jaa lnu

e) Buclele au acelaqi dianretru ?

-lda lnu

D Suclele au fost ordcnat amestecate ?

il cla -J nu

&,g

i!

!-,,! ''-:;:'i:!+| ,., ..":"''

:

:

Bi

1..,,'L--:d

143

-

{" S*spr* us *gt* vstbe ?

i,i l3nclarea parului lung, f?cut perrnanent stlu

ondulat natural, sub tensiune, folosind:

- bigudiuri rigide;

- bigudiuri <le volunt.

2. <?* *oliuni pre*inrEnere ***t inrp*rfarra* ?

a) Cunoqtinqe despre formarea budelor lipite,

ircepind de la vdrf gi aEezarea bigudiurilor de

t'r-rlttm.

b) Pnrul facut permanent ori ondula: natural

primegte tensiune pe bigudiu qi de aceea se

spuae "bucla cu tensiuneo. Bucla nu-gi pierde

f,rrma nici la uscare.

c) Bigudiurile rigide au la capete din$ (v,ft9.1) cu

L?re sunt ftxate perpendicular pe gitul budei.

,-':"':

3" Ce i:rs'ir":*r**nt€ g{ xtijte**e *i;ltiii**tegunt flec€safl€ ?

I Cap de exercitiu cu suport

f Stich cu pulvarizator-api

I Pieptene de frizerie, pieptene cu coada

I Bigudiuri rigide

r Bigudiuri de vohrm qi ace de consolidare

4. Feserierea Ses ecu pss a ar;frvit#fli

4.1. Buclarea cu bigudiuri rigide

4.1.1. Bucla orientatii spre dreapta

d Umezili p:antl qi pieptlina$-I.

b) Separali pe patlea stingn o gul'i1i de 2 pe 3 cm.

(v.fig.2),

irltnd) Diametrul blgudiului este hot}ritor penm.I

elasticitatea Si letirxea, respectirr grosimea

c?idiongului.

Alegerea diametdui qi repartizarea bigudiurilorse iace in funcEie de coafura doriti.

c) PiepEnali Euvip incep?nd de la radacini, lipit pe

cap, spre dreapta.

d) Formag cu virful $uvitei un rotocol pentru

bigudiu {v.fi9,3}.e) Aqezali in aga fel bigudiul rigid ?n rotocolul

format, inctt dingii coroanei dinlate si fieorienagi opus dire4iei rulerii (reftg.4).

144

e)

O Cu degetul mare ori cu aratitorul rrerezili guvila

de pdr de pe bigudiu.g) Jineli sub tensiune guvita cu biguditrl qi incepegi

rularea. Orientagi bigudiul tot mai perpendicularpe pielea capului, pe misura ce la apropiagi deridicini. in acest scop $negi aritatorul subcoroana dingata a bigudiului (v.fi9.5).

h) in final rula;i pina la radacina Lrigudiul ginr.n

perpendicular pe pielea capului.i) Agatati bigudiul cn coroana tlingard strb gdtul

buclei, printr-o u$oara, rotire inapoi a bigudiuhri{v.fig.6}.

j) irnpingegi pdrul cle pe bigudiu spre pieleacapului, asfel apirlnd o bucld rigida pe cirposibil lipira (v.fi9.7).

k) Formagi ahe bucle, pina ce ajungeg pe cealaltAparte a capului.

.::

145

-

4.1.2. Bscle orientate spre stinga

a) Segarati pe paltea dreapta a capului de exercigiu

o Euvili de 2 pe 3 cm.

b) Rulagi guviga aEa cum s*a ar6s2t, d^r in sens

invers.

c) Continuati pana ajungeli ?n panea sti.ngd a

capului de exercigiu {v.fig.8}.

4.2. Scoaterea bigudiurilor rigide dupi uscare

inpingqi bucla (pad rular pe bigudiu) cu

degetul rnare Si cel aratatot ugor, spre pielea

capului, $nand bine bucla cu rnind.

Rotig bigudiul rigid cu cealalti m?n{, spre

exterior, in clirecgie inverc:i celei de ia rulare

{v.fig.9).

4.3. Buclarea c$ bigudiul de volsm

Rulagi bigudiul de volum, ca qi bigudiul rigid,

pdnd la radAcina Er"n'igei de pir.Consolidaqi bucla cu un ac de fixare, trechndu-l

prin gnd buclei {v.fig.t0}.Rulagi mai departe bucle Ei ccnsolidafi-le

introducind acele pind la buclele ficuteanterior.

5. Gregeli ce trebuie ev;Bege

$uvilele cle par sunt departaiate inegal:

E dupa coafare aspecntl va fi dezordonat.

$uvita nu a fost lipiA de cap la rulare:

E inse4ia nu arate birre.

fuvip nu este tinuu la rulare ?n direcEia lrudei:

E onduleul de rddicini i4cepe prea adinc.

$uviEa nu este rulat'i sub lensiune in dire4ia

corecta:

I apar la[e;

E prArul cref nu devine neted.

z)

b)

c)

a)

b)

a)

b)

c)

d)

i

146TE

':

I

e) Aratitorul nu e.ste linut sub bigudiu la araniarea

bigudiului:

r firele de ptu alunecd;

t apar lale.

O Bigudiul este consolidat prea sus pe gad budei:

I buc'la vz fi 'suDrarotit'in.

g) Bigudiul rigid nu a fost agalat corect:

I bigudiul nu gine.

h) Dantura bigudiului rigid este orientad la nrlare

in direcgie gregitd:

r bigudiul nu poate fi coasolidat

i) Bigudiul de volum nu este corect coruolidat:-;- r bigudiul nu !ine;; r bigudiul cade.

$. Cle*tr*!*!

a) Separarea s-a facut uniform ?

f,aa []nu

b) $uvita de par a fost ginuti lipits de cap in timpul; ruhrii ?

LJda Jnu

cJ Exista pdr neondulat ?

, llaa lnu

d) Bigudiurile sau perpendicular qi bine fixate ?

lda []nu

e) f)iscutafi rezuhatele activitd$i dv. cu cel care vd

indrumd.

r47I

::,.::,, rl -;- .1

, .,'::+.:i:

ri

3. *e-$Elr* se €$t€ vcr€?e ?

AEezarea bigudiurilor de r.oiunt la diferite

unghiuri faga de pielea capului pentm:

- oblinerea buclelor sub ten^siune, pe bigudiul

rigid (sau de volum),

- obEinerea buclelor lisate.

Cornbinalea tehnicilor de mai sus. la crearea

unei coafuri dupd rnodel.

*. Se **!ir.tni pr'*8inrE*ras"e surnt inepct€a*t* ?

a) Cor4irrurul indicatiilor anterioare privind buclarea

Ei agezarea bigudiurilor de volurn.

b) Diferitele tehnici de realizare gi efecnrl lor asupra

coafurii.

c) Posibilimgile de accentuare Ei de estompare a

fbmrelor felei gi capului,

d) lvloda ir: domeniul coafurii.

S. *e im*t**g*es"ees g! erijl*a** aj*?.&ie*r**i,*glt ***esaa* ?

I Cap cle exerc{iu sau $odelI Pieptene cu coade

I Pieptene mare de frizerie

I Clipsuri

r Bigudiuri rigide

I Bigudiuri de volum

I Ace de fixare

t Sticle cu puh'erizator apd

4" *e*ericr€* Fes *,{* 6}&s I €*,$*JSA*i{it

Se va enecuta rrmatoarea coafura: (v.fig.t 9i 2).

a)

b)

c)

r48

-

*:l

jl

&4.2. Buclarea de volum in unghi asculit fali depielea capuluia) AqezaEi-va in panea dreapu a capului Ei selectagi

in partea stingA, inaintea urechii, o SuviF pentnr

prima buda.

b) Pieptdnagi guvifa gi tineti-o ?n unghi ascugit fald

de pielea capului (v.fig.4).

c) AEezagi bigudiul gi rulagi pdrul pe el ptnd lapiele, sub usoara tensiune.

d) Fixa{i bigudiul cu un ac de consolidare (v.fig.4}.e) Separat-r Euvila urmitoare lateral gi rula$-o aga

cum s-a ari.tat mai sus.

0 Fixati bigudiul inroducind acul ptnd in bigudir.rl

aflat lateral mai jos.

g) Scoatefi acul din primui bigudiu gi introducegiJ

in sens invers, prin al doilea bigudiu. Astfel

evita$ presarea pe cap.

h) ConLinuagi buclarea pane in zona superioani a

capului (v.fi9.5).

4.3. Buclarea de volurn in unghi drept fald depielea capului

a) Separagi o Euvila in partea posrerioara a capului.

b) Pieptdnali guvrga, ginegi-o acum in unghi drept

fagd de pielea capului (v.fi9.6) qi rulatri-o pe

bigudiu.

c) Continuagi aceste activite$ in partera din tagi,

superioard qi posrerioari a capului (v.fig.Z).

.Ei.-5*'ig

*Ki€#

:

i

I

-t lI

I

lI

I

*lIII

II

Ii

149r

4.4. Buclele rigide

a) Acum prelucragi panea dreapti a capului.

Alegeli o guvili pentru primul bigudiu rigid(v.fig.8).

b) Pieptinaf $uvita lipit pe cap. incepnnd de la

rdddcinl spre dreapta.

c) Agezagi bigudiul rigid in rotocolul preformat,

astrel incnt dingii coroanei bigudiului s{ ffe

orientati invers fali de sensul rulerii.

O Rulali €uvtF qi ayzag bigudiul ugor la dreapta,

sub gitul buclei.

e) impingeg spre pielea capului parul de pe

bigudiu, pentru ca bucla se stqa lipitd de cap.

D Continuali gid de bucle, p6ni lalirua de contur.

g) ContinuaEi cu budele orientate spre dreapta,

pi.ni ajung la ureche {v.fi9.9).

4.5. Bucle lisate

impe$gi pirul de pe ceafa (care nu a fost ?nc9

prelucrat) in doul zone egale, priritr'o cerare

transversale.

Cu ajutod unor clarne, ridicagi porliunea

superloari {ufig.{0}.

a)

b)

150

I

II

III

II

c,) impartrtr po4iunea inferioard pe paftea stinga a

cefei dupa grosirnea dorita a buclei"

d) Rulag de h vnrf o bucli orientati spre dreapta.

e) Prindegi bucla cu o clami (v.fig.lf ).

D Prindegi in bucle toatl p fia inferioar4 a paduipdna la iumitatea cefei.

g) incepeg pe partea dreapa Si rula$ budele

orientate spre stinga plnn''la iurnetatea cefei.

h) Rezolvali Si partea superiari de pdr Ei prindeli

buclele peste primul rind epre dreapta gi sringa

(v.fig.12).

5 Gregei! *e trebuie evitate

a) Ag inceput ace* exercigiu. degi nu sgpinili ince

exerciliile de bez;:

E nesiguranta in aEezuea bigudiurilor;

E greqelile de folosire a bigudiurilor vorconduce spre alte rezultare decit cele dorite.

b) $uvitele de pe partea s€nga nu sunt finute ?n

unghi asculit la prelucrare:

E partea stnnga a coafurii va avea un aspect

prea voluminos.

c) Brgudiurile nu altemeazi:

E cimrea separatoare va fi vizibild la finalizarea

coafurii.

d) Bigudiurile alese sunt prea subgiri:

r pdrul va fi in ffnzl prea buclat.

e) Buclele rigide nu sunt'execulate in diregiacofecla:

E nu va fi oftinutn forma doriti a coafurii.

D RAddcina buclelor de la csafi este prea scurti:x fuele de pdr vor [tragetr prea sus dupdcoafore.

* **nir*kci

a) Corespund zonele separate cu cele din ilustratii ?

tl aa Int

Dupil uscare pot fi coafate toate campurile

ca in model ?

tlaa lnu

Discuagi rezulatul activitdgii dv. cu cel care ve

inslruie€te.

b)

c)I

_iI

IIIIJI

r

It

It5r

-

1

1

l

.:gi'

1. $r**pr* *q3 *$t.* v*rbs ?

r Uscarea gi fonmrea parului cu foenult- gi cu peria plara de foenare pentru efectuarea

de miEcriri in par;

- gi cu o perie rorunda, pentru a da pdruluivolum.

*" #* m*$ir*ni pr*!!n':!*nr* se;r,* i*tp***e'itr ?

a) Se fac mlscari in pir cu peria.

b) Dinensiunea periei rotunde influengeazi

volumul coafurii:I perie rnare, volum mare

I perie rnici, volum mic, mai mulli cirliongi.

c) Cu c2t pdrul este frenat mai putemic la rAclicinriin sens invers direcgiei intengionate coaftrii, cu

atit va fi coafura mai voluminoasi.d) Pentru foenare trebuie sll fie separate Suvile nici

de pdr. Astfel timpul de uscare se scurteaza €ipirul dobindegte o mai mare elasticitate.

e) Foenul poate fi folosit t-u sau fare duza plata.

Curentul de aer cald va fi ingustat corespunzator

duzei, daci se dore€te formarea de po4iuni?nguste.

O Ia reglarea temperafurii cle foenare se au invedere urmitoareleI la foenarea din apropiere Ei la foenarea

parului fin, degradat structural, se folosesc

temperaturi rnai mici;I la pirul gros gi senetos se utilizeazitemperaturi mai ridicate.

g) Iogiunile adecvate usureazi foemrea Ei

protejeaza parul.

3. e* e*stri'i!'*eB-re* gi xig!*a*e *j*.t$**xresL!*t |1****sr* ?

I Capul de exercigiu cu supofI Prosopf StidA cu pulverieator-apir Perie-sctrelet Ei perie rorunda mesiieI Foen cu duzi plaaI Pieptene universalI Lotiune de foenare

,r{.. $}***ri*r*s tr*s ir:t€ g:ss * x*tilei9&fif

4.1. Lucriri pregefitoare

a) Pregititi-vA toate mijloacele aiutdtoare.b) Repanizag loliunea de foenare pe perul spelat qi

Llscat cu prosopul gi pieprinagi-l.

4.2. Migcarea la fobnarea pirulu:

Ia acest exercigiu se va actiona Fntru obginereacoafurii de la fig.l. Aceasta c-oafurJ clasiqi poartidenumirea de Coupe Savage, adica "t{ietunrsilbatid"!

AEeza$-r'a lateral dreapra , in spatele capului de

exercitiu. Luag in mina dreapta peria,

iar ?n cealaka mina foenul firi duzd.

Punegi peria pe partea laterali a capului de

exercitiu Ei ur o u€o{re rotire ridicagi pirul ruPeria.

a)

b)Ii

!I

I:

.3

152G

:i,lrl,

i'','-,'1.,''

.. _ , _-.__ifi.l:;:

-,,ini

c)

d)

Ridicali u$ol peria qi pu$a$-o in direcgia

inten[ionati coafarii finale {v.fig.2).Simultan conduceli foenul cuplar pe cald.

dinspre ridlcini spre r-?rfiui pirului. Mi.scarile

periei:;i fllrentul de aer produs de foen uebuies:l aibd totdeauna aceeaEi direclie {v.trg.3}.Nu linegi foenul prea aproape de gir gi aici prea

mult in acelagi loc !

Periali gi foenagi pad numai tn sens invem

coafurii ulterio"are, pentru a cteea volum

{v.ft9.4}PieptAnati pirul clin nou in direc_qia inten$onar,i a

roafurii- EI este acum mai stabil gi mai plin.Mutali-v, in cealalri parte gi apucaqi peria ,sl

foenul schin:b?nd mdinile. Foenali restul piruluiin nodalitatea anitaaa.

Foeaa{i panrl din panea frontald gi posterioari a

capului.Formagi zona cefei migcind incet peria spretnterior.Aranjagi p:lruI cu degetele ori cu o perie.ComparaEi coafura obginuG cu cea din fi9,1 .

Efectuaqi corecturile, dacA este cazui-

:.li'i

:''''-

4.3. Foenarea pirului

la acqst exercigiu, partea superioari a capului va fipreluccrti cu o perie rotunde de dimensiune medieEi cu foerurl.

a-l Relaxati cu mina pirul spilat qi pieptinat gi

uscagi-l pulin cu lbenul.b) AEezali-vi lateral, in spatele capului de exercidu.

intr-o minii luali o perie rorundd de dimensiunemeclie, iar in mdna cealaltd foenul cu duza nlatamontata.

c) Separagi o Euvigi de paq mai ingustri Ei maisubgre dec€t peria, din partea superioari-spatea'caprilui

d) ASezail peria la rAdacina Suvi[ei. TensionaEi pdrulcu peria. Conducegi foenul cu peria spre l-irfulfireior de par {v.fig.S).

e)

g)

h)

i)

153c

ij

#S#{ibtl1

e) La nivelui r.Xrfurilor firelor de ptu'ini-epe$ slrotili peria gi rulagi apoi guvila spre pielea

capuiui {v.fi9,6,7, 9i 8}.

fl Foenagi gur,tgele pina c?nd acestea se usuca. [.a

pdrul luog se repete toate procedura pentru ca

pdrul si fie bine uscat Si sd dohrindeag:i

elasticitate.

g) Iasa$ pirul s5. se recsa$ct pulin pe perie.

Scoateli apoi peria prin invirtire {v.fi9.9}.

h) Prelucmgi ?n acesf fel tot pirul din zanz

superioari a capului- Restul padui pmte fifuenat tot asa. sau ca la ap.4.2.

t=l

154

-

S" Grege$i ce F*htrie sf itag*

a) Traumentul se face asupra pddui prea ud:

I uscarsa dureazl prea mult.

b) Se separA guvige de pdr prea groase:

I uscarea dureazi prea mult;I elasticitatea va fi redusd.

c) Zonele pdrului sunt prea pqin ridicate :

I r.olurnul .va fi prea redus.

d) Foenul nu este indreptat "spre virful firelor deptr:r pad foenat va avea aspect ciufuIit;I pielea capului va fi prea intens lnctlzite.

e) Temperatr.ua curentului de aer foenat este prea

ridicaE, ori foenul este gnut prea aproape de

Pir:f parul va fi veternaq

pielea capului va fi prea putemic lncehid.

D Po4iunea de pdr este uscate prea pu$n:

I nu va fi ob$nutn forma dor{tl;r coafura nu durcazi.

,* *.*rrr. *{erf

a) Coafura oblinuti corespunde cu cea din fig.1 ?

ilaa nnu

b) Ati putut reeliTa cu peria rotunde vohmele inzona superioari a capului ?

I aa i-l nu

c) Ptnrl s-a usc"t ?

faa lnu

d) Suntegi mulgumit de ce ag rcalizat?

Doa ilnuDar:i nu sunteg mulpmit, argumenta{i!

' ::.

e) Discutagi rcanltatul cu iadrumitod dv.

r55

-

E!F: il

ff' I

i',.

ir'l

i. Despre c* est€ 1"'(iri]* ?

*l F<lenarea.si tblnrarea simlrltana a pirului "sulltensiune" pentrar a obgine:

- rularea interioara- mlarea exterioara.

?. e* cro$iun! prei;*til'tare surlt neses&re ?

a) Conlurutul instftrctiunilor anlerioare.

b) Pcntr-u foenzrrea nrlata spre interior gi er:terior', ca

qi foenarea de la ridacinzi se pot utiliza perii de

foenare rorunde $i senrirotuncle {v.fig.l}.

3. *e instrat!'n*rr€€ gi r:eijl*a** aj*i$?*a:'e*unt *xeeesa?e ?

x Cap de eserci;iu cu .srtport

3 Perir de ftrenare selnirotunde $i rotundeE F'oen cu duza plata

E Pieptene unir"ersal

E Clame p€ntru prin lereE Lotiune de foenare

4. ffiescri*nea pas €i.r pas a *ci;vitSgti$r

4.f . Lucr6ri pregetitoare

Aplicap loliune de foenare pe parul spaiat qi

uscat cu prosr:pul.Separagi 7 cimpuri de aceeaqi dimensiune fiecare

6i consolidagi pdrulcu clanre {v.fig.2}.

4.2. Foenarea pirului in lungime gi a vidurilor

La acest exe{ci[iu se ia c;r model coafura din figura.Partea dreapti a coafurii qi panea post€noare a

capului, respectir/ ceafa, trebuie foenate spre

interior, partea stingi trebuie foenati spre exterior

tv.fig.3)

z)

156@

:1,

L-

l..l;,'*.;t .i-.r!1;' +i; I

r 1:"-l;-a,.;:i-r-'---

i!t!!tll:llllll

b)

4.2.1. F oenarea spre interior

a) Aqezagi-vi in spatele capului de exercigiu ,si luafide la ceafa o poqiune subgire clin pdrul delimitat.

b) Cu peria semirotuncLt plecagi de Ia radicinapirului {v,fig.i[.). T1-ageti peria rotind-o ugor spreinterioq plnei la virfuri,

c) Cu foenrrl cuplat pe cald, a4ionagi cle deasupra

$uvilei. Curentul de aer irl foenului trebuie sd

insogeasci rnigcarea periei.

cl) Rasucigi peria cu o jumatate de rotalie spre

interior (v.fig.5).

e) Repetagi operatiunile descrise pnna cin<l parul

din zoni este usczrt qi format.

O FoenaEi zona cefei in acest fel, puviga cu EuviEd.

g) Dupi parul de pe ceafa foenagi pdrul din partea

posterioa{'ii a capului gi apoi partea din dreapta,

spre interior. (v.fig.6).

4.2.2. Foenarea porllunll care cade spre exterior

Penuu foenare separati po4iunea cea mai joas;i

din patea stanga a coafurii.

Preluagi pe lagirnea unei perii rotunde po4iuneade par, incepind cle sus. Tragegi peria, rotind-ospre virfuri.

Jinegi foenul sub po4iunea de pdr. Curentul deaer trebuie qi aici sd insogeascd nrigcarea periei.

Rulag parul cu o jumttate cle rotagie a periei spreextedor 6i mai foena{i o data parul (v.fig. ? 9i 8).

indepnrtagi peria rotind-o ctr atengie. FoenaEi inacest nrod, por$une cu po4iune, intregul p{r de

Pe paftea $ang4.

mtE

" F..'-,='.

a)

b)

c)

d)

e)

gE

.*s**

il r;.

,qF"ffi".

=:-;:4;"q::. ",l]-!-1i=l:s+-r" 4 .

. . .....i :i::il 1:':rilj . ::.;

il*:r, i:.*.

157%

l,l

'l

I

*,- *:jf€:$.ii,; :r:'; *ebGi,s *uiv*'i*

a) Po4iunile separate sunt Prea mari:

I pirul se usuca Prea incet;

f elasticitatea e-$e redusi, aga ca rularea spre

interior, respectiv spre exterior, est€ prea

estompatd.

b) Perii periei sunt prea deEi, ori prea rari:

I parul nu cade neted 6i in mod egal;

I rularea spre interior, respectiv spre exterior,

este slab imprimara.

c) Rdsucirea pdrului pe perie nu s-a ftcut ctl

suficienti griji:

I virfurile firelor de par $au indepartate.

€. i;e:':,i:r":r*r

a) Corespunde coafura obginuta cu cea din fig.3 ?

laa lnu

b) Elasticitatea rularii i$erioare este bund ?

t*l aa Ll nu

c) Elasricitatea rul{rii octerioare este buni ?

laa trnu

d) Parul cade neted gi unifcrrm ?

traa iln,

e) Existe virfuri rebele ale irelor de pnr ?

Ida i-]nu

O intreaga forrnd a coafurii este armoaioasi ?

laa Ilnu

r58

-

! Foenarea diriiari din irrredirta apropiere a pieliicapului pcntru:- a prociuce la ridacini un volunt rotturd;- a accentua forma cdrjrii;- a lrrelucra conturrrrile iaterale qi contur-urile

cefei ia panil rnai scurt.

t, ** -:sllii.rii +t"si:-:i;:e:*e F,{.ii!t irT:a**e.$ia ?

a) Tehnica descrisa in acest subcapitol va ficlenun:it:r 5i

nl>ombarc" .

b) Cunogtinle referitoare iat

& continutul subcapitoielor anterioarc pdr.ind

loenarea:

s sarcinile duzei plate la foenarea clin apropiereacapului:- micqomrea lagimii curennrlui de acr;

- por{itrnile inguste, curr ar fi canrurile(rr-rarginile) gi bombirile, pot fi prelucrate dilii:rt:- la ntanevrarea corecte a foenului- pericolulsupraincalzirii pielii capului se recluce.

E criteriile de alegere a periilor:Pcnilu foenarea bombArilor qi canturilor esleinclicata o perie semiroruncla. Finalr,rrile coafuriipot li foenate 5i cu perii rotunde 5i cu perir-schelet.

3 *e fsretc"$ieeeitt* si $*.t*s'i sr,,?*€i$-!*ii':*i:l$tl*t $'Fe**sa:* ?

& Cap cle exerciliu cu slrport, ori moclela Perii semirotunde gi rotuntleE Perii-schelet

E Foen cu duza plarlE Loliune de foenare

4 S*s*ri*i'*s *as r;!j ,**s a a.*t!ri!t*6ii

4.1. Lucrdri pregititoare

a) Pregatigi-va toate instrumentele necesare.

b) Aplicagi lolitrne pe pr{ru1 spdlal gi gters cuprosopul Si pieptaoag-l inapoi,

-:i

4.2. Formarea perului la ridicini

in umra acestui exerciEiu vrenl se obtinern coafuradin flg.1.

Luati in mint stlnga ibenul qi in dreapta o periesemirotunda.Aqezrgi-r.a lateral. in dlepnrl clienrului, pulin infa1a, asfei incit curentul clc aer al foenului s:i fieorientat spre sparele capului (v.fig.2).

A$ezali peria la insertta frungi qi conducegi-o cca.2-3 cm. spre.spatele capului.Ridicagi pirul cu o uSo.J$ miqcare de rotire;imiqcali simuhan peria inspre firrnte. Apare obombare r.izibile.

a)

b)

c)

d)

159G

',l

i

e) TrneF foenul cuplat pe uc'aldo la mica dismnE infap po4iunii cle pdr bombate {v'fi9.3}.

f) Dupa cAteva seculde folosigi din nou peria inrnodalitatea afitztL. Repetati acliunea p2ne c2ndpid se usucd 3i rezult'; o bcmbare vizibiln inzona rid'icinii.

g) ContinuaEi in zona superioari a capului.

4.3. Formarea eiririi $cenarea cantului)

in carlrul acestei actirdtdti vegi ridica cele doui laruri

ale slrarii prin foenarea cantului. Sublinia$ asdel

cdrarea Si pdn aceasta fomra frizurii {v.fi9.4}.

a) Tfasali o carde, in conforrnitare cu planificareacoafurii.

b) Agezali-ve inapoia chentului.c) Foenagi pane }a usc?l.r€ tot perul, cu excepFa

car:irii.d) Lua$ peria semirotund:i in mina dreapd, pentru

a putea si fenagi carrtul drept aI r'iri.rii.e) tuali foenul ia cealahe mnna.

O Punegi peria la radecira parului, paralel cusensul cirdrii. Luafi o po4iune de par pelungimea periei (v.fi9,5),

g) Ridicag peria, risuciad-o ugo5 9i ?ndreptali denai multe ori crrrentul de aer cald al foenului depe o parte pe sealalti, dar tot timpul in aceeagi

direcgie (v.ft9.6).h) Acgionaii ?n succesiunea descrisd, pina aiungegi

la cregtet gi il includegi gi pe el.

i) Schirnba$ locul periei gi al fenului dintr-o miniin cealalta 9i foenagi celdlalt cant al cir.irii inacelaEi mod (v.fi9.7).

4.4. Foenarea contururilor laterale 9i ale eefel,la pirul scurt

Prin fazele de lucn-r prezentate tn ccntinuare se vaobline un Snal de frizurE care cade u€or spreiaterior (v.fi9.8).

a) Trasagi o cerarc de-a lungul conturului,despe4ind prin ea po$unea ce trebuie foenati,de paruJ ce va fi prelucrat mai tirziu (v.fi9.9).

b) ASezaEi-ve lateral inapcia cliennrlui. Luagi intr-omind o pede semirotundd gi in mina cealaltn

foenul. Lr:agi o poztge de lucnr comodA(v.pag.343).

c) incepeEi deasupra urechii: pune{i peria larddicina p:irului Ei preluagi o po4iune de pir pelungirnea priei.

d) Conduceti peria prin po4iunea d. pat,rdsucind-o uEor. insoEigi miEcarea cu foeoul

{v.ftg.10}.e) Repeta$ aceste activitigi p2ni c{nd pirul va fi

uscat Ei fomat.f) Continuafi si lucra$ pine c2nd zona prevlzutA a

contunrlui este formati.

Variatie

Rezultanil acstei tehnici de fioenare poate fimodificat folosind diverse perii rotunde mari"

incercag I

160

-

.g

':&.i€*

R

{" --q-*t

161G

c)

$" Sregeli ee trebuie evitate

a) in loc de lo$une de foenare s-a utilizat fixativ:

r perul se lipegte de perie Ei nu poate fi forrnat.

b) Peria este nepotrit'ita:

r pdrul se apuci cu greutate;

f peria apuci iruuficienr par;

I portiunea de pdr va fi prea puternic oli prea

slab formati.

Se iau Ia prelucrzt quviEe prea mari de pdr:

r pnrul se usuca prea incet;

r panrl ra fi prea pugn Jhstic;

I a-specnrl frizurii va fi dezordonat.

Peria nu a fost manevratA elastic, sau a fost

rnanevrati in sens gregit:

I pirul c;;pdtd insuficenti elasticitate;

I apar locuri de rupere;

I nu va fi erbqinr,rtd fdzura doritd.

Foenarea nu s-a executat suficient in tirup:

f pdrul va fi insuffcient uscat;

r parut va cApata prea p4ind elasticitare;

f durabiliatea frizurii scade.

Temperatura a fost prea ridicatd:

I ped Ei pielea capului vor fi vitimate;

t foenarea devine dureroasd pentru client.

Curentul de aer a fost orientat in direqie gregiti:

I va fi preiudiciat asp€ctul frizurii;

f se poate suprainc?lzi capul.

S. Gcntr*iut

a) Corespunde rezultarul obginut cu forma dorita ?

ll ,:a ll nu

b) V-a reuEit bombarea rotunjita a nidicinii ?

I tta fnu

Ati obtinut un contur uniform de-a lungul

carArii ?

trda trnu

Sinuga po4iunilor fonnare este bun{ ?

.l aa lJ nu

bl Pan t foenat s-a uscat cornpler ?

il da lnu

D Cliennrl aperc€put neplnmt ratamennrl ?

laa lnu

c)

d)

d)

e)

s)

162n

'1. S**pt'* *e est* v*rbe ?

I Foenarea pddui semiuscal p€ntru;

- coafuri lejere, prin fbrmare cu degetele.

- iarlionEi Ei onduleuri care cad moale, prin

fonnare cu formatorul Swing.

I Elaborarea, respectiv sublinierea, de detalii ale

coafurii.

&.. #e nq}fin*mi i:;rsiis'ti::ilri; s$rit lqTtF$ria*t* ?

a) For:natorul Swing este o combinagie intre

temoperie qi foen, cu doui corpuri-perii

intlependente Si peri escamotabili {v.fi9.1}- Cu el

se obtin cdrlionli qi onduleuri care cad moaie.

:

-Erb) Cunogtinge despre:

r cootinutul instrucgiuniior anterioare privindfoenarea;

: ef€dele Ei intrebuingarea produselor de .styling

Ei finisare pentru efecte de guvilare;

t moda acuala ?n coafuri - reyisfe de

specialitate Ei reclame de moda.

+t. {i'e i**triiix?**is gi :e!jl***e aji*t6t*at**iin? ****s*r* 'j'

r Cap de exercigiu ori model cu par scurr

I Foen cu duziI Forn:aror Swing

I Pieptene cu dinti rari

a Loliune de foenare

I Spray de par ori gel

f'{, [,]***ri*r** i:s$ sr* p*s * **;*ivit&ti*cir

4.1, Lucriri preg*titoare

a) Pregafiti-va toate mijloacele aiuatoare.b) Repartizali loliunra de foenare pe pirul uscat cu

prosopul.

c) Uscagi pnnrl cu un foen frrE duzi. in aga fel incdtsi rimlni numai uqor umed.

4.2. Formarea eu degetele 9i foenarea

in loc sa fie format cu o perie, pdrul este format cu

degetele. Pentru acesr exercigiu lu{m ca model fig.2.

163r-

a) incepeli cu una cli:r ceie douri pli4i laterale Luali

ca de obicei foenul in mdnS'

b) Cu degetele incicite, apucati por[iunea de pirdesdnatit f<rrnrdrii, pentru a ob$ne boltilea

neccsilri {v.fig'3}.c) Conduceii curerrtlrl de aer t-alcl al fcrenuhri' peste

clegete, spre prr, traglrrd panrl iir sens cotltl?r

cre5terii gi al coafurii finrle (v.fig.4i.

cl) Dirpa pa4ile larerale, foerragi parrea de sus a

capului, zona frungii, a pirgii posterioare qi in

final -ceafa.

'Lllierior incercagi sa exectttaEi qr alte coafi'rri in

aceasti tehnica.

4.3. Formarea cu formatorul Swing

Cu fornratorul Swing poate fi executatd aceeati

caafura, cu cirlionqi tv.fiS.S).

Luagi in mdni fomratorul Srr,'ing. incepeg c-u

partea laterala

Cu mina iibecr separaEi o poqiune de pir cle

nrarimga fonnak>rului Swing {v.fig'6}.Netezili pilrul alunecind ctr peria foenului cle mai

multe ori, in direcgia dorita a coafirrii. spre

vdrfurile firelor.

$uvita asdel preg;tfta, dalr-o pina la nrcliclri,prin aqionarea intreru petorr,rltr i bascula ut.

(v.fis,7).

I

I

!I

I

;I

i

I

!!I

:

I

1..i

I

!t:j

I;,r

'.:-i.3;*14g;19-!4f

trEr

a)

bl

c)

d)

t64

-

j

e) Trageli formatod spre vnrfurile firelor Ei repetaliprocedura pana cand Euvila de par este uscati.

D Aclionag €rfirl formatorului Swing in aga fet caperii (di4ii) si fie retraEi- Exrrageg formatorullateral. DacA dori$ mai mult volum, inaintearulirii trage$ ps4lunea de pir ia sens inversdirecgiei dorite a coafurii.

g) Mai in6i formagi partea laterale., aryi par.rea

zuperioard a capului Ei ceafa.

4.4. Prelucrarea detaliitor

a) ?n incheiere, prelucrafi p.irul cu un piepten crr

dinlii mari (ex" piepten A.fro), ori aranfali fiecare

Euvi{d cu degetele, tn direc$a dorirA.b) Utilizati spray de pnr ori gel pentnr a modela mai

eficient, ori mai tcu franiuriu forma obliauti.

S. S:.*6*ii ** r;'r,bL"ri* ;*iiitni*

a) Curentul de aer cald nu este condus corectdegete:

n po4iunea de pJr nu poate fi prelucrati;r kmperatura inaltd a foenului poate devenisupanetoare-

b) Campui'ile nu sunt prelucrate suficient insensul invers celui al cresterii piirului:

E coafura nu are suficientA stabilitate Ei volun-. :'

c) Degetele sunt insuficient urilizate la formare:E coafura nu va dobnndi forma doriti.

Parul esfe ia final coafat cu perii ori cu pieptenicu ding minrnfi:f nu se va obline efectul de guvifare dorit.

Pirul au este preuscat suficient:I prelucrarea cu forrnatorul Srring r.a'fi prea

indelungati.

D La formarea cu formatoml Slving sunt departaiatezone prca mari de pir:I zonele nu pot fi corect prelucrate.

5. j.;fr*:falilt

a) Corespund rezultatele cu imaginea din fig.2 ?

il aa rl nu

b) Forma coafruii este aceeaEi pe ambele p,e4ilaterale ?

tlda Xnu

c) Ati obtinut un aspect leje1 respectiv &anjurat alcoafurii ?

llda nnu

Trecerile coafurii la pe4ile laterale, partea$up€fioarA a capului gi spre ceafa suntarmonioase ?

lda nnu

Dv., respectiv modelul, sunte1i m:rtgumid derezulatul ob;inut ?

fJda nnu

lntetesa$-vi la ccl cate ve ia$mi€Ste asupraposibilitrgilor de perfeqionare.

d)

e)

d)

e)

I

:

:

*!IIIIti

165I

Ir

f ****i"s f8 ag:"* ucr*a ,"

Ndnarca zonei de pir cu degetele qi cu un

piepten cu dingii mari gi prelucrarea, respectiv

relaxarea cu peria.

Realizarea coafurii dorite, cu ajutod pieptenului.

Conferirea de stabilitate coafurii, folosind sprayul

ori lacul de pir.

,::,.** *eif!;;r":i *relirrtin*r* sunt *ec*s#i4r ?

a) Pnrul trebuie ataniat in conformitate cu planul de

coafare. Aranjarea, ca gi tehnica de aranfare

decid coafura de mai tnrziu. Plecind de la

tehnicile de budare (v.fi9.1) descrtse, trebuie

rcalizatA o coafurtr cu onduleuri qi o parte

buclat?t ?a zona cefei (v.fi9.2).

b) inainte de coafare, pIrul tebuie sd fie complet

uscat Si rlciq in caz contrar, la coahre se pierde

prea mult din elasticitate.

c) La planificarea coafurii se va a\€a in vedere qi

elasticitatea pirului este dependenti de:

- densitatea pnrului

- starea sa de intreginere

- intensitatea unui ev€ntual permanent existent

- diametrul bigudiurilor utilizate gi al buclelor.

d) Nivelul de relaxare a pidui la coafare este

dependent de:

- caliarca gi pretratamentul pdrului

- felul preparatr:lui gi al tehnicii de aranjare

- intensitatea piepttrnatului Ei a periratului

- distanga dintre dingii pieptenului

- densitatea perilor

- frecvenga pieptinatului Ei periatului.

e) Ca mijloace aiuttrtoare impotriva ozbuririiu

p{rului (incdrcare electrostaticri) 6i pentru

strjllucire se recomandi sprayuri de strilucire,

creme de coafare, ceari Ei preparate-gel.

D Coafura va fi consolidati cu sprayuri qi lac.

s. :l* is*struffient€ gi niijleaee ajutdtearei{"int ngeesar* ?

a Cap de exercigiu cu suport

r Pieptene cu coadd, pieptene mare de tiizerieE Perie de frieerie

ts Spray pentru strilucire, cremi de coafat

El Ceard, gel

E Spray de p{r

-:.1,,+:5::,-+-.i.=4='!=ii:.5t:

.';u;g;;g.g1= -# '

!

lI

166G

"--.1ffi

,:i''

?'::.:it..'

tr

a)

b)

r. fits*i,:r'tt*:t*:i fi,i::j r:i-.. **:i-!5 -4 ef:iit:,1:.t'.r

4.1. Ac{ivitili pregititoare

Controlati dacd pirul este uscat pe toata

lungirnea; daci este cazul, mai lasagi-l sa se

usuce bine.

?ndepartagi bigudiurile cu atenlie.

4.2. Afdnarea gi dctensionarea pirului

a) incepegi cu ceafa, trag2nd cu degetele fiecare

Euvigi buclatd qi pieptdnind-o cu un

piepten cu dinlii mri {v.fig.3}.

.S*i,

$+,#:f*:

.-=*-&'.& F'=;=

€i

- -T&F,F

b) Procedati in acelagi mod cu toate buclele.

O Luaqi peria de frizerie gi periagi pirul. periarul

putemic gi reperat - $i opusa direcEiei atanji:nilui - detensioneazd adru|.

4.3. Coafarea p5rului

a) Pe partea dreapti a pa4ii anterioare a capuluiperiagi un onduleu.

b) Pieptdnag onduleul (v.fig.4).c) Netezigi pdrul in zona superioa€ Ei posterioare a.

capului, cu pieptenul. Venigi cu palma pe unnapieptenului pentru a disciplina eventuale vArfuri

{v.fi9.5).d) ControlaF forma in oglindn gi dacd este cazul, cu

coada pieptenului ridicali quvigele prea plate(v.fis.6).

I

I

:

i

t

:

I

r67l.!!.*

Ft.I

f,L

i .) Daca este nevoie, dagr pe varfrIri cu spr:ly pelrtru S' *gntrcE*l

strilrrcire ori cu ceatd sau gel.

0 Cr,r aiurorul cozii pieptemrlui ori cu clegetele a) $uvi1a ondulata a fost bine fonnata ?

U, ,ragegi onduleurile din partsa inferioeni a I tb ..-l nu

c?rpulur

' g) Rerragetr-va ciqiva pagi Ei controlagi in oglindn b) Apar virfuri rebele din coafur,i ?

i conturul exterior al coafurii. Cu ajutorul cozii Il Aa -l nu

pieptenului rnai ridicagi guvigele prea plate, sau

apasali cu palma po4lunile prea ieElte ?n 'afari. c) Rugali-l pe c.el c:rre vi instruieste, s{ verifice daci

i, h) Con:paragi coafura cu rnodelul. coafura oblinute corespunde modelului !

i.) Dac, e.ste ner.-oie, consolielali coafur-:r cu lac ori

cu spcty, pe care le pulverizagi de la cca. 30 cm-

de pdr. Evitati pulverizarea pe fagn gi nu inspirali

p-;Lrticulele pulverizate.

$" Greseli ee trebuie evitate

a) Pad nu era c-onrplet uscat:

I la coafare se va pie(le elasticitatea dorira.

b) Pirul ilu ir fost destins ?nainte de periere:

I periatul der,ine drrrertrs prntru clienti.

c) Pdrul a fost prea pugn periat:

r nu se poate preiucra pafiea netede a coafurii;

I coafura rra fi prea c€rliongatn.

d) Pa*ga buclatl a ccrafurii nu a fbst coafag cu

e.xactitate:

s aspectul coafurii va fi alter.rt de virfuri rebele

5i de "gdurin.

e) S-a folosit prea mult fixativ, cearl ori gel:

f pad se lipegte gi are aspect gras.

O Nu a fost delm intrebuinlat fixativ:

t coafura nu $ne;

I onduleurile se lasi rapid.

168K

, "{,i:1 ;q-.:4;'k

. 'r:]:I -r- Y

*'!-l " .:. a:l

;!GfE.

^)b)

c)

|.ii+Fj|:}il:: .1,'- if:l..: r,"r::'{-.E 'i

E Conferirea de stabilitate si volum unei coafuri

prefomtate.

li Taparea pirului in diferite zone Si in unghiuri

diferite ale Euvigei fala de pielea .apului.

e Acoperirea Suvitelor tapate prin pieprenarea

netedi a parului de acoperire.

i: '!" ai :: ! ;-, ' - 1 :

Conginurul instrucgiunilor anterioare.

Pdd cu lungimi diferite este u$or de rapat.

Pdrul cu suprafaqa foane netedd (de ex. pdrul

anificial) Ei cu lungimea firelor egala. se rapeazA

gfeu.

Prin tapare, coafurei i se poate mdri volumul,dar poate fi qi aplatizatn.

Rezultatul taplirii este in funcgie de:

- distanta dintre diagii pieptenului

- clesimea periei

- frccr,-enfa rr:iEcdrilor cle tapare.

l'i{ilr tle coafurd crr supratbqe mari pot fi tapate

t'tt o rlede cle frizerie.

: : * i i'?.$ t9'* i,: :s r; -i.:n: F i rri: ij !##i;* ;* I :.r l*-E:i}# i.*;

*!ii!{ r={ieg$&i':? :j

EI Cap de exerciliu ori model

E Pieptene cu coadd

E Pieptene de frizerie

tr Perie de frizerie

tr Prodtrse de finisare

.i=E';fEergu! ilas cu p&s F frctriait*tij.:,

Instrucgiunile urmeroare descriu tehnicile de tapare adiferftelor segmente ale coafurii. Ca acliunepregedtoare, aplicagi tellnica de ondulare la fiecaresegmeff 1V.ng.t1.in partea dreapt, sunt prevezuli carlionli Ei inaceasri situagie se udlDeaze bigudiuri mai subEiri.

4.1. Aetivitili pregititoare

a) Detensionagi gi periagi parul.

b) Formagi coafura (v.fi9.2).

I

- I

5F..rd)

e)

ft

Ir69

1

4.2. Taparea pirului pentru stabilitate givolum

a) Separatri in p-artea frontali a capului o 5uvi12 de

acoperire de 8 cm. legime 5i cu o grosime de 3

cm. Aveqi gdie sa nu se supraPuna sirarea de

separare a quviplor cu cea a guvifelor pentru

bigudiuri trasate anterior. in caz contrar, se vor

creea in coafura ciriri nedorite.

b) Pieptanap quviga in sus, Ia un unghi mai mare sau

mai mic fala de pielea capului, in func{ie de

volumul pe care-l dorigi.

c) JineEi Euviga ridicati cu mXna, tragand ugor de

virfuri.

d) A€eatr pieptenul la cca. 3 cm. de pielea capului,

in partea inferioard a Euvigei d. ptt, in aga fel

*rcit di4ii pieptenului si nu stdlpungA complet

€uvita.

e) impingeli pieptenul, resucind uEor dingii in jos,

pinela pielea capului. Fireie de pir impinse inzona rddicinii confera guviEei stabilitate gi volum

(v.fig,3).

D Repetag procedura tn funcgie de volumul dorit.

Pentru aceasta, introducegi pieptenul din ce in ce

mai sus in Euviga de pir (v.fig. ).$ Separagi umritoarea Suvile, de aceeaEi uuirime, in

spatele primei €uv4e.

h) Introducegi din nou pieptenul, de data aceasta

dingi patrunzind complet in quviga.

i) Tapali aceaste Eu!'rta Si pe celelalte in acelaEi

nod, pioe la ceafa. Pentru inceput lesagi pe4ile

laterale neprelucrate.

4.3. "Netezirea" gi coafarea zonelor tapate

a) lncepetr cu ukima po4iune de pnr tapatalaceafa.

b) A$ezalt Euvip in palma intinse Ei netezili-o(v.fis.5).

c) Pieptinagi Euvip in forma doriti a coafurii. Nu

introducegi prea adinc pieptenul h p.r, penrru

ca pad anterior rapat sa nu fie descilcit

{v.fig.6}.d) Prelucra$ fiecare parte pentru finalizarea coafurii.

170

-

,::l.l.ti;'

ffi

ffi

i::rl':-i:

-ffi

4.4. Taparea pirlilor invecinate coafurii

incepegi cu partea stingd, deasupra urechii.

Separag o €uv4a de pir de 3 crn. lagme, iar

rasnrl parului din zond fixa$-l sus, cu o dama(v.fis.7).

Jinegi quviga intinsd aproape de cap, in direclia

coafurii.

c) Tapagi Euvi{a incepind de sus {v.fig.S).d) Tapag po4iunile de deasupra - cu exceplia

po4iunii de cgrare - a$a cum s-a atAtat.

e) Tapa$ ultima po4iune, pe cerare, de jos.

Pieptinagi porfiunea latetala in forma doritri.

4,5. Taparea pirlii ondulate a coafurii

Luali din parte'a dreapu o podiune mai mare deper $i tapag-o conform volumului dorit, inlungime Ei h vnrf Mfi9.9).Repeagi procedura, in funqie de necesirEgi.

Tapali vnrfirrile numai uqoE pentru ca taparea se

nu fie vizibile.

b)

a)

b)

r7lre

4.6. Retugare, coriiare

a) Unigi pa4ile coafzte, coafrnd zonele de legatur.n

(v.fig.lo).Pnnil de acoprire netezit bebui'e si acopere

pesle tot ?-ona. tapata.

b) Conuolali in oglindd forma coafurii Si eventual

ridica$ pe4ile prea plate, cu ajutorul cozii

pieptenului- Pe4ile prea voluminoase gi

virfurile rebele apnsa$-le cu palma.

c) Folosili prdusele de finixre, Pentxu a conferi

coafurii stnbiliaB.d) Compara$ ceea ce ali obtinut, cu mcjdelul

(v.fig.tt). Eventual codag rezultarul muncii dv.

*, Gregeli ce tr€buie evitate

Taparea pentru stabilitate gi volum

a) Po4iunile de par ryrate smnt prea mici:

I vorapare cdriri.b) $uvitele de par nu au fost linute in unghi corecL

E parul va primi prea mult ori prea pugin volum.

c) Suprafaga zuperficiah a portiunii de p{r de

acoperire a fost €i a tapati:x tapanrl devine vizibit;tr coafura are aspect dezordonat.

d) Perul a fost apat pane la virful firelor:I virhrile vor trebui si fie netezite din nou.

e) La netezirea po4iunilor de p.lr este prea muh

acc€nnlaapaJd teFt:I coafura nu primegte volumul dorit.

Taparea pirtilor invecinate coafurii

a) Po4iunea de pir nu este linuti aproape de cap:

I volumul ei va fi prera filar€;

bJ Perul nu a fost tapat in formi:I nu se obgne coafura doriti.

Taparea por$unllor ondulate ale coafurll

a) Onduleurile sunt tapat€ prea putemic:I ele igi pierd f<rrma.

bl \-drfurile suot kp.rte prea pute$]i(X apatul devine vizjbil.

* *r:*tro?ui

Pirul de pe partea superioartr a capului este

coafat voluminos ?

|--laa []nu

Suprafaga po4iunilor de acoperire coafate este

netedi ?

Uda Unu

Cararile de separare sunt vizibile ?

tl da fl nu.:.

Trdcerile zurit armonioase ?

naa fJ nu

e) 'Po4iunile de pir tapate de sus stau bine ?

a)

b)

c)

d)

172

- ----

laa lnu

;.'.:: :.:' ,:_::.i-',: a;i.il

., ;f,:.:.,'t,

t. SesBre ce este vorba ?

I P6rul uscat prill aeraj, foenare sau dupi formare

Trebuie:

- lbmrat cu electroondulatorul

- prelucrat in detaliu cu gel gi spray prin finisare

ctr degetele.

*. Se nolir.rnf prelirninara suitt irxpo*ante ?

a) Alatud de tehnicile de finisare prezentate inaceste instrucliuni exisui, printre altele:

- detensionarea panrlrri cu foenul, pentru ca

dup6 formare s;i se redscd elasticitatea

suplimentari;E ondularea cu ondulatorul electric, penrru a

obgine ontluleuri cu cant exacq

3 rasuci{ea pirului mai lung, cu ondulatorulelectric, pentru a obline onduleuri interioare,cidionli ori cascade de c3rlionfi;f prelucrarea cu bigudiuri calde, penfru a obgine

coafuri cirlionfate aerate, cu rtrdncini rnai curindnetede;

r incre[irea parului cu drotul p€ntru formfui lamoda.

b) Prelucrarea prirului us(at clr dispozitive fierbinlise obgine prin presare Ei caldurd. Procedeul deprelucrare este miilocit de umiditatea naturald a

pddui;c) Cunostinte despre moda acfuald ?n coafure:

|E din revisae de specialirate Ei rel'iste pentrufemei:I prin spectacole de nrcda.

d) Cuno$tinfe privind efectul Ei apliczrea produselorcle finisare:I geluri pentru efecte de Euvilarell $pray fixativ pentru formi gi volum-

S. ee instr*rnertt€ gi rrgl*aee aiutSt*ar*$t$its &ase$*9* ?

I Cap de exercigiu ori modelr Spray de pir ori gel

! OadulatorE Perie de frezat Ei pieprene.

€. !]+sc:'le:es pas eu pas a aetivitHgii

4.1. Activitifi pregititoare

a) Pregid$-ria toate instrumentele.l:) Llscaqi p{ruI cu fnenul ori crr aparatul tu

inl'raro;u.

4.2. Fonnarea p5rului scurt cs andulatorulelectric

La fiaalul acestui exercitriu trebuie sa obgineqicoafura din fig.l.

173G

4.2.1. Pregitirea

a) Pieptanagi pirul Ei separagi o Euvil5 de mirimea

unui bigudiu mediu de volum, ln zona

superioard a capului.

b) Piepunagi pirul vertical pe pielea capului.

c) Trnetr Euviga intre degetul mare Ei aritAtorul unei

miini, iar cu cealalti mane Fneti ondulatorul

preAncdlzit.

d) Punegi ondulatorul la mijloc-ul Euvilei (v.fi9.2).

e) Trageii ondulatorul spre virful quvilei (v.fi9.3).

4.2.2. Ondularea

a) Prin inchiderea ondulatorului, apucagi virful

€uvitei de pnr (v.fig.4). Avegi grijA ca pdrul sd fie

egal repanizat pe ondulator.

b) incepegi s{ ondulagi pirul. Dupi unadou{ rotiri

deschidegi pu$n ondulatorul gi tn4gdndu-l ugor

neteziEi evenrualele v2rfu ri rebele.

c) Ondulagi constant pdrul pin4 in apropierea pielii

capuiui (v.ff9.5).

4,2.3, Formarsa 9i protejarea

a) Introduceg dinp unui piepten sub po4iunea

ondulat{, pentru a feri pielea capului de

temperatura ridicati {v.fi 9.6}.b) Lesagi cildura sd acfioneze scurt asupra p{rului;

la pdrul putemic tirnp mai indelungat, la pidfin Ei la cel deteriorat timp mai scurt.

4.2.4. Ondularea gl gwltarea

Ondulatri paml prin deschiderea scurti aondulatorului.

Tragegi lateral, cu atenlie, ondulatorul din

onduleul format.

Prelucragi restul pirului coresptrnzitor coafuriiplanificate.

4.2.5. Reallzarea detaliilor coafurii

Prelucragi coafura reciE, prin ciupire, pieptinare Ei

altele. in acest scop putegi incerca tehnicile dinparagrafele ce urneaze.

F-:j

i!

i.€

I

l"alg

a)

b)

c)

174G

:Ii1t:i; r, -,'il!:ilii'.:.::' :::.'

4.3. Flnisarea au ajutorul degetelor gi cusprayul

a) Ridicaf pdrul de la niclacir]A cu ajutorul degetelor

de la o mAna gi pulverizagi-l cu spray fixativ(v.fis.7).

b) Prelucragi resrul pdrului in ordinea: cre€tet,

pa4ile laterale, partea din spate.

4.4. Flnisarea cu ajutorul degetelor 9i cu gel

a) LuaEi pe virful degetelor o mici cantitate de gel.

b) Prin ciupiri formagi v2rfurile gi lateral in faga

urechilor (v.fig.8}.

c) Prelucra[i in acelaEi fel o parte ori tot p{d de la

ceafd.

!':..

r75:

4.5. Finisarea cu degetele prin frictionare

a) Puneli in podul palmelor o candate micn de gel.

b) Introduceli mainile sub po4iunile de par qi

friqionag panil la redecina in sens irrv-ers celui al

coaturii {v.fi9.9}.

-i-. .

q,f.::'l'+

Prelucragi in acelaEi mod pdrul din partea

superioari a capului, din lateral gi din spatdecapului.

in ffnal criupiEi guvigele in direclia doriri.

S. *rs6eli sa {rs*ui& as6**e*

a) Ondulatorul a fost ginut prsa aproap de pieleacapului:

I se pof produce aruri.b) V?rfurile po4iuailor de pir nu $lnt prinse corect

la rEsucire:

I se produc ruphJfi ale virfurilor.c) Pirul este incehit timp prea lndelungat:

I structura perufui v ?ve, de suferit.d) Pnd este incilzit prea p4in timp:

I formarga cirlion$lor ra fi. incompleti.e) La finisarea cu degetele pirul este ridicat prea

Putrn'I coafi.ra va avea insuficienti for:ni.

D RZdncina este tratata cu produse inadec\rate:I coafi.ua nu line;r datoriri Euvrttdi redncinilor frru|C'{'i:dlaspect ndangriiir.

g) Gelul nu a fost reparttzat cu vdrful degetelor:I conrurul nu clobdndeoste efectul dorir de

franlurare.

h) Friqionarea nu s-a facut in sens contrar coafurii:I coafura nu are fonna doriti.

S" Cs.+tr*hri

a) Corespunde aspectul coairrii cu cel din imagine,ra?ectiv corespunde clorinlei dv. ?

il aa r-l nu

b) Cu ondulatorul s-au fonlat onduleuri corecte ?

lda Il nu

c) AEi rez,hz,at stabilitate pi volum suficient ?

naa :lnu

d) Au exisrat dificulugi la finisarea cu degetele ?

ll oa !nu

e) AF avut probleme r-rl utili;.area rniiloacelotaiutarcfarc'!

noa -lnu

O DiscutaEi rezultatele cu ijcstructorul dv.

Il!

l

I

c)

d)

776

-

1 l**$pfu* il::' .i*trr:: ":ir..i;* I

B impletirea pdrului rnai lung

- in coadd-spic

- in coadd cu trei guvige.

E Realizarea de coafuri de efect pentru zi gi seari.

$c nage;"trti :ii.*ti! ir?tpsftent* ?

impletirura este un gen special de formare a

coafurii, pentru care trebuie sii existe o zuficientd

lungime a ptdui.

impletiturile sau cozile pot fi realizare din treisau mai multe puvite.

Formele de bazi ale impletirurilor sunt:

5 coada.spic. Din ambele pd4i se ?mpletegte

clte o noui €uv-ip cu doud cozi medii {v.fig.l);

P coada in trei guvige.

Din ambele pri4i se pleaci cu

noua, pusa gi irnpletite pe Llna

guvile existente {v.fig,2).

cite o guvile

din cele uei

a)

b)

c)

G coada ia trei guvige, rrariantd.

De ambele pdrfi se mai ia cite o i;uvign nouf, clar

de sub una din de uei Euvile exist€nre Si

impletitn cr: ea {v.fi9.3}.

177

3. Ge instrumsnte gi rn$laace aiutitoar**$nt neceEare ?

I Cap de ererciliu ori dienB-model et p{nrl mai

lungr 'Pelerinn

t Perie de frizerie, pieptene de frizerie, pieptene

cu coadif Elastice Pentru Per

I Spray de Par

4. trescrisrea pas cu pas a actlvititii

Aici vor fi descrise, ca exemplu, impletirea unei

cozi-spic qi a unei cozi in trei $uvi$e- '

,4.{. Lucriri prcgfrtitoare

a) Pregftili-vA toate miiloacele aiutitoarc'

b) Proteia$ lmbrecamint€a cu o pelerinl.

c) Pieptnnagi cu SditP'tuul deja spilat, uscat 9i

netd.

4.2, Goada-spic

a) AEezati-r{ inapoia czpului de exerciliu ori a

clientei-model.

b) i:a partea zuperioart a capului separali o

po4iune de pir de cca.10 crn- ldgime Si 3 crn.

grosime $ forma$ din ea dou{ Euvife egale

(v.fls.a).

c) Ageza$ Euvita ts din dreapta peste guvip A din

stinga (v.fi9.5).

d) ln iosul Euvilei A separa$ o aha Euvip. la acest

scop utiliza$ un pieptene pe care il $negi cu

ha:ra senge, ori arffebrul nainii s6ngi(v.fis.6).

e) $rviF sqarattr ageza$-o la dreapa, Pe guvip A,

in cnrciC peste Suvila B (Y.fi9.7).

O IraS in mana sgnge tntraga impletimre. Cele

doui Euvite nu trebuie si se asrestece gi trebuie

si fie e8"l tensionate.

S) tn josul $uviter B separali o noue Suvttn- ln acest

scop folosi$ un pieptene cu coadx ginutin m6na

dreapti, ori arititorul mainii drcpte.

h) Suvip separati puneli-o sple $aoga, pe Ernrila B,' venind irn cnrcig peste guvila A (v.fi9.8).

D Lua! diir nou impletitura cu rnnna dreaptn.

D Repeta$ aceiagi pagi pane c2nd aiungeti la ceaFl

$i to l"terel s1 aai €xi$ per de impl,etir

178

-

Y-

J-l

-_tJ

:

:

-.!

k) implet{i coada pnnd la capit, ludnd altemativ

de Ia s$nga gi de 14 dreapta $uvite, p€ c?re, a$a

Lum s-a aretat mai s1rs, le ve$ ageza cnrciE

(v.fts.e).

l) Suingeli finalul cozii cu un elastic.

4.3. Coada in trei guvife

a) A,gezali-vd inapoia capului de ercercigiu, ori al

clientei-model.

b) Separag o po4iune de par de cca. 10 cm. lagime

$r 3 crn. grosime din cregtet pi din ea alcdruiti 3

Euvige de grosimi egle {v.fi9.10}.c) Puneg guvip A din stioga peste Euvip B din

cenrru (v.fi9.11).

I

-:i

:

t

1

if1II

lI

179G

d) Luagi po4iunea de ?mpletit in palrna stAnga gi

puneli guvita C pe Euvifa A (v.fi9.121.

e) Punegi guviga B. spre dreapta, Peste Suviga C gi

muta$ po4iunea de impletit in rnina cealalte

(v.fig.13).

O Sub guvila A, spre stinga, separagi o alti guvigi.

Folosi{: in acest scop un pieptene cu coada

nanevrat cu mnna stingi, ori arAtatorul stnng

(v.fig.ta).g) Ultifta guvili separati aqeza$-o peste guviga B,

spre dreapta {v.fi9.1 5}.h) Luali po4iunea de impletit in rnina stingd,

puneEi quviga A spre dreapta, peste $uviga B

tocmai prelucrati- Acum guvila A este in pozigie

cenrrali (v.fig.{6).i) Separali la dreapta o ooui quvild. ln acest sccp

folosigi mina dreapti Ei un piepten cu coadi, ori

, ardtd.torul miinii drepte.j) $uvila proaspet separag pune$-o spre drerapta

peste €uvita centrala (v.fig.l7)-k) Luali po4iunea de irnpletit in mina dreapti.l) Repeegi eapele p2na cind ajung4i la ceaf,i 5i nu

mai exist4 pir disponibil pentru impletit(v.fts.l8).

m) impleti$ restul piLrului ca la o coada obignuit4cu trei segmente (v.fi9.19).

n) Fixagi capnnrl cozii cu un elastic.

4.4. Varlatii

Folos4i tehnicile inv4ate spre a ve dezvolE creativpropria experiengi. Urmdtoarele imagini(v.fr9.20,21,22) sunt destinate sri vit stimuleze tnacest sens.

. ,:.,1::,t:

':: ; r,:; ,'.i: .::.-ll -i.:.f:.: r..

l : ,.1:i:a::T.l:i '

B'.*A.1e-

B b.-

Ac

180rc

lElr

rj Uontriitui

a) Corespunde rezultatul cu ceea ce agi dorit siobginegi ?

tl da fl'nu

b) PaEile laterale ale coafurii n-au fost prelucrate

prea leier ori Prea strins ?

tJ d2, _l nu

c) $uvtele de pdr au fost separate in grosimi egle ?

il aa fl nu

d) C,oafura are aspecr general armonios ?

!l cla 'J nu

b)

Propuneri Pentru creatia de coafuri:

a) impletiti coada in diagonali pe cup'

bl lndoili capntul cozii gi consolidaEiJ'

c) infnrmusega$ coafirra dupe dorinp-

5. Gregeli ce trebuie evitatg

a) Pfuut este pra scurt in totalitate, ori partial:

r lmpletitura are aspect dezordonat;

I coafura nu dureazi.'

Elasticul nu a.$igura fuffea corec'dl:

I coafura nu dvrezr?Ai

I impletinrra se desface-

$uvigele separate sunt inegale ca gnxime:

r aspectul lmpletiturii nu corestrrunde;

r readtl o inploinrri asimeuicd'

$uvilele au fost prelucrate pra lejer sau

neuniform:

r per$e laterale de coafurii au sspect

dezordonat Ei neuniform'

$witele au fost prea suirs prelucrate

f ?mpletitua este srli pugin e4presivn.

Nu a iost'respectatii ordinga etapelon

I rezultatul nu corespunde cu forma doria'

c)

d)

182I-

e)

'i. Sesg:r''* *e es€* vel'ba ?

€l Formarea pirului rnai lung inr-un coc simplu

(Chigrron) in fornd de banana s! prinderea lui.

Et ObEinerea cle coafuri cle efect prin combina;ii de

elemente cle prindere fixe,si rnobile.

3. *e **giur*t p:etfr*€it*re $lxr3t itxpcer**r:te ?

a) Coafurile prinse se ohlin numai cu per strficient

de lung.

b) Portiunile rulate se obgn dia una sau mai nrulte

guvile.

c) Coairrile prinse ofera mari p<xibilita$ de

r.liversificare, prin forn-rarea gi prinderea de

po4iuni intoarse, rulate, impletite ori cornbinale,

de rnirimi diferite.

d) Cocurile simple se numesc Chignon.

e) No$uni despre:

€ clame Ei ace de ptu de fomre qi dimensiuni

diverse, folosite ca mdloace aiutitoare de

prindere a pfrului;& role din burete €i pemite de par pentru

cresterea Ia volumul dont al parului;

E posibiltti{i cliverse cle prindere (legare) a

pirului, ca de ex. elastice cu agrafe ori elastice

imbricate c--u materiale texdle-

3. Ce lnstra;$?effit* $! ryrsjle*e€ aiu*At*aresunt necesare ?

e Cap de exerciliu, ori clienti-model cu pir care

dep*qeEte linia luneriior

E Pelerin:i

E Perii de frizerie, pieptene de trizerie gi pieptene

cu c-r-radii

S[ Legituri de gir ori elasdc

6 Role din burete

K Spray de par

E Clame de pdr de 5 cm. lungime, asortate la

culoarea perului Ei ace de pAr {v.f!g.t}.

Eil

aF. *escri*r*a Fas €ir fles a aetlvitdtli . .

4. l. LucSri pregetitoare

Pdml "spilat $i rrarar cu un fixator adecvat rebuiepregedt peflrru coafarea prinsa.

Daci coafura prinsd €ste

* volurninoasi {cirlionp6 ori ondulaB) pid puspe bigudiuri de voltrm se u$uci sub casci;

I mai pu{in !-oluminoasa, pdrul este foqlar cu periapi foenat;

S lejera: pirul se usuci pe c:tp cu aer.

a) Pregatigi-vi toate miiloacele aiuatoare.b) Proteja$ imbrAcardnrea ctr o pelerini,

dacd se lucreazj cu o clientd-model;

c) Periagi cu gnie parul uscar

i83

la acest exercigiu se ulflireEte obginerea unei

4.2. Prinderea unui coc Chignon in formi debanani

coafuri ca in fi9.2.a) A€ezaii-va in spatele capului de exercigiu ori al

ciientei-model.

b) Periagi pEnrl spre spate gi ridicagiJ la nivelulurechii, ca o coade de cal.

c) Rotigi panrl de mai multe ori, in sensul acelor deceasomic (v.fi9.3).

d) Conduce$'ccada de cal" in sus, risuciad-oputin {v.fi9.4}.

e) lndogi-i €rful spre dreapa (v.fig.S).

0 Tragegi vfufurile parului spre stinga-jos. puaegi-l

sub guviga de par rodri in sus, in aEa fe1 inc2tsi se formeze un n:lou, respectiv un Chigrroain formi de banant {v.fig.O}.

$ Consolidag Chignon-ul cu trei clarne sau 3agnfe. Jinegi torul z;ptcr.ape de cap, penrrustabiliate.

h) Pentru o sfabilitate zuplimentari uritjz2g trei acede pir {v.fig.O}.

i) Dacd este necesal pulverizali asupra forrneioblinute spray fixativ de pAr.

4.3. Coafuri prinsi combinatii

la acest exerciEiu trebuie obtinuta coafura dinfi9.7-8.

EE

i

184

-

:

'.:..:,.;:j'.i.;

.i ,l:t,i::i:

i:irl:...

iI

I

ffi

4.3.1. Lucriri pregititoare

a) Aqezagi-vA in spatele capului de exercigiu, ori alclientei-model.

b) Pe zona superioare a captrlui irnparygr pnrul indou4. de la ureche la ureche.

c) Prindeli po4iunea inferioani cu o clamd desepamre (v.fi9.9)

4.3.2. Prelucrarea pirlii superioare

a) Tapati energic partea superioard a pdrului, lar5ddcina.

b) Neteziti suprafap Ei aduceli pnrut in mijloc,printr-o risucire.

c) Crea$ volumul frontal printr-o uEoard impingereinainte {v.fi9.10}.

i:t

:#'

_,..''...lMi': iis:ta,&. -:t'..

+:&l;_:i:

:'. j"r: ".

:td-:. :::,

',n'ffiult

rer85

G

d) Fixali acest element al coafurii strins lingipielea capului, cu o clarni (v.fig.ll)'

4.3.2. Prelucrarea pl{ii inferioare

irpatpg p,erul din zona posterioare a capului

pdntr-o cdrare verticale pe miiloc.

Resrul pddui rasucit uqor din partea zuperioar6

punegi-l peste cirare.

lncruciEagi cele doui quvige de pir de doui ori

(v.fig.12).

d) LegagiJe folosind un elastic cu clami, agnfd'.

e) Scoatqi lateral o Euvip ingu"srn din coadrn gi

rasucifi-o pe coadi, apoi consolidagi-i capitul cu

o clam{ ascunstr (v.fig.i3).

O PiepEnag neted piirul iozii Ei nisucifi-l pe o rolidin burete sprc e$erior (v.fi9.{A).

lndoig rola in formf de U Ei ffxag-o de p{ml de

pe ocremiarea inferioara a cefei (v.fig.ls).

Tragegi perul de la mijloc spre stinga gi dreapta,

in aEa fel ca rola din burete si nu se rnai vadi(v.ft9.r6).

Consolidatri capetele rolei, ascrrnse in dre'apa gi

ln stlnga ridlcinii pirului cefei (v.fi9.17).

Fixagi coafura obginuti cu pu$n spray de p'ir.

-'.

a)

b)

,"};S ''"fgF,:

ffih!&

c)

__ ffiffi

186

-

ffif;

*IimH

ffiru5. Gregeli ee trebule evitate

La rcalizarea cocului {Chignon}:a) Pad nu a fost perlat in mod egal spre zona

' posterioafi a capului, jos:

Il cocul va fi asimetric.

b) Pirul a fost fixat ctl prea ml,rlte clame, respectiv

nu a fost fi:rat pe locul iorect:

E cocul nu va avezl forrra duitn.

Coafura prinsi combinati:a) Piml nu a fost imparyt aSa cum s-a ardtatl

E coafura nu este armonioasa.

Ped din fala nu a fo$ tapat suficient:

I va lipsi volumul necesar in po4iunea din fap;E aspectul final d coafurii nu va corespunde cumodelul;

I fiorme nearmonioasd.

Prelucrarsa padui nu s-a.facut conformindicaliilor:

r nu se va obilne forrna doriti.

b)

c)

187rc

S. *entrelrri

a) Cocul Chignon a dobindit fomra de banana?

fda Jnu

b-l parfle laterale ale coafurii au aspect echilibrat ?

ll ,ta fl nu

c) Cocul Ctrignon este stabil ?

,J da fl nu

d) Coafi.ua prins* combinati este armonios

impa4it4 ?

oa llnu

e) Zona superioart a capului are suficient volum ?

-laa Jnu -_

D Rola din burete nu este vizibiln ?

loa lnu

g) Toate elementele coafurii au fost prinse stabil ?

'I aa ,ll nu

D A$ avut diffcuhrig Ia oblinerea coafurii ii-] aa Jnu

188

-------r

*TqT€3U LATII PERMAN ENTE

1. Ondulareapennanentiapirului.... .pag. 191

2. Arsezarea biguclirrrilor pe cAmpuri sau iulestecat . . . pag. 195

3. Utilizarea tehnicilor speciale de ondulare penlanenti . . . . pag. 197

4. Aplicarea preparatului pentru ondulare gi supravegherea

procesuluideondulare ....pag.201

5. Fixarea ondulirii pemlanente . . pag. 205

: =essae

6e esie vorba ?

* Alegerea precisi a zonelor de pirpentruondulare.

E Montarea unei zone de per pentru ondulareapeffnanenti asdel ca:

- vlrfi.rile sd sts.r paralel cu lungimea firelor pe

bgudiu;- parul sa se eseze pe bigudiu uniforrn, ffrainc2lceli.

t. #* *c{iuni pretiminare sultE importa;rte ?

Cunogtinge despre:

a) Trxarea. cirdrii;b) Separarea zonei pentru cndulare:

F h$mea corespunzebare lungimii bi$udiului,E grosimea corespunzetoare diametrului lateralal bigudiurilor (v.fig.1 );

c) [ftilizarea hlrtiei speciale ugureaza ondularea;d) C.onsolid'are,a elasticelor de oprire

E elasticul trebuie se $ea fer{ se preseze;

e) Posibilitatea consilierii Si diagnozei pentruaplkzrea ondularii permanente (v.anena).

3. Ce instrunne{lte gi rnijloaoe ajutiiteraresunt n*s€$are ?

E Cap de exerci$u cu snpofiE Pi€ptene cu dingi raiiE Piepftene cu coadiH Clame pentru separare

- !4&E1;r,ffi:'-

E PulverizatorI Bigudiuri pentru onduliri permanenter H1nie speciala

G Mase de lucm mobila-

*. *escrieree pas rt; pas a activiiilii

4.1. Pregitirea

Purqi in ordine qi umezigi p6rul capului deexerciliu.

4.2.lmpirtirea pirului

a) Trasagi doud cdrtui paralele, de la frunte la ceafn.

Disunga dintre cnriri trebuie si corespundilungimii bigudiurilor.

b) Cimpul creatimpe4iEi-l printr-o ciraretransyersali qi prinde$ cu clame perul porliuniidin f"ts gi din laterale (v.fig.2).

- E'l

. t1:. :

:: - I:=F- .,u: *.. ;

' -:li.r +.;IZ: j

a:i:*ai*ir."i

:! r! lr,;f,it=F- - :'-'- .;* it'..:!jall ri-:1tift{

' 'a:+l3144@i

i9l

-

4;3. Separarea zonelor de ondulat !

a) Trasati transversal o cirarre, asfel ca se apere o

po4iune de par boresPunzetoare bigudiului

(v.fis.3).

b) Ridicagi po4iu?ea separata cu ajutorul cozii

pieptenului Ei luali-o in mdna libere. Apoi

alunecaEi cu cogda pieptenului ginutA orizontal

sub po4iunea sryaraH,.de sus in jas, peste perul

ramas. ln acest fel acesta va fi separat de zona

de ondulare.

c) Rnsuci$ pieptenul cu coada in mann. Piepdna$

po4iunea in unghi drept cu capul {v.fig.4}.d) Pieptinali porliunea pdne cind ea este intinsi

uniform (v.fi9.5). Cu degenrl mare gi cu

ardtitorul netezfi po4iunea, p.'oi" acum o

luaEi in mina dreapta.

4.4. Alezarea hirtlllor speciale pentrupermanent

a) Cu mAna stingn hag o foip (ufig.6).

b) Puneii forga pe zona centrala a po4iunii de par

$nute iffinst (v.fig.7).

c) Aluneca$ ct Mrtia cittre vXrft-rl pdrului, asdel ca

vSrfrrrile si se giseasci complet in hittie.

4.5. Montarea bigudiurilor gi ondularea

a) Puneli un bigudiu sub aratd.torul, paralel cu

pielea capului (v,fi g.81.

b) Punegi apoi degetul fllare pe bigudiu $ trageii-l

p,en|le virful firelor de pdr.

c) infagurag cu degetul mare vlrfurile pe bigudiu

(v.fi9.9).

d Rnsuci[i pnrul pe bigudiu, bagand ugoq pind laredecina pnruhi. Degetele mari apasa

pemranenq pentru ca virfierile si se ruleze pe

bigudiu.

4.6. Gonsolidarea bigudiului

Luagi a: degetul mare gi or ariGlrorul elasticul de

cauciuc $ agagag-I.

Atenlie ca elasticul sa nu exercite niciieri vreo

presiune deosebita asupm pdrului, iar bigudiul sn nu

$ea prea lejer (v.ft9.10).

a:,8,fIr

i;

I

i

I!--.-..

i

I

,',:t*-: : :: :&ia.: : :

.4. -,**.l.."i.:l*::)'a1,"

t:i.,. :i:i:':-':t i,

l

I

::tii,r'::;.5'-

:,,:g::1.:-t:::1, : .

j .;ii.ii:', 1

i i-ltf1

*#: '"itsg::-- :

:+@:;ffir+::.._ i-.

l't ll

I

lfilfn

192r

, h&"

##ffiqro

193C

;

*!

F r.:.r---.*=*"* ,*

:-ai J:.,r.t,j

iijl 1. ,

.i- 1 '-a:.:a

5. Gregeli ce trehuie evitat€

a) imPl4lrea s-a realiz:rt greEit:

I pot rezulta incilceli ori se ingreuneazd

asezarea umldtoarelor bigudiuri'

b) Jinerea incorectd a po4iunii de par la punerea

bigucliurilor:

I dacd unghiul. cu pielea capului a fost asculii'

reanlta o rdddcini neted:i;

I dace unghiul a fost obtuz, se favodzeazil

crearea de carari intre bigudiuti'

c) \4rfurile nu au fost infegurate rotund pe bigudiu:

r virfrrrile vor iegi ulterior din coafura sau se

YOr fupe.

d) Sigudiurile au fost Puse oblic:

J a1ar car:ri 9i o ondulare inegala'

- e) Elasticul a fost Prea strins:

r vor rezuls locuri presate gi indoiri'

0 Bigudiul a fost Prins Prea lejer:

r la rliddcinn nu se face ondulare-a'

S. S*ntrolul

a) C,omparari aEezarea bigudiului pus de dv' cu cea

din fig.10. Este la fel ?

laa Unu

b) Ce diferenge sesiza$ ?

u-ardri ?

r-l Oa I nu

Varfuri rebele ?

Iaa lnu

c) Clapa de cauciuc produce presiri pe pdr?

lloa fnu'

I d) Dupe a$ezarea celodalte bigudiuri aspecnrl este

: oeregrrlat ?

i -f* -lnu!

i e) Oferili rezulutul muncii dv. spre verificare

; instructorului

t94E

Separarea. gi ondularea po4i rnito, de pdr in aga

fel incit toate bigudiurile sd fie ordonate unull2ngd alrul, ori unul dupa altul.Separarea neregulatd a porfiunilor de ondulat gi

punerea bigudiurilor in funcgie de conrurulcaoului.

La agezarca pe c2mpuri a bigudiurilor pentruondulagii permanente nu se are in vederedireclia de cregtere I pirului gi coafuraulterioare.Ia aqezarea amestecata a bigudiurilor pentru

onduldri pefinanenteeste posibilA optarea pentru felul de coafureulterioard qi luarea in considerare a

particularitn$lor individuale;se evitd ci.nirile nedorite.

Cap de exercigiu cu suportPieptene cu di4i rari, pieptene cu coaddClame pentru separarePulverizatorBigudiuri pentru onduliri permarienteHArtie speciali pentru permanentMisufa mobild

,,-i -ai:::ii.i j::. :..- 1.!::.:: , i! :::ai :. i:li l. ,t tjtir

4.{. Pregiltirea

Punegi in ordine Ei umezigi pi.rul capului deexercigiu. Daci este necesar, veti umezi unele pi4ide pnr mai tirzlru.

4.2. Flasarea pe cernpuri a bigudiurilor pentruonduliiri permanente

Trasagi doui ciriri paralele intre frunte gi ceafe.

Distanga.dintre ciriri trebuie si corespundilungimii bigudiului.lmpae{r cimpul obEinut printr-o cdraretranwersali.

!&.

;;- -q. hE+iffi

hpa+g c?mpurile laterale printr-o cirarevsticali care se termina in spatele urechii.Prindegi cu clame perul din cimpurile respective(v.fis.{).

e) incepeg a€ezarea bigudiurilor umrindinstnrcliunile anterioare. C,ontinuali lucd c2mpcu clmp, pind cind tot panrl esreftrft$urat pebigudiuri (vfi9.2).

c)

d)

'a)

b)

6E

Ew

&t

K

a)

195U

b)

4.3. $epararea amestecati a porliunilor pentru

ondulate 9i montarea bigudiurilor

a.) Apleca$ capul de exercigiu ursor pe sparc gi

pieptanati pdrul inaPoi.

b) Separali o zon'i de oudtrlare in procedeui zig'zag

incepind cu nrijlocul frunEii gi montali tn mod

obignuit bigudiul.

c-) LrrrryStoarele bigudiuri punegi-le amestecat, p?ni

Ia ceafe {v.fi9.3}. La po$unile inguste folosi$

bigudiun mici, pentrtt a le plasa corect $i pentru

a nu se srAnjeni recipror'.

S-au folosit bigndiuri lungi la po4iuni inguste de

pdr:

I bigudiunle se sdnienesc reciproc;

I zonele laterale nu pot fi ondulate cornplet gi

la redicina nu stau suficient de intinse in iurulbigudiutui.

Po4iunile de ondulat sunt prea groase:

E rezulti ?nc'2lceli gi ridicini netde.Po4iunile surt prea subtiri:

r creste numarul bigudiurilor, asfel ca ele nu

pot fi plasate corect.

La alegerea tehnicii de ondulare nu sunt avute in

vedere paaicularita$le coafurii gi cele

individuale:

I coafura rezultati este nesatisfdcatoare.

S. **r,tr*la;i

a) Comparaqi realizarea dv. cu modelul a$ plasat

corect bigudiurile?

ilda I nu

c)

d)

e)

Po4iunile separate au dirnensiuni corecte?

-l aa il nu

C.lririle in zig-zag sunt proportionate ?

ll oa ;l nu

Tensiunea pirului ?n regiunea rddicinii este

aceeaEi la toate bigrdiurile?

Jaz I nu

Vbrificagi impreuni cu instmctorul dac{ araniarea

bigudiurilor corespunde coafurii planificate.4.4. Gon$nuarea activiHi$i

Pe po4iunea cefei montati bigudiuri pe €mpuriamestecat. Asfel va fi facilitaA separarea ulterioard,

punerea de bigr"rdiuri qi aplicarea prepalatelor.

S. Greg*li ce trebuic evitate

Por{iunile de ondulat au grade diferite de

umiditate:-'f pirul va ft ondulat cu tensiuni inegale.

Nu a fost respectag schema pbsarii pe c2mpuria bigudiurilor pentru onduleri pefinenente:

I ondularea parului va fi inegal*.:

I pot sa ^pare

rTj'/,i mulre carari-

196

-

b)

c)

d)

a)

b)

a)

El Aplicarea Ei ordonarea diverselor bigudiuri.

E Separarea gi ondularea po4iunilor de ptu luindin considerare rezultate soeciale ale ondularii.

Prin alegerea Ei ordonarea de bigudiuri cu

mirimi diferite, in unele cazuri si ?n altemangi cu

po4iuni ce nu se onduleazd. se pot valorifica

multe psibilit4i de creaile de coafuri.

Ordonarea bigudiurilor conrribuie la formarea

coafurii rtt<iare.

Utilizarea bigudiurilor de volum mai mari,

conduce la o diversitate creatoare deosebit de

generoasa.

El Cap de exerciEiu cu suport$? Pieptene cu dingi rari, pieptene cu cqadi

'-, &"ng qts"ffin

Prin aqezarea bigudiurilor groase Ei subgri volumul

p:irului crefte.

b)

c)

E Clame de separare

*T

El Pulverizator

tr Bigudiuri de volum

H Bigudiuri pentru ondulagii permanente gi

hirtie speciald pentru pemanentg MesuF mobild

+. *p",p:::l'i+,-:+:t i.".1f. !l;!j p*i: * +t-.i:;i;*i;,:

4.{. Folosirea bigudiurilor de mirimi diferite

?ncepeg activitatea ah ap.4-Z de la

instrucgiunile anterioare.

Ondula$ po4iunile separate, mai in€i cu

QtguOittti subliri cle ondulari permanente, apoiprogresiv cu bigudiuri mai mari.

Ple€nd din creEtet, luagi bigudiuri de volum dince in ce mai mari. ..:" :

'!.".,.Dacn parul cefei uebui/$? iarnaEra neted, nu va

fi pus pe bigudiuri (v*i$:0,.rjj',ii:"-. ..' ' :;i.'i-+ ' '' j-; : -j

5,' l.l)-' ..t:-;.:t.;.:.' 197

a)

b)

c)

II

i

*-t

III

I--1

I

i

I

I

d)

d2. Ondulirl cu distan$e mai mari fatt de pleleacapului

a) Pieptanzgi spre inapoi pirul umed Ei aple$capul de exerciflu u5orin faP.

b) Separati mei ?ffai in zor:a din spate a capului,

campul mediu Ei restul printlui fudeparta$-l prinfixare cu clame (v.fig.3).Pieptinafi pnrul c€mpului mediu orizonal pe

cap, astfel incit po4iunea inferioari de ondulatsi poati fi i:mpa4ia ugor. Prindegi in dame pirulrimas, ca sa nu deranieze ondularea po4iunii(v.fis.a).Ondul4i po4iunea separat4 ca de obicei.

e) Sepragi porgunea de deasupra. Puneg-o pebfudiud, fiecare spriiinindu-se pe cel dededesubr

0 Prdatila fel cu alte po4iuni, pa$eaneondulag rtm?ntnd lor mai luagn (v,fi9.51.

. - -- ...:._jmm4.3. Ondulanea cu bigudiuri moi ('loopef)

a) Pregltigi o porfiune de par pentru ondulare, pefrunte.

b) Ca de obicei, infrEuragi pirul cu foifa de hirtiepe un illoopet''.

c) Dupi ce ag rulat pnrul pAna la rtsdicina, tndoigcapitul liber al nloope/-ului, ca si gind ondtrleul.Continuagi, (v.fi9.6).

I

I

I

II

d)

'11.:::'.:.

!t-=',.':r-.t

' !'1.

"t:6!

:f.

I

198E

a

:

I

4.4. Rularea ln spirali

a) Apleca$ c"pul de exercigiu ugor ire fap gi

pieptilna$ pirul umed din spatele c'apului,

orizontal spre lateral.

b) 'impaaig

panrl cu o carare de la o ureche la ala

$ prindeg cu dame parul de sus (v,fig.{.c) Pieptenagi in ios pnrul de la ceafa. Separagi prima

po4iune vertical, in spatele urechii-

d) Pune$ bigu*ut de-asemenea vertical pe virfurilepdrului qi rotili pe bigudiu Euvip elicoidal, t'anala riddcina pnrului (v.fig.8).

e) Consolidati bieudiul cu elasticul (v.fig.9).

O Continuali aga cum s-aarzrtat (v.fig.l0).

,l-j-

?€-$!. , : r|

...; I :.

.q.ir,i i",.

,i i -:,$ i.'::::,:,.'.ii ; ,

..r!f i - I.,.3 t'I l.,w :..-r?

I,'.i{

'r? r

'j.t i

r99I

Itt!!

-1I

$. Gregeli se trebuie evitat*

a) Nu s-a respedar succesiune.'a corecte la separarea

po4iunilor gi la agezarea bigudiurilor:

r actMutile nlr vor putea fi desffuurate

nedntrerupt;

I a$ezarsr ftecdrui bigudiu 'r'a fi dificild.

b) Bigutliurile au fost greEit ordonate ori alese:

I se \,a ajunge la crearea de numeroase c4rAri;

I vor apare contorsionari Ei pericolul de rupere

a firelor de pfr.

c) La folosirea nlooped'-ului: c?petele au fost a6r de

indoite lateral inc€t po4iunile laterale de ondulatse afl{ sub o puremici tensiune:

I po4iunile laterale de ondulat vor fisuprasolicitate tn procesul de ondulare;

I i s-ar putea provoca dureri clientei.

d) Ia folosirea bigudiului-spirali: parul a fost pus

pe bigrrdiu r}sucit ca o sfoar6, nu c? o bandi:I pitul va fi format neuniform.

S. f*ntrolul

a) Au fbst bigudiurile anrniate ca in fotografia-

model ?

laa nu

b) Ati intimpinat greuAli la agezarea bigudiurilor insuccesiunga indicati?

-laa lnu

c) Ia ftnalizarea mafurii apar cdrltri nedorite?

laa fnu

d) Sunt vizibile fire rupte ?

aa llnu

e) Pentru realizarqa optiunii de coafare este

avantajoas* aphcarea tehnicii de ondularepermanentil aleast ?

t-l aa I nu

ft Discutati cu instructorul dv. rezultatele oblinue.

200

-

i*%,,:tffi

r keparaml va fi asdel aplicag lnclttoatebigudiurile sd beneficieze de el uniform Ei

suficierit Sr si nu se shopeascl pielea caputul,r Verificare gradului de formare, prin bigudiud de

probd.

, i., ..".';i;r'rf *..:!tlli;itr:r',;,.."."..,:r:1"'i iiri:,i5-!ii".t-ii.i.r'.

a) Tehafca de aplicare este itr funqie de felul" prreparatului de exemplu miiloace de crdulare

sub fonrd Uchida ori de gel.

b) Ua preparat aiuns pe piele capului poatepodue iritalii.

c) La r:ivehrl pielii capului parul este deosebit desensbn Si p@te ft putemic aferht datoridtscurgerii pryaratului de ondulare.

d) O periffid, prea scutH de aqiune a preparatuhiare c:r u$mre o ondulare de$citarl gi odrrabilitat€ redustr a ondulirii permanente.

e) ln caail unei a4iuni prea indelungate, strucnuapdrului poate fi distrusa.

D Clldura ( cca.50 grade Celsius) accelert,zrzi

reac{ia drimice. tn aceastl situatie scurtaliperioada de acgiune a preparatului.

g) Daci se utilizeazt ca sursi zuplimentari deceldure o casc{ de uscare, pnrul va fi acoperitcu o cascd de permanent.Respecta$ insauqiunile de utilizare apreparanrlui.

I ., :r i:ii:. i ; i r, i* i r rt. rt., ; li ii In:*;, *S.,t; .iii! t-:i{_r;i t r }

ri .l ' -ri:':..,ti'r. ':!

Prcparat pentru ondulare pennanendiDozator pentnl preparatul de ordulareProtecgie pentnr mainiCasci de acoperireCeas

Automat de incilzhe trClimazoni, ori cascd derxfrrf€Prosop plugt$ervegele ahorbaile

:;. i.:j:,:1r:r.i*nq8# ;,i39 {:r., *gS * *f:{!$'-t*&iti

4.1. Prcgltirca

a) Pregltigi instnrmentele de lucru-b) Puneg miinuEile de prote4le.

4.2. Umezirea cu prOparatul pentru ondulaliipermanente

42.1. Aplicarea preparatului lichid

a) incepeli * .oL Mai indi umezili fecarebigudiu cu pu$n preparat, ca si nu se desf,aci.Cu cealaltl mnnn ginegi un Eervegel absorbant subbigudiu, pentn ca s{ au se rurgi nici opic*url de preparat.

b) Aplica$ dkr nou preparatul pe bigudiu. fep€ratide doua+rei ori, astfel ca toate

bigudiudle

@

rIIII

:II

l

sI fie umezite (v.fig.l). Atenlie sit $u se scu€animic pe pielea capului !

412 Adlcare pepsanttulgBl

Acixtp:qaratil aplica$ ctr pensula numai pe parleavizribil4 a bigudiului" in direclia ondulirii (v.fig2)-

241n

4.3. Stabilirea perioadei de acliune apreparatului

a) Cititi in insrruclir"rails dg Lttilizalg a prepanaruluice durari de acgiune se recomand:I.

b) Spriiinili procesul de ondulare cu aiutorul uneicagti de uscare cind;

- perioada de ac$une trebuie scurtati;- parut esre greu de ondulat;

' - este recomasdat5 de producator pdninstnrcliunile de urilizare.

c) in perioada de aqiune controlagi:

- daci toate bigudiurile strn: bhe acoperire decasca Fentru permanente, Hri a le presa;

- daca'sursa cle qilduni eventual folosirigenereazi renperatura doritn.

d) Supune$ pirerea dv. aprecierii insrructorului.

4.4. Aprecierea stadiului ondutifi p bigudiuluide probi

La incheiErea perioadei de acgiune, verificrgi ssadiulfiormerii.

a) in diverse zone ale capului desfacegi €te unbigudiu Ei rasuc{i-l cu atende pana la iurnatatsaIungimii firelor de pir.

b) Printr-o ugoare impingere inapoi verificagi gradulondutarii {v.figs 9i a}.

c) Rnsucili bigudiul la loc.

4.5. S€bitirea perioadei rdmase de acliune

a) Daci, formarea corespunde ceringei, trece$imediat la clerire ;i fixare (v.insrugunile ceurmeazd).

b) Daci ondularea este vizibili, clar incl insuficienri

{v.fi9.4}, rulagi perul la loc cu atenfie gi

prelungigi perioada de acEiune cu citeva minute.Facegi un nou control la expirarea noii perioade.

c) Daci oaduhrea tealizati' esre prea slaba {v.fig.3},nrlagi cu atenfe bigudiul la loc Ai stabilig o nouiperiryadri de acgiune cu sprifin tetmic.

d) Dacn ve$ constaa ca pirul rdmine aprcapneted la impingere'a inapoi. rula$J cu arentie laIoc qi da$ inca o data cu prepafiu pe roare

bigudiurile.

202I

l ;:.

La incheierea rloii perioade de actionarc,

controlaEi iari;i nivelul formarii, in prealabil

solicitag sfatul instructorului.

4.6. Supravegherea la incdlzirea conbolatii-electronic

a) Pune! auromatul de incalzire i:a functiune. Cu

ajutod cnrcii luminoase {v.fig.F} puneg-l ladistangi corecta faga de cap.

b) A,qezarea sen:orului terrnic: Iixali senzod ternricin parrea posterioi{re a capului {v.fig.6}.

c) Progranurea automacilui de caldr.ra: inroduceliin computer caracterisricile p:irului, ale graduluide ondulare si ale prepararului de ondulare.conlbrm planului de tmtanrcnr {v.fig.Z}.I tzsra ondulaqie permanente

I taria pdrului

I starea pdmlui

I lungimea parului

I gradul de ondulare

I numirul de cod al pteparatului

Daci lampa de control a aparatului clipeEte,

solicitarea dv. este grepfte. Aclionali tasta C de

$fe{gere Si repetag sohcitarea fnra a mai gresj.

d) Stabilkea timpului de actiune: daci a1i introdusdatele corect, computerul impune autotnatperioada de aqiune.

e) Stabilirea rirnpului de acliune ulterioara: &rgautomatul de cnldurn se decupleazi., r.erifica$formarea cu ajutod bigudiului de probd {v.4.4.);dactr formarsa corespunde doringei, trecegi la

datire El la fixare. Daci. formarea nu corespunde,

apisali tasra + (plus) a aparatului. Va urma onoui perioadi de aqiuae.

fl Verificarea tuturor bigudiurilor_

in timpul perioadei de acgiune controlagi:

J daLz roate bigudiurile sau corect;

I daci elasicele au alunecat ori s-au desficut:a dacd senzorul termic sti corect.

intrebagi clienta daca este multunliu de tnapment.

i

EEd

,'j ' : l.:F€-q;It i:

lrI

)-'t

€v&tt .;

g

,ffi

203

-

5. Gregelt se tFebuie evitate

a) S-a folosit prea p4in preparat pentru ondulare:

t nu-se ob$ne ondularea dori$-

b) S-a folosit Prea mult PreParat:r preParanrl Ptcuri-

c) Bigudiurile au fost umeeite diferengiar:

I preparanrl Piorl;r rezultarul ondulSrii va fi neuniform'

d) Pentru sabilirea pedoadei suplirnenale de

tatare a fost conuolat un singur bigudiu:

I aprecierea Poare fi eronati.

e) Bigudiul de control a fost tras in loc si fie impins

u$or sPre clp:I nu esle posibili aprecierea gradului de

ondulare.

f) A fost depnEit timPul de a4iune:

f piml va fi inutil YItemaL

g) tn timpul perioadei de acgiune clienra nu a fost

?ntrebatt despre plrera ei:

I s-au trecut sr veders dorinta clienei;r clieata va fi nemulgumitii.

6. esntrciul

a) Preparaol a Picurar ?

Daa tl nu

b) Clienta esre mulgumitl de traament gi de

rezultaail:ui ?

laa

c) Ia determinarea perioadei de aqiune s-a ginut- cont de efectul sursei de clldurn ?

:i a* flnu

i, al Rezulatul onduhriiprokze ci perioada de

i, aqiune a fost colect scatdliti ?

: tloa flnu:l

::

ii e) Agi stabilit incheierea perioadei de acliune cu

r: aiutonrl mai muhorbigudiuri de proba?

ii Doa lnu

i; , O Ofetiti instnrctorului, spre apreciere, rezultanrl'i

iil or.rncii dv'.,1rj l

::lji

I'l

,ttEi

2Mr

t, *eapre e* **te v*rba?

r Speh1i temeinic bigudiurile gi prqgtili-le penrru

tratatnentele ulterimre.I Aplicarea preparatelor de fixare.I Realizarea tiutaarentului final.

3. e* **$i*sri ::yeileeinar* 6$** inr:g:*it+Nt*?

a) Blgpdiurile trebuie cladre bine, p€ntru a se

asigura efecrul optim al fixerii ulterioare.b) Fkarea fir:p'lizeaza procesul de ondulare si

stabilizeazi ondularea. in aara de asta. ea

trebuie:

- si neutralizeze substangele de redu4ieexistente h par;

- si neutralizeze resturile alcaline;- srf improsplteze peml-

c) Printr-un traament final parul det'inemai uEor de pieilalat 5i mai consolidat.

3. Ge instet**l**te *i i"i:ijl*ac€ *jut&€*er**unt ***8serg ?

I Prorcqie peruru miiniI Prosoape plugate, ;en,egele abso*ranteI Buret€ pefitru fi:rare cu vas de aplicare gi

aplicator

I Preparat de fixareI Pieptene cu drnli rariI Ceas

4. Beserierea Fas eu pa$ a aetivititii

4.1. Clitirea preparatului de ondulare

a) Orienta$ bazinul p€nrru spalare in aga fel ca

marginea si r.ina la ina{imea po4iunii de pe

ceafa.

b) Aplecagi capul clientei usor pe spare, in aga fe1 ca

ceafa si depiEeascd m-arginea bazinului- Dagi

clientei un qewelel gi asiguragi-ve cd. std comod.c) incepegi clirirea zonei delimitate de mnna dv- gi

indrepta$ duEul spre partea posteriole a capului(v.fig.r|.

d) Spalagi remeirfc roate bigudiurile ft.instruqiudle de udlizare a preparanrlui tleondulare).

e) Iasa$ sa se scurge apa de pe f)rr.l) Puneg genegelele absorbante sau un Frosop

plugar peste bigudiwi $i sroarceli apa ramasa.

4.2.Dstarea gi pregitirea substanFi de fxare

a) Doza$ prepararul pentru fixare corespuazdtorsubstangei de ondulare aplicate. c.onfcrrm

instrucgiunilor de folosire.b) Tumagi prepararul de fixare in recipientul

corespunzaror. ln func1ie de rehnicade aplicarerecoman&ti de producitor este yorba depre:I un vas de aplicare

I un aplicatorI o stidi de aplicare.

205

-

4,3. Aplicarea preparatului de fixare

4.3.1. Aplicarea cu buretele

a) Luali pe burete, ?n mod repetat, preparat de

flxare din'ots gi umezigi bigudiurile (v.fi9.2).

b) TamponEi apoi u5or, de trtai multe ori,

bigudiurile, ca s'i apare spuma (v.fi9.3).

Atentie la pozigia corecta a buretelui, pentru czl

prin zimgii sai sa aiunga cft mai. mult preparat Ei

in spagile dintre bigudiuri. Consumagi cca. U3din preparat.

4.3.2. Aplicarea cu aplicatorul (fixare rapid6)

Puneqi cu aplicatorul, pe toate bigudiurile, in mod

egal,,cam 2/3 di^ preparatul de fixare (v.ftg.Al.

4,3.3. Aplicarea cu slicla

impraqtia$ cam 213 din preparat in mod egal, pe

toate. bigudiurile (v.fi9.5).

4.4. Stabilirea perioadei de actionare

LuaEi ca punct de plecare timpul prevazut inindicagiile de utilizare. Timpul indicat nu trebuie innici ul caz si fie dep*git. Verificag dac.a bigudiurile

mai stau corect Si dacd este necesar tanrponali cu

;enretele picriturile de preparat scurse.

4.5. Scoaterea bigudiurilor, fixarea intermediari9i fixarca finali

Scoat4i bigudiurile de pe o parte din pnr, cu

atengie qi ugor. Ondularea pirului trebuie si fiepA$rata.

Pe fiecare po4iune eliberari'de bigudiuri, pune$

pu$n dia preparatul de fixare rarnas. indeparalitotoda6, simuitan cu bigudiwile gi fo{a de hi.rtieI4ati ca preparatul si-Ei faci din nou efecnrl,

conform instrucgiunilor de urilizare-

Daei este cazul, qtergegi pictturile de preparat

scurse pe fag ori pe gitul clientei.

4.6. Clitirea preparatului de fixare gi tratamentulfinal

a) incepegi clatirea cu zona delimitata de mir+i dv.,

indreptind clugul spre zona din spate a capului.

I

I

I

i.:,,....i;..,r:. ,

i.t'

t'''t

IIJ

II

i

I

I

i

a)

b)

c)

_ TfrDI

c)

d)

Tamponarea neatenH a bigudiurilor cu buretele:E8 unele bigudiuri se 1'or desface.

Ia prima aplicare se foloseqte prea mult preparatde fixare:E substanF se scurge Ei provoaci disconfortclientei.

Aplicarea neuniformi a preparatului:El durabilitatea formnrii va fi neuniform4.

Perioada de acgiune prea scrlrtA:E se pune in discugie durabilitateapermanenqului.

Trefilarea pirului la scoaterea bigudiurilor:El va dauna onddlarii;El pirul va fi inegal soliciat.

Spdlarea insuficiend a fixajului:I resrurile de substan;e fixatoare vor acgionaRegativ asupra structurii pdrului.

: i'-:, :r: :. : ::

Curge apa, la cletire, pe fala gi pe ceafa clientei ?

laa trnu

b) Bigudiurile au fosr umectate umezite cu preparatpentru fixare ?

tl aa Inu

e)

iI

I Fmm s)

h)B-*.rr.-r -

:qfi+a*L,ro.4

,:a;

a)

c)

d)

A[i desficut bigudiuri cu ocazia tamponirii lor ?

nda flnu

A1i avut Criie ca la scoaterga bigudiurilor IrirdnA oaduleurile?

b) Clatig terneinic ror pirul. Aclionagi cu minnlibei dea lungul firelor de pnr penrru ca

de ftxare sn fie bine lndeprartat(v.fis.6).

c) Eliminagi apa ramasa, prin apisarea cu unprosop plugat.

d) Pentru tccamedul final folasigi un prepararadecrrag conform instrucliunilor de utilizare.

'1,..--" I ,

a) Insuficiena cldtire a preparatului de ondulare:B eficie4a fixirii va fi redusi.

b) gtbrgerea (tamponarea) a bigudiului:E fixarea ulterioari nu poate pdtrunde bine inper.

fl aa fl nu

e) A$ tznrp'onat substanga de fixare in exces ?

laa llnu

Agi respcat toate instructiunile referitoa:e laperioada de aqiune ?

naa lnu

2V7r

VOFSIRE&

1. Aplicarea preparatelor semipemr.anente (nuangatoare-) . . . pag. z1i

2. Aplicarea preparatelor de moclificare a culorii, cu sticla cle aplicare . . . pag.2l4

3. Aplicarea prepararelor la ridacina. . . . pag. 21g

4. Aplicarea prepararelor pe lungirnea qi pe vnrfurile firelor de pdr '. pag. zz1,

5. Aplicarea colorangilor vegetali . . . . pag. ZZ4

6. Telrnici de quvigare pag. Z?g

7. Aprecierea culorii pdnrlui. . . . . .pag. 233

'{" *cspre *e este vorba?

I Alegerea nuangirtoarelor tn aga fel incdt sA rezulte

o ir-nagine coloristie.l unitari.

3 Aplicarea de creme gi spume nuantatoare

direct din arnbdaie gi distribuirea lor.

2. 6e nofiuni prelir*f**r€ stirtt E?essser€?

a), Preparatele cu a4iune directi se recomanda

pentru:

- rnodificiri u$oare de culoare a pirului;- telmprospdtarea culorii la vopsirile cu inceput

de decolorare;

- corecgii de echilibrare a c'ulorii dupe tratamente

de nrodificare a culorii.

b) lnteasiutea culorii este influeagati de:

- concenh-a$a preparatului .

- pcnozitatea piirului

- durata de acliune a preParatului.

c) Pentnr exe$area tehnicilor de lucru pot fiurilizirte drept produs tratamente p€ntru par.

3" S* i*strffcsrscte gi ntillca*e ajart&**aresCJr* $€**SAil* ?

3 Pelerind impermvabila

E MenuEi de proteqie

I Prosop plusatr'gervetele absoibaote

I Pieptene de frizerie

I Clititor de vopsea

I Vas gredat, minim 250 rnl,

I Nuarfatsre creme

f Nuanpt(Ere spurne

4" Feserierea pfts *ir pas a astivif€*i:

4.1. Prcgitirea

a) Punegi miinugile.

b) Pregat4i prepararul conform instmcliunilor.

c) Puaqi pelerina qi efecnraii o spdlare a p{dui.

4.2.1. Aplicarea spSlirilor de nuanti

Atengie ca marginea bazinului cu api s:i se

afle sub ceafa clientei.

a) ProtejaEi zona de lucru cu mina (v.ft9.1).

b) Mai intdi urnezi;i zonele laterale gi de pe fmnte,

apoi, sistematic, nrergind dintr-o parte in cealalt{

parte, aplicagi preparatul din ce in ce mai jos.

UmeziEi tot pirul, feri a se scurge insd prea mult

pfepamt in plus.

c) Continuali activitatea ca Ia pct.4.3.

.*L,

i#

E

tigFJ

!I

i-.// :.ta:l-t' tq211 I\- ""-i\\s""

4.2.2 A,plicarea gi distribuirea cremelor 9i spumelor

a) Trasati o cerare in cruce {v.ftgr}-b) incepeli cu cararea tranwersala. Punegi

preparatul la ridicin:i ctirect din recipientul kr

c':tre se afla (tub, stich ori recipient acgionat prin

presare) (v.fig,3). Folosili nu$ai cantitatea de

preparat necesard rid:icinii.

c) Repartiza;i prepararul cu ajutorul degetelor

(v.fig.4).

d) Cu degerul nric separagi o portiune {v,fi9.5}.e) Pune$ prepai?t pe cararea nou formati.

Repanizagi-l cum s-a araut rnai sus.

D Continuali acrivirarea pdna cind uatagi rot pirul.g) RepartizaEi preparatul

"si pe lungimea firelor de

'par, prin fricgionare uqoarii (v,fig.6). Pentru

repartizarea unifornri a preparatului trebuie sa

piepunagi ?n mod suplimentar pdrul cu r.rn

piepten cu dingr rari.

La parul mai lung. de cele mai muke od esre

necesari o cantitate suplimentari de preparat.

4.3. Continuarea traterii

Lasagi preparatul sa-Ei fac6 efecrul, conform

instructiunilor de utilizare.

Tot conform inscnicliunilog trecegi la

trzt:dre..a. frnzla.

$ ijrege€i ce frsb;*ie €irieet*

5.1. Datorate vopselglor

a) Vopselele nu au fost diluate confornr

insrucliunilor:

I nu se va obgine nuanp doriE.

b) Substangele pentru vopsire, putemic conc€nrare,

nu au fost bine spalate:

r parul nu poare fi coafat.

c) Doar pirul de acoperire a fost uorezit cu

preparat:

[ ?n zona posteriort'li a capului gi la ceafa nu se

ra obgine cuioarea dorira.

::{

a)

b)

212rc

i

@

52. Datoriti cremelor gi spumelor nuanlatoarc

a) Ia p,id lung pe lungime qi virfirri, nu s-a folositprega|at suplimentac

& culoarea obginutri este neuniforma.

b) Preparanrl nu a fost ?rnpar$ Ei intins in mod

uniform:

@ culoarea este neuniformA.

c) S-a utilizat.prea mult preparat:

E acest lucru nu este economic Ei appeseazd

mediul inconiunitor.

ti, :i*ii.ti*iiJl

Preparatul a curs pe ceafa $ pe fuF clientei ?

Ll oa Il nu

A fost tot pirul tratat cu preparaf

Dda trnu

VA rnulgumeEte culoarea obfinuti?

[]da ilnu

d) Ce posibilidgi de imbunata$rc'exisBT

e) Discutag rezultatul cu instructorul dv.

a)

b)

c)

Z:t3n

€WX. Sespr* *s €sts s*rba ?

f Aplierea precisd a preparatelor pentrumodiRcarea culorii, cu ajutorul stidei de aplicare.

2. *e *e!i**:i prelirni*are scJnt i*porta*te ?

a) La aceasE tehnici de lucru sunt ptesbilepreparatele lichide, sub forgt5 de gel gi crernele.in acest rnod se pot aplica Ei substa4elecolorante oxidante de consistengi porrivita.

b) Aplicarea preparatelor se poate face atit pe pnruluscat, cat qi pe pirul umed (Eters cu prosopul). .

Orientali-vn dupi instrucgiunile preparatelorutilizate.

c) Prin nmetoda rapiddj' se ?ngelege un procedeuacceleraq rer.lizat cu ajutorul sridei de aplic:rre.

3. C*. instr*mente 6i mijle**e aja*&t*ares$*€ *eeesxre ?

r Pelerinn impermeabilif MEnu$i de protecgieI Prosop pluqat/gervelele absorbanteI Pieptene de irizerieI Clame de separareI Preparat p€ntru modificarsa culoriiI Trarament lichid pentru exerci$u.

4" Se*eriere* p*s ci; Fles a eetivit*gi

4.1. Pregitirea

a) Fuaeli mnnugile de proteqie.b) Punegi pelerina gi executag, dupi caz, o spiilare

a pirului.c) Realizati preparatul conform :nstruqiuniior. ta

zubstangele colorante oxidante pune$ mai intni insticli componentele lichide, apoi componentelesub forrnit de clema. in acest fel crerna se

amesteci mai repede cu restul subsrangelor gi nuremane pe peregi sticlei.

2t4

-

42. impirfre pirului

a) impa4ig pirul in 6 ctrmpuri.b) PrindeF cu clame po4iunile, cu exryEia

po4iuaii miilocn de la csafa {v.ftg.1}.

4.3. Apl'carea prepamtului la rtrddcind

4.3.1. Repartizarea cu degetll mare

a) Mai intni punegi preparat, cu stida de aplicare, per{*5cina pedui aflat pe cararea transversaln(v.fi9.1. FolosiSi dsar at6.t preparat cnt esre

neapafat necesar.

b) Repartizagi preparatul cu degetul mare al m2iniilibere (v.fi9.3).

c) Cu aiutorul ciocului sticlei mai trasali o canre peo po4iune de 1-? crn. {v.fig.4}.

d) Ridicag po4iunea de per gi punef-o pe dmpulaflat deasupra ei {v.fig.S}.

e) Repetagi ptocedura pina la tratarea completi ac€mpului aijlociu al cefei.

g Continuagi corespunzator activ-itatea gi la celelalteclmpuri.

a) incepegi ca la pct.4.1. gi 4.2.

b) Introduceti ciocul sticlei dc aplica:e cam 1-2 mr.

sub cisrea transv'ersali, ca qi cum a$ vrea siseparagi o po$une {v,tr9,6}.

c) Aptecag stida mai muh spre cap Ei incepeli sa

apesa$. Tr€par lzgep xicla din pdr.

(vfis.4,d) Repeag toarl conform schemei din fig.8.e) Lua$ la rand cimp cu cimp. pinri t€ncl

nedacinile intregului per au fost trarare.

O Reprdzagi preparatul cu degerele-

215

-

4.4. Apticarea pe lungimea firelor 3i pe vArfuri

a) Luali ?n palma libera luogimile gi virfurile mai

multor porFmi- Puneli pe ele suficient Pregaret

pentru a le urnezi- (v.fig.g).

b) Repartizagi uniform preparatul p€ toar15 hrngimea

ap4sa$ {v.fg.10}. Piep$na$ pnrul cu tm piepten

cu dinti rari.

c) ?roce&Ei similar cu celelalte po4iuni.

d) in incheiere, rnai pieptena$ o data tot perul cu

un piepten crr dingi rari, pentru o repartizare mai

uniformi a preparatului.

e-) Sablli$ perioada de aqiune gi tipul Easrtrentului

final, conform instrtrqiunilor de utilizare.

'it . ..,.-

r',.'',

,tii:,

*-*.:i

,,..,:r.':l'

216

-

5. #rcg*{[*e *rebsti* *vi€a:i*

a) Nliinile nu au fost proteiarc confonr:

. instrucliunilor:

! nu se respede normele de proteclie,

b) irnpr{ilea imprecis* a cimpurilor gi a

po4iurrilorr

r culoarea finala nu este uniforrnd.

c) Separarea de po4iuni prea groase:

I preparatul nu ajunge in zona interioari a

po4iunii.

d) Prepararul este aplier neunifbnn:

|i nu se va ob$ne o vopsire uniforma.

e) Culorile oxidante nu au fost preparate conform

' insu'ucginnilor (de ex. raportul de.arnestec):

I nu se ob6ine culoarea dorita.

F) Au fost negliiate instrucgiunile de utilizare a

preparatului:

I grerelile se reflectd negativ in rezultatele

oblinute.

S. eentrclul

a) Ali respecrat mLsurile de prrtejare a pielii?

faa IJnu

b) Cdmpurile ,si po4iunile au fost separate r*u

exactitate ?

laa trnu

c) Agi aplicat uniform prepararul ?

traa lnu

d) Controlagi rezultatele inrpreuni cu instructorul

dv.

277

-

@

4.2.lmpirlirea pe cimpuri de lucru

inipa4igi p{rulin funcgie de lungime:

I cerare in cruce pentru pirul mai lung.

I carare ftansr.ersal{ pentru parul ruai scurt.(v.fig.l)

Descrierea urmitoarei acdvi6gii pleaci de la solugia

canirii tran$v"ersale,

4.3. Aplieraa preparatului

Scufundag dingi pieptenului (perii pensulei) pdnala

iumetate de-a luagul peretettri lateral din sdnga alvasului, in preparatul de vopsire (v.fig.2). in acest

fel, pe di4i {peri) se va lua prepan[ doar pe oparte .

*. Sespre €€ s$t* v'*rba ?

r Apliearea preparatelor la r4d{cina p6ru1ui, cu

pensula (cu pieptenul de vopsire).

€" S.e r:*!ixr:i preE**ix*re sL€nt il***sss* ?

a) Rezultanrl colortrii este dependent, pdntre xltele,

de cantitatea de preparat aplicat.

b) Cantitatea aplica:d este in funqie de felul' preparatului:

I substangele de vopsire gi nuangare se aplici instrar subtire. Firul de pdr trebuie doarninconiuraf de preparat;

t preparatul pentru colorarea mai deschisa se va

aplica mai bogat. Finrl de pir trebuie si fienculcato in preparat;

I preparatele care au ca scop transforrnarga ln

"blondiu trebuie apliu'ate mai gros pentru ca inp{r sA patrundn srrficienta substanga activi.Pentru exerciliile la aceasui rehnir-E de aplicare

veli utiliza mai intai subsBngi gata preg{titi sub

forma de creme.

3. Cc iltstrii$?es!{* gi rcijt***e ejt;€&t**res[&srt ne*esare?

I Pelerini impermeahiliI Prosop plugavlbn'egele absorbanfe

I Vas de aplicare

I Pensuld plati/piepten de r.opsire

I Protecgie p€ntru mane

I Pieptene cu dintj radr MasuF mobiliI Substangn gaa Wegarz;ta pearu modificarea

culorii

'&. *es€rieree pe* *rl p*€ * a*tivit*,ii:

4,1. Pregitirea

a) PuneEi minugile de prote4ie.bJ Pregatti preparatele.

218

-

a)

b)

4.4. Aplicarea preparatului pe cirareatransversali

Puned mini liberd, ori un pieptene, uqor, pe

porliunea ltrcratd, pentru ca la aplicarea

preparatuiui si nu se ia pe pensule.

Aplicagi preparatul pe niddcine (cca.1,5 cm.)" inacest scop conduceqi perii {dingii), apleca$ pe

pirr, de-a lungul firelor, spre.i€rfuri (v.fi9,3).

Repetaqi lnmuierea pensulei gi aplicarea pind

c2nd radacina este complet dati cu prepacrr.

Luagi iareEi plepar:lt pe pensula. la inmuiete

introcluceti pensula pe parrea dreaptd a vasului.

Apiicagi prepararul pe ridrciaa, in jos pe cerarea

trunsrrersald (v.fi 9.4).

4.5. Trasarea ciririi in prima porliune a pertiiposterioare a capului gi aplicarea preparatului

a) impArtigi prima po4iune !a disranga de cca. 1,jcrn. cu o cerare tranwersali. {iaqi po4iunea cu

pieptenul.

b) Aplicaqi preparatul aqa cum s-a arerar (v.fi9.5).

c) Agezagi po4iunea, leier, in fagi, pesre cararea

ransversala.

c)

d)

e)

219

-

4.6. Trasarea ciririi 9l apllcarea pe alte porllunl

a) Separa$ alte po4iuni paralele cu serarea

transversala ?n direqia cefei qi aplicaEi preparatul

in modaliatea descrisd.

b) Cam la nivelul liniei palariei imparti$ parul

venical. Asfel se va evita ca po4iunile ce cad se

periditeze Iucnrl ?n continuare (v.trg.6).

4.7. Aplicarea preparatului pa zona trontaH

a) Dupa ffatarea rndicinilor din zona posterioari acapului, agezag po4iunile la loc.

b) Paralet cu cirarea trans\rersali, sau dupi e4 cucnrarea mijlocie, $eparali o porliune de cca. 1,5cm. grosime.

c) LuaF preparatgl Si tratagi radecine parului.Prelucrali partea fronali ca Si.Frt€a din spate.

d) Prelucra4i, daca e$e neesar, c<rnturul.

i'i !.:ri'::lii;'::l: i:irii':,r !ir::il:i9: , i:!,iI j;iir-l

a) Pdml luog nu a fosc impd4it printr-o drar€ inctuce:E pard din partea frontald a capului va acoperifigura clientei.

b) Pensula lara a fst in$odusd ln preparat Iamijlocul vasului:B perii preiau preparanrl pe ambele pn4i. Unadintre p,lrlr vA trebui gtearsd Arainte de a lncepeaplicarea subsaogei.

c) Parul nu a fost $inut cu pieptenul p€ cerarcatransversale:

. E parul se va lua pe pensula, asdel caprqaratul va migra de la €d{cini in sus.

d) Perii periei au a!'ut o poziFe prea abrupti fag deredecina pirului:&l pe rddacini nu se va aplica suficientpreParar;

H aplicarea preparatului va fi neplicutperceputn de clieure

e) Perii periei au fost prea lejer apisagi:Ei preparatul nu a putut fi aplicat cu precizie lar:idicina pirului;E preparatul nu va lucra satisfacator.

O Preparaarl nu a fost aqlicat cu preciTie pe zanade nndncinA ulterior crescuta:Ei zona riddcinii nu va fi vopsid uniform.

g) MiEcarea de pensulare a fost prea des repetate:El preparatul deja aplicat va fi preluat de per.nddcinn;

ffi zona nidacinii va fi insuficient vopsiri.h) Pa4ile tratare nu au fost leier agezate:

El preparatul aplicat inainte va rnigra pelungimea qi pe vdrful firelor gi le va vopsi.

i) De la linia de pnl'arie s-au ficut mai departeseparS.ri orizontale:R portiunile de par cad peste zonele inferioareEi vi ingreuneaTd munca.

r'.'1, :';1;s;',:;i; ;i

A$ armonizat tehnica traserii cirdrii pe lungimeapnruhi ?

f,aa fl nu

Pn4ile separate au grosimea corecti ?

trda nnu

Pensula s-a acoperit cu pfepafat pe parteacorecti ?

nda nnu

Pensularea s-a facut in pozilre prea abrupri oriprea culcati ?

tl aa ll nu

e) Preparatul a fost aplicat pest€ tot gi uniform ?

trda flnu

D Dagrirezuhatul muncii dv.,5;ire apreciere,iastructonrlui.-

a)

b)

c)

d)

220@

.!

t, $espre ce **t* v*r- a ?

r Aplicarca preparatelor pe lungimea gi pe

virfurile firelor de ptu, cu pen"sula plata

tpieptem;l pentru vopsire)-

I Acliunea iatecsirai a preparanrlui pe lungimea

perului Ei pe virfuri.

r ,{plicarea spalarii an burerele penrru ublondn.

*. *e **gix*f B:efir*iaesr* st**e i;e*s*rta*ts ?

a) Aceasta tehnicn de lucru -se poate raliularidicini, inainte de aplicare ori dupi.

b) Ptrul 6xr.seda capaciare difsenliag de receptie a

coloran$lor:

r vfirfirrile poroase ale firelor de par

recepfironeazi foarte putemic colorantii;

I lungimea firelor recepgoneaze preparatul

uniform gi bine.

c) Cantiratea czre se aplica ese in funqie cle tipulprepaatului {v. titlul anterion nAplicarea

preparatelor Ia nidicina panrluiu, gxrtea l).Ia exercigiile cu ac€asti tehnica l-egi folci mai

intii un trrataneut ca pradus de exerci;iu.

3. Ge instruci?*x€* gi mgleac* ag*t*teianes{rnt {xe€e*atr* ?

f Pelerirui impermeabili

r Prosop plugat"Eervqele absortante

f Bol pentnl suhangaI PensulS plaulpiepen pentnr vopsitI Buret€ pentn fixare

I Protectie pentru miiniI Pieptene cu diag rari

r Nlis'ute mobila

I Tritament

f Respectiv colorant gata preparat sluI Burete de spalare pentru oblondn

4. Ses*riere* pas Gu pas a **tivit*!ii

4.1. Aplicarea cu pensula plati ori cu pieptenulp€ntu vopsirr

4.1.1. Pr?gatirea

a) Puneg-vd rninuEile de prutcqie.

b) Dasa este nel.oie" exeflJaagi o uqonrt spilare a

panrlui.

c) Pregfrig instrumentarul.

4.l2.lmpar$rea pirutui

a) lmpa*4i paml dupi hrngimer

I cirare tranwersala la parul sc-ut gi de lun-gime

medie;

t grare in tn:ce la parul lung-

b') tuaqi o pensuh plaB Ei cu ajutod cozii separa;i

o portiune de cca. 1 m. grosime,'paalel cuqir.r{€a trans*-ersald.

c) hrati ac€nsta po4rune cu min* libera.

4.1.3. Prcluarea preparatulul

Scufundali perii periei de-a lungul peretelui dindreapa al v*suhii cu colorant, pina aproape de

iumetate. Asfel preparan:i rra fi preluat mrmai pepartea stinga a perilor periei.

4.1.4. Aplicarea preparatului

a) {inegi pensula la cca. 1.5 cm. de pielea capului-

Ilxca f,idecina a mai fast rraftta, continuali.b) Aplicagi prepararul pe lungimea pdrului,

pensulSnd spre rirfuri" Aluneca$ apoi sprerrirfuri, aiurindu-r.:i crr m3na. Aplicngi prepara$luniform {v.fig.l}.

221

-

4.1 .5. Continuarca acff vitiitii

a) $uvilete traate le agezaglejer peste parul din

pafiea din fagn a caPului'

b) Separagi in continuare Suvige qi repetag tehnica

de aplicare {v.fig.2).c) Cind terilina;i.de tratat pirul dtnzola

posterioara a capului, plneti-l cu atenlie la loc'

d) Paralel cu cdrarea tranwersala separagi po{iuni

pe partea din fap a capului qi tratagi-le ca pe

din Partea Posterioara'

4.1.6. Apllcarea preParatului pe lungimea 9i pe

virturlle firalor de p5f

a) incepeli aJ zorra din spatele capului. Cu un

piepten cu ding rari pieptnna;i o po4iune rnai

' mare de par (v.fi9'3).b) Cu cealalte mind fricgionagi preparatul pe par'

c) Continuali la fel pr: celelalte porliuni (v.fi9'4'

4.2. Aplicarea spilarii de deschidere *blond* cuburetele

Pozigionali cliena ca la sprelanrl pe cap, deasupra

bazinului de spdlare. Totugi, nu se va spilaperuL

Separali o po4iune de pir pe care o luagi inpalma. Aplicali preparatul prin tamponare cu

buretele (v.ft9.5).

c) Prelucra$ asdel frecare po4iune - in func1ie de

necesar, tot perul, ori numai o patte.

a) Preparatul a fost aplicat 9i pe ridicini incinetratatil:

I vopsirea va ff neuniform5;

b) $uviga trdtatla fost presa6 pe porliunea de

dedesubt, asdel inc6t preparatul ajunge pltfi' laridicini:I vopsirea pndui va fi neuniformi;

Preparaul nu a fost aplicat cu griin pe lungimilegi pe virfirrile fuelor de pir:I vopsirea va fi neuniformi.

Spalahrl nu a fost efectuat cu un scop binedefinit: :

I nu va fi obtinut rezultatul cromatic dorit.

.*.,r:11

lLffa)

b)

c)

LZ.Z@

d)

'#, {3s,:' g-rtr+! r",ii t

a) Preparatul a fost aplicat corect ?

traa lnu

b) Ati distribuit uniform preparanrl pe po4iunile

tratate ?

Iaa lau

c) Privig rezultatul aaivitdlii dv., in caz ci nu agi

lucrat cu tratarnent. Tabloul cromatic este

uniform?r]da 'Ilnu

d) Discutagi rezulaml cu htructorul dvs.

223

Aplicarea unifofrne a colorannrlui nanrral

vegeal Aiving colors".

- netoda I Living Colors (modificarea culorii firisubstange de pretraare);Aplicarea sub*angei de prerratare Pre Color

pentru colora4i vegeali;- metoda tr Iiving C,olors (modifcarea culorii cu

zubstan$ de pretraare)

a) Curiogtinge despre:

r posibilitngile, avantaiele gi limitele colorangilor

vegetali;

t diferenlele dlntre colorangii vegetali

comparativ cu al$ mlorangi;rdomeniile de aplicare de zubstaagei de

pretratare Pre Color pentru colorangii vegeali;I ac[iunea preparanrlui nCare and Beauty Balm"

inainte, in timpul Ei dupn tratatrlentul cromatic ;

b) Colorannrl vegetal trebuie si fie aplicat deosebit

de gros (excepgie: contururile).c) Granulele trebuie amestecate cu suficienti api

fterbinte, pentru ca colorannrl vegeal sI se

dizolve gi si poati patrunde Ar pir.

Pelerini impermeabiliProsop plugat/Eervefele absorbante

Vas

Pensuli de aplicare Living ColorPieptene

MinuEi pentru spilareMasup mobiliAp{ fiefiinte (cca. 70 grade Celsius)

CintarMixer Living C<itor

Granule colomnte vegetale (Living Colors)Subsanga pretratament CPre Color)Substanp pehtru intreginerea ptrrului (Care &Beauty Balm)

d!a; *

a ^parat

cu aburi (\fella Por) sau Cli:rra?on,

poSUit de inlocuit cu cascur de uscare dupd

acoFrirea cu &lorVlies ori gervelele

absorbante.

,l.l. Apli€r€ colorantului vryetal Living Colors{metoda I Ltulng Colors}

a) Puned pelerina.

b) Puneli-vi minuqile.c) Realizag o spilare a pnrului.d) Caffiri$ nuanlele alese gi, in stare uscata,

amestecati-le foa*e bine (v.ftg.1gi 2).

IIIIIIIIIItTI

-#ry-.#

224

-

€.!"-- -ffi7+*ry+_ '- --..;--g::t-:.- _"":r=

mtH

e) Adeugagi o cantitate de apa fierbinte (70 gmdeCelsius) cam de 3-4 ori rnai mare decit valumulsubstanplor usczrte. Prin addugarea a cca. L0 g.

de Care and Beaury Balm (preparat penruingrifirea pArului), amestecul devine mai uEor de

r"34*CtMffiqrffiffi

: ;HtjF..?rTF-"

manevrat (v.fig.3 9i 4).

4.1.2. lmpirfirea pirulul

impatgU parul ginind cont de lungimea flrelor:- la pdnrl scurt, cu o cerare transl'ersala. de la oureche la alta, in doud cimpuri;f la parul mai lung, cu carare in cruce.

Descrierea urmitoarelor erape va fi facuta pomindde la cirarea transversald,

4.1.3. Apliearca preparatului pe pirul din parteapslerioare a capului

a) Scufundag perii periei in preparat gi lua$ pe ei ocantitate rezonabili.

b) Apiicagi preparatul pe perul de acoperireal cimpului posterior, de la rddicindpind la v6rfirri. Aplicagi preparar pina cind pdruleste bine acoperit.

c) Cu aiutorul cozii pensulei separaEi porgiuneatatate de cca.1 cm., paralel cu cirarsatranwersali..

d) Apucag po4iunea cu mina libeni qi aplicagpreparaful Ei pe cealala parte {v.fi9.5}.

e) FricgionaEi cu m2na po4iunea pe care s-a aplicatpreparatul {v.fig.6).

fl PuneEi po4iun9a, lejer, pe cimpul frontal.

FE:-#'. -

b

225

-+"?++*!A*-i.;Fd4qq"+

g) Repetati pe urmatoarele po4iuni etapele descrise

pnnn chnd aiungeEi pe ultima treime a cefelh) impi4igi in diagonala po4iunile cele mai de jos.

in acest'fel evitagi ca po4iunile ce cad ?n jos sd

vi ingteuneze munca.

4.1.4. Gontinuarea pe pirul din zona frontali

a) Punegi la loc, cu aten[ie, por{iunile tmtate'

b) Aga curl s-a aritat, aplicagi prepararul pe zona

din faga a eapului, incepdnd de la cdrarea

tmnsversala. Po4iunile le ve$ trasa tot timpulparalel cu serarea tranwersala, pind ajugegi la

linia de contur.c) Pe linia de contur puneti preparat doar subgire

(v.fig.7):

ro-

-*{' ,3=-- *€e*

d) Cu ajutorul cozii periei aHnagi tot parul crr

aten$e.

e) Pe timpul perioadei de a4iune de minim 20

minute, utilizagi un aparat cu dburi C\Vella Por)(v.fig.8) sau un Climazon. Puteg folosi gi o cascd

de uscare dupi ce a1i pus in furul p4dui ColorVlies ori un geweqel absorbant rnare;

O Dup* epuizarea perioadei de a4iune spalalipnrul bine, giniad fascicolul de apn aprepe deptu Ei inliturind resturile de granule {v.fig.9}.

wqffi

l

I

I

226@

4.2. Aplicarea substanlei de pretratare Pre Color(metoda ll Living Colorc)

a) Punegi pelerina.

b) Puneli-va minugile pentru spdlat.

c) EfectuaEi o spilare a pdrului.d) Pune4i inu-un vas cantita:ea necesare de pre

Color (ufig.fO).e) Scufunda$ perii periei in preparat gi prelua$ o

cantitate rezonabild.

O Aplicagi preparatul fie pe intregul par, fie Fpo4iunile alese de dv. (v.fi9.11).

$ Lnsagi preparanrl s:I acgioneze 1G20 minute sub

caldur4.

h) Aplicati - arsa cum am descris la pct. 4.1.2. -colorantul vegetal peste prepamtul de pretratare.

@

I&mI

a) Diferite perg de granulelor de cplorant vegealnu s-au amestecat bine in stare uscati:I rezultatul vopsirii poate fi neuniform.

b) S-a folosit prea multe ori pre,a puline apnfierbinte:! prcparanrl se scurge, respediv nu poate fiaplicat uniform.

c) Apa a fost prea fierbinte:I solulia colorant' este prea fierbinte pentrupielea capului dientei.

d) Apa a fost prea rece:

3 colorantul vegetal nu va fi norrnal eliberat qi

subsanp colorantd va fi insuficienti;E pnrul va fi insuficient vopsiq

e) Mixtura coloranti a fost aplicatii pe pdr uscat:I colorantul vegetal nu va putea pnkundesuficient in firele de pir.

D Subsanp de pretratare Pre Color nu a fostaplicati uniforrn;I aspectul vopsirii ya fi neuniform.

g in ciuda exisren[ei necesiuX$i pretratirii cu PreColor, aceasta nu s-a facut:f rezultatul vopsirii nu se va ridica la niveluldorit.

:: ;:..:,:ii;q{i;!.il

a) Granulele de colorant vegetal au fost bineamestesite in stare uscaE ?

tl aa Ll nu

Mixfirra coloranti a avut o consistentiprelucrabiln ?

traa Unu

c) Po4iunile de pir au fost impi4ite suficient desub$re ?

D da l--l nu

d) S-a aplicat suficient preparat pe toate po4iunilede pnr ?

tl oa fl nu

r!) pe linia de contur preparanrl a fost aplicatzubgire ?

tlda lnu

D Discutag rezulaul vopirii cu insuuctonrl dvs.

b)

,ii}]E , -.-

227I

,r . i-t?:si}fti ''r:1 r-r't* ''l!{'f'i':' I

E $uviEarea Precise a Pndui- cu o casca - folie

- nnr, ,tp"o" $ ultedor lmgachetare in folie

- ^prin

pr"tu.orea directd a Pteparanrlui clt

piePterrul.

n eplic.tea preparatului pe Euvige'

.., . ., ,,i,ri,: ,":.::.li;lri!iiil'l+ e:"lii::i !il:i::flitie:l -

"j Orrpa fiecare Preparat aplicat parul porate artta

s,r;!at mai deschis, rnai inchis' ori ?n alti

c'uloare'

b). Repartizarea, cantitatea Ei grosimera quvrgelor

determini telrnicz de lucru' Cu tehnica de lucnr

descrisa la acest capitol se Pot obgine' printre

altele, urmetoarele rezultate:

E cu casca de unic4 folosing4' guvile fine' pln'd

la miilocii, reP'/lrtizlltein tot penrl;

G Ewipre impacheatd: Suvlte cu grosimi diferite'

siluate cu precizie in anurnite po4luni de par;

E Euvi{are cu pieptenul: quvile de efect ?n locud

izolate.

c) Ia guviEarea cu casci-folie se utilizeazi:

E casca cu multipld folosinp' negduriti;

n casca de unici folosinti' neg4uriti;

I casca cu multipld folosinp' pr€vezute cu giuri'

la acest capitol vom descrie lucd cu casca de

unicd folosinga.

.: ll l:: ';'r#il'::':l:ii:!-1i! -:""'ii tr11; li''-li++l;;;''::]r

,jj .. :'. t -= ,'= , :. j

l:l:'. r - t-ti';r:qf'r

a,1. $wite cu casca de unici folosinti

4.1.1. Pregltlrea

a) Pie$inati parul in directia coafarii'

b) A{ezati asca de unicl foiosirqa'

c) inodati capetele la ceafa (vfig'l)

d) inca''lziti casea de unicn folosinla cu foenul 5i

idindeti hine cu mlna folia pe per (v'fig'z)'

a .i€'I

*!te,

H

E

E

IITI

Pelerind imPermeabili

Prosop pluEay'gervegele absorb'ante

Proteclie Pentru mnini

Vas

Pensuli plati/piepten pentru vopsit

Pieptene cu dingii rari

Cascd de unici folosinEi Ei ace de quvigare

(croQete de 0,6 gi 1 rnm.)

Banda folieMdsuF mobila

Preparaf colorant.

"#.;".' t j=,.:€ ! +.-r.

+F ''

I.:;

It

-.* b_..

IcF

228re

j

4.1,2, Scoaterea guvitelor

a) A{ezali-vd inapoia clientei, pentru a putea sa

incepeli cu partea posterioart a capului'

b) intindeli folia lntre degenrl mare qi aritebr'

c) Punegi acul de Suvipl€ pe folie, in ungiti ascu;it'

oblic pe linia de pieptdnare (v'ff9'3)'

d) impungetl uEor folia cu acul'

e) Cu cdrfgpl apucali o suvtla de pir de la

ridicinA.Trebuie si puneli asdel acul, insXt sa

ridicagi &t rmi Puline virfuri'

D Tragegi guvila, cu atenlie, din folie {v'fi9'4}'

g) Continuali si lucragi in acelagi fel, EXnn cdnd

reuqitri si extrageli nurnirul dorit de Euvite

, (v.fig.5).

I -iI

I

4.13. Ap$carua suMnlei penhr scf*mh:aa culorii

pnrului

a) Punegi minugile.

b) Pregitili PreParanrl.

c) Piepuina$ pirul cu atengie; figi atant si nu rupegi

folia.

d) Luali in mana mai multe Suvite.

e) Aplicali p ele substanp pentnr sdrimtvarsa

culorfi {v.fi9.6}.

D Traa$-resrul Swigelor tn acelaEi fel. Preluaa$

quvigele ln aga fel, incit qi ftrele din interi<rrul lor

si ffe acoperite de PreParat.

I

:

i

229

-

iL-

4.1 .4. Gontrolul 9i continuarea tratamontulul;

a) in perioada de a4iune a preparanrlui conuola$

modifrcarea culorii prin cite o proba:

x daca culoarea finala nu a fost inci

oblinuti, mai aplicagi preparat pe quvrfi;

I subili$ urmetoarea perioadtr de aclionare;

a dzc|s-a obginut nuanla doritA' spala$

temeinic Pad ratat'

b) Repaniza$ o substar4i Pe par, Pentru post tratare

qi dupd epuizarea perioadei ei de acgiune' spilagi

pnd. $uviple devenite blonde le putegi acum

Faa cromatic mai departe (v'fi9'7);

c) fudeparta$ cu atenlie casca de unici folosinla;

d) Efecnra$ inincheiere o spElare a pnrului'

.s

$',:i

't*. ., E'i:

$.?

ffinffi

4.2. $uvtfarea prin impachetare cu benzi de folie

42.1. Pregi$rea

a) Punegi minuqile.

b) Pregatili preParatul.

c) Pieprnnali pdrul pe direc$a de cf,dere'

d) lmpantr Ped tn cca. 8 cdmPuri'

4.2.2. Separarea Primei Portiuni:

a) lniepep cu cimpul mijlociu al zonei posterioare

a capului, separdnd po4iunea ca mat de jos;

b) DupI piepanare line$ po4iunea intinsi, in.

unghi ascuJit cu capul.

PF:,

re230

€rq':E::

,.4:l r i.;b i E-

"ggtFl{t:"%

I

c)

d)

Trecegi cu coada pieptenului, in zig-zag, prinzona superioard a po4iunii. Determina$ asdel

mulgimea gi grosimea quvigelor (v.fi9.9).

Separagi Euvi[ele aflate pe coada pieptenului Ei

punegi in palrnri po4iunea de Euvigat (v.fig.l0).

4.2.3. Agezarea benzilor de folie gi aplicareapreparatului

a) Luagi o bande-folie de lungime dubld fagri de

parul tratat.

b) Punegi unul dintre epete strins pe pielea

capului, sub po4iunea de guvilat.

c) Aplicagi plni la saturare preparatul (v.fig.1f ).

4.2.4. lmpachetarea guvilelor

a) Pune$ jumitatea inferioar6 a benzii folie in iurulpirului- impacheta$ banda de mai rnulte ori.

b) indoigi, eventud, cca. 2 cm. la marginile

laterale {v.fi9.12).c) Ldsagr de o parte, cu atengie, pachegelul de

guvigare astfel obginug in aEa fel incdt si nu va

sdnieneasci la prelucrarea urmetcrarei po4!uni-

4.2.5, Contlnuarea actlvffi ii

a) Deasupra pachetului ptelucrat, separali o nouipo4iune de Euvigat, in modalitatea autat:;ti.-

Pirul care nu trebuii: Suv{at puneii-l pe pachetultocmai ternrinat.

Prelucragi noua porgiune de guvilat ca pe celeanterioare, continuindu-vi mun(z, p na cindrraragi ror parul (ufig.{3}.

4.2.6. Controlul gl corflnuarea tratamantului

Dupi ua timp, desfacegi un pachet-guvili Eicontrola$ decolorarea.

f Daci nu s-a ajuns inci la culoarea doritd, maiaddugali preparar pe locul controlat, refacegi

pachetul gi stabil{i durata urmitoarei perioade deacfiune a preparatului.

I Daca aEi obginut decolorarea doritd,

- irrdeparali cu atenge benzile-folie- sprilagi bine perul.

Post-tratati pnrul cu un preparat adeorat.

b)

I

i

I

231

-

4.3. $uvifarea cu PiePtenul

4.3.1. Prcgitirea

a) Funeti rninuEile de Profecfie'

b) Pregati$ PreParatul.

c) Piep€nagi parul in directia coafirii'

d) Cu aiutorul capetului unui piepten cu dingi rari,

luagi preparat pentru modificarea culorii' Cu cXt

mai subgiri dori$ sn fie quvilele, cu atAt mai

pugini dingi de piepten uebuie sd ia preparat'

e) Preparatul in exces qtergegi-l de marginea vasul'ri'

4.32. Aplicarea PreParatului

a) funegi pieptenul pe rddicina unei guvige' Cu cnt

vegi acliona mai vertical pieptenul pe cap, cu atit

veEi ob;ine Euvige mai sub;iri (v'fi9.14).

b) Aplicali preparanrl pe diretlia soefetii, pe suvita

de ptu

c) Corninua6 lucrul pini ciad ob$negi rezuhatele

dorite.

4.3.3 Cor*rolul gl contnuareaffirii

a) Iesa$ preparrtul S-$ f;aca efe*ll gi conuol4i

demlorarea.

b) Cand oblineli culoarea doriti, spala$ Perul.

Trata$-l uhegior cu un prepara: adecnat

Casca de unicd folosinld a tbst strinsa Prea tare,

ori trasi prea mult Pe fninte:

tl clientei i se creazi discoafort'

Cassa std prea leier:

g casca aluneca, iar acul de Euvigare nu poate fi

infipt corect;

f: casca alunecd, astfel ci guvige deia tratate sunt

reintroduse:

!-l apar ;uvi1e cu rldncini inegale tn lungime;

g sasca se deplaseazd la strapungerea cu acul'

Acul a fost folosit prea fix ori prea abrupt:

El tratamentul va deveni duriros pentru dienta'

Benzile-folii nu au fost aplicate cu grii4, nupreparatul a fost Prea gros aPliat:

El prepamtul se revarsi, ajungind pe restul

parului ori pe Pielea caPului.

Preparatul in exces nu a fost qters de pe piepten:

Fx nu se face o aplicare corectd.

a) intrebagi clienta daci tratanientul a fost nepldcut'

Daa LlnuDaci "da", ce a deraniat'o pe clietrta ?

b) Ati obginut rezultarul dorit ?

laa Inu

c) Discuuti reanltanrl cu insuuctorul dvs.

a)

b)

c)

d)

e)

I

232@a

I Sespr* ee cs9* g"srfua ?

I Srabilirea culorii naturale in zona redncinii.

a Determinarca diferenlelor de culoare in zona

mdacinii, a lungimii Ei a virfirrilor, in diverse

locuri ale capului.

r Subilirea diferenlelor de culoare determinate de

modificirile de suucnrl a ptrrului.

I Stabilirea procennrlui de alb.

! Construirea punctelor de vedee de nnportanppentru modiEerile de culoare.

*. ** i:*fiur*f pr*$*rxi:r€n# safn* $rxp*:#*tx ?

a) Cunogtinge priviad:

I construirea sistsnului crornatic h caaloagelede lest de culoare;

I iadicarea sensurilor de culoare, req:ectiv a

nuangeloq

f procenaiul de alb al pedui, care determintngradul de incirungi:er-

b) Cauze ale diferer4elorde culoarepotE:I decolorarea c:t unnat€ a a4iunii factorilormereorologici;

I tlatameffe anterioare,

c) Receptarea culorii este in functre de iluminare.De aceea, aprecierea culorii ptnrlui se face inraport de iluminalea corecfA. Deoaree luminazilei reprezinte iri mod norrnal uilusrinarsl

lumina artifidalt folosird ar trebui sn aibaco{rponenta luminii zilei.

d) Ptrul ud ori foarte gras ar,la mai inchis laculoare. De aceea nuaeF p'anrlui trebuieapreciata pe peail u$cat $i cur{t-

3. ** in*trscce*e?t* 6i mijl*a** rye€***sre.s*flt

'i***sefl* ?

I Pelerina de proteqie/prosop

I Pieptene de fnerieI Cartona;e Oi Euvile penrru conrrolul culodi

f Pbnul *Consiliere Ei diqgnozt" - culoarea pArului

(v.anexa)

I Eventual figa dienteiI Creion

4. De*erierea Eai, +u Jlas e Fctlvit#$li

t1,1. Prcgttrca

a) Fqitigi aiugroare.b) Puneg pelerina clienteic) Pie$ana$ penrl.

d) l*eresalive de dorinlele clientei

4.2.Srhbilirea nuantei rpturale a pirului

4.2.1. S:tabllirea nuanpi

a) Luagi ca:alogul cu nuanle.

b) Stabiliti nr:iilrp in diferite locuri ale capului qi alepnnrlui (radicina, hmgimea, virfurile). prinaliturarea gr:vilelor-test nuanF ya purea fi rqaiprecis deterrninati.

42:. StabllfuE *raulri ctrlorii

a) Plecagi de la culmrea ssbifri Ei vedegi agoi dacd,preComine ua anumit sens al culsii, de er:I viu, rqcat orif rnat, cenuqiu

b) Alanrag prgunilor de par guvigeletest decompara$e, pane gtsili nuan{elecorE'punzetoare.

c) Sabifti spre ce sens se orienteazji culoarcap;irului.

42.3. S-tabiliraa procentului de alb

i) in locuri diferite ale e4pului apreciali procentulde db, respeaiv de incolor al pnruhi"

D.Dace ave$ nevoie de determinarea Bgraduluide

incerunlire' al guvigelor, exaninali rezulatglobgnut de dv-

233

-

4.3. Etapele urmitoare 6. ec,*treiul

a) Trecegi doringele clientei gi rezultatele diagnozei a) A1i realizat aprecierea ctrlorii din punct de vedere

dv. in planul Pentru oConsiliere qi diagnozitr, ca al criteriilor: Buat4a: sensul culorii Ei gradul de

Ei ?n fba clientei, daca este cazul- alg'l.

b) Stabrliti structlrra Si diferentele de sutrcnrra ale I aa t-] nu

pdrului. Procedagi ca la titlul "Aprecierea

structurii qi a sterii de ?ngriiire a pirului. U AS efectuat aprecierea culorii in zone diferite ale

c) Deducegi felul tratarii Ei rebnica de aplicare din capului Ei ale fimlui de par ?

concluziile dv. tr aa I nu

Feiuri de tratare:

I nuanprea cu colorangi gata prepara$ naturali c) Puteqi recunoagte ab-aterile de culoare cauzate de

sau sintetici; deterioriri ale structurii pirului ?

I modifrcarea culorii cu coloran$ oxidan;i; 'J da Il nu

f transfornrarea nin blond" sau decolorare.

Tehnici de aplicrrer d) Puteg formula propuneri privind continuarea

f aplicarea numai la radecina; tratamennrlui ?

r aplicarea pe lungime gi pe virfuri, apoi pe :l da I nu

ridicini:f aplicarea la ridacinn, pe lungime 5i pe vilfuri e) Oferi$ insrrucronrlui, spre verificare, rezuftatele

?ntr-o singuri etapS; activitAgii dv. Ei propunerile de tmtanlenl

I aplicare.'a pe anumite porFunt

d) Introduceti in plan propunerile dv. privind

tratamentul ?n continuare-

5. &re6eli 6* tr*€]&"!is e$;t*t*

a) Noliunile de nuan;i, seru al culorii gi pr eat de

alb sunt neclare':

I se produc neinfelegeri gi echivocuri.

b) Aprecierea culorii s-a realizat intr-un singur loc:

I rezularul va fi imprecis.

c) Aprecierea culorii nu s-a facut pe po4iuni diferite

ale firului de pdrr

I abaterile de culoare nu vor putea fi avute

in vedere la planificarea activit4ii;I nu se pot stabili ireproqabil felul tratamentului

gi tehnica de aplicare.

d) Rezultatele aprecierii culorii nu au fost discutate

cu instrrctorul:

r s-ar putea c:r clienta sil au fie consiliafi corecq

I tratanentele ulterioare nu vor conduce spre

rezultatul dorit.

234I

ilNAN IP U LAREA PREPARATELOR

1. Manipularea materialelor

2. Anrestecarea Ei diluarea preparatelor.

....pag.237

....pag.241

t, tre*pre ce *s€e vsrta ?

E Evitarea pericolelor gi a riscurilor Pentru senetate

la manevrarea preparateldr chimice.

d lvldsurarea precisd a preparatelor in stare fluidi,solida (ptrlberi) Ei crerne.

E Protectia mediului pi manipularea preparatelor,

ambalaielor gi energiei.

2. ee n*firxni Br*li*ni*rars srrslf k*p*#**€e ?

Cunogtinte despre:

a) Continutul normelor de protectia muncii pentru

profesia de frizer, coafor, pentru evitarea

pericolelor din domeniul medicinei muncii Ei din

tehnica securitatii muncii;

b) Sursele de pericol la manipularea chimicalelor(dispozigiile privind substangele periculoase gi

legislagia prir.ind substanEele chimice, v. ca4i de

speciatitate);

c) Unitdti de misuri qi miiloace de luau pentru

stabilirea camit{ilor subsranplor lichide, zub

foma de creme 6i solide;

d) iastrucliuni privincl siguraaga recipieagilor penrupfepar:lte.

3" ** Frlstrqre?}.*f.-lgs ** *s*6ri s*sl$rr:**{as*sunt neee€are ?

I imbrecnminte profesionali,/halat de lucmI MnnuEi de potecfiet Recipienti de m^isuni

E Cheie p€ntru tubuli/ pieptene

3 Vas p€ntru coloran;i cu scalA de misuriI Cantar

t Stidn pentru aplicare

I Shaker

I Lirguri de rndsuriI Prcp:rate m4surabile

- lichide - indusiv apa pentru exercigiu,

- crefile, ..

- granule respectiv pulberi

4" Seserierea FBs eu p*s e *s€*vlt*tll

4.l.Misuri de proteclie

41.1. Protejarca imbriclminlii

Proteiag-va hainele cu ajutonrl tmbracimin$iprofesionale.

4.1.2. Probiarca n€inilor

a) Scoategi obiectele de podoabi de pe miini.b) Curalagi-va miinile 9i gtergeg-le bine cu un

prosop plugat.

c) Traati-vd mlinile atent, cu un preEarat deproteqie a pielii.

d) Punegi-va minugle prevezute de norme pentru

tratamentele de vopsire a perului.

4.{.3. Prutectla ctllor respiratorii

a) Daci e$te necesat pornili insala$a de ventila$e.b) Aqezali/gine$ ?r.q a5a fel pregaratele, indt gazele,

taporii Ei particulele ia suspensie dqgaiate se nuvi afecteze caile respiratoriif pe cit posibil pregerig preparatele &rect subinslatie de aerisire;

r ferig-ve dv. giferig gi alte persoane de pe4iledeschise ale recipiengilor;

r pe clt pasibil, 6ine1i shaker-ul cu mane bdistanla;

I ptiliuati, !n rnisura posibilului, preparate subforma de graaule h lacul celor pulbere;I nu rnirositi nicidatd deschiderile recipienteloqci, dace e$e necesara proba olfactivn, faqi-oscurq folosiad evanaiul {v.fg.1}.

4.2. llisurarea preparatetor

42.1. lllsurau llchldelor

Preparatele sub formi de emulsie sau gel le putegi

miiura ca pe lichft1e, dace permfte consisrenga lor.

237

-

|:.-*--r_:.::.

a) Determioati cantibtea de lichid pentru m{sura: ?a

sdlilitri (cll.).

b) Puneti \rasul de mnsur4 pe o plac{ orizontali, ori

Fn€S-l la inirllimea ochilor, vertical ki fap'

c) Puneli ungbia degerlui mare pe gradatia ?n

mililitri la oivelul citreia trebuie sn aiungl

caatitatea de substa44.

d) I\,lai in€i tumali ?n vasul de dsrri 3/4 dttl

"antit?tea necegrrta iar apoi resul rn"i inc€t, cu

Flie.Evita$ g hrmag prea mult preparat, pentru ce

nu avegi voie si ffineli tnapoi zurplusul-

Prregaranrl pete fi altent cu impurirl$.

4.22. t|isurarea emulsillcr gi a gelurilc dln trbutl,cu ssalademisuri

a) Scoategi din arb cantiarca doritli, suingiad

capnnrl arbului cu'degetele ori cu o dreie pentru

tubu{ pana l" narcaiul core@uozator.

b) Pentru a enita ircsir€a unor resruri prin rern2nere

in tub, trecEi cu dosul pieptenului' apdsdnd

capetd $bului (v.fig.z).

41L3. liisurarea emulslllor 5i a gelurilor cu 4utontlscald psilru lungimi

Cantitt$le mici, ca de ex- penau oftiaerea de

nuanle mixte din pepratele crormtice, pt fidepuse din nrb pe o scala (cm.).

Ii

iI

I

iI

a) TiaEi pregatit uo vas pestru colorar4i, cu o scalpe fundullui.

b) Decide$ asupra lungimii substant€i de mesurat.

c) Apdstnd in mod constant, depuneg preparat din

tub pe doritn a scalei (v.fg-3)-

42*. tlsuram pt€febr sub fonrd de granulaori pulberi

a) Sabili$ numirul neceslu de lingurite-unitati d€

mnsuri.

b) baf cantiaka necesarli, evitind producerea de

praf.

c) Tuma$ intr-un vas de mixare, ftrd a

produce praf.

-

*t'%*

,n "k-*

F

-e#f+ li

;:'i

ft

b

-*.:.:-

-tt

!Er-

:l

@l

i

I

238

-

7

4.2.5. Misurarea preparatelor cu o balanp electrici

Aceasta procedurd de misurure poare fi aplicarA la

lichide, emulsii sau substange solide. respectiv

pulberi Ei este cea mai precisA Ei mai simpld.

a) Aqezagi balanga orizontal pe suprafap de lucru Ei

pomiti-o.

b) PuneEi pe taler un vas pentru colorant, gol qi

acgionagi comutatorul pentru pozigionarea pettZeros.

c) Punegi kr lzs cga mai mare parte a cantialii

preparatului. Restul preparatului adeugagi-l cu

atenlie, nrai incet-

43. Acjiunea ecologici

4.3.1. Reducer:a reeidurilor gl eliminarca lor

a) Nu risipig apa gi prepamtele, cici a:itaprovizionarea cu substanle c6.t 6i epuizarea lor

atac? de cele mai multe ori mediul.

b) Pentru spilare alegqr metoda care vd asigurd cel

rnai mic consum de apA Ei de agenr de spdlare.

c) Mdsuragi exact cntitelile necesare, pentru a

produce cit mai ptrgine reziduuri.

d) Resn-rrile cle preparat nu le deversali, pentru a

evita solicitarea suplimentari a instalagiei de

purificare.

e) Evita$ producerea inutih de reziduuri prin

folosirea pachetelor po4ionate, ctnd se ofera

recipienli mai mari-

O StringeEi separat reziduwile de sticli, maxplastice, hinie Ei metal, peatru a le destina

reCi&ni.

$ Manife*ag economie la inpachetarea cadourilor

ori la acordarea Je pungi. Poate ci pentru micilecumperAruri clienta nu ar€ nevoie de o pungi inplus.

h) Rugag dienta sa fecupereze ambalajul

cumpArerurilor, pentru a-l inapoia

coflerciantului, sau pentru reciclare.

i) lndeparta$ preparatele expirate sub regim de

gunoi special. Tinetr cont de propunerile

comunitigii-

5.32. Economisirea energiei

a) Evitagi consumul inutil de api caldi sau rece.

b) Pom{i aparatele electrice Ei aprincleli ldmpile

numai cand este necesar.

c) Folosili aptratura cu consutll energedc cat mai

mic, penrru ca alaruri cle cheltuieli se puteli

reduce gi consunul de energie. Astfel contribuigi

la pro:eiarea mediului.

d) Nu supraincalziEi irecaperile gi nu consuma[i

inutil energie cu aerisirea.

e) Alegetr rnaterialele, recipienlii gi ambalaiele e.re

adt la producere cit qi la debarasare necesita

energie puEtna Ei pot fi reciclare (de ex. pungi de

hlrtie in loc de plasric).

r :.- i..r'.. :j: i.-. .. . .:1 .

Nu au fost respectate normele de prorectia

muncii:

I pielea qi caile respiratorii nu \,-or fi suficientproteiate;

I cre$te riscul alergic.

Miinile nu au fost suficient proteiate:

* prcparatele por irira pielea.

Mdinile nu au fcrst tratate, sar au fsst insuficienttratate cu preg.rate de proteiare a pielii:E pielea clevine fragila gi predispusa la iritiri-

Instalagia de aerisire exisrenfa nu a fost pomita:E gazele gi vaporii apiruJi au sunr absorbiti.

Preparatele nu au fost e)stct miflrrate:f raporturile de amestec prescrise nu suntresp€ctate;

I preparatui nu aiunge pentru tratament;

x apar reziduuri care polueazi inutil mediul.

Rezicluurile nu sunt ro'rt"t.,|I substanEe valoroase nu pot fi refolosite;

! mediul este agresat inutil.

a)

b)

c!

d)

239E

-i {-i'*spr* nr lste';*rb* ?

E Pregitirea fieciirr.ti cornPonent, prin miizurare

exacta, conform regetei.

s Dilunea concerttmtelor.g Prepararea unui colomnt sub fortri de crema,

respectiv gel.

E Pregatirea unr-ri preparut pentru uansformarea nit't

blond" cu g:anule s-;u puiberi.

? f-.1 ii :rq-r*,f !.i i: i 1 r:.; ! i l'* ! i: & ir .! r ! lli i I r"r f r:,ria ! rt,:'i

Cunoqtinle privind:a) Conginunrl subepitolului anterior, referitor la

manipuhrca pr oduselor chimice.b) Prepararele de bazd gi raporturile de amestec

pentnr pregatirea substangelor gaia de folosire.

c) Modalititile de acliune ale substaalelor pentru

pemvrnen{ qi.pentru rnodificarea culorii.d) hnporunga i;i efectul concentraEiei peroxidului de

hidrogen la fixarea gi vopsirea, respectiv la

tr'ansfomrarea'tn blond".e) Perioada de timp in care pot fi folosire

amestecudie gata de aplicare.

- Sg iet t.,Iiy;gmtf .€i 4::i*ri *,rri-:fi:i;rr,f:';*fi1,r*i lqqa4sgg'F,r !

imbrlcaminte profesionala,lhalat de lucmI,linugi de proteclie,/crerna pentru protejarea

mfiinilorRecipient pentru nrisurare,/vas pentrucoloranL,'pensr-rla de vopsitBalanla

Sticlli pentru aplicatShakev'lingur:i de misuriPrcparate (peroxid de hidrogen, concentratpenru pern'lanent, cremil, granule pentru

"blondn) qi instrucgiunile lor de folosire.

4- ij,.+:i:r; :iir:t r:&j!:

4.1. PregStirea

Protejagi-v'J propria imbrecrminte cu

imbracarninte profesionala.Pune$ miinugile.

c) Punegi dotinle pe taf l de lucru, sr.rb instalagia deaerisire pol'l1itA.

d) Cu aiutoml instnrcgiunilor c1e folosire gi al

planului tle tratament stabiliii c:rntit'rdle de

componente ce uriueazll s'J fie amestecate gi

scrief releta in fiqa clientei.

4.2. Misurarea componentelor pentru unpeffnanent gi amestecarea:n $ticla de aplicare

in c:lzul kr rare in salonul dv- se lucreazi cupreparate penrru pemunenr gata de folosingd, puteliutiliza masurarea 6i drluarea gi la alte e'oncentrate ce

trebuie diluate.a) Misuruli canfitatea necesar.i cle prepar.rt pentru

perrnanent cu un pahar gradat (rr. capirolulanteriorl.

b) Luati in m2ni sticla de aplicare. De5urubagi

capacul gi tuma;i preparatul.c) M:isuragi crntitatea necesari de api, p€ care o

tumagi, de-asemenea, in sficla.

d) ingurubali la loc dopul. Blccagi deschizaruraciocului cu un deget, dupd ce agi scos pulin aerprin presarea sticlei (v.ff9.1).

cI

I

gI&E

a)

b)

e) Scutu;$ sticl4 penru a amesteca compoaentele

contiriute.

f) Pozi$onati sticla veaiel Ei luag degentl de pe

orificiul ciocului. Acum preparatul se glseEte la

concentralia folosibile gi il putqi aplica cu stida'

4.3. Pregilirea eolonantului sub formi de cremi

4.3.1. Fliisurarca cu balanla

a) Mai intai caffirili candgtea rrecesara de vopsea

de per intr-un vas (v. subcapitolul anteriod'

Dace repta face referire la nuanle-arnestec'

atunci cangr{i una dupa atta oate nuanlele in

cantitatea corecti. Amestecati bine componentele

cu pensula.

bj Cantari$ cantitats de pero:rid de hidrogen,

adaugali-o Ei amesteca$ bine cu pensula'

Ia preparatele colorante sub formd de crerne gi la

solugiile apoase de peroxid de hidr<rgen deseori este

opornrn si adeugagi din c2nd ?n cand apd oxigenati

$i s{ arnestecali. Asdel micEorali pericolul ca

componetele mai fluide se s€ scutga la arnestecare,

peste rnarginea recipientului.

4.3.2"-illsurat€a gi ametecar:a in sffcla Pentruaplicata

5e lucreazd cu o sticli gradatn io mililiui- Daca

lipseqte Sada[la, trebuie mai iilai s{ mdsuragi

compoqentele cu un pahar gradat.

a) Turnagi io sticla cantitatea oecesare de solugie de

peroxid de hidrogea.

b) Mnsurali gi adnuga;i cantitatea necesari de

vopsea de par, pina se aiunge la casrtitatea totali

corecel.

c) Scuturali bine stida, dupd ce a$ obturat+ ca la

9ct.4.2.

4.4. Pregitirea unui prepafitt opentru blond"

Mai indi mtsurati cantitatea nec?sara de granule

"pentru blondu.

Puneli preparatul intr-un recipient de amestec.

Masuraqi cantitatea necesara de solu$e de

peroxid de hidrogen.

d) Tumagi solulia peste granulanrl npentru blond" Qi

amesteca[i tetrinic cu pensula, su scutura$

recipiennrl acopsit.

4.5. Ordinea gi curilenia la locul de muncS

Cunagag! toate insruneffele de lucru folosite 9i

degaiagi locul de muoci. Uguragi-vd regdsirea fiecarui

obiect, introduc€nd un siscem de ordonare.

5"*re6+ii ** tr€blrie *vitate

a) Cantita$le necesare nu au fost tnisutate Si

am€stecate corect:

I au 5e va oftine culmrea sau permanenn'rl

dorirb) Nu s-a fecut amestecarea temeinici a diverselor

nuar{e inainte de ad4ugarea de solu;ie de api

oxigenati:

I urmarea poate fi un aspect de pete colorate

pe parul raurc) Ia mazurarea componentelor Pentru vopsire cu

sticla, nu s-a pus intii solu6i:a de ape oxigenati:

r preparatul wnos adern la Pere$irecipientului qi se frrgreuneaze turnarea Si

amestecul.

d) inainte de obnrrarea sticlei cu degenrl nu s-a

scos suficient aer din sticli:r la desdriderea stidei, preParatul din interior

va F.Sni qi stropi din cauza suprapresiuaii.

$. *sxtrs*:.:t

a) A$ mt$ra: er.act fiecare compoqenta, conform

retetei?

-l da [] nu

b) Alr amesteclt tsneinic pfeparanrl ?

laa trnu

c) A1i lucrat curat gi ftut a yera.?

tl aa i-l m;

Agi incercat si evitali prqducsea de reziduwiinutile ?

Il aa l]l nu

a)

d)b)

c)

\:i glu".-*r'l

1

\.#' 1

1,1

b)

c)d)

4.2.1. Apllcarea fondului de ten

Pe pertea anterioari a antebraEr.rlui clienteiaplicag diferite nuanle de fond de tencorespunzitoare tonului pielii.Din fondul de ten ates, punegi pe spatele palmeidv. czntitatea aproximatii ca necesare.Aplicali o part€ a preparatului pe fa{a clientei.Repartizali bine fondul de ten cu aiutonrldegetelor ar{titor 9i mijlociu. lncepe$ pe frunte,deasupra ochilor gi obraiilor, apoi pind labfubie. Fondul de ten trebuie si se piard{ ugorpe gat, pe urechi, qi la inseqia pArului, ln a6a fel?ncit sa se realizeze o trecere treptate, fhre a se

znri linii-limitd.

4.2.2. Acoperlea modificirilor fragmentare aleruloril plelll

a) Lua$ in mani un creion de acoperire de un tonmai deschis declt fondul de ten.

b) Pe o spaftIi luag pugn de pe acest creion.c) Cu virful degetului luagi puginn pasti de

acoperire Si presard ulbr tamponali locurile depe piele (v.fi9.2).

d) Repardzali preparatul astrel incAt si rezulte unton uniform al culorii pielii.

4,2.3. Pudrarea fondulul de ten

d Treceg cu o rondel{ de rrati presatt de maimuhe ori pe pudre.

b) Rotili rondela iR iud degetului miilociu, in aEa

fel ca sd fie zuslinutit de celelalte degete.

c) Pudra$ fala cllentei prln apitsare ugoarn ctr vaad) incepeli cu fruntsa si coborali pan{ h gAt

(ufi9.3)- Punetri foarte pugnn pudrd pe gene,

asfel ca in firral, tmpreun{ cu tugul de gene, sile dag un aspect mai lung gi mai des. Ia dientelecarepoarti lentile de conacttrebuie evitaEaplicarea particulelor de pudr{ pe gene.

4.2.4. Sublinlercd genolor cu tug

Ttrgarea genelor pleoapei superioare.

a) Rug:a1i cliena sa hchide ochii.b) Puned degetul miilociu sting pe sprinceani $ cu

o tragere u€oarl in sus, ridica$ cu griie pleoapa.

I

L-t

tffif

**gd@r-r;*+

ftiI

I ;hft*h'.F ,{p

tt1

a

sas*

ffiIa

aE*.j

IM

E!F|n

N

t

f€II

IiII

255III

c) Tugagi genele cl'e jos in sus, de la rAd:icind spre

virfirl lor (v.ffg.4).d) Repetati de mai multe ori procedura Et trsaF

genele sa se usuce.

TuEarea genelor pleoapei inferioare.

a) Rugati clienta sa deschid{ ochii gi sn priveascn insus.

b) Sprijinili-va mina p obrazul clientei.

c) Tinef periup pentni gene vertical gi conducegi-o

din colgul exterior al ochiului spre cel interior, de

mai multe ori, intr-un sens qi intr-alarl (v.fig.5).

4.2.5. lnroglrea obrafllor cu ruluhpudrt

Ruiul poate fi plasat foarte diferit de la dienti laclientli. Modul de lucn: pnezentat ln continuare are

avahaiul de a dispune de la lnceput de un bunpunct de plecare. Jinegi mnt de regula cI un rujugor, ginga$, arag totdeauna rnai bine decnt unulputemic.a) Dali de mai multe ori cu pensula pe ruj.b) Scuturali srcesul de colorant pe spatele mainii

{v.fig.6}.c) Puneli diena si str2ngi buzele ca p€ntnr seruL

Asdel ridicarea zonei obraiilor se accenftrcaz{.Acolo se vaapka rujul (v.fig,fl.

d) incepetr aplicarea tn apropierea osului molar 6i

' conducEi pelnsula, cu trisitturi uloare, spreitsertia perului. Aveti grije ca trecerile si s facitrcprat gi armonios-

'' mH-

\1

;@

RIH{-.-..-.''-:

l

&

_EGftE

T;*\\%*

.ea,

t

266

-

--------"--"*a

s:s:#'FE€

# ^?i,1

&-sry .lr.ff

4.2.6. Aplicaroa croionului de pleoape Kaial gi a

pudrel de umbrira a PleoaPei

Pentm aplicarea umbririi pleoapei exisB d'rferite

tehnici. in cele ce urmeaza va fi descrisf, tehnica

nNoblesse", la care se utilizeazi doui pudre de

unbrire de culori cliferite. De regula, culoarea

deschisa scoate optic ehiul in evidenle, i:ar

culoarea inchisa estompeaza' Prin trasarea unei linii

de pleotpa de-a lungul inse4iei geneloq ochiul este

evidenliat Ei mai Putemic'

Repeu$ erapele umlitoare gi la cel*lalt ochi'

a) Ruga;i clienta sa deschida ochii gi sa privascd ?n

sus pentru a putea trasa linia pleoapei inferioare'

b) Cosduceli creionul l{aial pe marginea infe{ioart

a genelor, uqor' cu gingagie {v'fi9'8)'

c) Rugatri clienta sa lnchida ochii gi procedagi identic

la PleoaPa supericrard'

d) $tergeti linia pleoapei superioare cu o pensuli

ori cu un aPlicator.

e) Cu o pensula peotru urntirirea pleoapei' sau cLr

un aplicator puoelt pe dcul tr*iaii o mici

rezervd de pudra peltru umbrit pleoap4 de

culcrare deschisi.

D Cu aiutod unei pe.nzule, duc4i pnrdra de culoare

deschisd cle la unghiul interior al ochiului ptua

pe la miilocul pleoapei ochiului ?nchis, 9i aaume

cle la gene pind la pliul pleoapei (v'fi9'9)'

Pune$ pe dosul miinii o santitate mica de pudrA

de umbrit pleoapa, de nuanp inchise'

Aplicali pudra de nuan$ inchisi, legate de cea

deschfa pXni la colprl extern al trhiului inchis'

Dacd ochiul trebuie sd aiba $pect opic rnErig se

poate trece cu lucnrl de pliul pleoapei'

Avegi griia de ogergerrao cu pensula Pentru o

ff€cere fina de la tonul desctris la cel inchis'

Reaiizali o trecere arrnonioasa a umbrei plempei

in directia spr?ncenei, adaugind un suflu de rui

{v.fig.t0}.Prin aceastd tehnici a$ obiinut zublinierea

expresivitigii ochiului qi scoaterea lui in evidengi

{v.fig.11}.

, .. ,l ri _:€!

frffir'* g)

h)

.,r@$.,

F.

#1

:

267*n

4.2.7. Sublinbraa sprincenelor

Forma corecta a sp€ncenelor ar trebui oblinutn prin

smulgere {v-yag?/7}); daci fotu€i sprirrceana este

prea scurtd ori inexpresivi coloristic, ea poate ficorecufit cu un creion pentru sprincene.

a) Trece$ de rnai multe ori cu creionul pesle partea

srufoasd a sp€ncenel

b) Desenagi sprinceana h dkeqia ei de cregte:e,

u5ior, cu periuta.

42.8. SbHlirea contrrului hralor

Pentru desenarea sigurl a conturului buzelo4

marcagi cu creionul de contur 7 puncte, infuncgiede forrna gi de mirimea.buzelor(y'fig.fZ). Pure[i €mane h mtuimea Ei la forma

existefte a buzelor, ori le pute;i rni.ri sau

micqora. Dacn dorigi sa micqorali gura, la fixarea

punctelor situagi-vi in interionrl Uniei nanrrale de

contur. in cazul mildrii, sinrati-rrn dincolo de

limitele naturale.

UniEi punctele cu creionul. deconturare a

buzelor, ptecind din centru spre lateral.

Alegetr un rui corespunzebr din puna de

vedere al crrlorii cu creionul pentru contur,

deoarece mai tirzirr linia de mntur nu se va mai

recunoagte dar.

4.2.9. Aplicaraa ruiului

a) Puneti pu$n rui pe o spatuli-

b) nAmestecagir ruiul de p€ spanilt, uniforrn" cu openzuli de buze.

c) Trecc4i cu pensula peste spaarlt in ap fel inctrparul pensulei s{ ia o forma potrfuitit deseniriiconnrrului buzei

d) Desen4i cu per$ula contunrl buzei. inceptitotdeauna de la miilocul buzei.

e) ln firre, "mFlerea lntregii suprafege a

buzelcr {v.fi9.13}.O Ruga$ cliena si ia, an atengie, un $€{velel

cosmetic intre buze gi se le $raflgA. Astfel se va

rmbunat2{i durabiliatea ruiului de buze.

d Mai dag o date cu rui, subgire.

.4*

.",.**

i

i

.*tr .. * {

* .- $, .{l-*! .

l

i

a

I

reH

#tr t,.rt,t-:,::i

j

$

F#%isfr#

a)

b)

c)

i --j'r

t

IIi

?58

-

4.2..10. Verillcarca el clrEc{arca S, S*x':ir*il.:l

a) inmAna$ clientei o oglin{i, pentru ca ea sa poata a) Toate etapele de lucnr au condus la un reanltat

aviza nuke-up-ul. satisfdc5tor ?

b) intrebagi clienta dac4 doregte mdific{ri ale -J aa iJ nu

make*upului.

c) Executali eventualel€ corecturi. b) Machiajul a modificat avaataios aspectul clientei ?

.tl dr il nu5 S. l,;si+ i: i -"i:=t l! f ";i;: iil

c) Machiaiul corespunde *-irstei clientei ?

a) I.a alegerea produselor decorative nu s-a tinut :-] aa lJ nucont de virsta gi de personalitatea clientei, sau

de rxaziz pentru care s-a execufat tratamentul d) Corespunde machiaiul cu personalitatea clientei ?

cosmetic: .-] aa I nu* machiaiul va ar.ea a$pect de masci, uret €i nu

se va potrlvi clientei. e) Clieim este multumile de machiaiul r€g.lf?5t

b) La alegerea fondului de ten nu s-a luat in peffnt o anumica oezie ?

considerare nuanla coloristici a pielii: ] aa I nu

r machiaiul va fi nenatural, respectiv nu 5e va

potrivi clientei. 0 Rugag instnrctod si vi aprecieze rahz.ata.,c) Fondul de ten nu a fost uniforrn repanizat:

I machiajul va av€g aspect nenatutal, p{tat.

d) Creionul de acoperire a fost pra inchis la

culoare:

I imprefec$unile pielii reman vizibile'

e) Ruiul-pudre nu este decent Ei a fost neatent

repartizat sau a fost greEit plasat:

: machiajul are a$pect nenatural'

fl Tugul pentru gene nu a fost aplicat in entitate

zuficienti:

I genele nu vor fi valorificate suficient-

g) Tu6ul pentru gene a fost aplicat neuniform, fiind

in unele porguni Prea gros:

r genele vor deveni lipicioase.

h) Unia pleoapelor a fost trasag prca intens:

I machiaiul va aver= asP€ct de masci'

i) Conturul buzelor a fost trasat asimetric ori

neuniform:

I gura l.a apare strtmb{.

I Rujul de buze a fo* aplicat prea gros:

! se va lua gi pe dinti;

I buzele vor avea asPsct nenatural.

269I

i' &'&t,g;"'

'i. i,:*r;.;r"* ;,: q:i:'.'; :irl.r!':j::: i"

I lr{oclifiq.rre:r coloristica durabiLl a genelor gi a

sprlncenelor.I Apliclrea diriiau a plepar'rtelor colorisdce

pentru:- a evita vopsirea pielii ori iritarea ochilor;

- a scoate in eviden{i o amtmitd formd a

sprincenel<>r;

- inliturarea completi a preparatelor coloristice'

fare a irita pielea.

i i,,* i';i;i::,i: ;: pi*ii:":-ir';itii'B :*''1f i iti***t';i ';t:i --

a) La alegerea culorii se va gine seama cle nuanta

pielii qi de culoarea p rtriui clientei' Daci clienta

nu are o clori4a speciab, aveli in r"edere

urmatr:arele:

E nu ropsili prea inc'his sprXnceaele;

r vopsi$ geneie in nuanla inchisa, pina 1a

negru.

b) Prin modificarea coloristicd vor fi subliniate

genele gi sprincenele. aqa ce se va putea

modifica chiar exPresia fugei;

c) AplicAnd gregit prepamtele se poate irita

muro.a^sa sensibila a ochiuh-ri. De aceeat se va

lucra cu $uire Ptecrulie ?n zona ochilor;

d) Ca preparate speciale Pentru colotarea genekrr qi

sprincenelcr existd colordnli cle oxidxre $i saruri

metalice.

-i, i;r: illi,r i:li;;i:r':'i, :l l: 'i:g . ,'i;rl'I i;'11.1

:,l.l.it1!' I :ir:i;qt:'i:i;{,} ?

I Sc-aun de uatament crr tetiefiI Protecgie pentru mainiI Pelerina

t Substanle colorante pentru gene/ sp€ncene

f Beligoare ori pensete penttu aplicare

I Boluri pentru anestecI Cremd pentru ptotecgia PieliiI Tampont VatiI $amponI $ervelelet Recipient pentru reziduuri

,;. i-iir.:.:.:ii::i'*S pi::; :;ii !:-iiixi S {i:-fiil.tii.i{gii

4.1. Pregitirea

a) Pozigia caPului clientei:

I reglafi in aga fel tedera incit clienta sa-gi

poat{ sPriiini comod caPul-

b) Cura$rea:

I lndeparta;i tugul de pe gene 9i creionul de pe

sprencene, folosind pfeparat€ adecvate

(v.pag.250).r indepartali cu gnin resurile de voPsea ori

grasoase. LucraEi cu tnare atentie, pentfu a nu

irita inutil Pielea sensibild;

c) Ploteiarea Pielii:r Apiicagi subgire gi uniform crema de proteqie

pe zonele din vecinatatea imediat{ a genelor gi

sprincenelor. in regiunea sp€nccnelor, perigorii

ce nu trebr.tie vopsili, vor fi de-aseneaea

1:rotelagi cu crenlll.r Rugali clienta sa deschid4 lalg ochii qi sa

prireasc? in sus.

I Sub pleoapa inferioanl agezaii un tampon

iniumafa$ 6i urnezit sau un peric de protecgie'

pe car€ il impingeqi pina la nidacina parului

{v.fi9.1}.

770r

d) Preptirra prepa.ratelor coloristice:

Procedagi c<rnf<rrm instrucgiunilor ce ins<rgesc

preparatul:

I preparatele Wbart. oxidand se amesteci c'u

substange oxidante;I preparatele pebaz1' de seruri metalice nu se

arnesteca, ci se Pua unul duPa alrul.

Mai int?i se aplica lichidul nr.1 Ei dupn trecerea

timpului corespunzitor de a4iune se aplicz

lichidul nr.Z.

in cele ce urmeazi se va pleca de la un prepatat pe

bazi oxidanti.

4.2. Aplicarea preparatului

4.2.{. Aplierc{ Pe gen€

a) Rugali clienta si inchida ochii'

b) Luali pe beEigorul de aplicare numai pugin

pferarar.c) Alezaii-l cam la miilocul lungimii genelor'

d) Aplica$ preparatul colorant pe Sene' cu

miqceri lndreptate spre virfuri gi ugor nrlate

{v.fig.z}.e) Repeagi procedura pAnn acuperili toare genele

cu preParat.

Aplicali pregaratul, pinn h sahlfa:ie' pe sp€ncene'

in sensul de cregtere al sprdncenelor (v.fig.3)' Tinetisearru de forma ce intenlioneazJ a se da

sp€ncenelor.

4.3. Perioada da ac$une

Orienugi-vi dupi datete corespunzitoare din

insmrqiunile de urilizare a pr€paarului'

4.4, lndepirtarca PrcParaftrlui

tn timp ce la aplicarea preparanrlui sunt tratate lntiii

genele tl apoi sprincenele, la indep{narea

preparatului ordinea ese inversa. Se prccedeaza

ast'el din motive de siguranp a muncii'

44.t. fndePirtarsa de P sPt6ncane

a) Punegi-vA minugile de plote{ie.

b) Umezili un tamPon de vati cu ape caldugn gi

presa;i cu el.

c) Cu acesta indepiru$ de pe sprdncene preFratulexcedenlar- Lucra$ cr.r atenlie 5i firn sa frecati indireqia de cregtere.

$ Datl temeinic cr.r creme pe petele de colorant

eventual ranase Pe Piele.e) i:ndepaaali resfurile de crerni Ei de coiorant prin

frecare uqoad cu un tampon uscat din vati-

4.4.2. kdapartaree de P€ gene

a) Aplicatr pe gene vati umeziti. Cu o fo.arte u$oare

apisare a aretetoruiui tragef vau de p.€ Fne'impreuni cu peticul de Protecgie.

27rIII

4.22. Aplicarea pe sP€ncene

b) ft un tampon umed din vati, indepdrtagi

resturile de preparat colorant, netezind genele

btdeauna de la ridicinn spre vlrfrri. Utilizagi un

tampon din r.ata nefolosit, Pentru ca din preparat

sA nu se scurgtr nimic in ochi.

c) Rugag clienta sn deschidn ochii pi irdeparta$resturile de preparat de Pe Piele.

$. Gregell se trsbule evitais

a) Inzuficienta curepre a genelor gi a sp€ncenelorinainte de tratarnenL

I vopskea va fi inegaE.b) fa curagare, piela a fost razuiti prea eaergic:

I vor apare inro;iri ale pielii.c) S-a aplicat prea pu$nn cremn pe pielea

inconiuritoare:f pe piele vor apare pete colorate.

d) Aplicalea insuficienti a preparaarlui:f pielea se va colora;r nu toli perigorii vor fi cuprinEi.

e) Pregararul a aiuns in ochi:I sunt posibile iritdri ale gesunrlui

f) Peticele de prote4le au ajuag pfural" redecinagenelor:I ra fivopsitngr o porgiune a pleoapei.

I Nu $au respectat instnrcXiunile de folosire apreparandui:r rezulatul vopsirii va fr nesatisfdcator.

S, Gcr*tro*x*l

a) Pielea inconiurltoare nu afe pete colorate ?

!0" fl nu

b) Vopsirea este suffcisrt de infensn ?

tl da [-l nu

c) Vopsirea este unifor:ni ?

laa lnu

d) Pielea ?nconiurito.re este inrqbiA ?

traa flnu

e) Clieaa redarra arsuri in ochi ?

flaa lnu

O Clienta se declar{ mul1umira de rea-rlat ?

l}da Inu

272II

*:,

L

'F...

I Determinarea formei sprincenelor.

s lndepnnarea periqorilor iautili, cu pet$eta, cat

rnai pulin dureros.

a) Pensarea sprincenelorare loc, de obicei, dupd

vopsirea lor gi dupl cure[area pielii felei.

b),Perborii inutili mai pot fi lndepitrtati prin

smulgere cu cearl calda ori rece, ca qi cu benzi

adezlve. O dt4 metodi este raderea. Deoarece

efecnrl raderii se rnen$ne pu{in timp, iar

rezultatul este cortracarat putemic prin cre5tere

la scurt timp, s-a renuntat lz aceastA metodii.

c) Independent de linia modei. forma ideali a

sprdncenelor se detennini cu aiutod a douilinii care pornesc delahrza nasului (v.fig.{}.

d) Perigorii inutili se penseazt totdeauna in direcgia

lor de cregtere.

e) Prin formarea sprdncenelor, aspecnrl ochilor prea

depnrtaii ori prea apropia$ poate fi echilibrat(v.ca*e de specialitate).

__---cF

trfrq,\

I CreionI Rondele de vatd presat{i

f tersEele cosrnqiceI Cremit de ochiI loliune c-u alcool! Pensti{v.fis.2}

:*.

,i i.]eS;fi*r'** it-=id* '--:: I:*S i ::**'i-,:it*t.i:

4.1. Prcgitirea

a) Pregdtiti penseta;

b) Degreugi cu loliune cu alcool perigorii ce

umeaze a fi pensali.

d2. Investlgarca punct€lor de' plecarc alespreneenelor

Pune$ un creion la terminatia de jos a adrii,vertical, $ tndrepa$J peste colgul intern al

octriului tn sus. Sp€irceana rrebuie sd inceaptr

din locul kr ere o iritersecteaze creionul;Determinati inceputul gi la cealahn sprinceani El

marcati pedgorii c€ trebuie pensa$.

:;g*g;ts

trE

a)

b)

273I

'i

4.3. Investigarea punctelor finale alesprincenelor

a) Puneti creioaul de Lt nard pe dire4ia colgrlui

exterior al ochiului. Intersec$a cu spr?ncetana va

indiea locul in care aceast;a- trebuie si se terroine'

b) Repetati pentru cealalta sprinceana gi

marcali Prigorii ce se vor Pensa'

4.4. Stabitirea fornei ideale

a) Verifica$ la punctele de lncepere ale

sp€ncenelor dacd exist'i perigori iautili sub linia

care une$te red{cine nasului cu arcul

b) Contdagi daci sp€nce-ana urcd in arc domol qi

daca puncnrl ei cel rnai inalt se afle deasupra

marginii exteme a irisului;c) .stabilili daci sprinceana coboali, uEor' din

punctul cel rnai inalt qi se inscrie in puncrul

termind stabilit;d) Executali aceleagi verifidri Ei la cealaltd

sp'rinceann li ?n final stabiliti ce periEori trebuie

pensa$.

4,5. Formare sprincenelor prin pen$arc

lttcep.p pellsars abia dupe ce ag cazul de acord cu

dienta.

a) Presind uSor, aSeza$ degetul rnare, arititoml Ei

degetul miilociu deasupra sprinccnii Si trageli

pielea {v.fi9.3}.b) Pr.rne$ peoseta pe piele, chiar linsi peripori-

c) Smutge$ firul printr-o smuciturd scurtji in directia

de cregtere. Ia utilizarea unei pensete automate'

firul va fi scos Pdn aptsare pe articulaqia

pensetei.

d) Pensa$ ?n acelaqi mod resnrl firelor inutile.

Intervenigi de fiecare dati cu degetele pedru ca

pielea sa fie bine intk$a la fiecare Pensare'

Numai asdel vegi raliza o pen$re aprmp€-

nedureroasi.e) l:n incheiere tratati pielea cu a crenrd

coreqrunUtoare.

$. €rcg*ii s* qf,ebsi* svitsgs

a) Funcele de inceput 9i de sErEit ale sprincenelor

nu au foat corect gbilite:I sprinceana \r^ lruu:e ca prost plavti p ochi;

b) Au fost srnulgi prea mulgi perigo*I sprinceana va fi pe scurtll ori prea ingus9.

c) pielea nu a fost corect intinse in timpul p€r$a{ii:

r per:mrea va fi dureroasi.d) nu s-a ginut s€acra de direcgia de criEtere a

pfrului:I pensarea va fi dureroasi;r creEte pericolul de rinire-

e) Nu *-a realizat Post-Fetarea,:I everrnrale iria{ii de pielii nu sunt ameliorate;

I se Ftprov@

6.$*ntrctul

a) A$ determinat ccrect forme sprincenelor ?

nda llnu

b) P.ensatul a fosc durerm peatnr dienti ?

laa flnu

c) Ambele sprincene au aceeaSi formi dup{pensare ?

tl aa fl nu

d) aspecorl dientei s-a modificat in awantaiul ei ?

Iaa [nu

e) Clienta este nulgrmiti de rezulat ?

tl aa fl nu

?74I

'$:',,

[l r cmrJ gREA uruGr-f nLoR

1. Scurtarea qi formarea unghiiior . pag. 277

?. Tratamentul pieligei unghiiior . . . . pag. 281

3. Aplicarea lacului de unghii . . pag. 285

4. Montarea unghiilor artificiale . . . pag. 288

ii+i

c)

iT

I

L

iI

-i-

**

Scurtarea unghiilor degetelor de h mnni printiiere gi pilire.Formarea unghiilor prin pilAe.

Formarea unghiilor avind in vedere formelenaturale ale mSinii qi ale degetelor.Aiustarea neregularitdlilor.

t

Cunogtinle referitoare la:

a) Caracteristici necesare pregitirii ?ntrefinerii

unghiilor (v.planul de diagnozd din and:<a).

Discutagi planul cu instructorul dv.

b) Efectul optic al diverselor forme de unghii:5 unghiile lungi, ovale, dau degetelor 5i intregii

mAini iluzia de zuplu qrAgust;t unghiile scurte, rotunde, pttrate gi trapezoidale

dau impresia de lagme, de grosolan tv.fig.l).

Aspecrul gi cauzele rnoditlc{rilor unghiilor(v.rnanuale de specialiute).Cond4ille de igiena (v.pag. 18 qi unn.).Foarfeci, c'legti gi uierea unghiilor (v.fi9.2).

\

-.a*t'

$ Tipuri de pile pentru unghii (v.fiS3l g folooirelor:r pile - diamant pentftr uryqhiile dure;3 pile - qmirghel pentru unghiile mcri, sensibile,care se pot indoi.

. Alte diferenlieri cotrstau in rnirime, forrna,daffure-

g) Puncte de orie.ntare la determinarea formeipotrivite a unghiei:I fomu naturale,r dorinta clientei,I activitatea profesionati,I mda.

d)e)

EE

!

i

I

i2n

-

h) Forrnarea uaghiilorcrescute srrimb:l€rtul planificat -ai

unghiei ar trebuise fie cat maiaprsape posibil deaxa centrale adegeolui (v.ftg.a)-

3. Ge ?erctru*rnea:€e gi *+t*ri s{spiis-el*t:gar*s{^rg!g ciegesafe ?

r Pile pentru unghii, in func1ie de dpui de unghiiI Prosop plu$at

I Suqinntor pentru mirr5I $esvetele de h2rtieI D?olvant de lac qi vadf Plan de diagnozi $. anexa)I Creion.

4. ffisscriersa p€s *t.r pas a ss{!si**gii

4.1. Lucriri pregititoarc

41.1. Pregfitlrea locului de munci

a) Pregiitigi-va locul de munca.

b) curep$-va mdinile.c) AEezagi-r" lateral, in fap cliemei. Puneglvi un

prGsop pe picioare (vfi9.5).

'I' =--*;&,. --T,;..;o:',;

;*:.rf

d) Spriiini$ m2aa clientei pe suqiruitorul p€ntrumana.

4.12. lndepirtalea lacului de unghii

a) Puneti-r€ miauEile;b) Umezi$ un tampon de vati cu dizotvant peatru

lac.

c) Tinqr degen:l mic al clientei pe un qervegel de

h2rtie, cu degetui mare gi cu cel mijlociu{v.fig.6}.

d) Apa$a$ vata pe unghie Ei tragegi-o, rotind-o ugor,

spre r.irf.e) Procedag la fel phnn aiungeEi la degetul rnare.

Prelucragi in aceeaqi ordine degetele celeilaltemaini.

D ivlai curalali o datri fieere unghie cu vati Ei

dizolvant. Nu rebuie sd mai rAmana resr:ri delac.

4.1,3. Aprecierea uqghiilor 9i degetelor

Evaluagi unghiile qi degetele ambelor mnini inbaza planului de diagnozn Ei tragegi coocluziile.Irterogali clienta cu privire la dorinlele oriproblemele ei. lndud4iJe in planul dediagnozi, daca este cazul.impreunri cu clienta, stabilili lungimea gi formadoriti, cu ajutod planului de dtagnozg,.

d) Stabifti conduziile pcrtru mrament Si

discuta$Je cu instnrctod dv.

4.2. Pilirea unghiilor

4.2.1. Pozitin degetelorgi a instrumentaruluf

ln cazul unei perssane care-lucreazi cu dreapta,incepegi cu mina stinga ( b un stnagaci incepegi cudreapta)- Astfel 'mana in lucrur a dientei poaterlmine rnai mult timp ?n baia de-inmuiere, invedere tratamentului supiimentar d pieligeiunghiilor.

a)

b)

c)

278

-

a) fine{i degetul mic, care urmeazd si fie prelucrat,

ca pentru ?nleturarea lacului.b) Luagi pila in minn:

E degetele aretetor, miilociu Ei inelar Pe o parte,

I degetul mare gi cel mic pe cealalt{ parte

{v.fig.7}.

Iffi4.2.2. Pillrea

a) PunEi pila ugor oblic, prsind pugin, lateral sub

unghie (v.fi9.8).

I

I

4.2.3. Pilirea bawrilor

lndepaaarea canturilor ascu$te aparute la marginea

unghiei:a) Aqeza$ partea finn a pilei oblic-rus, pe ma€inea

unghiei.

b) M'anevrali pfla in mod repetat, cu miqctri scurte,

apesand foarte u$or, de sus in Jos pe czntulunghiei (v.fig.{0}.

c) Orientalr forma unghieiin funcgie de axa

centrala a degerului.Acest lucru estenecesar mai ales launghiile crescute

strdmb. (v,fig.9).

i

It

.lE

g

t,r.l

c)

d)

279!r

!i

*1

I

I

b) l\,lanevrati pila dus-intors, cu miScdri lungi'corespunzetor formei dorite a se da

unghiei.

Atentie sA ru piliti unghia pr€a tale, pentru a nu

crea colguri, in aceste. locwi se po{ pro4rce 9i

ruperi de uiighii.

€*,t

ffl

Vertficagi prin pipairea cu degetul mare, daca

marginea pilita este rotuniita gi fare asperite$.

Daci este necffir, rnai prelucra$ ungbla.

Piliti in acelaEi fel 9i unghiile celelalte. Dacn a$

teminat de lucrat o mlna qi urmeazi tmtarcapielilei ulghiilor (v.indica$ile umEroafe),degetele trebuie scufundate intr-o baie de

inmuiere.

.$. Gi*g*ii Ee ir**ui,* aviea{g o Forma pilita a fost Iapofiata la axa cenrrali a

degerului ?

a) Nu au fost r€spectate rnisurile de igieni: I Oa il nu

f mlinile cu qurrt curate;

f pilele de unghii nu au fost desinfecrare; g) Eiis:a discoatinuitili ale unghiilor ?

x dotirile suplimentare nu surrt cutate' [] Aa I nu

b) Pilele sunt uzate: h) AF indepdrat bavurile ?

r nu se pmte obgine forma doriti' il aa '-l nu

c) Iacrrl nu a fost ?ndepartar i) clienta este mulpmitd de munca dv'?

r au se pot stabili modificdrile suprafepi ll aa I nu

unghiei;r lacul se sparge la pilire, asfet ci forma pilitipoate fi urmiriti doar nesigur.

d) Nu a fos respectat planul de diagnozi:

' t forrna oblinutn a unghiilor nu va fiavanlaioasa;

I la unghiile pilite prea scufi varhrl degetelor

nu va fi proteiat.

e) Unghia a fost prea mult pilitn Lateral:

I apardureri;t forma unghiei va fi u€td;I unghia s-ar Putea rupe in acest loc.

f) Bavurile n-au fost indePlrute:r marginea unghiei esre asPd;

I forma unghiei este neregulati.

g) Uaghiile sutrt inegale ?n lungime;r '

aspectul general va fi nesatisftcdtor'

#. C+lrtro$$$

a) A$ rsbzat evaluarea unghiilor 5i a degetelor pe

baza planului'de diagnozi ?

l--laa nnu

b) ag satisfictrt cerinlele de igieni ?

fl da fl nu

c) inainte de pilie aEi indepirat lacul ?

'"1 Oa [] nu

d) Ati lucrat sistematic ?

llaa ilnu

e) Toate unghiile au aproape aceeagi formi gi

lungime ?

laa lnu

280

-

I

",&{*

E.-7

:. i:-i'i. :j :--:i':)3r

ts Tratarea pielilei unghiilor fani a vdterna pielea

irigatd sanguin.g lnmuierea, impingerea Si razuirea pielilei

lnmuiate cu solu$a de tratare.

El Tiierea ori smulgerea pieltfei inmuiate.

-.-::.:lrii :,fi:'::!

Qunoqtinge despre:a) lnsusirile qi sarcinile pieligei unghiilor:

Gl este vorba despre o ingfoqare a gesutului

comos, ceea ce inseamn4 ci nu congine nici vase

de singe, nici nervi;Et rolul este de a apdn rddicina unghiei demurdirie Ei agenli patogeni.

b) Cele doui posibfitiEi de inmuiere ale pieligei:

A baiz de inmuiere;e solulia de lndepanare a pieligei.

Solugia de lndepartare a pieliEei nu trebuieintrebuinlatt la pielila sensibiln ori vdtAmaui

anterior.c) Exista diverse ins8urnente pentru tratarea piehtei

unghiilor (v.fig.l-2).d) Componamentul tn cazul rrnirii pieUlei (v.pag.

333 qi urm.).e) Desinfecgia Si cureprea instrumentelor (v.pag.18).

'I .', .ll-jiljt.r:,:r:itlE. ;: .!r:::.r ;r ;,,ti: :-t ::,'t..,:i"^" ' ii:i i,r:,::1!:i! :1 i

Baia de inmuiere (vas umplut cu ape caldn gi

pugin tensid, de ex. gampon ori s{pun)VatiProsop pluEat/ EervetSoluge pentru iadeptrtarea pieligei

Piciorug de ul / ridicitor de pielign

Clegte gi foarfeci pentru pie$aCulitaE pentru pielilaBeligoare de manichiuriMdnuEi

ffil. l)leionrs de c:rl

'g;J. (lulitaq pr.ntru pirlilri

=-3. I{itlicrikrr pentru llielil:l ilrrutit

=d r., :. . ...86;ffi:!;;;=!*Srg?r#ddry".i. tti<lir:rtor pt.nttu piclitli l)ont {neirscutit}

EIrrF

,/--',la

.'*,,-d t

I l"txrrfcci prntru piclit:l"--**-_*:_1, ,j

M.: '.rr.- :i:':":,.?:'31 ;].-ain l.:i, ?l:f-n : ::::..j-i,',,.::iiil

Tratarea piettei unghiei ar txebui si preceadi pilireaunghiilor (v.subcapit. anterior).

4.1. Lucrtri prcgititoare

ASezag la indemin{ inseurnentele gi dotirilezuplimentare, desinfectate gi curlgate.

4.2. lnmuierea pietilei unghiel

a) Umpleg pind Ia jumatate un vas cu api latemperatura pielii gi puneti pugin gampon.

Afzati vazul in aga fel ?ncdt sa nu se poarirestumil, iar'cliena se poati sa-$i inducecomod degetele unei miini.

cI3a6E@

E!

I

t

-I

28r

-

b)

c)d)

Rugalr cliena a dupi pilirea unghiilor sa 1ini

deleteie acestei mfini fu baia de inmuiere, pinicand ii veli pili Ei unghiile de la celalti mina;

?n final €tergep mini cu un ProsoP;

Modalitati de continuare a tratamertului:

a indepartarea pielilei prin rnzuire;

E indeperurea pielilei prin tiiere'

4.3.lndepirtaraa pielilei cu solulia pentru

lndepirtat gi rizuirea

4.3.1. Aplicarea soluliei

a) Ptrne$i-v{ minugi de protegie, pentru ci solugia

este putemic alcalin{-

b) Cu aiutorul unui gervegel luali degetul mic al

clientei inue degetele dvs. mare Ei mijlociu

,(v.fi9.3).

wc) Aplica$ solugia pe pietP:Ei sotuga tichidn o aplica$ cu un betigor de

manechiuri, pe care aEi infequrat vata;

I solu$a zub formi de cremi ori gel o aplicagi cu opensula, daect din tub.

d) Ordinea de lucru este de la degetul mic spre

degetul mare.

e) Lesali ca o scurti perioadi solugia sn-gi facn

efectul.

4.3.2. Rtuuirea

AsezaF pe suprafaga unghiei picioruqul de cal cupaftea tez0litoerc pe pielige.

Razu4i pielea inmuiati, rnanevrind piciontgul decal cu o u€oara apesre, circularll, de'a lungqlpielitei (v.fig.4).

4.3.3, &dsPnilarea soluliei rlmase

a) Lua$ un bol cu apa la care adaug4i pqrne

solu$e acide, pentru a neutraliza resturile alcaline

gi pentru a regenera mai rapid prote4ia zcidt a

pielii.Cu api indepartagi toate resturile solu$ei pentru

Sndepirarea pieliPi.Uscag bine mina.

4.3.4. Smulgerea resturilor de pielip

a) LuaF degetul ?ntre degetul dv. mare Ei mijlociu.

b) Luali in mane forfecuta ori cleEtele pentnr pieliF-

r pentnr prizn pe inelele foarfecei folositi

degenrl mare Ei inelantl (v.fi9.5).

ffir cl€€tele va fi apucaf ?n ceuqul palmei.

Arnti.rod Ei degea:l miilocir vor fi utilizatepentru spniin {v.$g.6}.c) kdepartag cu atengie resnrrile de pielip.

et,1 Iatl \l1-l't +,; I

;i...;,.;i.JT I

II

!

tI

i1++, ::*:il

I

b)

c)tE*t:

'i.

a)

b)

282E

i -- --.ln

4.4. lndepirtarea pielifei prin €iere

ln majoritatea cazurilor ace"'asti, proceduri nu este

necesara Ei ea trebuie sa fie evitat cit este posibil.

4.4.{. Grsaaraa pielilei

Dalr cu crefle pe pielip irnediat dupn baia de

?nmuiere gi dupe ussare. Pieliga ram?ne zrsdel moale

pentru trltament.

4;[2. lndepdrhrsa pialifei

Cu aiutorul unui ridicatcr de pie$a ridicagi cu atengie

pielip inmuiat'a tv.fig.8).

4.4.3. Tiienra pieliSei

a) Luali in mana forfecuga, respectiv cleqtele.

b) Puneli forfecu;a, respectiv cleqtele pe o laterali apieligei. Tiiali crr atengie numai po4iunea de

pieliEn ieEitn puemic in afara. Lisagi o distanE

pinf la lesutul irigat sanguin:

I pentru ca pericolul unei rinfi si nu fie mare;

I pentru ca func$rmea protectoare a pieligei se

se pefpeileze.c) Spalali m?na cu apa curata.

4.5. Pcst-tratarea

a) Perrtru'regresar&r pielii $ pentru regenemrea

proteqiei acide, tratag suprafala unghiei $i pielrticu o cremi p€n6u unghii, ori cu un ulei

corcspunzator.

b) Dacn este cazul, efecn:agi un masai al miinii.

S, ti:r*g*3! €€ tf*brlis *e!qdt*

a) lnstrurnentele de lucru nu au fost intr-o stare

igienici ireproqabiltr:

I creste pericolul de infec$e;I clienta va fi nemulfumitd.

b) Vasul pentru mind a fost atezat nepotrivit:I se r.'a virsa.

c) Pielip a fosr insuficient ?nmuiati in baie:

I vor fi iogreunate etapele urrnitoare;t pielea va fi insuficient de elastica gi se va

rupe.

d) Preparatul de indepartare a pieligei nu a fosr

aplicat dirijat:I pielea iriati Ei unglia vor fi inutilzuprasolicitate.

283

-

e) PicioruEul de cal a fost greqit fr:losit in timpulrezuirii, ori a fost prea adioc vtrit sub pielip:I €dicina unghiei va fi vitimar.i.

f) Preparatul pentru indepirtarea pielilei nu a fostinde.pdrtat dupi. tratament:

I creste de irirare.

g) Pieliga nu a fost gresati inainte de taierer

I ea se va usc4 asdel ca pericolul de rinire ya

cfe$e.

h) Pielga irigaa sanguin a fost ninici la reiere:

f pot agare inflanraEii ori umflanrri.

D Tdigrea pieligei nu s-a frcut continuu dintr-o partepane io cealalti parte:

I noua margine a pieliEei apare franjura€.

D Nu s-a ficut posr-tratarea:

f pieliga se \a usczl qi va crApa-

S, **,ntr*iul

a) Instrunentad a fost desinfectat $i curalat ?

llda lnu

b) Toate materialele se afld la lndemina ?

Llda Xnu

c) Pielsa iripti sanguin a fost renift ?

Iaa lou

d) Pieliga este unif.orma gi netedi ?

llaa lnu

e) Suprafaga unghiei a fog. v*amatA ?

'll aa il nu

0 Clienta este mulgumiB de traament ?

J aa Ll nu.

284I

------:!

fr--.ii.

I ',,l-:l:

I. Aplicarea lacului Pe unghii.

' ' lnfrumuseprea fonnei unghiei prin zubliniere ori

compensare opdcn cu aiutorul lacului de ungbii'

'. Alinierea unghiei la moda.

d) Efectul diverselor culori ale laculuir

E nuanlele inchise, putemice, sublinizi unghiile

gi m0inile;!! nuanlele deschise acgioneazi mai pu$n biititorla ocld, sunt estornpate formele nefavorizante'

Cunogtinge privind:aJ Gama de lacuri de unghii qi diferen{ele lor

calitative (v.lucrdri de speciditate)'

b) Domeniile de aplicare ale diferitelor tipuri de

lacuri:. lacul transparent, cz lac de deazupra ori de

dedesubt;': lacul de acoperire, peffru forrnarea colori$ica

a unghiilor;l: lacuri speciale, Pentru amelioriri strucnrale

ori penmr echilibrarea suprafepi ungffior'

c) Posibilitngi de rnodelare cu lacuri colorate

(v.fts.1):' lacuire cornpleti: sunt zubliniate unghiile ta);

nu se licuiesc lateralele unghiilon se cre€nze

iluzia ingustlrii 16 qi d);. - nu se licuieEte luna unghiei: unghiile par rnai

scurte (c).

e lacud de unghiiI Prosop plugat

S VatiE Dizolvant de lac ori creion de corecnrrd

E Begigoare pentru manichiurl& Diluant pentnr lac.

4.1. Luc.rlri pregetoare

a) Pregdtili-vi t@te materidele.b) C\$etaF-va miinile-c) Ageza$-viin fap clientei, lateral gi pro{gag

knbrecamintea cu url PfosoP.d) indepartagi lacul mai vechi dacn este cazul

(v.pag.Z7 8, prct.4. 1.2).

e) Verilicali dac- pe unghii srisPt resturi de cremd

ori ulei, indepdrta$-le cu dizolvant, pentru cialdel lacrd nu se va pdre.

4.2. l\precierea iormel unghlilor Si degetelor

a) Stabilig forma unghiilor Ei a degetelor (v.pag.Z77

gi planul de diagnozd).

b) Interesag!-vi de dorinlele gi experiengele chentei

in legtnrrd cu lacul de unghii.c) Faceti propuneri gi fundamentagi-le, tn legarura

cu:

5 doloristica unghiilor;tr alegerea culorii lacului.

4.3. Pozitia degetelor

a) Lua$ degetul ce trebuie tratat. Jine6i-l ca la

pilitul unghiei, cu degetul mare qi cu cel

miilociu.

28sn

It

II

I

;

b)

c)

Scunra$ energic tticluta cu lac' Vedficati

@pacrtatq de lntindere a lacului de unghli'

Iacul prea vnscos rebuie diluat cu dteva

picinrri de diluant' '

Punegi sticlug cu lac in podul celeilalte palme,

penmr a putea aplica lacul rapid gi sigur

(v.fis.2).

gw

4.d Tehnica aplicttil lacului

a) Preluati pe pensula lac din sticlup Ei scurgeli de

pe ea lacul excedentar. Cantiatea necesard de

lac este in func1ie de merimea unghiei.

b) Punegi pensula pe m{locul suprafEei unghiei'

Deplasagi-o gXna aproape de pielip, ytu:.dla

luni. Apo!, dintr-o rniqcare, trageli-o pine in

vifi unghiei (v.fi9.3'4)'

c) Proceda$ identic gi pe pa$ile laterale ale unghiei

(v.fig.Sl. Aplica$ totdeauna lacul dinc-o

miscare, intr-un strat sub$re; el se va depune

uniforrn $i va rszi.sta mai mult. indepartagi

. licuirile gle$itei pe intreaga suprafaga a unghiei,

folosind solqia de lndePdrtare.

d) Dupa ce primul strat s-a uscat, aplicali sEatul al

doilea.

II

-e*r***i*ae$i*:i.'.;::l

I

I

I

L-

TI

HFT

II

I

tiErn

ffi#eI

I

*iiIIl"iI

I

286.g

i

*--- E:!tr

4'5' Gorecht€a gr€olllor mlnoF e) s-a apucat cu pensula prea mdt su pr€a pugn

lac:a) infagurag vate pe un beggor p€nrnr manichiurd f bcul picud, de pe unghie;

sau folosigi un creion de corectat lacul de unghii. r $ratul de lac nu ya fi uniform.b) Trece$ cu acesta, cu aten;ie, de-a lungul

nraqginilor greqite {v'fig'4' D Marginile rtasarc cu gregeli nu au fm co(€crate:

r aspecrul lacului va fi ne?ngriiit;

i

I

I

I d Nu s-a tinur seama de forrra unghiilor Ei a

degetelor, culoarga lacului nu este potriviti:r hcuirea nu va favoriza miinile.

lr f.{&- .. J*. 'rffi, .G.j-:.f,ffiFj-f cadF rGt-d--g=qF

iF-l"

a) I;Asag hcl.d se se usuce bine la aer. Ruga$ clienta c) \&scozitatea bctlui a fst buni ?

ca in acet timp sn nu apucr nimic cu mina. tr aa fJ nu

Evita$ hcekirea, pentru ca puteli creea

i* dismmiauitagi pe suprafala de tac. d) Ati gnut seanra de forma unghiilor gi a dqgerelorb) Tretag unghiile cu un prep{:Il peomr u8c:rea la alegerea storii ?

4.6. t €carca lactrlui

lacului, dac* trebuie s{ va grdbigi nst$rat.Atenge Ia in*ruqiunile lui de utiliare.

.,, ,...'itat*

. a) Lacul vechi nu a fost complet indepirtat:

*' tE suprafata lacului nu va mai fi netedi;g aspecd rnainii va fi neingrijit.

b) Pe suprafaEa unghiei s*augnsit {esruri decremi ori de ulei:

r lacul nu se va prinde uniform qi se desprinde. inainte de vreme.

c) Iacril a fost pea vescos:

I sffiud de lac va ff prea gros gi neuniform;r stratul de lac se va usc;r cu greutate.

d) Lacul a fost aplicat inrr-un singur strat, grs:6 uscarea va dura.foarte mult;[ zuprafap lacului nu va fi neteda.

a) Stratul de lac este uniforrn ?

naa lnu

--_- EFf;X b) I^aflrl este miniit sau se intinde peste limire ?

trda LJnu

n da flnu

e) A€t dv. cnt Ei diena considera$ potrh,itit nuanga

aleasil ?

fl aa fl nu

287

-

't, **sPr* *,* *st* v*Eba ?

I Prelungirea unghiilor naturale:

- in tehnica otipo, prin montzusl de virfuri de

unghii- in tehnica gablon, prin rnodelarea virfrrriiorunghiilor pe gablon.

I utilizarea metodei bicomponeate de aplicare a

unui strat sintetic pe intreaga unghie.

3. #e **liuiii preli:xinare se.efit i$?F*$ta*:te ?

a) Cuno5tinlele prezentate anterior privindintreginerea

b) virfirdle aaificiale ale unghiilor vor fi denurnitentip"-uri. Garna lor prezinti fomte, lungimi tsi

lagmi diferite, asdel ci va putea fi ales otipo-ului

p<rtrivit fiecarui deget. i,alimea ntipn-ului trebuie

si mrespundi la$mii unghiei'Tehnica utip"-urilor

este util6 pentru prelungirea Ei in$rirea unghiilor

scufie.c) Pentm nodelarea liberi se *tlizrr.azi qabloane

dintr-un material aserni'nAtor haftiei' c'u verso-ul

Iipicios.r $ablonul se poate asorta la mtuimea

degetului gi a unghiei.I Tehnica gablonului se foloseEte la unghii

sculte, clsan[e, musc:lte ori deformate.

d) Pentru {mbracargao unghiilor 9i a tipu-uriloqca gi pentru modelare zunt utilizate materiale

plasice int*rir<rare. Existi douZ metode curente:

I metoda celor doui componerte, la cate opulbere de modelat, respectiv un material plasric

cu consistenli de gel, dupe amesrecafea cu unlichid specid, este aplicata c? ua strat de plastic;

t meto& de inurirc la lumini, la care ua gel(3re se intareEte prin expunerea la ukraviolete,

este aplicat ir doue-rei straturi.

e) La fiecare 3 - 5 saptamini se executi post-

txatamente pentru a urrple creEterile dintre pielip

Er stranrl de plastic.

D Daca trebuie nivelate neregularitili ale suprafegei

unghiei, ca qi penru in€rirea unghiilor moi,subliri gi casante se prccedeazi ca la prelungireaunghiilor ?n tehnica-Eablon.

d Pe hnga tehnicile descrise, rnai aruintim tehnicantipu cu rnetase, la ezre pe irureaga suprafala a

unghiei este lipita rnatase neEifonabila

autoadezivi. Pe deasupra se aplici un strat

sublbe de orip' cu lipici netezit prin qlefuire.

h) Pentru pilirea virfi.rrilor artificiale de unghii se

folosesc pile speciale (Buffer). cr.r zuprafege de

pilire diferite (v.ff g.l ).

i) Se va evita respirarea prafirlui rezulat prin pitire.

i) Nu se vor monta ungbii artificiale cerd erd$e r4nigi inflam:eri in zona unghiilor.

Montarea ireprogabila a unghiilor artificiale cere

conc€nttzre, abilitate profesionali Ei foarte muka

practici. Existe mult€ sisteme diferite, asdel ciacesfe instrucliuni se consideri doar o introducere inaceasfi tehnica. Respectati instmqiunile de utilizare

ale sisternekrr ce ve stau la dispozilie pstruprelungirea unghiilor.

288

-

I Prosop plusat, gervetele

I Protecgie pentru guxe

I Protecfie pentru PieleI Dizolvant de lac Si rondele de vati presatd

I Alcool concenffat

E 'rTipn-uriE Adeziv (Primer)

I Upici pentru "tipn-uri! $abloanet Iac transparenl, lac de uaghiiI Pulberi pentru modelat cu lichid special

I Pensuld

r Pahar pentru amest€c

I ,Foarfecd de unghiiI Beti;oare de lemnI Pile de unghiit Buffer (pile speciale)r Pensuli pentru pudra

4.{. Lucriri prege$toare

AOezag toate materialele pregadte pe mtsute.Spelali-r€ pe miini qi puneli-vd minuEile.Agezali-vd ?n fala clientei

a)

b).c)

4.2, Pregitirea unghillor

a) lndepartali lacul eve*ual exisfent.

b) Daca e.$e necesar, scu{tati unghiile naturale Ia

forma gi din fig.2.c) Pilig uSor suprafap unghiei cu pafiea fini a unei

pile pentm unghii. Unghia artificiala va adera

mai bine.d) Curepti unghia cu o rondeli de vat{ presag

inmuiati tn alcool.

4.3. Tehnica'tip"

4.3.1, Flxarca "tip'.u6lot

Alegeli un "tipu corespunzetor €. rn rim€.te$mea lui trebuie sd corespund{ cu ld$mea

unghiei {v.fi9.3[Dali cu lipici pe capul inferior, transparent, al

'Up'-ului (v.f,9.4).

sqniG

----it

a)

289n

b)

Presagi clteva secunde Vana datl cu lipici pe

virfirl nan:ral al unghiei (v-fi9.5). i:ntre utipo Ei

unghia nanrrali nu trebuie sI apari nici o buH

de aer (v.fig.8). Umez.eala ce ar ptrtrunde ar

favoriz,a infectarea cu ciuperci Ei ar afecta

durabiliatea unghiei artificiale.

Scurtag ofipu-ul cu forfecuga, plnZlm lungimea

doriti.e) Piligi forma doriti, cu pile speciale {v,fig.ru).O nazuigi pugin suprafaga trtips-ului. ln acest fel

favorizeti trecerea spre unghia narurali {v,fig.9}.

4.32. Nlvelarea treceril

a) {ai degresag inci o data unghia.

b) Abhcagi un lichid adeziv (Primer) pe toata

suprafap unghiei Ei Hsagi-l si se usuce bine

{v.fig.r0}.c) Tirmagi o cantitate de lichid special intr-un vas

destinat amesteorlui.

O Scufundag €rful uneipensule tuaiin lichidspecial, apoi in pulberea de m<rdelat. Msucigipensula pinn cind eaforrnszA o bilup, care nutrebuie si lie nici prea riscat{ gi ntci prea udi.

e) incepegi aplicarea pe v6rfrrl tip"-ului inrr-un strat

sublire. spre unghia naturali (v.fig,ll).D Continua$ aplicarea strarului pe unghia naturalX,

p2ne c6nd oblrneg a trecefe uniformn.g) Eviu$ ungeren pieligei unghiei. Insagi stratul din

matedal sintetic si aiungii pan{ in imediat{apropiere a pieUgei. lndepirag, evenrual lateral,cu un beligor din temn, cantitatea excedentari.

h) lmediat dupi terminarea activitilii curdlafpensula cu lichid specid.

i1.3.3. Scurtarea, netazirea gi luslruirea

a) Iisa$ stratul de masd plastici s{ se usuce cca. 3minute.

b) Slefui$ noua zuprafagi a unghiei cu partea ffni a

buffer-ului, p2n4 devine nerdi Ei ?n final

1*aCutg-o cu partea buretoasi, ptnn cindstrilucegte (v,fi9.1 2-1 3).

c) indeparag praful rezulat la pilire cu o pensul{.d) in final curepti Ei degresagi unghia cu alcool.

I

Ii,-&;-+

T

d)

II

I

i

iI

!

iI

290

- I

.#%*

_@

rI

J

4.4. Tehnlca $abf onului

4.4.i. Aplicarea gablonulul

a) Mii ftrt6i aplicagi gruadrl de prtz6' (Primer) pe

lntreaga unghie S lrsaf-l sZ se usuce complee

b) Lidoig Eablonul gi mitlocul lndoit €rigi-l sub

varfrrl unghiei naturale (v.ffg.l'*'{5}.

c) Potrivlli qablonul cu bola uqghiel El trebuie siarate uEor in ic.

d) Apasati gablonul fest Pe laterdle (v.fi9.{6}.v

.L4.2. ilod€lama unghbi artiftclah

a) Turn4i pugin lichid spedal ln vasul destinat

amestecului.

b) Scufunda$ virfrrl pensulei mai in€i tu lichidul

specid qi apoi ?n pulbsea de modelar. Rnsuciti

pensula p?nn se forneaza o bib1n, care nu

uebuie sit arate nici prea ude E-i nici prea uscatil.

c) Apt$nd cu pensula, formali pe Eablon, cu

aceeagi bilup, un varf de ungbie. tmpra+iag

anestecul panl ob$nEi lungimea, grosimea siforma dorM (v.fi9.17). Irrcrati uniforsL

d) Preluag din nou materid de modelat Ei acum

aplica$-ltn $trat pe unghia naturale, Ar modul

descris. Lucrati pe direqia pielilei ungbiei, p6ne

ob$neg o trecere uniformit"Evita$ maniirea

pieligei. indnaeli strailt de masi plastice, sub$re,

pani in imediata apropiere a pielitet

e) lndeparag cu un'bedgor dtn lerr*', zubetanp

depusd evennral prea mult pe latcal.

0 fmeaat dupa inchelerea tratamenurlui, curep1i

pensula cu lichid spedal.

4.4.3. Scurtars, nebdrca gi lustsulrca

a) Inm$ straarl de meterial pUuh" sli se uzuce cca.

5 qinute, varfi{ ardndat al ungtrid usctrdu-sebine.

l) inaepartagi cu ater4ie gblonul.c) Prelucra$ unghia in continuare , e, h g:t4.3.3.

b,c,d'

4..5. Etapeh urmftoalu

Tratali rrnShiile artificide aplicate, crr lac de unghiicolorat, ori cu,lac inolor, a{a ctrm arlat (v.fi9.18}.

292I

ft

I,

I

I

i

t,

ffii.r: l

',

-*- G&f,E

i{

,,s

#''#"ff'Irj

*i':

iIt

IIt*tI

*,&f#tr..,ri::;:

.$f.

r#j ' i-_ #

1

"&, a::, I

[a folosirea dizolva4ilor de lac, atengie la produsele

feri acetoni, pentru a etrita inmuierea masei

plasticc.

Unghia nu a fost degresatd:

G stipr-ul, respectiv smtul de masd plastici nu

adera bine.

Nu s-a aplicat lichidul adeziv (Primer) :

r unghia artiftciala nu se fueazA'

nTip't-ul, respectiv lablonul, este montat strimb:g vor apare spagii goale intre suprafap unghieigi gablon, respectiv otiP";

E vdrful unghiei va fi strimb'

Masa de modelat a fost prea uscate, ori prea

umedi:I stratul de mas.a plastica nu poate fi aplicat

uniform;I sratul de masi plastica nu se va intari, sau se

fafrmiEerrze imediat.

Trecerile au fo.st modelate neuniform:

tr post-tratamentul va fi pierdere de timp;

E stratul de plastic poate crepa, dacd este prea

zublire;B rez-ultatul nu va fi satisfacetor.

La netezire, ori la lustruire, s-a utilizat o pild

nepotriviti:6 suprafaga unghiei artificiale va avea aspect

nefinisat gi bont.

$ Substanga de modelare ajunge pe pielig4:

6 unghia artificiali va ave aspect nenatural;

6 pielip unghiei va fi acoperiti cu substanld.

h) Pensula nu a fost curepte imediat:

t! pensula se va ?ntiri gi va deveni nefolosibild.

_ i, ..

Forma qi lungimea unghiei artificiale corespund

ceiei dorite ?

Jaa lnu

Unghia anificiaki a fost realizate fdrn spagii goale?

fl da fl nu

Suprafala este netede gi strdlucitoare ?

fl aa fl nu

A1i intAmpinat greutigt la montarea unghieiartificiale ?

[aa f]nu

e) Discua$ rezulatul cu instrtrctorul dv.

{&&"

c)

d)

e)

i

II ,t'| 5..I #ul'utrI S j:- ."i| ;{ ..S4!i.i, '

|:i'::'I

iiliia:'i

b)

c)

d)

b)

293

-

a)

1

I

lla)L----_ Errd