Limba romana - Clasa 6 - Evaluare nationala. Teste romana ... romana Cls 6 Evaluare... ...

download Limba romana - Clasa 6 - Evaluare nationala. Teste romana ... romana Cls 6 Evaluare...  Evaluare

of 10

 • date post

  13-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  374
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Limba romana - Clasa 6 - Evaluare nationala. Teste romana ... romana Cls 6 Evaluare... ...

Mariana Cheroiu o Nicoleta Kuttesch . Gina Belabed

EVALUARE NATIONALACIqso o VI-o

Limbd gi comunicore

Modele de testepentru limbo rom6nd gi limbo froncezd (LI )

Cuprins

Cuv6nt-inainte

Teste date la Evaluarea Nalional[de la flnalul clasei a VI-a - Sesiunea20lT

Testul 1.... 25Testul 2... 33Testul 3... 4ITestul 4... 49Testul 5... 57Testul 6... 65Testul 7... 73Testul 8.... 80Testul 9... 88Testul 10... 95

Sugestiiderdspuns.... 103

:..: l::lir:i: :r:ii: ii:r;:I ::, ,,-..-.

Tesrur 1

Clubul de lecturd din gcoala ta organizeazd o gedin[a dedicatdoragului Bucuregti. Tu ai ales sd prezinti ,,Hanul lui Manuc,,.Fiindcd te intereseazd Tn mod deosebit subiectul, te pregdtegtiserios. Astfel, cauti informatii atdt in TEXTUL A, cdt gi inTEXTUL B.

i1i recomandim si citegti cu atenlie textele propuse 9i sdrispunzi la fiecare dintre cerintele date.

SUCCES!

TEXTUL A

c6nd am p6git prima dat[ in Hanul Manuc, il consideram o carciuma caoricare alta, o comoard uitatd de stap6nii s[i qi al cdrei luciu s-a prdfuit' Zilele

acestea am descoperit cd hanul este tot ce-qi poate dori un roman: un loc

cald, primitor, plin de via(d, cu o istorie incredibila, cu un farmec de neegalat,

o .*i1i" qi o mandrie na{iona16 nedisimulate. Hanul a fost pe rdnd azll qibilci, teatru,locul de intAlnire al poelilor, al oamenilor politici, al tr[ranilorqi al boierilor, sald de bal, hotel elegant qi ruin6. Acum este un loc in care iliregaseqti credinla cd \ara asta are inc[ multe comori neprefuite.

Dac[ nu v[ puteli imagina aceasta mdreald construc]ie, merge(i s[ o ve-

*" iHtfi'r1"";'j|i, zbor peste han. Dup6 moartea timpurie qi spectaculoas[

a Beiului Manuc (otrdvit de o slugd a sa), hanul a fost vdndut 9i rev6ndut,

s-a transformat in Hotelul Dacia, unde se suslineau spectacole de teattu, de

iluzionism qi baluri mascate. De-a lungul anilor, a tlecut de la un proprietar la

altul, ajungbnd in final la un om cu adevdrat important, cate a qtiut din prima

clipd ce posedd.^ Oe catriva ani, Hanul lui Manuc a fost redat Prinfului Constantin $erban

Cantacuzino, care, cu mult[ dragoste, d[ruire qi sacriflcii , r-aredat str[lucirea

de odinioara. Nici acum nu este gata. Nu qtiu dacd putem spune cd un astfel

de monument este gata vreodat[!Aqadar, a fost redat Bucureqtiului un simbol, o m6ndrie, o bucurie. c6nd

p[geqti pe scdrile de lemn ale cerdacului cu flori 9i cand intri in inc[perile

.ui.rr"t.i, cu muzic[ de calitate, sau ale Salonului Levantin, sim{i ci cevase strange in sufletul t[u. Simli emolia, simfi florul credinfei qi, mai ales, spe-

ran\a.E,ste atdt de frumos, incit pare desprins din poveqti. Este rominesc, este

plin de istorie, este inlesat de amintiri - ehei, dacd zidutlle acestea ar puteavorbi!... Pe pere(i troneazd imagini din Bucureqtiul de odinioarl, in care te

pierzi, vis6nd. La Manuc uitri complet unde eqti, din ce lume faci parte' Te

simli cu adevdrat romin, mAndru qi pasionat.

(adaptare dupi Travel & Lifestyle Magazine, 2011)

Evaluare NalionalS - clasa a Vl-a r Limbe gi comunicare - Limba FRANCEZA

LE TEXTE B

ville riche et cosmopolite, Bucarest a de tout pour vous faire plaisir,que vous soyez amateur d'histoire ou simple touriste pret d l'aventure.

Surnommde pendant longtemps le , la capitale roumaineinvite d la d6couverte.

Si vous voulez manger dans un cadre serein, dirigez-vous vers lecentre-ville et allez tenter votre chance d l'Auberge de Manuc ().

construit entre 1806 et 1808 par un riche Armdnien, Emanuel Marzoian,surnomm6 Manuc-Bey, l'Auberge est un superbe batiment traditionnel, avecses balcons et ses arcades en bois.

On ne connait pas l'architecture originale exacte de l'Auberge. Lesdocuments gard6s depuis le ddbut du XIX" sidcle montrent qu'il y avait 15caves au sous-sol; au rez-de-chaussde il y avait 23 magasins, deux grandssalons, dix ddpots, chambres des servants, cuisines et un tunnel. A l'6tage setrouvaient 100 chambres d'h6tes. Tout comme d pr6sent, l'Auberge avait unecour int6rieure avec une fontaine artdsienne.

Cette demeure historique est devenue aujourd'hui un hdtel-restaurant oiril est agr6able de prendre un verre dans sa cour intdrieure ombragde et d l'abride la circulation. Plus aucun bruit de la capitale ne vous ddrange alors m6meque vous 6tes... en plein centre.

Ddgustez les spdcialitds roumaines, c'est le propre de la maison!

(d'aprds Carnet de voyage Roumanie 2012-2013)

Evaluare Nalionale - clasa a Vl-a r Limbi gi comunicare - Limba FRANCEZA

l.Brfeazd, in tabelul deii corespunde fiecare dintre

mai jos, clsula potrivitd pentru a atdta c[rui textafirma[iile din stAnga.

A B C D

TEXTA

TEXTB

AMBELETEXTE

NICIUNTEXT

l. Textul face referire la actualulproprietar al unui han.

2. Textul conline date istorice'

3. Textul con[ine elemente de ar-

hitectur6.

4. Textul face reclamd unui hotel

craiovean.

II. Pentru fiecareformaf ii le pr ezentate.

Textul A1. o comoarl

2. str[lucirea

3. spectacole

4. o istorie

Textul B

1. ville2. b6timent

3. demeure

4. architecture

text, asociazd,prrn sdgeli, cuvintele care sd reflecte in-

a. incredibil[

b. de odinioard

c. de neegalat

d. de teatru

e. uitat[

a. historique

b. serein

c. cosmopolite

d. originale

e. traditionnel

Evaluare Nalionali - clasa a Vl'a r Limbe qi comunicare - Limba FRANCEZA

III. Transcrie, din fiecare text, cdte doud cuvinte referitoare la construclie.cuvinte in limba romfinI mots en francais

IV. incercuieqte ADEVAnan (A) / FALS (F) sau VRAI (V) / FAUX (F),justific0nd alegerea cu secvenle din textele-suport.

1. Actualul proprietar al hanului este dezinteresat de valoarea lui. A / FJustificare:

2. Reamenajarea Hanului lui Manuc este acum gata. A/ FJustificare:

3. L'Auberge de Manuc se trouve au centre-ville de Bucarest. V / FJustification: ..............

4. L'Auberge est un lieu bruyant et agitd. V / FJustiflcation: ..............

Evaluare Nationali - clasa a Vl-a r Limbe gi comunicare - Limba FRANCEZA

V. Subliniazd varianta corectd, motiv6nd alegerea prin valorificateainformafiilor din textul A.

Hanul lui Manuc are / nu are o istorie interesantd, deoarece ..'.'....'.'......

VI. Continue la phrase suivante, en utilisant f information du texte B.

L'Auberge de Manuc est aujourd'hui un h6tel-restaurant renomm6 oi

VII. Prezintd intr-un enun{ o asem[nare intre cele doud texte.

VIII. Rdponds bridvement: Quel conseil donnerais-tu d un touriste envisite d Bucarest?

Evaluare Nalionali - clasa a Vl-a r Limbi gi comunicare - Limba FRANCEZA

IX. Vrei sd reahzezi un chestionar pe care s[-1 aplici colegilor tdr, inclasd, pentru a afla interesul acestora pentru Hanul lui Manuc.

Completeaz[ chestionarul de mai jos cu intrebdrile potrivite, la care co-legii tdi trebuie sd r[spund6.

tNrnnnaRE

Evaluare Nalionali - clasa a Vl-a r LimbA ti comunicare - Limba FRANCEZA

X. Care dintre cele dou[ texte te-a convins sdvrzitezi Hanul lui Manuc?

Motiveazd-{i rlspunsul in maximum cinci rdnduri.

FELICITARI, AI AJUNS LA SFAR$ITUL TESTULUI!

MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Evaluare Nalionali - clasa a Vl-a ! Limbe 9i comunicarc - Linba FRANCEZA