Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

of 27 /27
MA OPTIMUS X C17 SPV 31 MEF CENTRALE TERMICE MURALE M TAN KÖBER S.R.L. Turtureºti Sucursala Vaduri MANUAL TEHNIC I AR ÎN ERE NSTAL E UTILIZARE TRETIN Vaduri nr. 280, comuna Alexandru cel Bun, Neamt 617511, Rom nia Tel: +40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax: +40.233.24.19.29 www.motan.ro â 1798

Embed Size (px)

Transcript of Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

Page 1: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

MA OPTIMUS X

C17 SPV 31 MEF

CENTRALE TERMICE MURALE

M TAN

KÖBER S.R.L. Turtureºti

Sucursala Vaduri

MANUAL TEHNICI AR ÎN ERENSTAL E UTILIZARE TRETIN

Vaduri nr. 280, comuna Alexandru cel Bun, Neamt 617511, Rom niaTel: +40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax: +40.233.24.19.29

www.motan.ro

â

1798

Page 2: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

PREZENTAREA GENERALÃ A CENTRALEI TERMICE

DESCRIEREA GENERALÃ A CENTRALEI TERMICE

Centrala termicã muralã reprezintã un aparat consumator de combustibil gazos care are rolul de a transforma energia combustibilului gazos prin ardere în energie termicã. Acest aparat funcþioneazã nesupravegheat datoritã sistemelor de protecþie ºi control cu care este dotat.

Centrala este compusã din mai multe pãrþi componente a cãror descriere funcþionalã se va face în cele ce urmeazã.

Gazul pãtrunde în interiorul centralei prin circuitul de alimentare cu gaz alcãtuit dintr-un racord ºi de un reductor de presiune care se va regla la 20 mbar pentru G20-subgrupele A(L)si A(H). Pentru GPL (subgrupele propan si amestecuri propan-butan) reductorul se va regla la 37mbar. Astfel ajunge în vana de gaz care are ºi rolul de a modula debitul de gaz la ieºirea spre arzãtor.

Aprinderea se realizeazã prin iniþierea flãcãrii de cãtre un electrod de aprindere, cu ajutorul unui transformator de igniþie.

În timpul arderii, sesizarea flãcãrii se realizeazã prin intermediul unui senzor de ionizare. Centrala este echipata cu ventilator, care are rolul de a evacua gazele arse. In faza de

iniþiere, acesta are rolul de a evacua un volum de aer pentru a asigura o aprindere neexplozivã. Aprinderea explozivã poate apãrea datoritã unei acumulãri de gaz din perioada de nefuncþionare.

Camera de ardere, sub formã de paralelipiped din tablã, cãptuºit la interior cu fibrã ceramicã, este astfel proiectatã încât sã permitã transferul spre schimbãtor cu pierderi cât mai mici de cãldurã.

În cazul circuitului de termoficare de la varianta cu douã schimbãtoare de cãldurã, cãldura rezultatã din arderea combustibilului gazos este preluatã de schimbãtorul de cãldurã monotermic ºi transferatã agentului termic (apa) care este transportat prin instalaþia de încãlzire de cãtre pompa de circulaþie.

În cazul în care pe circuitul de apã menajerã se sesizeazã un debit de apã de cãtre flowmetru, este acþionatã vana cu trei cãi care face trecerea de pe circuitul de termoficare pe circuitul scurt prin schimbãtorul de cãldurã în plãci (primarul schimbãtorului de cãldurã în plãci) iar transferul cãldurii se face prin intermediul acestuia spre circuitul de apã menajerã (secundarul circuitului de cãldurã în plãci).

Gazele arse sunt evacuate cu ajutorul ventilatorului. Protecþia ºi controlul funcþionãrii se realizeazã electronic. Programarea centralei se face din panoul de comanda (vezi paragraful referitor la acest subiect).

DESCRIEREA GAMEI DE CENTRALE TERMICE

TIPCAZAN

C17 SPV 31 MEF

Putere utilã Accesorii

[kcal/h] Ventilator PompãVas de

expansiune

Producere apã menajerãinstantaneu

26660 X X X X

S - cu producerea apei calde menajere în regim „instant” (fãrã acumulare);P - cu pompã;V - cu vas de expansiune închis;31-puterea maximã pe care o poate furniza centrala, în kW;M - arzãtorul este alimentat de o valva cu modulare continuã;E - aprinderea ºi controlul existenþei flãcãrii se face electronic ;F - evacuarea forþatã a gazelor de ardere;

SIMBOLIZARE

3

MA OPTIMUSX

Page 3: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

PREZENTAREA GENERALÃ A CENTRALEI TERMICE

C 17 SPV 31 MEF

INSTRUCTIUNI GENERALE REFERITOARE LA SIGURANTA CENTRALEI

! Acest manual este parte integrantã ºi esenþialã a produsului ºi trebuie înmânat utilizatorului.

! Citiþi cu atenþie acest manual ºi pãstraþi-l cu grijã pentru o folosire ulterioarã de cãtre utilizator ºi de cãtre personalul autorizat în montaj ºi reparaþii.

! Instalarea, punerea in funcþiune, operaþiunile de service-reparare si verificarea tehnica periodica se fac numai de cãtre personal autorizat ISCIR în conformitate cu normele în vigoare (P.S.I.,NTSM) precum si a normativelor in vigoare elaborate de A.N.R.G.N. si C.O.N.E.L.. Toate indicaþiile acestui manual trebuie respectate; orice abatere poate cauza daune iar producãtorul nu se face responsabil de acestea.

! În cazul funcþionãrii defectuoase a aparatului, opriþi-l ºi contactaþi imediat unul din centrele ce asigurã depanarea acestui produs la numerele de telefon aferente, sau direct producãtorul, la telefoanele 0233 / 241746; 241933.

! Pentru a putea garanta eficacitatea centralei ºi corecta sa funcþionare este recomandatã verificarea anualã, de cãtre personal specializat, respectând condiþiile producãtorului.

! Dacã aparatul este vândut sau înstrãinat sub orice altã formã, asiguraþi-vã cã este însoþit de prezenta carte tehnicã, pentru a putea fi consultatã de noul utilizator ºi / sau de instalator.

! În cazul defectãrii unor componente se vor folosi pentru înlocuire numai componente originale. Pentru folosirea unor componente, în ceea ce priveºte piesele de schimb, de la o altã firmã decât cea recomandatã de producãtor, trebuie obþinut acceptul scris al acestuia pentru utilizarea acelor componente.

! Aceastã centralã va fi destinatã uzului pentru care a fost special conceputã. Orice altã folosire va fi consideratã improprie.

! Este exclusã orice responsabilitate contractualã sau extracontractualã a producãtorului pentru daunele cauzate de erori de instalare sau folosire ºi nerespectare a instrucþiunilor acestuia.

! Limita maxima a duritãþii apei la intrarea in centrala pe circuitul de apa menajera va fi de maximum 5ºF(grade franceze), echivalentul a 50 mg CaCO sau o cantitate echivalenta de alte 3

sãruri de Ca si Mg. Este obligatorie montarea unui filtru dedurizator pe traseul de apa menajera, a unui filtru mecanic de impuritãþi (filtru Y) pe returul instalaþiei de termoficare si a unui regulator de presiune pe traseul de alimentare cu combustibil.

! Se recomandã tipurile de centralã prezentate în aceastã carte tehnica pentru încãlzirea unor suprafeþe locuibile de maxim 250 mp (la o înãlþime medie de 2,5 m a volumului de încãlzit).Nerespectarea prevederilor acestui manual tehnic precum si a celor cuprinse in certificatul de garanþie atrage dupã sine pierderea garanþiei.

4

MA OPTIMUS X

Page 4: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

Denumire

Tip MA OPTIMUS - C 17 SPV 31 MEFX

forþat

etanºã

93%

92%

13 - 31 kw

14,8 - 33,17 kw

20 mbar

35 mbar

30 - 37 mbar

230 VAC, 50 Hz

160 W

45 kg

1,8 l

31.4 - 3.34 Nm /h

0.58 - 1.38 Kg/h

Tiraj

Camera de ardere

Randament la sarcina maximã

Randament la sarcina minimã

Putere utilã (min / max)

Sarcina nominalã arzãtor (min / max)

Presiunea gazului

GN la racord (dupã reductor)

GN la intrare maximã admisibilã

GPL

Tensiune alimentare

Putere electricã absorbitã

Greutate

Capacitate schimbãtor de cãldurã

-

0,5 ºi 3 bar

40 - 80°C

3/4"

1/2"

3/4"

325

435

730

880

8 l

Termoficare

Presiune minimã ºi maximã admisã

Temperatura pe circuitul de încãlzire

Racorduri - Intrare - ieºire termoficare

- Intrare - ieºire A.C.M.

- Alimentare cu gaz

Dimensiuni - adâncime (mm)

- lãþime (mm)

- înãlþime (mm)

- cu cotul montat (mm)

Vas de expansiune cu membranã

Consum combustibil GN (8500 kcal / Nm ) la putere utilã (min / max)

Consum combustibil GPL (20425 kcal / kg)la putere (min/max)

3

5

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ªI FUNCÞIONALE

MA OPTIMUS X

30 - 60°C

17,8 l/min12,7 l/min9,9l/min

Domeniul de temperaturã A.C.M.

Valori ale debitului Ät=25°C

Ät=35°CÄt=45°C

Page 5: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

ELEMENTELE CONSTITUENTE ALE CENTRALEI TERMICE

Generatorul de cãldurã

Este calculat încât sã furnizeze cãldura necesarã schimbului termic cu circuitele de încãlzire ºi apã caldã. El se compune din urmãtoarele elemente:- Circuitul de alimentare cu combustibil se va face printr-un reductor de presiune care va regla presiunea de intrare pe intervalul 20 25 mbar GN respectiv 30-37mbar pentru GPL.

Este obligatorie montarea unui regulator de presiune pe circuitul de alimentare cu combustibil.

1 Vana de gaz este calculatã astfel încât sã permitã o modulare continuã a arderii furnizând presiunile minime medii ºi maxime ale combustibilului impuse pentru funcþionarea centralei la sarcina minimã, medie respectiv maximã. Racordul dintre vana de gaz ºi arzãtor este din þeava de Cu/Inox.

2 Arzãtorul este din INOX, de tip atmosferic, cu 14 rampe tubulare ºi funcþioneazã cu combustibil gazos (G.N. sau G.P.L.).Puterea arzãtorului este reglatã în sistem modulat prin intermediul unei valve regulatoare de gaz încât sã furnizeze o putere utilã maximã de 31 kW.

3 Camera de ardere este astfel proiectatã încât permite transferul termic spre schimbãtorul de cãldurã cu pierderi cât mai mici de cãldurã. S-a ales o soluþie constructivã simplã sub forma unei tubulaturi rectangulare de lungime maximã de 150 mm între arzãtor ºi schimbãtorul de cãldurã. Pentru a realiza pierderi minime de cãldurã, pereþii tubulaturii sunt izolaþi la interior cu material termoizolant (fibre ceramicã).

Presiune apã rece menajerã

Temperaturã gaze arse la putere nominalã

Racord gaze arse (admisie - evacuare)

Lungime racord gaze arse

Valori orientativeConþinut maxim de apã în instalaþieSuprafaþa maximã a incintei

0,2 - 8 bar

147°C

O 100 / O 60

Max 3 m

200 l250 m²

6

4

3

2

1

Robinet de umplere

Page 6: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

7

CARACTERISTICI TEHNICE

4 Ventilatorul Cazanul este prevâzut cu ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere.

- Kitul de evacuare a gazelor arse ºi de alimentare cu aer (specific centralei cu tiraj forþat) alcãtuit din douã tuburi concentrice conectate la exteriorul încãperii în care este amplasatã centrala.

Schimbâtorul de câldurâ gaze de ardere/apã

5 Schimbãtorul de cãldurã gaze de ardere / apã este monotermic, apa menajerã încãlzindu-se prin schimbãtorul de cãldurã în plãci.

Din punct de vedere energetic puterea nominalã este de 31 Kw ºi randamentul de peste 93%.

Circuitele de încãlzire ºi apã caldã menajerã - circuitele hidraulice

b) Circuitul de apã caldã menajerã este cu schimbãtor de cãldura in placi.

5

7

Sunt astfel calculate încât sã permitã transferul termic spre instalaþiile exterioare de încãlzire ºi apã caldã menajerã. a) Circuitul de încãlzire -Circuitul de încãrcare a instalaþiei - robinetrul de umplere. Supapa de suprapresiune a circuitului construitã astfel încât sã limiteze presiunea maxima din circuitul de încãlzire la 3 bari ; - Elementul de aerisire al instalaþiei este alcãtuit dintr-o supapã de aerisire care sã permitã eliminarea aerului din circuitul de încãlzire, montatã direct pe corpul pompei de circulaþie ; 7 Pompa de recirculare agent termic este calculatã astfel încât sã furnizeze debitul necesar recirculãrii agentului termic de încãlzire prin circuitul de termoficare ; - Vasul de expansiune calculat astfel încât sã permitã fenomenele de expansiune din instalaþia de încãlzire preîntâmpinând astfel suprasolicitarea hidraulicã sau deteriorarea acestuia . - Circuitul de by-pass automat permite apei de încãlzire sã se recircule prin schimbãtorul de cãldura ºi pompã în situaþia unor diferenþe de presiune între turul ºi returul instalaþiei de încãlzire exterioare la valori mai mari de 0,3 bar.

Page 7: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

8

CARACTERISTICI TEHNICE

Sistemul de comandã ºi control al funcþionãrii centralei realizeazã

- aprinderea ºi protecþia la stingere a flãcãrii, asiguratã de aprinderea electronicã;- protecþia la întreruperea gazului, asiguratã de cãtre electrovalvã;- semnalizarea presiunii apei în centralã, asiguratã de senzorul de presiune minimã;- semnalizarea temperaturii pe circuitele de termoficare ºi apã caldã menajerã, asiguratã de

funcþiile plãcii electronice ;- reglarea ciclului de încãlzire dupã indicaþiile termostatului de control temperaturã;- siguranþa cazanului la supratemperaturã, asiguratã de termostatul de siguranþã, la

suprapresiune, prin supapa de siguranþã ºi la pierderea apei din circuit prin senzorul de presiune minima ;

- protecþia la lipsã tiraj prin dereglarea ventilatorului sau înfundarea tubulaturii de evacuare a gazelor de ardere, asiguratâ de presostatul de ardere.

Sistemul de comandã ºi control este alcãtuit din urmãtoarele componente

- Placa electronicã cu rol de controler al funcþionãrii centralei termice (vezi planºa anexatã).

- Elemente de mãsurã ºi control al parametrilor funcþionali pentru centrala termicã

- Senzor temperaturã circuit încãlzire care transmite semnalul de temperaturã cãtre blocul electronic de control al circuitului de încãlzire.

- Senzor temperaturã circuit apã caldã menajerã care transmite semnalul de temperaturã cãtre blocul electronic de control al circuitului de apã caldã menajerã.

- Flowmetru cu turbinã având rol de sesizare a existenþei consumului de apã caldã menajerã care transmite comanda de funcþionare a circuitului de apã caldã menajerã cãtre blocul electronic de control al acestuia. 8 Electrod de aprindere / ionizare cu rol dublu, de iniþiere a flãcãrii de ardere ºi detectare a existenþei acesteia.

9 Presostat de aer cu rol de sesizare ºi control a existenþei gazelor de ardere care condiþioneazã funcþionarea circuitelor de încãlzire ºi apã caldã menajerã.

- Senzorii de temperatura au si rol de indicare a temperaturii în circuitul de încãlzire (afiºajul plãcii electronice)

10 Termostat cu rol de sesizare ºi control a temperaturii maxime din circuitul de încãlzire care transmite comanda de nefuncþionare a circuitului de încãlzire în cazul depãºirii temperaturii maxime admise.

- Senzor programator ambient cu rol de reglare a temperaturii ambientale dintr-o încãpere (opþional)

11 Senzor presiune apa cu rolul detectãrii presiunii minime din circuitul de încãlzire.

Carcasa exterioarã

Are formã paralelipipedicã, este demontabilã ºi este vopsitã electrostatic.Carcasa protejeazã camera de ardere presurizatã ºi instalaþiile anexe.

11

8

10

9

Page 8: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

CARACTERISTICI TEHNICE

La proiectarea instalaþiei de termoficare se va þine cont de caracteristicile hidraulice a pompei.

9

Page 9: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

10

INSTRUCÞIUNI DE MONTARE-INSTALARE

Capitolul se adreseazã atât persoanelor autorizate care contribuie la instalarea cazanului, cât ºi beneficiarului care are interesul ca lucrãrile efectuate sã corespundã normelor de siguranþã în exploatare a tuturor instalaþiilor care contribuie la buna funcþionare a cazanului.

! INSTALAREA CAZANULUI NU ESTE ECHIVALENTÃ CU PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE.

! PUNEREA IN FUNCTIUNE TREBUIE SÃ FIE FÃCUTÃ DE CÃTRE PERSONAL INSTRUIT SI ATESTAT DE KÖBER SRL TURTURESTI SUCURSALA VADURI SI AUTORIZAT IN CONFORMITATE CU LEGILE IN VIGOARE

! FÃRà SEMNAREA PROCESULUI VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCÞIUNE DE CÃTRE PERSONALUL AUTORIZAT NU SE ACORDà GARANÞIE , IAR FIRMA ΪI DECLINà ORICE RESPONSABILITATE ÎN CEEA CE PRIVEªTE GARANÞIA SAU FUNCÞIONAREA ULTERIOARà A CAZANULUI.

AMPLASAREA CENTRALEI

Conform normativelor în vigoare : „Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor d e a l i m e n t a r e c u g a z e n a t u r a l e ” N T - D P E - 0 1 / 2 0 0 4„Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” NT-DE-01/2004Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate I31/99

Condiþiile necesare pentru montarea centralelor sunt urmãtoarele :- Aparatele au gradul de protecþie IP40 conform Raportului de încercãri nr. 22 / 29.03.2004. - Centrala poate fi montatã în orice încãpere cu o umiditate de maximum 60% în intervalul

020 - 30 C, conform Raportului de încercãri nr. 22 / 29.03.2004.

ÎNCÃLZIREA CENTRALÃ

Sistemul de încãlzire se va proiecta de cãtre personal specializat ºi autorizat conform PT A1-2002 , pe activitãþile de montare / instalare, respectând normativele I13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaþiilor de încãlzire si care execute aceste lucrãri, astfel încât instalaþia sã poatã fi exploatata in condiþii optime.

În proiectarea sistemului de încãlzire centralã trebuie sã se acorde o atenþie deosebitã dimensionãrii conductelor ºi pierderilor de presiune pe acestea ºi pe elementele de încãlzire.

Umplerea instalaþiei trebuie fãcutã de preferinþã cu apã tratatã (dedurizatã).1. Racorduri ºi mufãri: Legãturile se pot executa prin mufare, prin lipire sau cu fitinguri de

compresiune în cazul þevilor de cupru. Þevilor trebuie sã li se asigure panta necesarã pentru aerisire ºi golire uºoarã spre punctele prevãzute în acest scop în instalaþie.

2. Golirea: Punctele de golire trebuie sã fie amplasate în locuri accesibile care sã permitã drenarea apei din circuitul de încãlzire. Se recomandã ca diametrul minim sã fie de 1 / 2".

3. Aerisirea: Se recomanda introducerea aerisitoare manuale pe fiecare dintre elementele de încãlzire (calorifere, etc.) La prima umplere precum ºi la completãrile ulterioare cu apã ale sistemului de încãlzire, apa conþine o anumitã cantitate de gaze dizolvate în ea.

Odatã cu încãlzirea sistemului, gazele vor fi colectate în punctele cele mai înalte ale sistemului de unde trebuie eliminate. Instalarea în aceste puncte ale sistemului a unor aerisitoare (manuale sau automate) va permite eliminarea gazelor atât la prima umplere precum ºi în timpul funcþionãrii.

4. Umplerea: Dupã conectarea þevilor, se vor umple treptat cu apã cele douã circuite (cazanul + instalaþia, respectiv serpentina de pe circuitul de apã menajerã) pânã la umplerea completã, ºi se va verifica sã nu existe pierderi de apã.

Page 10: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

11

! Utilizarea cazanului gol sau numai parþial umplut cu apã este interzisã.

! UTILIZAREA CAZANULUI GOL SAU PARÞIAL UMPLUT POATE CONDUCE LA EXPLOZIE.

! Conducta de alimentare cu apã rece a circuitului de preparare a apei calde menajere va rãmâne permanent deschisã (închiderea reþelei se face numai prin robinetele de la punctele de consum) pentru a permite preluarea dilatãrilor de pe acest circuit.

INSTRUCÞIUNI DE MONTARE-INSTALARE

ALIMENTAREA CU GAZ

- Presiunea minimã / maximã la intrarea în vana de gaz, în cazul folosirii gazului natural trebuie sã fie în intervalul 25-30 mbar staticã ºi în intervalul 20-25 mbar dinamicã.

- Presiunea minimã / maximã la intrarea în vana de gaz, în cazul folosirii G.P.L., trebuie sã fieîn intervalul 30-50 mbar static ºi în intervalul 25-45 mbar dinamic.

Neîncadrarea în acest domeniu va duce la scãderea performanþelor combustiei.La instalare trebuie cunoscut tipul de gaz pentru care a fost setatã centrala pentru a se putea

efectua corect, dacã este cazul, setarea pentru alt tip de gaz.Trecerea de pe funcþionare cu combustibil GN pe funcþionare cu combustibil GPL presupune

douã operaþii ºi anume : 1. Setarea din placa electronicã, ce se realizeazã prin poziþionarea jumperului

JP12 (vezi Schema electricã din schita 8) pe cei 2 pini modul GPL. (Jumperul Jp12 poziþionat pe un singur pin modul gaz metan).

2. Montarea setului de duze de diametru Ø 0.77 mm utilizate la funcþionarea cu GPL. (Pentru gaz metan diametrul acestor duze este Ø1.3 mm).

Trecerea pe funcþionarea cu combustibil GN se realizeazã efectuând în sens invers operaþiile de setare prezentate mai sus. Setarea se va efectua de cãtre producãtor la cererea beneficiarului sau de prestatorul de specialitate autorizat conform reglementãrilor in vigoare, operaþie ce se realizeazã la punerea în funcþiune.

Alimentarea cu combustibil (GN sau GPL) trebuie fãcutã în conformitate cu prescripþiile specifice în vigoare NT-DPE-01/2004 si I31/99.

! Este obligatorie montarea unui regulator de presiune pe circuitul de alimentare cu combustibil.

! Conductele de alimentare cu gaz nu trebuie sã aibã diametre mai mici decât racordul centralei.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICÃ

Cazanul trebuie conectat la o reþea monofazatã de 220V - 50Hz cu nul de protecþie, prin siguranþe fuzibile de 5A. Se va respecta obligatoriu semantica culorilor maro=faza, albastru=nul, verde-galben=împãmântare.Legãturile exterioare trebuie sã fie conforme cu normativele în vigoare. Conectarea la reþeaua electricã a clãdirii trebuie sã permitã completa izolare electricã a cazanului pentru situaþiile când este necesarã o intervenþie la acesta.

Page 11: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

12

INSTRUCÞIUNI DE MONTARE-INSTALARE

Nu este permis montajul centralei fãrã a se realiza legãtura la împãmântare

RACORDAREA PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE

Fãrã racord la coº

Evacuarea gazelor arse se face printr-un tub de diametru Ø60mm, coaxial cu tubul de admisie a aerului de diametru Ø100mm. Tubul de evacuare este în interiorul celui de admisie.

Kitul de admisie-evacuare se livreazã împreuna cu centrala. Este format dintr-un cot, tubul admisie - evacuare ºi garniturile aferente.

Este interzisã scoaterea din funcþiune a dispozitivului de control al evacuãrii, datoritã faptului cã se pune în pericol viaþa ºi sãnãtatea persoanelor.Înlocuirea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislaþia în vigoare, utilizând piese originale folosite de producãtor.

Este obligatorie amplasarea centralelor termice în incinte care au o ventilaþie conform normelor în vigoare. Se vor studia instrucþiunile tehnice înaintea montãrii / instalãrii, punerii în funcþiune sau a intervenþiei service.

Page 12: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

13

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL(BENEFICIAR)Elementele de reglaj, protecþie ºi automatizare asigurã:· aprinderea flãcãrii;· sesizarea prezenþei flãcãrii;· semnalizarea temperaturii ºi presiunii apei în centralã;· reglarea temperaturii pe circuitul de încãlzire;· reglarea temperaturii pe circuitul de apã caldã menajerã;· pornirea pompei, la apariþia cererii de apã termoficatã;· siguranþa cazanului la supratemperaturã ºi la suprapresiune;· lipsa tiraj (presostat de aer);· siguranþa cazanului la nivel minim de apã ( senzor presiune minima apã );· sesizarea cerinþei de apã caldã menajerã (flowmetru) ºi acordarea de întâietate acestui

consum; Pe panoul de comandã sunt amplasate aparatele indicatoare ºi butoanele de acþionare.

Cronotermostatul sau termostatul de ambianþã pot fi montate la cerere.

INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE

Panoul de comandã

Panoul de display LCD în modulul utilizatorului

Buton Funcþia de operare

SW8 On/Off: Acest buton opreºte / deschide centrala (centrala e încã conectatã la tensiune).În modulul Off panoul este complet dezactivat cu excepþia simbolului 1. În momentul activãrii, simbolurile activate apar pe displayul LCD în vreme ce simbolul 1 dispare.

SW 7 Varã / Iarnã: Apãsând acest buton, selectaþi modulul iarnã sau varã. Simbolurile activate sunt 2 pt. varã (în acest modul, orice valoare a temperaturii e afiºatã în stand-by în vreme ce dacã existã cerere de apã caldã menajerã, apare temperatura de setare a apei calde menajere) ºi 3 pentru modulul iarnã.

SW2 Resetare din blocare: resetaþi dacã boilerul este în Err E2.

Fig 1. Panoul de comandã pentru MAXOPTIMUS

MA OPTIMUS X

RESET MOD

Display

SW8

SW2

SW7 SW4 SW3 SW6

SW1

SW5

Page 13: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

14

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL(BENEFICIAR)

SW 4 Confort: apãsând acest buton, selectaþi modulul confort (simbolul 6 on) ºi gama setatã a circuitului menajer poate descreºte. Mai apãsaþi o datã pentru a anula.(simbolul 6 off).

SW3 (-) Încãlzire: Apãsând butonul o dat , temperatura presetat de încãlzire este afiºat ; continuând s apãsaþi, setarea descreºte. Pe durata vizualizãrii punctului setat de încãlzire, simbolul 8 este intermitent. Dac sesizorul extern este activat, temperatura circuitului primar nu va fi modificat direct, ci vor descreºte doi parametri diferiþi: temperatura dorit n camer , i dupã 5 secunde simbolul ”- -“ apare pe display i se menþine pentru o secund , apoi coeficientul de dispersie n clãdire este afiºat i poate fi modificat.

SW6 (+) Încãlzire: Apãsând butonul o datã, temperatura presetatã de încãlzire este afiºatã; continuând sã apãsaþi, setarea creºte. Pe durata vizualizãrii punctului setat de încãlzire, simbolul 8 este intermitent. Cãldura, temperatura din camera ºi coeficientul de dispersie pot fi crescute în acelaºi fel ca SW3.

SW1 (-) DHW: Apãsând butonul o datã, temperatura presetatã a apei calde menajere este afiºatã ; continuând sã apãsaþi, setarea descreºte. Pe durata vizualizãrii punctului setat de încãlzire, simbolul 7 este intermitent.

SW5 (+) DHW: Apãsând butonul o datã, temperatura presetatã a apei calde menajere este afiºatã ; continuând sã apãsaþi, setarea creºte. Pe durata vizualizãrii punctului setat de încãlzire, simbolul 7 este intermitent.

Domeniul de valori setabil cu tabloul de display LCD

-sistem de încãlzire 30-80 °C-sistem de încãlzire prin pardosealã 15-40 °C-apã caldã menajerã 30-60 °C-confort apã caldã menajerã 35-45 °C-Senzor extern: temperatura în camerã 10-30 °C coeficient de dispersie 5-35 °C-puterea de igniþie (soft-start) 0-99% din curentul de modulare-capacitatea max. de încãlzire 0-99% din curentul de modulare-turaþia maximã a ventilatorului 0-99% din turaþia ventilatorului-turaþia minimã a ventilatorului 0-99% din turaþia ventilatorului

Operarea plãcii electronice

In momentul alimentarii placii electronice de control, trebuie sa treaca 25 sec inainte ca orice cerere sa fie procesata de placa. In acest moment cele 4 segmente “----“ sunt afisate si simbolul 11 este intermitent.

ã ã ãã

ãã

ã î ã º ºã î º

Page 14: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

15

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL(BENEFICIAR)

Modulul apei calde menajere în cazul centralelor monotermice (simbolul 7 on)

Cererea de igniþie în modulul apei calde menajere are prioritate faþã de modulul de încãlzire. Igniþia arzãtorului se produce când apare cererea de apã caldã menajerã; centrala încearcã sã furnizeze utilizatorului apã caldã la o temperatura presetatã. Cererea este detectatã prin flow-metru. În acest caz, pompa funcþioneazã. Daca temperatura apei calde este mai mare decât valoarea presetatã, centrala se opreºte. Imediat ce cãldura se risipeºte, centrala e iarãºi activatã.

Functia confort plus (simbol 13)

Simbolul 13 intermitent - sistemul de control al cazanului, realizeaza mentinerea temperaturii in circuitul primar astfel incat, la cererea de apa calda menajera, timpul necesar atingerii temperaturii setate de utilizare fiind mai mic de 5 secunde. Aceasta functie se activeaza automat la prima cerere de apa calda menajera si ramane activa timp de 60 minute.

Modulul de încãlzire (simbolul 8 on)

Dacã centrala se aflã în programul de iarnã, ºi la dezactivarea termostatului de camerã, temperatura apei de curgere este mai scãzutã decât cea setatã anterior, centrala va efectua igniþia la putere soft-start, modularea flãcãrii începe ºi continuã pânã când centrala ajunge în starea de funcþionare. Dacã temperatura apei este mai mare decât pragul setat anterior de utilizator, centrala se opreºte dar pompa este activã ; reigniþia survine când temperatura apei scade sub valoarea setatã, cu condiþia ca sã fi trecut de la închiderea centralei un interval de timp “de împiedicare a apariþiei ciclurilor frecvente” . Capacitatea maximã a centralei în modulul încãlzire este setatã, în timpul încãlzirii, prin intermediul butoanelor de pe panoul de control.

Funcþia antiîngheþ (simbolul 4 on)

0Când senzorul sistemului detecteazã o temperatura mai joasa decât (6 C), arzãtorul este activat in modulul încãlzire si pompa începe sã opereze. Aceasta stare persistã pânã când

0este atinsã temperatura de anulare a funcþiei antiingheþ (20 C)

Auto-verificarea sistemului ºi funcþiile de protecþie

Sistemul este prevãzut cu câteva funcþii de diagnosticare, semnalând pe display-ul tabloului de control starea de operare a centralei ºi tipul de defecþiuni care ar putea surveni:

-temperatura apei curente:temperatura de încãlzire in °C (de la 0°C la 99°C) sau este afiºat sistemul DHW -blocare ºi temperatura corespunzãtoare (anomalie):in cazul eºecului de a detecta flacãra la capãtul celor trei cicluri de igniþie , placa electronica de comanda si control e pe cale sã se blocheze, ºi simbolul Err E2 apare intermitent pe display-ul tabloului de control.

-Flacãra parazit (anomalie)in cazul prezentei flãcãrii parazite, apare simbolul Err E7 intermitent.

Page 15: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

16

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL(BENEFICIAR)

-Presiune insuficientã a apei în circuitul primar hidraulic (anomalie):În cazul în care senzorul de presiune mãsoarã o presiune insuficientã a apei din sistem, (£0,5 bari) arzãtorul ºi pompa se dezactiveazã, ºi pe display apare simbolul luminos intermitent Err E1

-Defecþiune a unui senzor de temperaturã (anomalie):1.Senzor pentru apã termoficare: orice defecþiune a senzorului, datoratã de exemplu contactului greºit sau scurtcircuitului, duce la dezactivarea imediatã a arzãtorului ºi a pompei ºi la apariþia simbolului intermitent luminos Err E32.Senzor pentru apã caldã menajerã: orice defecþiune a senzorului, datoratã de ex. contactului greºit, nu duce la dezactivarea imediatã a arzãtorului, ci la afiºarea simbolului intermitent Err E4 dar numai în cazul centralelor monotermice .

-Absenþa tirajului la start (anomalie):În cazul in care presostatul nu comuteazã în intervalul de timp TW pre-curãþare, centrala nu începe sã funcþioneze, ºi dupã 10 sec apare pe display simbolul intermitent Err E5. Aceastã anomalie dispare în momentul în care flacãra e detectatã la finalul ciclului de operare.

Oprirea centralei în condiþii de siguranþã În cazul în care utilizatorul final constatã cã aparatul are o funcþionare anormalã, dacã sunt afiºate în mod repetat codurile de eroare, sau dacã manifestãrile aparatului depãºesc puterea sa de înþelegere, acesta are obligaþia de a opri funcþionarea aparatului în cel mai scurt timp ºi în condiþii de maximã siguranþã. Pentru aceasta utilizatorul trebuie sã efectueze urmãtoarele operaþii :-Se apãsã pe tasta SW8 ºi se întrerupe funcþionarea centralei.-Se deconecteazã centrala de la circuitul de alimentare cu energie electricã prin scoaterea ºtecherului din prizã.-Se întrerupe circuitul de alimentare cu combustibil prin închiderea robinetelor de gaz.-Se întrerupe circulaþia apei menajere ºi a apei de încãlzire prin interiorul centralei prin închiderea robinetelor corespunzãtoare acestor circuite.Dupã oprirea centralei în condiþii de siguranþã maximã, utilizatorul va contacta firma de service în raza cãreia se aflã utilizatorul(vezi cap1 subcap.1.4).

Vizualizarea presiunii

Presiunea din instalaþie este afiºatã pe display ºi este utilã în cazul umplerii instalaþiei. Periodic beneficiarul va controla dacã presiunea în instalaþie nu a scãzut sub valoarea fixatã la umplere.Presiunea se va menþine in intervalul 1-2 bari. Dacã presiunea minimã scade sub valoarea de 0.5 bari centrala va afiºa semnalul E1 ºi se va opri. Dacã presiunea va depãºi valoarea de 3 bari, se va deschide supapa de siguranþa care va elibera sistemul de presiunea acumulatã.

Page 16: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

17

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL(BENEFICIAR)

FUNCÞIONAREA CENTRALEI

Funcþionarea centralei va fi « fãrã supraveghere permanentã » asiguratã în mod automat prin aparatele de comandã montate pe cazan ºi eventual de aparate de ambianþã (termostat de ambient). Aceste aparate trebuie reglate la temperatura corespunzãtoare mediului controlat.

! Setarea temperaturii pe circuitul de încãlzire se va face între 30 - 80 °C ;

! Termostatul de ambient va fi reglat la temperatura doritã în încãperea respectivã. În cazul în care instalaþia de încãlzire centralã va fi scoasã de sub tensiune pe timpul sezonului rece sau în cazul în care, datoritã unor defecþiuni, temperatura apei din cazan ajunge sub punctul de îngheþ (0 grade) mai mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea cazanului, a instalaþiei de încãlzire cât ºi a instalaþiei de apã menajerã.De asemenea se va deconecta alimentarea cazanului de la reþeaua de curent electric ºi gaze.

ALTE FUNCÞII PRIVIND SIGURANÞA CENTRALEI

1. Postcirculaþia pompeiDe fiecare data când centrala se închide (in modulul încãlzire), pompa încã mai lucreazã pentru

scurt timp în scopul de a preveni supraîncãlzirea apei in schimbãtorul primar de cãldurã.2. Funcþia antiblocare pompã

Dacã centrala nu a efectuat nici un ciclu de igniþie într-o perioadã de 24 h, pompa începe sã opereze timp de câteva secunde pentru a evita blocarea datoratã non-operãrii.3. Funcþia antiblocare vanã cu trei cãi

La fiecare oprire a pompei, valva de deflexiune este acþionatã pentru o secundã ºi apoi revine la poziþia iniþialã.4.Funcþia antiîngheþ

0 Când senzorul sistemului detecteazã o temperatura mai joasa decât (6 C), arzãtorul este activat in modulul încãlzire si pompa începe sã opereze.

Page 17: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL (BENEFICIAR)

Facilitãþi suplimentare care se pot obþine

- prin montarea unui senzor de temperaturã exterior, centrala adapteazã temperatura agentului de incãlzire în funcþie de valoarea temperaturii din exteriorul clãdirii, de temperatura ambientala dorita ºi de coeficientul de pierdere al cãldurii prin pereþii imobilului.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0- 40 - 20 0 20 40

T.ext [°C]

T r

eco

ma

nd

atã

[°C

]

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0- 40 - 20 0 20 40

T.ext [°C]

T r

eco

ma

nd

atã

[°C

]

T. amb = 30°C

Ke = 35

Ke = 5

T. amb = 10°C

Graficul temperaturii circuituluide încãlzire în funcþie de

temperatura exterioarã la diverseT. amb. setate ºi Ke = 1

Graficul temperaturii circuituluide încãlzire la diverºi coeficienþi

de dispersie setaþi.

T. încãlzire = T.amb. + Ke* (T.amb - T.ext)T.amb. - temperatura camereiT.ext - temperatura exterioarãKe - coeficient de dispersie

18

Page 18: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

19

INSTRUCÞIUNI PENTRU UTILIZATORUL FINAL(BENEFICIAR)

PREDAREA LA BENEFICIAR

Este obligatoriu ca la punerea în funcþiune prestatorul de specialitate sã instruiascã amãnunþit beneficiarul în legãturã cu urmãtoarele aspecte :

1. Procedura de pornire ºi de oprire a cazanului în condiþii de siguranþã prin verificarea în principal a urmãtoarelor elemente :

- alimentarea cu energie electricã cu respectarea polaritãþii- alimentarea cu combustibil (gaz)- alimentarea ºi încãrcarea circuitului de termoficare - robinetul de umplere trebuie sã fie închis- presiunea în instalaþie prin citirea manometrului de pe panoul de comanda (1-2 bari)- robinetele de pe circuitul de ACM sã fie deschise

2. Modul de funcþionare al cazanului ºi posibilele probleme care pot sã aparã. De asemeni vor fi explicate semnificaþiile fiecãrui buton sau comutator de pe panoul de comandã.

3. Se avertizeazã beneficiarul cã o scãdere a presiunii apei în sistem este cauzatã de o pierdere a agentului termic ce trebuie remediatã înainte de a folosi din nou cazanul.

4. Se recomandã ca beneficiarul sã recurgã cel puþin o datã pe an la verificarea funcþionãrii cazanului de cãtre o persoanã autorizatã.

5. Se avertizeazã asupra precauþiilor împotriva îngheþului.6. Se livreazã prezenta carte a cazanului.La sfârºitul instructajului se semneazã o fiºã de punere în funcþiune, în care acesta semneazã

cã ºi-a însuºit modul corect de utilizare al centralei termice. Aceasta fiºã este semnatã ºi de persoana autorizatã care efectueazã punerea în funcþiune, care a instruit.

Persoana care efectueazã punerea în funcþiune are dreptul sã refuze punerea în funcþiune a centralei, daca se constatã nereguli, ºi nu va încheia fiºa de punere în funcþiune pânã la remedierea acestora.

Cel care face punerea în funcþiune nu are obligaþia de a corecta erorile de montaj dar îºi asumã responsabilitatea cã instalaþiile corespund din punct de vedere funcþional ºi constructiv cu centrala aleasã.

RECOMANDÃRI PENTRU VERIFICAREA ANUALÃ

Este obligatoriu ca verificarea tehnicã periodicã (V.T.P.) centralei sã se facã mãcar o datã la doi ani, conform Ordin 397 din 02.08.2002 privind aprobarea prescripþiei tehnice PT A1-2002.

Pentru o bunã funcþionare a centralei ºi pentru a prelungi durata de viaþã a centralei este necesarã verificarea sa mãcar o datã pe an de cãtre o persoanã autorizatã.

Se recomandã ca aceastã verificare sã se facã înainte de venirea sezonului rece, când cazanul nu va fi utilizat la capacitate maximã.

Se vor efectua urmãtoarele operaþii: se controleazã funcþionarea arzãtorului principal ºi se curãþã arzãtorul în cazul în care acest lucru este obligatoriu; se controleazã ºi se curãþa canalele de fum ale cazanului; se verifica reglajele vanei de gaz; se verificã pompa; se verificã funcþionarea sistemului de evacuare a gazelor de ardere, funcþionarea presostatului de aer ºi etanºeitatea kitului de evacuare; se verifica corectitudinea arderii, prin analiza gazelor de ardere; se verificã etanºeitatea sistemului de alimentare cu combustibil, circuitului de termoficare ºi circuitului de apã menajerã; se verificã instalaþia electricã.

Page 19: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

20

MARCARE, DOCUMENTE, AMBALARE, DEPOZITARE, CONDIÞII DE CALITATE ªI GARANÞIE

MARCAREPe fiecare produs se fixeazã prin lipire câte o etichetã inscripþionatã vizibil cu urmãtoarele:

! societatea producãtoare;

!denumirea produsului;

!nr. de serie ºi lotul ;

!CE1798;

!Marca verificator CTC;

!tipul ºi mãrimea cazanului;

!felul gazului pentru care a fost reglat ºi presiunea nominalã de admisie.

DOCUMENTEFiecare centralã se livreazã împreunã cu :Manual tehnic, Certificat de calitate ºi garanþie, Declaraþie de conformitate CE, Proces verbal

de punere în funcþiune, Livret aparat (anexa D la P.T.A1.)

AMBALAJCentralele vor fi fixate în cutie de carton, protejate cu colþare de carton.Centrala se livreazã cu toate componentele montate, mai puþin kit-ul de evacuare gaze arse.

DEPOZITAREDepozitarea centralelor se face în locuri uscate ºi la adãpost de intemperii ºi agenþi chimici.

TRANSPORTÎn timpul transportului trebuie luate toate mãsurile necesare pentru evitarea loviturilor, sau

deteriorãrii centralelor.

CONDIÞII DE CALITATE ªI GARANÞIE:Societatea comercialã KÖBER S.R.L. TURTUREªTI SUCURSALA VADURI în calitate de

producãtor, garanteazã buna funcþionare a centralei pe o perioadã de 3 ani de la data punerii în funcþiune. Garanþia se acordã dacã sunt asigurate urmãtoarele condiþii:

Instalarea ºi reglarea corectã, de cãtre personal autorizat.Reviziile anuale se efectueazã la cererea si pe cheltuiala beneficiarului, revizia de 1 an

fiind obligatorie pentru mentinerea garantiei pe primii 2 ani de utilizare. Componentele schimbate vor avea termen de garanþie de 1 an. Acest lucru nu implicã

prelungirea termenului de garanþie stabilit pentru întregul aparat.Durata termenului de garanþie se prelungeºte cu timpul scurs de la data la care

utilizatorul final a reclamat defectarea aparatului ºi pânã la data repunerii acestuia în stare de funcþionare.

Proiectarea ºi execuþia instalaþiei de încãlzire (atunci când este cazul) sã fie fãcutã de specialiºti ºi avizatã de o unitate de specialitate;

Pentru instalaþii deja existente este necesarã verificarea ºi curãþirea instalaþiei înaintea montãrii cazanului;

Intervenþiile în perioada de garanþie se vor face numai de cãtre personal autorizat de firma producãtoare ;

Orice reparaþie efectuatã de cãtre o altã persoanã în afarã de cãtre personalul autorizat de. firma producãtoare duce la pierderea garanþiei; Folosirea cazanului va fi fãcutã în conformitate cu "Instrucþiuni de montaj, exploatare ºi întreþinere" livrate odatã cu cazanul. Nerespectarea acestora duce la pierderea garanþiei.

Page 20: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

RESPONSABILITÃÞI ÎN PERIOADA DE GARANÞIE

Centrala MAXOPTIMUS - C 17 SPV 31 MEF

NEREGULI CE INTRÃ ÎN RESPONSABILITATEA PRODUCÃTORULUI

Nr.crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cauze

Traseu întrerupt sau senzoridefecþi

TermoficareA.C.M.

Nu funcþioneazã sau funcþioneazã defectuos

Defect

Pierde presiune

Deformãri ale arzãtorului

Funcþionarea defectuoasã

Nu se mai poate realiza, printastare, setarea doritã.

Nu apar informaþii pe afiºaj.

Orice altã funcþionare anormalã datoratã plãcii electronice.

Transformator defect

Nu apare scânteia întreelectrod ºi arzãtor sau pierde

scânteia datoritã izolaþieideteriorate, sau nu apare

flacãra.

Defect

Defect

Defect

Denumireacomponentei

Senzoritemperaturã

Vana de gaz

Schimbãtor decãldurã

Electrod aprindere si

ionizare

Scanteie parazita

Inlocuire electrod aprindere si ionizare

Vas expansiune

Arzãtor

Senzor presiuneminimã

Placã comandã(switch)

Placa electronicã

Transformatorscânteie

Electrod aprindere / ionizare

Termostatsupratemperaturã

Ventilator

Presostat deaer

Semnaleroareposibil

E1

E1

E3E4

E2

E7

E2

E5

E5

Mod deremediere

Refacerea traseuluisau înlocuirea senzorilor

Înlocuirea vaneide gaz

Înlocuireaschimbãtorului

Înlocuirea vasuluide expansiune

Înlocuirea arzãtorului

Înlocuireasenzor presiune

Refacerea traseului.Înlocuirea plãcii.

Înlocuirea plãcii

Înlocuireatransformatorului.

Reglarea distanþei.Înlocuirea electrodului.

Înlocuirea termostatuluide supratemperaturã

Înlocuirea ventilatorului

Înlocuirea presostatuluide aer

21

Page 21: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

RESPONSABILITÃÞI ÎN PERIOADA DE GARANÞIE

NEREGULI CE INTRÃ ÎN RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI DE UTILITÃÞI

Nr.crt.

CauzeDenumirea

componenteiSistemulafectat

Semnaleroareposibil

Mod deremediere

1

2

3

1

2

3

4

Centrala nu funcþioneazã, nu

apare nici unsemnal pe display

Centrala porneºtedar nu se aprinde

flacãra.

Flacãra se aprindeºi apoi se stinge

Caloriferele nu seîncãlzesc.

Lipsã tensiune de alimentare,circuitul electric

necorespunzãtor, siguranþafuzibilã arsã.

Robinetul de gaz este închis,presiunea de igniþie este preamicã, regulatorul de presiunenu este reglat corespunzãtor,

aerul e prezent în conducta degaz, presiunea pe circuitul determoficare este mai micã de

0,5 bar.

S-au inversat faza cu nulul.

Butonul iarnã / varã este trecutpe varã, cazanul a fost reglat

sã funcþioneze la o temperaturãprea micã, termostatul de ambient este reglat la o

temperaturã prea micã, traseul de þevi

printr-o zonã cu temperaturisub 0 ºi a îngheþat, aer în

instalaþie.

E2

E2

Utilizatorul contacteazãunitatea de serviceautorizatã de care

aparþine.

Utilizatorul contacteazãunitatea de serviceautorizatã de care

aparþine.

Utilizatorul contacteazãunitatea de serviceautorizatã de care

aparþine.

Utilizatorul contacteazãunitatea de serviceautorizatã de care

aparþine.

Centrala nufuncþioneazã, nu

apare nici unsemnal pe display

Centralafuncþioneazã cuintermitenþe ºi

intrã în avarie sauzgomote ºi vibraþii

în centralã

Funcþionareacu temperaturãinconstantã peapã menajerã

Lipsã tensiune de alimentare(circuitul electric

necorespunzãtor, siguranþafuzibilã arsã)

Lipsã gaz sau presiunea nereglatã la intrarea în centralã sau la ieºire

(la arzãtor)

Presiunea prea micã peapa menajerã

(>1 bar)

Circuitulelectric

Circuitulde alimentare

cu gaz

Circuitulde apã

menajerã

E2

Contactaþifurnizorul

de energieelectricã

Contactaþifurnizorul

decombustibil

Contactaþifurnizorulde apã

NEREGULI CE NU INTRÃ ÎN RESPONSABILITATEA PRODUCÃTORULUI

Nr.crt.

CauzeDenumirea

componentei

Semnaleroareposibil

Mod deremediere

22

Page 22: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

SCHIÞE NECESARE MONTÃRII ªI PUNERII ÎN FUNCÞIUNE

Schiþa 1

Dispunerea racordurilor la centrala termicã

muralã cu tiraj forþat MAXOPTIMUS - C17 SPV 31 MEF

RACORDUL

1. Intrare apã menajerã

TURTERMOFICARE

APÃ CALDÃMENAJERÃ

ALIMENTARECOMBUSTIBIL

APÃRECE

RETURTERMOFICARE

2. Ieºire apã menajerã3. Tur încãlzire centralã4. Retur încãlzire centralã5. Alimentare gaz

1/2” - filet exterior1/2” - filet exterior3/4” - filet exterior3/4” - filet exterior3/4” - filet exterior

DIMENSIUNEA

23

3 2 5 1 4

Page 23: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

A

1

2

4

15

B C D E

6

7

16

12

14

13

9

19

10

8

11

5

3

17

18

SCHIÞE NECESARE MONTÃRII ªI PUNERII ÎN FUNCÞIUNE

Schiþa 2

Schema hidraulicã a centralei termice murale cu tiraj forþat MAXOPTIMUS - C17 SPV 31 MEF

LEGENDÃ

1 - Ventilator electric cu senzor Hall2 - Schimbãtor de cãldurã primar3 - Schimbãtor de cãldurã secundar4 - Electrod de aprindere + ionizare5 - Pompã electricã cu dezaerator6 - Arzãtor7 - Modulator gaz8 - Supapã de siguranþã 3 bari9 - Robinet de umplere10 - Flowmetru ptr. circuitul sanitar11 - By pass automat12 - Vana cu 3 cãi

13 - Sondã temperaturã ptr. apã caldã14 - Senzor presiune minimã apã15 -Termostat de supra - temperaturã16 - Sonda de temperaturã ptr. încãlzire17 - Vas de expansiune18 - Presostat de aer19 - Robinet de golire

A - Tur încãlzireB - Ieºire apã caldãC - Intrare gazD - Intrare apã receE - Retur încãlzire

24

Page 24: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

SCHIÞE NECESARE MONTÃRII ªI PUNERII ÎN FUNCÞIUNE

Schiþa 3

Schema de realizare a racordãrilorpentru centrala termicã muralã cu tiraj forþat

MAXOPTIMUS - C17 SPV 31 MEF

65 6551 64

A B C D E3/4” 3/4” 3/4”1/2” 1/2”

73

0

= =

340

435

10570

127324

GAZ

172

Lmin=1m; Lmax=3m

95

25

MA OPTIMUS X

RESET MOD

Page 25: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

SCHIÞE NECESARE MONTÃRII ªI PUNERII ÎN FUNCÞIUNE

Schiþa 4

Tipuri de configuraþii de montaj al kitului de evacuare pentru centrala termicã muralã cu tiraj forþat

MAXOPTIMUS - C17 SPV 31 MEF

26

MA OPTIMUS X

RESET MOD

MA OPTIMUS X

RESET MOD

MA OPTIMUS X

RESET MOD

Page 26: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

Schiþa 5

Schema electricã pentru

centrala termicã muralã

MAXOPTIMUS - C17 SPV 31 MEF

SCHIÞE NECESARE MONTÃRII ªI PUNERII ÎN FUNCÞIUNE

1

11

1

11

2

2

2

2223

3

3

33 44

45

J28

1 2 3

J231

1 1 11

2

2 2322

3 4 5 6 87

SR SS SE SP

J4

J34J1

J20J23

J22J1

J29

J30

TA

J2J5

L

N

G

G

TransformatorignitieDISPLAY

NC NNO

L

L

LNG

-V

G-V

V P

VG

L

L

N

N

TL

PR C

C

N

VD

INT

ER

FA

TA

J3211 22 33 44 5

0V5V

6 987

MOD

FL

OW

ME

TR

U

INT

RA

RE

+0

Vd

c+

5 V

dc

s

em

na

l in

tra

re

Placa 386

Placa 384

TR1

J7

L - faza alimentareN - nul alimentare G - impamantareP - pompaU2 - modul de sigurantaTL - termostat supratemperaturaFlLOWMETRU - senzor de curgere

SR - senzor temperatura termoficareSS - senzor temperatura apa menajeraSE - senzor temperatura exteriorSP - senzor presiuneTA - termostat de ambientPR - presostat de aerMOD - modulator

TR - transformator ignitieT - nul de protectieVG - vana de gazV - modulare ventilatorTR1 - transformator 230 - 24VVD - vana cu 3 cai

SIMBOLURI

Sw8 Sw7 Sw6 Sw5

Sw2 Sw4 Sw3 Sw1

27

JP12

Page 27: Manual C17 bun de tipar 03.03.2005

CuprinsPrezentarea generala a centralei termice pag.3

Descrierea generala a centralei pag.3 Descrierea gamei de centrale termice pag.3 Simbolizare pag.3 Instructiuni generale referitoare la siguranta centralei pag.4

Caracteristici tehnice pag.5 Caracteristici constructive si functionale pag.5 Elemente constituente ale centralei tehnice pag.6

Generatorul de cãldura pag.6 Schimbãtorul de cãldura gaze de ardere/apa pag.6 Circuitele de încãlzire si apa calda menajera pag.7

Sistemul de comanda pag.8 Carcasa exterioara pag.8 Caracteristica hidraulica a pompei pag.9

Instructiuni de montare /instalare pag.10 Amplasarea centralei pag.10 Încalzirea centrala pag.10 Alimentarea cu gaz pag.11 Alimentarea cu energie electrica pag.11 Racordarea pentru evacuarea gazelor de ardere pag.12

Instructiuni pentru beneficiar pag.13 Instructiuni de utilizare pag.13

Panoul de comanda pag.13Panoul de display LCD in modulul utilizatorului pag.13Tabloul de afisaj LCD in modulul utilizatorului pag.14Operarea placii electronice pag.14Modulul apei calde menajere pag.15Functia confort ,,plus'' pag.15Modulul de incalzire pag.15Functia antiînghet pag.15Auto-verificarea sistemului si functiile de protectie pag.15Oprirea centralei in conditii de siguranta pag.16Vizualizarea presiunii pag.16

Functionarea centralei pag.17 Alte functii privind siguranta centralei pag.17 Facilitati suplimentare care se pot obtine pag.17 Predarea la beneficiar pag.19 Recomandãri pentru verificarea anuala pag.19

Marcare, documente, ambalare, depozitare, transport, conditii de calitate si garantie pag.20

Marcare, Documente ; Ambalare ; Depozitare ; Transport pag.20 Conditii de calitate si garantie pag.20

Responsabilitati in perioada de garantie pag.21 Nereguli ce intra in responsabilitatea producãtorului pag.21 Nereguli ce intra in responsabilitatea furnizorului de utilitati pag.22 Nereguli ce nu intra in responsabilitatea producãtorului pag.22

Schite necesare montãrii si punerii in functiune pag.23Schita 1 pag.23

Schita 2 pag.24Schita 3 pag.25Schita 4 pag.26Schita 5 pag.27