Manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

 • PowerBox WiFi 5200

  Tncrctor portabilColorovo

  PowerBox WiFii 5200

  PuwerBox WiFl 5200

  Manualdeutilizare al aparatuluiamultumim pentru achizitionarea incarctorului portabil ColorovoDowerBox WiFi 5200. Suntem siguri caacesta vasatisface a$teptari'e dumneavoastra. inainte de aincepe utilizarea aparatului v rugmsacitiu instructiunile defolosire demai jos,

  Informatiidespre msurile desigurangVarugm srespectati instructiunile precum 5isimbolurile depeaparatrFolositiacest aparat numaiin conformitate cudestinaxia acestuia.Nusepermite pastrarea 5iutilizarea aparatului Ia temperaturi extrem desczute sau ridirate (in afara intervalului 0C +40C).Nuse permite pastrarea 5i utilizarea aparatului Tnconditii depraf.

  l Nu 5epermits pastrarea 5iutilizarea aparatului Tnconditii de umiditate Tnalt.Nu se permits pastrarea si utilizarea aparatului Tnapropierea surselor de fut deschisvFeritiaparatul deactiunea direct; a razelor solare.Avegi grij caaparatul snu intre in contact Culichidele (exv apa).Protejati aparatul delovituri. (ader i 5iperturbatii.NIJ conectati aparatul Iasursa electric curninile umede. Aceasta poate provoca defettarea aparatului. electrocutare, scurtUrcuitsau chiar incendiu.Nufolositi aparatul (u mainile umedev Aceasta poate provoca defectarea aparatului, electrocutare. scurtcircuit sau chiar incendiuRespectati restrictifle privind utilizarea dispozitivelnr electronicesi radio,Nuinstalati aparatul Tntr-un spatiu restrns (ex. prin blotare sauacoperirel Asigurati ventilatia adecvata a aparatului,Aparatul trebuie reciclat in conformitate cu normele de protectiea mediului.Aparatul este un produs de clasa ll cu izolare dubl, fr Tmpmfintare la exterior.Decupla'gi imediat de la retea aparatul defectat sau care functioneaz necorespunzator 5i apelati la un service al garantului.NuTncercayi sareparati Sau smodificatisinguri aparatul sau a:cesoriile acestuia.Garantul nu este responsabil pentru defectarea sau pierderea datelor.

 • PowerBox WiFi 5200

  Descrierea simbolurilor referitoare lasiguranta

  A

  CE

  Fulgerul cu sageata Tn interiorul triunghiului echilateralatentioneaza utilizatorul asupra prezentei Tninteriorulaparfului a unor zone neizolate in care exist ,,tensiunipericuloase", suficient de marl pentru a prezenta un pericoldeelectrocutare pentru persoane,Pentru aminimaliza riscul deelectrocutare, nu 5epermiteriditarea tapacului (Tn spatele) aparatului. deoarece Tninteriorul carcasei nu segasesc elemente Tnlotuibile pentruutilizator Servisarea aparatului trebuie Tncredintata persoanelorcalificate.SemnulexclamariiTninteriorul triunghiului ethilateral atentioneaza utilizatorul asupra prezentei unor informatii importantecuprivire Iafolosirea siTntretinerea aparatului.Reciclarea corecta a produsului. Aparatul nu poate fi aruncat Ia cowl pentru reziduuri menajere. Pentru prevenireapotentiaielor consecinte negative pentru mediul Tnconjurator 5isanatatea oamenilor, acesta trebuie dus la puntteIedecolectare destinate reciclarii echipamentelor electronice sau Ialoculachizitionarii aparatului cuscopul reciclariideeurilor de provenienta electronica.Declaratia deconformitate cu CEeste accesibila la sediulSCOP Computers; Str. Barbu Vacarescu. Nr. 162; Sector 2,Bucure$ti 020284, Romania.Serefer latarileTncare folosirea produsului nu este supusa nici unei restrictii : Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Gracia, Spania, Olanda,Irlanda. Luxemburg, Germania, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie, Italia, Suedia.RoHS.ElementelefolositeTninteriorul aparatului respectacerintele referitoare Iarestrictiile defolosire aunor substante pentru aparatele elertrice $i electronice, care potactions negativ asupra mediului Tnconjurtor (directivaZOUZ/BS/CE adic RoHS).

  InformatiijuridiceCopyright 2012-2013 ABC Data S.A. Toate drepturile de autor rezervate.Colorovo este 0marca comerciala rezervata $i protejata legal. utilizareacareia Tnorice scop. fra permisiunea ABC Data SA este interzis.Toate marcile comerciale 5i denumirile inscriptionate pe aparat, am

  \ halal sau materialele Tnsotitoare, sunt rezervate 5i folosesc numaiI pentru identificare 5itonstituie detinatorilnr acestuia.

  PowerBox WiFi 5200:arantul nu este responsabil pentru pierderea datelor sau alte daune:'ovocate Tnorice circumstanta Tnurma utilizarii Tncarcatorului por:abil PowerBax WiFikeast manual deutilizare nu este inclusTngaranyie, iar aspectul $i/sauaaaratul poem 5:? difere desaierii Garantul i$i rezerv dreptul dea moJifica manualul deutilizareinorice moment fara acomunica in prealabiloespre aceastav

  Continutul pachetuluiI incarcator portabil Colorovo PowerBox WiFi 5200I Manual deutilizare

  Butoanele 5i conectoarele1 indicatorul deTncrcare2VPnrtul microUSB (in) folosit pentru alimentarea Tncrcatorului

  portahil3.Portui este destinat:I lncrcrii dispozitivelorI Conectarii cu modemul 30 USBI Conectarii unitatiide stocare a memonei portabile4, Port R1745 (LAN/WAN)S.Indicatorul deincarcareE.Indicatoruide functionare a routerului WiFi7.Eutonul deverificare a nivelului deTncarcare8VComutator pornit/opritvI R Modul de lucru router WiFiI C Modul de IucruincarcareI 0 Deconectare9. Resetare

 • PowerBox WiFi 5200

  Alimentarea incarcitorului portabilIncarctorului portabil1.[onettatiincrctorul mobil prin intermediul portuiui microUSE (in)

  lacomputer sau Iaincarnatorul de retea.2.Sevaaprinde dioda indicatorului deincarcare.lnformatie:

  in perioada initiala deexploatare aincrctoruiui portabil, efectuatitrei ticluri de Incartare si descarrare totala pentru a obtine parametrii optimi deIucru.Incarcarea completa aacumulatorului dureaz cateva ore.IncarnatiIncarctorul portabil cel putin 0 data pe luna.

  Incarcarea aparatului1.Conectati dispozitivul pecare doriti sa-ITncrcati laincarctorui por

  tabil prin intermediul portului USB (out).2. Setati comutatoruiin pozitia E(modul deTncrcare).Informatie:I Putetifolosi cablui USB furnizat Impreuna cu aparatul.

  Verificarea n i v e I q u i deincarcare1.Tineti apasat butonui pentru verificarea nivelului de incarcare.I Nici o dioda nu lumineaz descrcat totalmenteI Lumineaz1diod incarrat aprox. 25%I Lumineaz 2 diode - Incarcat aprox. 50%I Lumineaza 3diode incarcat aprox. 75%I Lumineaza 4 diode Tncrcat aprox, 100%

  Modul de lucru router WiFiincarttorul portabil poate functiona InmoduI delucru router WiFi.I Pentru conectarea curetta cu routerui WiFi se cere setarea optiunii

  de recuperare automate a adresei IPTnsistemul operational.I Atunci cand porniti prima data dispozitivul. se recomanda schirni

  barea pavoiei de acces Ia panoul de control a! routeruiui precurn 5iparola deacces la reteaua WiFi.

  IEfi

  PowerBox WiFi 5200I RouterulWiFi este compatibii cu standardeie DLNA. Instaiatiapli

  catia de suport DLNA pe computerul dumneavoastra, daca sistemuIoperativ al acestuia nuI suport din start.

  Conectare Ia Internet prin reteaua LAN/modern de( 3 q u'. Eonectati modemul decablu/reteaua LAN la portul LAN/WAN al

  Incarnatorului portabil.2.FixatiTntrerupatorul in pozitia R (program de lucru - router WiFi).3. Indicatorul routeruluiva Iurnina in culoare rosie.4. Conentati~v Ia reteaua cu denumirea ,,PowerBox_WiFi_xxxx".5. Duo: stabilirea conexiunii, indicatorul routerului va Iumina in cu

  Ioare albastra.6. in browser-ulWeb introducetiadresa:192.168.1691.Va aparea pagina de logare. In campul paroia, introduteti ,.co|orovo.Zin panoul decontrol. mergeti laInternet9 WAN Network. Selectati

  ..0HCP" in sectia "WAN ConnectionType".

  Conectare la Internetprin reteaua xDSL/PPoE1. EonectatidispozitivuIdeat tes Iaportul LAN/WANaIntarcatorului

  portabil.2.Fixaticomutatorul in pozitia R (modul de lucru router WiFi).3. Indicatorul routeruluiva Iuminain culoare rosie.4. Conectativa Ia reteaua cu denumirea ..PowerBox_WiFi_xxxx",5. Dupa stabilirea conexiunii, indicatorul routerului va lumina 1ncu

  Ioare albastra.6. In browser-ul Web introducetiadresa:19Z.168.169.1.

  Va aprea pagina de Iogare.In campul pamIa, introduceti ,,colorovo".7.Inpanoul decontrol, mergeti IaInternet-) WAN Network. Selectati

  ,,PPPoE(ADSL)" in sectia "WAN Connection Type.B.Data fumizorul dumneavoastr de Internet we acest lucru. intro

  duceti numeIe utilizatorului 5iparola deatces Iaretest

 • PowerBox WiFi 5200

  Conectare la Internet prin modemul extern 301. Eonectati corect modemuI 30 USB configurat Ia portul USB al In

  carctorului portabil.2. Fixati tomutatorul In pozitia R(mod de IUEIU - router WIFi).3. Indicatorul routerului va IuminaTn culoare ro$ie.4. Conectati-v Ia reteaua cu denumirea ,,PowerEon~WiFLxxxx".S.Dupe stabilirea conexiunii, indicatorul routerului va lumina Tncu

  Ioare albastra.6. In browser-ul Web introduceti adresa: 192.168.1691.

  Va aprea pagina de logare. In tmpul parole, introduteti ,,co|orovo.7.In panoul de gestionare, mergeti Ia Internet -) WAN Network. Se

  lectati "30 mode"1n sectia ,,WAN Connection Type".8. Dec; furnizorul dumneavoastr de Internet cere atest Iucru, Intro

  duceti numele uti I Izatorqui 5i parola de acces Ia retea.

  CurtireaPentru curtarea incrctorului portabil nu foIositi agenti agresivi.altool. detergenti.. Inaintedecuratare decuplati Tncrctorul de la sursa de alimentare

  i alte aparate.Pentru curatare v3 recomandm produtele Colorovo. Folositi tesvturi fine sau putin umede [ a r e nuzgarie. ProcedatiTntonformitatecuinstructiuniledefoIosire pIasate peagentul decuratare.

  PowerBox WiFi 5200

  Date tehniceIdodel EVPPB-WIFI-5200Darametrii acumulatorului 5200 mAh 3,7 V:urata deincarcare Aprox. 7 ore:onectoare 1xUSB (iesire)

  1xmicroUSB (intrare)Temperature Ialoculdepastrare Dela -10E pna Ia +60'CTemperature la locul de lucru Dela 0'C pan la +40"EJmiditatea relativa la Intuldepastrare

  Dela 20% pn la90% (temp.40C)

  Umiditatea relativ la loculoelucru

  Dela20% pna la30