Limba Si Literatura Romana_IV

download Limba Si Literatura Romana_IV

of 21

 • date post

  15-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  206
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Limba Si Literatura Romana_IV

Planificare calendaristic orientativUnitatea de nv are 1. Ob. de referin . 2. Con inuturi 3. SEMESTRUL I y Cartea (actualizare) y Rolul ilustra iilor y Intonarea propozi iilor enun iative (propriu-zise i exclamative) i interogative (actualizare) y Semnele de punctua ie: punctul, semnul ntreb rii (actualizare) y Constituirea de dialoguri n situa ii concrete sau imaginare y Elemente de comunicare nonverbal (gesturi, mimic ) (actualizare) y Componentele comunic rii dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunic rii. Adaptarea la particularit ile interlocutorului (actualizare) y Cuvntul (actualizare) y Cuvinte cu form diferit i sens asem n tor (actualizare) y Cuvinte cu sens opus (actualizare) y Cuvinte cu aceea i form , dar cu sens diferit y No iuni de fonetic (actualizare) y Desp r irea cuvintelor n silabe (actualizare) y Poezii cu tematic divers . Strofa, versul; y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare Nr de ore 4. S pt mna 5. III - III Observa ii 6.

1. Din nou n lumea c r ilor

1.1 1.3 2.5 3.1 3.4 4.1

1.2 2.2 2.3 3.3 3.7 4.5

18 ore

Unitatea de nv are 1. 2. La coal

Ob. de referin . 2. 1.2 2.3 2.6 3.3 3.6 4.2 4.4 2.1 2.5 3.2 3.4 4.1 4.3 4.5

Con inuturi 3. y Textul literar y Textul narativ (actualizare) y Recunoa terea determinan ilor spa iali i temporali ai ac iunii y Formularea de ntreb ri n leg tur cu con inutul textului (scrierea despre textul literar) y Delimitarea textului n fragmente logice y Povestirea oral a unui fragment narativ (actualizare) y Formularea ideilor principale (comunicarea oral ) y Verbul (actualizare). Persoana i num rul (actualizare) y Organizarea textului scris. y P r ile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, ncheierea (actualizare) y Compunerea dup un plan dat (actualizare) y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare

Nr de ore 4. 18

S pt mna 5. IVVVI

Observa ii 6.

VACAN 1.3 1.1 2.4 2.6 2.3 3.6 2.1 4.3. 4.6 1.4 1.5 2.5 2.2 4.4 4.1 3.5 4.5

INTRASEMESTRIAL VII VIIIIX

3. Sfr it de toamn

y Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ y Semnele de punctua ie: linia de dialog (actualizare) y Componentele comunicarii dialogate (comunicare oral actualizare). Factorii perturbatori ai comunic rii. Adaptarea la perticularit ile interlocutorului (actualizare) y Povestirea oral a unor texte citite sau mesaje audiate. Factorii perturbatori ai comunic rii. y Planul simplu de idei (actualizare) y Planul dezvoltat de idei y Verbul (actualizare). Timpurile verbului: prezent, trecut (toate formele), viitor (forma literar ) y Probleme de ortografie i de ortoepie a verbelor a fi, a lua

18

Unitatea de nv are 1.

Ob. de referin . 2.

Con inuturi 3. y Func ia sintactic a verbului: predicatul y Utilizarea ortogramelor v-a/va, y Compunere dup un suport vizual (actualizare) y y y y y y y y y y y y y y y Substantivul (actualizare). Num rul. Genul substantivelor; Func ia sintactic : subiect (actualizare) Povestirea scris a unor fragmente din text (actualizare) Recapitulare EVALUARE Ameliorare/dezvoltare Pronumele (actualizare). Pronumele personal Num rul. Persoana. Genul Pronumele personal de polite e (actualizare) Func ia sinteactic : subiect *Compunerea narativ n care se introduce dialogul Recapitulare EVALUARE Ameliorare/dezvoltare VACAN A DE IARN

Nr de ore 4.

S pt mna 5.

Observa ii 6.

4. Necuvnt toarele

1.1 2.2 2.5 3.2 3.4 4.1 4.6 1.1 1.4 2.2 2.4 2.6 3.4 4.1

1.3 2.3 2.6 3.3 3.7 4.2 1.2 1.5 2.3 2.5 3.3 3.5

12

X XI

18

XIXIIIXIV

5. Bucuriile iernii

SEMESTRUL II 1 6. Personaje ndr gite 2 y y y

3 1.5 2.3 Personajul literar tr s turi fizice, tr s turi morale *Transformarea textului dialogat n text narativ. Adjectivul (actualizare)

4 18

5 XVXVI-

6

1.2 2.1

2.4 2.6 3.3 3.5 3.7 4.3

2.5 3.2 3.4 3.6 4.1 4.4 4.6

y Acordul adjectivului n gen i num r cu substantivul pe care l determin y Pozi ia adjectivului fa de substantiv n propozi ie y Ortografierea adjectivelor terminate n -iu y Scrierea corect a cuvintelor/ortogramelor: cel/ce-l y Compunere pe baza unor cuvinte i a unor expresii date y Povestirea unor texte de mic ntindere dup un plan de idei y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Textul nonliterar: afi ul, articole din reviste pentru copii y Numeralul (actualizare). Probleme de ortografie i ortoepie: numerale cardinale compuse, numeralul ordinal y Scrierea func ional : invita ia y Ghilimelele. *Punctele de suspensie y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Sintaxa propozi iei. Propozi ia (actualizare) y Predicatul verbal. y Subiectul. Subiectul simplu i *subiectul multiplu. P r ile de vorbire prin care se exprim subiectul (substantivul, pronumele personal) y Acordul predicatului cu subiectul y Propozi ia simpl . Propozi ia dezvoltat y Compunerea cu sfr it dat y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare 18

XVII

7. Curiozit i

1.1 2.3 3.1 3.6

1.3 2.4 3.3 4.3 4.4

XVIII XIX XX

18

8. Universul copil riei

1.1 2.1 3.3 4.1 4.4

1.3 2.5 3.6 4.2 4.5

XXIXXIIXXIII

9. Fapte de eroism

1.1 2.1 3.3 4.1 4.3

1.3 2.5 3.6 4.2 4.4

y *Propozi ia enun iativ , afirmativ , negativ . y Scrierea corect a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor: nai/nai, nu-l/n-o/nu-i; n-am/n-are/n-a i/n-au y Scrierea func ional : scrisoarea y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare

12

XXIV-XXV

VACAN A DE PRIM VAR Unitate de nv are 10. Prim vara Ob. de referin 1.1 1.5 2.4 3.2 4.1 4.4 4.6 11. Prietenie 1.3 2.3 3.2 3.6 4.4 4.6 2.1 2.5 3.4 4.3 4.5 1.2 2.1 2.6 3.4 4.2 4.5 Con inuturi y Compunerea cu titlul dat y Atributul parte secundar de propozi ie care determin un substantiv. Atributul exprimat prin: substantiv, adjectiv, *numeral cu valoare adjectival y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Compunerea narativ liber ; y Complementul parte secundar de propozi ie care determin un verb. y Complementul exprimat prin substantiv. Complementul exprimat prin *pronume; y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Compunerea dup un plan propriu de idei y Recapitulare final y EVALUARE Nr. de ore S pt mna Observa ii

18

XXVIXXVIIXXVIII

18

XXIXXXX-XXXI

12.Vine vacan a!

1.1 1.3 3.2 4.1 4.6

1.2 2.5 3.6 4.5

18

XXXIIXXXIIIXXXIV

Aria curricular : Limb i comunicare Disciplina de nv mnt: Limba i literatura romn Clasa a IV-a Curriculum extins Nr de ore pe s pt mn : 6

Proiectul unit ii de nv are Unitatea de nv are: La coal Num r de ore alocat: 18 Perioada: s pt mnile IV-VI Nr. crt. 0. Con inuturi - detalieri 1. Ob. ref. 2. Activit i de nv are 3. Resurse 5. Evaluare 6. Obs. 7.

Nr. crt. 0. 1.

Con inuturi - detalieri 1. y Textul narativ

Ob. Activit i de nv are ref. 2. 3. 3.4 y citirea n mod con tient a textului necunoscut (citire n gnd); 1.2 y stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul n care apar i confruntarea cu sensurile oferite de dic ionar; 2.3 y utilizarea achizi iilor lexicale noi n enun uri proprii; 3.4 y modalit i variate de citire (n lan , tafet ); 1.2 y joc: ,,Drumul c tre coal unirea cuvintelor cu n eles asem n tor.

Resurse 5.

Evaluare 6. Observare sistematic - calitatea actului citirii (pe baza unei grile de lectur cu voce tare)

Obs. 7.

2.

y Recunoa terea determinan ilor spa iali i temporali ai ac iunii

3.2

4.4 3.2 3.2 2.6 4.4

3.

y Formularea de ntreb ri n leg tur cu

2.3

y Resurse procedurale: lectura independent , explica ia, RA (r spunde, arunc , ntreab ), conversa ia, jocul didactic; y Resurse materiale: text suport ,,Amintiri din copil riede Ion Creang , manual, dic ionar, minge pentru RA ; y Forme de organizare: activitate frontal , individual ; Resurse materiale: text suport ,,Amintiri din copil riede Ion Creang , manual, coli de hrtie A4 i coli de flipchart, carioci divers colorate, post-it-uri y Resurse de timp: 45 min. y discutarea textului narativ citit, n func ie de y Resurse procedurale: urm torii parametri: ,,cine? (personajele), ,,ce lectura explicativ , conversa ia face? (ac iunea), ,,cnd?, ,,unde? (plasarea euristic , diagrama Venn, ac iunii n timp i spa iu), ,,cum? (modul de ,,Gndi i-Lucra i n perechidesf urare a ac iunii); comunica i; y completarea propozi iilor lacunare cu verbe y Resurse materiale: text potrivite momentului desf ur rii ac iunii; suport: ,,La coal dup Romulus Dinu, manual, caiet; y ordonarea unor ntmpl ri n func ie de timpul desf ur rii lor; y Forme de organizare: activitate frontal , n perechi, y gruparea unor cuvinte date n func ie de ceea ce individual ; indic (locul i timpul ac iunii); y Resurse de timp: 45 min y discu ie liber ,, coala de ieri- coala de azi; y redactarea unei liste de reguli ce ar trebui respectate n coal ; y formularea de ntreb ri/r spunsuri ce vizeaz y Resurse procedurale: informa iile esen iale sau de detaliu desprinse din lectura independent , explica ia, textul citit; RA (r spunde, arunc , ntreab ),

Interevaluare corectitudinea r spunsurilor oferite

Prob oral Obiective de evaluare: -s formuleze r spunsuri la ntreb ri legate de textul dat; Observare sistematic -ini iativa n comunicare i curajul de a interveni n actul comunic rii ( pe baza unei sc ri de clasificare)

Interevaluare -calitatea exprim rii corectitudinea

Nr. crt. 0.

Con inuturi - detalieri 1. con inutul textului (scrierea despre textul literar)

Ob. Activit i de nv are ref. 2. 3. 2.6 y exprimarea oral a mai multor opinii n leg tur cu unul dintre citatele selectate, ncheiat cu comentariul celui care a ales citatul; 2.6 y transcrierea unui pasaj