LP 1 Managementul Calitatii

download LP 1 Managementul Calitatii

of 14

Embed Size (px)

Transcript of LP 1 Managementul Calitatii

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  1/30

  MANAGEMENTUL

  CALITATII

  LUCRARE PRACTICA NR. 1PRINCIPII FUNDAMENTALE SI VOCABULAR

  (SR EN ISO 9000:2006)

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  2/30

  Concepte, termeni si definitii

  Caracterul universal al aplicarii familiei de standarde ISO9000 este dat de utilizarea :

  unei descrieri tehnice dar fara utilizarea unui limbaj tehnic,si

  un vocabular coerent si armonizat, care este usor deinteles de toti utilizatorii potentiali ai standardelor pentrusistemele de management al calitatii.

  O definiţie se formează prin descrierea numai a celorcaracteristici care sunt esentiale pentru a identifica

  conceptul.

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  3/30

  Există trei forme de relaţii între concepteşi anume generică, partitivă şi asociativă,

  aşa cum rezultă din următoarea schemă: 

  Concepte si termeni

  Relatii fundamentale intre concepte

  Relatiigenerice

  Relatiipartitive

  Relatiiasociative

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  4/30

  1. Termeni referitori la calitate 

  ◦ Calitate – masura în care un ansamblu de caracteristiciintrinseci îndeplineste cerinţele.

  ◦ Cerinţă  –  nevoie sau aşteptare  care este declarată,  îngeneral implicită sau obligatorie.

  ◦ Clasă  –  categorie sau rang alocat diferitelor cerinţe referitoare la calitate pentru produse, procese sausisteme  având aceeaşi  utilizare funcţională  (deexemplu, clasele biletelor de avion şi  categoriilehotelurilor dintr-un ghid hotelier).

  ◦ Satisfacţia  clientului –  percepţie  a clientului despre

  măsura în care cerinţele clientului au fost îndeplinite.◦ Capabilitate –  abilitatea unei organizaţii, sistem sau

  proces, de a realiza un  produs care va îndeplinicerinţele pentru acel produs.

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  5/30

  2. Termeni referitori la management 

  • Sistem – ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune. • Sistem de management – sistem prin care se stabilesc politica şi

  obiectivele şi prin care se realizează acele obiective. • Sistem de management al calităţii – sistem de management prin care

  se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveste calitatea.   Politica referitoare la calitate – intenţii şi orientări generale ale unei 

  organizaţii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial demanagementul de la cel mai înalt nivel.• Obiectiv al calităţii – ceea ce se urmăreşte sau spre care se tinde, referitor

  la calitate. • Management – activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o

  organizaţie.  Managementul de la cel mai înalt nivel – persoană sau grup de persoane

  care orientează şi controlează o organizaţie la cel ai înalt nivel.

  • Managementul calităţii – activităţi coordonate pentru a orienta şi a controlao organizaţie  în ceea ce priveste calitatea. 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  6/30

  • Planificarea calităţii – parte a managementuluicalităţii concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţiişi care specifică procesele operaţionale necesare şiresursele aferente pentru a îndeplini obiectivele

  calităţii • Controlul calităţii – parte a managementului

  calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelorreferitoare la calitate.

  • Asigurarea calităţii – parte a managementului

  calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii căcerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. • Îmbunătăţirea calităţii – parte a

  managementului calităţii, concentrată pe creştereaabilităţii de a îndeplini cerinţele calităţii. 

  • Îmbunătăţire continuă – activitate repetată pentru

  a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţe.  Eficacitate – masura în care sunt realizate activităţile

  planificate şi sunt obţinute rezultatele planificate. • Eficienţă – relaţie între rezultatul obţinut şi resursele

  utilizate.

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  7/30

  3. Termeni referitori la organizaţie 

  Organizaţie – grup de persoane cu un ansamblu deresponsabilităţi, autorităţi şi relaţii determinate  Structură organizatorică – ansamblu de responsabilităţi,

  autorităţi şi relaţii dintre persoane  Infrastructură – organizaţie, sistem de facilităţi,

  echipamente şi servicii necesare pentru funcţionarea unei

  organizaţii • Mediu de lucru – ansamblu de condiţii în care sedesfăşoară activitatea.

  Client – organizaţie sau persoană care primeşte unprodus.

  Furnizor – organizaţie sau persoană care furnizează un

  produs Parte interesată – persoană sau grup care are interesreferitor la funcţionarea sau succesul unei organizaţii 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  8/30

  4. Termeni referitori la proces şi produs 

  Proces – ansamblu de activităţi corelate sau îninteracţiune care transforma elemente de intrare înelemente de ieşire 

  Produs – rezultat al unui proces Proiect – proces unic care constă dintr-un

  ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, cu

  dată de început şi de finalizare, întreprins pentrurealizarea unui obiectiv conform cerinţelor, specificeşi care include constrângeri referitoare la timp,costuri şi resurse 

  • Proiectare şi dezvoltare – ansamblu de procese caretransforma cerinţele în caracteristici specificate sau în specificaţii ale unui produs, proces sau sistem. 

  • Procedură – mod specificat de efectuare a unei activităţi saua unui proces; 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  9/30

  5. Termeni referitori la caracteristici 

  Caracteristică – trăsătură distinctă  Caracteristică a calităţii – caracteristică

  intrinsecă a unui produs, proces sau sistemreferitoare la o cerinţă 

  Dependabilitate – termen colectiv utilizatpentru a descrie performanţa de disponibilitateşi factorii care o influenţează: performanţa defiabilitate, performanţa de mentenabilitate şiperformanţa suportului pentru mentenanţă. 

  Trasabilitate – abilitatea de a reconstituiistoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce esteluat în considerare

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  10/30

  6. Termeni referitori la conformitate

  Conformitate –  îndeplinirea unei cerinţe  Neconformitate – neîndeplinirea unei cerinţe  Defect – neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o

  utilizare intenţionată sau specificată  Acţiune preventivă – acţiune de eliminare a cauzei unei

  neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţiinedorite Acţiune corectivă – acţiune de eliminare a cauzei unei 

  neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite  Corecţie – acţiune de eliminare a unei neconformităţi

  detectate Reprelucrarea – acţiune asupra unui produs neconform,

  pentru a-l face conform cu cerinţele 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  11/30

  Reclasarea – modificarea clasei unui produsneconform pentru a-l face conform cu cerinţe

  diferite de cele iniţiale  Repararea – acţiune asupra unui produsneconform, pentru al face acceptabil pentruutilizarea intenţionată 

  Rebutarea – acţiune asupra unui produsneconform pentru a împiedica utilizarea

  intenţionată iniţial  Derogare după fabricaţie – autorizare de

  utilizare sau eliberare a unui produs care nu esteconform cu cerinţele specificate 

  Derogare înainte de fabricaţie – autorizare de

  a se abate de la cerinţele specificate iniţial pentruun produs înainte de realizare Eliberare – autorizare de a trece la următoarea

  etapă a unui proces 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  12/30

  7. Termeni referitori la documentaţie 

  Informaţie – date semnificativeDocument procedură – informaţie  împreună cu

  mediul său suport Specificaţie – document care stabileşte cerinţe 

  Manualul calităţii – document care descrie sistemulde management al calităţii al unei organizaţii Planul calităţii – document care specifică ce

  proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate, de cineşi când pentru un anumit proiect, produs, proces saucontract

  Înregistrare – document prin care se declarărezultatele obţinute sau furnizează dovezi aleactivităţilor realizate 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  13/30

  8. Termeni referitori la examinare

  Dovadă obiectivă – date care susţin că ceva există sau este

  adevărat  Inspecţie – evaluare a conformităţii prin observare şi judecare

   însoţite după caz, de măsurare, încercare sau comparare ca un calibru  Încercare – determinare a uneia sau mai multor caracteristici în

  conformitate cu o procedură  Verificare – confirmare prin furnizare de dovezi obiective, că au

  fost îndeplinite cerinţele specificate Validare – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost

   îndeplinite cerinţele pentru o anumită utilizare sau o aplicareintenţionate 

  Proces de calificare – proces prin care se demonstreazăcapabilitatea de a îndeplini cerinţe specificate

  Analiză – activitate de a determina potrivirea, adecvarea şieficacitatea subiectului în cauză în ceea ce priveşte îndeplinireaobiectivelor stabilite

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  14/30

  9. Termeni referitori la audit 

  Audit – proces sistematic, independent şi documentat în

  scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cuobiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit

  Program de audit – ansamblu de unul sau mai multeaudituri planificate, pe un anumit interval de timp şiorientate spre un scop anume

  Criterii de audit – ansamblu de politici, proceduri saucerinţe utilizate ca o referinţă  Dovezi de audit –  înregistrări, declaraţii ale faptelor sau

  alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriilede audit şi verificabile 

  Constatări ale auditului – rezultatele evaluării dovezilorde audit colectate, în raport cu criteriile de audit

  Concluzii ale auditului – rezultatele unui audit furnizatede echipa de audit, după luarea în considerare aobiectivelor auditului şi a tuturor constatărilor de audit 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  15/30

  Clientul auditului – organizaţie saupersoană care solicită un audit 

  Auditat – organizaţie care este auditată  Auditor – persoană care are

  competenţa de a efectua un audit Echipă de audit – unul sau mai mulţi

  auditori care efectuează un audit Expert tehnic - persoană care

  furnizează cunoştinţe sau experienţăprofesională specifică în legătură cusubiectul de auditat

  Competenţă – abilitatea demonstrată dea aplica cunoştinţe şi aptitudini 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  16/30

  10. Termeni referitori la asigurarea calităţiiproceselor de măsurare 

  Sistem de control al măsurării – ansamblu de elemente

  corelate sau în interacţiune necesare pentru obţinereaconfirmării metrologice şi controlului continuu alproceselor de măsurare 

  Proces de măsurare – ansamblu de operaţii având cascop determinarea valorii unei mărimi 

  Confirmare metrologică – ansamblu de operaţii cerute

  pentru a se asigura că echipamentul de măsurare esteconform cu cerinţele pentru utilizare intenţionată  Echipament de măsurare- mijloc de măsurare, software,

  etalon, material de referinţă sau aparatură auxiliară saucombinaţii ale acestora necesare pentru a realize unproces de măsurare 

  Caracteristică metrologică – trăsătură distinctă carepoate influenţa rezultatele măsurării  Funcţie metrologică – funcţie cu responsabilitate

  organizaţională pentru definirea şi implementareasistemului de control al măsurării 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  17/30

  II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEMEI DE LABORATOR   Scopul principal  al activităţii de laborator privind tema „Sisteme ale calităţii – Principii fundamentale şi vocabular(SR EN ISO 9000:2006). Scheme de corelaţie întreconcepte” este familiarizarea studenţilor cu principiile şitermenii de bază din sistemele şi managementul calităţii. 

  Obiectivul de studiu îl constituie analiza şi însuşirea decătre studenţi a principiilor, conceptelor, termenilor şi acorelărilor dintre concepte privind calitatea şimanagementul calităţii aşa cum sunt acestea prezentate şi

  reglementate în standardul SR EN ISO 9000:2006. Obiectivele temei de laborator  sunt următoarele:  Însuşirea principiilor managementului calităţii;  Însuşirea conceptelor şi termenilor de specialitate;  Stabilirea corelaţiilor dintre concepte;  Exemplificări din economia reală a cazurilor care reflectată

  conceptele utilizate în managementul calităţii. 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  18/30

  III. IPOTEZE DE LUCRU ALE TEMEI DELABORATOR

  Se va avea în vedere schema cu principalele10 (zece) grupe de termeni utilizaţi înmanagementul calităţii; 

  Pentru a realiza şi exersa conexiuni şi corelaţii între concepte se vor utiliza schemele privindrelaţiile dintre termeni, prezentate anterior;Se vor utiliza relaţiile de bază dintrecomponente: generice, partitive şi respectivasociative;

  Baza pentru aplicaţiile din cadrul temei de

  laborator o constituie prevederile şi definiţiiledin standardul SR EN ISO 9000:2006 „Sisteme de management al calităţii. Principiifundamentale şi vocabular”. 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  19/30

  IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A LUCRĂRII DE LABORATOR  

  Etapele de desfăşurare a lucrării de laborator sunt:  Stabilirea grupurilor de lucru prin împărţirea studenţilor în colective de 2

  ... 3 studenţi şi gruparea în sala de laborator a acestor colective;   Alegerea unei grupe de concepte şi termeni dintre cele zece prezentateanterior; Luarea în studiu a schemei referitoare la conceptele corespunzătoare

  alegerii făcute la punctul b;  Distribuirea la fiecare grupă de studenţi a formularelor necompletate

  conform Anexei 1 (câte un set de 2...3 formulare); Analiza şi discutarea în fiecare grup a termenilor şi exemplificarea acestora

  cu situaţii, procese sau activităţi cunoscute de fiecare student din grup (cuutilizarea formularelor primite şi completarea acestora cu rezultateleconvenite în urma analizei şi discuţiilor dintre membrii grupului); 

  Prezentarea de către unul dintre grupurile de studenţi (desemnat prinvoluntariat sau numit de către cadrul didactic) în faţa tuturor studenţilorprezenţi a formularului completat şi discutarea rezultatelor înscrise înacesta cu observaţii, comentarii sau completări din partea celorlalţi şi cueventuale conexiuni sau corelări cu rezultatele (formularele) celorlaltorgrupe de studenţi; 

  Predarea de către grupurile de studenţi a formularelor completate cătrecadrul didactic;

  Aprecierile şi concluziile cadrului didactic privind rezultatele lucrării delaborator.

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  20/30

   

  CERINŢĂ (1.2.) Nevoie sauaşteptare care este declarată, îngeneral implicită sau obligatorie

  CLASĂ(1.3.) Categorie sau rang

  alocat diferitelor cerinţe ale calităţii pentru produse, procese sau sisteme

  având aceeaşi utilizare funcţională

  CALITATE (1.1.) Măsura în care unansamblu de caracteristici intrinseci

  îndeplineşte cerinţele

  CAPABILITATE (1.5.) Abilitatea uneiorganizaţii, sistem sau proces de a realiza un

   produs care va îndeplini cerinţele pentru acel produs

  SATISFACŢIA CLIENTULUI (1.4.)Percepţie a clientului despre măsura în

  care cerinţele clientului au fost îndeplinite

  Fig. 1. Schemă referitoare la conceptele privind calitatea (1). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  21/30

  SISTEM (2.1.) Ansamblude elemente corelate sau în

  interacţiune

  MANAGEMENT (2.6.)Activităţi coordonate

   pentru a orienta şi

  controla o organizaţie

  MANAGEMENT DE LA CELMAI ÎNALT NIVEL (2.7.)

  Persoană sau grup de persoane

  care orientează şi controlează o

  organizaţie la cel mai înalt nivel

  SISTEM DE MANAGEMENT(2.2.) Sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin care

  se realizează acele obiective

  POLITICA REFERITOARE LACALITATE (2.4.) Intenţii şi orientări

  generale ale unei organizaţii referitoare la

  calitate aşa cum sunt exprimate oficial de

  managementul de la cel mai înalt nivel

  OBIECTIV ALCALITĂŢII (2.5.) Ceva cese urmăreşte sau spre care se

  tinde referitor la calitate

  SISTEM DEMANAGEMENTAL CALITĂŢII(2.3.) Sistem de

  management prin

  care se orientează şi

  se controlează o

  organizaţie în ceea ce

   priveşte calitatea

  MANAGEMENTULCALITĂŢII (2.8.)

  Activităţi coordonate

   pentru a orienta şi a

  controla o organizaţie

  în ceea ce priveşte

  calitatea

  ÎMBUNĂTĂŢIRECONTINUĂ (2.13.) Activitate

  repetată pentru a creşte

  abilitatea de îndeplini cerinţe

  PLANIFICAREACALITĂŢII (2.9.)

  Parte a managementului

  calităţii concentrată pe

  stabilirea obiectivelor

  calităţii şi care specifică

   procesele operaţionale

  necesare şi resursele

  aferente pentru a

  îndeplini obiectivelecalităţii

  CONTROLULCALITĂŢII(2.10.) Parte a

  managementului

  calităţii

  concentrată pe

  îndeplinirea

  cerinţelor 

  ASIGURAREACALITĂŢII(2.11.) Parte a

  managementului

  calităţii concentrată

   pe furnizarea

  încrederii că

  cerinţele referitoare

  la calitate vor fi

  îndeplinite

  ÎMBUNĂTĂŢIREACALITĂŢII (2.12.)

  Parte a

  managementului

  calităţii concentrată pe

  creşterea abilităţii de a

  îndeplini cerinţele

  calităţii

  EFICACITATE (2.14.)Măsura în care sunt

  realizate activităţile

   planificate şi sunt obţinute

  rezultatele planificate

  EFICIENŢĂ (2.15.) Relaţieîntre rezultatul obţinut şi

  resursele utilizate

  Fig. 2. 

  Schemă referitoare la conceptele privind managementul (2).

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  22/30

  ORGANIZAŢIE (3.1.) Grup de persoane şifacilităţi cu un ansamblu de responsabilitati,

  autoritati si relatii determinate

  STRUCTURĂORGANIZATORICĂ

  (3.2.) Ansamblu deresponsabilităţi,

  autorităţi şi relaţii dintre

   persoane

  PARTE INTERESATĂ (3.7)Persoană sau grup care are

  interes refritor la funcţionarea

  sau succesul unei organizaţii

  INFRASTRUCTURĂ (3.3.) Sistem de

  facilităţi, echipamente şiservicii necesare pentru

  funcţionarea unei

  organizaţii

  FURNIZOR (3.6)Organizaţie  sau persoană care

  furnizează un produs

  CLIENT (3.5)organizaţie sau

   persoană care

   primeşte un produs

  MEDIU DE LUCRU (3.4)

  Ansamblu de condiţii în care sedesfăşoară activitatea

  Fig. 3. Schemă referitoare la conceptul privind organizaţia (3). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  23/30

  PROCEDURĂ (4.5.)Mod specificat de

  efectuare a unei activităţi

  sau a unui proces

  PROCES (4.1.) Ansamblu deactivităţi corelate sau în interacţiune

  care transformă elemente de intrare

  în elemente de ieşire

  PRODUS (4.2.)Rezultat al unui proces

  PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE (4.4.)Ansamblu de procese care transformă cerinţe încaracteristici specificate sau în specificaţii ale

  unui produs, proces, sau sistem

  PROIECT (4.3.) Proces  unic care constă dintr -unansamblu de activităţi coordinate şi controlate, cu

  dată de început şi de finalizare, întreprins pentrurealizarea unui obiectiv conform cerinţelor

  specificate şi care include constrângeri referitoare la

  timp, costuri şi resurse

  Fig. 4. Schemă referitoare la conceptele privind procesul şi produsul (4). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  24/30

  CARACTERISTICĂ (5.1.) Trăsătură distinctă

  DEPENDABILITATE (5.3) Termen colectiv utilizat pentru

  a descrie performanţa de disponibilitate şi factorii care oinfluenţează: performanţa de fiabilitate, performanţa de

  mentenabilitate şi performanţa suportului pentru mentenanţă

  TRASABILITATE (5.4.) Abilitatea

  de a reconstitui istoricul, aplicarea saulocalizarea a ceea ce este luat în

  considerare

  CARACTERISTICĂ A CALITĂŢII (5.2.) Caracteristică intrinsecă aunui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinţă

  Fig. 5. Schemă referitoare la conceptele privind caracteristicile (5). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  25/30

  DEFECT (6.3.) Neîndeplinirea uneicerinţe referitoare la outilizare intenţionată

  sau specificată

  NECONFORMITATE (6.2.) Neîndeplinirea unei cerinţe

  CONFORMITATE(6.1.) Îndeplinirea

  unei cerinţe

  ACŢIUNEPREVENTIVĂ(6.4.) Acţiunede eliminare a

  cauzei uneineconformităţi

   potenţiale sau a

  alteia

  ACŢIUNECORECTIVĂ(6.5.) Acţiunede eliminare a

  cauzei unei neconformităţi

  sau a alteisituaţii nedorite

  ELIBERARE(6.13.) – 

  Autorizare de atrece la

  următoarea

  etapă a unui

   proces

  DEROGAREDUPĂ

  FABRICAŢIE(6.11.)

  Autorizare deutilizare sau

  eliberare a unui produs care nueste conform cu

  cerinţele

  specificate

  DEROGAREÎNAINTE DEFABRICAŢIE

  (6.12.)Autorizare de ase abate de la

  cerinţele

  specificateiniţial pentru un

   produs înaintede realizare

  CORECŢIE(6.6.) Acţiune deeliminare a uneineconformităţi

  detectate

  REBUTAREA(6.10.) Acţiune

  asupra unui produs neconform pentru a împiedica

  utilizareaintenţionată iniţial

  REPRELUCRARE (6.7.)Acţiune asupra unui produs

  neconform, pentru a-l faceconform cu cerinţele

  RECLASAREA (6.8.) Modificareaclasei unui produs neconform

   pentru a-l face conform cu cerinţediferite de cele iniţiale

  REPARAREA (6.9.) Acţiune asupraunui produs neconform, penrtu a-l faceacceptabil pentru utilizarea intenţionată

  CERINŢĂ (1.2.)

  Fig. 6. Schemă referitoare la conceptele privind conformitatea (6). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  26/30

  INFORMAŢIE (7.1.) Date semnificative DOCUMENT (7.2.) Informaţie împreună cu mediul său suport

  SPECIFICAŢIE

  (7.3.) Documentcare stabileşte

  cerinţe

  MANUALULCALITĂŢII

  (7.4.)Document care

  descrie

  sistemul de

  management al calităţii al unei

  organizaţii

  PLANULCALITĂŢII (7.5.)

  Document carespecific ce procedure şi

  resurse asociate trebuie

  aplicate, de cine şi

  când pentru un anumit

   proiect, produs, proces

  sau contract

  ÎNREGISTRARE (7.6.)Document prin care se

  declară rezultatele obţinute

  sau care furnizează dovezi

  ale activităţilor realizate

  DOCUMENTPROCEDURĂ (7.2.)Informaţie împreunăcu mediul său suport

  Fig. 7. Schemă referitoare la conceptele privind documentaţia (7). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  27/30

  DETERMINARE( Nu este definit)

  ANALIZĂ (8.7.) Activitatede a determina potrivirea,adecvarea şi eficacitatea

  subiectului în cauză în ceea

  ce priveşte îndeplinirea

  obiectivelor stabilite

  DOVADĂ OBIECTIVĂ(8.1.) Date care susţin că

  ceva există sau este adevărat

  VERIFICARE (8.4.)Confirmare prin

  furnizare de doveziobiective, că au fostîndeplinite cerinţele

  specificate

  VALIDARE (8.5.)Confirmare, prin

  furnizare de doveziobiective că au fost

  îndeplinite cerinţele

   pentru o anumităutilizare sau oaplicare intenţionate

  INSPECŢIE (8.2.)Evaluare a conformităţii

   prin observare şi judecare

  însoţite după caz, demăsurare, încercare saucomparare ca un calibru

  ÎNCERCARE (8.3.)Determinare a uneia sau mai

  multor caracteristici înconformitate cu o procedură

  Fig. 8. Schemă referitoare la conceptele privind examinarea (8). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  28/30

  PROGRAM DE AUDIT(9.2.) Ansamblu de unul sau

  mai multe audituri planificate  pe un anumit interval de timp şi

  orientate spre un scop anume

  CLIENTULAUDITULUI (9.7.) 

  Organizaţie sau persoanăcare solicită un audit

  AUDITAT (9.8.) Organizaţie care este

  auditată

  AUDIT (9.1.)  Proces sistematic,independent şi documentat în

  scopul obţinerii de dovezi deaudit şi evaluarea lor cu

  obiectivitate pentru a determina

  măsura în care sunt îndeplinite

  criteriile de audit

  CONSTATĂRIALE AUDITULUI

  (9.5.) Rezultateleevaluării dovezilorde audit colectate,

  în raport cu

  criteriile de audit

  CRITERII DE AUDIT(9.3.)  Ansamblu de

   politici, proceduri saucerinţe utilizate ca o

  referinţă

  ECHIPĂ DE AUDIT(9.10.)  Unul sau mai

  mulţi auditori careefectuează un audit

  DOVEZI DE AUDIT(9.4.)  Înregistrări,

  declaraţii ale faptelor sau

  alte informaţii care suntrelevante în raport cu

  criteriile de audit şiverificabile

  EXPERT TEHNIC(9.11.) Persoană carefurnizează cunoştinţe

  sau experienţă profesională specifică

  în legătură cu

  subiectul de auditat

  AUDITOR (9.9.)Persoană care are

  competenţa de a

  efectua un audit

  CONCLUZII ALEAUDITULUI (9.6.) 

  rezultatele unui audit

  furnizate de echipa deaudit, după luarea în

  considerare a obiectivelor

  auditului şi a tuturorconstatărilor de audit

  Fig. 9. Schemă referitoare la conceptele privind auditul (9). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  29/30

  PROCES DE MĂSURARE (10.2.)Ansamblu de operaţii având ca scop

  detreminarea valorii unei mărimi

  CONFIRMAREMETROLOGICĂ (10.3.)

  Ansamblu de operaţii cerute

   pentru a se asigura că

  echipamentul de măsurareeste conform cu cerinţele

   pentru utilizare intenţionată

  SISTEM DE CONTROL ALMĂSURĂRII (10.1.) Ansamblu deelemente correlate sau în interacţiune

  necesare pentru obţinerea confirmăriimetrologice şi controlului continuu al

  proceselor de măsurare

  FUNCŢIE METROLOGICĂ

  (10.6.) Funcţie cu responsabilitateorganizaţională pentru definirea şi

  implementarea sistemului decontrol al măsurării

  ECHIPAMENT DE MĂSURARE (10.4.)Mijloc de măsurare, software, etalon, material

  de referinţă sau aparatură auxiliară sau

  combinaţii ale acestora necesare pentru a

  realize un proces de măsurare

  CARACTERISTICĂMETROLOGICĂ (10.5.)

  trăsătură distinctă care poate

  influenţa rezultatele măsurării

  Fig. 10. Schemă referitoare la conceptele privind asigurarea calităţii proceselor de măsurare (10). 

 • 8/19/2019 LP 1 Managementul Calitatii

  30/30

  Nr. crt. Număr de

  identificare

  Termenul

  (conceptul)

  Exemplificări  Corelări şi

  conexiunicu alţi

  termeni

  (concepte)

  din cadrul

  grupei

  Observaţii 

  ANEXA 1

  FORMULAR DE LUCRU

  PENTRU ÎNSUŞIREA PRINCIPIILOR ŞI TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

  Grupa de termeni: