Lupu Ionela Audit Mediu

of 23 /23
AUDIT INTERN DE MEDIU LA FABRICA DE STICLA S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. Student: Lupu Ionela Coordonator: Prof. Dr. Ing. Simionov M. An I Master Specializarea: MCII

Embed Size (px)

Transcript of Lupu Ionela Audit Mediu

Page 1: Lupu Ionela Audit Mediu

AUDIT INTERN DE MEDIU LAFABRICA DE STICLA

S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

Student: Lupu Ionela

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Simionov M.

An I Master

Specializarea: MCII

Page 2: Lupu Ionela Audit Mediu

Cuprins

1. Structura sistemului supus auditarii2. Descrierea Sistemului de Management de Mediu3. Declaratia de politica de mediu4. Analiza aspectelor de mediu5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului6. Stabilirea echipei de audit7. Chestionarul de audit8. Documente de referinta9. Procesul verbal al sedintei de deschidere10. Planul de audit11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului12. Procesul verbal al sedintei de inchidere13. Raportul de audit14. Raportul de neconformitate15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit

Page 3: Lupu Ionela Audit Mediu

1. Structura sistemului supus auditarii

1.1. Descrierea firmei

Firma S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată la data de 19.04.1994, în oraşul Ploieşti, pe terenuri achiziţionate de noi, având ca obiect de activitate fabricarea articolelor din sticlă albă conform codului CAEN-2310.

1.2.Obiectul de activitate

Activitatea principală a firmei este

producerea de cărămizi de sticlă, dar pe lângă acestea se mai produc şi obiecte de menaj: pahare, căni, carafe, fructiere, bomboniere; obiecte decorative: vaze de diferite forme şi mărimi, boluri, suporturi pentru lumânări, pahare decorative.

Page 4: Lupu Ionela Audit Mediu

1.3. Organigrama firmei

Page 5: Lupu Ionela Audit Mediu

1.4. Descrierea procesului de tehnologic

Page 6: Lupu Ionela Audit Mediu

2. Descrierea Sistemului de Management

Implementarea SMM in cadrul fabricii de sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. s-a realizat pentru a se face o monitorizare perfectă a legislaţiei de mediu, având o mai mare certitudine juridică şi furnizând dovezi de respectare a legilor şi reglementărilor in vigoare.

Cele mai importante beneficii potenţiale asociate acestui sistem de management de mediu implementat in cadrul fabricii sunt:

• demonstrarea catre clienti a unei îngrijiri adecvate, sârguinţă şi responsabilitate în gestionarea problemelor de mediu;

• economisirea de materii prime şi energie;

• reducerea costului de transport si depozitare;

Page 7: Lupu Ionela Audit Mediu

• preturi competitive datorita minimizarii cantitatii de deseuri;

• efectul imaginii certificarii de mediu, care nu se traduce neapărat printr-o creştere a vânzărilor, dar care contribuie oricum la îmbunătăţirea imaginii. Studiul asupra întreprinderilor certificate ISO 14001, subliniază de asemenea, că 96% din eşantion s-au promovat intens în exterior în urma certificării;

• efectul de raţionalizare a procedurilor şi de îmbunătăţire a organizaţiei în special în ceea ce priveşte activităţile direct legate de mediu.

Page 8: Lupu Ionela Audit Mediu

3. Declaratia de politica de mediu

In vederea prevenirii poluarii si realizarii dezvoltarii durabile, in conformitate cu celelalte politici ale firmei, ne angajam pentru:

•mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu implementat in firma.

•respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care firma subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;

•prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu;

•constientizarea personalului firmei si a subcontractantilor sai, referitor la efectele si influentele activitatilor proprii asupra mediului;

•asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor interesate (clienti, furnizori, angajati, societate civila);

•identificarea si evaluarea aspectelor de mediu nou aparute in activitatile curente si actionarea in spiritul diminuarii continue a impactului acestora asupra factorilor de mediu.

Page 9: Lupu Ionela Audit Mediu

4. Analiza aspectelor de mediu

Organizatia a elaborat proceduri pentru identificarea aspectelor si impacturilor de mediu asociate pentru a putea stabili obiectivele si tintele de mediu. Pentru a putea fi identificate aspectele semnificative de mediu, aceasta a luat in considerare:

•emisii de pulberi generate de cuptorul de topire;

•emisii de oxid de azot NOx generate de cuptorul de topire;

•emisii de oxid de sulf SOx generate de cuptorul de topire;

•emisii de acid clorhidric HCL si acid fluorhidric HF generate de cuptorul de topire.

Toate cele enuntate mai sus au impact asupra aerului, in urma procesului de productie nu exista emisii sau substante ce pot polua solul sau apele subterane.

Pentru reducerea acestor emisii se utilizeaza diferite tehnologii.

Page 10: Lupu Ionela Audit Mediu

Toate deşeurile rezultate din activităţile organizaţiei (valorificabile şi nevalorificabile) sunt colectate selectiv şi depozitate temporar în spaţii special amenajate, betonate, în containere adecvate. Deseurile de sticla (cioburi) sunt refolosite in procesul de productie.

Deşeurile menajere se colectează în containere şi sunt preluate de către firma specializată în vederea depozitării la groapa de gunoi a localitaţii.

Page 11: Lupu Ionela Audit Mediu

5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului

Nr. crt. Denumire document Cod Ed. Rev.

1 Manualul de mediu MM – 4.4.1 1 0

2 Controlul documentelor PS – 01 1 0

3 Controlul inregistrarilor PS – 02 1 0

4 Audit intern PS – 10 1 0

5 Actiuni corective PS – 11 1 0

6 Actiuni preventive PS – 12 1 0

7 Aspecte de mediu PM – 4.3.1 1 0

8 Control operational PM – 4.3.5 1 0

9 Masurare si monitorizare PM – 4.5.1 1 0

10 Neconformitati de mediu PM – 4.5.2 1 0

Page 12: Lupu Ionela Audit Mediu

6. Stabilirea echipei de audit

Echipa care realizeaza auditul intern de mediu la fabrica de sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. este formata din:

Lupu Ionela – sef echipa de audit

Popescu Ion – auditor

Cristea Mihaela – auditor

Page 13: Lupu Ionela Audit Mediu

7. Chestionarul de audit

Nr.crt. Intrebare de auditObservatii/Constatari

Evaluare

1Care sunt documentele care atesta

implementarea SMM in fabrica?

2Cum se comunica responsabilitatile

personalului?

3De cate ori se efectueaza analizele de

management?

4 Care sunt instruirile furnizate de organizatie?

5 Cum se monitorizeaza aceste instruiri?

6Cum sunt instruiti muncitorii in ceea ce

priveste aspectele de mediu?

7Cum procedati in cazul in care se produce un

accident de mediu?

8Care sunt actiunile prin care preveniti

producerea unui accident de mediu?

9Ce inregistrari sunt disponibile pentru

scolarizare, instruire, abilitati si experienta?

Page 14: Lupu Ionela Audit Mediu

8. Documente de referinta

SR EN ISO 14010:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

Dispozitia nr.44/04.05.2009 a Directorului General al S.C Ansamble S.R.L- privind organizarea activitătii de protectia mediului la S.C Ansamble S.R.L

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitătii si/sau al mediului

Documente ale sistemului de management al calitătii si/sau al mediului în vigoare

Dispozitii, hotărâri si reglementări interne, înregistrări ale sistemelor calitătii si medului.

Page 15: Lupu Ionela Audit Mediu

9. Procesul verbal al sedintei de deschidere

Incheiat astazi, 19.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de deschidere a Auditului Intern de Mdiu, care a avut loc in sediul SC LIMAR IMPEX SA, cu incepere ora 10.00

Membrii care au participat la sedinta de deschidere sunt urmatorii:

Lupu Ionela – sef echipa de auditPopescu Ion – auditorCristea Mihaela – auditorViorel Lungu – Director SC LIMAR IMPEX SALungu Marcel – Responsabil calitateGrigore Liliana – Responsabil probleme de mediu

In cadrul sedintei a avut loc:- prezentarea membrilor echipei de audit;- discutarea obiectivelor si a planului de audit;- comunica data si ora sedintei de inchidere;- planifica urmatoarele intalniri.

Page 16: Lupu Ionela Audit Mediu

Desfasurarea auditului intern de mediu are loc in perioada 19.03.2012 – 23.03.2012. Etapele sunt planificate astfel:

19.03.2012 – orele 10.00 – 15.00 deschiderea auditului intern de mediu;

20.03.2012 – colectarea datelor initiale;

21.03.2012 – intervievarea / auditarea personalului;

22.03.2012 – realizarea rapoartelor

23.03.2012 – inchiderea auditului in cadrul unei sedinte de inchidere.

10. Planul de audit

Page 17: Lupu Ionela Audit Mediu

Persoanele care au fost intervievate pe durata auditului intern de mediu sunt urmatoarele:

-responsabil probleme de mediu: Lungu Marcel;

-responsabil instruire personal cu privire la procedurile de mediu: Chiriac Costel;

- maistru tehnic al sectiei de fabricare al caramizilor de sticla: Neghina George.

11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului

Page 18: Lupu Ionela Audit Mediu

12. Procesul verbal al sedintei de inchidere

Incheiat astazi, 23.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de inchidere a Auditului Intern de Mediu, care a avut loc in sediul SC LIMAR IMPEX SRL, cu incepere ora 10.00

Membrii care au participat la sedinta de inchidere sunt urmatorii: Lupu Ionela – sef echipa de auditPopescu Ion – auditorCristea Mihaela – auditorViorel Lungu – Director SC LIMAR IMPEX SALungu Marcel – Responsabil calitateGrigore Liliana – Responsabil probleme de mediu

In cadul acestei sedinte s-au prezentat:- elementele pozitive si negative inregistrate;- raportul final al comisiei de audit (sunt prezentate recomandari,

factori de risc in activitatea de producere a caramizilor de sticla)- modalitati de implementare a politicii de mediu;

In inchiderea sedintei, directorul fabricii a sustinut punctele prezentate si a argumentat necesitatea impunerii recomandarilor referitoare la politica de mediu, conform standardelor ISO.

Page 19: Lupu Ionela Audit Mediu

1) UNITATEA CONTROLATA: S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

2) PERIOADA: 19 – 23. 03.2012

3)AUDITORI:

Lupu Ionela – sef echipa de auditPopescu Ion – auditorCristea Mihaela – auditor

4) REPREZENTANTII UNITATII DE CONTROL:

Viorel Lungu – Director S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.Lungu Marcel – Responsabil calitateGrigore Liliana – Responsabil probleme de mediu

5) NR DE INREGISTRARE A NOTEI: 805/2b/2725/12.03.2012

6) DOMENII DE ACTIVITATE CONTROLATE: aspecte si riscuri de mediu

13. Raportul de audit

Page 20: Lupu Ionela Audit Mediu

7) CONSTATARI:Se efectueaza deficitar comunicarea obiectivelor si

atributiilor personalului;Instruirile sunt monitorizate prin lista de prezentaPersonalul este instruit dupa o editie nerevizuita referitoare

la aspectele de mediuPersonalul efectueaza corect modul de operare a

inscrisurilorTehnologiile folosite pentru reducerea emisiilor de acid

fluorhidric si acid clorhidric nu sunt corespunzatoareTehnologiile pentru reducerea emisiilor de pulberi, oxid de

azot, oxid de sulf sunt corespunzatoare

8) RECOMANDARI STABILITE CA URMARE A AUDITULUI:Comunicarea clara, directa si corecta a obiectivelor si

atributiilor personaluluiCresterea eficacitatii monitorizarii instruiriiRevizuirea editiei referitoare la aspectele de mediuInlocuirea tehnologiilor de reducere a emisiilor de acid

fluorhidric si acid clorhidric

Page 21: Lupu Ionela Audit Mediu

14. Raportul de neconformitate

La investigatiile pe teren s-au constatat urmatoarele:

-emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric trebuiesc reduse deoarece depasesc limita de mediu admisa;

-deseurile de sticla pe care le refolosesc in cadrul procesului de fabricatie al caramizilor de sticla sunt depozitate neadecvat si mai exact pe sol;

-deseurile rezultate in urma ambalarii caramizilor de sticla nu sunt sortate, sunt depozitate impreuna;

- personalul nu este bine instruit in ceea ce privesc aspectele de mediu, deoarece aceasta se face dupa o procedura care nu este actualizata.

Page 22: Lupu Ionela Audit Mediu

15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit

Domeniile de imbunatatire rezultate in urma efectuarii auditului intern de mediu:

- imbunatatirea SMM;

- instruirea personalului;

- modificarea tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de achid clorhidric si acid fluorhidric;

- depozitarea si sortarea corecta a deseurilor menajere.

Page 23: Lupu Ionela Audit Mediu

Bibliografie

SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitătii si/sau al mediului.

www.caramida.info.ro

*** How Its Made – Glass Blocks