Lisa Renee - Mintea patologică.docx

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Mobile

 • view

  31
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.

Transcript of Lisa Renee - Mintea patologică.docx

yogaesoteric.net

Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (1)

::

De Lisa Renee

Când avem o mai bună înt,elegere a modului în care sunt folosite gândurile implantate s,i implanturile de control mental, putem discerne mai bine agenda care ni se impune s,i putem refuza să participăm la realizarea ei. Dacă cineva s,i-ar propune să modeleze o societate bolnavă care conduce oamenii la adorarea autodistrugerii, absorbt,iei egoiste în ei îns,is,i s,i a materialismului, în timp ce îi împinge la auto-medicat,ie s,i adict,ie ca metode pentru a scăpa de golul interior, ar urma proiectul general al controlului mental care este utilizat în societatea noastră. Pe scurt, este vorba de blocarea perceperii realităt,ii prin blocarea receptorilor neurologici s,i deturnarea creierului astfel ca masele de fiint,e umane să nu poată decodifica sau percepe ceea ce se petrece de fapt. Mult,i dintre noi pot simt,i cum a fost pusă în act,iune presiunea pentru a se produce deconectarea de suflet s,i asimilarea inteligent,ei artificiale (IA) la nivel de mase. Antidotul pentru răspândirea pe scară largă a controlului mental s,i a implanturilor de spălare a creierului este strâns legat de propria noastră transformare spirituală s,i de refuzul de a deveni un sclav al impulsurilor automate. Din acest motiv vom prezenta în continuare cele mai comune forme de gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental, precum s,i modul în care le putem identifica.

Din momentul în care au apărut Majestic-12 s,i acordurile de schimb cu extrateres,trii din specia Micii Cenus,ii – Zeta, aproximativ acum 85 de ani, locuitorii planetei Pământ au fost în mod agresiv supus,i experimentării cu tehnologii ascunse folosite pentru a implanta gânduri – una din multele falange ale programelor de inginerie socială. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a existat o revolut,ie majoră în ceea ce prives,te militarizarea s,i abordarea războiului, ca rezultat al contactului guvernelor principale ale lumii cu extrateres,trii malefici, care au furnizat o serie de tehnologii avansate în schimbul accesului la genetica umană, programele de reproducere s,i resursele Pământului. În timpul acestei faze de punere la punct, sub acoperire, a programelor militare pentru experimentarea acestor tehnologii avansate de provenient,ă extraterestră, a devenit ceva bine s,tiut în rândul serviciilor secrete că undele cerebrale umane s,i comportamentul pot fi influent,ate sau controlate prin expunerea la lumină s,i sunet sau frecvent,e electromagnetice. Aceste expuneri au fost testate, pe ascuns, pe fiint,e umane pentru multe scopuri, prin dezvoltarea unor implanturi cu variate frecvent,e electromagnetice.

Unele expuneri la unde electromagnetice sunt invizibile s,i pot schimba modul în care creierul procesează informat,ia, influent,ând anumite condit,ii în minte s,i în trup, de multe ori fără ca persoana să fie cons,tientă de aceasta. Metodele utilizate pentru abordarea războiului împotriva inamicilor s-au schimbat rapid, virând spre un control total asupra proceselor biologice umane prin combinat,ii de expuneri la un spectru de câmpuri electromagnetice. Prin t,intirea creierului uman s,i a proceselor biologice de la nivelul sistemului nervos, mintea, trupul s,i sufletul pot fi manipulate în scopul controlului gândurilor s,i emot,iilor, transmiterii de sugestii, interferării memoriei de lungă s,i scurtă durată, inserării de imagini, derulării de experient,e audio s,i senzoriale s,i preluării controlului asupra funct,iilor autonome s,i voluntare ale trupului. Scopul este acela de a produce confuzie sau de a distruge semnalele organice care în mod normal ment,in mintea s,i trupul într-o stare de echilibru s,i homeostazie, în timp ce sunt inhibate comutatoarele genetice care sunt responsabile de semnalizarea la nivelul ADN-ului în trupul uman.

În acest articol urmărim să explorăm în profunzime impactul s,i efectul gândurilor implantate s,i al implanturilor care generează modelul mental patologic al ego-ului în populat,ia umană. În scopul de a identifica s,i localiza sursa gândurilor implantate, s,i de a refuza să devenim sclavi ai impulsurilor automate, trebuie să s,tim că această tehnologie chiar există. Agenda care vizează controlul mental este foarte complexă, dar este important să realizăm că utilizarea tehnologiilor de inteligent,ă artificială construite pentru a implanta gânduri la nivelul colectivităt,ilor este ceea ce ment,ine operative buclele temporale de inteligent,ă artificială (IA) în câmpurile dimensionale joase. Când curăt,ăm gândurile implantate s,i implanturile din câmpul cons,tiint,ei noastre, când refuzăm să ne pliem pe tiparele de control mental ale fricii, violent,ei s,i divizării, ajutăm la colapsarea grilei colective (impuse) de inteligent,ă artificială. Când refuzăm să hrănim insert,ia sau implantul holografic prin ment,inerea unei stări de neutralitate (detas,are) s,i observând într-o stare de martor corpul nostru de suferint,ă, făcând efortul de a ne vindeca emot,ional, implantul se dizolvă în lumina pe care o creăm în locul acestuia. Când alegem iubirea în locul fricii, când ne orientăm către virtut,i mai înalte, când facem eforturi să urmăm modelul lui Iisus, putem dizolva implanturile de frecvent,ă s,i curăt,a atractorii durerii care sunt combinat,i cu acestea. Pe măsură ce luat,i în considerare informat,iile prezentate aici, fit,i atent,i asupra acestor tehnologii, astfel ca, dacă avet,i nevoie să le localizat,i pentru dezamorsare, să putet,i realiza aceasta în mod cât mai cons,tient, fiind sust,inut,i de Sinele dvs. Dumnezeiesc.

Oricine controlează mintea unui individ prin gânduri implantate, de asemenea dobândes,te controlul asupra identităt,ii, a direct,iei în care se orientează sufletul s,i a energiei cons,tiint,ei acelei persoane. Astfel, oricine care controlează mintea colectivă a maselor prin utilizarea premeditată a tacticilor secrete de control mental, cum ar fi at,intirea tehnologiilor electromagnetice de transmitere de implanturi spre un public care nu este cons,tient de aceasta, va obt,ine, de asemenea, influent,area gândurilor incons,tiente s,i cons,tiente ale acelor grupuri de indivizi, s,i a motivat,iilor, percept,iilor s,i credint,elor lor asupra realităt,ii.

Aceasta înseamnă că dacă suntem expus,i la tactici secrete de control mental sau permitem ca ceva exterior să dobândească controlul asupra impulsurilor gândurilor din mintea noastră, atunci credint,ele noastre, atitudinile, comportările as,a-zis instinctive s,i activitatea creierului nu sunt cu adevărat ale noastre. La oamenii cu o dezvoltare slabă a caracterului sau cu traume emot,ionale nevindecate, uneori aceasta înseamnă că act,iunile exterioare ale unei astfel de persoane nu sunt cu adevărat ale ei, deoarece ele sunt controlate la nivel fizic de gânduri implantate care sunt proiectate din exterior la nivelul incons,tientului acelei persoane. Când oamenii nu pot controla impulsurile distructive care generează act,iuni exterioare distructive, ei devin agent,i incons,tient,i de răspândire a fort,elor întunecate s,i a haosului periculos. Împingerea oamenilor la limita nebuniei astfel încât ei să act,ioneze distructiv este exact ceea ce dores,te agenda extrateres,trilor malefici, deoarece aceasta este o tactică divide et impera foarte eficientă s,i generează foarte multă durere s,i suferint,ă care poate fi adunată s,i folosită pentru a manipula mai departe percept,ia.

Dacă gândurile noastre nu sunt generate cu grijă în urma propriei noastre hotărâri s,i a unui consimt,ământ informat pentru a lua decizii personale înt,elepte, s,i în loc de aceasta permitem altora să gândească pentru noi, sau act,ionăm în virtutea impulsurilor incons,tiente generate de implanturi, pierdem controlul asupra intent,iilor personale, a exprimării consimt,ământului s,i asupra propriei autorităt,i. Dacă nu ne putem controla s,i disciplina cont,inutului propriei mint,i, atunci suntem pentru totdeauna sclavii acesteia. Sclavia s,i subjugarea sunt scopul principal din spatele oricărei agende de implementare de strategii secrete pentru gânduri implantate s,i implanturi în orice populat,ie.

Dacă oamenilor nu li se spune s,i nu devin cons,tient,i că sunt supus,i în mod secret la asemenea tactici de control mental, ei devin sclavii fort,ei celei mai puternice, care exercită un mecanism de control invizibil în biologia sistemului lor nervos. Mecanismul implanturilor bio-neurologice este conceput pentru a manipula gândurile oamenilor, motivat,iile s,i dorint,ele lor, s,i act,ionează mai departe pentru controlarea percept,iei lor asupra realităt,ii. Odată ce percept,ia asupra realităt,ii este controlată, formatată în consensul majorităt,ii sau al versiunii aprobate a istoriei care a fost decisă de agenda extrateres,trilor malefici, atunci oamenii obis,nuit,i vor sust,ine cu convingere aceeas,i poveste fabricată, fără să s,tie că sunt folosit,i ca pioni în jocul de control care acoperă îns,elăciunea extrateres,trilor archoni (entităt,i reptiliene eterice). Prin controlarea s,i manipularea percept,iei asupra realităt,ii, multe fiint,e umane de pe planetă îs,i auto-consolidează starea de sclavie prin perpetuarea războaielor s,i a exploatării resurselor planetare.

Realitate diminuată

Ca rezultat al exercitării unui control electronic asupra activităt,ii cerebrale s,i a formelor-gând, asupra emot,iilor, amintirilor s,i cunoas,terii acumulate de-a lungul timpului, harta noastră mentală poate fi manipulată s,i rescrisă, cu scopul de a ne face să credem în ceva care nu este concret sau adevărat. Aceasta este ceva similar cu efectele ut