Liturghier Ortodox 1902 partea 1

of 129 /129

Embed Size (px)

description

Liturghier Ortodox; Arhiepiscop Ioan Metianu; tipărit în Transilvania, în timpul împaratului Francisc Iosif I de la Viena; Tiparul Tipografiei Arhidiecesane, Sibiu, 1902. Datorită volumului, pentru a încărca documentul am fost nevoit să îl împart în două. Nu sunt un profesionist – îmi cer scuze pentru calitatea scanării. Partea 1: Vecernia, Utrenia, Proscomidia; Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. Partea 2: Liturghia Sf. Vasile cel Mare, Liturghia Sf. Grigorie; Ierurgii şi rugăciuni (Ex.: Binecuvântări: colivă, sălcii, mâncăruri ...; Parastasul; Rugăciuni de iertare pentru morţi; Rânduiala sfintei cuminecări; Pentru: ploi, călători, bolnavi, duşmani, cei din închisori, năvălirea „varvarilor” ...; Poveţe; Diferite rânduieli tipiconale etc.).

Transcript of Liturghier Ortodox 1902 partea 1

Page 1: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 2: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

i i :

#,ft

r4a"eali

A*?

,r!-ftS,'- t ;

:-:T,, '; .f

I

ftIF

FGFri

{ i

i tPit !l i

r il r

Page 3: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

:if*.. .

€+.=,"--+'"{ 't:

;lf'l:-.--{,1 ,- .)-:+-j. r:i*Y.:="l r

: -a: tk+t , i

Page 4: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 5: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 6: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

DUMNEZEESTILE

TUR GIIALE SFIMILOR IERARCHI

I0AN $URA-DE-AUR, IfA$tilE CEt trARE $r fiRIfi0RIATEOI,OfiUI,

lupnnuN.[ . cu

RENDUEI..A cHIEMAnu ouTTUtUI SFINT.+-

r r pAR rrElx zrlor,p rnn.o,lNAlqATULUt NosrRU lupfner $r REeE

FRA,NIGT$G XO$TF, I,. cu BrNECUvlNr.g,nul lNnr,tpnoesFNTrEr sALE DoMNULUT

IOAN METIANU,aBcErBprgcop Ar, BrsnRrcDr oRToDocsE noui,r.rp o^ 1.*o*rrolrANrA gr METRo_por,rr Arr nolrANu,on GB,, oRT. DrN uNcARrA sr TRANsrrrvanre, ce.ver,nn er,OX,DUIJUI ,CONdNE DE X'ER CIJ. II.(, PNOPNTN.T.S.NiO AIJ CBUCII CilI MARI FI CEIEI

ttrrc.r- A oRDurr_ur_DFBANcrsc rosr!'(, MEMB&u tN cese MAGNATrrroR, nrb. rrc.

_-*-_:c€@@x€#

SIBItrLT,TfPAIIUIT TIPOGBAFIEI r|8,CEDIECTSAITE

19CI2",1i:{

{f l ,i t i.hr$i,l I4

'n,.J

Page 7: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

i

7; Ta fi, aremei cd,nd, inud[d,twra ce(t sdnd'tdsd' nu o aor

prinr,/, ci' clupd' ltoftele lor a-gi uor alege I'nud[dtori', g'd'd'i'li'ndu:gi

urecltile; gi' d,ela atleadr awaul, A-gi' uor intdrce, 6i lu basme se uor

ytleca. - Iard tu ytriuegh'ittad 6ntru trjte, sufere, fii lucrul euan'

gheli.stului, ,nd,eltli,nesce serui'ciul' tdw. It. Timot. tV. A_5.

2. Fra{i,lor! Ved'e[i. cQ, se nw ad amd,gi'ascd' pre aoi cineuce

cu fi,tosof,a gi cu Angeldciunea clegartd duytd' obiceiul' rimenilor',

d,rytd' sti,hi,i'le lwmei,, i'ard, nw dupd Chri'stos. eolos. ,. g.

3. Intrtr, nim'ic se nu fi{i ingri,iali,; ci air' ttite pri'n rugd'

;i, rttgd,cdune cu rnul[hni,td sd se facd, cunosaute cererile arjstre ltr,i'

Dumnezeu. S'i pacea, lui Dumneaeli) co,rea intrece ttitd' mintea,

ua 72dai i'ni,nr,i,le gi cugetel,e urjstre in Chri,stos li'sus'Filips. lV. 6-7.

4. Cereld, gi se ua cla aoud; c'd'uta!i' Ei ue[i afl'n; bate[i 5ise aa desch'icJe aowd. Cd, tot cel, ce cere aa lua, gi' cel ce cautd

aa afia, gi, celui ce bate se aa deschide. Luca, X!. g_10.

5. ,I)rept aceea zic aoud: Cri trite cd,te cereli, rwg(r'ndu'ui, se

crede{i, cd, aeli, lua', gi' se aa face ulttd". Marcu XI. 24.

, il !

'{t

Page 8: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

, Cfiffa iubita preo{ime din archidiecesa nostrfi Transilvana.trsperiind Noi cdt Ce tare s'au imputinat liturgierile vechi

cu litere cirile, iar de alt5, parte convingdndu-ne, ch - in urnta

abandonirii in tdte scrierile ndstre a literilor cirile, qi a introducerii

celcrr strd,bune, * atdt preofii, cAt qi cd,nt5refii nostri, s'au deprins

a frik.isi nurnai cirfi tip*rite cu litere strhbune: - dup5, retiphrirea

..Acaftistului",,,Apostolului",,,Ciastrovului mic" si a,roctoichului

rriic''. rrrn ajuns a termilia ln zilele acestea, cu ajutoriul lui,Dumnezeu

-- r'er-isu,irea qi retipfi,rirea cll litere strdrbr-rne a ,,Liturgieriului".Am intrepriris qi am s6v6rqit cu mare dragoste qi acdsta lu-

-:;r,€ ntoclesbfl, pe cal'e tot cu aseilIenea dragoste o inchin iubitei

-'. ,:inri. O inchin inse .qi cr1 acea smerith rughciune cdtrd, preabunul

i,.,r,-lrezell, ca Illl - din ceriul cei sfint ai SOu-se audd, rugdciunile

, ..-,:'inse qi in acdst6, sfint5 carte, gi sd implindscd, cererile d"in acele

r'..;riciuni, revdrsd,ncl preste tofi darurile Sale cele bogate.

Deci prirnifi, iubililor preoli, qi acdstd, sfinti carte ct1 dra'

- ::ea. cu care vi se irrchina; qi indeplinili cu tdtd, pietatea ser-

-'-,e si rr-rghciunile cuprinse in tr6usa, ca astfel se pdtd, fi folositdre

-. - l€ qi acelora, pentru cari se indeplinesc acelea, atAt in vidfa cea

-:-'cSC[, cfit qi in cea p5,mdntdscf,"hr cleosebi vd atrag atentiunea la prescriptele tipic"ale dela

jrriil ciirlii, cari cr-rprind indigitari fdrte cle iips6, pentrn tofi servi*

: r'ii altarir-rlui.,\m aflat de bine a adauge ia finea acestui liturgier qi ,,R,6n-

:i.,.rela serviciului pentru chiemarea duhului sfintt', avdnd preofirnea

-: !€ tr-l.r,(i cle ea la inceperea anului qcoiar, finerea sinridelor, etc"

> i lt i i u, in tr'ebruarie, L902,

Ioan lVlebianu,archiepiscop qi metropolit"

. :^ ; - " : " - ' - ' - - " ' ; -

Page 9: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

:

I

.?f f i rbl l t

Page 10: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUELA

VECERNIEI SELEI MIGI.^ai, Q amUat5.. mai inainte de lapusul s6relui, merge paraeclisiarchul.._-p h cel mai mare qi face mdtanie, insemnd,ld cu venirea sa vremea

t6cei. $i lunnd binecuv6ntare, iese qi t6cd, tn tochila cea mice,.

Apoi ad.un6,ndu-se fralii in tinda bisericei, preotul face inceputul: Bime

ciehttat este Danntoeaeul mostrw; 6r cetelul cel rdnduit zice: Atnim;

-lfdrire !ie, Dwmneaeul mostru, nod.rire !ie; Incpira'ite ceresc "

Sfinte

Dumneaeulel gi dupd,: Tatd.l ruosttu, preotul zice Ecfonisul: Cd' a 7a

este inpdrd.lia; 6r cete{ul cete;te 6ra a 9-a, dupd, obiceiu. Apoi, dupi,

slirqitul aceleia ;i dup6, Apolis, intrd,m ln biseric5,, 9i fiecarele st6, la

locul sdu. $i de sd ceteEte 6ra a 9'a in bisericd,, atuncea Apolisul

6rei a 9-a. nu se face, ci indatfl, preotul incepe, zic6nd: BimecuoAnta't

este Dcctnneeeiol nostrw I Ei cetelul zice: Venili si me inchindm de 3

ori, gi Psalmul Vecerniei, linigor $j cu glas bd,nd. Duph, Psalm i .fuld'

,irle,' $i acum. Alilaia de 3 ori. Iir preotul Ectenie nu ziee, ci cetelul

ziee: Ddncne nailuegte, de 3 ori. Md.rire, $i acuna. $i indat5, : Ddmme

strigat-anc. Punem Stihiri 4, 9i cfi,ntd,m Stihirile invierei ale gla-

sului, trei, zicOnd cea dintf,,iu de 2 ori. Md.rire, $i acura: a Ni,s-

c6t6rei; apoi: Lwmind. lind.; Prochimen; Dommwl s'a' tmpird'lit,' Stih:imbrdcatu-{a Dommwl hctra putere gi s'a. tncins; 9i 6rd,qi: Dotmmul s'a

inperdfit. Apoi: inorednicegte-ne DLnane; gi tndatS, c6,ntd,m stihdvna,

o Sti-hir[ a invierei qi alte Stihiri prosomice, qle Ni,scdt6rei dii'Dum-

nezeu, cu stihurile lor. Mdrire, $i a.cwm,'a Ni,scdt6rei. Apoi: Acu*n

-

Page 11: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

I e)a RENDUELA

eliberdeii, Sfinte Dummeaeale I dupi, T'atd.I nostreu, Tropurul int:ierei.)Iiirh'e, $i acutr.,'a Nd,scdt6rei. Dupd, ac6sta zice preotul ectenia cea,mici, : tr[ilue;te-ne pt e mai, Duonneseule. Chorul ; Ddnorce miluegte, detrei ori. itccd. ne rwgd.w pentrw preqind.Qatul nostt'w fnapdrot gi Rege.Chorul : Ddmne nailuegte, de 3 ori. itocd. ne rugd.tn perutru Preasfinlitularchiepiscopul nostra (N\. Chorul: Ddmne uoilocegte, de 3 ori. Itccd' nerugd.m pentru toli fi'afii nostri. Chorul : Ddnuce miluegte, de 3 ori. Ecfonis.Apoi: Mdrire !ie, Chrishise Daotnneseule, Apolisul mic, ;i mulli ani.Apoi tntrd,nd in ttapeza, zicem : Md.mca-oor sdracii; Md'rire, $i acum;Ddmne rnilaegte d,e 3 ori, binecuvint6z6,. Si binecuvdntfl,nd preotulmasa, mf,,ncd,m pufin, ca sd nu ne ingreuiem la priveghere; er dupd,md,ncare : Md.n'ire, $i ucum, Ild.catu-s'a. pd,rutecele tict' wasd' sfintd'. Dupd,ac6sta : Ceea.-ce egt'i nca.i cinstitd.; apoi : Veselitw-ne-a'i pre noi, Ddrmne.

$i dupe sftrgitul aeestuia : Md.rire, $i acanq Ddmne ndlaegte, de 3 ori.Binecuvint6zd, preotul. Cu noi este Dotncneeea (qi rnergem pe la chilii,agteptf,,nd vremea t6cei).

RENDUELA

'rac[5*

VEGERNIEI SHLEI MARI.adeci priveghere de t6ta n6Btea, Ei Utrenia invierii.

s6relui, trecdnd pu{in, merge aprinzdtorul de candeleaprinzdtorul deie la marelapor le bveste rar in

clolglul-sel 3gare (sau in cea mare), ctt, ce|.

fdrdiprilnrui, #fl*ul*@ -----:

Fi-eldrde [email protected]._9,$,i gateqte cadelni{a; agt erd,gi iese_l?u4&t6tec1opot.eIe;dupd,- i lareintorc6ndu-seinbisef f iofd,c l iein sfesnic. gi-'l pune tn fala uqilor irnperil,tesci. Apoi face m6-tanii preotului, al ci,ruia este r6ndul. Er preotul sculA,ndu-se, facemdtanie la ceL rnai mare, gi merg6nd, face 3 inchind,ciuni inainteasfini.elor usi. si 1a amdndoud stranele; er fralii 9ed to!i. $i intrA,nd

lBtH#.-\A.i.-:LJ--

in siintui altar, pune pre sine-qi epitrahilul, sd,rut6,nd crucea ce este

Page 12: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

tr

iIt

f

iI

{i

iI{

!

-8 VECERNIEI CELEI MARI. B* 3

deasupra lui, qi luflnd cd,delni{a, qi st6,nd inaintea sfintei mese, punet5,m6,e, gi ceteqte rug5,ciunea tf,ma,ei in td,ind,, qi aqa cf,,deqte sfinta,inasd,, impregiur ln chipul crucei, gi tot altarul. $i deschidend sfinteleuqi iese. Er pa,raeclisiarchul, luf;,.pd . sfeqnicul .ui

"u std, in *fto"ot

bisericei, zice eu glas rnare : sculafi-od, liind in mfl,ni sfegnicul cuf5,elia aprins5,, gi tofi se sc6lf;,. $i egind preotul prin sfintele ugi, facecruce cu cd,delni{a tnaintea sfintelor usi, c6,dind drept gi de-a currne_zigul; apoi rnerge gi oh,deqte dupd, rOndueli, sfintele ic6ne, cele din dreptagi cele din st6,nga; dup[, ac6sta pre cel ma,i mare, si amOndoud coru-rile dupd, r6nduela lor I paraeclisiarchul merg6nd cu sfegnicul inainteaIui, fr c6,nd face preotul cruce cu cd,dernila, se tnchini pu{in, si seinchin5, cu donsul qi paraeclisiarchul. Si es gi in tinda bisericei qi-cd,deEte dupd, rondu6ld,, fiind qi acolo frali, gi erd,gi intorcOndu-se inbisericd,, qi stf,,nd in mijlocul amdnduror corurilor, insemn6zh, cu ci,-delnita in chipul crucei, cd,utf,,nd spre rdsd,rit, qi zice cu glas mare:Ddntne bheecwointdad.; si indat5, c5,deqte ic6na llfd,ntuitoriului ChristosFi a N5,scdt6rei de Dumnezeu, si pre cel mai mare Ia locul lui, giintrd,nd el ln sfintul artar, gi stfi,nd inaintea sfintei trnese, fnsemn6zd,cu c5,delni{a crucig, de B ori. DupE ac6sta zice cu glas mare aga:)Idrire sifrntei, ;i cei de o fi.infd. gi d.e oiaftd. fd.cdtdrei gi nettespt4rfiteiTreinti, totddu.na, acuilt si puru.rea ;i in oecii oecilor. Si incepe celmai mare, sau eclisiarchul: Andtc. veruili sd ne inchind.nc tmpi)afuhinostru Dwntneaew, jos gr^ cu glas lin. Apoi a doua 6re pufin mai sus:veruili sd ne iaocleind.m incpdratulwi ruostt u Daneneeew; 6r a treia 6ri,cu glas gi^mai inalt, aqa: venili sd ne inchintd.m, ;i si cd.tletn lainsu;ichristos, -tncpdratul ;i Datnneseul nostru. Apoi osebit : venili t sd meinchirud'rn, ;i sd cd.denc tnaitctea lai. qi indatd, incepe cel mai mare,sau eclisiarchul, cu glas mai inalt, pe gtras al g-lea: Binecuointdsd,:ttfld? al' rcteu pre Dommul, rar qi cu c6,ntare dulce, si c6,ntd, gi ceia-t1l!i..frati.

_$i Prip6la: Biae esti cwo\mtat, D,itbane. Apoi a doua 616,cd,nti,re{ii de la chorul drept: Ddncne Dutnmeaewl nteu, miiritu_te-ai flirte;si Pripela: Bime egti cwoiltctat, D6name, crr glas usor, ajutorind cu glasulgi ceilalti frali impreund,. Iir preotul cu paraeclisiarchul ies din sfintulaltar, qi fac trei inchind,ciuni inaintea sfintelor u$i, gi intorc6ndu_sefac inchinf,,ciune inaintea cerui mai mare, apoi spre amondoue stranerecflte una, gi stau la locurile lor,

Page 13: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUELA.

Acestea se fac frind preotul imbr4cat ln felon, iar diaconui tn stihar'Er cf,,nd lncep a chnLa 7 6te cu tnlelepciane le-ai Jd'cut, ;i "

Mdrire f ie, Ddmne, cela' ce ai fdcut tdte, a"twcia preotul merge ina-

intea ugilor celor impdrd,tegti cu epitrahilul, qi stflnd cu capul des-

coperit, cetegte rugb,ciunile Vecerniei. Er dupb, sfirqitul psalmului,

zice Ectenia cea mare : Ca pace Domnu'I*i si ne rugd'm' $i dupe

ectenie, Eefonis : Cd' lie se cuoine. Apoi c6,ntd,m psaltirea pg glas al SJea'

Catisma cea ilint6,iu: Irericit bdrbatul Antilonul cel clintdiu, 6r al doilea

qi al treilea Antilon ll cfl,nt[,m pe glasul zilei. $i dupi sf6rqitul -fie-

ciruia antifon, Ectenia cea mic6, qi Ecfonis. Dup5, flntd'iul antifon:

Cd a 7a este std'pd'nirea,' dupd, al dtoilea: CzN ban 9i iubitoria de 6nend;

6r cdntf,,ndu-se qi al treilea antilon, iese tliaconul, 9i lS,c6ntl mdtanie

la eel mai mare, fntrd, ln sltntul altar 9i merge cu d6nsul ;i preotul

cel tle r6ncl, gi tuflntl diaconul stiharul s6u 9i orariul, ia binecuv6ntare

cle la preot, gi si,rutA,ndu-i dr6pta, se lmbracS, ln stihar dupi obiceiu,

qi zice Ectenia cea mai de pre urmd,, 6r preotul Ecfonis: Cd' Tot egti

burnneaeol nostrw; 6r dupi, sllrqitul obicinuitei Stihologii, lace cano-

narchul mdtanie, qi spune glasul octoichului, sau a,l mineiului' Er

noi c6,nti,m: D6,rnne strigat-am, pe glasul octoichului ce se va int6mpla'

Ilr preotul sti la locul sdu cel obicinuit, 9i c6,nd incep a' cA'nta:

Ddmae strigat-ant', atuncea ci,tle;te preotul, sau diaconul, precum este

obiceiul, gi intorc6ndu-se, pune cS,delnifa, la locul ei, fd,c6nd inchini'ciune

la cel mai mare. Er noi punem Stihuri 10 de la : Scdte din tencnild

slrfleh mew; ;i c6,ntd,m Stihirile tnvierei ale glasului trei, ale r6s6-

riiului 4, gi ale sflntului tlin Mineiu 3. Md'rire: a sftntalui, de ar9,

6r de nu : nhi'rire, $i aann : a Ndscildrei, dupi gla,sul cle r6nd' $ic6,ncl zicem Slillal: ..Cd',s'A:ig!dti.L1!!!!g lwt-Plestelnar, cd'ntdnd. amdn-

dou6 stranele tmpreund,, atuncia preotul face mdtanie celul mar mare,

qi intrflntt in sltntul altar, se lmbracd, ln lelon, cA,ntdnd noi t Miiric'e'

Si indatd, lac eqirea, tleschi{dntl slintele uqi, inainte merg6ncl cu cl6ue

sfesnice aprinse; apoi cliaconul, liind cndehita, ;i tlupn d6nsul preotul,

av6nd felonul in jos. $i st6, preotul ln mijlocul bisericei in dreptul

sfintelor uSi; 6r tliaconul std, de-a dr6pta preotului pulin maj de. o ,

parte. ,si plecintlu-se liind orarul cu trei degete ale m6'nei tlrepte,

zlce incet, numai cd,t at anzi 'preotul : Dotnnuhti si ne tttgdnc ; 6r

.6t

preotul zice in taini rugi,ciunea : Sa'ra gi d'hnfudfa ;i eunia'edsi; si

Page 14: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

- f l vECERNIEICELEIIKA.RI. B*

dupi, rug5,ciune ridicfl,ndu-se, diaconul ardtA,nd c5,trd, r6s5,rit cu orariul,

fiindu-l cu trei degete ale md,nei drepte, ziee cktr6, preot: Binecuointdad',std.fd.ne, sftnta ilntrare. Er preotul binecuvintbzl" spre rdsd,rit, zicOnd:Binecaohntutd. este ilntrarea' sfutlilor tdi, Ddaane. Apoi diaconul mergegi cd,deqte sfintele ic6ne, gi pre cel mai mare, gi stranele dup[, obiceiu.Er sfirgindu-se stihira, merge diaconul la mijloc, ;i ci,dind crucis,strig5, : inlelepciwne dre/ttd', Ei noi c6,nt6,m : LumincY. lind'; 6r cetelullu6,nd sfeqnicele merge inainte pd,nd, la sfintele uqi, qi diaconul intrd,ndin li,untrul slintului altar, cd,degte sfinta masd,. Er preotul inchi-nd,ndu-se inaintea sfintelor uqi qi s5,rut6,ndu-le pre ele, intrd,, inchizdndsfintele uqi. Er dupf,, ce se sfirseste: Luminil lind,, zice diaconul:Sd lud.m annimte. Preotul: Pa.ce torturor; Ei erd,Ei diaconul : inlelepciune,sd lwd,no a.minfu. rtr canonarchul, fd,c6nd metanie la cel mai mare,ziae Prochimenul qi Stihurile. Er clericii c6,nti, Prochimenul zilei,pe glas al 6-lea: Dontnttl s'a inipdrd.fit, intru poddbd, s'a tmbrd.cat;Stih: imbrd.catw-{a Domnwl ttetru' putere ;i s'cr. itccircs. Stih:'Pentrwcd. a iddrit lumea, ca.rea. ,cot se oa. cld.ti. Stih: Casei Tale se ctt-,tiflesf.nfenie, Ddmne, tmtra letngime de Qile. $i erd,gi; Dotnnul s'a tnQd-rdfit, 6r canonarchul, av6nd mA,nile sale str6nse la pept, sth, tn mij-locui bisericei, aEteptfi,nd sfirgitul Frochimenului; gi fac6nd inchind,ciune,se duce la locul seu. Dup6, ao6sta iese diaconul si st6,nd la obicinuitulioc. zice Ectenia: Sd aicetn toli din tot sotfletwl; qi preotul Ecfonis:Cd. uilostio gi iubitotiu de dmeni; qi dupd, Ecfonis, zice cel mai mare,sau cete{ul cel rOnduit : iruorednicegte-ne, Ddmme; gi erd,gi diaconul:Si plinhrt. t'ugticittnile ndsh'e. Si preotul Eefonis: Cd. butc gi iubitoriude fmerui; apoi: Pace hiutor; qi diaconul: Capetele n6sh'e Doonmwluisi le pleciim. $i preotul zice rugd,ciunea ln taind,. Apoi Ecfonis: Iriestd.pd.nirea hmpird.fiei Ta.le; qi aqa iese preotul cu diaconul pre uqa ceadespre miazi,-n6pte, mergdnd paraeclisiarchul lnaintea lor cu doue sfeq-nice, gi diaconui cu cf,,detrnifa, 6r cf,,ntb,re{ii merg pe urrna lor qi c$,ntf,,Stihira hramului; gi iegim in tinda bisericei.. Acolo ci,deEte diaconulsfintele ic6ne, si pre cel mai mare qi corurile, dup6, rOndueld,; qi std,liecarele la locul seu; gi dup5, sfirEitul stihirilor : Md.t'ire, $i acwtar.:et Nd.scdtdrei. Er dupil, ac6sta zice diaconul intru a,t;iz:ul tnturor, ru-gd,ciunea ac6sta: Md,ntwegte Dummesewle, poporwl Tdu, p[,nd, in sfirEit.Chorul: Ddmne milwegte, d,e 40 de ori. Diaconul : itoc,i, ne ragd.m

Page 15: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

c6\nb Q'L REND UELA

pentru preaini,lfatul nostru tmpdrat si Rege. chorul : Ddmne milue;te;de 30 de ori. ircctd' ne rwgd'm pentrw Preasfinlitwl archiepiscopooi nosh,er,;sau episcopul (N). chorul : Ddmne ncilue;ie, de 8 ori. niaconut : irucd. ruet'trgrirrt, ca sd prYxdscri sfint loca;ul scesta. Chorul: Ddmne milue;te,de 3 ori. Incd. ne rotgd,ma, ca sd au.dd Domnul Dwcmnesea glasul. Chorul:Ddnne milue;te, de 3 ori. Dupd, ac6sta zice preotur: Auai-ne pre moi,Dumneaeule. Chorar: Anohe. Preotul: Pa,ce twturor, Diaconul: Capetelamdstre Dornmatlui se le pldcd.m. $i plec6,ndu-qi toli capetele, preotulse int6rce cu fala spre apus, si zice cu glas mare: std.pd.rue mwlt m.ilo-stioe; gi dupn terrninarea rugd,ciunei, noi zicem z Auain, (er pd,n6, s6s6v0rsesc acestea afard,, paraeclisiarchul, sau alt frate, pune Tetrapodulcel mic in mijlocul bisericei, Ei pre d6nsul pune un vas cu gr6,u, qicu 5 p6,ni, gi spre chorul {rept un vas cu unt de lernn, 6r spre chorulstfi,ng un vas cu vin). si intr6,nd in hisericd,, cfi,ntEm qi celelalte stihiriale invierei, care sunt dupf,, alfa-vita, cu stihurile lor.

Er cetelii merg cu sfesnieile, gi le pun de amdndoud pnrlileTetrapodului, carele este pus in mijlocul bisericei. $i dupe sfirqitulstih6vnei, zi,ce cel mai mare; Acuan eliberdad., qi cete{ul : sf.nteDwrnneaeale; dupd, Totd.l nost,rro.' Eofonis : Cti. a Ta. este tenpdrtd.lia, qinoi cf,,ntd,m Tropariul, glas 1: Nd.scdtdre cle Dumneseu fecddrd., de Bori. Atuncia diaconul, lu6,nd binecuvdntarea de ia preot, ch,deqte im-pregiur Tetrapodul, pre carele stau ceie 5 p6,ni, apoi pre cel mai mare,la' locul lui, si pre preot, qi 6rd,gi retrapodul numai de 'nainte. qizice cel mai rnare, sau preotul, rugd,ciunea cu glas mare: Ddwneristtse Cleristdse, Duruceseul flostc,u.; qi ridicfi,nd o pfi,ne, insemn6zfl, cuddnsa pre celelalte pd,ni; qi zice: irosw;i bhcecuuintdad. (;i araill"cu drepta spre pf,,ni) pdnile acestea; asernenea (spre grdu, qi spre vin,si spre untul de lemn), gr6.ul, oinu.l gi untul de lentn. $i dupi, sfir-situi rugd.ciunei, qi dup6, : Anairu, cd,nti,m: Ilie nutnele Donunilu.i, d,e3 ori. pe glas al 4-lea; apoi Psalmul 33: Bhce ooht ceoz:\tda pre Docnnul,.si-i cetim p[n6, la: Bogafii ano sdrii.cit (Acest stih il oA,ntd,m pe glasal 7-lea). Er preotutr merge gi std, inaintea uqilor celor imperi,teqti,cd.ttincl sllre apus. $i dup5, sfirqitul Psalmului, zice: $it:c-eeuo0lttares.D-ortutrtltti ltreste zorl gi cete{ul , l:l!|y. $iinceperea cetirei. Si preotul:Pe6tvtl--71tg4cituzile sfinfilox..pdri4lit-og-gq1ti14.. Apoi se desbracb, preotulsi cliaconul de siintele vestminte si ies; gi aga gede fiecarele la locul sdu.

Page 16: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-8 VECERNIEI CELEI MARI. B* 7

A

In qtiinln sd fie, cd, din Dumineca sfintelor pasti, ph,nd, Ia Du-mineca tuturor sfinfilor, dupd, binecuvOntarea pd,nilor,

'."'rituu" faptele

sfinlilor apostotri; 6r in celelaite Dumineci, preste tot anul, .. ""t.*"cele g6pte epistole ale apostolilor, si patruspre{ece epistole ale sfintului

apostol,Pavel, gi apocalipsul sflnturui apostol Ioan T6ologul,Er s6ra dupi, luarea p6,nei, gi dupd, gustarea vinului, ce s,a

binecuv6ntat la Litie cu rug6ciunea preotului, dintre aceea 6rd,, nicicum sd nu indrd,sniasei, cineva a gusta ceva dupd, a,ceea, pentru im-pd,rfirea sfintelor preacuratelor aie lui christos taine.

Et -o__Slql$*l*_Tg_*9'-1,. eTgtg,_ a pd,-nei gi gustarea de vin o facer,ndin ziua a,ntd,iu a_ Iu-n9j l11i septembre, eena la 2b de zile ale tunliiuf Miitil*E-i*1ii-priv6sii;rite cele dg un*e panile

-g.ei" ri*r;"#.ra

l"e -ipp1iji-*-h,-Ti.g,pd;{* gi mai inainte de gustare, te m6,ncd,m. ;

.-1 penile cele binecuv6ntate au mulie feliuii de daruri: adeci,pfto.lesc lung6rea, b0ndu-se cu api,, gi frigurile; gonesc t6td, neputinfa ,gi t6ta

!,lF temaduiesc; er spre acestea qi q6recii gonesc de la-roduri,

gi pre altele supdiet6re le isgonesc.x*x*ixxxil(xo{x)$*(*i*(x€{Kx#*,t(*#*4i#*.r{4(##xi*)*#*x*x)**ix***i*xi*(;tj*x*(is*i*(xx;i(x

Iar dupi cetirea faptelor apostolilor, iasi paraeclisiarchul si t6catrag0nd t6te clopotele.

qi sculd,ndu-se cei mai mare ;i toli fralii, zice: Antin. Mdrirehdru cei de sws lui Dccncmeseu, de B ori. -b,i**" buaele mele tselideschide, de 2 ori.

!i 3i_ce cei s6se psalmi, cu glas bld,nd gi lin. Sidupd, cei trei Psalmi : Md.rire, $i a.cuaa,. Aliluia, de B ori. D,iutne mi_lwegte, de trei ori. Mdrire, $i acwno I Ddmme, Dumruesewl ned.ntwirei mele.Atuncia preotul in epitrahil, 6r aiurea si in felon, cetegte rugd,ciunileutreniei, stflnd inaintea sfintelor ugi cu capul descoperit. u"

-J"p.

sfirgitui celor g6sePsalmi: Mdrire, $;*cr*; Aliluia, de3ori. siziceEctenia cea mare : ca pace Domncolui.sd ne ragdm. $i dupe Ecfonis,merge qi sffi la locul sdu I er canonarchul cel r6nduit, cel ce qi pro-chimenul de s6ra a spus, fi,c6nd rndtanie la cel mai mare, ziee: Duna_toeaea este Donanul, cu stihurile lui, pe glasul ce va fi de r6nd. sicd,ntf,,m Tropariul tnvierei, de 2 ori. Mri.rire: al sftrututwi, $i act*ee; alNd'scdtfrei (invierei), dupi, glasul rroparului sfintului, de are; 6r de

: Md'rire, $i aat'n: al Nd.scdtdrei, dupi, glasul de r6nd. Si indatd,

Page 17: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

chorul zice: Ddnone milcoegte, de B ori. Mdrire Tatd.lai, gi Fiiwlui, gisftntulai Duk; er cetelul : $i a.cum. Apoi cetepte catisma : Md.rtarisi-ned-ztoiu lie Ddcnne. $i dupa, sfirsitul fie-ci,reia catisme, iese preotul_ _.r_____ rvDv IrrEU[rt r . I

i inaintea sfintelor_ ugi, si zice ectenia cea micd, si ecfonis, dupd, obiceiu.f Si cd,ntd,m : sedelnele invierei, stihira cea diniai fd,rd, ,titr;- apoi pri.

It fi", t" s:dl( j: Ddrnn' Dct'tnneaeul ueea, tnarfe-se mad.ma Ta; qi ceearartd,

ll if,iSl,li tvldrire, $i acuna, a Ndscdtdrei. gi dup6, ac6sta se cetegte

ll ll1:lt:ea evangetiei. Apoi catisma si aupe carismi,: Sed6lna a z-a,

I ,jr,ano r.T dinta,iu fd,rd, stih; apoi pripeia : Mdrtwrisi-tnd-ooia lie!:"*'::; g.i ca,ntil,m celalalt tropariu aI sedelnei. Md, ire, gi acum : arN:t::'6re_i; qi cetirea" Apoi c6,ntd,m: Irericili cei fdrd.prihand., pe grasal 5-1ea, la care c6,degte preotul. $i dupd, :' rrericili

"il yara p);harua,

nu zieem: Md,rire, si acum, ci indati,: Troparele, ceata d.)gerdscd.,rpacoi al giasului, gi cetirea; apoi Antif6nele glasului, la .u*" ieseaprinz6toriul de candele qi trage clopotul, 6; preotul gi diaconulintr6,nd in altar se imbracd, dupd, obiceiu; qi zice Diaconul : sd ludenyminte, trufelepciune. Er canonarchul spune prochimenul glasului.$i dupn, sfirgitul Prochimenului, Diaconui : Donanului sd me-rwgd.en IPreotul : cd. sfint egti Dwrnneeeul nostra. chorul : Anain. $i Diaoonul:Toatd' suflarea sd luade pre Dotnruut Stih : Lii.wdafi pre Dannneeeoo hctrusf.nfii hr,i, lcY'udali pre el 6ntru tiiria pwterei lwi. Diaconul zi,e: .yPerotra ca' sd ne inttrednichn noi a. uscalta sftntct. eoanoghelie, pre Dom*cwlDu'ueneeew sd-|, rugd.na. chorur : Dtiname milue;te, de B ori. Diaconul:ar infelepciwne drdptd,, sd ascurtd.na sftnta eoangloelie. preotul: pacetutut'ot'. chorul: $i dulruL,il Tdu. Dupa ac6sta preotul numeqte preevanghelistul, de la carele este evanghelia. chorul : Md.rire !ie, D6mne,Jldrire fie. Diaconul : sd htd.m awinte I si cetegte preotul evangheliaiirvierei cea de r6nd. Dupd, evanghelie chorul 6r6,q zice: Mdrir; Tie,Ddturtc' Jldrire /Ee. Dapd" ac6sta zicem: inoierea lu.i Ckristos odsynd;si Psahnul 50; gi cetindu-se acestea, iese preotul prin sfinteie ugi cueva-ngheiia. tiindu-o la peptul seu, ducOndu-se tnaintea lui de am6ndoudlaturile. coue sfeEnice cu fd,clii aprinse, qi viincl in mijlocul bisericei,o ilune ple scaunul cel gd,tit, erd, sfesniceie s6 aq6zd, de amdndour5( -

{ l*itl,*- ;:caunului. $i rnerge 6,ntd,iu cel srai mare singur, si face d6ue

I r|:":"?.tTi si apoi sd,rutd, evangheria, gi 6rd,si face o inchind,ciune. tn-

h chlnaciuniie nu se fac pi,nd, la pi,rn0nt, ci mici, plec6,ndu-si capul, p6,ni, ce _

r---i\^' ]

Page 18: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

€ vEcERNIEI CELEI IvIARL B* '9

va ajunge cu mena la pimdnt, pentru cd, ln Dumineci pi ln serbd'torile

tmporete,sti, qi tn t6te cele 50 zile dupd, Paqti, inchind,ciuni cu ghe'

nunchele Ia pimOnt nu se fac. $i dacd se lnchini, cel mare qi sdruti

Evanghelia, face chip de inchind,ciuni, adeci: pl6ci, capul pufin spre

chorul sting qi spre cel drept, Ei se duce la locul lui. Apoi 9i Iralii

to{i merg c6,te doi, cflte cloi,' dupd, r€nclu6la lor, ficdnd 9i ei asemenea

mai 6,ntd,iu d6ud inchind,ciuni, si,rutd, sfinta Evanghelie, qi erigi o in-

chini,ciune; apoi pl6cd, capetele spre eel mai mare Ei spre chorul

stAng. $i dupd, ce si,rutd to!i, ;i dupn Psalmul 50, cdntim: nhirire,

Pentra rugd.ciunile apostolilor, $i acum, Penlttt' rugd'cirr'nile Ndscitdrei

tle Duntneaea; apoi: Mtluegte'mi, Duhtaeseule, 9i stihira tnvierei,glas al 6-lea, Inoiind. Iisus din motntAnt I 6r dup6, sd,rutarea sfinteiEvanghelii, insemn6zd, preotul spre fra{i cu sflnta Evanghelie, 9i intrd,ln sflntul a,Itariu. $i diaconul std,ntl la obicinuitul loc, zice rugiciunea:nld.atwegte Duncneaeule poporal Tdn; 6r noi'. Ddnne milaeSte, de 12 ori.

$i preotul Ecfonis : Ca mila' gi ctr' indurd'rile ; qi dupil Anain, lncepemIrmosul canonului lnvierei. $i c6,ntnm canonul invierei cu Irmosulpe 4. Irmosul odati gi aI crucei lnvierei pe 3, Fi al Niscdt6rei deDumnezeu pe 3 ;i Ia Mineiu pe 4. $i la tropariul cel dintd,iu al in-vierei, zicem Prip6la: Illdrire Ddntne sfintei tnoierei Tate; 6r la celelaltetropare, zicem stihurile din Psaltire : Si cd'ntdnt Domn*lati (sant'scrise in lrmologhion). $i dup6 plinirea cd,nti,rei a 3 a, Diaconul ziceEctenia cea mic6, pi preotul Ecfonis, din l6untrul altariului Cd. 7aegti Dumneeeul nostru gi se desbracd, preotul de vestmintele preofeqti'

' ;i _e5ind sti la locul lui dupi obiceiu; apoi Condacul qi Sedelna sfin-tului din Mineiu, qi cetire. Dupd, a 6-a cA,ntare, preotul zice Ecteniacea, mici lnaintea sfintelor ugi, qi Ecfonis: Cd 7'u egti irnpiratul pd'cei,apoi Condacul invierei si lcosul. $i cetim Prol,ogul. in gtiinp s6 fie s,iacesta: Ci tottleun_a dupi, sllrgitul cd,ntd,rei a 8-a, c6,nd va lncepecdntarea a 9-a, toli lacem lnchiniciuni gr6,ind : Si ld'uddw, bine sdcao\ntd.rn; apoi lrmosul dela 8-a cff,ntare: Catavasie. fr preotul gidiaconul se imbraci dup6, obiceiu, ;i dupn sfirgitul c&ntirei a &acb,dind slinta masi,, zice diaconul cu mare glas Pre Ndscdtdrea deDuntneaeu Ei naico luminei intra cdntiiri si o tnd.ritn.; ;i noi r:fuoti,mln stihuri cflntarea a 9-a, cu glas lnalt: Mdregte saflete al ncea fuVeDonnul, qi Ceea.ce egti mai cinstitd'; si lacem Fi cate o inchiniciune

II

tt,

i ' *

:'{j{i

{I

Page 19: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

r6 \ -. e), NEUDUE LA

mic6,, dupi, fieoare cf,,ntare. Er preotul sau diaconul cd,deqte sfintulaltariu gi t6te biserica gi pre fra{i. Dup6, a g-a c6,ntare se int6rce,si d6,nd c6,delnifa, zice Eetenia cea mici,, gi preotul Ecfonis : cd. pre?ine te laerdd. tdte paterile ceregti; apoi zice cliaconul : sfhnt esteDomilul Dnnraeeeu.l mostru., pe giasul ce se va intdmpia. stih t: cd.sJint este Domnu.l Duwmeaeul nostrcr.. Stih 2: Preste tot poporulDunotteseul mostrct Preotul std, la obicinuitul seu loo. Dupd, acestaLumind,nda lnvierei (odatd,); apoi : Md.rh,e a sfintului, d,e are; $i acu,trt,o -Nd.scdtdrei invierei. La laude i Tdtd sru1flan,ea, pe gtrasul zitrei, qi punemstihiri 8 ;i c6,ntd,m stihirile invierei din octoich 4, qi ale resd,ritului 4.Er dupd, ce se zice: Ttitd. swflan,e& sd lawde pre Domnwl, sd impreunf,,am6ndoud corurile gi c6,nt6, qi Pripelele acestea : !. Scdld.-te DdmneDtcnatueaewl tnew; a 2-a: Md.rturisi-md-ooia lie Ddmne, Md.rire, stihiraeoangheliei, cea de r6nd, $i acwm, a Nd.scdtdrei, cea de ia glas al 2-1.ea,Prea' binecwodntatd. e;ti (acSsta o o6,ntd,m pe giasul Md,rirei Laudelor).Doxologia cea mare. Apoi rropariui invierei, unul din doue, glasul al4-lea : Astd'ai md.mtairea a tdtd. lunr.ea, sau glasul al 8-1ea : inoiaLai dinmormdnt. Apoi zice preotul sau diaconul Ectenia: Milceegte-tae pre noi.Dunaneaewle, si Ecfonis : Ca uoilostio. Dupa acOsta : sd pliruinc rugd.-ciunile mdstre. Ecfonis: Cd Damneaeatl onilel.or. Preotui'. Pace futfaot.ot".Chorul: $i clulrulu.i Tiu. Diaconul: Capetele ndstre Domtaului sd leplecd.m. Preotul rugEciunea in taind,, apoi Ecfonis : Cd, {de se cs.de ane nailooi. Dup5, acesta: intelepciane. Chorul: Binecuointdsti. Preotul:Cel-ce este binecetzthia.t. Chorul : Amirt, itttiie.e;te Deawaneseule. Dup5,ac6sta preotui: Prea sffuetd. iliaisciifc,e t{e Dotonrueaexd. Chorul ; Ceea-ce-eqti mai cinstitd,; apoi celelalte dup6, obiceiu, qi Apolisul, si Moilli arci.Apoi facem esire in tinda 'oisericei, c&ntf;,nd stihira, singur giasul.dup5, obiceiu, gi inveli,tura lui Teodor Studitui. $i dupa cetire Tro-pariul sfintului Teodor, glas 8, Al ortodocsiei 6ndreptd.tot:iul.a si 6::a 1.

Ii(

Page 20: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

,Il

til

*H i ,18i l t r&H3"i l [ { 'J . , i : , . , 1.r . , . , , .11 i " B*

folosit6re cregtinilor. Er aI hramuxui lui Christos, Tropariul si Con-dacul, Duminecfi la liturgie nu'l zioem preste tot anul, pentru cd,intinrpinil, al lnvierei. Frochirnen, Apostol si Evanghelia glasului, pi aSfintulni, de are, Cornunicdnda: Ld.ord,afi pre Donutul ttincet,furri, FiaSiintuiui de are.

in qtiin{fr, ss fie, ch, la cs,ntarea privegkrenei de t6td, n6ptea,crlnd se face Folie.Leu gi o$,nti, Fsal.mii : {,d.ar,cctfi rueunele Doncnalwe.. si:J[drhn'isi-fi-od Dornnct.fu,i, atuncia se pune Anatogul in mijlocul bise-licei, qi pre ddnsul se pune icdna serbd,rei clintru a,eea zi, sau a l{d,s-c€t6rei de Dunrnezeu, sau a sfintului, sau a sfintei. Si se tmbracd, celmai mare in felon gi toli preolii tn feldne duph, obiceiu, gi e;ind dina"itariu pnin ugile imperateqti, stau ca,te doi impregiurul Analogului.Se impart lumini, 6,ntfi,iu la cel mai llt&re, apoi la preoti, gi la ceice stau tn sfinta bisericd,. Er dup5, Smpar{irea lumini,ri}or, ia cel maimare c5,clelni{a. qi diaccnu.l m.rvse fnal:rtea ]ui cu o {a,c}ie aprinsd,';cii!este $.ntfi,i 1"r:a5:::egi;:.r ie*i'la {:€a de pre anali:g. si mergsnd tn altariu,*i',ias-rcr s-r'lnta ffia,sa, qi tot axtarlui, qi in bisericd sfintetre ia6ne t6te.t,roi ;-:'re nre*tii" cei ce stale intpregiur, si pre c&ntfi,retii dilii din partea

=; i i si. ,:}.-: st6,r:rga. FripJ aeetta gi p"* t*t rrporul qi O"Aqi u'i:rrtrie-..i. ,si nunaai cele crLnud io*ne, a iui Christos gi a N5,scetdrei si Analogul.hi i,,r'rpul acel.a se cs.r:t#,; lVIs,riinr*::i1e, cu Fsalrnii cei alesi ai lui David.Dtii:,-,, aoeea ohicinuitb c6ntare, zice diaconuL ectenia, e,ea inici," ;i se,-'i:::i::" Sedelnetre. Si lntr$"nd to{i 1n sfintul a3.tariu, se deshracd, de. :'tel.e r.estminte, numai preotul cel de rond r€m6,ne tmbrd,cat pentru:eiirea Evangheliei.

tn gtiin{6, sd fie, ad, ryi Du.r*ineca la utrenie, c6,nd se cf;,ntd,,:-r-izrne', far5, potrieleu. rterici{i cei fdt'd prihanci, qi ciupd, ea: ceata,

':i'eftFCtY, si ?ntr'aLte ziie cfi,nd se cfi,nt5 : Alfdyignt-te pre Tine, fdrk-':'';giiere, .ryi atunoia preotr*l cu diaconul nu se mai inrhraed, in

' ::::=le vestminte, si d,iaeonul ia sfeqilicul cu f6,ciia anrinsd,, er preotul' '-:rita. gi c5,degte sftnta masd, si tct altari.ul, :;poi iese prin usa:, ":s;rre mezd,-n6pte ryi c&degte sfintele ugi cele imperd,teqti, qi sfin-

'- : '. - -ne. si analogul, apoi pre cel mai mare, qi t6t6 biserica, dupfl;. ". Si erd,qi intr5, Xlre uqa dinspre mbzk-zi.

j-€:+j1-:=:::=:!.-ts:e-f=nyy!-:.*:re::.*:=r:=-a=:a:-=:=a==a":1_-_

it_i

1 I '-::='r

i i

#

. t!

i l

1

:

i

Page 21: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 22: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

REI{DUELA VESERNIEI.

intrd,nd preotul tn sflnta bisericd,, se lnchini' de 3 ori,

trahilul in grumazi merge inaintea ugilor impdr6,tegti,

este Dumnezeul nostruvecilor.si in vecii

Cetelut; Amin'

Merire !ie, Dumnezeal nostru, m6rire fie. tmpdrate ceresc.

Sfinte Dumnezeule. Preasfintd, Treime. Tatd,l nostru; apoi zice preotul

Ecfonisul:

c e * Ta este imp6rd,lia qi puterea 9i m5,rirea: a Tatd,lui, ;i a

Fiiuluif qi a sfintului Duh, acum Ei pururea Ei tn vecii vecilor.

Cetefut: Amin'

D6mne milueqte de 12 ori. Mil,rire qi acum. Venili, s6 ne in-

chin5,m de 3 ori. $i psalmii cesului al noudlea. Dar fiind-ci, in bisericfl

:',i se faee apolisu.l e6sului al noudlea, ci numai c6,nd se ceteqte in portic, , r :Y lq)Ug qryvuJwr vvpqt6' - - - - ; - - I

':1:ivor); aga preotul indatf,, dupf, rugf,,ciunea cea d.-11^f1t-:1.99:,:-..:,. lud,ndu,qi iari;i epitrahilul in grumazii sei, zice: Bine-cuv6ntat

:sre Dumnezeul nostru, totdeodatd, trage si perd6ua u$il.or impdr6,-Dumnezeul nostru, totdeodatd, trage Ei p_e_rdgqa uqilor. impdrd,-

t

qi lud,nd epi-unde zice:

- t ,

totd6una,

:n::- iar chorul zice: Amini Cetelul nce: Venifi' s6"ne lnchin*m'

-: : . :,i, Psalmul 103: Binecuvintezfl' suflete al rneu' i* ases't, t'ivup

rr:". . -. st6,nd inaintea sfintelor uqi cu capul descoperit, ce$este-rugi-

:I

I

1

&

Page 23: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUEL,q.

,.s,^+,. Rugdciunea 7'

j$)ldmne, indurate gi milostive, indelungrabdd-w toriule gi mult rnilostive, asculta rugaciunea,nostrdr gi ia aminte glasul aererei n6stre; fA cunoi semn spre bine, tndreptdza-ne pre noi la catreaTa, c& se urmblam tntru adevdru.l Teu; veselepteinimile n6stre, ca se ne ternem de numele Teucel sflnt, pentru-ca mare eEti Tu, qi faci lucruriminunate, Tu singur egti Dumne zev gi nu esteasemenea Ti" tntre Dumnezei; D6mne, puternicintru mile gi bun intru tarie, spre a ajuta Ei amf;,ngaia Ei a, rnd,ntui pre to,ti cei ce nfldejduiesctntru namnene Teu cel sfiae€.

Ca gi. se cuvine t6t6 md,rirea, cinstea gi inckrinH,ciunea: Tata,truigi Fiiului, si sftntului Duh, aeum sl purul.ea gi tn vecii veci}or. Amin.

.F=1* Rugd,ciunea 2.

.1.fflJtdmne, nu cu. m6,nia T'a se ne rnustri pre noi,'-?-./.i nici cu urgia Ta se ne cer{i pre noi; ci fa cunoi dupa rnila Ta, vindecatoriuie qi tamaduitoriuleaL sufletelor ndstre. fndrepteza-ne pre noi lalimanul voiei ?-ale; lumindza ochii inirnilor n6stre,spre cunogtinta adeverului Teu, ryi ne df,,rueseendu6 ceealalta vre$].e a zilei de pr,orrrxl tn pace gifara de CIdcat, gi tot tirmpul vie{ii m.dstre, pentrurugaciunile preasfintei Nascetdrei de Dumne zev.Ei ale tuturor sfin{ilor.

Ce V-Z{este std,pf;,nirea, si a Ta este imp6r6!ia, qi puterea qim1"tir.+xid Tailiui, gi a Fiiului, gi a sfintului Duh, acum si purureasi in vecii vecilor. Amin.

\^ ;

Page 24: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

VECERNIEI.

Eugdciunea 3"tii'1 , n r r r .r

'r{.j|f!f][Omne, Dumne$eul nostru., adu-$i aminte de noi' , pecatoEii gi nevrednicii robii T'ei, cA,nd chie-mf,,mmam numele 'I'eu cet sIL1It, g1 se nu ne rugrnezlpre noi dela agteptarea r:nilei tale; ci ne da,rueqte

numeLeTeu sftnt, S11

ne ru$rnezl

n6ud, Ildmne, t6te cererile catra rnA,ntuire, gi neinvrednicegte, sd Te iubim gi sd ne temem de Tinedin t6ta inirna n6str6,, gi se facem tntru t6te voia Ta.

Ca Uon gi iubitoriu de 6meni Durnnezeu egti, qi fie mi,rireinnlHm: Tatd,lui, gi Fiiului, gi sfintuiui Duh, acum si pururea gi invecii vecilor. Amin.

Eztgd:eiunea 4"

d- ela ce cu c6,ntari farA de ts,cere si cu docso-{ t

logii fara de fncetare eryti laudat de sfinteleuutel'i. r,,.uU:ie gura nds'Lra de trauda Ta, ca se elana:-- x-"-:: ::';-lt =--:i f ti: c,--=l -,: sfg.nt, Ei ne de rrdUd:ir:e sl sf,rttr .!t- :i, i i C,:: cg se term de Tine fntruad.erer si giz:sc 1;c-'uircrie ?ale, prin raag*,ciuni3epreasiiniei -i:.sc.rorei Ce Durnnezeu gi aie tu,burorsr-in riior Tei

Ca l i . :e cul ine tct i . ni i l i iea. cinstea si iuchiniciunea: Tat6,lui,-.1 Friu'ui. si sfintuiui Duh. ac'ultr si pururea si iir u'ecii vecilor. Amin.

RtzgFtciunea 5,

*'6mne, Ddmne, cela ee cu palma Ta oea prea-&-j' curata, cuprr,nai tdte, caretre fxaelelum.g rahai

'1tr;15* 15

cel

perltru moi to!i, qi-l$i Fe,re rdu de- adu-li aminte de indurarine T'ale

reirtatiie n6sEru,

ryi de rniie*.gx,;

Page 25: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RONDUELA

t rcerceteza-ne pre nolcu darul Teu. ca si

at

tntru bunatatea Ta; gi rretn celalalt timp al zilei

dade

acum s6 scapam de rneqtequgirile vicl6nului, celede multe feliuri, gi fAra de bfl,ntudla pd,zesce vialan6stra cu darul Duhului Tcu celui lntru tot sfint.

nrvu mila si cu lndurd,rile si cu iubirea de 6meni a unuia nd,scutFiiului t6u, cu carele impreund, bine eqti cuv6ntat, cu preasfintul,qi bunul si de viafd, fd,cdtoriul Tdu Duh, acum si pururea gi in veciivecilor. Amin.

Rugdciunea 6.

fl,'ffi"tnezeule cel mare gi minunat, care cu .bu-)ffih- natatea cea nespus6, qi cu pronia cea marechiverniseEti tdte, cela ce ne-ai daruit ndue bunAtalilumegti., gi ai chezaguit n6ue impera{ia cea fag6-duita prin bunata{ile cele fagaduite ndud, cela cene-ai facut cale gi tn partea cea trecuta a zrlet,ca sd ne abatem dela ori ce r6u, daruegte-ne, cagi cea remasd: sd o plinim fara de prihandr lnainteasfintei marirei Tale, ea s6 te laudam pre Tine,DumnezeuT nostru, cel singur bun qi iubitoriu de6meni.

C a fo esti Dumne{eul nostru, qi fie mi,rire hnl!5,m: Tati,lui,gi Fiiului, gi sfintului Duh, acum si pururea qi in vecii vecilor. Amin.

Rug&eiunea 7.

i;tJrrviezeule cel mate gi pre alnalt, cela ce singurai num,*rire, qi locuiegti intru lumina cea

?ep Etfia,Ld,, carcle at id,cat t6th Laptwa intra Inte-

Page 26: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

:3-lWlepciune, cela ce ai desparlit intre lumina gi tntreinlunerec, gi ai pus s6rele sF.re stapA,nil"u zilei,Iuna Ei stblele spre stap&nirea ..nop!ii, ,carelene-ai tnvrednicit pr. noi pecatoEii Ei tn 6ra de

aclrm, a tntimpina fafa Ta intru marturisire qia-Ti aduce lau&A de sari,, insu-fi iubitoriule deomeni, indrept6za rugaciunea n6stra ca o tamf,,ieinaintea Ta,

-gi o primeqte -ca o mir$sma cu bun

miros, qi ne da n6uc sara, de acum ,Ei 16p!t? ceI i.ne. pacinica; tmbraci,-ne cu arma luminei' fe_re'sre-ne^ de frica noplii gi de tot lucrul ce umblai*tro intunerec; gf ne daruegte somn spre. odihnaneputin{ei n6stre,' scutit de ori ce nalucire dia'r*iusci. A$u, stapf;,ne datAtoriule de _bunhtil.i, casi. intru agternuturile n6stre umilindu-ne, sd po-r' .::31 noptea numele Teu, qi cu gf;,ndirea porun-c:.,:r Tale lumin6,ndu-ne, s6 ne sculfrm intru bu-.';r-E suiletdscir, spre lauda bunatalii TaIe I aducdndrug,s,ciuni ;i cereri milostivirei T1Ie, pentru pdcateleod.* si aie intreg poporului Teu, pre care prinnrgaciunile preasfintei Nascetdrei de Dumnezell,intrl mila iI cercet6zi,.

C a bul si iubitoriu de 6meni Dumnezeu eqti, qi Tit m5,rire:r,i.l!am: Tatilui, pi Fiiuiui, gi sfintului Duh, acum 9i pururea qi in

r:e;u recilor, Amin.

:. :.:::: :? se ternini ohicinuitui psalm, {iee Freot:: l l ectenia, iar de

:: : r: . ,r iese a (:4- -,1 r.; :i;r#ifl::#.2d.-n6pte

;i stf;,:rd la locul

C o p"c. Domnului sE ne rugh,m,

Page 27: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

t,I t t r6\

->l'e,1RENDUELA

Chorul: D6mne milueqte.Dr entru pacea de sus qi pentru md,ntuirea sufletelor n6stre,

Domnului sd ne rugem.' ]D

sentru pacea, a t6td, lumea, pentru bun5,starea sfintelor luiDumnezeu biserici qi pentru intrunirea tuturor, Domnului sd nerug5,m.

Dsentru sflnta biserica ac6sta, ;i pentru cei ce cu credin!6,,cu evlavie si cu frica lui Dumnezea 1ntr6, 'ntr'6nsa, Domnului sd nerugfl,m.

Drentru preasfinlitul archiepiscopul qi metropoiitul nostru (sauepiscopul nostru N), pentru cinstita preolie gi intru Christos diaconie,;i pentru tot clerul si poporul, Domnului s6 ne rugd,m.

Drentru preain5,llatul impdratul gi regele nostru (Cutare), qipentru t6td, curtea qi ostaqii lui, Domnului sd ne rugd,m.

IfSentru c^ s6'i ajute gi s6'i supue pici6relor lui pre tot duq-manul gi contrariul, Domnului sd ne rugd,m.

YAFentru sfint l6,caqul acesta, lara ac6sta si pentru t6te ceti,file

gi satele, si pentru cei ce cu credinln vie{uiesc lntr'6nsele, Domnuluisd ne rugd,m.

Dsentru buni, linistea vdzduhurilor, pentru imhelqu-garea r6delsrpfi,m6ntului gi pentru vremi cu pace, Domnuiui sd ne rugi,m.

Pentru cei ce umbtd, pre ape, pentru cei ce c5,l6toresc, pentrucei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robili qi pentrumd,ntuirea lor, Domnului sQ ne rugi,m.

-*?{.*Aicea se adaug gi alte eCtenii pentru deosebite esreri, ee sunt indi-

cate la finea c5,r!ii.

Pentru ca sd ne mA,ntuim noi de tot nlcazvT, m6,nia qi nevoia,Domnului sd ne rugfr,m.

AAp6rd,, m6,niueqte, iniluegte gi rre pflzegte pre noi Dumnezeule,

std,pfl,nacu toli

Page 28: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

f]l

r-:.)

?b r{'621, VECERNIE[. 'fat

[5.-

sfinlii pomenindu-o: - pre noi ingi-ne si unul pre altul, gi t6ffi vialan6stri, lui Christos Dumnezeu sd o dd,m.

Chorul: fie, D6mne.

Preotul, Ecfonisul.

Ca Tiu se cuvine t6t6, m6,rirea, cinsteagi inchin5,ciunea: Tati,lui;i Fiiului qi sfintului Duh, acum qi pururea ;i in vecii vecilor.

f-h-,rr,r1 Amin.

, S.r:rl.:ti. :a.r'a. ,:: r:une Catisma 6,nt6,iu t6tf,,, qi dtlp6,- . - '- . - tr ' :" zice l i i l .crn;: i a, '- :+l j , i . , , ee tenie nric6, :j"ari cu pace Domnului sd ne rugd,m.*-i.::rresre. m:lueste si ne pazeste pre noi Dumnezeule,

!.* : :9::. :-:-; : : t ' r , :a. : :=ri :-=c'-tr intata. mi.r i ta, std,pd,nanrmfr, tr* In ***:eq! 5L"c''il,:rea si Flrt-u:e3 ieciora llaria. cu toli*[3tr' !nlql!*l:::111'-'r * F'rE noi in-'i-ne, Fi unul pre altul. 9i tota viala:r:mfr -; C::r,*.r1,:s Dum-uezen s€ o d6.m.

- : Tie D,: 'mne.

l - := : '1. : - : : - :=t t -

C u * l[E este stepAnirea, Fi a Ta este 1mper6,!ia si puterea gi=;::ffi a Tat,llui, Fi & Fiiului, si a sfintului Duh, acum si pururea,r. '- Teci-i 'r-eci-lor.

C.n:': 'ul Amin.

Dupa, a 2-a Mi,rire, Ecionisul:f1

- . t . r . t n

U a bun si iubitoriu de 6meni Dumnezeu eqti, qi fie mi,rirei-"i::6"m: Tatd,lui, gi Fiiului, qi sfintului Duh, acum si pururea inr=: ' ' Yeci lor .

Chor'*l: Amin'

Ilupfr, a S-a Mf;,rire, Ecfonisul:

Ca to eqti Dumnezeal nostru, gi fie md,rire lnd,l{[,m: Tatalui, sinru-s-i. si sfintului Duh, acum si pururea qi in vecii v'eeilap

Chorul: Amin, Y-.-

:

sr:l'r' !nlql!*l:::1ll'-'r * F'rE noi in-'i-ne, Fi unul pre altul. 9i tota viala

'J ri('w

Page 29: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-8 npNDUELA-

Iar dacE este in altk zt de preste sdpt6m6,nd,, atuncea s6 zice, catisrnarondului tbt'e', gi la finea ei urmOnd ectenia micf,,, se zice +i

Ecfonisul:Ce u Ta este std,p6,nirea, gi a Ta este impd rd,!ia, etc.

Apoi: Ddmme strigot-a.tn, Stihirile: Mi,rire, $i acum,dupi glasul ce va fi la 0ctoich gi la Mineiu j , r,:

'

si dacd, este sa,mb6,td, sara, sau spre artr, serbd,toare, preotul facelntrare rnicd, qi zice inoet rugd,ciunea ae6sta:

Rug6cirrlreer ilr6ranii.' - ' .==-. . :

.(,--hil . rP)Nara $i dimin6!* qi 1a am6zd,-zi, leudam, binecu-Mr v6ntam,^m_ulta,mim qi ne rugam Ti., Stapf;,neal tuturor. Indr epldz6, rugeciunea n6stra d ta-md,ia inainte a Ta, gi nu pleca inimile n6stre sprecuvinte sau cugete viclene, ci ne scapa pre noide toli cei ce v6n6za sufletele n6stre, ca, slxe Tinesunt, D6mne, D6mne, ochii nostri, gi hlru Tineam_nadejduit, se nu ne ruginezi pre noi, Dumne-zeul nostru.

Ecfonis:Ce Ti" se cuvine t6td, md,rirea, cinstea qi inchini,ciunea: Tat5lui,

gi Fiiului, si sfintului Duh, aoum si pururea si in vecii vecilor. Amin.Binecuvontd, intrarea; apoi Diaeonul, tfl,mfi,ind biserica qi viind in

dreptul ugilor irnperd,teqti, ziee cu glas iirali:Cu inlelepciune dr6pti,. Iar eel mai mare zice:

'nc[5-

;3-ll.:rEi'lE*e.*-

Page 30: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

VECERl\ I IEI '(p*\t.

e$ti tn t6td, vremea a fi laudat de glasuri cuvi6se,Fiiul lui Dumnezeu, cel ce dai viafa, pentru ac6stalumea Te mareqte.

luturor.n nt i nte.

i=-isr-:i-rrlti zic*: Sd lud'tn uminte. Preotul 2 Pa'ceduhulu.i Tdot. Diaconul: 6u tnlelepgiung se lud,m

i:ui-rit:d,eiune tn ntijlocui bisericii,

r 6rr

-d)

- : , - tq i , . '

I a--,i ecurn binecuydntati pre Domnult r

:_:;:_: J._N: -Tr r 1llul.-

l u*-- ;--t;

,siiffinffl: u.![ffi-

tdte

Dumne-

- - - - - - - r - : . - - : - : - - - -

Ilo'mmml me ra an;.-zL cendi , ; * * l-ffillrs,i

' ,"

: ... - *"&,f"rL: l-:- ::--:, 3^La.[:'m.41.

j! -=1" :-- j-,--:

-i ;-- -. -. ;

,TI ila Ta Domne. mg va

- '_voiu striga catra

Dumnezeul clrept[lii mele.

- j . : : ,

intimpina in tdte- j . -1- _:-- j : ' r7; -r le E:ELU melg.

;i::; D:nnnu-l ma Ta pagte si nimica nu-mi va iipsi, ln lOculp'i,su-uei- aeolcr m'a s6.lisluit.

;,IIERCa'EI -qAEA,

glasui al 5.lea,

9!€gtaeagule, intru numele Teu ms,ntuepte-mr5,_-*-__a _s1i intru puterea Ta -me-judeca.

Stih: Dumnezeule, asculti rugd,cir;nea Inea, auzi grniurilegurei mele.

JAI SA&A, glasul at 6-ted):-

Ajutoriul rneu dela Dornnul,*1;ir

ceriul Fi pam6ntul.

r i

Iri

$i '

,i

I

Page 31: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUELA

Stih : Ridicat'am ochii mei la rnunli, de unde va veni ajutoriul meu.

YfNEnf SAHA, glasut aI 7-tea.

IDumnezeule, spriginitoriul meu egti Tu, $ii mila Ta me va intimpina.

Stih : Sc6te-md dela duqmanii mei, Dumnezeule; gi de cei ces6 sc6li asupra mea md,ntuegte-md.

trar de este S6,mbd,tf,, sara. se zice:

H)omnulbrf,,cat.

Stih: imbr5,catu-s'a Dornnul intru putere, si s'a incins.Stih: Pentru-ci, a intS,rit lumea, carea nu se va cl5,ti.Stih: Casei tale se cuvine sfinlenie, D6mne, intru lungime de zile.

in timpul c6,ntd,rii Frochimenului, preotul intorc6ndu-se spre apus,qi fiind rn6,nile strinse Ia pfepf, agt6pt6, finea Frosirimenului; apoi seinchin5, si rnerge la locul s,6u. Dupi, Frochimen, nefiind diaoon, preotulst6,nd inaintea sfintei mese, zice ectenia, iar de este diacon, iese acestapre uga cea dinspre miaz6"-n6pte qi st6,nd in mijlocul bisericii, zice:

' SC zicem toli din tot sufletul gi din tot cugetul nostru, s6 zicem.

Chorul: D6mne milueste, (o daffi).

".'D6*rr" atot{iitoriule, Dumnezeul pfl,rinlilor nostri, rugi,mu-neTie: auzi-ne qi ne milueste.

Mitueqte-ne pre noi, Dumnezeule, dupd, mare mila Ta, rugd,-mu-ne Tie: auzi-ne qi ne milueqte.

Chorul: D6rnne milueste, (de 3 ori).ne rug6,m, pentru preasfin{itul archiep_i.qc-opu| si metro-episcopul nostru, N), Fi," p-srisatoii fialii nostri cei intru

Incii ne rugd,m pe_htru preaind,l{atul impdratul Ei regele nostru{Cuiare),mfi,ntirirea

pentl.u glirp6,nirea, biruin.ta, petrecerea, pacea, si,n6tatea,

B*

fnc5,politul (sauChristos.

nosEruilr:d

a tmp6rd,lit, lntru pod6bd, s'a tm-

si ;f,area pdcatelor lui, gi pentru ca Domnul Dumnezeul.,-i.les s6'i dea sporiu si s6'i ajute lui intru t6te, ;i se supue:,-gre.-tot- duqmanul gi contrariul.

ii=;:i;-;:*: .r.*{_

i

ti

\L4 .

,, ':-_i \ !

r 'L-:.Ea:@=:.a

-+-+***|;-lF+

Page 32: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

{ ' j - ;1 t1 j . - r . l !

ufu*r\9 d

=i_nca ne

siint l lcasului:,:,r'inti si fratii

' ,! :erur indenea.

inci ne rug5,m pentru mila, viafa, pacea, sd,ndtatea, m6,ntuirea,,:r-=:a.rea. l6.sarea si ertarea pdcatelor robilor lui Dumnezeu, a cti-::r:-,::" si bineii.c6tori ior sfintei bisericii acesteia.

: : -. . , , ,qir ' , i 5. i i- ir l ,* ectenii pentru deosebite cereri.

:--:, ::; rugim pentru cei ce aduc daruri, gi fac bine in sflnta:, -.*tr-: .-: :::.: ir ' i ir iserica ac6sta, pentru cei ce sd ostenesc, pentru:- : :,t--i s: --.::t l t l poporui ce st6, 'nainte, aqtept6,nd de la Tine

l - . . - . - - : =. - - - - - : -

. . - : - - : -

Duntnezeu eqti, gi lie mS,rireDuh, acum qi pururea Ei in

, , - . t -- ilrli r ll.

, i r : i " r ; , { , : ! ' ' t - . r ( - i :e Dott t t te. i , : i : , , : , : :

itia. r,ri:'rt.l rc:ri,inu5, :

: : : : .ainnea n6str5, cea de DomnuLui.

. : . r . D:,mne mi lueste.

rr.intueste. miiueqte qi ne p6,zeqte pre noi. Dumnezeuleu

des€virpitfl, sfint5,, cu pace qi f6,ra de p6cate, la

-:-r.ger de pace. credincios, indrept5,tor qi pd,zitor sulletelor gi6i*[*i:**-:: n' istre. ia Domnul s6 cerem.

- ' ' f r l - ' - - r .

)-:; :i er;:i-{9,;,*atoTi'd.'bt"6fateie n6stre, i! lomnrrl secrg.gL t' -{TC .gsJ $e

rugilm pentru fericilii gi pururea pomenilii ctitoriiacestuia, ;i pentru i;o!i cei mai clinainte adormiliinostri, cari zac aicea, si pentru dreptcredinciogii de

Page 33: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

C ele bune gi de folos sufletelor n6stre, gi pace lumei, la Domnul

sd cerem.

C eealaltd, vreme a vielii n6stre in pace gi intru poc6,in!6, a-o

i petrece, la Domnul sd cerem.

Sfirqit cre;tinescpace, qi rdspuns bun lasd cerem.

P"" pr"u.finta, curata, preabinecuv6ntata, md,rita, stl,pd,na n6strd,

de Dumnezeu Nd,scdt6rea Ei pururea feci6ra Maria, cu toli sfinlii po-

menindu-o: - pre noi ingi-ne, qi unul pre altul, 9i t6t6, viala n6strd: lui

Christos Dumnezeu sd o dd,m.Chorul: fie D6mne.

A Preotul, Ecfonisul'U e bun si iubitoriu de 6meni Dumnezeu

tnd,lfl,m:in vecii

Tatd,iui, 'qi X'iiului, .Ei slintului Duh,

vecilor.chorul : Amin. Preotul: Pace tuturor. chorul: si duhului Tdu.

Diaconui: Capetele n6stre Domnului sd le plec6"m'ehorul: Tie D6mne.

Iar preotul oetesee in taini, rugd,ciunea ae6sta, a plecd.rii capetelor:

ce vine, 'de--tq$ duEmanu\ Fi de t6ta_ lucrarea p_rg:

vielii n6stre, tf,,ri, de patim6,, neruqinat, cu

infrico$atul jude! al lui Christos, la Domnul

eqti,acum

gi Ti" mi,rireQl pururea, 9l

li,itiril,;il i l ir Flii*ti[Fl*:.; [ ,i[Tr' 1'1;-iit',

,ffil6mne" Dumne zevl nostru, cela ce a,i plecat

W ceriurile, $i te-ai pogorit sprgmfi,ntuiree, nea'mului omenesc, caut6 spre robii TCi 9i sple- rnoqtenirea Ta, ca fie, judecatoriului celui infricoqa'tgi iubitor de 6meni, rolii Tci Ei-au plecat capetele,

$i Ei-au supus grumazii lor I nu d-ela ,ip.*i nadcj-duind a avea aJutor, ci agtepta,nd mila Ta qi, 9e-r6nd mf,,ntuirea Ta. Pre cari 'i pflzesce ln t6tavremea gi ln s6ra acdsta de acum, Ei in n6ptea

Page 34: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

VECERNIEI.

Ecfonisul:TIf ie std,pf,,nirea impdrd,liei Tale binecuvOntatf,,, qi preami,ritd,:

a Tatd,lui, Si a Fiiului, qi a sfintului Duh, acum si pururea gi invecii vecilor.

ehorul: Amin. i i'

itulr5 aeestea eqim in (pridvor) nartice, c6,nt6,nd stihira hramului,--:r-r a serb6torii gi oficid,m Litia. Preotul gi diaconul cu cbdelni{a.=. -l::.,,:,1'err,nfr, pre usa cea dinspre miazi,-n6pte, purtfi,ndu,s6 inaintea

. . . : :rr:nice, (sfintele u6i sunt inchise); ryi ajungdnd in narticf,,,' .:.. .iiipa. ohiceiu. MErire, a Sfintului; $i acum, a Nd,sc6t6rei.

-,- '-,, .,:.stea. cliaeonul, iar de nu este diacon, preotul zice rugfr-citrniie aees**a:

H flntue$te Dumne zevle, poporul Teu, gi bine---r'r curiateza mo$tenirea Ta. Cercet6za lumea

5[s {Frr rnila pi cu indurari; inal{a cornul crestinilordreptcredinciqpi $i trimite preste noi milele Talereetre bcgare. Pentru rugaciunile preacuratei ste- ' in,n,r.:: rio'st.re d.e Dumaezeu Nasc6t6re gi pu-rtrFero, feroorei Maria; cu put€rea cinstitei Ei deTid'.efl fineerudrei. Cruci; cu solirile cinstitelor, cere-smilorr" eelor tAra de trupuri Puteri; cu ale cinstituluimdritnlui prorog inainte mergetoriului qi botezd,-toriului I o a n ; ale sfinlilor marililor Fi intru totLeudatilor Apostoli; ale eelor lntre sfinti pe-ri.n[ils1 nostri gi marilor dascali ai lumei qi ie-rm,rchi: Vasile cel mare, Grigore teologul EiIoan Gura de aur; a le lu i Atanasie $i Chir i l

, , d Ioan cel milostiv, patriarchi[orAlexandriei;

$ dG lui Ni c o Ia e al Mirelor Lichl-i' .Fi ale^'-il-ui,Spiridon al Trimitundei, facctorilor'$r', rrirys,u.e

Page 35: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-8 RENDUELA

gi cu ale tuturor sfinlilor sfinlililor ierarchi, cu6,le sfinlilor marililor Ei marilor rnucenici : G h e-orghe flurtatoriui ae biruinla qi Dimitrie izvort-tor iut de rnir , Teodor Tiron, Teodor Strat i latsi loan cel nou; cu ale sftntului sfinlitului mu-cenic Haralampie; cu ale sfintului marelui mu-cenic Nichita RomanuL, gi cu ale tuturor sfinliforbunilor biruitori mucenici; cu ale sfintei martireFi 1o t e a, cu ale preaauviogilor gi de Dumnezeupurtatorilor parinlilor nostri : Gri gor e D ecap o-i i tu l , Nicodim bel sf inqi t , Ei Dirni t r ie celn o u, qi cu ale preacuvi6sei maicei n6stre P a r a s-chi vtu; cu ale ifintului, (a cfi,ruia va fi ziua);. cuale sfinlilor gi dreplilor dumnezeegtilor ^parin$iIoachirir gi Ana, gi'pentru ale tuturor sfinfilor,- rugamu-Te, rnult rnilostive Ddmne, aazT-ne prenoi pecatogii, cari ne inchinam $ie, 9i ne milueqtepre not.

Chorul: D6mne milueqte, de 40 ori.

Diaeonul:

Incfi, ne rugd,m pentru preatnallatul tmp6'ratul Ei regele nostru (cutarele), pentru stap6,nirea,biruinia, trletrecere&, pacea,,-sandtatea-Ei mA,ntuirealui, gil pentru ca Domnu1 Dumnezeul nostru maiales

'*e'i ajute qi s6 tndrept eze calea lui intru t6te,qi se supue pibiorelor -lui pre tot duqmanul 9i

:{rariul .#,dorul: D6mne miluePte, de 30 de ori.

Page 36: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

It

.6\- VECERNIEI. 'O.

fncd, ne rugam pentru preasfinlitul archi-episcopul Ei metropolitul nostru (N), Ei pentrutoli tralii'nostri cei intru Christos; pentru totsufletul'creqtinesc cel intnsta! _;i necd,jit, caruiaii trebuesce mila gi ajutoriul lui Dumnezev1' pentruaperarea lerii acesteia (sfintei casei acesteia), Eia celor ce'vieluiesc lntr'6nsa, Ei pentru pacea Eiintemeiarea a' t6ta lumea; pentru buna stareasiintelor lui Dumnezeu biserici; pentru mA,ntuirea*.i ajutoriul parinlilor Ei fralilor nostri, celor cecu staruinla Ei cu frica lui Dumnezeu s6 ostenescsi servesc;' pentru cei trimigi qi pentru cei ce suntin caldtorie; pentru tamaduirea celor ce zac Inbole: pentru idormirea, ugurarea, fericita pome-nire si ertarea pdcatelor a tuturor celor ce mai:ainte .'ao mutat intru cucernicie, pnrinli Ei fralir-r,- :rostri dreptcredincioEi, cari zac aicea gi pretu-::.,i=nea , pentru md,ntuirea celor robili Ei pentru::.--:- t ,,.tii cari sunt in servi{iu, qi pentru toli ceic€ serresc. *.i au servit in sfint lacaEul acesta,s€ zicem:

Chorul: D6mne milue;te, de 50 de ori

Inca ne rugim, pentru ca s6 se paz6scd, sflntai:serica ac6sta, lara ac6sta Ei t6te oraqele gi sa-:=ie. de ciuma Ei f6mete, de cutremur, de potop,d.= :oc. de sabie, de venirea asupra-ne a altor rrea-muri s i de rdzboiul cel d intre noi l perr t ru

-.."I/1

;I

Page 37: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 38: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

VECERNIEI, B*

telor, ceregtilor, celor fara de trupuri P u t e r i; cuale cinstitului, maritului proroc, inainte merge-toriul gi botezatoriul Ioan; ale sfintilor marililorsi lntru tot laudalilor Apostoli; ale sfinlilormariti gi buni biruitori mucenici; ale celor tntre

, 1.

sfinli parin{ii nostri Ei ai lumei mari dascali giierarchi : Vasi le ceI mare, Gr igore teologul(cuv6ntatoriul de Dumnezeu) qi Ioan Gura deaur; a le lu i Atanasie, Chir i l g i aXe lu i Ioancel milostiv, patriarchii Alexandriei; ale celorintre sfinli parinlii noEtri: Nicolae, archiepiscopulMirelor Lichiei, gi Spiridon al Trimitundei, fa-c€tori de minuni; Ei cu ale tuturor sfinlilor sfin-titilor Ierarhi; ale sfinlilor marililor marilor mu-ceniei: Gheorghe purtatoriul de biruinla Ei Di'.mit r ie izvoritoriul de mir, Teodor Tiron, TeodorStrat i lat Ei Ioan cel nou; cu ale sf intuluisfinti tului mucenic Haralampie, qi cu ale tu-iuror sfinlilor bunilor biruitori mucenici; alepreacuviogilor gi purtatorilor de Dumne zeu pdtrinliinostri ; qi cu ale preacuvidsei maicei n6stre P a r a-s c h i v a; cu ale sftntului (N), a ciruia pomenireo :[acem; cu ale sfin{ilor Ei dreplilor dumnezeegtiperin[i I o a chi m gi An a, gi cu ale tuturor sfin-rnl or Tci, bineprimita fa rugaciunea n6stra ;

i darueste n6ud ertare p6catelor ndstre; acopere-rteil pt" noi cu acoperern0ntul aripilof Tale; gonesce

fde la noi pre tot dugmanul Ei cgntrariul l frn'rra'is,a

Page 39: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

Bo -€ npnDUELA H,.*

r,'ia{a n6stra, D6mne; milueqte-ne pre noi gi lumeaTa, gi md,ntuegte sufletele ndstre, ca un bun side 6meni iubitoriu. ;

Dupi, aceea incepem cf,,nti,rile stihirale, gi ef,,nt6,ndu-le intri,min biserici,. Mi,rire, $i .Ac,Ufn: a Ni,scdt6rei. Apoi: Acum eliberez6,;Preasfintd, Treime Dupil: Tat6,l nostru.

' Ecfonis:Ce uTa este imperilia, si puterea, si md,rirea: a Tati,lui, qi a

Fiiului, qi a sfintului Duh, acum si pururea 9i in vecii vecilor.

' ( Chorul: Amin.

Apoi cf,,ntd,m Tropariul: Ni,sc6t6re de Dumnezeu Feei6ri,, zi-c6ndu-l de 3 ori; iar Eclesiarhul pune mai 'nainte pe Tetrapod eincipfi,ni, din care md,ncf,,rn la mas&, gi grf,,ul, impreunf, si un vas cu vin,qi altul cu unt-de-lemn.

Diaconul gidegte imprejur Tgtrapodul, gi numai pre Proistos

Si pe Preot; iar Pre=olql lu6,nd o pfi,ne gi insemnd,nd eu d6nsa crucigpeste cele-lalte p6,ni sdmnul sfintei cruci, zice rugd,ciunea ac6sta cuglas mare. CA,nd zice: insu-Ji bine-cuvint6zl,, atuncia cu mf,,na ceadr6ptf,, aratfl spre cele puse lnainte, adec5, spre p6,ni, spre grf,,u, sprevin qi spre untul-de-lemn.r .7 iq

fffibmne, Iisuse Christ6se Dumne zeul nostru, ca-rPJ rele ai binecuv6ntat cele cinci p6,ni Fi aisaturat cinci mii de barbali in pustie: insu-fibine-cuuinteza Ei pA,nile acestea, grfi,ul, vinul giuntul-de-1emn, qi le lnmullegte pre acestea, iosfint lacagul acesta,, tn oraguL acesta, tn \am acdsta

intru t6tfl lumea Ta, Ei pre credincioqii, cariitmpa"rtaEesc dimtr'#nsele, li sfinfeEte. CA Tu

esti cela ce .bine-cuvintezi $i sfinteqti t6te, Chri-

S1

SE

$fuir$e Dunanezealq

\;A

nostru, gi Ti" marire inallam,

Page 40: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

VECER-€ ts*impreuna gi Pd,rintelui Teu celui fara de tnceput,gi preasfintului gi bunului gi de viala facdtoruluiTeu Duh, acum gi pururea gi ln vecii vecilor.

Chorul: Arnin.Apoi: Fie numele Domnului bine-cuvdntat de acum si pA,nd, in

v6c. De trei ori. Apoi zicem: Bine voiu cuv6nta pre'Domnul tn t6td,vremea, pfl,ni, la: Nu se vor lipsi de tot binele. Iar Preotul, viindinaintea sfintelor ugi, st5, si privesee spre apus; iar dup& ce s6 cA,ntf;, :Bogalii au si,rd,cit, zice Freotul c6"tri* popor;Fr<9\

,:pgine-cuv6ntarea Domnului preste voi, cu darulW Seu Si cu iubirea Lui de 6meni, totd6una,

")acum gi pururea, qi tn vecii vecilor. Amin.$i de va fi priveghere, cel mai mare indatE zice cei s6se psalmi.

Crrvine-se a qti, ci p6,nea ce s'a bine-cuv6ntat este ap6ritdre cle tdte relele, pentruacela care cu credinti o va lua.

lnv6t5"tur6. ..ii ac6sta s'o gtii, Preotule, 6i s'o p5zeqti: Anume se fere$i untul-tle-lemn acesta ce s'abine-cuvOntat. ca nu cum-va gi a cidua drir sd-l binecuvintezil a;emenea riir:i vinul,nici griul. nici pA,niie, cA,nd vei f 'ace priveghere; ci altul nebine-cuvGntat sr pui. 6e

: . ' :.rt ir. Iar untul-de-lemn acesta, pre carele l-ai bine-cuv6ntat" i le este ranclel5,: '.

' . ::1.r .t:1 i: i i i t ia icdn6, spre sXrutare. i l poli pune pi in candei:i. n,_,;: tu aceia

' : '- , : r r ' . : ' , . i--i rtAn5,nr-l i gi in bucate. Vinul s6-l bei cu bLil i tr l lcernicie.- . , . , - : : i : : : i . : ' in i i , : se ie ta i r ; i se le imparl i polr , , , t . . i . r i . ca ana-: :e, . ; r : i - : : i , r lcnte cr-r ' - r inste se ie mbnAnci . i " l . : ' r . r iu l sau s6- l:r l , .r : i r :-- . .r cr i rr lr i i i iut i t i s6-i cheltue.st i . : : uu indrizneqti

1-, ini sau cu rtc€rt t jn, clupi cum zic .r-r, : . : : ,_andne pentrulucrarea celor sfinte.

Iar lntr'alte zile, c6,nd nu este vre-o Serlrfr.tore (praznic), niciSiint mare, se face Vecernia aga: Bupi Ectenia cea mare, Catismardndului.

DupH, CatismE, Ectenia cea micd,. $i la: D6mne strigat-am:Stihirile. Lumind, lind, pi Prochimenul zilei sau Aliluia.

Dupf,,: Invredniceqte-ne D6mne. Ectenia: Se plinim rr*gil,ciunea.-n6strE cea de sard,. $i la Stih6vn5, Stihirile.

Page 41: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUELA

Apoi: Acum eliber6zi,; Sfinte Dumnezeule. $i Troparele dupi,r6ndu6la tipicului.

Dupi &ceea Ectenia: Miluegte-ne pre noi, Dumnezeule. Iar:Dupi Ecfonis, Preotul zice: Infelepciune.

- Chorul: .Bine-cuvin!,62d,.' Preotul: Cel ce este bine-cuv6ntat.

Chorul: Intd,regte, Dumnezev,le, pre preaini,lfatul imp6-ratul gi regele nostru (N) gi sfinta credin!il a dreptcredincio;ilorcreqtini ln vecii vecilor.

, Preotul: Preasfinth, Niscdt6re de Dumnezeu, mf,,ntue-qte-ne pre noi.

Chorul: Ceea ce egti mai cinstiti,.Preotul: M6,rire Tie, -Christ6se Dumnezeule, nd,dejdea

n6str[,, md,rire !ie.Chorul: M[,rire, $i aoum.

Apoi Preotul, intorcdndu-se din sfintele ugi spre apus cd,trfr,popor, zice Apolisul. In fine pomenegte pre Sfintul, a cilruia zi sdserb6zd,.

Chorul cf,,nti,: Mulli ani.

xxi$*(Xxxxi*xx)*(Xx){)$*(Xxitixxxxxxxx)*(xx)* i*(X xi*xxxit(xxx){xx xxxxxx*}(i*X)t0{xx)iffi

Mezo-noptica (Polunoqtni{n) se face precum e r6ndu6la Orologionului,pi dupi, cetirea rugi,ciunii, zice Preotul Apolisul, qi face obicinuita

ertare. Deei zice:a.lSd ne rugi,m pentru prealnd,lfatul imperatul 9i regele nostru

(Cutare). Iar noi adese zicem: D6mne miluegte.

Pentru bun sporiul qi intd,rirea dreptcredincio;ilor lui supu;i.T\

-Hentru preasfinlitul archiepiscopul ;i metropolitul nostru,(N), qi pentru toli fralii nostri cei intru Christos.

Pentru cei ce ne urdsc qi pentru cei ce ne iubesc pre noi.

Pentru cei ce ne miluesc qi ne servesc n6u6.

Pentru cei ce ne-au poruncit n6ud, nevrednicilor, sd ne rugd,m

B.-c 6\'4>.1

.eJ,

Page 42: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-€ vECERNIEI. B*

Rntru scS,Parea celor robi{i.

Rntru cei ce s'au dus in laturi, pflrinfii gi fra{ii nostri.

Rntru cei ce umbt6, cu cori,biile pre mare.

Rntru cei ce zac lnLrti nePutinle.

S *. rugi,m qi pentru indestularea r6delor p6,m6ntului.

$ nentru tot sufletul dreptcredincio;ilor cregtini'

S fericim pre dreptcredincio;ii impdrafi.

Be drePtcredineiogii archierei'

Ile ctitorii sfintului l[caqului acest'uia.

Be pirinlii nostri qi invdld,torii, gi pre to{i cei mai tnainte

adormilii p[,rin!i gi fralii nostri, eari zac aicea gi pre drept'credincioqii

de pretutindenea' D6mne milueqte, de B-ori"

Ibntru rugi,eiunite sfinlilor pi,rinlilor nostri, D6mne Iisuse

Christose, Dumneieul nostru, milueqte-ne pre noi.

ehorul: Amin.Cuvitre-s6 a sti, e6, in sflntul munte al Atonului, dupi, Pome-

nesre Domne. se aie Troparele: Miluegte-ne pre noi D6mne. M[,rire:

D-nrr-'e miluegte-ne pre noi. Ei acum: Uqa milostivirei.

S- ?:'e,tit l Ectenia:Milue$te-ne pre noi, Dumnezeule. IncS' ne

I'u;:''r. Frentm ca sd se pirz6scd, sfint l6,caqul acesta. $i altele. D6mnern:,]-lnestr, r.: : "t: f. ' : l-n:s, Auzi-ne pre noi, Dumnezeule'

,l.l :.: ==:' :=:: -:',t:-. .-: st iirrl-el-rliuei'te qi Dup6,cina,rea cea micd,.

F "; tCerf : ta ) .

tF

/

r-

4

Page 43: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

r,i' ! : l' t l

Page 44: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

\'J

j-

-€

-*v

! . . -3-!' I

-.r-,\- f .

.v*;

( \ i

Iuii(,4

V:,'=a /;%

REIYDU ELH U TqENIEI.De este in marele post, dupd, ce ziee preotui;

Bine-cuv6ntat este Dumnezeul nostru, incepem: sfinte Dumne-zeule; Preasfintd, Treime. $i dupe: Tatil nostru, ci, a Ta este im_per5,!ia; D6mne milueste, de * ori. Mi,rire, $i aeum; venili ie neinchind,m, de S ori.

auzi,-te Domnur, ur, $fj'd'liffi puturea ra.Iar de nu este in post, dup6: Bine-cuvdntat este Dumnezeul

nostru, venili se ne inchind,m, de 3 ori. $i iarf,gi aeegti doi psalmi,lIi.rire, $i acum; sfinte Dumnezeule. $i dupf;, tatet nostru, ci aTa este impdrd,fia.

Apoi rroparele: Ma,ntuegte D6mne poporul rdu. Mirire: cel:e Te-ai ini,l{at. $i acum: Solit6re, infricoqati,...

n,r., up* aeeen zice preotul:

-rYlilue$te-ne pre noi, DumnezeuLe, dupd, mare mila Ta, rugd,mu_neTre. auzi-ne gi ne milueqte.

Chorul: D6mne milueqte, de B ori.irncd, ne rugd,m pentru preasfintitul arehiepiscopul ;i mitropo-

:;;i =:.u episcopul nostru, N.i, pentru sd,ndtatea qi mi,ntuirea lui.

. Chorul: D6mne milueste, de 3 ori.

Incd ne rugd,m pentru preaind,ltatul imperatul ;i regele nostruJ,' -'; pentru sd,ndtatea qi md,ntuirea lui.

Chorul: D6mne milue;te, de 3 ori.

Page 45: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUELA

incd, ne rugem pentru toli fralii nostri qi pentru to{i cuc0r-nicii cregtini dreptcredincio;i, pentru sh,ndtatea si pentru md,ntuirea lor.

Chorul: D6mne milueqte, de 3 ori.

Eefonis:C e *ilo.tiv qi iubitoriu de 6meni Dumnezeu eqti, gi Jie mh,rire

inf,,l,td,m: Tatilui, gi Fiiului, gi sfintului Duh, acum si pururea gi tnvecii vecilor.

Chorul: Amin.

Si indat* ziee; lntru numele Domnului binecuvint6zi,, Pi,rinte.

Iar Preotul, Ecfonis:f f i . - . . | .

ffffiffiJ arire sfintei $i cei de o fiinla gi de via\a, fa-fffiI cet6rei gi nedesper{itei Treimi, totd6una,acum $i pururea gi tn vecii vecilor.

Chorul: Amin. :

' Dup[ acee& zicem cei s6se psalmi cu ffiffi umilinfa, ;i cu frica luiDumnezeu. IAf{1lpa_ ce se zic trei psalrni, egin_d Preotul din alt_a:r ee-teqle rugi,eiunile utreniei, st6,nd cu capul descoperit inaintea sfintelor uqi.

RUG^I,CIUNEA 1.

ffi"t!f,,mim Tiu, Ddmne Dumne zeul nostru, carelei#i ne-ai ridicat pre noi din agternuturile n6stre,$i a,i pus in gura ndstra cuvdnt de laudd,, c& s6ne inchind,m gi sd chiemem numele TOu cel sfint;Fi ne rugflm lndurarilor Tale, pe care pururea Ieli pentru viala ndstra, trirnite gi acum ajutoriulTcu preste cei ce s_tau inaintea fe{ei maririi Talecelei sfinte gi agtdpta dela Tine mutta mil*; gi lede celora ce eu friea gi dragoste totd6una servesc

B_-8

Tie, sd laude, se cd,nteTa cea negrflitfl,

S1 se mar6sca, bunatatea

Page 46: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

^)^J

*_ -H UTRENIEI. B* 3T

ita

U d, Tie set

t5,lui, gi Fiiului piAmin.

,il1i. n6pte rn&neca duhul nostru"catra Tine, Dum-:.--ui.j nezeul nostru, pentru ca lumina sunt porun-cile fale_.pTe pamdnt; infelepferyte-ne pre ,rloi, case tndep_linim intru frica Ta

-dreptate $i *tirrqenie Ica pre Tine te md,rim, cel ce cu adevcrat egti

Dumnezeul nostru;. pl6ca urechia Ta gi ne ai^ipre noi; adu-$i aminte, D6inne de numele tuturorcelor ce sunt aicea si se rdga tmpreuna cu noi,$f i ma,ntuegte prs a'engii

"*" po[uiru Ta; binecu-

vrntezd, poporul r6u si sfinlegte moqtenirea T*;pace lurnei-Tale daro.qtr, bisei:icilor Taie, preofilor,lmperalilor nostri gi 'ta tot pop*ro1 T6u.

Ca .'u binecuvOntat gi s'a md,rit preacinstitul gi de mare cu-ri::*a numele Teu: al rath,lui, gi ai Fiiului, qi al sfintului Duh, acum:: :u.iurea si in vecii vecilor. Amin.

cuvine t6t6 md,rirea, cinstea si inchini,ciunea: Ta_sfintului Duh, acum gi pururea gi in veeii vecilor.

RUG.E crumne z"

F.t GACIgNEA 3.

fr**" nopte md,neca d.uhul nostru catra Tine, Dum-g. nezeule, pentru ci, Iumina sunt poruncife Tale;

lnvata-ne pre noi, Dumne_zeule, drepiatea Ta, po-runcile Tale gi tndreptarile Ta,le; iumindza ochiig:indurilor n6stre, ca nu cfi,nd-va s6 aclorrnim inp*"cat9 spre m6rte; risipegte ori ce e€,4vtlry? de la

, inimile n6stre; daruegte ngue sdretre dre$e.{ii- ?i: fara de bd,ntuiara pazegte via{a ndstna,, ni'peje$a=1

,e

Page 47: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUEL,{

sfintului T6u Duh; indrept6zd, pagii nostri in caleapa,cii; d6,-ne n6u6 dimin6la gi ziua ac6sta intrubucurie, ca s6-!i innllam rugd,ciuni de dimin6!d,.

Ca a Ta este stipdnirea, pi a Ta este lmpdrd,lia qi puterea ;imirirea : a Tatd,lui, qi a Fiiului, gi a sllntului Duh, acum ;i purureapi in vecii vecilor. Amin.

' RUe.[CrUUUe A.

ffiapan., Dumnezeule cel sftnt Ei necuprins,W carele ai zis se. strd,luciascri, lumini, dintrulntunerec, cela ce ne-ai odihnit pre noi in somnulde ndpte qi ne-ai ridicat spre doxologia qi rugabunitfllii Tale, lnduplecd,ndu-Te de ins6,qi inilosti-virea Ta: primegte-ne gi acum pre noi, carii neinchinf,,m lie Ei dupd, putere i-!i mulfd,mimi gi nedi,ruegte n6ud tdte cererile eele spre mA,ntuire.Aratd,-ne pre noi fii luminei qi ai zilei Ei pnrtagibund,td,filor Tale celor vecinice; adu-li aminte,D6mne, tn mullimea indurd,rilor Tale, de tot po-porul Tdu, de cei ce sunt aicea Ei se r6gd, im-preuna cu noi, Ei de toli Iralii nostri, cari suntpre uscai, pre ma,re qi ln tot locul sti,pA,nirii Tale,cari au trebuintd, de iubirea de 6meni Ei ajutoriulTcu, si tuturor Ie dd,rue;te mila Ta cea mare. Camd,ntuili cu sufletul si cu trupul, totd6una rd-rnd,ind, cu indrd,sn6ld, s6 md,rim numele Tdu celminunat si bine_cuvdndat: al Tatnlui, gi al Fiiului,qi pl siintului Duh, acum Ei pururea Ei in veciivecilor. Amin.

Page 48: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

I

I

UTRENIEI.

RUG.ICIUNEA 5,

ffiopO1a (visbieriut) bunnta{ilor, izvorule nesecat,W patinte sfinte, Iacctoriule de minuni, atol-puternice gi atotliitoriule, toli lie ne rugd,m, che-m6,nd *11:19 gi indurarile T,te' rp"u u;i.toriul sipaza umilintei n6stre. Adu-f,i aminte, D6mne derobii Tci, primegte rugd,ciunile cele de dimin6tnale n6stre a tuturor, ci tamaia inaintea Ta, qi Jcnu faci nevrednic pre nici unul din noi, ci .nepazesce pre noi pre toli cu induri,rile TaIe. Adu-Tiaminte, Ddmne, de cei ce privegh6zd, gi c6,ntd, spriemarirea Ta si a unuia nascut Fiiului Tcu si Dum-1

nezeului nostru si a sfintului Tcu Duh; fii ajutoriutsr pazitoriul lor, primeqte rugd,ciunile lor la celmai pre sus.de ceriuri gi inlelegdtoriutr Tdu (altariu)jert ielnic.

C: Tu e-.ti Dumnezeul nostru qi Tie md,rire ind,lti,m : Tatd,lui,- i i-':-r. si siintului Duh, acum qi pururea, ;i in vecii vecilor. Amin.

! , ] ]GACII ]NEA 6.:11,ultamirn fig. D6mne Dumnezeul mAntuirilor=JI__i nostre, ca t6te le faci pentru binele vietii, cd, t6te le laci pentnr bibinele vietiinostre, ca totd6una s6 privim la Tine, Md,ntuito-riule qi facetoriule de bine al sufletelor n6stre;ca ne-ai odihnit pre noi in cursul noplii trecute,-"i ne-ai sculat pre noi din asternu&rrile n6stre.spre a sta la lnchinaciunea cinstitulur-Teu nom".Pentru ac6sta ne rugd,m !ie, D6mne, di,-ne rrcu6dar ;i putere, ca sd ne invrednicinr a c6,nta fie

Page 49: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

.6\ nnxnupln '/rt

cu inlelegere, gi a Te ruga nelncetat, cu fricd, qi

"u "oi"emur, lucr6,nd noi la a n6strf,, md,ntuire,

cu aiutoriul Christosului Tcu. Actu'li aminte,D6mne, gi de cei ce strigd, cd,trd, Tine n6ptea;auzi:ipre dingii, milueqte-i Ei sfd,rA,mn, sub pici6relelor pre nevdzu{ii Ei luptntorii duqmani.

(!5, Tu egti impdratul picei $i MA,ntuitoriul sufletelor n6stre,gi lie iarire ini,l!6m: Tatd,lui, qi Fiiului, 9i slintului Duh, acum 9ipururea ;i ln vecii vecilor. Amin.

RUGI.CIUNEA 7.

ffirmnezeule pi Perintele Domnului nostru Iisus{{M Cttti*tos, carele ne-ai sculat pre noi din aqter'ffiurile n6slre qi ne-ai adunat la Ora rugf,ciunii:da-ne n6u6 dar'spre d.eschiderea gurii n6stre 9iprimegte ale n6stre mullumiri dupi, putere; ln-vala-ne dreptalile Tale, ci,ci a ne luga, prec1mse

'cuvine, nu 'gtim,

de nu ne vei lndrepta Tu,D6mne, cu Duhul Tdu cel sfint. Pentru ac6sta nerugd,m !ie, ori ce am greEit pd,ni, ln 6ra de acum;cu-cuv6ntu1 sau cu lucrul, s&u cu gd,ndul, de voie,sau fd,rd, de voie, - lasd,, iarti,; cd, de vei cf,utala fd,radelegi, D6mne, D6mng clne va rdmAnea?ea la Tine este mdnf,uirea, Tu egti singur sfint,ajutd,tor, puternie, pd,zitor vielii n6stre, 9i Tit

, c6,nti,m totdr;ana.

$e stS,pA,nirea tmpdrd,liei Tale binecuvdntati, 9i miriti, : a Ta'

te,tuf, ci a Fiiului, qi a sfintului Duh, acum 9i pururea 9i ln veoii

vecilor. Amis,

Page 50: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

UTRENIEI.

RUGXcTUNEA 8.

fl 6mne Dumnezeul nostru, carele ai departat dela+- noi trA,ndavenia somnului gi ne-ai chemat cu

chemare sfinta, ca qi n6ptea se ridicam mf,,nilenostre gi se ne marturisim Tiu, dupfl, judecd,lilecireptalii Tale: primegte rugaciunile n6stre, cererile,mf,rturisirile gi inchinarile de n6pte, gi ne daru-este n6u6, Dumnezeale, credinla neruEinatil, na-dejde tare, dragoste nefalarnica; binecuvint6zd,caile ndstre, faptele, lucrurile, cuvintele, g6,ndurile,pi ne dA ndue sd ajungem Ia tnceputul zilei, lau-dd.nd, cd,ntfi,nd gi binecuv€ntfi,nd lounatatea milo-stivirei Tale celei negraite.

G s'a binecuvdntat preasfint numele Tdu si s'a preami,rit lmp€-ratia Ta: a Tatil,lui, ;i a X'iiului, gi a sfintuiui Duh, acum si purureas:. in vecii vecilor. Amin.

. ' : ' RUGACIUNEA 9.

$ tratueegte fn inimile n6stre, iubitoriule de iF 6meni stapd,ne, lumina cea, nestricaci6sa a icunoEti+lei Dumne zefuii Tale, gi deschide ochii igilndului ndstru, 1pr9-ielelege.rea evanghelic_egtilor iTale invdlaturi. Pune in noi qi frica laudatelor iTel.e porunci, ca calc6,nd t6te dorinlele trupului, iietuire spirituala s6 petrecem, t6te cele ce sunt isryre buna placerea Ta cugetA,nd Ei fac6nd.' i

r ni, Tu egti sfinlirea n6stre qi fie mi,rire innlli,m: Tat4lui, siJfinutm: s :t'ntului Duh, acum gi pururea gi in vecii veciJ.qr. Amiri.

C

B*-9\I QJ'

Page 51: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RUGX.CIUNEA 10.

ffi:UT": _Dumnezeul nostru, cela ce prin pocain!fr,w ai daruit ertare 6menilor si ai arclat noriechip . de cun6gtere-a pecateror gi ; marturi;i;ii,- p,pocainfa prorocului David sire ertare: tnsu-fi,stapd,ne,_ pre noi cei cazuli tn multe gi mari p6-e.ate, miluegtr:l. t"rye mare mila Ta gi dupa *ot-limea lndurarilor Ta1e, curafegte faradel.git* n6-stre ;.. ,"1 Ti.. am gregit,. ponin'e, cela ce {tii celenearetate gi ascunse ale inirnei 6menilor, gi carelesrngur ai putere a erta pdcatele. Inirna curatacrefi,nd lntru noi, cu Duhul itapanitor intarind.u-ne,gi b_ucuria mfl,ntuirii Tale i,retf,,ndu-ne, nu nelapdda . p_re noi dela fata Ta, ci bineuo.g[., ,u unbun gi iunitoriu de 6meni, panrx, la suftarea n6stracea mai de pre urmd,, s6 aducem Tie jertfa drep-tatii gi prinos in sfintele Tale altaie.

Co mila gi cu indurd,"iie qi cu iubirea de 6meni a unuia nd,scutFiiului rdu, cu care impreund, bine egti cuvdntat, cu preasfintul sibunul gi de via!5, fd,cdtoriul reu Duh, &cum gi po"o".-r qi i" u."livecilor. Amin.

v,-

RUGACTUNEA u.

lS, ,o*nezeule, Dumnezeul nostru, cela ce ai aqezatir#; puteri cuv6ntat6re gi inlelegdt6re cu

-ri.r.uTa, pre Tine te rugd,m gi' lie tt* fteram: primeptet.? *,I_pp +"tere a ndstra'doxologie, impreuna bua tutufor fapturilor Tale, gi ne re*piatugi" cu da-ruriie bunata{ii rale celei nemarginite i c^ Tie se

Page 52: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

q=l*= uTRENIEI ' 'G* 43"=

J - , - t ' ' -

i pre"a tot, .s"l"l'11*- il^ ":t^".:-::':iT^ii ll,rtTl:;i "n'#:#uu" F;-..ro, de ̂ desupr, et 1:11..:ilt.':?I t.*-;l--^r---i^ r'-,.,rti rni.rirea, Ta ce& nealunsa, ca

5f'il;;;;; iurraa marirea Ta cea neajunsa, ,:a' . -.L: T\-r--n Aa^a.t rderr6ra,t si mult milostiv., Xi*frlr' .iL Dumne zerr adeverat Ei noult milostiv'

Ca pre Tine te laud[' t6te puterile cereEti ::|i1-*:ltL"

t:*-3:

; ,ururo; tttilil ; -*ri"lor"i

il"H' &cum Ei pururea 9i in vecii ve-

1,, 'Oherui:'D6":l.n:,ncihie#;'- +

I cilor. Amin'I Rue"[cruNEA 12'

1 audam, cfl'nt-**,,binecuv6ntam qi mullamim Tit'a no*ir.^"I parinlilor nostri, 9a 1i trecut

, umbru "offi-Ei

iiraqi'ne-ai aratat lumina zilei'i Bugam d#'bunatabea Ta, c9fleE^te pecatele n6stre

+i pri*.fr, -r"ga"io*ru 'n6stri, 'intiu ma,re milo-

i stivirea b.; -

"i fu Tine scapam' Dumnezeul cel

milostiu ii'atotput.toi". Str-aluceste tntru inimile

nostre sorele cJt udwcrat a1 drept6lii Tale,- lumi-

ndztt, mintea nostrdr' 9i simlirile -t6te

Ie pazeEte'

caumuranainzi .o 'bunacuvi in laple. ,c.al-eapo.I runcilor huJ*,

--*U aiungegr 1a viaia vecinica' caci

l la Tine este izvorul u1l1ii, .$t-*9 ne tnvrednicim a

I ii t;ttt; ;;;dtarea luminei' TaIe cei neapropiate'

+ Ca Tu eEti Dumnezeul nostru' ;i fie milrire ir61!i'm: Tatd'lui'

1 qi rii;ili gi--rhi*"i Duh*acu4 5i pururea gi in vecii vecilor' Amin'

DupaaceeaPreotul 'sauDiaconul 'z iceEcteniaceamare:- '

Co Putt Domnului s6 ne rug6'm'

{{

,l'-€

Rntru pacea, de sus 9i pentru mfl'ntuirea toiieldol*e:1't3

nului s6 ne rugi,m,

Page 53: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

44 -.8 npNDUEL,a G<*

Fentru pacea a t6tf,, lurnea, pentru bund,stareaDumnezeu biserici si pentru intrunirea tuturor, Domnului'

F"rrtru sfintd, biserica ac6sta si pentru cei ce cuevlavie gi cu frica lui Dumnezeu intrd, ,ntr,6nsa. Domnului

pre tot dup-

sfintelor luis6 ne rugi,m.

credinli,, cusd ne rug5,m.

stsd

Fentru preasfinlitul archiepiscopul si metropolitul nostru (N),pentru cinstita preolie gi intru christos diaconie, qi pentru tot clerulqi poporul, Domnului sd ne rugi,m tr | .l

?1 r Pv rrv r uuaur'

,ffi ,[t rt,sFentru preaind,lfatul inrp6r*tul-sl- regele nostru ffiffiili, itpentru t6td, curtea gi ostagii lui, Domnului sd ne rugd,m.Pentru ca s6'i ajute gi sd,i supue pici6relor lui

manul gi contrariul, Domnului s6 ne rugirn.Fentru sftnt ld,cagul acesta , tara ac6sta qi pentru t6te ceti,{ile,

satele, qi pentru cei ce cu credinfi, locuiesc intr,6nsele, eDonrnuluine rugd,m.

Fentru bunh, linigtea vdzduhurilor, pentru irnbelgugarea r6delorph,mdntului gi pentru vremi cu pace, Domnului sd ne rugd,m.

Fentru cei ce umbld, pre apegi pentru cei ce se ostenesc, pentruDomnului sd ne rugd,in.

Fentru tca s6 ne md,ntuim noi

Domnului sd ne rugd,m.A

J3.peri,, m&,ntuegte, miiuepte sicu darul Teu.

Erre preasfinta, cutatau, preabinecuvOntata, m6"rita, std,pd,nan6strd, de Damnezea Nd,scdt6rea si pururea f.eci!ru Maria, ca totisfinlii pomenindu-o: - pre noi ingi-ne, gi unul pre altul, ;i i-otn vialan6strd, lui Christos, Dumnezeu sd o dd"rn-

Chorul: Tie D6mne.

Tati,lui,

gi c6,letoresc, pentru cei bolnavi,cei robili gi pentru mf,,ntuirea lor,

de tot ndcazul, md,nia si nevoia,

ne pd,zegte pre noi Dumn ezetttle,

;,,1iIilililt]

t i

iii titil

.-,(+'

Amin.

Page 54: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

UTRENIEI. B*

Apoi Canonarchul, merg6nd ;i stfi,nd in mijlocul bisericii, spun-e glasutrctl stihurile de mai jos; iar chorurile (stranele) se,nte, ; Dumnezeu esteDomnul, pe glasul de r6nd. Canonarchut stf,, acolo, p6,n6, ce se incepTroparele; qi apoi inchinf,,ndu-se gi plec&ndu-se spre amOndoue chorurile,

se duce ia locul s6u.pumnezeu este Domnul qi s'a ari,tat nou6, bine este cuvOntat

cela ce vine intru numele Domnului.

Stih 1". Md,rturisi-livd Domnului, c5, este bun, ctt in veac estemila lui.

Stih 2. incungiurd,nd m'au. incungiurat, si intru numele Dom-nului i-am infrd,nt pre ei.

Stih 3. Nu voiu muri, ci voiu fi viu, si voiu povesti lucrurileDomnului.*

Stih 4. Piatra care n'au socotit-o ziditorii, ac6sta s'a ffr,cut lncapul unghiului, de la Domnul s'a fd,cut ac6sta, qi este minunati, intruochii nostri.

gi se .?*-, Oyry:11na 91te Dgacnu\.de 4 ori.

- ---r.,li urmezf,, Tropararl ee se va intdmpla, de 2 ori, qi a Nd,scetorei pe -,.:elaq glas. Iar cle se vor irui+mpla 2 T'ropare, totd6una Troparul cel.:r:ti.iu se zice de ? ori, dupa aceea al doiiea, si al Ni,scerorei. Aqa:= Iace si ca,nd este Aliluia. Iar de este Aliiuia, sau in pcsrul ilrare,-:upi, ectenle, cflnif,,m Aliluia, de 4 ori, pe giasui de r6nii cie la Octoich. :

Si ziceui stihurile a,cestea:5:,ih X"" De n6pte md,neci, duhul meu cd,trd, Tine Dumnezeule.

. pentru c5, luminS, sunt poruncile TaIe pre pf,mOnt.il. Dreptate v,5 inve{a{i cei _ce locuili pre pd,m6nt.3. Pizmuire vq, Jua pre poporul cel neinvdlat. :4. Adauge lor rele D6inne, adauge rele celor mnri{i ai pi,-

l rr ire aie glasului.

_H

S:;'+

Stiir

Sri i iuaEntnlui.

: re*-iea, obicinuitase

stihologie. tar duzice Ectenia micfl,:

I"ta gi iari, cu pace Domnuluisdne,rusi ,m. ' ""- .*- ' ' ; -* . . . : . ,

Page 55: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUEL,q

I

i

i{IlL

I pdrd,, mdntuegte, milueste, si ne pd,zegte pre noi Dumnezeule,cu darul Tdu.

pre preasfinta, crf,tata, preabinecuv6ntata, mirita, std,p6,pan6stri de Dumnezeu Nd,scdt6rea qi pururea feci6ra Maria, cu totislintii pomenindu-o: - pre noi inqi-ne, qi unul pre altul, gi t6td, vialan6stri lui Christos, Dumnezeu sd o dbm.

Chorul: lie D6mne.

$i Ec{onisul:

--.. Ca a Ta este sti,pfinirea, gi a Ta este lmpdrilia, gi puterea qi,mirirea : a Tatd,lui, ;i a Fiiului, gi a sllntului Duh, acum qi purureaii tu vecii vecilor. Amin.

Chorul: Amin'

Dupi, a doua Stihologie: Iari, 9i iard,.

'' . 0 a bun si iubitor," att fft""#';t;""r""ind,l{d,m i Tatilui, ;i Fiiului, qi sfintului Duh,vecii vecilor.

' Chorul:"Amin.

Ta : a, Tati,lui, si a Fiilui, .si a slintului Duh, acum 9i pururea qi ln

vecii vecilor.Chorul: Amin.

Ipacoi. Ani,ilanele glasului. Prqehimenul $ylerilDiaconqi: Domnu-lui sc-ne iugem,

Chorut : D6mne milueEte.

: , - , i i - r . .&-

eDtr, Fr + re marrreacum gi pururea in

Page 56: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

5

I

-€

' -=-,. . .- j j , r

!| - ..:.:,

T6t[ suflarea sd laude pre Domnul.Ld,udafr pre Dumnezeu intru sfinlii lui;

&

i "' 1, :ld,udafi-L pre El ,'l

l

i : ,. j i

I

j1,, i :. , : 'r i ;

I rn

r l

)l

intru ta,ria puterii lui..,, .1,i;;.:.1 . T6ti suflarea.

pre Domnul Dumnezeu sd'l rugem.i.th*r,,j D6mne milueqte, de

- u in{elepciune dreptd, se asculti,m

Pace tuturor. : Sisfinta Evanghelie a lui i-.i1, cetire. f.'.,,,,,, i.llr:

Tie. :,,,;':'::11 i;1 . SO luam aminte. l:,-,,r .t , ,

:i.i ,,::;i, ,',

i pentru ca se ne invrednicim ntnoi a asculta sfinta Evanghelie,

3-ori.

sfinta Evanghelie.

duhului teu. .li''.:tir,:t,rrl : plnMi,rire fie D6mne, mi,rire

Invierea

I

t !

i ,

lu i Chr istos, , i : : : . , , : , - r . . . . : ' : ' : ' : : : : : ; : . ' ' .. ' ' . ' : , , , ! [g,qtue9te, , Dumnezeule, poporul Tdu - , , , ' , . . ,D6mnemilues[eLi l l i : '1 l : , : i , ' f .g ' , - : t i :^ i ] : . . { l , . , ' . . ] ' , . . ' i l . $

,.L_ -

:.,}

" : , i

--ti";u miia gi ou indurd,rile gi cu iubirea de 6meni, a unuia nf,,scut,Fiiului Tdu, cu carele bine egti cuv6ntat, cu prea sfintul gi bunul qide viafi, fS,cetoriul Tdu Duh, acum si pururea. gi in vecii vecilor.

, . ' - , , ' - Amin.,i,.,r:l; i.i:,,r.:4,

. i , : : . , . i , , . j . , ' : . r ' ' l : , : . . : : : . . : : , l , : , r , . , :

gi iar[. Apdri,, m6,ntue;te.

{le to

;i --- "' 1 lt: 'r. i:, . , :,t: :rr i,.,;, : :.',_... ,4,r,

preas.finta, cureta etc.

--*;t3"/!;:;;

--.-=-*-'-'

m5,rire lnnlfnm: Tatf,,lui,qi in vecii vecilor.

Pre

i qi lie md,rirei,*. Pururea gi in

i ' - i - 4

Page 57: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

Chorul: Arrrin.eondanui pi lcosul, qi,cetim sinaxariur. Dlrp-e,.a g-a,-c-antare, ziee Dia-

eonu.l sau Freotul:

, ,. fte Nasecg!,.ea de no**Jeo qi nnuir" tuminei, intru sintd,rictnsttnctu-o, se 0 m6rim.

^^--, - !t tilrnfi.iaz& stiniui altar si biserica dripe obiceiu. DUpn a g

cfi,ntare, de nu e$te Fnminee6,, iuvine-s*, ro i*tferieim; iard, de estiiDuminech,, dr:p* Trmlf; Hcteniq c93, micd,: Iare gi iard,.

fr.a p"" Tine re rauae tfliTrffit;eresri, si fie md,rire lnnrfnm;Tati,lui, gi riiutui, gi sfintutui Duh, acum si pururea qi in vecii vecilor.

Chorrrl: Amin.Diaconul zice: rsfint este Domnul, Dumnezeul nostru.Stih i". Sfint este Domnui Dumn ezeul nostru.Stih 2, Prdste tot poporul Dumnezeul nostru.

-8 ITENDUELA ts-___:- - -

ia,,q e-by.y:l cery_tflnd: -Sfin.t este Domnul, de-.3.gri, incepe Sfe-*ilna {exapostilaria} havi*rii si a,ryi a, Sfiirtrilui ce se seri:626. La L6,udd,ri(cualii,e) punem stihirii* In:r,i*rri :l s; *r* iui Ar:a.ir_,j.e 4: zieern qi stihuri 2.stih :"; sc6ld,-Te, D6mne Dumnezeul meu. "*ail: E: Md,rturisi-md-voiuJie, D6mne. Mr,rire: s*"ihira s-rqggheiiei rindului. $i acum: preabine-

Tve*af; eqti. frotologia,mare. rar dup6 ctoxdlo$ie, se ziee Tropariul,

I IENDUELA

glas S: tnviat-ai din morm6nt.

Miluegte-ne pre noi, Dumn ezeale, dsrpd mare mila T-a, rugfi,mu-neauzi-ne si ne milueste.

.{- ^ Chorur: D6mne milueqte, de 3 ori,

?

Inc6, ne rugi,m, pentru preasfinlitul archiepiscopul gi

Ti*,

i ,.\h. {saU

; Chnisdos.episc.epul nosfru, N), $i peritru toli fralii nostr'i

metropo-cei intru

i - j . . tnt pentru preaind,lfatul imp6ratul qi regele nostru

, p:t_rece.rea, pacea, sd,n6tatea, m€,n-1'erqp€llErU

Page 58: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-gb eJ, urnENrEE, ,B*

tuirea gi ertarea pdcatelor lui, gi pentru ca Domnul. pumnezeul nostrumai ales se'i dea sporiu qi se'i ajutd,Jui intru-t6te, gi se supue pi-ci6relor.lui pre tot duqmanul qi contrariul.

f

lncd, ne rugd,rn pentru ferici.tii si pururea pomenilii ctitoriisfintuiui locagului acestuia, qi pentru toli cei mai din 'nainte adormilipnrinli qi fralii nostri, carii zac aicea, gi pentru dreptcredincio;ii depretutindenea.

^lncd, ne rugf,,m pentru mila, viala, pacea, sd,ndtatea, mf,,ntuirea,

eercetarea, l6,sarea, si ertarea pdcatelor robilor lui Dumnezev: ctitorigi binefi,cdtori ai sfintei bisericii acesteia.

Ince ne rugd,m pentru cei ce aduc daruri, qi fac bine in sftnta

;i intru tot cinstitd, biserica ac6sta, pentru'cei ce sd ostenesc, pentrucei ce c6,ntd,, gi pentru poporul ce std,'inainte, aqteptfi,nd dela Tinemare si multi mild,.

f'3

{-id, induratin6,l![,m.: Tati,lui,vecii 'vecilor.

i:.ll,r.l-r:1] t Amin.. . , . , . - , - : r . . : l ; . : i_.; : . .r :r . . ,=t: . t : l :

: -) d plinim rugS.ciunea nostrd, cea de dimin6!f, Domnului.i r,r,rlt l : D6mne milueqte.

Apere. mAntuegte, milueste, gi ne p6,zegte pre noi, Dumnezeule,cu darul Tdu.

.?a

$iua t6te, desev6rsiti,, sfintfl, cu pace gi fEr5, de pdcat, laDomnul sd eerem.

Chorul: Di,-a: n4mne.

,

, : t

t i

: I

Si H*f*nis::l:gi iubitoriu de 6meni Dumnezeu eEti, qi fie m6,rire

qi X'iiului, ;i sfintului Duh, acum qi pururea qi in'

.ji

,-Ertg:r de -1.ra,ce, freetincios, indrepti,toriu

-gi trupuri lor n6stre, la Domnul s6 ..1:m.,,si pdziioriu sufletelor i

t-iiIi

= . i

I' ' t

tt i

irtI,ii-.ix '

. t;

--tlrtarea si ld,sarea-pdcatelor si-a greqaietOr n-q=stre, dela Domnut' -se cerem.

'', Cele buneDomnul sd cerem.

de folos sufletelor n6stre, gi

Page 59: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-g nExDUELA

Qeealalti, vreme a vielii n6stre in pace, qi tntru pocf,,infi, a opetrece, la Domnul sd cerem.

6. $tirgit creqtinesc vielii n6stre, fd,rd, durere, neruginat, cu pace,qi rdspuns bun la infricogatul jude! al lui Christos, la Domnul sd cerem.

* pre preaslinta , eurata, preabinecuvdntata, mil,rita, st*pf,,nan6strd, de Dumn0zeu Nd,scdt6rea gi pururea feei6ra Maria, cu tolisfinlii pomenindu-o: _- pre noi ingi-ne, gi unul pre altul, gi t6tn vialan6strd, lui Ghristos, Dumnezeu sd o di,m.

ghorul, Ti" D6mne.

* fre Dumnezeul milei 3J #"lltf$rilor gi al iubirii de 6meni esri,qi lie *4,"i"" ind,$d,m: Tat5,iui, qi Fiiului, gi sflntului Duh, acum gipururea qi tn vecii vecilor. Amin. ir i i' ' i r

Preotul l Pace tuturor.Chorul: Si duhului Tdu'Diaconul; Capetele n6stre Domnului sd le plecd,m.Chorul, Ti" D6mne.

Iar Preotul eeteqte rugfi,ciunea ac6sta, ln taini.

ffi6mne sfinte, carele intru" cele de sus locuegtiW Fi preste cele smerite priveqti, Ei ,cu ochiulTeu cel a tot vdzetoriu privegti preste tdtd, fflp-tura: fie am plecat grumazii sufletului $i ai tru-pului, gi ne rugam Ti., sfinte al sfinlilor; tindem6,na Ta cea nevEzlu;tlr, din sftnt locaEul Tdu gi nebinecuvinllzd, pre to!i, qi ori-ce am gregrt, cu voaisau fara voe, ca un bun gi iubitoriu de "6meniD u mn e zeu 6rta, daruindqlne.-M*',si1s- Tale--gdelumeqti Ei cele m&i pre sus de lume.

G+-

ii

ltrl

a qi-tn vecii vecilor.

Page 60: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

JTR NIET.

- .-: ,. -..ijirii$. ehoruL c&,nt$, : Multi ani.

*<@#*

. ,nsl<F

ri,i*i1-

i.li lt rl rii i1li l!

trrar*e' pr @vu'r' pr*ntol taee apolisui pttrninecii'

fI eta ce a inviat din mortil Christos adevdratult Dumne zeuJ nostlu, pentrrl rugaciunile prea,cu-

ratei Maicei SaIe, ale sfinliIor, marililor Ei tntrutot laudalilor Apostoli gi ale. tuturor Sfinli1or, sene miluiasca $i se ne mAntuiasca pre noi, ca unbun $i de 6meni iubitoriu.

' Chorul: Mulli ani.1u ini,r'ali e sile, fi,{*"r3, de ;l.er6r;f**"* {praznie} ryi

'inairte d'e '51':**:,, i !,1:., :. ,:,:: rr ' ,1 , ft i !t i ;o' i: Pt' i i{1111i'L gi rlal $fr'm}:fith', dUp& tlotisnrc i l11 3g

t- : - .1r" : . i l r r : . r , . , , , . , ,1,n, . , l - ' ; r r i r . i r ie,3 i r l ! ;5 i {JC.r#* ieJe. Dupi ' " : l .3-a

. : : - I ' ' : " ' l ' ' : ' i r : 1 i r miea'

-..:. -. Jldrire itttru cei tle sus lui Duntnesea, 42" Inoredt-eice'

-.:"-m;. D,imrrt itt =iua trcdsta, Ecl*irirt "

Sd plinina rugcYcitntea ndstt 'd'

( td i l ; , i l iminr: t r i - - ' " - ' * ' ' : ' i ' ' ' - '

1,.:p,. sfinte Drttttte=ertle. -. i;r .'.Tatd,l nostru., l ,' ')]larelc Ei

=:-,=- i. -)Iilue;te-te pre noi, Duttttezeule. il':' ij ' ' i l ': ir,t' ' i^1 'lyJuW'

tiunt. , , : l : : , i t l ' Bfuleiudntd Ptir i f ia i : t i i r ;r lr l .r -r- i ' ' '1""i '" Cela ce este

hinttrrcifiat. ,li:,.,rl,.iI ,airtdre;te,-Dilnrileseule, pre preoind'Qotd f:t[i'

rutul ;i regele nostru iCulai:et- $i Cetequi cete$ie cra' lnt&ia'Vemili

j.i nc inchindnt cie 3 ori: si Frali::ii i"l riripi |ugfleiunea:Christdse,

,wmint cea ade.",iratd.. Fr*cttril Md;rire Tie, Chtistdse Dutmneeeule,

t.;.*lo;'ictt rtdstrd' nrdrire Tin' Chonri: n'Ida'it'e' fi"^ ?tyry,;-, $i laec

J:. . --:',.,'.'!lstli ciirpa oiriceic, porneni:rd si pre Sttntul zilei' . a,

i

ti.;'t'.1

" t

i

I?

,!

IJi i

Page 61: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

j

Ii

ii:

t

Page 62: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

F?-t(

RENT}UILA

D U MNEZ^HE$TEr pR OSGOMEDTT.' rr: ::Sr-rieae ehinrncaedirea titnrgie" ei,li.:erria c.qie ruai in.tfi:iu sd fie, nr$rturisit

--. - ' l : si: uu aibs r:evs ,n.sil i lv$ *ui-va; se'gi p,:lzi:-, ie* ini:ua d* gin$uri rele

:-: . :,rlt.: ttup$, :i}rir,, I.rg .,.;:inri tiii:1iui* l{-r.ipit r:e t:lcr: rtlrieinnita naat:rnie.- :::, :: i :,: l i-.r itr ir it&re

"*i intr: i in biserie;i" .1i ri i , o..lr, l i pi *iacon. tae tinpr*,rn$.

r,::r r::, r'il:ir!i. inaintea sfiritelor uryi, tr*i ilii:LtnF,iriuni.

Dupa a{re{.i: zite i}iac*nui: Binecuvtntn Stfi,pd,ne.

Binecuvintat este Dumnezeul nostru" totd6una.reci i veci lor. Amin.: .'- Zi,,t fntpdrate ceresci SJEnte Dancneaeuleliirpi 7 atdl nostru.

jr: :."- t_'d tt Tu este intpdrdfia. L,,-ii::. ir...,,:

M U**=t*ne pre noj- Dl-,rnne. milueste-ne pre noi. cd, neprice-r*nii.-ne ,1e nii un respuns. acesta rugeciune aclucem fie ea, unui=:irin noi F,Ecetosii. ynilues-te-ne pre noi.

i lar i re:D o-ttr milueste-ne pre noi, ci intru Tine am nfl,ddjduif,; nu

l: nndnia pre noi f6rte, nici pomeni far€delegile n6stre; ci cauti, si;,:--.-. .'a un milostiv qi ne mflntueqte pre noi de vrd,smasii nostri.-,n l; esri Dumnezeul nostru, qi noi poporul reu; to{i lucrul firfi,nilorTr"e + numele Teu chiem[,m.

Si aeum

III

iIj

IIIa:jI

I

zir Tro-

: .: r g 6-r-r'i4.

Page 63: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

f$a milostivirei deschide-o n6u6 binecuvintati, Ni,scdt6re deDumnezeu, ca sd nu perim cei ce nf,,dejduim intru Tine, ci se nemflntuim prin Tine din nevoi, ci, Tu egti md,ntuirea n6mului cregtinesc.'

Apoi merge la, ie6na Domnului nostru Iisus christos, zic6nd:R.uco"u,tului reu chip ne inchind,m, Bunule, cerOnd ertare

gresalelor n6stre, Christ6se Dumnezeule; cf,, de voe bine ai voit cutrupul a Te sui pre cruce, ca s6 -scapi'din robia dugmanului pre ceice i-ai zidit. Pentru ac6sta cu mulfnmiti, strigd,m fie: T6te le-aiumplut de bucurie,I\[flntuitoriul nostru, eare ai venit s6 mA,ntueqti lumea.

.$i siruti, pe rdnd ic6na Nd,scdt6rei de Dumnezeu, zicOnd rropariul:Gtu ce egti izvorul milei, lnvrednicegte-ne pre noi milostivirei,

Niscdt6re de Dumnezeu; caati, spre poporul cel pdcd,tos; aratH, precumdeapururea puterea Ta, cn intru Tine nf,,ddjduind, strigem fie: Eu.curd,-te, ca, qi 6re-cfl,nd Gavriil, mai marele voivod al celor ff,,rf,, detrupuri,

Apoi mergGnd tn mijlocul bisericii, descoperindu-gi capetele gi ple-cf,,ndu-le, oeteqte Preotul rugi,eiunea ac6sta:

Il6mne, trimite m6,na Ta din locasulcel tnalt Si md lntareqte in serviciul T6uacum, ca fara de osf,,nda sta,nd tnaintea infrico-gatei Tale mese se sdvlrgesc ierurgia (jertfa) ceafara de sf;,ng_e. Ca a Ta

'este puterea

'gi mi,rirea

tn vecii vecilor. Amin, *_-Apoi face Preotul Apolisul c9J mie ; ryi la_urmi,.inehine,ndu,-sae6trd,s.t_rane;

intri in Altariu, zicbnd fie-care in Sine:

Ifrrtra-voiu ln Casa Ta,; tnchina-md-voiu lntrucea sflnta a Ta, lntru frica Ta;, Ddmne

pov6fueqte-m6 intru dreptatea Ta, pentrtil&*+a"ii/nrrei, , ind.reptezd, lnaintea Ta calea mea/Du$b, acestea intr6,nd in sfintul altariu,rfae trei''ihriit a.ioni inainteasfintei mese, gi silrutE, sflnta Evanghelie gi sfinta mas6,; apoi iau in

Tdude

Page 64: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

:R)/-r

| ')

:r! € nuiwwnznB$tnt pHq.g:omnnu. -8r

mA,ni fie-care Stihariul s6u, ;i fac trei inchind,ciuni c&trf,, r6sd,rit, zl-c6nd fie-care in sine:

I)urrtnezeule, curalegte-m6 pre mine pdcatosulsi md milueste..Dupi, &ceea noerge Diaconul .chtf& -Preot, ,tiind Stiharul gi Orarul in

drepta sa, gi plecfi,ndu-ryi capul cere bineeuvintare, ziednd:

Binecuvinte Step6,ne, Stihariul d'impreune,cu Orariul

Iar Preotul binecuvintfi,nd, zice:

Binecuvintat este Dumne ze:ul, nostru, tot'd6una, acum qi pururea gi in vecii vecilor.In urmi, Diasonul s*,rutE, mA,na preotului, si retri,gOndu-se ia o parte

, i9-is3{-13iy-,9,!.4%: qpgeadg-$e ese: '

Bucura-se-va suftretul meu lntru Domnul, cem'a imbracat ln vestmtntul md,ntuirii qi cu hainaveseliei m'a impodobit: ca unui mire 'mi-a pusmie cununa (cor6na) Ei ca pre o mir6sa m'a im-podobit cu pod6baDupE. ac6sta, s$,rut&nd {}r'ttrial, il pune pre gmrirnl stalig, La noiexistfl obiceiul al ineinge pe suhsndra, elrdptf;,. Apoi ia mitreculele zi-

cOnd, cflnd pune cea, drepti,:

"'"i1f,6,rrs Ta.cea dr6pta, D6mne, s'& preamd,riti:ntru tarie; dr6pta Tar D6mne, a sfard,mat pedusmani Ei cu mullimea maririi Tale ai zdrobit

st&nga,, zice;

facut qi m'&u zicriL; in!e-

Page 65: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

56 *8 RBNDUELA

Apoi mergond la Proscomedie pregd,tegte. cele sfinfite. Anume : Ltr6,ndsfintul D'isc, il pune de-a stf;,nga..lui, iar potdral de.a dr6pta lui;&sernenea agezd, celelalte eu buna -r6nduialh, de o parte. Intru acee&sd irnhrac5, ;i Preotul in acest ctrip: Luf,,nd stiharul in mflna stfl,ngd,,qi inchind,ndu-se de trei ori c6tr* rdsi,rit, precum s'a arnintit, pi bine-

cuvintA,nd, zice:

Binecuvtntat este Dumne zevl nostru, tot-ardeuna, acum gi pururea ryi tn vecii vecilor. Amin"

Apoi se imbracd, ea StiharwL zicl+md:Boru""-re-va sufletul meu, phnf,, la sf6rqit.

Dup[, aoeea luf,nd Epitrahdlwl, binecuvint6,ndu-'l gi s6,rutf,,ndu-,1, il

T? pune in grumaz, zie,lnd,:

_ i d Hinecuvintat este Dumne zett, cela ce varsedarul Scu preste preolii Sei, ca mirul pre c&p, cese pog6ra pre barba, pre barba lui Aaron,, carese pogdrA pre marginea vegtmintelor lui.

i{i Apoi luf,,nd !r-6.a1, se lncinge eu dlnsul, zic6nd:-Sffiinecuvintat este Dumne zeu, cela ce m6 in-

einge cu putere gi a facut f{,ra prihana calea mea,cela ce intocmegte pici6rele mele ca ale cerbuluigi preste cele inalte me pune.La Md,neeufe zice tot ca si Diaconul. Dup6, acee& de este protosincel_al biserioii celei mari, sau alt 6re-care _di4__cei.,au- rang rnqi lnalt,

lu6,nd Epigonatiuf, binecuvin+4ndu-'i-qi si,ruts,ndtr-'f ziOe :

ts*

Hncinge sabia Ta preste c6psa Ta, Puternice,cu poddba Ta, gi lncordd 26, Et binesporegte gi im-perafegte, pe.ntnl adev6r, bIfi,ndele Ei dreptate. Eite va, povdlui minunat dr6pta Ta, totd6una, acum

gi ln vecii vecitror. Amin.pururea,

Page 66: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-B DUmNEzEE$TEI pRostofi{EDII" ts* 67

i'upi aceea' lud,nd &!gryy"! pi biTecuv6ntflndu-r, il sf,rutf;,, zicGnd agE:

- Preolii Tci, Ddmne, s6 vor tmbraca intrudreptate, gi cuviogii Tci eu bucurie sd vor bucura,totdduna acum gi pururea gi tn vecii veeilor. Amin.

-i.j:oi. merg€nd ia Froseomedie, @:

spa,la-voiu intru cele nevinovate menile melesi roiu incunjura Altariul reu, D6mne , eds6 audgl,asul laudei Tale gi se spun t6te minunile Tale.D!*", iubit-am bunacuvjlnla- casei rale qi loc"tsalasluirii cortului maririi Tale. se nu perui cueei necredinciogi sufletul mey gi cu barn'agii sarr-giurilor viala mea, tntru ale cd,rora md,ni suntfaradelegile; drdpta lor s'a umplut de daruri,iar eu intru nereutatea mea am umblat. R.*.o*-- arq'r'r ' rr ). .'"r e, Ei m6 milueqte. piciorul meu a:1 = ' i , l - . " i - , l . ' - I I i b is"ru; br i ' Te voiucurln@. iJuinn€.

S: ,=I [ : i ; . : , ; r , , - -L__:_vs4+r; : i ;ehini ,ndu_Se ele t : .?: : s-: : *:*:::I" _*- _ : r-:- .:-r: Dumnezeuf., ,*aiagta_*U p""tosld p mg rrnftng16.g:g6 _i-

iegti cu scump -sangel,'Terr.

-i*J".;;;Tii;;restignit F_i_:o, iurila _fop**, nemurire ai isvoritomenilor Md,ntuitoriul n-ostru, marire Tie.

.,:_ *.._*_.{frl.

Jri lir*;rt, ,

mine p6e4-

Ilescumperatu-ne-ai pre noi din blestemul

marire Tie.zice Diaconul : Binecuvint.zi,, Std,pd,ne. Si incepe preoful:

l*::lviltai este Dumne zeut nostru, tot_! ,oeuaa acum si pururea gi in vecii vecilor.Dia*rrnul: Amin.--^=

<^,

Page 67: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

tu__

Apoi ia Preotul in mf,,na st6,ngi, prescur&, iari, in dr6pta sfinta copie(cu{it) qi insdmnd,nd cruciq cu d6nsa de 3-ori de-asupra prescurii ziee:

Hntru pomenirea Domnului $i Dumnezeuluigi Ma,ntuitoiiului nostru Iisus Christos. (De rrei ori).$i rnila{p*i-nsgs'-r,opfu..rn-nertr* cea dea drepta a pece-tii, qi zice td,ind:

'Ca o 6ie spre junghiere s,a ad.us.Iar ln partea stf,,ng6, tnpung6nd , zice:

, .Si ca_ un rniel nevinovat, fara de glas, im"potriva celui ce-I tunde pre dlnsul, aga nu $i-adeschis gura s&.

Iar tn partea de sus a peeefii, ziea:

i Hntru smerenia lui judecata lui s'a ridicat.Iar in partea cea

,'Har n6mul lui cine-ldin jos, zice:

va spune ?Iar Diaconrrl. ng;i6,1J ro riEo;-;p5.i,ceste Taine, ia fie-care

't-a.##rft ,tice': uomnului sd ne rugd,m, liind gi Orariul ln mfln6" Dripn acesta zice: RidW&, Stipf,,ne. Iar preotul infig6nd sflnta

eopie in laturi, lnspre partea dreptd, a prescurii, ridicd, sfinta pfi,ne,zic6nd asa:

Ca s'a luat de pe pamdnt viq,la Lui.$i puindu-o cu fala in jos pre sfintul, gsc, ziee Diacsnult

Junghie, Std,pfl,ne. Iar preo-tul junghiind etucip, zice a;a:

Junghie-se mielul lui Dumnezeu, cela ee ridicapecatul lumii, pentru viala gi pentru mfi,ntuirealumii.

Apoi funt6rce ceealalt& parte ln sus, eare are cruce ;i Diaconultmpugge, Sttpf,,ne.

Page 68: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

e,

==" -8 DUmNEzEESTEI pRoscoxiIEDIL B* be-:- _ *:_- --

Iar Preotul, impung6nd eu sfinta copie lnspre partea drepti,, zice:

sirea lui.

] :

; ;c.c.ii vecilor. Amin.

Inv6tE.turd.: . : - - - . . . r , t : . . : , , i . r . ( . , . , i_puoge, stbp6,ne,, _- , i i r i . , , . t i r l l : l ru

' ' - - i : ' . - . : . . ' : ' : i : r r ; in i1 r ' r r1-r i r - . in ipunge *frotot iguoE r ! ! { , : j , . ! - ,1 , . "pte.. - ' - - ,= . - : , r . . , r , j :$ iunuldinostaqi cu sul i fa-cdstaLuiuimpons.' ' : . - - : : - i r - r i , . t t . r r i : : : : r f i : . ina drept$ rASUi Cul

- - - r : - . _ l arangU-"- : : . i - ,1, - : ' , - , l , ' , , l . . . . i r r i ; : - i . t ; - f t ra. r l r rp& r€n,] , i , , , : : : . r preOtUl

-: - . - - , ' " rrrni l .r tr : -r . ' rrr i i r , i r- i . zlr€rr i . i : $i indath au egit sdnge ; i apd, gi.e- ,-'e a rdzut a mirturisit, gi adevdratb este mbrturisirea lui.

_.,i'_.-- :r.c.tStii Diaconr-rl ziee: Binecuvintd,, Std,p6,ne. sfinta ameste-:"e're. j:.r Preorur binecuvintanel prestre sfintul pot,rr. continue:Bine_:'.;-intg,ti, eLte amestecarea sfintgl_o.f.I49, tg!{6una acum qi pilffi

$ unul din ostagi cu suri,ta c6sta Lui aimpuns, $i tnfaln . 3 "git sf,,nge gi apa; gi cel ce avdzut a marturisit, gi adevdratd, -este'

marturi-

s

.--r.,-,i Preottil, lu6nd in m*n6 a doua prescurd,, ziee: --

,rntru cinstea si pomenirea preabinecuvtn- A

tatel maritei, stapd,nei n6stre de Dimre zo;tr.TrTes-

Page 69: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

RENDUELA,

cat6re gi pururea feci6rei Maria, pentru ale careiarugf,;ciuni primeqte, D6mne, jertfa ac6sta lntruAltariul Tdu cel mai pre sus de ceriuri.$i ridicf,,nd pi,rticica, o pune de-adr6pta sfintei p6,ni, apr6pe pe mij-

locul ei, zic6nd:

I ID e falA a statut tmpdr6,t6sa de-adrdpta Ta,71

tn haina aurita imbracati, qi prealnfrurnsetatfl.

/ Apoi luflnd a treia prescurfl, zice:

t.L cinstitului, maritului proroc,getoriului gi botezatoriului Ioan r,'

l - -_\$i lu6,nd intf,,ia pf,,rticic5,, o pune sus de partea sstflngd, a sfintei p6ni,

i fxfflc6nd ineeputul cetei celei dint6,iu. Apoi zice:

sfinlilor marililor proroci, Moisi gi Aaron,Eliseiu, David gi treseiu ; a sfinlilor trei

gi & lui Daniil prorocul Ei ale tuturor sfin-

B*-8

inainte moer-

Ilie sitineri

tundei i ,pi ale tuturor sfintilor ierarchi.,

lilor proroci.$i pune a d6ua pfr,rticic5,

1ai -lo.s de cea dint&iu, bine, pe r6nd. Apoi

-_, iard,gi continuf,,:

9 X sfintilor, mf,,rlfilor gi intru tot laudafilorapostoli Petru gi Pavel, a celor doi-spr e-zece, a,celor s6pte-zeci gi a tuturor sfinlilor apostoli.$i aqa pune a treia pi,rticiefi, sub cea de a doua, lnchei0nd rdndul

Grigore Teologul qi Ioan Gura-de-aur, Atanasie giCiril, Nicolae cel din Mira Ei Spiridon al Trimi-

Page 70: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

+l -8 $UHNEzEE$rfEi pRo.q{,:{i}f.gr}i l" 'g*

$i iusnd a patra p*rtieie&, o ptrule h&ng* pfr,rtieie,*, *e*, cli.nt&ir.l, ince-pOnd al doilea r6nd de sus lrt jos. Apoi iara+i xi**:

&rX sfintului intfliu-mucenic Ei archidiacon $tefan,a sfinfilor, laudalilor (marilor) mucenici Dimitrie,Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratitrat gi Ioancel nou; qi a tuturor sfin{ilor mucenici si mu.ceni{e:Tec1a, Varvara, Ecaterina, F ilotea gi a tuturor ',sfintelor muceni{e.S: '*inii a ei'trse*'

ffi-,i'L*,**,,HT-*i1 i:,:$;:::l riint*is' care *ste

IeJe euvioEilor gi purtatorilor de Dumne zerr,

parintilor nostri: Antonie, Eftimie, Sava, Onufrie,Atanasie cel din Aton, Dimitrie cel nou, gi a tuturorpreacuviogilor pArinfi, gi a preacuvidselor maice:Pelaghia, Teodosia, Anastasia, Evpraxia, Fevronia,Teodula. Eufrosina, Maria Egiptenca, Paraschivasl a tuturor slintelor preacuvi6se maice,

r ; ' I I ! 1,

1, i . i ia:

I -t sfinlilor si iacetorilcr de minuni, fArd, deargiati Cosma si Damian. Chir si loan, Panteleimonpi Ermolae; si ale tuturor sfintilor fara de argin,ti.S: - ' " : -1. i 1 *ra]r ie- i l - i : : i , - ic , - . o ] r t l r ' re r i+- iu i - : incr.pind ou ea al

t f c- i i32. Ieni t . : r ! , ' , - i i 13i1. : i Z. . ' ;

I A sfin{ilor gi .dreplilqr- d}Anezeegti parinliIoachim Si Anna, qi a sflntului {ilutare, a, s6,ruiaF\ l? |

L- gg l r

rugacrunlsi aie tuturor stinlilor, pentru ale c6,roracercet6 zd,-ne pre noi, Dumn.ezeule.

=*----.- --,-.'===_ "' =.==='r" -'-*--*--*-t#"-,a,*;'-.€5l a*,;- ---.- -

jl

Page 71: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

pune a opta pirticicfl, mai jos de cea dintd,iu, adeci, la locul al

doilea din rondul al treilea. lncfl mai zice dupi acestea, b.

1l A:celai intru sfinli parintelui nostru lo4n,arcfriepiscopul Constantinopolului, de se face litursialui; iar de se laee a nrarelui vasile, pre acesta ll pomenegte.

$i aga lufl,ntl a noua pi,rticicii, o pune la urmi' spre plinirea rendului

al t re i lea.e,poi luf lndPreotulapatraprescurd, ,z ice' .

T.pomeneqte, stapane iubitoriule de 6meni,tO[a episcopid, dreptc-redincioEr_tor,- Ei pre preasfin'

ttt"t a'rchieiiscopui gi metropblitul, (*to episcgpulnostru N,

-porn*i"ti gi pe archiereul, c?-re. ll-thirotonit), +i pre cinstita

-preofie. qi lntru ChristosaTa,rooil,'Ei iofa ceta preo!6s-ci, .(fi P.re eg]Tenul N)t -pr.-ft.ti,'Ei impr.on?,Hturghisitbrii nostrl $.?tlii diaconii, Ei pre toli frtlii nostri, Br9 . carll tiut

ifti"*ut fa tmpartagiiea T'a, prin milostivirea Ta,

lntru tot bunule staPflne,

$i luS,ndpi , r t ic icaopunedinjosdesl intapfr 'ne'Dupd'aceeapome-negtepredomnitor iu l {er i iq ipeimpdral i ior todocgi ,z icOndagal

[,Po,menegte, D6mne, 9i pre .pT.eainalfalyl l*-pcraiut gi regetre nostru- (Cutare) Ei pre to{i bine'

bredinciogii Domni'

Sipunesipf l r t ic icaac6staal i tureacucea,dint f l i ,subsl intapf lne.' ,l"ru h*' i;a ' "Apoi sco!6nd alte pf,'rticele, zice aqa:

' ln imeqte, D6mne, iertfa lcdq-t1 - pentru ier'

tarealpecatLioi, ale tuturor fra{ilor celor lntru'

i-ir1i-t"",.gi pentru tot sufletul cregtinilor cel nec6iit

Page 72: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

nt<:1*lrtukqfi*".{aa:{rk'A. ,bat\tiae..1,-w,,;tfi, ,)

41.aah.4.4.2,

uf 4,/4ot^'

Y'col

fu"4-tuu

.Jrt't,tt Ftt4

-i -S DUMNEzEE$TET pRoscomEDrr. ts_ - T;a

qi tntristat, caruia ti trebue$te mila gi ajutoriul luiDumne zeu,. - pentru aperarea f6rii #;;;;. i, aceror ce vie,tuesc ir_rtr,6lnsa, ;t ffi#;;:J $ilntemeierea a t6tfl lumea, pentru bund,sturJu'sfintelor lui Dumne zgu biseric{- _ pentru md,n_tuirea qi ajutoriur ceror ce cu staruinj4;;" t"i.ului Durnnezeu se ostenesr. qi .*urrrl*", parinfi gifrati ai nostrii- * pentru cei l-i*iqi, _ pentru ceice sunt ln calatorie, pentru th*aaoirea celorce zac in bdle, - pentru m',ntuirea celor robifi,pentru cei ce sunt in ;uaeca,ti, i;-;.rri- t'exiluri, in neca zari si apdrare , _ pentru cei cene urd,sc $i pentru dei ce ne iubesc pre noi,pentru "ui

ce ne miluesc gi ne u.ror*, n6ue, sipentru cei ce ne-au porot tit nouc nevredni.ilorsd ne rugam pentru dtngii, ; neni"u f""tii ;;.iricarii sunt in d5guetorii r^ Ei i;;;;" tofi cei eeofieiezd, gi au oficiit in *firrtol'-lo"uq"r acesta.

Dupd, aceea pomenegte dintre gei vii, pe cf,,fi va vrea anrintindu-ipre nume. La fie-care nume ,, o ry"*jr:rn- *i*A, sic6nd : pomeneqte,Domne, pre (N), gi aga luflnd pd,rticelere le pune din jos de sfintapine (agne{). vB'E

fr,ilt't

PJMth

Page 73: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

\

RBNDUELA

noi, gi a tuturor, carii au adormit intru nd'dejdea

i""i"iti qia, vieliivecilice ; - a ctitorilor sfintuluilocasului acestuia; (aicea pomeneqte pre ctitori);

;ffi"tt";ii"' Ei rh"Storiloi de binei ;.i t*t-ll-"-lcelor ce s'au osienit qi au servit sfintului locaEutur

;;;; ; archiereiloi, archimandrililor' ieromona-

;iibo l;;oqito", ierodiaconjlor .qi. monachilor' ser-

"it""iio't si 'robilor; - a lericilitor patriarchi' a

lii""i"*r;" """rti"i.i qi preoli ;' - i ortodoxilor

;;;;t#;;;" "u"ii iuo i"optrit apa, ma' e&' rlurile'

iJ;"I;; iat1it", pulurile,'-rezboiul i-a secerat qi

cutremurul iu "o!"i"s,

tA'Iharii i-au ucis .gl 19""1i-i."-lElfiarelor, p^aseriior, jiganiilor' si Ia t6ti' Iirea

celor din mare s'a Ii'cut md'ncare ; !'a celor ripitj

iara tle veste, a celor arqi de trd'-snete Ei. u "."I:-1

lnqhetati, in mun{i, in cale, in los pustlu. El rn

-ii;;it;'tritiiti de tntristare sau de bucurie; -

a celor ce au patimit in zile bune qi in nenorocire;

- a celor ce i-a rapit catut, sau grindina' z6'pada'

pfOiu i"*"f!ita, ca'ramida Ei !6rlna i-au lmpresurat

si de nf,pru*t a u"-"a'ut; -'t celor ce i-au omorlt

i;ilt#"t";;i*;", inecerile de 6se1 - a celor

i""ilt1a"t"tf eriur-Jel,o""u'",.lifglit^1"|-1ii{g:;';''to11;ff;;--pi;G; - a ceror stirqili din;ir#t"iia,*, a" .r[tgarea grabnicdr,. de palma' de

;;;;; ae lovitura cri picioiul, de ciumi" de f6me'

de-sete, de muqcarifu '"e1" veninate' d: ]yhiltt:?;dt:t;, ;t"fr;;;;;- "*ilo",

de sugrumare de cer

Page 74: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

=S DUTvINEZEE$TEI PRoScomEDIL B=

apr6pe, sau pi,m6ntul desfac6ndu-se, mareatineri,-a inghilit; - qi pre t6tn v6rsta: b6trA,ni,

-oinici, copilandri, copii, pruneii cei fara deroinici, copilan pii, pruneii cei fara de vreme,parte barbdtesca gi feme6sca; - qi pre carii nui-am pomenit, pentru neEtiinla sau uitarea, saupentru multimea numelor, insu'fi ii pomeneEteDumnezeule, cela ce $tu verst& fle-carura $lnumuea.,

,qi asa pomenegte si pre alli morfi, pre carii va vrea, pre nume'j: -.-- ::e-care nume ia, o pirticicd, micd, zic6nd: Pomenegte, I)6mne,

;:: \ . si terminind incheie aqa :

li pre to!i, carii intru nadejdea lnvierii qi aTietii de veci, pre cei ce cu impd,rtd,Eirea Ta au,'iormit, ortodoxii parinli Ei fralii nostri, iubito-nu1e de 6meni, D6mne.

L: iine. lui,nd clin a patra presciri o pd,rticici,, zice apa:

IDorneneqte, D6mner.. dup6 mullimea lndurd,-

4c.l;

4at4sau

:---,r file-si a mea nevrednicie; 6rta-mi t6ta:=a i.e soe si fara de voie; gi s6 nu opregtip=,:etele mele darul sfintului Tdu Duh,

gregalapentrudespre

I

darurile ce sunt puse inainte.l,::-:+ ,.. sti, ci Preotul este dator a pomeni qi pre archiereul, care

l'a hirotonit.

S: ir,rl: i acesta. Iudnd huretele, stringe cu ingrijire pre disc',i-ite.eie din jos de slinta, pA,ne, ca s6 nu cadi jos ceva dintr'Onsele

-{poi Diaconul, lu6,nd cidelnila gi puind intr'Onsa t6,m6,e, zice i- ::::. Preot : Binecuvinti, Sti,p6,ne, td,mh,ia. $i indaffi continui :l': - - rlui sd ne rugem. Iar Preotul zice rugiciunea ti,md,ei :

. { ,

rut-Qat

"rr.?4 |

,vt " J

, Tam6,e $i aducem lie Christ6se, I)umhezeulnostnr. intru miros de buna mitdzmd,duhovnic6sci,,

Page 75: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

ilfi!,Ii l

itrI1

ilili t

l tI I

1iI t

ilIttu

pre care primindu-o lntru iertfelnicul T6u cel mar

bt. sus de ceriuri, trimite-ne nou6 darul preasftn-tului Tcu Duh.

Diaconul: Domnului s6 ne rugi,m.

Preotul tery3il4*,919'9s*"s*pune*d*"as-trpras=tilJer.,!-CI$r zic,Qa$:

Si vfi"d-*{euu, a statut de-asupra, unde erapruncul.

Diaconul: Domnului sd ne rugdrm . H4nrr^*;^fu lt'*I'-

ffsrtot,-c-i,dind g,coperemGntul cel dint6,i, acopere sflnta pf,ne impreund,gi discul zic6nd:

ffiU+:tul a tmpdrafit, intru pod6bfl s'a lmbt6,cat,ffiW# fmbracatu-s'a Domnul intru putere 9i s'a tncins,

ffit*o clt a intarit lumea, care nu se \r& c1ati.Gata este scaunul TCu de atun cea, din v6c Tu eqti.Ridicat-au riurile, D6mne, ridicat-au riurile gla-surile 1or, ridica-vor rlurile valurile lor, de glasuride ape multe. Minunate sunt inallarile ma1ii,minunat este lntru cele inalte Domnul. MarturiileTale s'au tncredintat fdrte. Casei Tale se cuvinesfinlenie, D6mne, intru lungime de zLl'e.

Diaconul: Domnului s6 ne rug6,m. Acopere, std'p6'ne'

Iar Preotul, timf,,ind al doilea a:4p9relqegt, acopere sfintul potir zic6nd:

Acoperit-a ceriurile bunatatea Ta, .Christ6se,gi de lauda Ta este plin Pam€ntul.

Diaconul: Domnului sd ne rug6'm' Acopere, st5'p6'ne'

i-lr" Preotul ti,mf,,ind aU,rgilga acoperem6nt, adecd, aerul, acapge Fg,

$ee -€ REt. touELA B*

iertfelnicul Tcucela

mal

acopere-ne pre noi cu acoperemintul,aripilor

_Taie, aepAftez;a di la noi pre tot dugmanul Ei con-

Page 76: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

*€ DUMNEZEE$TET pRoscoMEDrr. B* 67- ' .

trariul, impaea viala n6stra; D6mne, milueste-nepre

''ol gi lumet T" ?i ma,ntuegte sufietele nbstre,

bun iubitoriu de 6meni.pToscomedia, zigggd

de trei ori:

, . f qlnecuvlntat egtl Dumne zeul nostru, carelebure ar vort aga, marire Tie.*,

atd,, ziee),t-={->Totd6una, acum gi pururea gi in vecii ve-

cilor. Amin.Si se inchind, am6ndoi cu t6t6 evravia, de trei ori. Apoi luf,nd Diaconul

cldelnifa zice:

I cinstitelor daruri, Domnului s6 ,. rugd,m.lar preorul zice rugd,ciunea punerii inainte:

J-g

, ,Rp*oezeule, Dumne zeuL nostru, cela ce pd,neai :9*I cea cer6sca, hrand, a t6ta lumea, pre Ddmnul

gi Dumne zeul nostru Iisus christos -l-ai trimis

md,ntuitoriu. gi rescupneratoriu gi de binefacdtoriu,carele ne binecuvintezd, gi ne sfinlegte pre noi:insu-li binecuvintezd, ac6sta punere inainte si o- - : -^^ ^^.L^ 1r

^ | - ,' I r r ^ | . , : -primegte pre dinsa intru jertfelnicul Teu cel inai

pre sus de ceriuri; adu-fi aminte, ca un bun ;i, iubitoriu de 6meni, de cei ce o au adus si a"

-rdi

pentru carii s'au adus; gi pre noi ne pazegte ne-i g-pdit1 intru sfrnta rricri,re a, d"d*-;Etno,*^ Tale taine.

,. .-_\.

9.r

SI

Page 77: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

re._::

68 *E RENDUELA B*

(ca s'a sfinlit gi s'a preamd,rit prga-cilstitulsi de mare cuviinqd, numele Tcu: al Tatalui, 9i1

- F. . t . . r i I I I T\--r^al Fiiului, gi al sflntului Duh, acum gi pururea

gi tn vecii vecilor. Amin.

$i dupe acesta face preotul apolisul mic tot acolo, zic6n{ aqa:

Mf,rire fie, christ6se Dumnezeule, ni,dejdea n6stri,, mi,rire fie.Diaconul: Mf,,rire, qi acum' D6mne milueqte, de trei

ori. Binecuvlntd, ph,rinte.

De este ce''r"lnviat tlin mor{i; iar

de nu, sd .zice numai I .

Christos adev6ratul l)umne zeul nostru, pentrurug*eiunile preaeuratei Maicei Sale, ale celui intrusfinti parindelui nostru Ioan Gura-de'aur'' afchi'episcopul Constantinopolei.

Iar c$,nd*se-:qli-qig-?--!-itt"gi1 mrygfui'vasile zice :

Vasile cel mare ;l Cheilriei Capadochiei, 9iale tuturor sfinfilor, se ne miluiasca 5i . se nemd,ntuiasca pre n6i, ca un bun qi iubitoriu de 6meni.

Diaconul: Amin'

Iar dupd, Apolis, t4,m6,iaz4 Diaconul stjnta Proscometlin _Dup6,- aceeamerge E1-ti,mfl,iaze sffnh m?s6, imBreiur

Jn mormdnt cu truPul, tn iad cu sufletul,ea lfn Dumne zert, Ei tn raiu cu ffilhariol, - Ei. prescaun ai fost, christ6se, impreuna cu Tatal Ei cu'Duhul, t6te umpl6ndu-le, ce-]a ce eEti nedescris"

Apoi psalm.ulft pre carele rostindu-l c5,deqte altariul pi ffitn biserica'

i"r*i"-e"a intri,.{arnpi in sfintul altariu, 9i td,mA,iazd, .sfinta masi' 9i

Page 78: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

c-l+., =8 DUmNEZEE$TEI pRoscomEDII. B*

:re nreot, Dupi, aceea pune cidelnila la locul ei, gi viind vremea &se ncepe sfirita lituigie, ie desChid u$ile imp6ri,teqti, preotul qi aia-

vorului, carele pret-utindenea egti gi t6te le plinegti,vistieriul bunatalilor gi dAtetoriule de via{a: vin'osi te salagXuegte tntru noi gi ne curalegte pre noide t6tA spurcflciunea, gi m6,ntueqte, Bunule, sufle-tele n6stre. (De B ori).

i. If.arire intru cei de sus lui Dumne zelt, Si pei

*pam6nt pacg tntru 6meni bunavoire. (De 2 ori).

I)6rnire, bu-fle mele vei deschide gi guramea va vesti lauda Ta" (octaffi).

-.i'oi Diaconul sfinta masd,; gicur'i accsra. piec6,ndu-gi Diaconul capul sdu clttrd" preot qi liind qi

orariul cu trei tiegete ale m6,nei drepte, zice:

I=remea este a face Domnului, binecuvintaStapane sfinte.

Preotul il binecuvlntd, pre dinsul zieOnd:

Binecuvintat este Dumnezeul nostru, tot-d6una, acun3. qi pururea Ei in vecii veciior.

Q-iaconul continui,: R6g*,-te pentru mine, st5,p$,ne sfinte,)

Preotul:,Se fue?repteze Dornnu.l paryii t6i spse tot lu-,)

crul bun.Si iarnqi Diaconul: Pomenegte-nrd, stf,pe;e siirrte..

Page 79: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

70 -H REND. DUIvTNEZEESTEI PRoscoMEDII. g*

iso tetmpdra{ia

Preotul:

pomen6sci, Domnul Durnnezeuqi pururea

lntrusi in,Sa, totd6una, acum

vecii vecilor.Iar Diaconul zice: Amin.

Dup6, acestea lnchinfl,ndu-se diaconul, iese pre uqa cea dinspre miazil

n6pte gi st6,nd la locul cel obicinuit, in dreptul sfintelor uqi, se lnchinicu evlavie de 3 ori, zicdnd intru sine:

i,D6mne, buzele mele vei deschide qi gw*a meava vesti lauda Ta,l

Apoi ectenia cu glas lnalt : Binecuvlnt*, st'd,pA,ne. $i inrye Preotul:

Binecuvintata esie tmpdrafia, eie,/-^n te''-"*t 'Se lnchid u-sile imp;"-u-*-.'r,O'

;"4^

E de lipsa, a gti, c* -._ de va servi Preotui 16,16, Diacon - cu-

vintele ce le zice Diaconul la proscomedie qi la liiurgie, lnaintea

Evangheliei, gi la rdspunsurile lui, adecfi,: Binecuvinti,, sti,pf,,ne, 9iImpunge, sti,pf,,ne; gi Vremea este a hace, gi alteie, s6 nu le zicd, ci

numai ecteniile, gi cele obicinuite ale preofiei; iar de vor servi preoli

mai mulli (in sobor) impreund,, t6t5' lucrarea proscomediei numni un

preot sd o fae5,, si eeialalli, ce servesc, nimic de ale proscomediei de

osebi sd nu zicf,,.

Page 80: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

t1. ' >, . \\ 4- .1-L)

Page 81: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 82: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

E-

DU MNEZETSSH LTTURGXHa celui dintre sfinli, pdrintelui nostru

tr c e" :a)- Grrr*,- d- e- €"'LJ-r"Arhie pis copul Ooustantinopolului,

56 incepe asa: ;

liaconul; Binecuvlntil, sti,pf,,ne.

?:=::iri. fac6ncl eit evanghelia s6mnul crueii, ziee:

TEinecuvintata este tmperd,tia: a Tatalui,& Fiilui- si a slintului Duh, acum qi purureain recii Tecilor.

Chorul: Amin.Diaccnul: Cu pace Domnului sd ne rug5,m.Chorul: D6mne miluepte.

Fentru pacea de sus qi pentru md,ntuirea sufletelor n6stre,Domnului sd ne rugd,m.

Fe::.tr-ti pacea a t6ffi lumea, pentru buni,starea sfintelor luiDumnezeu biserici qi pentru tntr'unirea tuturor, Domnului s6 nerugdm.

Pentru s{inti, biserica ac6sta qi pentru cei ce cu credinfb,, cu

Page 83: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

aC \-I eJ, DUIVINEZEESCA LITURGIE

sisd

P entru preaind,Ifaltd {*iJ#;'';;ffit;.;u:***--- 'g

nostrut(Cutare), sipentru t6th, curtea gi ostasii lui, Domnului se ne rugf,m.

Pentru ca sd'i ajute lui intru t6te qi sd-'i supue pici6relor luipre tot duqmanul si contrariul, Domnului sd ne rugd,m.

Fentru sfint loca,sul acesta, lara acdsta qi pentru t6te orageresatele, gi pentru cei ce cu credin!6, vietuesc intr'Gnsele, Domnuiuine rugd,m.

Pentru bund, linigtea vdzduhurilor, pentru imbelgugarea r6d.elorp6,m6ntului gi pentru vremi cu pace, Domnului s6 ne rugi,m.

Fentru cei ce umb1i, pre ape gi cd,li,toresc, pentru cei bolnavi,pentru cei ce se ostenesc, peptru cei robi{i gi pentru mfi,ntuirea lor,Domnuiui sd ne rugd,m. \ i -" -{' u !: ' {Domnuiui sd ne rugd,m. \ i :- -l' ,

r r (fentru ca sd ne md,htuim noi denoi de tot ndcazut,''ttienie,' gi'rie$oia,

n6stri,sfintiin6stri,

Domnului sd ne rugi,m.

Apdrd,, m6,ntuegte, milueste si ne pd,zegte pre noi, Durnnezeule,cu darul T6u.

P*. preasfinta, cvrata, preabinecuvintata, md,rita, sti,pd,nade Dumnezeu N6,scdt6rea, Ei pururea feci6ra Maria, cu toli

pomenindu-o: - pre noi tirqi-ne, qi unul pre aitul, gi t6t6, via{aiui Christos Dumnezeu s6 o dh,m.

Chorul: fie D6mne.

Preotul, Ecfsnisul:Ce p. sd cuvine t6ti, mil,rirea, cinstea qi inchind,ciunea: Tatd,lui,

gi Fiiului, si sfintuiui Duh, aco]ti si pururea gi in vecii veeilor.Chorul: Amin.

CAnt6,relii a6,ntd, int6,iul antifon" Preotul cste-sta rugF,ciunea ahtifonului;iar Diaconul, dupE ecfonis, face inchinftciune; apoi merge qi stf;, inainteaiednei lui Christos din frontariu, {iind orariul cu trei degete ale

, . . . i , , mf, ,neidrepte.

FBUgfi,eiuneq_ gntifcegUl_ni -iflffi,iu. - -' ' =-==-

o1q3g, rlum': .Zeul nostru, a caruia stapflnire-c.jite neasemanaia $i marire neajunsd,, d carui

ITi )' i l

l

Page 84: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

,q SF. IOAN GURA-DE-AUR,

mild, este nemdsuratd, qi iubirea de 6meni negrd,iti,:insu-fi St6,pA,ne, dy.pq bylu F{U,"91* Ta, c_4std,sple nq! Ei spre sfinti, biserica ac6sta, qi fa cunoi si _cu sgi ce d'impreuni cu noi se r6ga, mileleTale cele bogate Ei indurarile Tale.

Ial dupd termina,rea antifonului, sd relnt6rce Eiaconul iarisi inainteasfintelor ugi si inchind,ndu-se, zice:

Ia,rn gi iar5, cu pace Domnului s6 ne rugim.

Chorul : D6mne milueste.

Ap6ri, mi,ntuegte, milueste, si ne p5,zeqte pre noi, Dumnezeule,cu darul Tdu.

Pre preaslint a, curata, preabinecuvlntata, mirita, stipA,na n6strd,de Dumnezeu Nd,scdt6rea qi pururea feci6ra Maria, cu to{i sfinlii po-menindu-o: - pre noi insi-ne, si unul pre altul, si t6td, viala n6strilui Christos pumnezeu s6 o di,m.

Chorul , Tie D6mne.

ca u, r, ",t" ,tuni,lilll';,titlT'llr" impdri,fia si purerea, qimirirea : a Tati,lui, ;i a Fiiului, si a sfintului Duh, acum si purureaqi in recii vecilor:.

Chorui : Amin.

C6,ntiretii intonezd, al rloilea anlifon; iar Diaconul merge qi sti laic6na NdLscdt6rei de Dumnezeu, gi dupi, finirea antiionului, face ase-

' menea ca ;i Ia rugi,ciunea cea_ dintd,iu.

- [email protected]*€iunea, erntifonului aI doilea,.

-'^

':=I+-- *-. -:.*r-qEi/g.!J;?^-4.,*-*^*- t-

Page 85: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

tr-

dumnezedscace nflddjduim

Diaconul:

Ce bun gi iubitoriutni,l{d,m: Tati,lui, qi Fiiutui.vecii vecilor.

Chorul: Amin.

T.a .nut1{e, Si nu ne lasa pre noitntru Tine.

Iafi, si iari,. Apdrd,. pre preasfinta...Ecfonisul:

de 6meni Dumnezeu esti, gi fie md,riregi sfintului Duh, acum gi pururea si in

! ;

r*n - 4ogfleiunea arrtiforrului al treile:r.

,hffi'$.ll ::_ui dd,ruit n6ue aceste sugd,ciuni obqteqtiM gi lmpreuna gld,suit6re, cela c.-e si la doi'si latre1, ce sd intr'unesc in numele Tcu,-ui-t,ngaa;;se le dai cererile: hsu-li Ei acum plineqte ,ir.rilucgle ,spr.e folos aie robitbr Tci, da,ndu-ne n6uu i"iiiacest v6c de acum cu4oqtirlu adevdrurui 16rr, -si

E:)^q# sd fie viatardg..y?9i..daruindu-ne. t

'-tr*'m;;##mW#"ffi":\sffim.4,<A4.

" c6,nti,refii c6,nti, an treilea antifon, si'o ftox;*;tn, de va fi Duminecd,;#.::1"u ?lTiy_ lu^M*Tir:,.Freor'r qi Diaconut _ std,nd inainrea sfinrei

:,.f-lt *j.ql- ]"rnind,eiuni. apoi ia preotut sfinta evanghelie, o df,,nulur' sr merg amlii in dr6pta, Fr€ din dosul sfintei mese, inchi-npfy-se Ia t6te.raturile ei, presum gi tu a*ro"itu ;;i;";;ffiilrir",lf":i ':: ::j,Tu ^1lt ry* oEu ,"u _dinspre *i*re_"opre, mergend purrf,,-2"11"!","^lxvi"l.inglntea ror eu d6u6 sregnice ;

-r." i^^'id;i-rJtT;1:

fl'#tffi"ffi P]"\WW:fi*% e'3Sptere, Diaconul zice;- Domnurui sd ,,;( 1;';;';';^/' .,t-. &lr,:^*:<..

- l^

vt"ttt' *'"<*rhT9e'k4e<' *"f4'LJ:r rr€otfrJ zice rugi,ciunea intrd,rii in taini,: -

i-"2.+e.t "l,tr

L&t

4.44

'{^"^-

r* ! .t

:.,ffi EEug$,eiunea-intr*,rii"FNJ:*iqA"r, D6mne, Dury.ne zeul nostru, cela ce

Y a$- L " .'.'rniuri cetele gi ogtile fl,ngerilor

Page 86: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-9)-I Q), A SF, IOAN GURA-DE-AUR. B*

impreundr cu intrd,rea_ ndstra s6 fie intrarea sfin-tilor d,ngeri, cari servesc tmpreuna cu noi si im-preunfl, marrese bunatatea T;. ca Tie s6 cuvinetota md,rirea, cinstea -;i inchinaeiuhea: tatatui,qi Fiiului, gi sfintului Duh, aeum gi pururea gi invecii vecilor. Amin.iar dupi, terminarea rugiciunii, Diaconul - liind orariul cu trei degete,

gi ardt6,nd cu md,na drept6, spre rdsfl,rit - zice e6,tr6, preot:

Binecuvintezd,, std,pf,,ne, sfinta intrare,Iar Preotul binecuvintd,nd, zice:

IBinecuvtntatd, este tntrarea sfinlilor Tei, tot-dduna, aoum si pururea gi tn vecii vecilor. Amin,

Dup6; ac6sta rnerge Diaconul c5,trf,, archiereu, sau in mf,,nd,stiric5,irf,, egumen, si 'i ofere evanghelia spre sfi,rutare; iar de nu va fiacolo cel mai mare, o saruia p"entul . DupH, sd,rui,arenlerge Diaconui inaintea slintelor uqi, @p*l-sti, acolo pi,nd, larerminarea tropariului, cff,nd inalfd, pulin md,nile si arati, sfinta evan-rireiie, {fnc0nd cu ea semnul sfintei cruci); "apoi zice cu glas mare:ATVg U Li U I*D I I I ' :U.

cu intelepciune, dr6ptf,," Dup[, ac6sti, intr6, Diaconul in sfintul altarpre sfinta mas[,; iar Preotui inchind,ndu-se

=: r-,iec6,ndu-se gi cd,trd, coruri pulin, tntr& pre urma lui, cjr,nt6,re!i!- - - &- -- t - - - ,'-:l:'.ri, dupfr, cuvintele Diaconului ineep c6,ntarea:

:n'''l:Veni!i, s6 ne tnchinam $i s6 cademchristos, ryl"tqeqte-ne pre noi F'iiul lui Dum rrezetr,c9la. ce g*i minunat tntru sfinti, pre cei ce-Ti

cat)6.-

cdntam fie: Aliluia. , ,

Iar de este Dumineci,:{

.tt'ela ce ai inviat

eiintnm Tie: Aliluia.din morti, p,rg

Page 87: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

.G \{+>.1

. eJ, DUMNEZEESCA LITURGIE 'P*\9J

Urmdzh cA,ntarea obicinuitelor tropare; iar termin6ndu-Ie cfi,n-t5,re!ii, zice Diaconul cu glas: Domnului s6 ne rug6,m.

Ohorul: D6mne milueqte. 1

.Apoi plec6,ndu-gi capul oi,trf,, Preot, zice incet:

inallam: Tatalui, gi Fiiului, gi sfintului Duh, acum$i pururea* 4;/* rJ'rd M';%r ^1*/q-f( /'/xtu -(,O"Apoi vine Diaconul aprdpe de sfintele uqi, pi arefand cu orariul tntd,iu

spre ic6na lui Christos, ziee:

ne auzr pre nor.Dupf,, aceea intors6ndu-se cd,trd, cei ee

F$i ln vecii vecilor.9

Chorul: Amin.Iar e6,nt6,retii cf,,nt5,: Sfinte Dumnezeule. Intru aceea Preotul

ceteqte in taind, rug&,ciunea acesta a c6,nti,rii celei intreit sfinte.

f.trB]iumnezeule cel sflnt, carele intru sfinli odih-tg-' ne$ti, cela ce cu glas intreit sftnt egti F,qdat

- de serafimi Ei marit de cheruvirni, gi de t6taputerea cerdscfl inchinat; cela ce dintru nefiin{fr,lntru fiinla a,i adus tdte; carele a,i zidit pr9 omduBa chipul Ei dupa :&serndna,rea Ta, gi cu tot darul

Il6mne, md,ntueEte pre cei binecredincioEi Ei

stau afarFx, zL*e cu glas lna,re:

impodobit; cela ce dai 1nlelepciu.ne qinu treci cu \iederea "Pre

spre. md,ntuire I carele

t .e cetula ce cere sr)

Teup

t'os, ci pui pocain$a

Page 88: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

.I=-b: --*-i=-ga-L-*__-__r

::=-3=

IOAN GURA-DE-AUI{.

ne'aj inwednicit pre r9i, umilitii Ei nevredniciirobni.i ret, si in 6ra ac6sta a sta'inaintea *ari*iisri-ntului Teu altariu si .a"Ti aduce Ti, autoritu"inchinaciune Ei doxorlgie:' ins; Tt stapf,,ne, pri-meste si din gura ndstra a ceror'pecat6qi htieitsfinta cantarg, gi ne cercetd zd, pre,rii ,ob;"al;l-"Ta ; iarta-ne n6ue t6ta gregali, cea de voie ui f,l,rade voie; sfinlegte sufletile ' gi tr"p"r11. ;J;u- sine da n6ue s6 ne inchina* fiu ",i "orriogi"

i,, iof"flel1 vielii n6stre, pentru rirgnciunile p*r#i"i.icre uumnezev Nascet6rg gi 4. tuturoi sfinfilor,carii din v6c bine au placut Ti..

ca .fitrt eqti Dumnezeurnostru gi lie mErire innrlnm: Tatd,Iui,si Fiiului, qi sfintului Duh, acum qi pururea ;i in vecii vecilor. Amin.rtir-r,a terrninarea rugd,ciunii acesteia, preotul gi Diaconul zic inj,,

=,, .., s,'ix : :, 3J T,ffi :l hSJ' **f ;i r "iT#f#,T' :: r:-1 i: :i.'_* ;;: l, *:i::::-- ::-ri'rea -rJintei Trese" Apoi ziee nlacifrrttrcd,trd, preot, p""on_resre. std.pii.ne: si rnerg ta prosiornedie zic6nd:

Diaconri l ;

Sinec avint dzF*, stap6,ne,Iar Preotul, rnergdnd Ia locul

intru numele

scaunul cel de sus.ce] dt= sus. zice :

Binecuvlntat eqti.pre scaunur maririi impe-ratiei _:.kle, ̂sjta aa_ gzi- p"e cleruyimi, totd6una,acum gi pururea gi fn vecii"ii-ecr',ier. _ A*i;. ----.

4i \ ir":5

iI

P'eotul trebue s6 scie, cf;, Iui nu i_sd .*Ab, sal J#=

,1tx ^J

g:::,"&

-'7 -'.,,a':;::'

Si;;:1,'

Page 89: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

80

Diaconulcontinud,:

$i duhului

zice titlulCorinteni,

cd,tr5, Preotsfinta masd,

_1R R,urg6ciulre:n diuaEeimtea evalrghe*f;ei"

ffitrelucegte tn inimile n6stre, iubitoriule de dmeniV"J Stap6,ne, lumina cea nestricacidsa a cunostinteiDumne zeirti rale gi deschide ochii gfi,ndutrui nostJu,spre infeleg.ere.a

-eJanghelicegtilor Tale invefat:uri'pune ln noi Ei frica laudatelor Tare porunci, ea,,;. 9ll.?,3d t6te dorin,tele trupului, - viefuirestrurrtuala sd petrecem, tote cele ce stlnt spre bund,placerea Ta cugetfl,nd qi fac6nd. ca Tu usti lumi-na,rea sufletelg*_.Si JrUpUuUcr_Dyq":-zr"le,-g#[email protected]!an.,--rmf idunagi:*lyi Wtu"#fiu"tpor-;i- til-ii;ii"rL, -F- p;;"-rm_H#F tnului qi. d.* viafi. facc.toriurui iu" Duh,

cetegte rugi,ciunea ac6sta:

gi pururea gi in vecii vecilor. Amin.

Page 90: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

.6\r

->-l. e),

i--t )!-: i

^-)IOAN GURA-DE.AUR. B_

Diaconul - clutfl,nd sd termimeze ta tirnp oi,ditul - pune c5,delnifa la

locui ei; primegte sflnta evangheiie in mf,,ni qi - apropiindu-se de

Preot - i-Ei plecfl, capul sdu, Ei liind impreun[, cu sftnta evanghelie ridi-

cat[ Ei orariul intre degetele dela mfl,na dr6pt6,, zlce:

Binecuvinhdz,S,; stfl,pene, pre binevestitoriulsfintului apostol gi evanghelist (N).

rlurnn. X":'T;J'ffi;".ilXh"-,**ului meri-tului, lntrutotlaudatului apostol gi evanghelist(l{), s6-'ti deie ,!i. cuvdnt, celui ce binbvestegticu putere multa, spre plinirea evangheliei iubi-tukri Seu Fiiu, a Dornnului .nostru Iisus Christos.

Diaconul incheie rugb,ciunea cu: Amin.

-\poi inehina,ndu-se 9i eqind pre sfintele uqi, precedat de d*ud

sie=.pig.. merge*gi stf,, pre amvgn, sau la loCul eel rdnd"uit.

Iar Preotgl, stflnd inaintea sfintei mese qi'cfi,utfi,nd spre apus,::i: .r.. j::1s ruare:i.-C_U*i4,e,lepciune drQptd,, sd.ascultd,m sfinta evan-ghelie. Si indat6, tot Preotul: Pace"tuturor.

Chorul: Si duhului Tdu.

i':, ''*nu1:::,qig silntl evanulelie a lui (N.), - cetire.

Cnci'i;-i: Mf,,rire, Jie D6mne, md,rire Tie.

- Preotul: Sd lud,m aminte.

Acum inCelle clia"cofriil eetirea evangheliei, cl1 evlavie, lin,

Sd luim aminti.Terminf,,ndu-se evangheHa,

celui ce binevestegti.

Chorul: Mi;rire Jie,

( ,

ra,rzice

'| ,,,*i*.**i:r 'f: , ,,*

Page 91: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

.i\a'

i _s.

*ffi. -L

-€ DUI{FIEZEESCA LITURGIE B*

Apoi vine Diaeonul pil,nfi, la sfintele uryi, ryi de sfinta evangi:eli* tnmflna Freotului. Sfintele uqi se inchid;'Diaeonul se rointdrce la ioou.l

s6 ui,.* r"rTifl:TffitnruTll-rfl":ffiur nosrru, sd zicemehorul: D6mne milueEte, odatfi,.

D6mtt" atot-fiitoriule, Dumnezeui pd,rinfitor nostri, rugd,mu-ne

!ie, aazi-ne gi ne milueste.

thorul: D6mne milueqte, sdat*.'.. 'Milu.qte-ne

pre noi, Dumnezeule, dupi, mare mila Ta, rugamu-ne i'.*- ,_\ : - - - ^- : - - - - - - : r - - - - .a ^adzi-ne si ne milueste.' \ . . ' '-'""'oehorr-rr: D6mne miluegte, de u orr,r'

*L*./*;/O ^__,Itsui'g$*eiunea, esa"slx:;€ s66ffi /-

ffild*tr., Dumne zeul nostru, primegte ae6sta ru:'W? gaciune caldur6sa de la robii Tei gi ne miluegtepre noi dupa mullimea milei TaIe; $i trimite ln-durarile Tale preste noi Ei preste tot poporul Tdu,carele agt6ptfl de la Tine mdtfl mila,.

-','n fnce ne rug6,m, pentru preasfinlitul arohiepiscopul qi'rnef,ro- :potitui*lsire episc,:pgl :trostru, N.), ;i pentru toli fralii nostri cei intru.Christos.

+- - ln"!.qg rugngl pentru preain5,llatul imperatul 9i regeie nostru

{Cutare), pentru std,-pd,nirea, biruinfa, petrecerea, pacea, s6,ndtatea,mfi,ntuirea si ertarea pdcatelor lui, qi pentru ca Domnui Durlnezeu+ --

nostru mai ales sO-'i dq? sporiu qi s6-'i a,jute lui--fDtrii--t6te, si sdsupue pici6relor Lui pre tot dugmanul 9i contrariul.

fralii nostri: preolii, ieromonachii, iero-ntru toli cei-iittru Christos frali ai nostri.

fer:cilii qi pururea pomenilii ctitoriistln'u{si lui aeestuia, ;i pentru toli cei mai din'nainte adorrnilii

frafi ai nostri, aavii zac aicea, gi pentru dreptcredincioqii, :$a

butindenea.

,t{.;.t

lr)' t' (.f

:

i

Fl.€

Page 92: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

i l i .1",, i ., . . ' . , l ' ,t, '- l l ' i l , i lrd,

i' ,nce ne rugem pentru mila, vi6ia, pacea, se'ndtatea, mdntuirea',

cercetarear li,sarea,, ;i ertarea p6catelor lobilor lui Dumnezgu: ctitori

qi intru tot oinstitfi biserica acesta, pentru cei ce sd ostenesc, pentru

cei ce cA,nti,, Ei pentru poporul ce sti, inainte' aFteptend de la,Tine

mare ii multi miid" , : .rl;:::u.,i ','..,'.. ':t..

'' I b, inrlurat gi iubitoriu de 6meni Dumnezeu e;ti, qi fie milrire

in5.itd,m.: Tatilui, qi Fiiului, pi sfintului Duh, aoum 9i pururea qi in

vecii vecilor.Oirorul : [sti11.

' l ' l '

- . , . - : . l r l ! l .

' -.ilueEte-ne pre noi, Durnnezeu-le

!ie, auzi-ne !i ne miluegte.dupF. mare mila Ta, rugemu-ne

ncA

D6mne milueqte,

ne rugem pentru odihna sulletelor repausalilor rohilor lui

si pentru ca sd se ierte lor t6t5' gresala cea de voieDumnezetts i cea iar i r

a-o ciihne-c

de loie,

Domnul Dumnezeu sd aseze sufletele ior, unde dreplii sd

ila 1ui Dumnezeu. impEr.ltia ceriului qi iertarea pdcatelor l:r.-

la chrisros. impilarui ce1 iira de roorte Fi Dumnezeul nostru, sd oetjem. ' :

,;ifi,,umnezeul duhurilor gi a tot trupul, (:a,rele ai il:!F.lo

"at"ut mdrtea qi pr6 diav_olul_ ai surpa- qi 3 | I

daruit via{f,, lumii T'ale: insu-lt D6mne, odi}.'-ee'ste isufietele adlormililor robilor Tei (N-)' ln loc lumin:-' - ;

,- ln loc cu verddtd,, in loc d.e odihna'.-'1

4'*ir;;;"-;rr=irit-.ij+,'3++_'

Page 93: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

:+ .cl ' . . i r r ' - r l i l l t { t , I i i

fugit durerea, intristarea S1 suspinarea. Si ori-cegregald,, ce

-ag facut ei cu cuvtntul, sau cu fapta,sau cu g6,ndul, ca un bun Si iubitoriu de 6meniDumnezeu i6rtd,; cd, nu este om, carele se fie viuEi se. n_u greqiascd,. Cd, nu numai Tu egti fara depdcat, dreptatea Ta este dreptate in v6c gi cuvintulTdu adeverul.

Eclonis :Ce tu egti invierea, gi vi6!a ;i oclihna adormitilor robilor T6i

-'. . Christ6se Dumnezeul nostru, si Tie mirire ind,Ifim, lmpreund, qicelui fd,rd, de inceput al Tdu pdrinte, si preasfintului, bunuiui, qi rlevield, fi,cdtorului Tdu Duh, acunl_ qi pururea si in vecii vecilor,. .1

"-',, -i.,.:: . :r'z:-; i,":,e _p{.iritll tneimis; iar Diaconul zice ecienia:,l;iugafivd cei chiemati Domnului:

| -. - :, .r : [[nu1s milue;te.

_, j',lei creclinciosi pentru cei chiema{i s6 ne rugim:

;i aposto-

\ , t^ ,-rlanf,ueste, mrlueste, apdri, ;i-,i pd,zeqfe pre d6ns,ii, I)umnezeule,

cu dzr,rul T6u.

Jei chiemali capetele vdstr-e Domnului s6 le plecafi.Chorul: Tie Ddmne.

i tr[ugrr, :' .r;rea, pent(;trE, eei e.lnierrra$i nr:ri inrerirrte:.... *rlt riesf':r,r€E"eea sffintulenielnsimis"

fffi^ E o., Dumnezeul nostru, cela ce lntru celeI F? fnalte locuegti gi spre cele smerite priveqti," ? inalte locuegti gi spre cele smerite priveqti,

,a"gtra "'; -r,:'imis rna,ntuire ndmului omenesc pre

I /-:-_-:-

.,__va Domnul sd-'i miluiasci pre d6ngii;i:d-'i invele pre ddnsii cuvintul adevdrului; ipC le descopere lor evanghelia drepti,lii;

?.r,.5i-'i impreune pre dOnqii cu slinta lui eat6lic6sce

lici biserici.

Page 94: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

*'

.l)It

it,{ .{1li,i

i

!,-..

unul nascut F iiu1 Tcu gi Dumne zeu, pre Domnulnostru Iisus christos : cauta spre robii rci acesticli.emati, cari gi-au plecat catra Tine gwmazii 16r,Fi-li lnvredniceqte pre dongii tn timpul cuvenit deb."i? nagterii celei de-a d6ua, spre ierta,rea pdcatelor,fl de vestmintuX nestricaciunii; tmprerina-,i pred.egii cu sflnta Ta catolie6sca gi aposfolicd; biser-icaFi-'i numdra cu turma Ta ce& al6sa.Preotul zic0nd Ecfonisul, insemn6z& asutr)ra sfintului antittcis cruci$- -- -- ' t

eu sfintul &wre$b.

mare cuviin{5, numele Tdu: al ratd,iui, gi al Fiiului, gi al sfiniuluiDuh, acum gi pururea qi in vecii vecilor.

Chorul: Amin.

'"-Diaconui ziee: Cfi,{i sunte{i chiemafi, eqifi.

i*.r ift: este qi ai ticilea Diacon, continuf;, aeela:f,ei chiemafi, egi{i.

Apai iarf,qi cel din*d,iu:t-,d.ti sunteli chiemali, eqifi.

Cei atr doiiea:

sunte{i credinciosi, iard, qi

- Iar de este nurrtai un preot, atuncea zi,:e acesta tot. asa:,ueti sunte{i chiemali egiti, cei chiemali egi{i, cefi sunte{i

:^lt:i?tl Tt91 ca nimenea din cei chiemali; caEi *uni*gi

"tuaiog;osiiard, qi iari, cu pace Domnului sd ne rugd,m.ehoruX: D6mne miluepte.

Ca nimenea din cei chiema-ti; c6,!iiari, cu pace Domnului sd ne ruga,m.

Chorul: Ddmne miluegte. ._

Page 95: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

rB*gfi,eiune:r, i*t6ia pentr' eredineiosio dupi, in-.;^a=i.. tirrder.ea *tntinrisulrri.-/aril::Fi\r r | -

$ffif#"lqamim Ti., D6mne Durnne zeal puterilor, ca_tffii rele ne-ai invrednicit pre noi a sta gi acuminaintea sflntului reu artariu gi a cadea iu tndu-lf,trb Tale, ,pentru pecatere n6stre gi pent*o" uilu-terile cele din negtiinqa ur9 poporuioi', prl*"gt-,Dumnezeule, rugabiunea n6sfra*; fa-ne p-r* ,ro'i afi vrednici ge-$ir aducern Tiu rugaciunij cer"ri sijertfe fara de 's6,nge,

pentiu tot" poporol Teu, ;;ne fa demni pre n-oi, prc carii nu-i,i pus la u".JJserviciu al rerr, cu-puterea Duhului rcir celui sftnt,fera de oslnda. qi fira tmpedecare, intru marturiecuratd, a congtiinfei nostre, s6 Te chiemam pre Tinein tot li*p11l gi. locul, ea - auztndu-ne pri noi, _sd ne fii "milostiv tntru rnulfimea bunataqii Tale.

86 -.H DUmNEZEESCA LITURGIE ts*

[perd,, md,ntueqte, miluegte, gi ne pi,zegte pre noi, Dumnezeule,darul Teu.

Chorul: D6mne milueste.t ,* ' '' :- -$.ntelepciune:

s. Ecfonisul:- ua Tie se cuvine t6ta md,rirea, cinstea gi inchind,ciunea: Tatd,lui,

qi Fiiului, si sfintului Buh, acum gi pururea qi in vecii vecilor.Chorul: Amin. #s

*'Diaconul: Iari, qi iarg, gu puru*bo*nulu| sp ne rugEm.Chorui: DSmne"miluegte.

Preotui singur f6,rd, de diacon, nu ie,.A.p€rd,, nr6,l ueste etc. Iar6, de este

roste*.r .i cele urmf,t6rele:

cu

zice ecteniile maiqi diaoon, acesta

Page 96: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-g\.e) A SF. JOAIi GTIRA.NE-ATJR, '8* 87- -

I;entru pacea de sus gi pentru mf;,ntuirea sufletelor n6stre,Donrnului sd ne rugd,m.

Chorul: D6mne milueqte.

Pentru pacea a t6th, lurnea si pentru bund,starea sfintelor lui

Dnmnezeu biserici, qi pentru intr'unirea tuturor, Domnului sd ne

rugIm.

Pentru sfintil, biserica acesta si pentru cel ce cu credinlH,, cu

evlavie qi cu frica lui Dumnezeu intrd, 'ntr'6nsa, Domnului sd ne rugd,m.

Fentru ca sd ne m6,ntuim noi de tot ndcazul, mA,nia 9i nevoia,Domnului s6 ne rugd,m.

-#--Rugf,,cinne& & ctdugl $Bemtrlr srcrtimeioryi.-:: i=

Ell'araei de multe ori cadem la Tine Ei Ti" ne'&' rug*ffi, bunule qi iubitoriule de 6meni, ea- uitflndu-Te Ia rugaciunea n6stra se curnleEtisufletele ryi trupurile n6stre de t6td, intinaciune,S--simlurilor gi a, cugetelor qi s6 _ne dai n6u6, sd nemtaliqam nevinova{i gi fAra de osinda fnainteasftntjuiui TCu jertfelnic. Ei d&ruegte, Dumneze'sle,gi celor ce sd rdga dimpreun* cu noi s-porire vielii,credinlei qi tn{elegerii ce}ei duhovnicegti. Da'Ie _1or,ca totdeuna cu frica Ei cu dragoste se servdscflTie, qi cu nevinovalie, fa,ra osinda sd se lmparta-sesc6 cu. Sfintele Tale taine si s6 se tnvrednic6scade imperalia Ta cea, cerdscdl.

Apera, m6,ntueqte, miluegte, 9i he pazeqte pre noi, Durnnezeule,:: iarul Teu.

Cirarr:l: D6mne milueqte.,A

D!:"r r:0nr1i : Inlelepciune.

:-,,^ rrrr=5. tn altar pre uqa, cea dinqprc;L75"ngnt,\ .: "3*-,.

-t+"='t;tg ;'

/ " - : /' I :.

-:j3

1./

i. -s\:.--ks-=ie:i:jar . . - i ,

Page 97: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

88 -S DUmNEzEESCA LITURGIE ts*

Preotul Ecfonisui:C" sub std,pf,,nirea Ta totd6una

innlfnm: TatH,lui, si X'iiului, qi sflntuluivecii vecilor.

fiind pd,zifi, Tie mi,rire s6Duh, acum si pururea qi in

Chorul i Amin.

Rug6,eiurroa, car*a, o est€qt€ Freotul in tainfi,efimd se eA,Ertd, eherunvinnfledsea eA,ntare"

ffii*unea din cei legali cu poftele gi cu placerileHH trupegti nu este vrednic sd vie, sa; s6 seapropie, sau sd serv6scd, Ti*, imperate ar maririi;cd,,a servi $ie este lucru mare gi infricoqat chiar giquterilor celor cerepti. Dar inse, pentru iubireata de 6meni r"u nu$raitn gi nemcsurata, nemutatgi neschimbat re-ai facut offi, qi archiereu Te-ainumit n6ue, d6,ndu-ne lucrare de sfintenle a servi-fll"i acestuia El a jertfei celei fara de s6,nge, ca unStap6,n al tuturor ; cd,et Tu tnsu-fi, D6mire Dum-nezeul nostru, stapfi,negti cele ceieEti gi cele pa-m6ntegti, carel* I" porli pre scau.nul' cheruvimilir,Domnul serafimilor qi impdratul lui Israil, cel cee-qti

'nul sfint gi int'ru sfinli

"diil;sti. -ii't.

ri".dar.Te rog, cela ce egti singur bun gi 'binevoitoriu,cautd, lpre mine pdcatosul Ei netielonicul robuiTgy, Ei:'rni. curafegte sufleful" gi inima de cugeteviclene i Ei indestul6za-md cu puterea sftntlluiTcu Duh, c&,- sd stau tnaintea sfintei Tdle mese gi sc jertiescsfintul ryi preacuratul Tcu trup gi cinstitui sa,nge;

' la Tine "iiqd,Jt{ plec grumazii mei qi Sie ;ic

Page 98: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-€t-d .r sFlqrN GURA_DE-AUR B* 8e

:-: .::d tf;,rn6,e,Iarfrsi se deschid sfintere usi. Apoi - ru6,nd Diacoir*r cfr,delnitar i * imAa

- . . : , -^ ^:a--e ;;;;;;;;.,"-H'i;.'1 :. ;:3?i?::ri:11l.rfi:i lmtrrrejux, u,iiu*iot iot, F;; ;;;;;" $r-;;;.-: ,. :ig:^f:,?t1ui !o qi tropare de irrnilinlH,, *u* l.*"r.#."^ulul

'- -: - "' z;':€nrr psarmui f"o +i tropare de ilrnilinlH,, efli,E r.a vrea. Ase_

:;_-,,..:t ::::Yl _-{por-rqcqg-l***p,r.9q9_gp.re.diq, ma: 1r:::i'ie rnersend

; :iY:.$;1r._3'1S{ ;ry,;;,,l";ii"i'"-"=..,,,il#;;:,i::lTjfer-;i:f* iT -noei,t9!C,_ ffi'*';;il' nul, ;;.- ;##?#:UI,:ot?

ij:t?,".:, j:j.T*:ltyt, l"#4 rierui" it p.*'.. ,. umdrur cer srang

: =. . " ll:i nr'l preottrl stirrtul disr., il funp pre oanul Diaeonuhr*il:rns" *vtavie, riind sin conJ'i*p"C,i=* g*lfiFfu{fr.:fla, :roi s'a desvoltat usul, .e jiago"oiH;

_rog: Nu int6rce fata Ta de la mine, nici s6 melap_ezi dintre servii' T6i, ci me invredniee$te, case-Ti aduc Ti", eu pecatosul gi "u"rua"i""it rin"jTeu, daruriie acestia. ca r"' .qTi cet ce aduci sicel ce Te aduci, cel ce prim.gti _!i care T. il;;;ti;christ6se Dumnezeul n6stru, 'qi

fie marire inai{am,:Tti::i"?_ ?i cetui fara $e. injerur at r;; pari"t.,sr preasfintului gi bunului $i de vi6{f,, faeetoriuluiTeu Duh, aoum gi pururea gi ttt o.cii ir.riior. e*irr.Dup5, terminarea rugd,ciunii zic si ei in taini, ca,ntarea cheruvimicoscd,

de B ori, qi dup6, fie-eare sf6rpii,, s6 inchin;;;:

a.. , $)a1ii _pre Cher.uvimi, cu taina tnchipuim, pifacetdrei de vi6!a Treimi intreif sfinta carrtuJaa.ducem, t6ta grija cea rum6sca acum se o rapaa,nm.ca rr., tmperatul tuturor g6-'r primim - 1ir-

- Lrrnev6zut, incunjurat de cetele anlgeregti. ititoiu,Aliluia, Aliluia.

--.' -

t . t . r r l

_tr . . : r i

Page 99: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

eo -E DUI\INEZEESCA ltrunctB €*

sgq-- !g, t runte; iarnupecap,cainal tebiser ic ior todoxe) ' IarPreotuliirspEi ia sfiptg.i-1q fir firye;ni;i - merg6nd Diaconul inainte -- ies ambii

pre usa cea dinspre mez6,-n6pte, purt6,t do-t. inaintea lor d6u6 sfegnice'

Astfel cu pagi lini Ei pi,trungi de cea mai ad6nci, evlavie merg in

semicercspremi j loculbiser ic i i rug6'ndu-se'Diaconulz ice:

Cfiri*to* iubitoriu, se-'l pomen6sca Uornnul uum-

nezeu tntru imperafia Sa, totdt6una' acum EI pu-

rurea Ei ln vecii vecilor', Chorul: Amin'

De va fi numai un Preot, le zice singur pre t6te acestea::.-: pre preasfinlitul

-#hiepiseopul..qi metropo-

lit;,G;; "I*"op"t' ."o stru' Cufare)i sd-' I pomen6sca

Domnul Dumneieu lntru tmperalia Sa'

Iar 'cf,,nd servesc mai mulli preoli' le rostesc peronil6'nc1u-se:' . "1

li Fre preainallatul tmperatu] 5i regele nostru

(Cutarei, s;-'1 pomLndsca domnul Dumnezeu tntru

tmp6rf,,{ia Sa.Inmetropol ian6strdlsemaiobic inuescqiacesteponnenir i :

E,refrat i inostr i :preol i , ieromo-nachigi iero-diaconi, 9i pt" ;;t;1""1 ptto!t*: Ei :,a,11911;:-?^

*3:tffi;;rla5o*nul Dumneze,r intru rmp6ra!t-1, su';* En;

"ui ce &u adus aceste sfints-darurf (pr9.

i"ruripl-.1 Ei pt. aceia, penliu tgi le-au adus - vll

sau morti l's6-,i pom.nesca Domnul Dumnezeu

lntru imPdra,fia Sa.''' P** ferici{ii qi pururea . pomenl

'--dffi;i t"dguiui 'u,tt-*toi*, (qi pre a|

.. a--------{

'l.'.-..g: 1" J*.- r l . j-- "\*

-='uJ*-<*4.i*

r-t-) \?--

Page 100: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

{t

€ a sp. toarv nunA-og-.qun" B* elv *\r.r_uri,-l, l u -cl. [$!* yI

ffi t?Tr"6sca Domnul Dumnezeu intru impe-

_ Apoi iard,qi cel dint6,iu:

' *qi pre voi p-r*oti, dreptcredinciogilor creqtini,se w pomen.sca Domnul bum;;;; htru impe-;::i?";a,,

totd6una, acum si p;;;;;. ei in ".iii

Chorul: Amin.Itrtr'aceea Diaconul, mergOnd incet, intrf,, in altariu pre sfintele usi, pi Ist6de-adrepta; iarcA,ndintr5,preotul ,z iceoiu,oi lor . j i -u.ou"* ' ,

^-^,_-__ryreo!ia,T* le o pomen6sca Domnul Dumn ezeaintru impera{ia Sa.Iar Preotul rdspunde Diaconulai:

Eliaconia Ta s6 o pomen6sca Domnul Dum_nezeu intru lmgera{i3 S;, toffieuna, acum gi pu-rurea si in vecii vecilor"

- -'-i

-=. - :r ' : .::r ' tuj irotir j:re sftnia mas6,; asemenee ru*,nd ei sftntur: __. . _ . .L i . r r i i , , ; ; i1 i , r r t : p*n* 'o* l i i " ra rnisr . z ic.nd:'fosii cer cu bun chiq de pre remn toarrJ f"ru,

:_T.1LiT!l'rt f.,l"' cu giolgiu iurat infagura"fi"_,rsr cu mlrezme ln morment nou ingrop6,rraol,t, r.;;_.rn morm.nt cu trupur qi in lad cu suftetul,ca un Dumne zerr, in raiu cu taUrariul, qi Br;-;;;;"ai fost, christ6se, cu Tatai il-;; Duhur, t6teumpl6ndu-le, cela ce_ egti ,u.opri"r.

i , , C? un purtatoriu de vi6!d,,.*ca un mai infrum_\

se,tat de cf,t raiul cu adevcritf ;t-.o;i*;'', ;

..--" !' .i ,- ',-"..-.,'*.. , ,;/--

Page 101: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-.€ DU]VINEZEESCA LITURGIE 'raq[5*

cfi,mara lmpdrd,t6sca mai luminat s'a ardtat Chri-stdse, morm6ntul TrEu, isvorul tnvierii n6stre.Lr"eelu.l,-*lufud-qgo3_q.r_epin!fl_e_"9-.__pJg*d!$_q_Si* d_q .p_rp*sfin-tu,l potir gi .i,lep"?!tl:s*{*:1gr,l" p:+_9 .{ii:;. p.:_te_pr!.siind;=gi;t; i*"-9" aeiul, pe"

*.r-&citi"-diai.on"ulpl*#J,-T6fr .e,e,ziii,,a,co.[eie-I*ta-Ae*i-te=-*-q"rueiu,l"jiaeon-u-1ui-,#J,-T6fr.e,e|zie,, .'gno$ere- "rtotire,- A'r

{U/u ': losu cel cu bun chrp. S;Jufi,nd ed,delnita din md,nile diar--

nrilu i., temalzf *riiltrre dd T;if;' irua;a , ' ' '*-*'-

B'A bine, D6mne, lntru bunavoirea Ta Sionuluiqi se se zid6sca zidurile Ierusalimului.

Iar Diaconul continuX,:

bine-vei-voi jertfa dreptflfii, prinosultot; at1nc,9a vor pune pre altariul

c6,delni!a, las6, felonul in jos, igi pl6cd, capul qi zicqPomeneqte-md, frate qi impreund,-stujitoriule.

Diaconul il pomenesce, zic6nd:Freolia Ta sc o pomendsca Domnul Dumn ezev

Apoi gi Diaconul - plec6,ndu-'gi capul qi liind qidegete ale m6,nei drepte - zice cd,trfr, preot: R6g5,-testd,pf,,ne sfinte.

rdsi:unde:

preste tine,te umbrdsca.

Preotul:t$e te pomen6sca Domnul Dumnezev

impernlia. Sa, totd6una, acum gi purureavecll veerlor-- --

stAtuncea

arderile de

i l

Freotirl

se vle

orariul cu treipentru mine,

. l

$1 purerea

Acelaq Duh sd lucreze lmpreuni, cu noi, lntruryi iardqi Diaconul: Pomeneqte-nrrd, std,-

lntruryi tn

Tcu vitei.,

$i dandcd,tri, diacon:

tntru lmpdralia Sa.

EFuhul sflntcelui preainalt s6

Diaconul continuE :'t6te zilele vielii n6stre.

p6,ne sfinte.

Page 102: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

--:(^J

II Diaconul: Amin.

si sfr,rura,nd drepra T"f3j;1i.r:i"^lf,:::

dinspre m6zi,_n6pre si st6,ndla lacul cel obicinuit, zicJ;Cf vutul t 'L l ' l l l t l ZIC

Dd plinim rugdciunile n6stre Domnului.Chorul: D6mne milueqte.

ne rugd,m.

T! ___-__ fl.uqeDuti.

r'Jntru cinstitele daruri, ce sunt puse ,nainte, Domnului si

Pentru sfinti' biserica u:6:t? ;i pentru cei ce cu credinfd,, cuevlavie qi cu frica lui Dumn "rui

intri, ,it-,."*ul Domnutui sc ne rilgam.

oo*"ufirtgiJiffine md'ntuim noi de tot ntcazur,ma,nia $i nevoia,^ - . : , ' . . . , : , t l inq*,c iunea ae6sta r,_::,,, *,, =:i:.j ;:re srinra *:_gi"T:ff1'il:,$"1ilJ#Xi::_*Tf"__ii omne, Dumne zeule

ljot_!ill".ri"f^., cela ce e$tiu unul .ri"t, ou"Jiu" pr#egti jertfri, de lauda dela cei ce te chiama p; Tind ,,i-iota inima: pri_n.rsie si rugaciunea "optrafi,il.l;oqilor, qi o AuEdrra stintur Teu artariu; ia-rri vrednici pre noia-Ti aduce Tie daruri qi jertfe a"rr"""icegti pentrupecatele ndstre gi puirtro ;;g;ii"tere poporului;inwedaicepte-ne s6 ina* d;"i#ilea Ta, ca s6_Tifie Tie bine primita jqrtlu ,ro*ira' qi s6 se p6_gdre Duhur

"tt no" i,i dudiii"'#o prestre noii:fiTl'r?il-"

au*'i-puse inainte $t';;;; il;., 0""*T;;, .mdntuegte, mitueste gi ne pd,zegte

C!:orc!, nOmrre mitdego.Piua t6ta, u..uru"Uriu,' .rr"r, ," pace

- DOmttgl Sd Cgfgm

LtrLUob' uu PaCg

pre noi, Dumnezeule,

qi fnrd, de

:T;l54a ,. i5 * ' l

-A

Page 103: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

Chorul: Di,-ne D6nine.4\

Anger de pace, credincios, indreptd,toriu gi pazitoriu sufletelorqi trupurilor n6stre, Ia Domnul s6 cerem.

- Mild, gi ertare de p6cate gi de gregalere n6stre, la Domnulsd cerem.

Cele bune si de foros sufletelor n6stre, gi pace rumii, la Domnulsd cerem.

c eea-laitd, vreme a viefii n6stre in pace, si 'ntru pocd,in!6, a opetrece, Ia Domnul se cerem.S firgit creqtinesc

pace, ;i r6spuns bun lasd cerem.

vielii n6stre, fi,r6, de patimi, nerusinat, culnfricogatul jude! al lui Christos, la Domnul

. P"" preasfinta, cvrata, preabinecuvdntata, md,rita, std,p6,nan6str6, de Dumnezeu Ni,scdt6rea qi pururea feci6ra Maria, cu tofisfin{ii pomenindu-o: - pre noi ingi-ne, gi unul pr. oitor, iiio#r*tln6strd, lui Christos Dumnezeu s6 o dd,m.

Chorul: fie D6mne.

Preotul, Ecfsnisul:C o indurd,rile unuia nd,scut Fiiurui rdu, cu carele impreund,

bine egti cuvdntat, cu preasfintul, qi bunul, qi de via{d, fecotoriul reuDuh, acum si pururea qi in vecii vecilor.Chorul: Amin.preotul: pace tuturor.Chorul: Si cluhului Teu.Diaconui: sd iubim wnii pre atfii, ca hcty'uru gd.ntr. -sdmdrturisirrt.chorul: Pre Tat'6"r, pre Fiiur qi pre sfintul Duh: Treimea

cea de o fiinln qi nedesp 6,rliii,.

Iar Preotul inclrin6,ndu-se, _dgg*.g"r, zice in tain5,:_' rubite-voiu,t -D;;r.,

"r*l"i.u, me;;-Domnu1

egte ,tntflrifea rnea gi scap area mea, ,/, f, ., , i ,,1-

Page 104: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

i . SiS3,-t*j"i .:fi:l:k 49a d-upn quru sup"t..4qo,perfte: inr6,iu de.a,s-upra::lntllrur Qw' 1no1 de-lsupra sf!4tgfui.,rstir_pi.malginea sfintei ***",'-;i'aintea sa. De vor fi doi sau mai mulli preo{i, sd,rutd,'gi ei sfintete:-- ti si unu! pre altul (respective pe pontificantj pre umere. c6,nd sesirntd., cel mai mare zi.,e; Christos in mijlocui nostru, iar cei ce:irutd. respunde: Este qi va fi.

Asemenea gi diaconii - de vor fi doi, sau trei - sf,,rutf,, fie-carele.:'::'iul seu, unde este semnul ,erucii, qi unur pre artul pre umere,:-:=nc1. ca ;i preo{ii.

--€ A SF. IO,[N GURA-DE-AUR, ts* 9b

este numai un diaeon, acesta sd inchinf,, pe looul unde st* si.iri orariul sdu, unde este semnul crucii. $i apoi zice cu

!:

;dr:

;li r'

[, o:1

-Ttr'unul Dumne zerL, Tatnl atot-{iitoriul,

*Y- fticetoriul ceriului gi al pamOntului, v'lzutelortmffirror Si nevCzutelor.

$i intr'unul Domnul Iisus christos, Fiiul luiDumne zerL, unul nd,scut, carere ain ratd,l s,a nascut

- mai inainte de toti vecii. Lumina din lumina,Dum n e-zeu-adev6ra.t din Dumnezeu ad ev6rat, nascut,iara nu facut, cela ce este de-o fiinle cu Catal,prin carele t6te s,au ffr;eut,

carele pentru noi 6menii qi pentru & n6stra, mflituire

- *'l pogorit din ceriilri gi *,u, mffi*l

t de la Duhul sfint ,gi din Maria c'^ ^: '--- \fricut or'r.t'*t

r*rrtL '91 .'rn illarra tecrdra' -9-|ry

: . .::- riclici aerul qi-'l {ine de-asupra sfintelor daruri, iar de vor:ir;r -'-?.i nrulti preoli impreund,, il ridici, cu to.tii qi-,I {in de cornurirn:::.-::. sfi:-'telar dsri,;ri" clf;,tin6,ndu-,1 incetinel qi ,i"e"a in sineqi=: : r ' - : r - : : r : ' L l ' ; , i i : r t l i , ASen,enea zice qi poporul eredeul in ta ind, :

Page 105: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

$i s'a rdstignit pentru noi tn zilele lui pilatdin Pont, gi a patimit, gi s'a ingropat.

$i a tnviat a treia zi dupa scripturi.$i s'a suit la ceriuri qi E6de de-adr6pta Tatalui.Si iaragi va sd vie cu mfr,rire, stb judece viii

gi morfii, a cd,ruia tmperafie nu va avea sfirgit. -qi intru Duhul sftnt, Domnut de vi6tfl fac6-

toriul, carele din Tatnt purcede I cela ce inipreund,cu Tata1 gi cu F'iiul este inchinat gi marit, carelea grait prin proroci. rv

Intr'unu Jmta, ffiipostolica bisericd,.Merturisesc un botez intru iertarea pdcatelor.Agtept lnvierea mor{ilor.$i via{a v6cului, eE va se fie" Amin.

?"p3 ac6sta. - E3luiflnd prgg,Jul.49ru!.,; j_l ptli4ge $i:,l pune de-o parte.Apoi zice pjgf"Qnul". care a stat tot la locui sdu ln mijlocul bisericei:

36 stam bine, se stam cu fricd,, se luam aminte,sflnta jertfa cu pace a o aduce.

Chorul: Mila pd,cii, jertfa laudei.

in sfintul aitariu,""i

, ]

ltr )rlli (i{i t

i)l,!!_

Iar preotul zice Ecfonisut:

Elarul Dornnului nostru Iisusdlagosjea lui Dumnezeu-Tatal, gisf,int',rlui Duh" sd fie cu voi, cu to!i.

Christos sitmpa,rtagirea*

1.: i . ,&;i -

- -1, i"., ,!, Lt i, -.:t..;'.

t'r l{-

' it

_j,* r _. i*+r#=&' '

Page 106: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

R,J A. SF. IOAN GURA.DE-T,UR,

Preotul: Sus sd avem inimile.

Chorul: Avem cd,trf,, Domnul.

Preotul: SC mul!6,mim Domnului.

Chorul: Cu vrednicie gi cu dreptate este .a neFiiutui. pi sfintului Duh: Treimei cei de o

tnaintea Ta mii de archangheli $i zeciS,ngeri, cheruvimii cei cu ochi multi $i?

lnchina:fiinle qi

r

Iar Preotul sd 1695, in taini, ff***l

,Ittt rrednicie si cu dreptate este u-Ti cd,nta Tit,-W p* Tine a Te binecuvlnta, pre Tine a Te

]'**rwi,.-1ro,, T:e a m.uJt.e,rni. Tie a ne inchina in tot loculrrri TaJ.e: c.e Tu e$ti Dumnezeu negrflit gi

eu gAnduL nerezut. neajuns, pururea1!tsdf cxl,mtnd gi ace]a,gi fiind Tu gi unul nascutFiiul Tcu- s lhhul Teu c€l sfint. TtL-Sg nqfilnla:J!.ilru1 frim@ n*ai adus pre noi, si cd.zdnd noi iaraqiue-an, idisat s nu Te'ai departat, t6te fac6ndu-le,Fflne se ne-&i snit pre noi Ia ceriu gi ne-ai daruittmpenitia Ta, ce va sE fie. Pentru t6te acestea,multamim .Tie, qi unuia nd,scut Fiiuiui Teu qiDuhului Teu celui sfint: pentru t6te care Ie qtimgi- care nu le Ftim, pentru facerile Tale de binecele ardtate si cele nearatate, ce s'au facut pgntrunoi. Mutfamim-fie qi pentrU-serviliut ut.u[*, bt.care ai voit a-'1. primi din mf;,niie n6stre, mf,,earde qi staude mii de

1

)to

f serallm31)( IA. |

I s0urano.

-----:_.d:- : - \ . ._.J :=f--Bi*, . - . , ;${: . . -

- . i , ; ' .. .''! ,i:":o:q*"i*--]"

Page 107: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 108: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

rFr/ A SF. IOAN GURA-DE-AUR.

Sc{onis,. ' / : ' ' ' '

+

' l

I

I.tua\i, mflnca{i: Acesta'este trupul Meu' carele

sd frd,nge'pentru voi spre ertarea' p6catelor'Chorul: Amin'

Pre cind zice preotul, acestea, Diaconul ar6ti' preotului sftntul disc'

tilrra si orariui cu trei degete ale m6,nei drepte; iar5, in decursul

cflnt5,rii: Amin, lac ambii o inchind'ciune'

Dupd,: Amin preotul continud' ln taind': Asemenea ;i p6'harul

rlup[ cini . zic6nil: Ecf onisul :

' ,' i: ,1: ' ! -;*.

a,cesta este sfi,ngeleBeti dintru acesta to!i, acesta este sangele

Merr utlLgii celei nou6, caie pentru,voi gipentrumultj sd iarsd,, spre iertarea pdcatelor'

Cflnd zice preotul : Be{i tlintru acesta toli etc' Diaconul ar6t6' sfintul potir'

Chorul: Amin.

Preotul s6 r6gd' in taini':

Aduc0ndu.ne aminte dar de acdstf,' poruncd,

mantrrltdre Si {e- - t6te cele ce t'a'u facut pentlu

"oil a"

"tucd, d6 gr6p6, de lnvierea cea de a treia

;:l;;il;a'u c6"iriri, de Eederea deadr6pta' de

a d6ua si md,rita iarnEi venire'

:.&:.L

tle.t6te

Page 109: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

.4

Iar preotul sd r6gd,:f ncd, aducem

.!ie ac6stri, slujbd, cuvlntet6re lsi fri,ra de sd,ncre. gi cerem gi ne rugam si ne cu-cerim: Trimite" f"h"i-i;; d"r';rr;t' preste noi sipreste aceste daruri ce sunt p"*"-"ii"lu. *vr rr

,, . P3.. Tine re rnud6m, nrl?#'o*" re cuvinram: lie ili mul_{dmim, D6mne, qi ne rugd,m ti", n"*rr.r*i"i i".*".

Apoi vine Diaconul apr6pe.de Freot si sd inchind, amdndoi de B ori,inaintea slintei rnese, "ogaoao_* in;iu sine.

_ _ ID 6mne, ceta ce ii"ill*r- pre preasfrntul T6uDuh, tn 6ra, a treia apostolilir iei, ,pre acela,Bunule, nu-,I tua de ra ;;i";;';; ,iro"qr" pre noi,carii ne rugri,m [ie.

_ srih r: rnimd, curatra, ,id;ilJ:i;"" mine, Dumnezeure, si Duhdrept tnoeqte intru cele din liuniru ;il;;i;:*, -

DUMNEZEESCALITURGIE

Irreotul :cela ce ai trimis pre preasftntul T6u

Diaconul:pre mine dela fala Ta . qi Duhul Tdu

t

1t

ID 6mne.Duh, etc.

. Stih 2: Nu md Iepi,dacel s::rr nu_,I lua de la mine.

If 6mne._Dqi^6-#-, :

. preotul:

cell je ai trimls,-pre _preasfintul Teu

'

It'

It1. l

.l_Jl

Page 110: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

' / tq 101*8 A sF. loAN GqA-!Eg5:--L' '6e/ t - f lL LJ! '

rv l r r r

= :

i g"poi plecflndu-Ei Diaconul eapul Ei ardtflnd cu orariul sfinta pf,'ne'

I *-',-- r---- zrce in tain&,: .

B inecuvint6za, stapf,'n:' ,:t:T*i

nul". ,^.., ^Iar Preotul stand drept, binecuvint6zh slintele daruri, zieend a$a:

I ' - ' ' o-

T,prraadecapA,neaac6stacinst i t t rupulChr i -' stosului Teu.

t

Dlaeonul: Amin"

Si iari'Pi Diaconul:

IB inecuvint6za, stapf,'ne, sfintul potir'

Preotul bin*cuvlnt&nd ziee::

vr€

lr r €&-I--ce esteChristosului Teu.

este tn Potirul acestace cinstit sfi,ngele

Diaconul: Amin'

Diaeonutr, ar6tf,'nd aeum cu srariul sprc am6nd6ud slintele' zice:

B inecuvintdza, stapfl'ne, pre amdnddud'

t Tar Freotul binecuvinta,nd. am6ncl5s6 sfintele, zice:

f ij-'.p-rgfac6ndu-1e cu Duhul Tcu cel sflnt'

tmperalia Sa, --fo+tj*6una

Page 111: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

l - ' * ,o, --91 1.. r l-1.r-1,.:-, t B*: i , l

i:r::9' -

. - : : t , . -

spre trezireaspre lmpar-

tagirea (tmpreunarea) cu sftntul Tcu Duh, spre pli-nirea impdraliei ceriurilor, spre lndrasnirea ceacatra Tine, nu spre judecata, sau spre ostnda.

.r

. rga aducem Ti. ac6std, slujba cuvintatdre,pentru cei reposali tntru credinfa: strarnoryi, pa-rinfi, patriarchi, proroci, apostoli, predicatori,evangheligti, mucenici, m*rturisitori, pustnici, gipentru tot sufletul, carele s'a s6v€rqit intru Jouna-credin!a.

I

al &resal l0lnecuvln'[ata.

tYv v | .r\ascetorea sI

pentru preasfinta, preacuraha, prea-rnarita, stap6,na n6strd,, de Durnnezeupurqea feci6ra Maria.

.,,juvine-se cu adevdrat, sd Te fericim Nascdt6rede ..DgntLlezeu, cea pururea fericita, Fi preanevi-irovata, \ii rnaica Dumnezeului nostru. Ceea ceeEti rnai crnstita de cA,t cheruvimii gi noai maritafara de asemdnare de cf,,t serafimii, carea, farastricaciune pre Dumn_e4gu:C-uvdntul ai nd,scut, pretine opa fnt{u Adevdr, Nasc6"tdre* -.de -EI.,UJA$ a4ffi,

Page 112: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

103

entru sftntul Ioan prorocul, lnainte mergdtoriulgi botezatoriul, pentru sfinlii, mflrilii gi 'ntru

tot lAudalii apostoli, . pentru sflntul a caruiapomenire o facem, Ei pentru toli sfinfii Tei; cuale c6,rora rugaciuni cerc eh6zk-ne pre noi, Dumne-zeule, Ei pomeneEte pre toli cei adormili intrunndejdea invierii vielii cei de veci, qi-'i gdihne-qtepre dingii, unde stralucegte lumina felei TaIe.

ncd, Te rugd,m: Pomeneqte, D6mne, +,6tilepiscopia ortodocsilor, celor ce drept tnvala cu-vintul adeverului Teu, t6tfl preofia, intru Christosdiaconia gi tot cinutr clerical.

ncd: aducem Tir ac6sta slujba cuvintat6repentl'u lume, pentru sftnta, catolic6sca gi apostolicabiserica: pentru cei ce petrec tn curalie gi intruviatFr cinstita : pentru, preainnl{atu1 tmp#ratul qiIegele nostl 'r1 pentru t6tf, curtea Ei ostaqiiIui. Da-le ior, Domne, pacinicd, domnie, cd gi noi,intru linigtea 1or, vieq,a lina gi fara, de c6rta s6vietuim. intru t6tA buna credinta si curd,tenie., . r ) )

:

ntA,i pomeneqte, Dontne, pre preasfinlitularchiepiscopul qi metropolitul,

, r 7 . ,

pre careie ii darueqte sfinieLor Taiobiserici. in pace, tntreg, cinstit, sandtos-lgtru z'?".

ts*-!qoe)

11E=*i=-"'

Page 113: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

I

Iw

=€ DUMNEZEESCA LITURGIE ts*indelungate, drept tndreptf,,nd cuvlntul adeve-rului Tcu.

Chorul cf,,nte: $i pre toli gi pre t6te.Cd,nd e scaunul metropoliei vacant se pomenesc cei patru patriarchi

ecumenici; iar tn eparchiile sufragane metropolitul.Diaconul pomeneste pomelnieul viilor. - Iar preotul sd r6gd,:

ffin,Ti aminte, Ddmne, de cetatea ac6sta (sau!W' oragul, sau satul), tn care vie{uim, qi de t6teoraEele Fj satele,_Ei de cei ce cu credinla vieluesctntr'6nsele. Adu-li aminte, D6mne, de cei ce uinutapre ape gi caldtoresc, de cei neputinciogi gi de ceice sd ostenesc, de cei robiti qi de mfi,ntuirea lor.Adu-fi arninte, D6mne, de cei ce aduc daruri qifac bine in sfintele Tale biserici qi-'si aduc amintede cei sdraci, Ei preste noi toli trimite milele TaIe.

E_gfonjsul.-tare :

. $, ru da n6ud cu o gura gi cu o inima, _amf,,ri Si a cd,nta preacinstitnumele Teu: al Tatalui, Ei alDuh, acum gi pururea qi in

Chorul: Amin.

. : . l . . t -$1 cte mare cuvuntd,

Fiiutui, qi al sfintuiiri.a

vecu vecrlor.

Apoi Preotul sd int6rce cf,,tr6, popor qi - binecuvlntA,nd,*zice Ecfonisul:

- $t se fie milele marelui Dumrur"o si -Ma"-

,riului nostru Iisus Christos, cu v_ei;- cu Jctiti.

Chorul: Si cu Duhul Tdu.' --Iar Diaconul, lufl,nd binecuvintare de la preot, egind qi st6,nd la obi-

'"r' cinuitul loc, rosfegte ectenia:

Tt .--: :-r{e b\i sfinfii_.po;eiiindu-'i, iard, gi iari cu pace, Domnului.

\*==,.,;---4 ,-\**.Fa-

Page 114: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

G U R;i- nE-AUlt"IOAN

r--;i+:'ul: D6mne miluegte.

F.otru cinstitetre daruri, ce s'au adus gi s'au sfintit, Domnului:ug6.m.

C i lolitoriul de 6meni Dumnezeul nostru - cel ce le-a primit; r= ienseie in sfintul cei mai pre sus de ceriuri gi in{eiegdtoriul seu.;--::=lnic. intru miros de buni, mir6sm5, duhovnic6scil, ._ s6 ne trimitd,* :.;.= iunneze6sca mil6, gi darul sfintului Duh, s6 ne rugi,m.

F entruea s6 ne mf,,ntuim noi de tot ndcazul, md,nia qi nevoia,l":--ru.'ui sd ne rug6,rn.

I rr Ft'eoi,nl sE roga, urms.ndu- s; "l i*col,r."ul ert*nin.

I naintea Ta punem t6te vi6{a n6stra gi nfldejdea,

r1'r.ffam. gi ne pro;ternefll: trnvredniceqte-ne pre noise ne impartagirn cu ceregtile Tale gi in{ricogatele-s"ine. ale acestei sfinte $i $pi+ifuffiIe mese, cutrrratA constiirta, spre lasarea pecatelor, spre::narea greqalelor, spre lmpartaqirea cu sfintul}uh. spre mogtenirea imparaliei cere$ti, spre in-csa*.nirea cea catra Tine, iar nu spre judecata, sauspre oshda.

l -

-:l:€rd. m6,ntuegte, milueste, gi ne p6,zegte pre noi, Dumnezeule,i - *- . - - f ; , ,

' : r:.:: D6mne miluegte.

f):':s totE, desevdrqitil,, sfinti,, eu pace, si fird, de pdcat, la] , - ' * - : - := Cefem,

'-:^,:L :- l Dd,-ne D6mne.

-1:rler de pace, credincios, indrepti,toriu ;i pd,zitoiiu sufletelor piilrnmflL:i- - I t,,,Stre. la Dornnul sd cerem

]-I -

si iertare de pdcate gi de greqalele n6stre la Bornnu! sd cerern.

' ?ra

ilT

i$

il

I

, -* . , - ,4- - I i

Page 115: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 116: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

,{ SF. IOAN GURA.DE-AUR.

Chorul: $i duhului Tdu.

Diaconui: Capetele v6stre Domnului sd Ie plecali.

Chorul: Tie D6mne.

Iar Preotul sd 1695, incet:

td,mim fie, Imp6ratule nevezut, carele cuputerea Ta cea nemesuratf, t6te le-ai fd,cut,

si cu mul{imea milei Tale din nefiinfd, in fiinlat6te le-ai adus. Insuli Statrrd,ne ! cag.!d, din ceriuspre cqi cg E'au plecat Tie capetele lor, ci nu le-auplecat trupului Ei s6,ngelui, ci lie tnfricoqatuluiDumnezeu. Tu dar, Std,pfl,ne, cele puse lnaintetuturor n6ud spre bine Ie lntoomeEte, dupd, a fie-caruia osebita trebuin{d,: cu cei ce inn6ta pre apeimpreuna inn6ta, cu cei ce ci,lS,torese lmpreund,calatoreqte, pre cei bolnavi ii tamadueqte, cela ceesti doctorui sufletelor Ei al trupurilor.

Eclonis :

Cu darul, si cu lndurarile, Ei cu iubirea deomeni a unuia nascut FiiuXui Teu, cu carele impre-una bine esti cuvintat, cu preasfintul, ;i bunul, qide viela facetoriul Teu Duh, acum Ei pururea qitn vecii vecilor.

Chorul : [-s1i11.

;r*'l;,,. .-"J*---4!1E'; -

Page 117: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

DUMNEZEESC,{ LITURGIE

pre noi, cela ce sus $ezi, tmpreunf, cu Tatd,l qi iaicea lmpreund, cu noi nevdzul petreci. $i ne fri- ivredniceste prin md,na Ta cea puternica,'a ni sid3, n6u€ prea,curat trupul Tcu $i cinstitul sdnge,gi prin noi la tot poporul.

Cd,nd ceteste Preotul rugi,ciunea ac6sta, Diaconul _ st6,nd inainteaslintelor usi - sd incinge cu orariul crucis.

_ Apoi sE inchind, preotul; asemenea qi diaconul sd inchini, lalocul careie std,, zicdnd in taini, : Dumnezeule, curifegte:r46 pre mine rp€citosul ;i md miluepte, de B ori.

Diaconul ar6td, apoi cu orariul sfintul potir si zice:

CA,ntirelii cAntd, Cumineci,torea (pric6sna) zilei sau a sfintului.Diaco:lul intrd in stlntul altariu si -- sid,nii dea_cirepr,a preotului,

carele tine. sfintul trup, - zice: Sfarmi, std,pd,ne, slintui agne!.

Iar Preotul sld,rmdndu-,1 in patru pirli cu luare aminte qi cu evlavie, zice :

_ Sfarmd,-se si s6 imparte mielullui Dunnnezeu,cel ce starmd, si nu se desparte, cel ce s6 md,nencepururea, gi nici odatri, nu s6 sferqeste,ce se lmpd,rtd,qesc ii sfinteste.

cr pre cer

P linegte, Stap6,ne, sfintul potir.Iar preoi;ul

Page 118: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

+

.+I

Ij

It

tI

I

I --.- -,:.,J:'1 * --J

A SF, IOAN GURA-DE-AUR, 'rat

.fndrurniri lal sff,,rmar€el sllrrtului ngncf.Este de 1ips5,, ca sd stie preotul urm6t6rele : CA,nd sfarmi, slintul

trup, s6 pue pd,rtile jos pre sfintul disc, in chipul crucii, cu miezulin sus, precum a ficut si mai ,nainte, c6,nd s,au junghiat. pirticicaprimd, IIS. sd pune in partea din sus a sfintului disc, carea este dinsprerdsi,rit; iar a d6ua CHR, tlin jos, ln partea ca,rea bste spre apus. per_ticica a treia; NI in partea dinspre m6zi-n6pte; iar a patra: e{, lnpartea dinspre mbzh-zi.

. Apoi lud.nd Preotul pontificart pdrticica: IIS. o pune ir sfintul potir, iarpd,riicica: OHR. o impi,rte preolilor gi diaconilor, cari

-serves" impreuud, cu el.

Celelalte d6u6 sfinte pbrticele, adecd,: N{. qi Ce. se sfarmi irr pdrticele mai mici,cdt s6 ffe de ajuns pentru cei ce r'or $6 so impirti,96scd,. Din pnrticica preasfinteiN6,scdt6re de Dumuezeu, sau din ale celor g eete, sau din altele, cAie suut prosfiutul disc, sE nu sd imp6rtd,s6sci, niuenea, nici de cum, ci rumai din sfintapeue (agnet). -

Asomenoa s6 cade, s6 stie preotul si,; j6, vor i mutli impreund servitorip^reoli qi diaconi, qi frali de comunicare - trebue in vremea proscomediei s6 sc6t6sffnta p6,no mai maro ca de obiceiu; iar c6,nd t6ru6 in sfintul potir amestecarea,- aileci, vinul si apa, - s6 t6rne ulai mult cle cdt obicinuegte, spre a -fi de ajunsla to!i, carii. vor ff a sd impd,ftfll i, cd,ci dupn ce se s6v6rsesc Sfin|ele, nu istopormis si nici sd indrdsn6sci oaro-va-a mai puue vin gi apd in sffntul potir.

Asemenea gi c6.nd se t6rnd, sfiuta cEldurd, trebue s6 se chibzu6scd, aqa; casd fie at6.ta cle ferbinte, in c6,t s6 se incd,lz6scd, Sfintele.

Si iu6,nd Diaconul vAsutul cu apa cil.:l.utd,, zice c6,trd, I

IB inecuvintdzd,, stap*,ne, cd,ldeqa"

Adecd, aqa, precum s6 indicd, aicea:

Page 119: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

DU]\TNEZEESCA LITURGIE

.Iar Preotul-.binecuvintd,nd zice :

Binecuvlntatd, este cf,,ldura sfinlilor Tei tot-d6una, acum qi pururea qi in vecii vecilor' Amin'

Diaconul t6rnh, apoi in chipul crucii apa, cd,td' e tle lipsi in sfintul

. j . i , i o, ,Fo!fo. . z icdnd:

ealdura credinlei, plina de Duhul sfint' Amin'Pun6nrl vasul #iocul s6u, std, pulin tle o parte, iar Preotul zice :

Diac6ne, aProPie-te.

$i apropiindu-se Diaconul, Iace cu evlavie inchind'ciune, cer6ndu-';i

iertare; iar Preotul, tiind sfintul trup, il di' Diaconului, carele - sd'ru-

tA,nd mAna Preoi;ului - prime;te s{intul trup, zicdncl:

I)e,-'mi mie, std,pA,ne, cinstitul qi sfintul !"yqal Domnului qi' Duirnezeului 9i Mflntuitoriuluinostru Iisus Christos.

stos se da !ie,archidiaconului,

Iar Preotul zice:

preasllntul truP al Domnulu-i EiI,iantoitotiului nostru Iisus Chri-

ierodiaconului (sau Psoto- odN.), spre iertarea pdcatelor Fi spre

vreta c|.e vecl.

Apoi merge diaconui in dosul siintei mese, unde - plec6'ndu-';i capul, -

sO rcga ca, Ei Freotul. Asemenea ;i Preotul, luA'nd o pd'rticicd' din

sfintul trup, zice:

Cinstitul si preasftntul trup al Domnului qi

Dumne zeului ;i iWa-ntuitoriului no stru Iisus Christo s,

,-c Oa "ii-,

Pieolrlui (N.), spre iertarea pecatelor

Oinstitul EiDumnezeului si

r$e!6 qi sPre v;y'ga de veci.

Page 120: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

t1II

GURA-DE-AUR.

$i - plecA,ndu-'gi capul - sd r6q;, a,s$el :

I red, D6qne, gi mri,rturisesc, cd, Tu e;ti cu ade-\ ' , ,x--+ nL-:^+^^ E!: : - -1 1-- : Tr-- -e vdrat Christos, Fiiul lui Dumnezeu celui '1ur

ceirce

vlc

Inri,

carele ai venit ln lume:pecatoqi, dintre carii cel

mie impd,rt5,qirea sfintelorspre tamaduirea sufletului

s6 mA,ntuegti predintd,iu sunt eu.

Tale taine, D6mne, cigi a trupului.

cred, cd, acesta este insusi preacurat trupul Tdu,si acesta este insu;i scump s6,ngele Tcu.

Deci me rog !ie: milueqte-md qi-,mi iartd, miegreEalele mele, _ cele de voe gi ceie fd,rd, de voe,cele cu cuvtntul sau cu lucrui, cele cu qtiinfa qicu negtiintu; qi md invredniceqte fnrd, d6 osind'age me irnpd,rtd,gesc cu preacuratele Tale taine, spreiertarea pdcatelor gi sp. e. vi6ta de veci. Amin]

t rpo! :

,{l cinei Tale celei de taind,, as!,6,2i, Fiiuleai lui Dumnezeu, partaq me primegte, cd, nu voiuspune contrarilor Tei taina Ta, nici sd,rutare i-Tisoiu da ca Iuda, ci ca td,lhariul md marturiseicTie: Pomenegte-m6, D6mne, lntru tmpdrd,fia Ta.

. ,Hu spre judecatd,, sau spre oslnd6,, s6-,mi fie

t

:l ::. -r:, :q :'r,ta..r'ti.se6c cu pd,riicele, care Ie ti:i :.:t t:,i11i, cu frici, si cri:::. er'lavra. Apoi ;iriic6,ndu-se ..lrept, nri*C i,,,. al.:indo;:_d m6,nile si'' t.t rsoperenont sfintul potir, si sd impiri;--ese r:e ::6nd, b6nil cf,e

l:r:e .1 orl dintr,insul. Inainie de-a bea zice ;rt,ectui:

{ uminecu-md eu robul iuicu cinstitul gi cu sfintul

- - L_

Page 121: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

I

I

I1'

l '

It

DUMNEZEESC,{ LfIURGIEfa.

si Dumnezeului qi MAntuitoriului nostru Iisus Chri-

;ffiru;;;;;ff p;catelor mele Ei sPre vi6!a de

tqi qterge preotul buzele sale pi sfintul. potir cu acopere-' 'mantut, pe care tl tine in m6'ni, qi zice :

Iata s'au atins de buzele mele;.qi va ;te1g,efara-de-legile rnele, Ei p6catele mele Ie va curall'

Dup5, ac6sta chiami pre Diacon, zic0nd: Diac6ne' apropie-te'

Diaconul vine Ei s6 inchind' oda'td', rostind

Iata viu la nemuritoriul imP6rat'

Iar preotul

Cuminecd,- sd robul lui Dumne zeu,. ierodi""":1"1(proto' sau archidiaconul, N'), cu cinstitul ql sllntur

ffi;; Jb;;;ili si ri"d;ezeurui si MA'ntuii;o-riului no stru n*** ?ti"i*;;;;p;" itrtaiea p6 catelor

sale qi sPre

Si

vi6!a de veci.

tmpi,rt[Eindu-se Diaconul, zice Preotul :

;

Iitilit]i,tiIJil '"it

a'

sl v&curatl.

Iatd s'au atins de buzele tale;

faradelegile tale, Ei pdcatele tale vaqterge

E de lipsx, a su 3ti cl' - de vor servi impreunh''"t 1;i1',

n;ilLu;ru'r11;il- f

" *"-""

'imp[rtd'qirii, indatf dupd sffrmarea , sfintei

mtffi "'"J:'ff 1 J Xiffi .j;;*T# rr "" ffi .{},x"n #tJi t*;H";;*rj,;;; qi tutre dinsii ' Dup6-aceste viu diaconii q:

:l+:ifTd*::- filTtiJJ"'"ff ";*v'#'lt'".;r'mi:;p !i#,1:l:'##x*+**ul.r.ll".?*ill;i*":*';r":;r;{"'ui*!i;toriul o 1|" .J-r'isiAld Ia loc I

Page 122: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

,q SF. IOAN GURA-DE,A.UR. 7at 113.6\

tl:ri D.,mne.. qi celelalte; asemenea o zic tle-odati, cu el qi ceilal{i preofi, incetiqor: :-: :i cu luare aminte, ca nu cumva prin mai mult sgomot s6 se incurce itr ru-::-r:ri. fi ind unul .lA,ngd altul apropiati. TerminA,nd rugdciunea s6 impd"rtiqeqte=:i'- cel mai mare cu p5,rticica, qi dupd, el toli ceilalfi. Apoi - Iu6,nd iardqi cel=r: r:are cu evlavio sfintul potir - s6 cuminecd, din e1 dupn rindudli, qi se retrage:.::arte; asemenea fac qi ceilalli preoti I iar cel mai din urmd. preot impnrtiqeqte::e diacon cu luare amiute. Urm6zd apoi pe r6ud celelalte conform prescriselor.

Dupi, aceeq, '1 lu6,ncl Diaconul slintul disc, - tl riclicd, de-asupra, sfin-rulti potir pijl ;terge cu multe luare aminte qi cu evlavie cu slintul

bureie, zicdnd cuvintele acestea,:

FSali,, Ddmne, p6catele celor ce s'au pomenitaicea, cu cinstit s6,ngele Tcu, pentru rugAciunileSfintilor Tci.

Apoi zice pi rugS,ciunile a,cestea, ale lnvierii :

ne 'nehind,mcelui fi,rd, de

lnvierea lui Christos vdz6nd, seil,sfintului Domnului Iisus, unuia

pdcat. Crucii Tale ne 'nchini,m, Christ6se, gi sfintd,i-nrierea Ta o 16,udd,mSi o md,rim; cd, Tu estiDumaezeul nostru, afari, de Tine pre altul nu qtim;Dumele Tdu numim. Veni{i toti credincioSii sd ne-nc&iu&ql slintei lnvieriiTenit prin cruce bucurie

lui Christos. c6" iala ah t6tn lumea: totd6una

trinecuvintd,nd pre Domnul, ld,udd.m invierea lui,c8 - restignire uab_d6,nd pentru not - cu dr6rteapre morte a slf,,rmat. - --

Irmin6zd,-te, lumin6zd,-te, noules marirea Domnului preste tine a str6,lucit. Saltrtrrclr si te bucurd, Si6ne; Tu curatS, Nd,sc6t6re

tntru invierea celuirar

G rnullnezeu,

_u,is€rlt 4l T;rr

-:-

veseleste-Te

t - -

Page 123: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

DUIITNEZEESCA LITURGIE

ffiyttltim. fie,- siapa""-ffiffih+h de 6meni,HWi ditetoriule de bine al sufletelcii n6stre. ca si

sr nemuntorele Lale sder&mente. Indrept'zd, calean6str6, intd,re;te-ne pre noi pre toli intlu frica Ta,pd,zeqte yjelq n-6,-stry, rntareEte paqii nostri prinrugd,ciunile Ei solirile maritei Nescei6rei de Dirm-

, cd,9irnztlJa 0.e acum ne-at vrednicit pre noi de cerestilegi nemurit6rele Tale

Chorul:

(cu frica lui Dumnezeu, crr- ered.irr$Er, si -cu -dragoste sd vd apropiali.

B jsre 6-cuvintat oel ce--v_ine-intr+-:**n-re-[9 Domnului; Dumnezeueste -Dom;rul ;i s'a ardtat n6u6.

' At'nci cloi preoli, sa* doi diaconi, iard, nefiind preoli sau diaconi,, . micar gi-doi evlavioqi crestini. st6,nd lnaintea ugii impdrb,te;ti, lin' aerul. cel nare intins, pentru ca nu cumva din vre_o intdmplare sd

pice ceva jos; iar preotul pontificant tine slintul potir cu ali acope-remdnt deasupr_a,_aerului celui lntins. Intru aceea sd apropie cei cerementr 991:upr_1 _aerurur celul intins. Intru aceea sd apropie cei cevor si .p5,rti.-s6scd.. Anume: , vine unul dupd, aitui gi s6 ,nchind,

1 19.""1 gi _pururea feci6rei Maria, qi ale tuturorSfintilor Tei.Acgm srd deschid uqile sfintului altariu, si Diaconul ,_ tnchin6,ndu-selodb,td - ia sfintul potir d.e la preot cu evlavie, vine la sfintele usi, gi' innl!6,nclu-,1 U ar6td, poporului, zic6nd:

Page 124: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

A SF. IOAN GURA-DE-AUR.

cu rore umilinta, qi frica, av6nd mdnile strinse lh pept. Apoi primescdr''mnezeestile taine a;a, ca preotul lud,nd din sfintul'potir cu grija,

crite o pi,rticic6, - si cuminec6,ntlu-'i pre to{i, zice la fie-carele:

- Se cumineea, robul lui Dumnezeu (sau r6baIui Dumnezeu, N.) cu cinstitul gi slintul trup qise,nge al Domnului Ei

-Dumnezeului gi MA,ntuito-riului nostru Iisus Christos, spre iertarea pdcatelorsale qi spre vi6ta de veci.

Chorul cd,ntd,: Trupul lui Christos primili; (sau: Al cinei Talecei rle taini etc.); iar cel impi,rtigit ls,i ;terge buzele cu sfintulacoperem6nt, cu carele line preotul sfintul potir; apoi si,rutd,nd sfintulpotir gi inchinAndu-se sd duce, spre u,a dinspre m625,-n6pte, undeun preot anume r6nduit ii dd, anafori,; apoi merge la locul sdu rostindsau cetind de va stii - rugiciunile de multd,miti. Termin6ndu-secuminecdrile preotul binecuvint6zd, pre popor, zic6nd cu glas mare l

!I d,ntueqte, Dumnezeule, poporul Tdu Ei bine-cuvint6zd, mostenirea Ta.

, t , . i

Iar Chorul cA,nti:V 6zut-am lumina cea, adevdratd,; primit-am Duhul cel ceresc;

a-i-ar-an credinta cea adevdrati, netlespirtiiei Treimi inchin6,ndu-ne,ca ac6su ne-a m6,ntuit p"u

loi...Se ntorc apoi Diaconul gi Preotul spre sfinta, masi -si Preotul td,-

m:Aezd, de 3 ori^ zicOnd intru sine:

Inalfa-Te preste eeriuri, Dumnezeule, qi prestetot pam6ntul _mi,rirea Ta. :-'-..

-{poi d5, preotul cidelnlta in.m&na, diaconului si pune ;i sllntul disotr,re capul lui. Astfel privegte diaconul cu rnulte evtavie afarf,usi. -.i - 16,16, a ziceacolo, Iar Preotul -

catra u;1, $r

Slnecuvlntrahll-L-

'11-,99. duce la proscomedie, ,1i. agdzi,slintul potir

Page 125: Liturghier Ortodox 1902 partea 1
Page 126: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

:

IOAN GURA-DE AUR. m.[5.-

II

Apoi preotul _ e$incl pe u$a , rp6rd,t6scd, _ cete;te cu gles r'giciunea,amvonului:

'nchiniciune inri,ltd,m:' Tatnlui Fi'-Fii;;;';i:il:tului Duh, acum h po"o""u si.rn vecii vr:cilor..Cirorl.!.: Amin. -\

Apoi : Fie numele Domnului binecuvintat de acum gi pd,ni ,q :i =

veac. De.3 ori. gi psalm BB. nine uoiu- cuvi;; ;"" Domnul, etc.

i,T,:':'lt,:::'":'"".1::":l:1:".nd'ciunea,^diaconut i;rd in partea dr6pti,:::]l':"" i:"", :-t :,::,:r!?:i*, risus chrisros, !t;;;,r,",u;;;;,,, ri'#t:'l]i :i-;:",1-"i1l,ljii"::_ l:loi :"u"i intra' iiau.'J ; d;-#',;;-.,.'za-ndpte, i,&r.gl1!r-l_p-e *,tir-ll"l: .rei, pi **,{,erJ'"i,r.:in"i,.""*JJr'J ,

V t6zd,, D6mne, si,sfinfegti pre cei ce nri,ddjduesclntru Tine : md,ntuegte poi2drot feu si binecu uinie"i3,T1":t:*?- tli nti"irea- bisericii'Tate dr;$";srrnreste pre cei ce iubesc bunri,cuviinfa c^asei Tale.Tu, pre

-acegtia ,i preamd,reqte cu dumneze6scii,

py.u".3.'r'a, gl nu le l{,lu_pl" noi cei ce nd,dcjduimintru Tine. pace lumii Tale darueqte, nisericitorH:i.,,f "-"^""1'l,l'i":'__t::amal!aruluirmperatuluigiFt_"" rine. 'i.;; i;;i r'#auffi;ff 'i?ffj,lTffi iTale, preoiilor,^gi prearnri,l{at;i;i-i*;er"t"l"l-_i i,regerur nostru {Uuta,rer, osta;ilor lui, si la tot nd_ i *poiul reu. Ca'tola darea cea bunei ;i i:,Trili ; q_'des6v6rgit, .de sus este, pogora"il-a.i. ilil;: iil:*?l""ll.Tl"'.P:;.:l ,rii 'L1ri.rJ s'-.ryqtd;;,-;i il l

:1. * ; - . - : ; - ; - - - ; . . i ,

Page 127: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

DUMNEZEESC.{ LITURGIE

inimile n6stre, totd6una, st purureavecii vecilor. Amin.

acum si lnI

Diaconul r6m&ne in slintul altariu gi si;ringe Siintele cu fric6 si cu.t6tn grija; iar preotul ., eqind a,lard,, di poporului anufora. Dap6,terminarea psaimului, si impri,ri:irea. anaforei, binecuvinti preotul

pTe popor, zlcend:

Binecuvlntarea Domnului preste voi, cu darul,qi cu iubirea lui de 6meni, totd6una, acumpururea qi ln vecii vecilor.

Chorul: Amin.

Pry-ojgl : Mirire fie Christ6se Dumnezeule, nidejdean6stri, m5,rire Tie.

Chorul : Md,rire, $i acum ; D6mne miluegte, de 3 ori"Binecuvint6zi.

Preotul, de va fi Dunrineci, incepe cu:

Oela ce a inviat din morli.Iar de nu, zice numai:

. Christos, adeveratul Dumnezeul nostru, pentru-ruiia,ciunile preacuratei maicei Sale, (qi celelalte alezllei), ale celui dintre sfinli, pS,rintelui nostru IoanGurd,-de-aur, archiepiscopul Constantinopolului, qicu ale sfintului (N.), a ciruia pomenire astd,zi oIacem, qi cu ale tuturor bfin{itror, se ne milu6scd,,Ei se ne rnA,ntu6scd, pre noi, ca un bun gi iubitoriu

Dutrie, acestea --. "Ifilri,nd preotul ln slintul altariu sd desbracd, de

S1,

slintele vestminte, zic6nd:, stlntele vestmln[e, zlceno.:

bum elibereza pre robul Tdu, Sti,pi,ne, tlupfl cuvintul Tdu in

ca v6z.qrd,-ochii mei md,ntuirea Ta, carea ai gntit'o inaintea fe{ei

Page 128: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

t7'

jA SF. IOAN OURA-DE-A[]R. ?at

Si acum, a Nftscetorei:-- -Ceea ce esti p6,zit6re cregtinilor, nerusin:nta.gi neincctat riit -",ttq". "at-a ra"eilriul, nu treeecu vederea glasurile

"^d,_" d:_".rga"ioo".'a,]" puoaltogilor; ci sirguegte ca.o buna spr? ulororro, nostru.carii cu credinta strigam cnlra fi;;;- u;ff#

:!i: ^*"gaciune $r-_Te ""u"o.ft"-*pl"

tmbld,nzire,ap*d,nd pururea, N€sc6t6re d; Dd;e zea, pire ceice Te cinstesc pre Tine. - ---l

tuturor pop6relor, lumind, spre descoperirea n6murilor si mirire po_porului Tdu Israil.

Sfinte Dumnezeule,. rle 3 ori. preasfintd, Treime. gi dlip:i, Tatnlnostru, tropa,riul sliniului Ioan Guri,_de_u**, gi* al gleu,:

, ,Si" gura Ta, ca o lumini, de foc, strri,lucinddarul, lumea a ruminat; vistieriire neiubirii dealUft lumii ai cd,gtigat; innllimeu,.farrAoloi umititnorle ne-ar ar6tat, cu cuvintele Tale invetd,ndu_ne;parinte troane Gurd,-de-aur, r6ga, pre Cuvtntd Chri:stos-Dumnezeu s6 ma,ntudsci *ritt"tut" n6stre.

Mirire: Condae, glas, g_lea:

*::^,:.t::i_ 1y"1 lfryl.cel durnnezeesc, eif:* ,*::l: 1?r, pre^toqi ii r"""tT-.T;";;;tilt;*ii^::,Tr^r.::,,11 rreirne, r*ne cura_a"_ao",preafericite cuvi6se; dupa'n"uarrioi.-t ;#;;f:::li::g

esti inv6taro-riu, ou ""i

ce areri cele1,ctumnezeesti.,

Page 129: Liturghier Ortodox 1902 partea 1

-€ lnuncrA sF.roANeunA_nn_Run.B*

D6mne milueste, de 12 ori. Ceea ce epti mai cinstiti. M6rire,Si acum. Sj face preotul incheierea (apolisul).

Iar D-iaconul stringOnd Sfintele cu t6td, paza,, * ca nu cum_vavre-o sfirmituri md,car c6,t . de mici, s6 cazi", auo ,a

"g*aa, _ t6rnd,ln sflntul potir din vin si din upe, qi pot;;qiJlr gt""g. cu buretelet6t5, umez6la; apoi strtnge slintete ou." lu ofuiie'gi le pune Ia obici_nuitul loc, zic6nd,: Acum eliber6z6, Sffipene:-- si celelalte. Asemenea,

face.gi preotul.-$i apoi - spi,ld,n'u_s,i md,nile la locul cel cuviincios siinchind,ndu-se impreuna cu preotul _ fac incheie;; A;"il*r),";r"lmul{dmind hii Dumnezeu pentru t6te _ ies afari, qi

"O do. la ale lor.

Finea dumnezeeqtei 1iturgii, a sfintului Ioan Gura-de-aur.

->-<@*+=,.-