M. Dumitras-Constructii Civile

download M. Dumitras-Constructii Civile

of 253

 • date post

  30-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  135
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Civil concrete construction bookk. Very useful.

Transcript of M. Dumitras-Constructii Civile

 • coNsTRUCTrrCIVILEMacedon

  N icoleta COBiRZAN

  DUMITRA9

  Dan DUM ITR,AS

  UTPRESS

 • : i ' . \ L ' t v

  Macedon DUMITRA$ Nicoleta COBIRZANDan DUMITRA$

  UNIVERSITNTEA TEHNICA

  uuuuuu ltil lllll llllllilll llll llllBIBLIOTECA CENTRALA

  CONSTRUCTII CIVILE

  oo

  U.T. PRESSCluj-Nap oct,2011

  [JFr$/ER$I?.&]rEA rFtlillf A olN c [-uJ'f$ApoeA

  B?ffi !-ifl],FSA EENTF{AL4

  Nr" in,". . ,?."nP..{"9., un. I!.. ^

 • Editura U.T.PRESSStr.Observatorului nr. 3 4C.P .42, O.P . 2, 4007 7 5 Cluj-NaPocaTeI.:0264-401.999 / Fax: 0264 - 430.408e-mail: utpress@biblio.utcluj.rowww.utcluj .ro/editura

  Director:Consilier editorial:

  Prof.dr.ing. Daniela ManeaIng. Cdlin D. Cdmpean

  Coperta: arhitect Ioana Moldovan

  i Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei;Dumitraq, Macedoni Constructii civile / Macedon Dumitrag, Nicoleta Cobirzan,iDan Dumitrag. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press,20LL1 rsBN978-973-662-627-2i l. Cobirzan,NicoletalII. Dumitra$, Dani 624 I

  @ltdeb O 2011 Editura U.T.PRESSn.Infiwa foSmlii sar,r FrfiaH a textului sau ilustraliilor din aceast6

  l* lrhndtld q rufui Fealabil scris al editurii U.T.PRES S.ffimbfro;eUTCI{-m tfilJlfitfl{r,r-lhdcttm r9J{JOllTiqi: 2{X} exeryke

 • PREFATA,

  Lucrarea prezintd alcdtuirea si calculul clddirilor cu perelistructurali din ziddrie intr-o conceplie unitarS, in conformitate cuprincipiile generale ale rezisten{ei materialelor gi mecanicii ziddriei,validate in decursul timpului de experienfa teoreticd gi practica dindomeniul acestui tip de clSdiri.

  Pentru a fi utilS in proiectarea gi execufia curentS, lucrareacuprinde prescripfiile de proiectare gi execulie prevdzute in NormeleRom6negti actuale, in concordanfd cu Normele Europene.

  Lucrarea este structuratd pe cinci capitole, Tn care se prezintdmaterialele pentru ziddrii, proprietdfile zidiriei, proiectareapreliminard a clddirilor cu perefi structurali din ziddrie 9i calcululperefilor structurali la incdrcdri gravitafionale, la compresiune cuincovoiere in planul peretelui gi la forfecare, precum 9i prevederileconstructive prevdzute in Norme.

  Lucrarea se adreseazd studen{ilor de la secfia de InginerieCivild, fiind insd utild 9i studentilor de la alte sec{ii ale Facultdfii deConstruclii, precum 9i inginerilor constructori din domeniul proiectiriigi executiei cl5dirilor cu pereli structurali din ziddrie.

  Autorii

 • CLADIRI CU PERETI STRUCruRALI DIN ZIDARIE

  CUPRINS

  ilI -*{TE PENTRU ZDARIEfl A] IERNITI,AZIDARIEIT,T IATERIALE PENTRU ZIDARII

  121 Elemente pentru zidarii1 .2.1.1 Gruparea elementelor pentru zidarii1 .2.1.2 Proprietatile elementelor pentru zidarii

  1.2.1 .2.1 Proprietatile mecanice1.2.1 .2.2 Proprietatile fizice ale elementelor pentru zidarii

  122 Mortare penhu zidarii1 .2.2.1 Proprietatile mortarelor pentru zidarii

  1.2.2.1.1 Rezistenta medie la compresiune1,.2.2.1.2 Aderenta intre elementele de zidarie si mortar1.2.2.1.3 Lucrabilitatea1.2.2.1.4 Modul de elasticitate al mortarelor

  i23 Alte materiale oentru zidarii

  1ilJI NPURI DE ZIDARIIft,N'n(PfilETATI MECANICE ALE ZIDARIEI

  1-4-1 Starea complexa de eforturi in zidaria solicitata la compresiune centricaI -4.2 Stadiile de lucru ale elementelor din zidarie solicitate la comoresiune centrica

  1.4.3 Rezistenta la compresiune1-4.4 Rezistenta la forfecare in rost orizontal1-4.5 Rezistenta zidariei la intindere din incovoiere1.4.6 Rezistenta unitara a zidailei la eforturi principale de intindere in secliuni inclinate1.4.7 AI| rezistente ale zidariei

  1.4.7.1 Rezistenta unitara a zidariei la intindere axiala1 .4.7.2 Rezistenta unitara a Adariei la forfecare in sectiuni legate1 .4.7.3 Rezistenta unitara a zidartei la comoresiune locala

  1.4.8 Proprietatile de deformabilitate ale zidariei

  ilISPROPRIETATILE FIZICE ALE ZIDARIEI'1.5.1 Durabilitatea

  iIr[FURI DE CLAOIRI CU PERETI STRUCTURALI DIN ZIDARIE

  1gfiELE PROTECTARI CONSTRUCTilLOR DrN Z|DARIEt r CERTNTELE STRUCTURALE

  2.1.1 Capacitatea de rezisten!52-1.2 Capacitatea de rigiditate2.1.3 Stabilitatea2-1.4 Condi{ia de ductilitate

  t: STGURANT. A GONSTRUCTIILOR2.2.1 Generalitdli2.2.2 AQiuni in construclii

  2.2.2.1 Definireaactiunilor2.2.2.2 Efecte ale actiunilor

  13

  15

  151617171919202021222222

  23252527293537404141424344

  4848

  EN

  5353545454

  5555565656

  *

  fi&

 • CUPR/NS

  2.2.2.32.2.2.42.2.2.52.2.2.62.2.2.7

  Clasifi carea ac{runilori5""ilt.4""'.tice 9i de calcul ale actiunikrr '. - j-hValorile frecvente 9i cvasipermanente ale

  ac'tunilor variabile

  Stiri limit6 ,- -1x; rinir-Blloj'"i"""tt"iror pentru q'"'91-.3, ::1111:l:

  ';;";.i\*A:;;r5[""'[iu"'o'p""q''1lll*1'lT:2'2'2'7 '1 sruparea *t":"':iJ;";t"' stirile limita de serviciu2.2.2.7.2 GruPiri ale acltunt

  bbq7

  58

  616164bc656666oo697073737777799191929293

  2.2.3

  2.2.2.8 Proprietilile materialelor2.2.2.9 Date geometrice,.d.1i.,o v"[ri o" calcul ale relstentelor elementelori..i..i..tl Durata de viald proiectateiz.z.lz Alte metode de ProiectareEvaluarea acliunilorlli.i. i- i""rr"rea acliunilor q"-"l"ll:2.2.3.1 Ev atuarea ac}ur rrrv',

  ;e;JiJ pio"""uf ri Oe exptoatare a cl6dirilor2.23.2 eva[area actiunilol -.1:4:

  -x^^,iii.tr;.i:|"E"Zir;'"""'ii'"iidatorate..sr::li,titi,zdoezii;.;.;: .; i;c;;i"" o"to'"t" ?1i'"iiY111,'lfcarea Qarqa6 .'*'-"" '- ;;antului asupra construcliilor2.2.3.4.1 Modul de acliune e

  z'7'1''i'z Evaluarea acliunilor unitarez"i"l'l's Fo(a de frecare din vant2'2'3'4'4 Fo(a totali din vant

  ' r-a^--'x ^ -+hrhii vanhrh'

  2'2'3'4'sEfectultorsiuniigeneraledatoratiacliuniivantului:2'2'3'4'6 Presiuni qi sucliuni intenoare

  2.2'3'5 Calculul incdrcdrilor seismice

  3. PRoIECTAREA PRELIMINARA A CLADIRILOR GU PERETI STRUGTURALI DIN zlDARlE

  3.1 PROIECTAREA PRELIMINANA I SUPMSTRUCTURII""'

  ";.;1 -Alcdtuirea cl6dirii in plan li in elevati

  3.'1'2 Separarea clidirii in tronsoanei.i: oit"nti'ni maxime in eleva'tie

  3.2 Precizirl referitoare la perefii struclurali-'--

  Z.Z.t Clasificarea pere$lor din ziderie3.2.2 Goluri in perelii structurall3.2.3 Alegerea tipul de zid6rie

  i'z'z: ziaa'it nearmate (zNA) -

  -' ' '

  3'2'3'2 Ziditriaarmata (ZC' ZC+AR' ZIA)

  3.3 Proiectarea preliminara a sub ansamblurilor struclurale orizontale

  3'3.1 Plangee3'3'1 1 Rolul plangeelorin structura3'3 1 2 TiPuri de Planqee3'3'1'3 Pozitionarea golurilor mari in

  planfe

  3'3'1 4 SuPante3.3.1 '5 Console in Pere$3'3"1'6 Sarpante

  3.4 PROIECTAREA PREUTINARA A INFR/AS"TR' TTF

  3.4.1 Funda$ile3'4.2 Soclurile

  3'4'2'1 Socfrrle c|r ffii sidr3'4'22 Sdri tFr Er dnd

  3.4.3 Pereli de en6d fii beErs-idtli.+-+ P*ti o"

  "l"t dh Er ilrd

  3.4.5Ptt 'rseefaildtOn

  101

  101

  103104105

  105110113113113

  116116116116118118119120

  121121125125126127127128I

  I i

 • 129

  131131132133

  136tJo

  137139't 39141142142142143143145149

  149

  i

  4, CALCULUL CTADIRILOR CU PERETI STRUCTURALI DIN ZIDAREC'f WTRODUCERE

  &r clLcuLUL PERET|LOR DtN ZIDARIE LAINCARCART GRAV|TAT|ONALE4.2.1 Determinarea incercdrilor vedicale ce actioneazd peretii shucturali

  4.2. 1 . 1 lncdrcAri verticale preluate de gpaleli4.2.1.2incArclri verticale preluate de f69ii

  4.2.2Diagrama de eforturi axiale pentru f69ia de perete1.2.3 incdrcFln orizontale locale

  4.2.3. lincilrcarea locale d in acliu nea vintului4.2.32ASiunea locald a seismului

  4.2.4 Determinarea excentricitdtilor de aplicare a incarcarilor verticale4.2.4. 1 Excentricit6li provenite d in alcitu irea structu rii4.4.4.2 Excentricitdli adilionale

  4.2.5 Excentricitdli datorate incirc6rilor orizontale4.2.5.1 Excentricitdti datorate actiunii vdntului4.2.5.2 Excentriciteli datorate acliunii seismului

  4.2.6 Excentricitatea totala4.2.7 Rezistenla la compresiune a perelilor din ZNA 9i ZNA+AR4.2.8 Rezistenla la compresiune a perelilor din ZC si ZC+AR4.2.9 Rezistenla la compresiune a perelilor cu inimd armatd (ZlA)

  43 CALCULUL PERETILOR DIN ZIDARIE LA COMPRESIUNE 9I IHCOVOICRE ir PUIUI'ENETILOR4.3. 1. Caracteristicile geometrice ale perelilor

  4.3.1 .1 . Lungimea tdlpilor4.3.1.2. Aria pe{ilor, centrele de greutate gi momentele de ine(ie

  4.3.2 Deplasdrile laterale gi rigiditatea perelilor4.3.2.1. Cazul in care se neglijeazi efectul buiandrugilor

  4.3.2.1.1 . Deplasarea laterali gi rigiditatea la pereti scurti4.3.2.1.2. Deplasarea laterald gi rigiditatea la pereli cu raportulHl l = 2. . .54.3.2.1 .3 Deplasarea lateral6 9i rigiditatea la pereli cu raportul H/l>s

  4.3.2.2.Considerarea aportului buiandrugilor la pereli cuplali4.3.2.2.1 Caracteristicile perelilor cuplali4.3.2.2.2.Rigiditatea peretilor cuptati

  4.3.3 Repartizarea incdrcdrii orizontale4.3.3.1 Repartizarea pe niveluri4.3.3.2 Repartizarea incercerii orizontale la pereli

  4.3.2.2.1 Cazul in care se neglijeazi buiandrugii4.3.2.2.2 Cazul perelitor cuplali

  4.3.4.Efectul torsiunii generale a clddirii4.3.4.1.Pozilia centrului maselor (CM)4.3.4.2 Pozilia centrutui de rigiditate (CR)4.3.4.3 Modul de acliune, al momentului de torsiune4'3.4.4 Determinarea valorilor incircdrilor suplimentare din efectul torsiunii

  4.3.5 lncircirile seismice totale repartizate la pdreli4.3.6 Eforturi seclionale in pereli

  4.3.6.1 Eforturi sectionale produse de incdrcdrile gravitalionale4.3.6.2 Eforturi seclionale din acliunea incdrc6rilor orizontale

  4.3.6.2.1 Cazul pdrelilor necuptali4.3.6.2.2 Cazul pdrelitor cuptafi

  4.3.7 Metoda cadrului inlocuitor4.3.7. 1 Definirea cadrului inlocuitor4.3.7.2 Calculul static al cadrului inlocuitor4.3.7.3 Calculul cadruui inlocuitor cu alte metode4.3.7.4 Trecerc